Informacje

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Bućko Bożena w upadłości likwidacyjnej

2019-09-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53924. Bućko Bożena. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 119/19, V GUp 49/19. [BMSiG-53794/2019] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 23 września 2019 r., sygn. akt V GU 119/19, ogłosił upadłość Bożeny Bućko (nr PESEL 54052808307), zamieszkałej w Mirsku 59-630, ul. Prosta 19/1, nieprowadzącej działalności gospodarczej, określając sposób prowadzenia postępowania upadłościowego jako obejmujący likwidację majątku upadłego. Wyznaczono również Sędziego komisarza w osobie ASR Joanny Łukaszewicz i syndyka masy upadłości w osobie Lesława Hnata (nr licencji 1070). Jednocześnie stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. UE.L 2015 nr 141, str. 19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, ul. Bankowa 18, 58-500 Jelenia Góra, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 49/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53924

Dodano: 2019-10-21 10:49:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Bućko Bożena w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53924. Bućko Bożena. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 119/19, V GUp 49/19. [BMSiG-53794/2019] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 23 września 2019 r., sygn. akt V GU 119/19, ogłosił upadłość Bożeny Bućko (nr PESEL 54052808307), zamieszkałej w Mirsku 59-630, ul. Prosta 19/1, nieprowadzącej działalności gospodarczej, określając sposób prowadzenia postępowania upadłościowego jako obejmujący likwidację majątku upadłego. Wyznaczono również Sędziego komisarza w osobie ASR Joanny Łukaszewicz i syndyka masy upadłości w osobie Lesława Hnata (nr licencji 1070). Jednocześnie stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. UE.L 2015 nr 141, str. 19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, ul. Bankowa 18, 58-500 Jelenia Góra, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 49/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53924

Dodano: 2019-10-21 10:49:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Augustyn Kamila w upadłości likwidacyjnej

2019-09-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53926. Augustyn Kamila. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 341/19, VI GUp 156/19. [BMSiG-53953/2019] Postanowieniem z dnia 18 września 2019 r. wydanym w postępowaniu o sygnaturze akt VI GU 341/19, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VI Wydział Gospodarczy, ogłosił upadłość Kamili Augustyn, PESEL 82011402686, zamieszkałej w Gdańsku (80-460) przy ul. Pilotów 23B/14. Sąd określił, że upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd uznał postępowanie upadłościowe za główne postępowanie w rozumieniu art. 4 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Kubiak oraz syndyka w osobie Lechosława Kochańskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 7). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, sygnatura akt VI GUp 156/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53926

Dodano: 2019-10-21 10:51:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Augustyn Kamila w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53926. Augustyn Kamila. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 341/19, VI GUp 156/19. [BMSiG-53953/2019] Postanowieniem z dnia 18 września 2019 r. wydanym w postępowaniu o sygnaturze akt VI GU 341/19, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VI Wydział Gospodarczy, ogłosił upadłość Kamili Augustyn, PESEL 82011402686, zamieszkałej w Gdańsku (80-460) przy ul. Pilotów 23B/14. Sąd określił, że upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd uznał postępowanie upadłościowe za główne postępowanie w rozumieniu art. 4 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Kubiak oraz syndyka w osobie Lechosława Kochańskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 7). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, sygnatura akt VI GUp 156/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53926

Dodano: 2019-10-21 10:51:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Grzywnowicz Jan w upadłości likwidacyjnej

2019-10-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53927. Grzywnowicz Jan. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 335/19/9, X GUp 154/19/9. [BMSiG-53926/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 15 października 2019 roku, wydanym w sprawie o sygn. X GU 335/19/9 ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Jana Grzywnowicz (PESEL nr 61031115152), zamieszkałego pod adresem: 41-200 Sosnowiec, ul. Anieli Urbanowicz 9/95. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Iwony Gzeli, a syndyka masy upadłości w osobie Zbigniewa Suligi (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 183). Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty opublikowania obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, do sprawy o sygn. akt X GUp 154/19/9. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53927

Dodano: 2019-10-21 10:52:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Grzywnowicz Jan w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53927. Grzywnowicz Jan. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 335/19/9, X GUp 154/19/9. [BMSiG-53926/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 15 października 2019 roku, wydanym w sprawie o sygn. X GU 335/19/9 ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Jana Grzywnowicz (PESEL nr 61031115152), zamieszkałego pod adresem: 41-200 Sosnowiec, ul. Anieli Urbanowicz 9/95. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Iwony Gzeli, a syndyka masy upadłości w osobie Zbigniewa Suligi (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 183). Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty opublikowania obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, do sprawy o sygn. akt X GUp 154/19/9. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53927

Dodano: 2019-10-21 10:53:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Jastrowska Aleksandra Joanna w upadłości likwidacyjnej

2019-10-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53928. Jastrowska Aleksandra Joanna. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 109/19, V GUp 77/19. [BMSiG-53750/2019] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 10 października 2019 r., sygn. akt V GU 109/19: I. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużniczki Aleksandry Joanny Jastrowskiej zamieszkałej w Elblągu przy ulicy Nowodworskiej11A/36, 82-300 Elbląg, PESEL 68032602005; II. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; III. określił, że upadła Aleksandra Joanna Jastrowska jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; IV. wezwał wierzycieli upadłej Aleksandry Joanny Jastrowskiej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności; V. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Aleksandry Joanny Jastrowskiej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Beaty Banaszek-Piotrowskiej; VII. wyznaczył syndyka w osobie Alfonsa Chodzińskiego posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego, nr 576. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą V GUp 77/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53928

Dodano: 2019-10-21 10:55:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Jastrowska Aleksandra Joanna w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53928. Jastrowska Aleksandra Joanna. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 109/19, V GUp 77/19. [BMSiG-53750/2019] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 10 października 2019 r., sygn. akt V GU 109/19: I. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużniczki Aleksandry Joanny Jastrowskiej zamieszkałej w Elblągu przy ulicy Nowodworskiej11A/36, 82-300 Elbląg, PESEL 68032602005; II. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; III. określił, że upadła Aleksandra Joanna Jastrowska jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; IV. wezwał wierzycieli upadłej Aleksandry Joanny Jastrowskiej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności; V. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Aleksandry Joanny Jastrowskiej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Beaty Banaszek-Piotrowskiej; VII. wyznaczył syndyka w osobie Alfonsa Chodzińskiego posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego, nr 576. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą V GUp 77/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53928

Dodano: 2019-10-21 10:55:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Grabowska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-10-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53929. Grabowska Elżbieta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 408/19. [BMSiG-53706/2019] Postanowieniem z dnia 8 października 2019 r., Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Elżbiety Grabowskiej, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie (kod: 03-439), przy ul. Bródnowskiej 1 m. 5, PESEL 65090402824 (sygn. akt XVIII GU 408/19). Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASR Anny Walenciak oraz syndyka w osobie Beaty Predoń (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1026). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy składać sędziemu komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53929

Dodano: 2019-10-21 10:57:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Grabowska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53929. Grabowska Elżbieta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 408/19. [BMSiG-53706/2019] Postanowieniem z dnia 8 października 2019 r., Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Elżbiety Grabowskiej, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie (kod: 03-439), przy ul. Bródnowskiej 1 m. 5, PESEL 65090402824 (sygn. akt XVIII GU 408/19). Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASR Anny Walenciak oraz syndyka w osobie Beaty Predoń (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1026). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy składać sędziemu komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53929

Dodano: 2019-10-21 10:57:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Bielawska Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2019-10-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53930. Bielawska Jolanta. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 226/19, V GUp „of” 116/19. [BMSiG-53835/2019] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 15 października 2019 r. (sygn. akt V GU „of” 226/19): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużniczki - Jolanty Bielawskiej, zamieszkałej w Olsztynie przy ul. Pana Tadeusza 2/32, PESEL 79102313882, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Tomasza Koszewskiego; 5. na syndyka upadłości wyznaczył Jana Wasilewskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 116/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53930

Dodano: 2019-10-21 10:58:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Bielawska Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53930. Bielawska Jolanta. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 226/19, V GUp „of” 116/19. [BMSiG-53835/2019] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 15 października 2019 r. (sygn. akt V GU „of” 226/19): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużniczki - Jolanty Bielawskiej, zamieszkałej w Olsztynie przy ul. Pana Tadeusza 2/32, PESEL 79102313882, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Tomasza Koszewskiego; 5. na syndyka upadłości wyznaczył Jana Wasilewskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 116/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53930

Dodano: 2019-10-21 10:58:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Filak Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-09-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53931. Filak Krzysztof. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 393/19, V GUp 435/19. [BMSiG-53984/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 20 września 2019 r., sygn. akt V GU 393/19, została ogłoszona upadłość Dłużnika Krzysztofa Filaka, zam.: Brzozów, PESEL 92120407531 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego Komisarza wyznaczony został SSR Witold Olech, a na Syndyka Masy Upadłości Krzysztof Wanat, nr lic. 1352. Wzywa się Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, sygn. akt V GUp 435/19. Wzywa się także osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53931

Dodano: 2019-10-21 10:59:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Filak Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53931. Filak Krzysztof. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 393/19, V GUp 435/19. [BMSiG-53984/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 20 września 2019 r., sygn. akt V GU 393/19, została ogłoszona upadłość Dłużnika Krzysztofa Filaka, zam.: Brzozów, PESEL 92120407531 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego Komisarza wyznaczony został SSR Witold Olech, a na Syndyka Masy Upadłości Krzysztof Wanat, nr lic. 1352. Wzywa się Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, sygn. akt V GUp 435/19. Wzywa się także osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53931

Dodano: 2019-10-21 10:59:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Franciszczuk Maria Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2019-10-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53932. Franciszczuk Maria Krystyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 97/19, XVIII GUp 1167/19. [BMSiG-53928/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8 października 2019 r., w sprawie o sygn. akt XVIII GU 97/19, ogłosił upadłość Marii Krystyny Franciszczuk, zamieszkałej w Warszawie (00-549), przy ul. Pięknej 24/26a, PESEL: 50112602285, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka w osobie Katarzyny Uszak, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 156. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd postanowił określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, w dwóch egzemplarzach, odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt XVIII GUp 1167/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53932

Dodano: 2019-10-21 11:00:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Franciszczuk Maria Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53932. Franciszczuk Maria Krystyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 97/19, XVIII GUp 1167/19. [BMSiG-53928/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8 października 2019 r., w sprawie o sygn. akt XVIII GU 97/19, ogłosił upadłość Marii Krystyny Franciszczuk, zamieszkałej w Warszawie (00-549), przy ul. Pięknej 24/26a, PESEL: 50112602285, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka w osobie Katarzyny Uszak, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 156. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd postanowił określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, w dwóch egzemplarzach, odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt XVIII GUp 1167/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53932

Dodano: 2019-10-21 11:00:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Grzybicka Agnieszka Marta w upadłości likwidacyjnej

2019-10-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53933. Grzybicka Agnieszka Marta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 282/19, XVIII GUp 1166/19. [BMSiG-53935/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8 października 2019 r., w sprawie o sygn. akt XVIII GU 282/19, ogłosił upadłość Agnieszki Marty Grzybickiej, zamieszkałej w Warszawie (01-864) przy ul. Kochanowskiego 41 m. 16, PESEL 79102200483, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Anety Kaftańskiej oraz syndyka w osobie Katarzyny Uszak, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 156. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ulicy Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, w dwóch egzemplarzach, odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt XVIII GUp 1166/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53933

Dodano: 2019-10-21 11:01:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Grzybicka Agnieszka Marta w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53933. Grzybicka Agnieszka Marta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 282/19, XVIII GUp 1166/19. [BMSiG-53935/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8 października 2019 r., w sprawie o sygn. akt XVIII GU 282/19, ogłosił upadłość Agnieszki Marty Grzybickiej, zamieszkałej w Warszawie (01-864) przy ul. Kochanowskiego 41 m. 16, PESEL 79102200483, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Anety Kaftańskiej oraz syndyka w osobie Katarzyny Uszak, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 156. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ulicy Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, w dwóch egzemplarzach, odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt XVIII GUp 1166/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53933

Dodano: 2019-10-21 11:01:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Kazubek Adam w upadłości likwidacyjnej

2019-10-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53934. Kazubek Adam. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 562/19/6, X GUp 156/19/6. [BMSiG-53982/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 15 października 2019 r., sygn. akt X GU 562/19/6, ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika Adama Kazubka zamieszkałego w Mikołowie, posiadającego numer PESEL 69061610472, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bartłomieja Jochemczyka, a na syndyka masy upadłości Ireneusza Kubiec, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 519. Sprawa po ogłoszeniu upadłości prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 156/19/6. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia Sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do sygn. akt X GUp 156/19/6. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 1 miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je na adres jak wyżej, pod rygorem utraty prawa powoływania się w postępowaniu upadłościowym. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53934

Dodano: 2019-10-21 11:02:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Kazubek Adam w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53934. Kazubek Adam. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 562/19/6, X GUp 156/19/6. [BMSiG-53982/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 15 października 2019 r., sygn. akt X GU 562/19/6, ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika Adama Kazubka zamieszkałego w Mikołowie, posiadającego numer PESEL 69061610472, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bartłomieja Jochemczyka, a na syndyka masy upadłości Ireneusza Kubiec, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 519. Sprawa po ogłoszeniu upadłości prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 156/19/6. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia Sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do sygn. akt X GUp 156/19/6. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 1 miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je na adres jak wyżej, pod rygorem utraty prawa powoływania się w postępowaniu upadłościowym. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53934

Dodano: 2019-10-21 11:02:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Konas Szymon w upadłości likwidacyjnej

2019-10-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53935. Konas Szymon. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 128/19, XII GUp 270/19. [BMSiG-53920/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 14 października 2019 roku (sygn. akt XII GU 128/19) została ogłoszona upadłość dłużnika Szymona Konas, zam.: ul. Chabrowa 26B/5, 44-210 Rybnik, PESEL 93020107299, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe obejmować będzie likwidację majątku upadłego. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Mleczko. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anety Brachaczek (lic. 695). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. UE L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie jest prowadzone pod sygnaturą akt XII GUp 270/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53935

Dodano: 2019-10-21 11:03:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Konas Szymon w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53935. Konas Szymon. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 128/19, XII GUp 270/19. [BMSiG-53920/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 14 października 2019 roku (sygn. akt XII GU 128/19) została ogłoszona upadłość dłużnika Szymona Konas, zam.: ul. Chabrowa 26B/5, 44-210 Rybnik, PESEL 93020107299, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe obejmować będzie likwidację majątku upadłego. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Mleczko. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anety Brachaczek (lic. 695). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. UE L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie jest prowadzone pod sygnaturą akt XII GUp 270/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53935

Dodano: 2019-10-21 11:03:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Kruszelnicka Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-09-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53936. Kruszelnicka Ewa. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 448/19, V GU 402/19. [BMSiG-53978/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 30 września 2019 r., sygn. akt V GU 402/19, postanawia: I. ogłosić upadłość w stosunku Ewy Kruszelnickiej, zam.: Iwonicz-Zdrój, numer PESEL 61041008163, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego; III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Wojciecha Janickiego, nr licencji 1345; IV. wezwać wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie toczy się pod sygn. akt V GUp 448/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53936

Dodano: 2019-10-21 11:04:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Kruszelnicka Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53936. Kruszelnicka Ewa. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 448/19, V GU 402/19. [BMSiG-53978/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 30 września 2019 r., sygn. akt V GU 402/19, postanawia: I. ogłosić upadłość w stosunku Ewy Kruszelnickiej, zam.: Iwonicz-Zdrój, numer PESEL 61041008163, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego; III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Wojciecha Janickiego, nr licencji 1345; IV. wezwać wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie toczy się pod sygn. akt V GUp 448/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53936

Dodano: 2019-10-21 11:04:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Kucharski Marcin w upadłości likwidacyjnej

2019-09-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53937. Kucharski Marcin. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 217/19, XIV GUp 208/19. [BMSiG-53759/2019] Sygn. akt XIV GU 217/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 września 2019 roku ogłosił upadłość Marcina Kucharskiego, numer PESEL 82022003139, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Izabelę Ścieszko-Twardowską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Andrzeja Świądera. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 208/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53937

Dodano: 2019-10-21 11:05:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Kucharski Marcin w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53937. Kucharski Marcin. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 217/19, XIV GUp 208/19. [BMSiG-53759/2019] Sygn. akt XIV GU 217/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 września 2019 roku ogłosił upadłość Marcina Kucharskiego, numer PESEL 82022003139, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Izabelę Ścieszko-Twardowską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Andrzeja Świądera. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 208/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53937

Dodano: 2019-10-21 11:05:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Kuraś Jacek w upadłości likwidacyjnej

2019-09-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53938. Kuraś Jacek. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 121/19, VI GUp 114/19. [BMSiG-53738/2019] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 25.09.2019 r., w sprawie o sygn. akt VI GU 121/19, postanawia: I. ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku, nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika, Jacka Kurasia zamieszkałego: 58-160 Świebodzice, ul. Świdnicka 19/9, PESEL 65121804096; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Małgorzaty Anisimowicz; V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Iwanka. Obecnie postępowanie toczy się pod sygnaturą VI GUp 114/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53938

Dodano: 2019-10-21 11:06:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Kuraś Jacek w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53938. Kuraś Jacek. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 121/19, VI GUp 114/19. [BMSiG-53738/2019] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 25.09.2019 r., w sprawie o sygn. akt VI GU 121/19, postanawia: I. ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku, nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika, Jacka Kurasia zamieszkałego: 58-160 Świebodzice, ul. Świdnicka 19/9, PESEL 65121804096; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Małgorzaty Anisimowicz; V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Iwanka. Obecnie postępowanie toczy się pod sygnaturą VI GUp 114/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53938

Dodano: 2019-10-21 11:06:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Mituta Marian w upadłości likwidacyjnej

2019-10-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53939. Mituta Marian. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 368/19, XII GUp 267/19. [BMSiG-53909/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 14 października 2019 roku (sygn. akt XII GU 368/19) została ogłoszona upadłość dłużnika Mariana Mituta, zam.: ul. Biskupa Nankera 194/II/5, 41-949 Piekary Śląskie, PESEL 46082706337, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe obejmować będzie likwidację majątku upadłego. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Mleczko. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anety Brachaczek (lic. 695). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie jest prowadzone pod sygnaturą akt XII GUp 267/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53939

Dodano: 2019-10-21 11:07:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Mituta Marian w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53939. Mituta Marian. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 368/19, XII GUp 267/19. [BMSiG-53909/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 14 października 2019 roku (sygn. akt XII GU 368/19) została ogłoszona upadłość dłużnika Mariana Mituta, zam.: ul. Biskupa Nankera 194/II/5, 41-949 Piekary Śląskie, PESEL 46082706337, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe obejmować będzie likwidację majątku upadłego. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Mleczko. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anety Brachaczek (lic. 695). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie jest prowadzone pod sygnaturą akt XII GUp 267/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53939

Dodano: 2019-10-21 11:07:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Odelski Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-10-01 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53940. Odelski Piotr. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 264/19, V GUp 312/19. [BMSiG-53417/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1 października 2019 r., sygn. akt V GUp 312/19, postanawia: 1. ogłosić upadłość dłużnika Piotra Odelskiego, nr PESEL 83072909659, zamieszkałego: 26-130 Suchedniów, ul. Mickiewicza 22, określając, że upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 2. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Doroty Anny Poborskiej, sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Agnieszki Szufel-Figurskiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 908; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498). Pouczenie o zażaleniu (w proponowanym brzmieniu: „na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłączanie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia”). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53940

Dodano: 2019-10-21 11:08:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Odelski Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53940. Odelski Piotr. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 264/19, V GUp 312/19. [BMSiG-53417/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1 października 2019 r., sygn. akt V GUp 312/19, postanawia: 1. ogłosić upadłość dłużnika Piotra Odelskiego, nr PESEL 83072909659, zamieszkałego: 26-130 Suchedniów, ul. Mickiewicza 22, określając, że upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 2. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Doroty Anny Poborskiej, sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Agnieszki Szufel-Figurskiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 908; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498). Pouczenie o zażaleniu (w proponowanym brzmieniu: „na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłączanie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia”). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53940

Dodano: 2019-10-21 11:08:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Piskorska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-10-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53942. Piskorska Katarzyna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 465/19. [BMSiG-53960/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 3 października 2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 465/19 ogłosił upadłość Katarzyny Piskorskiej, zamieszkałej w Bydgoszczy (numer PESEL: 75031705325), jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka - Jerzego Mielczarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 979), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53942

Dodano: 2019-10-21 11:09:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Piskorska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53942. Piskorska Katarzyna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 465/19. [BMSiG-53960/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 3 października 2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 465/19 ogłosił upadłość Katarzyny Piskorskiej, zamieszkałej w Bydgoszczy (numer PESEL: 75031705325), jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka - Jerzego Mielczarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 979), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53942

Dodano: 2019-10-21 11:09:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Plitt Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-09-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53943. Plitt Elżbieta. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 139/19, V GUp 51/19. [BMSiG-53809/2019] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 24 września 2019 r., sygn. akt V GU 139/19 of, ogłosił upadłość Elżbiety Plitt (nr PESEL 64070700206), zamieszkałej: ul. Nowomiejska 32/5, 59-814 Pobiedna, nieprowadzącej działalności gospodarczej, określając sposób prowadzenia postępowania upadłościowego jako obejmujący likwidację majątku upadłego. Wyznaczono również Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Dowhanycz-Turoń i syndyka masy upadłości w osobie Lesława Hnata (nr licencji 1070). Jednocześnie stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. UE.L 2015 Nr 141, str. 19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, ul. Bankowa 18, 58-500 Jelenia Góra, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 51/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53943

Dodano: 2019-10-21 11:10:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Plitt Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53943. Plitt Elżbieta. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 139/19, V GUp 51/19. [BMSiG-53809/2019] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 24 września 2019 r., sygn. akt V GU 139/19 of, ogłosił upadłość Elżbiety Plitt (nr PESEL 64070700206), zamieszkałej: ul. Nowomiejska 32/5, 59-814 Pobiedna, nieprowadzącej działalności gospodarczej, określając sposób prowadzenia postępowania upadłościowego jako obejmujący likwidację majątku upadłego. Wyznaczono również Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Dowhanycz-Turoń i syndyka masy upadłości w osobie Lesława Hnata (nr licencji 1070). Jednocześnie stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. UE.L 2015 Nr 141, str. 19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, ul. Bankowa 18, 58-500 Jelenia Góra, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 51/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53943

Dodano: 2019-10-21 11:10:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Sipowicz Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2019-10-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53944. Sipowicz Jadwiga. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 816/19, VIII GUp 514/19. [BMSiG-53768/2019] Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 15 października 2019 roku, sygn. akt VIII GU 816/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Jadwigi Sipowicz (PESEL 58011209882), zamieszkałej w Krakowie przy ul. Rydla 15/38, 30-122 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Janusza Płocha; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie radcy prawnego Adriana Parola - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1315; VI. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, ustalając, że postępowanie upadłościowe ma charakter postępowania głównego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 514/19. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53944

Dodano: 2019-10-21 11:11:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Sipowicz Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53944. Sipowicz Jadwiga. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 816/19, VIII GUp 514/19. [BMSiG-53768/2019] Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 15 października 2019 roku, sygn. akt VIII GU 816/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Jadwigi Sipowicz (PESEL 58011209882), zamieszkałej w Krakowie przy ul. Rydla 15/38, 30-122 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Janusza Płocha; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie radcy prawnego Adriana Parola - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1315; VI. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, ustalając, że postępowanie upadłościowe ma charakter postępowania głównego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 514/19. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53944

Dodano: 2019-10-21 11:11:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Sobolewski Zygmunt w upadłości likwidacyjnej

2019-10-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53945. Sobolewski Zygmunt. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 112/19, V GUp 76/19. [BMSiG-53755/2019] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 10 października 2019 r., sygn. akt V GU 112/19: I. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Zygmunta Sobolewskiego, zamieszkałego w Ostródzie przy ul. Rycerskiej 1/21, PESEL 51050910034; II. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; III. określił, że upadły Zygmunt Sobolewski jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; IV. wezwał wierzycieli upadłego Zygmunta Sobolewskiego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności; V. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Zygmunta Sobolewskiego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Beaty Banaszek-Piotrowskiej; VII. wyznaczył syndyka w osobie Antoniego Paciorkowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 212. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą V GUp 76/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53945

Dodano: 2019-10-21 11:12:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Sobolewski Zygmunt w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53945. Sobolewski Zygmunt. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 112/19, V GUp 76/19. [BMSiG-53755/2019] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 10 października 2019 r., sygn. akt V GU 112/19: I. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Zygmunta Sobolewskiego, zamieszkałego w Ostródzie przy ul. Rycerskiej 1/21, PESEL 51050910034; II. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; III. określił, że upadły Zygmunt Sobolewski jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; IV. wezwał wierzycieli upadłego Zygmunta Sobolewskiego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności; V. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Zygmunta Sobolewskiego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Beaty Banaszek-Piotrowskiej; VII. wyznaczył syndyka w osobie Antoniego Paciorkowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 212. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą V GUp 76/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53945

Dodano: 2019-10-21 11:12:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Szczucka Helena w upadłości likwidacyjnej

2019-09-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53946. Szczucka Helena. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 71/19, V GUp 191/19. [BMSiG-53776/2019] Syndyk Masy Upadłości zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Opolu postanowieniem z dnia 25.09.2019 r., sygn. akt V GU 71/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Heleny Szczuckiej, zam.: 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Kolejowa 5/3, identyfikującej się nr PESEL 53010411283, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyn; 3. wyznaczyć Syndyka w osobie Piotra Skorupa; 4. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53946

Dodano: 2019-10-21 11:13:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Szczucka Helena w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53946. Szczucka Helena. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 71/19, V GUp 191/19. [BMSiG-53776/2019] Syndyk Masy Upadłości zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Opolu postanowieniem z dnia 25.09.2019 r., sygn. akt V GU 71/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Heleny Szczuckiej, zam.: 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Kolejowa 5/3, identyfikującej się nr PESEL 53010411283, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyn; 3. wyznaczyć Syndyka w osobie Piotra Skorupa; 4. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53946

Dodano: 2019-10-21 11:13:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Urbańska-Kuś Bogusława w upadłości likwidacyjnej

2019-09-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53947. Urbańska-Kuś Bogusława. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 196/19 of, VI GUp 147/19. [BMSiG-53720/2019] Syndyk masy upadłości Bogumił Bertoldi informuje, iż postanowieniem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 25 września 2019 r., sygn. akt VI GU 196/19 of, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Bogusławy Urbańskiej-Kuś - numer PESEL 61021800565 - obejmująca likwidację majątku upadłego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Piotra Knapika. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Bogumiła Bertoldi. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 147/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53947

Dodano: 2019-10-21 11:14:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Urbańska-Kuś Bogusława w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53947. Urbańska-Kuś Bogusława. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 196/19 of, VI GUp 147/19. [BMSiG-53720/2019] Syndyk masy upadłości Bogumił Bertoldi informuje, iż postanowieniem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 25 września 2019 r., sygn. akt VI GU 196/19 of, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Bogusławy Urbańskiej-Kuś - numer PESEL 61021800565 - obejmująca likwidację majątku upadłego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Piotra Knapika. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Bogumiła Bertoldi. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 147/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53947

Dodano: 2019-10-21 11:14:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Uwnal Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-10-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53948. Uwnal Marek. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 971/19, VIII GUp 515/19. [BMSiG-53718/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 15 października 2019 roku, sygn. akt VIII GU 971/19, Sąd postanowił I. ogłosić upadłość dłużnika Marka Uwnala (PESEL 62030507218), zamieszkałego w Tarnowie przy ul. Burtniczej 4/37, kod pocztowy 33-100, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Ewę Włoczewską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Zbigniewa Typrowicza - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 480; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postepowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać od Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie dla pełnomocnika z urzędu - adwokat Kingi Karaś z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej kwotę 2.214 zł (dwa tysiące dwieście czternaście złotych) brutto, w tym 23% VAT w kwocie 414 zł. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 515/19. Pouczenie co do pkt VI: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53948

Dodano: 2019-10-21 11:15:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Uwnal Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53948. Uwnal Marek. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 971/19, VIII GUp 515/19. [BMSiG-53718/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 15 października 2019 roku, sygn. akt VIII GU 971/19, Sąd postanowił I. ogłosić upadłość dłużnika Marka Uwnala (PESEL 62030507218), zamieszkałego w Tarnowie przy ul. Burtniczej 4/37, kod pocztowy 33-100, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Ewę Włoczewską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Zbigniewa Typrowicza - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 480; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postepowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać od Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie dla pełnomocnika z urzędu - adwokat Kingi Karaś z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej kwotę 2.214 zł (dwa tysiące dwieście czternaście złotych) brutto, w tym 23% VAT w kwocie 414 zł. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 515/19. Pouczenie co do pkt VI: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53948

Dodano: 2019-10-21 11:15:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Woźniak Paweł w upadłości likwidacyjnej

2019-10-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53949. Woźniak Paweł. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 428/19, XVIII GUp 1160/19. [BMSiG-53876/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 października 2019 roku w sprawie o sygn. akt XVIII GU 428/19 ogłosił upadłość Pawła Woźniaka, zamieszkałego przy ul. Bolesławickiej 17 m. 3, 03-351 Warszawa, PESEL 93103102599, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej oraz Syndyka w osobie Karoliny Nowackiej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”- pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt XVIII GUp 1160/19, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce Sędziego Komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe. Jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53949

Dodano: 2019-10-21 11:16:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Woźniak Paweł w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53949. Woźniak Paweł. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 428/19, XVIII GUp 1160/19. [BMSiG-53876/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 października 2019 roku w sprawie o sygn. akt XVIII GU 428/19 ogłosił upadłość Pawła Woźniaka, zamieszkałego przy ul. Bolesławickiej 17 m. 3, 03-351 Warszawa, PESEL 93103102599, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej oraz Syndyka w osobie Karoliny Nowackiej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”- pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt XVIII GUp 1160/19, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce Sędziego Komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe. Jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53949

Dodano: 2019-10-21 11:16:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zamościu

Zartmet A. Ziemiński, J. Ziemińska Sp. Jawna w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53950. „ZARTMET” A. ZIEMIŃSKI J. ZIEMIŃSKA SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Zamościu. KRS 0000088807. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 lutego 2002 r., sygn. akt V GUp 4/12. [BMSiG-53711/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym „ZARTMET” A. Ziemiński, J. Ziemińska Spółki Jawnej w Zamościu, w upadłości likwidacyjnej, zawiadamia o sporządzeniu uzupełniających list wierzytelności, które można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zamościu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Wyszyńskiego 11. Od powyższych list wierzytelności można złożyć do Sędziego komisarza sprzeciwy w terminie dwóch tygodni od daty publikacji ogłoszenia w dzienniku „Dziennik Wschodni” i ukazania się ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” (decydująca jest data późniejsza). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53950

Dodano: 2019-10-21 11:16:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Anuszkiewicz Wanda w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53951. Anuszkiewicz Wanda. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 205/19. [BMSiG-53786/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Wandy Anuszkiewicz nieprowadzącej działalności gospodarczej, w upadłości, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 205/19 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 9 września 2019 r. Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności, a w dniu 4 października 2019 r. uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listy w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53951

Dodano: 2019-10-21 11:17:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Bacławska Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53952. Bacławska Magdalena. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of”/142/18. [BMSiG-53816/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Magdaleny Bacławskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp „of” 142/18 syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C pokój 109 (tel. 89 676-03-03). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53952

Dodano: 2019-10-21 11:17:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Bartoszewski Aleksander w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53953. Bartoszewski Aleksander. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 259/17. [BMSiG-53858/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Aleksandra Bartoszewskiego, PESEL 52030704258 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 259/17, ogłasza, syndyk masy upadłości Aleksandra Bartoszewskiego sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności dot. Zw 23 z dnia 15 kwietnia 2019 roku, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pok. B-6 pawilon „B”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53953

Dodano: 2019-10-21 11:17:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Bieciuk Mateusz w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53954. Bieciuk Mateusz. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 165/19. [BMSiG-53772/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, iż w dniu 8 października 2019 r. syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Mateusza Bieciuka, PESEL 93080605632, nieprowadzącego działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 165/19. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Białymstoku, ul. Adama Mickiewicza 103. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53954

Dodano: 2019-10-21 11:17:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Bereś Wiesław w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53955. Bereś Wiesław. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 131/19. [BMSiG-53843/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Upadłego Wiesława Bereś, zam. Trzebownisko, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 131/19) zawiadamia, że Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi w dniu 11.10.2019 r. listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p. u.) natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p. u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53955

Dodano: 2019-10-21 11:18:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Brzozowski Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53956. Brzozowski Tomasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 94/19. [BMSiG-53852/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Tomasza Brzozowskiego, sygn. akt XIX GUp 94/19, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i w dniu 1 października 2019 roku przekazał do akt trzecią uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a ponadto wskazywać zaskarżoną wierzytelność oraz zawierać wniosek co do uznania albo odmowy uznania wierzytelności wraz z uzasadnieniem i wskazaniem dowodów na jego poparcie. Sędzia komisarz odrzuca sprzeciw wniesiony po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalny, jak również sprzeciw, którego braków strona nie uzupełniła, lub sprzeciw, od którego strona nie wniosła należnej opłaty w wyznaczonym terminie. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53956

Dodano: 2019-10-21 11:18:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Blaszkowski Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53957. Blaszkowski Krzysztof. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 185/18. [BMSiG-53837/2019] XIV GUp 185/18 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Blaszkowskiego, PESEL 77122505791 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres dla korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 185/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53957

Dodano: 2019-10-21 11:18:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Biedroń Jan w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53958. Biedroń Jan. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 351/18. [BMSiG-53856/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 351/18 dotyczącej upadłości Jana Biedronia (Biedroń) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 1, którą można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w tym samym terminie sprzeciw upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53958

Dodano: 2019-10-21 11:18:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Biskup Daniel w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53959. Biskup Daniel. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 375/18. [BMSiG-53924/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 375/18 dotyczącej upadłości Daniela Biskupa, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 13.06.2019 r. listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53959

Dodano: 2019-10-21 11:19:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Bokus Kasper w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53960. Bokus Kasper. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 265/16. [BMSiG-53764/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Kaspra Bokusa (Bokus), zam. w Trzebini, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 265/16), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (Zw4), oraz że listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. B-6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53960

Dodano: 2019-10-21 11:24:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Budrewicz-Śliwa Dorota w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53961. Budrewicz-Śliwa Dorota. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 69/18. [BMSiG-53918/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Doroty Budrewicz-Śliwa (PESEL 71033101305), zamieszkałej w Jeleniej Górze, ul. Sądowa 1/1, nieprowadzącej działalności gospodarczej, informuje, że w dniu 15 października 2019 r. syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności obejmującą wierzytelności zgłoszone w postępowaniu o sygn. akt V GUp 69/18. Uzupełniającą listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, V Wydział Gospodarczy w Jeleniej Górze, przy ul. Bankowej 18 (pokój 205). W terminie 2 tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, każdy z wierzycieli umieszczony na uzupełniającej liście wierzytelności może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje również upadłej. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53961

Dodano: 2019-10-21 11:25:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Capar Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53962. Capar Krzysztof. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 29/18. [BMSiG-53797/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Krzysztofa Capar (PESEL 75090611874), zamieszkałego: 59-830 Olszyna, ul. Chopina 18, nieprowadzącego działalności gospodarczej informuje, że w dniu 9 października 2019 r. syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniająca listę wierzytelności obejmującą wierzytelności zgłoszone w postępowaniu sygn. akt V GUp 29/18. Uzupełniającą listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego V Wydział Gospodarczy w Jeleniej Górze przy ul. Bankowej 18 (pokój 205). W terminie 2 tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, każdy z wierzycieli umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje również upadłemu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53962

Dodano: 2019-10-21 11:33:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Cybulski Jan w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53963. Cybulski Jan. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 98/19/4. [BMSiG-53815/2019] Sędzia komisarz informuje, że w dniu 4.10.2019 roku syndyk złożył listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Jana Cybulskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Katowicach przy ul. Powstańców 8/7, posiadającego numer PESEL 56081801377, sygn. akt X GUp 98/19/4. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice- -Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, I piętro, pokój 103, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o dacie złożenia przez syndyka listy wierzytelności można złożyć do sędziego komisarza sprzeciw od listy, stosownie do treści art. 256 i następne ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53963

Dodano: 2019-10-21 11:34:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Fałdyga Lidia Zofia w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53964. Fałdyga Lidia Zofia. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 126/18 „of”. [BMSiG-53937/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Lidii Zofii Fałdygi, sygn. akt VII GUp 126/18 „of”, ogłasza, że w dniu 16 października 2019 r. syndyk złożył uzupełnienie listy wierzytelności upadłej. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego, przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53964

Dodano: 2019-10-21 11:34:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dąbrowska Urszula w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53965. Dąbrowska Urszula. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 906/19. [BMSiG-53870/2019] Sygn. akt XIX GUp 906/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Urszuli Dąbrowskiej w upadłości (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), sygn. akt XIX GUp 906/19, ogłasza, iż dnia 14 sierpnia 2019 r. syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o dacie złożenia listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53965

Dodano: 2019-10-21 11:34:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Ciepiński Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53966. Ciepiński Andrzej. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 484/18. [BMSiG-53757/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Andrzeja Ciepińskiego, PESEL 47091401330, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 485/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53966

Dodano: 2019-10-21 11:34:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Czereśniak Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53967. Czereśniak Elżbieta. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 6/19 „of”. [BMSiG-53878/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Elżbiety Czereśniak, sygn. akt VII GUp 6/19 „of”, ogłasza, że syndyk w dniu 16 września 2019 r. złożył pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności. Uzupełnienie listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego, przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53967

Dodano: 2019-10-21 11:35:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Deptuła Mateusz w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53968. Deptuła Mateusz. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 97/17. [BMSiG-53798/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Mateusza Deptuły - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp „of” 97/17 syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 1. Listy każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C pokój 109 (tel. 89 676-03-03). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53968

Dodano: 2019-10-21 11:35:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

EUROSTAR REAL ESTATE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53969. EUROSTAR REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Krakowie. KRS 0000246065. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 listopada 2005 r., sygn. akt VIII GUp 161/18. [BMSiG-53713/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec EUROSTAR REAL ESTATE sp. z o.o. w Krakowie - (sygn. akt VIII GUp 161/18) ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, oraz że listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53969

Dodano: 2019-10-21 11:35:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Fiałkowska Urszula w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53970. Fiałkowska Urszula. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 258/19. [BMSiG-53765/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Urszuli Fiałkowskiej, nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 258/19, sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 4.10.2019 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53970

Dodano: 2019-10-21 11:37:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Gawlak Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53971. Gawlak Krzysztof. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 368/18. [BMSiG-53854/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 368/18 dotyczącej upadłości - Krzysztofa Gawlak - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk masy upadłości przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz uzupełniającą listę wierzytelności nr 1, które można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w tym samym terminie sprzeciw upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53971

Dodano: 2019-10-21 11:37:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Gdula-Żylak Zofia w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53972. Gdula-Żylak Zofia. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 1/19. [BMSiG-53812/2019] Sędzia Komisarz ogłasza, że sporządzona została i przekazana Sędziemu Komisarzowi główna lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt V GUp 1/19, Zofii Gduli- -Żylak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany, w trybie art. 255 ust. 2 pr. up. może przeglądać główną listę wierzytelności w czytelni Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4, natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu głównej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53972

Dodano: 2019-10-21 11:37:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Kotecki Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53973. Kotecki Zbigniew. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 5/19. [BMSiG-53922/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Zbigniewa Koteckiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp „of” 5/19, syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 3. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C pokój 109 (tel. 89 676-03-03). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania Wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53973

Dodano: 2019-10-21 11:38:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Goliszewska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53974. Goliszewska Katarzyna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 52/19. [BMSiG-53845/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 52/19 dotyczącej upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Katarzyny Goliszewskiej (Goliszewska) syndyk przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności z dnia 26 czerwca 2019 r., którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53974

Dodano: 2019-10-21 11:38:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Kosut Janina w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53975. Kosut Janina. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 49/19 „of”. [BMSiG-53945/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Janiny Kosut, sygn. akt VII GUp 46/19 „of”, ogłasza, że syndyk w dniu 4 października 2019 r. złożył trzecie uzupełnienie listy wierzytelności upadłej. Uzupełnienie listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, przy ul. Andersa 34. W terminie 2 tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53975

Dodano: 2019-10-21 11:38:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Golonko Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53976. Golonko Mirosław. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 30/18. [BMSiG-53944/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk w dniu 19.08.2019 roku przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 1 w postępowaniu upadłościowym Mirosława Golonko, nieprowadzącego działalności gospodarczej, zam. w Białymstoku przy ul. ks. Witolda Pietkuna 1/27, sygn. akt VIII GUp 30/18. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - wierzyciel, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53976

Dodano: 2019-10-21 11:39:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Barwicach w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53977. GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” W UPADŁOŚCI w Barwicach. KRS 0000029624. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 sierpnia 2001 r., sygn. akt VII GUp 48/19. [BMSiG-53881/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Barwicach, sygn. akt VII GUp 48/19 ogłasza, że syndyk w dniu 23 września 2019 r. złożył pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności upadłej. Uzupełnienie listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.- Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53977

Dodano: 2019-10-21 11:39:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Grzecznowski Jakub w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53978. Grzecznowski Jakub. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 179/18. [BMSiG-53826/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Jakuba Grzecznowskiego, PESEL 91030502572, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XI GUp 179/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości w dniu 3.07.2019 r. sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności. Listę tę można przeglądać w czytelni akt - parter, pokój 46 (wejście przez pok. 45) w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, ul. Młyńska 1A, poniedziałek 745-1800, wtorek-piątek 745-1515. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia o dacie złożenia listy wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53978

Dodano: 2019-10-21 11:39:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Hajdasz Iwona w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53979. Hajdasz Iwona. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 105/18. [BMSiG-53758/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Iwony Hajdasz, PESEL 66062612847, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 105/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53979

Dodano: 2019-10-21 11:39:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Grab Stanisława w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53980. Grab Stanisława. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 59/19. [BMSiG-53955/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Stanisławy Grab, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp „of” 59/19, syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C pokój 109 (tel. 89 676-03-03). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53980

Dodano: 2019-10-21 11:40:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Jabłońska Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53981. Jabłońska Teresa. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 46/19 „of”. [BMSiG-53705/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Teresy Jabłońskiej, PESEL 51092406287, nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 46/19 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 9 października 2019 roku listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56A, pokój 2, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53981

Dodano: 2019-10-21 11:40:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Henicz Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53982. Henicz Dariusz. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 175/18. [BMSiG-53700/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 175/18 dot. upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Dariusz Henicz, zamieszkały w Pakosławiu, nr PESEL 68050508893, informuje, iż syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 26 marca 2019 r. listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, pokój 46 (parter), wejście przez pokój 45, ul. Młyńska 1A, 61-729 Poznań. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia o dacie złożenia listy wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53982

Dodano: 2019-10-21 11:41:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Jankowski Waldemar w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53983. Jankowski Waldemar. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 148/18. [BMSiG-53853/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Waldemara Jankowskiego, PESEL 53030903432 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 148/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości Waldemara Jankowskiego sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniające listy wierzytelności z dnia 29 marca 2019 roku (obejmującą Zw10) oraz z dnia 29 maja 2019 roku (obejmującą Zw9), oraz że listy te można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pok. B-6, pawilon „B”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53983

Dodano: 2019-10-21 11:41:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Kalinka Henryk Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53984. Kalinka Henryk Marek. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 38/19. [BMSiG-53964/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Henryka Marka Kalinki - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp „of” 38/19 syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 1. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C pokój 109 (tel. 89 676-03-03). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53984

Dodano: 2019-10-21 11:41:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Kapciak Sławomir w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53985. Kapciak Sławomir. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 8/19. [BMSiG-53769/2019] Sygn. akt XIV GUp 8/19 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 7 czerwca 2019 r. lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Sławomira Kapciaka, PESEL 90012512338, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 112, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy może złożyć sprzeciw do sędziego komisarza, zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.), na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 8/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53985

Dodano: 2019-10-21 11:42:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Kubińska Monika w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53986. Kubińska Monika. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 207/19. [BMSiG-53774/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Moniki Kubińskiej, nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 207/19, sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 13.09.2019 r. lista wierzytelności oraz w dniu 25.09.2019 r. uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53986

Dodano: 2019-10-21 11:42:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Marcinkowski Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53987. Marcinkowski Łukasz. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 46/17. [BMSiG-53889/2019] Syndyk masy upadłości Łukasza Marcinkowskiego, zamieszkałego w Gorzowie Wielkopolskim, PESEL 82082506317, sygn. akt V GUp 46/17, informuje, iż w związku ze sporządzeniem w dniu 25.06.2019 roku przez syndyka i przekazaniem sędziemu komisarzowi listy wierzytelności - Sędzia Komisarz ogłasza, iż listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, ul. Chopina 52 b. 15 w Gorzowie Wielkopolskim, oraz poucza o prawie złożenia zarzutów co do listy wierzytelności w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53987

Dodano: 2019-10-21 11:43:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Kozłowska Lucyna w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53988. Kozłowska Lucyna. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 205/17. [BMSiG-53850/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Lucyny Kozłowskiej, zamieszkałej w Lesznie, nr PESEL 55032012624, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 205/17, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 17 czerwca 2019 r. listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania innej wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; w tym samym terminie sprzeciw może złożyć upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, zaś jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53988

Dodano: 2019-10-21 11:44:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Krajewski Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53989. Krajewski Tomasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1061/19. [BMSiG-53833/2019] Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 Prawa upadłościowego i naprawczego została sporządzona i w dniu 7 października 2019 roku przekazana Sędziemu komisarzowi do akt postępowania upadłościowego lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Tomasza Krajewskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - ze wskazaniem sygnatury akt XIX GUp 1061/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53989

Dodano: 2019-10-21 11:45:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Galior Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53990. Galior Maria. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 92/19 „of”. [BMSiG-53736/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Marii Galior, sygn. akt VII GUp 92/19 „of”, ogłasza, że w dniu 2 października 2019 r. syndyk złożył listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53990

Dodano: 2019-10-21 11:45:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Kuczyński Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53991. Kuczyński Piotr. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 8/19. [BMSiG-53861/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Piotra Kuczyńskiego zamieszkałego w Bolesławcu (59-700), ul. Karola Miarki 21c/14, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, informuje, iż syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 2. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, mieszczącego się przy ul. Bankowa 18, 58-500 Jelenia Góra. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, każdy z wierzycieli umieszczonych na liście wierzytelności może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje również upadłemu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53991

Dodano: 2019-10-21 11:46:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Ligus Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53992. Ligus Ewa. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 587/18. [BMSiG-53721/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Ewy Ligus, PESEL 56071216181, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 587/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53992

Dodano: 2019-10-21 11:46:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Kulka Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53993. Kulka Teresa. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 252/18. [BMSiG-53793/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 252/18, dotyczącej upadłości Teresy Kulki, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk przekazał sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w siedzibie S.R. w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w tym samym terminie sprzeciw upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53993

Dodano: 2019-10-21 11:47:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Leśko Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53994. Leśko Grażyna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 191/19. [BMSiG-53938/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w toku postępowania upadłościowego Grażyny Leśko, zam. Rzeszów (PESEL: 55062918046), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej została sporządzona i przekazana Sędziemu Komisarzowi pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 191/19). Każdy zainteresowany może przeglądnąć pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter). Upadły oraz każdy Wierzyciel mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia przez obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53994

Dodano: 2019-10-21 11:47:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

MDM Transport Daniel Majewski w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53995. Majewski Daniel prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MDM Transport Daniel Majewski w Grodzisku Mazowieckim. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 298/18. [BMSiG-53859/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Daniela Majewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MDM Transport Daniel Majewski, sygn. akt X GUp 298/18, ogłasza, że syndyk sporządził i w dniu 6 sierpnia 2018 roku przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadły, jeżeli projekt ww. listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53995

Dodano: 2019-10-21 11:47:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Makarewicz Michał w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53996. Makarewicz Michał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 972/19. [BMSiG-53821/2019] Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 Prawa upadłościowego i naprawczego, została sporządzona i w dniu 4 października 2019 roku przekazana Sędziemu komisarzowi do akt postępowania upadłościowego lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Michała Makarewicza, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, ze wskazaniem sygnatury akt XVIII GUp 972/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53996

Dodano: 2019-10-21 11:47:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe ELMAL Andrzej Malik w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53997. Malik Andrzej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „ELMAL” Andrzej Malik we Wrocławiu. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 250/18. [BMSiG-53860/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego Andrzeja Malika prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe ELMAL Andrzej Malik we Wrocławiu (sygn. akt VIII GUp 250/18) ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi w dniu 28.05.2019 r., którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu i w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia wnieść względem niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53997

Dodano: 2019-10-21 11:48:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Nowak Jan w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53998. Nowak Jan. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 467/18. [BMSiG-53767/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Jana Nowaka, PESEL 60043002694, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 467/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B”, pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53998

Dodano: 2019-10-21 11:49:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Firma Handlowo-Usługowa "CZTERY ŁAPY" Karina Mędrala w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53999. Mędrala Karina prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa „Cztery Łapy” Karina Mędrala w Cieszynie. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 153/18. [BMSiG-53729/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Kariny Mędrala, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa „Cztery Łapy” Karina Mędrala (NIP 5481523871), sygn. akt VI GUp 153/18, zawiadamia, iż została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności nr 1. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw do listy. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53999

Dodano: 2019-10-21 11:49:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Mikulski Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54000. Mikulski Tomasz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 65/17. [BMSiG-53962/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Tomasza Mikulskiego, nieprowadzącego działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 65/17 sporządzone zostało przez syndyka i przekazane dnia 2 października 2019 r. uzupełnienie listy wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać uzupełnienie listy wierzytelności w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 54000

Dodano: 2019-10-21 11:50:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Paśko Aleksandra w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54001. Paśko Aleksandra. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 123/19. [BMSiG-53857/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Aleksandry Paśko, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 123/19, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu komisarzowi Listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany (art. 255 ust 2 pr. up.) może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4, natomiast każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach art. 256-258 pr. up. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 54001

Dodano: 2019-10-21 11:50:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Pawlak Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54002. Pawlak Mirosław. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 217/18. [BMSiG-53699/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Mirosława Pawlaka, zamieszkałego w Poznaniu, nr PESEL 57012413410, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 217/18, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał w dniu 8 sierpnia 2019 r. sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania innej wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; w tym samym terminie sprzeciw może złożyć upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, zaś jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 54002

Dodano: 2019-10-21 11:50:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Sałata Ewa i Sałata Krzysztof wspólnicy Stalbet s.c. Ewa i Krzysztof Sałata w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54003. Sałata Ewa wspólnik spółki cywilnej Stalbet s.c. Ewa i Krzysztof Sałata w Wydminach oraz Sałata Krzysztof wspólnik spółki cywilnej Stalbet s.c. Ewa i Krzysztof Sałata w Wydminach. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 52/17. [BMSiG-53915/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Ewa Sałata wspólnik spółki cywilnej Stalbet s.c. Ewa i Krzysztof Sałata w Wydminach, Krzysztof Sałata wspólnik Stalbet s.c. Ewa i Krzysztof Sałata w Wydminach podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp 52/17 syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C pokój 109 (tel. 89 676-03-03). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 54003

Dodano: 2019-10-21 11:51:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Pelc Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54004. Pelc Sylwia. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 149/17. [BMSiG-53814/2019] Sędzia komisarz ogłasza, że sporządzona została i przekazana Sędziemu komisarzowi II uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt V GUp 149/17, Upadłego Sylwii Pelc, zam.: Przemyśl, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany, w trybie art. 255 ust. 2 pr. up. może przeglądać II uzupełniającą listę wierzytelności w czytelni Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4, natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 Prawa upadłościowego i naprawczego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu II uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 54004

Dodano: 2019-10-21 11:51:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Pieczara Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54005. Pieczara Marek. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 44/16. [BMSiG-53855/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Marka Pieczary, PESEL 60081103018 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 44/16, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B”, pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 54005

Dodano: 2019-10-21 11:51:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Pieloch Mirosława w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54006. Pieloch Mirosława. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 49/19. [BMSiG-53958/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Mirosławy Pieloch - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp „of” 49/19 syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C pokój 109 (tel. 89 676-03-03). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 54006

Dodano: 2019-10-21 11:51:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

POLMAR FORAGRI Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54007. POLMAR FORAGRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Bolesławcu. KRS 0000540330. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 stycznia 2015 r., sygn. akt V GUp 48/17. [BMSiG-53808/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Polmar ForAgri Sp. z o.o. w Bolesławcu, informuje, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności obejmującą wierzytelności zgłoszone w postępowaniu o sygn. akt V GUp 48/17 oraz korektę pozycji nr 61 listy wierzytelności. Uzupełniającą listę wierzytelności oraz korektę pozycji nr 61 listy wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, V Wydział Gospodarczy w Jeleniej Górze przy ul. Bankowej 18 (pokój 205). W terminie 2 tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, każdy z wierzycieli umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje również upadłemu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 54007

Dodano: 2019-10-21 11:53:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Powszechna Spółdzielnia Spożywców JEDNOŚĆ w Pszczynie w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54008. POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW „JEDNOŚĆ” W UPADŁOŚCI w Pszczynie. KRS 0000103125. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 marca 2002 r., sygn. akt X GUp 112/18/4. [BMSiG-53811/2019] Sędzia komisarz informuje, że w dniu 02.10.2019 roku syndyk złożył uzupełnienie listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Jedność” z s. w Pszczynie, sygn. akt X GUp 112/18/4. Uzupełnienie listy wierzytelności można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, I piętro, pokój 103 i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o dacie złożenia przez syndyka uzupełnienia listy wierzytelności można złożyć do sędziego komisarza sprzeciw od uzupełnienia listy, stosownie do treści art. 256 i następne ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 54008

Dodano: 2019-10-21 11:54:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Prochwicz Monika w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54009. Prochwicz Monika. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 171/19. [BMSiG-53761/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Moniki Prochwicz, PESEL 74081901187 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 171/19, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B”, pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 54009

Dodano: 2019-10-21 11:56:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Tomasz Zawada ZAWADA-TRANS w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54010. Zawada Tomasz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „ZAWADA-TRANS” w Węgierskiej Górce. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 187/18. [BMSiG-53735/2019] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Tomasza Zawady prowadzącego działalność gospodarczą Tomasz Zawada ZAWADA-TRANS w Węgierskiej Górce (NIP 5482647960), sygn. akt VI GUp 187/18, zawiadamia, iż została sporządzona I uzupełniająca lista wierzytelności. Listę tą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw do listy. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 54010

Dodano: 2019-10-21 11:58:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Rozlachowska Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54011. Rozlachowska Magdalena. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 399/18. [BMSiG-53753/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Magdaleny Rozlachowskiej, PESEL 76032718563, zamieszkałej pod adresem: ul. Montwiłła-Mireckiego 27/1, 30-426 Kraków, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 399/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności dla Zw2, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności dla Zw2 sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści uzupełniającej listy wierzytelności dla Zw2. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 54011

Dodano: 2019-10-21 11:59:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Razowska Wiesława w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54012. Razowska Wiesława. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 12/18. [BMSiG-53869/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Wiesławy Razowskiej zamieszkałej w Jeleniej Górze (58-500), ul. Weigla 8 m. 3, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, informuje, iż syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, mieszczącego się przy ul. Bankowa 18, 58-500 Jelenia Góra. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, każdy z wierzycieli umieszczonych na liście wierzytelności może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje również upadłemu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 54012

Dodano: 2019-10-21 11:59:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Sadowska Elżbieta Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54013. Sadowska Elżbieta Krystyna. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 58/18 (VIII GU 44/18). [BMSiG-53751/2019] Działając na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, z dnia 21 marca 2018 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 44/18, ogłaszającego upadłość Elżbiety Krystyny Sadowskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Syndyk zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 3 października 2019 r. przekazana Sędziemu komisarzowi III uzupełniająca lista wierzytelności. Ponadto syndyk wskazuje, że listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 54013

Dodano: 2019-10-21 12:00:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Seremak Elżbieta Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54014. Seremak Elżbieta. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 171/18/KK. [BMSiG-53974/2019] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i przekazaniu Sędziemu Komisarzowi w dniu 25.07.2019 r. uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Elżbiety Seremak, zamieszkałej w Słupsku (nr ewidencyjny PESEL 50031405789). Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowana Sądu. W terminie dwóch tygodni, od obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw (wskazując w sprzeciwie ww. sygn. akt): 1) co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo tego iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 54014

Dodano: 2019-10-21 12:00:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Sikora Donata w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54015. Sikora Donata. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 95/18 „of”. [BMSiG-53708/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Donaty Sikory, PESEL 46041709627, nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 95/18 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 11 października 2019 roku uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 2, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 54015

Dodano: 2019-10-21 12:01:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Zajączkowski Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54016. Zajączkowski Piotr. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 154/16. [BMSiG-53743/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Piotra Zajączkowskiego, PESEL 70022401910 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt (VIII GUp 154/16), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (dot. Zw 13) oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 54016

Dodano: 2019-10-21 12:01:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Synkret S.A. w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54017. SYNKRET SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Bytomiu. KRS 0000385960. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 maja 2011 r., sygn. akt X GUp 12/13/4. [BMSiG-53801/2019] Sędzia komisarz informuje, że w postępowaniu upadłościowym SYNKRET Spółki Akcyjnej, w upadłości likwidacyjnej z s. w Bytomiu, sygn. akt X GUp 12/13/4, syndyk ustalił siódmą uzupełniającą listę wierzytelności i złożył sędziemu komisarzowi. Uzupełniającą listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, I piętro, pokój 103, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności sędziemu komisarzowi można złożyć do sędziego komisarza sprzeciw od uzupełniającej listy, stosownie do treści art. 256 i nast. ustawy Prawo upadłościowe, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1.01.2016 roku. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 54017

Dodano: 2019-10-21 12:01:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Sikorska Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54018. Sikorska Barbara. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 113/19. [BMSiG-53942/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk w dniu 12.09.2019 roku przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Barbary Sikorskiej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Nowej 10/13, sygn. akt VIII GUp 113/19. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - wierzyciel, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 54018

Dodano: 2019-10-21 12:02:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Siurnicki Bartosz w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54019. Siurnicki Bartosz. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 84/19. [BMSiG-53807/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Bartosza Siurnickiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp „of” 84/19 syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności i uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C pokój 109 (tel. 89 676-03-03). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 54019

Dodano: 2019-10-21 12:02:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Sobczyński Hubert w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54020. Sobczyński Hubert. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 843/19. [BMSiG-53903/2019] OGŁOSZENIE O SPORZĄDZENIU I PRZEKAZANIU LISTY WIERZYTELNOŚCI Sędzia Komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Huberta Sobczyńskiego w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt XVIII GUp 843/19) Syndyk sporządził i przekazał w dniu 13.09.2019 r. Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 54020

Dodano: 2019-10-21 12:03:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Skorupa Adrian w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54021. Skorupa Adrian. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 979/19. [BMSiG-53838/2019] Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 Prawa upadłościowego i naprawczego została sporządzona i w dniu 9 października 2019 roku przekazana Sędziemu komisarzowi do akt postępowania upadłościowego pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Adriana Skorupy, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - ze wskazaniem sygnatury akt XIX GUp 979/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 54021

Dodano: 2019-10-21 12:03:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Waligórska-Ucig Monika w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54022. Waligórska-Ucig Monika. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 326/18. [BMSiG-53407/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i złożona w dniu 1 października 2019 r. uzupełniająca lista wierzytelności Moniki Waligórskiej-Ucig, nr PESEL 67062408201, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 326/18. Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach - Biuro Obsługi Interesantów przy ul. Warszawskiej 44. W terminie 14 dni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza - w trybie art. 256 ustawy z dn. 28.02.2018 r. Prawo upadłościowe sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności lub co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 54022

Dodano: 2019-10-21 12:03:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa ARKA w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54023. SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO- -KREDYTOWA „ARKA” W UPADŁOŚCI w Dąbrowie Górniczej. KRS 0000061786. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 listopada 2001 r., sygn. akt X GUp 63/16/4. [BMSiG-53813/2019] Sędzia komisarz informuje, że w dniu 3.10.2019 roku syndyk złożył uzupełnienie listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Spółdzielczej kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Arka”, w upadłości z s. w Dąbrowie Górniczej, sygn. akt X GUp 63/16/4. Uzupełnienie listy wierzytelności można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, I piętro, pokój 103, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o dacie złożenia przez syndyka uzupełnienia listy wierzytelności można złożyć do sędziego komisarza sprzeciw od uzupełnienia listy, stosownie do treści art. 256 i następne ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 54023

Dodano: 2019-10-21 12:04:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Strzyż Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54024. Strzyż Łukasz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 384/18. [BMSiG-53754/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 384/18 dotyczącej upadłości Łukasza Strzyża, syndyk masy upadłości przekazał w dniu 10.04.2019 roku Sędziemu komisarzowi I uzupełniająca listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 54024

Dodano: 2019-10-21 12:04:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Tworek Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54025. Tworek Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 947/19. [BMSiG-53760/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anny Tworek - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XVIII GUp 947/19, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu w dniu 4 października 2019 r. przez syndyka listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 54025

Dodano: 2019-10-21 12:04:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wyrzykowski Robert w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54026. Wyrzykowski Robert. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 993/19. [BMSiG-53747/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Roberta Wyrzykowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XVIII GUp 993/19, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu w dniu 7 października 2019 r. przez syndyka listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 54026

Dodano: 2019-10-21 12:05:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Krzysztof Cichy Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych "Cewokan" w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 54027. Cichy Krzysztof prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych CEWOKAN w upadłości likwidacyjnej w Łowiczu. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 14/13. [BMSiG-53731/2019] Sygn. akt XIV GUp 14/13 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że został złożony częściowy plan podziału funduszów masy upadłości Krzysztofa Cichego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych „Cewokan” w Łowiczu w upadłości likwidacyjnej, obejmujący III kategorię wierzytelności. Plan ten syndyk, upadły i wierzyciele mogą przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia o planie podziału mogą wnieść przeciwko planowi zarzuty do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, sygn. akt XIV GUp 14/13. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 54027

Dodano: 2019-10-21 12:06:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Kazimierski Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 54028. Kazimierski Krzysztof. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 108/18. [BMSiG-53763/2019] Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Legnicy zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka ostatecznego podziału w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Kazimierskiego, PESEL 80111301618, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w miejscowości Głogów 67-200, ul. Słodowa 24, prowadzonym pod sygn. akt V GUp 108/18. Osoby zainteresowane mogą przeglądać ostateczny plan podziału w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Złotoryjska 19 w Legnicy, w pokoju 206 „a”, i w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia mogą wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 54028

Dodano: 2019-10-21 12:06:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

K&C Development Ewa Krupa-Czochara w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 54029. Krupa Ewa prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą K&C DEVELOPMENT Ewa Krupa we Wrocławiu (poprzednio K&C DEVELOPMENT Ewa Krupa-Czochara we Wrocławiu). Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 34/13. [BMSiG-53746/2019] ZAWIADOMIENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację Ewy Krupy prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą K&C Development Ewa Krupa we Wrocławiu (poprzednio K&C Development Ewa Krupa-Czochara we Wrocławiu), sygn. akt VIII GUp 34/13, zawiadamia, że w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Naprawczych we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej 16, można przeglądać ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości i w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia wnosić przeciwko planowi zarzuty do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 54029

Dodano: 2019-10-21 12:07:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Skotnicki Bartosz w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 54030. Skotnicki Bartosz. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 169/18. [BMSiG-53840/2019] W postępowaniu upadłościowym Bartosza Skotnickiego, sygn. akt VIII GUp 169/18, w dniu 2.10.2019 r. został złożony ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości, przewidujący zaspokojenie w 8,1073% wierzytelności ujętych w kategorii II, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej 16, i w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia wnosić przeciwko planowi zarzuty do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 54030

Dodano: 2019-10-21 12:07:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Przedsiębiorstwo Budowlane "Rekonsbud" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 54031. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE „REKONSBUD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Opolu. KRS 0000025235. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 lipca 2001 r., sygn. akt V GUp 9/12. [BMSiG-53875/2019] ZAWIADOMIENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego prowadzonym wobec dłużnika Przedsiębiorstwa Budowlanego „REKONSBUD” sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Opolu (sygn. akt V GUp 9/12), zawiadamia, że w sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu w Wydziale V Gospodarczym, Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w Opolu przy ul. Ozimskiej 60A, można przeglądać ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości i w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia wnosić przeciwko planowi zarzuty do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 54031

Dodano: 2019-10-21 12:08:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Sawicki Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 54032. Sawicki Zbigniew. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 95/16/OF. [BMSiG-53986/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Zbigniewa Sawickiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VI GUp 95/16/OF), informuje, że w dniu 31 lipca 2019 r. został sporządzony i przekazany przez syndyka sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości Zbigniewa Sawickiego. Zgodnie z art. 349 ust. 1 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, ostateczny plan podziału może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk- -Północ w Gdańsku, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia można wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 54032

Dodano: 2019-10-21 12:08:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Spóldzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa JOWISZ w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 54033. SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO- -KREDYTOWA „JOWISZ” W UPADŁOŚCI w Czeladzi. KRS 0000116248. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 czerwca 2002 r., sygn. akt X GUp 45/16/3. [BMSiG-53777/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie o sygn. akt X GUp 45/16/3 dot. Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „JOWISZ” w upadłości, w Czeladzi, syndyk masy upadłości złożył do akt sprawy częściowy plan podziału. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie tut. Sądu przy ul. Lompy 14, pokój 103, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnosić ewentualne zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 54033

Dodano: 2019-10-21 12:08:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

ENPOL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-10-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53925. ENPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000244344. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 listopada 2005 r., sygn. akt XIX GUp 1278/19, XIX GU 879/19. [BMSiG-53882/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 października 2019 roku, sygn. akt XIX GU 879/19, ogłosił upadłość dłużnika ENPOL spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa) KRS 0000244344. Sprawa została wpisana do repertorium „GUp” pod sygn. akt XIX GUp 1278/19. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Macieja Geromina. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53925

Dodano: 2019-10-21 15:17:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

ENPOL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53925. ENPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000244344. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 listopada 2005 r., sygn. akt XIX GUp 1278/19, XIX GU 879/19. [BMSiG-53882/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 października 2019 roku, sygn. akt XIX GU 879/19, ogłosił upadłość dłużnika ENPOL spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa) KRS 0000244344. Sprawa została wpisana do repertorium „GUp” pod sygn. akt XIX GUp 1278/19. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Macieja Geromina. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53925

Dodano: 2019-10-21 15:18:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

NAFTAN Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-09-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53941. NAFTAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Olekszach. KRS 0000118977. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 czerwca 2002 r., sygn. akt VIII GUp 190/19. [BMSiG-53901/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 26 września 2019 r., sygn. akt VIII GUp 190/19, ogłosił upadłość dłużnika: Naftan spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olekszach (KRS 0000118977), wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Dagmary Danilewicz-Kuklik, a zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Katarzyny Dąbrowskiej-Doroszczyk i syndyka w osobie Adaminy Partyckiej-Skrzypek (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 777). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2171), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi pod adresem: Sąd Rejonowy w Białymstoku, ul. Adama Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, VIII Wydział Gospodarczy, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 190/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym pod adresem: Sąd Rejonowy w Białymstoku, ul. Adama Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, VIII Wydział Gospodarczy, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 190/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53941

Dodano: 2019-10-21 15:21:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

NAFTAN Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53941. NAFTAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Olekszach. KRS 0000118977. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 czerwca 2002 r., sygn. akt VIII GUp 190/19. [BMSiG-53901/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 26 września 2019 r., sygn. akt VIII GUp 190/19, ogłosił upadłość dłużnika: Naftan spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olekszach (KRS 0000118977), wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Dagmary Danilewicz-Kuklik, a zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Katarzyny Dąbrowskiej-Doroszczyk i syndyka w osobie Adaminy Partyckiej-Skrzypek (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 777). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2171), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi pod adresem: Sąd Rejonowy w Białymstoku, ul. Adama Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, VIII Wydział Gospodarczy, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 190/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym pod adresem: Sąd Rejonowy w Białymstoku, ul. Adama Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, VIII Wydział Gospodarczy, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 190/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 53941

Dodano: 2019-10-21 15:22:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Chlebowska Ewelina w upadłości likwidacyjnej

2019-09-24 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 54034. Chlebowska Ewelina. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 49/18. [BMSiG-53707/2019] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 24 września 2019 r. zostało umorzone postępowanie upadłościowe Eweliny Chlebowskiej, sygn. akt V GUp 49/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 54034

Dodano: 2019-10-21 15:27:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

PHU ELTIM Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 54035. PHU ELTIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Bielsku-Białej. KRS 0000377556. SĄD REJONOWY W BIELSKU- -BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 lutego 2011 r., sygn. akt VI GUp 159/16. [BMSiG-53745/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym PHU ELTIM sp. z o.o. pod sygn. akt VI GUp 159/16 (NIP 9372641415), zawiadamia, iż w dniu 24 września 2019 r. zostało wydane postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego. Na postanowienie z dnia 24 września 2019 r. służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Katowicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia o postanowieniu w MSiG. Nadanie pisma na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 54035

Dodano: 2019-10-21 15:29:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Energoprosystem Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 54036. ENERGOPROSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Krakowie. KRS 0000253801. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 marca 2006 r., sygn. akt VIII GUp 24/12. [BMSiG-53782/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 1.10.2019 r., sygn. akt VIII GUp 24/12, w przedmiocie zakończenia postępowania: ENERGOPROSYSTEM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie, KRS 0000253801, postanowiono stwierdzić zakończenie postępowania upadłościowego „ENERGOPROSYSTEM” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że od niniejszego postanowienia służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Krakowie, które można wnieść w terminie tygodniowym od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w prasie do Sądu Rejonowego wydającego zaskarżone postanowienie. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 54036

Dodano: 2019-10-21 15:29:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

KMP Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 54037. KMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Olsztynie. KRS 0000507338. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 kwietnia 2014 r., sygn. akt V GUp 92/16. [BMSiG-53733/2019] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, w postępowaniu upadłościowym KMP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji w Olsztynie (sygn. akt V GUp 92/16) podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 9 października 2019 r. stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego. Od postanowienia przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Olsztynie za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Olsztynie, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 54037

Dodano: 2019-10-21 15:30:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Szarek Henryka w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 54038. Szarek Henryka. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 157/18of. [BMSiG-53819/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że na skutek uprawomocnienia się postanowienia tutejszego Sądu z dnia 27.09.2019 r. o umorzeniu bez ustalenia planu spłaty zobowiązań upadłej Henryki Szarek, numer PESEL 50103009301, zamieszkałej we Wrocławiu, na podstawie art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego, z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postępowanie upadłościowe o sygn. akt VIII GUp 157/18of. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 54038

Dodano: 2019-10-21 15:31:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane Jakona Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 54039. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE JAKONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Ustroniu. KRS 0000129987. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 września 2002 r., sygn. akt VI GUp 5/11 lik. [BMSiG-53749/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku: Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane JAKONA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustroniu (nr KRS 0000129987), sygn. akt VI GUp 5/11 lik, zakończył postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku dłużnika. Na powyższe postanowienie stronom przysługuje zażalenie w terminie 7 dni od daty obwieszczenia do Sądu Okręgowego w Katowicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 54039

Dodano: 2019-10-21 15:31:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Silmet-Bedex" S.A. w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 54040. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „SILMET-BEDEX” SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Złotowie. KRS 0000245508. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 grudnia 2005 r., sygn. akt XI GUp 43/12. [BMSiG-53890/2019] Sygn. akt XI GUp 43/12 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 14 sierpnia 2019 r., sygn. akt XI GUp 43/12, stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „SILMET-BEDEX” Spółka Akcyjna z siedzibą w Złotowie (KRS 0000245508), obejmującego likwidację majątku. Poucza się o możliwości złożenia zażalenia, które należy wnieść do tutejszego Sądu w terminie 7 dni od ukazania się obwieszczenia w prasie i w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sędzia Sądu Rejonowego Adam Januszewski MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 54040

Dodano: 2019-10-21 15:32:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Univers-Art Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 54041. UNIVERS - ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Krakowie. KRS 0000248196. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 grudnia 2005 r., sygn. akt VIII GUp 18/12. [BMSiG-53806/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie upadłego UNIVERS - ART spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie (KRS 0000248196, adres: Lubostroń 22b, 30-383 Kraków), o sygn. akt VIII GUp 18/12, postanowieniem z dnia 27.08.2019 r. zakończono postępowanie upadłościowe prowadzone wobec Univers - Art. sp. z o.o. w Krakowie. Od treści niniejszego postanowienia służy zażalenie, które można wnieść w terminie tygodnia od ukazania się niniejszego obwieszczenia do Sądu Okręgowego za pośrednictwem Sądu wydającego zaskarżone postanowienie. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 54041

Dodano: 2019-10-21 15:33:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Formaplan Polska Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 54045. „FORMAPLAN POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Wolborzu. KRS 0000148035. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 stycznia 2003 r., sygn. akt V GUp 6/09. [BMSiG-53712/2019] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 26 września 2019 r. w postępowaniu upadłościowym FORMAPLAN POLSKA sp. z o.o. w Wolborzu, ul. Kitowicza 28, 97-320 Wolbórz, nr KRS 0000148035, sygn. akt V GUp 6/09, został zmieniony Sędzia Komisarz z Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Baranowskiej-Gos na Sędziego Sądu Rejonowego Marzenę Fołtyn-Banaszczyk. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 54045

Dodano: 2019-10-21 15:44:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Michalicha Anna Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 54046. Michalicha Anna Maria. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 287/19. [BMSiG-53929/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. V GUp 287/19. Obwieszcza się, że w postępowaniu upadłościowym Anny Marii Michalicha, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL: 94060700561), przekazano Sędziemu Komisarzowi sporządzony przez biegłego opis i oszacowanie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z dwóch działek położonych w woj. podkarpackim, pow. przeworski, gm. i miejscowość Przeworsk, oznaczonej w ew. gruntów nr: 801/4, objęta Księgą Wieczystą nr PR1R/000046323/5 oraz działki oznaczonej w ew. gruntów nr 803/2 objętej Księgą Wieczystą nr PR1R/00059773/8. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów (wskazując sygn. akt V GUp 287/19). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 54046

Dodano: 2019-10-21 15:44:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Korzeniewska Bronisława w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Syndyka

Poz. 54048. Korzeniewska Bronisława. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 135/18. [BMSiG-53783/2019] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 10 października 2019 r. w postępowaniu upadłościowym Bronisławy Korzeniewskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 135/18), ustanowił syndyka tymczasowego w osobie Antoniego Paciorkowskiego (nr licencji 212). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 54048

Dodano: 2019-10-21 15:45:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Bany Barbara i Bany Sławomir w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 54051. Bany Barbara i Bany Sławomir. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 44/18 „of”. [BMSiG-53728/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Barbary Bany i Sławomira Bany (sygn. akt V GUp 44/18 „of”), ogłasza, iż został sporządzony opis i oszacowanie nieruchomości lokalowej, położonej w Piechowicach, ul. Nadrzeczna 23/3, wchodzącej w skład masy upadłości, który każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego (pok. 205, ul. Bankowa 18 w Jeleniej Górze), w terminie 1 tygodnia od dnia obwieszczenia. Każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza zarzuty w tym terminie przeciwko powyższemu opisowi i oszacowaniu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 540451

Dodano: 2019-10-21 15:46:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kucharski Rafał w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 54069. Kucharski Rafał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 134/19. [BMSiG-53966/2019] Obwieszczenie o konkursie ofert Syndyk masy upadłości Rafała Kucharskiego w upadłości (sygn. akt XIX GUp 134/19) ogłasza konkurs ofert na sprzedaż na sprzedaż udziału w wysokości 1/3 części w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Warszawie, dzielnica Rembertów, w rejonie ul. Strażackiej/ Gwarków, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 120 z obrębu 3-08-10, oznaczonej jako łąki trwałe i rowy, o powierzchni 1.123 m2 , dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy- -Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA6M/00487369/0. 1. Przedmiotem konkursu ofert jest udział w wysokości 1/3 części w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Warszawie, dzielnica Rembertów, w rejonie ul. Strażackiej/Gwarków, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 120 z obrębu 3-08-10, oznaczonej jako łąki trwałe i rowy, o powierzchni 1.123 m2 , dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA6M/00487369/0. 2. Operat szacunkowy udziału w prawie własności nieruchomości udostępniony do wglądu w Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga Kancelarii Prawniczej sp. j. - al. J. Ch. Szucha 8 II p., 00-582 Warszawa, w godz. 900-1700. 3. Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 20.000,00 złotych. 4. Pisemne oferty należy składać do dnia 20 listopada 2019 roku na adres kancelarii Syndyka. 5. Wymagane wadium w wysokości 2.000,00 zł przelewem na rachunek w banku SANTANDER BANK POLSKA S.A. najpóźniej do dnia 20 listopada 2019 roku. 6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w kancelarii Syndyka, dnia 21 listopada 2019 roku, o godz. 1200. 7. Szczegółowe warunki przetargu oraz dodatkowe informacje pod numerem tel. (22) 375 73 80. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 54069

Dodano: 2019-10-21 15:49:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Witos Aneta w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 54074. Witos Aneta. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 162/19. [BMSiG-53851/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Anety Witos, PESEL 81040500848 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 162/19, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przedłożył do akt ukończony opis i oszacowanie nieruchomości upadłego. Poucza się przy tym uczestników postępowania o możliwości wniesienia zarzutów na ww. opis i oszacowanie do sędziego komisarza w terminie tygodnia od ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 54074

Dodano: 2019-10-21 15:50:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Pieńkowski Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 54076. Pieńkowski Ryszard. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 8/18. [BMSiG-53715/2019] Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Ryszarda Pieńkowskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację jego majątku, sygn. akt V GUp 8/18, na podstawie zarządzenia Sędziego komisarza postępowania z dnia 8.10.2019 r., zawiadamia o sporządzeniu i złożeniu Sędziemu komisarzowi opisu i oszacowania udziałów upadłego w nieruchomościach, dla działek objętym księgami wieczystymi nr: a) LE1Z/00044019/3 składającej się z niezabudowanych działek gruntu numer 1163/1 i 1163/3 o łącznej powierzchni 0,3800 ha, w udziale 1/16 części; b) LE1Z/00018675/8 składającej się z zabudowanej działki nr 1163/2 o powierzchni 0,5600 ha w udziale 21/96 części; c) LE1Z/00012403/9 składającej się z niezabudowanej działki gruntu nr 1166 obszaru 0,7700 ha, w udziale 5/8 części; d) LE1Z/00001040/6 składającej się z niezabudowanej działki nr 1070 obszaru 0,4100 ha w udziale 1/16. Ponadto zgodnie z art. 319.5. Prawa upadłościowego, informuję o możliwości wniesienia zarzutów na opis i oszacowanie w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia w MSiG o ich przekazaniu Sędziemu komisarzowi. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 54076

Dodano: 2019-10-21 15:51:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Starogardzkie Przedsiębiorstwo Budowlane S-BUD S.A. w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 54077. STAROGARDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE „S-BUD” SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Starogardzie Gdańskim. KRS 0000093016. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 lutego 2002 r., sygn. akt VI GU 199/16, VI GUp 112/16. [BMSiG-53975/2019] OBWIESZCZENIE SĄDOWE w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność masy upadłości Starogardzkie Przedsiębiorstwo Budowlane „S-BUD” S.A. w upadłości z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, syndyk masy upadłości spółki pod firmą Starogardzkie Przedsiębiorstwo Budowlane „S-BUD” S.A. w upadłości z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, na podstawie art. 320 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Przetargu zatwierdzonym przez Sędziego Komisarza postanowieniem z dnia 24 września 2019 r. zapadłym w sprawie VI GUp 112/16 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na: 1. sprzedaż nieruchomości obejmującej: a) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Starogardzie Gdańskim, gmina Starogard Gdański, powiat starogardzki, województwo pomorskie, obejmującej działki nr 47/3, dz. nr 47/4, dz. nr 60/9, dz. nr 60/10, dz. nr 60/14, dz. nr 60/15, o łącznej powierzchni 2,2669 ha, dla której Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim prowadzi Księgę Wieczystą KW nr GD1A/00044487/4, za cenę wywoławczą nie niższą niż ok. 70% wartości oszacowania tj. za kwotę nie niższą niż 2.099.000,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT, b) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Starogardzie Gdańskim, gmina Starogard Gdański, powiat starogardzki, województwo pomorskie, obejmującej działkę nr 60/16, o powierzchni 1.0165 ha, dla której Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim prowadzi Księgę Wieczystą KW nr GD1A/00051602/9, za cenę wywoławczą nie niższą niż ok. 70% wartości oszacowania tj. za kwotę nie niższą niż 399.000,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT; istnieje możliwość oddzielnego sprzedawania przedmiotowych praw Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajdują się one w dacie sprzedaży. WARUNKI PRZETARGU Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w Regulaminie Przetargu, który wyłożony został do wglądu osób zainteresowanych w biurze syndyka w Gdańsku przy ul. Budowlanych 7, w dni powszednie, w godzinach od 800 do 1500, oraz w Sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, ul. Piekarnicza 10, w godzinach i dniach urzędowania Sądu, a także treść Regulaminu Przetargu zamieszczona została na stronie internetowej www.syndyk-kowalewska.pl. Warunkiem koniecznym przystąpienia do przetargu jest m.in. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu warunków Regulaminu Przetargu. 1. Oferty należy składać do dnia 19 listopada 2019 roku osobiście w biurze podawczym VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekar niczej 10, 80-126 Gdańsk, bądź za pośrednictwem poczty. 2. Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią. 3. Kopertę należy zaadresować: VI Wydział Gospodarczy Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, Sędzia Komisarz SSR Anna Morawska, sygnatura akt VI GUp 112/16, oferta na przetarg nieruchomości Starogardzkie Przedsiębiorstwo Budowlane „S-BUD” S.A. w upadłości z siedzibą w Starogardzie Gdańskim. Słowa „oferta na przetarg nieruchomości” zamieszczone na kopercie, zgodnie z paragrafem 5 ust. 3 niniejszego regulaminu, winny być wpisane kolorem CZERWONYM. 4. Niedopuszczalne jest złożenie przez jednego oferenta więcej niż jednej oferty na tę samą nieruchomość opisaną w § 3 ust. 1 Regulaminu Przetargu. Tak skonstruowana oferta podlegać będzie odrzuceniu. 5. Każdy oferent może złożyć ofertę na zakup jednej, kilku bądź wszystkich z wystawionych do sprzedaży nieruchomości opisanych w § 3 ust. 1 Regulaminu Przetargu, z tym zastrzeżeniem, iż w ofercie zostanie odmiennie wskazana oferowana cena dla każdej z objętych ofertą nieruchomości. Oferta niespełniająca ww. zastrzeżenia podlegać będzie odrzuceniu. 6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto wskazanej w § 3 ust. 1 Regulaminu Przetargu dla każdej z nieruchomości, których dotyczy oferta lub oferty. 7. Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy spółki pod firmą Starogardzkie Przedsiębiorstwo Budowlane „S-BUD” S.A. w upadłości z siedzibą w Starogardzie Gdańskim w Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie numer rachunku: 64 1090 1102 0000 0001 3331 1192. 8. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu 19 listopada 2019 roku, pod rygorem odrzucenia oferty. Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w § 6 ust. 2 rachunek bankowy. 9. Oferta - pod rygorem odrzucenia - powinna być sporządzona w języku polskim i winna zawierać: a) imię, nazwisko i adres w przypadku osób fizycznych składających ofertę oraz nazwę i siedzibę działalności gospodarczej, w przypadku jej prowadzenia, ewentualnie nazwę, adres siedziby oraz formę prawną w przypadku, gdy oferta składana będzie przez inne niż osoby fizyczne podmioty, b) aktualny odpis z KRS lub innych właściwych rejestrów, c) wskazanie numerów NIP i REGON, poprzez złożenie decyzji o nadaniu tych numerów lub złożenie oświadczenia odpowiedniej treści w tym zakresie, d) wskazanie nieruchomości, której dotyczy oferta, e) oferowaną cenę nabycia netto wyrażoną odrębnie, kwotowo, dla każdej nieruchomości objętej ofertą, która to cena nie może być niższa niż cena wywoławcza określona w § 3 ust. 1a oraz 1b Regulaminu Przetargu, f) oświadczenie o zobowiązaniu się oferenta jako przyszłego nabywcy do pokrycia wszystkich kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy oraz z przeniesieniem własności nieruchomości, g) oświadczenie o zapoznaniu się oraz o przyjęciu warunków Regulaminu Przetargu, h) oświadczenie, iż oferent nie należy do kręgu podmiotów, o których mowa w § 4 ust. 3 Regulaminu Przetargu, i) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, których dotyczy oferta lub oferty oraz ich stanem technicznym oraz nie wnosi do nich zastrzeżeń i wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na mocy art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, j) promesę zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przypadku oferentów będących osobami zagranicznym, jeśli mają ustawowy obowiązek uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości, k) pisemne oświadczenie, iż finansującym zakup przedmiotu przetargu jest oferent lub bank albo inny podmiot, l) dowód wpłaty wadium w pełnej wysokości, opłaconego z rachunku oferenta, m) wskazanie banku i numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium w razie nieprzyjęcia oferty. 10. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. 11. Oferta oraz wszelkie załączone do niej oświadczenia i dokumenty winny być zaopatrzone w podpisy oferenta będącego osobą fizyczną lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta niebędącego osobą fizyczną. Pełnomocnicy podmiotów uczestniczących w przetargu winni ponadto przedstawić umocowanie z podpisami notarialnie poświadczonymi osób udzielających pełnomocnictwa, ze wskazaniem umocowania do konkretnych czynności w ramach niniejszego przetargu. 12. Wszystkie dokumenty będące załącznikami do oferty winny zostać złożone w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem, pod rygorem odrzucenia oferty. 13. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 21 listopada 2019 roku, o godzinie 900, w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku przy ul Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk, w Sali B68a. 14. Przedmiot przetargu można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 601-457-294 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1500. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 54077

Dodano: 2019-10-21 15:52:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Wójtowicz Zofia w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 54079. Wójtowicz Zofia. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 107/19. [BMSiG-53893/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. V GUp 107/19. Obwieszcza się, że w postępowaniu upadłościowym Zofii Wójtowicz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 54050820406), przekazano Sędziemu Komisarzowi sporządzony przez biegłego opis i oszacowanie nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki; 702 nr 2841 objęte Księgą Wieczystą nr PR1J/00012882/7 oraz działki nr 127 objętej Księgą Wieczystą nr PR1J/00041389/3, położonych w miejscowości Laszki, gmina Laszki, woj. podkarpackie. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów (wskazując sygn. akt V GUp 107/19). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 54079

Dodano: 2019-10-21 18:51:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

CER-TECH PLUS Sp. z o.o.

2019-10-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 54176. „CER-TECH PLUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Kozeninie. KRS 0000208448. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 maja 2004 r., sygn. akt V GRs 1/18. [BMSiG-53710/2019] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza, że w postępowaniu sanacyjnym CER-TECH PLUS sp. o.o. w Kozeninie, sygn. akt V GRs 1/18, został sporządzony uzupełniający spis wierzytelności obejmujący pozycje 48-50 złożony w tutejszym Sądzie w dniu 22 września 2019 r. oraz informuje o: a. możliwości zaskarżenia spisu wierzytelności sprzeciwem złożonym w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia obwieszczenia o dacie złożenia spisu wierzytelności przez: - uczestników postępowania, - wierzycieli, którzy nie zostali umieszczeni w spisie wierzytelności, - dłużnika, w sytuacji gdy spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem, o którym mowa w art. 86 ust. 2 pkt 9 p.r. - dłużnika lub wierzycieli, którzy nie zostali umieszczeni w spisie wierzytelności. W przypadku gdy dłużnik nie złożył oświadczenia, może złożyć sprzeciw tylko w przypadku, gdy wykaże, że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego niezależnych. Ponadto Sędzia Komisarz informuje o możliwości przeglądania spisu wierzytelności wyłożonego w sekretariacie - czytelni po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu (nr tel. 044 649-42-22) terminu przeglądania spisu wierzytelności. ¬ MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 54176

Dodano: 2019-10-21 18:52:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Gospodarstwo Rolne Tomasz Tymiński

2019-10-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 54177. Tymiński Tomasz prowadzący gospodarstwo rolne Tomasz Tymiński w Pęchratce Małej. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 18/19, VIII GRp 18/19. [BMSiG-53778/2019] Nadzorca sądowy w przyśpieszonym postępowaniu układowym Tomasza Tymińskiego prowadzącego Gospodarstwo Rolne Tomasz Tymiński, sygn akt VIII GRp 18/19, zawiadamia, że w dniu 30 września 2019 r. złożono Sędziemu komisarzowi aktualizację spisu wierzytelności. Spis wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu spisu Sędziemu komisarzowi wierzyciele i dłużnik mogą złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do spisu wierzytelności. Nadzorca informuje również, że w toku przyśpieszonego postępowania układowego dłuznika Tomasza Tymińskiego prowadzącego Gospodarstwo Rolne zwołane zostało zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 14 listopada 2019 r., o godz. 940, w sali nr XXXII w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu. ¬ MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 54177

Dodano: 2019-10-21 18:53:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Gospodarstwo Rolne Tymińska Iwona

2019-10-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 54178. Tymińska Iwona prowadząca gospodarstwo rolne w Pęchratce Małej. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 17/19, VIII GRp 17/19. [BMSiG-53781/2019] Nadzorca sądowy w przyśpieszonym postępowaniu układowym Iwony Tymińskiej prowadzącej gospodarstwo rolne, sygn akt VIII GRp 17/19, zawiadamia, że w dniu 30 września 2019 r. złożono Sędziemu komisarzowi aktualizację spisu wierzytelności. Spis wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu spisu Sędziemu komisarzowi wierzyciele i dłużnik mogą złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do spisu wierzytelności. Nadzorca informuje również, że w toku przyśpieszonego postępowania układowego dłużnika Iwony Tymińskiej prowadzącej gospodarstwo rolne zwołane zostało zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 14 listopada 2019 r., o godz. 900, w sali nr XXXII w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu. ¬ MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 54178

Dodano: 2019-10-21 18:54:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

MX SOLUTION Sp. z o.o.

2019-10-21 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 54180. MX SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ we Wrocławiu. KRS 0000361050. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 lipca 2010 r., sygn. akt VIII GRp 8/17. [BMSiG-53847/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza w trybie art. 324 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego, że wskutek uprawomocnienia postanowienia Sądu z 29 marca 2018 r., którym zatwierdzono układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 6 marca 2018 r., postępowanie restrukturyzacyjne - przyspieszone układowe prowadzone wobec dłużnika - MX Solution Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (nr KRS 0000361050, sygn. akt postępowania VIII GRp 8/17) zostało z dniem 26 kwietnia 2018 r. zakończone z mocy prawa (art. 324 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego). ¬ MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 54180

Dodano: 2019-10-21 18:55:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

MX SOLUTION Sp. z o.o.

2019-10-21 Inne

Poz. 54181. MX SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ we Wrocławiu. KRS 0000361050. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 lipca 2010 r., sygn. akt VIII GRp 8/17. [BMSiG-53848/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do wiadomości, że w związku z uprawomocnieniem się w dniu 26 kwietnia 2018 r. postanowienia tutejszego Sądu z dnia 29 marca 2018 r. o zatwierdzeniu układu przyjętego na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 6 marca 2018 r. w postępowaniu restrukturyzacyjnym o sygn. akt VIII GRp 8/17 prowadzonym w trybie przyspieszonego postępowania układowego wobec MX Solution Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS 361050), dotychczasowy nadzorca sądowy Anna Łukaszun (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 25) objął funkcję nadzorcy wykonania układu z mocy prawa (art. 171 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego). ¬ MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 54181

Dodano: 2019-10-21 18:56:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

KBH INWEST Sp. z o.o. Sp. K.

2019-10-21 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 54182. KBH - INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Ślęzie. KRS 0000421968. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 czerwca 2012 r., sygn. akt VIII GRp 1/17. [BMSiG-53996/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, działając w postępowaniu restrukturyzacyjnym - przyspieszonym postępowaniu układowym wobec dłużnika - KBH - Inwest sp. z o.o. Sp.k. w Ślęzie (KRS nr 0000421968), postanowieniem z 26 września 2019 r., sygn. akt VIII GRp 1/17, zatwierdził układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 12 grudnia 2017 r., obejmujący następujące propozycje restrukturyzacji zobowiązań dłużnika KBH - Inwest sp. z o.o. Sp.k. w Ślęzie: Restrukturyzacja zobowiązań dłużnika dla poszczególnych grup: Grupa I Wierzycielom w tej grupie przysługują wierzytelności zabezpieczone hipotecznie na nieruchomości dłużnika, podlegające zaspokojeniu w układzie pod warunkiem wyrażenia przez nich zgody na objęcie układem, zgodnie z treścią art. 151 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego. Na podstawie wyceny nieruchomości z dnia 17.03.2016 roku wartość nieruchomości objętej Księgą Wieczystą nr WR1K/00096688/5 (zabezpieczeni wierzyciele ujęci w spisie pod nr 108 i 110) została określona na kwotę 947.640,00 złotych, a wartość nieruchomości objętej Księgą Wieczystą nr WR1K/00332525/2 (zabezpieczeni wierzyciele ujęci w spisie pod nr 109 i 111) została określona na kwotę 1.518.230,00 zł. Sprzedaż nieruchomości w cenach wynikających z oszacowania pozwoli na zaspokojenie wierzytelności ujętych w tej grupie w całości. Warunki restrukturyzacji zobowiązań: - wierzytelności zostaną zaspokojone bez redukcji, w pełnej kwocie należności głównej oraz należnych odsetek i należności ubocznych ze środków pozyskanych ze sprzedaży nieruchomości w ciągu roku od końca miesiąca, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu, - odsetki za okres po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego będą regulowane na bieżąco, przy czym pierwsza wpłata nastąpi do końca miesiąca, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu. Grupa II Grupa ta obejmuje wierzytelność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, której restrukturyzacja, zgodnie z treścią art. 160 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, może obejmować wyłącznie rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności. Warunki restrukturyzacji zobowiązań: - wierzytelność zostanie rozłożona na równe raty miesięczne płatne w okresie 3 lat. Płatność pierwszej raty nastąpi w terminie do końca miesiąca, w którym upłynie 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Grupa III - V Grupa obejmuje pozostałe wierzytelności objęte układem mocą ustawy Prawo restrukturyzacyjne, nie ujęte w innych grupach. Warunki restrukturyzacji zobowiązań: - wierzytelności zostaną rozłożone na równe miesięczne raty płatne w okresie 3 lat. Płatność pierwszej raty nastąpi w terminie do końca miesiąca, w którym upłynie 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, - wierzytelności podlegać będą redukcji: a) w stosunku do wierzycieli posiadających wierzytelności o wartości przekraczającej 30.000,00 złotych (grupa V): - redukcja o 20% należności głównych, - umorzenie w całości należności ubocznych, w tym odsetek, b) w stosunku do wierzycieli posiadających wierzytelności o wartości przekraczającej 10.000,00 złotych, a nieprzekraczajacej kwoty 30.000,00 złotych (grupa IV): - redukcja o 15% należności głównych, - umorzenie w całości należności ubocznych, w tym odsetek, c) w stosunku do wierzycieli posiadających wierzytelności o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 złotych (grupa III): - redukcja o 5% należności głównych, - umorzenie w całości należności ubocznych, w tym odsetek. Grupa VI Ze względu na osobiste zaangażowanie w sprawy spółki oraz powodzenie restrukturyzacji, wierzytelności komandytariuszy Antoniego Ziółkowskiego (Prezes Zarządu) i Andrzeja Halickiego (prokurent) oraz ich małżonek Albiny Ziółkowskiej i Małgorzaty Żarnowieckiej-Halickiej umieszcza się w odrębnej grupie wierzycieli. Warunki restrukturyzacji zobowiązań: - redukcja o 20% należności głównych, - umorzenie w całości należności ubocznych, w tym odsetek, - spłata wierzytelności nastąpi po pełnym zaspokojeniu wszelkich wierzytelności ujętych w pozostałych grupach zgodnie z treścią niniejszych propozycji układowych, w okresie 1 roku, w równych ratach. Na postanowienie przysługuje zażalenie, które wnosi się w terminie dwóch tygodni (art. 165 ust. 7 Prawa restrukturyzacyjnego). ¬ MSiG → Rocznik 2019 → Numer 204/2019 (5843) z dnia 21 października 2019 r. → Pozycja 54182

Dodano: 2019-10-21 18:57:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Anuszewski Kamil w upadłości likwidacyjnej

2019-10-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54215. Anuszewski Kamil. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 211/19, V GUp 131/19. [BMSiG-54102/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt V GU 211/19, postanowieniem z dnia 8 października 2019 roku ogłosił upadłość dłużnika Kamila Anuszewskiego (PESEL 85121106059), zamieszkałego pod adresem: ul. Gostkowska 19, 06-400 Ciechanów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 131/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w wyznaczonym terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Małgorzaty Olszewskiej oraz syndyka w osobie Waldemara Podla (nr licencji 1335). Otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54215

Dodano: 2019-10-22 10:12:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Anuszewski Kamil w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54215. Anuszewski Kamil. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 211/19, V GUp 131/19. [BMSiG-54102/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt V GU 211/19, postanowieniem z dnia 8 października 2019 roku ogłosił upadłość dłużnika Kamila Anuszewskiego (PESEL 85121106059), zamieszkałego pod adresem: ul. Gostkowska 19, 06-400 Ciechanów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 131/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w wyznaczonym terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Małgorzaty Olszewskiej oraz syndyka w osobie Waldemara Podla (nr licencji 1335). Otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54215

Dodano: 2019-10-22 10:12:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Bieniek Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-09-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54217. Bieniek Małgorzata. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 177/19, V GUp 111/19. [BMSiG-54233/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt V GU 177/19, postanowieniem z dnia 18 września 2019 roku ogłosił upadłość Małgorzaty Bieniek (PESEL 87050810227), zamieszkałej: Królewo 81, 09-131 Joniec, obejmującą likwidację jej majątku, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 111/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Małgorzaty Kowalskiej oraz syndyka w osobie Krzysztofa Piotrowskiego (nr licencji 943). Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). Otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Syndyk Krzysztof Piotrowski MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54217

Dodano: 2019-10-22 10:13:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Bieniek Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54217. Bieniek Małgorzata. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 177/19, V GUp 111/19. [BMSiG-54233/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt V GU 177/19, postanowieniem z dnia 18 września 2019 roku ogłosił upadłość Małgorzaty Bieniek (PESEL 87050810227), zamieszkałej: Królewo 81, 09-131 Joniec, obejmującą likwidację jej majątku, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 111/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Małgorzaty Kowalskiej oraz syndyka w osobie Krzysztofa Piotrowskiego (nr licencji 943). Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). Otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Syndyk Krzysztof Piotrowski MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54217

Dodano: 2019-10-22 10:13:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Brodecki Roman w upadłości likwidacyjnej

2019-10-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54218. Brodecki Roman. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 686/19. [BMSiG-54210/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 4.10.2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 686/19, ogłosił upadłość Romana Brodeckiego (numer PESEL 54081202334), nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Izabeli Gabrowskiej, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54218

Dodano: 2019-10-22 10:14:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Brodecki Roman w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54218. Brodecki Roman. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 686/19. [BMSiG-54210/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 4.10.2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 686/19, ogłosił upadłość Romana Brodeckiego (numer PESEL 54081202334), nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Izabeli Gabrowskiej, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54218

Dodano: 2019-10-22 10:14:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Chudaszek Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-09-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54220. Chudaszek Mariusz. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 316/19 of, VIII GUp 269/19 of. [BMSiG-54202/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 września 2019 roku, sygn. akt VIII GU 316/19 of, ogłosił upadłość Mariusza Chudaszka (nr PESEL 64111702952), zamieszkałego w Strzelinie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Mądrego i syndyka masy upadłości w osobie Piotra Hanaja (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego nr 915). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 269/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie zostały zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54220

Dodano: 2019-10-22 10:15:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Chudaszek Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54220. Chudaszek Mariusz. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 316/19 of, VIII GUp 269/19 of. [BMSiG-54202/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 września 2019 roku, sygn. akt VIII GU 316/19 of, ogłosił upadłość Mariusza Chudaszka (nr PESEL 64111702952), zamieszkałego w Strzelinie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Mądrego i syndyka masy upadłości w osobie Piotra Hanaja (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego nr 915). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 269/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie zostały zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54220

Dodano: 2019-10-22 10:15:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Ciesielska Hedviga w upadłości likwidacyjnej

2019-10-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54221. Ciesielska Hedviga. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 505/18, XIV GUp 212/19. [BMSiG-54184/2019] Sygn. akt XIV GU 505/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 października 2019 roku ogłosił upadłość Hedvigi Ciesielskiej zamieszkałej w Łowiczu, ul. Jastrzębia nr 75, PESEL 59080316402, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Magdalenę Szymańską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Janusza Florczaka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 108. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa też osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 212/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54221

Dodano: 2019-10-22 10:16:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Ciesielska Hedviga w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54221. Ciesielska Hedviga. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 505/18, XIV GUp 212/19. [BMSiG-54184/2019] Sygn. akt XIV GU 505/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 października 2019 roku ogłosił upadłość Hedvigi Ciesielskiej zamieszkałej w Łowiczu, ul. Jastrzębia nr 75, PESEL 59080316402, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Magdalenę Szymańską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Janusza Florczaka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 108. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa też osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 212/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54221

Dodano: 2019-10-22 10:16:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Ciesielski Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-10-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54222. Ciesielski Krzysztof. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 509/18, XIV GUp 213/19. [BMSiG-54186/2019] Sygn. akt XIV GU 509/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 października 2019 roku ogłosił upadłość Krzysztofa Ciesielskiego, zamieszkałego w Łowiczu, ul. Jastrzębia nr 75, PESEL 61041401393, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Magdalenę Szymańską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Janusza Florczaka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 108. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa też osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 213/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54222

Dodano: 2019-10-22 10:17:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Ciesielski Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54222. Ciesielski Krzysztof. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 509/18, XIV GUp 213/19. [BMSiG-54186/2019] Sygn. akt XIV GU 509/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 października 2019 roku ogłosił upadłość Krzysztofa Ciesielskiego, zamieszkałego w Łowiczu, ul. Jastrzębia nr 75, PESEL 61041401393, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Magdalenę Szymańską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Janusza Florczaka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 108. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa też osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 213/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54222

Dodano: 2019-10-22 10:17:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Drożdż Rafał w upadłości likwidacyjnej

2019-10-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54223. Drożdż Rafał. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 72/19, XII GUp 269/19. [BMSiG-54036/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 14 października 2019 roku (sygn. akt XII GU 72/19) została ogłoszona upadłość dłużnika Rafała Drożdż, zam.: ul. Waryńskiego 20C/14, 47-400 Racibórz, PESEL 81070815031, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe obejmować będzie likwidację majątku upadłego. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Mleczko. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anety Brachaczek (lic. 695). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. UE L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie jest prowadzone pod sygnaturą akt XII GUp 269/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54223

Dodano: 2019-10-22 10:18:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Drożdż Rafał w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54223. Drożdż Rafał. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 72/19, XII GUp 269/19. [BMSiG-54036/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 14 października 2019 roku (sygn. akt XII GU 72/19) została ogłoszona upadłość dłużnika Rafała Drożdż, zam.: ul. Waryńskiego 20C/14, 47-400 Racibórz, PESEL 81070815031, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe obejmować będzie likwidację majątku upadłego. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Mleczko. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anety Brachaczek (lic. 695). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. UE L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie jest prowadzone pod sygnaturą akt XII GUp 269/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54223

Dodano: 2019-10-22 10:18:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Gocel Artur w upadłości likwidacyjnej

2019-10-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54224. Gocel Artur. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 414/19/9, X GUp 153/19/9. [BMSiG-54152/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 8 października 2019 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 414/19/9, ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Artura Gocel (PESEL nr 72072407854), zamieszkałego w Mikołowie. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Iwony Gzeli, a syndyka masy upadłości w osobie Pauliny Miękus (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 931). Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty opublikowania obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, do sprawy o sygn. akt X GUp 153/19/9. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54224

Dodano: 2019-10-22 10:19:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Gocel Artur w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54224. Gocel Artur. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 414/19/9, X GUp 153/19/9. [BMSiG-54152/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 8 października 2019 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 414/19/9, ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Artura Gocel (PESEL nr 72072407854), zamieszkałego w Mikołowie. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Iwony Gzeli, a syndyka masy upadłości w osobie Pauliny Miękus (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 931). Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty opublikowania obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, do sprawy o sygn. akt X GUp 153/19/9. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54224

Dodano: 2019-10-22 10:19:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Gontek Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2019-09-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54225. Gontek Jarosław. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 382/19, V GUp 311/19. [BMSiG-54021/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 30 września 2019 r. sygn. akt V GU 382/19 postanowił ogłosić upadłość dłużnika Jarosława Gontka, PESEL 63101304316, zamieszkałego: 26-220 Stąporków, Czarna 54b; określił, że Upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz wyznaczył Syndyka masy upadłości w osobie Mariusza Kwiatkowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 674; wezwał wierzycieli Upadłego, do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego Komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp 311/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54225

Dodano: 2019-10-22 10:20:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Gontek Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54225. Gontek Jarosław. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 382/19, V GUp 311/19. [BMSiG-54021/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 30 września 2019 r. sygn. akt V GU 382/19 postanowił ogłosić upadłość dłużnika Jarosława Gontka, PESEL 63101304316, zamieszkałego: 26-220 Stąporków, Czarna 54b; określił, że Upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz wyznaczył Syndyka masy upadłości w osobie Mariusza Kwiatkowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 674; wezwał wierzycieli Upadłego, do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego Komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp 311/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54225

Dodano: 2019-10-22 10:20:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Górska Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2019-10-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54226. Górska Jadwiga. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 275/19, VIII GUp 199/19. [BMSiG-54143/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie z wniosku dłużnika Jadwigi Górskiej, sygn. akt VIII GU 275/19, postanowieniem z dnia 8 października 2019 r., postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużniczki Jadwigi Górskiej, zam.: ul. Walecznych 10, 07-410 Ostrołęka, PESEL 33020204442, nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, 3. wezwać wierzycieli upadłej, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na sędziego komisarza wyznaczyć SSR Annę Komarewską, a na syndyka masy upadłości Janusza Mierzejewskiego (nrlicencji 236), 5. zgodnie z przepisem art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego, wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszenie upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 199/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54226

Dodano: 2019-10-22 10:21:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Górska Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54226. Górska Jadwiga. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 275/19, VIII GUp 199/19. [BMSiG-54143/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie z wniosku dłużnika Jadwigi Górskiej, sygn. akt VIII GU 275/19, postanowieniem z dnia 8 października 2019 r., postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużniczki Jadwigi Górskiej, zam.: ul. Walecznych 10, 07-410 Ostrołęka, PESEL 33020204442, nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, 3. wezwać wierzycieli upadłej, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na sędziego komisarza wyznaczyć SSR Annę Komarewską, a na syndyka masy upadłości Janusza Mierzejewskiego (nrlicencji 236), 5. zgodnie z przepisem art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego, wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszenie upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 199/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54226

Dodano: 2019-10-22 10:21:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Grzenkowicz-Krasoń Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-10-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54227. Grzenkowicz-Krasoń Katarzyna. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 290/19, XI GU 665/19. [BMSiG-54097/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 października 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 665/19, ogłosił upadłość dłużniczki Katarzyny Grzenkowicz-Krasoń (PESEL 81051901427), zamieszkałej w Mirosławiu (64-850 Ujście) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 290/19. Wzywa się wierzycieli upadłej Katarzyny Grzenkowicz- -Krasoń do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej Katarzyny Grzenkowicz-Krasoń, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie ASR Wojciecha Stanke. Wyznaczono syndyka w osobie Marka Ślusarczyka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 33). Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54227

Dodano: 2019-10-22 10:22:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Grzenkowicz-Krasoń Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54227. Grzenkowicz-Krasoń Katarzyna. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 290/19, XI GU 665/19. [BMSiG-54097/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 października 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 665/19, ogłosił upadłość dłużniczki Katarzyny Grzenkowicz-Krasoń (PESEL 81051901427), zamieszkałej w Mirosławiu (64-850 Ujście) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 290/19. Wzywa się wierzycieli upadłej Katarzyny Grzenkowicz- -Krasoń do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej Katarzyny Grzenkowicz-Krasoń, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie ASR Wojciecha Stanke. Wyznaczono syndyka w osobie Marka Ślusarczyka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 33). Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54227

Dodano: 2019-10-22 10:22:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Horodecka Kamila w upadłości likwidacyjnej

2019-10-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54228. Horodecka Kamila. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 268/19. [BMSiG-54165/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 14 października 2019 r., ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużniczki Kamili Horodeckiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Gliwicach, PESEL 95033103266. Na Sędziego komisarza wyznaczono ASR Magdalenę Michalską-Kanię. Syndykiem masy upadłości ustanowiono Jacka Pietrzelę. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy przesłać do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, z podaniem sygnatury akt XII GUp 268/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54228

Dodano: 2019-10-22 10:23:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Horodecka Kamila w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54228. Horodecka Kamila. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 268/19. [BMSiG-54165/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 14 października 2019 r., ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużniczki Kamili Horodeckiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Gliwicach, PESEL 95033103266. Na Sędziego komisarza wyznaczono ASR Magdalenę Michalską-Kanię. Syndykiem masy upadłości ustanowiono Jacka Pietrzelę. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy przesłać do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, z podaniem sygnatury akt XII GUp 268/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54228

Dodano: 2019-10-22 10:23:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Hryczko Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2019-10-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54229. Hryczko Sylwia. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 213/19, VIII GUp 194/19. [BMSiG-54119/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 października 2019 r. w sprawie o sygn. akt VIII GU 213/19, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Sylwii Hryczko, zamieszkałej: Stożne 9/12, 19-420 Kowale Oleckie, legitymującej się numerem PESEL 81100916585, nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć Sędziego Katarzynę Dąbrowską-Doroszczyk na Sędziego komisarza; V. wyznaczyć Daniela Zabłockiego (numer licencji 1008) na syndyka masy upadłości; VI. ustalić, że upadłość została ogłoszona o godzinie 14.50; VII. ustalić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlemantu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) - (Dz. Urz. UE. L. z dnia 20 maja 2015 r., Nr 141, str. 19 ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu powyższego rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 194/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54229

Dodano: 2019-10-22 10:24:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Hryczko Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54229. Hryczko Sylwia. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 213/19, VIII GUp 194/19. [BMSiG-54119/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 października 2019 r. w sprawie o sygn. akt VIII GU 213/19, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Sylwii Hryczko, zamieszkałej: Stożne 9/12, 19-420 Kowale Oleckie, legitymującej się numerem PESEL 81100916585, nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć Sędziego Katarzynę Dąbrowską-Doroszczyk na Sędziego komisarza; V. wyznaczyć Daniela Zabłockiego (numer licencji 1008) na syndyka masy upadłości; VI. ustalić, że upadłość została ogłoszona o godzinie 14.50; VII. ustalić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlemantu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) - (Dz. Urz. UE. L. z dnia 20 maja 2015 r., Nr 141, str. 19 ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu powyższego rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 194/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54229

Dodano: 2019-10-22 10:24:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Kęska Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2019-10-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54230. Kęska Grzegorz. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 207/19, V GUp 133/19. [BMSiG-54106/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt V GU 207/19, postanowieniem z dnia 8 października 2019 roku ogłosił upadłość dłużnika Grzegorza Kęski (PESEL 73012208838), zamieszkałego pod adresem: Wesoła 20, 96-514 Rybno, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 133/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w wyznaczonym terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Małgorzaty Olszewskiej oraz syndyka w osobie Waldemara Podla (nr licencji 1335). Otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54230

Dodano: 2019-10-22 10:26:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Kęska Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54230. Kęska Grzegorz. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 207/19, V GUp 133/19. [BMSiG-54106/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt V GU 207/19, postanowieniem z dnia 8 października 2019 roku ogłosił upadłość dłużnika Grzegorza Kęski (PESEL 73012208838), zamieszkałego pod adresem: Wesoła 20, 96-514 Rybno, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 133/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w wyznaczonym terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Małgorzaty Olszewskiej oraz syndyka w osobie Waldemara Podla (nr licencji 1335). Otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54230

Dodano: 2019-10-22 10:26:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Pawlikowska Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-10-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54231. Pawlikowska Anna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 402/19. [BMSiG-54144/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10 października 2019 r. wydanym w sprawie o sygn. akt XII GU 402/19 ogłosił upadłość dłużnika obejmującą likwidację majątku upadłego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Anny Pawlikowskiej, zamieszkałej w Pyskowicach, posiadającej numer PESEL 49091511525. Postanowieniem ww. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Popiół oraz wyznaczył Syndyka masy upadłości w osobie Iwony Labisz-Chudzik. W związku z powyższym, wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania Sędziemu komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54231

Dodano: 2019-10-22 10:27:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Pawlikowska Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54231. Pawlikowska Anna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 402/19. [BMSiG-54144/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10 października 2019 r. wydanym w sprawie o sygn. akt XII GU 402/19 ogłosił upadłość dłużnika obejmującą likwidację majątku upadłego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Anny Pawlikowskiej, zamieszkałej w Pyskowicach, posiadającej numer PESEL 49091511525. Postanowieniem ww. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Popiół oraz wyznaczył Syndyka masy upadłości w osobie Iwony Labisz-Chudzik. W związku z powyższym, wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania Sędziemu komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54231

Dodano: 2019-10-22 10:27:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Łukasik Lidia w upadłości likwidacyjnej

2019-10-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54232. Łukasik Lidia. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnyc, sygn. akt V GU 164/19, V GUp 136/19. [BMSiG-54117/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 października 2019 r., sygn. akt V GU 164/19, ogłosił upadłość Lidii Łukasik - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 68040708766, zamieszkałej pod adresem: ul. Licealna 32 m. 10, 96-500 Sochaczew. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kowalskiej i syndyka w osobie Piotra Kubery (nr licencji 796). Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 164/19. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe Lidii Łukasik będzie prowadzone pod sygnaturą akt V GUp 136/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54232

Dodano: 2019-10-22 10:28:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Łukasik Lidia w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54232. Łukasik Lidia. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnyc, sygn. akt V GU 164/19, V GUp 136/19. [BMSiG-54117/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 października 2019 r., sygn. akt V GU 164/19, ogłosił upadłość Lidii Łukasik - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 68040708766, zamieszkałej pod adresem: ul. Licealna 32 m. 10, 96-500 Sochaczew. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kowalskiej i syndyka w osobie Piotra Kubery (nr licencji 796). Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 164/19. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe Lidii Łukasik będzie prowadzone pod sygnaturą akt V GUp 136/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54232

Dodano: 2019-10-22 10:28:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Męczarska Halina w upadłości likwidacyjnej

2019-09-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54234. Męczarska Halina. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 177/18, V GUp 50/19. [BMSiG-54212/2019] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 24 września 2019 r., sygn. akt V GU 177/18, ogłosił upadłość Haliny Męczarskiej (nr PESEL 49020410842), zamieszkałej w Bolesławcu 59-700, ul. Piastów 17, nieprowadzącej działalności gospodarczej, określając sposób prowadzenia postępowania upadłościowego jako obejmujący likwidację majątku upadłego. Wyznaczono również Sędziego komisarza w osobie ASR Joanny Łukaszewicz i syndyka masy upadłości w osobie Lesława Hnata (nr licencji 1070). Jednocześnie stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. UE.L 2015 nr 141, str. 19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, ul. Bankowa 18, 58-500 Jelenia Góra, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 50/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54234

Dodano: 2019-10-22 10:29:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Męczarska Halina w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54234. Męczarska Halina. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 177/18, V GUp 50/19. [BMSiG-54212/2019] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 24 września 2019 r., sygn. akt V GU 177/18, ogłosił upadłość Haliny Męczarskiej (nr PESEL 49020410842), zamieszkałej w Bolesławcu 59-700, ul. Piastów 17, nieprowadzącej działalności gospodarczej, określając sposób prowadzenia postępowania upadłościowego jako obejmujący likwidację majątku upadłego. Wyznaczono również Sędziego komisarza w osobie ASR Joanny Łukaszewicz i syndyka masy upadłości w osobie Lesława Hnata (nr licencji 1070). Jednocześnie stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. UE.L 2015 nr 141, str. 19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, ul. Bankowa 18, 58-500 Jelenia Góra, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 50/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54234

Dodano: 2019-10-22 10:29:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Obrębska Halina w upadłości likwidacyjnej

2019-10-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54235. Obrębska Halina. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 248/19, V GUp 137/19. [BMSiG-54126/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 października 2019 r., sygn. akt V GU 248/19, ogłosił upadłość Haliny Obrębskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 70070110529, zamieszkałej pod adresem: Helenka 7, 96-512 Młodzieszyn. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kowalskiej i syndyka w osobie Piotra Kubery (nr licencji 796). Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 248/19. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe Haliny Obrębskiej będzie prowadzone pod sygnaturą akt V GUp 137/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54235

Dodano: 2019-10-22 10:32:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Obrębska Halina w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54235. Obrębska Halina. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 248/19, V GUp 137/19. [BMSiG-54126/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 października 2019 r., sygn. akt V GU 248/19, ogłosił upadłość Haliny Obrębskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 70070110529, zamieszkałej pod adresem: Helenka 7, 96-512 Młodzieszyn. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kowalskiej i syndyka w osobie Piotra Kubery (nr licencji 796). Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 248/19. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe Haliny Obrębskiej będzie prowadzone pod sygnaturą akt V GUp 137/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54235

Dodano: 2019-10-22 10:32:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Paprocki Robert w upadłości likwidacyjnej

2019-10-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54236. Paprocki Robert. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 271/19, V GUp 135/19. [BMSiG-54129/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 października 2019 r., sygn. akt V GU 271/19, ogłosił upadłość Roberta Paprockiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 61092303910, zamieszkałego pod adresem: ul. Królewiecka 10, 09-400 Płock. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kowalskiej i syndyka w osobie Piotra Kubery (nr licencji 796). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 271/19. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe Roberta Paprockiego będzie prowadzone pod sygnaturą akt V GUp 135/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54236

Dodano: 2019-10-22 10:33:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Paprocki Robert w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54236. Paprocki Robert. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 271/19, V GUp 135/19. [BMSiG-54129/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 października 2019 r., sygn. akt V GU 271/19, ogłosił upadłość Roberta Paprockiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 61092303910, zamieszkałego pod adresem: ul. Królewiecka 10, 09-400 Płock. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kowalskiej i syndyka w osobie Piotra Kubery (nr licencji 796). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 271/19. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe Roberta Paprockiego będzie prowadzone pod sygnaturą akt V GUp 135/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54236

Dodano: 2019-10-22 10:33:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Pieczkowska Dorota w upadłości likwidacyjnej

2019-10-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54237. Pieczkowska Dorota. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 205/19, V GUp 132/19. [BMSiG-54099/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt V GU 205/19 postanowieniem z dnia 8 października 2019 roku ogłosił upadłość dłużniczki Doroty Pieczkowskiej (PESEL 89072211725), zamieszkałej pod adresem: Sarnowo 10A, 09-310 Kuczbork, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 132/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w wyznaczonym terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Małgorzaty Olszewskiej oraz syndyka w osobie Waldemara Podla (nr licencji 1335). Otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54237

Dodano: 2019-10-22 10:34:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Pieczkowska Dorota w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54237. Pieczkowska Dorota. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 205/19, V GUp 132/19. [BMSiG-54099/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt V GU 205/19 postanowieniem z dnia 8 października 2019 roku ogłosił upadłość dłużniczki Doroty Pieczkowskiej (PESEL 89072211725), zamieszkałej pod adresem: Sarnowo 10A, 09-310 Kuczbork, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 132/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w wyznaczonym terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Małgorzaty Olszewskiej oraz syndyka w osobie Waldemara Podla (nr licencji 1335). Otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54237

Dodano: 2019-10-22 10:34:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Rolbiecki Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2019-10-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54240. Rolbiecki Jarosław. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 300/19. [BMSiG-54141/2019] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 9 października 2019 r., w sprawie sygn. akt VI GU 300/19, postanawia: I. ogłosić upadłość dłużnika Jarosława Rolbieckiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Chojnicach przy ul. Orzeszkowej 8, PESEL 73102310139; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ogłoszenia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć sędziego komisarza Sędzię Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Annę Morawską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości Władysława Sowirkę, nr licencji 296; VI. jako podstawę jurysdykcji wskazać w art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. UE L 2015 Nr 141) określając, że postępowanie to ma charakter główny. POUCZENIE „Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich”. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54240

Dodano: 2019-10-22 10:35:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Rolbiecki Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54240. Rolbiecki Jarosław. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 300/19. [BMSiG-54141/2019] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 9 października 2019 r., w sprawie sygn. akt VI GU 300/19, postanawia: I. ogłosić upadłość dłużnika Jarosława Rolbieckiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Chojnicach przy ul. Orzeszkowej 8, PESEL 73102310139; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ogłoszenia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć sędziego komisarza Sędzię Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Annę Morawską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości Władysława Sowirkę, nr licencji 296; VI. jako podstawę jurysdykcji wskazać w art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. UE L 2015 Nr 141) określając, że postępowanie to ma charakter główny. POUCZENIE „Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich”. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54240

Dodano: 2019-10-22 10:35:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Skierkowska Edyta w upadłości likwidacyjnej

2019-10-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54241. Skierkowska Edyta. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 180/19, V GUp 139/19. [BMSiG-54122/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 października 2019 r., sygn. akt V GU 180/19, ogłosił upadłość Edyty Skierkowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 74033011203, zamieszkałej pod adresem: ul. Akacjowa 9/3, 09-140 Raciąż. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kowalskiej i syndyka w osobie Piotra Kubery (nr licencji 796). Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 180/19. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe Edyty Skierkowskiej będzie prowadzone pod sygnaturą akt V GUp 139/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54241

Dodano: 2019-10-22 10:36:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Skierkowska Edyta w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54241. Skierkowska Edyta. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 180/19, V GUp 139/19. [BMSiG-54122/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 października 2019 r., sygn. akt V GU 180/19, ogłosił upadłość Edyty Skierkowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 74033011203, zamieszkałej pod adresem: ul. Akacjowa 9/3, 09-140 Raciąż. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kowalskiej i syndyka w osobie Piotra Kubery (nr licencji 796). Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 180/19. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe Edyty Skierkowskiej będzie prowadzone pod sygnaturą akt V GUp 139/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54241

Dodano: 2019-10-22 10:36:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Sudół Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-09-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54242. Sudół Barbara. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 63/19, V GUp 52/19. [BMSiG-54208/2019] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 27 września 2019 r., sygn. akt V GU 63/19, ogłosił upadłość Barbary Sudół (nr PESEL 89120103161), zamieszkałej w Bolesławcu 59-700, Brzeźnik 58C, nieprowadzącej działalności gospodarczej, określając sposób prowadzenia postępowania upadłościowego jako obejmujący likwidację majątku upadłego. Wyznaczono również Sędziego komisarza w osobie ASR Joanny Łukaszewicz i syndyka masy upadłości w osobie Lesława Hnata (nr licencji 1070). Jednocześnie stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L 2015, nr 141, str. 19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza, na adres: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, ul. Bankowa 18, 58-500 Jelenia Góra, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 52/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54242

Dodano: 2019-10-22 10:37:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Sudół Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54242. Sudół Barbara. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 63/19, V GUp 52/19. [BMSiG-54208/2019] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 27 września 2019 r., sygn. akt V GU 63/19, ogłosił upadłość Barbary Sudół (nr PESEL 89120103161), zamieszkałej w Bolesławcu 59-700, Brzeźnik 58C, nieprowadzącej działalności gospodarczej, określając sposób prowadzenia postępowania upadłościowego jako obejmujący likwidację majątku upadłego. Wyznaczono również Sędziego komisarza w osobie ASR Joanny Łukaszewicz i syndyka masy upadłości w osobie Lesława Hnata (nr licencji 1070). Jednocześnie stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L 2015, nr 141, str. 19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza, na adres: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, ul. Bankowa 18, 58-500 Jelenia Góra, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 52/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54242

Dodano: 2019-10-22 10:37:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Wiśniewska Zuzanna w upadłości likwidacyjnej

2019-10-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54243. Wiśniewska Zuzanna. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 142/19, V GUp 141/19. [BMSiG-54113/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10 października 2019 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 142/19, z wniosku Zuzanny Wiśniewskiej ogłosił upadłość Zuzanny Wiśniewskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: ul. Jaśminowa 4/94, 09-400 Płock, nr PESEL 27090108186. Postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym - art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążą ce na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jacka Kęckiewicza. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Roberta Kamińskiego (nr licencji 1201). Sprawa prowadzona jest pod sygnaturą V GUp 141/19. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54243

Dodano: 2019-10-22 10:38:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Wiśniewska Zuzanna w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54243. Wiśniewska Zuzanna. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 142/19, V GUp 141/19. [BMSiG-54113/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10 października 2019 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 142/19, z wniosku Zuzanny Wiśniewskiej ogłosił upadłość Zuzanny Wiśniewskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: ul. Jaśminowa 4/94, 09-400 Płock, nr PESEL 27090108186. Postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym - art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążą ce na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jacka Kęckiewicza. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Roberta Kamińskiego (nr licencji 1201). Sprawa prowadzona jest pod sygnaturą V GUp 141/19. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54243

Dodano: 2019-10-22 10:38:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Włodarska Monika w upadłości likwidacyjnej

2019-09-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54244. Włodarska Monika. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 380/19, V GUp 309/19. [BMSiG-54026/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 30 września 2019 r., sygn. akt V GU 380/19, postanowił ogłosić upadłość dłużnika Moniki Włodarskiej, PESEL 71051008385, zamieszkałej: 27-200 Starachowice, ul. Ostrowiecka 43; określił, że Upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie Iwony Róziewicz Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz wyznaczył Syndyka masy upadłości w osobie Mariusza Kwiatkowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 674; wezwał wierzycieli Upadłego, do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego Komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp 309/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54244

Dodano: 2019-10-22 10:39:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Włodarska Monika w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54244. Włodarska Monika. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 380/19, V GUp 309/19. [BMSiG-54026/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 30 września 2019 r., sygn. akt V GU 380/19, postanowił ogłosić upadłość dłużnika Moniki Włodarskiej, PESEL 71051008385, zamieszkałej: 27-200 Starachowice, ul. Ostrowiecka 43; określił, że Upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie Iwony Róziewicz Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz wyznaczył Syndyka masy upadłości w osobie Mariusza Kwiatkowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 674; wezwał wierzycieli Upadłego, do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego Komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp 309/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54244

Dodano: 2019-10-22 10:39:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Walko Oliwia w upadłości likwidacyjnej

2019-09-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54245. Walko Oliwia. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 325/19, V GUp 452/19. [BMSiG-53989/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 30 września 2019 r., sygn. akt V GU 325/19, została ogłoszona upadłość Oliwii Walko, zam.: Sanok, PESEL 87021914705, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego Komisarza został wyznaczony SSR Witold Olech, a na syndyka masy upadłości Marek Leszczak, nr licencji 754. Wzywa się Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, sygn. akt V GUp 452/19. Wzywa się także osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54245

Dodano: 2019-10-22 10:40:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Walko Oliwia w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54245. Walko Oliwia. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 325/19, V GUp 452/19. [BMSiG-53989/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 30 września 2019 r., sygn. akt V GU 325/19, została ogłoszona upadłość Oliwii Walko, zam.: Sanok, PESEL 87021914705, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego Komisarza został wyznaczony SSR Witold Olech, a na syndyka masy upadłości Marek Leszczak, nr licencji 754. Wzywa się Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, sygn. akt V GUp 452/19. Wzywa się także osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54245

Dodano: 2019-10-22 10:40:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Bałabuch Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54246. Bałabuch Marek. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 345/18. [BMSiG-54203/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marka Bałabucha, nieprowadzącego działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 345/18, sporządzone zostało przez syndyka i przekazane sędziemu komisarzowi w dniu 2.10.2019 r. uzupełnienie listy wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać uzupełnienie listy w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54246

Dodano: 2019-10-22 10:41:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Bartoszewska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54247. Bartoszewska Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 204/17. [BMSiG-54044/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Małgorzaty Bartoszewskiej, PESEL 52010112569 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 204/17, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (Zw 23), oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B”, pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54247

Dodano: 2019-10-22 10:41:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Błoński Marcin w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54248. Błoński Marcin. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 113/19. [BMSiG-54154/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 20 września 2019 r. złożona przez Syndyka masy upadłości, Marcina Błońskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL 80052810493), uzupełniająca lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 113/19). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ulicy Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344 zm.) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności Upadłego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54248

Dodano: 2019-10-22 10:41:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Bobin Wiesław w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54249. Bobin Wiesław. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 66/19. [BMSiG-54276/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Wiesława Bobina, PESEL 52080412833, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 66/19), syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi główną listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe). Każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 ustawy Prawo upadłościowe, w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosić do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54249

Dodano: 2019-10-22 10:41:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Boguń Robert w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54250. Boguń Robert. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 235/18/KK. [BMSiG-53995/2019] Dnia 6 czerwca 2019 r. została przekazana sędziemu komisarzowi sporządzona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności upadłego, Roberta Bogunia, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 255 ust. 2 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (dalej: p.u.), listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, każdy zainteresowany. Stosownie do art. 256 w zw. z art. 4912 ust. 1 p.u., w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sprzeciw winien odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 p.u. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54250

Dodano: 2019-10-22 10:41:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Borowczyk Justyna w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54251. Borowczyk Justyna. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 19/19. [BMSiG-54168/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Justyny Borowczyk - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 85031410500), sygn. akt V GUp 19/19, syndyk w dniu 7.10.2019 r. złożył pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ulicy Tumskiej 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo, że była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54251

Dodano: 2019-10-22 10:42:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Borowkow Marzena w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54252. Borowkow Marzena. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 50/19. [BMSiG-54211/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Marzeny Borowkow, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 73091913803), sygn. akt V GUp 50/19, syndyk w dniu 10.09.2019 r. złożył listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Tumska 4b. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia, wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może założyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mino iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. Syndyk Krzysztof Piotrowski MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54252

Dodano: 2019-10-22 10:42:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Brudek Justyna w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54253. Brudek Justyna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 143/19. [BMSiG-54007/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 9 sierpnia 2019 r. złożona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności upadłego, Justyny Brudek (nr PESEL 88102007402), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 143/19, Sądu Rejonowego w Kielcach). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 498) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności upadłego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54253

Dodano: 2019-10-22 10:42:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Dziaduś Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54254. Dziaduś Stanisław. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 333/18. [BMSiG-54108/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Dziaduś Stanisław, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 333/18, ogłasza, że Syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi II uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p. u.), natomiast każdy wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256- 258 p. u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54254

Dodano: 2019-10-22 10:42:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Garbacz Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54255. Garbacz Elżbieta. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 168/19. [BMSiG-54053/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255.2 Prawa upadłościowego zostało sporządzone w dniu 16 października 2019 r. i złożone do akt sprawy trzecie uzupełnienie listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Garbacz, PESEL 50010712086, zam.: Dobrków 39A, 39-220 Pilzno - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 168/19). Powyższą listę każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 pr. up.) może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. gen. J. Kustronia 4 - sala nr 3 parter, w godzinach pracy Sądu. Natomiast w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy Wierzyciel oraz Upadły - mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. - złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54255

Dodano: 2019-10-22 10:43:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Domin Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54256. Domin Ryszard. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 67/19/2. [BMSiG-54148/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużnika Ryszarda Domin, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Bytomiu, ul. Janusza Korczaka 23, posiadającego numer PESEL 63030101112, w sprawie o sygn. akt X GUp 67/19/2, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 października 2019 r. syndyk dłużnika przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w tym postępowaniu. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału X Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice- -Wschód w Katowicach, przy ul. Lompy 14 w Katowicach, pokój nr 103. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54256

Dodano: 2019-10-22 10:43:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Gardeła Jacek w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54257. Gardeła Jacek. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 340/18. [BMSiG-54105/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Jacka Gardeły, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 340/18, ogłasza, że Syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi VII, VIII uzupełniające listy wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p. u.), natomiast każdy wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256- 258 p. u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. list wierzytelności Sędziemu komisarzowi, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54257

Dodano: 2019-10-22 10:43:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Głowacz Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54258. Głowacz Ewa. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 223/18. [BMSiG-54100/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Głowacz Ewa, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 223/18, ogłasza, że Syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi III uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p. u.), natomiast każdy wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p. u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54258

Dodano: 2019-10-22 10:43:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Górczyński Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54259. Górczyński Zbigniew. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 139/19. [BMSiG-54005/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że zostało sporządzone i w dniu 6 września 2019 r. złożone przez syndyka masy upadłości drugie uzupełnienie listy wierzytelności upadłego, Zbigniewa Górczyńskiego (nr PESEL 33030907155), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 139/19, Sądu Rejonowego w Kielcach). Uzupełnienie listy wierzytelności zostało wyłożone do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 498) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia prawo złożenia sprzeciwu do uzupełnienia listy wierzytelności upadłego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54259

Dodano: 2019-10-22 10:44:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Gromek Marzena w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54260. Gromek Marzena. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 44/19. [BMSiG-54224/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 17 maja 2019 r. złożona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności upadłej - Marzeny Gromek (PESEL 64071514468), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 44/19 Sądu Rejonowego w Kielcach). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 498) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności upadłej. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54260

Dodano: 2019-10-22 10:44:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Janowska Izydora w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54261. Janowska Izydora. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 60/19. [BMSiG-54244/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Izydory Janowskiej, sygn. akt V GUp 60/19, zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, w V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, i w terminie 14 dni od obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54261

Dodano: 2019-10-22 10:44:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Jarczewska Iwona w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54262. Jarczewska Iwona. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 47/19. [BMSiG-54241/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Iwony Jarczewskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 84053116046), sygn. akt V GUp 47/19, Syndyk w dniu 26.09.2019 r. złożył pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Tumska 4b. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. Syndyk Krzysztof Piotrowski MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54262

Dodano: 2019-10-22 10:44:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Jaworska Wanda w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54263. Jaworska Wanda. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 46/19. [BMSiG-54136/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Wandy Jaworskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 51031609586), sygn. akt V GUp 46/19, syndyk w dniu 27.09.2019 r. złożył drugą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ulicy Tumskiej 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia, wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo że była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54263

Dodano: 2019-10-22 10:45:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Kłosowski Marcin w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54264. Kłosowski Marcin. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 161/18. [BMSiG-54247/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marcina Kłosowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia, iż w dniu 4 września 2019 r. została złożona przez syndyka masy upadłości uzupełniająca lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, Wydziale V Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, p. 205, i w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54264

Dodano: 2019-10-22 10:45:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Kociuba Edmund w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54265. Kociuba Edmund. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 373/18 (VIII GUp 25/19). [BMSiG-54127/2019] Działajac na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, z dnia 11 lutego 2019 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 373/18, ogłaszającego upadłość Edmunda Kociuby, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk zawiadamia, że została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności, która została przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 5 września 2019 r. oraz została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności, która została przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 20 września 2019 r. Ponadto syndyk wskazuje, że listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54265

Dodano: 2019-10-22 10:45:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Kociuba Wiesława w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54266. Kociuba Wiesława. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 372/18 (VIII GUp 26/19). [BMSiG-54130/2019] Działajac na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, z dnia 11 lutego 2019 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 372/18, ogłaszającego upadłość Wiesławy Kociuby, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności, która została przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 5 września 2019 r. Ponadto syndyk wskazuje, że listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54266

Dodano: 2019-10-22 10:45:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Koprowski Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54267. Koprowski Zbigniew. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 38/19. [BMSiG-54267/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Zbigniewa Koprowskiego, sygnatura akt V GUp 38/19, zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, i w terminie 14 dni od obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54267

Dodano: 2019-10-22 10:46:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Kozłowska Edyta w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54268. Kozłowska Edyta. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 55/19. [BMSiG-54228/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Edyty Kozłowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 71120806380), sygn. akt V GUp 55/19, syndyk w dniu 17 września 2019 roku złożył pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Tumska 4b. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia, wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może założyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mino iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. Syndyk Krzysztof Piotrowski MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54268

Dodano: 2019-10-22 10:46:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Kubus Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54269. Kubus Andrzej. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 49/18. [BMSiG-54261/2019] XIV GUp 49/18 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 w związku z art. 4912 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498) została sporządzona przez syndyka i przekazana mu w dniu 18 lipca 2019 roku lista wierzytelności Andrzeja Kubusa, nr PESEL 52021713258 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel może wnieść sprzeciw od listy wierzytelności ze wskazaniem sygnatury akt XIV GUp 49/18, na adres Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, al. Kościuszki 107/109. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54269

Dodano: 2019-10-22 10:46:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Kuźniewski Jacek w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54270. Kuźniewski Jacek. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restruykturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 12/18. [BMSiG-54166/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Jacka Kuźniewskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 85052711775), sygn. akt V GUp 12/18, syndyk w dniu 7.10.2019 r. złożył trzecią uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ulicy Tumskiej 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54270

Dodano: 2019-10-22 10:47:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Maciejec Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54271. Maciejec Barbara. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 323/18. [BMSiG-54023/2019] Niniejszym zawiadamia się, że została sporządzona i w dniu 25 września 2019 r. złożona przez syndyka nieprowadzącej działalności gospodarczej, Barbary Maciejec, nr PESEL 73080408503, lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 323/18). Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Zainteresowanym wierzycielom służy w terminie 14 dni od niniejszego obwieszczenia sprzeciw w trybie art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54271

Dodano: 2019-10-22 10:47:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Marchewka Martyna w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54272. Marchewka Martyna. Sad Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 76/19. [BMSiG-54038/2019] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, Martyny Marchewki, sygn. akt VI GUp 76/19. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11A, pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54272

Dodano: 2019-10-22 10:47:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Stańczak Michał w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54273. Stańczak Michał. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 53/19 (VIII GUp 102/19). [BMSiG-54121/2019] Działając na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, z dnia 18 maja 2019 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 53/19, ogłaszającego upadłość Michała Stańczaka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 24 wrzesnia 2019 r. przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Ponadto syndyk wskazuje, że listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54273

Dodano: 2019-10-22 10:47:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Michnowski Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54274. Michnowski Marek. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 159/19. [BMSiG-54003/2019] ędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 19 września 2019 r. złożona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności upadłego Marka Michnowskiego (nr PESEL 52040914157), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 159/19, Sądu Rejonowego w Kielcach). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności upadłego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54274

Dodano: 2019-10-22 10:48:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Modrzyński Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54275. Modrzyński Mariusz. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 69/19 „of”. [BMSiG-54077/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Mariusza Modrzyńskiego, PESEL 78071306996, nieprowadzącego działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 69/19 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 14 października 2019 roku listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56A, pokój 2, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54275

Dodano: 2019-10-22 10:48:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Mystkowski Edward Antoni w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54276. Mystkowski Edward Antoni. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 52/19. [BMSiG-54216/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Edwarda Antoniego Mystkowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 70091110537), sygn. akt V GUp 52/19, syndyk w dniu 23 września 2019 roku złożył listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Tumska 4b. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia, wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może założyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mino iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Syndyk Krzysztof Piotrowski MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54276

Dodano: 2019-10-22 10:48:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Noglik Daniela w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54277. Noglik Daniela. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 296/18. [BMSiG-54089/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 296/18 dotyczącej upadłości Danieli Noglik, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, które przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54277

Dodano: 2019-10-22 10:48:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Olczyk Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54278. Olczak Agnieszka. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 95/19 „of”. [BMSiG-54123/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Agnieszki Olczak, sygn. akt VII GUp 95/19 „of”, ogłasza, że w dniu 7 października 2019 r. syndyk złożył listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie VII Wydziału Gospodarczego przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54278

Dodano: 2019-10-22 10:49:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Olszewska Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54279. Olszewska Barbara. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 118/18. [BMSiG-54171/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Barbary Olszewskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 31071805889), sygn. akt V GUp 118/18, syndyk w dniu 7.10.2019 r. złożył listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ulicy Tumskiej 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo, że była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54279

Dodano: 2019-10-22 10:49:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Ostrowska Irena w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54280. Ostrowska Irena. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 187/18. [BMSiG-54031/2019] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 187/18, Ireny Ostrowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście można złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54280

Dodano: 2019-10-22 10:49:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Pacek Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54281. Pacek Krzysztof. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 39/19. [BMSiG-54164/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Packa - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 85120901617), sygn. akt V GUp 39/19, syndyk w dniu 7.10.2019 r. złożył pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Tumskiej 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54281

Dodano: 2019-10-22 10:50:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Piętka Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54282. Piętka Krystyna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 95/16. [BMSiG-54137/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 95/16, dotyczącej upadłości Krystyny Piętki, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 24.09.2019 r. drugą uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54282

Dodano: 2019-10-22 10:50:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Pietrzak Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54283. Pietrzak Jolanta. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 21/19. [BMSiG-54139/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Jolanty Pietrzak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 83060710704), sygn. Akt V GUp 21/19, syndyk w dniu 2.10.2019 r. złożył drugą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ulicy Tumskiej 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia, wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo że była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54283

Dodano: 2019-10-22 10:50:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Piotrowski Daniel w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54284. Piotrowski Daniel. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 68/19. [BMSiG-54162/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Daniela Piotrowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 92112905272), sygn. akt V GUp 68/19, syndyk w dniu 26.09.2019 r. złożył listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Tumskiej 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składała oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54284

Dodano: 2019-10-22 10:50:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Plesnar Dobromił w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54285. Plesnar Dobromił. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 143/18. [BMSiG-54207/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącego działalności gospodarczej, Dobromiła Plesnara, nr PESEL 76070802734, zamieszkałego we Wrocławiu przy ul. Haukego-Bosaka 25A/8 (sygn. akt VIII GUp 143/18), ogłasza, że w dniu 23 września 2019 r. została mu przekazana druga uzupełniająca lista wierzytelności w tym postępowaniu, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54285

Dodano: 2019-10-22 10:50:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

PRI REAL-BUD Sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54286. PRI „REAL-BUD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Gorzowie Wielkopolskim. KRS 0000253710. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 marca 2006 r., sygn. akt V GUp 43/17. [BMSiG-53999/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., Wydział V Gospodarczy, w sprawie dłużnika PRI „REAL-BUD” sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim, sygn. akt V GUp 43/17, w dniu 12.08.2019 r. postanowił ogłosić listę wierzytelności poprzez obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o złożeniu tej listy w dniu 7.08.2019 r. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54286

Dodano: 2019-10-22 10:51:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Staszczyk Alicja w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54287. Staszczyk Alicja. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 58/19 „of”. [BMSiG-54118/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Alicji Staszczyk, sygn. akt VII GUp 58/19 „of”, ogłasza, że syndyk w dniu 8 października 2019 r. złożył pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności upadłej. Uzupełnienie listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie VII Wydziału Gospodarczego przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54287

Dodano: 2019-10-22 10:52:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Przysucha Wacław w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54288. Przysucha Wacława. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 335/18. [BMSiG-54024/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż została sporządzona i złożona w dniu 24 września 2019 r. uzupełniająca lista wierzytelności Wacławy Przysuchy, PESEL 39012109180, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 335/18. Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach, Biuro Obsługi Interesantów przy ul. Warszawskiej 44. W terminie 14 dni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza, w trybie art. 256 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe, sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności lub co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54288

Dodano: 2019-10-22 10:52:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Rudomina Artur w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54289. Rudomina Artur. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 32/18. [BMSiG-54169/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Artura Rudominy, sygn. akt V GUp 32/18, ogłasza, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., mającego siedzibę się przy ul. Chopina 52 bl. 15 w Gorzowie Wlkp. Każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia może złożyć sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54289

Dodano: 2019-10-22 10:53:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Sławek Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54290. Sławek Jolanta. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 15/19. [BMSiG-54006/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 26 września 2019 r. złożona przez syndyka masy upadłości uzupełniająca lista wierzytelności upadłego, Jolanty Sławek (PESEL 80062011222), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 15/19, Sądu Rejonowego w Kielcach). Uzupełniająca lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ulicy Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 498) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia prawo złożenia sprzeciwu do uzupełniającej listy wierzytelności upadłego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54290

Dodano: 2019-10-22 10:53:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Sowa Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54291. Sowa Maria. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 291/18. [BMSiG-54083/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 291/18, dotyczącej upadłości Marii Sowy, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, które przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54291

Dodano: 2019-10-22 10:53:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Stężowski Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54292. Stężowski Jerzy. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 28/19. [BMSiG-54201/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku dłużnika, Jerzego Stężowskiego, PESEL 56041412577, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Lubinie, sygn. akt V GUp 28/19, zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi uzupełniająca lista wierzytelności nr I, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Legnicy (59- 220), V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, pokój 206, i że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54292

Dodano: 2019-10-22 10:53:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Styczeń Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54293. Styczeń Jolanta. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 44/19. [BMSiG-54000/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym dłużnika Jolanty Styczeń, zam. w Swarzędzu przy ul. Gwiaździstej 22/2 (PESEL 75100210527), będącej osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, sygn. akt XI GUp 44/19, syndyk złożył w dniu 17 lipca 2019 r. listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1A, 61-729 Poznań, pokój 46 (wejście przez pokój 45). Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia o dacie złożenia listy wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54293

Dodano: 2019-10-22 10:54:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Szczepański Adam, Szczepańska Ewelina w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54294. Szczepańska Ewelina i Szczepński Adam. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 44/19. [BMSiG-54254/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Eweliny Szczepańskiej i Adama Szczepańskiego, sygn. akt V GUp 44/19 (połączone sprawy V GU 412/18 i V GU 413/18), zawiadamia, że zostały sporządzone przez syndyka masy upadłości listy wierzytelności Eweliny Szczepańskiej i Adama Szczepańskiego, które zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, w V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, i w terminie 14 dni od obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na listach może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54294

Dodano: 2019-10-22 10:54:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Szczygieł Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54295. Szczygieł Katarzyna. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 12/19. [BMSiG-54214/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Szczygieł - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 91050902022), sygn. akt V GUp 12/19, syndyk w dniu 19 sierpnia 2019 r. złożył pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Tumska 4b. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może założyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mino iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. Syndyk Krzysztof Piotrowski MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54295

Dodano: 2019-10-22 10:55:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Drogowy Transport Ciężarowy Bartosz Szwebe w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54296. Szwabe Bartosz prowadzący działaność gospodarczą pod nazwą Drogowy Transport Ciężarowy Bartosz Szwabe w Grudziądzu. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 172/18. [BMSiG-53272/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Bartosza Szwabe, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Drogowy Transport Ciężarowy Bartosz Szwabe (sygn. akt V GUp 172/18), zawiadamia, że w dniu 19.04.2019 r. i 6.05.2019 r. zostały złożone przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności oraz uzupełniająca lista wierzytelności, które zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, Wydziale V Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, p. 205, i w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na listach może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54296

Dodano: 2019-10-22 10:55:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Ściborska Edyta Joanna w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54297. Ściborska Edyta Joanna. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 86/19 „of”. [BMSiG-54145/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Edyty Joanny Ściborskiej, sygn. akt VII GUp 86/19 „of”, ogłasza, że syndyk w dniu 8 października 2019 r. (data stempla pocztowego) złożył listę wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54297

Dodano: 2019-10-22 10:55:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Ślusarek Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54298. Ślusarek Łukasz. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 79/19. [BMSiG-54278/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Łukasza Ślusarek, PESEL 82042208659, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres dla korespondencji: 90-928 Łódź, Al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 79/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54298

Dodano: 2019-10-22 10:55:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Śmigielski Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54299. Śmigielski Ryszard. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 31/19. [BMSiG-54109/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Ryszarda Śmigielskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 60022213219), sygn. akt V GUp 31/19, syndyk w dniu 30.09.2019 r. złożył listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku przy ul. Tumskiej 4b. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54299

Dodano: 2019-10-22 10:56:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Taborowski Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54300. Taborowski Marek. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 137/19. [BMSiG-54275/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Marka Taborowskiego, PESEL 57060316116, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres dla korespondencji: 90-928 Łódź, Al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 137/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54300

Dodano: 2019-10-22 10:56:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Trojan Paweł w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54301. Trojan Paweł. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 361/18. [BMSiG-54273/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Pawła Trojan, PESEL 88122712210, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 361/18), syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi główną listę wierzytelności. Główną listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, sala nr 3 (parter) każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 pr. up.). Każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosić do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54301

Dodano: 2019-10-22 10:56:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Truszkowski Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54302. Truszkowski Mariusz. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 128/18. [BMSiG-54132/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Mariusza Truszkowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 68021902570), sygn. akt V GUp 128/18, syndyk w dniu 2.10.2019 r. złożył czwartą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Tumskiej 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54302

Dodano: 2019-10-22 10:57:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Wietrzychowska Wanda w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54303. Wietrzychowska Wanda. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 87/19 „of”. [BMSiG-54266/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Wandy Wietrzychowskiej, sygn. akt VII GUp 87/19 „of”, ogłasza, że syndyk w dniu 7 października 2019 r. złożył listę wierzytelności upadłej. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54303

Dodano: 2019-10-22 10:57:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Wrocławski Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54304. Wrocławski Wojciech. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 110/17. [BMSiG-54161/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Wojciecha Wrocławskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 54082006098), sygn. akt V GUp 110/17, syndyk w dniu 2.10.2019 r. złożył trzecią uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Tumskiej 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składała oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54304

Dodano: 2019-10-22 10:57:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Laudowicz Magdalena, Laudowicz Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54305. Laudowicz Magdalena. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 97/18. [BMSiG-54274/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Magdaleny Laudowicz - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 97/18), ogłasza, że została sporządzona i złożona w dniu 1.10.2019 r. Sędziemu komisarzowi uzupełniająca lista wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, przy ul. Złotoryjskiej 19, oraz że w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54305

Dodano: 2019-10-22 10:57:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Laudowicz Magdalena, Laudowicz Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54306. Laudowicz Jerzy. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 97/18. [BMSiG-54277/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jerzego Laudowicz - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 97/18), ogłasza, że została sporządzona i złożona w dniu 1.10.2019 r. Sędziemu komisarzowi uzupełniająca lista wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, przy ul. Złotoryjskiej 19, oraz że w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54306

Dodano: 2019-10-22 10:58:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Bidas Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 54307. Bidas Marek. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 337/18. [BMSiG-54068/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Marka Bidasa, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 337/18, zawiadamia, że został sporządzony ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów - sala nr 3 (parter). W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciele oraz upadły mogą wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54307

Dodano: 2019-10-22 10:58:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Dziwis Jan w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 54308. Dziwis Jan. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 197/17. [BMSiG-54107/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 197/17 dotyczącej upadłości Jana Dziwisa - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi plan podziału funduszy masy upadłości. Każdy zainteresowany może przeglądać plan podziału w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydziału XII Gospodarczego przy ul. Powstańców Warszawy 23, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może wnieść do Sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54308

Dodano: 2019-10-22 10:58:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Fiedur Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 54309. Fiedur Stanisław. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 26/18. [BMSiG-54270/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużnika Stanisława Fiedura, zamieszkałego w Zwonowicach przy al. Wolności 1, nr ewidencyjny PESEL 62050801857, nieprowadzącego działalności gospodarczej, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 26/18, zawiadamia, że w dniu 14 października 2019 roku został sporządzony i przekazany Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału, który każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, przy ul. Piekarniczej 10, w dniach i godzinach urzędowania Sądu oraz w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54309

Dodano: 2019-10-22 10:58:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Góralski Aleksander w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 54310. Góralski Aleksander. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 54/18/2. [BMSiG-54240/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużnika Aleksandra Góralskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziale Gospodarczym, pod sygn. akt X GUp 54/18/2 podaje do publicznej wiadomości, że syndyk złożył ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego wyżej wskazanego Sądu, w Katowicach przy ul. Lompy 14, pokój nr 103. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia, można wnieść zarzuty przeciwko temu planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54310

Dodano: 2019-10-22 10:59:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Sikora Mateusz w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 54311. Sikora Mateusz. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 72/18 „of”. [BMSiG-54284/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, a to Mateusza Sikory, zamieszkałego w miejscowości Walidrogi przy ul. Opolskiej 66, PESEL 85111912756, w sprawie V GUp 72/18 „of”, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał w dniu 17 października 2019 r. Sędziemu komisarzowi drugi ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości, oraz że plan ten można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60A, Biuro obsługi interesanta, tel: 77 5415401. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia, każdy wierzyciel umieszczony na liście może wnieść zarzuty przeciwko planowi, wg art. 349 Prawa upadłościowego. Biuro syndyka: 45-359 Opole, ul. Plebiscytowa 3 lok. 18, tel: 601 461 377. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54311

Dodano: 2019-10-22 10:59:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

AMPOL INTERNATIONAL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 54312. „AMPOL INTERNATIONAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Poznaniu. KRS 0000067910. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA w Poznaniu, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 grudnia 2001 r., sygn. akt XI GUp 102/15. [BMSiG-54084/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XI GUp 102/15, został sporządzony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości AMPOL INTERNATIONAL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000067910, obejmujący wierzytelności wierzycieli zaliczonych do kategorii II i III. Plan ten można przeglądać w Czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się upadłego i wierzycieli, iż służy im prawo wniesienia zarzutów do planu podziału w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54312

Dodano: 2019-10-22 10:59:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

ARMA CARGO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-10-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54216. ARMA CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Kielcach. KRS 0000464825. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 czerwca 2013 r., sygn. akt V GU 394/19, V GUp 325/19. [BMSiG-54027/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 10 października 2019 roku, sygn. akt V GU 394/19, ogłosił upadłość dłużnika Arma Cargo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (nr KRS 0000464825) z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Zbożowa 21, Kielce; wyznaczył sędziego komisarza w osobie sędziego Doroty Tylus-Chałońskiej oraz zastępcę sędziego komisarza w osobie sędziego Iwony Róziewicz; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Anny Garbacz, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 784; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. UE. L Nr 141,str.19), jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 325/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54216

Dodano: 2019-10-22 14:57:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

ARMA CARGO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54216. ARMA CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Kielcach. KRS 0000464825. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 czerwca 2013 r., sygn. akt V GU 394/19, V GUp 325/19. [BMSiG-54027/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 10 października 2019 roku, sygn. akt V GU 394/19, ogłosił upadłość dłużnika Arma Cargo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (nr KRS 0000464825) z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Zbożowa 21, Kielce; wyznaczył sędziego komisarza w osobie sędziego Doroty Tylus-Chałońskiej oraz zastępcę sędziego komisarza w osobie sędziego Iwony Róziewicz; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Anny Garbacz, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 784; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. UE. L Nr 141,str.19), jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 325/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54216

Dodano: 2019-10-22 14:58:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Sołtys Celina Autokomis Pod Topolami w upadłości likwidacyjnej

2019-10-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54219. Sołtys Celina prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Sołtys Celina Autokomis „Pod Topolami” w Gorzewie Kolonii. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 193/19, V GUp 138/19. [BMSiG-54093/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygnaturze V GU 193/19 zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 9 października 2019 roku ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Celiny Sołtys prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Sołtys Celina Autokomis „Pod Topolami” zam.: Gorzewo Kolonia 7b, 09-550 Gorzewo Kolonia, PESEL 54030205562. Określono, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ustęp 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w wyznaczonym terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie Sędziego Małgorzaty Kowalskiej, zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Jacka Kęckiewicza, zaś syndyka wyznaczono w osobie Krzysztofa Piotrowskiego, nr licencji 943. Nowa sygnatura sprawy, na którą należy powoływać się w zgłoszeniu wierzytelności - V GUp 138/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54219

Dodano: 2019-10-22 15:02:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Sołtys Celina Autokomis Pod Topolami w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54219. Sołtys Celina prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Sołtys Celina Autokomis „Pod Topolami” w Gorzewie Kolonii. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 193/19, V GUp 138/19. [BMSiG-54093/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygnaturze V GU 193/19 zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 9 października 2019 roku ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Celiny Sołtys prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Sołtys Celina Autokomis „Pod Topolami” zam.: Gorzewo Kolonia 7b, 09-550 Gorzewo Kolonia, PESEL 54030205562. Określono, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ustęp 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w wyznaczonym terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie Sędziego Małgorzaty Kowalskiej, zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Jacka Kęckiewicza, zaś syndyka wyznaczono w osobie Krzysztofa Piotrowskiego, nr licencji 943. Nowa sygnatura sprawy, na którą należy powoływać się w zgłoszeniu wierzytelności - V GUp 138/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54219

Dodano: 2019-10-22 15:02:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

MANUFAKTURA ALKOHOLI GATUNKOWYCH COPERNICUS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-10-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54233. MANUFAKTURA ALKOHOLI GATUNKOWYCH COPERNICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Nieszawie. KRS 0000498229. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 lutego 2014 r., sygn. akt V GU 98/19, V GUp 151/19. [BMSiG-54239/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 10 października 2019 roku w sprawie o sygn. V GU 98/19, ogłosił upadłość dłużnika Manufaktury Alkoholi Gatunkowych Copernicus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nieszawie przy ulicy Ciechocińskiej 37, 87-730 Nieszawa (KRS 0000498229), wyznaczając Sędziego komisarza w osobie sędziego Sądu Rejonowego Barbary Stępień-Grabowskiej urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, Wydziale V Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, 80-100 Toruń, zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Marii Szymańskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Kamila Dobiesa (nr licencji 739). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste i ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, od ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądu polskiego stanowi art. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego określając, że postępowanie ma charakter główny. Kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążyć dłużnika. Nakazać pobrać od dłużnika na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Toruniu, kwotę 1.000 (tysiąc) złotych tytułem opłaty od wniosku o ogłoszenie upadłości, od której uiszczenia wnioskodawczyni została zwolniona. Postępowanie jest prowadzone pod sygnaturą (V GUp 151/19). POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54233

Dodano: 2019-10-22 15:07:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

MANUFAKTURA ALKOHOLI GATUNKOWYCH COPERNICUS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54233. MANUFAKTURA ALKOHOLI GATUNKOWYCH COPERNICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Nieszawie. KRS 0000498229. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 lutego 2014 r., sygn. akt V GU 98/19, V GUp 151/19. [BMSiG-54239/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 10 października 2019 roku w sprawie o sygn. V GU 98/19, ogłosił upadłość dłużnika Manufaktury Alkoholi Gatunkowych Copernicus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nieszawie przy ulicy Ciechocińskiej 37, 87-730 Nieszawa (KRS 0000498229), wyznaczając Sędziego komisarza w osobie sędziego Sądu Rejonowego Barbary Stępień-Grabowskiej urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, Wydziale V Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, 80-100 Toruń, zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Marii Szymańskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Kamila Dobiesa (nr licencji 739). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste i ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, od ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądu polskiego stanowi art. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego określając, że postępowanie ma charakter główny. Kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążyć dłużnika. Nakazać pobrać od dłużnika na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Toruniu, kwotę 1.000 (tysiąc) złotych tytułem opłaty od wniosku o ogłoszenie upadłości, od której uiszczenia wnioskodawczyni została zwolniona. Postępowanie jest prowadzone pod sygnaturą (V GUp 151/19). POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54233

Dodano: 2019-10-22 15:07:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Polskie Kruszywa Mineralne Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-08-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54238. POLSKIE KRUSZYWA MINERALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Wałbrzychu. KRS 0000051355. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 października 2001 r., sygn. akt VI GU 59/19. [BMSiG-54055/2019] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygnaturze akt VI GU 59/19 postanowieniem z dnia 29 sierpnia 2019 r. postanowił: I. odmówić otwarcia postępowania sanacyjnego; II. ogłosić upadłość dłużnika Polskich Kruszyw Mineralnych Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Gagarina 20, KRS numer 0000051355, III. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Kurpisz-Rybak oraz zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Jerzego Szafrańskiego, VI. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Wiesława Michalaka, VII. nakazać dłużnikowi Polskim Kruszywom Mineralnym Sp. z o.o. w Wałbrzychu uiścić na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Wałbrzychu kwotę 1 000,00 zł (tysiąc złotych) tytułem opłaty sądowej od wniosku od której wnioskodawca był zwolniony z mocy ustawy, VIII. zasądzić od dłużnika Polskich Kruszyw Mineralnych Sp. z o.o. w Wałbrzychu na rzecz wnioskodawcy kwotę 4 821,80 zł tytułem zwrotu poniesionych wydatków, IX. stwierdzić jurysdykcję sądu polskiego dla głównego postępowania upadłościowego dłużnika (art. 382 p.u. i art. 3 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. UE.L Nr 141, str. 19). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54238

Dodano: 2019-10-22 15:09:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Polskie Kruszywa Mineralne Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54238. POLSKIE KRUSZYWA MINERALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Wałbrzychu. KRS 0000051355. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 października 2001 r., sygn. akt VI GU 59/19. [BMSiG-54055/2019] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygnaturze akt VI GU 59/19 postanowieniem z dnia 29 sierpnia 2019 r. postanowił: I. odmówić otwarcia postępowania sanacyjnego; II. ogłosić upadłość dłużnika Polskich Kruszyw Mineralnych Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Gagarina 20, KRS numer 0000051355, III. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Kurpisz-Rybak oraz zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Jerzego Szafrańskiego, VI. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Wiesława Michalaka, VII. nakazać dłużnikowi Polskim Kruszywom Mineralnym Sp. z o.o. w Wałbrzychu uiścić na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Wałbrzychu kwotę 1 000,00 zł (tysiąc złotych) tytułem opłaty sądowej od wniosku od której wnioskodawca był zwolniony z mocy ustawy, VIII. zasądzić od dłużnika Polskich Kruszyw Mineralnych Sp. z o.o. w Wałbrzychu na rzecz wnioskodawcy kwotę 4 821,80 zł tytułem zwrotu poniesionych wydatków, IX. stwierdzić jurysdykcję sądu polskiego dla głównego postępowania upadłościowego dłużnika (art. 382 p.u. i art. 3 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. UE.L Nr 141, str. 19). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54238

Dodano: 2019-10-22 15:10:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Przedsiębiorstwo Robót Górniczych WAREX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-09-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54239. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT GÓRNICZYCH WAREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Wałbrzychu. KRS 0000145431. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 stycznia 2003 r., sygn. akt VI GU 117/19. [BMSiG-54046/2019] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie VI GU 117/19 postanowieniem z dnia 13 września 2019 r., postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Przedsiębiorstwa Robót Górniczych Warex Spółka z o.o. w Wałbrzychu, ul. Wrocławska 16, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000145431; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Iwanka i zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Jerzego Szafrańskiego; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Morawskiego; VI. stwierdzić jurysdykcję sądu polskiego dla głównego postępowania upadłościowego dłużnika (art. 382 p.u. i art. 3 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. UE.L Nr 141, str. 19). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54239

Dodano: 2019-10-22 15:14:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Przedsiębiorstwo Robót Górniczych WAREX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54239. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT GÓRNICZYCH WAREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Wałbrzychu. KRS 0000145431. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 stycznia 2003 r., sygn. akt VI GU 117/19. [BMSiG-54046/2019] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie VI GU 117/19 postanowieniem z dnia 13 września 2019 r., postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Przedsiębiorstwa Robót Górniczych Warex Spółka z o.o. w Wałbrzychu, ul. Wrocławska 16, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000145431; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Iwanka i zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Jerzego Szafrańskiego; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Morawskiego; VI. stwierdzić jurysdykcję sądu polskiego dla głównego postępowania upadłościowego dłużnika (art. 382 p.u. i art. 3 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. UE.L Nr 141, str. 19). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54239

Dodano: 2019-10-22 15:15:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Bielecka Stanisława w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 54313. Bielecka Stanisława. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 9/18. [BMSiG-54180/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie o sygn. akt V GUp 9/18, postanowił: 1. na podstawie art. 491 (10) pu umorzyć postępowanie upadłościowe osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Stanisławy Bieleckiej, 2. przyznać syndykowi masy upadłości dłużniczki Stanisławy Bieleckiej, Jakubowi Liszce, wynagrodzenie w kwocie 2.535,63 zł brutto. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54313

Dodano: 2019-10-22 15:23:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy we Włocławku

Wielobranżowe, Ogólnopolskie Przedsiębiorstwo Drometr II Ryszard Rożko, Kazimierz Pilewski, Jerzy Skowroński Sp. Jawna w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 54314. WIELOBRANŻOWE, OGÓLNOPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO DROMETR II, RYSZARD ROŻKO, KAZIMIERZ PILEWSKI, JERZY SKOWROŃSKI SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ we Włocławku. KRS 0000203294. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 kwietnia 2004 r., sygn. akt V GUp 11/12. [BMSiG-54258/2019] Wielobranżowe, Ogólnopolskie Przedsiębiorstwo DROMETR II, Ryszard Rożko, Kazimierz Pilewski, Jerzy Skowroński Spółka jawna we Włocławku, KRS 0000203294, Sąd Rejonowy we Włocławku, Wydział V Gospodarczy, sygn. akt V GUp 11/12. Sąd Rejonowy, Sąd Gospodarczy we Włocławku, postanowieniem z dnia 3 października 2019 roku w sprawie V GUp 11/12, stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Wielobranżowego, Ogólnopolskiego Przedsiębiorstwa DROMETR II, Ryszard Rożko, Kazimierz Pilewski, Jerzy Skowroński Spółka jawna we Włocławku obejmującego likwidację majątku. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54314

Dodano: 2019-10-22 15:24:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Bartoszek Edyta w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 54317. Bartoszek Edyta. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 63/15. [BMSiG-54128/2019] Sędzia komisarz zawiadamia o terminie aukcji w postępowaniu pod sygn. XII GUp 63/15 - Edyty Bartoszek, nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem wolnostojącym nr 684/49 o powierzchni 0,3350 ha, położonej w Rybniku przy ul. Staromiejskiej 24 oraz prawa własności nieruchomości gruntowej nr 274/53 o powierzchni 0,1287 ha, położonej w Rybniku, Niewiadom Górny, oraz prawa własności nieruchomości gruntowej nr 274/53 o powierzchni 0,1287 ha, położonej w Rybniku, Niewiadom Górny, dla których Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi Księgę Wieczystą nr GL1Y/00004463/3. Przetarg odbędzie się dnia 7.10.2019 r. o godzinie 1030 w sali 112 Sądu Rejonowego w Gliwicach przy ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Regulamin przetargu dostępny jest w sekretariacie XII Wydziału Gospodarczego SR w Gliwicach oraz w siedzibie prowadzenia działalności syndyka w Rybniku, ul. Brzezińska 8a (tel. 32 4224286). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54317

Dodano: 2019-10-22 15:25:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Bielakowski Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 54318. Bielakowski Grzegorz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 267/19. [BMSiG-54020/2019] Sędzia Komisarz z Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Bielakowskiego - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 267/19), został ukończony i złożony opis i oszacowanie majątku upadłego w postaci zabudowanej nieruchomości objętej KW nr KI1H/00041775/5. Złożony do akt operat szacunkowy nieruchomości został udostępniony do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach - Biuro Obsługi Interesantów, przy ul. Warszawskiej 44. Na podstawie art. 319 ust. 5 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 2344) można w terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia wnieść do Sędziego Komisarza zarzuty na opis i oszacowanie zabudowanej nieruchomości. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54318

Dodano: 2019-10-22 15:26:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Dziepak Rafał w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 54320. Dziepak Rafał. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 22/18. [BMSiG-54268/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Rafała Dziepaka, PESEL 75021608191, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 22/18), został sporządzony i złożony do akt sprawy operat szacunkowy wyceny majątku upadłego. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od daty ukazania się obwieszczenia o ich ukończeniu, na adres Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54320

Dodano: 2019-10-22 15:26:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Federowicz Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 54321. Federowicz Ewa. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 71/17. [BMSiG-54178/2019] Syndyk masy upadłości Ewy Federowicz - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt V GUp 71/17 ogłasza przetarg na sprzedaż ułamkowej części (1/2 udziału) prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Żochowo 36, gmina Sierpc. Nieruchomość stanowi działka o pow. 6574 m2 - nr ew. 61/1. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Sierpcu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW PL1E/00010112/5. Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej mieszkalnej 125,39 m2 , budynek gospodarczy (stodoła) o powierzchni zabudowy 99,00 m2 oraz budynek garażowy o powierzchni zabudowy 41,00 m2 . Minimalna cena sprzedaży 1/2 udziału w prawie własności nieruchomości wynosi 30.600,00 zł (trzydzieści tysięcy sześćset złotych) netto. Zainteresowani winni składać oferty oraz dokonać wpłaty wadium w wysokości 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 53 1940 1076 3166 5546 0000 0000 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 listopada 2019 r. Oferty należy składać osobiście w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, pl. Narutowicza 6, lub przesłać je listami poleconymi na adres Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock (decyduje data wpływu do Sądu). Otwarcie ofert nastąpi w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Tumskiej 4B w dniu 20 listopada 2019 r., o godz. 930, w sali 111. Warunki przetargu oraz operat szacunkowy sprzedawanego udziału w nieruchomości dostępne są w Sądzie Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, oraz w Biurze Syndyka w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 67 lok. 21. Warunki przetargu dostępne są również na stronie internetowej www.syndykplock.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 602-415-326. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54321

Dodano: 2019-10-22 15:27:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Frej Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 54322. Frej Jarosław. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 70/19/4. [BMSiG-54235/2019] Syndyk masy upadłości Jarosława Freja (Frej) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 70/19/4, ogłasza pisemny przetarg ofertowy, nieograniczony, na sprzedaż własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, o powierzchni użytkowej 71,86 m2 , położonego w Chorzowie przy ul. Niedurnego 20F/3, wpisanego do Księgi Wieczystej KA1C/00040270/9 wraz z udziałem wynoszącym 1043/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 6/11 o powierzchni 820 m2 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, wpisanej do Księgi Wieczystej KA1C/00040149/2 oraz udziałem wynoszącym 2/104 części w prawie użytkowania wieczystego działki drogowo-parkingowej nr 6/9 o powierzchni 2 617 m2 , wpisanej do Księgi Wieczystej nr KA1C/00035108/5, za cenę 100% oszacowania, tj. nie niższą niż 316 100,00 zł. Oferty należy składać w zamkniętych opisanych kopertach „Przetarg J. Frej” do 13.11.2019 r. na adres: Kancelaria syndyka, ul. Grabowa 2, 40-172 Katowice. Wadium w wysokości 10% powinno być wpłacone do 13.11.2019 r. na rachunek bankowy: Jarosław Frej w upadłości nr 86843600030000 002679260001. Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 14.11.2019 r. o godz. 1000 w Kancelarii syndyka, ul. Grabowa 2, 40-172 Katowice. Z Regulaminem przetargu oraz z oszacowaniem można zapoznać się w Kancelarii Syndyka w Katowicach, ul. Grabowa 2, tel. 601072509, mail syndyk_krupanek@interia.pl MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54322

Dodano: 2019-10-22 15:27:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Galcak Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 54323. Galcak Krzysztof. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 319/19. [BMSiG-54072/2019] Syndyk masy upadłości Krzysztofa Galcaka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia o zakończeniu opisu i oszacowania nieruchomości wchodzących do masy upadłości w postaci działek o nr: 1128; 1142; 1154; 1520; 1523; 1534; 1579 położonych w Turbii, dla których Sąd Rejonowy w Stalowej Woli, Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą numer TB1S/00006771/7, oraz działek o nr: 635; 637 położonych w Wólce Turebskiej, dla których Sąd Rejonowy w Stalowej Woli Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą numer TB1S/00028838/5. Opis i oszacowanie przekazane zostały Sędziemu Komisarzowi do akt postępowania upadłościowego. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia do Sędziego Komisarza w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, pod sygn. akt V GUp 319/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54323

Dodano: 2019-10-22 15:28:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Guła Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 54325. Guła Ewa. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 127/18. [BMSiG-54060/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, Sąd Upadłościowy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 października 2019 r. wydanym w sprawie V GUp 127/18, umorzył wszystkie zobowiązania Upadłej Ewy Guły, nr PESEL 64113005541, powstałe przed ogłoszeniem upadłości, to jest przed 4 czerwca 2018 r., bez ustalania planu spłaty Wierzycieli oraz obciążył Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Kielcach, tymczasowo pokrytymi kosztami postępowania. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54325

Dodano: 2019-10-22 15:29:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Karwacka Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 54327. Karwacka Anna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 302/18. [BMSiG-54022/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach - Sąd Upadłościowy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 1.10.2019 r., sygn. akt V GUp 302/18, postanowił, umorzyć bez ustalenia planu spłaty wierzycieli wszystkie niewykonane zobowiązania upadłego Anny Karwackiej, PESEL 62112604907, powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości tj. 20 listopada 2018 r., z wyjątkiem niewykonanych zobowiązań pieniężnych wymienionych w art. 49121 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.- Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54327

Dodano: 2019-10-22 15:30:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Korban Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 54328. Korban Tadeusz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 146/18. [BMSiG-53998/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że postanowieniem z dnia 19 sierpnia 2019 r. (sygn. akt V GUp 146/18) umorzył wszystkie powstałe przed dniem 22 czerwca 2018 roku zobowiązania upadłego Tadeusza Korbana (PESEL 48061008098) bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54328

Dodano: 2019-10-22 15:30:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Leboda Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 54329. Leboda Piotr. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 105/18/K. [BMSiG-54028/2019] Syndyk masy upadłości PIOTRA LEBODY - osoby fizycznej - zaprasza do składania ofert na zakup składnika majątku upadłego w postępowaniu upadłościowym oznaczonym sygn. akt VI GUp 105/18/K toczącym się przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10. Składnik majątku dłużnika stanowi udział wynoszący 1/2 w prawie własności lokalu mieszkalnego o pow. 78,36 m2 , składającego się z 3 pokoi, położonego w Gdyni w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul Sojowej 25a/2, dla którego prowadzona jest przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gdyni Księga Wieczysta KW GD1Y/00069429/2, wraz z przysługującym proporcjonalnie udziałem w nieruchomości wspólnej budynku oraz prawa własności działki gruntu. Zgodnie z art. 313 ust. 6 Prawa upadłościowego do sprzedaży ułamkowej części nieruchomości odpowiednie zastosowanie mają art. 1004,1012 i 1013 kpc. Najwyższa oferta zostanie przedstawiona Sędziemu Komisarzowi celem uzyskania zgody na zawarcie stosownej umowy sprzedaży. Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży oraz określenie jego wartości rynkowej zawiera Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego wykonany 8 października 2018 r. i uzupełniony w lutym 2019 r. przez Kancelarię Doradców „Contendo” Krzysztof Olszewski. Oferty należy składać w terminie do dnia 15 listopada 2019 r. na adres biura syndyka w Gdańsku przy ul. Żabi Kruk 14 (pokój 2/17), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z syndykiem - nr tel. 602 628 329. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54329

Dodano: 2019-10-22 15:31:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

OIL-TOM Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 54331. OIL-TOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Nowym Chechle. KRS 0000529824. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 października 2014 r., sygn. akt XII GUp 369/18. [BMSiG-54001/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego OIL-TOM Sp. z o.o. w Nowym Chechle został sporządzony i złożony do akt sprawy, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, pod sygnaturą akt XII GUp 369/18, opis i oszacowanie nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości. W terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia można wnieść zarzuty na przedmiotowy opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54331

Dodano: 2019-10-22 15:32:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe INSTAL-ROW Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Inne

Poz. 54333. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- -USŁUGOWO-HANDLOWE „INSTAL-ROW” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Rybniku. KRS 0000123675. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 lipca 2002 r., sygn. akt XII GUp 63/18. [BMSiG-54206/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 63/18 dotyczącej upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „INSTAL-ROW” Sp. z o.o. w Rybniku, na skutek wniosku złożonego przez Adama Koniecznego Sąd postanowił na mocy art. 70 Prawa upadłościowego postanowieniem z dnia 4 lipca 2019 r., sygn. akt XII GUp 63/18, wyłączyć z masy upadłości część wierzytelności upadłego przysługującej mu wobec Jana Borkowskiego do wysokości 24 600,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćset złotych 00/100), wynikającej z wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2018 r., sygn. akt I Aga 65/18, zmieniającego wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 11 kwietnia 2017 r., sygn. akt X GC 325/14. W terminie jednego tygodnia od ukazania się niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym upadły i każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza zażalenie co do uznania powyższego wyłączenia. Zażalenie winno odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54333

Dodano: 2019-10-22 15:34:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Rejman Iwona w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 54335. Rejman Iwona. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 88/19. [BMSiG-54017/2019] Niniejszym zawiadamia się, że w postępowaniu upadłościowym Iwony Rejman, PESEL 86010006366, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, toczącym się przed Sądem Rejonowym w Kielcach pod sygn. akt V GUp 88/19, syndyk masy upadłości przekazał sędziemu komisarzowi opis i oszacowanie składników masy upadłości w postaci: 1. udziału wynoszącego 1/2 prawa własności lokalu mieszkalnego, położonego w Mniowie, dla którego Sąd Rejonowy w Końskich prowadzi Księgę Wieczystą KI1K/00049788/8, 2. udziału wynoszącego 9/32 prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Mniowie, dla której Sąd Rejonowy w Końskich prowadzi Księgę Wieczystą KI1K/00027051/3. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się do Sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54335

Dodano: 2019-10-22 15:36:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Rybicka Hanna w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 54336. Rybicka Hanna. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 27/19. [BMSiG-54029/2019] Syndyk sprzeda lokal położony w Lubinie (województwo dolnośląskie), ul. Sowia 28/9, 4 piętro, 51 m2 , 2 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, piwnica, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o numerze KW LE1U/00073452/9, za cenę nie mniejszą niż 120.000,00 złotych (sto dwadzieścia tysięcy złotych). Oferty należy składać pisemnie lub drogą elektroniczną do 30.11.2019 roku. Nieruchomość zostanie sprzedana na najwyższą oferowaną cenę, sygn. akt V GUp 27/19. Szczegółowych informacji o przedmiocie sprzedaży udziela syndyk masy upadłości Sebastian Domański, Plac Słowiański 1, lok. 315, 59-220 Legnica, nr tel. 76 721 80 60, email: kancelaria@kpsd.pl. Przedmiot przetargu można oglądać wyłącznie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Syndykiem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54336

Dodano: 2019-10-22 15:37:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Rzeszotarski Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 54337. Rzeszotarski Jarosław. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 159/17. [BMSiG-54025/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 2.10.2019 r. - sygn. akt V GUp 159/17 - w sprawie Jarosława Rzeszotarskiego, postanowił: 1. ustalić następujący plan spłat wierzycieli nieprowadzącego działalności gospodarczej upadłego Jarosława Rzeszotarskiego, nr PESEL 66071307635: Jarosław Rzeszotarski, nr PESEL 66071307635, spłaci niżej wymienionych wierzycieli w miesięcznych, niżej podanych, ratach uiszczając na rzecz: a. na rzecz wierzyciela Idea Bank S.A., którego wierzytelność stanowi 35,87% wszystkich ujętych na liście wierzytelności upadłego: 36 rat w kwocie po 143 (sto czterdzieści trzy) złote każda; b. na rzecz wierzyciela Powszechnej Kasy Oszczędności BP S.A., którego wierzytelność stanowi 31,32% wszystkich ujętych na liście wierzytelności upadłego: 36 rat w kwocie po 125 (sto dwadzieścia pięć) złotych każda; c. na rzecz wierzyciela Skarbu Państwa - Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, którego wierzytelność stanowi 6,36% wszystkich ujętych na liście wierzytelności upadłego: 36 kolejnych rat w kwocie po 25 (dwadzieścia pięć) złotych każda; d. na rzecz wierzyciela Banku Zachodniego WBK S.A., którego wierzytelność stanowi 4,61% wszystkich ujętych na liście wierzytelności upadłego: 36 kolejnych rat w kwocie po 18 (osiemnaście) złotych każda; e. na rzecz wierzyciela Centrum Zaopatrzenia Budownictwa CEZAR Sp. z o.o., którego wierzytelność stanowi 4,44% wszystkich ujętych na liście wierzytelności upadłego: 36 rat w kwocie po 18 (osiemnaście) złotych każda; f. na rzecz wierzyciela Nest Bank S.A., którego wierzytelność stanowi 5,62% wszystkich ujętych na liście wierzytelności upadłego: 36 rat w kwocie po 22 (dwadzieścia dwa) złote każda; g. na rzecz wierzyciela Getin Noble Bank S.A., którego wierzytelność stanowi 8,62% wszystkich ujętych na liście wierzytelności upadłego: 36 rat w kwocie po 35 (trzydzieści pięć) złotych każda; h. na rzecz wierzyciela Provident Polska S.A., którego wierzytelność stanowi 0,51% wszystkich ujętych na liście wierzytelności upadłego: jedną ratę w kwocie 73 (siedemdziesiąt trzy) złote; i. na rzecz wierzyciela ODMET S.A., którego wierzytelność stanowi 2,1% wszystkich ujętych na liście wierzytelności upadłego: jedną ratę w kwocie 302 (trzysta dwa) złote; j. na rzecz wierzyciela Gminy Ostrowiec, którego wierzytelność stanowi 0,01% wszystkich ujętych na liście wierzytelności upadłego: jedną ratę w kwocie 2 (dwa) złote; k. na rzecz wierzyciela Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach, którego wierzytelność stanowi 0,29% wszystkich ujętych na liście wierzytelności upadłego: jedną ratę w kwocie 42 (czterdzieści dwa) złote; l. na rzecz wierzyciela Energetyczne Centrum S.A., którego wierzytelność stanowi 0,26% wszystkich ujętych na liście wierzytelności upadłego: jedną ratę w kwocie 37 (trzydzieści siedem) złotych; przy czym określone wyżej w pkt 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e, 1.f, 1.g raty planu spłaty płatne będą w terminie do ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca kalendarzowego, w którym uprawomocni się niniejsze postanowienie, zaś określone w pkt 1.h, 1.i, 1.j i 1.k raty planu spłaty płatne będą w trzydziestym szóstym miesiącu kalendarzowym licząc od miesiąca kalendarzowego, w którym uprawomocni się niniejsze postanowienie; 2. tymczasowo pokrytymi przez Skarb Państwa kosztami postępowania upadłościowego w kwocie 6.701 (sześć tysięcy siedemset jeden) złotych obciążyć upadłego, przy czym ich spłatę rozłożyć na 36 rat po 186,14 (sto osiemdziesiąt sześć i 14/100) złotych każda, płatnych w terminach do ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym uprawomocni się niniejsze postanowienie; 3. orzec, że po wykonaniu przez Jarosława Rzeszotarskiego planu spłat określonego w pkt 1 postanowienia, uznane na sporządzonej w postępowaniu upadłościowym liście wierzytelności zobowiązania zostaną w niespłaconej części umorzone, zaś inne zobowiązania powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości Jarosława Rzeszotarskiego, tj. przed dniem 4 października 2017 r., zostaną umorzone w 100% z wyjątkiem zobowiązań, o których mowa w art. 49121 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. z dnia 7 grudnia 2016 r., Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54337

Dodano: 2019-10-22 15:37:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Wołominie w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 54338. SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO- -KREDYTOWA W WOŁOMINIE W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Wołominie. KRS 0000058805. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 listopada 2001 r., sygn. akt XVIII GUp 36/19. [BMSiG-54116/2019] WARUNKI PRZETARGU I AUKCJI na sprzedaż (i) prawa własności lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ul. Legionów 27 w Wołominie, o powierzchni 74,40 m2 , stanowiącego odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WA1W/00134458/5 wraz z (ii) prawami związanymi w postaci udziału w wysokości 140/1000 w prawie własności gruntu (KW nr WA1W/00101306/5), na którym posadowiony jest budynek oraz (iii) udziałem 140/1000 w prawie współwłasności części wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali § 1 Przedmiot przetargu 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż (i) prawa własności lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ul. Legionów 27 w Wołominie, o powierzchni 74,40 m2 , stanowiącego odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WA1W/00134458/5 wraz z (ii) prawami związanymi w postaci udziału w wysokości 140/1000 w prawie własności gruntu (KW nr WA1W/00101306/5), na którym posadowiony jest budynek oraz (iii) udziałem 140/1000 w prawie współwłasności części wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali. 2. Operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego mgr inż. Agnieszkę Staszowską-Pas, nr uprawnień 6330 z dnia 31 lipca 2017 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Lechosława Kochańskiego - ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, w godz. 900-1600, po uprzednim umówieniu się na termin oględzin oraz w aktach sprawy sygn. akt XVIII GUp 36/19 w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. § 2 Podstawy prawne przetargu/aukcji 1. Przedmiot przetargu zbywany jest na zasadach określonych w niniejszych warunkach zatwierdzonych przez Sędziego komisarza w trybie przetargu (lub dodatkowo aukcji) określonych w art. 320 i nast. ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 r. (dalej: „Pr.up.”), do których odpowiednio stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. z dnia 17 grudnia 2013 r. Dz. U. z 2014 r., poz. 121). 2. Do przetargu/aukcji mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. 3. W przetargu nie mogą uczestniczyć podmioty, które nie mogą nabyć rzeczy ani praw pochodzących ze sprzedaży dokonanej w postępowaniu upadłościowym zgodnie z art. 157a ust. 2 i 3 Pr.up., a ponadto: a) Sędzia komisarz i syndyk, ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia lub małżonek takiej osoby, jak również osoby pozostające z nim w faktycznym związku, wspólnie z nim zamieszkujące i gospodarujące, przy czym przeszkody te trwają mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia, b) upadły. § 3 Cena wywoławcza, ogłoszenie, oferty 1. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 380.200,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy dwieście złotych) netto plus ewentualny podatek VAT. 2. Ogłoszenie o przetargu zostanie podane do wiadomości publicznej przez jego zamieszczenie w poczytnym dzienniku o zasięgu krajowym oraz na co najmniej jednym portalu internetowym. 3. Oferty należy składać do dnia 11 grudnia 2019 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. 4. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana. 5. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego sądu wraz z podaniem sygnatury akt XVIII GUp 36/19 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym SKOK Wołomin - nr KW WA1W/00134458/5” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. 6. Oferta, pod rygorem odrzucenia, powinna zawierać: a) Dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, adres/adres rejestrowy oferenta, forma prawna oferenta oraz numeru KRS, REGON oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej nr PESEL. b) Aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wypis z KRS, CEIDG lub innych rejestrów (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej kopia aktualnego dowodu osobistego. c) Oferowana cena nabycia za składniki majątkowe będące przedmiotem niniejszego przetargu winny być wyrażona kwotowo i słownie oraz nie może być niższa niż cena wywoławcza, przy czym przy rozbieżności cen, decyduje cena wyrażona słownie. d) Dowód wpłaty wadium na wskazany rachunek bankowy. e) Zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. f) Oświadczenie o przyjęciu warunków przetargu. g) Oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości oraz jej opisem i oszacowaniem i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń. h) Oświadczenie, iż oferent przyjmuje do wiadomości wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 k.c. oraz art. 313 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 r. i) Wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli są wymagane prawem ze względu na osobę lub firmę nabywcy. j) W przypadku działania przez pełnomocnika, oryginał dokumentu udzielającego pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do reprezentacji oferenta w przetargu i aukcji. k) Wskazanie numeru rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium w przypadku niewybrania oferty. l) Podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta niebędącego osobą fizyczną na ofercie oraz wszystkich oświadczeniach. m) Oświadczenie, iż nie zachodzi podstawa do wyłączenia określona w § 2 ust. 2 i 3 niniejszych warunków. n) Oświadczenie oferenta będącego osobą fizyczną, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak to czy nabywa przedmiot przetargu do majątku wspólnego małżonków czy do majątku osobistego. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku osobistego oferent winien złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku wspólnego małżonków ofertę może złożyć jeden z nich, jednakże zgodnie z art. 37 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymagana jest zgoda drugiego małżonka. Zgoda drugiego małżonka na nabycie przedmiotu przetargu do majątku wspólnego winna być wyrażona w formie aktu notarialnego i winna obejmować zgodę na nabycie przedmiotu przetargu, złożenie oferty oraz udział w licytacji, w tym również możliwość postąpienia na warunkach określonych uznaniem współmałżonka biorącego udział w licytacji. o) Oświadczenie, że oferent w przypadku zatwierdzenia wyboru jego oferty złoży w umowie sprzedaży oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu umowy na dzień zawarcia umowy sprzedaży i niewnoszeniu z tych tytułów żadnych zastrzeżeń i roszczeń. § 4 Wadium 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych). 2. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wołominie w BNP Paribas Bank Polska S.A. o numerze: 04 1750 0009 0000 0000 0468 6675, z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt XVIII GUp 36/19 - Legionów 27/1” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy. § 5 Przetarg pisemny 1. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 16 grudnia 2019 r., o godzinie 1015, w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr 14 2. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego komisarza i przybyłych oferentów. 3. Przetarg pod nadzorem Sędziego komisarza i w obecności przybyłych oferentów prowadzi syndyk masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wołominie Lechosław Kochański lub jego pełnomocnik. 4. Oferenci zobowiązani są okazać dowody tożsamości oraz dokumenty uprawniające do reprezentacji oferenta oraz posiadane pełnomocnictwa (w przypadku gdy nastąpiła zmiana danych zgodnie z § 3 pkt 6 lit. j). 5. Przystępując do przetargu syndyk wykonuje następujące czynności: 1. stwierdza prawidłowość ogłoszenia o przetargu 2. ustala liczbę złożonych ofert 3. sprawdza czy wadium zostało wpłacone przez oferentów 4. otwiera koperty z ofertami i sprawdza czy oferty: a) odpowiadają warunkom regulaminu przetargu b) zostały złożone w wyznaczonym terminie c) zawierają wszystkie dane niezbędne do identyfikacji oferenta d) w wyniku tych czynności ustala które, oferty spełniają warunki przetargu oraz które oferty podlegają odrzuceniu bez rozpoznania. 6. Po stwierdzeniu, iż złożone oferta/oferty spełniają warunki formalne przewidziane powyżej syndyk ustala wysokość złożonych ofert. Jeśli tylko jedna oferta spełnia wymogi formalne, w tym co do ceny minimalnej oraz wpłaty wadium, syndyk dokonuje wyboru tego oferenta. § 6 Aukcja 1. Jeśli została złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone na następujących warunkach: a) cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaoferowana za nieruchomość będącą przedmiotem niniejszego przetargu, zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji, b) oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył wyższą ofertę, c) l icytacja odbywa się w ten sposób, iż prowadzący ją syndyk rozpoczyna od ceny wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe, z tym, że podwyższenie ceny nie może być niższe niż wynosi ustalona w regulaminie kwota postąpienia, d) postąpienie w licytacji ustala się na kwotę nie mniejszą niż 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych), e) syndyk wybiera ofertę uczestnika licytacji (udziela przybicia), który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył. Trzecie powtórzenie oferowanej ceny będzie równoznaczne z jej przybiciem, f) syndyk dokonuje wyboru oferenta, któremu udzielono przybicia. 2. W przypadku złożenia dwóch identycznych ofert co do ceny i braku faktycznego przystąpienia do licytacji przez oferentów, syndykowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta. § 7 Rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy sprzedaży 1. Wybór oferenta dokonany przez syndyka wymaga zatwierdzenia przez Sędziego komisarza. 2. Sędzia komisarz wydaje postanowienie zatwierdzające wybór oferenta na posiedzeniu, na którym rozpoznano oferty. 3. Sędzia komisarz może odroczyć wydanie postanowienia o zatwierdzeniu wyboru oferenta o tydzień. W takim przypadku postanowienie o wyborze oferenta podlega obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 4. Oferentom, których oferty nie zostały przyjęte przysługuje zwrot wpłaconego wadium w ciągu 7 dni od dnia dokonania wyboru oferenta bez odsetek na rachunek bankowy wskazany przez oferenta w treści oferty. 5. Wadium wpłacone przez oferenta, którego wybrano podlega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Oferent zobowiązany jest uiścić pełną cenę przed podpisaniem umowy wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy masy upadłości, najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. 6. W przypadku gdy oferent, którego ofertę wybrał syndyk i zatwierdził Sędzia komisarz będzie uchylał się od podpisania umowy sprzedaży przedmiotu przetargu w formie aktu notarialnego i nie podpisze umowy w terminie czterech miesięcy od dnia stwierdzenia przez Sędziego Komisarza prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu wyboru oferty, wadium wpłacone przez oferenta ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości. 7. Potrącenie wierzytelności przysługującej Kupującemu wobec Upadłego z wierzytelnością z tytułu ceny nabycia jest niedopuszczalne. 8. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Syndyk zastrzega sobie prawo wyboru notariusza, u którego nastąpi podpisanie aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. 9. Z chwilą zawarcia umowy na nabywcę przechodzi przedmiot przetargu. 10. Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. 11. Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty w szczególnie uzasadnionych przypadkach po ich wskazaniu. 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 60, poz. 535 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54338

Dodano: 2019-10-22 15:38:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Wołominie w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 54339. SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO- -KREDYTOWA W WOŁOMINIE W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Wołominie. KRS 0000058805. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 listopada 2001 r., sygn. akt XVIII GUp 36/19. [BMSiG-54124/2019] WARUNKI PRZETARGU I AUKCJI na sprzedaż (i) prawa własności lokalu mieszkalnego nr 10 położonego przy ul. Legionów 27 w Wołominie, o powierzchni 55,60 m2 , stanowiącego odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WA1W/00134465/7 wraz z (ii) prawami związanymi w postaci udziału w wysokości 105/1000 w prawie własności gruntu (KW nr WA1W/00101306/5), na którym posadowiony jest budynek oraz (iii) udziałem 105/1000 w prawie współwłasności części wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali § 1 Przedmiot przetargu 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż (i) prawa własności lokalu mieszkalnego nr 10 położonego przy ul. Legionów 27 w Wołominie, o powierzchni 55,60 m2 , stanowiącego odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WA1W/00134465/7 wraz z (ii) prawami związanymi w postaci udziału w wysokości 105/1000 w prawie własności gruntu (KW nr WA1W/00101306/5), na którym posadowiony jest budynek oraz (iii) udziałem 105/1000 w prawie współwłasności części wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali. 2. Operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego mgr inż. Agnieszkę Staszowską-Pas, nr uprawnień 6330 z dnia 31 lipca 2017 roku są udostępnione do wglądu w Kancelarii syndyka Lechosława Kochańskiego - ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, w godz. 900-1600, po uprzednim umówieniu się na termin oględzin oraz w aktach sprawy sygn. akt XVIII GUp 36/19 w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. § 2 Podstawy prawne przetargu/aukcji 1. Przedmiot przetargu zbywany jest na zasadach określonych w niniejszych warunkach zatwierdzonych przez Sędziego komisarza w trybie przetargu (lub dodatkowo aukcji) określonych w art. 320 i nast. ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 r. (dalej: „Pr.up.”), do których odpowiednio stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. z dnia 17 grudnia 2013 r. Dz. U. z 2014 r., poz. 121). 2. Do przetargu/aukcji mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. 3. W przetargu nie mogą uczestniczyć podmioty, które nie mogą nabyć rzeczy ani praw pochodzących ze sprzedaży dokonanej w postępowaniu upadłościowym zgodnie z art. 157a ust. 2 i 3 Pr.up., a ponadto: a) Sędzia komisarz i syndyk, ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia lub małżonek takiej osoby, jak również osoby pozostające z nim w faktycznym związku, wspólnie z nim zamieszkujące i gospodarujące, przy czym przeszkody te trwają mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia, b) upadły. § 3 Cena wywoławcza, ogłoszenie, oferty 1. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 167.200,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych) netto plus ewentualny podatek VAT. 2. Ogłoszenie o przetargu zostanie podane do wiadomości publicznej przez jego zamieszczenie w poczytnym dzienniku o zasięgu krajowym oraz na co najmniej jednym portalu internetowym. 3. Oferty należy składać do dnia 11 grudnia 2019 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. 4. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana. 5. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego sądu wraz z podaniem sygnatury akt XVIII GUp 36/19 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym SKOK Wołomin - nr KW WA1W/00134465/7” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. 6. Oferta, pod rygorem odrzucenia, powinna zawierać: a) Dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, adres/adres rejestrowy oferenta, forma prawna oferenta oraz numeru KRS, REGON oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej nr PESEL. b) Aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wypis z KRS, CEIDG lub innych rejestrów (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej kopia aktualnego dowodu osobistego. c) Oferowana cena nabycia za składniki majątkowe będące przedmiotem niniejszego przetargu winny być wyrażona kwotowo i słownie oraz nie może być niższa niż cena wywoławcza, przy czym przy rozbieżności cen, decyduje cena wyrażona słownie. d) Dowód wpłaty wadium na wskazany rachunek bankowy. e) Zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. f) Oświadczenie o przyjęciu warunków przetargu. g) Oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości oraz jej opisem i oszacowaniem i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń. h) Oświadczenie, iż oferent przyjmuje do wiadomości wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 k.c. oraz art. 313 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 r. i) Wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli są wymagane prawem ze względu na osobę lub firmę nabywcy. j) W przypadku działania przez pełnomocnika, oryginał dokumentu udzielającego pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do reprezentacji oferenta w przetargu i aukcji. k) Wskazanie numeru rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium w przypadku niewybrania oferty. l) Podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta niebędącego osobą fizyczną na ofercie oraz wszystkich oświadczeniach. m) Oświadczenie, iż nie zachodzi podstawa do wyłączenia określona w § 2 ust. 2 i 3 niniejszych warunków. n) Oświadczenie oferenta będącego osobą fizyczną, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak to czy nabywa przedmiot przetargu do majątku wspólnego małżonków czy do majątku osobistego. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku osobistego oferent winien złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku wspólnego małżonków ofertę może złożyć jeden z nich, jednakże zgodnie z art. 37 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymagana jest zgoda drugiego małżonka. Zgoda drugiego małżonka na nabycie przedmiotu przetargu do majątku wspólnego winna być wyrażona w formie aktu notarialnego i winna obejmować zgodę na nabycie przedmiotu przetargu, złożenie oferty oraz udział w licytacji, w tym również możliwość postąpienia na warunkach określonych uznaniem współmałżonka biorącego udział w licytacji. o) Oświadczenie, że oferent w przypadku zatwierdzenia wyboru jego oferty złoży w umowie sprzedaży oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu umowy na dzień zawarcia umowy sprzedaży i niewnoszeniu z tych tytułów żadnych zastrzeżeń i roszczeń. § 4 Wadium 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 17.000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych). 2. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wołominie w BNP Paribas Bank Polska S.A. o numerze: 04 1750 0009 0000 0000 0468 6675, z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt.XVIII GUp 36/19 - Legionów 27/10” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy. § 5 Przetarg pisemny 1. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 16 grudnia 2019 r., o godzinie 1100, w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr 14. 2. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego komisarza i przybyłych oferentów. 3. Przetarg pod nadzorem Sędziego komisarza i w obecności przybyłych oferentów prowadzi syndyk masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wołominie Lechosław Kochański lub jego pełnomocnik. 4. Oferenci zobowiązani są okazać dowody tożsamości oraz dokumenty uprawniające do reprezentacji oferenta oraz posiadane pełnomocnictwa (w przypadku gdy nastąpiła zmiana danych zgodnie z § 3 pkt 6 lit. j). 5. Przystępując do przetargu syndyk wykonuje następujące czynności: 1. stwierdza prawidłowość ogłoszenia o przetargu 2. ustala liczbę złożonych ofert 3. sprawdza czy wadium zostało wpłacone przez oferentów 4. otwiera koperty z ofertami i sprawdza czy oferty: a) odpowiadają warunkom regulaminu przetargu b) zostały złożone w wyznaczonym terminie c) zawierają wszystkie dane niezbędne do identyfikacji oferenta d) w wyniku tych czynności ustala które, oferty spełniają warunki przetargu oraz które oferty podlegają odrzuceniu bez rozpoznania. 6. Po stwierdzeniu, iż złożone oferta/oferty spełniają warunki formalne przewidziane powyżej syndyk ustala wysokość złożonych ofert. Jeśli tylko jedna oferta spełnia wymogi formalne, w tym co do ceny minimalnej oraz wpłaty wadium, syndyk dokonuje wyboru tego oferenta. § 6 Aukcja 1. Jeśli została złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone na następujących warunkach: a) cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaoferowana za nieruchomość będącą przedmiotem niniejszego przetargu, zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji, b) oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył wyższą ofertę, c) licytacja odbywa się w ten sposób, iż prowadzący ją syndyk rozpoczyna od ceny wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe, z tym, że podwyższenie ceny nie może być niższe niż wynosi ustalona w regulaminie kwota postąpienia, d) postąpienie w licytacji ustala się na kwotę nie mniejszą niż 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych), e) syndyk wybiera ofertę uczestnika licytacji (udziela przybicia), który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył. Trzecie powtórzenie oferowanej ceny będzie równoznaczne z jej przybiciem, f) syndyk dokonuje wyboru oferenta, któremu udzielono przybicia. 2. W przypadku złożenia dwóch identycznych ofert co do ceny i braku faktycznego przystąpienia do licytacji przez oferentów, syndykowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta. § 7 Rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy sprzedaży 1. Wybór oferenta dokonany przez syndyka wymaga zatwierdzenia przez Sędziego komisarza. 2. Sędzia komisarz wydaje postanowienie zatwierdzające wybór oferenta na posiedzeniu, na którym rozpoznano oferty. 3. Sędzia komisarz może odroczyć wydanie postanowienia o zatwierdzeniu wyboru oferenta o tydzień. W takim przypadku postanowienie o wyborze oferenta podlega obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 4. Oferentom, których oferty nie zostały przyjęte przysługuje zwrot wpłaconego wadium w ciągu 7 dni od dnia dokonania wyboru oferenta bez odsetek na rachunek bankowy wskazany przez oferenta w treści oferty. 5. Wadium wpłacone przez oferenta, którego wybrano podlega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Oferent zobowiązany jest uiścić pełną cenę przed podpisaniem umowy wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy masy upadłości, najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. 6. W przypadku gdy oferent, którego ofertę wybrał syndyk i zatwierdził Sędzia komisarz będzie uchylał się od podpisania umowy sprzedaży przedmiotu przetargu w formie aktu notarialnego i nie podpisze umowy w terminie czterech miesięcy od dnia stwierdzenia przez Sędziego Komisarza prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu wyboru oferty, wadium wpłacone przez oferenta ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości. 7. Potrącenie wierzytelności przysługującej Kupującemu wobec Upadłego z wierzytelnością z tytułu ceny nabycia jest niedopuszczalne. 8. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Syndyk zastrzega sobie prawo wyboru notariusza, u którego nastąpi podpisanie aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. 9. Z chwilą zawarcia umowy na nabywcę przechodzi przedmiot przetargu. 10. Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. 11. Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty w szczególnie uzasadnionych przypadkach po ich wskazaniu. 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 60, poz. 535 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54339

Dodano: 2019-10-22 15:39:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Wołominie w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 54340. SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO- -KREDYTOWA W WOŁOMINIE W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Wołominie. KRS 0000058805. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 listopada 2001 r., sygn. akt XVIII GUp 36/19. [BMSiG-54131/2019] WARUNKI PRZETARGU I AUKCJI na sprzedaż (i) prawa własności lokalu mieszkalnego nr 6 położonego przy ul. Legionów 27 w Wołominie, o powierzchni 66,50 m2 , stanowiącego odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WA1W/00134461/9 wraz z (ii) prawami związanymi w postaci udziału w wysokości 126/1000 w prawie własności gruntu (KW nr WA1W/00101306/5), na którym posadowiony jest budynek oraz (iii) udziałem 126/1000 w prawie współwłasności części wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali § 1 Przedmiot przetargu 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż (i) prawa własności lokalu mieszkalnego nr 6 położonego przy ul. Legionów 27 w Wołominie, o powierzchni 66,50 m2 , stanowiącego odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WA1W/00134461/9 wraz z (ii) prawami związanymi w postaci udziału w wysokości 126/1000 w prawie własności gruntu (KW nr WA1W/00101306/5), na którym posadowiony jest budynek oraz (iii) udziałem 126/1000 w prawie współwłasności części wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali. 2. Operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego mgr inż. Agnieszkę Staszowską-Pas, nr uprawnień 6330 z dnia 31 lipca 2017 roku są udostępnione do wglądu w Kancelarii syndyka Lechosława Kochańskiego - ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, w godz. 900-1600, po uprzednim umówieniu się na termin oględzin oraz w aktach sprawy sygn. akt XVIII GUp 36/19 w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. § 2 Podstawy prawne przetargu/aukcji 1. Przedmiot przetargu zbywany jest na zasadach określonych w niniejszych warunkach zatwierdzonych przez Sędziego komisarza w trybie przetargu (lub dodatkowo aukcji) określonych w art. 320 i nast. ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 r. (dalej: „Pr.up.”), do których odpowiednio stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. z dnia 17 grudnia 2013 r. Dz. U. z 2014 r., poz. 121). 2. Do przetargu/aukcji mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. 3. W przetargu nie mogą uczestniczyć podmioty, które nie mogą nabyć rzeczy ani praw pochodzących ze sprzedaży dokonanej w postępowaniu upadłościowym zgodnie z art. 157a ust. 2 i 3 Pr.up., a ponadto: a) Sędzia komisarz i syndyk, ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia lub małżonek takiej osoby, jak również osoby pozostające z nim w faktycznym związku, wspólnie z nim zamieszkujące i gospodarujące, przy czym przeszkody te trwają mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia, b) upadły. § 3 Cena wywoławcza, ogłoszenie, oferty 1. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 306.000,00 zł (słownie: trzysta sześć tysięcy złotych) netto plus ewentualny podatek VAT. 2. Ogłoszenie o przetargu zostanie podane do wiadomości publicznej przez jego zamieszczenie w poczytnym dzienniku o zasięgu krajowym oraz na co najmniej jednym portalu internetowym. 3. Oferty należy składać do dnia 11 grudnia 2019 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. 4. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana. 5. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego sądu wraz z podaniem sygnatury akt XVIII GUp 36/19 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym SKOK Wołomin - nr KW WA1W/00134461/9” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. 6. Oferta, pod rygorem odrzucenia, powinna zawierać: a) Dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, adres/adres rejestrowy oferenta, forma prawna oferenta oraz numeru KRS, REGON oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej nr PESEL. b) Aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wypis z KRS, CEIDG lub innych rejestrów (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej kopia aktualnego dowodu osobistego. c) Oferowana cena nabycia za składniki majątkowe będące przedmiotem niniejszego przetargu winny być wyrażona kwotowo i słownie oraz nie może być niższa niż cena wywoławcza, przy czym przy rozbieżności cen, decyduje cena wyrażona słownie. d) Dowód wpłaty wadium na wskazany rachunek bankowy. e) Zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. f) Oświadczenie o przyjęciu warunków przetargu. g) Oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości oraz jej opisem i oszacowaniem i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń. h) Oświadczenie, iż oferent przyjmuje do wiadomości wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 k.c. oraz art. 313 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 r. i) Wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli są wymagane prawem ze względu na osobę lub firmę nabywcy. j) W przypadku działania przez pełnomocnika, oryginał dokumentu udzielającego pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do reprezentacji oferenta w przetargu i aukcji. k) Wskazanie numeru rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium w przypadku niewybrania oferty l) Podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta niebędącego osobą fizyczną na ofercie oraz wszystkich oświadczeniach. m) Oświadczenie, iż nie zachodzi podstawa do wyłączenia określona w § 2 ust. 2 i 3 niniejszych warunków. n) Oświadczenie oferenta będącego osobą fizyczną, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak to czy nabywa przedmiot przetargu do majątku wspólnego małżonków czy do majątku osobistego. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku osobistego oferent winien złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku wspólnego małżonków ofertę może złożyć jeden z nich, jednakże zgodnie z art. 37 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymagana jest zgoda drugiego małżonka. Zgoda drugiego małżonka na nabycie przedmiotu przetargu do majątku wspólnego winna być wyrażona w formie aktu notarialnego i winna obejmować zgodę na nabycie przedmiotu przetargu, złożenie oferty oraz udział w licytacji, w tym również możliwość postąpienia na warunkach określonych uznaniem współmałżonka biorącego udział w licytacji. o) Oświadczenie, że oferent w przypadku zatwierdzenia wyboru jego oferty złoży w umowie sprzedaży oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu umowy na dzień zawarcia umowy sprzedaży i niewnoszeniu z tych tytułów żadnych zastrzeżeń i roszczeń. § 4 Wadium 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 31.000,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych). 2. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wołominie w BNP Paribas Bank Polska S.A. o numerze: 04 1750 0009 0000 0000 0468 6675, z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt XVIII GUp 36/19 - Legionów 27/6” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy. § 5 Przetarg pisemny 1. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 16 grudnia 2019 r., o godzinie 945, w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr 14. 2. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego komisarza i przybyłych oferentów. 3. Przetarg pod nadzorem Sędziego komisarza i w obecności przybyłych oferentów prowadzi syndyk masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wołominie Lechosław Kochański lub jego pełnomocnik. 4. Oferenci zobowiązani są okazać dowody tożsamości oraz dokumenty uprawniające do reprezentacji oferenta oraz posiadane pełnomocnictwa (w przypadku gdy nastąpiła zmiana danych zgodnie z § 3 pkt 6 lit. j). 5. Przystępując do przetargu syndyk wykonuje następujące czynności: 1. stwierdza prawidłowość ogłoszenia o przetargu 2. ustala liczbę złożonych ofert 3. sprawdza czy wadium zostało wpłacone przez oferentów 4. otwiera koperty z ofertami i sprawdza czy oferty: a) odpowiadają warunkom regulaminu przetargu b) zostały złożone w wyznaczonym terminie c) zawierają wszystkie dane niezbędne do identyfikacji oferenta d) w wyniku tych czynności ustala które, oferty spełniają warunki przetargu oraz które oferty podlegają odrzuceniu bez rozpoznania. 6. Po stwierdzeniu, iż złożone oferta/oferty spełniają warunki formalne przewidziane powyżej syndyk ustala wysokość złożonych ofert. Jeśli tylko jedna oferta spełnia wymogi formalne, w tym co do ceny minimalnej oraz wpłaty wadium, syndyk dokonuje wyboru tego oferenta. § 6 Aukcja 1. Jeśli została złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone na następujących warunkach: a) cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaoferowana za nieruchomość będącą przedmiotem niniejszego przetargu, zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji, b) oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył wyższą ofertę, c) licytacja odbywa się w ten sposób, iż prowadzący ją syndyk rozpoczyna od ceny wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe, z tym, że podwyższenie ceny nie może być niższe niż wynosi ustalona w regulaminie kwota postąpienia, d) postąpienie w licytacji ustala się na kwotę nie mniejszą niż 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych), e) syndyk wybiera ofertę uczestnika licytacji (udziela przybicia), który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył. Trzecie powtórzenie oferowanej ceny będzie równoznaczne z jej przybiciem, f) syndyk dokonuje wyboru oferenta, któremu udzielono przybicia. 2. W przypadku złożenia dwóch identycznych ofert co do ceny i braku faktycznego przystąpienia do licytacji przez oferentów, syndykowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta. § 7 Rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy sprzedaży 1. Wybór oferenta dokonany przez syndyka wymaga zatwierdzenia przez Sędziego komisarza. 2. Sędzia komisarz wydaje postanowienie zatwierdzające wybór oferenta na posiedzeniu, na którym rozpoznano oferty. 3. Sędzia komisarz może odroczyć wydanie postanowienia o zatwierdzeniu wyboru oferenta o tydzień. W takim przypadku postanowienie o wyborze oferenta podlega obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 4. Oferentom, których oferty nie zostały przyjęte przysługuje zwrot wpłaconego wadium w ciągu 7 dni od dnia dokonania wyboru oferenta bez odsetek na rachunek bankowy wskazany przez oferenta w treści oferty. 5. Wadium wpłacone przez oferenta, którego wybrano podlega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Oferent zobowiązany jest uiścić pełną cenę przed podpisaniem umowy wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy masy upadłości, najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. 6. W przypadku gdy oferent, którego ofertę wybrał syndyk i zatwierdził Sędzia komisarz będzie uchylał się od podpisania umowy sprzedaży przedmiotu przetargu w formie aktu notarialnego i nie podpisze umowy w terminie czterech miesięcy od dnia stwierdzenia przez Sędziego Komisarza prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu wyboru oferty, wadium wpłacone przez oferenta ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości. 7. Potrącenie wierzytelności przysługującej Kupującemu wobec Upadłego z wierzytelnością z tytułu ceny nabycia jest niedopuszczalne. 8. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Syndyk zastrzega sobie prawo wyboru notariusza, u którego nastąpi podpisanie aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. 9. Z chwilą zawarcia umowy na nabywcę przechodzi przedmiot przetargu. 10. Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. 11. Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty w szczególnie uzasadnionych przypadkach po ich wskazaniu. 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 60, poz. 535 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54340

Dodano: 2019-10-22 15:40:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Wołominie w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 54341. SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO- -KREDYTOWA W WOŁOMINIE W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Wołominie. KRS 0000058805. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 listopada 2001 r., sygn. akt XVIII GUp 36/19. [BMSiG-54138/2019] WARUNKI PRZETARGU I AUKCJI na sprzedaż (i) prawa własności lokalu mieszkalnego nr 4 położonego przy ul. Legionów 27 w Wołominie, o powierzchni 53,20 m2 , stanowiącego odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WA1W/00134460/2 wraz z (ii) prawami związanymi w postaci udziału w wysokości 100/1000 w prawie własności gruntu (KW nr WA1W/00101306/5), na którym posadowiony jest budynek oraz (iii) udziałem 100/1000 w prawie współwłasności części wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali § 1 Przedmiot przetargu 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż (i) prawa własności lokalu mieszkalnego nr 4 położonego przy ul. Legionów 27 w Wołominie, o powierzchni 53,20 m2 , stanowiącego odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WA1W/00134460/2 wraz z (ii) prawami związanymi w postaci udziału w wysokości 100/1000 w prawie własności gruntu (KW nr WA1W/00101306/5), na którym posadowiony jest budynek oraz (iii) udziałem 100/1000 w prawie współwłasności części wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali. 2. Operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego mgr inż. Agnieszkę Staszowską-Pas, nr uprawnień 6330 z dnia 31 lipca 2017 roku są udostępnione do wglądu w Kancelarii syndyka Lechosława Kochańskiego - ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, w godz. 900-1600, po uprzednim umówieniu się na termin oględzin oraz w aktach sprawy sygn. akt XVIII GUp 36/19 w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. § 2 Podstawy prawne przetargu/aukcji 1. Przedmiot przetargu zbywany jest na zasadach określonych w niniejszych warunkach zatwierdzonych przez Sędziego komisarza w trybie przetargu (lub dodatkowo aukcji) określonych w art. 320 i nast. ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 r. (dalej: „Pr.up.”), do których odpowiednio stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. z dnia 17 grudnia 2013 r. Dz. U. z 2014 r., poz. 121). 2. Do przetargu/aukcji mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. 3. W przetargu nie mogą uczestniczyć podmioty, które nie mogą nabyć rzeczy ani praw pochodzących ze sprzedaży dokonanej w postępowaniu upadłościowym zgodnie z art. 157a ust. 2 i 3 Pr.up., a ponadto: a) Sędzia komisarz i syndyk, ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia lub małżonek takiej osoby, jak również osoby pozostające z nim w faktycznym związku, wspólnie z nim zamieszkujące i gospodarujące, przy czym przeszkody te trwają mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia, b) upadły. § 3 Cena wywoławcza, ogłoszenie, oferty 1. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 272.000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) netto plus ewentualny podatek VAT. 2. Ogłoszenie o przetargu zostanie podane do wiadomości publicznej przez jego zamieszczenie w poczytnym dzienniku o zasięgu krajowym oraz na co najmniej jednym portalu internetowym. 3. Oferty należy składać do dnia 11 grudnia 2019 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. 4. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana. 5. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego sądu wraz z podaniem sygnatury akt XVIII GUp 36/19 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym SKOK Wołomin - nr KW WA1W/00134460/2” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. 6. Oferta, pod rygorem odrzucenia, powinna zawierać: a) Dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, adres/adres rejestrowy oferenta, forma prawna oferenta oraz numeru KRS, REGON oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej nr PESEL. b) Aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wypis z KRS, CEIDG lub innych rejestrów (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej kopia aktualnego dowodu osobistego. c) Oferowana cena nabycia za składniki majątkowe będące przedmiotem niniejszego przetargu winny być wyrażona kwotowo i słownie oraz nie może być niższa niż cena wywoławcza, przy czym przy rozbieżności cen, decyduje cena wyrażona słownie. d) Dowód wpłaty wadium na wskazany rachunek bankowy. e) Zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. f) Oświadczenie o przyjęciu warunków przetargu. g) Oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości oraz jej opisem i oszacowaniem i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń. h) Oświadczenie, iż oferent przyjmuje do wiadomości wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 k.c. oraz art. 313 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 r. i) Wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli są wymagane prawem ze względu na osobę lub firmę nabywcy. j) W przypadku działania przez pełnomocnika, oryginał dokumentu udzielającego pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do reprezentacji oferenta w przetargu i aukcji. k) Wskazanie numeru rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium w przypadku niewybrania oferty. l) Podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta niebędącego osobą fizyczną na ofercie oraz wszystkich oświadczeniach. m) Oświadczenie, iż nie zachodzi podstawa do wyłączenia określona w § 2 ust. 2 i 3 niniejszych warunków. n) Oświadczenie oferenta będącego osobą fizyczną, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak to czy nabywa przedmiot przetargu do majątku wspólnego małżonków czy do majątku osobistego. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku osobistego oferent winien złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku wspólnego małżonków ofertę może złożyć jeden z nich, jednakże zgodnie z art. 37 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymagana jest zgoda drugiego małżonka. Zgoda drugiego małżonka na nabycie przedmiotu przetargu do majątku wspólnego winna być wyrażona w formie aktu notarialnego i winna obejmować zgodę na nabycie przedmiotu przetargu, złożenie oferty oraz udział w licytacji, w tym również możliwość postąpienia na warunkach określonych uznaniem współmałżonka biorącego udział w licytacji. o) Oświadczenie, że oferent w przypadku zatwierdzenia wyboru jego oferty złoży w umowie sprzedaży oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu umowy na dzień zawarcia umowy sprzedaży i niewnoszeniu z tych tytułów żadnych zastrzeżeń i roszczeń. § 4 Wadium 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). 2. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wołominie w BNP Paribas Bank Polska S.A. o numerze: 04 1750 0009 0000 0000 0468 6675, z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt. XVIII GUp 36/19 - Legionów 27/4” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy. § 5 Przetarg pisemny 1. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 16 grudnia 2019 r., o godzinie 930, w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr 14. 2. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego komisarza i przybyłych oferentów. 3. Przetarg pod nadzorem Sędziego komisarza i w obecności przybyłych oferentów prowadzi syndyk masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wołominie Lechosław Kochański lub jego pełnomocnik. 4. Oferenci zobowiązani są okazać dowody tożsamości oraz dokumenty uprawniające do reprezentacji oferenta oraz posiadane pełnomocnictwa (w przypadku gdy nastąpiła zmiana danych zgodnie z § 3 pkt 6 lit. j). 5. Przystępując do przetargu syndyk wykonuje następujące czynności: 1. stwierdza prawidłowość ogłoszenia o przetargu 2. ustala liczbę złożonych ofert 3. sprawdza czy wadium zostało wpłacone przez oferentów 4. otwiera koperty z ofertami i sprawdza czy oferty : a) odpowiadają warunkom regulaminu przetargu b) zostały złożone w wyznaczonym terminie c) zawierają wszystkie dane niezbędne do identyfikacji oferenta d) w wyniku tych czynności ustala które, oferty spełniają warunki przetargu oraz które oferty podlegają odrzuceniu bez rozpoznania. 6. Po stwierdzeniu, iż złożone oferta/oferty spełniają warunki formalne przewidziane powyżej syndyk ustala wysokość złożonych ofert. Jeśli tylko jedna oferta spełnia wymogi formalne, w tym co do ceny minimalnej oraz wpłaty wadium, syndyk dokonuje wyboru tego oferenta. § 6 Aukcja 1. Jeśli została złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone na następujących warunkach: a) cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaoferowana za nieruchomość będącą przedmiotem niniejszego przetargu, zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji, b) oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył wyższą ofertę, c) licytacja odbywa się w ten sposób, iż prowadzący ją syndyk rozpoczyna od ceny wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe, z tym, że podwyższenie ceny nie może być niższe niż wynosi ustalona w regulaminie kwota postąpienia, d) postąpienie w licytacji ustala się na kwotę nie mniejszą niż 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych), e) syndyk wybiera ofertę uczestnika licytacji (udziela przybicia), który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył. Trzecie powtórzenie oferowanej ceny będzie równoznaczne z jej przybiciem, f) syndyk dokonuje wyboru oferenta, któremu udzielono przybicia. 2. W przypadku złożenia dwóch identycznych ofert co do ceny i braku faktycznego przystąpienia do licytacji przez oferentów, syndykowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta. § 7 Rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy sprzedaży 1. Wybór oferenta dokonany przez syndyka wymaga zatwierdzenia przez Sędziego komisarza. 2. Sędzia komisarz wydaje postanowienie zatwierdzające wybór oferenta na posiedzeniu, na którym rozpoznano oferty. 3. Sędzia komisarz może odroczyć wydanie postanowienia o zatwierdzeniu wyboru oferenta o tydzień. W takim przypadku postanowienie o wyborze oferenta podlega obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 4. Oferentom, których oferty nie zostały przyjęte przysługuje zwrot wpłaconego wadium w ciągu 7 dni od dnia dokonania wyboru oferenta bez odsetek na rachunek bankowy wskazany przez oferenta w treści oferty. 5. Wadium wpłacone przez oferenta, którego wybrano podlega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Oferent zobowiązany jest uiścić pełną cenę przed podpisaniem umowy wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy masy upadłości, najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. 6. W przypadku gdy oferent, którego ofertę wybrał syndyk i zatwierdził Sędzia komisarz będzie uchylał się od podpisania umowy sprzedaży przedmiotu przetargu w formie aktu notarialnego i nie podpisze umowy w terminie czterech miesięcy od dnia stwierdzenia przez Sędziego Komisarza prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu wyboru oferty, wadium wpłacone przez oferenta ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości. 7. Potrącenie wierzytelności przysługującej Kupującemu wobec Upadłego z wierzytelnością z tytułu ceny nabycia jest niedopuszczalne. 8. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Syndyk zastrzega sobie prawo wyboru notariusza, u którego nastąpi podpisanie aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. 9. Z chwilą zawarcia umowy na nabywcę przechodzi przedmiot przetargu. 10. Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. 11. Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty w szczególnie uzasadnionych przypadkach po ich wskazaniu. 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 60, poz. 535 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54341

Dodano: 2019-10-22 15:40:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Wołominie w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 54342. SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO- -KREDYTOWA W WOŁOMINIE W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Wołominie. KRS 0000058805. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 listopada 2001 r., sygn. akt XVIII GUp 36/19. [BMSiG-54147/2019] WARUNKI PRZETARGU I AUKCJI na sprzedaż (i) prawa własności lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ul. Legionów 27 w Wołominie, o powierzchni 35,30 m2 , stanowiącego odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WA1W/00134459/2 wraz z (ii) prawami związanymi w postaci udziału w wysokości 66/1000 w prawie własności gruntu (KW nr WA1W/00101306/5), na którym posadowiony jest budynek oraz (iii) udziałem 66/1000 w prawie współwłasności części wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali § 1 Przedmiot przetargu 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż (i) prawa własności lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ul. Legionów 27 w Wołominie, o powierzchni 35,30 m2 , stanowiącego odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WA1W/00134459/2 wraz z (ii) prawami związanymi w postaci udziału w wysokości 66/1000 w prawie własności gruntu (KW nr WA1W/00101306/5), na którym posadowiony jest budynek oraz (iii) udziałem 66/1000 w prawie współwłasności części wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali. 2. Operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego mgr inż. Agnieszkę Staszowską-Pas, nr uprawnień 6330 z dnia 31 lipca 2017 roku są udostępnione do wglądu w Kancelarii syndyka Lechosława Kochańskiego - ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, w godz. 900-1600, po uprzednim umówieniu się na termin oględzin oraz w aktach sprawy sygn. akt XVIII GUp 36/19 w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. § 2 Podstawy prawne przetargu/aukcji 1. Przedmiot przetargu zbywany jest na zasadach określonych w niniejszych warunkach zatwierdzonych przez Sędziego komisarza w trybie przetargu (lub dodatkowo aukcji) określonych w art. 320 i nast. ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 r. (dalej: „Pr.up.”), do których odpowiednio stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. z dnia 17 grudnia 2013 r. Dz. U. z 2014 r., poz. 121). 2. Do przetargu/aukcji mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. 3. W przetargu nie mogą uczestniczyć podmioty, które nie mogą nabyć rzeczy ani praw pochodzących ze sprzedaży dokonanej w postępowaniu upadłościowym zgodnie z art. 157a ust. 2 i 3 Pr.up., a ponadto: a) Sędzia komisarz i syndyk, ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia lub małżonek takiej osoby, jak również osoby pozostające z nim w faktycznym związku, wspólnie z nim zamieszkujące i gospodarujące, przy czym przeszkody te trwają mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia, b) upadły. § 3 Cena wywoławcza, ogłoszenie, oferty 1. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 183.800,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset złotych) netto plus ewentualny podatek VAT. 2. Ogłoszenie o przetargu zostanie podane do wiadomości publicznej przez jego zamieszczenie w poczytnym dzienniku o zasięgu krajowym oraz na co najmniej jednym portalu internetowym. 3. Oferty należy składać do dnia 11 grudnia 2019 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. 4. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana. 5. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego sądu wraz z podaniem sygnatury akt XVIII GUp 36/19 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym SKOK Wołomin - nr KW WA1W/00134459/2” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. 6. Oferta, pod rygorem odrzucenia, powinna zawierać: a) Dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, adres/adres rejestrowy oferenta, forma prawna oferenta oraz numeru KRS, REGON oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej nr PESEL. b) Aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wypis z KRS, CEIDG lub innych rejestrów (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej kopia aktualnego dowodu osobistego. c) Oferowana cena nabycia za składniki majątkowe będące przedmiotem niniejszego przetargu winny być wyrażona kwotowo i słownie oraz nie może być niższa niż cena wywoławcza, przy czym przy rozbieżności cen, decyduje cena wyrażona słownie. d) Dowód wpłaty wadium na wskazany rachunek bankowy. e) Zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. f) Oświadczenie o przyjęciu warunków przetargu. g) Oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości oraz jej opisem i oszacowaniem i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń. h) Oświadczenie, iż oferent przyjmuje do wiadomości wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 k.c. oraz art. 313 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 r. i) Wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli są wymagane prawem ze względu na osobę lub firmę nabywcy. j) W przypadku działania przez pełnomocnika, oryginał dokumentu udzielającego pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do reprezentacji oferenta w przetargu i aukcji. k) Wskazanie numeru rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium w przypadku niewybrania oferty. l) Podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta niebędącego osobą fizyczną na ofercie oraz wszystkich oświadczeniach. m) Oświadczenie, iż nie zachodzi podstawa do wyłączenia określona w § 2 ust. 2 i 3 niniejszych warunków. n) Oświadczenie oferenta będącego osobą fizyczną, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak to czy nabywa przedmiot przetargu do majątku wspólnego małżonków czy do majątku osobistego. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku osobistego oferent winien złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku wspólnego małżonków ofertę może złożyć jeden z nich, jednakże zgodnie z art. 37 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymagana jest zgoda drugiego małżonka. Zgoda drugiego małżonka na nabycie przedmiotu przetargu do majątku wspólnego winna być wyrażona w formie aktu notarialnego i winna obejmować zgodę na nabycie przedmiotu przetargu, złożenie oferty oraz udział w licytacji, w tym również możliwość postąpienia na warunkach określonych uznaniem współmałżonka biorącego udział w licytacji. o) Oświadczenie, że oferent w przypadku zatwierdzenia wyboru jego oferty złoży w umowie sprzedaży oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu umowy na dzień zawarcia umowy sprzedaży i niewnoszeniu z tych tytułów żadnych zastrzeżeń i roszczeń. § 4 Wadium Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 2. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wołominie w BNP Paribas Bank Polska S.A. o numerze: 04 1750 0009 0000 0000 0468 6675, z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt XVIII GUp 36/19 - Legionów 27/3” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy. § 5 Przetarg pisemny 1. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 16 grudnia 2019 r., o godzinie 1030, w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr 14. 2. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego komisarza i przybyłych oferentów. 3. Przetarg pod nadzorem Sędziego komisarza i w obecności przybyłych oferentów prowadzi syndyk masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wołominie Lechosław Kochański lub jego pełnomocnik. 4. Oferenci zobowiązani są okazać dowody tożsamości oraz dokumenty uprawniające do reprezentacji oferenta oraz posiadane pełnomocnictwa (w przypadku gdy nastąpiła zmiana danych zgodnie z § 3 pkt 6 lit. j). 5. Przystępując do przetargu syndyk wykonuje następujące czynności: 1. stwierdza prawidłowość ogłoszenia o przetargu 2. ustala liczbę złożonych ofert 3. sprawdza czy wadium zostało wpłacone przez oferentów 4. otwiera koperty z ofertami i sprawdza czy oferty: a) odpowiadają warunkom regulaminu przetargu b) zostały złożone w wyznaczonym terminie c) zawierają wszystkie dane niezbędne do identyfikacji oferenta d) w wyniku tych czynności ustala które, oferty spełniają warunki przetargu oraz które oferty podlegają odrzuceniu bez rozpoznania. 6. Po stwierdzeniu, iż złożone oferta/oferty spełniają warunki formalne przewidziane powyżej syndyk ustala wysokość złożonych ofert. Jeśli tylko jedna oferta spełnia wymogi formalne, w tym co do ceny minimalnej oraz wpłaty wadium, syndyk dokonuje wyboru tego oferenta. § 6 Aukcja 1. Jeśli została złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone na następujących warunkach: a) cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaoferowana za nieruchomość będącą przedmiotem niniejszego przetargu, zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji, b) oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył wyższą ofertę, c) licytacja odbywa się w ten sposób, iż prowadzący ją syndyk rozpoczyna od ceny wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe, z tym, że podwyższenie ceny nie może być niższe niż wynosi ustalona w regulaminie kwota postąpienia, d) postąpienie w licytacji ustala się na kwotę nie mniejszą niż 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych), e) syndyk wybiera ofertę uczestnika licytacji (udziela przybicia), który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył. Trzecie powtórzenie oferowanej ceny będzie równoznaczne z jej przybiciem, f) syndyk dokonuje wyboru oferenta, któremu udzielono przybicia. 2. W przypadku złożenia dwóch identycznych ofert co do ceny i braku faktycznego przystąpienia do licytacji przez oferentów, syndykowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta. § 7 Rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy sprzedaży 1. Wybór oferenta dokonany przez syndyka wymaga zatwierdzenia przez Sędziego komisarza. 2. Sędzia komisarz wydaje postanowienie zatwierdzające wybór oferenta na posiedzeniu, na którym rozpoznano oferty. 3. Sędzia komisarz może odroczyć wydanie postanowienia o zatwierdzeniu wyboru oferenta o tydzień. W takim przypadku postanowienie o wyborze oferenta podlega obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 4. Oferentom, których oferty nie zostały przyjęte przysługuje zwrot wpłaconego wadium w ciągu 7 dni od dnia dokonania wyboru oferenta bez odsetek na rachunek bankowy wskazany przez oferenta w treści oferty. 5. Wadium wpłacone przez oferenta, którego wybrano podlega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Oferent zobowiązany jest uiścić pełną cenę przed podpisaniem umowy wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy masy upadłości, najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. 6. W przypadku gdy oferent, którego ofertę wybrał syndyk i zatwierdził Sędzia komisarz będzie uchylał się od podpisania umowy sprzedaży przedmiotu przetargu w formie aktu notarialnego i nie podpisze umowy w terminie czterech miesięcy od dnia stwierdzenia przez Sędziego Komisarza prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu wyboru oferty, wadium wpłacone przez oferenta ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości. 7. Potrącenie wierzytelności przysługującej Kupującemu wobec Upadłego z wierzytelnością z tytułu ceny nabycia jest niedopuszczalne. 8. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Syndyk zastrzega sobie prawo wyboru notariusza, u którego nastąpi podpisanie aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. 9. Z chwilą zawarcia umowy na nabywcę przechodzi przedmiot przetargu. 10. Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. 11. Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty w szczególnie uzasadnionych przypadkach po ich wskazaniu. 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 60, poz. 535 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54342

Dodano: 2019-10-22 15:41:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Wołominie w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 54343. SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO- -KREDYTOWA W WOŁOMINIE W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Wołominie. KRS 0000058805. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 listopada 2001 r., sygn. akt XVIII GUp 36/19. [BMSiG-54150/2019] WARUNKI PRZETARGU I AUKCJI na sprzedaż łącznie: a. (i) prawa własności lokalu niemieszkalnego nr LU4B położonego przy ul. Kopernika 5 w Warszawie, o powierzchni 44,88 m2, stanowiącego odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WA4M/00435731/6 wraz z (ii) prawem do wyłącznego korzystania z ogródka stanowiącego część działki nr 38 o powierzchni 80m2, które w ramach dokonanego podziału quoad usum przeznaczona zostaje do wyłącznego korzystania przez właścicieli lokali użytkowych nr LU4, LU4A, LU4B usytuowanych na parterze budynku z zobowiązaniem do utrzymania go w należytym stanie, (iii) uprawnieniem każdoczesnego właściciela lokalu użytkowego nr LU4B do korzystania na zasadzie wyłączności z miejsca postojowego nr 7 usytuowanego na kondygnacji -1 budynku, zgodnie z treścią aktu notarialnego stanowiącego podstawę wpisu, (iv) prawami związanymi w postaci udziału w wysokości 4488/763825 w prawie użytkowania wieczystego gruntu (KW nr WA4M/00234721/4), na którym posadowiony jest budynek, (v) prawem do wyłącznego korzystania z powierzchni wspólnych dla lokali biurowych składających się na 1 piętrze z holu windowego z korytarzem, szybu windowego, rozdzielni elektrycznej, pralni, pomieszczenia technicznego, toalety dla niepełnosprawnych, toalety damskiej i męskiej, przejścia technicznego, wentylatorni biur i lokali usługowych oraz na parterze z holu biurowego, klatek schodowych i szybu windowego, o powierzchni 353,73 m2, które będą mieli właściciele lokali biurowych położonych na parterze oraz na pierwszym piętrze budynku (tj. lokali o przeznaczeniu biurowym), przy czym właściciele lokali biurowych są zobowiązani udostępniać powierzchnie wspólne dla lokali biurowych służbom technicznym w celu dostępu do urządzeń infrastruktury tam się znajdujących, w tym ich remontów i konserwacji - zgodnie z paragrafem 6 ust. 1 lit a) aktu stanowiącego podstawę wpisu oraz (vi) udziałem 4488/763825 w prawie współwłasności części wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, b. (i) prawa własności lokalu niemieszkalnego nr LU5 położonego przy ul. Kopernika 5 w Warszawie, o powierzchni 428,12 m2 , stanowiącego odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WA4M/00435546/2 wraz z (ii) każdoczesnego właściciela lokalu użytkowego nr LU5 do korzystania na zasadzie wyłączności z miejsc postojowych nr 2, 3, 12, 30 usytuowanych na kondygnacji -1 budynku, zgodnie z aktem notarialnym Rep. A 4782/2013, (iii) prawami związanymi w postaci udziału w wysokości 42812/763825 w prawie użytkowania wieczystego gruntu (KW nr WA4M/00234721/4), na którym posadowiony jest budynek, (iv) prawem do wyłącznego korzystania z powierzchni wspólnych dla lokali biurowych składających się na 1 piętrze z holu windowego z korytarzem, szybu windowego, rozdzielni elektrycznej, pralni, pomieszczenia technicznego, toalety dla niepełnosprawnych, toalety damskiej i męskiej, przejścia technicznego, wentylatorni biur i lokali usługowych oraz na parterze z holu biurowego, klatek schodowych i szybu windowego, o powierzchni 353,73 m2 , które będą mieli właściciele lokali biurowych położonych na parterze oraz na pierwszym piętrze budynku (tj. lokali o przeznaczeniu biurowym), przy czym właściciele lokali biurowych są zobowiązani udostępniać powierzchnie wspólne dla lokali biurowych służbom technicznym w celu dostępu do urządzeń infrastruktury tam się znajdujących, w tym ich remontów i konserwacji - zgodnie z paragrafem 6 ust. 1 lit a) aktu stanowiącego podstawę wpisu oraz (v) udziałem 42812/763825 w prawie współwłasności części wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali § 1 Przedmiot przetargu 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż łącznie: a. (i) prawa własności lokalu niemieszkalnego nr LU4B położonego przy ul. Kopernika 5 w Warszawie, o powierzchni 44,88 m2, stanowiącego odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WA4M/00435731/6 wraz z (ii) prawem do wyłącznego korzystania z ogródka stanowiącego część działki nr 38 o powierzchni 80m2, które w ramach dokonanego podziału quoad usum przeznaczona zostaje do wyłącznego korzystania przez właścicieli lokali użytkowych nr LU4, LU4A, LU4B usytuowanych na parterze budynku z zobowiązaniem do utrzymania go w należytym stanie, (iii) uprawnieniem każdoczesnego właściciela lokalu użytkowego nr LU4B do korzystania na zasadzie wyłączności z miejsca postojowego nr 7 usytuowanego na kondygnacji -1 budynku, zgodnie z treścią aktu notarialnego stanowiącego podstawę wpisu, (iv) prawami związanymi w postaci udziału w wysokości 4488/763825 w prawie użytkowania wieczystego gruntu (KW nr WA4M/00234721/4), na którym posadowiony jest budynek, (v) prawem do wyłącznego korzystania z powierzchni wspólnych dla lokali biurowych składających się na 1 piętrze z holu windowego z korytarzem, szybu windowego, rozdzielni elektrycznej, pralni, pomieszczenia technicznego, toalety dla niepełnosprawnych, toalety damskiej i męskiej, przejścia technicznego, wentylatorni biur i lokali usługowych oraz na parterze z holu biurowego, klatek schodowych i szybu windowego, o powierzchni 353,73 m2, które będą mieli właściciele lokali biurowych położonych na parterze oraz na pierwszym piętrze budynku (tj. lokali o przeznaczeniu biurowym), przy czym właściciele lokali biurowych są zobowiązani udostępniać powierzchnie wspólne dla lokali biurowych służbom technicznym w celu dostępu do urządzeń infrastruktury tam się znajdujących, w tym ich remontów i konserwacji - zgodnie z paragrafem 6 ust. 1 lit a) aktu stanowiącego podstawę wpisu oraz (vi) udziałem 4488/763825 w prawie współwłasności części wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, b. (i) prawa własności lokalu niemieszkalnego nr LU5 położonego przy ul. Kopernika 5 w Warszawie, o powierzchni 428,12 m2 , stanowiącego odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WA4M/00435546/2 wraz z (ii) każdoczesnego właściciela lokalu użytkowego nr LU5 do korzystania na zasadzie wyłączności z miejsc postojowych nr 2, 3, 12, 30 usytuowanych na kondygnacji -1 budynku, zgodnie z aktem notarialnym Rep. A 4782/2013, (iii) prawami związanymi w postaci udziału w wysokości 42812/763825 w prawie użytkowania wieczystego gruntu (KW nr WA4M/00234721/4), na którym posadowiony jest budynek, (iv) prawem do wyłącznego korzystania z powierzchni wspólnych dla lokali biurowych składających się na 1 piętrze z holu windowego z korytarzem, szybu windowego, rozdzielni elektrycznej, pralni, pomieszczenia technicznego, toalety dla niepełnosprawnych, toalety damskiej i męskiej, przejścia technicznego, wentylatorni biur i lokali usługowych oraz na parterze z holu biurowego, klatek schodowych i szybu windowego, o powierzchni 353,73 m2 , które będą mieli właściciele lokali biurowych położonych na parterze oraz na pierwszym piętrze budynku (tj. lokali o przeznaczeniu biurowym), przy czym właściciele lokali biurowych są zobowiązani udostępniać powierzchnie wspólne dla lokali biurowych służbom technicznym w celu dostępu do urządzeń infrastruktury tam się znajdujących, w tym ich remontów i konserwacji - zgodnie z paragrafem 6 ust. 1 lit a) aktu stanowiącego podstawę wpisu oraz (v) udziałem 42812/763825 w prawie współwłasności części wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali. 2. Operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawcę majątkowego mgr inż. Agnieszkę Staszowską-Pas, nr uprawnień 6330 z dnia 31 lipca 2017 roku są udostępnione do wglądu w Kancelarii syndyka Lechosława Kochańskiego - ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, w godz. 900-1600, po uprzednim umówieniu się na termin oględzin oraz w aktach sprawy sygn. akt XVIII GUp 36/19 w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. § 2 Podstawy prawne przetargu/aukcji 1. Przedmiot przetargu zbywany jest na zasadach określonych w niniejszych warunkach zatwierdzonych przez Sędziego komisarza w trybie przetargu (lub dodatkowo aukcji) określonych w art. 320 i nast. ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 r. (dalej: „Pr.up.”), do których odpowiednio stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. z dnia 17 grudnia 2013 r. Dz. U. z 2014 r., poz. 121). 2. Do przetargu/aukcji mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. 3. W przetargu nie mogą uczestniczyć podmioty, które nie mogą nabyć rzeczy ani praw pochodzących ze sprzedaży dokonanej w postępowaniu upadłościowym zgodnie z art. 157a ust. 2 i 3 Pr.up., a ponadto: a) Sędzia komisarz i syndyk, ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia lub małżonek takiej osoby, jak również osoby pozostające z nim w faktycznym związku, wspólnie z nim zamieszkujące i gospodarujące, przy czym przeszkody te trwają mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia, b) upadły. § 3 Cena wywoławcza, ogłoszenie, oferty 1. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 8.681.000,00 zł (słownie: osiem milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych). 2. Ogłoszenie o przetargu zostanie podane do wiadomości publicznej przez jego zamieszczenie w poczytnym dzienniku o zasięgu krajowym oraz na co najmniej jednym portalu internetowym. 3. Oferty należy składać do dnia 11 grudnia 2019 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. 4. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana. 5. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego sądu wraz z podaniem sygnatury akt XVIII GUp 36/19 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym SKOK Wołomin - nr KW WA4M/00435731/6 i WA4M/00435546/2” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. 6. Oferta, pod rygorem odrzucenia, powinna zawierać: a) Dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, adres/adres rejestrowy oferenta, forma prawna oferenta oraz numeru KRS, REGON oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej nr PESEL. b) Aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wypis z KRS, CEIDG lub innych rejestrów (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej kopia aktualnego dowodu osobistego. c) Oferowana cena nabycia za składniki majątkowe będące przedmiotem niniejszego przetargu winny być wyrażona kwotowo i słownie oraz nie może być niższa niż cena wywoławcza, przy czym przy rozbieżności cen, decyduje cena wyrażona słownie. d) Dowód wpłaty wadium na wskazany rachunek bankowy. e) Zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. f) Oświadczenie o przyjęciu warunków przetargu. g) Oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości oraz jej opisem i oszacowaniem i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń. h) Oświadczenie, iż oferent przyjmuje do wiadomości wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 k.c. oraz art. 313 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 r. i) Wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli są wymagane prawem ze względu na osobę lub firmę nabywcy. j) W przypadku działania przez pełnomocnika, oryginał dokumentu udzielającego pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do reprezentacji oferenta w przetargu i aukcji. k) Wskazanie numeru rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium w przypadku niewybrania oferty. l) Podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta niebędącego osobą fizyczną na ofercie oraz wszystkich oświadczeniach. m) Oświadczenie, iż nie zachodzi podstawa do wyłączenia określona w § 2 ust. 2 i 3 niniejszych warunków. n) Oświadczenie oferenta będącego osobą fizyczną, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak to czy nabywa przedmiot przetargu do majątku wspólnego małżonków czy do majątku osobistego. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku osobistego oferent winien złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku wspólnego małżonków ofertę może złożyć jeden z nich, jednakże zgodnie z art. 37 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymagana jest zgoda drugiego małżonka. Zgoda drugiego małżonka na nabycie przedmiotu przetargu do majątku wspólnego winna być wyrażona w formie aktu notarialnego i winna obejmować zgodę na nabycie przedmiotu przetargu, złożenie oferty oraz udział w licytacji, w tym również możliwość postąpienia na warunkach określonych uznaniem współmałżonka biorącego udział w licytacji. o) Oświadczenie, że oferent w przypadku zatwierdzenia wyboru jego oferty złoży w umowie sprzedaży oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu umowy na dzień zawarcia umowy sprzedaży i niewnoszeniu z tych tytułów żadnych zastrzeżeń i roszczeń. § 4 Wadium 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 900.000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych). 2. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wołominie w BNP Paribas Bank Polska S.A. o numerze: 04 1750 0009 0000 0000 0468 6675, z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt XVIII GUp 36/19 - Kopernika 5/LU4B i LU5” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy. § 5 Przetarg pisemny 1. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 16 grudnia 2019 r., o godzinie 1345, w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr 14. 2. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego komisarza i przybyłych oferentów. 3. Przetarg pod nadzorem Sędziego komisarza i w obecności przybyłych oferentów prowadzi syndyk masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wołominie Lechosław Kochański lub jego pełnomocnik. 4. Oferenci zobowiązani są okazać dowody tożsamości oraz dokumenty uprawniające do reprezentacji oferenta oraz posiadane pełnomocnictwa (w przypadku gdy nastąpiła zmiana danych zgodnie z § 3 pkt 6 lit. j). 5. Przystępując do przetargu syndyk wykonuje następujące czynności: 1. stwierdza prawidłowość ogłoszenia o przetargu 2. ustala liczbę złożonych ofert 3. sprawdza czy wadium zostało wpłacone przez oferentów 4. otwiera koperty z ofertami i sprawdza czy oferty: a) odpowiadają warunkom regulaminu przetargu b) zostały złożone w wyznaczonym terminie c) zawierają wszystkie dane niezbędne do identyfikacji oferenta d) w wyniku tych czynności ustala które, oferty spełniają warunki przetargu oraz które oferty podlegają odrzuceniu bez rozpoznania. 6. Po stwierdzeniu, iż złożone oferta/oferty spełniają warunki formalne przewidziane powyżej syndyk ustala wysokość złożonych ofert. Jeśli tylko jedna oferta spełnia wymogi formalne, w tym co do ceny minimalnej oraz wpłaty wadium, syndyk dokonuje wyboru tego oferenta. § 6 Aukcja 1. Jeśli została złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone na następujących warunkach: a) cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaoferowana za nieruchomość będącą przedmiotem niniejszego przetargu, zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji, b) oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył wyższą ofertę, c) licytacja odbywa się w ten sposób, iż prowadzący ją syndyk rozpoczyna od ceny wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe, z tym, że podwyższenie ceny nie może być niższe niż wynosi ustalona w regulaminie kwota postąpienia, d) postąpienie w licytacji ustala się na kwotę nie mniejszą niż 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych), e) syndyk wybiera ofertę uczestnika licytacji (udziela przybicia), który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył. Trzecie powtórzenie oferowanej ceny będzie równoznaczne z jej przybiciem, f) syndyk dokonuje wyboru oferenta, któremu udzielono przybicia. 2. W przypadku złożenia dwóch identycznych ofert co do ceny i braku faktycznego przystąpienia do licytacji przez oferentów, syndykowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta. § 7 Rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy sprzedaży 1. Wybór oferenta dokonany przez syndyka wymaga zatwierdzenia przez Sędziego komisarza. 2. Sędzia komisarz wydaje postanowienie zatwierdzające wybór oferenta na posiedzeniu, na którym rozpoznano oferty. 3. Sędzia komisarz może odroczyć wydanie postanowienia o zatwierdzeniu wyboru oferenta o tydzień. W takim przypadku postanowienie o wyborze oferenta podlega obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 4. Oferentom, których oferty nie zostały przyjęte przysługuje zwrot wpłaconego wadium w ciągu 7 dni od dnia dokonania wyboru oferenta bez odsetek na rachunek bankowy wskazany przez oferenta w treści oferty. 5. Wadium wpłacone przez oferenta, którego wybrano podlega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Oferent zobowiązany jest uiścić pełną cenę przed podpisaniem umowy wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy masy upadłości, najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. 6. W przypadku gdy oferent, którego ofertę wybrał syndyk i zatwierdził Sędzia komisarz będzie uchylał się od podpisania umowy sprzedaży przedmiotu przetargu w formie aktu notarialnego i nie podpisze umowy w terminie czterech miesięcy od dnia stwierdzenia przez Sędziego Komisarza prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu wyboru oferty, wadium wpłacone przez oferenta ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości. 7. Potrącenie wierzytelności przysługującej Kupującemu wobec Upadłego z wierzytelnością z tytułu ceny nabycia jest niedopuszczalne. 8. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Syndyk zastrzega sobie prawo wyboru notariusza, u którego nastąpi podpisanie aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. 9. Z chwilą zawarcia umowy na nabywcę przechodzi przedmiot przetargu. 10. Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. 11. Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty w szczególnie uzasadnionych przypadkach po ich wskazaniu. 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 60, poz. 535 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54343

Dodano: 2019-10-22 15:41:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Wołominie w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 54344. SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO- -KREDYTOWA W WOŁOMINIE W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Wołominie. KRS 0000058805. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 listopada 2001 r., sygn. akt XVIII GUp 36/19. [BMSiG-54153/2019] WARUNKI PRZETARGU I AUKCJI na sprzedaż (i) prawa własności lokalu mieszkalnego nr 9 położonego przy ul. Legionów 27 w Wołominie, o powierzchni 66,50 m2 , stanowiącego odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WA1W/00134464/0 wraz z (ii) prawami związanymi w postaci udziału w wysokości 126/1000 w prawie własności gruntu (KW nr WA1W/00101306/5), na którym posadowiony jest budynek oraz (iii) udziałem 126/1000 w prawie współwłasności części wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali § 1 Przedmiot przetargu 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż (i) prawa własności lokalu mieszkalnego nr 9 położonego przy ul. Legionów 27 w Wołominie, o powierzchni 66,50 m2 , stanowiącego odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WA1W/00134464/0 wraz z (ii) prawami związanymi w postaci udziału w wysokości 126/1000 w prawie własności gruntu (KW nr WA1W/00101306/5), na którym posadowiony jest budynek oraz (iii) udziałem 126/1000 w prawie współwłasności części wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali. 2. Operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego mgr inż. Agnieszkę Staszowską-Pas, nr uprawnień 6330, z dnia 31 lipca 2017 roku są udostępnione do wglądu w Kancelarii syndyka Lechosława Kochańskiego, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, w godz. 900-1600 po uprzednim umówieniu się na termin oględzin oraz w aktach sprawy, sygn. akt XVIII GUp 36/19, w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. § 2 Podstawy prawne przetargu/aukcji 1. Przedmiot przetargu zbywany jest na zasadach określonych w niniejszych warunkach zatwierdzonych przez Sędziego komisarza w trybie przetargu (lub dodatkowo aukcji) określonych w art. 320 i nast. ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 r. (dalej: „Pr.up.”), do których odpowiednio stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. z dnia 17 grudnia 2013 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 121). 2. Do przetargu/aukcji mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. 3. W przetargu nie mogą uczestniczyć podmioty, które nie mogą nabyć rzeczy ani praw pochodzących ze sprzedaży dokonanej w postępowaniu upadłościowym zgodnie z art. 157a ust. 2 i 3 Pr.up., a ponadto: a) Sędzia komisarz i syndyk, ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia lub małżonek takiej osoby, jak również osoby pozostające z nim w faktycznym związku, wspólnie z nim zamieszkujące i gospodarujące, przy czym przeszkody te trwają mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia, b) upadły. § 3 Cena wywoławcza, ogłoszenie, oferty 1. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 223.500,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia trzy tysiące pięćset złotych) plus ewentualny podatek VAT. 2. Ogłoszenie o przetargu zostanie podane do wiadomości publicznej przez jego zamieszczenie w poczytnym dzienniku o zasięgu krajowym oraz na co najmniej jednym portalu internetowym. 3. Oferty należy składać do dnia 11 grudnia 2019 r., na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. 4. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana. 5. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego sądu wraz z podaniem sygnatury akt XVIII GUp 36/19 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym SKOK Wołomin - nr KW WA1W/00134464/0” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. 6. Oferta, pod rygorem odrzucenia, powinna zawierać: a) Dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, adres/adres rejestrowy oferenta, forma prawna oferenta oraz numeru KRS, REGON oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej nr PESEL. b) Aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wypis z KRS, CEIDG lub innych rejestrów (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej kopia aktualnego dowodu osobistego. c) Oferowana cena nabycia za składniki majątkowe będące przedmiotem niniejszego przetargu winny być wyrażona kwotowo i słownie oraz nie może być niższa niż cena wywoławcza, przy czym przy rozbieżności cen, decyduje cena wyrażona słownie. d) Dowód wpłaty wadium na wskazany rachunek bankowy. e) Zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. f) Oświadczenie o przyjęciu warunków przetargu. g) Oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości oraz jej opisem i oszacowaniem i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń. h) Oświadczenie, iż oferent przyjmuje do wiadomości wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 k.c. oraz art. 313 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 r. i) Wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli są wymagane prawem ze względu na osobę lub firmę nabywcy. j) W przypadku działania przez pełnomocnika, oryginał dokumentu udzielającego pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do reprezentacji oferenta w przetargu i aukcji. k) Wskazanie numeru rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium w przypadku niewybrania oferty. l) Podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta niebędącego osobą fizyczną na ofercie oraz wszystkich oświadczeniach. m) Oświadczenie, iż nie zachodzi podstawa do wyłączenia określona w § 2 ust. 2 i 3 niniejszych warunków. n) Oświadczenie oferenta będącego osobą fizyczną, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak to czy nabywa przedmiot przetargu do majątku wspólnego małżonków czy do majątku osobistego. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku osobistego oferent winien złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku wspólnego małżonków ofertę może złożyć jeden z nich, jednakże zgodnie z art. 37 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymagana jest zgoda drugiego małżonka. Zgoda drugiego małżonka na nabycie przedmiotu przetargu do majątku wspólnego winna być wyrażona w formie aktu notarialnego i winna obejmować zgodę na nabycie przedmiotu przetargu, złożenie oferty oraz udział w licytacji, w tym również możliwość postąpienia na warunkach określonych uznaniem współmałżonka biorącego udział w licytacji. o) Oświadczenie, że oferent w przypadku zatwierdzenia wyboru jego oferty złoży w umowie sprzedaży oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu umowy na dzień zawarcia umowy sprzedaży i niewnoszeniu z tych tytułów żadnych zastrzeżeń i roszczeń. § 4 Wadium 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 23.000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych). 2. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wołominie, w BNP Paribas Bank Polska S.A., o numerze: 04 1750 0009 0000 0000 0468 6675, z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt XVIII GUp 36/19 - Legionów 27/9” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy. § 5 Przetarg pisemny 1. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 16 grudnia 2019 r., o godzinie 1045, w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr 14. 2. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego komisarza i przybyłych oferentów. 3. Przetarg pod nadzorem Sędziego komisarza i w obecności przybyłych oferentów prowadzi syndyk masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wołominie, Lechosław Kochański lub jego pełnomocnik. 4. Oferenci zobowiązani są okazać dowody tożsamości oraz dokumenty uprawniające do reprezentacji oferenta oraz posiadane pełnomocnictwa (w przypadku gdy nastąpiła zmiana danych zgodnie z § 3 pkt 6 lit. j). 5. Przystępując do przetargu syndyk wykonuje następujące czynności: 1. stwierdza prawidłowość ogłoszenia o przetargu 2. ustala liczbę złożonych ofert 3. sprawdza czy wadium zostało wpłacone przez oferentów 4. otwiera koperty z ofertami i sprawdza czy oferty: a) odpowiadają warunkom regulaminu przetargu b) zostały złożone w wyznaczonym terminie c) zawierają wszystkie dane niezbędne do identyfikacji oferenta d) w wyniku tych czynności ustala które, oferty spełniają warunki przetargu oraz które oferty podlegają odrzuceniu bez rozpoznania. 6. Po stwierdzeniu, iż złożone oferta/oferty spełniają warunki formalne przewidziane powyżej syndyk ustala wysokość złożonych ofert. Jeśli tylko jedna oferta spełnia wymogi formalne, w tym co do ceny minimalnej oraz wpłaty wadium, syndyk dokonuje wyboru tego oferenta. § 6 Aukcja 1. Jeśli została złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone na następujących warunkach: a) cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaoferowana za nieruchomość będącą przedmiotem niniejszego przetargu, zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji, b) oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył wyższą ofertę, c) licytacja odbywa się w ten sposób, iż prowadzący ją syndyk rozpoczyna od ceny wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe, z tym, że podwyższenie ceny nie może być niższe niż wynosi ustalona w regulaminie kwota postąpienia, d) postąpienie w licytacji ustala się na kwotę nie mniejszą niż 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych), e) syndyk wybiera ofertę uczestnika licytacji (udziela przybicia), który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył. Trzecie powtórzenie oferowanej ceny będzie równoznaczne z jej przybiciem, f) syndyk dokonuje wyboru oferenta, któremu udzielono przybicia. 2. W przypadku złożenia dwóch identycznych ofert co do ceny i braku faktycznego przystąpienia do licytacji przez oferentów, syndykowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta. § 7 Rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy sprzedaży 1. Wybór oferenta dokonany przez syndyka wymaga zatwierdzenia przez Sędziego komisarza. 2. Sędzia komisarz wydaje postanowienie zatwierdzające wybór oferenta na posiedzeniu, na którym rozpoznano oferty. 3. Sędzia komisarz może odroczyć wydanie postanowienia o zatwierdzeniu wyboru oferenta o tydzień. W takim przypadku postanowienie o wyborze oferenta podlega obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 4. Oferentom, których oferty nie zostały przyjęte przysługuje zwrot wpłaconego wadium w ciągu 7 dni od dnia dokonania wyboru oferenta bez odsetek na rachunek bankowy wskazany przez oferenta w treści oferty. 5. Wadium wpłacone przez oferenta, którego wybrano podlega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Oferent zobowiązany jest uiścić pełną cenę przed podpisaniem umowy wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy masy upadłości, najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. 6. W przypadku gdy oferent, którego ofertę wybrał syndyk i zatwierdził Sędzia komisarz będzie uchylał się od podpisania umowy sprzedaży przedmiotu przetargu w formie aktu notarialnego i nie podpisze umowy w terminie czterech miesięcy od dnia stwierdzenia przez Sędziego komisarza prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu wyboru oferty, wadium wpłacone przez oferenta ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości. 7. Potrącenie wierzytelności przysługującej Kupującemu wobec Upadłego z wierzytelnością z tytułu ceny nabycia jest niedopuszczalne. 8. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Syndyk zastrzega sobie prawo wyboru notariusza, u którego nastąpi podpisanie aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. 9. Z chwilą zawarcia umowy na nabywcę przechodzi przedmiot przetargu. 10. Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. 11. Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty w szczególnie uzasadnionych przypadkach po ich wskazaniu. 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 r. (Dz. U. 2003 r., Nr 60, poz. 535 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54344

Dodano: 2019-10-22 15:42:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Wołominie w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 54345. SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO- -KREDYTOWA W WOŁOMINIE W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Wołominie. KRS 0000058805. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 listopada 2001 r., sygn. akt XVIII GUp 36/19. [BMSiG-54159/2019] WARUNKI PRZETARGU I AUKCJI na sprzedaż (i) prawa własności lokalu mieszkalnego nr 7 położonego przy ul. Legionów 27 w Wołominie, o powierzchni 55,60 m2 , stanowiącego odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WA1W/00134462/6 wraz z (ii) prawami związanymi w postaci udziału w wysokości 105/1000 w prawie własności gruntu (KW nr WA1W/00101306/5), na którym posadowiony jest budynek oraz (iii) udziałem 105/1000 w prawie współwłasności części wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali § 1 Przedmiot przetargu 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż (i) prawa własności lokalu mieszkalnego nr 7 położonego przy ul. Legionów 27 w Wołominie, o powierzchni 55,60 m2 , stanowiącego odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WA1W/00134462/6 wraz z (ii) prawami związanymi w postaci udziału w wysokości 105/1000 w prawie własności gruntu (KW nr WA1W/00101306/5), na którym posadowiony jest budynek oraz (iii) udziałem 105/1000 w prawie współwłasności części wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali. 2. Operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego mgr inż. Agnieszkę Staszowską-Pas, nr uprawnień 6330 z dnia 31 lipca 2017 roku są udostępnione do wglądu w Kancelarii syndyka Lechosława Kochańskiego, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, w godz. 900-1600 po uprzednim umówieniu się na termin oględzin oraz w aktach sprawy, sygn. akt XVIII GUp 36/19, w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. § 2 Podstawy prawne przetargu/aukcji 1. Przedmiot przetargu zbywany jest na zasadach określonych w niniejszych warunkach zatwierdzonych przez Sędziego komisarza w trybie przetargu (lub dodatkowo aukcji) określonych w art. 320 i nast. ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 r. (dalej: „Pr.up.”), do których odpowiednio stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. z dnia 17 grudnia 2013 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 121). 2. Do przetargu/aukcji mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. 3. W przetargu nie mogą uczestniczyć podmioty, które nie mogą nabyć rzeczy ani praw pochodzących ze sprzedaży dokonanej w postępowaniu upadłościowym, zgodnie z art. 157a ust. 2 i 3 Pr.up., a ponadto: a) Sędzia komisarz i syndyk, ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia lub małżonek takiej osoby, jak również osoby pozostające z nim w faktycznym związku, wspólnie z nim zamieszkujące i gospodarujące, przy czym przeszkody te trwają mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia, b) upadły. § 3 Cena wywoławcza, ogłoszenie, oferty 1. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 255.900,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset złotych) netto plus ewentualny podatek VAT. 2. Ogłoszenie o przetargu zostanie podane do wiadomości publicznej przez jego zamieszczenie w poczytnym dzienniku o zasięgu krajowym oraz na co najmniej jednym portalu internetowym. 3. Oferty należy składać do dnia 11 grudnia 2019 r., na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. 4. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana. 5. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego sądu wraz z podaniem sygnatury akt XVIII GUp 36/19 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym SKOK Wołomin - nr KW WA1W/00134462/6” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. 6. Oferta, pod rygorem odrzucenia, powinna zawierać: a) Dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, adres/adres rejestrowy oferenta, forma prawna oferenta oraz numeru KRS, REGON oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej nr PESEL. b) Aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wypis z KRS, CEIDG lub innych rejestrów (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej kopia aktualnego dowodu osobistego. c) Oferowana cena nabycia za składniki majątkowe będące przedmiotem niniejszego przetargu winny być wyrażona kwotowo i słownie oraz nie może być niższa niż cena wywoławcza, przy czym przy rozbieżności cen, decyduje cena wyrażona słownie. d) Dowód wpłaty wadium na wskazany rachunek bankowy. e) Zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. f) Oświadczenie o przyjęciu warunków przetargu. g) Oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości oraz jej opisem i oszacowaniem i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń. h) Oświadczenie, iż oferent przyjmuje do wiadomości wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne, na zasadzie art. 558 § 1 k.c. oraz art. 313 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 r. i) Wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli są wymagane prawem ze względu na osobę lub firmę nabywcy. j) W przypadku działania przez pełnomocnika, oryginał dokumentu udzielającego pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do reprezentacji oferenta w przetargu i aukcji. k) Wskazanie numeru rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium w przypadku niewybrania oferty . l) Podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta niebędącego osobą fizyczną na ofercie oraz wszystkich oświadczeniach. m) Oświadczenie, iż nie zachodzi podstawa do wyłączenia określona w § 2 ust. 2 i 3 niniejszych warunków. n) Oświadczenie oferenta będącego osobą fizyczną, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak to czy nabywa przedmiot przetargu do majątku wspólnego małżonków czy do majątku osobistego. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku osobistego oferent winien złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku wspólnego małżonków ofertę może złożyć jeden z nich, jednakże zgodnie z art. 37 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 Kodeks rodzinny i opiekuńczy, wymagana jest zgoda drugiego małżonka. Zgoda drugiego małżonka na nabycie przedmiotu przetargu do majątku wspólnego winna być wyrażona w formie aktu notarialnego i winna obejmować zgodę na nabycie przedmiotu przetargu, złożenie oferty oraz udział w licytacji, w tym również możliwość postąpienia na warunkach określonych uznaniem współmałżonka biorącego udział w licytacji. o) Oświadczenie, że oferent w przypadku zatwierdzenia wyboru jego oferty złoży w umowie sprzedaży oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu umowy na dzień zawarcia umowy sprzedaży i niewnoszeniu z tych tytułów żadnych zastrzeżeń i roszczeń. § 4 Wadium 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 26.000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych). 2. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wołominie, w BNP Paribas Bank Polska S.A., o numerze: 04 1750 0009 0000 0000 0468 6675, z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt XVIII GUp 36/19 - Legionów 27/7” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy. § 5 Przetarg pisemny 1. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 16 grudnia 2019 r., o godzinie 1000, w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr 14. 2. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego komisarza i przybyłych oferentów. 3. Przetarg pod nadzorem Sędziego komisarza i w obecności przybyłych oferentów prowadzi syndyk masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wołominie, Lechosław Kochański lub jego pełnomocnik. 4. Oferenci zobowiązani są okazać dowody tożsamości oraz dokumenty uprawniające do reprezentacji oferenta oraz posiadane pełnomocnictwa (w przypadku gdy nastąpiła zmiana danych zgodnie z § 3 pkt 6 lit. j). 5. Przystępując do przetargu syndyk wykonuje następujące czynności: 1. stwierdza prawidłowość ogłoszenia o przetargu 2. ustala liczbę złożonych ofert 3. sprawdza czy wadium zostało wpłacone przez oferentów 4. otwiera koperty z ofertami i sprawdza czy oferty: a) odpowiadają warunkom regulaminu przetargu b) zostały złożone w wyznaczonym terminie c) zawierają wszystkie dane niezbędne do identyfikacji oferenta d) w wyniku tych czynności ustala które, oferty spełniają warunki przetargu oraz które oferty podlegają odrzuceniu bez rozpoznania. 6. Po stwierdzeniu, iż złożone oferta/oferty spełniają warunki formalne przewidziane powyżej syndyk ustala wysokość złożonych ofert. Jeśli tylko jedna oferta spełnia wymogi formalne, w tym co do ceny minimalnej oraz wpłaty wadium, syndyk dokonuje wyboru tego oferenta. § 6 Aukcja 1. Jeśli została złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone na następujących warunkach: a) cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaoferowana za nieruchomość będącą przedmiotem niniejszego przetargu, zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji, b) oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył wyższą ofertę, c) licytacja odbywa się w ten sposób, iż prowadzący ją syndyk rozpoczyna od ceny wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe, z tym, że podwyższenie ceny nie może być niższe niż wynosi ustalona w regulaminie kwota postąpienia, d) postąpienie w licytacji ustala się na kwotę nie mniejszą niż 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych), e) syndyk wybiera ofertę uczestnika licytacji (udziela przybicia), który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył. Trzecie powtórzenie oferowanej ceny będzie równoznaczne z jej przybiciem, f) syndyk dokonuje wyboru oferenta, któremu udzielono przybicia. 2. W przypadku złożenia dwóch identycznych ofert co do ceny i braku faktycznego przystąpienia do licytacji przez oferentów, syndykowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta. § 7 Rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy sprzedaży 1. Wybór oferenta dokonany przez syndyka wymaga zatwierdzenia przez Sędziego komisarza. 2. Sędzia komisarz wydaje postanowienie zatwierdzające wybór oferenta na posiedzeniu, na którym rozpoznano oferty. 3. Sędzia komisarz może odroczyć wydanie postanowienia o zatwierdzeniu wyboru oferenta o tydzień. W takim przypadku postanowienie o wyborze oferenta podlega obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 4. Oferentom, których oferty nie zostały przyjęte przysługuje zwrot wpłaconego wadium w ciągu 7 dni od dnia dokonania wyboru oferenta bez odsetek na rachunek bankowy wskazany przez oferenta w treści oferty. 5. Wadium wpłacone przez oferenta, którego wybrano podlega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Oferent zobowiązany jest uiścić pełną cenę przed podpisaniem umowy wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy masy upadłości, najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. 6. W przypadku gdy oferent, którego ofertę wybrał syndyk i zatwierdził Sędzia komisarz będzie uchylał się od podpisania umowy sprzedaży przedmiotu przetargu w formie aktu notarialnego i nie podpisze umowy w terminie czterech miesięcy od dnia stwierdzenia przez Sędziego komisarza prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu wyboru oferty, wadium wpłacone przez oferenta ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości. 7. Potrącenie wierzytelności przysługującej Kupującemu wobec Upadłego z wierzytelnością z tytułu ceny nabycia jest niedopuszczalne. 8. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Syndyk zastrzega sobie prawo wyboru notariusza, u którego nastąpi podpisanie aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. 9. Z chwilą zawarcia umowy na nabywcę przechodzi przedmiot przetargu. 10. Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. 11. Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty w szczególnie uzasadnionych przypadkach po ich wskazaniu. 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 r. (Dz. U. 2003 r., Nr 60, poz. 535 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54345

Dodano: 2019-10-22 15:42:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Wołominie w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 54346. SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO- -KREDYTOWA W WOŁOMINIE W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Wołominie. KRS 0000058805. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 listopada 2001 r., sygn. akt XVIII GUp 36/19. [BMSiG-54163/2019] WARUNKI PRZETARGU I AUKCJI na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Wołominie przy ul. Legionów 54, składającej się z działki ew. nr 245 o powierzchni 0,0497 ha, w obrębie oznaczonym numerem 0028, zabudowanej budynkiem o powierzchni zabudowy 153 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1W/00000179/7 § 1 Przedmiot przetargu 1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości położonej w Wołominie przy ul. Legionów 54, składającej się z działki ew. nr 245 o powierzchni 0,0497 ha, w obrębie oznaczonym numerem 0028, zabudowanej budynkiem o powierzchni zabudowy 153 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1W/00000179/7. 2. Operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego mgr inż. Agnieszkę Staszowską-Pas, nr uprawnień 6330, z dnia 31 lipca 2017 roku, jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Lechosława Kochańskiego, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, w godz. 900-1600 po uprzednim umówieniu się na termin oględzin oraz w aktach sprawy, sygn. akt XVIII GUp 36/19, w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. § 2 Podstawy prawne przetargu/aukcji 1. Przedmiot przetargu zbywany jest na zasadach określonych w niniejszych warunkach zatwierdzonych przez Sędziego komisarza w trybie przetargu (lub dodatkowo aukcji) określonych w art. 320 i nast. ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 r. (dalej: „Pr.up.”), do których odpo- wiednio stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. z dnia 17 grudnia 2013 r. Dz. U. z 2014 r., poz. 121). 2. Do przetargu/aukcji mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. 3. W przetargu nie mogą uczestniczyć podmioty, które nie mogą nabyć rzeczy ani praw pochodzących ze sprzedaży dokonanej w postępowaniu upadłościowym zgodnie z art. 157a ust. 2 i 3 Pr.up., a ponadto: a) Sędzia komisarz i syndyk, ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia lub małżonek takiej osoby, jak również osoby pozostające z nim w faktycznym związku, wspólnie z nim zamieszkujące i gospodarujące, przy czym przeszkody te trwają mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia, b) upadły. § 3 Cena wywoławcza, ogłoszenie, oferty 1. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 512.000,00 zł (słownie: pięćset dwanaście tysięcy złotych). 2. Ogłoszenie o przetargu zostanie podane do wiadomości publicznej przez jego zamieszczenie w poczytnym dzienniku o zasięgu krajowym oraz na co najmniej jednym portalu internetowym. 3. Oferty należy składać do dnia 11 grudnia 2019 r., na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. 4. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana. 5. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego sądu wraz z podaniem sygnatury akt XVIII GUp 36/19, oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym SKOK Wołomin - nr KW WA1W/00000179/7” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. 6. Oferta, pod rygorem odrzucenia, powinna zawierać: a) Dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, adres/adres rejestrowy oferenta, forma prawna oferenta oraz numeru KRS, REGON oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej nr PESEL. b) Aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wypis z KRS, CEIDG lub innych rejestrów (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej kopia aktualnego dowodu osobistego. c) Oferowana cena nabycia za składniki majątkowe będące przedmiotem niniejszego przetargu winny być wyrażona kwotowo i słownie oraz nie może być niższa niż cena wywoławcza, przy czym przy rozbieżności cen, decyduje cena wyrażona słownie. d) Dowód wpłaty wadium na wskazany rachunek bankowy. e) Zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. f) Oświadczenie o przyjęciu warunków przetargu. g) Oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości oraz jej opisem i oszacowaniem i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń. h) Oświadczenie, iż oferent przyjmuje do wiadomości wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 k.c. oraz art. 313 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 r. i) Wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli są wymagane prawem ze względu na osobę lub firmę nabywcy. j) W przypadku działania przez pełnomocnika, oryginał dokumentu udzielającego pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do reprezentacji oferenta w przetargu i aukcji. k) Wskazanie numeru rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium w przypadku niewybrania oferty. l) Podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta niebędącego osobą fizyczną na ofercie oraz wszystkich oświadczeniach. m) Oświadczenie, iż nie zachodzi podstawa do wyłączenia określona w § 2 ust. 2 i 3 niniejszych warunków. n) Oświadczenie oferenta będącego osobą fizyczną, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak to czy nabywa przedmiot przetargu do majątku wspólnego małżonków czy do majątku osobistego. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku osobistego oferent winien złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku wspólnego małżonków ofertę może złożyć jeden z nich, jednakże zgodnie z art. 37 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 Kodeks rodzinny i opiekuńczy, wymagana jest zgoda drugiego małżonka. Zgoda drugiego małżonka na nabycie przedmiotu przetargu do majątku wspólnego winna być wyrażona w formie aktu notarialnego i winna obejmować zgodę na nabycie przedmiotu przetargu, złożenie oferty oraz udział w licytacji, w tym również możliwość postąpienia na warunkach określonych uznaniem współmałżonka biorącego udział w licytacji. o) Oświadczenie, że oferent w przypadku zatwierdzenia wyboru jego oferty złoży w umowie sprzedaży oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu umowy na dzień zawarcia umowy sprzedaży i niewnoszeniu z tych tytułów żadnych zastrzeżeń i roszczeń. § 4 Wadium Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 52.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych). 2. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wołominie, w BNP Paribas Bank Polska S.A., o numerze: 04 1750 0009 0000 0000 0468 6675, z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt XVIII GUp 36/19 - Legionów 54” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy. § 5 Przetarg pisemny 1. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 16 grudnia 2019 r., o godzinie 1245, w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr 14. 2. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego komisarza i przybyłych oferentów. 3. Przetarg pod nadzorem Sędziego komisarza i w obecności przybyłych oferentów prowadzi syndyk masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wołominie, Lechosław Kochański lub jego pełnomocnik. 4. Oferenci zobowiązani są okazać dowody tożsamości oraz dokumenty uprawniające do reprezentacji oferenta oraz posiadane pełnomocnictwa (w przypadku gdy nastąpiła zmiana danych zgodnie z § 3 pkt 6 lit. j). 5. Przystępując do przetargu syndyk wykonuje następujące czynności: 1. stwierdza prawidłowość ogłoszenia o przetargu 2. ustala liczbę złożonych ofert 3. sprawdza czy wadium zostało wpłacone przez oferentów 4. otwiera koperty z ofertami i sprawdza czy oferty: a) odpowiadają warunkom regulaminu przetargu b) zostały złożone w wyznaczonym terminie c) zawierają wszystkie dane niezbędne do identyfikacji oferenta d) w wyniku tych czynności ustala które, oferty spełniają warunki przetargu oraz które oferty podlegają odrzuceniu bez rozpoznania. 6. Po stwierdzeniu, iż złożone oferta/oferty spełniają warunki formalne przewidziane powyżej syndyk ustala wysokość złożonych ofert. Jeśli tylko jedna oferta spełnia wymogi formalne, w tym co do ceny minimalnej oraz wpłaty wadium, syndyk dokonuje wyboru tego oferenta. § 6 Aukcja 1. Jeśli została złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone na następujących warunkach: a) cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaoferowana za nieruchomość będącą przedmiotem niniejszego przetargu, zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji, b) oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył wyższą ofertę, c) licytacja odbywa się w ten sposób, iż prowadzący ją syndyk rozpoczyna od ceny wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe, z tym, że podwyższenie ceny nie może być niższe niż wynosi ustalona w regulaminie kwota postąpienia, d) postąpienie w licytacji ustala się na kwotę nie mniejszą niż 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych), e) syndyk wybiera ofertę uczestnika licytacji (udziela przybicia), który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył. Trzecie powtórzenie oferowanej ceny będzie równoznaczne z jej przybiciem, f) syndyk dokonuje wyboru oferenta, któremu udzielono przybicia. 2. W przypadku złożenia dwóch identycznych ofert co do ceny i braku faktycznego przystąpienia do licytacji przez oferentów, syndykowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta. § 7 Rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy sprzedaży 1. Wybór oferenta dokonany przez syndyka wymaga zatwierdzenia przez Sędziego komisarza. 2. Sędzia komisarz wydaje postanowienie zatwierdzające wybór oferenta na posiedzeniu, na którym rozpoznano oferty. 3. Sędzia komisarz może odroczyć wydanie postanowienia o zatwierdzeniu wyboru oferenta o tydzień. W takim przypadku postanowienie o wyborze oferenta podlega obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 4. Oferentom, których oferty nie zostały przyjęte przysługuje zwrot wpłaconego wadium w ciągu 7 dni od dnia dokonania wyboru oferenta bez odsetek na rachunek bankowy wskazany przez oferenta w treści oferty. 5. Wadium wpłacone przez oferenta, którego wybrano podlega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Oferent zobowiązany jest uiścić pełną cenę przed podpisaniem umowy wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy masy upadłości, najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. 6. W przypadku gdy oferent, którego ofertę wybrał syndyk i zatwierdził Sędzia komisarz będzie uchylał się od podpisania umowy sprzedaży przedmiotu przetargu w formie aktu notarialnego i nie podpisze umowy w terminie czterech miesięcy od dnia stwierdzenia przez Sędziego komisarza prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu wyboru oferty, wadium wpłacone przez oferenta ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości. 7. Potrącenie wierzytelności przysługującej Kupującemu wobec Upadłego z wierzytelnością z tytułu ceny nabycia jest niedopuszczalne. 8. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Syndyk zastrzega sobie prawo wyboru notariusza, u którego nastąpi podpisanie aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. 9. Z chwilą zawarcia umowy na nabywcę przechodzi przedmiot przetargu. 10. Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. 11. Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty w szczególnie uzasadnionych przypadkach po ich wskazaniu. 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 r. (Dz.U. z 2003 r., Nr 60, poz. 535 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54346

Dodano: 2019-10-22 15:43:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Wołominie w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 54347. SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO- -KREDYTOWA W WOŁOMINIE W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Wołominie. KRS 0000058805. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 listopada 2001 r., sygn. akt XVIII GUp 36/19. [BMSiG-54167/2019] WARUNKI PRZETARGU I AUKCJI na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Ługi (gm. Stryków, pow. zgierski, woj. łódzkie), składającej się z działek ew. nr 257/1, 257/2, 257/3, 257/4, 257/5, 257/6, 257/7, 257/8, 257/9, 257/14 o łącznej powierzchni 1,5227 ha, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr LD1G/00074655/3. § 1 Przedmiot przetargu 1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości położonej w obrębie Ługi (gm. Stryków, pow. zgierski, woj. łódzkie), składającej się z działek ew. nr 257/1, 257/2, 257/3, 257/4, 257/5, 257/6, 257/7, 257/8, 257/9, 257/14 o łącznej powierzchni 1,5227 ha, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr LD1G/00074655/3. 2. Operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego mgr inż. Agnieszkę Staszowską-Pas, nr uprawnień 6330, z dnia 20 maja 2017 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Lechosława Kochańskiego, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, w godz. 900-1600, po uprzednim umówieniu się na termin oględzin oraz w aktach sprawy, sygn. akt XVIII GUp 36/19, w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. § 2 Podstawy prawne przetargu/aukcji 1. Przedmiot przetargu zbywany jest na zasadach określonych w niniejszych warunkach zatwierdzonych przez Sędziego komisarza w trybie przetargu (lub dodatkowo aukcji) określonych w art. 320 i nast. ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 r. (dalej: „Pr.up.”), do których odpowiednio stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. z dnia 17 grudnia 2013 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 121). 2. Do przetargu/aukcji mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. 3. W przetargu nie mogą uczestniczyć podmioty, które nie mogą nabyć rzeczy ani praw pochodzących ze sprzedaży dokonanej w postępowaniu upadłościowym zgodnie z art. 157a ust. 2 i 3 Pr.up., a ponadto: a) Sędzia komisarz i syndyk, ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia lub małżonek takiej osoby, jak również osoby pozostające z nim w faktycznym związku, wspólnie z nim zamieszkujące i gospodarujące, przy czym przeszkody te trwają mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia, b) upadły. § 3 Cena wywoławcza, ogłoszenie, oferty 1. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 401.700,00 zł (słownie: czterysta jeden tysięcy siedemset złotych). 2. Ogłoszenie o przetargu zostanie podane do wiadomości publicznej przez jego zamieszczenie w poczytnym dzienniku o zasięgu krajowym oraz na co najmniej jednym portalu internetowym. 3. Oferty należy składać do dnia 11 grudnia 2019 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. 4. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana. 5. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego sądu wraz z podaniem sygnatury akt XVIII GUp 36/19, oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym SKOK Wołomin - nr KW LD1G/00074655/3” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. 6. Oferta, pod rygorem odrzucenia, powinna zawierać: a) Dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, adres/adres rejestrowy oferenta, forma prawna oferenta oraz numeru KRS, REGON oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej nr PESEL. b) Aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wypis z KRS, CEIDG lub innych rejestrów (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej kopia aktualnego dowodu osobistego. c) Oferowana cena nabycia za składniki majątkowe będące przedmiotem niniejszego przetargu winny być wyrażona kwotowo i słownie oraz nie może być niższa niż cena wywoławcza, przy czym przy rozbieżności cen, decyduje cena wyrażona słownie. d) Dowód wpłaty wadium na wskazany rachunek bankowy. e) Zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. f) Oświadczenie o przyjęciu warunków przetargu. g) Oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości oraz jej opisem i oszacowaniem i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń. h) Oświadczenie, iż oferent przyjmuje do wiadomości wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 k.c. oraz art. 313 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 r. i) Wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli są wymagane prawem ze względu na osobę lub firmę nabywcy. j) W przypadku działania przez pełnomocnika, oryginał dokumentu udzielającego pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do reprezentacji oferenta w przetargu i aukcji. k) Wskazanie numeru rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium w przypadku niewybrania oferty. l) Podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta niebędącego osobą fizyczną na ofercie oraz wszystkich oświadczeniach. m) Oświadczenie, iż nie zachodzi podstawa do wyłączenia określona w § 2 ust. 2 i 3 niniejszych warunków. n) Oświadczenie oferenta będącego osobą fizyczną, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak to czy nabywa przedmiot przetargu do majątku wspólnego małżonków czy do majątku osobistego. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku osobistego oferent winien złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku wspólnego małżonków ofertę może złożyć jeden z nich, jednakże zgodnie z art. 37 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymagana jest zgoda drugiego małżonka. Zgoda drugiego małżonka na nabycie przedmiotu przetargu do majątku wspólnego winna być wyrażona w formie aktu notarialnego i winna obejmować zgodę na nabycie przedmiotu przetargu, złożenie oferty oraz udział w licytacji, w tym również możliwość postąpienia na warunkach określonych uznaniem współmałżonka biorącego udział w licytacji. o) Oświadczenie, że oferent w przypadku zatwierdzenia wyboru jego oferty złoży w umowie sprzedaży oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu umowy na dzień zawarcia umowy sprzedaży i niewnoszeniu z tych tytułów żadnych zastrzeżeń i roszczeń. p) Oświadczenie, iż oferent przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości opisanej w § 1 ust. 1 wraz z wynikającymi z tego wszelkimi konsekwencjami. § 4 Wadium 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych). 2. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wołominie, w BNP Paribas Bank Polska S.A., o numerze: 04 1750 0009 0000 0000 0468 6675, z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt XVIII GUp 36/19 - Ługi” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy. § 5 Przetarg pisemny 1. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 16 grudnia 2019 r., o godzinie 1315, w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr 14. 2. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego komisarza i przybyłych oferentów. 3. Przetarg pod nadzorem Sędziego komisarza i w obecności przybyłych oferentów prowadzi syndyk masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wołominie, Lechosław Kochański lub jego pełnomocnik. 4. Oferenci zobowiązani są okazać dowody tożsamości oraz dokumenty uprawniające do reprezentacji oferenta oraz posiadane pełnomocnictwa (w przypadku gdy nastąpiła zmiana danych zgodnie z § 3 pkt 6 lit. j). 5. Przystępując do przetargu syndyk wykonuje następujące czynności: 1. stwierdza prawidłowość ogłoszenia o przetargu 2. ustala liczbę złożonych ofert 3. sprawdza czy wadium zostało wpłacone przez oferentów 4. otwiera koperty z ofertami i sprawdza czy oferty: a) odpowiadają warunkom regulaminu przetargu b) zostały złożone w wyznaczonym terminie c) zawierają wszystkie dane niezbędne do identyfikacji oferenta d) w wyniku tych czynności ustala które, oferty spełniają warunki przetargu oraz które oferty podlegają odrzuceniu bez rozpoznania. 6. Po stwierdzeniu, iż złożone oferta/oferty spełniają warunki formalne przewidziane powyżej syndyk ustala wysokość złożonych ofert. Jeśli tylko jedna oferta spełnia wymogi formalne, w tym co do ceny minimalnej oraz wpłaty wadium, syndyk dokonuje wyboru tego oferenta. § 6 Aukcja 1. Jeśli została złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone na następujących warunkach: a) cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaoferowana za nieruchomość będącą przedmiotem niniejszego przetargu, zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji, b) oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył wyższą ofertę, c) licytacja odbywa się w ten sposób, iż prowadzący ją syndyk rozpoczyna od ceny wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe, z tym, że podwyższenie ceny nie może być niższe niż wynosi ustalona w regulaminie kwota postąpienia, d) postąpienie w licytacji ustala się na kwotę nie mniejszą niż 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych), e) syndyk wybiera ofertę uczestnika licytacji (udziela przybicia), który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył. Trzecie powtórzenie oferowanej ceny będzie równoznaczne z jej przybiciem, f) syndyk dokonuje wyboru oferenta, któremu udzielono przybicia. 2. W przypadku złożenia dwóch identycznych ofert co do ceny i braku faktycznego przystąpienia do licytacji przez oferentów, syndykowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta. § 7 Rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy sprzedaży 1. Wybór oferenta dokonany przez syndyka wymaga zatwierdzenia przez Sędziego komisarza. 2. Sędzia komisarz wydaje postanowienie zatwierdzające wybór oferenta na posiedzeniu, na którym rozpoznano oferty. 3. Sędzia komisarz może odroczyć wydanie postanowienia o zatwierdzeniu wyboru oferenta o tydzień. W takim przypadku postanowienie o wyborze oferenta podlega obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 4. Oferentom, których oferty nie zostały przyjęte przysługuje zwrot wpłaconego wadium w ciągu 7 dni od dnia dokonania wyboru oferenta bez odsetek na rachunek bankowy wskazany przez oferenta w treści oferty. 5. Wadium wpłacone przez oferenta, którego wybrano podlega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Oferent zobowiązany jest uiścić pełną cenę przed podpisaniem umowy wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy masy upadłości, najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. 6. W przypadku gdy oferent, którego ofertę wybrał syndyk i zatwierdził Sędzia komisarz będzie uchylał się od podpisania umowy sprzedaży przedmiotu przetargu w formie aktu notarialnego i nie podpisze umowy w terminie czterech miesięcy od dnia stwierdzenia przez Sędziego Komisarza prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu wyboru oferty, wadium wpłacone przez oferenta ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości. 7. Potrącenie wierzytelności przysługującej Kupującemu wobec Upadłego z wierzytelnością z tytułu ceny nabycia jest niedopuszczalne. 8. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Syndyk zastrzega sobie prawo wyboru notariusza, u którego nastąpi podpisanie aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. 9. Z chwilą zawarcia umowy na nabywcę przechodzi przedmiot przetargu. 10. Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. 11. Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty w szczególnie uzasadnionych przypadkach po ich wskazaniu. 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 60, poz. 535 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54347

Dodano: 2019-10-22 15:44:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Wołominie w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 54348. SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO- -KREDYTOWA W WOŁOMINIE W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Wołominie. KRS 0000058805. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 listopada 2001 r., sygn. akt XVIII GUp 36/19. [BMSiG-54175/2019] WARUNKI PRZETARGU I AUKCJI na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Ługi (gm. Stryków, pow. zgierski, woj. łódzkie), składającej się z działek ew. nr 257/15, 257/16, 257/17, 257/18, 257/19, 257/20, 257/21, 257/22, 257/23, 257/24, 257/25 o łącznej powierzchni 1,6515 ha, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr LD1G/00074913/0. § 1 Przedmiot przetargu 1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości położonej w obrębie Ługi (gm. Stryków, pow. zgierski, woj. łódzkie), składającej się z działek ew. nr 257/15, 257/16, 257/17, 257/18, 257/19, 257/20, 257/21, 257/22, 257/23, 257/24, 257/25 o łącznej powierzchni 1,6515 ha, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr LD1G/00074913/0. 2. Operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego mgr inż. Agnieszkę Staszowską-Pas, nr uprawnień 6330, z dnia 20 maja 2017 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Lechosława Kochańskiego, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, w godz. 900-1600, po uprzednim umówieniu się na termin oględzin oraz w aktach sprawy, sygn. akt XVIII GUp 36/19, w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. § 2 Podstawy prawne przetargu/aukcji 1. Przedmiot przetargu zbywany jest na zasadach określonych w niniejszych warunkach zatwierdzonych przez Sędziego komisarza w trybie przetargu (lub dodatkowo aukcji) określonych w art. 320 i nast. ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 r. (dalej: „Pr.up.”), do których odpowiednio stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. z dnia 17 grudnia 2013 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 121). 2. Do przetargu/aukcji mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. 3. W przetargu nie mogą uczestniczyć podmioty, które nie mogą nabyć rzeczy ani praw pochodzących ze sprzedaży dokonanej w postępowaniu upadłościowym zgodnie z art. 157a ust. 2 i 3 Pr.up., a ponadto: a) Sędzia komisarz i syndyk, ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia lub małżonek takiej osoby, jak również osoby pozostające z nim w faktycznym związku, wspólnie z nim zamieszkujące i gospodarujące, przy czym przeszkody te trwają mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia, b) upadły. § 3 Cena wywoławcza, ogłoszenie, oferty 1. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 436.000,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści sześć tysięcy złotych). 2. Ogłoszenie o przetargu zostanie podane do wiadomości publicznej przez jego zamieszczenie w poczytnym dzienniku o zasięgu krajowym oraz na co najmniej jednym portalu internetowym. 3. Oferty należy składać do dnia 11 grudnia 2019 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. 4. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana. 5. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego sądu wraz z podaniem sygnatury akt XVIII GUp 36/19, oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym SKOK Wołomin - nr KW LD1G/00074913/0” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. 6. Oferta, pod rygorem odrzucenia, powinna zawierać: a) Dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, adres/adres rejestrowy oferenta, forma prawna oferenta oraz numeru KRS, REGON oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej nr PESEL b) Aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wypis z KRS, CEIDG lub innych rejestrów (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej kopia aktualnego dowodu osobistego. c) Oferowana cena nabycia za składniki majątkowe będące przedmiotem niniejszego przetargu winny być wyrażona kwotowo i słownie oraz nie może być niższa niż cena wywoławcza, przy czym przy rozbieżności cen, decyduje cena wyrażona słownie. d) Dowód wpłaty wadium na wskazany rachunek bankowy. e) Zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. f) Oświadczenie o przyjęciu warunków przetargu. g) Oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości oraz jej opisem i oszacowaniem i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń. h) Oświadczenie, iż oferent przyjmuje do wiadomości wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 k.c. oraz art. 313 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 r. i) Wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli są wymagane prawem ze względu na osobę lub firmę nabywcy. j) W przypadku działania przez pełnomocnika, oryginał dokumentu udzielającego pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do reprezentacji oferenta w przetargu i aukcji. k) Wskazanie numeru rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium w przypadku niewybrania oferty. l) Podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta niebędącego osobą fizyczną na ofercie oraz wszystkich oświadczeniach. m) Oświadczenie, iż nie zachodzi podstawa do wyłączenia określona w § 2 ust. 2 i 3 niniejszych warunków. n) Oświadczenie oferenta będącego osobą fizyczną, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak to czy nabywa przedmiot przetargu do majątku wspólnego małżonków czy do majątku osobistego. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku osobistego oferent winien złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku wspólnego małżonków ofertę może złożyć jeden z nich, jednakże zgodnie z art. 37 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymagana jest zgoda drugiego małżonka. Zgoda drugiego małżonka na nabycie przedmiotu przetargu do majątku wspólnego winna być wyrażona w formie aktu notarialnego i winna obejmować zgodę na nabycie przedmiotu przetargu, złożenie oferty oraz udział w licytacji, w tym również możliwość postąpienia na warunkach określonych uznaniem współmałżonka biorącego udział w licytacji. o) Oświadczenie, że oferent w przypadku zatwierdzenia wyboru jego oferty złoży w umowie sprzedaży oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu umowy na dzień zawarcia umowy sprzedaży i niewnoszeniu z tych tytułów żadnych zastrzeżeń i roszczeń. p) Oświadczenie, iż oferent przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości opisanej w § 1 ust. 1 wraz z wynikającymi z tego wszelkimi konsekwencjami. § 4 Wadium 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 44.000,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych). 2. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wołominie, w BNP Paribas Bank Polska S.A., o numerze: 04 1750 0009 0000 0000 0468 6675, z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt XVIII GUp 36/19 - Dobieszków” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy. § 5 Przetarg pisemny 1. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 16 grudnia 2019 r., o godzinie 1330, w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr 14. 2. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego komisarza i przybyłych oferentów. 3. Przetarg pod nadzorem Sędziego komisarza i w obecności przybyłych oferentów prowadzi syndyk masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wołominie, Lechosław Kochański lub jego pełnomocnik. 4. Oferenci zobowiązani są okazać dowody tożsamości oraz dokumenty uprawniające do reprezentacji oferenta oraz posiadane pełnomocnictwa (w przypadku gdy nastąpiła zmiana danych zgodnie z § 3 pkt 6 lit. j). 5. Przystępując do przetargu syndyk wykonuje następujące czynności: 1. stwierdza prawidłowość ogłoszenia o przetargu 2. ustala liczbę złożonych ofert 3. sprawdza czy wadium zostało wpłacone przez oferentów 4. otwiera koperty z ofertami i sprawdza czy oferty: a) odpowiadają warunkom regulaminu przetargu b) zostały złożone w wyznaczonym terminie c) zawierają wszystkie dane niezbędne do identyfikacji oferenta d) w wyniku tych czynności ustala które, oferty spełniają warunki przetargu oraz które oferty podlegają odrzuceniu bez rozpoznania. 6. Po stwierdzeniu, iż złożone oferta/oferty spełniają warunki formalne przewidziane powyżej syndyk ustala wysokość złożonych ofert. Jeśli tylko jedna oferta spełnia wymogi formalne, w tym co do ceny minimalnej oraz wpłaty wadium, syndyk dokonuje wyboru tego oferenta. § 6 Aukcja 1. Jeśli została złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone na następujących warunkach: a) cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaoferowana za nieruchomość będącą przedmiotem niniejszego przetargu, zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji, b) oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył wyższą ofertę, c) licytacja odbywa się w ten sposób, iż prowadzący ją syndyk rozpoczyna od ceny wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe, z tym, że podwyższenie ceny nie może być niższe niż wynosi ustalona w regulaminie kwota postąpienia, d) postąpienie w licytacji ustala się na kwotę nie mniejszą niż 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych), e) syndyk wybiera ofertę uczestnika licytacji (udziela przybicia), który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył. Trzecie powtórzenie oferowanej ceny będzie równoznaczne z jej przybiciem, f) syndyk dokonuje wyboru oferenta, któremu udzielono przybicia. 2. W przypadku złożenia dwóch identycznych ofert co do ceny i braku faktycznego przystąpienia do licytacji przez oferentów, syndykowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta. § 7 Rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy sprzedaży 1. Wybór oferenta dokonany przez syndyka wymaga zatwierdzenia przez Sędziego komisarza. 2. Sędzia komisarz wydaje postanowienie zatwierdzające wybór oferenta na posiedzeniu, na którym rozpoznano oferty. 3. Sędzia komisarz może odroczyć wydanie postanowienia o zatwierdzeniu wyboru oferenta o tydzień. W takim przypadku postanowienie o wyborze oferenta podlega obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 4. Oferentom, których oferty nie zostały przyjęte przysługuje zwrot wpłaconego wadium w ciągu 7 dni od dnia dokonania wyboru oferenta bez odsetek na rachunek bankowy wskazany przez oferenta w treści oferty. 5. Wadium wpłacone przez oferenta, którego wybrano podlega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Oferent zobowiązany jest uiścić pełną cenę przed podpisaniem umowy wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy masy upadłości, najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. 6. W przypadku gdy oferent, którego ofertę wybrał syndyk i zatwierdził Sędzia komisarz będzie uchylał się od podpisania umowy sprzedaży przedmiotu przetargu w formie aktu notarialnego i nie podpisze umowy w terminie czterech miesięcy od dnia stwierdzenia przez Sędziego komisarza prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu wyboru oferty, wadium wpłacone przez oferenta ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości. 7. Potrącenie wierzytelności przysługującej Kupującemu wobec Upadłego z wierzytelnością z tytułu ceny nabycia jest niedopuszczalne. 8. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Syndyk zastrzega sobie prawo wyboru notariusza, u którego nastąpi podpisanie aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. 9. Z chwilą zawarcia umowy na nabywcę przechodzi przedmiot przetargu. 10. Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. 11. Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty w szczególnie uzasadnionych przypadkach po ich wskazaniu. 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 60, poz. 535 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54348

Dodano: 2019-10-22 15:44:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Wołominie w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 54349. SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO- -KREDYTOWA W WOŁOMINIE W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Wołominie. KRS 0000058805. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 listopada 2001 r., sygn. akt XVIII GUp 36/19. [BMSiG-54182/2019] WARUNKI PRZETARGU I AUKCJI na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w Wołominie przy ul. Plac 3-go Maja 5, składającej się z działki ew. nr 33 o powierzchni 0,0428 ha, w obrębie oznaczonym numerem 30, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1W/00079514/2. § 1 Przedmiot przetargu 1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości zabudowanej położonej w Wołominie przy ul. Plac 3-go Maja 5, składającej się z działki ew. nr 33 o powierzchni 0,0428 ha, w obrębie oznaczonym numerem 30, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1W/00079514/2. 2. Operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego mgr inż. Agnieszkę Staszowską-Pas, nr uprawnień 6330, z dnia 31 lipca 2017 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Lechosława Kochańskiego, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, w godz. 900-1600, po uprzednim umówieniu się na termin oględzin oraz w aktach sprawy, sygn. akt XVIII GUp 36/19, w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. § 2 Podstawy prawne przetargu/aukcji 1. Przedmiot przetargu zbywany jest na zasadach określonych w niniejszych warunkach zatwierdzonych przez Sędziego komisarza w trybie przetargu (lub dodatkowo aukcji) określonych w art. 320 i nast. ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 r. (dalej: „Pr.up.”), do których odpowiednio stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. z dnia 17 grudnia 2013 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 121). 2. Do przetargu/aukcji mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. 3. W przetargu nie mogą uczestniczyć podmioty, które nie mogą nabyć rzeczy ani praw pochodzących ze sprzedaży dokonanej w postępowaniu upadłościowym zgodnie z art. 157a ust. 2 i 3 Pr.up., a ponadto: a) Sędzia komisarz i syndyk, ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia lub małżonek takiej osoby, jak również osoby pozostające z nim w faktycznym związku, wspólnie z nim zamieszkujące i gospodarujące, przy czym przeszkody te trwają mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia, b) upadły. § 3 Cena wywoławcza, ogłoszenie, oferty 1. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 930.500,00 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści tysięcy pięćset złotych). 2. Ogłoszenie o przetargu zostanie podane do wiadomości publicznej przez jego zamieszczenie w poczytnym dzienniku o zasięgu krajowym oraz na co najmniej jednym portalu internetowym. 3. Oferty należy składać do dnia 11 grudnia 2019 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. 4. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana. 5. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego sądu wraz z podaniem sygnatury akt XVIII GUp 36/19, oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym SKOK Wołomin - nr KW WA1W/00079514/2” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. 6. Oferta, pod rygorem odrzucenia, powinna zawierać: a) Dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, adres/adres rejestrowy oferenta, forma prawna oferenta oraz numeru KRS, REGON oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej nr PESEL. b) Aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wypis z KRS, CEIDG lub innych rejestrów (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej kopia aktualnego dowodu osobistego. c) Oferowana cena nabycia za składniki majątkowe będące przedmiotem niniejszego przetargu winny być wyrażona kwotowo i słownie oraz nie może być niższa niż cena wywoławcza, przy czym przy rozbieżności cen, decyduje cena wyrażona słownie. d) Dowód wpłaty wadium na wskazany rachunek bankowy. e) Zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. f) Oświadczenie o przyjęciu warunków przetargu. g) Oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości oraz jej opisem i oszacowaniem i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń. h) Oświadczenie, iż oferent przyjmuje do wiadomości wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 k.c. oraz art. 313 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 r. i) Wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli są wymagane prawem ze względu na osobę lub firmę nabywcy. j) W przypadku działania przez pełnomocnika, oryginał dokumentu udzielającego pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do reprezentacji oferenta w przetargu i aukcji. k) Wskazanie numeru rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium w przypadku niewybrania oferty. l) Podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta niebędącego osobą fizyczną na ofercie oraz wszystkich oświadczeniach. m) Oświadczenie, iż nie zachodzi podstawa do wyłączenia określona w § 2 ust. 2 i 3 niniejszych warunków. n) Oświadczenie oferenta będącego osobą fizyczną, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak to czy nabywa przedmiot przetargu do majątku wspólnego małżonków czy do majątku osobistego. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku osobistego oferent winien złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku wspólnego małżonków ofertę może złożyć jeden z nich, jednakże zgodnie z art. 37 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymagana jest zgoda drugiego małżonka. Zgoda drugiego małżonka na nabycie przedmiotu przetargu do majątku wspólnego winna być wyrażona w formie aktu notarialnego i winna obejmować zgodę na nabycie przedmiotu przetargu, złożenie oferty oraz udział w licytacji, w tym również możliwość postąpienia na warunkach określonych uznaniem współmałżonka biorącego udział w licytacji. o) Oświadczenie, że oferent w przypadku zatwierdzenia wyboru jego oferty złoży w umowie sprzedaży oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu umowy na dzień zawarcia umowy sprzedaży i niewnoszeniu z tych tytułów żadnych zastrzeżeń i roszczeń. § 4 Wadium 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 95.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych). 2. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wołominie, w BNP Paribas Bank Polska S.A., o numerze: 04 1750 0009 0000 0000 0468 6675, z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt XVIII GUp 36/19 - Plac 3 Maja 5” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy. § 5 Przetarg pisemny 1. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 16 grudnia 2019 r., o godzinie 1400, w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr 14. 2. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego komisarza i przybyłych oferentów. 3. Przetarg pod nadzorem Sędziego komisarza i w obecności przybyłych oferentów prowadzi syndyk masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wołominie, Lechosław Kochański lub jego pełnomocnik. 4. Oferenci zobowiązani są okazać dowody tożsamości oraz dokumenty uprawniające do reprezentacji oferenta oraz posiadane pełnomocnictwa (w przypadku gdy nastąpiła zmiana danych zgodnie z § 3 pkt 6 lit. j). 5. Przystępując do przetargu syndyk wykonuje następujące czynności: 1. stwierdza prawidłowość ogłoszenia o przetargu 2. ustala liczbę złożonych ofert 3. sprawdza czy wadium zostało wpłacone przez oferentów 4. otwiera koperty z ofertami i sprawdza czy oferty: a) odpowiadają warunkom regulaminu przetargu b) zostały złożone w wyznaczonym terminie c) zawierają wszystkie dane niezbędne do identyfikacji oferenta d) w wyniku tych czynności ustala które, oferty spełniają warunki przetargu oraz które oferty podlegają odrzuceniu bez rozpoznania. 6. Po stwierdzeniu, iż złożone oferta/oferty spełniają warunki formalne przewidziane powyżej syndyk ustala wysokość złożonych ofert. Jeśli tylko jedna oferta spełnia wymogi formalne, w tym co do ceny minimalnej oraz wpłaty wadium, syndyk dokonuje wyboru tego oferenta. § 6 Aukcja 1. Jeśli została złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone na następujących warunkach: a) cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaoferowana za nieruchomość będącą przedmiotem niniejszego przetargu, zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji, b) oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył wyższą ofertę, c) licytacja odbywa się w ten sposób, iż prowadzący ją syndyk rozpoczyna od ceny wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe, z tym, że podwyższenie ceny nie może być niższe niż wynosi ustalona w regulaminie kwota postąpienia, d) postąpienie w licytacji ustala się na kwotę nie mniejszą niż 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych), e) syndyk wybiera ofertę uczestnika licytacji (udziela przybicia), który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył. Trzecie powtórzenie oferowanej ceny będzie równoznaczne z jej przybiciem, f) syndyk dokonuje wyboru oferenta, któremu udzielono przybicia. 2. W przypadku złożenia dwóch identycznych ofert co do ceny i braku faktycznego przystąpienia do licytacji przez oferentów, syndykowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta. § 7 Rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy sprzedaży 1. Wybór oferenta dokonany przez syndyka wymaga zatwierdzenia przez Sędziego komisarza. 2. Sędzia komisarz wydaje postanowienie zatwierdzające wybór oferenta na posiedzeniu, na którym rozpoznano oferty. 3. Sędzia komisarz może odroczyć wydanie postanowienia o zatwierdzeniu wyboru oferenta o tydzień. W takim przypadku postanowienie o wyborze oferenta podlega obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 4. Oferentom, których oferty nie zostały przyjęte przysługuje zwrot wpłaconego wadium w ciągu 7 dni od dnia dokonania wyboru oferenta bez odsetek na rachunek bankowy wskazany przez oferenta w treści oferty. 5. Wadium wpłacone przez oferenta, którego wybrano podlega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Oferent zobowiązany jest uiścić pełną cenę przed podpisaniem umowy wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy masy upadłości, najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. 6. W przypadku gdy oferent, którego ofertę wybrał syndyk i zatwierdził Sędzia komisarz będzie uchylał się od podpisania umowy sprzedaży przedmiotu przetargu w formie aktu notarialnego i nie podpisze umowy w terminie czterech miesięcy od dnia stwierdzenia przez Sędziego komisarza prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu wyboru oferty, wadium wpłacone przez oferenta ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości. 7. Potrącenie wierzytelności przysługującej Kupującemu wobec Upadłego z wierzytelnością z tytułu ceny nabycia jest niedopuszczalne. 8. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Syndyk zastrzega sobie prawo wyboru notariusza, u którego nastąpi podpisanie aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. 9. Z chwilą zawarcia umowy na nabywcę przechodzi przedmiot przetargu. 10. Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. 11. Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty w szczególnie uzasadnionych przypadkach po ich wskazaniu. 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 60, poz. 535 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54349

Dodano: 2019-10-22 15:44:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Surmański Maciej w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 54350. Surmański Maciej. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 76/19. [BMSiG-54018/2019] Niniejszym zawiadamia się, że w postępowaniu upadłościowym Macieja Surmańskiego, PESEL 60022103530, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, toczącym się przed Sądem Rejonowym w Kielcach pod sygn. akt V GUp 76/19, syndyk masy upadłości przekazał sędziemu komisarzowi opis i oszacowanie wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi Księgę Wieczystą KI10/00012887/8. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się do Sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54350

Dodano: 2019-10-22 15:45:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Drogowy Transport Ciężarowy Bartosz Szwebe w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 54351. Szwabe Bartosz prowadzący działaność gospodarczą pod nazwą Drogowy Transport Ciężarowy Bartosz Szwabe w Grudziądzu. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 172/18. [BMSiG-53260/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Bartosza Szwabe, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Drogowy Transport Ciężarowy Bartosz Szwabe (sygn. akt V GUp 172/18), zawiadamia, że w dniu 30 lipca 2019 r. został złożony przez syndyka operat szacunkowy z wyceny wchodzących do masy upadłości składników majątkowych, który zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, Wydziale V Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, p. 205, a w terminie tygodnia od dnia ukazania się obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do sędziego komisarza zarzuty co do złożonego operatu szacunkowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54351

Dodano: 2019-10-22 15:46:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

P.U.H. KRONOS Artur Śpiewak

2019-10-22 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 54474. Śpiewak Artur prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. KRONOS Artur Śpiewak w Myszkowie. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRp 2/19, [BMSiG-54155/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 27 września 2019 roku w sprawie sygn. akt VIII GRp 2/19 został zatwierdzony układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym - postępowaniu układowym Artura Śpiewaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. „KRONOS” Artur Śpiewak, PESEL 72122907499, przyjęty na Zgromadzeniu wierzycieli w dniu 15 lipca 2019 r. o następującej treści: GRUPA I. Wierzyciele niezabezpieczeni rzeczowo posiadający sumę należności nieprzekraczającą kwoty 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), z tytułu stosunków prywatnoprawnych. Wierzycielom posiadającym sumę należności (tj. pretensji głównej) nieprzekraczającą kwoty 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), z tytułu stosunków prywatnoprawnych, proponuje się: 1) umorzenie 65% należności głównej oraz spłatę 35% należności głównej w następujących terminach: a) 3% wysokości nieumorzonej należności do dnia 31 grudnia 2019 r., b) 3% wysokości nieumorzonej należności do dnia 31 grudnia 2020 r., c) 5% wysokości nieumorzonej należności do dnia 31 grudnia 2021 r., d)5% wysokości nieumorzonej należności do dnia 31 grudnia 2022 r., e) 10% wysokości nieumorzonej należności do dnia 31 grudnia 2023 r., f) 14% wysokości nieumorzonej należności do dnia 31 grudnia 2024 r., g) 15% wysokości nieumorzonej należności do dnia 31 grudnia 2025 r., h) 15% wysokości nieumorzonej należności do dnia 31 grudnia 2026 r., i) 15% wysokości nieumorzonej należności do dnia 31 grudnia 2027 r., j) 15% wysokości nieumorzonej należności do dnia 31 grudnia 2028 r., 2) umorzenie w całości odsetek, zasądzonych kosztów postępowania, kosztów egzekucji oraz kosztów zastępstwa procesowego. Dłużnik zastrzega nadto możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązań. GRUPA II. Wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo na mieniu dłużnika, posiadający należności z tytułu stosunków prywatnoprawnych. Wierzycielom zabezpieczonym rzeczowo na mieniu dłużnika, posiadającym należności z tytułów prywatnoprawnych, proponuje się: 1) spłatę całości należności głównej wraz z odsetkami w następujący sposób: Dla wierzyciela ING Banku Śląskiego S.A., w przypadku wyrażenia zgody przez wierzyciela na objęcie układem, proponuje się spłatę zgodnie z harmonogramem spłaty dołączonym do umowy pożyczki hipotecznej numer 780004532535620 z dnia 15 grudnia 2010 roku, przy czym płatność pierwszej raty zobowiązania nastąpi w terminie do ostatniego dnia miesiąca będącego miesiącem kolejnym po dacie uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, przy czym płatność dokonana w tej dacie równa będzie sumie przeterminowanych na ten dzień rat kredytowych zgodnie z treścią harmonogramu spłat. 2) Umorzenie w całości zasądzonych kosztów postępowania, kosztów egzekucji oraz kosztów zastępstwa procesowego. GRUPA III. Wierzyciele niezabezpieczeni rzeczowo posiadający sumę należności przekraczającą kwotę 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) z tytułu stosunków prywatnoprawnych. Wierzycielom posiadającym sumę należności (tj. pretensji głównej) przekraczającą kwotę 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) z tytułu stosunków prywatnoprawnych, proponuje się: 1) spłatę 100% należności głównej w następujących terminach: a) 13% wysokości nieumorzonej należności do dnia 31 grudnia 2020 r., b) 14% wysokości nieumorzonej należności do dnia 31 grudnia 2021 r., c) 15% wysokości nieumorzonej należności do dnia 31 grudnia 2022 r., d) 17% wysokości nieumorzonej należności do dnia 31 grudnia 2023 r., e) 20% wysokości nieumorzonej należności do dnia 31 grudnia 2024 r., f) 21% wysokości nieumorzonej należności do dnia 31 grudnia 2025 r., płatne w miesięcznych ratach, za załączonym harmonogramem spłat. 2) umorzenie w całości odsetek, zasądzonych kosztów postępowania, kosztów egzekucji oraz kosztów zastępstwa procesowego. Dłużnik zastrzega nadto możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązań. GRUPA IV. Wierzyciele posiadający należności z tytułów publicznoprawnych. Wierzycielom posiadającym należności z tytułów publicznoprawnych proponuje się: 1) spłatę całości należności głównej w następujących terminach: a) 100% należności do dnia 31 grudnia 2019 r., 2) umorzenie w całości odsetek, zasądzonych kosztów postępowania, kosztów egzekucji oraz kosztów zastępstwa procesowego. Dłużnik zastrzega nadto możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązań. GRUPA V. Wierzyciele niezabezpieczeni rzeczowo posiadający sumę należności przekraczającą kwotę 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) i nieprzekraczającą kwoty 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) z tytułu stosunków prywatnoprawnych. Wierzycielom posiadającym sumę należności (tj. pretensji głównej) przekraczającą kwotę 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) oraz nieprzekraczającą kwoty 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych), z tytułu stosunków prywatnoprawnych, proponuje się: 1) spłatę należności głównej w następujących terminach: a) 5% wysokości nieumorzonej należności do dnia 31 grudnia 2019 r., b) 8% wysokości nieumorzonej należności do dnia 31 grudnia 2020 r., c) 10% wysokości nieumorzonej należności do dnia 31 grudnia 2021 r., d) 12% wysokości nieumorzonej należności do dnia 31 grudnia 2022 r., e) 12% wysokości nieumorzonej należności do dnia 31 grudnia 2023 r., f) 12% wysokości nieumorzonej należności do dnia 31 grudnia 2024 r., g) 13% wysokości nieumorzonej należności do dnia 31 grudnia 2025 r., h) 14% wysokości nieumorzonej należności do dnia 31 grudnia 2026 r., i) 14% wysokości nieumorzonej należności do dnia 31 grudnia 2027 r., 2) umorzenie w całości odsetek, zasądzonych kosztów postępowania, kosztów egzekucji oraz kosztów zastępstwa procesowego. Dłużnik zastrzega nadto możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązań. GRUPA VI. Wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo na mieniu osób trzecich posiadający należności z tytułu stosunków prywatnoprawnych. Wierzycielom zabezpieczonym rzeczowo na mieniu osób trzecich, posiadającym należności z tytułów prywatnoprawnych, proponuje się: 1) umorzenie 20% należności głównej oraz spłatę 80% należności głównej w następujących terminach: a) 2% wysokości nieumorzonej należności do dnia 31 grudnia 2021 r., b) 2% wysokości nieumorzonej należności do dnia 31 grudnia 2022 r., c) 2% wysokości nieumorzonej należności do dnia 31 grudnia 2023 r., d) 2% wysokości nieumorzonej należności do dnia 31 grudnia 2023 r., e) 2% wysokości nieumorzonej należności do dnia 31 grudnia 2024 r., f) 2% wysokości nieumorzonej należności do dnia 31 grudnia 2025 r., g) 12% wysokości nieumorzonej należności do dnia 31 grudnia 2026 r., h) 16% wysokości nieumorzonej należności do dnia 31 grudnia 2027 r., i) 20% wysokości nieumorzonej należności do dnia 31 grudnia 2028 r., j) 20% wysokości nieumorzonej należności do dnia 31 grudnia 2029 r., k) 20% wysokości nieumorzonej należności do dnia 31 grudnia 2030 r., 2) umorzenie w całości odsetek, zasądzonych kosztów postępowania, kosztów egzekucji oraz kosztów zastępstwa procesowego. Dłużnik zastrzega nadto możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązań. Na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu przysługuje zażalenie. Osoby zawiadomione o posiedzeniu w terminie tygodnia od dnia posiedzenia, a osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym od dnia obwieszczenia postanowienia, mogą złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Zażalenie wnosi się w terminie dwóch tygodni do Sądu Okręgowego za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem - art. 165 i art. 201 ust. 4 Prawa restrukturyzacyjnego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54474

Dodano: 2019-10-22 16:03:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

GALERIA PIAST Sp. z o.o.

2019-10-22 Inne

Poz. 54475. „GALERIA PIAST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Gorzowie Wielkopolskim. KRS 0000273695. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 lutego 2007 r., sygn. akt V GRp 2/18. [BMSiG-54157/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w przyśpieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec dłużnika Galeria Piast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji (sygn. akt V GRp 2/18) na dzień 13 listopada 2019 r., godz. 900, wyznaczony został termin rozprawy w przedmiocie zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia układu, która odbędzie się w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, ul. Chopina 52 bl. 15, sala 3. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54475

Dodano: 2019-10-22 16:04:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

"Agnieszka Bilicka"

2019-10-22 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 54476. Bilicka Agnieszka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Agnieszka Bilicka w Gliwicach. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GRp 5/19. [BMSiG-54158/2019] Zawiadamia się, że Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, w przyspieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec dłużniczki Agnieszki Bilickiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Agnieszka Bilicka w Gliwicach, Al. Korfantego 11/19, 44-100 Gliwice (nr NIP 6311544722), prowadzonym pod sygnaturą XII GRp 5/19 przed Sądem Rejonowym w Gliwicach w dniu 10 października 2019 r. na rozprawie wydał postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu z wierzycielami. Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie, które wnosi się do Sądu Okręgowego w Gliwicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach, w terminie dwóch tygodni (art. 201 ust. 4 w zw. z art. 165 ust. 7 Prawa restrukturyzacyjnego). Nadzorca sądowy Jacek Pietrzela MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54476

Dodano: 2019-10-22 16:04:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

DORBUD S.A.

2019-10-22 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Zarządcy Sądowego

Poz. 54477. DORBUD SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI w Kielcach. KRS 0000157306. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 marca 2003 r., sygn. akt V GRs 1/19. [BMSiG-54019/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 7 października 2019 roku, sygn. akt V GRs 1/19, zmieniono zarządcę w postępowaniu sanacyjnym dłużnika DORBUD S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Kielcach (KRS 0000157306) w ten sposób, że zwolniono z funkcji zarządcy spółkę Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000591282) i powołano na zarządcę Marcina Gonigroszka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 968 (V GRs 1/19). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54477

Dodano: 2019-10-22 16:05:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

LSA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności

Poz. 54478. LSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Białymstoku. KRS 0000310120. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 lipca 2008 r., sygn. akt VIII GRu 1/17. [BMSiG-54042/2019] OBWIESZCZENIE O ZATWIERDZENIU SPISU WIERZYTELNOŚCI Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu układowym LSA sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku (KRS 0000310120) prowadzonym pod sygn. akt VIII GRu 1/17 postanowieniem z dnia 3 października 2019 r. Sędzia komisarz zatwierdził spis wierzytelności oraz uzupełniający spis wierzytelności złożone przez nadzorcę sądowego w dniach 31 maja 2017 r. (k. 408- 488) i 21 lipca 2017 r. (k. 1102-1110). Poucza się, że na postanowienie sędziego komisarza o zatwierdzeniu spisu wierzytelności zażalenie nie przysługuje. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54478

Dodano: 2019-10-22 16:06:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

MARKA S.A.

2019-10-22 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 54479. MARKA SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI w Białymstoku. KRS 0000358994. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 czerwca 2010 r., sygn. akt VIII GRp 1/17. [BMSiG-54264/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że nadzorca wykonania układu zatwierdzonego w przyspieszonym postępowaniu układowym Marka S.A. w Białymstoku, sygn. akt VIII GRp 1/17, złożył sprawozdanie dotyczące wykonania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonania układu za okres od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54479

Dodano: 2019-10-22 16:07:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

CSRB Siergiej Mikłaszewicz

2019-10-14 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 54480. Mikłaszewicz Siergiej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą CSRB Siergiej Mikłaszewicz w Białymstoku. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 40/19, VIII GRp 39/19. [BMSiG-54140/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie z wniosku dłużnika Siergieja Mikłaszewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą CSRB Siergiej Mikłaszewicz o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, sygn. akt VIII GR 40/19, dnia 14 października 2019 roku, postanowiono: I. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Siergieja Mikłaszewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą CSRB Siergiej Mikłaszewicz, ul. Rycerska 1L lok. Ł, 15-157 Białystok, REGON 146973376; II. na Sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Dagmarę Danilewicz-Kuklik; III. na nadzorcę sądowego wyznaczyć Józefa Glińskiego (nr licencji 100); IV. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 243). Przyśpieszone postępowanie układowe prowadzone jest pod sygn. akt VIII GRp 39/19. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyśpieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyśpieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postanowienia wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54480

Dodano: 2019-10-22 16:11:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

CSRB Siergiej Mikłaszewicz

2019-10-22 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 54480. Mikłaszewicz Siergiej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą CSRB Siergiej Mikłaszewicz w Białymstoku. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 40/19, VIII GRp 39/19. [BMSiG-54140/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie z wniosku dłużnika Siergieja Mikłaszewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą CSRB Siergiej Mikłaszewicz o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, sygn. akt VIII GR 40/19, dnia 14 października 2019 roku, postanowiono: I. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Siergieja Mikłaszewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą CSRB Siergiej Mikłaszewicz, ul. Rycerska 1L lok. Ł, 15-157 Białystok, REGON 146973376; II. na Sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Dagmarę Danilewicz-Kuklik; III. na nadzorcę sądowego wyznaczyć Józefa Glińskiego (nr licencji 100); IV. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 243). Przyśpieszone postępowanie układowe prowadzone jest pod sygn. akt VIII GRp 39/19. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyśpieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyśpieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postanowienia wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54480

Dodano: 2019-10-22 16:11:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Robót Inzynieryjnych INŻYNIERIA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-10-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 54481. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I ROBÓT INŻYNIERYJNYCH „INŻYNIERIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Płońsku. KRS 0000048966. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 października 2001 r., sygn. akt V GRp 7/19. [BMSiG-54088/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz zawiadamia, że w toku przyspieszonego postępowania układowego Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego i Robót Inżynieryjnych „Inżynieria” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płońsku, KRS 0000048966, sygn. akt V GRp 7/19, w dniu 26 września 2019 roku nadzorca sądowy złożył spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54481

Dodano: 2019-10-22 16:12:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

FIRMA VIOLMAR Marek Rogowski

2019-10-22 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 54482. Rogowski Marek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FIRMA VIOLMAR Marek Rogowski w Białymstoku. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRp 21/19. [BMSiG-54146/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w dniu 28 listopada 2019 r., o godz. 1000, w sali nr XXV, w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 odbędzie się zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika Marka Rogowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą FIRMA VIOLMAR Marek Rogowski w Białymstoku, sygn. akt VIII GRp 21/19. Wierzyciele mogą oddać głos osobiście do protokołu podczas zgromadzenia wierzycieli, poprzez pełnomocnika lub pisemnie na karcie do głosowania. Jednocześnie Sąd zawiadamia, że w dniu 23.08.2019 roku nadzorca sądowy złożył spis wierzytelności i spis wierzytelności spornych w niniejszej sprawie. W przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnik może zgłosić zastrzeżenia co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54482

Dodano: 2019-10-22 16:12:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

VENTUS Sp. z o.o.

2019-10-22 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 54483. VENTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000187591. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 stycznia 2004 r., sygn. akt V GRp 9/18. [BMSiG-54095/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że z dniem 13 września 2019 roku zostało zakończone przyspieszone postępowanie układowe VENTUS Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, KRS 0000187591, prowadzone w Sądzie Rejonowym w Płocku, sygn. akt V GRp 9/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54483

Dodano: 2019-10-22 16:13:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

STATIMA S.A.

2019-09-23 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 54484. STATIMA SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach. KRS 0000537130. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 grudnia 2014 r., sygn. akt X GR 21/19/5. [BMSiG-54248/2019] Postanowieniem z dnia 23 września 2019 roku, o sygn. akt X GR 21/19/5, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, X Wydział Gospodarczy, otworzył postępowanie układowe dłużnika STATIMA Spółki Akcyjnej w Katowicach, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000537130. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Agaty Adamczyk oraz nadzorcę sądowego w osobie Bartosza Klepacza, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 209. Wskazał, że podstawą jurysdykcji sądu polskiego jest art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 z późn. zm.), a otwarte postępowanie ma charakter głównego postępowania restrukturyzacyjnego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54484

Dodano: 2019-10-22 16:17:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

STATIMA S.A.

2019-10-22 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 54484. STATIMA SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach. KRS 0000537130. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 grudnia 2014 r., sygn. akt X GR 21/19/5. [BMSiG-54248/2019] Postanowieniem z dnia 23 września 2019 roku, o sygn. akt X GR 21/19/5, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, X Wydział Gospodarczy, otworzył postępowanie układowe dłużnika STATIMA Spółki Akcyjnej w Katowicach, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000537130. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Agaty Adamczyk oraz nadzorcę sądowego w osobie Bartosza Klepacza, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 209. Wskazał, że podstawą jurysdykcji sądu polskiego jest art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 z późn. zm.), a otwarte postępowanie ma charakter głównego postępowania restrukturyzacyjnego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54484

Dodano: 2019-10-22 16:17:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EUROINSBUD Przemysław Sychniak

2019-10-11 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 54485. Sychniak Krzysztof prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Euroinsbud Przemysław Sychniak w Pawlikowicach. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GR 7/19, XIV GRs 2/19. [BMSiG-54265/2019] Sygn. akt XIV GR 7/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 października 2019 roku otworzył postępowanie sanacyjne wobec Przemysława Sychniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Euroinsbud Przemysław Sychniak z siedzibą w Pawlikowicach (REGON 100465180), uznając, że postępowanie ma charakter głównego postępowania restrukturyzacyjnego. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Izabelę Ścieszko- -Twardowską, a na zarządcę Tadeusza Kamińskiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 39. Wierzycielom dłużnika służy prawo złożenia zażalenia na powyższe postanowienie, w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, z podaniem sygnatury akt XIV GRs 2/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54485

Dodano: 2019-10-22 16:21:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EUROINSBUD Przemysław Sychniak

2019-10-22 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 54485. Sychniak Krzysztof prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Euroinsbud Przemysław Sychniak w Pawlikowicach. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GR 7/19, XIV GRs 2/19. [BMSiG-54265/2019] Sygn. akt XIV GR 7/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 października 2019 roku otworzył postępowanie sanacyjne wobec Przemysława Sychniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Euroinsbud Przemysław Sychniak z siedzibą w Pawlikowicach (REGON 100465180), uznając, że postępowanie ma charakter głównego postępowania restrukturyzacyjnego. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Izabelę Ścieszko- -Twardowską, a na zarządcę Tadeusza Kamińskiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 39. Wierzycielom dłużnika służy prawo złożenia zażalenia na powyższe postanowienie, w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, z podaniem sygnatury akt XIV GRs 2/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54485

Dodano: 2019-10-22 16:21:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

TKANFARB BUSINESS MANAGEMENT Sp. z o.o. Sp. K.

2019-10-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 54486. TKANFARB BUSINESS MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA W RESTRUKTURYZACJI w Łodzi. KRS 0000269380. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 grudnia 2006 r., sygn. akt XIV GRp 4/19. [BMSiG-54255/2019] Sygn. akt XIV GRp 4/19 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia-komisarz zawiadamia, że w przyśpieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec TKANFARB BUSINESS MANAGEMENT Sp. z o.o. Sp. K. w restrukturyzacji z siedzibą w Łodzi (KRS 269380) został sporządzony i złożony w dniu 16 sierpnia 2019 roku poprawiony i uzupełniony spis wierzytelności; spis wierzytelności spornych nie został złożony, zgodnie z oświadczeniem nadzorcy nie występują u dłużnika wierzytelności sporne. Spis jest do wglądu dla uczestników postępowania w czytelni XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, ul. Pomorska 37 pokój 214. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54486

Dodano: 2019-10-22 16:22:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

TKANFARB BUSINESS MANAGEMENT Sp. z o.o. Sp. K.

2019-10-22 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 54487. TKANFARB BUSINESS MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA W RESTRUKTURYZACJI w Łodzi. KRS 0000269380. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 grudnia 2006 r., sygn. akt XIV GRp 4/19. [BMSiG-54259/2019] Sygn. akt XIV GRp 4/19 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zwołuje zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem z dłużnikiem - TKANFARB BUSINESS MANAGEMENT Sp. z o.o. Sp.K. w restrukturyzacji z siedzibą w Łodzi (KRS 269380), na dzień 22 listopada 2019 roku, godz. 1000, w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, ul. Pomorska 37, sala 309. Wierzyciele (objęci układem) mogą oddać swój głos na piśmie z zachowaniem wymogów określonych w art. 110 ust. 4 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, na adres dla doręczeń: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GRp 4/19. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 205/2019 (5844) z dnia 22 października 2019 r. → Pozycja 54487

Dodano: 2019-10-22 16:22:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Adamiak Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2019-10-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54528. Adamiak Jarosław. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 125/19, V GUp 97/19 of. [BMSiG-54542/2019] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10.10.2019 r., sygn. akt V GU 125/19, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku Jarosława Adamiak, numer PESEL 41102700072, zamieszkałego w Legnicy, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Wioletty Stefanowskiej i syndyka masy upadłości w osobie Moniki Matejko (numer licencji 1361). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca, liczonego od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać na piśmie, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na adres: Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości: V GUp 97/19 of. Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54528

Dodano: 2019-10-23 11:30:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Adamiak Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2019-10-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54528. Adamiak Jarosław. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 125/19, V GUp 97/19 of. [BMSiG-54542/2019] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10.10.2019 r., sygn. akt V GU 125/19, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku Jarosława Adamiak, numer PESEL 41102700072, zamieszkałego w Legnicy, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Wioletty Stefanowskiej i syndyka masy upadłości w osobie Moniki Matejko (numer licencji 1361). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca, liczonego od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać na piśmie, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na adres: Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości: V GUp 97/19 of. Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54528

Dodano: 2019-10-23 11:30:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Bernsztajn Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-09-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54529. Bernsztajn Barbara. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 130/19 of, VI GUp 138/19 „of”. [BMSiG-54562/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 11 września 2019 r., sygn. akt VI GU 130/19 of, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Barbary Bernsztajn - numer PESEL 48062307424. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Piotra Knapik. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Krzysztofa Gulisa. Wszczęte postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 138/19 „of”. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54529

Dodano: 2019-10-23 11:31:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Bernsztajn Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-10-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54529. Bernsztajn Barbara. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 130/19 of, VI GUp 138/19 „of”. [BMSiG-54562/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 11 września 2019 r., sygn. akt VI GU 130/19 of, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Barbary Bernsztajn - numer PESEL 48062307424. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Piotra Knapik. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Krzysztofa Gulisa. Wszczęte postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 138/19 „of”. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54529

Dodano: 2019-10-23 11:31:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Brozdowicz Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2019-10-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54531. Brozdowicz Jerzy. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 917/19, XVIII GUp 1174/19. [BMSiG-54359/2019] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 11 października 2019 r., sygn. akt XVIII GU 917/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość Jerzego Brozdowicza, zamieszkałego: 00-717 Warszawa, ul. Czerniakowska 52 lok. 35, PESEL 52052704913; 2. określić, że Jerzy Brozdowicz jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć sędziego komisarza osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka w osobie Zbigniewa Szymczyka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 374; 6. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt XVIII GUp 1174/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54531

Dodano: 2019-10-23 11:32:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Brozdowicz Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2019-10-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54531. Brozdowicz Jerzy. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 917/19, XVIII GUp 1174/19. [BMSiG-54359/2019] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 11 października 2019 r., sygn. akt XVIII GU 917/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość Jerzego Brozdowicza, zamieszkałego: 00-717 Warszawa, ul. Czerniakowska 52 lok. 35, PESEL 52052704913; 2. określić, że Jerzy Brozdowicz jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć sędziego komisarza osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka w osobie Zbigniewa Szymczyka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 374; 6. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt XVIII GUp 1174/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54531

Dodano: 2019-10-23 11:32:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Bugajna Kamila w upadłości likwidacyjnej

2019-10-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54532. Bugajna Kamila. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 182/19 „of”, V GUp 109/19. [BMSiG-54306/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11.10.2019 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 182/19 „of” ogłosił upadłość dłużniczki Kamili Bugajnej, PESEL 86082012241, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jana Mateckiego oraz syndyka w osobie Mariusza Domeradzkiego, nr licencji 1258. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) Dz.U. UE z dnia 5 czerwca 2015 roku (L 141/19). (Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 109/19). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54532

Dodano: 2019-10-23 11:33:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Bugajna Kamila w upadłości likwidacyjnej

2019-10-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54532. Bugajna Kamila. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 182/19 „of”, V GUp 109/19. [BMSiG-54306/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11.10.2019 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 182/19 „of” ogłosił upadłość dłużniczki Kamili Bugajnej, PESEL 86082012241, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jana Mateckiego oraz syndyka w osobie Mariusza Domeradzkiego, nr licencji 1258. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) Dz.U. UE z dnia 5 czerwca 2015 roku (L 141/19). (Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 109/19). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54532

Dodano: 2019-10-23 11:33:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Capek Błażej w upadłości likwidacyjnej

2019-10-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54533. Capek Błażej. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 338/19. [BMSiG-54455/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 10 października 2019 r. w sprawie sygn. akt XV GU 338/19 ogłosił upadłość Błażeja Capek (numer PESEL 92102306430), nieprowadzącego działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Tomasza Piekarskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Cezarego Drobczyńskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 334); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez, wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54533

Dodano: 2019-10-23 11:34:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Capek Błażej w upadłości likwidacyjnej

2019-10-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54533. Capek Błażej. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 338/19. [BMSiG-54455/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 10 października 2019 r. w sprawie sygn. akt XV GU 338/19 ogłosił upadłość Błażeja Capek (numer PESEL 92102306430), nieprowadzącego działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Tomasza Piekarskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Cezarego Drobczyńskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 334); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez, wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54533

Dodano: 2019-10-23 11:34:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Giernatowska Urszula w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54534. Giernatowska Urszula. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 453/19, XVIII GUp 1118/19. [BMSiG-54380/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 września 2019 roku w sprawie o sygn. akt XVIII GU 453/19, ogłosił upadłość Urszuli Giernatowskiej, zamieszkałej przy ul. Kwiatowej 38, 05-120 Legionowo, PESEL 72100503763, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Anety Kaftańskiej oraz syndyka w osobie Gawła Jarosińskiego (nr licencji 443). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt XVIII GUp 1118/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54534

Dodano: 2019-10-23 11:35:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Giernatowska Urszula w upadłości likwidacyjnej

2019-10-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54534. Giernatowska Urszula. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 453/19, XVIII GUp 1118/19. [BMSiG-54380/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 września 2019 roku w sprawie o sygn. akt XVIII GU 453/19, ogłosił upadłość Urszuli Giernatowskiej, zamieszkałej przy ul. Kwiatowej 38, 05-120 Legionowo, PESEL 72100503763, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Anety Kaftańskiej oraz syndyka w osobie Gawła Jarosińskiego (nr licencji 443). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt XVIII GUp 1118/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54534

Dodano: 2019-10-23 11:35:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Glinka Dominik w upadłości likwidacyjnej

2019-10-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54535. Glinka Dominik. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 401/19, XVIII GUp 1159/19. [BMSiG-54575/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 października 2019 roku, sygn. akt XVIII GU 401/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość Dominika Glinka zamieszkałego w Warszawie przy alei Komisji Edukacji Narodowej 11 m. 171 (kod pocztowy: 02-797), PESEL 89061301019; 2. określić, że Dominik Glinka jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Anety Kaftańskiej oraz syndyka w osobie Aleksandry Strynkiewicz-Kondrackiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1203); 6. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt XVIII GUp 1159/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54535

Dodano: 2019-10-23 11:36:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Glinka Dominik w upadłości likwidacyjnej

2019-10-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54535. Glinka Dominik. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 401/19, XVIII GUp 1159/19. [BMSiG-54575/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 października 2019 roku, sygn. akt XVIII GU 401/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość Dominika Glinka zamieszkałego w Warszawie przy alei Komisji Edukacji Narodowej 11 m. 171 (kod pocztowy: 02-797), PESEL 89061301019; 2. określić, że Dominik Glinka jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Anety Kaftańskiej oraz syndyka w osobie Aleksandry Strynkiewicz-Kondrackiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1203); 6. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt XVIII GUp 1159/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54535

Dodano: 2019-10-23 11:36:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Gołąbek Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-10-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54536. Gołąbek Barbara. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 234/19, VIII GUp 151/19. [BMSiG-54390/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 14.10.2019 r. roku, sygn. akt VIII GU 234/19, ogłosił upadłość Barbary Gołąbek - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 74112415740, zamieszkałej: ul. Wojska Polskiego 2 m. 69, 42-700 Lubliniec. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckiej oraz syndyka w osobie Krystyny Swadowskiej, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 53. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 151/19. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54536

Dodano: 2019-10-23 11:37:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Gołąbek Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-10-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54536. Gołąbek Barbara. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 234/19, VIII GUp 151/19. [BMSiG-54390/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 14.10.2019 r. roku, sygn. akt VIII GU 234/19, ogłosił upadłość Barbary Gołąbek - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 74112415740, zamieszkałej: ul. Wojska Polskiego 2 m. 69, 42-700 Lubliniec. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckiej oraz syndyka w osobie Krystyny Swadowskiej, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 53. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 151/19. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54536

Dodano: 2019-10-23 11:37:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Guznar Leszek w upadłości likwidacyjnej

2019-09-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54537. Guznar Leszek. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 169/19 of, VI GUp 144/19 of. [BMSiG-54528/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, postanowieniem z dnia 25 września 2019 r. w sprawie o sygnaturze akt VI GU 169/19 of (VI GUp 144/19 of), ogłosił upadłość Leszka Guznara, PESEL 46091105534, zamieszkałego: 43-430 Skoczów, ul. Słoneczna nr 7, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Bernadety Różańskiej oraz syndyka w osobie Renaty Pilch, nr licencji 155. Wzywa się wierzycieli upadłego oraz osoby trzecie, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Określono, że jurysdykcja krajowa Sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała, w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt VI GUp 144/19 of. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54537

Dodano: 2019-10-23 11:38:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Guznar Leszek w upadłości likwidacyjnej

2019-10-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54537. Guznar Leszek. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 169/19 of, VI GUp 144/19 of. [BMSiG-54528/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, postanowieniem z dnia 25 września 2019 r. w sprawie o sygnaturze akt VI GU 169/19 of (VI GUp 144/19 of), ogłosił upadłość Leszka Guznara, PESEL 46091105534, zamieszkałego: 43-430 Skoczów, ul. Słoneczna nr 7, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Bernadety Różańskiej oraz syndyka w osobie Renaty Pilch, nr licencji 155. Wzywa się wierzycieli upadłego oraz osoby trzecie, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Określono, że jurysdykcja krajowa Sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała, w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt VI GUp 144/19 of. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54537

Dodano: 2019-10-23 11:38:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Hałat Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-10-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54538. Hałat Anna. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 530/19, VIII GUp 517/19. [BMSiG-54382/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 14.10.2019 r., sygn. akt VIII GU 530/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Anny Hałat, zamieszkałej w Kętach, ul. Królickiego 5/16, kod 32-650 (PESEL 56070411204); II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Agnieszkę Rudol; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Jakuba Taborskiego - numer doradcy restrukturyzacyjnego 998; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądu polskiego jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 517/19. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54538

Dodano: 2019-10-23 11:39:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Hałat Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-10-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54538. Hałat Anna. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 530/19, VIII GUp 517/19. [BMSiG-54382/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 14.10.2019 r., sygn. akt VIII GU 530/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Anny Hałat, zamieszkałej w Kętach, ul. Królickiego 5/16, kod 32-650 (PESEL 56070411204); II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Agnieszkę Rudol; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Jakuba Taborskiego - numer doradcy restrukturyzacyjnego 998; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądu polskiego jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 517/19. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54538

Dodano: 2019-10-23 11:39:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Jaz Przemysław w upadłości likwidacyjnej

2019-10-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54540. Jaz Przemysław. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 122/19 „of”, V GUp 96/19 „of”. [BMSiG-54533/2019] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 8.10.2019 r., sygn. akt V GU 122/19 „of”, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku Przemysława Jaz, numer PESEL 76020701793, zamieszkałego w Legnicy - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Edyty Zaczkowskiej i Syndyka masy upadłości w osobie Moniki Matejko (numer licencji 1361). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca, liczonego od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać na piśmie, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica - z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości: V GUp 96/19 „of”. Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54540

Dodano: 2019-10-23 11:40:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Jaz Przemysław w upadłości likwidacyjnej

2019-10-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54540. Jaz Przemysław. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 122/19 „of”, V GUp 96/19 „of”. [BMSiG-54533/2019] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 8.10.2019 r., sygn. akt V GU 122/19 „of”, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku Przemysława Jaz, numer PESEL 76020701793, zamieszkałego w Legnicy - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Edyty Zaczkowskiej i Syndyka masy upadłości w osobie Moniki Matejko (numer licencji 1361). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca, liczonego od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać na piśmie, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica - z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości: V GUp 96/19 „of”. Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54540

Dodano: 2019-10-23 11:40:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Kochański Adam w upadłości likwidacyjnej

2019-10-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54541. Kochański Adam. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 87/19, VIII GUp 271/19. [BMSiG-54478/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10.10.2019 r., sygn. akt VIII GU 87/19, ogłosił upadłość Adama Kochańskiego (numer PESEL 73080602914), zamieszkałego we Wrocławiu przy pl. Grabiszyńskiej 162/23, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie ASR Marty Trześniewskiej i syndyka masy upadłości w osobie Marka Rybaka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 81). Jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich wskazano art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2171), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015 r.). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 271/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoby te mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54541

Dodano: 2019-10-23 11:41:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Kochański Adam w upadłości likwidacyjnej

2019-10-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54541. Kochański Adam. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 87/19, VIII GUp 271/19. [BMSiG-54478/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10.10.2019 r., sygn. akt VIII GU 87/19, ogłosił upadłość Adama Kochańskiego (numer PESEL 73080602914), zamieszkałego we Wrocławiu przy pl. Grabiszyńskiej 162/23, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie ASR Marty Trześniewskiej i syndyka masy upadłości w osobie Marka Rybaka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 81). Jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich wskazano art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2171), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015 r.). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 271/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoby te mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54541

Dodano: 2019-10-23 11:41:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Kostrzanowska Irena w upadłości likwidacyjnej

0000-00-00 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54542. Kostrzanowska Irena. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 446/19. [BMSiG-54516/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GU 446/19, dotyczącej upadłości dłużnika Ireny Kostrzanowskiej (Kostrzanowska), PESEL 57083012486, dnia 16 października 2019 r. zostało wydane postanowienie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej obejmującej likwidację majątku Ireny Kostrzanowskiej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Stanisława Żyrka, a syndyka masy upadłości w osobie Grzegorza Piotrowicza. Sąd wzywa wierzycieli do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54542

Dodano: 2019-10-23 11:42:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Kostrzanowska Irena w upadłości likwidacyjnej

2019-10-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54542. Kostrzanowska Irena. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 446/19. [BMSiG-54516/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GU 446/19, dotyczącej upadłości dłużnika Ireny Kostrzanowskiej (Kostrzanowska), PESEL 57083012486, dnia 16 października 2019 r. zostało wydane postanowienie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej obejmującej likwidację majątku Ireny Kostrzanowskiej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Stanisława Żyrka, a syndyka masy upadłości w osobie Grzegorza Piotrowicza. Sąd wzywa wierzycieli do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54542

Dodano: 2019-10-23 11:42:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Kujawiński Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2019-10-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54543. Kujawiński Wojciech. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 66/19, XIV GUp 231/19. [BMSiG-54448/2019] Sygn. akt XIV GU 66/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 października 2019 roku ogłosił upadłość Wojciecha Kujawińskiego, numer PESEL 52021912237, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Małgorzatę Dominiak, na syndyka masy upadłości wyznaczono Włodzimierza Podstawę, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 169. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa też osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 231/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54543

Dodano: 2019-10-23 11:43:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Kujawiński Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2019-10-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54543. Kujawiński Wojciech. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 66/19, XIV GUp 231/19. [BMSiG-54448/2019] Sygn. akt XIV GU 66/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 października 2019 roku ogłosił upadłość Wojciecha Kujawińskiego, numer PESEL 52021912237, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Małgorzatę Dominiak, na syndyka masy upadłości wyznaczono Włodzimierza Podstawę, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 169. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa też osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 231/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54543

Dodano: 2019-10-23 11:43:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Kwiatkowska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-10-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54544. Kwiatkowska Elżbieta. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1/19, VIII GUp 270/19. [BMSiG-54439/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9.10.2019 r., sygn. akt VIII GU 1/19, ogłosił upadłość Elżbiety Kwiatkowskiej (numer PESEL 47061907901), zamieszkałej w Kiełczowie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Kurnickiego i syndyka w osobie Moniki Tyrek (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 550). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2171), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015 ze zm.). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 270/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoby te mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54544

Dodano: 2019-10-23 11:44:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Kwiatkowska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-10-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54544. Kwiatkowska Elżbieta. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1/19, VIII GUp 270/19. [BMSiG-54439/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9.10.2019 r., sygn. akt VIII GU 1/19, ogłosił upadłość Elżbiety Kwiatkowskiej (numer PESEL 47061907901), zamieszkałej w Kiełczowie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Kurnickiego i syndyka w osobie Moniki Tyrek (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 550). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2171), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015 ze zm.). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 270/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoby te mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54544

Dodano: 2019-10-23 11:44:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Kwitek Marian w upadłości likwidacyjnej

2019-10-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54545. Kwitek Marian. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 156/19 of, VIII GUp 274/19 of. [BMSiG-54487/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 11 października 2019 r., sygn. akt VIII GU 156/19 of, ogłosił upadłość Mariana Kwitka, numer PESEL 49092402938, zamieszkałego we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Kurnickiego i syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Biegana (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 411). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 274/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54545

Dodano: 2019-10-23 11:45:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Kwitek Marian w upadłości likwidacyjnej

2019-10-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54545. Kwitek Marian. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 156/19 of, VIII GUp 274/19 of. [BMSiG-54487/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 11 października 2019 r., sygn. akt VIII GU 156/19 of, ogłosił upadłość Mariana Kwitka, numer PESEL 49092402938, zamieszkałego we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Kurnickiego i syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Biegana (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 411). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 274/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54545

Dodano: 2019-10-23 11:45:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Majcherek Marcin w upadłości likwidacyjnej

2019-10-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54546. Majcherek Marcin. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 47/19 of, VI GUp 150/19. [BMSiG-54337/2019] Syndyk masy upadłości Bogumił Bertoldi informuje, iż postanowieniem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 2 października 2019 r., sygn. akt VI GU 47/19 of, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Marcina Majcherek - numer PESEL 77032713459 - obejmującej likwidację majątku upadłego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi. Na Sędziego Komisarza wyznaczono SSR Bernadetę Różańską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Bogumiła Bertoldi. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 150/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54546

Dodano: 2019-10-23 11:46:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Majcherek Marcin w upadłości likwidacyjnej

2019-10-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54546. Majcherek Marcin. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 47/19 of, VI GUp 150/19. [BMSiG-54337/2019] Syndyk masy upadłości Bogumił Bertoldi informuje, iż postanowieniem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 2 października 2019 r., sygn. akt VI GU 47/19 of, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Marcina Majcherek - numer PESEL 77032713459 - obejmującej likwidację majątku upadłego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi. Na Sędziego Komisarza wyznaczono SSR Bernadetę Różańską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Bogumiła Bertoldi. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 150/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54546

Dodano: 2019-10-23 11:46:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Małkowski Michał w upadłości likwidacyjnej

2019-10-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54547. Małkowski Michał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 411/19, XIX GUp 1279/19. [BMSiG-54555/2019] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 października 2019 roku, sygnatura akt XIX GU 411/19 ogłosił upadłość Michała Małkowskiego (PESEL 87090402055), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka, którym jest Michał Węgliński. Sąd wzywa wierzycieli Upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podając sygn. akt XIX GUp 1279/19. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Michał Węgliński syndyk MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54547

Dodano: 2019-10-23 11:47:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Małkowski Michał w upadłości likwidacyjnej

2019-10-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54547. Małkowski Michał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 411/19, XIX GUp 1279/19. [BMSiG-54555/2019] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 października 2019 roku, sygnatura akt XIX GU 411/19 ogłosił upadłość Michała Małkowskiego (PESEL 87090402055), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka, którym jest Michał Węgliński. Sąd wzywa wierzycieli Upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podając sygn. akt XIX GUp 1279/19. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Michał Węgliński syndyk MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54547

Dodano: 2019-10-23 11:47:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Nitecki Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-09-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54548. Nitecki Andrzej. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 186/19, XIV GUp 220/19. [BMSiG-54443/2019] XIV GU 186/19 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 września 2019 roku ogłosił upadłość Andrzeja Niteckiego, numer PESEL 62112901875, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na sędziego komisarza wyznaczono SSR Magdalenę Szymańską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Włodzimierza Podstawę, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 169. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Zgłoszenia należy przesłać do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Łódź, ul. Pomorska 37. Adres dla korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 220/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54548

Dodano: 2019-10-23 11:48:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Nitecki Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-10-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54548. Nitecki Andrzej. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 186/19, XIV GUp 220/19. [BMSiG-54443/2019] XIV GU 186/19 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 września 2019 roku ogłosił upadłość Andrzeja Niteckiego, numer PESEL 62112901875, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na sędziego komisarza wyznaczono SSR Magdalenę Szymańską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Włodzimierza Podstawę, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 169. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Zgłoszenia należy przesłać do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Łódź, ul. Pomorska 37. Adres dla korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 220/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54548

Dodano: 2019-10-23 11:48:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Nitkiewicz Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-10-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54549. Nitkiewicz Barbara. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 194/19, V GUp „of” 115/19. [BMSiG-54475/2019] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 8 października 2019 r. (sygn. akt V GU „of” 194/19): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Barbary Nitkiewicz, zamieszkałej w Jezioranach przy ul. Kajki 21/11, PESEL 57103102683, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na sędziego komisarza wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Anetę Dawidziuk, 5. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Tadeusza Grabowskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 115/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54549

Dodano: 2019-10-23 11:50:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Nitkiewicz Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-10-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54549. Nitkiewicz Barbara. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 194/19, V GUp „of” 115/19. [BMSiG-54475/2019] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 8 października 2019 r. (sygn. akt V GU „of” 194/19): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Barbary Nitkiewicz, zamieszkałej w Jezioranach przy ul. Kajki 21/11, PESEL 57103102683, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na sędziego komisarza wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Anetę Dawidziuk, 5. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Tadeusza Grabowskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 115/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54549

Dodano: 2019-10-23 11:50:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Nowak Marian w upadłości likwidacyjnej

2019-10-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54550. Nowak Marian. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 189/19 „of”, V GUp 110/19. [BMSiG-54304/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 14.10.2019 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 189/19 „of” ogłosił upadłość dłużnika Mariana Nowaka, PESEL 40081901472, nieprowadzącego działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jana Mateckiego oraz syndyka w osobie Mariusza Domeradzkiego, nr licencji 1258. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) Dz.U.UE z dnia 5 czerwca 2015 roku (L 141/19). (Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 110/19). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54550

Dodano: 2019-10-23 11:50:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Nowak Marian w upadłości likwidacyjnej

2019-10-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54550. Nowak Marian. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 189/19 „of”, V GUp 110/19. [BMSiG-54304/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 14.10.2019 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 189/19 „of” ogłosił upadłość dłużnika Mariana Nowaka, PESEL 40081901472, nieprowadzącego działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jana Mateckiego oraz syndyka w osobie Mariusza Domeradzkiego, nr licencji 1258. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) Dz.U.UE z dnia 5 czerwca 2015 roku (L 141/19). (Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 110/19). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54550

Dodano: 2019-10-23 11:50:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Orlikowski Paweł w upadłości likwidacyjnej

2019-10-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54551. Orlikowski Paweł. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 530/19, XIX GUp 1288/19. [BMSiG-54522/2019] Postanowieniem z dnia 14 października 2019 r., wydanym w postępowaniu o sygnaturze akt XIX GU 530/19, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Pawła Orlikowskiego, PESEL 90052214319, zamieszkałego przy ul. Barwinka 56 m. 2, 05-500 Józefosław - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd uznał postępowanie upadłościowe za główne postępowanie w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Mikołaja Lenarta (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1043). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza, na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa - sygnatura akt XIX GUp 1288/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54551

Dodano: 2019-10-23 11:52:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Orlikowski Paweł w upadłości likwidacyjnej

2019-10-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54551. Orlikowski Paweł. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 530/19, XIX GUp 1288/19. [BMSiG-54522/2019] Postanowieniem z dnia 14 października 2019 r., wydanym w postępowaniu o sygnaturze akt XIX GU 530/19, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Pawła Orlikowskiego, PESEL 90052214319, zamieszkałego przy ul. Barwinka 56 m. 2, 05-500 Józefosław - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd uznał postępowanie upadłościowe za główne postępowanie w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Mikołaja Lenarta (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1043). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza, na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa - sygnatura akt XIX GUp 1288/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54551

Dodano: 2019-10-23 11:52:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Ruciński Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2019-09-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54552. Ruciński Jarosław. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 139/19, VI GUp 146/19. [BMSiG-54379/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 25 września 2019 r. w sprawie o sygnaturze akt VI GU 139/19 ogłosił upadłość Jarosława Rucińskiego, zamieszkałego w Bielsku-Białej, PESEL 95080602299, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Mirosławy Huczek oraz syndyka w osobie Zbigniewa Gacha, nr licencji 234. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała, w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 ustawy Prawo upadłościowe, powołując się na sygn. akt VI GU 139/19, VI GUp 146/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54552

Dodano: 2019-10-23 11:52:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Ruciński Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2019-10-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54552. Ruciński Jarosław. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 139/19, VI GUp 146/19. [BMSiG-54379/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 25 września 2019 r. w sprawie o sygnaturze akt VI GU 139/19 ogłosił upadłość Jarosława Rucińskiego, zamieszkałego w Bielsku-Białej, PESEL 95080602299, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Mirosławy Huczek oraz syndyka w osobie Zbigniewa Gacha, nr licencji 234. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała, w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 ustawy Prawo upadłościowe, powołując się na sygn. akt VI GU 139/19, VI GUp 146/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54552

Dodano: 2019-10-23 11:53:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Semieńczuk Leokadia w upadłości likwidacyjnej

2019-10-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54553. Semieńczuk Leokadia. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 108/19, V GUp 99/19. [BMSiG-54400/2019] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10 października 2019 r., sygn. akt V GU 108/19, ogłosił upadłość Leokadii Semieńczuk, zamieszkałej w miejscowości Jerzmanowice 59, 59-225 Chojnów, PESEL 54120310088, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Wioletty Stefanowskiej i syndyka w osobie Anny Łaskawiec (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1000). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dna 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2171), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015 r.). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 99/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54553

Dodano: 2019-10-23 11:53:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Semieńczuk Leokadia w upadłości likwidacyjnej

2019-10-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54553. Semieńczuk Leokadia. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 108/19, V GUp 99/19. [BMSiG-54400/2019] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10 października 2019 r., sygn. akt V GU 108/19, ogłosił upadłość Leokadii Semieńczuk, zamieszkałej w miejscowości Jerzmanowice 59, 59-225 Chojnów, PESEL 54120310088, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Wioletty Stefanowskiej i syndyka w osobie Anny Łaskawiec (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1000). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dna 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2171), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015 r.). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 99/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54553

Dodano: 2019-10-23 11:54:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Siębor Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-10-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54554. Siębor Mariusz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 560/19. [BMSiG-54518/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 4 października 2019 r., w sprawie o sygn. akt XV GU 560/19, ogłosił upadłość Mariusza Siębor (numer PESEL 89083109013), nieprowadzącego działalności gospodarczej; wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Romana Wiśniewskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Franz (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 413); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54554

Dodano: 2019-10-23 11:55:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Siębor Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-10-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54554. Siębor Mariusz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 560/19. [BMSiG-54518/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 4 października 2019 r., w sprawie o sygn. akt XV GU 560/19, ogłosił upadłość Mariusza Siębor (numer PESEL 89083109013), nieprowadzącego działalności gospodarczej; wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Romana Wiśniewskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Franz (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 413); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54554

Dodano: 2019-10-23 11:55:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Soroka Iryna w upadłości likwidacyjnej

2019-10-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54555. Soroka Iryna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 127/19, XVIII GUp 1162/19. [BMSiG-54345/2019] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 października 2019 roku, sygnatura akt XVIII GU 127/19, ogłosił upadłość Iryny Soroka (PESEL 72070315621), zamieszkałej przy ul. Nowoursynowskiej 139a lok. 8, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Grzechnika oraz syndyka którym jest Jolanta Ogorzałek-Krzemińska. Sąd wzywa wierzycieli Upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podając sygn. akt XVIII GUp 1162/19. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Jolanta Ogorzałek-Krzemińska syndyk MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54555

Dodano: 2019-10-23 11:56:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Soroka Iryna w upadłości likwidacyjnej

2019-10-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54555. Soroka Iryna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 127/19, XVIII GUp 1162/19. [BMSiG-54345/2019] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 października 2019 roku, sygnatura akt XVIII GU 127/19, ogłosił upadłość Iryny Soroka (PESEL 72070315621), zamieszkałej przy ul. Nowoursynowskiej 139a lok. 8, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Grzechnika oraz syndyka którym jest Jolanta Ogorzałek-Krzemińska. Sąd wzywa wierzycieli Upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podając sygn. akt XVIII GUp 1162/19. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Jolanta Ogorzałek-Krzemińska syndyk MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54555

Dodano: 2019-10-23 11:56:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szmigielska Joanna w upadłości likwidacyjnej

2019-10-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54556. Szmigielska Joanna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 381/19, XIX GUp 1285/19. [BMSiG-54393/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 października 2019 roku w sprawie o sygn. akt XIX GU 381/19, ogłosił upadłość Joanny Szmigielskiej, PESEL 63050907024, zamieszkałej przy Strzeleckiej 2/21, 03-433 Warszawa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Gawła Jarosińskiego (nr licencji 443). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt XIX GUp 1285/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54556

Dodano: 2019-10-23 11:56:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szmigielska Joanna w upadłości likwidacyjnej

2019-10-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54556. Szmigielska Joanna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 381/19, XIX GUp 1285/19. [BMSiG-54393/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 października 2019 roku w sprawie o sygn. akt XIX GU 381/19, ogłosił upadłość Joanny Szmigielskiej, PESEL 63050907024, zamieszkałej przy Strzeleckiej 2/21, 03-433 Warszawa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Gawła Jarosińskiego (nr licencji 443). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt XIX GUp 1285/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54556

Dodano: 2019-10-23 11:57:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Ścioch Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2019-09-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54557. Ścioch Jerzy. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 650/19, XVIII GUp 1133/19. [BMSiG-54573/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 września 2019 roku, sygn. akt XVIII GU 650/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość Jerzego Ścioch zamieszkałego w Otwocku przy ul. Ostrowskiej 11 (kod pocztowy: 05-402), PESEL 43082009736; 2. określić, że Jerzy Ścioch jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Grzechnika oraz syndyka w osobie Aleksandry Strynkiewicz-Kondrackiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1203); 6. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt XVIII GUp 1133/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54557

Dodano: 2019-10-23 11:57:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Ścioch Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2019-10-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54557. Ścioch Jerzy. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 650/19, XVIII GUp 1133/19. [BMSiG-54573/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 września 2019 roku, sygn. akt XVIII GU 650/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość Jerzego Ścioch zamieszkałego w Otwocku przy ul. Ostrowskiej 11 (kod pocztowy: 05-402), PESEL 43082009736; 2. określić, że Jerzy Ścioch jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Grzechnika oraz syndyka w osobie Aleksandry Strynkiewicz-Kondrackiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1203); 6. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt XVIII GUp 1133/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54557

Dodano: 2019-10-23 11:57:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Turski Bogdan w upadłości likwidacyjnej

2019-10-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54558. Turski Bogdan. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 970/19, VIII GUp 516/19. [BMSiG-54388/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 14.10.2019 r., sygn. akt VIII GU 970/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Bogdana Turskiego, zamieszkałego w Tarnowie, ul. Klikowska 22a/44, kod 33-100 (PESEL 65080109836); II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Agnieszkę Rudol; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Adama Zawrzykraja - numer doradcy restrukturyzacyjnego 836; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądu polskiego jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 516/19. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54558

Dodano: 2019-10-23 11:58:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Turski Bogdan w upadłości likwidacyjnej

2019-10-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54558. Turski Bogdan. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 970/19, VIII GUp 516/19. [BMSiG-54388/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 14.10.2019 r., sygn. akt VIII GU 970/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Bogdana Turskiego, zamieszkałego w Tarnowie, ul. Klikowska 22a/44, kod 33-100 (PESEL 65080109836); II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Agnieszkę Rudol; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Adama Zawrzykraja - numer doradcy restrukturyzacyjnego 836; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądu polskiego jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 516/19. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54558

Dodano: 2019-10-23 11:58:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Woś Joanna w upadłości likwidacyjnej

2019-10-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54559. Woś Joanna. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 70/18of. [BMSiG-54378/2019] Postanowieniem z dnia 9 października 2019 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku dłużniczki Joanny Woś o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: 1. ogłosić upadłość Joanny Woś - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 82101402466, zamieszkałej w Grójcu, ul. Wybickiego 4a/47; 2. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Lechowicza i wyznaczyć syndyka w osobie Waldemara Kowalskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 405); 5. określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54559

Dodano: 2019-10-23 11:59:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Woś Joanna w upadłości likwidacyjnej

2019-10-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54559. Woś Joanna. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 70/18of. [BMSiG-54378/2019] Postanowieniem z dnia 9 października 2019 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku dłużniczki Joanny Woś o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: 1. ogłosić upadłość Joanny Woś - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 82101402466, zamieszkałej w Grójcu, ul. Wybickiego 4a/47; 2. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Lechowicza i wyznaczyć syndyka w osobie Waldemara Kowalskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 405); 5. określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54559

Dodano: 2019-10-23 11:59:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Wieteska Marian w upadłości likwidacyjnej

2019-10-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54560. Wieteska Marian. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 90/19, XIV GUp 219/19. [BMSiG-54422/2019] Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 października 2019 r. w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt XIV GUp 219/19, postanowił: 1) ogłosić upadłość Mariana Wieteski (PESEL 46032504510), zamieszkałego w Gortatowicach nr 15 (kod pocztowy 96-214 Cielądz), 2) określić, że Marian Wieteska jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 3) wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzatę Dominiak oraz syndyka w osobie Moniki Ulmer (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1086). Wzywa się wierzycieli ww. upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do ww. upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt XIV GUp 219/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54560

Dodano: 2019-10-23 12:00:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Wieteska Marian w upadłości likwidacyjnej

2019-10-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54560. Wieteska Marian. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 90/19, XIV GUp 219/19. [BMSiG-54422/2019] Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 października 2019 r. w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt XIV GUp 219/19, postanowił: 1) ogłosić upadłość Mariana Wieteski (PESEL 46032504510), zamieszkałego w Gortatowicach nr 15 (kod pocztowy 96-214 Cielądz), 2) określić, że Marian Wieteska jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 3) wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzatę Dominiak oraz syndyka w osobie Moniki Ulmer (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1086). Wzywa się wierzycieli ww. upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do ww. upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt XIV GUp 219/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54560

Dodano: 2019-10-23 12:00:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Wielczyk Michał w upadłości likwidacyjnej

2019-10-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54561. Wielczyk Michał. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarcz, sygn. akt V GU 89/19, V GUp 98/19 of. [BMSiG-54551/2019] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10.10.2019 r., sygn. akt V GU 89/19, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku Michała Wielczyk, numer PESEL 89071709412, zamieszkałego w Miłkowicach, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Edyty Zaczkowskiej i Syndyka masy upadłości w osobie Moniki Matejko (numer licencji 1361). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca, liczonego od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać na piśmie, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na adres: Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości: V GUp 98/19 of. Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54561

Dodano: 2019-10-23 12:01:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Wielczyk Michał w upadłości likwidacyjnej

2019-10-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54561. Wielczyk Michał. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarcz, sygn. akt V GU 89/19, V GUp 98/19 of. [BMSiG-54551/2019] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10.10.2019 r., sygn. akt V GU 89/19, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku Michała Wielczyk, numer PESEL 89071709412, zamieszkałego w Miłkowicach, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Edyty Zaczkowskiej i Syndyka masy upadłości w osobie Moniki Matejko (numer licencji 1361). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca, liczonego od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać na piśmie, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na adres: Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości: V GUp 98/19 of. Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54561

Dodano: 2019-10-23 12:01:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Wróbel Janusz w upadłości likwidacyjnej

2019-10-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54562. Wróbel Janusz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 571/19. [BMSiG-54490/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 8.10.2019 r., w sprawie o sygn. akt XV GU 571/19, ogłosił upadłość Janusza Wróbla (PESEL 54071713356), nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Grzegorza Floryszaka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 164) oraz sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Przemysława Rauchuta; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54562

Dodano: 2019-10-23 12:02:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Wróbel Janusz w upadłości likwidacyjnej

2019-10-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54562. Wróbel Janusz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 571/19. [BMSiG-54490/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 8.10.2019 r., w sprawie o sygn. akt XV GU 571/19, ogłosił upadłość Janusza Wróbla (PESEL 54071713356), nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Grzegorza Floryszaka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 164) oraz sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Przemysława Rauchuta; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54562

Dodano: 2019-10-23 12:02:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Zabuska Joanna Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-10-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54563. Zabuska Joanna Danuta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 516/19, XIX GUp 1281/19. [BMSiG-54474/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 9 października 2019 r., w sprawie o sygn. akt XIX GU 516/19, ogłosił upadłość Joanny Danuty Zabuskiej, zamieszkałej w Warszawie przy Al. Wyzwolenia 14/44b (kod pocztowy 00-570), numer PESEL 74122800307, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Danuty Błachnio (nr licencji 693). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt XIX GUp 1281/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54563

Dodano: 2019-10-23 12:03:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Zabuska Joanna Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-10-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54563. Zabuska Joanna Danuta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 516/19, XIX GUp 1281/19. [BMSiG-54474/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 9 października 2019 r., w sprawie o sygn. akt XIX GU 516/19, ogłosił upadłość Joanny Danuty Zabuskiej, zamieszkałej w Warszawie przy Al. Wyzwolenia 14/44b (kod pocztowy 00-570), numer PESEL 74122800307, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Danuty Błachnio (nr licencji 693). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt XIX GUp 1281/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54563

Dodano: 2019-10-23 12:03:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Zając Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-10-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54564. Zając Maria. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 257/19 of, V GUp 164/19 of. [BMSiG-54547/2019] W dniu 7 października 2019 r. Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem sygn. akt V GU 257/19 of postanowił: 1. ogłosić upadłość Marii Zając, zam.: 48-231 Lubrza, Prężynka 54, identyfikującej się numerem PESEL 36011405880, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej z powołaniem sygn. akt V GUp 164/19 of; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 4. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Liliany Krukowskiej; 5. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Bożeny Filipek, numer licencji 80; 6. wskazać, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.); 7. określić, że Maria Zając ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54564

Dodano: 2019-10-23 12:04:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Zając Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-10-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54564. Zając Maria. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 257/19 of, V GUp 164/19 of. [BMSiG-54547/2019] W dniu 7 października 2019 r. Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem sygn. akt V GU 257/19 of postanowił: 1. ogłosić upadłość Marii Zając, zam.: 48-231 Lubrza, Prężynka 54, identyfikującej się numerem PESEL 36011405880, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej z powołaniem sygn. akt V GUp 164/19 of; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 4. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Liliany Krukowskiej; 5. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Bożeny Filipek, numer licencji 80; 6. wskazać, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.); 7. określić, że Maria Zając ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54564

Dodano: 2019-10-23 12:04:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Zamborowski Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-10-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54565. Zamborowski Marek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 877/19, XVIII GUp 1178/19. [BMSiG-54353/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 października 2019 r. w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt XVIII GU 877/19, postanowił: 1) ogłosić upadłość Marka Zamborowskiego (PESEL 65100500038), zamieszkałego pod adresem: 01-390 Warszawa, ul. Kopalniana 20 m. 35, 2) określić, iż Marek Zamborowski jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, 3) wyznaczyć sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka w osobie Krystiana Tkacza (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 609), 4) określić, iż postępowanie upadłościowe będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli ww. upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do ww. upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe ww. upadłego prowadzone będzie pod sygn. akt XVIII GUp 1178/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54565

Dodano: 2019-10-23 12:05:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Zamborowski Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-10-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54565. Zamborowski Marek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 877/19, XVIII GUp 1178/19. [BMSiG-54353/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 października 2019 r. w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt XVIII GU 877/19, postanowił: 1) ogłosić upadłość Marka Zamborowskiego (PESEL 65100500038), zamieszkałego pod adresem: 01-390 Warszawa, ul. Kopalniana 20 m. 35, 2) określić, iż Marek Zamborowski jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, 3) wyznaczyć sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka w osobie Krystiana Tkacza (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 609), 4) określić, iż postępowanie upadłościowe będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli ww. upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do ww. upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe ww. upadłego prowadzone będzie pod sygn. akt XVIII GUp 1178/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54565

Dodano: 2019-10-23 12:05:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Zatorska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-10-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54566. Zatorska Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 443/19, XVIII GUp 1066/19. [BMSiG-54463/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 8 października 2019 roku, sygn. akt XVIII GU 443/19, ogłosił upadłość Katarzyny Zatorskiej, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Dębickiej 7 m. 59 (kod pocztowy 01-461), PESEL 77080500487, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XVIII GUp 1066/19. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył na Sędziego komisarza SSR Anetę Łukasza Grzechnika, a na syndyka Alicję Hnatkowską. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, na ręce Sędziego komisarza, podając sygn. akt XVIII GUp 1066/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54566

Dodano: 2019-10-23 12:06:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Zatorska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-10-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54566. Zatorska Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 443/19, XVIII GUp 1066/19. [BMSiG-54463/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 8 października 2019 roku, sygn. akt XVIII GU 443/19, ogłosił upadłość Katarzyny Zatorskiej, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Dębickiej 7 m. 59 (kod pocztowy 01-461), PESEL 77080500487, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XVIII GUp 1066/19. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył na Sędziego komisarza SSR Anetę Łukasza Grzechnika, a na syndyka Alicję Hnatkowską. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, na ręce Sędziego komisarza, podając sygn. akt XVIII GUp 1066/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54566

Dodano: 2019-10-23 12:07:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Zaworska Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2019-10-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54567. Zaworska Magdalena. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 129/19. [BMSiG-54479/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 3 października 2019 r. w sprawie sygn. akt XV GU 129/19 ogłosił upadłość Magdaleny Zaworskiej, zamieszkałej w Kruszynie Krajeńskim (numer PESEL 71083004788), jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka - Grzegorza Floryszaka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 164), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54567

Dodano: 2019-10-23 12:07:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Zaworska Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2019-10-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 54567. Zaworska Magdalena. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 129/19. [BMSiG-54479/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 3 października 2019 r. w sprawie sygn. akt XV GU 129/19 ogłosił upadłość Magdaleny Zaworskiej, zamieszkałej w Kruszynie Krajeńskim (numer PESEL 71083004788), jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka - Grzegorza Floryszaka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 164), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54567

Dodano: 2019-10-23 12:07:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bąkowski Marcin w upadłości likwidacyjnej

2019-10-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54568. Bąkowski Marcin. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 825/19. [BMSiG-54401/2019] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Marcin Bąkowskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 825/19 (poprzednia X GUp 38/19), została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 12 sierpnia 2019 r. pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności, którą osoby zainteresowane mogą przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania zgłoszonej wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54568

Dodano: 2019-10-23 12:11:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Ion Drugalea Vegas Trans w upadłości likwidacyjnej

2019-10-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54569. Drugalea Ion prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Ion Drugalea Vegas Trans we Wrocławiu. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 266/18. [BMSiG-54512/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Iona Drugalea prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Ion Drugalea Vegas Trans we Wrocławiu, nr PESEL 90070318819 (sygn. akt VIII GUp 266/18), ogłasza, że w dniu 16 września 2019 r. została mu przekazana lista wierzytelności w tym postępowaniu, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54569

Dodano: 2019-10-23 12:12:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Barańska Beata w upadłości likwidacyjnej

2019-10-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54570. Barańska Beata. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 31/19. [BMSiG-54510/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 31/19 dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Beaty Barańskiej - syndyk przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54570

Dodano: 2019-10-23 12:12:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Cwajna Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2019-10-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54571. Cwajna Krystyna. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 35/19. [BMSiG-54387/2019] Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Krystyny Cwajna (PESEL 49030501725), prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 35/19, zawiadamia, iż została złożona lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Referatu Upadłości Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu. W terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54571

Dodano: 2019-10-23 12:12:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Brzezińska Stanisława w upadłości likwidacyjnej

2019-10-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54572. Brzezińska Stanisława. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1116/19. [BMSiG-54569/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Stanisławy Brzezińskiej (PESEL 40070701744), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XIX GUp 1116/19) informuje, że syndyk masy upadłości sporządził i w dniu 18 października 2019 r. złożył do akt listę wierzytelności uzupełniającą nr 1. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54572

Dodano: 2019-10-23 12:12:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Ciszek Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-10-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54573. Ciszek Maria. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 50/19of. [BMSiG-54407/2019] Zarządzeniem z dnia 12 października 2019 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Marii Ciszek (numer PESEL 56031101649), ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54573

Dodano: 2019-10-23 12:13:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Chochołowska Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-10-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54574. Chochołowska Maria. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 247/19. [BMSiG-54369/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Marii Chochołowskiej, PESEL 46030702149 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 247/19, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności datowaną na 2.10.2019 r., oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B”, pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54574

Dodano: 2019-10-23 12:13:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Dorożyńska Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2019-10-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54575. Dorożyńska Krystyna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 1/19. [BMSiG-54335/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 5 września 2019 r. złożona przez Syndyka masy upadłości Krystyny Dorożyńskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL 47061700580), uzupełniająca lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 1/19). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności Upadłego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54575

Dodano: 2019-10-23 12:13:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Dydyszko Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2019-10-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54576. Dydyszko Łukasz. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 73/18. [BMSiG-54525/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Łukasza Dydyszko, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp „of” 73/18, syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 1. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C pokój 109 (tel. 89 676-03-03). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54576

Dodano: 2019-10-23 12:13:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Cholewińska Wanda w upadłości likwidacyjnej

2019-10-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54577. Cholewińska Wanda. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 75/19of. [BMSiG-54360/2019] Zarządzeniem z dnia 15 października 2019 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Wandy Cholewińskiej, PESEL 74031902084, ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o przekazaniu listy wierzytelności każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54577

Dodano: 2019-10-23 12:14:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Fijewska Iwona w upadłości likwidacyjnej

2019-10-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54578. Fijewska Ilona. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 29/19. [BMSiG-54398/2019] Ogłasza się, iż w toku postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Ilony Fijewskiej w upadłości - numer PESEL 80092015908 (sygn. akt VI GUp 29/19), syndyk sporządził i przekazał w dniu 15.10.2019 r. Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, Referat Upadłości, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Bogusławskiego nr 24. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście oraz upadły na warunkach określonych w art. 256-258 Prawa upadłościowego może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54578

Dodano: 2019-10-23 12:14:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Frejnik Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-10-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54579. Frejnik Dariusz. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 72/18. [BMSiG-54299/2019] Sąd Rejonowy w Elblągu, Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w dniu 2 października 2019 roku zostało wydane postanowienie w sprawie upadłego Dariusza Frejnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w przedmiocie zmiany listy wierzytelności i na podstawie art. 261 zdanie pierwsze ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 2344 j.t.) dokonano zmiany na liście wierzytelności sporządzonej w postępowaniu upadłościowym Dariusza Frejnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zatwierdzonej postanowieniem sędziego komisarza z dnia 7 sierpnia 2019 r., w zakresie wierzyciela Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie Inspektorat w Działdowie (zw. 5 k. 68) w ten sposób, że uznano wierzytelność w łącznej kwocie 66.796,81zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt jeden groszy) w tym: w kategorii II wierzytelność główną w wysokości 40.991,81zł (słownie: czterdzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt jeden groszy) oraz w kategorii III odsetki w wysokości 25.805,00zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy osiemset pięć złotych), w pozostałym zakresie przedmiotową listę wierzytelności pozostawiono bez zmian. Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie w terminie 7 od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54579

Dodano: 2019-10-23 12:14:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Gawlina Marzena w upadłości likwidacyjnej

2019-10-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54580. Gawlina Marzena. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 38/19. [BMSiG-54499/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 38/19 dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Marzeny Gawliny (Gawlina) syndyk przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54580

Dodano: 2019-10-23 12:14:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Górska Urszula w upadłości likwidacyjnej

2019-10-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54581. Górska Urszula. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 58/19. [BMSiG-54483/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Urszuli Górskiej, sygn. akt V GUp 58/19, zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności Urszuli Górskiej, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, w V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, i w terminie 14 dni od obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54581

Dodano: 2019-10-23 12:15:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Grelewicz Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-10-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54582. Grelewicz Barbara. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 125/19. [BMSiG-54431/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Barbary Grelewicz, nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 125/19, sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 5.09.2019 r. sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54582

Dodano: 2019-10-23 12:15:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

"Wiesław Grzybowski" w upadłości likwidacyjnej

2019-10-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54583. Grzybowski Wiesław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wiesław Grzybowski w Starym Mystkówcu. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 16/18. [BMSiG-54313/2019] Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 16/18. Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Wiesława Grzybowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Wiesław Grzybowski, PESEL 61033003332, sygn. akt VIII GUp 16/18, syndyk sporządził i przekazał w dniu 9 września 2019 r. uzupełniającą listę wierzytelności nr 2. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Syndyk Marcin Kwas MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54583

Dodano: 2019-10-23 12:15:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Grzywacz Joanna w upadłości likwidacyjnej

2019-10-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54584. Grzywacz Joanna. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 96/19 of. [BMSiG-54330/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt V GUp 96/19 of dotyczącej upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Joanny Grzywacz, PESEL 75071415925, syndyk przekazał sędziemu komisarzowi w dniu 28.08.2019 r. listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja d.s Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54584

Dodano: 2019-10-23 12:16:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

HEATPOINT POLSKA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-10-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54585. HEATPOINT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ we Wrocławiu. KRS 0000491354. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 grudnia 2013 r., sygn. akt VIII GUp 201/18. [BMSiG-54524/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Heatpoint Polska Sp. z o.o. w likwidacji w upadłości we Wrocławiu (numer KRS 0000491354), sygn. akt VIII GUp 201/18, ogłasza, że w dniu 6 września 2019 r. została mu przekazana lista wierzytelności w tym postępowaniu, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54585

Dodano: 2019-10-23 12:16:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Heigelmann Maria Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-10-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54586. Heigelmann Maria Teresa. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 126/18. [BMSiG-54530/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marii Teresy Heigelmann - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp „of” 126/18 syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 1. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C pokój 109 (tel. 89 676-03-03). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54586

Dodano: 2019-10-23 12:16:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Heller Paweł w upadłości likwidacyjnej

2019-10-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54587. Heller Paweł. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 58/18. [BMSiG-54470/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Pawła Hellera, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp „of” 58/18, syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 1. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C pokój 109 (tel. 89 676-03-03). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54587

Dodano: 2019-10-23 12:16:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Janasik Urszula w upadłości likwidacyjnej

2019-10-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54588. Janasik Urszula. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1148/19. [BMSiG-54545/2019] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Urszuli Janasik w upadłości (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), sygn. akt XIX GUp 1148/19, ogłasza, iż dnia 30 września 2019 r. syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o dacie złożenia listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Michał Węgliński syndyk MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54588

Dodano: 2019-10-23 12:16:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Iwin Joanna w upadłości likwidacyjnej

2019-10-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54589. Iwin Joanna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 327/18. [BMSiG-54341/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 327/18, dotyczącej upadłości Joanny Iwin, syndyk masy upadłości dnia 9.07.2019 r. przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54589

Dodano: 2019-10-23 12:17:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Łągwa Jacek w upadłości likwidacyjnej

2019-10-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54590. Łągwa Jacek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 814/19. [BMSiG-54319/2019] W postępowaniu upadłościowym (sygn. akt obecnie XIX GUp 814/19, poprzednio X GUp 26/19) Jacka Łągwy (PESEL 69101104659), tj. osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk sporządził i złożył Sędziemu Komisarzowi w dniu 3 października 2019 r. trzecią uzupełniającą listę wierzytelności. Ww. trzecią uzupełniającą listę wierzytelności każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (Warszawa, ul. Czerniakowska 100A). Zgodnie z art. 256 ust. 1 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W ww. terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgody z jego wnioskami lub oświadczeniami (art. 256 ust. 2 Prawa upadłościowego). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54590

Dodano: 2019-10-23 12:17:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Jasiński Adrian w upadłości likwidacyjnej

2019-10-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54591. Jasiński Adrian. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1023/19, X GUp 414/19. [BMSiG-54514/2019] Obwieszcza się, że w dniu 2 października 2019 roku syndyk złożył sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Adriana Jasińskiego, zamieszkałego: Warszawa 01-354, ul. Synów Pułku 2 m. 30, PESEL 96062610316, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, Warszawa ul. Czerniakowska 100A. Poucza się o prawie wniesienia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe, sygn. akt XIX GUp 1023/19 (dawniej X GUp 414/19). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54591

Dodano: 2019-10-23 12:17:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Kowalczyk Halina w upadłości likwidacyjnej

2019-10-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 54592. Kowalczyk Halina. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 104/18. [BMSiG-54332/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Haliny Kowalczyk, PESEL 62010215544, zam. w: Bylice-Kolonia, będącej osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, sygn. akt XI GUp 104/18, syndyk złożył w dniu 7.03.2019 r. II uzupełniającą listę wierzytelności oraz w dniu 6.05.2019 r. III uzupełniającą listę wierzytelności. II i III uzupełniającą listę wierzytelności można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1A, 61-729 Poznań, pokój 46 (wejście przez pokój 45). Sala przeglądowa otwarta jest w poniedziałek w godzinach 745-1800 (akta wydawane są do godziny 1730) wtorek-piątek 745- 1515 (akta wydawane są do godziny 1500). Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia o dacie złożenia II uzupełniającej listy wierzytelności oraz III uzupełniającej listy wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 206/2019 (5845) z dnia 23 października 2019 r. → Pozycja 54592

Dodano: 2019-10-23 12:18:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kiełb Anna