Informacje

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Bański Józef w upadłości likwidacyjnej

2020-02-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10080. Bański Józef. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 304/19, VIII GUp 26/20. [BMSiG-9612/2020] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 17.02.2020 r., sygn. akt VIII GU 304/19, ogłosił upadłość Józefa Bańskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 46101511153, zamieszkałego: ul. Kolejowa 9, 42-256 Olsztyn. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckiej oraz syndyka w osobie Jacka Pietrzeli - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 926. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 26/20. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10080

Dodano: 2020-02-25 10:53:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Bański Józef w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10080. Bański Józef. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 304/19, VIII GUp 26/20. [BMSiG-9612/2020] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 17.02.2020 r., sygn. akt VIII GU 304/19, ogłosił upadłość Józefa Bańskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 46101511153, zamieszkałego: ul. Kolejowa 9, 42-256 Olsztyn. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckiej oraz syndyka w osobie Jacka Pietrzeli - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 926. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 26/20. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10080

Dodano: 2020-02-25 10:53:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Bentkowski Jan w upadłości likwidacyjnej

2020-02-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10081. Bentkowski Jan. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 711/19. [BMSiG-9702/2020] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 711/19, ogłosił upadłość Jana Bentkowskiego, zamieszkałego w Inowrocławiu (numer PESEL 65051504453), jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka - Grzegorza Floryszaka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 164), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10081

Dodano: 2020-02-25 10:54:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Bentkowski Jan w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10081. Bentkowski Jan. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 711/19. [BMSiG-9702/2020] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 711/19, ogłosił upadłość Jana Bentkowskiego, zamieszkałego w Inowrocławiu (numer PESEL 65051504453), jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka - Grzegorza Floryszaka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 164), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10081

Dodano: 2020-02-25 10:54:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Białek Bartosz w upadłości likwidacyjnej

2020-02-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10082. Białek Bartosz. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 348/19, XII GUp 10/20. [BMSiG-9609/2020] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 19 lutego 2020 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności, Bartosza Białka, zamieszkałego: ul. Walentynowicz 6/4, 71-294 Szczecin, PESEL 94032308238, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 10/20. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Sabriny Snela-Daleszyńskiej oraz syndyka w osobie Moniki Borek, nr licencji 748. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wskazuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10082

Dodano: 2020-02-25 10:55:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Białek Bartosz w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10082. Białek Bartosz. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 348/19, XII GUp 10/20. [BMSiG-9609/2020] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 19 lutego 2020 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności, Bartosza Białka, zamieszkałego: ul. Walentynowicz 6/4, 71-294 Szczecin, PESEL 94032308238, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 10/20. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Sabriny Snela-Daleszyńskiej oraz syndyka w osobie Moniki Borek, nr licencji 748. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wskazuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10082

Dodano: 2020-02-25 10:55:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Broda Halina w upadłości likwidacyjnej

2020-01-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10083. Broda Halina. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 350/19, VI GUp 16/20. [BMSiG-9535/2020] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie o sygnaturze akt VI GU 350/19 ogłosił upadłość Haliny Broda, zamieszkałej w Bielsku-Białej, PESEL 45091305104, jako osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Knapika oraz syndyka w osobie Zbigniewa Gacha, nr licencji 234. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała, w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 ustawy Prawo upadłościowe, powołując się na sygn. akt VI GU 350/19, VI GUp 16/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10083

Dodano: 2020-02-25 10:56:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Broda Halina w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10083. Broda Halina. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 350/19, VI GUp 16/20. [BMSiG-9535/2020] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie o sygnaturze akt VI GU 350/19 ogłosił upadłość Haliny Broda, zamieszkałej w Bielsku-Białej, PESEL 45091305104, jako osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Knapika oraz syndyka w osobie Zbigniewa Gacha, nr licencji 234. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała, w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 ustawy Prawo upadłościowe, powołując się na sygn. akt VI GU 350/19, VI GUp 16/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10083

Dodano: 2020-02-25 10:56:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Bukowczyk Ewa w upadłości likwidacyjnej

2020-02-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10084. Bukowczyk Ewa. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 196/19 „of”, V GUp 17/20. [BMSiG-9696/2020] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 11 lutego 2020 r., sygn. akt V GU 196/19 „of”, została ogłoszona upadłość Ewy Bukowczyk, zamieszkałej w miejscowości: 59-300 Lubin, ul. Fredry 13/1, PESEL 62121700209, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Edyty Zaczkowskiej oraz syndyka w osobie Włodzimierza Amborskiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, sygn. akt V GUp 17/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10084

Dodano: 2020-02-25 10:57:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Bukowczyk Ewa w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10084. Bukowczyk Ewa. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 196/19 „of”, V GUp 17/20. [BMSiG-9696/2020] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 11 lutego 2020 r., sygn. akt V GU 196/19 „of”, została ogłoszona upadłość Ewy Bukowczyk, zamieszkałej w miejscowości: 59-300 Lubin, ul. Fredry 13/1, PESEL 62121700209, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Edyty Zaczkowskiej oraz syndyka w osobie Włodzimierza Amborskiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, sygn. akt V GUp 17/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10084

Dodano: 2020-02-25 10:57:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Byrski Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2020-01-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10085. Byrski Stanisław. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 348/19 of, VI GUp 17/20 „of”. [BMSiG-9526/2020] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 20 stycznia 2020 r., sygn. akt VI GU 348/19 of, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Stanisława Byrskiego, numer PESEL 84110215457. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Piotra Knapika. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Krzysztofa Gulisa. Wszczęte postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 17/20 „of”. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10085

Dodano: 2020-02-25 10:57:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Byrski Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10085. Byrski Stanisław. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 348/19 of, VI GUp 17/20 „of”. [BMSiG-9526/2020] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 20 stycznia 2020 r., sygn. akt VI GU 348/19 of, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Stanisława Byrskiego, numer PESEL 84110215457. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Piotra Knapika. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Krzysztofa Gulisa. Wszczęte postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 17/20 „of”. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10085

Dodano: 2020-02-25 10:57:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Cichoń Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2020-02-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10086. Cichoń Magdalena. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 42/20, V GUp 65/20. [BMSiG-9714/2020] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 lutego 2020 roku (V GU 42/20), ogłosił upadłość dłużniczki Magdaleny Cichoń, zamieszkałej w Końskich, ul. Gimnazjalna 41C/402, 26-200 Końskie, PESEL 70102900908; określił, że upadła Magdalena Cichoń jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Arkadiusza Sędka, sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Artura Fijałkowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 970; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenie osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, co do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienie o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust 1 powołanego Rozporządzenia. Na postanowienie sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą V GUp 65/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10086

Dodano: 2020-02-25 10:58:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Cichoń Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10086. Cichoń Magdalena. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 42/20, V GUp 65/20. [BMSiG-9714/2020] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 lutego 2020 roku (V GU 42/20), ogłosił upadłość dłużniczki Magdaleny Cichoń, zamieszkałej w Końskich, ul. Gimnazjalna 41C/402, 26-200 Końskie, PESEL 70102900908; określił, że upadła Magdalena Cichoń jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Arkadiusza Sędka, sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Artura Fijałkowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 970; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenie osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, co do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienie o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust 1 powołanego Rozporządzenia. Na postanowienie sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą V GUp 65/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10086

Dodano: 2020-02-25 10:58:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Durał Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2020-02-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10087. Durał Ryszard. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 47/20. [BMSiG-9628/2020] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie V GU 627/19, ogłosił w trybie art. 4911 i nast. ustawy Prawo upadłościowe, upadłość Ryszard Durał, zam.: Krosno (PESEL 72070117452) jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na Sędziego Komisarza wyznaczono SSR Lesława Zawadę, na syndyka wyznaczono Piotra Helińskiego (Biuro Syndyka, ul. Kapucyńska 7/3, 38-400 Krosno). Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy, Wydział V Gospodarczy w Rzeszowie, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, podając sygnaturę akt V GUp 47/20. Zgłoszenie powinno odpowiadać warunkom formalnym określonym w art. 239-240 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10087

Dodano: 2020-02-25 10:59:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Durał Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10087. Durał Ryszard. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 47/20. [BMSiG-9628/2020] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie V GU 627/19, ogłosił w trybie art. 4911 i nast. ustawy Prawo upadłościowe, upadłość Ryszard Durał, zam.: Krosno (PESEL 72070117452) jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na Sędziego Komisarza wyznaczono SSR Lesława Zawadę, na syndyka wyznaczono Piotra Helińskiego (Biuro Syndyka, ul. Kapucyńska 7/3, 38-400 Krosno). Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy, Wydział V Gospodarczy w Rzeszowie, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, podając sygnaturę akt V GUp 47/20. Zgłoszenie powinno odpowiadać warunkom formalnym określonym w art. 239-240 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10087

Dodano: 2020-02-25 10:59:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Fuks Ewa Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2020-02-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10088. Fuks Ewa Małgorzata. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 358/19, VIII GUp 43/20. [BMSiG-9695/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VIII GU 358/19, postanowieniem z dnia 17 lutego 2020 roku ogłosił upadłość dłużnika Ewy Małgorzaty Fuks, PESEL 74060112009, zamieszkałej przy ul. św. Jerzego 43/60, 15-349 Białystok, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 43/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste, ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na sędziego komisarza wyznaczono sędziego Annę Wiszenko, a na syndyka masy upadłości Dariusza Popławskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 627). Upadłość została ogłoszona o godzinie 1010. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) - (Dz.Urz.UE.L z dnia 20 maja 2015 roku, Nr 141, str. 19 ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu powyższego rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Białymstoku, VII Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10088

Dodano: 2020-02-25 11:00:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Fuks Ewa Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10088. Fuks Ewa Małgorzata. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 358/19, VIII GUp 43/20. [BMSiG-9695/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VIII GU 358/19, postanowieniem z dnia 17 lutego 2020 roku ogłosił upadłość dłużnika Ewy Małgorzaty Fuks, PESEL 74060112009, zamieszkałej przy ul. św. Jerzego 43/60, 15-349 Białystok, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 43/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste, ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na sędziego komisarza wyznaczono sędziego Annę Wiszenko, a na syndyka masy upadłości Dariusza Popławskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 627). Upadłość została ogłoszona o godzinie 1010. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) - (Dz.Urz.UE.L z dnia 20 maja 2015 roku, Nr 141, str. 19 ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu powyższego rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Białymstoku, VII Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10088

Dodano: 2020-02-25 11:00:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Grygo Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2020-02-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10089. Grygo Krzysztof. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 371/19, XII GUp 12/20. [BMSiG-9763/2020] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 19 lutego 2020 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności, Krzysztofa Grygo, zamieszkałego: Redostowo 4, 72-221 Osina, PESEL 62050803811, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 12/20. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Sabriny Snela-Daleszyńskiej oraz syndyka w osobie Aleksandry Brykczyńskiej-Grudzińskiej, nr licencji 1120. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wskazuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10089

Dodano: 2020-02-25 11:01:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Grygo Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10089. Grygo Krzysztof. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 371/19, XII GUp 12/20. [BMSiG-9763/2020] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 19 lutego 2020 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności, Krzysztofa Grygo, zamieszkałego: Redostowo 4, 72-221 Osina, PESEL 62050803811, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 12/20. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Sabriny Snela-Daleszyńskiej oraz syndyka w osobie Aleksandry Brykczyńskiej-Grudzińskiej, nr licencji 1120. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wskazuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10089

Dodano: 2020-02-25 11:01:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Jawura Aneta w upadłości likwidacyjnej

2020-02-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10091. Jawura Aneta. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 313/19, VIII GUp 27/20. [BMSiG-9614/2020] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 17.02.2020 roku, sygn. akt VIII GU 313/19, ogłosił upadłość Anety Jawury - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 78071404007, zamieszkałej: ul. Sieroszewskiego 6 m. 28, 42-207 Częstochowa. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Olgi Piskorskiej-Zybury oraz syndyka w osobie Tomasza Bubla - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 865. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 27/20. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10091

Dodano: 2020-02-25 11:02:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Jawura Aneta w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10091. Jawura Aneta. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 313/19, VIII GUp 27/20. [BMSiG-9614/2020] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 17.02.2020 roku, sygn. akt VIII GU 313/19, ogłosił upadłość Anety Jawury - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 78071404007, zamieszkałej: ul. Sieroszewskiego 6 m. 28, 42-207 Częstochowa. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Olgi Piskorskiej-Zybury oraz syndyka w osobie Tomasza Bubla - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 865. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 27/20. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10091

Dodano: 2020-02-25 11:02:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kądziela Zofia w upadłości likwidacyjnej

2020-02-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10092. Kądziela Zofia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 1427/19, XIX GUp 113/20. [BMSiG-9687/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 lutego 2020 roku w sprawie o sygn. akt XVIII GU 1427/19 ogłosił upadłość Zofii Kądziela, zamieszkałej przy ul. Zdziarskiej 16, 05-800 Pruszków, PESEL 62020708724, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz Syndyka w osobie Karoliny Nowackiej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt XIX GUp 113/20, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce Sędziego Komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe. Jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10092

Dodano: 2020-02-25 11:03:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kądziela Zofia w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10092. Kądziela Zofia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 1427/19, XIX GUp 113/20. [BMSiG-9687/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 lutego 2020 roku w sprawie o sygn. akt XVIII GU 1427/19 ogłosił upadłość Zofii Kądziela, zamieszkałej przy ul. Zdziarskiej 16, 05-800 Pruszków, PESEL 62020708724, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz Syndyka w osobie Karoliny Nowackiej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt XIX GUp 113/20, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce Sędziego Komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe. Jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10092

Dodano: 2020-02-25 11:03:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Karpińska Alicja w upadłości likwidacyjnej

2020-02-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10093. Karpińska Alicja. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 1393/19, XIX GUp 106/20. [BMSiG-9694/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie o sygn. akt XVIII GU 1393/19 ogłosił upadłość Alicji Karpińskiej, zamieszkałej przy ul. Lindego 26 m. 151, 01-952 Warszawa, PESEL 50103004184, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużniczki, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz Syndyka w osobie Michała Górnickiego. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt XIX GUp 106/20, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce Sędziego Komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe. Jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10093

Dodano: 2020-02-25 11:04:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Karpińska Alicja w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10093. Karpińska Alicja. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 1393/19, XIX GUp 106/20. [BMSiG-9694/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie o sygn. akt XVIII GU 1393/19 ogłosił upadłość Alicji Karpińskiej, zamieszkałej przy ul. Lindego 26 m. 151, 01-952 Warszawa, PESEL 50103004184, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużniczki, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz Syndyka w osobie Michała Górnickiego. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt XIX GUp 106/20, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce Sędziego Komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe. Jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10093

Dodano: 2020-02-25 11:04:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Krajewska Antonina w upadłości likwidacyjnej

2020-02-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10094. Krajewska Antonina. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 200/19, V GUp 20/20. [BMSiG-9715/2020] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, z dnia 18 lutego 2020 roku, sygn. akt V GU 200/19, ogłoszono upadłość Antoniny Krajewskiej, PESEL 78110404548, zamieszkałej w Jaworze (59-400), ul. Piłsudskiego 4/4, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku i wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Wioletty Stefanowskiej oraz Syndyka masy upadłości w osobie Sebastiana Domańskiego, numer licencji 355. Z uwagi na powyższe wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie 1 miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z podaniem obecnej sygnatury akt V GUp 20/20. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 1 miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności winny spełniać wymogi formalne określone w przepisach ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10094

Dodano: 2020-02-25 11:05:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Krajewska Antonina w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10094. Krajewska Antonina. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 200/19, V GUp 20/20. [BMSiG-9715/2020] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, z dnia 18 lutego 2020 roku, sygn. akt V GU 200/19, ogłoszono upadłość Antoniny Krajewskiej, PESEL 78110404548, zamieszkałej w Jaworze (59-400), ul. Piłsudskiego 4/4, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku i wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Wioletty Stefanowskiej oraz Syndyka masy upadłości w osobie Sebastiana Domańskiego, numer licencji 355. Z uwagi na powyższe wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie 1 miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z podaniem obecnej sygnatury akt V GUp 20/20. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 1 miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności winny spełniać wymogi formalne określone w przepisach ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10094

Dodano: 2020-02-25 11:05:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Krowicki Artur w upadłości likwidacyjnej

2020-01-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10095. Krowicki Artur. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 23/20, V GUp 34/20. [BMSiG-9632/2020] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie o sygn. V GU 23/20 ogłosił upadłość Artura Krowickiego, zam.: Dukla, numer PESEL 83102416094, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd tymże postanowieniem wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Witolda Olecha, oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Krzysztofa Czekańskiego, numer licencji 98. Wzywa się Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się także osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności winny być kierowane na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, 35-303 Rzeszów, ul. J. Kustronia 4, z oznaczeniem sygnatury akt V GUp 34/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10095

Dodano: 2020-02-25 11:06:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Krowicki Artur w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10095. Krowicki Artur. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 23/20, V GUp 34/20. [BMSiG-9632/2020] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie o sygn. V GU 23/20 ogłosił upadłość Artura Krowickiego, zam.: Dukla, numer PESEL 83102416094, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd tymże postanowieniem wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Witolda Olecha, oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Krzysztofa Czekańskiego, numer licencji 98. Wzywa się Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się także osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności winny być kierowane na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, 35-303 Rzeszów, ul. J. Kustronia 4, z oznaczeniem sygnatury akt V GUp 34/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10095

Dodano: 2020-02-25 11:06:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Kuziemkowski Marcin w upadłości likwidacyjnej

2020-02-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10096. Kuziemkowski Marcin. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 360/19, XII GUp 11/20. [BMSiG-9761/2020] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 19 lutego 2020 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności Marcina Kuziemkowskiego, zamieszkałego: Jagniątkowo 2/1, 72-510 Wolin, PESEL 80032116931, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 11/20. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Sabriny Snela-Daleszyńskiej oraz syndyka w osobie Bartosza Dąbrowskiego, nr licencji 323. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wskazuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10096

Dodano: 2020-02-25 11:07:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Kuziemkowski Marcin w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10096. Kuziemkowski Marcin. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 360/19, XII GUp 11/20. [BMSiG-9761/2020] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 19 lutego 2020 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności Marcina Kuziemkowskiego, zamieszkałego: Jagniątkowo 2/1, 72-510 Wolin, PESEL 80032116931, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 11/20. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Sabriny Snela-Daleszyńskiej oraz syndyka w osobie Bartosza Dąbrowskiego, nr licencji 323. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wskazuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10096

Dodano: 2020-02-25 11:07:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Lewandrowska Wioletta w upadłości likwidacyjnej

2020-02-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10097. Lewandrowska Wioletta. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 803/19. [BMSiG-9766/2020] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 11.02.2020 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 803/19, ogłosił upadłość Wioletty Lewandrowskiej (PESEL 79041603141), nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Cezarego Drobczyńskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 334) oraz sędziego komisarza w osobie sędziego Romana Krzysztofa Wiśniewskiego, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10097

Dodano: 2020-02-25 11:07:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Lewandrowska Wioletta w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10097. Lewandrowska Wioletta. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 803/19. [BMSiG-9766/2020] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 11.02.2020 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 803/19, ogłosił upadłość Wioletty Lewandrowskiej (PESEL 79041603141), nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Cezarego Drobczyńskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 334) oraz sędziego komisarza w osobie sędziego Romana Krzysztofa Wiśniewskiego, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10097

Dodano: 2020-02-25 11:07:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Pochomczyk Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2020-02-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10099. Pochomczyk Grzegorz. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 11/20, VIII GUp 41/20. [BMSiG-9692/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VIII GU 11/20, postanowieniem z dnia 14 lutego 2020 roku ogłosił upadłość dłużnika Grzegorza Pochomczyka, PESEL 63061403551, zamieszkałego przy ul. Kopernika 21, 15-377 Białystok, nieprowadzącego działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 41/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste, ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na sędziego komisarza wyznaczono sędziego Katarzynę Dąbrowską-Doroszczyk a na syndyka masy upadłości Dariusza Popławskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 627). Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 z późniejszymi zmianami). Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10099

Dodano: 2020-02-25 11:08:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Pochomczyk Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10099. Pochomczyk Grzegorz. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 11/20, VIII GUp 41/20. [BMSiG-9692/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VIII GU 11/20, postanowieniem z dnia 14 lutego 2020 roku ogłosił upadłość dłużnika Grzegorza Pochomczyka, PESEL 63061403551, zamieszkałego przy ul. Kopernika 21, 15-377 Białystok, nieprowadzącego działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 41/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste, ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na sędziego komisarza wyznaczono sędziego Katarzynę Dąbrowską-Doroszczyk a na syndyka masy upadłości Dariusza Popławskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 627). Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 z późniejszymi zmianami). Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10099

Dodano: 2020-02-25 11:08:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Poprawiak Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2020-02-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10100. Poprawiak Elżbieta. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 35/20. [BMSiG-9721/2020] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wydanym w dniu 12 lutego 2020 roku w sprawie sygn. akt V GU 35/20, ogłoszono upadłość dłużniczki Elżbiety Poprawiak, nr PESEL 53071705266, zamieszkałej w Kielcach, ulica Warszawska nr domu 35, numer lokalu 11, kod pocztowy 25-518 Kielce; określono, że upadła Elżbieta Poprawiak jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Marcina Gonigroszka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 968; wezwano wierzycieli Upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdzono, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 roku Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia; określono, że upadła Elżbieta Poprawiak ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie Sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom Upadłej przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia niniejszego postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10100

Dodano: 2020-02-25 11:09:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Poprawiak Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10100. Poprawiak Elżbieta. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 35/20. [BMSiG-9721/2020] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wydanym w dniu 12 lutego 2020 roku w sprawie sygn. akt V GU 35/20, ogłoszono upadłość dłużniczki Elżbiety Poprawiak, nr PESEL 53071705266, zamieszkałej w Kielcach, ulica Warszawska nr domu 35, numer lokalu 11, kod pocztowy 25-518 Kielce; określono, że upadła Elżbieta Poprawiak jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Marcina Gonigroszka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 968; wezwano wierzycieli Upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdzono, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 roku Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia; określono, że upadła Elżbieta Poprawiak ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie Sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom Upadłej przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia niniejszego postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10100

Dodano: 2020-02-25 11:09:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Rymarska Halina w upadłości likwidacyjnej

2020-01-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10102. Rymarska Halina. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 169/19, V GUp 2/20. [BMSiG-9758/2020] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie V GU 169/19, ogłosił upadłość Haliny Rymarskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Świebodzinie przy osiedlu Łużyckim 31 D/5, 66-200 ŚWIEBODZIN, numer PESEL 46060506203. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Tomasza Leszczyńskiego. Na syndyka wyznaczono Małgorzatę Wierzchołowską, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1195. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 2/20, na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wydział X Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 2/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10102

Dodano: 2020-02-25 11:10:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Rymarska Halina w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10102. Rymarska Halina. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 169/19, V GUp 2/20. [BMSiG-9758/2020] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie V GU 169/19, ogłosił upadłość Haliny Rymarskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Świebodzinie przy osiedlu Łużyckim 31 D/5, 66-200 ŚWIEBODZIN, numer PESEL 46060506203. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Tomasza Leszczyńskiego. Na syndyka wyznaczono Małgorzatę Wierzchołowską, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1195. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 2/20, na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wydział X Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 2/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10102

Dodano: 2020-02-25 11:10:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Siedlecka Joanna w upadłości likwidacyjnej

2020-02-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10103. Siedlecka Joanna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 660/19, XVIII GUp 50/20. [BMSiG-9700/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 lutego 2020 roku w sprawie o sygn. akt XIX GU 660/19 ogłosił upadłość Joanny Siedleckiej, zamieszkałej przy ul. Polnej 28A, 05-806 Nowa Wieś, PESEL 70090307505, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużniczki, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz Syndyka w osobie Karoliny Nowackiej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt XVIII GUp 50/20, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce Sędziego Komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe. Jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10103

Dodano: 2020-02-25 11:11:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Siedlecka Joanna w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10103. Siedlecka Joanna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 660/19, XVIII GUp 50/20. [BMSiG-9700/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 lutego 2020 roku w sprawie o sygn. akt XIX GU 660/19 ogłosił upadłość Joanny Siedleckiej, zamieszkałej przy ul. Polnej 28A, 05-806 Nowa Wieś, PESEL 70090307505, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużniczki, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz Syndyka w osobie Karoliny Nowackiej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt XVIII GUp 50/20, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce Sędziego Komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe. Jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10103

Dodano: 2020-02-25 11:11:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Siedlecka Joanna w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10103. Siedlecka Joanna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 660/19, XVIII GUp 50/20. [BMSiG-9700/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 lutego 2020 roku w sprawie o sygn. akt XIX GU 660/19 ogłosił upadłość Joanny Siedleckiej, zamieszkałej przy ul. Polnej 28A, 05-806 Nowa Wieś, PESEL 70090307505, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużniczki, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz Syndyka w osobie Karoliny Nowackiej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt XVIII GUp 50/20, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce Sędziego Komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe. Jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10103

Dodano: 2020-02-25 11:11:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Stankiewicz Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2020-02-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10104. Stankiewicz Jarosław. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 676/19, XII GUp 48/20. [BMSiG-9655/2020] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 17 lutego 2020 r., sygn. akt XII GU 676/19, ogłosił upadłość Jarosława Stankiewicza, numer PESEL 67022214011, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. w Gliwicach. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Mleczko oraz syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Stępniewskiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowymi Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować pod sygn. akt XII GUp 48/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10104

Dodano: 2020-02-25 11:12:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Stankiewicz Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10104. Stankiewicz Jarosław. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 676/19, XII GUp 48/20. [BMSiG-9655/2020] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 17 lutego 2020 r., sygn. akt XII GU 676/19, ogłosił upadłość Jarosława Stankiewicza, numer PESEL 67022214011, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. w Gliwicach. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Mleczko oraz syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Stępniewskiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowymi Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować pod sygn. akt XII GUp 48/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10104

Dodano: 2020-02-25 11:12:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Strużyńska Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2020-02-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10105. Strużyńska Grażyna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 654/19, XII GUp 46/20. [BMSiG-9663/2020] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 17 lutego 2020 r., sygn. akt XII GU 654/19, ogłosił upadłość Grażyny Strużyńskiej, numer PESEL 61050600206, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. w Gliwicach. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Mleczko oraz syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Stępniewskiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowymi Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować pod sygn. akt XII GUp 46/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10105

Dodano: 2020-02-25 11:13:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Strużyńska Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10105. Strużyńska Grażyna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 654/19, XII GUp 46/20. [BMSiG-9663/2020] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 17 lutego 2020 r., sygn. akt XII GU 654/19, ogłosił upadłość Grażyny Strużyńskiej, numer PESEL 61050600206, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. w Gliwicach. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Mleczko oraz syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Stępniewskiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowymi Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować pod sygn. akt XII GUp 46/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10105

Dodano: 2020-02-25 11:13:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Szczepańczyk Marlena w upadłości likwidacyjnej

2020-02-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10106. Szczepańczyk Marlena. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 193/19, V GUp 21/20 of. [BMSiG-9746/2020] Sąd Rejonowy w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie o sygn. akt V GU 193/19: I. ogłosił upadłość Marleny Szczepańczyk, zamieszkałej w miejscowości Lubin, ul. Leszczynowa 19/18, PESEL 78082905706, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmującą likwidację jej majątku, II. wezwał wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, licząc od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, III. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Legnicy Edyty Zaczkowskiej oraz Syndyka masy upadłości w osobie Beaty Bednarskiej-Stańko (numer licencji 342), IV. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt V GUp 21/20 of. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10106

Dodano: 2020-02-25 11:14:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Szczepańczyk Marlena w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10106. Szczepańczyk Marlena. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 193/19, V GUp 21/20 of. [BMSiG-9746/2020] Sąd Rejonowy w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie o sygn. akt V GU 193/19: I. ogłosił upadłość Marleny Szczepańczyk, zamieszkałej w miejscowości Lubin, ul. Leszczynowa 19/18, PESEL 78082905706, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmującą likwidację jej majątku, II. wezwał wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, licząc od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, III. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Legnicy Edyty Zaczkowskiej oraz Syndyka masy upadłości w osobie Beaty Bednarskiej-Stańko (numer licencji 342), IV. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt V GUp 21/20 of. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10106

Dodano: 2020-02-25 11:14:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Świacka Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2020-02-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10107. Świacka Małgorzata. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 408/19, VIII GUp 37/20. [BMSiG-9555/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie VIII GU 408/19 postanowieniem z dnia 12 lutego 2020 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Małgorzaty Świackiej, zam.: 16-400 Suwałki, ul. Konopnickiej 3A m. 1, PESEL 77090713228, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Annę Wiszenko, a na syndyka masy upadłości Beatę Waboł (nr licencji 602), 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis ar. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 37/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10107

Dodano: 2020-02-25 11:15:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Świacka Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10107. Świacka Małgorzata. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 408/19, VIII GUp 37/20. [BMSiG-9555/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie VIII GU 408/19 postanowieniem z dnia 12 lutego 2020 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Małgorzaty Świackiej, zam.: 16-400 Suwałki, ul. Konopnickiej 3A m. 1, PESEL 77090713228, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Annę Wiszenko, a na syndyka masy upadłości Beatę Waboł (nr licencji 602), 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis ar. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 37/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10107

Dodano: 2020-02-25 11:15:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wilczyńska Dorota w upadłości likwidacyjnej

2020-02-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10109. Wilczyńska Dorota. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 1458/19, XVIII GUp 49/20. [BMSiG-9705/2020] Postanowieniem z dnia 11 lutego 2020 r., wydanym w postępowaniu o sygnaturze akt XVIII GU 1458/19, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Doroty Wilczyńskiej, PESEL 89091105180, zamieszkałej przy ul. Górczewskiej 17 m 21, 01-186 Warszawa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd uznał postępowanie upadłościowe za główne postępowanie w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Mikołaja Lenarta (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1043). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygnatura akt XVIII GUp 49/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10109

Dodano: 2020-02-25 11:16:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wilczyńska Dorota w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10109. Wilczyńska Dorota. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 1458/19, XVIII GUp 49/20. [BMSiG-9705/2020] Postanowieniem z dnia 11 lutego 2020 r., wydanym w postępowaniu o sygnaturze akt XVIII GU 1458/19, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Doroty Wilczyńskiej, PESEL 89091105180, zamieszkałej przy ul. Górczewskiej 17 m 21, 01-186 Warszawa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd uznał postępowanie upadłościowe za główne postępowanie w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Mikołaja Lenarta (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1043). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygnatura akt XVIII GUp 49/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10109

Dodano: 2020-02-25 11:16:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

AIKON FINANSE 1 Sp. z o.o. Sp. K. w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10110. AIKON FINANSE 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI w Poznaniu. KRS 0000598759. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 lutego 2016 r., sygn. akt XI GUp 227/18. [BMSiG-9519/2020] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego AIKON FINANSE 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej siedzibą w Poznaniu, sygnatura akt XI GUp 227/18 (nr KRS 0000598759), zawiadamia, że syndyk w dniu 16 grudnia 2019 roku sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie tygodnia od ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10110

Dodano: 2020-02-25 11:27:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

AIRON INVESTMENT S.A. w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10111. AIRON INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Bydgoszczy. KRS 0000412048. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 lutego 2012 r., sygn. akt XV GUp 74/18. [BMSiG-9719/2020] Sędzia komisarz w sprawie upadłościowej AIRON INVESTMENT S.A. w upadłości z siedzibą w Bydgoszczy o sygn. akt XV GUp 74/18, postanowieniem z dnia 10 lutego 2020 r. dokonał z urzędu zmiany na liście wierzytelności. Wierzycielowi przysługuje prawo złożenia zażalenia na postanowienie o zmianie na liście wierzytelności do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10, w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10111

Dodano: 2020-02-25 11:27:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Andrzejczuk Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10112. Andrzejczuk Małgorzata. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 177/19. [BMSiG-9684/2020] Syndyk masy upadłości - Andrzej Fabiś - zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym jakie toczy się wobec Małgorzaty Andrzejczuk, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, przed Sądem Rejonowym w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 177/19, przekazana została Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności numer 1. Listę wierzytelności przeglądać można w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - wierzyciel któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeśli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10112

Dodano: 2020-02-25 11:28:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Bardzińska Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10113. Bardzińska Krystyna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 416/18. [BMSiG-9685/2020] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Krystyny Bardzińskiej, zam.: Przemyśl, numer PESEL 50070209807, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o sygnaturze akt V GUp 416/18, została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu Komisarzowi Lista Wierzytelności. Listę Wierzytelności można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter) przy ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów. Każdy zainteresowany może na warunkach określonych w art. 255 ust. 2 pr. up. i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10113

Dodano: 2020-02-25 11:28:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Bęcka Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10114. Bęcka Elżbieta. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 71/19. [BMSiG-9644/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 71/19, dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Elżbieta Bęcka, syndyk przekazał sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10114

Dodano: 2020-02-25 11:28:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Bernsztajn Barbara w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10115. Bernsztajn Barbara. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 138/19 „of”. [BMSiG-9524/2020] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Barbary Bernsztajn, numer PESEL 48062307424, w sprawie o sygn. VI GUp 138/19 „of”, została złożona przez syndyka lista wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Referatu Upadłości Wydziału VI Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Bogusławskiego 24. W terminie 2 dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10115

Dodano: 2020-02-25 11:28:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Bombik Urszula w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10116. Bombik Urszula. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 115/19. [BMSiG-9647/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 115/19, Urszuli Bombik, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk przekazał sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile lista nie jest zgodna z jej wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10116

Dodano: 2020-02-25 11:28:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Domoń Adam w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10117. Domoń Adam. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 460/19. [BMSiG-9658/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Adama Domoń, nieprowadzącego działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 460/19, sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 4.02.2020 r. uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10117

Dodano: 2020-02-25 11:29:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Coner Iwona w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10118. Coner Iwona. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 104/19. [BMSiG-9586/2020] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 104/19, w postępowaniu upadłościowym Iwony Coner, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu Sędziemu komisarzowi w dniu 30 stycznia 2020 roku I uzupełniającej listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10118

Dodano: 2020-02-25 11:29:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Dobrowolska Maria w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10119. Dobrowolska Maria. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 136/18. [BMSiG-9620/2020] XIV GUp 136/18 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi druga uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Marii Dobrowolskiej, PESEL 60062500720 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 136/18. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10119

Dodano: 2020-02-25 11:29:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Domańska Justyna w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10120. Domańska Justyna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 220/19 of. [BMSiG-9546/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym ogłosił upadłość Justyny Domańskiej, numer PESEL 71122101261, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 220/19 of), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi w dniu 19 grudnia 2019 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej we Wrocławiu, poprzez czytelnię tutejszego Sądu po wcześniejszym zamówieniu akt. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10120

Dodano: 2020-02-25 11:29:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Gajda-Orzechowska Iwona w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10121. Gajda-Orzechowska Iwona. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 247/19 of. [BMSiG-9661/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Iwony Gajdy-Orzechowskiej, numer PESEL 66112710963, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 247/19 of), ogłasza, że sporządzona została uzupełniająca lista wierzytelności (poz. 7, Zw 6), przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi 11 lutego 2020 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10121

Dodano: 2020-02-25 11:30:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Gorczaty Józef w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10122. Gorczaty Józef. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 83/18/3. [BMSiG-9722/2020] Sędzia komisarz informuje, że w dniu 19 sierpnia 2019 r. syndyk złożył listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Józefa Gorczaty, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 19/3, posiadającej numer PESEL 76031901650, sygn. akt X GUp 83/18/3. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice- -Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, I piętro, pokój 103, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o dacie złożenia przez Syndyka listy wierzytelności można złożyć do sędziego komisarza sprzeciw od listy, stosownie do treści art. 256 i następne ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10122

Dodano: 2020-02-25 11:30:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Gołaszewski Arkadiusz w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10123. Gołaszewski Arkadiusz. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 105/19. [BMSiG-9588/2020] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 105/19, w postępowaniu upadłościowym Arkadiusza Gołaszewskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu sędziemu komisarzowi w dniu 10 lutego 2020 roku II uzupełniającej listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1. uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2. odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10123

Dodano: 2020-02-25 11:30:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Gruszewska Swietłana w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10124. Gruszewska Swietłana. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 176/19 of. [BMSiG-9648/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Swietłany Gruszewskiej, numer PESEL 65030315865, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 176/19 of), ogłasza, że sporządzona została uzupełniająca lista wierzytelności (poz. 3, Zw 2), przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi 11 lutego 2020 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10124

Dodano: 2020-02-25 11:31:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Hetel Dominika w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10125. Hetel Dominika. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 253/18 of. [BMSiG-9513/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Dominiki Hetel (PESEL 72081600907), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 253/18 of), ogłasza, że sporządzona została uzupełniająca lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 7 stycznia 2020 r., którą można przeglądać w Sekretariacie (czytelni akt) Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10125

Dodano: 2020-02-25 11:31:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Janicka Ewa w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10126. Janicka Ewa. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 158/19. [BMSiG-9597/2020] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 158/19, w postępowaniu upadłościowym Ewy Janickiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu sędziemu komisarzowi w dniu 4 lutego 2020 roku listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10126

Dodano: 2020-02-25 11:31:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Januchowski Jacek w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10127. Januchowski Jacek. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 58/19. [BMSiG-9735/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jacka Januchowskiego, nieprowadzącego działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 58/19, sporządzone zostały przez syndyka i przekazane sędziemu komisarzowi w dniu 22 sierpnia 2019 r. i dniu 3 grudnia 2019 r. uzupełniające listy wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listy w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10127

Dodano: 2020-02-25 11:31:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kapuściński Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10128. Kapuściński Łukasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 915/19. [BMSiG-9674/2020] OGŁOSZENIE O SPORZĄDZENIU I PRZEKAZANIU LISTY WIERZYTELNOŚCI Sędzia Komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Łukasza Kapuścińskiego w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt XVIII GUp 915/19) Syndyk sporządził i przekazał w dniu 15.11.2019 r. Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10128

Dodano: 2020-02-25 11:32:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Kazimierzak Agata w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10129. Kazimierzak Agata. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 332/19 of. [BMSiG-9682/2020] Sędzia komisarz nadzorujący (konsumenckie) postępowanie upadłościowe o sygn. akt VIII GUp 332/19 of upadłego Agaty Kazimierzak (PESEL 83032502360), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia, że w dniu 10.02.2020 r. została mu przekazana przez syndyka lista wierzytelności w tym postępowaniu, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej 16, i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia o tym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść przeciwko nim sprzeciwy, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności, upadłemu natomiast sprzeciw do listy przysługuje, o ile nie jest ona zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami, przy czym jeśli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10129

Dodano: 2020-02-25 11:32:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Klepuszewska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10130. Klepuszewska Ewa. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 318/19 of. [BMSiG-9652/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Ewy Klepuszewskiej, numer PESEL 87060211685, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 318/19 of), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności (poz. 1-2, Zw 1-2), przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi 10 lutego 2020 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia- -Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10130

Dodano: 2020-02-25 11:32:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Knedla Maria w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10131. Knedla Maria. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 74/19. [BMSiG-9567/2020] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności (Lp. 2-4, Zw. 3-5) w postępowaniu upadłościowym Marii Knedli (nr PESEL 83061215567), sygn. akt VI GUp 74/19. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 11A, pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10131

Dodano: 2020-02-25 11:32:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Kolber Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10132. Kolber Krzysztof. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 27/19. [BMSiG-9532/2020] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Krzysztofa Kolbera, nr PESEL 57121213237, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 27/19, została złożona pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Referatu Upadłości Wydziału VI Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5. W terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10132

Dodano: 2020-02-25 11:32:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

KOOORIER Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10133. KOOORIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI we Wrocławiu. KRS 0000699122. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 października 2017 r., sygn. akt VIII GUp 16/19. [BMSiG-9574/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym KOOORIER Sp. z o.o. we Wrocławiu (sygn. akt VIII GUp 16/19) ogłasza, że sporządzona została trzecia uzupełniająca lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 11 lutego 2020 r., którą można przeglądać w Sekretariacie (czytelni akt) Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10133

Dodano: 2020-02-25 11:33:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Łaska Iwona w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10134. Łaska Iwona. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 423/18. [BMSiG-9631/2020] Sędzia Komisarz ogłasza, że sporządzona została przez Syndyka i przekazana Sędziemu Komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Iwony Łaska, zam.: Jasło, numer PESEL 87092912549, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 423/18. Każdy zainteresowany w trybie art. 255 ust. 2 pr. up. może przeglądać listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4, natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. i n. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10134

Dodano: 2020-02-25 11:33:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

LDPRODUCTS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10135. LDPRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI we Wrocławiu. KRS 0000640945. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 października 2016 r., sygn. akt VIII GUp 261/18. [BMSiG-9509/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym LDPRODUCTS Sp. z o.o. we Wrocławiu (numer KRS 0000640945, sygn. akt postępowania upadłościowego: VIII GUp 261/18) ogłasza, że sporządzona została uzupełniająca lista wierzytelności (poz. 20-21, Zw 18-20), przekazania przez syndyka sędziemu komisarzowi 29 stycznia 2020 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10135

Dodano: 2020-02-25 11:33:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Malinowski Janusz w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10136. Malinowski Janusz. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 39/18. [BMSiG-9617/2020] Sygn.akt XIV GUp 39/18 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Janusza Malinowskiego, PESEL 69032812993, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 39/18. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10136

Dodano: 2020-02-25 11:33:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Marek Marta w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10137. Marek Marta. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 101/19. [BMSiG-9573/2020] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie sygn. akt VIII GUp 101/19, w postępowaniu upadłościowym Marty Marek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka złożeniu sędziemu komisarzowi w dniu 30 stycznia 2020 roku IV uzupełniającej listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1. uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2. odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10137

Dodano: 2020-02-25 11:34:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Mastalerz Edyta w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10138. Mastalerz Edyta. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 310/19. [BMSiG-9622/2020] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Edyty Mastalerz, zam. w Jedliczu, toczącym się przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie pod sygn. V GUp 310/19 syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), natomiast każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 ustawy Prawo upadłościowe, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, złożyć sprzeciw do Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, z podaniem sygn. V GUp 310/19. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10138

Dodano: 2020-02-25 11:34:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Mazurkiewicz Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10139. Mazurkiewicz Krzysztof. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 118/19/of. [BMSiG-9691/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Mazurkiewicza, PESEL 58032308216, zamieszkałego: Opole 45-286, ul. Batalionu Zośka 5/401, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 118/19 of, zawiadamia, że dnia 19 lutego 2020 roku Syndyk masy upadłości złożył uzupełnienie listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w Sądzie Rejonowym w Opolu, ul. Ozimska 60a. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia, na podstawie art. 256 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 roku, poz. 233), można złożyć sprzeciw spełniający wymogi art. 257 i 258 przywołanej ustawy. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10139

Dodano: 2020-02-25 11:34:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

MOSTOSTAL - ENERGOMONTAŻ GLIWICE S.A. w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10140. MOSTOSTAL - ENERGOMONTAŻ GLIWICE SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000307101. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 maja 2008 r., sygn. akt XIX GUp 897/19. [BMSiG-9596/2020] Sygn. akt XIX GUp 897/19 Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Mostostal - Energomontaż Gliwice S.A. w upadłości, sygn. akt XIX GUp 897/19 (dawna sygnatura X GUp 184/19), ogłasza, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 8 stycznia 2020 r. I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadły, jeżeli projekt ww. listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. syndyk Jolanta Ogorzałek-Krzemińska MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10140

Dodano: 2020-02-25 11:35:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Myszyński Dominik w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10141. Myszyński Dominik. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 640/19. [BMSiG-9656/2020] Sędzia Komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Dominika Myszyńskiego, PESEL 82050103995, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XVIII GUp 640/19 (poprzednia sygn. akt X GUp 1090/18), syndyk sporządził i w dniu 23 listopada 2019 r. przekazał sędziemu komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.). Każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p.u. w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosić do sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10141

Dodano: 2020-02-25 11:35:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Nawrocki Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10142. Nawrocki Mariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 827/19. [BMSiG-9678/2020] OGŁOSZENIE O SPORZĄDZENIU I PRZEKAZANIU LISTY WIERZYTELNOŚCI Sędzia Komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Mariusza Nawrockiego w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt XVIII GUp 827/19) Syndyk sporządził i przekazał w dniu 15.11.2019 r. Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10142

Dodano: 2020-02-25 11:35:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Niksza Bożena w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10143. Niksza Bożena. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 120/18. [BMSiG-9530/2020] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalnościgospodarczej, Bożeny Niksza, PESEL 67061508025, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 120/18, została złożona III (trzecia) uzupełniająca lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Referatu Upadłości Wydziału VI Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5. W terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10143

Dodano: 2020-02-25 11:35:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Łeba Sabina w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10144. Orłowska Sabina. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 397/18. [BMSiG-9690/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Sabiny Orłowskiej (wcześniej Łaba), zam.: Jarosław, numer PESEL 93071310163, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o sygnaturze akt V GUp 397/18, została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi Lista Wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter) przy ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów. Każdy zainteresowany może na warunkach określonych w art. 255 ust. 2 pr. up. i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10144

Dodano: 2020-02-25 11:36:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Parkitna Karina w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10145. Parkitna Karina. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 293/19. [BMSiG-9743/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Kariny Parkitna, nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 293/19 sporządzone zostało przez syndyka i przekazane dnia 21 stycznia 2020 r. uzupełnienie listy wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać uzupełnienie listy wierzytelności w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10145

Dodano: 2020-02-25 11:37:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Potoczny Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10146. Potoczny Ryszard. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 238/19. [BMSiG-9563/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Ryszarda Potocznego, numer PESEL 55051611499, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 238/19), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi w dniu 3.01.2020 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu poprzez czytelnię tutejszego Sądu po wcześniejszym zamówieniu akt. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10146

Dodano: 2020-02-25 11:37:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TERMOGRAF Anna Prus w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10147. Prus Anna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Termograf Anna Prus w upadłości w Żninie. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 328/19. [BMSiG-9689/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anny Prus prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TERMOGRAF Anna Prus w upadłości, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 328/19, sporządzona została przez syndyka i przekazana dnia 21 stycznia 2020 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10147

Dodano: 2020-02-25 11:38:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Psota Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10148. Psota Małgorzata. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 110/19. [BMSiG-9594/2020] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 110/19, w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Psoty, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu sędziemu komisarzowi w dniu 30 stycznia 2020 roku II uzupełniającej listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10148

Dodano: 2020-02-25 11:39:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Psota Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10149. Psota Tadeusz. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 109/19. [BMSiG-9592/2020] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie sygn. akt VIII GUp 109/19, w postępowaniu upadłościowym Tadeusza Psoty, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu sędziemu komisarzowi w dniu 30 stycznia 2020 roku II uzupełniającej listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1. uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2. odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10149

Dodano: 2020-02-25 11:39:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Pypłacz Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10150. Pypłacz Grażyna. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 201/17/3. [BMSiG-9729/2020] Sędzia komisarz informuje, że w dniu 14.02.2020 r. syndyk złożył II uzupełniającą listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Grażyny Pypłacz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Krynicznej 18A, posiadającej numer PESEL 59121512545, sygn. akt X GUp 201/17/3. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, I piętro, pokój 103, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o dacie złożenia przez Syndyka listy wierzytelności można złożyć do sędziego komisarza sprzeciw od listy, stosownie do treści art. 256 i następne ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10150

Dodano: 2020-02-25 11:39:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Rosiak Dorota w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10151. Rosiak Dorota. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 466/19. [BMSiG-9619/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Doroty Rosiak, zam.: Sanok, numer PESEL 84031814746, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 466/19, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi 1 uzupełniającej listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4 (art. 255 ust. 2 p.u.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadła mogą na warunkach art. 256-258 p.u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10151

Dodano: 2020-02-25 11:39:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

SENIOR VIP Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10152. SENIOR VIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Opolu. KRS 0000587174. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 listopada 2015 r., sygn. akt V GUp 18/18. [BMSiG-9772/2020] Sędzia komisarz informuje, że w postępowaniu upadłościowym: Senior VIP Sp. z o.o. w upadłości (KRS 587174), sygn. akt V GUp 18/18, syndyk masy upadłości sporządził uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sekcja Upadłościowa Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60A, i w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” wnieść sprzeciw, stosownie do treści art. 256 ust. 1. Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10152

Dodano: 2020-02-25 11:39:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

SENSUS INVESTMENT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10153. SENSUS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Ostródzie. KRS 0000494952. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 stycznia 2014 r., sygn. akt V GUp 51/18. [BMSiG-9598/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec dłużniczki SENSUS INVESTMENT Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Ostródzie, sygn. akt V GUp 51/18, zawiadamia, iż została sporządzona pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności dot. wierzycieli Joanny Bujwit i Szymona Jana Bednarka, którą można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 21, pok. 524, i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10153

Dodano: 2020-02-25 11:40:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Sierakowski Robert w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10154. Sierakowski Robert. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 922/19. [BMSiG-9669/2020] OGŁOSZENIE O SPORZĄDZENIU I PRZEKAZANIU LISTY WIERZYTELNOŚCI Sędzia Komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Roberta Sierakowskiego w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt XVIII GUp 922/19) Syndyk sporządził i przekazał w dniu 15.11.2019 r. Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10154

Dodano: 2020-02-25 11:40:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Smolarski Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10155. Smolarski Stanisław. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 342/19. [BMSiG-9725/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Stanisława Smolarskiego, nieprowadzącego działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie sygn. akt XV GUp 342/19 sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 20 grudnia 2019 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10155

Dodano: 2020-02-25 11:40:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa NIKE w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10156. SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO- -KREDYTOWA „NIKE” W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000039409. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 sierpnia 2001 r., sygn. akt XIX GUp 210/19. [BMSiG-9603/2020] Sygn. akt XIX GUp 210/19 Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Nike” w upadłości o sygn. akt XIX GUp 210/19, ogłasza, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 20 stycznia 2020 roku II uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu II uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadły, jeżeli projekt ww. listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. syndyk Jolanta Ogorzałek-Krzemińska MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10156

Dodano: 2020-02-25 11:40:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Stankiewicz Iwona w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10157. Stankiewicz Iwona. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 887/19. [BMSiG-9718/2020] Sygn. akt XIX GUp 887/19 Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Iwony Stankiewicz w upadłości (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), sygn. akt XIX GUp 887/19, ogłasza, iż dnia 23 stycznia 2020 roku syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi V uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o dacie złożenia listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Tomasz Noga syndyk MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10157

Dodano: 2020-02-25 11:41:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Starnawska Joanna w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10158. Starnawska Joanna. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 37/18 „of”. [BMSiG-9565/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Joanny Ewy Starnawskiej, sygn. akt VII GUp 37/18 „of”, ogłasza, że w dniu 27 stycznia 2020 r. syndyk złożył czwarte uzupełnienie listy wierzytelności upadłej. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10158

Dodano: 2020-02-25 11:41:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Stratyj Bogusław w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10159. Stratyj Bogusław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 666/19. [BMSiG-9662/2020] OGŁOSZENIE O SPORZĄDZENIU I PRZEKAZANIU II UZUPEŁNIAJĄCEJ LISTY WIERZYTELNOŚCI Sędzia Komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Bogusława Stratyja w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt XVIII GUp 666/19) Syndyk sporządził i przekazał w dniu 24.01.2020 r. Sędziemu Komisarzowi II uzupełniającą listę wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10159

Dodano: 2020-02-25 11:41:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Strzelec-Krzyżanowska Monika w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10160. Strzelec-Krzyżanowska Monika. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 72/19 of. [BMSiG-9511/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Moniki Strzelec-Krzyżanowskiej (numer PESEL 67021705909), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 72/19 of), ogłasza, że sporządzona została uzupełniająca lista wierzytelności (poz. 2-3, Zw 2-3), przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 11 lutego 2020 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10160

Dodano: 2020-02-25 11:41:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Śliwa Piotr w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10161. Śliwa Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1030/19. [BMSiG-9679/2020] OGŁOSZENIE O SPORZĄDZENIU I PRZEKAZANIU LISTY WIERZYTELNOŚCI Sędzia Komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Piotra Śliwa w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt XVIII GUp 1030/19), Syndyk sporządził i przekazał w dniu 5.02.2020 r. Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10161

Dodano: 2020-02-25 11:41:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Walecka Violetta w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10162. Walecka Violetta. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 299/19. [BMSiG-9707/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Violetty Waleckiej, nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 299/19, sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 3 lutego 2020 r. sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10162

Dodano: 2020-02-25 11:42:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wiesner Marta w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10163. Wiesner Marta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1118/19. [BMSiG-9730/2020] Obwieszcza się, że w dniu 13 stycznia 2020 roku syndyk złożył sędziemu komisarzowi pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Marty Wiesner, zamieszkałej: Warszawa 03-114, ul. Krokwi 30A m. 23, PESEL 66121600927, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Poucza się o prawie wniesienia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe. Sygn. akt XIX GUp 1118/19. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10163

Dodano: 2020-02-25 11:42:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Zaleszczyk Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10164. Zaleszczyk Elżbieta. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 282/19 of. [BMSiG-9560/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Zaleszczyk, numer PESEL 51051712949, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 282/19 of), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności (poz. 1-3, Zw 1-3), przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 10 stycznia 2020 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10164

Dodano: 2020-02-25 11:42:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Zaleszczyk Władysław w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10165. Zaleszczyk Władysław. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 283/19 of. [BMSiG-9557/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Władysława Zaleszczyka, numer PESEL 50032912394, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 283/19 of), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności (poz. 1-2, Zw 1-2), przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 10 stycznia 2020 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10165

Dodano: 2020-02-25 11:42:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Zommer Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10166. Zommer Magdalena. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 112/19. [BMSiG-9543/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Magdalena Zommer, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp „of” 112/19, syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności i uzupełnienie listy wierzytelności nr 1. Listy każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C pokój 109 (tel. 89 676-03-03). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadła, o ile projekt listy nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10166

Dodano: 2020-02-25 11:43:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

GESA POLSKA ENERGIA S.A. w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 10167. GESA POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Katowicach. KRS 0000487174. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 listopada 2013 r., sygn. akt X GUp 56/16/4. [BMSiG-9720/2020] Sędzia komisarz informuje, że w postępowaniu upadłościowym GESA POLSKA ENERGIA Spółki Akcyjnej, w upadłości, z s. w Katowicach, sygn. akt X GUp 56/16/4, syndyk sporządził i złożył sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości dotyczący wierzytelności uznanych w kategorii II. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, I piętro, pokój 103, i w terminie dwóch tygodni od dnia publikacji obwieszczenia o planie podziału można wnieść przeciwko planowi podziału zarzuty. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10167

Dodano: 2020-02-25 11:43:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Krawczyk-Błażyńska Alicja w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10168. Krawczyk Alicja. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1094/19. [BMSiG-9649/2020] Sędzia Komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Alicji Krawczyk (dawniej Krawczyk-Błażyńskiej), PESEL 68040610580, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 1094/19, syndyk sporządził i w dniu 6 lutego 2020 r. przekazał Sędziemu Komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości Alicji Krawczyk (dawniej Krawczyk-Błażyńskiej). Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, i w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia można wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10168

Dodano: 2020-02-25 11:43:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

GW INWEST S.A. w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10169. GW INWEST SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Siemianowicach Śląskich. KRS 0000409265. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 marca 2012 r., sygn. akt X GUp 137/16/4. [BMSiG-9717/2020] Sędzia komisarz informuje, że w postępowaniu upadłościowym GW INWEST Spółki Akcyjnej w upadłości z s. w Siemianowicach Śląskich, sygn. akt X GUp 137/16/4, syndyk sporządził i złożył sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości dotyczący wierzytelności uznanych w kategorii I. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, I piętro, pokój 103, i w terminie dwóch tygodni od dnia publikacji obwieszczenia o planie podziału można wnieść przeciwko planowi podziału zarzuty. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10169

Dodano: 2020-02-25 11:44:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Celmer Marek Adam w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 10170. Celmer Marek Adam. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 223/18. [BMSiG-9681/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, w związku ze złożeniem w dniu 26 września 2019 r. ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości Marka Adama Celmera, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 223/18, Sędzia komisarz ogłasza, iż ostateczny plan podziału można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103, i poucza o prawie złożenia zarzutów co do planu podziału w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10170

Dodano: 2020-02-25 11:44:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Matelowska Danuta w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 10171. Matelowska Danuta. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 214/16. [BMSiG-9625/2020] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Danuty Matelowskiej (nieprowadzącej działalności gospodarczej) toczącym się przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja do spraw Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, pod sygn. akt V GUp 214/16 na podstawie art. 349 ust. 1 p.u. obwieszcza, że sporządzony i złożony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych, ul. gen. J. Kustronia 4, sala nr 3 (parter), i w terminie dwóch tygodni od dnia tego obwieszczenia upadły oraz każdy z wierzycieli ujętych na liście wierzytelności może wnieść do Sędziego Komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10171

Dodano: 2020-02-25 11:44:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Ośrodek Szkoleń Zawodowych i Inżynierii Bezpieczeństwa KAMELEON Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 10172. OŚRODEK SZKOLEŃ ZAWODOWYCH I INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA „KAMELEON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Mysłowicach. KRS 0000336628. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 września 2009 r., sygn. akt X GUp 20/17/3. [BMSiG-9713/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, informuje, iż w sprawie o sygn. akt X GUp 20/17/3, dot. dłużnika Ośrodka Szkoleń Zawodowych i Inżynierii Bezpieczeństwa „Kameleon” Sp. z o.o. w Mysłowicach, KRS 0000336628, syndyk masy upadłości złożył do akt sprawy ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, pokój 103, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć ewentualne zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10172

Dodano: 2020-02-25 11:44:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa - SRW w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 10173. SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA WIELOBRANŻOWA - SRW W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Środzie Śląskiej. KRS 0000031062. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 lipca 2001 r., sygn. akt VIII GUp 120/16. [BMSiG-9564/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Spółdzielni Rzemieślniczej Wielobranżowej - SRW w likwidacji z siedzibą w Środzie Śląskiej (numer KRS 0000031062, sygn. akt postępowania upadłościowego VIII GUp 120/16), ogłasza, że 30 grudnia 2019 r. został złożony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o tym można wnosić do sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału, które podlegają rozpoznaniu w trybie przepisów art. 350 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10173

Dodano: 2020-02-25 11:45:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

HONOS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-02-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10090. HONOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Piekarach Śląskich. KRS 0000767506. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 stycznia 2019 r., sygn. akt XII GU 686/19. [BMSiG-9742/2020] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że na mocy postanowienia Sądu z dnia 6 lutego 2020 r. w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości dłużnika: HONOS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piekarach Śląskich, prowadzonym pod sygnaturą akt XII GU 686/19, postanawia: 1. ogłosić upadłość: HONOS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piekarach Śląskich, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000767506; 2. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Magdaleny Michalskiej-Kani; 3. wyznaczyć zastępcę sędziego komisarza w osobie sędziego Lidii Jelińskiej; 4. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Jana Mike, numer licencji 402; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenie osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wezwać wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 7. stwierdzić, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L 2015 Nr 141, str. 19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10090

Dodano: 2020-02-25 16:23:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

HONOS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10090. HONOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Piekarach Śląskich. KRS 0000767506. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 stycznia 2019 r., sygn. akt XII GU 686/19. [BMSiG-9742/2020] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że na mocy postanowienia Sądu z dnia 6 lutego 2020 r. w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości dłużnika: HONOS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piekarach Śląskich, prowadzonym pod sygnaturą akt XII GU 686/19, postanawia: 1. ogłosić upadłość: HONOS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piekarach Śląskich, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000767506; 2. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Magdaleny Michalskiej-Kani; 3. wyznaczyć zastępcę sędziego komisarza w osobie sędziego Lidii Jelińskiej; 4. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Jana Mike, numer licencji 402; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenie osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wezwać wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 7. stwierdzić, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L 2015 Nr 141, str. 19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10090

Dodano: 2020-02-25 16:24:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Paweł Piatek w upadłości likwidacyjnej

2020-02-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10098. Piątek Paweł prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Paweł Piątek w Żórawinie. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 422/19, VIII GUp 44/20. [BMSiG-9585/2020] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 10 lutego 2020 r., sygn. akt VIII GU 422/19, ogłosił upadłość Pawła Piątek prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Paweł Piątek z siedzibą w Żórawinie (nr NIP 8961256319). Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Ucińskiej i zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Kurnickiego i syndyka masy upadłości w osobie Adama Ciesielczuka (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 800). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe, określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015 r.). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 44/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie zostały zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w kwocie 100 zł. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości w zakresie uwzględniającym warunki sprzedaży przedsiębiorstwa w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie zostały zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w kwocie 100 zł. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10098

Dodano: 2020-02-25 16:28:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Paweł Piatek w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10098. Piątek Paweł prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Paweł Piątek w Żórawinie. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 422/19, VIII GUp 44/20. [BMSiG-9585/2020] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 10 lutego 2020 r., sygn. akt VIII GU 422/19, ogłosił upadłość Pawła Piątek prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Paweł Piątek z siedzibą w Żórawinie (nr NIP 8961256319). Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Ucińskiej i zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Kurnickiego i syndyka masy upadłości w osobie Adama Ciesielczuka (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 800). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe, określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015 r.). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 44/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie zostały zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w kwocie 100 zł. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości w zakresie uwzględniającym warunki sprzedaży przedsiębiorstwa w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie zostały zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w kwocie 100 zł. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10098

Dodano: 2020-02-25 16:28:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Przedsiębiorstwo Remontowe Urządzeń Energetycznych PIECHA-SOLAK Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-02-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10101. PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH „PIECHA-SOLAK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Katowicach. KRS 0000107616. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 kwietnia 2002 r., sygn. akt X GU 603/19/4, X GUp 14/20/4. [BMSiG-9670/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 5.02.2020 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 603/19/4, ogłosił upadłość dłużnika Przedsiębiorstwa Remontowego Urządzeń Energetycznych „Piecha-Solak” Sp. z o.o. w Katowicach, ul. Juliusza Ligonia 21, 40-036 Katowice, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000107616. Sędziego komisarza Sąd wyznaczył w osobie SSR Anny Janickiej-Łęckiej, a syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Biela, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 358. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się także osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. W zgłoszeniu wierzytelności należy podać sygnaturę akt: X GUp 14/20/4. Adres Sądu: Katowice, ul. Lompy 14. Jednocześnie Sąd informuje, iż zatwierdził warunki sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika. Sąd stwierdził także jurysdykcje sadów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe, a postępowanie będzie postępowaniem głównym (art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10101

Dodano: 2020-02-25 16:34:03 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2020-02-25 16:34:21

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Przedsiębiorstwo Remontowe Urządzeń Energetycznych PIECHA-SOLAK Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10101. PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH „PIECHA-SOLAK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Katowicach. KRS 0000107616. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 kwietnia 2002 r., sygn. akt X GU 603/19/4, X GUp 14/20/4. [BMSiG-9670/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 5.02.2020 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 603/19/4, ogłosił upadłość dłużnika Przedsiębiorstwa Remontowego Urządzeń Energetycznych „Piecha-Solak” Sp. z o.o. w Katowicach, ul. Juliusza Ligonia 21, 40-036 Katowice, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000107616. Sędziego komisarza Sąd wyznaczył w osobie SSR Anny Janickiej-Łęckiej, a syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Biela, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 358. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się także osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. W zgłoszeniu wierzytelności należy podać sygnaturę akt: X GUp 14/20/4. Adres Sądu: Katowice, ul. Lompy 14. Jednocześnie Sąd informuje, iż zatwierdził warunki sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika. Sąd stwierdził także jurysdykcje sadów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe, a postępowanie będzie postępowaniem głównym (art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10101

Dodano: 2020-02-25 16:34:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

WAGON OPOLE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-02-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10108. WAGON OPOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Opolu. KRS 0000454616. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 marca 2013 r., sygn. akt V GU 382/19, V GUp 32/20. [BMSiG-9645/2020] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13.02.2020 r. pod sygn. akt V GU 382/19 ogłosił upadłość dłużnika: Wagon Opole Sp. z o.o. w Opolu (KRS 454616), ustanowił Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyna i Zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej oraz syndyka w osobie Jerzego Pałysa (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 12). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z 5.06.2015 r.), a postępowanie upadłościowe ma charakter główny. Sąd wzywa wierzycieli upadłej spółki, aby w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym tego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza. Zgłoszeń należy dokonywać w dwóch egzemplarzach na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt otwartego postępowania upadłościowego V GUp 32/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym tego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10108

Dodano: 2020-02-25 16:38:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

WAGON OPOLE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10108. WAGON OPOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Opolu. KRS 0000454616. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 marca 2013 r., sygn. akt V GU 382/19, V GUp 32/20. [BMSiG-9645/2020] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13.02.2020 r. pod sygn. akt V GU 382/19 ogłosił upadłość dłużnika: Wagon Opole Sp. z o.o. w Opolu (KRS 454616), ustanowił Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyna i Zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej oraz syndyka w osobie Jerzego Pałysa (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 12). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z 5.06.2015 r.), a postępowanie upadłościowe ma charakter główny. Sąd wzywa wierzycieli upadłej spółki, aby w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym tego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza. Zgłoszeń należy dokonywać w dwóch egzemplarzach na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt otwartego postępowania upadłościowego V GUp 32/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym tego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10108

Dodano: 2020-02-25 16:38:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 10174. „INSTYTUT SYSTEMÓW PRZESTRZENNYCH I KATASTRALNYCH” SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Gliwicach. KRS 0000107305. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 kwietnia 2002 r., sygn. akt XII GUp 214/17. [BMSiG-9638/2020] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 23 września 2019 r. wydanym w sprawie o sygn. akt XII GUp 214/17, stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego dłużnika „Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych” S.A. w Gliwicach, numer KRS 0000107305. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10174

Dodano: 2020-02-25 16:40:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Czarny Antoni w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 10175. Czarny Antoni. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 23/18. [BMSiG-9671/2020] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, informuje, że na skutek uprawomocnienia się z dniem 28.08.2019 r. postanowienia tutejszego Sądu z dnia 7.08.2019 r. o umorzeniu bez ustalenia planu spłaty zobowiązań upadłego Antoniego Czarnego (PESEL 45070500690) na podstawie art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego, z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postępowanie upadłościowe o sygn. akt V GUp 23/18. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10175

Dodano: 2020-02-25 16:41:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Duży Michał w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 10176. Duży Michał. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 271/18 of. [BMSiG-9635/2020] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że wskutek uprawomocnienia się postanowienia tutejszego Sądu z 14 stycznia 2020 r. o ustaleniu planu spłaty wierzycieli upadłego, Michała Dużego (PESEL 90081809355), postępowanie upadłościowe prowadzone pod sygn. akt VIII GUp 271/18 of uległo zakończeniu z mocy prawa (art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10176

Dodano: 2020-02-25 16:41:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Kalinowska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 10177. Kalinowska Elżbieta. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 43/19. [BMSiG-9659/2020] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że wskutek uprawomocnienia postanowienia Sądu z 13 lutego 2020 r., którym umorzono bez ustalenia planu spłaty zobowiązania upadłej Elżbiety Kalinowskiej, numer PESEL 53110506629, postępowanie upadłościowe prowadzone pod sygn. akt VIII GUp 43/19, uległo zakończeniu z mocy prawa (art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10177

Dodano: 2020-02-25 16:48:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Karko Lighting S.A. w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 10178. KARKO LIGHTING SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Oławie. KRS 0000375782. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 stycznia 2011 r., sygn. akt VIII GUp 46/13. [BMSiG-9554/2020] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 46/13, wobec wykonania ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości, postanowieniem z dnia 14 lutego 2020 r. stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Karko Lighting S.A. w Oławie. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10178

Dodano: 2020-02-25 16:49:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Kornijaszek Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 10179. Kornijaszek Magdalena. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 5/18. [BMSiG-9538/2020] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że wskutek uprawomocnienia postanowienia Sądu z 26 listopada 2019 r., którym umorzono bez ustalenia planu spłaty zobowiązania upadłej Magdaleny Kornijaszek (PESEL 76032602406), postępowanie upadłościowe prowadzone pod sygn. akt VIII GUp 5/18, uległo zakończeniu z mocy prawa (art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10179

Dodano: 2020-02-25 16:49:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Ucińska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 10180. Ucińska Katarzyna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 196/17. [BMSiG-9534/2020] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że wskutek uprawomocnienia postanowienia Sądu z 14 stycznia 2020 r., którym umorzono bez ustalenia planu spłaty zobowiązania upadłej Katarzyny Ucińskiej (PESEL 86052111909), postępowanie upadłościowe prowadzone pod sygn. akt VIII GUp 196/17 uległo zakończeniu z mocy prawa (art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10180

Dodano: 2020-02-25 16:50:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

PANEL-METAL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 10183. „PANEL-METAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Białkowie. KRS 0000155384. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 marca 2003 r., sygn. akt V GUp 65/19. [BMSiG-9736/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym „PANEL- -MET AL” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Białkowie, toczącym się przed Sądem Rejonowym w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, pod sygnaturą akt V GUp 65/19, zawiadamia że postanowieniem z dnia 14 lutego 2020 roku wyznaczono drugi termin przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej zabudowaną działkę nr 300/10, o powierzchni 0,7703 ha, położonej we wsi Białkowo 29, gmina Golub-Dobrzyń, dla której Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu prowadzi Księgę Wieczystą numer TOIG/00014000/9, na dzień 13 marca 2020 roku, godz. 1345, sala 101 Sądu Rejonowego w Toruniu, ul. Mickiewicza 10/16. Szczegółowe warunki przetargu są dostępne u syndyka masy upadłości Tomasza Nowakowskiego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10183

Dodano: 2020-02-25 16:51:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Bruczyński Maciej w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Syndyka

Poz. 10184. Bruczyński Maciej. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 175/17. [BMSiG-9547/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 lutego 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GUp 175/17 postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Macieja Bruczyńskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 74030207579), dokonał zmiany Syndyka w ten sposób, że w miejsce Jarosława Jatczaka wyznaczył Rafała Maciejewskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1320. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10184

Dodano: 2020-02-25 16:52:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dobies Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 10188. Dobies Jadwiga. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 809/19. [BMSiG-9745/2020] Syndyk Jadwigi Dobies w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 809/19, zaprasza do składania ofert na sprzedaż z wolnej ręki udziału 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 5.700 m2 , położonej w miejscowości Seroki, gm. Lutocin, działka nr 257, obręb 0019 Seroki, powiat żuromiński, woj. mazowieckie. Nieruchomość uregulowana jest w księdze wieczystej KW nr PL2M/00015173/0. Oferty na zakup nieruchomości należy składać w Biurze Syndyka Jadwigi Dobies: Warszawa, ul. Żurawia 32/34 lok. 521, w terminie do dnia 11 marca 2020 r. Wadium w kwocie 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100 złotych) należy wpłacić na rachunek bankowy Jadwigi Dobies w upadłości, nr 47 1090 1014 0000 0001 4184 8201, do dnia 11 marca 2020 r. (decyduje data wpływu na rachunek sprzedającego). Oferta musi zawierać co najmniej: 1. dokładne dane oferenta, 2. określenie przedmiotu zakupu, 3. oferowaną cenę i kopię wpłaty wadium, 4. oświadczenie, że oferent zapoznał się z Regulaminem sprzedaży i jego warunki akceptuje. Dalsze informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać pod nr. tel. 22 58 14 684. Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Syndyka, ul. Żurawia 32/34 lok. 521, w dniu 12 marca 2020 r., o godz. 1500. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10188

Dodano: 2020-02-25 16:54:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Jeż Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 10193. Jeż Katarzyna. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 2/17. [BMSiG-9562/2020] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 listopada 2019 roku, o sygn. akt V GUp 2/17, postanowił: 1. ustalić następujący plan spłaty na rzecz wierzycieli Katarzyny Jeż, PESEL 70122900580: upadła Katarzyna Agnieszka Jeż przeznaczy na zaspokojenie wierzycieli, którzy zgłosili swoje wierzytelności łączną kwotę 1000,00 złotych miesięcznie, uiszczaną przez okres 36 miesięcy, płatną do ostatniego dnia roboczego danego miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym niniejsze orzeczenie uprawomocni się, w następujący sposób: - Asekuracja Sp. z o.o. w Sopocie - kwota 950,00 złotych, - Getin Noble Bank S.A. w Warszawie - kwota 50,00 złotych; 2. po wykonaniu przez upadłą planu spłat wobec wierzycieli, wszystkie pozostałe wierzytelności zgłoszone i niezgłoszone w niniejszym postępowaniu upadłościowym, powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, zostaną umorzone. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10193

Dodano: 2020-02-25 16:57:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Kubasiewicz Ewa w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 10194. Kubasiewicz Ewa. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 270/19. [BMSiG-9512/2020] XIV GUp 270/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sędzia Komisarz w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziale Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Ewy Kubasiewicz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w dniu 21 stycznia 2020 r. złożony został opis i oszacowanie nieruchomości upadłej. Sędzia komisarz informuje, że na podstawie art. 319 ust. 5 w związku z art. 4912 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 233), można w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ukończeniu czynności dotyczących opisu i oszacowania, wnieść do sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie, podając sygn. akt XIV GUp 270/19. Zarzuty należy przesłać na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Łódź, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 270/19. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10194

Dodano: 2020-02-25 16:57:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Maciejec Barbara w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 10197. Maciejec Barbara. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 323/18. [BMSiG-9665/2020] Sąd Rejonowy w Kielcach - Sąd Upadłościowy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 24 stycznia 2020 roku w postępowaniu upadłościowym, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Barbary Maciejec, nr PESEL 73080408503 (sygn. akt V GUp 323/18), postanowił: 1. umorzyć bez ustalania planu spłaty wierzycieli wszystkie niewykonane zobowiązania upadłego Barbary Maciejec powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości tj. przed dniem 12 grudnia 2018 roku z wyjątkiem niewykonanych zobowiązań pieniężnych wymienionych w art. 49121 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498); 2. obciążyć Skarb Państwa tymczasowo pokrytymi kosztami postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10197

Dodano: 2020-02-25 16:59:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Mierzejewski Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 10199. Mierzejewski Wojciech. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 289/19 of. [BMSiG-9552/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Wojciecha Mierzejewskiego (PESEL 82030808416), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 289/19 of), ogłasza w trybie art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego w zw. z art. 320 ust. 3 Prawa upadłościowego w zw. z art. 319 ust. 5 Prawa upadłościowego, że ukończono opis i oszacowanie objętego masą upadłości prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ligocie Małej, gmina Oleśnica, w granicach działki nr 445/4 AM-3, o powierzchni 1435 m2 , dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr WR1E/00082391/9. Operat szacunkowy przekazany 7 lutego 2020 r. sędziemu komisarzowi przez syndyka i złożony do akt postępowania upadłościowego można przeglądać w Sekretariacie (czytelni akt) Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do sędziego komisarza w terminie tygodniowym od daty ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10199

Dodano: 2020-02-25 17:01:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Pawlak Adam w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 10204. Pawlak Adam. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 112/18. [BMSiG-9650/2020] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 3 lutego 2020 roku w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Adama Pawlaka, nr PESEL 61060606630 (sygn. akt V GUp 112/18), postanowił: I. tymczasowo pokrytymi przez Skarb Państwa kosztami postępowania upadłościowego w kwocie 6.280,79 (sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt i 79/100) złotych obciążyć Adama Pawlaka; II. ustalić, że wierzycielami upadłego Adama Pawlaka uznanymi na liście są: 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach, Inspektorat w Skarżysku-Kamiennej z kwotą 44.061,87 (czterdzieści cztery tysiące sześćdziesiąt jeden i 87/100) złotych; 2. Joanna Pelak Syndyk masy upadłości Kolejowej Spółdzielni Mieszkaniowej WSCHÓD w upadłości z kwotą 115.888,82 (sto piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem i 82/100) złotych; 3. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie z kwota 18.500,00 (osiemnaście tysięcy i 00/100) złotych; III. ustalić plan spłaty wierzycieli upadłego Adama Pawlaka, nr PESEL 61060606630, w ten sposób, że w okresie 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy, począwszy od 1 (pierwszego) miesiąca po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia, Adam Pawlak będzie spłacał swoich wierzycieli w ratach wynoszących łącznie po 774,47 złotych, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca, w następujący sposób, na rzecz: 1. Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Kielcach kwotę po 174,47 (sto siedemdziesiąt cztery i 47/100) złotych; 2. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach, Inspektorat w Skarżysku-Kamiennej kwotę po 148,15 (sto czterdzieści osiem i 15/100) złotych; 3. Joanny Pelak Syndyka masy upadłości Kolejowej Spółdzielni Mieszkaniowej WSCHÓD w upadłości kwotę po 389,65 (trzysta osiemdziesiąt dziewięć i 65/100) złotych; 4. Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie kwotę po 62,20 (sześćdziesiąt dwa i 20/100) złotych; IV. ustalić, że po wykonaniu przez upadłego Adama Pawlaka, nr PESEL 61060606630, planu spłaty określonego w pkt III postanowienia uznane na sporządzonej w postępowaniu upadłościowym liście wierzytelności zobowiązania zostaną w pozostałej części umorzone, zaś inne zobowiązania powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości Adama Pawlaka, tj. przed dniem 16 maja 2018 roku zostaną umorzone w 100%. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10204

Dodano: 2020-02-25 17:03:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Pędziwiatr Leszek w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 10205. Pędziwiatr Leszek. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 9/19 of. [BMSiG-9724/2020] Syndyk masy Leszka Pędziwiatra, nr ewidencyjny PESEL 50100809195, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Gorzkowicach, ogłasza w postępowaniu o sygnaturze akt V GUp 9/19 of, postępowanie na sprzedaż udziału 1/2 w prawie własności nieruchomości zabudowanej, działka nr 603/1 o powierzchni 1558 m2 , zabudowana murowanym, jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym, położonym w miejscowości Plucice nr 48, obręb 18, gmina Gorzkowice, powiat piotrkowski, województwo łódzkie, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr PT1P/00076205/6. Opis i oszacowanie zostały sporządzone przez biegłego rzeczoznawcę i złożone do akt postępowania. Cena wywoławcza wynosi 51.040 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści złotych 00/100) brutto. Wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) należy wpłacić na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej nr 21 89230008 0131 3871 30120001 najpóźniej w ostatnim dniu terminu składania ofert. Za datę wpłaty uważana jest data wpływu wadium na wskazany powyżej rachunek bankowy. Oferta - pod rygorem jej odrzucenia - powinna spełniać warunki określone w zatwierdzonym przez Sędziego komisarza Regulaminie sprzedaży. Oferty należy składać do dnia 18 marca 2020 roku, do godziny 1400, na adres Syndyka masy upadłości Zbigniewa Szymczyka. Adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Ostrobramska 101 lok. 231B, 04-041 Warszawa, z czytelnym nadpisem na kopercie: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA w postępowaniu upadłościowym V GUp 9/19 of. Decydująca jest data wpływu oferty do kancelarii. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w kancelarii syndyka w Warszawie, ul. Ostrobramska 101 lok. 231B, w dniu 19 marca 2020 roku, o godzinie 1200. Szczegółowe warunki sprzedaży określa Regulamin sprzedaży/aukcji, który znajduje się w biurze syndyka w Warszawie, ul. Ostrobramska 101 lok. 231B, na dwa tygodnie przed terminem składania ofert w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godzinach od 1100 do 1300. Tel. 605-484-000, 536-171-998, 535-833-748. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest przed Sądem Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod sygnaturą V GUp 9/19 of. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10205

Dodano: 2020-02-25 17:04:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Handlowo-Usługowe ZBYSZKO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 10206. PRZEDSIĘBIORSTWO WYTWÓRCZO-HANDLOWO-USŁUGOWE „ZBYSZKO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Nowogrodzie. KRS 0000183938. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 grudnia 2003 r., sygn. akt VIII GUp 41/16. [BMSiG-9701/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk w dniu 20.02.2020 r. przekazał sędziemu komisarzowi Operat szacunkowy zabudowanej nieruchomości upadłego stanowiący wartość masy upadłości w miejscowości Goniądz, ul. św. Rozalii 13, w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Wytwórczo-Handlowo- -Usługowo „Zbyszko” sp. z o.o. w upadłości w Nowogrodzie przy ul. Obr. Nowogrodu 2, KRS 0000183938, sygn. akt VIII GUp 41/16. Operat można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ulicy Mickiewicza 103 (czytelnia akt). Zgodnie z art. 319 ust. 5 (Prawo upadłościowe) zarzuty na oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia sędziemu komisarzowi od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10206

Dodano: 2020-02-25 17:04:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Ptasińska Wanda w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 10207. Ptasińska Wanda. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 125/19. [BMSiG-9711/2020] Obwieszczenie o konkursie ofert W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 125/19, Syndyk masy upadłości Wandy Ptasińskiej w upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego nr 44 stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w budynku wielomieszkaniowym w województwie mazowieckim, w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Bohaterów Modlina 22, usytuowanego na pierwszej kondygnacji budynku o powierzchni użytkowej 39,74 m2 , dla którego to lokalu Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1N/00068578/1. Z prawem własności lokalu związany jest udział wynoszący 32/10000 części w prawie własności gruntu, na którym usytuowany jest budynek oraz w tych samych częściach prawo własności wszelkich części budynku innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali. Dla budynku Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1N/00001488/6. 1. Przedmiotem konkursu ofert jest prawo własności lokalu mieszkalnego nr 44 stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w budynku wielomieszkaniowym w województwie mazowieckim, w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Bohaterów Modlina 22, usytuowanego na pierwszej kondygnacji budynku o powierzchni użytkowej 39,74 m2 , dla którego to lokalu Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1N/00068578/1. Z prawem własności lokalu związany jest udział wynoszący 32/10000 części w prawie własności gruntu, na którym usytuowany jest budynek oraz w tych samych częściach prawo własności wszelkich części budynku innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali. Dla budynku Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1N/00001488/6. 2. Operat szacunkowy nieruchomości udostępniony do wglądu w: Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga Kancelarii Prawniczej sp. j. - Al. J. Ch. Szucha 8 II p., 00-582 Warszawa, w godz. 900-1700. 3. Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 140.000,00 zł brutto (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych). 4. Pisemne oferty należy składać do dnia 17 marca 2020 roku na adres: Jolanta Ogorzałek-Krzemińska, syndyk masy upadłości Wandy Ptasińskiej w upadłości, al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa. 5. Wymagane wadium w wysokości 14.000,00 zł przelewem na rachunek w banku SANTANDER BANK POLSKA S.A. najpóźniej do dnia 17 marca 2020 roku. 6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w kancelarii Syndyka: al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa, dnia 19 marca 2020 roku, o godz. 1200. 7. Szczegółowy regulamin konkursu ofert oraz dodatkowe informacje pod numerem tel. (22) 375 73 80. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10207

Dodano: 2020-02-25 17:05:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

SEQUENCE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 10208. SEQUENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000244845. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 listopada 2005 r., sygn. akt XVIII GUp 378/19. [BMSiG-9576/2020] WARUNKI PRZETARGU I AUKCJI NA SPRZEDAŻ PRZEDSIĘBIORSTWA SEQUENCE SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE § 1 Przedmiot przetargu 1. Przedmiotem przetargu jest nabycie przedsiębiorstwa - w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego - SEQUENCE Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie (dalej także „Upadły”), z wyłączeniem: a. środków pieniężnych jakie znajdą się w masie upadłości do dnia zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa Upadłego (włącznie z tym dniem) lub mających wpłynąć do masy upadłości z jakiegokolwiek tytułu po dniu zawarcia umowy sprzedaży; b. dokumentacji podlegającej archiwizacji. 2. Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa Upadłego jest udostępniony do wglądu w biurze syndyka masy upadłości SEQUENCE Sp. z o.o. w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, w dni powszednie, w godz. 900-1600, oraz w aktach sprawy o sygn. XVIII GUp 378/19, w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. 3. Informacje o stanie faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu są udzielane zainteresowanym w zakresie posiadanym przez syndyka, w biurze syndyka, a w przypadku gdyby osoba zainteresowana nabyciem przedmiotu przetargu dla dokonania oceny stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem przedmiotu przetargu oraz następuje na koszt i staraniem takiej osoby. § 2 Podstawy prawne przetargu/aukcji 1. Przedmiot przetargu zbywany jest na zasadach określonych w niniejszych warunkach zatwierdzonych przez Sędziego Komisarza, w trybie przetargu sądowego (i dodatkowo aukcji), określonych w art. 320 i nast. ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (dalej także „PrU”), do których odpowiednio stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 2. Do przetargu/aukcji mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone zgodnie z przepisami prawa, którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. 3. W przetargu nie mogą uczestniczyć podmioty, które nie mogą nabyć rzeczy ani praw pochodzących ze sprzedaży dokonanej w postępowaniu upadłościowym zgodnie z art. 157a ust. 2 i 3 PrU, a ponadto: a) Sędzia Komisarz i syndyk, ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia lub małżonek takiej osoby, jak również osoby pozostające z nim w faktycznym związku, wspólnie z nim zamieszkujące i gospodarujące, przy czym przeszkody te trwają mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia, b) Upadły. § 3 Cena wywoławcza, ogłoszenie, oferty 1. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 435.000,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści pięć tysięcy złotych). 2. Ogłoszenie o przetargu zostanie podane do wiadomości publicznej przez jego zamieszczenie w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” oraz na portalach internetowych. 3. Oferty należy składać do dnia 1 kwietnia 2020 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa (dalej także „Sąd”). 4. Decydująca jest data wpływu oferty do Sądu. Oferta, która wpłynęła do Sądu po terminie, nie będzie rozpatrywana. 5. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami musi być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej kopercie. Każda z tych kopert, pod rygorem odrzucenia, musi być zaadresowana do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, wraz z podaniem sygnatury akt XVIII GUp 378/19 oraz być opatrzona dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA NA NABYCIE PRZEDSIĘBIORSTWA”, jak również zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę, tj. imię i nazwisko (firmę) oraz miejsce zamieszkania (siedzibę). 6. Oferta, pod rygorem odrzucenia, musi zawierać: a) dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, adres/adres rejestrowy oferenta, formę prawną oferenta oraz numer KRS (w zależności od formy prawnej oferenta), REGON oraz NIP, a w przypadku osoby fizycznej numer PESEL, jak również numer telefonu pod którym można skontaktować się z oferentem; b) wskazanie przedmiotu przetargu, na który składana jest oferta (patrz: § 1 punkt 1 niniejszego regulaminu przetargu); c) oferowana cena za przedmiot przetargu winna być wyrażona kwotowo i słownie oraz nie może być niższa niż cena wywoławcza, przy czym przy rozbieżności cen decyduje cena wyrażona słownie; d) zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy sprzedaży; e) oświadczenie oferenta o bezwarunkowym przyjęciu warunków przetargu; f) oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu oraz jego opisem i oszacowaniem, i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń; g) oświadczenie, iż oferent w przypadku zatwierdzenia wyboru jego oferty złoży w umowie sprzedaży bezwarunkowe oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu umowy na dzień zawarcia umowy sprzedaży; h) oświadczenie, iż oferent przyjmuje do wiadomości wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 k.c. oraz art. 313 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe; i) oświadczenie, iż nie zachodzi podstawa do wyłączenia oferenta określona w § 2 punkt 2 i 3 niniejszych warunków przetargu; j) oświadczenie oferenta będącego osobą fizyczną czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak, to czy nabywa przedmiot przetargu do majątku wspólnego małżonków, czy do majątku osobistego. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku osobistego oferent winien złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku wspólnego małżonków ofertę może złożyć jeden z nich, jednak zgodnie z art. 37 § 1 punkt 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymagana jest wtedy zgoda drugiego małżonka. Zgoda drugiego małżonka na nabycie przedmiotu przetargu do majątku wspólnego winna być wyrażona w formie aktu notarialnego i winna obejmować zgodę na nabycie przedmiotu przetargu, złożenie oferty oraz udział w licytacji, w tym również możliwość dokonywania postąpienia na warunkach określonych uznaniem współmałżonka biorącego udział w licytacji; k) wskazanie numeru rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium w przypadku nie wybrania oferty; l) podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta niebędącego osobą fizyczną na ofercie oraz wszystkich dołączonych do niej oświadczeniach; m) dołączony aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wypis oferenta z KRS, CEiDG lub innych rejestrów (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej - kopię aktualnego dowodu tożsamości. Dopuszczalny jest wydruk komputerowy z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; n) dołączony dowód wpłaty wadium na wskazany w niniejszym regulaminie rachunek bankowy masy upadłości; o) dołączone wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli są wymagane prawem ze względu na osobę lub firmę nabywcy (w tym, w przypadku oferentów niebędących osobami fizycznymi, zgodę właściwych organów oferenta na nabycie przedmiotu przetargu; natomiast w przypadku braku konieczności uzyskania takiej zgody od organów oferenta, właściwe dokumenty, które to potwierdzają); p) w przypadku działania przez pełnomocnika, dołączony oryginał dokumentu udzielającego pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do reprezentacji oferenta w przetargu i aukcji. § 4 Wadium 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). 2. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony w banku Santander Bank Polska S.A.: 45 1090 1753 0000 0001 3626 6629, dla SEQUENCE Sp. z o.o. w upadłości, ul. Zygmunta Vogla 8, 02-963 Warszawa, tytułem: „PRZETARG NA NABYCIE PRZEDSIĘBIORSTWA, SYGN. AKT XVIII GUp 378/19”, pod rygorem nieważności oferty, najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty wadium na wyżej wymienionym rachunku bankowym masy upadłości. § 5 Przetarg pisemny 1. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 8 kwietnia 2020 roku, o godzinie 1145, w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr 120. 2. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego Komisarza i przybyłych oferentów. 3. Przetarg pod nadzorem Sędziego Komisarza i w obecności przybyłych oferentów prowadzi syndyk masy upadłości SEQUENCE sp. z o.o. w upadłości lub jego pełnomocnik. 4. Oferenci zobowiązani są okazać dowody tożsamości oraz dokumenty uprawniające do reprezentacji oferenta oraz posiadane pełnomocnictwa (w przypadku jeżeli nastąpiła zmiana danych zgodnie z § 3 punkt 6 litera p). 5. Po stwierdzeniu, iż złożona oferta/oferty spełniają warunki formalne przewidziane w regulaminie przetargu, syndyk ustala wysokość złożonych ofert. Jeśli tylko jedna oferta spełnia wymogi formalne opisane w regulaminie przetargu, w tym co do ceny minimalnej oraz wpłaty wadium, syndyk dokonuje wyboru tego oferenta. § 6 Aukcja 1. Jeśli została złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone, na następujących warunkach: a) cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaoferowana za przedmiot niniejszego przetargu, zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji; b) oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył ofertę wyższą; c) licytacja odbywa się w ten sposób, iż prowadzący ją syndyk rozpoczyna od ceny wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe, z tym, że podwyższenie ceny nie może być niższe niż wynosi ustalona w regulaminie kwota postąpienia; d) postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych); e) syndyk wybiera ofertę uczestnika licytacji (udziela przybicia), który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył. Trzecie powtórzenie oferowanej ceny będzie równoznaczne z jej przybiciem; f) syndyk dokonuje wyboru oferenta, któremu udzielono przybicia. 2. W przypadku złożenia dwóch identycznych ofert co do ceny i braku faktycznego przystąpienia do licytacji przez oferentów, syndykowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta. § 7 Rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy sprzedaży 1. Wybór oferenta dokonany przez syndyka wymaga zatwierdzenia przez Sędziego Komisarza. 2. Sędzia Komisarz wydaje postanowienie zatwierdzające wybór oferenta na posiedzeniu, na którym rozpoznano oferty. 3. Sędzia Komisarz może odroczyć wydanie postanowienia o zatwierdzeniu wyboru oferenta o tydzień. W takim przypadku postanowienie o wyborze oferenta podlega obwieszczeniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. 4. Oferentom, których oferty nie zostały przyjęte, przysługuje zwrot wpłaconego wadium w ciągu 7 dni od dnia dokonania wyboru oferenta, bez odsetek, na rachunek bankowy wskazany przez oferenta w treści oferty - zgodnie z § 3 punkt 6 litera k). 5. Wadium wpłacone przez oferenta, którego wybrano, podlega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Oferent zobowiązany jest uiścić pełną cenę przed podpisaniem umowy wyłącznie, w formie przelewu na rachunek bankowy masy upadłości wskazany w niniejszym regulaminie (patrz: § 4 punkt 2 regulaminu przetargu), najpóźniej na trzy dni przed podpisaniem umowy sprzedaży. 6. W przypadku gdy oferent, którego wybrał syndyk i zatwierdził Sędzia Komisarz, będzie uchylał się od podpisania umowy sprzedaży przedmiotu przetargu i nie podpisze umowy w terminie określonym w § 7 punkt 9 regulaminu przetargu, wadium wpłacone przez oferenta ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości. 7. Potrącenie wierzytelności przysługującej oferentowi wobec Upadłego z wierzytelnością z tytułu ceny nabycia jest niedopuszczalne. 8. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy. 9. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia prawomocnego zatwierdzenia przez Sędziego Komisarza wyboru oferty dokonanej przez syndyka, zawrzeć umowę sprzedaży. Z chwilą zawarcia umowy na nabywcę przechodzi przedmiot przetargu. 10. Sprzedaż przedmiotu przetargu ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. 11. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia przetargu może nastąpić z ważnej przyczyny. 12. Syndyk zastrzega sobie prawo wyboru notariusza, u którego nastąpi podpisanie umowy sprzedaży. 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10208

Dodano: 2020-02-25 17:06:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Sokołowski Roman w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu

Poz. 10209. Sokołowski Roman. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 66/19. [BMSiG-9550/2020] Sędzia komisarz nadzorujący postępowanie upadłościowe Romana Sokołowskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, toczące się w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej z siedzibą we Wrocławiu, VIII Wydziale Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt VIII GUp 66/19), informuje, że postanowieniem wydanym na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 4 lutego 2020 roku, na podstawie art. 119 ust. 1 w zw. z art. 120 ust. 1 i 2 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 266f Prawa upadłościowego w zw. z art. 491(23) Prawa upadłościowego, stwierdził, iż za układem zagłosował jedyny wierzyciel - Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. F. Stefczyka z siedzibą w Gdyni nr KRS 0000080915 (poz. 1 na liście wierzytelności), w związku z czym w dniu 4.02.2020 r. został przyjęty układ pomiędzy upadłym Romanem Sokołowskim, a Wierzycielem Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo- -Kredytową im. F. Stefczyka z siedzibą w Gdyni (poz. 1 na Liście Wierzytelności) polegający na: 1) jednorazowej spłacie, w całości, wierzytelności głównej, uznanej wierzycielowi w całości, tj. w kwocie 25 116,80 złotych w II kategorii zaspokajania na Liście Wierzytelności pod pozycją 1, zgodnie ze zgłoszeniem wierzytelności, w terminie 10-u dni od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, 2) jednorazowej spłacie umorzonych o 20%, tj. o 1 847,77 złotych, do kwoty 7391,08 złotych, sumy odsetek uznanych wierzycielowi pod pozycją 1 na Liście Wierzytelności, w kwocie 9.238,85 złotych, w III kategorii zaspokajania, w terminie 10-u dni od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, 3) jednorazowej spłacie, w całości, wierzytelności stanowiących koszty sądowe, egzekucyjne i związane z dochodzeniem wierzytelności, uznanych wierzycielowi pod pozycją 1 na Liście Wierzytelności, zgodnie ze zgłoszeniem wierzytelności w całości, tj. w kwocie 3 629,58 zł, w II kategorii zaspokajania, w terminie 10-u dni od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, 4) umorzeniu w całości odsetek niepodlegającym zgłoszeniu na listę wierzytelności za okres od daty ogłoszenia do daty wykonania układu oraz innych ewentualnie istniejących, a niewskazanych przez wierzyciela roszczeń lub wierzytelności wobec upadłego. Ogółem, do wypłaty dla wierzyciela przypada kwota: 36 137,46 zł płatna w terminie 10-u dni od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Ponadto układ przewiduje, że spłata wierzytelności zostanie dokonana z pożyczki udzielonej przez Agnieszkę Kołek w kwocie 45 000,00 zł, słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych, której oświadczenie, zgodnie z art. 158 Prawa restrukturyzacyjnego, dołączone zostało do karty propozycji układowych, a udzielona pożyczka zostanie zabezpieczona hipotecznie przez Syndyka Janusza Grzechnika, za zgodą Sędziego komisarza, na nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości stanowiącej nieruchomość położoną w Oleśnicy przy ulicy Stefana Żeromskiego 9A/11, nr Księgi Wieczystej WR1E/00089575/2 do kwoty 70 000 zł, słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych, po wpłacie umówionej przez pożyczkodawcę, na rachunek Syndyka, kwoty 45 000,00 zł. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10209

Dodano: 2020-02-25 17:22:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Szekela Janusz w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10210. Szekela Janusz. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 354/19, V GUp 16/20. [BMSiG-9551/2020] Syndyk Masy Upadłości zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Opolu postanowieniem z dnia 24.01.2020 r., sygn. akt V GU 354/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Janusza Szekela, zam.: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Wojska Polskiego 17/9, identyfikującego się nr PESEL 54052616991, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyn; 3. wyznaczyć Syndyka w osobie Piotra Skorupa, nr licencji 421; 4. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10210

Dodano: 2020-02-25 17:25:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Szekela Janusz w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10210. Szekela Janusz. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 354/19, V GUp 16/20. [BMSiG-9551/2020] Syndyk Masy Upadłości zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Opolu postanowieniem z dnia 24.01.2020 r., sygn. akt V GU 354/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Janusza Szekela, zam.: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Wojska Polskiego 17/9, identyfikującego się nr PESEL 54052616991, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyn; 3. wyznaczyć Syndyka w osobie Piotra Skorupa, nr licencji 421; 4. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10210

Dodano: 2020-02-25 17:25:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Walczak Marek w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 10213. Walczak Marek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 429/19. [BMSiG-9734/2020] Syndyk masy upadłości Marka Walczaka, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza w postępowaniu o sygnaturze akt XVIII GUp 429/19, sprzedaż udziału 114/1000 w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej - działka nr 254/40, o powierzchni 3000 m2 , stanowiąca wewnętrzną drogę ziemną, położona w miejscowości Harsz, obręb 2, gmina Pozezdrze, powiat węgorzewski, województwo warmińsko-mazurskie. Dla niezabudowanej nieruchomości gruntowej przez Sąd Rejonowy w Giżycku,VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Węgorzewie prowadzi Księgę Wieczysta nr OL2G/00021799/2. Opis i oszacowanie zostały sporządzone przez biegłego rzeczoznawcę i złożone do akt postępowania. Cena wywoławcza wynosi 100,00 zł brutto (słownie: sto złotych 00/100). Wadium w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych) należy wpłacić na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej nr 78 89230008 01313729 30120001, z dopiskiem „Postępowanie - sygn. akt XVIII GUp 429/19” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy. Oferta - pod rygorem jej odrzucenia - powinna spełniać warunki określone w zatwierdzonych przez Sędziego komisarza warunkach postępowania. Oferty należy składać do dnia 16 marca 2020 r., do godziny 1300, w kancelarii syndyka w Warszawie, ul. Ostrobramska 101 lok. 231B. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego sądu wraz z podaniem sygnatury akt XVIII GUp 429/19 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA w postępowaniu upadłościowym XVIII GUp 429/19” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się dnia 19 marca 2020 roku, o godzinie 1400, w kancelarii syndyka w Warszawie, ul. Ostrobramska 101 lok. 231B. Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę Beatę Flaherty, z dnia 14 września 2018 roku są udostępnione do wglądu w Kancelarii syndyka Zbigniewa Szymczyka - ul. Ostrobramska 101 lok. 231B, Warszawa, w dni robocze od poniedziałku do czwartku, w godz. 1100-1300, oraz w aktach sprawy sygn. akt XVIII GUp 429/19 w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10213

Dodano: 2020-02-25 17:26:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

RESTAURACJA NOVA Ryszard Wójcik w upadłości likwidacyjnej

2020-02-25 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 10214. Wójcik Ryszard prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Restauracja NOVA w Chróścicach. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 197/19. [BMSiG-9548/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Ryszarda Wójcika prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Restauracja NOVA w Chróścicach (NIP 7541012308), (sygn. akt V GUp 197/19), ogłasza, że ukończono opis i oszacowanie objętych masą upadłości: 1. nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym, położonej w Chróścicach, ul. Korfantego nr 36, działka nr 1189/21 AM-2, gmina Dobrzeń Wielki, powiat opolski, dla której Sąd Rejonowy w Opolu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW OP1O/00100165/0, 2. nieruchomości niezabudowanej, położonej w Chróścicach na działkach nr 1606/200 i 1778/256 AM-4, gmina Dobrzeń Wielki, powiat opolski, dla której Sąd Rejonowy w Opolu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW OP1O/00022010/8, 3. nieruchomości niezabudowanej, położonej w Chróścicach na działkach nr 95 i 1136/245 AM-2, gmina Dobrzeń Wielki, powiat opolski, dla której Sąd Rejonowy w Opolu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW OP1O/00060991/6, 4. nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Chróścicach, ul. Dąbrowa nr 5, działka nr 1780/618 AM-4, gmina Dobrzeń Wielki, powiat opolski, dla której Sąd Rejonowy w Opolu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW OP1O/00022010/8. Operaty szacunkowe przekazane Sędziemu komisarzowi przez syndyka i złożone do akt postępowania upadłościowego można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Ozimskiej 60A w Opolu. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do Sędziego komisarza w terminie tygodniowym od daty ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10214

Dodano: 2020-02-25 17:27:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

ASR GLOBAL Sp. z o.o.

2020-02-25 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 10298. ASR GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Ostródzie. KRS 0000691235. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 sierpnia 2017 r., sygn. akt V GRp 10/19. [BMSiG-9580/2020] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 3 lutego 2020 r., sygn. akt V GRp 10/19, umorzył przyspieszone postępowanie układowe dłużnika ASR GLOBAL spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostródzie w restrukturyzacji, NIP 6521738504. Pouczenie Sąd Rejonowy informuje, iż wierzycielom przysługuje prawo do zażalenia na postanowienie, które można wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku za pośrednictwem tutejszego sądu w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia postanowienia oraz poucza o prawie do złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości, które przysługuje osobie uprawnionej do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego, a który można wnieść w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10298

Dodano: 2020-02-25 17:28:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

ActiveMed-Iga Lech

2020-02-25 Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu

Poz. 10299. Lech Iga prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ActiveMed Iga Lech w Częstochowie. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRp 6/19. [BMSiG-9624/2020] Postanowieniem z dnia 17 lutego 2020 roku sędzia komisarz w postępowaniu restrukturyzacyjnym – przyspieszonym postępowaniu układowym Igi Lech prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą ActiveMed Iga Lech, sygn. akt VIII GRp 6/19, na podstawie art. 120 ustawy Prawo restrukturyzacyjne stwierdził, że na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 17 lutego 2020 roku przyjęto układ o następującej treści: Grupa I: Wierzycielowi Pierwszemu Urzędowi Skarbowemu w Częstochowie w ramach propozycji układowych: - spłata zobowiązań w kwocie 19 551,00 zł jednorazowo w dniu 28.01.2020 r. wraz z odsetkami do dnia zapłaty. Grupa II: Pozostali wierzyciele w ramach propozycji układowych: - rozłożenie spłaty zobowiązań na łączną kwotę 678 373,34 zł na raty w równych 56 ratach miesięcznych, do dnia 28-go każdego miesiąca. Jako datę pierwszej spłaty - odpowiednio na rzecz wszystkich wierzycieli - dłużnik proponuje dzień 28.02.2020 r., jako dzień ostatniej spłaty dłużnik proponuje dzień 28.12.2024 r., - umorzenie odsetek za opóźnienie spłaty wierzytelności należnych od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10299

Dodano: 2020-02-25 17:29:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Dobrzński Franciszek Mechanika Pojazdowa-Blacharstwo Naprawa Samochodów Ciężarowych i Dostawczych

2020-02-25 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 10300. Dobrzański Franciszek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Mechanika Pojazdowa - Blacharstwo Naprawa Samochodów Ciężarowych i Dostawczych w Opolu. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRp 2/19. [BMSiG-9542/2020] W przyśpieszonym postępowaniu układowym dłużnika Franciszka Dobrzańskiego (PESEL 51051201070) prowadzącego działalność gospodarczą Mechanika Pojazdowa - Blacharstwo Naprawa Samochodów Ciężarowych i Dostawczych w Opolu, toczącym się w Sądzie Rejonowym w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt postępowania V GRp 2/19), zwołano Zgromadzenie Wierzycieli w celu zawarcia układu, określając sposób głosowania jako pisemny (poprzez oddawanie głosów na piśmie) z możliwością oddania głosu także ustnie do protokołu (art. 110 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego). Zgromadzenie odbędzie się w dniu 13 marca 2020 r., godzinie 930, w sali nr 229, w budynku Sądu Rejonowego w Opolu przy ul. Ozimskiej 60A. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10300

Dodano: 2020-02-25 17:31:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

MROZPAK Sp. z o.o.

2020-02-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 10301. MROZPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Bytomiu. KRS 0000534051. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 listopada 2014 r., sygn. akt X GRs 5/19/3. [BMSiG-9629/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział X Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu sanacyjnym MROZPAK Sp. z o.o. w Bytomiu, sygn. akt X GRs 5/19/3, Zarządca w dniu 22.01.2020 r. złożył spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych, które można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód, Wydział X Gospodarczy, ul. Lompy 14, 44-040 Katowice. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, uczestnicy postępowania mogą złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem. Jeżeli dłużnik nie złożył oświadczenia, może złożyć sprzeciw tylko w przypadku, gdy wykaże, że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego niezależnych. W tym samym terminie dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego oraz pozostałym wymogom wskazanym w art. 91-93 Prawa restrukturyzacyjnego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10301

Dodano: 2020-02-25 17:58:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

unitedMED Jakub Święcikowski

2020-02-11 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 10302. Święcikowski Jakub prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą UNITEDMED Jakub Święcikowski we Włocławku. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GR 3/20, V GRp 4/20. [BMSiG-9174/2020] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie o sygn. akt V GR 3/20 (V GRp 4/20) zostało otwarte przyspieszone postępowanie układowe Jakuba Święcikowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „unitedMED Jakub Święcikowski” z siedzibą we Włocławku, ul. Wronia 58 (NIP 8881614082). Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Stanisława Dziurlikowskiego. Wyznaczono nadzorcę sądowego w osobie: Dobies Grenda Must Sp. z o.o. w Toruniu. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się poza granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie jest głównym postępowaniem w rozumieniu ww. Rozporządzenia. Bartosz Grenda nadzorca sądowy MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10302

Dodano: 2020-02-25 18:02:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

unitedMED Jakub Święcikowski

2020-02-25 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 10302. Święcikowski Jakub prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą UNITEDMED Jakub Święcikowski we Włocławku. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GR 3/20, V GRp 4/20. [BMSiG-9174/2020] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie o sygn. akt V GR 3/20 (V GRp 4/20) zostało otwarte przyspieszone postępowanie układowe Jakuba Święcikowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „unitedMED Jakub Święcikowski” z siedzibą we Włocławku, ul. Wronia 58 (NIP 8881614082). Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Stanisława Dziurlikowskiego. Wyznaczono nadzorcę sądowego w osobie: Dobies Grenda Must Sp. z o.o. w Toruniu. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się poza granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie jest głównym postępowaniem w rozumieniu ww. Rozporządzenia. Bartosz Grenda nadzorca sądowy MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10302

Dodano: 2020-02-25 18:03:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

URSUS S.A.

2020-02-19 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 10303. URSUS SPÓŁKA AKCYJNA w Dobrym Mieście. KRS 0000013785. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 maja 2001 r., sygn. akt V GR 5/20, V GRp 2/20. [BMSiG-9653/2020] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 19 lutego 2020 r. (sygn. akt V GR 5/20): 1. otworzył przyspieszone postępowanie układowe dłużnika URSUS S.A. w Dobrym Mieście, KRS 0000013785, 2. na Sędziego komisarza wyznaczył Sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Anetę Dawidziuk, 3. na nadzorcę sądowego wyznaczył Pana Marcina Gradowskiego (nr licencji 185), 4. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu tego przepisu, 5. godzina wydania postanowienia 800. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z art. 236 i 237 Prawa restrukturyzacyjnego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia tego postanowienia, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Przyspieszone postępowanie układowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GRp 2/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10303

Dodano: 2020-02-25 18:05:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

URSUS S.A.

2020-02-25 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 10303. URSUS SPÓŁKA AKCYJNA w Dobrym Mieście. KRS 0000013785. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 maja 2001 r., sygn. akt V GR 5/20, V GRp 2/20. [BMSiG-9653/2020] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 19 lutego 2020 r. (sygn. akt V GR 5/20): 1. otworzył przyspieszone postępowanie układowe dłużnika URSUS S.A. w Dobrym Mieście, KRS 0000013785, 2. na Sędziego komisarza wyznaczył Sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Anetę Dawidziuk, 3. na nadzorcę sądowego wyznaczył Pana Marcina Gradowskiego (nr licencji 185), 4. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu tego przepisu, 5. godzina wydania postanowienia 800. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z art. 236 i 237 Prawa restrukturyzacyjnego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia tego postanowienia, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Przyspieszone postępowanie układowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GRp 2/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10303

Dodano: 2020-02-25 18:05:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

DELTA Andrzej Woroch

2020-02-25 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 10305. Woroch Andrzej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „DELTA Andrzej Woroch” w Olsztynie. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRs 6/19. [BMSiG-9672/2020] Sędzia komisarz postępowania sanacyjnego Andrzeja Worocha przedsiębiorcy prowadzącego działalność pod firmą „DELTA Andrzej Woroch” w Olsztynie zawiadamia, iż w sprawie V GRs 6/19 został złożony spis wierzytelności. Spis wierzytelności każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C, pokój 109. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia, uczestnicy postępowania mogą złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem, o uznaniu lub odmowie uznania wierzytelności oraz o tym, czy w stosunku do wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności zachodzą okoliczności wskazane w art. 80 ust. 3, art. 109 ust. 1 lub art. 116 Prawa restrukturyzacyjnego. Jeżeli dłużnik nie złożył oświadczenia, może złożyć sprzeciw tylko w przypadku, gdy wykaże, że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10305

Dodano: 2020-02-25 18:08:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

YAMO Sp. z o.o.

2020-02-25 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 10306. YAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI we Wrocławiu. KRS 0000164789. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 lipca 2003 r., sygn. akt VIII GRs 3/16. [BMSiG-9514/2020] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że w postępowaniu sanacyjnym otwartym wobec dłużnika YAMO Sp. z o.o. (KRS 00000164789) w sprawie o sygn. akt VIII GRs 3/16 funkcję nadzorcy wykonania układu objął PMR Restrukturyzacje S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000546300). Podaje się dane kontaktowe nadzorcy wykonania układu: PMR Restrukturyzacje S.A., ul. Twarda 18, Warszawa (kod pocztowy: 00-105), tel.: +48 22 30 05 105, adres e-mail: kancelaria@pmr-restrukturyzacie.pl. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10306

Dodano: 2020-02-25 18:09:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Bujnowska Krystyna Bogusława w upadłości likwidacyjnej

2020-01-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10346. Bujnowska Krystyna Bogusława. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 173/19, V GUp 7/20. [BMSiG-9979/2020] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie o sygn. akt V GU 173/19 ogłosił upadłość Krystyny Bogusławy Bujnowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Żarach przy ul. Zwycięzców 2/1, 68-200 ŻARY, numer PESEL 50030404802. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Tomasza Leszczyńskiego. Na syndyka wyznaczono Dagmarę Brodacką, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 181. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności, w dwóch egzemplarzach, do sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 7/20, na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wydział X Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 7/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10346

Dodano: 2020-02-26 11:05:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Bujnowska Krystyna Bogusława w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10346. Bujnowska Krystyna Bogusława. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 173/19, V GUp 7/20. [BMSiG-9979/2020] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie o sygn. akt V GU 173/19 ogłosił upadłość Krystyny Bogusławy Bujnowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Żarach przy ul. Zwycięzców 2/1, 68-200 ŻARY, numer PESEL 50030404802. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Tomasza Leszczyńskiego. Na syndyka wyznaczono Dagmarę Brodacką, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 181. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności, w dwóch egzemplarzach, do sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 7/20, na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wydział X Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 7/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10346

Dodano: 2020-02-26 11:05:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Bylina Arkadiusz w upadłości likwidacyjnej

2020-02-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10347. Bylina Arkadiusz. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 238/19 „of”, VII GUp 29/20 „of”. [BMSiG-9978/2020] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 lutego 2020 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt VII GU 238/19 „of” ogłosił upadłość dłużnika Arkadiusza Byliny, zam.: ul. Kwiatowa 26, 78-540 Kalisz Pomorski, PESEL 79011308890. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą VII GUp 29/20 „of”. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono SSR Dariusza Szymczaka na sędziego komisarza. Wyznaczono SSR Bożenę Korpalską na zastępcę sędziego komisarza. Wyznaczono Jarosława Kręckiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 1064, na syndyka. Jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postanowienie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Od dnia obwieszczenia postanowienia wierzyciel może zgłosić wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenia odpisu postanowienia z uzasadnieniem. Na postanowienie służy zażalenie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Sąd uzasadnia postanowienie tylko na żądanie stron. Wniosek o uzasadnienie podlega opłacie. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10347

Dodano: 2020-02-26 11:06:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Bylina Arkadiusz w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10347. Bylina Arkadiusz. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 238/19 „of”, VII GUp 29/20 „of”. [BMSiG-9978/2020] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 lutego 2020 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt VII GU 238/19 „of” ogłosił upadłość dłużnika Arkadiusza Byliny, zam.: ul. Kwiatowa 26, 78-540 Kalisz Pomorski, PESEL 79011308890. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą VII GUp 29/20 „of”. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono SSR Dariusza Szymczaka na sędziego komisarza. Wyznaczono SSR Bożenę Korpalską na zastępcę sędziego komisarza. Wyznaczono Jarosława Kręckiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 1064, na syndyka. Jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postanowienie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Od dnia obwieszczenia postanowienia wierzyciel może zgłosić wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenia odpisu postanowienia z uzasadnieniem. Na postanowienie służy zażalenie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Sąd uzasadnia postanowienie tylko na żądanie stron. Wniosek o uzasadnienie podlega opłacie. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10347

Dodano: 2020-02-26 11:06:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Dudewicz Alicja w upadłości likwidacyjnej

2020-01-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10348. Dudewicz Alicja. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 384/19. [BMSiG-10012/2020] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 15 stycznia 2020 r., sygn. akt VI GU 384/19, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Alicji Dudewicz, numer PESEL 83070506148, w celu likwidacji majątku. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 1 miesiąca od daty obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi. Na Sędziego Komisarza wyznaczono SSR Mirosławę Huczek. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Piotra Ligusa, nr licencji 635. Określa się, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10348

Dodano: 2020-02-26 11:07:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Dudewicz Alicja w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10348. Dudewicz Alicja. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 384/19. [BMSiG-10012/2020] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 15 stycznia 2020 r., sygn. akt VI GU 384/19, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Alicji Dudewicz, numer PESEL 83070506148, w celu likwidacji majątku. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 1 miesiąca od daty obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi. Na Sędziego Komisarza wyznaczono SSR Mirosławę Huczek. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Piotra Ligusa, nr licencji 635. Określa się, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10348

Dodano: 2020-02-26 11:07:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Dudek Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2020-02-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10349. Dudek Andrzej. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 888/19, VIII GUp 98/20. [BMSiG-9854/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 19.02.2020 r., sygn. akt VIII GU 888/19, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Andrzeja Dudka (PESEL 85010414775), zamieszkałego pod adresem: ul. Bagrowa 28/15, 30-733 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Asesora Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Magdalenę Stawowy; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Radomira Szarańca - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 708; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 98/20. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10349

Dodano: 2020-02-26 11:08:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Dudek Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10349. Dudek Andrzej. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 888/19, VIII GUp 98/20. [BMSiG-9854/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 19.02.2020 r., sygn. akt VIII GU 888/19, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Andrzeja Dudka (PESEL 85010414775), zamieszkałego pod adresem: ul. Bagrowa 28/15, 30-733 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Asesora Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Magdalenę Stawowy; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Radomira Szarańca - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 708; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 98/20. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10349

Dodano: 2020-02-26 11:08:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Dudek Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2020-02-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10350. Dudek Katarzyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 887/19, VIII GUp 97/20. [BMSiG-9869/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 19.02.2020 r., sygn. akt VIII GU 887/19, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Katarzyny Dudek (PESEL 87042215142), zamieszkałej pod adresem: ul. Bagrowa 28/15, 30-733 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Asesora Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Magdalenę Stawowy; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Radomira Szarańca, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 708; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji Sądów Polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego, stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 97/20. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10350

Dodano: 2020-02-26 11:09:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Dudek Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10350. Dudek Katarzyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 887/19, VIII GUp 97/20. [BMSiG-9869/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 19.02.2020 r., sygn. akt VIII GU 887/19, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Katarzyny Dudek (PESEL 87042215142), zamieszkałej pod adresem: ul. Bagrowa 28/15, 30-733 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Asesora Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Magdalenę Stawowy; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Radomira Szarańca, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 708; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji Sądów Polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego, stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 97/20. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10350

Dodano: 2020-02-26 11:09:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Galuk Danuta w upadłości likwidacyjnej

2020-02-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10351. Galuk Danuta. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 595/19, XII GUp 47/20. [BMSiG-9969/2020] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 17 lutego 2020 r., sygn. akt XII GU 595/19, ogłosił upadłość Danuty Galuk, numer PESEL 52080504464, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. w Pyskowicach. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Mleczko oraz syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Stępniewskiego. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować pod sygn. akt XII GUp 47/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10351

Dodano: 2020-02-26 11:10:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Galuk Danuta w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10351. Galuk Danuta. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 595/19, XII GUp 47/20. [BMSiG-9969/2020] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 17 lutego 2020 r., sygn. akt XII GU 595/19, ogłosił upadłość Danuty Galuk, numer PESEL 52080504464, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. w Pyskowicach. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Mleczko oraz syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Stępniewskiego. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować pod sygn. akt XII GUp 47/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10351

Dodano: 2020-02-26 11:10:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Galińska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2020-02-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10352. Galińska Agnieszka. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 563/19 „of”. [BMSiG-9884/2020] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 14 lutego 2020 r. ogłosił upadłość Agnieszki Galińskiej, zamieszkałej w Lublinie, ul. Skierki 5/11, 20-601 Lublin, PESEL 83041701808, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GU 563/19 „of”). Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Galińskiej w rozumieniu art. 382 ust. 1 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i uznał postępowanie upadłościowe Agnieszki Galińskiej za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ust. 2 i 3 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd wzywa wierzycieli upadłej Agnieszki Galińskiej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej Agnieszki Galińskiej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Dariusza Segita oraz syndyka w osobie Anny Chylińskiej, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 359. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10352

Dodano: 2020-02-26 11:11:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Galińska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10352. Galińska Agnieszka. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 563/19 „of”. [BMSiG-9884/2020] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 14 lutego 2020 r. ogłosił upadłość Agnieszki Galińskiej, zamieszkałej w Lublinie, ul. Skierki 5/11, 20-601 Lublin, PESEL 83041701808, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GU 563/19 „of”). Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Galińskiej w rozumieniu art. 382 ust. 1 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i uznał postępowanie upadłościowe Agnieszki Galińskiej za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ust. 2 i 3 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd wzywa wierzycieli upadłej Agnieszki Galińskiej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej Agnieszki Galińskiej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Dariusza Segita oraz syndyka w osobie Anny Chylińskiej, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 359. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10352

Dodano: 2020-02-26 11:11:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Ikpeze Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2020-02-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10353. Ikpeze Sylwia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 1262/19, XIX GUp 131/20. [BMSiG-9994/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 lutego 2020 r., sygn. akt XVIII GU 1262/19, ogłosił upadłość Sylwii Ikpeze, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 83091018644, zamieszkałej pod adresem: ul. Modlińska 14B, 05-180 Pomiechówek. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego i syndyka w osobie Piotra Kubery (nr licencji 796). Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt XIX GUp 131/20. Informuje się, iż Sąd określił, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe Sylwii Ikpeze będzie prowadzone pod sygnaturą akt XIX GUp 131/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10353

Dodano: 2020-02-26 11:12:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Ikpeze Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10353. Ikpeze Sylwia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 1262/19, XIX GUp 131/20. [BMSiG-9994/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 lutego 2020 r., sygn. akt XVIII GU 1262/19, ogłosił upadłość Sylwii Ikpeze, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 83091018644, zamieszkałej pod adresem: ul. Modlińska 14B, 05-180 Pomiechówek. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego i syndyka w osobie Piotra Kubery (nr licencji 796). Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt XIX GUp 131/20. Informuje się, iż Sąd określił, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe Sylwii Ikpeze będzie prowadzone pod sygnaturą akt XIX GUp 131/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10353

Dodano: 2020-02-26 11:12:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Jarlachowicz Marta w upadłości likwidacyjnej

2020-02-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10354. Jarlachowicz Marta. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 492/18, XIV GUp 37/20. [BMSiG-10029/2020] Sygn. akt XIV GU 492/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 lutego 2020 roku ogłosił upadłość Marty Jarlachowicz, numer PESEL 92042803907, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Magdalenę Szymańską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Huberta Sidowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 107. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa też osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 37/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10354

Dodano: 2020-02-26 11:13:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Jarlachowicz Marta w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10354. Jarlachowicz Marta. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 492/18, XIV GUp 37/20. [BMSiG-10029/2020] Sygn. akt XIV GU 492/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 lutego 2020 roku ogłosił upadłość Marty Jarlachowicz, numer PESEL 92042803907, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Magdalenę Szymańską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Huberta Sidowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 107. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa też osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 37/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10354

Dodano: 2020-02-26 11:13:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Jędrzejak Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2020-02-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10355. Jędrzejak Wojciech. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 309/19, XIX GUp 160/20. [BMSiG-9957/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 lutego 2020 r., w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt XIX GU 309/19: 1) ogłosił upadłość Wojciecha Jędrzejaka (PESEL 84042710936), zamieszkałego w Warszawie (kod pocztowy 02-455) przy ul. Wyrzyskiej 5; 2) określił, iż Wojciech Jędrzejak jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3) wyznaczył sędziego komisarza w osobie sędziego Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Krystiana Tkacza (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 609); 4) określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli ww. upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do ww. upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe ww. upadłego prowadzone będzie pod sygn. akt XIX GUp 160/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10355

Dodano: 2020-02-26 11:14:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Jędrzejak Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10355. Jędrzejak Wojciech. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 309/19, XIX GUp 160/20. [BMSiG-9957/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 lutego 2020 r., w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt XIX GU 309/19: 1) ogłosił upadłość Wojciecha Jędrzejaka (PESEL 84042710936), zamieszkałego w Warszawie (kod pocztowy 02-455) przy ul. Wyrzyskiej 5; 2) określił, iż Wojciech Jędrzejak jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3) wyznaczył sędziego komisarza w osobie sędziego Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Krystiana Tkacza (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 609); 4) określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli ww. upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do ww. upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe ww. upadłego prowadzone będzie pod sygn. akt XIX GUp 160/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10355

Dodano: 2020-02-26 11:14:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kamieniecka Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2020-02-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10356. Kamieniecka Grażyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 1472/19. [BMSiG-9951/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2020 roku w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy o sygn. akt XVIII GU 1472/19 z wniosku dłużniczki Grażyny Kamienieckiej, postanawia: 1. ogłosić upadłość Grażyny Kamienieckiej zamieszkałej w Warszawie przy ul. Komorskiej 36A m. 34, kod pocztowy 04-161 (PESEL 56090106108), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Tomasza Szadkowskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1263); 5. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10356

Dodano: 2020-02-26 11:14:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kamieniecka Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10356. Kamieniecka Grażyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 1472/19. [BMSiG-9951/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2020 roku w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy o sygn. akt XVIII GU 1472/19 z wniosku dłużniczki Grażyny Kamienieckiej, postanawia: 1. ogłosić upadłość Grażyny Kamienieckiej zamieszkałej w Warszawie przy ul. Komorskiej 36A m. 34, kod pocztowy 04-161 (PESEL 56090106108), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Tomasza Szadkowskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1263); 5. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10356

Dodano: 2020-02-26 11:14:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kapała Artur w upadłości likwidacyjnej

2020-01-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10357. Kapała Artur. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 713/19, VIII GUp 43/20. [BMSiG-9871/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 23.01.2020 r., sygn. akt VIII GU 713/19, postanawia: I. ogłosić upadłość dłużnika Artura Kapały (PESEL 71012114591), zamieszkałego pod adresem: ul. Krakowska 98, 30-199 Rząska, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Agnieszkę Rudol; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Doroty Saczyńskiej-Włodarczyk, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 222; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 43/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10657

Dodano: 2020-02-26 11:15:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kapała Artur w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10357. Kapała Artur. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 713/19, VIII GUp 43/20. [BMSiG-9871/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 23.01.2020 r., sygn. akt VIII GU 713/19, postanawia: I. ogłosić upadłość dłużnika Artura Kapały (PESEL 71012114591), zamieszkałego pod adresem: ul. Krakowska 98, 30-199 Rząska, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Agnieszkę Rudol; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Doroty Saczyńskiej-Włodarczyk, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 222; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 43/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10657

Dodano: 2020-02-26 11:15:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Kostańska Anna w upadłości likwidacyjnej

2020-02-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10358. Kostańska Anna. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 39/20. [BMSiG-9905/2020] Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 lutego 2020 r. ogłosił upadłość Anny Kostańskiej, numer PESEL 50022608401, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszkę Bujnowicz-Tomaszewską oraz syndyka w osobie Pawła Choiny, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 935. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należące do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Zgłoszenia wierzytelności należy przesłać na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 39/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10358

Dodano: 2020-02-26 11:16:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Kostańska Anna w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10358. Kostańska Anna. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 39/20. [BMSiG-9905/2020] Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 lutego 2020 r. ogłosił upadłość Anny Kostańskiej, numer PESEL 50022608401, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszkę Bujnowicz-Tomaszewską oraz syndyka w osobie Pawła Choiny, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 935. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należące do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Zgłoszenia wierzytelności należy przesłać na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 39/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10358

Dodano: 2020-02-26 11:16:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Kostański Leszek w upadłości likwidacyjnej

2020-02-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10359. Kostański Leszek. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 38/20. [BMSiG-9915/2020] Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 lutego 2020 r. ogłosił upadłość Leszka Kostańskiego, numer PESEL 52092108377, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszkę Bujnowicz-Tomaszewską oraz syndyka w osobie Pawła Choiny, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 935. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należące do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Zgłoszenia wierzytelności należy przesłać na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 38/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10359

Dodano: 2020-02-26 11:17:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Kostański Leszek w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10359. Kostański Leszek. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 38/20. [BMSiG-9915/2020] Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 lutego 2020 r. ogłosił upadłość Leszka Kostańskiego, numer PESEL 52092108377, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszkę Bujnowicz-Tomaszewską oraz syndyka w osobie Pawła Choiny, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 935. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należące do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Zgłoszenia wierzytelności należy przesłać na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 38/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10359

Dodano: 2020-02-26 11:17:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Kujawiak Anna w upadłości likwidacyjnej

2020-02-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10360. Kujawiak Anna. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 594/19, XIV GUp 31/20. [BMSiG-9898/2020] Sygn. akt XIV GU 594/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 lutego 2020 roku ogłosił upadłość Anny Kujawiak, numer PESEL 52042211788, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Magdalenę Szymańską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Pawła Niedziałka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 914. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 31/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10360

Dodano: 2020-02-26 11:18:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Kujawiak Anna w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10360. Kujawiak Anna. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 594/19, XIV GUp 31/20. [BMSiG-9898/2020] Sygn. akt XIV GU 594/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 lutego 2020 roku ogłosił upadłość Anny Kujawiak, numer PESEL 52042211788, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Magdalenę Szymańską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Pawła Niedziałka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 914. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 31/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10360

Dodano: 2020-02-26 11:18:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Kulczewska Mariola w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10361. Kulczewska Mariola. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 722/19. [BMSiG-9944/2020] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 722/19 ogłosił upadłość Marioli Kulczewskiej (numer PESEL 65122601524), zamieszkałej w Bydgoszczy, nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Cezarego Drobczyńskiego oraz sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Przemysława Rauchuta; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10361

Dodano: 2020-02-26 11:19:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Kulczewska Mariola w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10361. Kulczewska Mariola. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 722/19. [BMSiG-9944/2020] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 722/19 ogłosił upadłość Marioli Kulczewskiej (numer PESEL 65122601524), zamieszkałej w Bydgoszczy, nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Cezarego Drobczyńskiego oraz sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Przemysława Rauchuta; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10361

Dodano: 2020-02-26 11:19:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Kuriata Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2020-01-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10362. Kuriata Wojciech. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 117/19, V GUp 1/20. [BMSiG-9914/2020] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie V GU 117/19 ogłosił upadłość Wojciecha Kuriaty, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego przy ul. Głogowskiej 3, 67-112 Siedlisko k. Głogowa, numer PESEL 95080101972. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Ewę Maślankę. Na syndyka wyznaczono Dorotę Strzesak - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1020. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 1/20, na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, X Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 1/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10362

Dodano: 2020-02-26 11:20:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Kuriata Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10362. Kuriata Wojciech. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 117/19, V GUp 1/20. [BMSiG-9914/2020] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie V GU 117/19 ogłosił upadłość Wojciecha Kuriaty, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego przy ul. Głogowskiej 3, 67-112 Siedlisko k. Głogowa, numer PESEL 95080101972. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Ewę Maślankę. Na syndyka wyznaczono Dorotę Strzesak - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1020. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 1/20, na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, X Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 1/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10362

Dodano: 2020-02-26 11:20:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Kuś Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2019-12-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10363. Kuś Jerzy. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 283/19 of. [BMSiG-9807/2020] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 16 grudnia 2019 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt VI GU 283/19 of, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Jerzego Kuś (nr PESEL 57040809775), zamieszkałego: Biery 87, 43-386 Biery. Sędziego Komisarza wyznaczono w osobie SSR Bernadety Różańskiej, a syndyka masy upadłości w osobie Roberta Sczendzina. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w MSiG, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10363

Dodano: 2020-02-26 11:20:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Kuś Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10363. Kuś Jerzy. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 283/19 of. [BMSiG-9807/2020] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 16 grudnia 2019 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt VI GU 283/19 of, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Jerzego Kuś (nr PESEL 57040809775), zamieszkałego: Biery 87, 43-386 Biery. Sędziego Komisarza wyznaczono w osobie SSR Bernadety Różańskiej, a syndyka masy upadłości w osobie Roberta Sczendzina. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w MSiG, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10363

Dodano: 2020-02-26 11:21:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kuźma Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2020-02-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10364. Kuźma Jolanta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 82/20, XIX GUp 82/20. [BMSiG-9795/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 3 lutego 2020 roku, sygn. akt XIX GU 82/20, ogłosił upadłość Jolanty Kuźma, zamieszkałej w Pruszkowie przy Alei Wojska Polskiego 20 m. 34 (kod pocztowy 05-800), PESEL 69100510282, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XIX GUp 82/20. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył na Sędziego komisarza SSR Piotra Pełczyńskiego, a na syndyka Alicję Hnatkowską. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, na ręce Sędziego komisarza, podając sygn. akt XIX GUp 82/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10364

Dodano: 2020-02-26 11:21:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kuźma Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10364. Kuźma Jolanta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 82/20, XIX GUp 82/20. [BMSiG-9795/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 3 lutego 2020 roku, sygn. akt XIX GU 82/20, ogłosił upadłość Jolanty Kuźma, zamieszkałej w Pruszkowie przy Alei Wojska Polskiego 20 m. 34 (kod pocztowy 05-800), PESEL 69100510282, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XIX GUp 82/20. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył na Sędziego komisarza SSR Piotra Pełczyńskiego, a na syndyka Alicję Hnatkowską. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, na ręce Sędziego komisarza, podając sygn. akt XIX GUp 82/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10364

Dodano: 2020-02-26 11:21:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kuźma Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10364. Kuźma Jolanta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 82/20, XIX GUp 82/20. [BMSiG-9795/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 3 lutego 2020 roku, sygn. akt XIX GU 82/20, ogłosił upadłość Jolanty Kuźma, zamieszkałej w Pruszkowie przy Alei Wojska Polskiego 20 m. 34 (kod pocztowy 05-800), PESEL 69100510282, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XIX GUp 82/20. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył na Sędziego komisarza SSR Piotra Pełczyńskiego, a na syndyka Alicję Hnatkowską. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, na ręce Sędziego komisarza, podając sygn. akt XIX GUp 82/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10364

Dodano: 2020-02-26 11:21:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Maj Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2020-02-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10365. Maj Agnieszka. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 546/19 of, VIII GUp 49/20 of. [BMSiG-9917/2020] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 13 lutego 2020 r., sygn. akt VIII GU 546/19 of, ogłosił upadłość Agnieszki Maj, numer PESEL 69012900207, zamieszkałej we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Ucińskiej i syndyka masy upadłości w osobie Piotra Koszczuka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 373). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 49/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10365

Dodano: 2020-02-26 11:22:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Maj Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10365. Maj Agnieszka. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 546/19 of, VIII GUp 49/20 of. [BMSiG-9917/2020] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 13 lutego 2020 r., sygn. akt VIII GU 546/19 of, ogłosił upadłość Agnieszki Maj, numer PESEL 69012900207, zamieszkałej we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Ucińskiej i syndyka masy upadłości w osobie Piotra Koszczuka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 373). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 49/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10365

Dodano: 2020-02-26 11:22:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Matyjasek Jacek w upadłości likwidacyjnej

2020-01-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10366. Matyjasek Jacek. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 120/19, V GUp 8/20. [BMSiG-9906/2020] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie V GU 120/19, ogłosił upadłość Jacka Matyjaska, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego przy ul. Wyszyńskiego 111/10, 65-001 ZIELONA GÓRA, numer PESEL 76062104550. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Ewę Maślankę. Na syndyka wyznaczono Mirosława Piechowiaka, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1054. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 8/20, na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, X Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 8/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10366

Dodano: 2020-02-26 11:23:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Matyjasek Jacek w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10366. Matyjasek Jacek. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 120/19, V GUp 8/20. [BMSiG-9906/2020] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie V GU 120/19, ogłosił upadłość Jacka Matyjaska, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego przy ul. Wyszyńskiego 111/10, 65-001 ZIELONA GÓRA, numer PESEL 76062104550. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Ewę Maślankę. Na syndyka wyznaczono Mirosława Piechowiaka, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1054. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 8/20, na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, X Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 8/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10366

Dodano: 2020-02-26 11:23:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Marchlewska Beata w upadłości likwidacyjnej

2020-02-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10367. Marchlewska Beata. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 150/19, V GUp 10/20. [BMSiG-9805/2020] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 19 lutego 2020 r., sygn. akt V GU 150/19: I. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużniczki Beaty Marchlewskiej, zamieszkałej w Nowym Mieście Lubawskim przy ulicy Kazimierza Wielkiego 9/1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, powiat nowomiejski, PESEL 78050615240; II. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; III. określił, że upadła Beata Marchlewska jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; IV. wezwał wierzycieli upadłej Beaty Marchlewskiej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności; V. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Beaty Marchlewskiej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Beaty Banaszek-Piotrowskiej; VII. wyznaczył syndyka w osobie prawnej Grant Finance Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Sopocie wpisaną do KRS pod numer 0000517668 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, nr licencji Prezesa Zarządu Bartłomieja Domagalskiego 944 i wiceprezesa Zarządu Michała Figura 815. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą V GUp 10/20. POUCZENIE Od pkt II postanowienia służy zażalenie wierzycielom. W celu złożenia zażalenia należy złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia tego postanowienia, co stanowi warunek dopuszczalności wniesienia zażalenia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko temu wierzycielowi, który zażądał sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. We wniosku o pisemne uzasadnienie postanowienia należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień zaś dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w MSiG. Wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia postanowienia podlega opłacie stałej w wysokości 100,00 zł. W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10367

Dodano: 2020-02-26 11:24:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Marchlewska Beata w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10367. Marchlewska Beata. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 150/19, V GUp 10/20. [BMSiG-9805/2020] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 19 lutego 2020 r., sygn. akt V GU 150/19: I. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużniczki Beaty Marchlewskiej, zamieszkałej w Nowym Mieście Lubawskim przy ulicy Kazimierza Wielkiego 9/1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, powiat nowomiejski, PESEL 78050615240; II. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; III. określił, że upadła Beata Marchlewska jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; IV. wezwał wierzycieli upadłej Beaty Marchlewskiej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności; V. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Beaty Marchlewskiej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Beaty Banaszek-Piotrowskiej; VII. wyznaczył syndyka w osobie prawnej Grant Finance Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Sopocie wpisaną do KRS pod numer 0000517668 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, nr licencji Prezesa Zarządu Bartłomieja Domagalskiego 944 i wiceprezesa Zarządu Michała Figura 815. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą V GUp 10/20. POUCZENIE Od pkt II postanowienia służy zażalenie wierzycielom. W celu złożenia zażalenia należy złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia tego postanowienia, co stanowi warunek dopuszczalności wniesienia zażalenia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko temu wierzycielowi, który zażądał sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. We wniosku o pisemne uzasadnienie postanowienia należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień zaś dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w MSiG. Wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia postanowienia podlega opłacie stałej w wysokości 100,00 zł. W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10367

Dodano: 2020-02-26 11:24:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Marcinkowski Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2020-01-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10368. Marcinkowski Tadeusz. Sąd Rejnowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 168/19, V GUp 5/20. [BMSiG-9950/2020] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 17 stycznia 2020 r., w sprawie V GU 168/19, ogłosił Tadeusza Marcinkowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 19, 66-120 KARGOWA, numer PESEL 63102902759. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Annę Lichacz- -Bujko. Na syndyka wyznaczono Pawła Wróblewskiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1246. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 5/20, na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, X Wydział Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 5/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10368

Dodano: 2020-02-26 11:25:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Marcinkowski Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10368. Marcinkowski Tadeusz. Sąd Rejnowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 168/19, V GUp 5/20. [BMSiG-9950/2020] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 17 stycznia 2020 r., w sprawie V GU 168/19, ogłosił Tadeusza Marcinkowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 19, 66-120 KARGOWA, numer PESEL 63102902759. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Annę Lichacz- -Bujko. Na syndyka wyznaczono Pawła Wróblewskiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1246. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 5/20, na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, X Wydział Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 5/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10368

Dodano: 2020-02-26 11:26:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Michalska Bogusława w upadłości likwidacyjnej

2020-01-22 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10369. Michalska Bogusława. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 184/19, V GUp 10/20. [BMSiG-9927/2020] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie o sygn. akt V GU 184/19 ogłosił upadłość Bogusławy Michalskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej przy ul. Wyspiańskiego 52/7, 65-001 Zielona Góra, numer PESEL 58121407406. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Tomasza Leszczyńskiego. Na syndyka wyznaczono Katarzynę Piórkowską- -Frątczak, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 955. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 10/20, na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wydział X Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 10/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10369

Dodano: 2020-02-26 11:26:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Michalska Bogusława w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10369. Michalska Bogusława. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 184/19, V GUp 10/20. [BMSiG-9927/2020] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie o sygn. akt V GU 184/19 ogłosił upadłość Bogusławy Michalskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej przy ul. Wyspiańskiego 52/7, 65-001 Zielona Góra, numer PESEL 58121407406. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Tomasza Leszczyńskiego. Na syndyka wyznaczono Katarzynę Piórkowską- -Frątczak, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 955. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 10/20, na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wydział X Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 10/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10369

Dodano: 2020-02-26 11:26:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Napierzyński Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2020-02-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10370. Napierzyński Andrzej. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 372/19, V GUp 25/20. [BMSiG-9814/2020] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt V GU 372/19 postanowieniem z dnia 6 lutego 2020 roku ogłosił upadłość Andrzeja Napierzyńskiego (PESEL 59121601616), zamieszkałego przy ul. Klonowa 8 m. 14, 09-100 Płońsk, obejmującą likwidację jego majątku jako osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 25/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Jacka Kęckiewicza oraz syndyka w osobie Krzysztofa Piotrowskiego (nr licencji 943). Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). Otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10370

Dodano: 2020-02-26 11:27:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Napierzyński Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10370. Napierzyński Andrzej. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 372/19, V GUp 25/20. [BMSiG-9814/2020] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt V GU 372/19 postanowieniem z dnia 6 lutego 2020 roku ogłosił upadłość Andrzeja Napierzyńskiego (PESEL 59121601616), zamieszkałego przy ul. Klonowa 8 m. 14, 09-100 Płońsk, obejmującą likwidację jego majątku jako osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 25/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Jacka Kęckiewicza oraz syndyka w osobie Krzysztofa Piotrowskiego (nr licencji 943). Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). Otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10370

Dodano: 2020-02-26 11:27:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Odyja Halina w upadłości likwidacyjnej

2020-02-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10371. Odyja Halina. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 73/20. [BMSiG-9920/2020] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 7.02.2020 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 73/20, ogłosił upadłość Haliny Odyja (numer PESEL 52110805608), nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Joanny Szwedy-Porzych oraz syndyka masy upadłości w osobie Cezarego Drobczyńskicgo (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 334), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do sądu okręgowego za pośrednictwem sądu rejonowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10371

Dodano: 2020-02-26 11:28:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Odyja Halina w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10371. Odyja Halina. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 73/20. [BMSiG-9920/2020] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 7.02.2020 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 73/20, ogłosił upadłość Haliny Odyja (numer PESEL 52110805608), nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Joanny Szwedy-Porzych oraz syndyka masy upadłości w osobie Cezarego Drobczyńskicgo (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 334), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do sądu okręgowego za pośrednictwem sądu rejonowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10371

Dodano: 2020-02-26 11:28:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Piechowicz Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2020-02-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10372. Piechowicz Katarzyna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 45/20. [BMSiG-9929/2020] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 45/20 ogłosił upadłość Katarzyny Piechowicz (numer PESEL 71090803725), nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył sędziego komisarza w osobie Aleksandry Napierały oraz syndyka masy upadłości w osobie Cezarego Drobczyńskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 334); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10372

Dodano: 2020-02-26 11:30:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Piechowicz Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10372. Piechowicz Katarzyna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 45/20. [BMSiG-9929/2020] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 45/20 ogłosił upadłość Katarzyny Piechowicz (numer PESEL 71090803725), nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył sędziego komisarza w osobie Aleksandry Napierały oraz syndyka masy upadłości w osobie Cezarego Drobczyńskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 334); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10372

Dodano: 2020-02-26 11:30:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Sadowska Hanna Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2020-02-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10375. Sadowska Hanna Katarzyna. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 395/19, V GUp 33/20. [BMSiG-10018/2020] Są d Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 13 lutego 2020 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 395/19, z wniosku Hanny Katarzyny Sadowskiej ogłosił upadłość Hanny Katarzyny Sadowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: al. Jana Pawła II 31/27, 09-400 Płock, nr PESEL 87071807604. Postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym - art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążą ce na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jacka Kęckiewicza. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Roberta Kamińskiego (nr licencji 1201). Sprawa prowadzona jest pod sygnaturą V GUp 33/20. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10375

Dodano: 2020-02-26 11:31:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Sadowska Hanna Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10375. Sadowska Hanna Katarzyna. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 395/19, V GUp 33/20. [BMSiG-10018/2020] Są d Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 13 lutego 2020 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 395/19, z wniosku Hanny Katarzyny Sadowskiej ogłosił upadłość Hanny Katarzyny Sadowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: al. Jana Pawła II 31/27, 09-400 Płock, nr PESEL 87071807604. Postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym - art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążą ce na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jacka Kęckiewicza. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Roberta Kamińskiego (nr licencji 1201). Sprawa prowadzona jest pod sygnaturą V GUp 33/20. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10375

Dodano: 2020-02-26 11:31:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Sadowski Władysław w upadłości likwidacyjnej

2020-02-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10376. Sadowski Władysław. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 396/19, V GUp 34/20. [BMSiG-10016/2020] Są d Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 13 lutego 2020 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 396/19, z wniosku Władysława Sadowskiego ogłosił upadłość Władysława Sadowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: al. Jana Pawła II 31/27, 09-400 Płock, nr PESEL 80112812135. Postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym - art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego, do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Jacka Kęckiewicza. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Roberta Kamińskiego (nr licencji 1201). Sprawa prowadzona jest pod sygnaturą V GUp 34/20. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10376

Dodano: 2020-02-26 11:32:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Sadowski Władysław w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10376. Sadowski Władysław. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 396/19, V GUp 34/20. [BMSiG-10016/2020] Są d Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 13 lutego 2020 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 396/19, z wniosku Władysława Sadowskiego ogłosił upadłość Władysława Sadowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: al. Jana Pawła II 31/27, 09-400 Płock, nr PESEL 80112812135. Postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym - art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego, do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Jacka Kęckiewicza. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Roberta Kamińskiego (nr licencji 1201). Sprawa prowadzona jest pod sygnaturą V GUp 34/20. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10376

Dodano: 2020-02-26 11:32:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Sawicka Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2020-02-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10377. Sawicka Magdalena. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 394/19, V GUp 35/20. [BMSiG-10019/2020] Są d Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 13 lutego 2020 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 394/19, z wniosku Magdaleny Sawickiej ogłosił upadłość Magdaleny Sawickiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: ul. Kościuszki 12 m. 4, 09-400 Płock, nr PESEL 84062708421. Postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym - art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa sięwierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste cią ż ą ce na nieruchomościach należących do upadłej, jeż eli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Są dowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jacka Kęckiewicza. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Roberta Kamińskiego (nr licencji 1201). Sprawa prowadzona jest pod sygnaturą V GUp 35/20. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10377

Dodano: 2020-02-26 11:33:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Sawicka Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10377. Sawicka Magdalena. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 394/19, V GUp 35/20. [BMSiG-10019/2020] Są d Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 13 lutego 2020 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 394/19, z wniosku Magdaleny Sawickiej ogłosił upadłość Magdaleny Sawickiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: ul. Kościuszki 12 m. 4, 09-400 Płock, nr PESEL 84062708421. Postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym - art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa sięwierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste cią ż ą ce na nieruchomościach należących do upadłej, jeż eli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Są dowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jacka Kęckiewicza. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Roberta Kamińskiego (nr licencji 1201). Sprawa prowadzona jest pod sygnaturą V GUp 35/20. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10377

Dodano: 2020-02-26 11:33:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Smalera Helena w upadłości likwidacyjnej

2020-02-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10378. Smalera Helena. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 28/20, V GUp 62/20. [BMSiG-9919/2020] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 4 lutego 2020 r., sygn. akt V GU 28/20, sprawy z wniosku dłużniczki Heleny Smalery o ogłoszenie upadłości, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużniczki Heleny Smalery, nr PESEL 47010515009, zamieszkałej: 27-420 Bodzechów, os. Robotnicze 3/6, określając, że upadła Helena Smalera jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 2. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie sędziego Doroty Tylus-Chałońskiej oraz wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Pauliny Bursztein, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1015; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498). Na postanowienie sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia nin. postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie”. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygnaturą V GUp 62/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10378

Dodano: 2020-02-26 11:34:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Smalera Helena w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10378. Smalera Helena. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 28/20, V GUp 62/20. [BMSiG-9919/2020] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 4 lutego 2020 r., sygn. akt V GU 28/20, sprawy z wniosku dłużniczki Heleny Smalery o ogłoszenie upadłości, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużniczki Heleny Smalery, nr PESEL 47010515009, zamieszkałej: 27-420 Bodzechów, os. Robotnicze 3/6, określając, że upadła Helena Smalera jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 2. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie sędziego Doroty Tylus-Chałońskiej oraz wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Pauliny Bursztein, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1015; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498). Na postanowienie sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia nin. postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie”. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygnaturą V GUp 62/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10378

Dodano: 2020-02-26 11:34:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Sikora Bolesław w upadłości likwidacyjnej

2020-02-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10379. Sikora Bolesław. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 608/19. [BMSiG-9924/2020] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 608/19 ogłosił upadłość Bolesława Sikora (numer PESEL 45121702693), nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Przemysława Rauchuta oraz syndyka masy upadłości w osobie Cezarego Drobczyńskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 334); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10379

Dodano: 2020-02-26 11:35:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Sikora Bolesław w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10379. Sikora Bolesław. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 608/19. [BMSiG-9924/2020] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 608/19 ogłosił upadłość Bolesława Sikora (numer PESEL 45121702693), nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Przemysława Rauchuta oraz syndyka masy upadłości w osobie Cezarego Drobczyńskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 334); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10379

Dodano: 2020-02-26 11:35:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Spryszyńska Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2020-02-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10380. Spryszyńska Grażyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 1465/19, XIX GUp 132/20. [BMSiG-10004/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 lutego 2020 r., sygn. akt XVIII GU 1465/19, ogłosił upadłość Grażyny Spryszyńskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 56051602203, zamieszkałej pod adresem: ul. Krośniewicka 18, 03-650 Warszawa. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego i syndyka w osobie Piotra Kubery (nr licencji 796). Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ulicy Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt XIX GUp 132/20. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe Grażyny Spryszyńskiej będzie prowadzone pod sygnaturą akt XIX GUp 132/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10380

Dodano: 2020-02-26 11:36:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Spryszyńska Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10380. Spryszyńska Grażyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 1465/19, XIX GUp 132/20. [BMSiG-10004/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 lutego 2020 r., sygn. akt XVIII GU 1465/19, ogłosił upadłość Grażyny Spryszyńskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 56051602203, zamieszkałej pod adresem: ul. Krośniewicka 18, 03-650 Warszawa. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego i syndyka w osobie Piotra Kubery (nr licencji 796). Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ulicy Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt XIX GUp 132/20. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe Grażyny Spryszyńskiej będzie prowadzone pod sygnaturą akt XIX GUp 132/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10380

Dodano: 2020-02-26 11:36:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Spryszyński Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2020-02-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10381. Spryszyński Andrzej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 1466/19, XIX GUp 133/20. [BMSiG-10000/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 lutego 2020 r., sygn. akt XVIII GU 1466/19, ogłosił upadłość Andrzeja Spryszyńskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 56020104932, zamieszkałego pod adresem: ul. Krośniewicka 18, 03-650 Warszawa. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego i syndyka w osobie Piotra Kubery (nr licencji 796). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt XIX GUp 133/20. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe Andrzeja Spryszyńskiego będzie prowadzone pod sygnaturą akt XIX GUp 133/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10381

Dodano: 2020-02-26 11:37:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Spryszyński Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10381. Spryszyński Andrzej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 1466/19, XIX GUp 133/20. [BMSiG-10000/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 lutego 2020 r., sygn. akt XVIII GU 1466/19, ogłosił upadłość Andrzeja Spryszyńskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 56020104932, zamieszkałego pod adresem: ul. Krośniewicka 18, 03-650 Warszawa. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego i syndyka w osobie Piotra Kubery (nr licencji 796). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt XIX GUp 133/20. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe Andrzeja Spryszyńskiego będzie prowadzone pod sygnaturą akt XIX GUp 133/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10381

Dodano: 2020-02-26 11:37:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Stelęgowski Leszek w upadłości likwidacyjnej

2020-02-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10382. Stelęgowski Leszek. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 33/20, V GUp 64/20. [BMSiG-9910/2020] Sąd Rejonowy w Kielcach, Sąd Gospodarczy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 lutego 2020 r., sygn. akt V GU 33/20, ogłosił upadłość dłużnika Leszka Stelęgowskiego, nr PESEL 79101608732, zamieszkałego w Końskich, przy ulicy Kieleckiej 4a, określając, że upadły Leszek Stelęgowski jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył sędziego komisarza w osobie sędziego Iwony Róziewicz oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Kingi Gryndy-Kijanki, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1299; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498). Na postanowienie sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia nin. postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia wraz z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 64/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10382

Dodano: 2020-02-26 11:38:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Stelęgowski Leszek w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10382. Stelęgowski Leszek. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 33/20, V GUp 64/20. [BMSiG-9910/2020] Sąd Rejonowy w Kielcach, Sąd Gospodarczy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 lutego 2020 r., sygn. akt V GU 33/20, ogłosił upadłość dłużnika Leszka Stelęgowskiego, nr PESEL 79101608732, zamieszkałego w Końskich, przy ulicy Kieleckiej 4a, określając, że upadły Leszek Stelęgowski jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył sędziego komisarza w osobie sędziego Iwony Róziewicz oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Kingi Gryndy-Kijanki, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1299; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498). Na postanowienie sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia nin. postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia wraz z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 64/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10382

Dodano: 2020-02-26 11:38:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Suwińska Danuta w upadłości likwidacyjnej

2020-02-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10383. Suwińska Danuta. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 154/19, V GUp 11/20. [BMSiG-9800/2020] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 19 lutego 2020 r., sygn. akt V GU 154/19: I. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużniczki Danuty Suwińskiej, zamieszkałej w Nowym Mieście Lubawskim przy ulicy Gdyńskiej 17, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, powiat nowomiejski, PESEL 69101209521; II. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; III. określił, że upadła Danuta Suwińska jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; IV. wezwał wierzycieli upadłej Danuty Suwińskiej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności; V. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Danuty Suwińskiej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Beaty Banaszek-Piotrowskiej; VII. wyznaczył syndyka w osobie prawnej Grant Finance Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Sopocie wpisaną do KRS pod numer 0000517668 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, nr licencji Prezesa Zarządu Bartłomieja Domagalskiego 944 i Wiceprezesa Zarządu Michała Figura 815. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą V GUp 11/20. POUCZENIE Od pkt II postanowienia służy zażalenie wierzycielom. W celu złożenia zażalenia należy złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia tego postanowienia, co stanowi warunek dopuszczalności wniesienia zażalenia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko temu wierzycielowi, który zażądał sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. We wniosku o pisemne uzasadnienie postanowienia należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień zaś dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w MSiG. Wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia postanowienia podlega opłacie stałej w wysokości 100,00 zł. W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10383

Dodano: 2020-02-26 11:39:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Suwińska Danuta w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10383. Suwińska Danuta. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 154/19, V GUp 11/20. [BMSiG-9800/2020] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 19 lutego 2020 r., sygn. akt V GU 154/19: I. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużniczki Danuty Suwińskiej, zamieszkałej w Nowym Mieście Lubawskim przy ulicy Gdyńskiej 17, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, powiat nowomiejski, PESEL 69101209521; II. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; III. określił, że upadła Danuta Suwińska jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; IV. wezwał wierzycieli upadłej Danuty Suwińskiej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności; V. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Danuty Suwińskiej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Beaty Banaszek-Piotrowskiej; VII. wyznaczył syndyka w osobie prawnej Grant Finance Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Sopocie wpisaną do KRS pod numer 0000517668 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, nr licencji Prezesa Zarządu Bartłomieja Domagalskiego 944 i Wiceprezesa Zarządu Michała Figura 815. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą V GUp 11/20. POUCZENIE Od pkt II postanowienia służy zażalenie wierzycielom. W celu złożenia zażalenia należy złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia tego postanowienia, co stanowi warunek dopuszczalności wniesienia zażalenia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko temu wierzycielowi, który zażądał sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. We wniosku o pisemne uzasadnienie postanowienia należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień zaś dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w MSiG. Wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia postanowienia podlega opłacie stałej w wysokości 100,00 zł. W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10383

Dodano: 2020-02-26 11:39:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Szydłowski Marcin w upadłości likwidacyjnej

2020-01-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10384. Szydłowski Marcin. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 171/19, V GUp 6/20. [BMSiG-9933/2020] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie o sygn. akt V GU 171/19 ogłosił upadłość Marcina Szydłowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Smolnie Wielkim 74/3, 66-120 SMOLNO WIELKIE, numer PESEL 83110602773. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Ewę Maślankę. Na syndyka wyznaczono Iwonę Borzym, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 531. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności, w dwóch egzemplarzach, do sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 6/20, na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wydział X Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 6/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10384

Dodano: 2020-02-26 11:40:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Szydłowski Marcin w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10384. Szydłowski Marcin. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 171/19, V GUp 6/20. [BMSiG-9933/2020] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie o sygn. akt V GU 171/19 ogłosił upadłość Marcina Szydłowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Smolnie Wielkim 74/3, 66-120 SMOLNO WIELKIE, numer PESEL 83110602773. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Ewę Maślankę. Na syndyka wyznaczono Iwonę Borzym, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 531. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności, w dwóch egzemplarzach, do sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 6/20, na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wydział X Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 6/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10384

Dodano: 2020-02-26 11:40:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Wenda Halina w upadłości likwidacyjnej

2020-02-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10385. Wenda Halina. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 19/20, VIII GUp 90/20. [BMSiG-9864/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 17.02.2020 r., sygn. akt VIII GU 19/20, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość Haliny Wendy (PESEL 71070407545), zamieszkałej przy ul. Zawale 23, 34-123 Chocznia, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Ewę Włoczewską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Adama Zawrzykraj, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 836; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać od Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie na rzecz pełnomocnika z urzędu - radcy prawnego Damiana Sabudy, kwotę 2.214 zł (dwa tysiące dwieście czternaście złotych) brutto, w tym 23% VAT w kwocie 414 zł, z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej dłużnikowi z urzędu. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 90/20. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10385

Dodano: 2020-02-26 11:41:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Wenda Halina w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10385. Wenda Halina. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 19/20, VIII GUp 90/20. [BMSiG-9864/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 17.02.2020 r., sygn. akt VIII GU 19/20, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość Haliny Wendy (PESEL 71070407545), zamieszkałej przy ul. Zawale 23, 34-123 Chocznia, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Ewę Włoczewską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Adama Zawrzykraj, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 836; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać od Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie na rzecz pełnomocnika z urzędu - radcy prawnego Damiana Sabudy, kwotę 2.214 zł (dwa tysiące dwieście czternaście złotych) brutto, w tym 23% VAT w kwocie 414 zł, z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej dłużnikowi z urzędu. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 90/20. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10385

Dodano: 2020-02-26 11:41:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Wzorek Mariola w upadłości likwidacyjnej

2020-02-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10386. Wzorek Mariola. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 426/19. [BMSiG-9913/2020] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wydanym w dniu 12 lutego 2020 roku w sprawie oznaczonej sygnaturą akt V GU 426/19 ogłoszono upadłość dłużniczki Marioli Wzorek, nr PESEL 82012713048, zamieszkałej w Czekarzewicach Drugich nr domu 51, kod pocztowy 27-515 Tarłów; określono, że upadła Mariola Wzorek jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczono sędziego komisarza w osobie Bogdana Stańka, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Marcina Gonigroszka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 968; wezwano wierzycieli Upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawniona przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdzono, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 roku nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia; określono, że upadła Mariola Wzorek ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie Sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom Upadłej przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia niniejszego postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10386

Dodano: 2020-02-26 11:42:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Wzorek Mariola w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10386. Wzorek Mariola. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 426/19. [BMSiG-9913/2020] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wydanym w dniu 12 lutego 2020 roku w sprawie oznaczonej sygnaturą akt V GU 426/19 ogłoszono upadłość dłużniczki Marioli Wzorek, nr PESEL 82012713048, zamieszkałej w Czekarzewicach Drugich nr domu 51, kod pocztowy 27-515 Tarłów; określono, że upadła Mariola Wzorek jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczono sędziego komisarza w osobie Bogdana Stańka, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Marcina Gonigroszka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 968; wezwano wierzycieli Upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawniona przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdzono, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 roku nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia; określono, że upadła Mariola Wzorek ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie Sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom Upadłej przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia niniejszego postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10386

Dodano: 2020-02-26 11:42:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

AZE ZAJĄC, KOŚCIÓŁEK Sp.J. w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10387. „AZE ZAJĄC, KOŚCIÓŁEK” SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI w Skrzydlnej. KRS 0000038131. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 sierpnia 2001 r., sygn. akt VIII GUp 400/18. [BMSiG-9873/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec „AZE Zając, Kościółek” sp.j. w Skrzydlnej, KRS 0000038131, z siedzibą pod adresem: Skrzydlna 101, 34-625 Skrzydlna, w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt VIII GUp 400/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10387

Dodano: 2020-02-26 11:42:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Cargo 69 Internationale Spedition Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10388. „CARGO 69 INTERNATIONALE SPEDITION” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Szczecinie. KRS 0000135749. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 października 2002 r., sygn. akt XII GUp 20/14. [BMSiG-9904/2020] W związku ze sporządzeniem przez syndyka uzupełniającej listy wierzytelności złożonej w dniu 8 lutego 2018 roku w postępowaniu upadłościowym CARGO 69 INTERNATIONALE SPEDITION spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie, w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt XII GUp 20/14, sędzia komisarz ogłasza, iż można ją przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie do złożenia sprzeciwu co do uzupełniającej listy wierzytelności stosownie do treści art. 256 i 257 Prawa upadłościowego i naprawczego w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w wydaniu ioKalnym dziennika Gazeta Wyborcza i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10388

Dodano: 2020-02-26 11:42:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

MAXMED Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10389. „MAXMED” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Łodzi. KRS 0000273461. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 lutego 2007 r., sygn. akt XIV GUp 130/19. [BMSiG-9851/2020] Sygn. akt XIV GUp 130/19 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że w dniu 4.12.2019 r. syndyk masy upadłości „MAXMED” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Łodzi złożył sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę tę można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciele oraz upadły mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 130/19. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10389

Dodano: 2020-02-26 11:43:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Biernat Bartosz w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10390. Biernat Bartosz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 966/19. [BMSiG-9891/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia o sporządzeniu przez Syndyka i przekazaniu Sędziemu Komisarzowi w dniu 20 lutego 2020 pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Bartosza Biernata, zamieszkałego w Warszawie, sygn. akt XVIII GUp 966/19. Pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na pierwszej uzupełniającej liście wierzytelności może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10390

Dodano: 2020-02-26 11:43:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Byrczek Izabela w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10391. Byrczek Izabela. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 118/18/4. [BMSiG-9977/2020] Sędzia komisarz informuje, że w dniu 19.02.2020 roku syndyk złożył drugie uzupełnienie listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Izabeli Byrczek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Dąbrowie Górniczej, posiadającej numer PESEL 75092510843, sygn. akt X GUp 118/18/4. Uzupełnienie listy wierzytelności można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, 1 piętro, pokój 103, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o dacie złożenia przez syndyka uzupełnienia listy wierzytelności można złożyć do sędziego komisarza sprzeciw od uzupełnienia listy, stosownie do treści art. 256 i następne ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10391

Dodano: 2020-02-26 11:43:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Chałubińska Barbara w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10392. Chałubińska Barbara. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 66/19. [BMSiG-10027/2020] XIV GUp 66/19 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, że w dniu 30 października 2019 roku została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Barbary Chałubińskiej - PESEL 52062705489 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 66/19. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10392

Dodano: 2020-02-26 11:43:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Czarnacki Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10393. Czarnacki Grzegorz. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 88/17. [BMSiG-9896/2020] W związku ze złożeniem sędziemu komisarzowi przez syndyka w dniu 21 maja 2019 roku listy wierzytelności, która została uzupełniona pismem z dnia 24 września 2019 r. w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Grzegorza Czarnackiego, sygn. akt XII GUp 88/17, sędzia komisarz ogłasza, iż można ją przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie do złożenia sprzeciwu co do listy wierzytelności stosownie do treści art. 256 i 257 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10393

Dodano: 2020-02-26 11:43:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Dobosiewicz Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10394. Dobosiewicz Grzegorz. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 29/19. [BMSiG-9835/2020] Sędzia Komisarz ASR Gabriela Sieniuć w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 19 września 2019 roku, sygn. akt V GUp 29/19, po rozpoznaniu w dniu 19 września 2019 r. w Gorzowie Wlkp. na posiedzeniu niejawnym sprawy w postępowaniu upadłościowym, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Grzegorza Dobosiewicza, postanawia ogłosić, że syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności Grzegorza Dobosiewicza z pouczeniem, iż listę może przeglądać w sekretariacie Sądu każdy zainteresowany, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10394

Dodano: 2020-02-26 11:44:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Dubiel Helena w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10395. Dubiel Helena. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 475/19. [BMSiG-9962/2020] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Heleny Dubiel, zam.: ul. Moniuszki 5/313, 39-400 Tarnobrzeg, sygn. akt V GUp 475/19, zawiadamia, że Syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi główną i I uzupełniającą listę wierzytelności. Główną i I uzupełniającą listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p. u.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p. u. w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10395

Dodano: 2020-02-26 11:44:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Dudek Edyta w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10396. Dudek Edyta. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 55/19 „of”. [BMSiG-9872/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Edyty Dudek, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 55/19 „of”), została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi 31 stycznia 2020 r. pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18 i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liści wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 103

Dodano: 2020-02-26 11:44:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

FAL - FABRYKA ARMATUR Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10397. FAL - FABRYKA ARMATUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000263628. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 września 2006 r., sygn. akt XII GUp 63/16. [BMSiG-9907/2020] W związku ze sporządzeniem przez syndyka masy upadłości i przekazaniem sędziemu komisarzowi w dniu 20 września 2019 roku uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym FAL - FABRYKI ARMATUR spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt XII GUp 63/16, sędzia komisarz ogłasza, iż można ją przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, Czytelnia akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie do wniesienia sprzeciwu co do uzupełniającej listy wierzytelności, w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Gazecie Wyborczej - wydaniu lokalnym i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10397

Dodano: 2020-02-26 11:44:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Ferdzyn Monika w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10398. Ferdzyn Monika. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1079/19. [BMSiG-9880/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia o sporządzeniu przez Syndyka i przekazaniu Sędziemu Komisarzowi w dniu 20 lutego 2020 r. drugiej uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Moniki Ferdzyn, zamieszkałej w Warszawie, sygn. akt XIX GUp 1079/19. Drugą uzupełniającą listę wierzytelności można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na drugiej uzupełniającej liście wierzytelności może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10398

Dodano: 2020-02-26 11:45:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Gacek Urszula w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10399. Gacek Urszula. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 83/18. [BMSiG-9838/2020] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 24 września 2019 roku, sygn. akt V GUp 83/18, po rozpoznaniu w dniu 24 września 2019 r. w Gorzowie Wlkp. na posiedzeniu niejawnym sprawy w postępowaniu upadłościowym, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Urszuli Gacek, postanawia ogłosić, że syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności Urszuli Gacek z pouczeniem, iż uzupełniającą listę może przeglądać w sekretariacie Sądu każdy zainteresowany, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10399

Dodano: 2020-02-26 11:45:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Gadomski Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10400. Gadomski Mariusz. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 155/18. [BMSiG-9803/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Mariusza Gadomskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 155/18), podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził uzupełniającą listę wierzytelności nr 2. Uzupełniająca listę wierzytelności nr 2 można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie, ul. Artyleryjska 3C, pok. 109, tel. 89 676 03 03. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10400

Dodano: 2020-02-26 11:45:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

"Wiesław Grzybowski" w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10401. Grzybowski Wiesław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wiesław Grzybowski w Starym Mystkówcu. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 16/18. [BMSiG-9841/2020] Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 16/18 Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Wiesława Grzybowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Wiesław Grzybowski, PESEL 61033003332, sygn. akt VIII GUp 16/18, syndyk sporządził i przekazał w dniu 3 lutego 2020 r. uzupełniającą listę wierzytelności nr 5. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Syndyk Marcin Kwas MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10401

Dodano: 2020-02-26 11:45:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Guguła Franciszek w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10402. Guguła Franciszek. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 244/19. [BMSiG-9857/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Franciszka Guguły, PESEL 65040208876, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 244/19, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności obejmującą rozstrzygnięcia syndyka co do skutecznie zgłoszonych wierzytelności przez wierzycieli, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 6 pawilon „B”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10402

Dodano: 2020-02-26 11:46:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Haber Marek w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10403. Haber Marek. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 145/19/3. [BMSiG-10031/2020] Sędzia komisarz informuje, że w dniu 14 lutego 2020 r. syndyk złożył listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Marka Haber - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Świętochłowicach przy ul. Szkolnej 25/3, posiadającej numer PESEL 98041402536, sygn. akt X GUp 145/19/3. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice- -Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, I piętro, pokój 103, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o dacie złożenia przez syndyka listy wierzytelności można złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw od listy, stosownie do treści art. 256 i następne ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10403

Dodano: 2020-02-26 11:46:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Holding Budowlany MGB S.A. w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10404. HOLDING BUDOWLANY MGB SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS 0000386338. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 maja 2011 r., sygn. akt XIX GUp 26/19. [BMSiG-9939/2020] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Holdingu Budowlanego MGB S.A. z siedzibą w Warszawie, prowadzonego pod sygn. akt XIX GUp 26/19 (poprzednia sygn. akt X GUp 111/14), zawiadamia, iż dwoma postanowieniami z dn. 31.01.2020 r. oraz postanowieniem z dn. 3.02.2020 r. zmienił listę wierzytelności złożoną przez syndyka w dn. 4.08.2015 r. Na powyższe przysługuje prawo do wniesienia zażalenia do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, w terminie 7 dni od daty obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10404

Dodano: 2020-02-26 11:46:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Holuk Zofia w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10405. Holuk Zofia i Holuk Jan. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 60/19. [BMSiG-9988/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Zofii Holuk, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej we Wschowie, adres: ul. Obrońców Warszawy 2, 67-400 Wschowa, numer PESEL 55041512065, Jana Holuk, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego we Wschowie, adres: ul. Obrońców Warszawy 2, 67-400 Wschowa, numer PESEL 50022412459, zawiadamia, że w dniu 18.12.2019 r. syndyk złożył uzupełniające listy wierzytelności nr 1 dotyczące obojga upadłych, które każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12 pok. 115. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10405

Dodano: 2020-02-26 11:46:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Holuk Jan w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10405. Holuk Zofia i Holuk Jan. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 60/19. [BMSiG-9988/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Zofii Holuk, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej we Wschowie, adres: ul. Obrońców Warszawy 2, 67-400 Wschowa, numer PESEL 55041512065, Jana Holuk, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego we Wschowie, adres: ul. Obrońców Warszawy 2, 67-400 Wschowa, numer PESEL 50022412459, zawiadamia, że w dniu 18.12.2019 r. syndyk złożył uzupełniające listy wierzytelności nr 1 dotyczące obojga upadłych, które każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12 pok. 115. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10405

Dodano: 2020-02-26 11:46:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

INDATA S.A. w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10406. INDATA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000360487. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 lipca 2010 r., sygn. akt XIX GUp 569/19. [BMSiG-9860/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Indata S.A., sygn. XIX GUp 569/19 (X GUp 741/18 Ap-1), zawiadamia, że syndyk w dniu 7.11.2019 r. złożył szóstą uzupełniającą listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10406

Dodano: 2020-02-26 11:47:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Janczak Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10407. Janczak Łukasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1184/19. [BMSiG-9870/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia o sporządzeniu przez Syndyka i przekazaniu Sędziemu Komisarzowi w dniu 20 lutego 2020 r. drugiej uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Łukasza Janczaka, zamieszkałego w Dobrzyniu, sygn. akt XIX GUp 1184/19. Drugą uzupełniającą listę wierzytelności można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na pierwszej uzupełniającej liście wierzytelności może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10407

Dodano: 2020-02-26 11:47:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Jastrzębska Maria w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10408. Jastrzębska Maria. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 37/18. [BMSiG-9825/2020] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 26 lipca 2019 roku, sygn. akt V GUp 37/18, po rozpoznaniu w dniu 26 lipca 2019 r. w Gorzowie Wlkp. na posiedzeniu niejawnym sprawy w postępowaniu upadłościowym, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Marii Jastrzębskiej, postanawia ogłosić, że syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności Marii Jastrzębskiej z pouczeniem, iż listę może przeglądać w sekretariacie Sądu każdy zainteresowany, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10408

Dodano: 2020-02-26 11:47:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Juńczyk Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10409. Juńczyk Katarzyna. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 22/19. [BMSiG-9932/2020] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 22/19, w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Juńczyk, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu sędziemu komisarzowi w dniu 23 stycznia 2020 r. trzeciej uzupełniającej listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, przy ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu listy, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Sprzeciw powinien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10409

Dodano: 2020-02-26 11:47:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kaleta Natalia w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10410. Kaleta Natalia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1228/19. [BMSiG-9877/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia o sporządzeniu przez Syndyka i przekazaniu Sędziemu Komisarzowi w dniu 20 lutego 2020 r. pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Natalii Kalety, zamieszkałej w miejscowości Wielgolas Brzeziński (02-665), sygn. akt XIX GUp 1228/19. Pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na pierwszej uzupełniającej liście wierzytelności może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10410

Dodano: 2020-02-26 11:48:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Kamińska Żaneta w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10411. Kamińska Żaneta. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 33/19. [BMSiG-9829/2020] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 19 września 2019 roku, sygn. akt V GUp 33/19, po rozpoznaniu w dniu 19 września 2019 r. w Gorzowie Wlkp. na posiedzeniu niejawnym sprawy w postępowaniu upadłościowym, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Żanety Kamińskiej, postanawia ogłosić, że syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności Żanety Kamińskiej z pouczeniem, iż listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu każdy zainteresowany, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10411

Dodano: 2020-02-26 11:48:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Kirpsza Paweł Adam w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10412. Kirpsza Paweł Adam. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 66/18. [BMSiG-9847/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Pawła Adama Kirpszy, PESEL 87021810438, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 66/18, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu przez syndyka w dniu 15 stycznia 2020 r. uzupełniającej listy wierzytelności nr 4 do Sądu. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Syndyk Marcin Kwas MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10412

Dodano: 2020-02-26 11:48:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Kobyłkiewicz Justyna w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10413. Kobyłkiewicz Justyna. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 152/19. [BMSiG-9801/2020] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. Akt VIII GUp 152/19, w postępowaniu upadłościowym Justyny Kobyłkiewicz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu Sędziemu komisarzowi w dniu 3 lutego 2020 roku zerowej listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w czytelni Sądu Rejonowego w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10413

Dodano: 2020-02-26 11:48:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Kurpińska Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10414. Krupińska Jolanta. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 195/19 „of”. [BMSiG-9868/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Jolanty Kurpińskiej, sygn. akt VII GUp 195/19 „of”, ogłasza, że syndyk w dniu 7 lutego 2020 r. (data nadania) złożył listę wierzytelności upadłej. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10414

Dodano: 2020-02-26 11:49:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kurek-Zbrzeźniak Hanna w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10415. Kurek-Zbrzeźniak Hanna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1308/19. [BMSiG-9882/2020] Hanna Kurek-Zbrzeźniak, zamieszkała w miejscowości Krusze, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (XIX GU 677/19, XIX GUp 1308/19). Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia o sporządzeniu przez Syndyka i przekazaniu Sędziemu Komisarzowi w dniu 20 lutego 2020 r. listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Hanny Kurek- -Zbrzeźniak, zamieszkałej w miejscowości Krusze 87A, poczta Tłuszcz (05-240), sygnatura akt XIX GUp 1308/19. Listę wierzytelności można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10415

Dodano: 2020-02-26 11:49:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Lepianka Marcin w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10416. Lepianka Marcin. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1051/19. [BMSiG-9874/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia o sporządzeniu przez Syndyka i przekazaniu Sędziemu Komisarzowi w dniu 20 lutego 2020 r. pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Marcina Lepianki, zamieszkałego w Warszawie, sygnatura akt XIX GUp 1051/19. Pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na pierwszej uzupełniającej liście wierzytelności może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10416

Dodano: 2020-02-26 11:49:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Majewska Renata w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10417. Majewska Renata. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 110/19 „of”. [BMSiG-9974/2020] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Renaty Majewskiej, sygn. akt VII GUp 110/19 „of”, ogłasza, że w dniu 6 lutego 2020 r., syndyk złożył czwarte uzupełnienie listy wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie VII Wydziału Gospodarczego przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10417

Dodano: 2020-02-26 11:50:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

MASARNIA NIEŚCIOR Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10418. MASARNIA NIEŚCIOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Księżpolu. KRS 0000548342. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 marca 2015 r., sygn. akt IX GUp 119/18. [BMSiG-9863/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, ż w toku postępowania upadłościowego Masarni Nieścior Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Księżpolu (sygn. akt IX GUp 119/18), została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi przez syndyka w dniu 29 stycznia 2020 roku piąta uzupełniająca lista wierzytelności. Uzupełniającą listę wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia - wnieść przeciwko niej sprzeciw - przez wierzyciela co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, upadły - o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10418

Dodano: 2020-02-26 11:50:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Matysiak Joanna w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10419. Matysiak Joanna. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn akt. XII GUp 17/18. [BMSiG-9848/2020] W związku z przekazaniem przez syndyka w dniu 25 kwietnia 2019 roku listy wierzytelności sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Joanny Matysiak - sygn. akt XII GUp 17/18 - sędzia komisarz ogłasza, iż można ją przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie do złożenia sprzeciwu co do listy wierzytelności stosownie do treści art. 256 i 257 Prawa upadłościowego - w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10419

Dodano: 2020-02-26 11:50:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Michalska Barbara i Michalski Kazimierz w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10420. Michalska Barbara. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 199/18/4. [BMSiG-9983/2020] Sędzia komisarz informuje, że w dniu 16.07.2019 roku syndyk złożył listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Barbary Michalskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Chorzowie, przy ul. Gałeczki 45/64, posiadającej numer PESEL 50100807100, sygn. akt X GUp 199/18/4. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice- -Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, 1 piętro, pokój 103, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o dacie złożenia przez syndyka listy wierzytelności można złożyć do sędziego komisarza sprzeciw od listy, stosownie do treści art. 256 i następne ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10420

Dodano: 2020-02-26 11:50:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Michalska Barbara i Michalski Kazimierz w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10421. Michalska Barbara. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 199/18/4. [BMSiG-9998/2020] Sędzia komisarz informuje, że w dniu 28.02.2020 roku syndyk złożył pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Barbary Michalskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Chorzowie przy ul. Gałeczki 45/64, posiadającej numer PESEL 50100807100, sygn. akt X GUp 199/18/4. Uzupełnienie listy wierzytelności można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, 1 piętro, pokój 103, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o dacie złożenia przez syndyka uzupełnienia listy wierzytelności można złożyć do sędziego komisarza sprzeciw od uzupełnienia listy, stosownie do treści art. 256 i następne ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10421

Dodano: 2020-02-26 11:51:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Michalska Barbara i Michalski Kazimierz w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10422. Michalski Kazimierz. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 199/18/4. [BMSiG-9987/2020] Sędzia komisarz informuje, że w dniu 16.07.2019 roku syndyk złożył listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Kazimierza Michalskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Chorzowie, przy ul. Wandy 64, posiadającego numer PESEL 44032907777, sygn. akt X GUp 199/18/4. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice- -Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, 1 piętro, pokój 103, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o dacie złożenia przez syndyka listy wierzytelności, można złożyć do sędziego komisarza sprzeciw od listy, stosownie do treści art. 256 i następne ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10422

Dodano: 2020-02-26 11:51:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Niewiadomska Wanda w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10423. Niewiadomska Wanda. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, XII GUp 43/19. [BMSiG-9931/2020] W związku z przekazaniem przez syndyka w dniu 14 sierpnia 2019 r. listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Wandy Niewiadomskiej, sygn. akt XII GUp 43/19, Sędzia komisarz ogłasza, iż można ją przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, Czytelnia akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie złożenia do sędziego komisarza sprzeciwu, co do listy wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10423

Dodano: 2020-02-26 11:51:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Nowak Zdzisława w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10424. Nowak Zdzisława. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 108/19. [BMSiG-9961/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Zdzisławy Nowak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 59021904402), sygn. akt V GUp 108/19, syndyk w dniu 6 lutego 2020 roku złożył listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Tumskiej 4b. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami i oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10424

Dodano: 2020-02-26 11:51:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Obal Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10425. Obal Krystyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 54/19. [BMSiG-9858/2020] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Krystyny Obal, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Skrzyszowie (PESEL 53041007167) (sygn. akt VIII GUp 54/19), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. B-6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10425

Dodano: 2020-02-26 11:52:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Ortyl Karolina w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10426. Ortyl Karolina. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 296/19. [BMSiG-9959/2020] Sądzia komisarz zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym Karoliny Ortyl, zam.: Mielec, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Syndyk masy upadłości sporządził i przekazał w dniu 19.02.2020 r. główną listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter) przy ul. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów (sygn. akt V GUp 296/19). W terminie dwóch tygodni od dnia nin. obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciwy tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10426

Dodano: 2020-02-26 11:52:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Patrońska Beata w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10427. Patrońska Beata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1124/19. [BMSiG-9837/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Beaty Patrońskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XIX GUp 1124/19), informuje, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 20 lutego 2020 r. drugą uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Czerniakowskiej 100A, a w terminie 2 tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na drugiej uzupełniającej liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10427

Dodano: 2020-02-26 11:52:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Reuter Roman w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10428. Reuter Roman. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 93/19. [BMSiG-9799/2020] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 93/19 dot. Romana Reutera, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10428

Dodano: 2020-02-26 11:52:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Rosolak Bernadeta w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10429. Rosolak Bernadeta. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 47/18. [BMSiG-9842/2020] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 06 listopada 2019 roku, sygn. akt V GUp 47/18, po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2019 r. w Gorzowie Wlkp. na posiedzeniu niejawnym sprawy w postępowaniu upadłościowym, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Bernadety Rosolak, postanawia ogłosić, że syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności Bernadety Rosolak z pouczeniem, iż listę może przeglądać w sekretariacie Sądu każdy zainteresowany, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10429

Dodano: 2020-02-26 11:52:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

DIPOLTEAM Łukasz Sawicki w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10430. Sawicki Łukasz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DIPOLTEAM spółka cywilna w Zielonej Górze oraz Pawełczyk-Sawicka Ewa prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą DIPOLTEAM spółka cywilna w Zielonej Górze. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 28/18. [BMSiG-10002/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Łukasza Sawickiego - osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą DIPOLTEAM spółka cywilna z siedzibą w Zielonej Górze, PESEL 81092807030, zamieszkałego w Zielonej Górze przy ul. Bananowej 3G/6, 65-001 Zielona Góra (sygnatura akt V GUp 28/18), oraz Ewy Pawełczyk-Sawickiej - osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczej pod nazwą DIPOLTEAM spółka cywilna z siedzibą w Zielonej Górze, PESEL 82112602262, zamieszkałej w Zielonej Górze przy ul. Bananowej 3G/6, 65-001 Zielona Góra (sygnatura akt V GUp 28/18), zawiadamia, że w dniu 9.07.2019 r. syndyk złożył uzupełniające listy wierzytelności numer 1, które każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12 pok. 109. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10430

Dodano: 2020-02-26 11:53:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Firma Handlowa Hurt i Detal Izabela Solińska w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10431. Solińska Izabela prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Solińska Firma Handlowa Hurt i Detal w Jarocinie. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 15/19. [BMSiG-9824/2020] Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Izabeli Solińskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Solińska Firma Handlowa Hurt i Detal w Jarocinie, PESEL 62082512509, NIP 6171220148, sygn. akt V GUp 15/19, syndyk masy upadłości złożył dnia 6 lutego 2020 roku uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 2 i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10431

Dodano: 2020-02-26 11:53:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Strzelczyk Zdzisław w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10432. Strzelczyk Zdzisław. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, XII GUp 25/18. [BMSiG-9893/2020] W związku z przekazaniem przez syndyka w dniu 10 maja 2019 r. listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Zdzisława Strzelczyka, sygn. akt XII GUp 25/18, Sędzia komisarz ogłasza, iż można ją przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, Czytelnia akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie złożenia do sędziego komisarza sprzeciwu, co do listy wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10432

Dodano: 2020-02-26 11:53:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

TEAM Sp. J. Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Wojciech Łukaszczyk w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10433. TEAM SPÓŁKA JAWNA ZAKŁAD WYDAWNICZO- -POLIGRAFICZNY WOJCIECH ŁUKASZCZYK W UPADŁOŚCI w Dziekanowie Leśnym. KRS 0000006633. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 kwietnia 2001 r., sygn. akt XVIII GUp 190/19. [BMSiG-9897/2020] Team Spółka Jawna Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Wojciech Łukaszczyk z siedzibą w Dziekanowie Leśnym - sygn. akt XVIII GUp 190/19. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia o sporządzeniu przez Syndyka i przekazaniu Sędziemu Komisarzowi w dniu 23 grudnia 2020 r. pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Team Spółka Jawna Zakład Wydawniczo Poligraficzny Wojciech Łukaszczyk z siedzibą w Dziekanowie Leśnym przy ul. Miłej 35B (KRS 0000006633) - sygn. akt XVIII GUp 190/19. Pierwszą uzupełaniającą listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i ogłoszenia w prasie każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10433

Dodano: 2020-02-26 11:54:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Zacharmin Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10434. Zacharmin Elżbieta. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 59/19/3. [BMSiG-9853/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym dot. dłużnika Elżbiety Zacharmin, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Czeladzi, posiadającej numer PESEL 61060402984, sygn. akt X GUp 59/19/3, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk masy upadłości złożył do akt sprawy listę wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice- -Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, pokój 103, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wnosić ewentualne sprzeciwy co do listy. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10434

Dodano: 2020-02-26 11:54:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Wiśniewska Zuzanna w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10435. Wiśniewska Zuzanna. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 141/19. [BMSiG-10013/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Zuzanny Wiśniewskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 27090108186), sygn. akt V GUp 141/19, syndyk w dniu 4 lutego 2020 r. złożył listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku przy ul. Tumska 4b. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż był do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10435

Dodano: 2020-02-26 11:54:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

TREND LOGISTICS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10436. TREND LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Przemyślu. KRS 0000411623. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 lutego 2012 r., sygn. akt V GUp 79/19. [BMSiG-9881/2020] Sędzia Komisarz ogłasza, że sporządzona została i przekazana Sędziemu Komisarzowi I uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt V GUp 79/19, Dłużnika Trend Logistics Sp. z o.o. z s. w Przemyślu w upadłości. Każdy zainteresowany, w trybie art. 255 ust 2 pr. up. i n. może przeglądać I uzupełniającą listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4, natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 Prawa upadłościowego i naprawczego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu I uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10436

Dodano: 2020-02-26 11:54:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Żeleśkiewicz Michał w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10437. Żeleśkiewicz Michał. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 185/19 „of”. [BMSiG-9982/2020] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Michała Żeleśkiewicza, sygn akt VII GUp 185/19 „of” ogłasza, że syndyk w dniu 13 lutego 2020 r. (data nadania) złożył listę wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10437

Dodano: 2020-02-26 11:55:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Muszyński Marcin w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 10438. Muszyński Marcin. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 33/19. [BMSiG-9967/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Marcina Muszyńskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w dniu 4 lutego 2020 roku syndyk złożył ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Wyłożony plan podziału można przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku przy ul. Tumskiej 4b i w terminie dwóch tygodni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10438

Dodano: 2020-02-26 11:55:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Forbud Development Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 10439. „FORBUD DEVELOPMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Poznaniu. KRS 0000270516. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 grudnia 2006 r., sygn. akt XI GUp 71/12. [BMSiG-10021/2020] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XI GUp 71/12 został sporządzony przez Syndyka ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Forbud Development sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000270516, obejmujący wierzytelność kategorii I. II, III. Plan ten można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter), przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się upadłego i wierzycieli, iż służy im prawo wniesienia zarzutów do planu podziału w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10439

Dodano: 2020-02-26 11:55:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

MAKK-BAU Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 10440. MAKK-BAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Bydgoszczy. KRS 0000269853. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 grudnia 2006 r., sygn. akt XV GUp 257/16. [BMSiG-9911/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym MAKK-BAU Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, w upadłości, w sprawie o sygn. akt XV GUp 257/16, informuje, że został sporządzony i przedłożony sędziemu komisarzowi w dniu 29 listopada 2019 r. ostateczny plan podziału, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia wmieść do Sędziego komisarza na piśmie w trzech egzemplarzach zarzuty przeciwko temu planowi podziału. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10440

Dodano: 2020-02-26 11:55:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Urbańska Anna w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10441. Urbańska Anna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 249/16. [BMSiG-9856/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Anny Urbańskiej, PESEL 63072200929, zamieszkałej: ul. Lwowska 138/16, 33-300 Nowy Sącz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 249/16, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, oraz że plan ten można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości sędziemu komisarzowi, można zgłaszać sędziemu komisarzowi zarzuty przeciwko ostatecznemu planowi podziału funduszów masy upadłości. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10441

Dodano: 2020-02-26 11:56:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Waluś Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 10442. Waluś Krzysztof. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 69/18 of. [BMSiG-9947/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku dłużnika Krzysztofa Waluś (PESEL 70022706152), zam. w: Kędzierzyn-Koźle, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 69/18 of), syndyk masy upadłości sporządził ostateczny plan podziału, który każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60A, i w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” wnieść zarzuty. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10442

Dodano: 2020-02-26 11:56:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Zdunek Krzysztof Adam w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 10443. Zdunek Krzysztof Adam. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 163/16. [BMSiG-10024/2020] Sygn. akt XIV GUp 163/16 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że w dniu 13.05.2019 r. został złożony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości Krzysztofa Adama Zdunka, numer PESEL 76110507797, obejmujący I i II kategorię wierzytelności. Plan ten upadły i wierzyciele mogą przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia o planie podziału mogą wnieść przeciwko planowi zarzuty do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, sygn. akt XIV GUp 163/16. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10443

Dodano: 2020-02-26 11:56:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Żaglewska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 10444. Żaglewska Ewa. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 147/18. [BMSiG-10023/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Ewy Żaglewskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 55032104507), sygn. akt V GUp 147/18, syndyk w dniu 13.02.2020 r. złożył ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Wyłożony plan podziału można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Tumskiej 4B i w terminie dwóch tygodni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10444

Dodano: 2020-02-26 11:56:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Brukman Leszek w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 10445. Brukman Leszek. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt. V GUp 174/19. [BMSiG-9964/2020] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 stycznia 2020 roku umorzył postępowanie upadłościowe Leszka Brukmana, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: ul. Rutskich 3 lok. 12, PESEL 80060304393. W terminie tygodniowym od daty niniejszego obwieszczenia przysługuje prawo do złożenia wniosku o uzasadnienie postanowienia na piśmie a w terminie tygodniowym od daty otrzymania postanowienia z uzasadnieniem przysługuje prawo wniesienia zażalenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10445

Dodano: 2020-02-26 15:06:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Lasa Teodor w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 10446. Lasa Teodor Stanisław. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 231/19. [BMSiG-9956/2020] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 12.02.2020 r., w sprawie o sygn. akt XV GUp 231/19 umorzył postępowanie upadłościowe Teodora Stanisława Lasa, nieprowadzącego działalności gospodarczej. Na postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, które można wnieść na piśmie w trzech egzemplarzach w terminie tygodniowym od dnia niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10446

Dodano: 2020-02-26 15:07:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Małysz Jerzy Drukarnia Małysz w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 10447. Małysz Jerzy prowadzący działałność gospodarczą pod nazwą Drukarnia Małysz w Górkach Wielkich. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 25/14. [BMSiG-9813/2020] Sędzia Komisarz postępowaniu upadłościowym Jerzego Małysza prowadzącego działalność gospodarczą Drukarnia Małysz w Górkach Wielkich, pod sygn. akt VI GUp 25/14 (NIP 5480052702) zawiadamia, iż w dniu 7 stycznia 2020 r. zostało wydane postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego. Na postanowienie z dnia 7 stycznia 2020 r. służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Katowicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia o postanowieniu w MSiG. Nadanie pisma na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10447

Dodano: 2020-02-26 15:08:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

SOBSMAK Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 10448. „SOBSMAK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Wołominie. KRS 0000063435. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 grudnia 2001 r., sygn. akt XVIII GUp 709/19. [BMSiG-9850/2020] Syndyk masy upadłości Sobsmak Sp. z o.o. w upadłości, sygn. akt XVIII GUp 709/19, ogłasza przetarg na nabycie PRZEDSIĘBIORSTWA POD NAZWĄ „SOBSMAK” Sp. z o.o. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W WOŁOMINIE, w rozumieniu art. 55’ Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem aktywów ujętych na wykazie załączonym do regulaminu sprzedaży W skład przedsiębiorstwa wchodzą: prawa do czterech znaków towarowych, nieruchomości gruntowe zabudowane budynkiem produkcyjnym z częścią administracyjno-socjalną, budynkiem portierni ze sklepem, myjnią samochodów dostawczych, budynkiem stacji transformatorowej i agregatowni oraz wiatą magazynową, ruchomości (meble, sprzęt komputerowy, wyposażenie techniczne i socjalne do prowadzenia działalności z zakresu obróbki i przetwórstwa mięsa) oraz należności. 1. Tryb sprzedaży Sprzedaż określona niniejszym obwieszczeniem zostanie przeprowadzona w formie PRZETARGOWO-AUKCYJNEJ z uwzględnieniem przepisów prawa upadłościowego, w szczególności art. 320 p.u. 2. Cena wywoławcza: 4.790.000,00 zł brutto. 3. Warunki sprzedaży Sędzia Komisarz postanowieniem z dnia 17 lutego 2020 r. zatwierdził warunki sprzedaży określone niniejszym obwieszczeniem oraz szczegółowym regulaminem, stanowiącym integralną część obwieszczenia. Pisemny egzemplarz regulaminu, za pokwitowaniem jego odbioru, zainteresowane podmioty otrzymają wraz z materiałami merytorycznymi dotyczącymi przedmiotu sprzedaży. 4. Termin składania ofert Oferty należy składać do dnia 8 kwietnia 2020 r. włącznie, osobiście w biurze podawczym Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, w godzinach pracy Sądu, względnie wysłać ofertę na adres tegoż Sądu listem poleconym w sposób i według zasad określonych regulaminem. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ ELEMENTY WSKAZANE W REGULAMINIE SPRZEDAŻY. 5. Wadium Należy wpłacić na rachunek bankowy wskazany treścią regulaminu do dnia 8 kwietnia 2020 r. włącznie wadium w kwocie 500.000,00 zł, przy czym za datę wniesienia wadium uważany będzie dzień jego wpływu na podany rachunek bankowy sprzedającego. 6. Informacje i materiały Materiały merytoryczne dotyczące przedmiotu sprzedaży oraz szczegółowy regulamin wraz z wzorami wymaganych regulaminem oświadczeń można otrzymać w Kancelarii Syndyka w Warszawie, ul. Belgijska 11 lok. 5, tel. 22 2035757, w godz. 1000-1600. Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży można oglądać i lustrować po wcześniejszym uzgodnieniu. 7. Termin otwarcia ofert W dniu 16 kwietnia 2020 r. na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, w sali rozpraw nr 14, o godz. 1030, syndyk w obecności i pod nadzorem Sędziego Komisarza przystąpi do publicznego otwarcia złożonych ofert pisemnych, a następnie w razie konieczności przeprowadzi aukcję, której zasady określa regulamin sprzedaży. 8. Zastrzeżenie Sprzedający - syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia, względnie zamknięcia procedur przetargowo- -aukcyjnych bez wyłonienia nabywcy w każdym czasie, również z innych przyczyn, jak określonych treścią niniejszego obwieszczenia i regulaminu. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10448

Dodano: 2020-02-26 15:09:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Banaszek Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Syndyka

Poz. 10450. Banaszek Tomasz. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 116/18/P. [BMSiG-9802/2020] Postanowieniem z dnia 18 października 2019 r., wydanym w postępowaniu upadłościowym Tomasza Banaszek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VI GUp 116/18/P), Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, na mocy art. 172 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe wyznaczył syndyka w osobie Zygmunta Huberta Farugi (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 239). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10450

Dodano: 2020-02-26 15:10:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

AGRA-PODLASIE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 10451. AGRA-PODLASIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Czerwińsku nad Wisłą. KRS 0000367802. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 października 2010 r., sygn. akt V GUp 77/19. [BMSiG-9986/2020] Syndyk masy upadłości Spółki Agra-Podlasie Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Czerwińsku nad Wisłą ogłasza przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego I. Przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo upadłego - Spółki Agra-Podlasie Sp. z o.o. w upadłości, ul. Wł. Jagiełły 12, 09-150 Czerwińsk nad Wisłą (KRS 0000367802). II. W skład przedsiębiorstwa upadłego wchodzą następujące składniki majątkowe: 1. Nieruchomości gruntowe położone przy ulicy Władysława Jagiełły 12 w Czerwińsku nad Wisłą: - prawo własności zabudowanej nieruchomości gruntowej obejmującej działki ewidencyjne o numerach 405/24, 405/26, 405/59, 405/61, 405/62, 405/64, 405/73, 405/75 oraz 405/68 o łącznej powierzchni 0,4094 ha (KW PL1L/00060161/5); - prawo własności zabudowanej nieruchomości gruntowej obejmującej działkę ewidencyjną o numerze 405/54 o powierzchni 0,2376 ha (KW PL1L/00037220/7); - prawo własności zabudowanej nieruchomości gruntowej obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 405/23 oraz 405/25 o łącznej powierzchni 0,4485 ha (KW PL1L/00036989/8); - prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 405/11 oraz 405/39 o łącznej powierzchni 0,1844 ha (KW PL1L/00037583/9); - prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 405/22 o powierzchni 0,0994 ha (KW PL1L/00036553/3). Przedmiotowe nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 1,3793 ha tworzą jedną całość gospodarczą. Na nieruchomościach znajdują się budynki: - budynek biurowy o powierzchni użytkowej 195 m2 ; - budynek magazynowy żywca wołowego o powierzchni użytkowej 268 m2 ; - budynek ubojni trzody chlewnej, rozbioru i chłodni o powierzchni użytkowej 1010 m2 ; - budynek ubojni bydła o powierzchni użytkowej 879 m2 ; - budynek dawnego magazynu żywca wieprzowego o powierzchni użytkowej 231 m2 ; - budynek mroźni o powierzchni użytkowej 267 m2 ; - budynek myjni pojazdów o powierzchni użytkowej 70 m2 ; - budynek kotłowni o powierzchni użytkowej 90 m2 ; - budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 130 m2 ; - budynek podczyszczalni ścieków o powierzchni użytkowej 62 m2 . Minimalna łączna cena sprzedaży nieruchomości wynosi 2.642.400,00 zł (dwa miliony sześćset czterdzieści dwa tysiące czterysta złotych) netto. 2. Ruchomości w postaci: - wyposażenia biurowego (meble biurowe, sprzęt komputerowy), elektronarzędzi, linii ubojowej, linii rozbioru mięsa, pojazdów, dystrybutora paliw płynnych, urządzeń technicznych, innych ruchomości. Minimalna łączna cena sprzedaży ruchomości wynosi 258.800,00 zł (dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych) netto. Cena minimalna sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego wynosi 2.901.200,00 zł (dwa miliony dziewięćset jeden tysięcy dwieście złotych) netto. Do ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży (w przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa na dzień zatwierdzenia warunków sprzedaży VAT wynosi 0%). Zainteresowani winni dokonać wpłaty wadium w kwocie 290.000,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 96 1940 1076 3201 8444 0000 0000, prowadzony przez Credit Agricole Bank Polska S.A. oraz złożyć oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 kwietnia 2020 r. osobiście w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, plac Narutowicza 6, lub przesłać je listami poleconymi na adres Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ul. Tumska 4B, 09-402 Płock (decyduje data wpływu oferty do Sądu). Oferta złożona po terminie nie podlega rozpoznaniu. Otwarcie oraz wybór oferty nastąpi w budynku Sądu Rejonowego w Płocku, ul. Tumska 4B, w dniu 9 kwietnia 2020 r., o godz. 1330, w sali 111. Każdy z oferentów ma obowiązek zapoznania się z warunkami przetargu dostępnymi w biurze syndyka przy ul. Sienkiewicza 67 lok. 21, 09-400 Płock, lub na stronie internetowej www. syndykplock.pl. Dalsze informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać telefonicznie pod numerem 602-415-326 lub drogą elektroniczną pod adresem piotr-kubera@wp.pl. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10451

Dodano: 2020-02-26 15:11:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

BSN CAPITAL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 10453. BSN CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000430457. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 sierpnia 2012 r., sygn. akt XIX GUp 744/19, X GUp 1054/18. [BMSiG-10017/2020] Obwieszczenie o przetargu Syndyk masy upadłości BSN Capital Sp. z o.o. w upadłości, w postępowaniu upadłościowym sygn. akt XIX GUp 744/19 (poprz. X GUp 1054/18), ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Warszawie przy ul. II Armii Wojska Polskiego 3, w Dzielnicy Ursus, stanowiącą działkę ewidencyjną 145, obręb 1110, 2-11-10, o powierzchni 0,0776 ha, zabudowanej budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 552,7 m2 , dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr KW WA1M/00003827/8. 1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości gruntowej, położonej w Warszawie przy ul. II Armii Wojska Polskiego 3, w Dzielnicy Ursus, stanowiącą działkę ewidencyjną 145, obręb 1110, 2-11-10, o powierzchni 0,0776 ha, zabudowanej budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 552,7 m2 , dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr KW WA1M/00003827/8. 2. Cena wywoławcza dotycząca określonego w ust. 1 przedmiotu przetargu ustalona została na kwotę 2.706.300,00 zł. (słownie: dwa miliony siedemset sześć tysięcy trzysta złotych). 3. Operat szacunkowy oraz Warunki przetargu i aukcji dostępne są w aktach postępowania XIX GUp 744/19 w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Operat szacunkowy oraz Warunki przetargu i aukcji udostępnia również syndyk pod numerem telefonu: 600 25 25 09 lub adresem e-mail: a.malkowska@oirpwarszawa.pl. 4. Zainteresowani winni składać oferty (zgodnie z warunkami przetargu) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 marca 2020 r. osobiście, na biuro podawcze Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, lub listem poleconym na wskazany wyżej adres tego Sądu. Decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data stempla pocztowego. 5. Przystępujący do przetargu, pod rygorem odrzucenia jego oferty, powinien wpłacić na rachunek masy upadłości w Santander Bank Polska S.A. nr 83 1090 1014 0000 0001 4145 4703 wadium w kwocie 81.189,00 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych), najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, tj. najpóźniej do dnia 26 marca 2020 r., przy czym decydujący jest faktyczny termin uznania kwoty wadium na rachunku bankowym masy upadłości. Dowód wpłaty wadium oferent zobowiązany jest załączyć do składanej oferty. 6. Oferta pod rygorem pozostawienia jej bez rozpoznania winna spełniać wszystkie warunki określone w Warunkach przetargu i aukcji złożonych przez syndyka do akt postępowania. 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 kwietnia 2020 r. w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A, na posiedzeniu jawnym, w sali nr 119, o godz. 900. Oferty będą rozpoznane przez syndyka w obecności Sędziego Komisarza i przybyłych oferentów. 7. W przypadku wpływu więcej niż jednej oferty spełniającej warunki udziału w przetargu, przeprowadzona zostanie aukcja. 7. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub jego zamknięcia bez podania przyczyny. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10453

Dodano: 2020-02-26 15:11:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Frankowska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 10455. Frankowska Ewa. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 165/19. [BMSiG-9980/2020] W postępowaniu upadłościowym Ewy Frankowskiej, PESEL 53061602586, ukończony został sporządzony opis i oszacowanie: - nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Gorzewie, stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 197/2 o powierzchni 0,8700 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Łęczycy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW LD1Y/000016619/0. Zarzuty na opis i oszacowanie nieruchomości wnosi się do Sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10455

Dodano: 2020-02-26 15:12:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Frankowska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 10456. Frankowska Ewa. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 165/19. [BMSiG-9984/2020] W postępowaniu upadłościowym Ewy Frankowskiej, PESEL 53061602586, ukończony został sporządzony opis i oszacowanie: - nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Gorzewie, stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 56/8, o powierzchni 0,1300 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Gostyninie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1G/00026713/5. Zarzuty na opis i oszacowanie nieruchomości wnosi się do Sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10456

Dodano: 2020-02-26 15:13:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Grzelak Adam w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 10457. Grzelak Adam Wojciech. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 119/19. [BMSiG-10011/2020] Syndyk masy upadłości Adama Wojciecha Grzelaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym (PESEL 53110107875), sygn. akt V GUp 119/19, ogłasza przetarg na sprzedaż prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 7, położonego w Płocku przy ul. Drętkiewicza 31. Nieruchomość stanowi lokal mieszkalny o pow. 89,18 m2 wraz z komórką lokatorską o pow. 3,79 m2 oraz udziałem wynoszącym 9297/80378 w częściach wspólnych nieruchomości. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW PL1P/00098446/6. Lokal położony jest na II piętrze budynku (ostatniej kondygnacji), składa się z czterech pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki. Lokal posiada balkon. Minimalna cena sprzedaży prawa własności nieruchomości wynosi 341.046,75 zł (trzysta czterdzieści jeden tysięcy czterdzieści sześć złotych 75/100). Zainteresowani winni dokonać wpłaty wadium w wysokości 34.104,68 zł (trzydzieści cztery tysiące sto cztery zł 68/100) na rachunek masy upadłości prowadzony przez mBank S.A. o numerze 58 1140 2004 0000 3302 7924 2190, oraz złożyć oferty, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 kwietnia 2020 r., osobiście w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, Plac Narutowicza 6, lub przesłać je listami poleconymi na adres Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock (decyduje data wpływu do Sądu). Otwarcie ofert nastąpi w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Tumskiej 4B, w dniu 14 kwietnia 2020 r., o godz. 1230, w sali nr 111. Warunki przetargu oraz operat szacunkowy sprzedawanego lokalu dostępne są w Sądzie Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, oraz w Biurze Syndyka w Płocku przy ulicy Obejście 22B. Warunki przetargu dostępne są również w wersji elektronicznej. W celu uzyskania warunków przetargu w wersji elektronicznej lub uzyskania innych informacji należy skontaktować się z syndykiem pod numerem telefonu 502-054-284. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10457

Dodano: 2020-02-26 15:13:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Jaroń Paweł w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 10458. Jaroń Paweł. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 18/19. [BMSiG-10022/2020] Syndyk masy upadłości Pawła Jaronia, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt V GUp 18/19, ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Juliopol, gmina Młodzieszyn, o powierzchni 3936 m2 (działka nr ew. 403/4). Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Sochaczewie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW PL1O/00043616/8. Minimalna cena sprzedaży prawa własności nieruchomości wynosi 51.840,00 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści złotych) netto. Zainteresowani winni składać oferty oraz dokonać wpłaty wadium w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) na rachunek masy upadłości prowadzony przez Credit Agricole Bank Polska S.A. o numerze 57 1940 1076 3150 9332 0000 0000, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 kwietnia 2020 r., osobiście w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, Plac Narutowicza 6, lub przesłać je listami poleconymi na adres Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock (decyduje data wpływu do Sądu). Otwarcie ofert nastąpi w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Tumskiej 4B, w dniu 14 kwietnia 2020 r., o godz. 1030, w sali nr 111. Warunki przetargu oraz operat szacunkowy sprzedawanej nieruchomości dostępne są w Sądzie Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4B, oraz w Biurze Syndyka w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 67 lok. 21. Warunki przetargu dostępne są również na stronie internetowej www. syndykplock.pl. Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 602-415-326. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10458

Dodano: 2020-02-26 15:14:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Kurek Justyna w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 10459. Kurek Justyna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 259/18. [BMSiG-9902/2020] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 14 lutego 2020 roku (V GUp 259/18) zostały umorzone wszystkie niewykonane w toku postępowania upadłościowego zobowiązania upadłego Justyny Kurek (PESEL 87122403845) powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. 11 października 2018 r. (z wyłączeniem niepodlegających umorzeniu zobowiązań wymienionych w art. 49121 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498) - bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. Obciążyć Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Kielcach tymczasowo pokrytymi kosztami postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10459

Dodano: 2020-02-26 15:14:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Knab Agata w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 10460. Knab Agata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 416/19. [BMSiG-9797/2020] Syndyk Agaty Knab w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 416/19, zaprasza do składania ofert na sprzedaż z wolnej ręki posiadanych przez Upadłą udziałów w kapitale zakładowym INNER GARDEN Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie. Oferty na zakup udziałów należy składać w Biurze Syndyka Agaty Knab: Warszawa, ul. Żurawia 32/34 lok. 521, w terminie do dnia 11 marca 2020 r. Wadium w kwocie 4.800,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemset 00/100 złotych) należy wpłacić na rachunek bankowy Agaty Knab w upadłości, nr 76 1090 1014 0000 0001 3684 6165, do dnia 11 marca 2020 r. (decyduje data wpływu na rachunek sprzedającego). Oferta musi zawierać co najmniej: 1. dokładne dane oferenta, 2. określenie przedmiotu zakupu, 3. oferowaną cenę i kopię wpłaty wadium, 4. oświadczenie, że oferent zapoznał się z Regulaminem sprzedaży i jego warunki akceptuje. Dalsze informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać pod nr. tel. 22 58 14 684. Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Syndyka, ul. Żurawia 32/34 lok. 521, w dniu 12 marca 2020 r., o godz. 14.00. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10460

Dodano: 2020-02-26 15:15:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Knab Agata w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 10461. Knab Agata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 416/19. [BMSiG-9808/2020] Syndyk Agaty Knab w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 416/19, zaprasza do składania ofert na sprzedaż z wolnej udziału 1/8 w nieruchomości gruntowej zabudowanej, zlokalizowanej w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Tuliłowskiej 31, powiat bialski, woj. lubelskie. Nieruchomość uregulowana jest w księdze wieczystej KW nr LU1R/00076990/5. Oferty na zakup nieruchomości należy składać w Biurze Syndyka Agaty Knab: Warszawa, ul. Żurawia 32/34 lok. 521, w terminie do dnia 11 marca 2020 r. Wadium w kwocie 100,00 zł (słownie: sto 00/100 złotych) należy wpłacić na rachunek bankowy Agaty Knab w upadłości, nr 76 1090 1014 0000 0001 3684 6165, do dnia 11 marca 2020 r. (decyduje data wpływu na rachunek sprzedającego). Oferta musi zawierać co najmniej: 1. dokładne dane oferenta, 2. określenie przedmiotu zakupu, 3. oferowaną cenę i kopię wpłaty wadium, 4. oświadczenie, że oferent zapoznał się z Regulaminem sprzedaży i jego warunki akceptuje. Dalsze informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać pod nr. tel. 22 58 14 684. Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Syndyka, ul. Żurawia 32/34 lok. 521, w dniu 12 marca 2020 r., o godz. 1430. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10461

Dodano: 2020-02-26 15:16:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Kurpios Anna w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 10462. Kurpios Anna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 180/19. [BMSiG-9922/2020] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 lutego 2020 r. na posiedzeniu jawnym w postępowaniu upadłościowym upadłego Anny Kurpios, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 64061400166, sygn. akt V GUp 180/19, w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli przez upadłego lub umorzenia zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, postanowił: I. tymczasowo pokrytymi przez Skarb Państwa kosztami postępowania upadłościowego w wysokości 6 946,39 zł (sześciu tysięcy dziewięciuset czterdziestu sześciu złotych i trzydziestu dziewięciu groszy) obciążyć upadłego Annę Kurpios; II. ustalić, że upadły Anna Kurpios spłaci na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Kielcach niepokryte z funduszy masy upadłości koszty postępowania upadłościowego w trzydziestu sześciu miesięcznych ratach po 192,95 zł (sto dziewięćdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt pięć groszy), począwszy od 2 (drugiego) miesiąca po uprawomocnieniu się postanowienia o ustaleniu planu spłaty, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca; III. ustalić, że wierzycielem upadłego Anny Kurpios jest BNP Paribas Polska S.A. z siedzibą w Warszawie co do kwoty 24 771,38 zł (dwadzieścia cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden złotych i trzydzieści osiem groszy); IV. ustalić plan spłaty wierzyciela upadłego Anny Kurpios w ten sposób, że w okresie 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy, począwszy od 2 (drugiego) miesiąca po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia upadła będzie spłacała w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca należność wierzyciela BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie w ratach po 300,00 zł (trzysta złotych) miesięcznie; V. ustalić, że po wykonaniu planu spłaty przez upadłego Annę Kurpios zobowiązań wobec wierzyciela wymienionego w punkcie III postanowienia oraz wszystkie pozostałe zobowiązania upadłego powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości tj. 20 maja 2019 r. podlegające ujęciu na liście wierzytelności zostaną w pozostałej części umorzone (z wyjątkiem zobowiązań wymienionych w art. 49121 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10462

Dodano: 2020-02-26 15:16:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Kurzyńska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 10463. Kurzyńska Ewa. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 107/18. [BMSiG-10020/2020] Sygn. akt XIV GUp 107/18 Ogłoszenie Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oferuje do sprzedaży z wolnej ręki nieruchomość położoną w Głownie przy ulicy Wiśniowej 23/25, o pow. 0,9843 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Zgierzu prowadzona jest Księga Wieczysta KW nr LD1G/00033874/5. Cena wywoławcza wynosi: 370.500 zł (trzysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset złotych). Zasady sprzedaży: 1. Sprzedaż odbywa się z w trybie konkursu ofert przeprowadzanego przez syndyka masy upadłości, którego podstawą jest postanowienie Sędziego komisarza z dnia 31 stycznia 2020 roku. 2. Oferty mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do 20 marca 2020 r., godzina 1500, na adres syndyka masy upadłości: Kancelaria radcy prawnego Michał Raj, ul. Wigury 30A lok. 11, 90-319 Łódź, z czytelnym napisem na kopercie: „OFERTA ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI - Głowno” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres). 3. Pisemne oferty powinny zawierać w szczególności: a. Wysokość proponowanej ceny, nie niższej niż cena wywoławcza oraz sposób jej uiszczenia, przy czym cena pomniejszona o wpłacone wadium musi być wpłacona na rachunek masy upadłości przed umową przenoszącą własność, b. Oryginalny, czytelny podpis składającego ofertę, c. W przypadku oferentów niebędących osobami fizycznymi aktualny wypis z właściwego rejestru. 4. Przystępujący do konkursu, pod rygorem odrzucenia jego oferty, powinien najpóźniej do dnia 19 marca 2020 roku, wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy syndyka masy upadłości o numerze - 90 1050 1461 1000 0091 1235 7174 ING Bank Śląski (decyduje data wpływu środków na rachunek syndyka). 5. Nieruchomości można oglądać w terminie do składania ofert, po uprzednim uzgodnieniu z syndykiem. 6. Zastrzega się możliwość zmiany warunków konkursu oraz odwołania konkursu bez podania przyczyn. 7. Wszystkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie http://upadlosci-lodz.pl, telefonicznie pod numerem 533 745 415 (w godz. 9-16), a także pocztą elektroniczną: syndyk@upadlosci-lodz.pl. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10463

Dodano: 2020-02-26 15:17:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Lubiak Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Syndyka

Poz. 10464. Lubiak Andrzej. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 128/19. [BMSiG-10007/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Lubiaka, nieprowadzącego działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 128/19, 19 lutego 2020 roku postanowiono: 1. na podstawie art. 170 ust. 4 Prawa upadłościowego stwierdzić wygaśnięcie funkcji - zmarłego w dniu 5 lutego 2020 r. - syndyka Stanisława Mirosława Kamińskiego; 2. wyznaczyć Józefa Glińskiego (nr licencji 100) do pełnienia funkcji syndyka w miejsce Stanisława Mirosława Kamińskiego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10464

Dodano: 2020-02-26 15:18:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Milczarek Norbert w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 10465. Milczarek Norbert. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 128/19. [BMSiG-10026/2020] Syndyk masy upadłości Norberta Milczarka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt V GUp 128/19, ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w wysokości 1/2 w prawie własności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 29, położonego w Żyrardowie przy ulicy Okrzei 67, o powierzchni użytkowej 63,00 m2 . Dla przedmiotowego lokalu Sąd Rejonowy w Żyrardowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW PL1Z/00051608/6. Minimalna cena sprzedaży udziału w wysokości 1/2 w prawie własności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego wynosi 90.000,00 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) netto. Zainteresowani winni składać oferty oraz dokonać wpłaty wadium w wysokości 9.000,00 zł (dziewięć tysięcy złotych) na rachunek masy upadłości prowadzony przez Credit Agricole Bank Polska S.A. o numerze 53 1940 1076 3166 5546 0000 0000, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 kwietnia 2019 r., osobiście w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, Plac Narutowicza 6, lub przesłać je listami poleconymi na adres Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock (decyduje data wpływu do Sądu). Otwarcie ofert nastąpi w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Tumskiej 4B, w dniu 9 kwietnia 2020 r., o godz. 1300, w sali nr 111. Warunki przetargu oraz operat szacunkowy sprzedawanego udziału w lokalu dostępne są w Sądzie Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, oraz w Biurze Syndyka w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 67 lok. 21. Warunki przetargu dostępne są również na stronie internetowej www.syndykplock.pl. Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 602-415-326. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10465

Dodano: 2020-02-26 15:19:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Lubowicki Kazimierz w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Syndyka

Poz. 10466. Lubowicki Kazimierz. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 169/19. [BMSiG-10003/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie w postępowaniu upadłościowym Kazimierza Lubowickiego, nieprowadzącego działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 169/19, 18 lutego 2020 roku postanowiono: 1. Stwierdzić wygaśnięcie funkcji syndyka Stanisława Mirosława Kamińskiego (numer licencji 198), zmarłego 5 lutego 2020 r., 2. Na syndyka masy upadłości wyznaczyć Józefa Glińskiego (numer licencji 100). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10466

Dodano: 2020-02-26 15:19:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Majchrzak Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Syndyka

Poz. 10468. Majchrzak Krzysztof. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 10/20. [BMSiG-9976/2020] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie sygn. akt V GUp 10/20 postanowieniem z dnia 18.02.2020 roku na podstawie art. 170 ust. 3 p.u. zmieniono syndyka w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Majchrzaka, PESEL 60072910272, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w ten sposób, że odwołano z funkcji syndyka Adriana Jobdę, numer licencji 846, i powołano na syndyka doradcę restrukturyzacyjnego Piotra Kuberę, numer licencji 796. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10468

Dodano: 2020-02-26 15:20:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Michalska Barbara i Michalski Kazimierz w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 10469. Michalska Barbara i Michalski Kazimierz. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 199/18/4. [BMSiG-10005/2020] Sędzia komisarz informuje, że w dniu 15.03.2019 roku syndyk złożył do akt postępowania upadłościowego Barbary Michalskiej i Kazimierza Michalskiego, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, zamieszkałych w Chorzowie, sygn. akt X GUp 199/18/4, operat szacunkowy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 64 zlokalizowanego w Chorzowie przy ulicy Gałeczki 45. Operat szacunkowy można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice- -Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, 1 piętro, pokój 103, i w ciągu tygodnia od daty publikacji niniejszego obwieszczenia wnieść do sędziego komisarza zarzuty do przedmiotowego operatu szacunkowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10469

Dodano: 2020-02-26 15:21:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Ojdana Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Syndyka

Poz. 10472. Ojdana Stanisław. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 23/16. [BMSiG-9995/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie w postępowaniu upadłościowym Stanisława Ojdana, nieprowadzącego działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 23/16, 18 lutego 2020 roku postanowiono: 1. Na podstawie art. 170 ust. 4 Prawa upadłościowego stwierdzić wygaśnięcie funkcji - zmarłego w dniu 5 lutego 2020 r. - syndyka Stanisława Mirosława Kamińskiego; 2. wyznaczyć Józefa Glińskiego (numer licencji 100) do pełnienia funkcji syndyka w miejsce Stanisława Mirosława Kamińskiego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10472

Dodano: 2020-02-26 15:22:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Samborski Mieczysław w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Syndyka

Poz. 10477. Samborski Mieczysław. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 170/19. [BMSiG-10001/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie w postępowaniu upadłościowym Mieczysława Samborskiego w upadłości, sygn. akt VIII GUp 170/19, 18 lutego 2020 roku postanowiono: 1. Stwierdzić, że funkcja zmarłego w dniu 5 lutego 2020 r. syndyka Stanisława Mirosława Kamińskiego wygasła. 2. Wyznaczyć Józefa Glińskiego (numer licencji 100) do pełnienia funkcji syndyka w miejsce zmarłego Stanisława Mirosława Kamińskiego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10477

Dodano: 2020-02-26 15:25:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Soroka Peter (Piotr) w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 10478. Soroka Peter poprzednio Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 807/19. [BMSiG-9796/2020] Syndyk Petera (poprzednio Piotra) Soroki w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 807/19, zaprasza do składania ofert na sprzedaż z wolnej ręki udziału 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 801 położonego w Warszawie, przy ul. Siennej 72A. Nieruchomość uregulowana jest w księdze wieczystej KW nr WA4M/00394417/9. Oferty na zakup nieruchomości należy składać w Biurze Syndyka Petera Soroki: Warszawa, ul. Żurawia 32/34 lok. 521, w terminie do dnia 30 marca 2020 r. Wadium w kwocie 2.700,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset 00/100 złotych) należy wpłacić na rachunek bankowy Petera Soroki w upadłości, nr 58 1090 1014 0000 0001 4175 7696, do dnia 30 marca 2020 r. (decyduje data wpływu na rachunek sprzedającego). Oferta musi zawierać co najmniej: 1. dokładne dane oferenta, 2. określenie przedmiotu zakupu, 3. oferowaną cenę i kopię wpłaty wadium, 4. oświadczenie, że oferent zapoznał się z Regulaminem sprzedaży i jego warunki akceptuje. Dalsze informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać pod nr tel. 22 58 14 684. Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Syndyka, ul. Żurawia 32/34 lok. 521, w dniu 31 marca 2020 r., o godz. 1500. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10478

Dodano: 2020-02-26 15:27:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Szymański Dariusz Jacek w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 10479. Szymański Dariusz Jacek. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 108/18. [BMSiG-10028/2020] Syndyk masy upadłości Dariusza Jacka Szymańskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt V GUp 108/18, ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności: - zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rogożewek 39C, gmina Gostynin, o powierzchni 1770 m2 (działka nr ew. 98/3). Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Gostyninie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW PL1G/00037513/3. Na nieruchomości znajduje się budynek magazynowo-biurowy wolnostojący, niepodpiwniczony, w części biurowej dwukondygnacyjny, w części magazynowej jednokondygnacyjny o powierzchni użytkowej 432,71 m2 . Minimalna cena sprzedaży prawa własności nieruchomości wynosi 315.200,00 zł (trzysta piętnaście tysięcy dwieście złotych) netto. - nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rogożewek 39C, gmina Gostynin, o powierzchni 1783 m2 (działka nr ew. 98/2). Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Gostyninie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW PL1G/00037512/6. Minimalna cena sprzedaży prawa własności nieruchomości wynosi 48.000,00 zł (czterdzieści osiem tysięcy złotych) netto. - udziału w wysokości 1/2 w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej (droga dojazdowa) położonej w miejscowości Rogożewek, gmina Gostynin, o powierzchni 2368 m2 (działka nr ew. 98/7). Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Gostyninie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW PL1G/00021551/6. Minimalna cena sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości wynosi 26.000,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy złotych) netto. Syndyk masy upadłości dopuszcza jedynie możliwość sprzedaży trzech działek łącznie za kwotę minimalną 389.200,00 zł (trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych) netto. Zainteresowani winni składać oferty oraz dokonać wpłaty wadium w wysokości 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych) na rachunek masy o prowadzony przez Credit Agricole Bank Polska S.A. o numerze 53 1940 1076 3166 5546 0000 0000, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 kwietnia 2020 r. osobiście w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, plac Narutowicza 6, lub przesłać je listami poleconymi na adres Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock (decyduje data wpływu do Sądu). Otwarcie ofert nastąpi w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Tumskiej 4B w dniu 14 kwietnia 2020 r., o godz. 1000, w sali nr 111. Warunki przetargu oraz operat szacunkowy sprzedawanych nieruchomości dostępne są w Sądzie Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, oraz w Biurze Syndyka w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 67 lok. 21. Warunki przetargu dostępne są również na stronie internetowej www.syndykplock.pl. Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 602-415-326. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10479

Dodano: 2020-02-26 15:27:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Truszkowska Halina w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 10481. Truszkowska Halina. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 64/18. [BMSiG-9991/2020] Syndyk masy upadłości Haliny Truszkowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt V GUp 64/18, ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w wysokości 1/2 w prawie własności domku letniskowego położonego na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nad Bzurą” w miejscowości Malanowo, gmina Brochów, na działkach o numerach 125 i 126 o łącznej powierzchni 800 m2 . Domek letniskowy, wolnostojący, niepodpiwniczony, z poddaszem posiada łączną powierzchnię użytkową 73,52 m2 . Minimalna cena sprzedaży 1/2 udziału w prawie własności przedmiotu przetargu wynosi 27.600,00 zł (dwadzieścia siedem tysięcy sześćset złotych) netto. Zainteresowani winni składać oferty oraz dokonać wpłaty wadium w wysokości 2.800,00 zł (dwa tysiące osiemset złotych) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 53 1940 1076 3166 5546 0000 0000 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 kwietnia 2020 r. Oferty należy składać osobiście w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, Plac Narutowicza 6, lub przesłać je listami poleconymi na adres Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock (decyduje data wpływu do Sądu). Otwarcie ofert nastąpi w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Tumskiej 4B, w dniu 9 kwietnia 2020 r., o godz. 1400, w sali 111. Warunki przetargu oraz operat szacunkowy sprzedawanego udziału w nieruchomości dostępne są w Sądzie Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B oraz w Biurze Syndyka w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 67 lok. 21. Warunki przetargu dostępne są również na stronie internetowej www.syndykplock.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 602-415-326. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10481

Dodano: 2020-02-26 15:28:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Targoński Paweł w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Syndyka

Poz. 10483. Targoński Paweł. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 73/19. [BMSiG-10010/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie w postępowaniu upadłościowym Pawła Targońskiego, nieprowadzącego działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt VIII GUp 73/19, 19 lutego 2020 roku postanowiono: 1. na podstawie art. 170 ust. 4 Prawa upadłościowego stwierdzić wygaśnięcie funkcji - zmarłego w dniu 5 lutego 2020 r. - syndyka Stanisława Mirosława Kamińskiego, 2. wyznaczyć Józefa Glińskiego (nr licencji 100) do pełnienia funkcji syndyka w miejsce Stanisława Mirosława Kamińskiego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10483

Dodano: 2020-02-26 15:48:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Tuka Iwona w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 10484. Tuka Iwona. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, XII GUp 78/18. [BMSiG-9889/2020] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 27 września 2019 roku w postępowaniu upadłościowym osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej Iwony Tuka, sygn. akt XII GUp 78/18, zmieniono postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z dnia 10 lipca 2018 roku w przedmiocie ogłoszenia upadłości w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego sędziego komisarza S.S.R. Agnieszki Smoleń wyznaczono Sędziego komisarza w osobie S.S.R. Elżbiety Piotrowskiej. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10484

Dodano: 2020-02-26 15:49:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

MAX-TECH Sp. z o.o.

2020-02-26 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 10553. MAX-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000465543. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 czerwca 2013 r., sygn. akt X GRp 20/17. [BMSiG-9909/2020] Max-Tech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie - sygnatura akt X GRp 20/17 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w dniu 20 lutego 2020 r. nadzorca wykonania układu przyjętego w dniu 16 kwietnia 2018 r. przez Zgromadzenie Wierzycieli Max-Tech Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000465543) i zatwierdzonego 4 czerwca 2018 r. (sygn. akt X GRp 20/17) złożył sprawozdanie z wykonania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonania układu, o którym mowa w art. 171 ust. Ustawy prawo restrukturyzacyjne za okres od 1 listopada 2019 r. - 31 stycznia 2020 r. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10553

Dodano: 2020-02-26 15:50:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

ANWIT Sp. z o.o.

2020-02-26 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 10554. „ANWIT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Milanówku. KRS 0000148050. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 stycznia 2003 r., sygn. akt XVIII GR 32/19, XVIII GRp 18/19. [BMSiG-9936/2020] „ANWIT” Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Milanówku - sygnatura akt XVIII GR 32/19, XVIII GRp 18/19. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, iż zarządzeniem z dnia 29 stycznia 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XVIII GRp 18/19 Sędzia Komisarz postępowania restrukturyzacyjnego - przyspieszonego postępowania układowego dłużnika „ANWIT” Sp. z o.o. z siedzibą w Milanówku (05-822), ul. Okólna 19A (KRS 0000148050), zwołała zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem na dzień 20 marca 2020 r., godz. 1100, sala A14, w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A. Przedmiotem głosowania będą propozycje układowe złożone przez dłużnika. Głosowanie na zgromadzeniu przeprowadza się pisemnie. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu. Uczestnik postępowania może głosować na zgromadzeniu wierzycieli również przez pełnomocnika. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10554

Dodano: 2020-02-26 15:51:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

W.A. INWESTYCJE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 10555. „W.A. INWESTYCJE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000179308. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 listopada 2003 r., sygn. akt XVIII GRp 17/19, XVIII GRp 17/19. [BMSiG-9916/2020] „W.A. Inwestycje” Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, sygnatura akt XVIII GR 31/19, XVIII GRp 17/19 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, iż zarządzeniem z dnia 29 stycznia 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XVIII GRp 17/19 Sędzia Komisarz postępowania restrukturyzacyjnego - przyspieszonego postępowania układowego „W.A. Inwestycje” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-175), al. Jana Pawła II 80 lok. 10 (KRS 0000179308) zwołała zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem na dzień 20 marca 2020 r., godz. 1000, sala A14 w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A. Przedmiotem głosowania będą propozycje układowe złożone przez dłużnika. Głosowanie na zgromadzeniu przeprowadza się pisemnie. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu. Uczestnik postępowania może głosować na zgromadzeniu wierzycieli również przez pełnomocnika. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10555

Dodano: 2020-02-26 15:53:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

GREENTECH POLSKA S.A.

2020-02-13 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 10556. GREENTECH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000646274. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 listopada 2016 r., sygn. akt XVIII GR 3/20. [BMSiG-9948/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie o sygn. akt XVIII GR 3/20 z wniosku dłużnika GreenTech Polska S.A. z siedzibą w Warszawie o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, postanowieniem z dnia 13 lutego 2020 roku otworzył przyspieszone postępowanie układowe dłużnika GreenTech Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Jednocześnie Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz Nadzorcę sądowego w osobie Pawła Lewandowskiego. Sąd wskazał, że podstawą jurysdykcji polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego Dz.Urz. L. 141 z dnia 20.05.2015 r., a otwarte postępowania ma charakter postępowania głównego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10556

Dodano: 2020-02-26 15:59:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

GREENTECH POLSKA S.A.

2020-02-26 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 10556. GREENTECH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000646274. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 listopada 2016 r., sygn. akt XVIII GR 3/20. [BMSiG-9948/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie o sygn. akt XVIII GR 3/20 z wniosku dłużnika GreenTech Polska S.A. z siedzibą w Warszawie o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, postanowieniem z dnia 13 lutego 2020 roku otworzył przyspieszone postępowanie układowe dłużnika GreenTech Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Jednocześnie Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz Nadzorcę sądowego w osobie Pawła Lewandowskiego. Sąd wskazał, że podstawą jurysdykcji polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego Dz.Urz. L. 141 z dnia 20.05.2015 r., a otwarte postępowania ma charakter postępowania głównego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10556

Dodano: 2020-02-26 16:00:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Zakład Górniczy EKO-PLUS Sp. z o.o.

2020-01-29 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 10557. ZAKŁAD GÓRNICZY EKO-PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Bytomiu. KRS 0000009182. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 kwietnia 2001 r., sygn. akt X GR 2/20/5, sygn. akt X GRz 3/17/5. [BMSiG-10030/2020] Postanowieniem z dnia 29 stycznia 2020 r. o sygn. akt X GR 2/20/5 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, otworzył przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Zakładu Górniczego EKO-PLUS Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu, 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 129, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000009182, posiadającego numer NIP 6272374901, co do wierzycieli, których wierzytelności powstały po zawarciu układu w sprawie X GRz 3/17/5 na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 27 lutego 2017 r. w przedmiocie zatwierdzenia układu z wierzycielami, chyba, że układ ten zostanie uchylony; wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Agaty Adamczyk oraz nadzorcę sądowego w osobie Bartosza Klepacza (Klepacz), posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 209; wskazał, że podstawą jurysdykcji sądu polskiego jest przepis art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 2012/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego oraz art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r., poz. 243 z późn. zm.), a postępowanie ma charakter głównego postępowania restrukturyzacyjnego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10557

Dodano: 2020-02-26 16:03:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Zakład Górniczy EKO-PLUS Sp. z o.o.

2020-02-26 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 10557. ZAKŁAD GÓRNICZY EKO-PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Bytomiu. KRS 0000009182. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 kwietnia 2001 r., sygn. akt X GR 2/20/5, sygn. akt X GRz 3/17/5. [BMSiG-10030/2020] Postanowieniem z dnia 29 stycznia 2020 r. o sygn. akt X GR 2/20/5 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, otworzył przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Zakładu Górniczego EKO-PLUS Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu, 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 129, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000009182, posiadającego numer NIP 6272374901, co do wierzycieli, których wierzytelności powstały po zawarciu układu w sprawie X GRz 3/17/5 na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 27 lutego 2017 r. w przedmiocie zatwierdzenia układu z wierzycielami, chyba, że układ ten zostanie uchylony; wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Agaty Adamczyk oraz nadzorcę sądowego w osobie Bartosza Klepacza (Klepacz), posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 209; wskazał, że podstawą jurysdykcji sądu polskiego jest przepis art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 2012/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego oraz art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r., poz. 243 z późn. zm.), a postępowanie ma charakter głównego postępowania restrukturyzacyjnego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10557

Dodano: 2020-02-26 16:03:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.

2020-02-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 10558. SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SPÓŁKA AKCYJNA w Skoczowie. KRS 0000372055. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 listopada 2010 r., sygn. akt VI GRs 3/18. [BMSiG-9812/2020] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż w postępowaniu układowym Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP Spółki Akcyjnej w Skoczowie (KRS 0000372055), sygn. akt VI GRs 3/18, informuje, iż w dniu 3 stycznia 2020 r. został złożony do akt spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych. Spis ten może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku- -Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony w spisie może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10558

Dodano: 2020-02-26 16:08:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Ubezpieczenia Joanna Srebrzyńska

2020-02-26 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 10559. Srebrzyńska Joanna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Ubezpieczenia Joanna Srebrzyńska” w Rawie Mazowieckiej. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GRp 18/19. [BMSiG-9844/2020] Sygn. akt XIV GRp 18/19 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie o sygn. akt XIV GRp 18/19, zostało umorzone przyspieszone postępowanie układowe wobec Joanny Srebrzyńskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „Ubezpieczenia Joanna Srebrzyńska” w Rawie Mazowieckiej PESEL 58072009067, na podstawie art. 231 ust. 2 ustawy z dnia 15 maja 2017 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 243 ze zm.). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10559

Dodano: 2020-02-26 16:09:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Warszawski Fundusz Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o.

2020-02-26 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 10560. WARSZAWSKI FUNDUSZ ROZWOJU INWESTYCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000154427. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 marca 2003 r., sygn. akt X GRp 19/17. [BMSiG-9901/2020] Warszawski Fundusz Rozwoju Inwestycji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie - sygnatura akt X GRp 19/17 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w dniu 20 lutego 2020 r. nadzorca wykonania układu przyjętego w dniu 28 marca 2018 r. przez Zgromadzenie Wierzycieli Warszawskiego Funduszu Rozwoju Inwestycji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000154427) i zatwierdzonego 27 kwietnia 2018 r. (sygn. akt X GRp 19/17), złożył sprawozdanie z wykonania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonania układu, o którym mowa w art. 171 ust. Ustawy prawo restrukturyzacyjne, za okres 1 listopada 2019 r. - 31 stycznia 2020 r. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10560

Dodano: 2020-02-26 16:10:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Zakład Przetwórstwa Mięsnego JAN BIELESZ Sp. z o.o.

2020-02-26 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 10561. ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO „JAN BIELESZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Goleszowie. KRS 0000195319. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 lutego 2004 r., sygn. akt VI GRp 2/19. [BMSiG-9817/2020] Postanowieniem z dnia 27 stycznia 2020 r. (sygn. VI GRp 2/19) Sąd zatwierdził układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „Jan Bielesz” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Goleszowie (KRS 0000195319) w dniu 7 stycznia 2020 r. Na postanowienie z dnia 27 stycznia 2020 r. służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Katowicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o postanowieniu w MSiG. Nadanie pisma na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10561

Dodano: 2020-02-26 16:11:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Sudoł Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10592. Sudoł Agnieszka. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 24/20, V GUp 41/20. [BMSiG-10056/2020] Sąd Rejonowy w Kielcach, Sąd Gospodarczy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 stycznia 2020 r., sygn. akt V GU 24/20, ogłosił upadłość dłużnika Agnieszki Sudoł, nr PESEL 73012312344, zamieszkałej w Kielcach, ulica Seminaryjska, nr domu 24, numer lokalu 45, kod pocztowy 25-372 Kielce; określając, że upadły Agnieszka Sudoł jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Marty Tutaj posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1304; wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia. Na postanowienie Sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia nin. postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia wraz z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 41/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10592

Dodano: 2020-02-27 09:40:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Sudoł Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10592. Sudoł Agnieszka. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 24/20, V GUp 41/20. [BMSiG-10056/2020] Sąd Rejonowy w Kielcach, Sąd Gospodarczy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 stycznia 2020 r., sygn. akt V GU 24/20, ogłosił upadłość dłużnika Agnieszki Sudoł, nr PESEL 73012312344, zamieszkałej w Kielcach, ulica Seminaryjska, nr domu 24, numer lokalu 45, kod pocztowy 25-372 Kielce; określając, że upadły Agnieszka Sudoł jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Marty Tutaj posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1304; wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia. Na postanowienie Sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia nin. postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia wraz z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 41/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10592

Dodano: 2020-02-27 09:40:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Błąkała-Krawiec Ewa w upadłości likwidacyjnej

2020-01-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10594. Błąkała-Krawiec Ewa. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 307/19 of, VI GUp 13/20. [BMSiG-10051/2020] Syndyk masy upadłości Bogumił Bertoldi informuje, iż postanowieniem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 20 stycznia 2020 r., sygn. akt VI GU 307/19 of, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Ewy Błąkała-Krawiec - numer PESEL 66041609383 - obejmująca likwidację majątku upadłego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bernadetę Różańską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Bogumiła Bertoldi. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 13/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10594

Dodano: 2020-02-27 09:42:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Błąkała-Krawiec Ewa w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10594. Błąkała-Krawiec Ewa. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 307/19 of, VI GUp 13/20. [BMSiG-10051/2020] Syndyk masy upadłości Bogumił Bertoldi informuje, iż postanowieniem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 20 stycznia 2020 r., sygn. akt VI GU 307/19 of, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Ewy Błąkała-Krawiec - numer PESEL 66041609383 - obejmująca likwidację majątku upadłego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bernadetę Różańską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Bogumiła Bertoldi. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 13/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10594

Dodano: 2020-02-27 09:42:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Bulandra Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2020-01-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10595. Bulandra Krzysztof. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 185/19 of. [BMSiG-10057/2020] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 8 stycznia 2020 r., sygn. akt VI GU 185/19 of, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Krzysztofa Bulandra, numer PESEL 76070113838, w celu likwidacji majątku. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 1 miesiąca od daty obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Mirosławę Huczek. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Piotra Ligusa, nr licencji 635. Określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10595

Dodano: 2020-02-27 09:43:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Bulandra Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10595. Bulandra Krzysztof. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 185/19 of. [BMSiG-10057/2020] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 8 stycznia 2020 r., sygn. akt VI GU 185/19 of, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Krzysztofa Bulandra, numer PESEL 76070113838, w celu likwidacji majątku. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 1 miesiąca od daty obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Mirosławę Huczek. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Piotra Ligusa, nr licencji 635. Określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10595

Dodano: 2020-02-27 09:43:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Cybiak Lidia w upadłości likwidacyjnej

2020-02-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10597. Cybiak Lidia. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 109/20, VIII GUp 96/20. [BMSiG-10158/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 19.02.2020 r., sygn. akt VIII GU 109/20, postanowił: I. ogłosić upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Lidii Cybiak, zamieszkałej w Krakowie, os. Sportowe 25A, kod 31-966, (PESEL 52082001488); II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Elżbietę Brzozowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Mateusza Ładygi, numer doradcy restrukturyzacyjnego 781; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji Sądu Polskiego jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego, stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielom, w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na pkt VI postanowienia o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 96/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10597

Dodano: 2020-02-27 09:46:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Cybiak Lidia w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10597. Cybiak Lidia. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 109/20, VIII GUp 96/20. [BMSiG-10158/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 19.02.2020 r., sygn. akt VIII GU 109/20, postanowił: I. ogłosić upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Lidii Cybiak, zamieszkałej w Krakowie, os. Sportowe 25A, kod 31-966, (PESEL 52082001488); II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Elżbietę Brzozowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Mateusza Ładygi, numer doradcy restrukturyzacyjnego 781; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji Sądu Polskiego jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego, stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielom, w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na pkt VI postanowienia o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 96/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10597

Dodano: 2020-02-27 09:46:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Czerech Anna Urszula w upadłości likwidacyjnej

2020-02-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10598. Czerech Anna Urszula. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 5/20. [BMSiG-10294/2020] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 19 lutego 2020 r. (sygn. akt V GU „of” 5/20): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Anny Urszuli Czerech, zamieszkałej w Bartoszycach, ul. Kolejowa 3/5, PESEL 59102001444, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznacza Asesora sądowego Sądu Rejonowego w Olsztynie Dagmarę Wilczyńską; 5. na syndyka upadłości wyznacza Pana Antoniego Paciorkowskiego (nr licencji 212); 6. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10598

Dodano: 2020-02-27 09:47:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Czerech Anna Urszula w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10598. Czerech Anna Urszula. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 5/20. [BMSiG-10294/2020] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 19 lutego 2020 r. (sygn. akt V GU „of” 5/20): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Anny Urszuli Czerech, zamieszkałej w Bartoszycach, ul. Kolejowa 3/5, PESEL 59102001444, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznacza Asesora sądowego Sądu Rejonowego w Olsztynie Dagmarę Wilczyńską; 5. na syndyka upadłości wyznacza Pana Antoniego Paciorkowskiego (nr licencji 212); 6. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10598

Dodano: 2020-02-27 09:47:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dylewska Paulina w upadłości likwidacyjnej

2020-02-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10599. Dylewska Paulina. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 1247/19. [BMSiG-10093/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2020 roku w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy o sygn. akt XVIII GU 1247/19 z wniosku Pauliny Dylewskiej o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: 1. ogłosić upadłość Pauliny Dylewskiej, zamieszkałej w Raszynie przy ul. Nowej 10, kod pocztowy: 05-090, (PESEL 92050606244); 2. określić, że upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie sędziego Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Tomasza Szadkowskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1263); 6. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10599

Dodano: 2020-02-27 09:48:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dylewska Paulina w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10599. Dylewska Paulina. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 1247/19. [BMSiG-10093/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2020 roku w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy o sygn. akt XVIII GU 1247/19 z wniosku Pauliny Dylewskiej o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: 1. ogłosić upadłość Pauliny Dylewskiej, zamieszkałej w Raszynie przy ul. Nowej 10, kod pocztowy: 05-090, (PESEL 92050606244); 2. określić, że upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie sędziego Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Tomasza Szadkowskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1263); 6. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10599

Dodano: 2020-02-27 09:48:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dylewski Paweł w upadłości likwidacyjnej

2020-02-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10600. Dylewski Paweł. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 1243/19. [BMSiG-10098/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2020 roku w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy o sygn. akt XVIII GU 1243/19 z wniosku Pawła Dylewskiego o ogłoszenie upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: 1. ogłosić upadłość Pawła Dylewskiego, zamieszkałego w Raszynie przy aleja Krakowska 31, kod pocztowy 05-090 (PESEL 86100510470); 2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie sędziego Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Tomasza Szadkowskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1263); 6. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10600

Dodano: 2020-02-27 09:49:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dylewski Paweł w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10600. Dylewski Paweł. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 1243/19. [BMSiG-10098/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2020 roku w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy o sygn. akt XVIII GU 1243/19 z wniosku Pawła Dylewskiego o ogłoszenie upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: 1. ogłosić upadłość Pawła Dylewskiego, zamieszkałego w Raszynie przy aleja Krakowska 31, kod pocztowy 05-090 (PESEL 86100510470); 2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie sędziego Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Tomasza Szadkowskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1263); 6. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10600

Dodano: 2020-02-27 09:49:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Iwańska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2020-02-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10601. Iwańska Elżbieta. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 18/20, V GUp 9/20. [BMSiG-10322/2020] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 lutego 2020 r., sygn. akt V GU 18/20, ogłosił upadłość Elżbiety Iwańskiej (PESEL 76011310061) zamieszkałej w Kowarach przy ul. Waryńskiego 6/1, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Zbigniewa Klina i syndyka w osobie Aliny Musiałowskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 240). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2013 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 233 i poz. 978); określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160, s. 1). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, Wydział V Gospodarczy, ul. Bankowa 18, 58-500 Jelenia Góra, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 9/20. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10601

Dodano: 2020-02-27 09:49:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Iwańska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10601. Iwańska Elżbieta. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 18/20, V GUp 9/20. [BMSiG-10322/2020] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 lutego 2020 r., sygn. akt V GU 18/20, ogłosił upadłość Elżbiety Iwańskiej (PESEL 76011310061) zamieszkałej w Kowarach przy ul. Waryńskiego 6/1, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Zbigniewa Klina i syndyka w osobie Aliny Musiałowskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 240). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2013 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 233 i poz. 978); określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160, s. 1). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, Wydział V Gospodarczy, ul. Bankowa 18, 58-500 Jelenia Góra, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 9/20. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10601

Dodano: 2020-02-27 09:49:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Jamróz Klaudia w upadłości likwidacyjnej

2020-02-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10602. Jamróz Klaudia. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1007/19, VIII GUp 102/20. [BMSiG-10165/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 19.02.2020 r., sygn. akt VIII GU 1007/19, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Klaudii Jamróz (PESEL 78080803624), zamieszkałej pod adresem: Rzuchowa 36, 33-114 Rzuchowa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Macieja Rejzerewicza; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości Roberta Lasaka, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1135; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji Sądów Polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego, stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 102/20. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10602

Dodano: 2020-02-27 09:50:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Jamróz Klaudia w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10602. Jamróz Klaudia. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1007/19, VIII GUp 102/20. [BMSiG-10165/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 19.02.2020 r., sygn. akt VIII GU 1007/19, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Klaudii Jamróz (PESEL 78080803624), zamieszkałej pod adresem: Rzuchowa 36, 33-114 Rzuchowa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Macieja Rejzerewicza; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości Roberta Lasaka, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1135; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji Sądów Polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego, stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 102/20. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10602

Dodano: 2020-02-27 09:50:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Kamińska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2020-02-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10603. Kamińska Małgorzata. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 818/19 of/AS, VI GUp 41/20 of/KK. [BMSiG-10047/2020] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 lutego 2020 r. ogłosił upadłość dłużnika Małgorzaty Kamińskiej, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, zamieszkałej w Szymankowie (82-224), ul. Żuławska 1/2, PESEL 64020213288. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku wyznaczono Karolinę Kondracką. Na syndyka wyznaczono Wiesławę Szumlak-Dziewońską - nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 429. Zgłoszenia wierzytelności należy przesyłać w dwóch egzemplarzach do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, oznaczając zgłoszenie wierzytelności, sygn. akt VI GUp 41/20 of/KK. Jako podstawę jurysdykcji Sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie ma charakter główny. Na podstawie art. 54a Prawa upadłościowego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (Rejestrze), a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie (30) trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (Rejestrze) przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10603

Dodano: 2020-02-27 09:51:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Kamińska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10603. Kamińska Małgorzata. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 818/19 of/AS, VI GUp 41/20 of/KK. [BMSiG-10047/2020] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 lutego 2020 r. ogłosił upadłość dłużnika Małgorzaty Kamińskiej, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, zamieszkałej w Szymankowie (82-224), ul. Żuławska 1/2, PESEL 64020213288. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku wyznaczono Karolinę Kondracką. Na syndyka wyznaczono Wiesławę Szumlak-Dziewońską - nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 429. Zgłoszenia wierzytelności należy przesyłać w dwóch egzemplarzach do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, oznaczając zgłoszenie wierzytelności, sygn. akt VI GUp 41/20 of/KK. Jako podstawę jurysdykcji Sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie ma charakter główny. Na podstawie art. 54a Prawa upadłościowego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (Rejestrze), a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie (30) trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (Rejestrze) przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10603

Dodano: 2020-02-27 09:51:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Kamiński Leszek w upadłości likwidacyjnej

2020-02-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10604. Kamiński Leszek. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 818/19 of/AS, VI GUp 41/20 of/KK. [BMSiG-10045/2020] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 lutego 2020 r. ogłosił upadłość dłużnika Leszka Kamińskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Szymankowie (82-224), ul. Żuławska 1/2, PESEL 65032005616. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku - Karolinę Kondracką. Na syndyka wyznaczono Wiesławę Szumlak-Dziewońską - nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 429. Zgłoszenia wierzytelności należy przesyłać w dwóch egzemplarzach do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, oznaczając zgłoszenie wierzytelności sygn. akt VI GUp 41/20 of/KK. Jako podstawę jurysdykcji Sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie ma charakter główny. Na podstawie art. 54a Prawa upadłościowego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (Rejestrze), a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie (30) trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (Rejestrze) przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10604

Dodano: 2020-02-27 09:52:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Kamiński Leszek w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10604. Kamiński Leszek. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 818/19 of/AS, VI GUp 41/20 of/KK. [BMSiG-10045/2020] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 lutego 2020 r. ogłosił upadłość dłużnika Leszka Kamińskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Szymankowie (82-224), ul. Żuławska 1/2, PESEL 65032005616. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku - Karolinę Kondracką. Na syndyka wyznaczono Wiesławę Szumlak-Dziewońską - nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 429. Zgłoszenia wierzytelności należy przesyłać w dwóch egzemplarzach do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, oznaczając zgłoszenie wierzytelności sygn. akt VI GUp 41/20 of/KK. Jako podstawę jurysdykcji Sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie ma charakter główny. Na podstawie art. 54a Prawa upadłościowego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (Rejestrze), a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie (30) trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (Rejestrze) przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10604

Dodano: 2020-02-27 09:52:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Kołakowska Marzena w upadłości likwidacyjnej

2020-02-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10607. Kołakowska Marzena. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 274/19, V GUp „of” 26/20. [BMSiG-10159/2020] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 20 lutego 2020 r. (sygn. akt V GU „of” 274/19): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Marzeny Kołakowskiej, zamieszkałej w Olsztynie przy ul. Westerplatte 10/7, PESEL 72051608926, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu-komisarzowi wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na sędziego komisarza wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Anetę Dawidziuk, 5. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Tadeusza Grabowskiego (numer licencji 65), 6. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 26/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10607

Dodano: 2020-02-27 09:53:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Kołakowska Marzena w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10607. Kołakowska Marzena. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 274/19, V GUp „of” 26/20. [BMSiG-10159/2020] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 20 lutego 2020 r. (sygn. akt V GU „of” 274/19): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Marzeny Kołakowskiej, zamieszkałej w Olsztynie przy ul. Westerplatte 10/7, PESEL 72051608926, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu-komisarzowi wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na sędziego komisarza wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Anetę Dawidziuk, 5. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Tadeusza Grabowskiego (numer licencji 65), 6. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 26/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10607

Dodano: 2020-02-27 09:53:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Korczak Hanna w upadłości likwidacyjnej

2020-02-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10608. Korczak Hanna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 78/20, V GUp 76/20. [BMSiG-10325/2020] Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 17 lutego 2020 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w sprawie sygn. akt V GU 78/20 ogłosił upadłość Hanny Korczak, zam. w Tarnobrzegu, nr PESEL 71012804047, jednocześnie określając, że Hanna Korczak jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. W związku z powyższym wzywam wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności (w dwóch egzemplarzach) sędziemu komisarzowi, w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywam osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd Rejonowy wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Lucyny Sroki oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 76/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10608

Dodano: 2020-02-27 09:54:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Korczak Hanna w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10608. Korczak Hanna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 78/20, V GUp 76/20. [BMSiG-10325/2020] Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 17 lutego 2020 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w sprawie sygn. akt V GU 78/20 ogłosił upadłość Hanny Korczak, zam. w Tarnobrzegu, nr PESEL 71012804047, jednocześnie określając, że Hanna Korczak jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. W związku z powyższym wzywam wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności (w dwóch egzemplarzach) sędziemu komisarzowi, w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywam osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd Rejonowy wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Lucyny Sroki oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 76/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10608

Dodano: 2020-02-27 09:54:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Kościelna Wiesława w upadłości likwidacyjnej

2020-02-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10609. Kościelna Wiesława. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 570/19, VIII GUp 51/20. [BMSiG-10086/2020] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 lutego 2020 r., sygn. akt VIII GU 570/19, ogłosił upadłość Wiesławy Kościelnej (nr PESEL 48102111745), zamieszkałej w miejscowości Skarszyn (55-100), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Ucińskiej i w osobie syndyka w Mirosława Stanisławskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego 1187). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 51/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które wnosi się do Sądu Okręgowego we Wrocławiu XI Wydziału Gospodarczego Odwoławczego za pośrednictwem tutejszego Sądu. Osoby te powinny jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tym celu wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem (oraz z opłatą sądową w kwocie 100,00 zł - pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego), a termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10609

Dodano: 2020-02-27 09:55:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Kościelna Wiesława w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10609. Kościelna Wiesława. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 570/19, VIII GUp 51/20. [BMSiG-10086/2020] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 lutego 2020 r., sygn. akt VIII GU 570/19, ogłosił upadłość Wiesławy Kościelnej (nr PESEL 48102111745), zamieszkałej w miejscowości Skarszyn (55-100), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Ucińskiej i w osobie syndyka w Mirosława Stanisławskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego 1187). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 51/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które wnosi się do Sądu Okręgowego we Wrocławiu XI Wydziału Gospodarczego Odwoławczego za pośrednictwem tutejszego Sądu. Osoby te powinny jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tym celu wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem (oraz z opłatą sądową w kwocie 100,00 zł - pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego), a termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10609

Dodano: 2020-02-27 09:55:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kotus Teresa w upadłości likwidacyjnej

2020-02-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10610. Kotus Teresa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 1440/19, XIX GUp 125/20. [BMSiG-10053/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza, iż postanowieniem z dnia 11 lutego 2020 r. ogłosił upadłość dłużnika Teresy Kotus, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie PESEL 34091800924. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Tomasza Dec, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 942. Sąd określił, iż postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (sygnatura akt XIX GUp 125/20). Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w MSiG, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w MSiG przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10610

Dodano: 2020-02-27 09:56:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kotus Teresa w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10610. Kotus Teresa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 1440/19, XIX GUp 125/20. [BMSiG-10053/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza, iż postanowieniem z dnia 11 lutego 2020 r. ogłosił upadłość dłużnika Teresy Kotus, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie PESEL 34091800924. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Tomasza Dec, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 942. Sąd określił, iż postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (sygnatura akt XIX GUp 125/20). Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w MSiG, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w MSiG przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10610

Dodano: 2020-02-27 09:56:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kowerski Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2020-02-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10611. Kowerski Grzegorz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 633/19, XIX GUp 81/20. [BMSiG-10200/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3 lutego 2020 roku wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GU 633/19 ogłosił upadłość Grzegorza Kowerskiego, zamieszkałego w Warszawie (kod pocztowy 00-722) przy ul. Podchorążych 37 m. 3 (PESEL 89012003977), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XIX GUp 81/20. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Marcina Gałązki (nr licencji 647). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza, na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, z podaniem sygn. akt XIX GUp 81/20. Syndyk Marcin Gałązka MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10611

Dodano: 2020-02-27 09:57:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kowerski Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10611. Kowerski Grzegorz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 633/19, XIX GUp 81/20. [BMSiG-10200/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3 lutego 2020 roku wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GU 633/19 ogłosił upadłość Grzegorza Kowerskiego, zamieszkałego w Warszawie (kod pocztowy 00-722) przy ul. Podchorążych 37 m. 3 (PESEL 89012003977), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XIX GUp 81/20. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Marcina Gałązki (nr licencji 647). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza, na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, z podaniem sygn. akt XIX GUp 81/20. Syndyk Marcin Gałązka MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10611

Dodano: 2020-02-27 09:57:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Łabuda Kamil w upadłości likwidacyjnej

2020-02-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10612. Łabuda Kamil. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 327/19, XIV GUp 40/20. [BMSiG-10264/2020] Sygn. akt XIV GU 327/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 lutego 2020 roku ogłosił upadłość Kamila Łabudy, numer PESEL 86053105718, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Magdalenę Szymańską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Dorotę Zielińską, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 292. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 40/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10612

Dodano: 2020-02-27 09:58:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Łabuda Kamil w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10612. Łabuda Kamil. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 327/19, XIV GUp 40/20. [BMSiG-10264/2020] Sygn. akt XIV GU 327/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 lutego 2020 roku ogłosił upadłość Kamila Łabudy, numer PESEL 86053105718, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Magdalenę Szymańską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Dorotę Zielińską, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 292. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 40/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10612

Dodano: 2020-02-27 09:58:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Lewandowska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10613. Lewandowska Agnieszka. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 30/20, V GUp 10/20. [BMSiG-10312/2020] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 12 lutego 2020 r., sygn. akt V GU 30/20, ogłosił upadłość Agnieszki Lewandowskiej (PESEL 79042915726), zamieszkałej w Jeleniej Górze przy ul. Karłowicza 15b, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Zbigniewa Klina i syndyka w osobie Aliny Musiałowskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 240). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2013 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 233 i poz. 978), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160, s.1). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, Wydział V Gospodarczy, ul. Bankowa 18, 58-500 Jelenia Góra, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 10/20. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10613

Dodano: 2020-02-27 10:15:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Lewandowska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10613. Lewandowska Agnieszka. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 30/20, V GUp 10/20. [BMSiG-10312/2020] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 12 lutego 2020 r., sygn. akt V GU 30/20, ogłosił upadłość Agnieszki Lewandowskiej (PESEL 79042915726), zamieszkałej w Jeleniej Górze przy ul. Karłowicza 15b, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Zbigniewa Klina i syndyka w osobie Aliny Musiałowskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 240). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2013 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 233 i poz. 978), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160, s.1). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, Wydział V Gospodarczy, ul. Bankowa 18, 58-500 Jelenia Góra, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 10/20. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10613

Dodano: 2020-02-27 10:15:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Michalski Roman w upadłości likwidacyjnej

2020-02-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10614. Michalski Roman. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 259/19, V GUp „of” 25/20. [BMSiG-10169/2020] Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 20 lutego 2020 r. (sygn. akt V GU „of” 259/19): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Romana Michalskiego, zamieszkałego w Waplewie 47A, PESEL 65060203071, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Anetę Dawidziuk; 5. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Tadeusza Grabowskiego (numer licencji 65); 6. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 25/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10614

Dodano: 2020-02-27 10:16:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Michalski Roman w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10614. Michalski Roman. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 259/19, V GUp „of” 25/20. [BMSiG-10169/2020] Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 20 lutego 2020 r. (sygn. akt V GU „of” 259/19): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Romana Michalskiego, zamieszkałego w Waplewie 47A, PESEL 65060203071, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Anetę Dawidziuk; 5. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Tadeusza Grabowskiego (numer licencji 65); 6. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 25/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10614

Dodano: 2020-02-27 10:16:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Paszki Michał w upadłości likwidacyjnej

2019-11-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10615. Paszki Michał. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 316/19, XII GUp 110/19. [BMSiG-10183/2020] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 20 listopada 2019 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności Michała Paszkiego, zamieszkałego: ul. Malczewskiego 13/2, 72-600 Świnoujście, PESEL 90031903856, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 110/19. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Smoleń oraz syndyka w osobie Aleksandry Brykczyńskiej-Grudzińskiej, nr licencji 1120. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wskazuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10615

Dodano: 2020-02-27 10:17:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Paszki Michał w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10615. Paszki Michał. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 316/19, XII GUp 110/19. [BMSiG-10183/2020] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 20 listopada 2019 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności Michała Paszkiego, zamieszkałego: ul. Malczewskiego 13/2, 72-600 Świnoujście, PESEL 90031903856, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 110/19. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Smoleń oraz syndyka w osobie Aleksandry Brykczyńskiej-Grudzińskiej, nr licencji 1120. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wskazuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10615

Dodano: 2020-02-27 10:17:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Pater Anna w upadłości likwidacyjnej

2020-02-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10616. Pater Anna. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 966/19, VIII GUp 100/20. [BMSiG-10162/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 19.02.2020 r., sygn. akt VIII GU 966/19, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Anny Pater (PESEL 86011613064), zamieszkałej pod adresem: ulica Długa 6, 32-830 Wojnicz, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na sędziego komisarza Asesora Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Magdalenę Stawowy; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości Roberta Lasaka, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1135; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać od Skarbu Państwa - Prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie dla pełnomocnika z urzędu - radcy prawnego Piotra Piskozuba, kwotę 2214 (dwa tysiące dwieście czternaście) złotych brutto tytułem wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną dłużnikowi z urzędu. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 100/20. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10616

Dodano: 2020-02-27 10:18:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Pater Anna w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10616. Pater Anna. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 966/19, VIII GUp 100/20. [BMSiG-10162/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 19.02.2020 r., sygn. akt VIII GU 966/19, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Anny Pater (PESEL 86011613064), zamieszkałej pod adresem: ulica Długa 6, 32-830 Wojnicz, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na sędziego komisarza Asesora Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Magdalenę Stawowy; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości Roberta Lasaka, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1135; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać od Skarbu Państwa - Prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie dla pełnomocnika z urzędu - radcy prawnego Piotra Piskozuba, kwotę 2214 (dwa tysiące dwieście czternaście) złotych brutto tytułem wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną dłużnikowi z urzędu. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 100/20. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10616

Dodano: 2020-02-27 10:18:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Pater Maciej w upadłości likwidacyjnej

2020-02-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10617. Pater Maciej. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 965/19, VIII GUp 99/20. [BMSiG-10155/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 19.02.2020 r., sygn. akt VIII GU 965/19, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Macieja Patera (PESEL 88012110816), zamieszkałego pod adresem: ulica Długa 6, 32-830 Wojnicz, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na sędziego komisarza Asesora Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Magdalenę Stawowy; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości Roberta Lasaka, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1135; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać od Skarbu Państwa - Prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie dla pełnomocnika z urzędu - radcy prawnego Piotra Piskozuba, kwotę 2214 (dwa tysiące dwieście czternaście) złotych brutto tytułem wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną dłużnikowi z urzędu. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 99/20. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10617

Dodano: 2020-02-27 10:19:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Pater Maciej w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10617. Pater Maciej. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 965/19, VIII GUp 99/20. [BMSiG-10155/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 19.02.2020 r., sygn. akt VIII GU 965/19, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Macieja Patera (PESEL 88012110816), zamieszkałego pod adresem: ulica Długa 6, 32-830 Wojnicz, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na sędziego komisarza Asesora Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Magdalenę Stawowy; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości Roberta Lasaka, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1135; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać od Skarbu Państwa - Prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie dla pełnomocnika z urzędu - radcy prawnego Piotra Piskozuba, kwotę 2214 (dwa tysiące dwieście czternaście) złotych brutto tytułem wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną dłużnikowi z urzędu. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 99/20. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10617

Dodano: 2020-02-27 10:19:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Piekacz Jacek w upadłości likwidacyjnej

2020-02-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10618. Piekacz Jacek. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 424/19, XII GUp 55/20. [BMSiG-10230/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GU 424/19 dotyczącej upadłości dłużnika Jacka Piekacza, zam. w Knurowie, dnia 21.02.2020 roku zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Joanny Mleczko oraz syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Kisiel (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 704). Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty niniejszego obwieszczenia zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszeń należy dokonywać na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239 i 240 Prawa upadłościowego, do sygnatury akt XII GUp 55/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10618

Dodano: 2020-02-27 10:20:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Piekacz Jacek w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10618. Piekacz Jacek. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 424/19, XII GUp 55/20. [BMSiG-10230/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GU 424/19 dotyczącej upadłości dłużnika Jacka Piekacza, zam. w Knurowie, dnia 21.02.2020 roku zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Joanny Mleczko oraz syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Kisiel (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 704). Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty niniejszego obwieszczenia zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszeń należy dokonywać na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239 i 240 Prawa upadłościowego, do sygnatury akt XII GUp 55/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10618

Dodano: 2020-02-27 10:20:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Piotrowska Maria w upadłości likwidacyjnej

2020-02-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10619. Piotrowska Maria. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 50/19, VI GUp 47/20. [BMSiG-10185/2020] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10 lutego 2020 roku, sygn. akt VI GU 50/19, ogłosił upadłość Marii Piotrowskiej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Gdańsku, ul. Wolności 58/7, PESEL 50111706881, obejmującą likwidację jej majątku, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Ewę Kubiak oraz syndyka masy upadłości w osobie Grzegorza Wichrowskiego (nr licencji 936). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z podaniem aktualnej sygnatury akt VI GUp 47/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Jednocześnie wskazuje się jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoby te mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10619

Dodano: 2020-02-27 10:20:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Piotrowska Maria w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10619. Piotrowska Maria. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 50/19, VI GUp 47/20. [BMSiG-10185/2020] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10 lutego 2020 roku, sygn. akt VI GU 50/19, ogłosił upadłość Marii Piotrowskiej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Gdańsku, ul. Wolności 58/7, PESEL 50111706881, obejmującą likwidację jej majątku, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Ewę Kubiak oraz syndyka masy upadłości w osobie Grzegorza Wichrowskiego (nr licencji 936). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z podaniem aktualnej sygnatury akt VI GUp 47/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Jednocześnie wskazuje się jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoby te mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10619

Dodano: 2020-02-27 10:20:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Popławska Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2020-01-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10620. Popławska Jolanta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 1361/19. [BMSiG-10282/2020] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 stycznia 2020 roku, ogłosił upadłość, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Jolanty Popławskiej (PESEL 62031602066), zamieszkałej w Warszawie (kod pocztowy 02-495) przy ul. Rakietników 50 m. 8 (sygn. akt XVIII GU 1361/19), wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Patrycji Grenda (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 817). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10620

Dodano: 2020-02-27 10:21:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Popławska Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10620. Popławska Jolanta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 1361/19. [BMSiG-10282/2020] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 stycznia 2020 roku, ogłosił upadłość, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Jolanty Popławskiej (PESEL 62031602066), zamieszkałej w Warszawie (kod pocztowy 02-495) przy ul. Rakietników 50 m. 8 (sygn. akt XVIII GU 1361/19), wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Patrycji Grenda (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 817). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10620

Dodano: 2020-02-27 10:21:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Przełonczkowska Renata w upadłości likwidacyjnej

2020-02-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10621. Przełonczkowska Renata. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 528/19/9, X GUp 20/20/9. [BMSiG-10288/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 11 lutego 2020 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 528/19/9, ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Renaty Przełonczkowskiej (PESEL nr 68031701064), zamieszkałej w Bytomiu przy ul. Bratków 53. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Iwony Gzeli, a syndyka masy upadłości w osobie Miłosza Wolańskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 626). Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty opublikowania obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, do sprawy o sygn. akt X GUp 20/20/9. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10621

Dodano: 2020-02-27 10:22:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Przełonczkowska Renata w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10621. Przełonczkowska Renata. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 528/19/9, X GUp 20/20/9. [BMSiG-10288/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 11 lutego 2020 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 528/19/9, ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Renaty Przełonczkowskiej (PESEL nr 68031701064), zamieszkałej w Bytomiu przy ul. Bratków 53. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Iwony Gzeli, a syndyka masy upadłości w osobie Miłosza Wolańskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 626). Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty opublikowania obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, do sprawy o sygn. akt X GUp 20/20/9. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10621

Dodano: 2020-02-27 10:22:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Pstruch Michał Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2020-02-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10622. Pstruch Michał Łukasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 1390/19. [BMSiG-10270/2020] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 lutego 2020 roku, ogłosił upadłość, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Michała Łukasza Pstrucha (PESEL 73120506758), zamieszkałego w Warszawie (kod pocztowy 02-791) przy ul. Meander 22 m. 55 (sygn. akt XVIII GU 1390/19), wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Patrycji Grenda (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 817). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10622

Dodano: 2020-02-27 10:23:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Pstruch Michał Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10622. Pstruch Michał Łukasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 1390/19. [BMSiG-10270/2020] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 lutego 2020 roku, ogłosił upadłość, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Michała Łukasza Pstrucha (PESEL 73120506758), zamieszkałego w Warszawie (kod pocztowy 02-791) przy ul. Meander 22 m. 55 (sygn. akt XVIII GU 1390/19), wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Patrycji Grenda (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 817). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10622

Dodano: 2020-02-27 10:23:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rowicki Jan w upadłości likwidacyjnej

2020-02-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10623. Rowicki Jan. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 903/19, XIX GUp 90/20. [BMSiG-10081/2020] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 4 lutego 2020 r., sygn. akt XVIII GU 903/19, postanowił: I. ogłosić upadłość Jana Rowickiego, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Płockiej 43/59 (kod pocztowy: 01-148), PESEL 53051800013, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Sędziego Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Józefa Szurana (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 463); V. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt XIX GUp 90/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10623

Dodano: 2020-02-27 10:24:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rowicki Jan w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10623. Rowicki Jan. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 903/19, XIX GUp 90/20. [BMSiG-10081/2020] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 4 lutego 2020 r., sygn. akt XVIII GU 903/19, postanowił: I. ogłosić upadłość Jana Rowickiego, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Płockiej 43/59 (kod pocztowy: 01-148), PESEL 53051800013, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Sędziego Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Józefa Szurana (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 463); V. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt XIX GUp 90/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10623

Dodano: 2020-02-27 10:24:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Skapczyk Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2020-02-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10624. Skapczyk Jarosław. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 592/19/9, X GUp 18/20/9. [BMSiG-10279/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 11 lutego 2020 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 592/19/9, ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Jarosława Skapczyka (PESEL nr 76030518578), zamieszkałego pod adresem: 43-100 Tychy, ul. Biblioteczna 30/4. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Iwony Gzeli, a syndyka masy upadłości w osobie Bartosza Klepacza (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 209). Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty opublikowania obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, do sprawy o sygn. akt X GUp 18/20/9. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10624

Dodano: 2020-02-27 10:25:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Skapczyk Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10624. Skapczyk Jarosław. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 592/19/9, X GUp 18/20/9. [BMSiG-10279/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 11 lutego 2020 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 592/19/9, ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Jarosława Skapczyka (PESEL nr 76030518578), zamieszkałego pod adresem: 43-100 Tychy, ul. Biblioteczna 30/4. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Iwony Gzeli, a syndyka masy upadłości w osobie Bartosza Klepacza (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 209). Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty opublikowania obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, do sprawy o sygn. akt X GUp 18/20/9. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10624

Dodano: 2020-02-27 10:25:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szafraniec Julianna Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2020-02-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10625. Szafraniec Julianna Grażyna. Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 1070/19, XIX GUp 92/20. [BMSiG-10305/2020] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla. m.st Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie o sygn. akt XVIII GU 1070/19, ogłosił upadłość Julianny Grażyny Szafraniec, zamieszkałej w Warszawie (02-558), przy ul. Dąbrowskiego 15/5, PESEL 49031603747, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wydanym postanowieniem Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Pauliny Moździerz. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sadowym i gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe Julianny Grażyny Szafraniec ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt XIX GUp 92/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10625

Dodano: 2020-02-27 10:26:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szafraniec Julianna Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10625. Szafraniec Julianna Grażyna. Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 1070/19, XIX GUp 92/20. [BMSiG-10305/2020] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla. m.st Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie o sygn. akt XVIII GU 1070/19, ogłosił upadłość Julianny Grażyny Szafraniec, zamieszkałej w Warszawie (02-558), przy ul. Dąbrowskiego 15/5, PESEL 49031603747, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wydanym postanowieniem Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Pauliny Moździerz. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sadowym i gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe Julianny Grażyny Szafraniec ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt XIX GUp 92/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10625

Dodano: 2020-02-27 10:26:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szafrański Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2020-02-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10626. Szafrański Tomasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 173/20, XIX GUp 146/20. [BMSiG-10060/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza, iż postanowieniem z dnia 17 lutego 2020 r. ogłosił upadłość dłużnika Tomasza Szafrańskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Warszawie (PESEL 73120206290). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Tomasza Dec, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego, numer 942. Sąd określił, iż postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (sygnatura akt XIX GUp 146/20). Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w MSiG, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w MSiG przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10626

Dodano: 2020-02-27 10:27:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szafrański Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10626. Szafrański Tomasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 173/20, XIX GUp 146/20. [BMSiG-10060/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza, iż postanowieniem z dnia 17 lutego 2020 r. ogłosił upadłość dłużnika Tomasza Szafrańskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Warszawie (PESEL 73120206290). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Tomasza Dec, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego, numer 942. Sąd określił, iż postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (sygnatura akt XIX GUp 146/20). Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w MSiG, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w MSiG przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10626

Dodano: 2020-02-27 10:27:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Śliwa Roman w upadłości likwidacyjnej

2020-02-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10627. Śliwa Roman. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 222/19, VI GUp 16/20. [BMSiG-10180/2020] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, Wydział VI Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10 lutego 2020 roku, sygn. akt VI GU 222/19, ogłosił upadłość Romana Śliwy, ul. Bohaterów Getta 18/2, 57-220 Ziębice, PESEL 77092714135, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację jej majątku, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Łukasza Kozakiewicza, oraz syndyka masy upadłości w osobie Grzegorza Wichrowskiego (nr licencji 936). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 16/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10627

Dodano: 2020-02-27 10:27:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Śliwa Roman w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10627. Śliwa Roman. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 222/19, VI GUp 16/20. [BMSiG-10180/2020] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, Wydział VI Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10 lutego 2020 roku, sygn. akt VI GU 222/19, ogłosił upadłość Romana Śliwy, ul. Bohaterów Getta 18/2, 57-220 Ziębice, PESEL 77092714135, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację jej majątku, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Łukasza Kozakiewicza, oraz syndyka masy upadłości w osobie Grzegorza Wichrowskiego (nr licencji 936). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 16/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10627

Dodano: 2020-02-27 10:27:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Tuszyńska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2020-02-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10628. Tuszyńska Małgorzata. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 762/19/4, X GUp 29/20/4. [BMSiG-10298/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 19.02.2020 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 762/19/4, ogłosił upadłość dłużniczki - Małgorzaty Tuszyńskiej, zamieszkałej w Mysłowicach przy ulicy Robotniczej 5/12, posiadającej numer PESEL 43041309727, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sędziego komisarza Sąd wyznaczył w osobie SSR Anny Janickiej-Łęckiej, a syndyka masy upadłości w osobie Zbigniewa Suligi, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 183. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W zgłoszeniu wierzytelności należy podać sygnaturę akt X GUp 29/20/4. Adres Sądu: Katowice, ul. Lompy 14. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10628

Dodano: 2020-02-27 10:28:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Tuszyńska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10628. Tuszyńska Małgorzata. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 762/19/4, X GUp 29/20/4. [BMSiG-10298/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 19.02.2020 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 762/19/4, ogłosił upadłość dłużniczki - Małgorzaty Tuszyńskiej, zamieszkałej w Mysłowicach przy ulicy Robotniczej 5/12, posiadającej numer PESEL 43041309727, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sędziego komisarza Sąd wyznaczył w osobie SSR Anny Janickiej-Łęckiej, a syndyka masy upadłości w osobie Zbigniewa Suligi, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 183. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W zgłoszeniu wierzytelności należy podać sygnaturę akt X GUp 29/20/4. Adres Sądu: Katowice, ul. Lompy 14. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10628

Dodano: 2020-02-27 10:28:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Tuszyńska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10628. Tuszyńska Małgorzata. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 762/19/4, X GUp 29/20/4. [BMSiG-10298/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 19.02.2020 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 762/19/4, ogłosił upadłość dłużniczki - Małgorzaty Tuszyńskiej, zamieszkałej w Mysłowicach przy ulicy Robotniczej 5/12, posiadającej numer PESEL 43041309727, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sędziego komisarza Sąd wyznaczył w osobie SSR Anny Janickiej-Łęckiej, a syndyka masy upadłości w osobie Zbigniewa Suligi, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 183. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W zgłoszeniu wierzytelności należy podać sygnaturę akt X GUp 29/20/4. Adres Sądu: Katowice, ul. Lompy 14. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10628

Dodano: 2020-02-27 10:28:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Wrożyna Augustyn w upadłości likwidacyjnej

2020-02-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10629. Wrożyna Augustyn. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 357/19, XII GUp 53/20. [BMSiG-10326/2020] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 19 lutego 2020 r., sygn. akt XII GU 357/19, ogłosił upadłość Augustyna Wrożyny, numer PESEL 50061405799, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. w Jastrzębiu-Zdroju. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Beaty Janas oraz syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Stępniewskiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować pod sygn. akt XII GUp 53/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10629

Dodano: 2020-02-27 10:29:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Wrożyna Augustyn w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10629. Wrożyna Augustyn. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 357/19, XII GUp 53/20. [BMSiG-10326/2020] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 19 lutego 2020 r., sygn. akt XII GU 357/19, ogłosił upadłość Augustyna Wrożyny, numer PESEL 50061405799, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. w Jastrzębiu-Zdroju. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Beaty Janas oraz syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Stępniewskiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować pod sygn. akt XII GUp 53/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10629

Dodano: 2020-02-27 10:29:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Zabawa Justyna w upadłości likwidacyjnej

2020-01-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10630. Zabawa Justyna. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 164/19, V GUp 4/20. [BMSiG-10242/2020] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie o sygn. akt V GU 164/19 ogłosił upadłość Justyny Zabawa, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Zielonej Górze, ul. Lisia 49/66, 65-093 Zielona Góra, numer PESEL 86031616946. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Annę Lichacz-Bujko. Na syndyka wyznaczono Julitę Kolasa-Kuczek, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 862. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności, w dwóch egzemplarzach, do sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 4/20, na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wydział X Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 4/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10630

Dodano: 2020-02-27 10:30:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Zabawa Justyna w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10630. Zabawa Justyna. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 164/19, V GUp 4/20. [BMSiG-10242/2020] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie o sygn. akt V GU 164/19 ogłosił upadłość Justyny Zabawa, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Zielonej Górze, ul. Lisia 49/66, 65-093 Zielona Góra, numer PESEL 86031616946. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Annę Lichacz-Bujko. Na syndyka wyznaczono Julitę Kolasa-Kuczek, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 862. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności, w dwóch egzemplarzach, do sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 4/20, na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wydział X Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 4/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10630

Dodano: 2020-02-27 10:30:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Zych Bogusław w upadłości likwidacyjnej

2020-02-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10631. Zych Bogusław. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 439/19, VIII GUp 40/20. [BMSiG-10275/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie o sygn. akt VIII GU 439/19, postanowił: 1. Ogłosić upadłość dłużnika Bogusława Zycha, zam.: 07-410 Ostrołęka, ul. Jezierskiego 4B/4, PESEL 65030714350, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Dagmarę Danilewicz-Kuklik, a na syndyka masy upadłości Marcina Kopacza (nr licencji 827); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdukcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 40/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10631

Dodano: 2020-02-27 10:31:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Zych Bogusław w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10631. Zych Bogusław. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 439/19, VIII GUp 40/20. [BMSiG-10275/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie o sygn. akt VIII GU 439/19, postanowił: 1. Ogłosić upadłość dłużnika Bogusława Zycha, zam.: 07-410 Ostrołęka, ul. Jezierskiego 4B/4, PESEL 65030714350, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Dagmarę Danilewicz-Kuklik, a na syndyka masy upadłości Marcina Kopacza (nr licencji 827); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdukcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 40/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10631

Dodano: 2020-02-27 10:31:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

PRESKA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10632. „PRESKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI we Wrocławiu. KRS 0000117781. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 czerwca 2002 r., sygn. akt VIII GUp 100/19. [BMSiG-10194/2020] W postępowaniu upadłościowym „PRESKA” sp. z o.o. w upadłości z siedzibą we Wrocławiu (nr KRS 117781) (sygn. VIII GUp 100/19), w dniu 22 stycznia 2020 r. została złożona lista wierzytelności, którą można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można, w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego, złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10632

Dodano: 2020-02-27 10:33:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Cargo 69 Internationale Spedition Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10633. „CARGO 69 INTERNATIONALE SPEDITION” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Szczecinie. KRS 0000135749. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 października 2002 r., sygn. akt XII GUp 20/14. [BMSiG-10174/2020] W związku ze sporządzeniem przez syndyka uzupełniającej listy wierzytelności złożonej w dniu 30 października 2019 roku oraz uzupełniającej listy wierzytelności złożonej w dniu 26 kwietnia 2017 roku w postępowaniu upadłościowym CARGO 69 INTERNATIONALE SPEDITION spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie, w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt XII GUp 20/14 - sędzia komisarz ogłasza, iż można je przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie do złożenia sprzeciwu co do uzupełniających list wierzytelności stosownie do treści art. 256 i 257 Prawa upadłościowego i naprawczego - w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w wydaniu lokalnym dziennika Gazeta Wyborcza i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10633

Dodano: 2020-02-27 10:33:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

CONCEPT SOLUTIONS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10634. „CONCEPT SOLUTIONS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000488761. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 grudnia 2013 r., sygn. akt XVIII GUp 689/19. [BMSiG-10062/2020] Sygn. akt XVIII GUp 689/19 Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec „Concept Solutions” Sp. z o.o. w upadłości, sygn. akt XVIII GUp 689/19, ogłasza, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi w dniu 17 stycznia 2020 r. listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadły, jeżeli projekt ww. listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Syndyk Marcin Krzemiński MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10634

Dodano: 2020-02-27 10:34:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

JAROMA S.A. w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10635. „JAROMA” SPÓŁKA AKCYJNA w Jarocinie. KRS 0000067255. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 grudnia 2001 r., sygn. akt V GUp 43/19 „oprócz of”. [BMSiG-10042/2020] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym dłużnika: JAROMA S.A. w Jarocinie, KRS 0000067255, sygn. akt V GUp 43/19 „ oprócz of” syndyk masy upadłości złożył dnia 2 stycznia 2020 roku uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a pokój 2, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10635

Dodano: 2020-02-27 10:34:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Aniołkowska Agata w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10636. Aniołkowska Agata. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 196/19. [BMSiG-10295/2020] XIV GUp 196/19 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 17 grudnia 2019 r. lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Agaty Aniołkowskiej, PESEL 79032608809, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres dla korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 196/19. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10636

Dodano: 2020-02-27 10:34:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Bednarska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10637. Bednarska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 252/19. [BMSiG-10320/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 13 lutego 2020 r. złożona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności upadłego Małgorzaty Bednarskiej (PESEL 71042812508), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 252/19, Sądu Rejonowego w Kielcach). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 498) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności upadłego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10637

Dodano: 2020-02-27 10:34:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Bielecki Michał w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10638. Bielecki Michał. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 130/18 „of”. [BMSiG-10188/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Michała Bieleckiego (sygn. akt IX GUp 130/18 „of”), została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi przez syndyka w dniu 21 stycznia 2020 r. uzupełniająca lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia - wnieść przeciwko niej sprzeciw - przez wierzyciela co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10638

Dodano: 2020-02-27 10:34:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Borysiak Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10639. Borysiak Małgorzata. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydzial Gospodarczy, sygn. akt V GUp 75/19. [BMSiG-10118/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Borysiak, zamieszkałej w Legnicy (59-220) ul. Bydgoska 18, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że w dniu 11 grudnia 2019 r. syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności obejmującą wierzytelności zgłoszone w postępowaniu sygn. akt V GUp 75/19 oraz wierzytelności, które podlegają umieszczeniu na liście wierzytelności z urzędu. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Legnicy, mieszczącego się przy ul. Złotoryjskiej 19, 59-220 Legnica. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy z wierzycieli umieszczonych na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje również upadłemu. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10639

Dodano: 2020-02-27 10:35:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Choińska Joanna w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10640. Choińska Joanna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 307/18. [BMSiG-10219/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 15 stycznia 2020 r. złożona przez Syndyka masy upadłości Joanny Choińskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL 62112208682), uzupełniająca lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 307/18). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności Upadłego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10640

Dodano: 2020-02-27 10:35:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Ciesielski Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10641. Ciesielski Ryszard. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 210/18. [BMSiG-10058/2020] Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Ryszarda Ciesielskiego, informuje, że w dniu 29 sierpnia 2019 roku została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi lista wierzytelności upadłego Ryszarda Ciesielskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego przy ul. Kościerskiej 69, 83-340 Sierakowice, nr ewidencyjny PESEL 64112200138. Zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy przy ul. Piekarniczej 10 w godzinach pracy Sądu. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10641

Dodano: 2020-02-27 10:35:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Ciszek Marcin w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10642. Ciszek Marcin. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 94/19. [BMSiG-10317/2020] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Marcina Ciszek, zam.: Dębica, sygn. akt V GUp 94/19, zawiadamia, że Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności. Uzupełniającą listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p. u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw do uzupełniającej listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10642

Dodano: 2020-02-27 10:36:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Czerniawski Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10643. Czerniawski Tadeusz. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 77/17. [BMSiG-10327/2020] W związku ze złożeniem przez syndyka w dniu 24 czerwca 2019 r. listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Tadeusza Czerniawskiego - sygn. akt XII GUp 77/17 - Sędzia komisarz ogłasza, iż można ją przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - czytelnia akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie złożenia do Sędziego komisarza sprzeciwu co do listy wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10643

Dodano: 2020-02-27 10:36:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Derenda Halina w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10644. Derenda Halina. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 335/19. [BMSiG-10134/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Haliny Derendy, PESEL 61102804064, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 335/19, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10644

Dodano: 2020-02-27 10:36:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Dynur Dominika w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10645. Dynur Dominika. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 255/19. [BMSiG-10141/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Dominiki Dynur, PESEL 85090109507, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 255/19, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności z dnia 20.12.2019 r., oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10645

Dodano: 2020-02-27 10:36:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Dziuban Joanna w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10646. Dziuban Joanna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 326/19. [BMSiG-10126/2020] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Joanny Dziuban, zam.: Przemyśl, PESEL 72022009648, sygn. akt V GUp 326/19, Sądu Rejonowego w Rzeszowie, zawiadamia, iż została sporządzona i przekazana Sędziemu Komisarzowi I uzup. lista wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.) w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą, na warunkach określonych w art. 256-258 p.u., złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10646

Dodano: 2020-02-27 10:36:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Dziuban Joanna w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10646. Dziuban Joanna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 326/19. [BMSiG-10126/2020] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Joanny Dziuban, zam.: Przemyśl, PESEL 72022009648, sygn. akt V GUp 326/19, Sądu Rejonowego w Rzeszowie, zawiadamia, iż została sporządzona i przekazana Sędziemu Komisarzowi I uzup. lista wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.) w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą, na warunkach określonych w art. 256-258 p.u., złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10646

Dodano: 2020-02-27 10:36:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Fabjański Piotr w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10647. Fabjański Piotr. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 116/19. [BMSiG-10052/2020] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Piotr Fabjański (PESEL 83121707379), prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 116/19, została złożona lista wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w Sekretariacie Referatu Upadłości, VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24 pokój nr 5. W terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10647

Dodano: 2020-02-27 10:37:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Fereńczuk Renata w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10648. Fereńczuk Renata. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 99/19. [BMSiG-10138/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Renaty Fereńczuk, PESEL 73040809669 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt (VIII GUp 99/19), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności obejmującą rozstrzygnięcia syndyka co do skutecznie zgłoszonych wierzytelności przez wierzycieli oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 6 pawilon „B”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10648

Dodano: 2020-02-27 10:37:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Flisikowska Maria w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10649. Flisikowska Maria. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, XII GUp 65/18. [BMSiG-10315/2020] W związku ze złożeniem przez syndyka masy upadłości w dniu 7 lutego 2019 roku oraz 11 lutego 2019 roku uzupełniających list wierzytelności Sędziemu komisarzowi, w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Marii Flisikowskiej, sygn. akt XII GUp 65/18, Sędzia komisarz ogłasza, iż można je przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie złożenia do Sędziego komisarza sprzeciwu, co do uzupełniających list wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10649

Dodano: 2020-02-27 10:37:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Frankowska Marta w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10650. Frankowska Marta. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 477/18. [BMSiG-10144/2020] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: Marty Frankowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Krakowie (PESEL 79070304381) (sygn. akt VIII GUp 477/18), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. B-6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10650

Dodano: 2020-02-27 10:37:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gapińska Karolina w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10651. Gapińska Karolina. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 764/19, X GUp 1104/18. [BMSiG-10065/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Karoliny Gapińskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obwieszcza, że syndyk sporządził i przekazał dnia 26 sierpnia 2019 r. sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygn. akt XIX GUp 764/19 (poprzednio X GUp 1104/18). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście, może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile lista wierzytelności nie jest zgodna z jej wnioskami lub oświadczeniami (art. 256 P.u). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10651

Dodano: 2020-02-27 10:38:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Gicgier Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10652. Gicgier Sylwia. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 46/19. [BMSiG-10228/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Sylwii Gicgier, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: ul. Pocztowa 6/18, 66-010 NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI, numer PESEL 88030706068, zawiadamia, że w dniu 18.12.2019 r. syndyk złożył uzupełniającą listę wierzytelności nr 1, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy pl. Słowiański 12 pok. 115. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10652

Dodano: 2020-02-27 10:38:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Jolanta Goliszek GOLISZEK - CENTRUM PODLOGI w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10653. Goliszek Jolanta prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Jolanta Goliszek „Goliszek - Centrum Podłogi” we Wrocławiu. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 71/16. [BMSiG-10068/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jolanty Goliszek (PESEL 54080103308), zamieszkałej we Wrocławiu, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Jolanta Goliszek „Goliszek - Centrum Podłogi” we Wrocławiu (sygn. akt VIII GUp 71/16), ogłasza, że w dniu 15 marca 2017 roku została mu przekazana uzupełniająca lista wierzytelności w tym postępowaniu, którą każdy zainteresowany możne przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista wierzytelności nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10653

Dodano: 2020-02-27 10:38:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Granicki Cezary w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10654. Granicki Cezary. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 198/18/9. [BMSiG-10271/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Cezarego Granickiego (numer PESEL 48020306995), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 198/18/9), syndyk masy upadłości złożył listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie X Wydziału Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, i w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść sprzeciw stosownie do treści art. 256 i nast. Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10654

Dodano: 2020-02-27 10:38:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Janowska-Kaczmarska Zenona w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10655. Janowska-Kaczmarska Zenona. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 252/18. [BMSiG-10115/2020] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Zenony Janowskiej-Kaczmarskiej, PESEL 54052710008, sygn. akt V GUp 252/18, Sądu Rejonowego w Rzeszowie, zawiadamia, iż została sporządzona i przekazana Sędziemu Komisarzowi I uzupełniająca lista wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.) w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą, na warunkach określonych w art. 256-258 p.u., złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10655

Dodano: 2020-02-27 10:39:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Jaroch Dorota w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10656. Jaroch Dorota. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 168/19. [BMSiG-10329/2020] XIV GUp 168/19 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 w związku z art. 4912 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498) została sporządzona przez syndyka i przekazana mu w dniu 21 stycznia 2020 roku lista wierzytelności Doroty Jaroch, nr PESEL 79102912708, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel może wnieść sprzeciw od listy wierzytelności ze wskazaniem sygnatury sygn. akt XIV GUp 168/19, na adres Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, al. Kościuszki 107/109. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10656

Dodano: 2020-02-27 10:39:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kisiel Natalia w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10657. Kisiel Natalia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1002/19. [BMSiG-10090/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Natalii Kisiel (PESEL 64032416000), zamieszkałej w Warszawie, sygn. akt XVIII GUp 1002/19, ogłasza, że syndyk sporządził i w dniu 24 stycznia 2020 r. przekazał Sędziemu Komisarzowi uzupełnienie listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10657

Dodano: 2020-02-27 10:39:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Kochan Kaja w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10658. Kochan Kaja. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 137/19. [BMSiG-10204/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Kai Kochan, numer PESEL 82122809707, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 137/19), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 11 września 2019 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10658

Dodano: 2020-02-27 10:39:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Kocimska Stanisława w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10659. Kocimska Stanisława. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 87/18. [BMSiG-10038/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Stanisławy Kocimskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 87/18), podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził uzupełniającą listę wierzytelności nr 2. Uzupełniającą listę wierzytelności nr 2 można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie, ul. Artyleryjska 3C, pok. 109, tel. 89 676 03 03. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10659

Dodano: 2020-02-27 10:40:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kociuba Janusz w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10660. Kociuba Janusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1289/19. [BMSiG-10074/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Janusza Kociuby w upadłości (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), sygn. akt XIX GUp 1289/19, ogłasza, że syndyk w dniu 22 stycznia 2020 r. sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o dacie złożenia listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Syndyk Marek Malecha MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10660

Dodano: 2020-02-27 10:40:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Komorowski Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10661. Komorowski Grzegorz. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 180/19”of”. [BMSiG-10205/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Grzegorza Komorowskiego, sygn. akt VII GUp 180/19 „of”, ogłasza, że syndyk w dniu 11 lutego 2020 r. (data stempla pocztowego) złożył listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10661

Dodano: 2020-02-27 10:40:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Kucharski Paweł w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10662. Kucharski Paweł. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 134/16. [BMSiG-10207/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącego działalności gospodarczej, Pawła Kucharskiego (numer PESEL 89090402097), zamieszkałego we Wrocławiu przy ul. Granicznej 2 DC/24 (sygn. akt VIII GUp 134/16), ogłasza, że w dniu 28 stycznia 2019 r. została mu przekazana druga uzupełniająca lista wierzytelności w tym postępowaniu, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10662

Dodano: 2020-02-27 11:26:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Kujawa Anna w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10663. Kujawa Anna. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 88/18. [BMSiG-10143/2020] W związku ze złożeniem przez syndyka listy wierzytelności w dniu 13 marca 2019 roku sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Anny Kujawy, sygn. akt XII GUp 88/18, sędzia komisarz ogłasza, iż można ją przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie do złożenia sprzeciwu co do listy wierzytelności stosownie do treści art 256 i 257 Prawa upadłościowego - w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10663

Dodano: 2020-02-27 11:27:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Kukliński Janusz w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10664. Kukliński Janusz. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, XII GUp 33/18. [BMSiG-10332/2020] W związku ze złożeniem przez syndyka w dniu 22 lipca 2019 r. uzupełniającej listy wierzytelności sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Janusza Kuklińskiego, sygn. akt XII GUp 33/18, sędzia komisarz ogłasza, iż można ją przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie do złożenia sprzeciwu co do uzupełniającej listy wierzytelności stosownie do treści art. 256 i 257 Prawa upadłościowego - w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10664

Dodano: 2020-02-27 11:27:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kunicka Ewa w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10665. Kunicka Ewa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 998/19. [BMSiG-10128/2020] Sędzia Komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Ewy Kunickiej, PESEL 57091505224, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - sygn. akt XVIII GUp 998/19, syndyk sporządził i w dniu 16 stycznia 2020 r. przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.). Każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p.u., w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosić do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10665

Dodano: 2020-02-27 11:28:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Babiak Lesław w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10666. Babiak Lesław. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 317/19. [BMSiG-10034/2020] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Lesława Babiaka, zam.: Tarnobrzeg, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, toczącym się przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie pod sygn. V GUp 317/19, sporządzona i przekazana została sędziemu komisarzowi pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności. Listę wierzytelności każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4. Każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 ustawy Prawo upadłościowe w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi złożyć sprzeciw do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10666

Dodano: 2020-02-27 11:29:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Łuczkowski Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10667. Łuczkowski Tomasz. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 205/17. [BMSiG-10054/2020] Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Tomasza Łuczkowskiego, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 92111902638), zamieszkałej przy ul. Piastowskiej 104G/7, 80-358 Gdańsk, informuje, że w dniu 14 stycznia 2020 roku została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności upadłego. Zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe, w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10 w godzinach urzędowania Sądu. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10667

Dodano: 2020-02-27 11:31:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Maciąg Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10668. Maciąg Małgorzata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 467/19. [BMSiG-10195/2020] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 Prawa upadłościowego, została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi uzupełniająca lista wierzytelności nr II w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Maciąg, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, ze wskazaniem sygnatury akt XVIII GUp 467/19. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10668

Dodano: 2020-02-27 11:32:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Maciak Dorota w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10669. Maciak Dorota. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 254/18. [BMSiG-10131/2020] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Doroty Maciak, zamieszkałej: Oleszyce, PESEL 72092410081, sygn. akt V GUp 254/18, Sądu Rejonowego w Rzeszowie, zawiadamia, iż została sporządzona i przekazana Sędziemu Komisarzowi I uzupełniająca lista wierzytelności. Listy te może przeglądać każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.) w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów. W terminie 2 tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą, na warunkach określonych w art. 256-258 p.u., złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10669

Dodano: 2020-02-27 11:32:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Maciejewski Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10670. Maciejewski Krzysztof. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 936/19. [BMSiG-10096/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Maciejewskiego w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XVIII GUp 936/19, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu w dniu 23 stycznia 2020 r. przez syndyka listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10670

Dodano: 2020-02-27 11:33:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Mączyński Andrzej Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10671. Mączyński Andrzej Stanisław. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 78/19. [BMSiG-10129/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Stanisława Mączyńskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp „of” 78/19, syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C pokój 109 (tel. 89 676-03-03). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10671

Dodano: 2020-02-27 11:34:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Małecka Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10672. Małecka Jolanta. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 26/19. [BMSiG-10277/2020] XIV GUp 26/19 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 10 stycznia 2020 r. VIII uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Jolanty Małeckiej, PESEL 62112101428, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres dla korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 26/19. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10672

Dodano: 2020-02-27 11:36:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Michalski Marcin Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10673. Michalski Marcin Krzysztof. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1165/19. [BMSiG-10210/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marcina Krzysztofa Michalskiego, PESEL 69092404778, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, toczącym się pod sygn. akt XIX GUp 1165/19 ogłasza, że została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 18 lutego 2020 roku trzecia uzupełniająca lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt (parter) Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Syndyk Marcin Gałązka MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10673

Dodano: 2020-02-27 11:39:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Miernik Anna w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10674. Miernik Anna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 308/19. [BMSiG-10224/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 4 lutego 2020 r. złożona przez syndyka masy upadłości Anny Miernik, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL 53021609602), lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 308/19). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności Upadłego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10674

Dodano: 2020-02-27 11:40:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Miętek Michał w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10675. Miętek Michał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1175/19. [BMSiG-10110/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że syndyk złożył sędziemu komisarzowi w dniu 4 lutego 2020 r. listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Michała Miętek, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Warszawie (sygn. akt XIX GUp 1175/19), oraz poucza o prawie wniesienia do sędziego komisarza sprzeciwu co do uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, co do odmowy uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadłemu jeżeli projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sprzeciw winien być sporządzony zgodnie z art. 257 Prawa upadłościowego. Listy wierzytelności można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, w godzinach urzędowania sądu. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10675

Dodano: 2020-02-27 11:40:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Nowak-Massalska Anna w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10676. Nowak Anna. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 40/19. [BMSiG-10337/2020] W postępowaniu upadłościowym Anny Nowak, PESEL 85091803486, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 40/19), w dniu 22.01.2020 r. została złożona lista wierzytelności, którą można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, przy ul. Złotoryjskiej 19 w Legnicy. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza, co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10676

Dodano: 2020-02-27 11:42:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Nowak Emilia w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10677. Nowak Emilia. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, XII GUp 102/18. [BMSiG-10319/2020] W związku ze złożeniem przez syndyka listy wierzytelności w dniu 24 października 2019 roku sędziemu komisarzowi, w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Emilii Nowak, sygn. akt XII GUp 102/18, Sędzia komisarz ogłasza, iż można ją przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, Czytelnia akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie złożenia do sędziego komisarza sprzeciwu, co do listy wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10677

Dodano: 2020-02-27 11:42:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

OLE-PAR Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Marek Pajor w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10678. Pajor Marek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „OLE-PAR” Przedsiębiorstwo Produkcyjno- -Handlowo-Usługowe Marek Pajor w upadłości w Łodzi. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 252/17. [BMSiG-10152/2020] Sygn. akt XIV GUp 252/17 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że w dniu 21 stycznia 2020 roku została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi trzecia uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Marka Pajora, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „OLE-PAR” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Marek Pajor w upadłości z siedzibą w Łodzi, PESEL 53030713714. Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy może złożyć sprzeciw do sędziego komisarza, zgodnie z art. 256 Prawa upadłościowego, na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 252/17. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10678

Dodano: 2020-02-27 11:42:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Pasierbek Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10679. Pasierbek Krzysztof. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1035/19. [BMSiG-10291/2020] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Krzysztof Pasierbek, XIX GUp 1035/19, podaje do publicznej wiadomości, że syndyk masy upadłości złożył w dniu 5 lutego 2020 r. listę wierzytelności listę. Każdy zainteresowany może przeglądać wyżej wymienioną listę w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadły, jeżeli projekt wyżej wymienionej listy wierzytelności nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10679

Dodano: 2020-02-27 11:44:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Pijecka Renata w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10680. Pijecka Renata. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 73/19 „of”. [BMSiG-10227/2020] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Renaty Pijeckiej, PESEL 64102406526, nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 73/19 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 12 lutego 2020 roku uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 2, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10680

Dodano: 2020-02-27 11:44:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

PLATFORMA PALIWOWA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10681. PLATFORMA PALIWOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Lublinie. KRS 0000318544. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 listopada 2008 r., sygn. akt IX GUp 59/17. [BMSiG-10085/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Platforma Paliwowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (sygn. akt IX GUp 59/17), została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi przez syndyka w dniu 3 lutego 2020 roku uzupełniająca lista wierzytelności nr 2. Listę wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 18, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw - przez wierzyciela co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, upadły może wnieść sprzeciw, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10681

Dodano: 2020-02-27 11:45:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Polański Piotr w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10682. Polański Piotr. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 135/19. [BMSiG-10037/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Piotra Polańskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp „of” 135/19 syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listy każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C, pokój 109 (tel. 89 676-03-03). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10682

Dodano: 2020-02-27 11:45:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Puchała Lucyna w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10683. Puchała Lucyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 411/18. [BMSiG-10148/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Lucyny Puchały, PESEL 62122700420 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt (VIII GUp 411/18), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi cztery uzupełniające listy wierzytelności, obejmujące rozstrzygnięcia syndyka co do skutecznie zgłoszonych wierzytelności przez wierzycieli oraz, że listy te można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 6, pawilon „B”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10683

Dodano: 2020-02-27 11:45:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Radaszewska Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10684. Radaszewska Jadwiga. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 304/19. [BMSiG-10151/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jadwigi Radaszewskiej, nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 304/19, sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 8 stycznia 2020 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10684

Dodano: 2020-02-27 11:45:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Salwowska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10685. Salwowska Elżbieta Ewa. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 159/19 „of”. [BMSiG-10198/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Elżbiety Ewy Salwowskiej, sygn. akt VII GUp 159/19 „of”, ogłasza, że syndyk w dniu 7 lutego 2020 r. złożył listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego, przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw, co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskiem lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10685

Dodano: 2020-02-27 11:46:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Skóra Mateusz w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10686. Skóra Mateusz. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 137/19. [BMSiG-10303/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Mateusza Skóry, numer PESEL 92061503572, zamieszkałego: ul. Armii Krajowej 6/19, 45-070 Opole, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 137/19, zawiadamia, że syndyk masy upadłości złożył listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w Sądzie Rejonowym w Opolu, ul. Ozimska 60A. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia, na podstawie art. 256 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 roku, poz. 233), można złożyć sprzeciw spełniający wymogi art. 257 i 258 przywołanej ustawy. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10686

Dodano: 2020-02-27 11:46:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Sowiński Henryk w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10687. Sowiński Henryk. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 149/19. [BMSiG-10119/2020] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Henryka Sowińskiego, zamieszkałego w Przemyślu, PESEL 60031017099, sygn. akt V GUp 149/19, Sądu Rejonowego w Rzeszowie, zawiadamia, iż została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi I uzupełniająca lista wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.) w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów. W terminie 2 tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą, na warunkach określonych w art. 256-258 p.u., złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10687

Dodano: 2020-02-27 11:46:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Suduł Bogdan w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10688. Suduł Bogdan. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 3/18. [BMSiG-10267/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że zostało sporządzone i w dniu 23 stycznia 2020 r. złożone przez syndyka masy upadłości trzecie uzupełnienie listy wierzytelności upadłego Bogdana Suduła (nr PESEL 37051602431), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 3/18 Sądu Rejonowego w Kielcach). Uzupełnienie listy wierzytelności zostało wyłożone do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2344) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia prawo złożenia sprzeciwu do uzupełnienia listy wierzytelności upadłego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10688

Dodano: 2020-02-27 11:47:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Tomaszewski Julian w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10689. Tomaszewski Julian. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 334/18. [BMSiG-10107/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Juliana Tomaszewskiego, zamieszkałego w Przemyślu, PESEL 46062108014, sygn. akt V GUp 334/18, Sądu Rejonowego w Rzeszowie, zawiadamia, iż została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi II uzupełniająca lista wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.), w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów. W terminie 2 tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą, na warunkach określonych w art. 256-258 p.u., złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10689

Dodano: 2020-02-27 11:47:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Tur Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10690. Tur Małgorzata. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 456/19. [BMSiG-10111/2020] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Upadłej Małgorzaty Tur, zam.: Przemyśl, PESEL 65102801786, sygn. akt V GUp 456/19, Sądu Rejonowego w Rzeszowie, zawiadamia, iż została sporządzona i przekazana Sędziemu Komisarzowi II uzupełniająca lista wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.) w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów. W terminie 2 tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą, na warunkach określonych w art. 256-258 p.u., złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10690

Dodano: 2020-02-27 11:47:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Tyl Elwira w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10691. Tyl Elwira. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 229/19 of. [BMSiG-10262/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Elwiry Tyl (PESEL 51072103007), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 229/19 of), ogłasza, że sporządzona została druga uzupełniająca lista wierzytelności, przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi 16 stycznia 2020 r., uzupełniona w dniu 29 stycznia 2020 r., którą można przeglądać w sekretariacie (czytelni akt) Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10691

Dodano: 2020-02-27 11:48:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Walczak Bogumiła w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10692. Walczak Bogumiła. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 312/19 of. [BMSiG-10199/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Bogumiły Walczak, numer PESEL 76071208201, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 312/19 of), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności (poz. 1-3, Zw 1-3), przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 6 lutego 2020 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia- -Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można, w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego, złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10692

Dodano: 2020-02-27 11:48:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Węgrzynowska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10693. Węgrzynowska Agnieszka. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 292/19. [BMSiG-10285/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Węgrzynowskiej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 292/19 sporządzone zostało przez syndyka i przekazane dnia 22 stycznia 2020 r. uzupełnienie listy wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać uzupełnienie listy wierzytelności w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10693

Dodano: 2020-02-27 11:49:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Więch Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10694. Więch Tomasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1159/19. [BMSiG-10069/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Tomasza Więch w upadłości (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), sygn. akt XIX 1159/19, ogłasza, że w dniu 6.02.2020 roku syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XIX, Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o dacie złożenia listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Syndyk Marcin Krzemiński MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10694

Dodano: 2020-02-27 11:49:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Wiśniewski Jacek w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10695. Wiśniewski Jacek. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 37/19. [BMSiG-10063/2020] XIV GUp 37/19 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi lista wierzytelności oraz pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Jacka Wiśniewskiego, PESEL 64102110416, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 37/19. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10695

Dodano: 2020-02-27 11:49:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Witnik Eugeniusz w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10696. Witnik Eugeniusz. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 56/19. [BMSiG-10330/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Eugeniusza Witnika, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 56/19), podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził listę wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie, ul. Artyleryjskiej 3C, pok. 109, tel. 89 676 03 03. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10696

Dodano: 2020-02-27 11:51:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Wojciechowski Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10697. Wojciechowski Andrzej. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 111/18. [BMSiG-10268/2020] XIV GUp 111/18 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 8 stycznia 2020 r. V uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Wojciechowskiego, PESEL 63011107955, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres dla korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 111/18. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10697

Dodano: 2020-02-27 11:51:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Wojciechowski Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10698. Wojciechowski Andrzej. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 111/18. [BMSiG-10273/2020] Sygn. akt XIV GUp 111/18 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz zawiadamia, że postanowieniem z dnia 31 stycznia 2020 r., na podstawie art. 261 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe, dokonała z urzędu zmiany listy wierzytelności złożonej przez syndyka w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Wojciechowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w zakresie odnoszącym się do wierzyciela Skarbu Państwa - Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście. Od powyższego postanowienia w terminie tygodniowym można wnieść zażalenie do Sądu Rejonowego dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podając sygnaturę akt XIV GUp 111/18. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10698

Dodano: 2020-02-27 11:51:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Woźniak-Drabek Monika w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10699. Woźniak-Drabek Monika. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 284/19. [BMSiG-10123/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Moniki Woźniak-Drabek, PESEL 75040505125 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt (VIII GUp 284/19), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B”, pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10699

Dodano: 2020-02-27 11:51:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Woźniak Wiesław w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10700. Woźniak Wiesław. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 362/18. [BMSiG-10070/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Wiesława Woźniak, zam.: Rakszawa, numer PESEL 73022217794, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o sygnaturze akt V GUp 362/18, została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi Lista Wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter) przy ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów. Każdy zainteresowany może na warunkach określonych w art. 255 ust. 2 pr. up. i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10700

Dodano: 2020-02-27 11:52:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Ziółkowska Paulina i Ziółkowski Paweł w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10701. Ziółkowski Paweł. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp „of” 57/19. [BMSiG-10246/2020] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Pawła Ziółkowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp „of” 57/19 syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 1. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C, pokój 109 (tel. 89 676-03-03). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10701

Dodano: 2020-02-27 11:52:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Chodakowska Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 10702. Chodakowska Magdalena. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 51/19. [BMSiG-10097/2020] Sygn. akt XIV GUp 51/19 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że został złożony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości Magdaleny Chodakowskiej (PESEL 75112716886), obejmujący II kategorię wierzytelności. Plan ten upadła i wierzyciele mogą przeglądać w czytelni XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia o planie podziału mogą wnieść przeciwko planowi zarzuty do sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź. Sygn. akt XIV GUp 51/19. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10702

Dodano: 2020-02-27 11:55:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Czechowski Leon w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 10703. Czechowski Leon. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 231/18. [BMSiG-10176/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Leona Czechowskiego, nieprowadzącego działalności gospodarczej w upadłości, w sprawie o sygn. akt XV GUp 231/18, informuje, że został sporządzony i przedłożony w dniu 18 listopada 2019 r. ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości dla kategorii II. Plan ten można przeglądać w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia wnieść zarzuty. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10703

Dodano: 2020-02-27 11:55:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Filipowicz Monika w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 10704. Filipowicz Monika. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 310/18. [BMSiG-10142/2020] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Moniki Filipowicz, zam. Przemyśl, PESEL 84121005467, sygn. akt GUp 310/18, Sądu Rejonowego w Rzeszowie, zawiadamia, iż został sporządzony i przekazany sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości obejmujący wierzytelności II kategorii. Plan ten, może przeglądać każdy zainteresowany (art. 349 p.u.), w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów. W terminie 2 tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” można wnosić przeciwko planowi zarzuty (art. 350 p.u.). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10704

Dodano: 2020-02-27 11:55:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Froncowicz Zenon w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 10705. Froncowicz Zenon. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 263/17. [BMSiG-10076/2020] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Zenona Froncowicza, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 263/17, syndyk masy upadłości złożył Sędziemu Komisarzowi plan podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału funduszów można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu planu podziału sędziemu komisarzowi można wnieść zarzuty przeciwko temu planowi podziału. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10705

Dodano: 2020-02-27 11:56:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Horoszko Eliza w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 10706. Horoszko Eliza. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 231/19. [BMSiG-10335/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Elizy Horoszko, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Kwitnącej 5 m. 11 (sygn. akt XVIII GUp 231/19, poprzednio X GUp 779/17), zawiadamia, iż syndyk złożył ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości Elizy Horoszko, który można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul.Czerniakowskiej 100A, w godzinach urzędowania Sądu, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10706

Dodano: 2020-02-27 11:56:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Józefiak Patrycja w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 10707. Józefiak Patrycja. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 116/18. [BMSiG-10184/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 116/18 dotyczącej upadłości dłużniczki Patrycji Józefiak, zamieszkałej w Rybniku, PESEL 92072610401, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk masy upadłości dnia 22.07.2019 r. złożył ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości z dnia 19.07.2019 r. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie XII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23, pok. 115 (w godzinach pracy sekretariatu). Zarzuty przeciwko planowi podziału można wnosić do sędziego komisarza w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10707

Dodano: 2020-02-27 11:57:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Mermaid Construction Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 10708. MERMAID CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS 0000288914. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 września 2007 r., sygn. akt XIX GUp 35/19. [BMSiG-10156/2020] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym spółki Mermaid Construction sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XIX GUp 35/19 (poprzednia X GUp 222/15), został sporządzony i przekazany Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydziału XIX Gospodarczego przy ul. Czerniakowskiej 100A, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wnieść przeciwko planowi podziału zarzuty. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10708

Dodano: 2020-02-27 11:57:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Pajek Rafał Janusz w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 10709. Pajek Rafał Janusz. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 134/17. [BMSiG-10149/2020] W związku ze złożeniem przez syndyka w dniu 1 lipca 2019 roku ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości w postępowaniu upadłościowym, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Rafała Janusza Pajek, sygn. akt XII GUp 134/17, sędzia komisarz ogłasza, iż ostateczny plan podziału można przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42, i poucza o prawie złożenia zarzutów co do ostatecznego planu podziału w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10709

Dodano: 2020-02-27 11:57:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Piasecka Joanna w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 10710. Piasecka Joanna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 677/19. [BMSiG-10153/2020] Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, w postępowaniu upadłościowym Joanny Piaseckiej (PESEL 72103110809), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia, iż został sporządzony ostateczny plan podziału funduszów masy. Każdy zainteresowany może przeglądać ostateczny plan podziału funduszów masy w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i wnieść do niego zarzuty Sędziemu Komisarzowi. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10710

Dodano: 2020-02-27 11:58:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Pieczara Barbara w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 10711. Pieczara Barbara. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 13/16. [BMSiG-10146/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Barbary Pieczary, PESEL 60120300123 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt (VIII GUp 13/16), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału oraz, że plan ten można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B”, pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ostatecznym planie podziału sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi zarzuty przeciwko niniejszemu planowi. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10711

Dodano: 2020-02-27 11:58:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Piotrowski Sławomir Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 10712. Piotrowski Sławomir Tadeusz. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 9/18. [BMSiG-10245/2020] Sygn. akt XIV GUp 9/18 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że w dniu 10.01.2020 r. został złożony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości Sławomira Tadeusza Piotrowskiego, numer PESEL 64012807295, obejmujący II kategorię wierzytelności. Plan ten, upadły i wierzyciele mogą przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia o planie podziału mogą wnieść przeciwko planowi zarzuty do sędziego komisarza, na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź. Sygn. akt XIV GUp 9/18. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10712

Dodano: 2020-02-27 12:00:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Tubek Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 10713. Tubek Łukasz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 428/18. [BMSiG-10130/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Łukasza Tubka, PESEL 93021014659, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt (VIII GUp 428/18), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału oraz, że plan ten można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B”, pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia można zgłaszać sędziemu komisarzowi zarzuty przeciwko niniejszemu planowi podziału. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10713

Dodano: 2020-02-27 12:00:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Agencja Ochrony EFEKT WAR-MA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-01-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10591. AGENCJA OCHRONY „EFEKT WAR-MA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Olsztynie. KRS 0000102752. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 marca 2002 r., sygn. akt V GU 208/19, V GUp 7/20. [BMSiG-10300/2020] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 16 stycznia 2020 r. (sygn. akt V GU 208/19): 1. ogłosił upadłość Agencji Ochrony „Efekt WAR-MA” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie (KRS nr 0000102752); 2. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia; 3. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. na sędziego komisarza wyznaczył Sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Joannę Bury, a na zastępcę sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Łukasza Rybusa; 6. na syndyka upadłości wyznaczył Panią Annę Kurzyńską (nr licencji 1191). Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygnaturą V GUp 7/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10591

Dodano: 2020-02-27 17:25:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Agencja Ochrony EFEKT WAR-MA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10591. AGENCJA OCHRONY „EFEKT WAR-MA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Olsztynie. KRS 0000102752. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 marca 2002 r., sygn. akt V GU 208/19, V GUp 7/20. [BMSiG-10300/2020] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 16 stycznia 2020 r. (sygn. akt V GU 208/19): 1. ogłosił upadłość Agencji Ochrony „Efekt WAR-MA” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie (KRS nr 0000102752); 2. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia; 3. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. na sędziego komisarza wyznaczył Sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Joannę Bury, a na zastępcę sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Łukasza Rybusa; 6. na syndyka upadłości wyznaczył Panią Annę Kurzyńską (nr licencji 1191). Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygnaturą V GUp 7/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10591

Dodano: 2020-02-27 17:25:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

APPLE PEEL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-01-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10593. APPLE PEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Łodzi. KRS 0000157541. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 kwietnia 2003 r., sygn. akt XIV GU 304/19, XIV GUp 12/20. [BMSiG-10258/2020] Sygn. akt XIV GU 304/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 28 stycznia 2020 r. została ogłoszona upadłość Apple Peel Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (KRS 157541), uznając, że postępowanie ma charakter główny. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Justynę Kowalską, na zastępcę Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego Bogdana Woźniaka, na syndyka Dorotę Zielińską, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 292. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Zgłoszenia należy przesłać na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 12/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 040/2020 (5930) z dnia 27 lutego 2020 r. → Pozycja 10593

Dodano: 2020-02-27 17:29:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

APPLE PEEL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-02-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10593. APPLE PEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Łodzi. KRS 0000157541. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 kwietnia 2003 r., sygn. akt XIV GU 304/19, XIV GUp 12/20. [BMSiG-10258/2020] Sygn. akt XIV GU 304/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 28 stycznia 2020 r. została ogłoszona upadłość Apple Peel Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (KRS 157541), uznając, że postępowanie ma charakter główny. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Justynę Kowalską, na zastępcę Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego Bogdana Woźniaka, na syndyka Dorotę Zielińską, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 292. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnyc