Informacje

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Długiewicz-Szymczak Marlena w upadłości likwidacyjnej

2020-05-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22930. Długiewicz-Szymczak Marlena. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 97/20 „of”. [BMSiG-22602/2020] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6.05.2020 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 97/20 „of” ogłosił upadłość dłużnika Marleny Długiewicz-Szymczak, PESEL 75100911268, nieprowadzącego działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jana Mateckiego oraz syndyka w osobie Michała Henryka Nowickiego, nr licencji 161. Stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) Dz. U. UE z dnia 5 czerwca 2015 roku (L 141/19). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22930

Dodano: 2020-05-25 10:10:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Długiewicz-Szymczak Marlena w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22930. Długiewicz-Szymczak Marlena. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 97/20 „of”. [BMSiG-22602/2020] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6.05.2020 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 97/20 „of” ogłosił upadłość dłużnika Marleny Długiewicz-Szymczak, PESEL 75100911268, nieprowadzącego działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jana Mateckiego oraz syndyka w osobie Michała Henryka Nowickiego, nr licencji 161. Stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) Dz. U. UE z dnia 5 czerwca 2015 roku (L 141/19). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22930

Dodano: 2020-05-25 10:11:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Olędzki Adrian w upadłości likwidacyjnej

2020-05-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22931. Olędzki Adrian. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 653/20, XIX GUp 412/20. [BMSiG-22483/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem o sygn. akt XIX GU 653/20 z dnia 5 maja 2020 roku, ogłosił upadłość Adriana OLĘDZKIEGO, PESEL 90041310213, zamieszkałego w Pruszkowie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Na sędziego komisarza wyznaczono SSR Małgorzatę Gołębiowską, a na syndyka masy upadłości Marka Ziembińskiego. Sąd określił, ze postępowanie upadłościowe wobec Adriana Olędzkiego będzie głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 w sprawie postępowania upadłościowego. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach sędzi komisarz, z podaniem sygnatury akt postępowania upadłościowego XIX GUp 412/20. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100a. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszenie upadłości ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sadów polskich. Osoba uprawniona może je wnieść do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22931

Dodano: 2020-05-25 10:12:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Olędzki Adrian w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22931. Olędzki Adrian. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 653/20, XIX GUp 412/20. [BMSiG-22483/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem o sygn. akt XIX GU 653/20 z dnia 5 maja 2020 roku, ogłosił upadłość Adriana OLĘDZKIEGO, PESEL 90041310213, zamieszkałego w Pruszkowie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Na sędziego komisarza wyznaczono SSR Małgorzatę Gołębiowską, a na syndyka masy upadłości Marka Ziembińskiego. Sąd określił, ze postępowanie upadłościowe wobec Adriana Olędzkiego będzie głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 w sprawie postępowania upadłościowego. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach sędzi komisarz, z podaniem sygnatury akt postępowania upadłościowego XIX GUp 412/20. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100a. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszenie upadłości ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sadów polskich. Osoba uprawniona może je wnieść do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22931

Dodano: 2020-05-25 10:12:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Andruczyk Wiesław w upadłości likwidacyjnej

2020-04-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22932. Andruczyk Wiesław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 256/20, XIX GUp 256/20. [BMSiG-22733/2020] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 16 kwietnia 2020 r., sygn. akt XIX GU 256/20, ogłosił upadłość Wiesława Andruczyka (PESEL 58031700170), zamieszkałego: ul. Igańska 20/112, 04-087 Warszawa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XIX GUp 256/20. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza, którym jest ASR Małgorzata Gołębiowska, oraz syndyka, którym jest Jolanta Ogorzałek-Krzemińska. Sąd wzywa wierzycieli Upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podając sygn. akt XIX GUp 256/20. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22932

Dodano: 2020-05-25 10:14:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Andruczyk Wiesław w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22932. Andruczyk Wiesław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 256/20, XIX GUp 256/20. [BMSiG-22733/2020] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 16 kwietnia 2020 r., sygn. akt XIX GU 256/20, ogłosił upadłość Wiesława Andruczyka (PESEL 58031700170), zamieszkałego: ul. Igańska 20/112, 04-087 Warszawa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XIX GUp 256/20. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza, którym jest ASR Małgorzata Gołębiowska, oraz syndyka, którym jest Jolanta Ogorzałek-Krzemińska. Sąd wzywa wierzycieli Upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podając sygn. akt XIX GUp 256/20. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22932

Dodano: 2020-05-25 10:14:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Budny Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2020-04-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22933. Budny Tadeusz. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 267/20, XI GUp 95/20. [BMSiG-22555/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 267/20, ogłosił upadłość dłużnika Tadeusza Budnego, nr PESEL 57063013416, zamieszkałego w Poznaniu, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 95/20. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie sędziego Ireny Flotyńskiej. Wyznaczono Syndyka w osobie Adama Majchrzaka. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22933

Dodano: 2020-05-25 10:15:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Budny Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22933. Budny Tadeusz. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 267/20, XI GUp 95/20. [BMSiG-22555/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 267/20, ogłosił upadłość dłużnika Tadeusza Budnego, nr PESEL 57063013416, zamieszkałego w Poznaniu, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 95/20. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie sędziego Ireny Flotyńskiej. Wyznaczono Syndyka w osobie Adama Majchrzaka. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22933

Dodano: 2020-05-25 10:15:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Cieślikowski Janusz w upadłości likwidacyjnej

2020-04-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22934. Cieślikowski Janusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 252/20, XIX GU 392/20. [BMSiG-22711/2020] Sygn. akt XIX GUp 252/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2020 r., sygnatura akt XIX GU 392/20, ogłosił upadłość Janusza Cieślikowskiego (PESEL 52062001516), zamieszkałego przy ul. Ogrodniczej 33G, 05-830 Wolica, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Małgorzaty Gołębiowskiej oraz syndyka, którym jest Jolanta Ogorzałek- -Krzemińska. Sąd wzywa wierzycieli Upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podając sygn. akt XIX GUp 252/20. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22934

Dodano: 2020-05-25 10:16:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Cieślikowski Janusz w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22934. Cieślikowski Janusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 252/20, XIX GU 392/20. [BMSiG-22711/2020] Sygn. akt XIX GUp 252/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2020 r., sygnatura akt XIX GU 392/20, ogłosił upadłość Janusza Cieślikowskiego (PESEL 52062001516), zamieszkałego przy ul. Ogrodniczej 33G, 05-830 Wolica, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Małgorzaty Gołębiowskiej oraz syndyka, którym jest Jolanta Ogorzałek- -Krzemińska. Sąd wzywa wierzycieli Upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podając sygn. akt XIX GUp 252/20. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22934

Dodano: 2020-05-25 10:16:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Czyż Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2020-04-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22935. Czyż Mirosław. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1104/19. [BMSiG-22571/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2020 roku, w sprawie o sygn. akt XI GU 1104/19, ogłosił upadłość dłużnika Mirosława Czyża, zamieszkałego w Poznaniu przy ul. Żurawiej 9/11/43, PESEL 63022501131. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznacza Sędziego komisarza w osobie SSR Adama Januszewskiego oraz do pełnienia funkcji Syndyka wyznaczyć Krzysztofa Jakoktochce, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1128. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22935

Dodano: 2020-05-25 10:17:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Czyż Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22935. Czyż Mirosław. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1104/19. [BMSiG-22571/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2020 roku, w sprawie o sygn. akt XI GU 1104/19, ogłosił upadłość dłużnika Mirosława Czyża, zamieszkałego w Poznaniu przy ul. Żurawiej 9/11/43, PESEL 63022501131. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznacza Sędziego komisarza w osobie SSR Adama Januszewskiego oraz do pełnienia funkcji Syndyka wyznaczyć Krzysztofa Jakoktochce, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1128. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22935

Dodano: 2020-05-25 10:17:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Gajos Rafał i Falkowska-Gajos Joanna w upadłości likwidacyjnej

2020-05-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22936. Gajos Rafał i Falkowska-Gajos Joanna. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 481/19, VI GUp 84/20/P. [BMSiG-22527/2020] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 11 maja 2020 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VI GU 481/19, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Joanny Falkowskiej-Gajos, zamieszkałej: 80-394 Gdańsk, ul. Kołobrzeska nr 42d lok. 20, numer ewidencyjny PESEL 75012403527, nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. ogłosić upadłość dłużnika Rafała Gajosa, zamieszkałego: 80-394 Gdańsk, ul. Kołobrzeska nr 42d lok. 20, numer ewidencyjny PESEL 73091805157, nieprowadzącego działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłych, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłych; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłych, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć dla upadłych Sędziego komisarza w osobie asesora Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Łukasza Piotrowicza; VI. wyznaczyć dla upadłych syndyka w osobie Dominiki Bączek (nr licencji 921); VII. kosztami postępowania w kwocie 60 zł (sześćdziesiąt złotych) obciążyć dłużników, uznając je za uiszczone w całości; VIII. jako podstawę jurysdykcji sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie opisane w pkt I orzeczenia ma charakter główny. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt VI GUp 84/20/P. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22936

Dodano: 2020-05-25 10:19:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Gajos Rafał i Falkowska-Gajos Joanna w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22936. Gajos Rafał i Falkowska-Gajos Joanna. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 481/19, VI GUp 84/20/P. [BMSiG-22527/2020] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 11 maja 2020 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VI GU 481/19, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Joanny Falkowskiej-Gajos, zamieszkałej: 80-394 Gdańsk, ul. Kołobrzeska nr 42d lok. 20, numer ewidencyjny PESEL 75012403527, nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. ogłosić upadłość dłużnika Rafała Gajosa, zamieszkałego: 80-394 Gdańsk, ul. Kołobrzeska nr 42d lok. 20, numer ewidencyjny PESEL 73091805157, nieprowadzącego działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłych, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłych; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłych, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć dla upadłych Sędziego komisarza w osobie asesora Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Łukasza Piotrowicza; VI. wyznaczyć dla upadłych syndyka w osobie Dominiki Bączek (nr licencji 921); VII. kosztami postępowania w kwocie 60 zł (sześćdziesiąt złotych) obciążyć dłużników, uznając je za uiszczone w całości; VIII. jako podstawę jurysdykcji sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie opisane w pkt I orzeczenia ma charakter główny. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt VI GUp 84/20/P. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22936

Dodano: 2020-05-25 10:19:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gliwka Hanna w upadłości likwidacyjnej

2020-04-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22938. Gliwka Hanna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 295/20. [BMSiG-22683/2020] Sygn. akt XIX GUp 295/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2020 r. ogłosił upadłość Hanny Gliwki (PESEL 63102010108), zamieszkałej w Otwocku, ul. Czarnieckiego 3 m. 2, 05-400 Otwock, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza, którym jest ASR Tomasz Pisarski oraz syndyka, którym jest Marcin Krzemiński. Sąd wzywa wierzycieli Upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt XIX GUp 295/20. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22938

Dodano: 2020-05-25 10:21:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gliwka Hanna w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22938. Gliwka Hanna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 295/20. [BMSiG-22683/2020] Sygn. akt XIX GUp 295/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2020 r. ogłosił upadłość Hanny Gliwki (PESEL 63102010108), zamieszkałej w Otwocku, ul. Czarnieckiego 3 m. 2, 05-400 Otwock, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza, którym jest ASR Tomasz Pisarski oraz syndyka, którym jest Marcin Krzemiński. Sąd wzywa wierzycieli Upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt XIX GUp 295/20. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22938

Dodano: 2020-05-25 10:21:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Grabska Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2020-04-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22939. Grabska Jolanta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 114/20, XIX GUp 351/20. [BMSiG-22542/2020] Obwieszczenie Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie o sygn. akt XVIII GU 114/20, ogłosił upadłość Jolanty Grabskiej, zamieszkałej w Warszawie (03-549) przy ul. Radzymińskiej 107 m. 42, PESEL 63020109041, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wydanym postanowieniem Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie ASR Małgorzaty Jaskulskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Anny Małkowskiej (nr lic. 1089). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd określił, iż postępowanie upadłościowe Jolanty Grabskiej będzie głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt XIX GUp 351/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22939

Dodano: 2020-05-25 10:22:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Grabska Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22939. Grabska Jolanta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 114/20, XIX GUp 351/20. [BMSiG-22542/2020] Obwieszczenie Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie o sygn. akt XVIII GU 114/20, ogłosił upadłość Jolanty Grabskiej, zamieszkałej w Warszawie (03-549) przy ul. Radzymińskiej 107 m. 42, PESEL 63020109041, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wydanym postanowieniem Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie ASR Małgorzaty Jaskulskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Anny Małkowskiej (nr lic. 1089). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd określił, iż postępowanie upadłościowe Jolanty Grabskiej będzie głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt XIX GUp 351/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22939

Dodano: 2020-05-25 10:23:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Gurdek Joanna w upadłości likwidacyjnej

2020-05-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22941. Gurdek Joanna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 246/20, V GUp 194/20. [BMSiG-22698/2020] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 4 maja 2020 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 246/20, postanowił: I. zwolnić wnioskodawczynię Joannę Gurdek z opłaty sądowej od wniosku; II. ogłosić upadłość Joanny Gurdek, zam.: Poraż, nr PESEL 69040613207, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; III. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Witolda Olecha; IV. wyznaczyć Syndyka Masy Upadłości w osobie Patrycji Kaczor, numer licencji 1400; V. wezwać wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; VI. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeśli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VII. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19 z 5.06.2015 z późn. zm.; dalej jako: Rozporządzenie Nr 2015/848), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia Nr 2015/848; VIII. oddalić wniosek w pozostałym zakresie. Postępowanie upadłościowe toczyć będzie się pod sygn. akt V GUp 194/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22941

Dodano: 2020-05-25 10:24:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Gurdek Joanna w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22941. Gurdek Joanna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 246/20, V GUp 194/20. [BMSiG-22698/2020] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 4 maja 2020 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 246/20, postanowił: I. zwolnić wnioskodawczynię Joannę Gurdek z opłaty sądowej od wniosku; II. ogłosić upadłość Joanny Gurdek, zam.: Poraż, nr PESEL 69040613207, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; III. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Witolda Olecha; IV. wyznaczyć Syndyka Masy Upadłości w osobie Patrycji Kaczor, numer licencji 1400; V. wezwać wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; VI. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeśli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VII. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19 z 5.06.2015 z późn. zm.; dalej jako: Rozporządzenie Nr 2015/848), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia Nr 2015/848; VIII. oddalić wniosek w pozostałym zakresie. Postępowanie upadłościowe toczyć będzie się pod sygn. akt V GUp 194/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22941

Dodano: 2020-05-25 10:24:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Kartowicz Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2019-07-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22942. Kartowicz Magdalena. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 82/19, V GUp 74/19. [BMSiG-22648/2020] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 8 lipca 2019 roku, sygn. akt V GU 82/19, ogłosił upadłość Magdaleny Kartowicz, numer PESEL 91041207927, zamieszkałej w Nowej Soli (67-100) ul. Wojska Polskiego 35/8, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Na Sędziego Komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Annę Lichach-Bujko, na syndyka masy upadłości wyznaczono Stanisława Steckiewicza, numer licencji 1244. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd stwierdził, że jurysdykcja krajowa sadów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L 2015 nr 141, str 19, celex: 32015R0848;) a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydziału Gospodarczego. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Plac Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra, sygn. akt V GUp 74/19. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 229342

Dodano: 2020-05-25 10:25:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Kartowicz Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22942. Kartowicz Magdalena. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 82/19, V GUp 74/19. [BMSiG-22648/2020] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 8 lipca 2019 roku, sygn. akt V GU 82/19, ogłosił upadłość Magdaleny Kartowicz, numer PESEL 91041207927, zamieszkałej w Nowej Soli (67-100) ul. Wojska Polskiego 35/8, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Na Sędziego Komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Annę Lichach-Bujko, na syndyka masy upadłości wyznaczono Stanisława Steckiewicza, numer licencji 1244. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd stwierdził, że jurysdykcja krajowa sadów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L 2015 nr 141, str 19, celex: 32015R0848;) a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydziału Gospodarczego. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Plac Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra, sygn. akt V GUp 74/19. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 229342

Dodano: 2020-05-25 10:25:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Kisiel Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2020-05-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22943. Kisiel Jarosław. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 91/20, V GUp „of”46/20. [BMSiG-22613/2020] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 19 maja 2020 r. (sygn. akt V GU „of” 91/20): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Jarosława Kisiel, PESEL 69082109979, zamieszkałego: Saduny 4, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczył Asesora sądowego Sądu Rejonowego w Olsztynie Urszulę Filipowicz; 5. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia; 6. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Antoniego Paciorkowskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 212. Postępowanie upadłościowe będzie toczyć się pod sygnaturą V GUp „of”46/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22943

Dodano: 2020-05-25 10:28:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Kisiel Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22943. Kisiel Jarosław. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 91/20, V GUp „of”46/20. [BMSiG-22613/2020] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 19 maja 2020 r. (sygn. akt V GU „of” 91/20): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Jarosława Kisiel, PESEL 69082109979, zamieszkałego: Saduny 4, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczył Asesora sądowego Sądu Rejonowego w Olsztynie Urszulę Filipowicz; 5. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia; 6. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Antoniego Paciorkowskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 212. Postępowanie upadłościowe będzie toczyć się pod sygnaturą V GUp „of”46/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22943

Dodano: 2020-05-25 10:28:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kłusek Robert w upadłości likwidacyjnej

2020-04-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22944. Kłusek Robert. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 329/20, XIX GUp 329/20. [BMSiG-22676/2020] Sygn. akt XIX GUp 329/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2020 r., sygnatura akt XIX GU 329/20, ogłosił upadłość Roberta Kłuska (PESEL 64082505831), zamieszkałego przy ul. Wrzeciono 6/108, 01-951 Warszawa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Małgorzaty Gołębiowskiej oraz syndyka, którym jest Marek Malecha. Sąd wzywa wierzycieli Upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podając sygn. akt XIX GUp 329/20. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22944

Dodano: 2020-05-25 10:29:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kłusek Robert w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22944. Kłusek Robert. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 329/20, XIX GUp 329/20. [BMSiG-22676/2020] Sygn. akt XIX GUp 329/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2020 r., sygnatura akt XIX GU 329/20, ogłosił upadłość Roberta Kłuska (PESEL 64082505831), zamieszkałego przy ul. Wrzeciono 6/108, 01-951 Warszawa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Małgorzaty Gołębiowskiej oraz syndyka, którym jest Marek Malecha. Sąd wzywa wierzycieli Upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podając sygn. akt XIX GUp 329/20. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22944

Dodano: 2020-05-25 10:29:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kowalczyk Henryk w upadłości likwidacyjnej

2020-04-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22945. Kowalczyk Henryk. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 72/20, XIX GUp 340/20. [BMSiG-22552/2020] Sygn. akt XIX GUp 340/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2020 r., sygnatura akt XVIII GU 72/20, ogłosił upadłość Henryka Kowalczyka (PESEL 45071504471), zamieszkałego przy ul. Księdza Jana Sztuki 5/14, 04-320 Warszawa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Tomasza Pisarskiego oraz syndyka, którym jest Marek Malecha. Sąd wzywa wierzycieli Upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podając sygn. akt XIX GUp 340/20. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1802, z 2020 r. poz. 288). „W sprawach, w których przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy wpłynął wniosek o ogłoszenie upadłości, stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyjątkiem art. 315, art. 317, art. 320, art. 330a i art. 334 ustawy zmienianej w art. 1, które stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą”. W realiach niniejszej sprawy wniosek o ogłoszenie upadłości wpłynął przed dniem 24 marca 2020 r. tj. przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1802, z 2020 r. poz. 288). Mając na uwadze powyższe, postępowanie upadłościowe prowadzone jest zgodnie z treścią ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe w brzemieniu obowiązującym do dnia 23 marca 2020 r. włącznie. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22945

Dodano: 2020-05-25 10:30:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kowalczyk Henryk w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22945. Kowalczyk Henryk. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 72/20, XIX GUp 340/20. [BMSiG-22552/2020] Sygn. akt XIX GUp 340/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2020 r., sygnatura akt XVIII GU 72/20, ogłosił upadłość Henryka Kowalczyka (PESEL 45071504471), zamieszkałego przy ul. Księdza Jana Sztuki 5/14, 04-320 Warszawa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Tomasza Pisarskiego oraz syndyka, którym jest Marek Malecha. Sąd wzywa wierzycieli Upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podając sygn. akt XIX GUp 340/20. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1802, z 2020 r. poz. 288). „W sprawach, w których przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy wpłynął wniosek o ogłoszenie upadłości, stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyjątkiem art. 315, art. 317, art. 320, art. 330a i art. 334 ustawy zmienianej w art. 1, które stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą”. W realiach niniejszej sprawy wniosek o ogłoszenie upadłości wpłynął przed dniem 24 marca 2020 r. tj. przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1802, z 2020 r. poz. 288). Mając na uwadze powyższe, postępowanie upadłościowe prowadzone jest zgodnie z treścią ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe w brzemieniu obowiązującym do dnia 23 marca 2020 r. włącznie. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22945

Dodano: 2020-05-25 10:30:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kwiatkowski Jan w upadłości likwidacyjnej

2020-05-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22947. Kwiatkowski Jan. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 460/20, XIX GUp 668/20. [BMSiG-22534/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 maja 2020 r., sygn. akt XIX GU 460/20: 1. ogłosił upadłość Jana Kwiatkowskiego (PESEL 51122400379), zamieszkałego w Warszawie (01-159) przy ul. Syreny 35 lok. 7, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczył sędziego komisarza w osobie ASR Tomasza Pisarskiego oraz syndyka w osobie Łukasza Cieślaka (nr licencji 652); 5. uznał postępowanie upadłościowe Jana Kwiatkowskiego za główne postępowanie w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres: Sąd Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Sygn. akt XIX GUp 668/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22947

Dodano: 2020-05-25 10:31:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kwiatkowski Jan w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22947. Kwiatkowski Jan. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 460/20, XIX GUp 668/20. [BMSiG-22534/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 maja 2020 r., sygn. akt XIX GU 460/20: 1. ogłosił upadłość Jana Kwiatkowskiego (PESEL 51122400379), zamieszkałego w Warszawie (01-159) przy ul. Syreny 35 lok. 7, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczył sędziego komisarza w osobie ASR Tomasza Pisarskiego oraz syndyka w osobie Łukasza Cieślaka (nr licencji 652); 5. uznał postępowanie upadłościowe Jana Kwiatkowskiego za główne postępowanie w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres: Sąd Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Sygn. akt XIX GUp 668/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22947

Dodano: 2020-05-25 10:31:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Łakomecki Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2020-04-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22948. Łakomecki Wojciech. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 342/20, XI GUp 94/20. [BMSiG-22549/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 342/20, ogłosił upadłość dłużnika Wojciecha Łakomeckiego, nr PESEL 80040300854, zamieszkałego w Poznaniu, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 94/20. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie sędziego Ireny Flotyńskiej. Wyznaczono Syndyka w osobie Adama Majchrzaka. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22948

Dodano: 2020-05-25 10:32:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Łakomecki Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22948. Łakomecki Wojciech. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 342/20, XI GUp 94/20. [BMSiG-22549/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 342/20, ogłosił upadłość dłużnika Wojciecha Łakomeckiego, nr PESEL 80040300854, zamieszkałego w Poznaniu, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 94/20. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie sędziego Ireny Flotyńskiej. Wyznaczono Syndyka w osobie Adama Majchrzaka. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22948

Dodano: 2020-05-25 10:32:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Maliński Mateusz w upadłości likwidacyjnej

2020-05-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22949. Maliński Mateusz. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 114/20 „of”. [BMSiG-22553/2020] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6.05.2020 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 114/20 „of”, ogłosił upadłość dłużnika Mateusza Malińskiego, PESEL 91021205732, nieprowadzącego działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Jana Mateckiego oraz syndyka w osobie Grażyny Mituty, nr licencji 259. Stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) Dz. U. UE z dnia 5 czerwca 2015 roku (L 141/19). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22949

Dodano: 2020-05-25 10:33:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Maliński Mateusz w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22949. Maliński Mateusz. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 114/20 „of”. [BMSiG-22553/2020] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6.05.2020 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 114/20 „of”, ogłosił upadłość dłużnika Mateusza Malińskiego, PESEL 91021205732, nieprowadzącego działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Jana Mateckiego oraz syndyka w osobie Grażyny Mituty, nr licencji 259. Stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) Dz. U. UE z dnia 5 czerwca 2015 roku (L 141/19). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22949

Dodano: 2020-05-25 10:33:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Markiewicz Sławomira w upadłości likwidacyjnej

2020-04-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22950. Markiewicz Sławomira. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 1296/19, XIX GUp 291/20. [BMSiG-22706/2020] Sygn. akt XIX GUp 291/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2020 r., sygnatura akt XVIII GU 1296/19, ogłosił upadłość Sławomiry Markiewicz, posiadającej numer PESEL 59051800107, zamieszkałej w Wojcieszynie przy ul. Trakt Królewski 12C, kod pocztowy: 05-083, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności go spodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Małgorzaty Jaskulskiej oraz syndyka, którym jest Marcin Krzemiński. Sąd wzywa wierzycieli Upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podając sygn. akt XIX GUp 291/20. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22950

Dodano: 2020-05-25 10:35:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Markiewicz Sławomira w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22950. Markiewicz Sławomira. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 1296/19, XIX GUp 291/20. [BMSiG-22706/2020] Sygn. akt XIX GUp 291/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2020 r., sygnatura akt XVIII GU 1296/19, ogłosił upadłość Sławomiry Markiewicz, posiadającej numer PESEL 59051800107, zamieszkałej w Wojcieszynie przy ul. Trakt Królewski 12C, kod pocztowy: 05-083, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności go spodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Małgorzaty Jaskulskiej oraz syndyka, którym jest Marcin Krzemiński. Sąd wzywa wierzycieli Upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podając sygn. akt XIX GUp 291/20. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22950

Dodano: 2020-05-25 10:35:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Materna Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2020-05-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22951. Materna Agnieszka. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 224/20, V GUp 193/20. [BMSiG-22702/2020] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 4 maja 2020 r., sygn. akt V GU 224/20, została ogłoszona upadłość Agnieszki Materny, zam.: Sanok, PESEL 71122905568, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza został wyznaczony SSR Witold Olech, a na syndyka masy upadłości Marek Leszczak, nr licencji 754. Wzywa się wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, sygn. akt V GUp 193/20. Wzywa się także osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000, s.1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 191, z późn. zm.; dalej jako Rozporządzenie Nr 1346/2000), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia Nr 1346/2000. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22951

Dodano: 2020-05-25 10:36:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Materna Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22951. Materna Agnieszka. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 224/20, V GUp 193/20. [BMSiG-22702/2020] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 4 maja 2020 r., sygn. akt V GU 224/20, została ogłoszona upadłość Agnieszki Materny, zam.: Sanok, PESEL 71122905568, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza został wyznaczony SSR Witold Olech, a na syndyka masy upadłości Marek Leszczak, nr licencji 754. Wzywa się wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, sygn. akt V GUp 193/20. Wzywa się także osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000, s.1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 191, z późn. zm.; dalej jako Rozporządzenie Nr 1346/2000), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia Nr 1346/2000. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22951

Dodano: 2020-05-25 10:36:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Morman Iwona w upadłości likwidacyjnej

2020-04-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22952. Morman Iwona. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 164/20, V GUp 148/20. [BMSiG-22728/2020] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 27.03.2020 r., sygn. akt V GU 164/20, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku w stosunku do upadłej Iwony Morman, zam.: Rzeszów, PESEL 59010405729, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Witolda Olecha oraz syndyka masy upadłości w osobie Marka Nowaka, nr lic. 934. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi pod adresem: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, z podaniem sygnatury akt V GUp 148/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od daty ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19 z 5.06.2015 z późn. zm.; dalej jako: Rozporządzenie Nr 2015/848), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia 2015/848. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22952

Dodano: 2020-05-25 10:36:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Morman Iwona w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22952. Morman Iwona. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 164/20, V GUp 148/20. [BMSiG-22728/2020] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 27.03.2020 r., sygn. akt V GU 164/20, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku w stosunku do upadłej Iwony Morman, zam.: Rzeszów, PESEL 59010405729, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Witolda Olecha oraz syndyka masy upadłości w osobie Marka Nowaka, nr lic. 934. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi pod adresem: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, z podaniem sygnatury akt V GUp 148/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od daty ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19 z 5.06.2015 z późn. zm.; dalej jako: Rozporządzenie Nr 2015/848), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia 2015/848. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22952

Dodano: 2020-05-25 10:37:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Motyła Halina w upadłości likwidacyjnej

2020-04-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22953. Motyła Halina. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 286/20, XIX GUp 281/20. [BMSiG-22592/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XIX GU 286/20, ogłosił upadłość dłużnika Haliny Motyła (PESEL 57021503485), zamieszkałej w Piasecznie (05-500), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XIX GUp 281/20. Wzywa się wierzycieli upadłej Haliny Motyła do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej Haliny Motyła, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie ASR Tomasza Pisarskiego. Wyznaczono syndyka w osobie Jakuba Antkowiaka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 988). Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22953

Dodano: 2020-05-25 10:38:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Motyła Halina w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22953. Motyła Halina. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 286/20, XIX GUp 281/20. [BMSiG-22592/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XIX GU 286/20, ogłosił upadłość dłużnika Haliny Motyła (PESEL 57021503485), zamieszkałej w Piasecznie (05-500), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XIX GUp 281/20. Wzywa się wierzycieli upadłej Haliny Motyła do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej Haliny Motyła, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie ASR Tomasza Pisarskiego. Wyznaczono syndyka w osobie Jakuba Antkowiaka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 988). Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22953

Dodano: 2020-05-25 10:38:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Noch Natalia w upadłości likwidacyjnej

2020-05-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22954. Noch Natalia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnychh, sygn. akt XIX GU 1033/19, XIX GUp 654/20. [BMSiG-22687/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 maja 2020 r., sygnatura akt XIX GU 1033/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość Natalii Noch, zamieszkałej w Warszawie (02-793) przy ul. Małej Łąki 78 lok. 19 (PESEL 88051709024), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się zgłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Tomasza Pisarskiego oraz syndyka w osobie Anny Wasilewskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1369); 5. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upodłościowe będzie się toczyło pod sygn. akt XIX GUp 654/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22954

Dodano: 2020-05-25 10:39:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Noch Natalia w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22954. Noch Natalia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnychh, sygn. akt XIX GU 1033/19, XIX GUp 654/20. [BMSiG-22687/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 maja 2020 r., sygnatura akt XIX GU 1033/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość Natalii Noch, zamieszkałej w Warszawie (02-793) przy ul. Małej Łąki 78 lok. 19 (PESEL 88051709024), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się zgłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Tomasza Pisarskiego oraz syndyka w osobie Anny Wasilewskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1369); 5. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upodłościowe będzie się toczyło pod sygn. akt XIX GUp 654/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22954

Dodano: 2020-05-25 10:39:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Nowiczonek Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2020-04-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22955. Nowiczonek Tomasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 1282/19. [BMSiG-22503/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2020 r., sygn. akt XVIII GU 1282/19, postanowił: I. ogłosić upadłość Tomasza Nowiczonek, zamieszkałego w Brwinowie przy ul. Łomżyńskiej 10 (kod pocztowy 05-840), PESEL 78071907876; II. określić, że Tomasz Nowiczonek jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie ASR Tomasza Pisarskiego oraz syndyka w osobie Anity Steller Dudy (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 266); VI. określić, iż postępowanie będzie głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22955

Dodano: 2020-05-25 10:40:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Nowiczonek Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22955. Nowiczonek Tomasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 1282/19. [BMSiG-22503/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2020 r., sygn. akt XVIII GU 1282/19, postanowił: I. ogłosić upadłość Tomasza Nowiczonek, zamieszkałego w Brwinowie przy ul. Łomżyńskiej 10 (kod pocztowy 05-840), PESEL 78071907876; II. określić, że Tomasz Nowiczonek jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie ASR Tomasza Pisarskiego oraz syndyka w osobie Anity Steller Dudy (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 266); VI. określić, iż postępowanie będzie głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22955

Dodano: 2020-05-25 10:40:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Olszewski Jan w upadłości likwidacyjnej

2020-04-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22956. Olszewski Jan. Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 255/20, XIX GUp 357/20. [BMSiG-22545/2020] Obwieszczenie Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie o sygn. akt XVIII GU 255/20, ogłosił upadłość Jana Olszewskiego, zamieszkałego w Warszawie (03-746) przy ul. Tarchomińskiej 11 m. 12, PESEL 55051507693, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wydanym postanowieniem Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie ASR Małgorzaty Jaskulskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Anny Małkowskiej (nr lic. 1089). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd określił, iż postępowanie upadłościowe Jana Olszewskiego będzie głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt XIX GUp 357/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22956

Dodano: 2020-05-25 10:41:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Olszewski Jan w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22956. Olszewski Jan. Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 255/20, XIX GUp 357/20. [BMSiG-22545/2020] Obwieszczenie Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie o sygn. akt XVIII GU 255/20, ogłosił upadłość Jana Olszewskiego, zamieszkałego w Warszawie (03-746) przy ul. Tarchomińskiej 11 m. 12, PESEL 55051507693, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wydanym postanowieniem Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie ASR Małgorzaty Jaskulskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Anny Małkowskiej (nr lic. 1089). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd określił, iż postępowanie upadłościowe Jana Olszewskiego będzie głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt XIX GUp 357/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22956

Dodano: 2020-05-25 10:41:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Piątkowski Robert w upadłości likwidacyjnej

2020-04-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22957. Piątkowski Robert. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 165/20, XIX GUp 358/20. [BMSiG-22506/2020] Obwieszczenie Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2020 r., w sprawie o sygn. akt XVIII GU 165/20, ogłosił upadłość Roberta Piątkowskiego, zamieszkałego w Karczewie (05-480) przy ul. Anielin 2, PESEL 72052305976, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wydanym postanowieniem Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie ASR Tomasza Pisarskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Anny Małkowskiej (nr lic. 1089). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd określił, iż postępowanie upadłościowe Roberta Piątkowskiego będzie głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt XIX GUp 358/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22957

Dodano: 2020-05-25 10:42:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Piątkowski Robert w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22957. Piątkowski Robert. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 165/20, XIX GUp 358/20. [BMSiG-22506/2020] Obwieszczenie Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2020 r., w sprawie o sygn. akt XVIII GU 165/20, ogłosił upadłość Roberta Piątkowskiego, zamieszkałego w Karczewie (05-480) przy ul. Anielin 2, PESEL 72052305976, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wydanym postanowieniem Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie ASR Tomasza Pisarskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Anny Małkowskiej (nr lic. 1089). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd określił, iż postępowanie upadłościowe Roberta Piątkowskiego będzie głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt XIX GUp 358/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22957

Dodano: 2020-05-25 10:42:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Pruszyński Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2020-05-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22958. Pruszyński Andrzej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 168/20, XIX GUp 402/20. [BMSiG-22753/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 maja 2020 roku wydanym w sprawie o sygn. XVIII GU 168/20, postanowił: 1. ogłosić upadłość Andrzeja Pruszyńskiego, zamieszkałego w Sokołowie (05-806) przy ul. Sokołowskiej 32B (PESEL 74101512591), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się zgłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Małgorzaty Gołebiowskiej oraz syndyka w osobie Adama Zwierzchowskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 992); 5. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postepowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie po ogłoszeniu upadłości toczy się pod sygnaturą akt XIX GUp 402/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22958

Dodano: 2020-05-25 10:43:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Pruszyński Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22958. Pruszyński Andrzej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 168/20, XIX GUp 402/20. [BMSiG-22753/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 maja 2020 roku wydanym w sprawie o sygn. XVIII GU 168/20, postanowił: 1. ogłosić upadłość Andrzeja Pruszyńskiego, zamieszkałego w Sokołowie (05-806) przy ul. Sokołowskiej 32B (PESEL 74101512591), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się zgłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Małgorzaty Gołebiowskiej oraz syndyka w osobie Adama Zwierzchowskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 992); 5. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postepowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie po ogłoszeniu upadłości toczy się pod sygnaturą akt XIX GUp 402/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22958

Dodano: 2020-05-25 10:43:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Przewdziecki Paweł w upadłości likwidacyjnej

2020-05-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22959. Przewdziecki Paweł. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 618/20, XIX GUp 425/20. [BMSiG-22645/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie o sygn. akt XIX GU 618/20 ogłosił upadłość Pawła Przewdzieckiego, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Kowalczyka 16 lok. 220 (kod pocztowy 03-193), numer PESEL 70080900554, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Tomasza Pisarskiego oraz syndyka w osobie Danuty Błachnio (nr licencji 693). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt XIX GUp 425/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22959

Dodano: 2020-05-25 10:44:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Przewdziecki Paweł w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22959. Przewdziecki Paweł. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 618/20, XIX GUp 425/20. [BMSiG-22645/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie o sygn. akt XIX GU 618/20 ogłosił upadłość Pawła Przewdzieckiego, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Kowalczyka 16 lok. 220 (kod pocztowy 03-193), numer PESEL 70080900554, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Tomasza Pisarskiego oraz syndyka w osobie Danuty Błachnio (nr licencji 693). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt XIX GUp 425/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22959

Dodano: 2020-05-25 10:44:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Spyra Teresa w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Sprostowanie ogłoszenia

Poz. 22960. Spyra Teresa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 172/20. [BMSiG-22760/2020] Syndyk masy upadłości zamieszcza sprostowanie błędu w obwieszczeniu MSiG Nr 97/2020 z dnia 20.05.2020 r., poz. 22231, polegającego na błędnym numerze Wydziału Sądu w postępowaniu o sygnaturze GU: jest XIX GU 172/20 - winno być XVIII 172/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22960

Dodano: 2020-05-25 10:45:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Stachowski Rafał w upadłości likwidacyjnej

2020-04-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22961. Stachowski Rafał. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1086/19, XI GUp 81/20. [BMSiG-22544/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1086/19, ogłosił upadłość dłużnika Rafała Stachowskiego (PESEL 76041007418), zamieszkałego w Bolechowie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 81/20. Wzywa się wierzycieli upadłego Rafała Stachowskiego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Rafała Stachowskiego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Bojarskiej. Wyznaczono syndyka w osobie Macieja Króla (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1405). Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. POUCZENIE Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22961

Dodano: 2020-05-25 10:46:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Stachowski Rafał w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22961. Stachowski Rafał. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1086/19, XI GUp 81/20. [BMSiG-22544/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1086/19, ogłosił upadłość dłużnika Rafała Stachowskiego (PESEL 76041007418), zamieszkałego w Bolechowie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 81/20. Wzywa się wierzycieli upadłego Rafała Stachowskiego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Rafała Stachowskiego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Bojarskiej. Wyznaczono syndyka w osobie Macieja Króla (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1405). Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. POUCZENIE Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22961

Dodano: 2020-05-25 10:46:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Staniec Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2020-04-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22962. Staniec Agnieszka. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 120/20, V GUp 136/20. [BMSiG-22540/2020] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2020 r., sygn. akt V GU 120/20: 1. ogłosił upadłość dłużniczki Agnieszki Staniec (PESEL 77040609045), zamieszkałej: (25-633) Kielce przy ul. Kazimierza Wielkiego 20/1, określając, że upadła Agnieszka Staniec jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 2. wyznaczył sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz oraz syndyka masy upadłości Łukasza Cieślaka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 652); 3. wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r., nr 141 poz.19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie 30 dni od niniejszego obwieszczenia. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres: Sędzia komisarz Iwona Róziewicz, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce, sygn. akt V GUp 136/20. Łukasz Cieślak syndyk licencjonowany (nr licencji 652) MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22962

Dodano: 2020-05-25 10:47:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Staniec Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22962. Staniec Agnieszka. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 120/20, V GUp 136/20. [BMSiG-22540/2020] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2020 r., sygn. akt V GU 120/20: 1. ogłosił upadłość dłużniczki Agnieszki Staniec (PESEL 77040609045), zamieszkałej: (25-633) Kielce przy ul. Kazimierza Wielkiego 20/1, określając, że upadła Agnieszka Staniec jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 2. wyznaczył sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz oraz syndyka masy upadłości Łukasza Cieślaka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 652); 3. wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r., nr 141 poz.19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie 30 dni od niniejszego obwieszczenia. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres: Sędzia komisarz Iwona Róziewicz, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce, sygn. akt V GUp 136/20. Łukasz Cieślak syndyk licencjonowany (nr licencji 652) MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22962

Dodano: 2020-05-25 10:47:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Wieliński Michał w upadłości likwidacyjnej

2020-04-22 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22963. Wieliński Michał. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 189/20, XI GUp 91/20. [BMSiG-22562/2020] Sygn. akt XI GU 189/20 (XI GUp 91/20) OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie o sygn. akt XI GU 189/20, ogłosił upadłość dłużnika Michała Wielińskiego, zamieszkałego w Szamotułach przy ul. Azaliowej 4, PESEL 08251700753. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznacza Sędziego komisarza w osobie SSR Adama Januszewskiego oraz do pełnienia funkcji Syndyka wyznaczyć Magdalenę Waszak, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego nr 873. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22963

Dodano: 2020-05-25 10:48:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Wieliński Michał w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22963. Wieliński Michał. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 189/20, XI GUp 91/20. [BMSiG-22562/2020] Sygn. akt XI GU 189/20 (XI GUp 91/20) OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie o sygn. akt XI GU 189/20, ogłosił upadłość dłużnika Michała Wielińskiego, zamieszkałego w Szamotułach przy ul. Azaliowej 4, PESEL 08251700753. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznacza Sędziego komisarza w osobie SSR Adama Januszewskiego oraz do pełnienia funkcji Syndyka wyznaczyć Magdalenę Waszak, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego nr 873. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22963

Dodano: 2020-05-25 10:48:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Zwierzchowski Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2020-05-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22964. Zwierzchowski Wojciech. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 606/19, XIV GUp 83/20. [BMSiG-22665/2020] Sygn. akt XIV GU 606/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 maja 2020 roku ogłosił upadłość Wojciecha Zwierzchowskiego, numer PESEL 42042504711, zamieszkałego w Łodzi przy ulicy 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 21 m. 3C, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszkę Bujnowicz-Tomaszewską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Ewę Frontczak, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 63. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 83/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22964

Dodano: 2020-05-25 10:50:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Zwierzchowski Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22964. Zwierzchowski Wojciech. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 606/19, XIV GUp 83/20. [BMSiG-22665/2020] Sygn. akt XIV GU 606/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 maja 2020 roku ogłosił upadłość Wojciecha Zwierzchowskiego, numer PESEL 42042504711, zamieszkałego w Łodzi przy ulicy 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 21 m. 3C, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszkę Bujnowicz-Tomaszewską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Ewę Frontczak, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 63. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 83/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22964

Dodano: 2020-05-25 10:50:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Grupa Obsługi Przemysłu BETA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22965. „GRUPA OBSŁUGI PRZEMYSŁU BETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” W UPADŁOŚCI w Ostrołęce. KRS 0000070458. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 grudnia 2001 r., sygn. akt VIII GUp 1/19. [BMSiG-22543/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że syndyk w postępowaniu upadłościowym Grupy Obsługi Przemysłu BETA Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce, ul. Bohaterów Westerplatte Nr 9C, KRS 0000070458, sygn. akt VIII GUp 1/19, sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi w dniu 6 kwietnia 2020 roku listę wierzytelności Grupy Obsługi Przemysłu BETA Sp. z o.o. Niniejszą listę wierzytelności każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 103, 19-950 Białystok. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel oraz upadły może wnieść sprzeciw do listy wierzytelności (art. 256 pu) ze wskazaniem sygn. akt VIII GUp 1/19, na adres Sądu Rejonowego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103, 19-950 Białystok. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22965

Dodano: 2020-05-25 10:51:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Antoszczyk Stanisława w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22966. Antoszczyk Stanisława. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 126/19 „of”. [BMSiG-22593/2020] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Stanisławy Antoszczyk, PESEL 49042300187, nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 126/19 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 17 marca 2020 roku listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56A, pokój 2, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22966

Dodano: 2020-05-25 10:52:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Bach Czesław w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22967. Bach Czesław. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 163/19 of. [BMSiG-22529/2020] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że dnia 9.01.2020 r. została sporządzona i przekazana przez syndyka lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Czesława Bach, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Gdyni, sygn. akt VI GUp 163/19 of. Zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w Sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziału Gospodarczego, ul. Piekarnicza 10, w godzinach urzędowania Sądu. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22967

Dodano: 2020-05-25 10:53:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Banasiewicz Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22968. Banasiewicz Mariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1319/19. [BMSiG-22565/2020] Sędzia Komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Mariusza Banasiewicza, zamieszkałego przy ul. Południowej 2B, 05-090 Rybie, prowadzonym pod sygn. akt XVIII GUp 1319/19, syndyk sporządził i 29 kwietnia 2020 r. przekazał Sędziemu Komisarzowi pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności, które każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt (parter) Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w godzinach urzędowania sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22968

Dodano: 2020-05-25 10:54:13 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2020-05-25 10:54:22

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bienias Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22969. Bienias Jadwiga. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1265/19. [BMSiG-22670/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1265/19 (Ap). Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym JADWIGI BIENIAS, zamieszkałej w Warszawie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 47031401327), sygn. akt XIX GUp 1265/19, obwieszcza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 6 maja 2020 r. listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać ww. listę w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22969

Dodano: 2020-05-25 10:54:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Blaszak Stanisława w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22970. Błaszak Stanisława. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 16/20 „of”. [BMSiG-22599/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Stanisławy Błaszak, sygn. akt VII GUp 16/20 „of”, ogłasza, że syndyk w dniu 28 kwietnia 2020 r. (data nadania) złożył drugie uzupełnienie listy wierzytelności upadłej. Uzupełnienie listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista wierzytelności nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Zgodnie z ust. 1 art. 15 zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, termin biegnie od dnia upływu okresu obowiązywania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22970

Dodano: 2020-05-25 10:55:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Bocian Henryk w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22971. Bocian Henryk. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 143/19 „of”. [BMSiG-22598/2020] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Henryka Bociana, PESEL 54070810092, nieprowadzącego działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 143/19 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 23 marca 2020 roku listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56A, pokój 2, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22971

Dodano: 2020-05-25 10:55:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Bocian Lila w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22972. Bocian Lila. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 142/19 „of”. [BMSiG-22532/2020] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Lili Bocian, PESEL 56062206445, nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 142/19 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 11 maja 2020 roku listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 2, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22972

Dodano: 2020-05-25 10:55:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Bocian Lila w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22973. Bocian Lila. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 142/19 „of”. [BMSiG-22536/2020] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Lili Bocian, PESEL 56062206445, nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 142/19 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 9 marca 2020 roku listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 2, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22973

Dodano: 2020-05-25 10:55:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Bosek Anna w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22974. Bosek Anna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 581/19. [BMSiG-22673/2020] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Anny Bosek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 581/19, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu Komisarzowi 1 uzupełniającej listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.) może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4, natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą, na warunkach art. 256-258 p.u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22974

Dodano: 2020-05-25 10:56:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Brand Henryka w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22975. Brand Henryka. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 12/20 „of”. [BMSiG-22637/2020] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Henryki Brand, sygn. akt VII GUp 12/20 „of”, ogłasza, że syndyk w dniu 16 kwietnia 2020 r. (data nadania) złożył listę wierzytelności upadłej. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista wierzytelności nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Zgodnie z art. 15 zzs ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązanych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, (Dz. U. poz 374, z późn. zm.) w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, bieg terminu nie rozpoczyna się. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22975

Dodano: 2020-05-25 10:56:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Ciechowicz Danuta w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22976. Ciechowicz Danuta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1230/19. [BMSiG-22740/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Danuty Ciechowicz, zamieszkałej w Grodzisku Mazowieckim, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 73021106183 (sygn. akt XIX GUp 1230/19), syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 31 marca 2020 listę wierzytelności Upadłej. Listę wierzytelności można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście lub ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw w trybie (art. 4912 ust. 1 p.u. w zw. z art. 256 p.u.) co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22976

Dodano: 2020-05-25 10:56:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Dąbrowski Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22977. Dąbrowski Zbigniew. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 181/19 of/P. [BMSiG-22551/2020] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Zbigniewa Dąbrowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VI GUp 181/19 of/P, ogłasza, że została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu Komisarzowi w dniu 27.04.2020 r. lista wierzytelności. Zgodnie z art. 255 w zw. z art. 221 ust. 4 w zw. z art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu. Zgodnie z art. 256 w zw. z art. 4912 Prawa upadłościowego istnieje możliwość złożenia przez każdego wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności sprzeciwu co do uznania wierzytelności oraz o możliwości złożenia sprzeciwu przez każdego, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz o możliwości złożenia sprzeciwu przez upadłego, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami w terminie dwóch tygodni od daty ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Bieg dwutygodniowych terminów do wniesienia sprzeciwu rozpocznie się od ustania stanu epidemii lub uchylenia bądź zmiany przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w zakresie wstrzymania rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminów sądowych i procesowych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22977

Dodano: 2020-05-25 10:56:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Dragon Barbara w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22978. Dragon Barbara. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 155/19. [BMSiG-22558/2020] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 155/19 dotyczącej upadłości Barbary Dragon, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście, może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22978

Dodano: 2020-05-25 10:57:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Filasiewicz Mariola w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22979. Filasiewicz Mariola. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 711/19. [BMSiG-22582/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że syndyk złożył w dniu 28 listopada 2019 r. sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Marioli Filasiewicz, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie (sygn. akt XVIII GUp 711/19), oraz poucza o prawie wniesienia do sędziego komisarza sprzeciwu co do uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, co do odmowy uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sprzeciw winien być sporządzony zgodnie z art. 257 Prawa upadłościowego. Listę wierzytelności można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, w godzinach urzędowania sądu. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22979

Dodano: 2020-05-25 10:57:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Franciszczuk Maria Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22980. Franciszczuk Maria. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1167/19. [BMSiG-22729/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że syndyk złożył w dniu 24 kwietnia 2020 r. sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Marii Franciszczuk, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie (sygn. akt XVIII GUp 1167/19), oraz poucza o prawie wniesienia do sędziego komisarza sprzeciwu co do uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, co do odmowy uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sprzeciw winien być sporządzony zgodnie z art. 257 Prawa upadłościowego. Listę wierzytelności można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, w godzinach urzędowania sądu. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22980

Dodano: 2020-05-25 10:57:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Golak Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22981. Golak Krystyna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 40/19. [BMSiG-22495/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 40/19, dotyczącej upadłości Krystyny Golak, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 6.12.2019 r. listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22981

Dodano: 2020-05-25 10:57:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Gaca Bożena w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22982. Gaca Bożena. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 334/18. [BMSiG-22622/2020] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postepowaniu upadłościowym Bożeny Gaca, PESEL 49051009125, sygn. akt XI GUp 334/18, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, w dniu 11 czerwca 2019 r. Syndyk złożył Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności oraz w dniu 10 października 2019 r. I uzupełniającą listę wierzytelności. Listę wierzytelności oraz I uzupełniającą listę wierzytelności można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A, w godzinach od 745 do 1800 w poniedziałki oraz od 745 do 1515 od wtorku do piątku. Poucza się przy tym, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia o dacie złożenia listy wierzytelności oraz I uzupełniającej listy wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do: 1. uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2. odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22982

Dodano: 2020-05-25 10:58:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gajewska Teresa w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22983. Gajewska Teresa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1095/19. [BMSiG-22595/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Teresy Gajewskiej (PESEL 54030204028), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, toczącym się pod sygn. akt XIX GUp 1095/19, ogłasza, że została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 11 marca 2020 roku czwarta uzupełniająca lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni (parter) Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22983

Dodano: 2020-05-25 10:58:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Gębora Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22984. Gębora Dariusz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 308/18. [BMSiG-22517/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, iż została sporządzona i złożona w dniu 24 kwietnia 2020 r. lista wierzytelności Dariusza Gębory, PESEL 72080212219, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 308/18. Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach - Biuro Obsługi Interesantów przy ul. Warszawskiej 44. W terminie 14 dni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza, w trybie art. 256 ustawy z dn. 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe, sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności lub co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22984

Dodano: 2020-05-25 10:58:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Gontarska-Rynkowska Danuta w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22985. Gontarska-Rynkowska Danuta. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 31/20 of. [BMSiG-22612/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Danuty Gontarskiej-Rynkowskiej (nr PESEL 54111409560), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 31/20 of), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi w dniu 7 kwietnia 2020 roku (poz. 1-2, zw 1-2), którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia- -Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu (czytelnia akt - parter, pok. 2), oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22985

Dodano: 2020-05-25 10:58:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Gumiński Paweł w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22986. Gumiński Paweł. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 11/20 „of”. [BMSiG-22581/2020] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Pawła Gumińskiego, PESEL 69123101175, nieprowadzącego działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 11/20 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 27 marca 2020 roku listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56A, pokój 2, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22986

Dodano: 2020-05-25 10:59:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

ECOCLEAN Andrzej Hermaniuk w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22987. Hermaniuk Andrzej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ECOCLEAN ANDRZEJ HERMANIUK w Redzie. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 200/18/P. [BMSiG-22533/2020] Andrzej Hermaniuk, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „ECOCLEAN” ANDRZEJ HERMANIUK; Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 200/18/P. Zawiadamia się, iż w toku postępowania upadłościowego Andrzeja Hermaniuka, przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „ECOCLEAN” ANDRZEJ HERMANIUK z siedzibą w Redzie, toczącego się przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 200/18/P, została sporządzona i złożona w dniu 26 marca 2020 r. Sędziemu komisarzowi pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności wobec Andrzeja Hermaniuka, przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „ECOCLEAN” ANDRZEJ HERMANIUK z siedzibą w Redzie. Poucza się o możliwości złożenia w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia do Sędziego komisarza sprzeciwu co do: 1. uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2. odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Każdy zainteresowany zgodnie z art. 255 ust. 2 Prawo upadłościowe może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22987

Dodano: 2020-05-25 10:59:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

INDATA S.A. w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22988. INDATA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000360487. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 lipca 2010 r., sygn. akt XIX GUp 569/19. [BMSiG-22556/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Indata S.A., sygn. XIX GUp 569/19 (X GUp 741/18 Ap-1) zawiadamia, że syndyk w dniu 10.02.2020 r. złożył siódmą uzupełniającą listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22988

Dodano: 2020-05-25 10:59:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Jaczewska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22989. Jaczewska Elżbieta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1334/19. [BMSiG-22617/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Jaczewskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XVIII GUp 1334/19, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i przekazaniu w dniu 19 maja 2020 roku sędziemu komisarzowi, pierwszej, uzupełniającej listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania przez każdego zainteresowanego - w czytelni Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Wydział XVIII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia, ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu pierwszej, uzupełniającej listy, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22989

Dodano: 2020-05-25 10:59:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Jadczuk Wiesław w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22990. Jadczuk Wiesław. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 18/19. [BMSiG-22607/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Wiesława Jadczuka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp „of” 18/19, syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listy każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C, pokój 109 (tel. 89 676-03-03). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22990

Dodano: 2020-05-25 11:00:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Jaworowski Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22991. Jaworowski Tomasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1069/19. [BMSiG-22677/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1069/19 (Ap). Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym TOMASZA JAWOROWSKIEGO, zamieszkałego w Warszawie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 83090814616), sygn. akt XVIII GUp 1069/19, obwieszcza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 1 kwietnia 2020 r. listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać ww. listę w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22991

Dodano: 2020-05-25 11:00:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Jurewicz Dawid w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22992. Jurewicz Dawid. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1052/19. [BMSiG-22674/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1052/19 (Ap). Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym DAWIDA JUREWICZA, zamieszkałego w Warszawie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 80081002896), sygn. akt XIX GUp 1052/19, obwieszcza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 6 maja 2020 r. pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać ww. listę w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22992

Dodano: 2020-05-25 11:00:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Kaźmierczak Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22993. Kaźmierczak Elżbieta. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 2/20 „of”. [BMSiG-22559/2020] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Kaźmierczak, PESEL 62121809663, nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 2/20 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 4 maja 2020 roku listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56A, pokój 2, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22993

Dodano: 2020-05-25 11:00:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Kieracińska Leokadia w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22994. Kieracińska Leokadia. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 142/17. [BMSiG-22485/2020] W związku ze złożeniem przez syndyka w dniu 28 listopada 2018 roku listy wierzytelności oraz uzupełniającej listy wierzytelności sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Leokadii Kieracińskiej, sygn. akt XII GUp 142/17, sędzia komisarz ogłasza, iż można je przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie do złożenia sprzeciwu co do list wierzytelności stosownie do treści art. 256 i 257 Prawa upadłościowego - w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22994

Dodano: 2020-05-25 11:01:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Korczak Lidia w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22995. Korczak Lidia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1046/19. [BMSiG-22661/2020] Sygn. akt XVIII GUp 1046/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Lidii Korczak w upadłości (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), sygn. akt XVIII GUp 1046/19, ogłasza, że syndyk w dniu 11 marca 2020 r. sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o dacie złożenia listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22995

Dodano: 2020-05-25 11:01:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Korejwo Janusz w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22996. Korejwo Janusz. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 191/19. [BMSiG-22746/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk w dniu 10.04.2020 roku przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Janusza Korejwo, nieprowadzącego działalności gospodarczej, PESEL 86021313637, sygn. akt VIII GUp 191/19. Uzupełniającą listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na uzupełniającej liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - wierzyciel, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22996

Dodano: 2020-05-25 11:01:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Krzyszczak Adam Piotr i Krzyszczak Dorota Anna w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22997. Krzyszczak Adam Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 857/19. [BMSiG-22707/2020] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Adama Piotra Krzyszczaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XIX GUp 857/19), ogłasza, że w dniu 23.04.2020 r. została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi II uzupełniająca lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, w godzinach urzędowania Sądu, a także o możliwości złożenia przez każdego wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności sprzeciwu co do uznania wierzytelności, bądź w przypadku odmowy uznania wierzytelności, o możliwości złożenia sprzeciwu przez każdego, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz o możliwości złożenia sprzeciwu przez upadłego, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami w terminie dwóch tygodni od daty ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22997

Dodano: 2020-05-25 11:01:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Krzyszczak Adam Piotr i Krzyszczak Dorota Anna w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22998. Krzyszczak Dorota Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 852/19. [BMSiG-22704/2020] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Doroty Anny Krzyszczak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XIX GUp 852/19), ogłasza, że w dniu 23.04.2020 r. została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi II uzupełniająca lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, w godzinach urzędowania Sądu, a także o możliwości złożenia przez każdego wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności sprzeciwu co do uznania wierzytelności, bądź w przypadku odmowy uznania wierzytelności, o możliwości złożenia sprzeciwu przez każdego, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz o możliwości złożenia sprzeciwu przez upadłego, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami w terminie dwóch tygodni od daty ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22998

Dodano: 2020-05-25 11:02:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Lis Ewa w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 22999. Lis Ewa. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 6/20 „of”. [BMSiG-22567/2020] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Ewy Lis, PESEL 84071211523, nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 6/20 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 30 kwietnia 2020 roku listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56A, pokój 2, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22999

Dodano: 2020-05-25 11:02:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Maj Piotr w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 23000. Maj Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1297/19. [BMSiG-22496/2020] I UZUPEŁNIENIE LISTY WIERZYTELNOŚCI Piotr Maj. SĄD REJONOWY dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1297/19. Sędzia Komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255 Prawa upadłościowego zostało złożone do akt sprawy w dniu 3 kwietnia 2020 r. I uzupełnienie listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Piotra Maja (PESEL 80050907670), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 1297/19. I uzupełnienie listy wierzytelności można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, parter, w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Każdy wierzyciel umieszczony na liście, może złożyć w tym terminie do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności zgodnie z art. 49112 ust. 1 p.u. w zw. z art. 256 i następ. ustawy Prawo upadłościowe, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23000

Dodano: 2020-05-25 11:02:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Malinowska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 23001. Malinowska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 77/19. [BMSiG-22725/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk w dniu 14.05.2020 roku przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 2 w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Malinowskiej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. w Białymstoku przy ul. J.K. Puchalskiego 126/2, sygn. akt VIII GUp 77/19. Uzupełniającą listę wierzytelności nr 2 można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - wierzyciel, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23001

Dodano: 2020-05-25 11:03:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Mastalerz Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 23002. Mastalerz Grzegorz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 311/19. [BMSiG-22708/2020] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 311/19. Obwieszcza się, iż syndyk w postępowaniu upadłościowym upadłego Grzegorza Mastalerza, nr PESEL 83031217672, zamieszkałego w Jedliczu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.) może przeglądać listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p.u., w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, z podaniem sygnatury akt V GUp 311/19. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23002

Dodano: 2020-05-25 11:03:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Mermaid Construction Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 23003. MERMAID CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS 0000288914. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 września 2007 r., sygn. akt XIX GUp 35/19. [BMSiG-22548/2020] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Mermaid Construction Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt XIX GUp 35/19 (d. X GUp 222/15), została sporządzona i przekazana Sędziemu Komisarzowi piąta uzupełniająca lista wierzytelności, które osoby zaintere sowane mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, i w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania zgłoszonej wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23003

Dodano: 2020-05-25 11:04:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Niczyporuk Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 23004. Niczyporuk Mariusz. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 178/18. [BMSiG-22508/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk 8.05.2020 r. przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Mariusza Niczyporuka w upadłości, PESEL 76042913297, sygn. akt VIII GUp 178/18. Uzupełniającą listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły,dghh o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23004

Dodano: 2020-05-25 11:04:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Nikołajuk Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 23005. Nikołajuk Tomasz. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 187/19. [BMSiG-22493/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym Tomasza Nikołajuka, nieprowadzącego działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 187/19, syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 4 maja 2020 r. uzupełniającą listę wierzytelności nr 1. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23005

Dodano: 2020-05-25 11:04:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Olszewski Arkadiusz w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 23006. Olszewski Arkadiusz. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 9/20. [BMSiG-22751/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Arkadiusza Olszewskiego w upadłości (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), sygn. akt VIII GUp 9/20, ogłasza że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 1 kwietnia 2020 r. listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku (czytelnia akt), przy ul. Mickiewicza 103 w Białymstoku. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23006

Dodano: 2020-05-25 11:04:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Ostrowska-Bućko Anna w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 23007. Ostrowska-Bućko Anna. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 6/20. [BMSiG-22507/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk 4.05.2020 r. przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Anny Ostrowskiej-Bućko w upadłości, PESEL 85111913849, sygn. akt VIII GUp 6/20. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego przy ul. Mickiewicza 103 - czytelnia akt. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23007

Dodano: 2020-05-25 11:05:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Pacholczyk Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 23008. Pacholczyk Krzysztof. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 19/20 „of”. [BMSiG-22603/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Krzysztofa Pacholczyka, sygn. akt VII GUp 19/20 „of”, ogłasza, że syndyk w dniu 30 kwietnia 2020 r. (data nadania) złożył listę wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego, przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista wierzytelności nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Zgodnie z ust. 1 art. 15 zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, termin biegnie od dnia upływu okresu obowiązywania rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23008

Dodano: 2020-05-25 11:05:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Pączko Ewa w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 23009. Pączko Ewa. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 55/19. [BMSiG-22561/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 55/19, Ewy Pączko, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23009

Dodano: 2020-05-25 11:05:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Polarczyk Marzena w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 23010. Polarczyk Marzena. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 98/19. [BMSiG-22672/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 98/19 dotyczącej upadłości Marzeny Polarczyk (PESEL 68040704328), syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista wierzytelności nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23010

Dodano: 2020-05-25 11:05:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Protasewicz Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 23011. Protasewicz Łukasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1254/19. [BMSiG-22745/2020] Obwieszcza się, że w dniu 13 maja 2020 roku syndyk złożył sędziemu komisarzowi pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Łukasza Protasewicza, zamieszkały: Warszawa 04-416, ul. Bombardierów 1 m. 30, PESEL 82072913413, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, Warszawa ul. Czerniakowska 100A. Poucza się o prawie wniesienia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe. Sygn. akt XIX GUp 1254/19. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23011

Dodano: 2020-05-25 11:06:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane KPRB S.A. w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 23012. PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE „KPRB” SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Stargardzie. KRS 0000138472. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 listopada 2002 r., sygn. akt XII GUp 4/15. [BMSiG-22651/2020] W związku z przekazaniem przez syndyka w dniu 30 marca 2020 roku uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego KPRB Spółki Akcyjnej w Stargardzie, w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt XII GUp 4/15, Sędzia komisarz ogłasza, iż można ją przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin- -Centrum w Szczecinie - Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie do złożenia sprzeciwu co do uzupełniającej listy wierzytelności stosownie do treści art. 256 i 257 Prawa upadłościowego i naprawczego w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w wydaniu lokalnym dziennika Gazeta Wyborcza i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23012

Dodano: 2020-05-25 11:06:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rejczak Urszula w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 23013. Rejczak Urszula. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1280/19. [BMSiG-22569/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że syndyk złożył w dniu 20 marca 2020 r. sędziemu komisarzowi listę wierzytelno ści w postępowaniu upadłościowym Urszuli Rejczak, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie (sygn. akt XIX GUp 1280/19), oraz poucza o prawie wniesienia do sędziego komisarza sprzeciwu co do uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, co do odmowy uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sprzeciw winien być sporządzony zgodnie z art. 257 Prawa upadłościowego. Listę wierzytelności można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, w godzinach urzędowania sądu. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23013

Dodano: 2020-05-25 11:06:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Reuter Roman w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 23014. Reuter Roman. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 93/19. [BMSiG-22736/2020] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 93/19, Romana Reutera, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk przekazał sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23014

Dodano: 2020-05-25 11:06:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Roszczyk Michał w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 23015. Roszczyk Michał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1016/19. [BMSiG-22759/2020] Syg. akt XVIII GUp 1016/19 Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Michała Roszczyka, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 82113018350, zam. w Warszawie (02-134), ul. 1 Sierpnia 49A m. 17, zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 30.04.2020 r. przekazana do akt, pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w Warszawie (00-454), ul. Czerniakowska 100A, oraz o możliwości wniesienia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na podstawie art. 256 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23015

Dodano: 2020-05-25 11:07:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Rucińska Jadwiga i Ruciński Bogdan w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 23016. Rucińska Jadwiga i Ruciński Bogdan. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp „of” 69/19. [BMSiG-22623/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jadwigi Rucińskiej, Bogdana Rucińskiego, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp „of” 69/19 syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listy każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C, pokój 109 (tel. 89 676-03-03). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23016

Dodano: 2020-05-25 11:07:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Salwa Monika w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 23017. Salwa Monika. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 20/20. [BMSiG-22616/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Moniki Salwy, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 20/20), podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził listę wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie, ul. Artyleryjska 3C, pok. 109, tel. 89 676 03 03. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23017

Dodano: 2020-05-25 11:07:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Soroka Vladyslav w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 23018. Soroka Vladyslav. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1188/19. [BMSiG-22715/2020] Sygn. akt XVIII GUp 1188/19 Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Vladyslava Soroki w upadłości (osoby fizycznej nieprowadzącej działal ności gospodarczej), sygn. akt XVIII GUp 1188/19, ogłasza, iż w dniu 16 kwietnia 2020 r. syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o dacie złożenia listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23018

Dodano: 2020-05-25 11:07:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Radziewicz Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 23019. Radziewicz Stanisław. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 66/19. [BMSiG-22523/2020] Sędzia Komisarz masy upadłości Stanisława Radziewicza, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt V GUp 66/19, zawiadamia, iż została sporządzona lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym w Elblągu przy ul. płk Dąbka 21 (sekretariat pok. 320), i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23019

Dodano: 2020-05-25 11:08:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Stelęgowski Leszek w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 23020. Stelęgowski Leszek. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 64/20. [BMSiG-22656/2020] Niniejszym zawiadamia się, że została sporządzona i w dniu 14 maja 2020 r. złożona przez syndyka nieprowadzącego działalności gospodarczej, Leszka Stelęgowskiego, nr PESEL 79101608732, lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 64/20). Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Zainteresowanym wierzycielom służy w terminie 14 dni od niniejszego obwieszczenia sprzeciw w trybie art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23020

Dodano: 2020-05-25 11:08:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Stelmachowicz Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 23021. Stelmachowicz Stanisław. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 175/19. [BMSiG-22654/2020] XIV GUp 175/19 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, że w dniu 25 marca 2020 roku została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Stanisława Stelmachowicza, PESEL 47101103175, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 175/19. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23021

Dodano: 2020-05-25 11:08:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Stendera Roman w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 23022. Stendera Roman. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 10/20 „of”. [BMSiG-22572/2020] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Romana Stendery, PESEL 54071514452, nieprowadzącego działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 10/20 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 20 kwietnia 2020 roku uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56A, pokój 2, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23022

Dodano: 2020-05-25 11:08:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Stendera Roman w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 23023. Stendera Roman. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 10/20 „of”. [BMSiG-22576/2020] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Romana Stendery, PESEL 54071514452, nieprowadzącego działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 10/20 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 17 marca 2020 roku listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56A, pokój 2, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23023

Dodano: 2020-05-25 11:09:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Stryjek Teresa w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 23024. Stryjek Teresa. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 15/18. [BMSiG-22524/2020] Sąd Rejonowy w Elblągu, Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w dniu 5 maja 2020 roku zostało wydane postanowienie w sprawie upadłej Teresy Stryjek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w przedmiocie zmiany listy wierzytelności i na podstawie art. 261 zdanie pierwsze ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 2344 j.t.), dokonano zmiany na liście wierzytelności sporządzonej w postępowaniu upadłościowym Teresy Stryjek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zatwierdzonej postanowieniem sędziego komisarza z dnia 9 stycznia 2020 r., w zakresie wierzyciela Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w Warszawie (zw. 1 k. 54) w ten sposób, że uznano wierzytelność w łącznej kwocie 203.411,64 zł (słownie: dwieście trzy tysiące czterysta jedenaście złotych i sześćdziesiąt cztery grosze) w tym: w kategorii II wierzytelność główną w wysokości 118.563,14 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote i czternaście groszy) oraz w kategorii III w wysokości 84.848,50zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści osiem złotych i pięćdziesiąt groszy), w pozostałym zakresie przedmiotową listę wierzytelności pozostawić bez zmian. Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23024

Dodano: 2020-05-25 11:09:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Suchocki Adam w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 23025. Suchocki Adam. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 136/18. [BMSiG-22596/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Adama Suchockiego (PESEL 73122400258) w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności, sygn. akt V GUp 136/18, syndyk w dniu 17.04.2020 r. złożył pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Tumskiej 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami i oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23025

Dodano: 2020-05-25 11:09:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Szczepaniak Mateusz w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 23026. Szczepaniak Mateusz. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 130/19 „of”. [BMSiG-22546/2020] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Mateusza Szczepaniaka, PESEL 89073007853, nieprowadzącego działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 130/19 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 8 maja 2020 roku uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56A, pokój 2, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23026

Dodano: 2020-05-25 11:09:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Szczepaniak Mateusz w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 23027. Szczepaniak Mateusz. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 130/19 „of”. [BMSiG-22586/2020] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Mateusza Szczepaniaka, PESEL 89073007853, nieprowadzącego działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 130/19 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 23 marca 2020 roku listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56A, pokój 2, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23027

Dodano: 2020-05-25 11:10:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szyperska Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 23028. Szyperska Jadwiga. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 769/19. [BMSiG-22514/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255.2 Prawa upadłościowego została sporządzona i złożona do akt sprawy w dniu 10 marca 2020 roku pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Jadwigi Szyperskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XVIII GUp 769/19). Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, w godzinach pracy Sądu. W terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23028

Dodano: 2020-05-25 11:10:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Tomaszek Olga w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 23029. Tomaszek Olga. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1295/19. [BMSiG-22516/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255.2 Prawa upadłościowego, została sporządzona i złożona do akt sprawy w dniu 10 marca 2020 roku lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Olgi Tomaszek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XIX GUp 1295/19). Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, w godzinach pracy Sądu. W terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania - wierzytelności, a co do odmowy uznania - wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23029

Dodano: 2020-05-25 11:10:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Turbak Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 23030. Turbak Mariusz. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 121/19. [BMSiG-22652/2020] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Mariusza Turbaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie sygn. akt V GUp 121/19 sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 15 kwietnia 2020 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Legnicy, ul. Złotoryjska 19, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23030

Dodano: 2020-05-25 11:10:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Walewski Michał w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 23031. Walewski Michał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1469/19. [BMSiG-22621/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Michała Walewskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XVIII GUp 1469/19, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i przekazaniu w dniu 19 maja 2020 roku sędziemu komisarzowi listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania przez każdego zainteresowanego - w czytelni Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Wydział XVIII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia, ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu listy, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23031

Dodano: 2020-05-25 11:11:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wierciński Piotr w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 23032. Wierciński Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1256/19. [BMSiG-22750/2020] Obwieszcza się, że w dniu 13 maja 2020 roku syndyk złożył sędziemu komisarzowi pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Piotra Wiercińskiego, zamieszkały: Warszawa 03-847, ul. Stanisława Augusta 20 m. 7, PESEL 61082003215, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, Warszawa ul. Czerniakowska 100A. Poucza się o prawie wniesienia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe. Sygn. akt XIX GUp 1256/19. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23032

Dodano: 2020-05-25 11:11:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Wiśniewska Anna w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 23033. Wiśniewska Anna. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 361/19. [BMSiG-22573/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego pod sygnaturą XI GUp 361/19, dla upadłej Anny Wiśniewskiej (PESEL 84122502765), zam. w Poznaniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia że syndyk sporządził i przekazał w dniu 7.01.2020 r. Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, pokój 46 (parter), ul. Młyńska 1A, 61-729 Poznań. Poucza się o tym, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia o dacie złożenia listy wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: a) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, b) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23033

Dodano: 2020-05-25 11:11:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Wójcik Danuta w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 23034. Wójcik Danuta. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 529/19. [BMSiG-22688/2020] Sędzia Komisarz ogłasza, że sporządzona została przez Syndyka i przekazana Sędziemu Komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Danuty Wójcik, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: 38-483 Wróblik Królewski, ul. ks. Jakubińskiego 20, numer PESEL 74030516305, sygn. akt V GUp 529/19. Każdy zainteresowany w trybie art. 255 ust 2 pr. up. może przeglądać listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4, natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. i n. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23034

Dodano: 2020-05-25 11:11:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Zabuska Joanna Danuta w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 23035. Zabuska Joanna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1281/19. [BMSiG-22515/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255.2 Prawa upadłościowego została sporządzona i złożona do akt sprawy w dniu 10 marca 2020 roku lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Joanny Zabuskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XIX GUp 1281/19). Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, w godzinach pracy Sądu. W terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności, ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23035

Dodano: 2020-05-25 11:12:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Zalewska Bożena w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 23036. Zalewska Bożena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 701/19. [BMSiG-22487/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Bożeny Zalewskiej, zamieszkałej w Grodzisku Mazowieckim, prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 701/19, złożona została w dniu 3.03.2020 r. druga uzupełniająca lista wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23036

Dodano: 2020-05-25 11:12:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Żytka Anna w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 23037. Żytka Anna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 417/19. [BMSiG-22482/2020] Syndyk Masy Upadłości zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Anny Żytka, zamieszkałej: Wola Dalsza 255, 37-100 Łańcut, PESEL 81070916725, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 417/19), syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi główną listę wierzytelności. Główną listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.). Każdy wierzyciel oraz upadły mogą, na warunkach określonych w art. 256-258 p.u., w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosić do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23037

Dodano: 2020-05-25 11:12:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Piekarnia - Cukiernia E. i M. Smaga Sp. Jawna w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 23038. PIEKARNIA - CUKIERNIA E. I M. SMAGA SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Starachowicach. KRS 0000398982. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 października 2011 r., sygn. akt V GUp 42/15. [BMSiG-22624/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że syndyk masy upadłości upadłego Piekarnia - Cukiernia E. i M. Smaga sp. j. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Starachowicach (NIP 6572902793) (sygn. akt V GUp 42/15, Sądu Rejonowego w Kielcach), sporządził i złożył do akt w dniu 3 kwietnia 2020 r. ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości co do wierzytelności zaliczonych do kategorii drugiej i trzeciej. Plan podziału można przeglądać w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Kielcach, a w ciągu dwóch tygodni od dnia obwieszczenia uprawnionym służy prawo do złożenia zarzutów do planu podziału w trybie art. 349 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2015 r. Sędzia komisarz zawiadamia również, że w tym samym postępowaniu syndyk masy upadłości w dniu 24 stycznia 2020 r. sporządził i złożył I (pierwszą) uzupełniającą listę wierzytelności. Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2015 r. przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności upadłego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23038

Dodano: 2020-05-25 11:13:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Iber Maciej w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 23039. Iber Maciej. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 88/19. [BMSiG-22749/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Macieja Ibera, nieprowadzącego działalności gospodarczej, PESEL 82070215814, sygn. akt VIII GUp 88/19, syndyk sporządził i przekazał w dniu 27.03.2020 r. ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). Upadły oraz każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23039

Dodano: 2020-05-25 11:13:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Sanecka Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 23040. Sanecka Małgorzata. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 51/16 of. [BMSiG-22539/2020] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Saneckiej, PESEL 83111113443, nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 51/16 of, zawiadamia, iż został sporządzony i złożony przez syndyka masy upadłości dnia 5 maja 2020 roku ostateczny plan podziału środków uzyskanych ze sprzedaży majątku upadłej Małgorzaty Saneckiej, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, Sądu Gospodarczego w Kaliszu, ul. Asnyka 56A, pokój 2, i w terminie 2 tygodni od obwieszczenia w MSiG można wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału - art. 339 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23040

Dodano: 2020-05-25 11:13:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Włodarska Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 23041. Włodarska Jadwiga. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 57/19. [BMSiG-22667/2020] W związku ze złożeniem przez syndyka w dniu 6 marca 2020 roku ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Jadwigi Włodarskiej, sygn. akt XII GUp 57/19, sędzia komisarz ogłasza, iż ostateczny plan podziału można przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42, i poucza o prawie złożenia zarzutów co do ostatecznego planu podziału w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23041

Dodano: 2020-05-25 11:13:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Żytko Anna Wanda w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 23042. Żytko Anna Wanda. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 78/19 „of”. [BMSiG-22635/2020] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Anny Wandy Żytko (syg. akt VII GUp 78/19 „of”), zawiadamia, że syndyk przedłożył ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34, Koszalin, pokój 11, i ewentualnie wnieść przeciwko planowi zarzuty w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23042

Dodano: 2020-05-25 11:14:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

GILDIA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-04-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22937. GILDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Lublinie. KRS 0000069241. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 grudnia 2001 r., sygn. akt IX GU 502/19. [BMSiG-22601/2020] Postanowieniem z dnia 20 kwietnia 2020 r. wydanym w sprawie o sygn. akt IX GU 502/19 Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Gildii Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Dworska 15B, 20-135 Lublin, wpisanej do rejstru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000069241; uznał postępowanie upadłościowe Gildii Spółki z ograniczoną odpowiedzialnościa z siedzibą w Lublinie za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ustawy Prawo upadłościowe oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.); wzywa wierzycieli upadłego Gildii Spółki z ograniczoną odpowiedzialnościa z siedzibą w Lublinie, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności Sędziemu komisarzowi; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążącena nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Dariusza Segita, zastępcę sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Katarzyny Arciszańskiej oraz syndyka masy upadości w osobie Marcina Komadowskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 77. Postanowienie może być zaskarżone przez wierzyciela poprzez złożenie zażalenia w terminie siedniu dni do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku od daty ukazania się obwieszczenia, zaś w przypadku wierzyciela którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22937

Dodano: 2020-05-25 13:37:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

GILDIA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22937. GILDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Lublinie. KRS 0000069241. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 grudnia 2001 r., sygn. akt IX GU 502/19. [BMSiG-22601/2020] Postanowieniem z dnia 20 kwietnia 2020 r. wydanym w sprawie o sygn. akt IX GU 502/19 Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Gildii Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Dworska 15B, 20-135 Lublin, wpisanej do rejstru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000069241; uznał postępowanie upadłościowe Gildii Spółki z ograniczoną odpowiedzialnościa z siedzibą w Lublinie za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ustawy Prawo upadłościowe oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.); wzywa wierzycieli upadłego Gildii Spółki z ograniczoną odpowiedzialnościa z siedzibą w Lublinie, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności Sędziemu komisarzowi; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążącena nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Dariusza Segita, zastępcę sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Katarzyny Arciszańskiej oraz syndyka masy upadości w osobie Marcina Komadowskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 77. Postanowienie może być zaskarżone przez wierzyciela poprzez złożenie zażalenia w terminie siedniu dni do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku od daty ukazania się obwieszczenia, zaś w przypadku wierzyciela którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22937

Dodano: 2020-05-25 13:37:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

GRC TECHNOLOGIE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-04-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22940. GRC TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Skawinie. KRS 0000445448. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 grudnia 2012 r., sygn. akt VIII GU 1060/19, VIII GUp 156/20. [BMSiG-22528/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 17.04.2020 r., sygn. akt VIII GU 1060/19: I. ogłoszono upadłość dłużnika GRC Technologie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Skawinie, ul. Energetyków 1, 32-050 Skawina, numer KRS 0000445448; II. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Agnieszki Rutkowskiej; V. wyznaczono zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Katarzyny Szymskiej; VI. wyznaczono syndyka w osobie Dariusza Sitka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 504; VII. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądu polskiego jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe; VIII. określono, że postępowanie niniejsze w świetle przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego ma charakter postępowania głównego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 156/20. Pouczenie do pkt VII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22940

Dodano: 2020-05-25 13:41:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

GRC TECHNOLOGIE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22940. GRC TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Skawinie. KRS 0000445448. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 grudnia 2012 r., sygn. akt VIII GU 1060/19, VIII GUp 156/20. [BMSiG-22528/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 17.04.2020 r., sygn. akt VIII GU 1060/19: I. ogłoszono upadłość dłużnika GRC Technologie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Skawinie, ul. Energetyków 1, 32-050 Skawina, numer KRS 0000445448; II. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Agnieszki Rutkowskiej; V. wyznaczono zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Katarzyny Szymskiej; VI. wyznaczono syndyka w osobie Dariusza Sitka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 504; VII. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądu polskiego jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe; VIII. określono, że postępowanie niniejsze w świetle przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego ma charakter postępowania głównego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 156/20. Pouczenie do pkt VII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22940

Dodano: 2020-05-25 13:42:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

KRAKVET.PL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-04-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22946. KRAKVET.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Czarnochowicach. KRS 0000558150. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 maja 2015 r., sygn. akt VIII GU 957/19, VIII GUp 157/20. [BMSiG-22530/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 20.04.2020 r., sygn. akt VIII GU 957/19, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Krakvet.pl Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czarnochowicach, Czarnochowice 269, 32-020 Wieliczka (KRS 0000558150); II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie ASR Magdaleny Stawowy; V. wyznaczyć zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Barbara Fela; VI. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Wojciecha Pietruszki - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 370; VII. zasądzić od upadłego Krakvet.pl Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czarnochowicach na rzecz wnioskodawcy ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach kwotę 4.600,00 zł (cztery tysiące sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego oraz obciążyć upadłego pozostałymi kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości; VIII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego, stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 157/20. Pouczenie co do pkt VIII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22946

Dodano: 2020-05-25 13:48:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

KRAKVET.PL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22946. KRAKVET.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Czarnochowicach. KRS 0000558150. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 maja 2015 r., sygn. akt VIII GU 957/19, VIII GUp 157/20. [BMSiG-22530/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 20.04.2020 r., sygn. akt VIII GU 957/19, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Krakvet.pl Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czarnochowicach, Czarnochowice 269, 32-020 Wieliczka (KRS 0000558150); II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie ASR Magdaleny Stawowy; V. wyznaczyć zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Barbara Fela; VI. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Wojciecha Pietruszki - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 370; VII. zasądzić od upadłego Krakvet.pl Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czarnochowicach na rzecz wnioskodawcy ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach kwotę 4.600,00 zł (cztery tysiące sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego oraz obciążyć upadłego pozostałymi kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości; VIII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego, stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 157/20. Pouczenie co do pkt VIII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 22946

Dodano: 2020-05-25 13:48:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Wałuszko Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 23043. Wałuszko Wojciech. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 135/19. [BMSiG-22500/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że postanowieniem z dnia 9 marca 2020 roku Sąd umorzył postępowanie upadłościowe prowadzone wobec Wojciecha Wałuszko, nieprowadzącego działalności gospodarczej, zam.: Bobrówka 11, 19-124 Jaświły, sygn. akt VIII GUp 135/19. Ponadto Sąd poucza uczestników postępowania upadłościowego o możliwości złożenia zażalenia na niniejsze postanowienie w terminie 7 dni od daty obwieszczenia do Sądu Okręgowego w Białymstoku za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Białymstoku. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23043

Dodano: 2020-05-25 13:51:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Andruszewska Monika w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 23044. Andruszewska Monika. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 868/19, X GUp 371/19. [BMSiG-22643/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 marca 2020 roku (stwierdzenie prawomocności w dniu 15.04.2020 r.) o ustaleniu planu spłaty wierzycieli upadłej Moniki Andruszewskiej (PESEL 92070406921), w sprawie o sygn. akt XVIII GUp 868/19 (poprzednia sygn. akt X GUp 371/19), postanawia: I. ustalić plan spłaty wierzycieli w ten sposób, iż Monika Andruszewska przeznaczy na zaspokojenie swoich wierzycieli łączną kwotę 12 215,82 (dwanaście tysięcy dwieście piętnaście złotych 82/100) złotych w formie 36 miesięcznych rat. Raty będą płatne w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocni się niniejsze postanowienie, w następujący sposób: 1. raty od I do XXVII każdorazowo w kwocie po 350,00 zł na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie tytułem kosztów postępowania pokrytych tymczasowo ze środków Skarbu Państwa. 2. ratę XXVIII w kwocie 381,82 zł na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie tytułem kosztów postępowania pokrytych tymczasowo ze środków Skarbu Państwa. 3. w ramach raty XXIX upadła uiści na rzecz wskazanych podmiotów kwoty jak poniżej: a. kwotę 56 zł na rzecz Euro Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, b. kwotę 48 zł na rzecz Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Sp. z o.o. w Krakowie, c. kwotę 20 zł na rzecz Nest Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, d. kwotę 48 zł na rzecz Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu. 4. w ramach kolejnych poszczególnych miesięcznych rat od XXX do XXXVI upadła uiści na rzecz wskazanych podmiotów kwoty jak poniżej: a. kwoty po 38 zł miesięcznie na rzecz WPP Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie, b. kwoty po 210 zł miesięcznie na rzecz Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, c. kwoty po 11 zł miesięcznie na rzecz Skarb Państwa reprezentowany przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piasecznie, d. kwoty po 57 zł miesięcznie na rzecz Bank Pocztowy S.A., e. kwoty po 62 zł miesięcznie na rzecz Credit Agricole Bank S.A. II. stwierdzić, że po wykonaniu przez Monikę Andruszewską planu spłaty wierzycieli jej zobowiązania powstałe przed dniem 24.04.2019 r. z wyjątkiem zobowiązań wymienionych w art. 49121 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe, zostaną w całości umorzone. Postępowanie upadłościowe Moniki Andruszewskiej, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, uległo zakończeniu z mocy prawa (art. 49114 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23044

Dodano: 2020-05-25 13:52:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

FARMER Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 23045. „FARMER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Sokółce. KRS 0000158886. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 kwietnia 2003 r., sygn. akt VIII GUp 42/16. [BMSiG-22752/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie sygn. akt VIII GUp 42/16 dnia 28 kwietnia 2020 roku postanawia stwierdzić zakończenie postępowania upadłościowego FARMER spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w Sokółce. Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Białymstoku w terminie tygodniowym od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zażalenie wnosi się do Sądu, który wydał postanowienie. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23045

Dodano: 2020-05-25 13:53:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Leo-Karli Sanotarium Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 23046. „LEO KARLI SANATORIUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Połczynie-Zdroju. KRS 0000224000. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 grudnia 2004 r., sygn. akt VII GUp 100/18. [BMSiG-22646/2020] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z 20 kwietnia 2020 r. w sprawie VII GUp 100/18, stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego „Leo Karli Sanatorium” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w Połczynie-Zdroju (numer KRS 0000224000). Na postanowienie w przedmiocie zakończenia postępowania upadłościowego przysługuje zażalenie, które można wnieść w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23046

Dodano: 2020-05-25 13:55:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Wiktor Trybuś w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 23047. Trybuś Wiktor prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wiktor Trybuś w Komornikach. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 77/12. [BMSiG-22618/2020] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 marca 2020 roku, sygn. akt XI GUp 77/12, stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku dłużnika Wiktora Trybuś prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Wiktor Trybuś z siedzibą w Komornikach, NIP 7831027554. Poucza się o możliwości złożenia zażalenia, które należy wnieść do tutejszego Sądu w terminie 7 dni od ukazania się obwieszczenia w prasie i w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23047

Dodano: 2020-05-25 13:57:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Borawska Anna w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 23048. Borawska Anna. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 147/19. [BMSiG-22505/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym Anny Borawskiej, PESEL 81081709646, sygn. akt VIII GUp 147/19, syndyk przekazał sędziemu komisarzowi opis i oszacowanie 1/2 udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolno stojącej, położonej w miejscowości Bobrowniki 53, obręb 2-Bobrowniki, gmina Grodek, powiat białostocki, województwo podlaskie, oznaczonej numerem ewidencyjnym 180, o powierzchni 3000 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku prowadzi Księgę Wieczystą nr B1IB/00149525/0, wchodzącego w skład masy upadłości Anny Borawskiej w upadłości. Opis i oszacowanie można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego przy ul. Mickiewicza 103 - czytelnia akt. W terminie tygodnia od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu opisu i oszacowania sędziemu komisarzowi, można złożyć do sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23048

Dodano: 2020-05-25 13:59:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

VERTIGO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 23052. „VERTIGO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Gogolinie. KRS 0000718853. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 lutego 2018 r., sygn. akt V GUp 29/20. [BMSiG-22564/2020] ZAPROSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI VERTIGO SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W GOGOLINIE (NIP 1990107133, KRS 0000718853) DO SKŁADANIA OFERT Syndyk masy upadłości Vertigo Sp. z o.o. w upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, o sygn. akt V GUp 29/20, zaprasza do negocjacji warunków nabycia od masy upadłości lub objęcia w dzierżawę: 1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gogolinie, województwo opolskie, powiat krapkowicki, gmina Gogolin, przy Placu Benedyktyńskim 1, o powierzchni 0,4233 ha, stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 656/28 oraz 656/29 - inne tereny zabudowane, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi Księgę Wieczystą pod numerem OP1S/00066026/6, oraz 2. własności budynku stanowiącego odrębną własność, posadowionego na nieruchomości wskazanej powyżej w punkcie 1; o następujących cechach: a. budynek przystosowany do prowadzenia działalności hotelarskiej i gastronomicznej, składa się z 52 miejsc noclegowych (pokojów dwu i jednoosobowych oraz dwóch apartamentów), sali konferencyjnej na 100 osób, kręgielni, klubu nocnego, sali zabaw dla dzieci, restauracji na 70 osób, sali balowo-bankietowej na 250 osób, ogrodu zimowego, tarasu zielonego, rozbudowanego zaplecza kuchennego; b. powierzchnia zabudowy 1.850 m2 , kubatura 8.010 m3 ; c. rok oddania do użytkowania: 2014; d. budynek z pełnym wyposażeniem do prowadzenia działalności hotelarskiej i gastronomicznej. Charakterystyka zaproszenia: 1. negocjacje prowadzone będą po zawarciu umowy o zachowaniu poufności i nie dłużej niż do dnia 19 czerwca 2020 r. Celem negocjacji będzie zapoznanie się przez inwestora z przeznaczonym do sprzedaży lub dzierżawy składnikiem masy upadłości i wypracowania warunków, na jakich byłby skłonny nabyć lub objąć w dzierżawę składnik masy upadłości; 2. inwestor zainteresowany nabyciem lub dzierżawą składnika masy upadłości powinien do dnia 19 czerwca 2020 r., do godz. 1600, w Biurze Syndyka Kubiczek Michalak Sokół Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul. Francuska 34, V. p., złożyć w zapieczętowanej kopercie adresowanej do Syndyka oświadczenie o zainteresowaniu nabyciem lub dzierżawą składników masy upadłości podając co najmniej: a. w przypadku zainteresowania nabyciem: proponowaną cenę netto nabycia; b. w przypadku zainteresowania dzierżawą: proponowaną miesięczną stawkę czynszu dzierżawnego netto oraz proponowany czas trwania dzierżawy. Inwestor w obu przypadkach powinien również podać źródło pochodzenia środków, którymi ma zamiar pokryć cenę sprzedaży lub czynsz dzierżawny. Wszelkie informacje na temat składnika masy upadłości objętego niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1900, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com. Dokumenty powiązane oraz zdjęcia przedstawiające składnik majątku masy upadłości dostępne są pod adresem: vertigo.kubiczekm.com MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23052

Dodano: 2020-05-25 14:03:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Błaszczyk Dorota w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 23054. Błaszczyk Dorota. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1343/19. [BMSiG-22578/2020] SYNDYK DOROTY BŁASZCZYK ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działek o nr ew. 151/20 o pow. 88 m2, 151/39 o pow. 11 m2 , 151/40 o pow. 1.177 m2 , 151/41 o pow. 3.532 m2 , 151,42 o pow. 1.500 m2, 151/43 o pow. 1.500 m2, 151/44 o pow. 1.500 m2 , obręb 015, o łącznej pow. 9.308 m2 , położonej w miejscowości Musuły, gm. Żabia Wola, pow. grodziski, woj. mazowieckie, KW nr PL1Z/00020712/2. Cena wywoławcza 504.000,00 zł. Szczegółowy opis nieruchomości i wycena oraz Regulamin Przetargu znajdują się na stronie www.syndyk.info.pl oraz w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy przy ul. Czerniakowskiej 100A. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 26 czerwca 2020 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa, lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem na adres: biuro@kancelariak2.pl oraz faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania). W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 3 lipca 2020 r. Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: biuro@kancelariak2.pl Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 40.000,00 zł. Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23054

Dodano: 2020-05-25 14:04:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Błaszczyk Dorota w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 23055. Błaszczyk Dorota. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1343/19. [BMSiG-22580/2020] SYNDYK DOROTY BŁASZCZYK ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr ew. 106/26, obręb 20 Osowiec, zabudowanej domem jednorodzinnym o pow. użytkowej 248,09 m2, położonej w miejscowości Osowiec, ul. Morwowa 14, gm. Żabia Wola, pow. grodziski, woj. mazowieckie, KW nr PL1Z/00034855/7. Cena wywoławcza 899.000,00 zł. Szczegółowy opis nieruchomości i wycena oraz Regulamin Przetargu znajdują się na stronie www.syndyk.info.pl oraz w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy przy ul. Czerniakowskiej 100A. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 26 czerwca 2020 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa, lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem na adres: biuro@kancelariak2.pl oraz faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania). W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 3 lipca 2020 r. Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak, mailem: biuro@kancelariak2.pl Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 40.000,00 zł. Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23055

Dodano: 2020-05-25 14:04:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Cieciora Adrian w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 23056. Cieciora Adrian. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 186/19. [BMSiG-22522/2020] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 12 maja 2020 r., sygn. akt V GU 186/19: 1. umorzył bez ustalania planu spłaty wierzycieli powstałe przed dniem 23 maja 2019 r. zobowiązania upadłego Adriana Cieciory (PESEL 90062104297), z wyjątkiem zobowiązań, o których mowa w art. 49121 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz 498); 2. tymczasowo pokrytymi przez Skarb Państwa kosztami postępowania upadłościowego w kwocie 5.071,30 (pięć tysięcy siedemdziesiąt jeden i 30/100) złotych obciążyć Skarb Państwa. Łukasz Cieślak syndyk licencjonowany (nr licencji 652) MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23056

Dodano: 2020-05-25 14:05:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Cieciora Anna w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 23057. Cieciora Anna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 185/19. [BMSiG-22521/2020] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 12 maja 2020 r., sygn. akt V GU 185/19: 1. umorzył bez ustalania planu spłaty wierzycieli powstałe przed dniem 23 maja 2019 r. zobowiązania upadłej Anny Cieciory (PESEL 89062612624), z wyjątkiem zobowiązań, o których mowa w art. 49121 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498); 2. tymczasowo pokrytymi przez Skarb Państwa kosztami postępowania upadłościowego w kwocie 5.320,70 zł (pięć tysięcy trzysta dwa i 70/100) złotych obciążyć Skarb Państwa. Łukasz Cieślak syndyk licencjonowany (nr licencji 652) MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23057

Dodano: 2020-05-25 14:06:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Czajka Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 23058. Czajka Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1244/19. [BMSiG-22692/2020] OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY Syndyk w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 1244/19, ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż: udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę o nr ew. nr 201, pow. 1,19 ha, obręb 0015, położonej w miejscowości Kromnów, gmina Brochów, powiat sochaczewski, woj. mazowieckie, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Sochaczewie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, KW nr PL1O/00027263/0. Drugi współwłaściciel jest też zainteresowany zbyciem swojego udziału. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 16.569,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych). Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 czerwca 2020 roku na adres kancelarii syndyka: Kancelaria Syndyka: ul. Kasprowicza 68 lok. 52, 01-949 Warszawa, z dopiskiem oferta przetargowa, XIX GUp 1244/19. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 9 czerwca, o godz. 1200, w Kancelarii Syndyka. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1 660 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Katarzyny Czajka w upadłości na rach. bankowy 36 1090 1014 0000 0001 4344 0945, z dopiskiem „wadium - przetarg - sygn. akt XIX GUp 1244/19” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert. Szczegółowe warunki przetargu i aukcji, postanowienie Sądu z dnia 8.05.2020 r. o wyrażeniu zgody na sprzedaż z wolnej ręki, opis i oszacowanie nieruchomości oraz inne informacje na temat przedmiotu sprzedaży dostępne są w Kancelarii Syndyka, ul. Kasprowicza 68 lok. 52 w Warszawie, w godz. 900-1700, pon.-piąt., lub pod nr tel. 605 420 802, www.kancelaria-golebiowska.com.pl zakładka przetargu upadłościowe. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23058

Dodano: 2020-05-25 14:07:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Grzybicka Agnieszka Marta w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 23059. Grzybicka Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1166/19. [BMSiG-22723/2020] SYNDYK AGNIESZKI GRZYBICKIEJ ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej o pow. 813 m2 , działka nr 280/26, obręb: 0010 Narzym, zabudowanej budynkiem mieszkalnym w trakcie budowy, położonej w miejscowości Narzym, gm. Iłowo-Osada, pow. działdowski, woj. warmińsko-mazurskie, KW nr EL1D/00037740/9. Cena wywoławcza 69.600,00 zł brutto. Szczegółowy opis nieruchomości i wycena oraz Regulamin Przetargu znajdują się na stronie www.syndyk.info.pl oraz w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy przy ul. Czerniakowskiej 100A. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 10 lipca 2020 r., w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania), sygn. akt XVIII GUp 1166/19. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 lipca 2020 r., w gmachu Sądu, sala nr 120, o godzinie 1300. Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: biuro@kancelariak2.pl. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 7.000,00 zł. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23059

Dodano: 2020-05-25 14:12:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kurpik Danuta w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 23061. Kurpik Danuta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1238/19. [BMSiG-22609/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Danuty Kurpik, nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia, że do akt sprawy XIX GUp 1238/19, został złożony operat szacunkowy określający wartość rynkową: - udziału w wysokości 1/4 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę ewid. Nr 257 z obrębu Łubiec, gmina Leszno, powiat warszawski zachodni, woj. mazowieckie, o powierzchni 1,97 ha, wraz z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Maz., IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr WA1G/00052075/3. Z treścią powyższego opisu i oszacowania można zapoznać się w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A, i w terminie tygodnia od daty niniejszego obwieszczenia można wnieść przeciwko niemu zarzuty. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23061

Dodano: 2020-05-25 14:14:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kurpik Sylwester w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 23062. Kurpik Sylwester. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1239/19. [BMSiG-22606/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Sylwestra Kurpika, nieprowadzącego działalności gospodarczej, zawiadamia, że do akt sprawy XIX GUp 1239/19 został złożony operat szacunkowy określający wartość rynkową: - udziału w wysokości 1/4 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę ewid. Nr 257 z obrębu Łubiec, gmina Leszno, powiat warszawski zachodni, woj. mazowieckie, o powierzchni 1,97 ha, wraz z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Maz., IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr WA1G/00052075/3. Z treścią powyższego opisu i oszacowania można zapoznać się w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A, i w terminie tygodnia od daty niniejszego obwieszczenia można wnieść przeciwko niemu zarzuty. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23062

Dodano: 2020-05-25 14:15:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Mirecka Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 23064. Mirecka Jadwiga. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1197/19. [BMSiG-22600/2020] Syndyk Jadwigi Mireckiej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1197/19, zaprasza do składania ofert na sprzedaż z wolnej ręki 1/6 udziału w nieruchomości, składającej się z dwóch działek nr 849/160 oraz 849/163 o łącznej powierzchni 320 mkw., położonej w Andrychowie, woj. małopolskie, powiat wadowicki. Nieruchomość uregulowana jest w księdze wieczystej KW nr KR1W/00063398/5. Oferty na zakup nieruchomości należy składać w Biurze Syndyka Jadwigi Mireckiej: Warszawa, ul. Żurawia 32/34 lok. 521, w terminie do dnia 12 czerwca 2020 r. Wadium w kwocie 100,00 zł (słownie: sto 00/100 złotych) należy wpłacić na rachunek bankowy Jadwigi Mireckiej w upadłości, nr 55 1090 1014 0000 0001 4338 4731, do dnia 12 czerwca 2020 r. (decyduje data wpływu na rachunek sprzedającego). Oferta musi zawierać co najmniej: 1. dokładne dane oferenta, 2. określenie przedmiotu zakupu, 3. oferowaną cenę i kopię wpłaty wadium, 4. oświadczenie, że oferent zapoznał się z Regulaminem sprzedaży i jego warunki akceptuje. Dalsze informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać pod nr tel. 22 58 14 684. Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Syndyka, ul. Żurawia 32/34 lok. 521, w dniu 15 czerwca 2020 r., o godz. 930. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23064

Dodano: 2020-05-25 14:22:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szostak Iwona w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 23067. Szostak Iwona. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1047/19. [BMSiG-22594/2020] Syndyk masy upadłości Iwony Szostak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XIX GUp 1047/19) ogłasza przetarg z wolnej ręki na udział wynoszący 1/2 prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki nr ew 491, 688, położonej w miejscowości Sufczyn, gmina Kołbiel, powiat otwocki (KW nr WA1O/00048924/7). 1. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 15 000 (słownie: piętnaście tysięcy) złotych. 2. Wymagane wadium w wysokości 1 500 (słownie: jeden tysiąc pięćset) złotych należy wpłacić przelewem na rachu nek w: Santader Bank Polska S.A. (dawniej: Bank Zachodni WBK) o numerze: 76 1090 1883 0000 0001 4282 1322, najpóźniej do dnia 19 czerwca 2020 roku. 3. Pisemne oferty należy składać do dnia 19 czerwca 2020 roku w Kancelarii Syndyka pod adresem: Lech Meissner Olszewski Adwokaci Spółka Jawna, Aleja Jerzego Waszyngtona 40A, 03-910 Warszawa. 4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Kancelarii Syndyka pod adresem: Lech Meissner Olszewski Adwokaci Spółka Jawna, Aleja Jerzego Waszyngtona 40A, 03-910 Warszawa, w dniu 22 czerwca 2020, o godz. 1200. 5. Operat szacunkowy udziału jest dostępny w Kancelarii Syndyka pod adresem: Lech Meissner Olszewski Adwokaci Spółka Jawna, Aleja Jerzego Waszyngtona 40A, 03-910 Warszawa, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 900 do 1700. Szczegółowe warunki przetargu oraz dodatkowych informacji udziela syndyk pod adresem mailowym: meissner@lmo-legal.pl lub telefonicznie: 693-650-330. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23067

Dodano: 2020-05-25 14:23:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wijas Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 23069. Wijas Grzegorz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1063/19. [BMSiG-22726/2020] Obwieszczenie o przetargu Syndyk masy upadłości Grzegorza Wijasa w upadłości, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 1063/19, ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. ks. W. Malinowskiego 31A w miejscowości Józefów, gmina Józefów, powiat otwocki, województwo mazowieckie, stanowiącej działki ewidencyjne nr 94/3 i 93/6, o łącznej powierzchni 1042 m2 , na której posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny, o powierzchni użytkowej 138 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1O/00055212/5. 1. Przedmiotem przetargu jest udział w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. ks. W. Malinowskiego 31A w miejscowości Józefów, gmina Józefów, powiat otwocki, województwo mazowieckie, stanowiącej działki ewidencyjne nr 94/3 i 93/6, o łącznej powierzchni 1042 m2 , na której posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny, o powierzchni użytkowej 138 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW WA1O/00055212/5. 2. Cena wywoławcza wynosi 355.500,00 zł brutto (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych). 3. Pisemne oferty należy składać do dnia 17 czerwca 2020 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. 4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 36.000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych) na rachunek bankowy prowadzony dla obsługi masy upadłości Grzegorza Wijasa w upadłości najpóźniej do dnia 17 czerwca 2020 roku. 5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, dnia 19 czerwca 2020 roku, o godzinie 1300, w sali nr 119. 6. Szczegółowe informacje pod numerem tel. 22 375 73 80. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23069

Dodano: 2020-05-25 14:24:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wijas Helena w upadłości likwidacyjnej

2020-05-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 23070. Wijas Helena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Rrestrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1064/19. [BMSiG-22722/2020] Obwieszczenie o przetargu Syndyk masy upadłości Heleny Wijas w upadłości, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 1064/19, ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. ks. W. Malinowskiego 31A w miejscowości Józefów, gmina Józefów, powiat otwocki, województwo mazowieckie, stanowiącej działki ewidencyjne nr 94/3 i 93/6, o łącznej powierzchni 1042 m2 , na której posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny, o powierzchni użytkowej 138 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1O/00055212/5. 1. Przedmiotem przetargu jest udział w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. ks. W. Malinowskiego 31A w miejscowości Józefów, gmina Józefów, powiat otwocki, województwo mazowieckie, stanowiącej działki ewidencyjne nr 94/3 i 93/6 o łącznej powierzchni 1042 m2 , na której posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny, o powierzchni użytkowej 138 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1O/00055212/5. 2. Cena wywoławcza wynosi 355.500,00 zł brutto (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych). 3. Pisemne oferty należy składać do dnia 17 czerwca 2020 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. 4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 36.000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych) na rachunek bankowy prowadzony dla obsługi masy upadłości Heleny Wijas w upadłości najpóźniej do dnia 17 czerwca 2020 roku. 5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, dnia 19 czerwca 2020 roku, o godzinie 1240, w sali nr 119. 6. Szczegółowe informacje pod numerem tel. 22 375 73 80. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23070

Dodano: 2020-05-25 14:24:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

MOTOR NAUTA Sp. z o.o.

2020-05-25 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 23129. „MOTOR NAUTA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Gdyni. KRS 0000135854. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 października 2002 r., sygn. akt VI GReu 8/19. [BMSiG-22526/2020] Nadzorca wykonania układu Motor Nauta Sp. z o.o. w Gdyni (KRS 0000135854), sygn. akt VI GReu 8/19, prowadzonym przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, na podstawie art. 171 ust. 3 zawiadamia, iż w dniu 4.03.2020 r. zostało złożone sprawozdanie nadzorcy wykonania układu za okres od 1.12.2019 r. do 29.02.2020 r. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23129

Dodano: 2020-05-25 14:25:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

ARALIA Sp. J. Anna Rostek, Joanna Skrzypczak, Albert Skrzypczak

2020-05-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 23130. ARALIA SPÓŁKA JAWNA JOANNA SKRZYPCZAK, ALBERT SKRZYPCZAK W RESTRUKTURYZACJI w Wołominie. KRS 0000086243. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 lutego 2002 r., sygn. akt XIX GRs 1/20. [BMSiG-22627/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w dniu 8 kwietnia 2020 r. został przedłożony do akt postępowania spis wierzytelności w postępowaniu sanacyjnym Aralia Sp. jawna Joanna Skrzypczak Albert Skrzypczak w restrukturyzacji z siedzibą w Wołominie, sygn. akt XIX GRs 1/20. Spis wierzytelności można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym uczestnicy postępowania mogą złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23130

Dodano: 2020-05-25 14:26:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

ATRIUM PARK Sp. z o.o.

2020-05-25 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 23131. ATRIUM PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Krakowie. KRS 0000343177. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 grudnia 2009 r., sygn. akt VIII GRp 3/19. [BMSiG-22689/2020] Zawiadamia się, iż Nadzorca Wykonania Układu Spółki pod firmą ATRIUM PARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (30-349) przy ul. Zygmunta Miłkowskiego 7/U7, KRS 0000343177, przyjętego przez wierzycieli w przyspieszonym postępowaniu układowym, toczącym się przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt VIII GRp 3/19, złożył w dniu 22.04.2020 r. I sprawozdanie dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu, o którym mowa w art. 171 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. Nadzorca Wykonania Układu Maciej Knopek (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1140) MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23131

Dodano: 2020-05-25 14:27:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Ceramika Budowlana LEWKOWO Sp. z o.o.

2020-05-25 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 23132. CERAMIKA BUDOWLANA LEWKOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Lewkowie Starym. KRS 0000044172. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 września 2001 r., sygn. akt VIII GRp 2/16. [BMSiG-22489/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, informuje, że nadzorca wykonania układu w przyspieszonym postępowaniu układowym wobec dłużnika Ceramika Budowlana Lewkowo Sp. z o.o. w Lewkowie Starym, sygn. akt VIII GRp 2/16, złożył w dn. 30.04.2020 r. sprawozdanie dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu w okresie od 1.01.2020 r. do 31.03.2020 r. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23132

Dodano: 2020-05-25 14:27:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

"Fabich Walerian"

2020-05-06 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 23133. Fabich Walerian Grzegorz. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GR 4/20, VII GRs 3/20. [BMSiG-22615/2020] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 6 maja 2018 r. o sygn. akt VII GR 4/20, postanowił: 1. otworzyć postępowanie sanacyjne Waleriana Grzegorza Fabicha, zamieszkałego: ul. Kłosy 5, 78-500 Drawsko Pomorskie, numer PESEL 60041502110; 2. odebrać zarząd własny dłużnikowi i wyznaczyć Romana Sierackiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego 315, zarządcą; 3. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 4. prowadzić postępowanie sanacyjne pod sygn. akt VII GRs 3/20; 5. wierzycielom dłużnika przysługuje zażalenie w zakresie pkt 4 (określenia jurysdykcji sądów polskich), które można złożyć w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajduje się za granicą w terminie 30 dni, z zastrzeżeniem, że termin rozpoczyna bieg od dnia zniesienia stanu epidemii, zagrożenia epidemicznego albo zmian ustawowych uchylających zawieszenie terminów. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23133

Dodano: 2020-05-25 14:30:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

"Fabich Walerian"

2020-05-25 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 23133. Fabich Walerian Grzegorz. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GR 4/20, VII GRs 3/20. [BMSiG-22615/2020] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 6 maja 2018 r. o sygn. akt VII GR 4/20, postanowił: 1. otworzyć postępowanie sanacyjne Waleriana Grzegorza Fabicha, zamieszkałego: ul. Kłosy 5, 78-500 Drawsko Pomorskie, numer PESEL 60041502110; 2. odebrać zarząd własny dłużnikowi i wyznaczyć Romana Sierackiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego 315, zarządcą; 3. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 4. prowadzić postępowanie sanacyjne pod sygn. akt VII GRs 3/20; 5. wierzycielom dłużnika przysługuje zażalenie w zakresie pkt 4 (określenia jurysdykcji sądów polskich), które można złożyć w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajduje się za granicą w terminie 30 dni, z zastrzeżeniem, że termin rozpoczyna bieg od dnia zniesienia stanu epidemii, zagrożenia epidemicznego albo zmian ustawowych uchylających zawieszenie terminów. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23133

Dodano: 2020-05-25 14:30:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Gospodarstwo Rolne Wądołowski Sławomir

2020-05-08 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 23134. Wądołowski Sławomir prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Sławomir Wądołowski w restrukturyzacji w Markowskim. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 22/20, VIII GRp 13/20. [BMSiG-22691/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie wniosku Sławomira Wądołowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Sławomir Wądołowski o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, sygn. akt VIII GR 22/20, dnia 8 maja 2020 r. postanowiono: I. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Sławomira Wądołowskiego prowadzącego Gospodarstwo Rolne Sławomir Wądołowski, adres: Markowskie 32, kod pocztowy 19-404 Wieliczki, powiat olecki, województwo warmińsko-mazurskie, numer PESEL 72110713853; II. na nadzorcę sądowego wyznaczyć Beatę Waboł (nr licencji 602); III. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 978 ze zm.). Przyspieszone postępowanie układowe prowadzone jest pod sygn. akt VIII GRp 13/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23134

Dodano: 2020-05-25 14:33:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Gospodarstwo Rolne Wądołowski Sławomir

2020-05-25 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 23134. Wądołowski Sławomir prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Sławomir Wądołowski w restrukturyzacji w Markowskim. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 22/20, VIII GRp 13/20. [BMSiG-22691/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie wniosku Sławomira Wądołowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Sławomir Wądołowski o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, sygn. akt VIII GR 22/20, dnia 8 maja 2020 r. postanowiono: I. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Sławomira Wądołowskiego prowadzącego Gospodarstwo Rolne Sławomir Wądołowski, adres: Markowskie 32, kod pocztowy 19-404 Wieliczki, powiat olecki, województwo warmińsko-mazurskie, numer PESEL 72110713853; II. na nadzorcę sądowego wyznaczyć Beatę Waboł (nr licencji 602); III. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 978 ze zm.). Przyspieszone postępowanie układowe prowadzone jest pod sygn. akt VIII GRp 13/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23134

Dodano: 2020-05-25 14:34:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

INTERCASA Sp. z o.o.

2020-05-25 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 23135. INTERCASA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Oświęcimiu. KRS 0000393619. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 sierpnia 2011 r., sygn. akt VIII GRp 8/18. [BMSiG-22638/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 4.11.2019 r., sygn. akt VIII GRp 8/18, Sąd postanowił zatwierdzić zawarty na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 23 października 2019 roku układ o następującej treści: - dla raty od 5 do 16 - nie mniej niż 5,00% sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu; - dla raty od 17 do 20 - nie mniej niż 7,50% sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu; a. Pierwsza rata układowa płatna będzie do końca kwartału kalendarzowego następującego po kwartale, w którym uprawomocni się postanowienie Sądu o zatwierdzeniu układu; b. Dłużnik może dokonać spłaty zredukowanych wierzytelności w terminach wcześniejszych niż wynikających z lit. c powyżej. 1. Grupa 4 - wierzyciele z sumą wierzytelności niższą niż 1 000,00 zł a. Umorzenie w całości odsetek za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego; b. Redukcja o 10% (dziesięć procent) łącznej sumy wierzytelności; c. Spłata zredukowanych wierzytelności w 2 kwartalnych ratach, płatnych na koniec kwartału kalendarzowego. Wysokość każdej z kwartalnych rat określona zostaje jako procent sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu w następujący sposób: - dla raty od 1 do 2 - nie mniej niż 50% sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu; d. Pierwsza rata układowa płatna będzie do końca kwartału kalendarzowego następującego po kwartale, w którym uprawomocni się postanowienie Sądu o zatwierdzeniu układu; e. Dłużnik może dokonać spłaty zredukowanych wierzytelności w terminach wcześniejszych niż wynikających z lit. c powyżej; 2. Grupa 5 - wierzytelność Pana Łukasza Kołodzieja a. Umorzenie w całości odsetek za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego; b. Redukcja o 90% (dziewięćdziesiąt procent) łącznej sumy wierzytelności; c. Spłata zredukowanych wierzytelności w 20 kwartalnych ratach, płatnych na koniec kwartału kalendarzowego. Wysokość każdej z kwartalnych rat określona zostaje jako procent sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu w następujący sposób: - dla raty od 1 do 4 - nie mniej niż 2,50% sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu; - dla raty od 5 do 16 - nie mniej niż 5,00% sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu; - dla raty od 17 do 20 - nie mniej niż 7,50% sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu; d. Pierwsza rata układowa płatna będzie do końca kwartału kalendarzowego następującego po kwartale, w którym uprawomocni się postanowienie Sądu o zatwierdzeniu układu; e. Dłużnik może dokonać spłaty zredukowanych wierzytelności w terminach wcześniejszych niż wynikających z lit. c powyżej.”. Zgodnie z treścią art. 164.5, art. 165.7, art. 199.1, art. 200.1, 201.4 w zw. z art. 455 Prawa restrukturyzacyjnego na postanowienie sądu restrukturyzacyjnego w przedmiocie zatwierdzenia układu, zażalenie wnosi się w terminie dwóch tygodni od doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem (o które można się zwrócić w terminach określonych w art. 201 ust. 4 prawa restrukturyzacyjnego), albo w terminie dwóch tygodni od upływu terminu do złożenia wniosku o doręczenie postanowieni wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23135

Dodano: 2020-05-25 14:35:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

BIOMEDUS Bożena Krośniak

2020-05-25 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 23136. Krośniak Bożena prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą BIOMEDUS Bożena Krośniak w Strzelinie. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GRp 4/19. [BMSiG-22584/2020] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza w trybie art. 171 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego, że wskutek uprawomocnienia postanowienia Sądu z 27 listopada 2019 r., którym zatwierdzono układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 10 października 2019 r., w postępowaniu restrukturyzacyjnym - przyspieszonym układowym prowadzonym wobec dłużnika Bożeny Krośniak (PESEL 55010714069) prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą BIOMEDUS Bożena Krośniak w Strzelinie (sygn. akt postępowania VIII GRp 4/19), były nadzorca sądowy Piotr Koszczuk (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 373), który z mocy prawa (art. 171 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego) objął funkcję nadzorcy wykonania układu, złożył do akt sprawy sprawozdanie za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r., które to pisma dotyczą wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23136

Dodano: 2020-05-25 14:36:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

BIOMEDUS Bożena Krośniak

2020-05-25 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 23137. Krośniak Bożena prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą BIOMEDUS Bożena Krośniak w Strzelinie. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GRp 4/19. [BMSiG-22587/2020] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza w trybie art. 324 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego, że wskutek uprawomocnienia postanowienia Sądu z 27 listopada 2019 r., którym zatwierdzono układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 10 października 2019 r., postępowanie restrukturyzacyjne - przyspieszone układowe prowadzone wobec dłużnika - Bożeny Krośniak (PESEL 55010714069) prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą BIOMEDUS Bożena Krośniak w Strzelinie (sygn. akt postępowania VIII GRp 4/19) zostało z dniem 20 grudnia 2019 r. zakończone z mocy prawa (art. 324 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego), a były nadzorca sądowy Piotr Koszczuk (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 373), z mocy prawa (art. 171 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego) objął funkcję nadzorcy wykonania układu. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23137

Dodano: 2020-05-25 14:37:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Podlaskie Towarzystwo Finansowo-Inwestycyjne Sp. z o.o.

2020-05-25 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 23139. PODLASKIE TOWARZYSTWO FINANSOWO - INWESTYCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Wasilkowie. KRS 0000011846. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 maja 2001 r., sygn. akt VIII GRp 7/16. [BMSiG-22716/2020] Nadzorca wykonania układu w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika Podlaskiego Towarzystwa Finansowo-Inwestycyjnego Spółki z o.o. w restrukturyzacji, KRS 0000011846, sygnatura akt VIII GRp 7/16, informuje o złożeniu do Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydziału Gospodarczego, jedenastego sprawozdania nadzorcy wykonania układu. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23139

Dodano: 2020-05-25 14:38:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

SATIS GROUP S.A.

2020-05-25 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 23141. SATIS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000286369. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 sierpnia 2007 r., sygn. akt XIX GRp 13/19. [BMSiG-22625/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2020 roku w Warszawie na rozprawie sprawy w przyspieszonym postępowaniu układowym Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (KRS 286369), postanowieniem z dnia 10 marca 2020 r., sygn. akt XIX GRp 13/19, w przedmiocie zatwierdzenia układu przyjętego na zgromadzeniu wierzycieli postanowił zatwierdzić układ o następującej treści: I. Dla grupy I obejmującej wierzycieli, którym przysługują wierzytelności objęte układem z mocy prawa lub za zgodą wierzyciela, których suma nie przekracza lub jest równa kwocie 5.000 zł, w tym także (o ile takie zaległości powstaną w myśl art. 77 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego) wierzyciele publicznoprawni przewidziana jest: a. spłata kwoty zadłużenia każdego z wierzycieli w wysokości uznanej na spisie wierzytelności, powiększonej o odsetki ustawowe za opóźnienie liczone od każdej z wypłaconych kwot od terminu ich wymagalności do dnia zapłaty; b. zapłata odsetek ustawowych za ewentualne opóźnienie w spłacie kwoty wierzytelności; c. spłata każdego z wierzycieli nastąpi do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym dojdzie do uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. II. Dla grupy II obejmującej wierzycieli, którym przysługują wierzytelności objęte układem z mocy prawa lub za zgodą wierzyciela, których suma przekracza kwotę 5.000 zł, w tym także (o ile takie zaległości powstaną w myśl art. 77 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego) wierzyciele publicznoprawni przewidziane jest: a. umorzenie 99,99% (dziewięćdziesiąt dziewięć procent i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych) wartości wierzytelności głównych przysługujących wierzycielom zaliczanym do tej grupy; b. umorzenie należności z tytułu odsetek oraz innych należności ubocznych powstałych pod dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego; c. zapłata odsetek ustawowych za ewentualne opóźnienie w spłacie kwoty wierzytelności; d. spłata pozostałej kwoty zadłużenia (po dokonanym umorzeniu, o którym mowa w pkt a i b powyżej) do ostatniego dnia trzeciego miesiąca kwartału kalendarzowego, począwszy od czwartego pełnego kwartału kalendarzowego przypadającego po kwartale kalendarzowym, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu. I. W przypadku, jeśli wierzytelność podlegająca zaspokojeniu w układzie zostanie ujawniona lub potwierdzona dopiero w trakcie jego wykonywania, jej zapłata powinna nastąpić w trybie, wysokości i terminach właściwych dla kategorii, do której wierzytelność jest zaliczona, przy czym pierwsza płatność powinna nastąpić w pierwszym kwartale kalendarzowym następującym po kwartale, w którym doszło do ujawnienia lub potwierdzenia wierzytelności. II. Terminy zapłaty wskazane w punkcie III powyżej zastrzeżone są na korzyść dłużnika w zakresie kwoty wierzytelności ujawnionej lub potwierdzonej w trakcie wykonywania układu, w części, w jakiej inne wierzytelności danej kategorii zostały już zaspokojone zgodnie z zapisami punktu I i II. Poucza się, że na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzycielom przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia obwieszczenia postanowienia o zatwierdzeniu układu. Wierzycielom w terminie 1 (jednego) tygodnia przysługuje również możliwość złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia i doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. W takim przypadku termin na wniesienie zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 100/2020 (5990) z dnia 25 maja 2020 r. → Pozycja 23141

Dodano: 2020-05-25 14:40:00 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK