Informacje

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Bohdziewicz Aniela Krsytyna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-01 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37224. Bohdziewicz Aniela Krsytyna. Sąd Rejonowy w Jelenie Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 49/19, V GUp 33/19. [BMSiG-37091/2019] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, w dniu 1 lipca 2019 r. w sprawie z wniosku Anieli Krystyny Bohdziewicz o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GU 49/19) postanowił: 1. ogłosić upadłość Anieli Krystyny Bohdziewicz, PESEL 80012706686, zamieszkałej w Kamiennej Górze, ul. Fabryczna 5/3, 58-400 Kamienna Góra, nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. określić sposób prowadzenia postępowania upadłościowego jako obejmujący likwidacje majątku upadłego, 3. wezwać wierzycieli upadłego aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 5. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Skowron, 6. syndykiem masy upadłości wyznaczyć Alinę Musiałowską. nr licencji nr 240. Proces upadłości będzie się toczyć pod sygnaturą V GUp 33/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37224

Dodano: 2019-07-17 09:44:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Bohdziewicz Aniela Krsytyna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37224. Bohdziewicz Aniela Krsytyna. Sąd Rejonowy w Jelenie Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 49/19, V GUp 33/19. [BMSiG-37091/2019] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, w dniu 1 lipca 2019 r. w sprawie z wniosku Anieli Krystyny Bohdziewicz o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GU 49/19) postanowił: 1. ogłosić upadłość Anieli Krystyny Bohdziewicz, PESEL 80012706686, zamieszkałej w Kamiennej Górze, ul. Fabryczna 5/3, 58-400 Kamienna Góra, nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. określić sposób prowadzenia postępowania upadłościowego jako obejmujący likwidacje majątku upadłego, 3. wezwać wierzycieli upadłego aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 5. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Skowron, 6. syndykiem masy upadłości wyznaczyć Alinę Musiałowską. nr licencji nr 240. Proces upadłości będzie się toczyć pod sygnaturą V GUp 33/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37224

Dodano: 2019-07-17 09:44:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Górska Dorota w upadłości likwidacyjnej

2019-07-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37225. Górska Dorota. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 553/19, VIII GUp 315/19. [BMSiG-37234/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 9.07.2019 r., sygn. akt VIII GU 553/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Doroty Górskiej (PESEL 64031116628), zamieszkałej pod adresem: Krużlowa Wyżna 194, 33-325 Krużlowa Wyżna, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Ewę Włoczewską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Aleksandry Kostrz - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 727; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać od Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie na rzecz pełnomocnika z urzędu - adwokata Michała Kaczmarskiego kwotę 2 214,00 zł (dwa tysiące dwieście czternaście złotych 00/100) brutto (w tym podatek VAT w stawce 23%) tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 315/19. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37225

Dodano: 2019-07-17 09:46:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Górska Dorota w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37225. Górska Dorota. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 553/19, VIII GUp 315/19. [BMSiG-37234/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 9.07.2019 r., sygn. akt VIII GU 553/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Doroty Górskiej (PESEL 64031116628), zamieszkałej pod adresem: Krużlowa Wyżna 194, 33-325 Krużlowa Wyżna, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Ewę Włoczewską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Aleksandry Kostrz - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 727; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać od Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie na rzecz pełnomocnika z urzędu - adwokata Michała Kaczmarskiego kwotę 2 214,00 zł (dwa tysiące dwieście czternaście złotych 00/100) brutto (w tym podatek VAT w stawce 23%) tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 315/19. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37225

Dodano: 2019-07-17 09:46:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Jastrząb Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37226. Jastrząb Maria. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 68/19, V GUp 68/19. [BMSiG-37261/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie V GU 68/19 (V GUp 68/19) ogłoszona została upadłość dłużniczki - Marii Jastrząb, zamieszkałej przy ul. Nowa Kolonia 11/26, 87-300 Brodnica, numer PESEL 55121811844, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Przemysława Kowalskiego, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Szulca, nr licencji 1162. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19) i niniejsze postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37226

Dodano: 2019-07-17 09:47:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Jastrząb Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37226. Jastrząb Maria. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 68/19, V GUp 68/19. [BMSiG-37261/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie V GU 68/19 (V GUp 68/19) ogłoszona została upadłość dłużniczki - Marii Jastrząb, zamieszkałej przy ul. Nowa Kolonia 11/26, 87-300 Brodnica, numer PESEL 55121811844, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Przemysława Kowalskiego, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Szulca, nr licencji 1162. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19) i niniejsze postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37226

Dodano: 2019-07-17 09:47:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Jarosz Iwona w upadłości likwidacyjnej

2019-07-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37227. Jarosz Iwona. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 93/19, VIII GUp 141/19. [BMSiG-37233/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 5 lipca 2019 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z wniosku dłużnika Iwony Jarosz, o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej („of”), sygn. akt VIII GU 93/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Iwony Jarosz zamieszkałej przy ul. Nowodzielskiej 10/50B 16-123 Kuźnica, PESEL 80080316222, nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć Sędziego Izabellę Perkowską na Sędziego komisarza; 5. wyznaczyć J K J spółkę z o.o. z siedzibą w miejscowości Zaścianki, KRS 0000688560, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Jarosława Krzysztofa Jakubowskiego (nr licencji 1109) na syndyka masy upadłości; 6. ustalić, że upadłość została ogłoszona o godzinie 1150; 7. ustalić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) - (Dz. Urz. UE.L z dnia 20 maja 2015 r. nr 141, str. 19 ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu powyższego Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowymi Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dniu od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 141/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37227

Dodano: 2019-07-17 09:48:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Jarosz Iwona w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37227. Jarosz Iwona. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 93/19, VIII GUp 141/19. [BMSiG-37233/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 5 lipca 2019 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z wniosku dłużnika Iwony Jarosz, o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej („of”), sygn. akt VIII GU 93/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Iwony Jarosz zamieszkałej przy ul. Nowodzielskiej 10/50B 16-123 Kuźnica, PESEL 80080316222, nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć Sędziego Izabellę Perkowską na Sędziego komisarza; 5. wyznaczyć J K J spółkę z o.o. z siedzibą w miejscowości Zaścianki, KRS 0000688560, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Jarosława Krzysztofa Jakubowskiego (nr licencji 1109) na syndyka masy upadłości; 6. ustalić, że upadłość została ogłoszona o godzinie 1150; 7. ustalić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) - (Dz. Urz. UE.L z dnia 20 maja 2015 r. nr 141, str. 19 ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu powyższego Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowymi Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dniu od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 141/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37227

Dodano: 2019-07-17 09:48:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Jasiński Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-07-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37228. Jasiński Piotr. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 120/19, V GUp „of” 85/19. [BMSiG-37027/2019] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 10 lipca 2019 r. (sygn. akt V GU „of” 120/19) postanawia: 1. na podstawie przepisów ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 r., ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Piotra Jasińskiego, zamieszkałego w Olsztynie, ul. Józefa Piłsudskiego 58/147, 10-450 Olsztyn, PESEL 76070201656, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na sędziego komisarza wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Pawła Rynko, 5. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Jana Wasilewskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 85/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37228

Dodano: 2019-07-17 09:49:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Jasiński Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37228. Jasiński Piotr. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 120/19, V GUp „of” 85/19. [BMSiG-37027/2019] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 10 lipca 2019 r. (sygn. akt V GU „of” 120/19) postanawia: 1. na podstawie przepisów ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 r., ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Piotra Jasińskiego, zamieszkałego w Olsztynie, ul. Józefa Piłsudskiego 58/147, 10-450 Olsztyn, PESEL 76070201656, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na sędziego komisarza wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Pawła Rynko, 5. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Jana Wasilewskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 85/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37228

Dodano: 2019-07-17 09:49:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kałużny Robert w upadłości likwidacyjnej

2019-07-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37229. Kałużny Robert. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 311/19, VIII GUp 308/19. [BMSiG-37046/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 4.07.2019 r., sygn. akt VIII GU 311/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Roberta Kałużnego (PESEL 58062211751), zamieszkałego pod adresem: Tymbark 303, 34-650 Tymbark, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Ewę Ostrowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Wasilewskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 560; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 308/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37229

Dodano: 2019-07-17 09:50:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kałużny Robert w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37229. Kałużny Robert. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 311/19, VIII GUp 308/19. [BMSiG-37046/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 4.07.2019 r., sygn. akt VIII GU 311/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Roberta Kałużnego (PESEL 58062211751), zamieszkałego pod adresem: Tymbark 303, 34-650 Tymbark, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Ewę Ostrowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Wasilewskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 560; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 308/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37229

Dodano: 2019-07-17 09:50:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Krośnie

Kapusta Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37230. Kapusta Grzegorz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 968/18, VIII GUp 313/19. [BMSiG-37053/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 2.07.2019 r., sygn. akt VIII GU 968/18: I. ogłoszono upadłość Grzegorza Kapusty, zamieszkałego w Krakowie, PESEL: 69082300752 - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmującą likwidację majątku dłużnika; II. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Aleksandrę Machowską; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Romana Kuśnierza (Kuśnierz), nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 977; VI. uznano, że sądy polskie posiadają w niniejszej sprawie jurysdykcję na podstawie art. 382 p.u. oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. stwierdzono, że postępowanie niniejsze jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia nr 2015/848. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 313/19. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37230

Dodano: 2019-07-17 09:51:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Krośnie

Kapusta Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37230. Kapusta Grzegorz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 968/18, VIII GUp 313/19. [BMSiG-37053/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 2.07.2019 r., sygn. akt VIII GU 968/18: I. ogłoszono upadłość Grzegorza Kapusty, zamieszkałego w Krakowie, PESEL: 69082300752 - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmującą likwidację majątku dłużnika; II. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Aleksandrę Machowską; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Romana Kuśnierza (Kuśnierz), nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 977; VI. uznano, że sądy polskie posiadają w niniejszej sprawie jurysdykcję na podstawie art. 382 p.u. oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. stwierdzono, że postępowanie niniejsze jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia nr 2015/848. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 313/19. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37230

Dodano: 2019-07-17 09:51:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Karnas Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-07-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37231. Karnas Danuta. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 167/19 of, VIII GUp 194/19 of. [BMSiG-37245/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 5 lipca 2019 r., sygn. akt VIII GU 167/19 of, ogłosił upadłość Danuty Karnas, numer PESEL 52020313848, zamieszkałej w Środzie Śląskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Marty Trześniewskiej i syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Nowaka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 215). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 194/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie zostały zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37231

Dodano: 2019-07-17 09:54:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Karnas Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-07-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37231. Karnas Danuta. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 167/19 of, VIII GUp 194/19 of. [BMSiG-37245/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 5 lipca 2019 r., sygn. akt VIII GU 167/19 of, ogłosił upadłość Danuty Karnas, numer PESEL 52020313848, zamieszkałej w Środzie Śląskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Marty Trześniewskiej i syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Nowaka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 215). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 194/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie zostały zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37231

Dodano: 2019-07-17 09:54:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Karnas Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37231. Karnas Danuta. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 167/19 of, VIII GUp 194/19 of. [BMSiG-37245/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 5 lipca 2019 r., sygn. akt VIII GU 167/19 of, ogłosił upadłość Danuty Karnas, numer PESEL 52020313848, zamieszkałej w Środzie Śląskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Marty Trześniewskiej i syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Nowaka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 215). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 194/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie zostały zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37231

Dodano: 2019-07-17 09:54:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kędzierska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-07-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37232. Kędzierska Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 52/19, XIX GUp 1121/19. [BMSiG-37020/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 9 lipca 2019 roku, sygn. akt XIX GU 52/19, ogłosił upadłość Agnieszki Kędzierskiej, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Górczewskiej 232C m. 12 (kod pocztowy 01-460), PESEL 78032203229, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XIX GUp 1121/19. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył na Sędziego komisarza SSR Piotra Kędzierskiego, a na syndyka Alicję Hnatkowską. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, na ręce Sędziego komisarza, podając sygn. akt XIX GUp 1121/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37232

Dodano: 2019-07-17 09:55:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kędzierska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37232. Kędzierska Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 52/19, XIX GUp 1121/19. [BMSiG-37020/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 9 lipca 2019 roku, sygn. akt XIX GU 52/19, ogłosił upadłość Agnieszki Kędzierskiej, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Górczewskiej 232C m. 12 (kod pocztowy 01-460), PESEL 78032203229, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XIX GUp 1121/19. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył na Sędziego komisarza SSR Piotra Kędzierskiego, a na syndyka Alicję Hnatkowską. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, na ręce Sędziego komisarza, podając sygn. akt XIX GUp 1121/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37232

Dodano: 2019-07-17 09:55:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Kudas Marcin w upadłości likwidacyjnej

2019-07-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37233. Kudas Marcin. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 81/19. [BMSiG-37253/2019] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie VI GU 81/19 postanowieniem z dnia 9 lipca 2019 roku postanowił: I. ogłosić upadłość Marcina Kudasa, zamieszkałego: Bolesławice 32, 58-140 Jaworzyna Śląska, posługującego się numerem PESEL 79102415331, obejmującą likwidację jego majątku; II. określić, iż upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Jerzego Szafrańskiego; VI. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Sebastiana Domańskiego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37233

Dodano: 2019-07-17 09:56:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Kudas Marcin w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37233. Kudas Marcin. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 81/19. [BMSiG-37253/2019] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie VI GU 81/19 postanowieniem z dnia 9 lipca 2019 roku postanowił: I. ogłosić upadłość Marcina Kudasa, zamieszkałego: Bolesławice 32, 58-140 Jaworzyna Śląska, posługującego się numerem PESEL 79102415331, obejmującą likwidację jego majątku; II. określić, iż upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Jerzego Szafrańskiego; VI. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Sebastiana Domańskiego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37233

Dodano: 2019-07-17 09:57:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kula-Zeman Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-07-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37234. Kula-Zeman Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 196/19, VIII GUp 311/19. [BMSiG-37047/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 5.07.2019 r., sygn. akt VIII GU 196/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Małgorzaty Kula-Zeman (NR PESEL 83082516720), zamieszkałej pod adresem: ul. Brzozowa 5, Piła Kościelicka, 32-540 Trzebinia, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Elżbietę Brzozowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Aleksandry Kostrz - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 727; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 311/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37234

Dodano: 2019-07-17 09:57:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kula-Zeman Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37234. Kula-Zeman Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 196/19, VIII GUp 311/19. [BMSiG-37047/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 5.07.2019 r., sygn. akt VIII GU 196/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Małgorzaty Kula-Zeman (NR PESEL 83082516720), zamieszkałej pod adresem: ul. Brzozowa 5, Piła Kościelicka, 32-540 Trzebinia, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Elżbietę Brzozowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Aleksandry Kostrz - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 727; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 311/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37234

Dodano: 2019-07-17 09:58:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kuryłowicz Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37235. Kuryłowicz Dariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 566/19, XIX GUp 1119/19. [BMSiG-37169/2019] Postanowieniem z dnia 9 lipca 2019 r., wydanym w postępowaniu o sygnaturze akt XIX GU 566/19, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Dariusza Kuryłowicza, PESEL 65092700050, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Trawiastej 23B, 04-607 Warszawa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd uznał postępowanie upadłościowe za główne postępowanie w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Mikołaja Lenarta (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1043). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygnatura akt XIX GUp 1119/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37235

Dodano: 2019-07-17 09:58:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kuryłowicz Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37235. Kuryłowicz Dariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 566/19, XIX GUp 1119/19. [BMSiG-37169/2019] Postanowieniem z dnia 9 lipca 2019 r., wydanym w postępowaniu o sygnaturze akt XIX GU 566/19, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Dariusza Kuryłowicza, PESEL 65092700050, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Trawiastej 23B, 04-607 Warszawa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd uznał postępowanie upadłościowe za główne postępowanie w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Mikołaja Lenarta (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1043). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygnatura akt XIX GUp 1119/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37235

Dodano: 2019-07-17 09:59:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Kutak Maciej w upadłości likwidacyjnej

2019-07-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37236. Kutak Maciej. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 124/19, VIII GUp 118/19. [BMSiG-37122/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 5.07.2019 roku, sygn. akt VIII GU 124/19, ogłosił upadłość Macieja Kutaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 91012403992. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózki-Chamali oraz syndyka w osobie Marii Kosiarz-Szewczykowskiej, numer licencji 425. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 118/19. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37236

Dodano: 2019-07-17 10:00:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Kutak Maciej w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37236. Kutak Maciej. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 124/19, VIII GUp 118/19. [BMSiG-37122/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 5.07.2019 roku, sygn. akt VIII GU 124/19, ogłosił upadłość Macieja Kutaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 91012403992. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózki-Chamali oraz syndyka w osobie Marii Kosiarz-Szewczykowskiej, numer licencji 425. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 118/19. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37236

Dodano: 2019-07-17 10:00:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Laszczak Żaneta w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37237. Laszczak Żaneta. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 90/19. [BMSiG-37336/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 22 maja 2019 r., sygn. akt VI GU 90/19, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Żanety Laszczak, numer PESEL 85102800189, w celu likwidacji majątku. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 1 miesiąca od daty obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Piotra Knapika. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Piotra Ligusa, nr licencji 635. Określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37237

Dodano: 2019-07-17 10:01:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Laszczak Żaneta w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37237. Laszczak Żaneta. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 90/19. [BMSiG-37336/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 22 maja 2019 r., sygn. akt VI GU 90/19, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Żanety Laszczak, numer PESEL 85102800189, w celu likwidacji majątku. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 1 miesiąca od daty obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Piotra Knapika. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Piotra Ligusa, nr licencji 635. Określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37237

Dodano: 2019-07-17 10:01:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Lucedarska-Kurek Olga w upadłości likwidacyjnej

2019-07-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37238. Lucedarska-Kurek Olga. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 123/19 of. [BMSiG-37069/2019] Postanowieniem z dnia 10 lipca 2019 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego w sprawie z wniosku: Olga Lucedarska-Kurek o ogłoszenie upadłości postanawia: I. ogłosić upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: Olgi Lucedarskiej-Kurek, zamieszkałej w Radomiu przy ulicy Okulickiego 82/51 (numer PESEL 80051403007) ze wskazaniem, iż upadłość obejmuje likwidację majątku; II. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Wojciecha Karwata; III. wyznaczyć syndyka w osobie Marka Czubaka, wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod pozycją 407; IV. wezwać wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37238

Dodano: 2019-07-17 10:02:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Lucedarska-Kurek Olga w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37238. Lucedarska-Kurek Olga. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 123/19 of. [BMSiG-37069/2019] Postanowieniem z dnia 10 lipca 2019 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego w sprawie z wniosku: Olga Lucedarska-Kurek o ogłoszenie upadłości postanawia: I. ogłosić upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: Olgi Lucedarskiej-Kurek, zamieszkałej w Radomiu przy ulicy Okulickiego 82/51 (numer PESEL 80051403007) ze wskazaniem, iż upadłość obejmuje likwidację majątku; II. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Wojciecha Karwata; III. wyznaczyć syndyka w osobie Marka Czubaka, wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod pozycją 407; IV. wezwać wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37238

Dodano: 2019-07-17 10:02:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Milanowska Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-06-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37239. Milanowska Maria. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 118/19, VIII GUp 124/19. [BMSiG-37312/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt VIII GU 118/19, postanowieniem z dnia 14 czerwca 2019 r. postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Marii Milanowskiej, zam.: 15-873 Białystok, ul. Bohaterów Monte Cassino 5 lokal 105, PESEL 46091511708, nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć Sędziego Artura Andrysewicza, a na syndyka masy upadłości wyznaczyć Stanisława Kamińskiego (nr licencji 198); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, w dwóch egzemplarzach, odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt VIII GUp 124/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37239

Dodano: 2019-07-17 10:03:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Milanowska Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37239. Milanowska Maria. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 118/19, VIII GUp 124/19. [BMSiG-37312/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt VIII GU 118/19, postanowieniem z dnia 14 czerwca 2019 r. postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Marii Milanowskiej, zam.: 15-873 Białystok, ul. Bohaterów Monte Cassino 5 lokal 105, PESEL 46091511708, nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć Sędziego Artura Andrysewicza, a na syndyka masy upadłości wyznaczyć Stanisława Kamińskiego (nr licencji 198); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, w dwóch egzemplarzach, odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt VIII GUp 124/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37239

Dodano: 2019-07-17 10:03:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Moos Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-07-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37240. Moos Marek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 632/19, XVIII GUp 984/19. [BMSiG-37240/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w postępowaniu o sygn. akt XVIII GU 632/19 postanowieniem z dnia 9 lipca 2019 roku ogłosił upadłość Marka Moos - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie, przy ul. Traktorzystów 26, 02-495 Warszawa (PESEL 84063018035). Sprawę zarejestrowano pod sygn. akt XVIII GUp 984/19. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Anety Kaftańskiej oraz syndyka w osobie Pawła Duduć, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 853. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37240

Dodano: 2019-07-17 10:04:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Moos Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37240. Moos Marek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 632/19, XVIII GUp 984/19. [BMSiG-37240/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w postępowaniu o sygn. akt XVIII GU 632/19 postanowieniem z dnia 9 lipca 2019 roku ogłosił upadłość Marka Moos - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie, przy ul. Traktorzystów 26, 02-495 Warszawa (PESEL 84063018035). Sprawę zarejestrowano pod sygn. akt XVIII GUp 984/19. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Anety Kaftańskiej oraz syndyka w osobie Pawła Duduć, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 853. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37240

Dodano: 2019-07-17 10:04:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Mruk Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2019-06-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37241. Mruk Stanisław. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GU 45/19 of, V GUp 86/19 of. [BMSiG-37159/2019] Syndyk Masy Upadłości zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Opolu postanowieniem z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie o sygn. akt V GU 45/19 of, które w załączeniu przedkładam, ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Stanisława Mruk, zamieszkałego: Jodłów 5, 48-385 Otmuchów, PESEL 45010507493, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Lilianę Krukowską i syndyka masy upadłości w osobie Dariusza Symula. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 86/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37241

Dodano: 2019-07-17 10:05:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Mruk Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37241. Mruk Stanisław. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GU 45/19 of, V GUp 86/19 of. [BMSiG-37159/2019] Syndyk Masy Upadłości zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Opolu postanowieniem z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie o sygn. akt V GU 45/19 of, które w załączeniu przedkładam, ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Stanisława Mruk, zamieszkałego: Jodłów 5, 48-385 Otmuchów, PESEL 45010507493, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Lilianę Krukowską i syndyka masy upadłości w osobie Dariusza Symula. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 86/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37241

Dodano: 2019-07-17 10:05:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Ormaniec Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-05-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37242. Ormaniec Elżbieta. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 97/19 of. [BMSiG-37077/2019] Postanowieniem z dnia 29 maja 2019 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VI GU 97/19 of postanowił: 1. ogłosić upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: Elżbiety Ormaniec, nr PESEL 88090707843, zamieszkałej: ul. Siedlakówka 72a, 34-322 Gilowice; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. na Sędziego komisarza wyznaczyć SSR Piotra Knapika; 4. na syndyka masy upadłości wyznaczyć Lucynę Tokarz, nr licencji 1230; 5. określić, że wszczęte postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37242

Dodano: 2019-07-17 10:06:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Ormaniec Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37242. Ormaniec Elżbieta. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 97/19 of. [BMSiG-37077/2019] Postanowieniem z dnia 29 maja 2019 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VI GU 97/19 of postanowił: 1. ogłosić upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: Elżbiety Ormaniec, nr PESEL 88090707843, zamieszkałej: ul. Siedlakówka 72a, 34-322 Gilowice; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. na Sędziego komisarza wyznaczyć SSR Piotra Knapika; 4. na syndyka masy upadłości wyznaczyć Lucynę Tokarz, nr licencji 1230; 5. określić, że wszczęte postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37242

Dodano: 2019-07-17 10:06:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Mruk Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-06-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37243. Mruk Teresa. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GU 62/19 of, V GUp 87/19 of. [BMSiG-37167/2019] Syndyk Masy Upadłości zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Opolu postanowieniem z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie o sygn. akt V GU 62/19 of, które w załączeniu przedkładam, ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Teresy Mruk, zamieszkałej: Jodłów 5, 48-385 Otmuchów, PESEL 47032020125, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Lilianę Krukowską i syndyka masy upadłości w osobie Dariusza Symula. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 87/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37243

Dodano: 2019-07-17 10:06:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Mruk Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37243. Mruk Teresa. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GU 62/19 of, V GUp 87/19 of. [BMSiG-37167/2019] Syndyk Masy Upadłości zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Opolu postanowieniem z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie o sygn. akt V GU 62/19 of, które w załączeniu przedkładam, ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Teresy Mruk, zamieszkałej: Jodłów 5, 48-385 Otmuchów, PESEL 47032020125, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Lilianę Krukowską i syndyka masy upadłości w osobie Dariusza Symula. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 87/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37243

Dodano: 2019-07-17 10:06:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Paruzel Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37244. Paruzel Tomasz. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 107/19, VIII GUp 121/19. [BMSiG-37110/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 8 lipca 2019 roku, sygn. akt VIII GU 107/19, ogłosił upadłość Tomasza Paruzel, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 73100805596, zamieszkałego: ul. Kiedrzyńska 130 m. 87, 42-215 Częstochowa. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózki-Chamali oraz syndyka Kancelarię Doradcy Restrukturyzacyjnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, KRS 0000775734, której członek zarządu reprezentujący spółkę samodzielnie w osobie Katarzyny Obojskiej posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 1293. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 121/19. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37244

Dodano: 2019-07-17 10:08:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Paruzel Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37244. Paruzel Tomasz. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 107/19, VIII GUp 121/19. [BMSiG-37110/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 8 lipca 2019 roku, sygn. akt VIII GU 107/19, ogłosił upadłość Tomasza Paruzel, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 73100805596, zamieszkałego: ul. Kiedrzyńska 130 m. 87, 42-215 Częstochowa. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózki-Chamali oraz syndyka Kancelarię Doradcy Restrukturyzacyjnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, KRS 0000775734, której członek zarządu reprezentujący spółkę samodzielnie w osobie Katarzyny Obojskiej posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 1293. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 121/19. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37244

Dodano: 2019-07-17 10:08:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Paszko Julian w upadłości likwidacyjnej

2019-06-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37245. Paszko Julian. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 114/19 of, VI GUp 103/19 „of”. [BMSiG-37042/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 12 czerwca 2019 r., sygn. akt VI GU 114/19 of, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Juliana Paszko - numer PESEL: 37070401491. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Mirosławę Huczek. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Krzysztofa Gulisa. Wszczęte postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 103/19 „of”. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37245

Dodano: 2019-07-17 10:09:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Paszko Julian w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37245. Paszko Julian. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 114/19 of, VI GUp 103/19 „of”. [BMSiG-37042/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 12 czerwca 2019 r., sygn. akt VI GU 114/19 of, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Juliana Paszko - numer PESEL: 37070401491. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Mirosławę Huczek. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Krzysztofa Gulisa. Wszczęte postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 103/19 „of”. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37245

Dodano: 2019-07-17 10:09:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Pohorelska Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2019-07-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37246. Pohorelska Magdalena. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 317/19, VIII GUp 309/19. [BMSiG-37052/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 5.07.2019 r., sygn. akt VIII GU 317/19, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Magdaleny Pohorelskiej (NR PESEL 79080200626), zamieszkałej pod adresem: ul. Sewera 2a, 30-134 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Elżbietę Brzozowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Anny Kabzy - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1042; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe będzie się toczyć pod sygn. VIII GUp 309/19. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37246

Dodano: 2019-07-17 10:10:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Pohorelska Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37246. Pohorelska Magdalena. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 317/19, VIII GUp 309/19. [BMSiG-37052/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 5.07.2019 r., sygn. akt VIII GU 317/19, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Magdaleny Pohorelskiej (NR PESEL 79080200626), zamieszkałej pod adresem: ul. Sewera 2a, 30-134 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Elżbietę Brzozowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Anny Kabzy - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1042; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe będzie się toczyć pod sygn. VIII GUp 309/19. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37246

Dodano: 2019-07-17 10:10:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Rojek Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-07-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37247. Rojek Barbara. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 120/19of. [BMSiG-37059/2019] Postanowieniem z dnia 10 lipca 2019 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego w sprawie z wniosku: Barbara Rojek o ogłoszenie upadłości postanawia: I. ogłosić upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: Barbary Rojek, zamieszkałej w Radomiu przy ulicy Stawowej 7/1 (numer PESEL 41122802448) ze wskazaniem, iż upadłość obejmuje likwidację majątku, II. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Podgórskiej, III. wyznaczyć syndyka w osobie Waldemara Kowalskiego, wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod pozycją 405, IV. wezwać wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37247

Dodano: 2019-07-17 10:11:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Rojek Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37247. Rojek Barbara. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 120/19of. [BMSiG-37059/2019] Postanowieniem z dnia 10 lipca 2019 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego w sprawie z wniosku: Barbara Rojek o ogłoszenie upadłości postanawia: I. ogłosić upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: Barbary Rojek, zamieszkałej w Radomiu przy ulicy Stawowej 7/1 (numer PESEL 41122802448) ze wskazaniem, iż upadłość obejmuje likwidację majątku, II. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Podgórskiej, III. wyznaczyć syndyka w osobie Waldemara Kowalskiego, wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod pozycją 405, IV. wezwać wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37247

Dodano: 2019-07-17 10:11:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Prędka Janina w upadłości likwidacyjnej

2019-07-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37248. Prędka Janina. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 88/19 „of”. [BMSiG-37185/2019] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 8 lipca 2019 r.: 1. ogłosił upadłość Janiny Prędka, numer PESEL 60051712705, zamieszkałej: przy ul. Koszalińska 68A/4, 78-400 Szczecinek; 2. określił, że upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji obwieszczenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczył SSR Pawła Dziadczyka na sędziego komisarza; 6. wyznaczył Annę Zofię Konieczną, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 825, na syndyka; 7. wskazał, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 8. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt VII GUp 88/19 „of”. Informacja dodatkowa - pouczenie: „Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich”. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37248

Dodano: 2019-07-17 10:12:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Prędka Janina w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37248. Prędka Janina. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 88/19 „of”. [BMSiG-37185/2019] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 8 lipca 2019 r.: 1. ogłosił upadłość Janiny Prędka, numer PESEL 60051712705, zamieszkałej: przy ul. Koszalińska 68A/4, 78-400 Szczecinek; 2. określił, że upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji obwieszczenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczył SSR Pawła Dziadczyka na sędziego komisarza; 6. wyznaczył Annę Zofię Konieczną, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 825, na syndyka; 7. wskazał, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 8. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt VII GUp 88/19 „of”. Informacja dodatkowa - pouczenie: „Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich”. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37248

Dodano: 2019-07-17 10:12:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Ptaszyński Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2019-06-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37249. Ptaszyński Grzegorz. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 183/18 of, V GUp 85/19 of. [BMSiG-37301/2019] Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 19 czerwca 2019 r., sygn. akt V GU 183/18 of, ogłoszono upadłość Grzegorza Ptaszyńskiego, PESEL 68050911071, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: 46-300 Olesno, ul. Leopolda Labora 20a. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej, na syndyka wyznaczono Barbarę Kościółek, nr licencji 219. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej do Sędziego komisarza na adres Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60a, do sygn. akt V GUp 85/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powywoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). Określić, że Grzegorz Ptaszyński ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37249

Dodano: 2019-07-17 10:13:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Ptaszyński Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37249. Ptaszyński Grzegorz. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 183/18 of, V GUp 85/19 of. [BMSiG-37301/2019] Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 19 czerwca 2019 r., sygn. akt V GU 183/18 of, ogłoszono upadłość Grzegorza Ptaszyńskiego, PESEL 68050911071, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: 46-300 Olesno, ul. Leopolda Labora 20a. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej, na syndyka wyznaczono Barbarę Kościółek, nr licencji 219. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej do Sędziego komisarza na adres Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60a, do sygn. akt V GUp 85/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powywoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). Określić, że Grzegorz Ptaszyński ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37249

Dodano: 2019-07-17 10:13:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Rakoczy Mirosława w upadłości likwidacyjnej

2019-07-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37250. Rakoczy Mirosława. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 8/19, V GUp 34/19. [BMSiG-37100/2019] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, w dniu 2 lipca 2019 r. w sprawie z wniosku Mirosławy Rakoczy o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej (sygn. akt V GU 8/19) postanowił: 1. ogłosić upadłość Mirosławy Rakoczy (nr PESEL 64070808621), zamieszkałej: ul. Kościuszki 25, 58-530 Kowary (adres do korespondencji: ul. Jagiellońska 3/5, 58-530 Kowary) nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. określić sposób prowadzenia postępowania upadłościowego jako obejmujący likwidacje majątku upadłego, 3. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 5. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Krzysztofa Skrobowskiego, 6. na syndyka masy upadłości wyznaczyć Alinę Musiałowską. Proces upadłości będzie się toczyć pod sygnaturą V GUp 34/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37250

Dodano: 2019-07-17 10:14:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Rakoczy Mirosława w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37250. Rakoczy Mirosława. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 8/19, V GUp 34/19. [BMSiG-37100/2019] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, w dniu 2 lipca 2019 r. w sprawie z wniosku Mirosławy Rakoczy o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej (sygn. akt V GU 8/19) postanowił: 1. ogłosić upadłość Mirosławy Rakoczy (nr PESEL 64070808621), zamieszkałej: ul. Kościuszki 25, 58-530 Kowary (adres do korespondencji: ul. Jagiellońska 3/5, 58-530 Kowary) nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. określić sposób prowadzenia postępowania upadłościowego jako obejmujący likwidacje majątku upadłego, 3. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 5. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Krzysztofa Skrobowskiego, 6. na syndyka masy upadłości wyznaczyć Alinę Musiałowską. Proces upadłości będzie się toczyć pod sygnaturą V GUp 34/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37250

Dodano: 2019-07-17 10:14:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Rostowski Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37251. Rostowski Dariusz. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 496/19/6, X GUp 88/19/6. [BMSiG-37064/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 18 marca 2019 r., sygn. akt. X GU 496/19/6, ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika Dariusza Rostowskiego, zamieszkałego w Sosnowcu, ul. Jagiellońska 9/45, posiadającego nr PESEL: 66050603778, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bartłomieja Jochemczyka, a na syndyka masy upadłości Wojciecha Zymka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 104. Sprawa po ogłoszeniu upadłości prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 88/19/6. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia Sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do sygn. akt X GUp 88/19/6. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 1 miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je na adres jak wyżej, pod rygorem utraty prawa powoływania się w postępowaniu upadłościowym. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37251

Dodano: 2019-07-17 10:15:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Rostowski Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37251. Rostowski Dariusz. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 496/19/6, X GUp 88/19/6. [BMSiG-37064/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 18 marca 2019 r., sygn. akt. X GU 496/19/6, ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika Dariusza Rostowskiego, zamieszkałego w Sosnowcu, ul. Jagiellońska 9/45, posiadającego nr PESEL: 66050603778, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bartłomieja Jochemczyka, a na syndyka masy upadłości Wojciecha Zymka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 104. Sprawa po ogłoszeniu upadłości prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 88/19/6. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia Sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do sygn. akt X GUp 88/19/6. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 1 miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je na adres jak wyżej, pod rygorem utraty prawa powoływania się w postępowaniu upadłościowym. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37251

Dodano: 2019-07-17 10:15:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Różycka Daniela w upadłości likwidacyjnej

2019-06-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37252. Różycka Daniela. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 92/19. [BMSiG-37266/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 24.06.19 r. w sprawie V GUp 92/19 ogłoszona została upadłość dłużniczki Danieli Różyckiej, zamieszkałej pod adresem: Ciche 6, 87-305 Zbiczno, PESEL 53052816424, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Asesora sądowego Przemysława Kowalskiego, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka w osobie Tomasz Szulca (numer licencji: 1162); Wzywa wierzycieli upadłej Danieli Różyckiej do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; Stwierdza, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym; Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37252

Dodano: 2019-07-17 10:16:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Różycka Daniela w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37252. Różycka Daniela. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 92/19. [BMSiG-37266/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 24.06.19 r. w sprawie V GUp 92/19 ogłoszona została upadłość dłużniczki Danieli Różyckiej, zamieszkałej pod adresem: Ciche 6, 87-305 Zbiczno, PESEL 53052816424, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Asesora sądowego Przemysława Kowalskiego, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka w osobie Tomasz Szulca (numer licencji: 1162); Wzywa wierzycieli upadłej Danieli Różyckiej do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; Stwierdza, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym; Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37252

Dodano: 2019-07-17 10:16:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Sadowska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37253. Sadowska Katarzyna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 189/19 of, VIII GUp 195/19 of. [BMSiG-37264/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 5 lipca 2019 r., sygn. akt VIII GU 189/19 of, ogłosił upadłość Katarzyny Sadowskiej, numer PESEL 81070313300, zamieszkałej we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Horobiowskiego i syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Nowaka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 215). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 195/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie zostały zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37253

Dodano: 2019-07-17 10:18:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Sadowska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37253. Sadowska Katarzyna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 189/19 of, VIII GUp 195/19 of. [BMSiG-37264/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 5 lipca 2019 r., sygn. akt VIII GU 189/19 of, ogłosił upadłość Katarzyny Sadowskiej, numer PESEL 81070313300, zamieszkałej we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Horobiowskiego i syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Nowaka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 215). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 195/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie zostały zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37253

Dodano: 2019-07-17 10:18:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Sprycha Roman w upadłości likwidacyjnej

2019-07-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37254. Sprycha Roman. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 148/19, VIII GUp 116/19. [BMSiG-37127/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 5.07.2019 roku, sygn. akt VIII GU 148/19, ogłosił upadłość Romana Sprychy (Sprycha), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 52071306613. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózki-Chamali oraz syndyka w osobie Jacka Pietrzeli, nr licencji 926. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 116/19. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37254

Dodano: 2019-07-17 10:19:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Sprycha Roman w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37254. Sprycha Roman. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 148/19, VIII GUp 116/19. [BMSiG-37127/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 5.07.2019 roku, sygn. akt VIII GU 148/19, ogłosił upadłość Romana Sprychy (Sprycha), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 52071306613. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózki-Chamali oraz syndyka w osobie Jacka Pietrzeli, nr licencji 926. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 116/19. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37254

Dodano: 2019-07-17 10:19:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Sterczewska Joanna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-01 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37255. Sterczewska Joanna. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 378/19, XI GUp 207/19. [BMSiG-37291/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1 lipca 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 378/19, ogłosił upadłość dłużniczki Joanny Sterczewskiej, nr PESEL 80040410304, zamieszkałej w Poznaniu osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 207/19. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Ireny Flotyńskiej. Wyznaczono Syndyka w osobie Roberta Głowackiego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37255

Dodano: 2019-07-17 10:20:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Sterczewska Joanna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37255. Sterczewska Joanna. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 378/19, XI GUp 207/19. [BMSiG-37291/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1 lipca 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 378/19, ogłosił upadłość dłużniczki Joanny Sterczewskiej, nr PESEL 80040410304, zamieszkałej w Poznaniu osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 207/19. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Ireny Flotyńskiej. Wyznaczono Syndyka w osobie Roberta Głowackiego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37255

Dodano: 2019-07-17 10:20:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Siciński Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-07-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37256. Siciński Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 349/19, XVIII GUp 980/19. [BMSiG-37073/2019] OBWIESZCZENIE Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 8 lipca 2019: 1. ogłoszono upadłość Piotra Sicińskiego, zamieszkałego w Warszawie (nr PESEL 89032007492), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XVIII GU 349/19); 2. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod adresem Sądu: ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa (sygn. akt XVIII GUp 980/19); 3. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym (sygn. akt XVIII GUp 980/19); 4. wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Grzechnika oraz syndyka w osobie Małgorzaty Kardas- -Gołębiowskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 69); 5. określono, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37256

Dodano: 2019-07-17 10:22:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Siciński Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37256. Siciński Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 349/19, XVIII GUp 980/19. [BMSiG-37073/2019] OBWIESZCZENIE Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 8 lipca 2019: 1. ogłoszono upadłość Piotra Sicińskiego, zamieszkałego w Warszawie (nr PESEL 89032007492), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XVIII GU 349/19); 2. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod adresem Sądu: ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa (sygn. akt XVIII GUp 980/19); 3. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym (sygn. akt XVIII GUp 980/19); 4. wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Grzechnika oraz syndyka w osobie Małgorzaty Kardas- -Gołębiowskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 69); 5. określono, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37256

Dodano: 2019-07-17 10:22:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Sikora Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-07-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37257. Sikora Maria. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 133/19 of, VIII GUp 196/19 of. [BMSiG-37308/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 5 lipca 2019 r., sygn. akt VIII GU 133/19 of, ogłosił upadłość Marii Sikory, numer PESEL 64012112164, zamieszkałej we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Kurnickiego i syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Nowaka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 215). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz.U. poz. 498) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 196/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37257

Dodano: 2019-07-17 10:23:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Sikora Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37257. Sikora Maria. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 133/19 of, VIII GUp 196/19 of. [BMSiG-37308/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 5 lipca 2019 r., sygn. akt VIII GU 133/19 of, ogłosił upadłość Marii Sikory, numer PESEL 64012112164, zamieszkałej we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Kurnickiego i syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Nowaka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 215). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz.U. poz. 498) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 196/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37257

Dodano: 2019-07-17 10:24:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Sprycha Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37258. Sprycha Grażyna. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 120/19, VIII GUp 117/19. [BMSiG-37116/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 5.07.2019 roku, sygn. akt VIII GU 120/19, ogłosił upadłość Grażyny Sprychy (Sprycha) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 54052007003. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózki-Chamali oraz syndyka w osobie Jacka Pietrzeli, nr licencji 926. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 117/19. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37258

Dodano: 2019-07-17 10:25:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Sprycha Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37258. Sprycha Grażyna. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 120/19, VIII GUp 117/19. [BMSiG-37116/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 5.07.2019 roku, sygn. akt VIII GU 120/19, ogłosił upadłość Grażyny Sprychy (Sprycha) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 54052007003. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózki-Chamali oraz syndyka w osobie Jacka Pietrzeli, nr licencji 926. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 117/19. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37258

Dodano: 2019-07-17 10:25:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Szmeichel Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-06-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37259. Szmeichel Barbara. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 149/19, V GUp 97/19. [BMSiG-37272/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie V GU 149/19 (GUp 97/19) ogłoszona została upadłość dłużniczki Barbary Szmeichel zamieszkałej pod adresem: ul. Za Torem 16, 87-222 Książki, PESEL 73041811847, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmująca likwidację majątku dłużnika. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Barbary Trokowskiej- -Stempnik, urzędującej w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Szulca (numer licencji: 1162), urzędującego pod adresem: ul. Prosta 37/5, 87-100 Toruń. Wzywa wierzycieli, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Barbary Szmeichel, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Stwierdza, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.LIE.L.2015.141.19) i niniejsze postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37259

Dodano: 2019-07-17 10:26:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Szmeichel Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37259. Szmeichel Barbara. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 149/19, V GUp 97/19. [BMSiG-37272/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie V GU 149/19 (GUp 97/19) ogłoszona została upadłość dłużniczki Barbary Szmeichel zamieszkałej pod adresem: ul. Za Torem 16, 87-222 Książki, PESEL 73041811847, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmująca likwidację majątku dłużnika. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Barbary Trokowskiej- -Stempnik, urzędującej w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Szulca (numer licencji: 1162), urzędującego pod adresem: ul. Prosta 37/5, 87-100 Toruń. Wzywa wierzycieli, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Barbary Szmeichel, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Stwierdza, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.LIE.L.2015.141.19) i niniejsze postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37259

Dodano: 2019-07-17 10:26:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Tymrakiewicz Marzena w upadłości likwidacyjnej

2019-06-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37260. Tymrakiewicz Marzena. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 171/19 of, V GUp 93/19 of. [BMSiG-37317/2019] Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 czerwca 2019 r., sygn. akt V GU 171/19 of, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Marzeny Tymrakiewicz, PESEL 75122916683, zamieszkałej w Brzegu, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej i syndyka masy upadłości w osobie Dariusza Chudego, numer licencji 14. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego Komisarza pod adres: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 93/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37260

Dodano: 2019-07-17 10:27:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Tymrakiewicz Marzena w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37260. Tymrakiewicz Marzena. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 171/19 of, V GUp 93/19 of. [BMSiG-37317/2019] Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 czerwca 2019 r., sygn. akt V GU 171/19 of, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Marzeny Tymrakiewicz, PESEL 75122916683, zamieszkałej w Brzegu, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej i syndyka masy upadłości w osobie Dariusza Chudego, numer licencji 14. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego Komisarza pod adres: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 93/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37260

Dodano: 2019-07-17 10:27:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Wietrzychowska Wanda w upadłości likwidacyjnej

2019-07-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37261. Wietrzychowska Wanda. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 144/19 „of”, VII GUp 87/19 „of”. [BMSiG-37160/2019] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem sygn. akt VII GU 144/ 19 „of” z dnia 8 lipca 2019 r. ogłosił upadłość Wandy Wietrzychowskiej, PESEL 47072108746, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania Sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wyznaczył SSR Mariusza Dańczyszyna na Sędziego komisarza, Zdzisława Pawłowskiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 478, na syndyka. Jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3, ust. 1 Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Postępowanie prowadzić pod sygnaturą VII GUp 87/19 „of”. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37261

Dodano: 2019-07-17 10:28:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Wietrzychowska Wanda w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37261. Wietrzychowska Wanda. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 144/19 „of”, VII GUp 87/19 „of”. [BMSiG-37160/2019] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem sygn. akt VII GU 144/ 19 „of” z dnia 8 lipca 2019 r. ogłosił upadłość Wandy Wietrzychowskiej, PESEL 47072108746, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania Sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wyznaczył SSR Mariusza Dańczyszyna na Sędziego komisarza, Zdzisława Pawłowskiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 478, na syndyka. Jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3, ust. 1 Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Postępowanie prowadzić pod sygnaturą VII GUp 87/19 „of”. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37261

Dodano: 2019-07-17 10:28:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Witkowski Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2019-07-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37262. Witkowski Zbigniew. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 103/19, XIV GUp 183/19. [BMSiG-37211/2019] XIV GU 103/19 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla Łodz-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3 lipca 2019 roku ogłosił upadłość Zbigniewa Witkowskiego, numer PESEL 47022609914 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na sędziego komisarza wyznaczono SSR Bogdana Woźniaka. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Małgorzatę Strzelecką, nr. licencji 999. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi. Zgłoszenia należy przesłać do Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XIV Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Łódź, ul. Pomorska 37. Adres dla korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV Gup 183/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37262

Dodano: 2019-07-17 10:29:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Witkowski Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37262. Witkowski Zbigniew. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 103/19, XIV GUp 183/19. [BMSiG-37211/2019] XIV GU 103/19 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla Łodz-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3 lipca 2019 roku ogłosił upadłość Zbigniewa Witkowskiego, numer PESEL 47022609914 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na sędziego komisarza wyznaczono SSR Bogdana Woźniaka. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Małgorzatę Strzelecką, nr. licencji 999. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi. Zgłoszenia należy przesłać do Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XIV Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Łódź, ul. Pomorska 37. Adres dla korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV Gup 183/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37262

Dodano: 2019-07-17 10:29:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Włodarczyk Janina w upadłości likwidacyjnej

2019-07-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37263. Włodarczyk Janina. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 367/19, VIII GUp 314/19. [BMSiG-37230/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 9.07.2019 r., sygn. akt VIII GU 367/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Janiny Włodarczyk (PESEL 34011803226), zamieszkałej w Tarnowie, kod pocztowy 33-100, ul. Lwowska 22/30, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Ewę Włoczewską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Katarzyny Olejniczak - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 408; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego, stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 314/19. Pouczenie do pkt.: VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37263

Dodano: 2019-07-17 10:30:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Włodarczyk Janina w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37263. Włodarczyk Janina. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 367/19, VIII GUp 314/19. [BMSiG-37230/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 9.07.2019 r., sygn. akt VIII GU 367/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Janiny Włodarczyk (PESEL 34011803226), zamieszkałej w Tarnowie, kod pocztowy 33-100, ul. Lwowska 22/30, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Ewę Włoczewską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Katarzyny Olejniczak - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 408; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego, stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 314/19. Pouczenie do pkt.: VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37263

Dodano: 2019-07-17 10:30:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wojtczuk Gabriela w upadłości likwidacyjnej

2019-07-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37264. Wojtczuk Gabriela. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 308/19, XVIII GUp 977/19. [BMSiG-37328/2019] Gabriela Wojtczuk zamieszkała w Ząbkach - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (XVIII GU 308/19, XVIII GUp 977/19) Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 lipca 2019 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XVIII GU 308/19, ogłosił upadłość dłużnika Gabrieli Wojtczuk zamieszkałej w Ząbkach (05-091) przy ul. Lotniczej 34 (PESEL: 55021012426) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą XVIII GUp 977/19. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Grzechnika oraz syndyka w osobie Sławomira Witkowskiego (nr licencji 6). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności należy zgłaszać na adres Sądu z podaniem sygnatury akt - XVIII GUp 977/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 2015/848 z 20 maja 2015 (Dz. Urz. UE L nr 141), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37264

Dodano: 2019-07-17 10:31:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wojtczuk Gabriela w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37264. Wojtczuk Gabriela. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 308/19, XVIII GUp 977/19. [BMSiG-37328/2019] Gabriela Wojtczuk zamieszkała w Ząbkach - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (XVIII GU 308/19, XVIII GUp 977/19) Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 lipca 2019 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XVIII GU 308/19, ogłosił upadłość dłużnika Gabrieli Wojtczuk zamieszkałej w Ząbkach (05-091) przy ul. Lotniczej 34 (PESEL: 55021012426) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą XVIII GUp 977/19. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Grzechnika oraz syndyka w osobie Sławomira Witkowskiego (nr licencji 6). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności należy zgłaszać na adres Sądu z podaniem sygnatury akt - XVIII GUp 977/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 2015/848 z 20 maja 2015 (Dz. Urz. UE L nr 141), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37264

Dodano: 2019-07-17 10:31:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Wróblewska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-07-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37265. Wróblewska Agnieszka. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 254/19/6, X GUp 89/19/6. [BMSiG-37070/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 9 lipca 2019 r., sygn. akt X GU 254/19/6, ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika Agnieszki Wróblewskiej zamieszkałej w Bytomiu, posiadającej nr PESEL: 88070306767, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bartłomieja Jochemczyka, a na syndyka masy upadłości Wojciecha Zymka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 104. Sprawa po ogłoszeniu upadłości prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 89/19/6. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia Sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do sygn. akt X GUp 89/19/6. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 1 miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je na adres jak wyżej, pod rygorem utraty prawa powoływania się w postępowaniu upadłościowym. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37265

Dodano: 2019-07-17 10:32:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Wróblewska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37265. Wróblewska Agnieszka. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 254/19/6, X GUp 89/19/6. [BMSiG-37070/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 9 lipca 2019 r., sygn. akt X GU 254/19/6, ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika Agnieszki Wróblewskiej zamieszkałej w Bytomiu, posiadającej nr PESEL: 88070306767, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bartłomieja Jochemczyka, a na syndyka masy upadłości Wojciecha Zymka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 104. Sprawa po ogłoszeniu upadłości prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 89/19/6. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia Sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do sygn. akt X GUp 89/19/6. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 1 miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je na adres jak wyżej, pod rygorem utraty prawa powoływania się w postępowaniu upadłościowym. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37265

Dodano: 2019-07-17 10:32:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Znorko Marcin w upadłości likwidacyjnej

2019-07-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37266. Znorko Marcin. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 119/19, VIII GUp 142/19. [BMSiG-37228/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie z wniosku dłużnika Marcina Znorko, sygn. akt VIII GU 119/19, 8 lipca 2019 roku postanowiono: 1. ogłosić upadłość dłużnika Marcina Znorko, zam.: ul. Gajowa 61 m. 10, 15-794 Białystok, PESEL 81092004017, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć SSR Artura Andrysewicza, a na syndyka masy upadłości Józefa Glińskiego (nr licencji 100); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt VIII GUp 142/19. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37266

Dodano: 2019-07-17 10:33:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Znorko Marcin w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37266. Znorko Marcin. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 119/19, VIII GUp 142/19. [BMSiG-37228/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie z wniosku dłużnika Marcina Znorko, sygn. akt VIII GU 119/19, 8 lipca 2019 roku postanowiono: 1. ogłosić upadłość dłużnika Marcina Znorko, zam.: ul. Gajowa 61 m. 10, 15-794 Białystok, PESEL 81092004017, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć SSR Artura Andrysewicza, a na syndyka masy upadłości Józefa Glińskiego (nr licencji 100); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt VIII GUp 142/19. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37266

Dodano: 2019-07-17 10:33:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Szymczak Celestyna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37267. Szymczak Celestyna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 239/19, V GUp 236/19. [BMSiG-37194/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 lipca 2019 roku ogłosił upadłość dłużniczki Celestyny Szymczak, PESEL 74040603925, zamieszkałej w Starachowicach przy ul. Majówka 16/9; określił, że upadła Celestyna Szymczak jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie Doroty Tylus Chałońskiej - sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Pawła Dębniaka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 563; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz. Ur. UE L Nr 141, str. 19) a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. z dnia 7 grudnia 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 2171). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 236/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37267

Dodano: 2019-07-17 10:34:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Szymczak Celestyna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37267. Szymczak Celestyna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 239/19, V GUp 236/19. [BMSiG-37194/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 lipca 2019 roku ogłosił upadłość dłużniczki Celestyny Szymczak, PESEL 74040603925, zamieszkałej w Starachowicach przy ul. Majówka 16/9; określił, że upadła Celestyna Szymczak jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie Doroty Tylus Chałońskiej - sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Pawła Dębniaka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 563; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz. Ur. UE L Nr 141, str. 19) a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. z dnia 7 grudnia 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 2171). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 236/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37267

Dodano: 2019-07-17 10:34:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Adamczyk Jan w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37268. Adamczyk Jan. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 57/18. [BMSiG-37333/2019] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Jana Adamczyka (PESEL 58071700112), prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 57/18, została złożona III (trzecia) uzupełniająca lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Referatu Upadłości VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Bogusławskiego 24, oraz w kancelarii syndyka masy upadłości w Bielsku-Białej Bogumiła Bertoldi, ul. Dworkowa 8/2, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu. W terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37268

Dodano: 2019-07-17 10:38:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Marek Barański BACO OFFICE w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37269. Barański Marek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Marek Barański „BACO OFFICE” w Poznaniu. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 347/16. [BMSiG-37133/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Marka Barańskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Marek Barański „BACCO OFFICE” w Poznaniu, nr NIP 7810001176, REGON 632292128, sygnatura akt XI GUp 347/16, zawiadamia, że Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi III uzupełniającą listę wierzytelności (z dnia 6 marca 2019 roku), którą można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sędzia Sądu Rejonowego Adam Januszewski MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37269

Dodano: 2019-07-17 10:38:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Błaziak Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37270. Błaziak Marek. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 51/19. [BMSiG-37236/2019] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Marka Błaziaka, sygn. akt VI GUp 51/19. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37270

Dodano: 2019-07-17 10:39:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Bromirski Lucjan w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37271. Bromirski Lucjan. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 109/18. [BMSiG-37256/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu po ogłoszeniu upadłości Lucjana Bromirskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 109/18) zawiadamia, że dnia 8 lutego 2019 r. syndyk masy upadłości złożył listę wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, Wydziału V Gospodarczego, ul. Mickiewicza 10/16 p. nr 205; w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37271

Dodano: 2019-07-17 10:39:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Brzozowska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37272. Brzozowska Małgorzata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 661/19, X GUp 904/18. [BMSiG-37231/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Brzozowskiej, PESEL 72070101484, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zamieszkałej w Warszawie (sygn. akt sygn. akt XIX GUp 661/19, dawniej X GUp 904/18) syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi w dniu 19.06.2019 r. II uzupełniającą listę wierzytelności. Listę wierzytelności, może przeglądać każdy zainteresowany w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadły jeżeli projekt ww. listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37272

Dodano: 2019-07-17 10:39:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

F.T.U.H. STIWI­TRANS Szczepan Piotr Burczak w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37273. Burczak Szczepan Piotr prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą F.T.U.H STIWI-TRANS Szczepan Piotr Burczak w Pasłęku. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 64/18. [BMSiG-37030/2019] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Szczepana Piotra Burczaka przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą F.T.U.H. STIWI-TRANS Szczepan Piotr Burczak w Pasłęku, nr PESEL 78121512713, sygn. akt V GUp 64/18, została sporządzona druga uzupełniająca lista wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 21, pokój 524, i w terminie 14 dni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw od listy na adres Sądu Rejowego w Elblągu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37273

Dodano: 2019-07-17 10:39:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Cernecki Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37274. Cernecki Tadeusz. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 110/18. [BMSiG-37289/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu po ogłoszeniu upadłości Tadeusza Cerneckiego (sygn. akt V GUp 110/18) zawiadamia, że dnia 29 maja 2019 r. syndyk masy upadłości złożył listę wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, Wydziału V Gospodarczego, ul. Mickiewicza 10/16 p. nr 205; w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności, ten któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37274

Dodano: 2019-07-17 10:40:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Chojnacka Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37275. Chojnacka Maria. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 6465/19, X GUp 624/18. [BMSiG-37338/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w trybie art. 255 ust. 2 w zw. z art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego, obwieszcza o przekazaniu Sędziemu komisarzowi dnia 29 maja 2019 roku II uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Marii Chojnackiej oraz możliwości jej przeglądania w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy (ul. Czerniakowska 100A) i złożenia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37275

Dodano: 2019-07-17 10:40:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

DR-BUD Radosław Drozdowicz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37276. Drozdowicz Radosław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DR-BUD Radosław Drozdowicz w Wieliczce. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 68/14. [BMSiG-37173/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Radosława Drozdowicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą DR-BUD Radosław Drozdowicz w Wieliczce, sygn. akt (VIII GUp 68/14), ogłasza, iż syndyk złożył uzupełniającą listę wierzytelności Zw 67, którą to listę może przeglądać w sekretariacie Sądu każdy zainteresowany. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w MSiG każdy wierzyciel może zgłosić do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami, a jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37276

Dodano: 2019-07-17 10:42:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Ciosek Józef w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37277. Ciosek Józef. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 5/19. [BMSiG-37279/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Józefa Cioska (nr PESEL 52030301530), zamieszkałego w Platerówce, sygn. akt V GUp 5/19, zawiadamia że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, V Wydział Gospodarczy, w Jeleniej Górze przy ul. Bankowej 18. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37277

Dodano: 2019-07-17 10:42:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Czopor Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37278. Czopor Krzysztof. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 660/19 Ap-1, X GUp 1126/18. [BMSiG-37225/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Czopor, PESEL 83031419692, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zamieszkałego w Ząbkach (sygn. akt XVIII GUp 660/19 Ap-1; dawniej X GUp 1126/18) syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi w dniu 19 czerwca 2019 r. I uzupełniającą listę wierzytelności. Listę wierzytelności, może przeglądać każdy zainteresowany w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego - komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadły jeżeli projekt ww. listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37278

Dodano: 2019-07-17 10:42:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Dulas Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37279. Dulas Barbara. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 76/18 of. [BMSiG-37124/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Barbary Dulas, numer PESEL 49082907784, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 76/18 of), ogłasza, że sporządzona została uzupełniająca lista wierzytelności (poz. 20, Zw 20), przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi 30 maja 2019 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37279

Dodano: 2019-07-17 10:42:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gac Elżbieta Dorota w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37280. Gac Elżbieta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 842/19. [BMSiG-37162/2019] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 Prawa upadłościowego została sporządzona i w dniu 24 czerwca 2019 r. przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Gac, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - ze wskazaniem sygnatury akt XIX GUp 842/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37280

Dodano: 2019-07-17 10:43:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gajewski Rafał w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37281. Gajewski Rafał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 538/19. [BMSiG-37021/2019] Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 Prawa upadłościowego została sporządzona i w dniu 21 stycznia 2019 r. przekazana Sędziemu komisarzowi do akt postępowania upadłościowego lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Rafała Gajewskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, ze wskazaniem sygnatury akt XVIII GUp 538/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37281

Dodano: 2019-07-17 10:43:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Gałązka Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37282. Gałązka Anna. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 303/18, VIII GUp 9/19. [BMSiG-37139/2019] Działajac na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, z dnia 11 stycznia 2019 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 303/18, ogłaszającego upadłość Anny Gałązki, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk zawiadamia, że została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Ponadto syndyk wskazuje, że listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37282

Dodano: 2019-07-17 10:43:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Jarząb Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37283. Jarząb Tadeusz. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 125/18. [BMSiG-37086/2019] Sygn. akt XIV GUp 125/18 Sędzia komisarz zawiadamia, że syndyk masy upadłości Tadeusza Jarząba, PESEL 49042109991, złożył sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Powyższą listę można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy zainteresowany może złożyć sprzeciw do sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37283

Dodano: 2019-07-17 10:43:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Jezierska Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37284. Jezierska Sylwia. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 74/18 „of”. [BMSiG-37033/2019] Sędzia komisarz masy upadłości Sylwii Jezierskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt V GUp 74/18 „of”, zawiadamia, iż została sporządzona I uzupełniająca lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym w Elblągu przy ul. płk Dąbka 21 (sekretariat pok. 522) i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37284

Dodano: 2019-07-17 10:44:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Kacprzak Eugeniusz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37285. Kacprzak Eugeniusz. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 133/18of. [BMSiG-37044/2019] Zarządzeniem z dnia 4 lipca 2019 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Eugeniusza Kacprzaka, PESEL 60010303894, ogłasza o sporządzeniu przez syndyka listy wierzytelności i złożeniu jej w dniu 3 lipca 2019 roku, listę można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1, i poucza, że w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia każdy wierzyciel może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37285

Dodano: 2019-07-17 10:44:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Karpiński Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37286. Karpiński Tadeusz. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 86/18. [BMSiG-37244/2019] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Tadeusza Karpińskiego sygn. akt VI GUp 86/18. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37286

Dodano: 2019-07-17 10:44:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Kasprzak Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37287. Kasprzak Andrzej. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 34/18. [BMSiG-37099/2019] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 34/18, w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Kasprzaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu sędziemu komisarzowi w dniu 7 czerwca 2019 roku pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania przez każdego zainteresowanego w czytelni Sądu Rejonowego w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37287

Dodano: 2019-07-17 10:44:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Khoay Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37288. Khoay Jolanta. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 139/18. [BMSiG-37226/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Jolanty Khoay, zam. w Rydzynie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 139/18, zawiadamia że Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności (w dniu 10 grudnia 2018 r.), którą można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia o dacie złożenia listy wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37288

Dodano: 2019-07-17 10:44:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kot Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37289. Kot Grzegorz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 608/19, X GUp 1001/18. [BMSiG-37093/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Grzegorza Kota, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (obecna sygn. akt XVIII GUp 608/19, poprzednia sygn. akt X GUp 1001/18), została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 12 lipca 2019 r. druga uzupełniająca lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można wnieść przeciwko niej sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszonego na liście wierzytelności; - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; - upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37289

Dodano: 2019-07-17 10:45:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Koziński Jacek w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37290. Koziński Jacek. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 76/18. [BMSiG-37287/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Jacka Kozińskiego (nr PESEL 79012820274), zamieszkałego w Jeleniej Górze, sygn. akt V GUp 76/18, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, V Wydział Gospodarczy, w Jeleniej Górze przy ul. Bankowej 18. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście, może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37290

Dodano: 2019-07-17 10:45:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Kozłowska Ewa Irena w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37291. Kozłowska Ewa Irena. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 215/18. [BMSiG-37222/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk w dniu 2.07.2019 roku przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Ewy Ireny Kozłowskiej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 58012717009, sygn. akt VIII GUp 215/18. Uzupełniającą listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na uzupełniającej liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - wierzyciel, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37291

Dodano: 2019-07-17 10:45:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Roman Kruszyński IZA w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37292. Kruszyński Roman prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Roman Kruszyński IZA w upadłości w Paczkowie. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GUp 84/18. [BMSiG-37181/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku dłużnika Romana Kruszyńskiego prowadzącego działalności gospodarczą pod nazwą „IZA” w Paczkowie (sygn. akt V GUp 84/18), syndyk masy upadłości sporządził listę wierzytelności i uzupełniającą listę wierzytelności, które każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sekcja Upadłościowa, Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60A, i w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” wnieść sprzeciw, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37292

Dodano: 2019-07-17 10:46:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Kulak Anna Justyna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37293. Kulak Anna Justyna. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 4/19. [BMSiG-37096/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Anny Justyny Kulak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 84062708902), sygn. akt V GUp 4/19, syndyk w dniu 19 czerwca 2019 roku złożył listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Tumskiej 4b. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia, wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37293

Dodano: 2019-07-17 10:46:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Maj Jan w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37294. Maj Jan. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 42/18of. [BMSiG-37034/2019] Zarządzeniem z dnia 9 lipca 2019 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Jana Maja (PESEL 61011213773), ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 2, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37294

Dodano: 2019-07-17 10:46:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gulbinowicz-Malinowska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37295. Malinowska Ewa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 638/19. [BMSiG-37213/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Ewy Malinowskiej (PESEL 59082304849), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, toczącym się pod sygn. akt XIX GUp 638/19, ogłasza, że została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 12 lipca 2019 roku druga uzupełniająca lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Syndyk Marcin Gałązka MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37295

Dodano: 2019-07-17 10:46:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Misiek Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37296. Misiek Dariusz. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 98/18/2. [BMSiG-37299/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużnika Dariusza Misiek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 11/22, posiadającego numer PESEL 68041213379, w sprawie o sygn. akt X GUp 98/18/2, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 5 lipca 2019 r. syndyk dłużnika przekazał Sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności w tym postępowaniu. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice- -Wschód w Katowicach, przy ul. Lompy 14 w Katowicach, pokój nr 103. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37296

Dodano: 2019-07-17 10:47:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

MJM TRANSPED Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37297. MJM TRANSPED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Bornym Sulinowie. KRS 0000346733. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 stycznia 2010 r., sygn. akt VII GUp 142/18. [BMSiG-37202/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego MJM Transped spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w upadłości, sygn. akt VII GUp 142/18, ogłasza, że syndyk w dniu 26 czerwca 2019 r. złożył drugie uzupełnienie listy wierzytelności upadłej. Uzupełnienie listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37297

Dodano: 2019-07-17 10:47:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Ostrowski Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37298. Ostrowski Łukasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 458/19, X GUp 478/18. [BMSiG-37216/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Łukasza Ostrowskiego, PESEL 83031100538, sygn. akt XIX Gup 458/19 (poprz. X GUp 478/18), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził oraz przekazał sędziemu komisarzowi w dniu 27 czerwca 2019 r. II uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać w. wymienioną listę w Czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadły, jeżeli projekt w/wymienionej listy wierzytelności nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37298

Dodano: 2019-07-17 10:47:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Molińska-Gruz Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37299. Molińska-Gruz Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 762/19, X GUp 1103/18. [BMSiG-37276/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255 ust. 2 Prawa upadłościowego, zostało złożone do akt sprawy w dniu 28 czerwca 2019 r. II uzupełnienie listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Molińskiej-Gruz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie, ul. Pełczyńskiego 28b m. 39, 01-471 Warszawa, PESEL 74021301264, sygn. akt. XIX GUp 762/19, poprzednio X GUp 1103/18. II uzupełninie listy wierzytelności można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-145 Warszawa, parter, w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Każdy wierzyciel umieszczony na liście, może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności zgodnie z art. 256 i następ. Ustawy Prawo upadłościowe, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37299

Dodano: 2019-07-17 10:47:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Ostrowska Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37300. Ostrowska Danuta. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 395/16. [BMSiG-37221/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Danuty Ostrowskiej, PESEL 52030111683, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 395/16, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37300

Dodano: 2019-07-17 10:49:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Pawlak Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37301. Pawlak Mirosław. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 217/18. [BMSiG-37262/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Mirosława Pawlaka, zamieszkałego w Poznaniu, nr PESEL 57012413410, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 217/18, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał w dniu 5 marca 2019 r. sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter), przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania innej wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może złożyć upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, zaś jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37301

Dodano: 2019-07-17 10:49:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Polnik Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37302. Polnik Teresa. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 102/18. [BMSiG-37275/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 102/18 dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Teresy Polnik, syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37302

Dodano: 2019-07-17 10:49:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Prażyńska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37303. Prażyńska Elżbieta. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 108/18. [BMSiG-37294/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Elżbiety Prażyńskiej (PESEL: 83010110103), zamieszkałej w Poznaniu, sygnatura akt XI GUp 108/18, zawiadamia, że syndyk dnia 21 czerwca 2019 roku sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (wejście przez p. 45) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37303

Dodano: 2019-07-17 10:49:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne Spółdzielnia ZIB w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37304. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-PRODUKCYJNE SPÓŁDZIELNIA „ZIB” W BIAŁEJ PODL. W UPADŁOŚCI w Białej Podlaskiej. KRS 0000054213. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 października 2001 r., sygn. akt IX GUp 85/18. [BMSiG-37063/2019] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w dniu 21 czerwca 2019 roku syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Budowlano-Produkcyjnego Spółdzielni „ZIB” w Białej Podlaskiej (sygn. akt IX GUp 85/18) złożył Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności obejmującą wierzytelność Towarzystwa i Reasekuracji „WARTA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, którą można przeglądać w Sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18 i w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia można złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37304

Dodano: 2019-07-17 10:50:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Rąbalska Alina w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37305. Rąbalska Alina. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 55/18. [BMSiG-37252/2019] Sędzia komisarz w sprawie o sygn. akt XII GUp 55/18, toczącej się przed Sądem Rejonowym w Gliwicach, w postępowaniu upadłościowym Aliny Rąbalskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Gliwicach, zawiadamia o wyłożeniu uzupełniającej listy wierzytelności oraz o możliwości jej przeglądania przez każdego zainteresowanego w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. Sprzeciw powinien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 256 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37305

Dodano: 2019-07-17 10:50:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rogiński Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37306. Rogiński Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 851/19, X GUp 97/19. [BMSiG-37323/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Piotra Rogińskiego (sygn. akt XIX GUp 851/19, X GUp 97/19), zawiadamia, że syndyk w dniu 28.06.2019 r. złożył uzupełniającą listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na uzupełniającej liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadki wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37306

Dodano: 2019-07-17 10:50:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Rynkowski Bogdan w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37307. Rynkowski Bogdan. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 24/19. [BMSiG-37132/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Bogdana Rynkowskiego, numer PESEL 42042501770, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 24/19), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi 7 czerwca 2019 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37307

Dodano: 2019-07-17 10:50:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Serafin Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37308. Serafin Maria. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 55/16. [BMSiG-37271/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anny Serafin, numer PESEL 71022100403, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 55/16), ogłasza, że w dniu 22 lutego 2019 r. zostało mu przekazane trzecie uzupełnienie listy wierzytelności, które każdy zainteresowany może przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia, można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37308

Dodano: 2019-07-17 10:52:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Skotnicki Bartosz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37309. Skotnicki Bartosz. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 169/18 of. [BMSiG-37296/2019] W postępowaniu upadłościowym Bartosza Skotnickiego (PESEL 89081914514), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 169/18 of), w dniach 8.02.2019 r. i 24.05.2019 r. zostały złożone uzupełniające listy wierzytelności, które można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37309

Dodano: 2019-07-17 10:52:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Skrzypek-Natorska Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37310. Skrzypek-Natorska Anna. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 78/18of. [BMSiG-37029/2019] Zarządzeniem z dnia 9 lipca 2019 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Anny Skrzypek-Natorskiej (numer PESEL 72061703646), ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37310

Dodano: 2019-07-17 10:52:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Smok Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37311. Smok Maria. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 182/18/2. [BMSiG-37283/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużniczki Marii Smok - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Sławkowie, ul. Piekarska 2, posiadającej numer PESEL: 74080814347, w sprawie o sygn. akt X GUp 182/18/2 podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 czerwca 2019 r. syndyk dłużniczki przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w tym postępowaniu. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału X Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice- -Wschód w Katowicach, przy ul. Lompy 14 w Katowicach, pokój nr 103. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37311

Dodano: 2019-07-17 10:52:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Smolaga Sławomir w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37312. Smolaga Sławomir. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 118/18of. [BMSiG-37037/2019] Zarządzeniem z dnia 4 lipca 2019 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Sławomira Smolagi, PESEL nr 61070206299, ogłasza o sporządzeniu przez syndyka listy wierzytelności i złożeniu jej w dniu 3 lipca 2019 roku, listę można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1, i poucza, że w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia każdy wierzyciel może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37312

Dodano: 2019-07-17 10:52:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Tabares Carlos Zapata w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37313. Tabares Carlos Zapata. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 124/18. [BMSiG-37206/2019] W związku ze złożeniem przez syndyka w dniu 1 lipca 2019 roku uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym Carlosa Zapata Tabares, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - sygn. akt XII GUp 124/18 - Sędzia komisarz ogłasza, iż można ją przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - czytelnia akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie złożenia do Sędziego komisarza sprzeciwu co do uzupełniającej listy wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37313

Dodano: 2019-07-17 10:53:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Żebrowska Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37314. Żebrowska Jadwiga. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 116/18. [BMSiG-37241/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu po ogłoszeniu upadłości Jadwigi Żebrowskiej (sygn. akt V GUp 116/18) zawiadamia, że dnia 15 maja 2019 r. syndyk masy upadłości złożył listę wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, Wydziału V Gospodarczego, ul. Mickiewicza 10/16 p. nr 205; w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności, ten któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37314

Dodano: 2019-07-17 10:53:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Stanisławska Beata w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37315. Stanisławska Beata. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 232/18. [BMSiG-37038/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 232/18 dotyczącej upadłości Beaty Stanisławskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi II uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37315

Dodano: 2019-07-17 10:53:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Przedsiębiorstwo Produkcyjne Wyrobów Górniczych i Metalowych GWARMET Urszula Ślósarz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37316. Ślósarz Urszula prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjne Wyrobów Górniczych i Metalowych GWARMET - Urszula Ślósarz w Dzierżoniowie. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 101/17. [BMSiG-37285/2019] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Urszuli Ślósarz, sygn. akt VI GUp 101/17. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 10, pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37316

Dodano: 2019-07-17 10:53:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Wichrowska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37317. Wichrowska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 165/18. [BMSiG-37334/2019] Wichrowska Małgorzata Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 165/18 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu komisarzowi Listy Wierzytelności Ogłasza się, iż w toku postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Małgorzaty Wichrowskiej, w upadłości - numer PESEL 59060401966 (sygn. akt VI GUp 165/18), syndyk sporządził i przekazał w dniu 12.07.2019 r. Sędziemu komisarzowi I Uzupełniającą Listę Wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, Referat Upadłości, 43-300 Bielsko- -Biała, ul. Bogusławskiego nr 24. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście oraz upadły na warunkach określonych w art. 256-258 Prawa upadłościowego może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37317

Dodano: 2019-07-17 10:54:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wiktorzak Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37318. Wiktorzak Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 615/19 [BMSiG-37218/2019] Syndyk masy upadłości Agnieszki Wiktorzak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 76012206929, sygn. akt XIX GUp 615/19, informuje o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu Komisarzowi w dniu 29.05.2019 r., I uzupełniającej listy wierzytelności. W związku z tym, syndyk informuje o możliwości przeglądania listy wierzytelności w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, i możliwości wniesienia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37318

Dodano: 2019-07-17 10:54:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Zięba Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37319. Zięba Elżbieta. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 198/18 of. [BMSiG-37330/2019] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Elżbiety Zięba, nr PESEL 50012304320, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 198/18 of, została złożona lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Referatu Upadłości Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5. W terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37319

Dodano: 2019-07-17 10:54:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Wojda Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37320. Wojda Grażyna. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 39/18. [BMSiG-37130/2019] Sędzia komisarz w sprawie o sygn. akt VIII GUp 39/18, w postępowaniu upadłościowym Grażyny Wojdy, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 61052302564, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu sędziemu komisarzowi w dniu 14 czerwca 2019 r. I uzupełniającej listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania przez każdego zainteresowanego w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37320

Dodano: 2019-07-17 10:54:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Zalewski Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37321. Zalewski Andrzej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 1169/18, XVIII GUp 682/19. [BMSiG-37265/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Zalewskiego w upadłości (sygn. akt XVIII GUp 682/19, daw. X GUp 1169/18) zawiadamia, że dnia 17.04.2019 r. sporządzona i przekazana została Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Każdy wierzyciel umieszczony na liście może w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sprzeciw powinien odpowiadać warunkom określonym w art. 257 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 28 lutego 2003 r. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37321

Dodano: 2019-07-17 10:55:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Techmex S.A. w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 37322. „TECHMEX” SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Bielsku-Białej. KRS 0000041568. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 września 2001 r., sygn. akt VI GUp 5/10 lik. [BMSiG-37048/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Techmex Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, nr KRS 0000041568, pod sygn. akt VI GUp 5/10 lik, zawiadamia, iż w dniu 29 maja 2019 r. syndyk przedłożył do Sądu ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości obejmujący wierzytelności kategorii II. Plan podziału może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na planie podziału może złożyć do sędziego komisarza zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37322

Dodano: 2019-07-17 10:55:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Fengler Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 37323. Fengler Agnieszka. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 314/16. [BMSiG-37138/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Fengler, PESEL: 77082806369, zam. w Rawiczu, będącej osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej (sygn. akt XI GUp 314/16), syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej la, 61-729 Poznań - pokój 46 (wejście przez pokój 45). Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37323

Dodano: 2019-07-17 10:55:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Lewandowski Hieronim w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 37324. Lewandowski Hieronim. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 238/17. [BMSiG-37195/2019] Sygn. akt XIV GUp 238/17 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że został złożony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości Hieronima Lewandowskiego (PESEL 46011804053), obejmujący II kategorię wierzytelności. Plan ten upadły i wierzyciele mogą przeglądać w czytelni XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia o planie podziału mogą wnieść przeciwko planowi zarzuty do sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37324

Dodano: 2019-07-17 10:56:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Muchajer-Zielińska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 37325. Muchajer-Zielińska Ewa. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 194/17. [BMSiG-37227/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Ewy Muchajer-Zielińskiej, PESEL 86012009224, zamieszkałej: ul. Załężę 57A, 32-310 Klucze, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 194/17, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, oraz że plan ten można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości sędziemu komisarzowi, można zgłaszać sędziemu komisarzowi zarzuty dotyczące treści ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37325

Dodano: 2019-07-17 10:56:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Pniak Lucyna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 37326. Pniak Lucyna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 185/18. [BMSiG-37325/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że syndyk masy upadłości Upadłej Lucyny Pniak - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL 51020104883, sygn. akt V GUp 185/18), sporządził i złożył do akt sprawy w dniu 14 czerwca 2019 r. oddzielny plan podziału sumy uzyskanej ze zbycia nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 45 o pow. 55,24 m2 , położonego w Kielcach przy ul. Dolomitowej 1, wraz z własnością, którego związany jest udział wynoszący 5542/284690 części nieruchomości wspólnej, dla której w Sądzie Rejonowym w Kielcach prowadzona jest Księga Wieczysta KI1L/00113005/7. Plan podziału można przeglądać w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Kielcach, a w ciągu dwóch tygodni od dnia obwieszczenia uprawnionym służy prawo do złożenia zarzutów do planu podziału w trybie art. 349 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2015 r., poz. 233 ze zm.). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37326

Dodano: 2019-07-17 10:56:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

RUROPLAST - W. Mendakiewicz, Z. Bujak Sp.J. w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 37327. RUROPLAST - W. MENDAKIEWICZ, Z. BUJAK SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Janowie. KRS 0000090648. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 lutego 2002 r., sygn. akt VIII GUp 6/16/Ap 2P. [BMSiG-37083/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Ruroplast - W. Mendakiewicz, Z. Bujak spółka jawna w Janowie, obejmującym likwidacje majątku, sygn. akt VIII GUp 6/16, Ap 2P, zawiadamia, iż został sporządzony i złożony przez syndyka w dniu 28 maja 2019 roku odrębny plan podziału funduszów masy upadłości uzyskanych ze sprzedaży niżej wymienionych ruchomości, zabezpieczonych zastawem rejestrowym o numerze 234568 na rzecz Banku Spółdzielczego w Krzepicach z siedzibą w Krzepicach: - wanna hydrostatyczna prod. Firmy INTEST, spisana na ark. Wyceny nr 1 poz. 22, - wanna hydrostatyczna prod. Firmy CINCINATI, spisana na ark. Wyceny nr 1 poz. 23, - uchwyty do rur, spisane na ark. Wyceny nr 1, poz. 30. Plan podziału można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, przy ul. Żwirki i Wigury nr 9/11, zaś w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia można wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37327

Dodano: 2019-07-17 10:56:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Osieja Joanna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 37328. Osieja Joanna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 51/17. [BMSiG-37258/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie sygn. akt XII GUp 51/17 dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Joanny Osieja syndyk masy upadłości złożył do akt sprawy ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37328

Dodano: 2019-07-17 10:57:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Danaj-Rojewska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 37329. Danaj-Rojewska Elżbieta. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 129/19. [BMSiG-37200/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 czerwca 2019 r. (sygn. akt VIII GUp 129/19), umorzył postępowanie upadłościowe Elżbiety Danaj-Rojewskiej (numer PESEL 47121500400), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na postanowienie może być wniesione zażalenie w terminie 7 dni od daty obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37329

Dodano: 2019-07-17 19:24:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Michalska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 37330. Michalska Agnieszka. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 269/18. [BMSiG-37224/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 15.05.2019 r., sygn. akt VIII GUp 269/18, umorzono prowadzone postępowanie upadłościowe Agnieszki Michalskiej (PESEL 70122107222), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. ul. Ojcowska 53, Cianowice, 32-043 Skała. Ponadto poucza się uczestników postępowania o możliwości złożenia zażalenia na niniejsze postanowienie w terminie tygodnia od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37330

Dodano: 2019-07-17 19:25:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Szczypka Waldemar w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 37331. Szczypka Waldemar. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 292/17. [BMSiG-37082/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem wydanym na rozprawie dnia 29 maja 2019 r. umorzył postępowanie upadłościowe dłużnika Waldemara Szczypki (Szczypka), PESEL 74060616312, prowadzone pod sygnaturą XII GUp 292/17. Od postanowienia tego przysługuje zażalenie, które należy wnieść do Sądu Okręgowego w Gliwicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach, w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37331

Dodano: 2019-07-17 19:26:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Szewczyk Igor w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 37332. Szewczyk Igor. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 45/17. [BMSiG-37311/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt V GUp 45/17, Igora Szewczyka, PESEL 90100104357 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, z wniosku upadłego o umorzenie postepowania upadłościowego ogłasza, że postanowieniem z dnia 25 czerwca 2019 r. na podstawie art. 49110 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. z 7 grudnia 2016 r. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171) postanawia umorzyć postępowanie upadłościowe prowadzone na wniosek nieprowadzącego działalności gospodarczej Igora Szewczyka, nr PESEL 90100104357. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37332

Dodano: 2019-07-17 19:27:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

SOM Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 37333. „SOM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Nieporęcie. KRS 0000357850. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 czerwca 2010 r., sygn. akt XIX GUp 47/19. [BMSiG-37149/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Postanowieniem z dnia 1 lipca 2019 roku (sygn. XIX GUp 47/19) stwierdził zakończenie postępowaniu upadłościowego SOM Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Nieporęcie. Zażalenie na powyższe postanowienie można wnosić w terminie tygodniowym od daty ostatniego obwieszczenia do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37333

Dodano: 2019-07-17 19:33:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Biały Leszek w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 37335. Biały Leszek. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 65/17 of. [BMSiG-37114/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że na skutek uprawomocnienia się z dniem 29 maja 2019 r. postanowienia tutejszego Sądu z dnia 6 marca 2019 r. o umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty zobowiązań upadłego Leszka Białego (PESEL 55092515673), zamieszkałego we Wrocławiu, na podstawie art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niego jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postępowanie upadłościowe o sygn. akt VIII GUp 65/17 of. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37335

Dodano: 2019-07-17 19:34:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Boroń (Szmigiel) Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 37336. Boroń Anna (obecnie Szmigiel). Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 32/17 of. [BMSiG-37097/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że na skutek uprawomocnienia się postanowienia tutejszego Sądu z dnia 16 maja 2019 roku o umorzeniu bez ustalenia planu spłaty zobowiązań upadłej Anny Boroń (obecnie Szmigiel), numer PESEL 73012902282, na podstawie art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego, z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postępowanie upadłościowe o sygn. akt VIII GUp 32/17 of. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37336

Dodano: 2019-07-17 19:36:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

RBBS Maciej Czajka w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 37337. Czajka Maciej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Red Baron Brand Support Maciej Czajka w Świdnicy. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 1/18. [BMSiG-37263/2019] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygnaturze akt VI GUp 1/18 postanowieniem z dnia 3 lipca 2019 roku postanowił stwierdzić zakończenie postępowania upadłościowego Macieja Czajki. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37337

Dodano: 2019-07-17 19:37:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Miłek Arkadiusz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 37338. Miłek Arkadiusz. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 116/16. [BMSiG-37165/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że na skutek uprawomocnienia się z dniem 23.05.2019 r. postanowienia tutejszego Sądu z dnia 14.02.2019 r. o umorzeniu bez ustalenia planu spłaty zobowiązań upadłego Arkadiusza Miłka, numer PESEL 79050501519, na podstawie art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego, z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niego jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postępowanie upadłościowe o sygn. akt VIII GUp 116/16. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37338

Dodano: 2019-07-17 19:38:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Poszwa Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 37339. Poszwa Krzysztof. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 145/17. [BMSiG-37158/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że wskutek uprawomocnienia się postanowienia Sądu z 19 czerwca 2019 r., którym umorzono bez ustanowienia planu spłaty zobowiązania upadłego Krzysztofa Poszwy (PESEL 80011313412), postępowanie upadłościowe prowadzone pod sygn. akt VIII GUp 145/17 uległo zakończeniu z mocy prawa (art.49114 ust. 3 Prawa upadłościowego). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37339

Dodano: 2019-07-17 19:39:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

A&B DROB Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 37340. A & B DROB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Żukowie. KRS 0000031662. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 lipca 2001 r., sygn. akt VI GUp 85/16. [BMSiG-37184/2019] Syndyk masy upadłości A&B Drob Sp. z o.o. w upadłości ogłasza, że została ukończona i przekazana Sędziemu komisarzowi aktualizacja opisu i oszacowania nieruchomości i ruchomości położonych w Żukowie przy ul. Pod Elżbietowo 9: a. działki nr 95/3 o powierzchni 1.111 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach, Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr GD1R/00033344/6; b. działki nr 95/5 o powierzchni 1.175 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach, Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr GD1R/00068705/9; c. budynku ubojni drobiu, o powierzchni użytkowej 1.018,98 m2 , i części budynku gospodarczego, o powierzchni użytkowej 10,0 m2 , które posadowione są na ww. działkach; d. ruchomości stanowiących wyposażenie nieruchomości i urządzeń stanowiących wyposażenie ubojni drobiu. Zgodnie z art. 319 ust. 5 w zw. z art. 320 ust. 3 Prawa upadłościowego zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o ich przekazaniu sędziemu- -komisarzowi. Zarzuty rozpoznaje Sędzia komisarz. W przypadku wątpliwości co do rzetelności lub poprawności opisu i oszacowania, Sędzia komisarz wskazuje biegłego do sporządzenia nowego opisu i oszacowania. Zarzuty należy złożyć do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10 (sygn. akt VI GUp 85/16). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37340

Dodano: 2019-07-17 19:39:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Sklep Spożywczo-Przemysłowy U JANKA Mariusz Bereżański w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 37341. Bereżański Mariusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Sklep Spożywczo-Przemysłowy U Janka Mariusz Bereżański w upadłości w Bytomiu. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 127/19/2. [BMSiG-37315/2019] Syndyk masy upadłości Sklepu Spożywczo-Przemysłowego „U Janka” Mariusz Bereżański w upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. Nowej 25/4 w Bytomiu - cena wywoławcza 138.900,00 zł. I. Oferty należy składać na piśmie w Biurze Syndyka przy ul. Jesionowej 22 w Katowicach (40-158) - dalej „Biuro Syndyka” w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Przetarg - „U Janka”” w terminie do dnia 5.08.2019 r. Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym, które odbędzie się w dniu 10.09.2019 r., o godzinie 1000, w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, w sali nr 12. II. Regulamin przetargu oraz operat szacunkowy znajdują się w Biurze Syndyka przy ul. Jesionowej 22 w Katowicach (40-158). Telefon kontaktowy 32 777 15 05. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37341

Dodano: 2019-07-17 19:40:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Bernaś Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 37342. Bernaś Krzysztof. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 357/18. [BMSiG-37305/2019] Syndyk masy upadłości Krzysztofa Bernaś (sygn. akt XII GUp 357/18), ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym składającej się z działek ewidencyjnych nr 141/2 oraz 142/2, położonej w Boruszowicach przy ul. Kaletańskiej 6, dla którego Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach prowadzi Księgę Wieczystą nr GL1T/00045438/5, cena wywoławcza 304.130,00 zł netto. I. Oferty należy składać na piśmie w Biurze Syndyka przy ul. Jesionowej 22 w Katowicach (40-158), dalej „Biuro Syndyka”, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Przetarg - Boruszowice” w terminie do dnia 5.08.2019 r. Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym, które odbędzie się w dniu 7.08.2019 r., o godzinie 1000, w budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23, w sali nr 234. II. Regulamin przetargu oraz operat szacunkowy znajdują się w Biurze Syndyka przy ul. Jesionowej 22 w Katowicach (40-158). Telefon kontaktowy 32 777 15 05. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37342

Dodano: 2019-07-17 19:40:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Danielewska Aneta w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 37343. Danielewska Aneta. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 130/18. [BMSiG-37318/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2019 r. w Kielcach w sprawie GUp 130/18 na rozprawie w postępowaniu upadłościowym Anety Danielewskiej, nr PESEL 89070203900, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanowił: I. ustalić, że wierzycielami upadłej Anety Danielewskiej są: 1. Bank Pocztowy S.A. z kwotą wierzytelności 50.614,47 zł, 2. Kreos Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z kwotą wierzytelności 8.219,31 zł, 3. Kancelaria Medius Spółka Akcyjna w Krakowie z kwotą wierzytelności 2.310,15 zł; II. tymczasowo pokrytymi przez Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Kielcach kosztami postępowania w kwocie 4.345,14 zł obciążyć upadłą Anetę Danielewską, III. ustalić, że upadła Aneta Danielewska spłaci na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Kielcach niepokryte z funduszy masy upadłości koszty postępowania upadłościowego w 36 (trzydziestu sześciu) miesięcznych ratach po 121 (sto dwadzieścia jeden) złotych miesięcznie, płatnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocni się niniejsze postanowienie, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca; IV. ustalić plan spłaty wierzycieli upadłej Anety Danielewskiej w ten sposób, że Aneta Danielewska będzie spłacać niżej wymienionych wierzycieli w miesięcznych niżej podanych ratach uiszczając przez okres 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy na rzecz wierzycieli: a) Bank Pocztowy S.A. kwotę 397 (trzysta dziewięćdziesiąt siedem) złotych, b) Kreos Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty kwotę 65 (sześćdziesiąt pięć) złotych, c) Kancelaria Medius Spółka Akcyjna w Krakowie kwotę 19 (dziewiętnaście) złotych, przy czym każda z wyżej ustalonych rat planu spłaty płatna będzie w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocni się niniejsze postanowienie; V. orzec, że po wykonaniu przez upadłą Anetę Danielewską planu spłaty określonego w pkt III-IV postanowienia, uznane na sporządzonej w postępowaniu upadłościowym liście wierzytelności zobowiązania zostaną w pozostałej części umorzone, zaś inne zobowiązania powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości Anety Danielewskiej, tj. przed dniem 5 czerwca 2018 roku, zostaną umorzone w 100%. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37343

Dodano: 2019-07-17 19:41:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Herbut Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 37350. Herbut Anna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 239/17, GUp 301/17. [BMSiG-37331/2019] Syndyk masy upadłości Anny Herbut - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zgodnie z Postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia 24 kwietnia 2019 r. ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z opisem i oszacowaniem sporządzonym przez biegłego sądowego, nieruchomości i ruchomości upadłego w jednym pakiecie łącznie, w postaci: 1. nieruchomość lokal mieszkalny położony w miejscowości Trzebnice 71, gmina Chocianów, o pow. 155,20 m2 nr KW LE1U/00067690/4 wraz z udziałem 3193/10000 części w prawie wieczystego użytkowania gruntu działka o nr. 247/7 o powierzchni 0,1483 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą KW nr LE1U/00043787/7 - wartość wg oszacowania biegłego sądowego to kwota 92.000,00 zł, 2. nieruchomość lokal niemieszkalny - hala magazynowa położona w miejscowości Trzebnice 71, gmina Chocianów, o pow. 330,80 m2 nr KW LE1U/00067689/4 wraz z udziałem 6807/10000 części w prawie wieczystego użytkowania gruntu działka o nr 247/7 o powierzchni 0,1483 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą KW nr LE1U/00043787/7 - wartość wg oszacowania biegłego sądowego to kwota 228.000,00 zł, 3. ruchomości znajdujące się na terenie ww. nieruchomości ujęte w spisie inwentarza, tj. meble codziennego użytku oraz sprzęt AGD - wartość wg oszacowania biegłego sądowego to kwota 8.480,00 zł za cenę nie niższą niż cena łączna pakietu, tj. 328,480,00 zł. Oferty pisemne na zakup nieruchomości, z dokładnym określeniem oferenta wraz z adresem (imię i nazwisko bądź nazwa firmy z adresem siedziby i statusem prawnym), numer telefonu kontaktowego, z określeniem oferowanej ceny łącznej za wszystkie składniki masy upadłości, należy składać na adres Biura Syndyka, ul. Narutowicza 55/6, 20-016 Lublin, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na łączny zakup nieruchomości i ruchomości Anny Herbut, sygn. akt V GUp 239/17 - NIE OTWIERAĆ” w terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Liczy się data wpływu oferty. Otwarcie ofert nastąpi w terminie 7 dni od upływu terminu do składania ofert w biurze syndyka w Lublinie przy ul. Narutowicza 55/6, 20-016 Lublin. Wraz z ofertą oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie, iż zapoznał się i akceptuje warunki niniejszej sprzedaży oraz, że zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży i przyjmuje go bez zastrzeżeń. Z operatem szacunkowym wraz z wyceną można zapoznać się w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, w aktach sprawy V GUp 301/17 lub w Biurze Syndyka codziennie w dni robocze w godz. 900-1400 (tel. +48 723 34 45 56) ewentualnie na stronie internetowej pod adresem www:kancelaria-empe.pl w zakładce ogłoszenia sprzedaży/sprzedaż z wolnej ręki. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37350

Dodano: 2019-07-17 19:42:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Jackiewicz Marta w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 37352. Jackiewicz Marta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 495/19. [BMSiG-37023/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym Marty Jackiewicz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XIX GUp 495/19) opis i oszacowanie udziału w wysokości 1/6 w nieruchomości położonej w m. Komornica, gm. Wieliszew, nr 141, obręb 0007, KW nr WA1L/00027009/1, został złożony do akt sprawy w dniu 27 czerwca 2019 r. Opis i oszacowanie każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do Sędziego komisarza, przesyłając je na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygnatury akt, w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37352

Dodano: 2019-07-17 19:43:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Niedzielska Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 37353. Niedzielska Krystyna. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 198/18. [BMSiG-37238/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Krystyny Niedzielskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia, że w dniu 20 maja 2019 r. do akt sprawy VIII GUp 198/18 został złożony operat szacunkowy zawierający opis i oszacowanie udziału 1/20 w prawie własności zabudowanej domem mieszkalnym, nieruchomości gruntowej przy ulicy Zabłudowskiej 19 w miejscowości Suraż, powiat białostocki, województwo podlaskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku prowadzona jest Księga Wieczysta o numerze BI1B/00128472/0. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do Sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia na adres Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37353

Dodano: 2019-07-17 19:44:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Krajewska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 37355. Krajewska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of”151/18. [BMSiG-37026/2019] Sędzia komisarz w V Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Olsztynie, ul. Artyleryjska 3C, podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Krajewskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of”151/18) syndyk ukończył i złożył do akt sprawy opis i oszacowanie nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się do sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia (art. 319 ust. 5 p.u.). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37355

Dodano: 2019-07-17 19:45:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Michalski Wiesław w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 37356. Michalski Wiesław. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 27/18. [BMSiG-37163/2019] Syndyk masy upadłości Wiesława Michalskiego, zamieszkałego w miejscowości Górki 32, 66-431 Santok, sygn. akt V GUp 27/18 informuję, iż Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, wydał Postanowienie z dnia 24 maja 2019 roku w przedmiocie zarządzenia obwieszczenia o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości dłużniczka Wiesława Michalskiego oraz pouczenie o prawie złożenia zarzutów w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia w monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz prasie lokalnej. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37356

Dodano: 2019-07-17 19:46:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Niedzielski Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 37357. Niedzielski Ryszard. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 192/18. [BMSiG-37242/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Ryszarda Niedzielskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia, że w dniu 20 maja 2019 r. do akt sprawy VIII GUp 192/18 został złożony operat szacunkowy zawierający opis i oszacowanie udziału 1/20 w prawie własności zabudowanej domem mieszkalnym nieruchomości gruntowej przy ulicy Zabłudowskiej 19 w miejscowości Suraż, powiat białostocki, województwo podlaskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku prowadzona jest Księga Wieczysta o numerze BI1B/00128472/0. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do Sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia na adres Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37357

Dodano: 2019-07-17 19:48:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Nowakowska-Duda Marta w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 37358. Nowakowska-Duda Marta. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 131/17. [BMSiG-37303/2019] Syndyk masy upadłości Marty Nowakowskiej-Dudy, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 131/17, zawiadamia o sprzedaży w drodze przetargu pisemnego ofertowego nieograniczonego prawa własności w udziale wynoszącym 3/24 części w niezabudowanej nieruchomości gruntowej obejmującej: 1) działkę o numerze ewidencyjnym 101 o powierzchni 1200 m2 (tysiąc dwieście metrów kwadratowych); 2) działkę o numerze ewidencyjnym 46/1 o powierzchni 7200 m2 (siedem tysięcy dwieście metrów kwadratowych); 3) działkę o numerze ewidencyjnym 46/2 o powierzchni 2000 m2 (dwa tysiące metrów kwadratowych); o łącznej powierzchni 1,0400 ha (dziesięć tysięcy czterysta metrów kwadratowych), położonej w obrębie 0004 Ćmińsk Rządowy, gmina Miedziana Góra, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie, objętej Księgą Wieczystą numer KI1L/00158877/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kielcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, za cenę nie niższą niż 2.082,00 PLN (dwa tysiące osiemdziesiąt dwa złote). Oferent, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, zobowiązany jest wpłacić sumę pieniężną stanowiącą wadium w kwocie 208,20 PLN (dwieście osiem złotych dwadzieścia groszy). Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek w banku Credit Agricole Bank Polska S.A. o numerze 52 1940 1076 4929 0845 0000 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym posiedzenie sądowe, na którym będą rozpatrywane oferty złożone w postępowaniu przetargowym. W tytule przelewu należy wpisać: „Sygn. akt V GUp 131/17- wadium do przetargu, KW nr KI1L/00158877/7.” Oferty należy składać najpóźniej do dnia 20 sierpnia 2019 r. Oferent, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, winien złożyć ofertę na piśmie w zamkniętej, opieczętowanej (zalakowanej) i nieprzezroczystej kopercie, na której to kopercie należy podać sygnaturę akt V GUp 131/17, oraz umieścić dopisek „Oferta na zakup praw do nieruchomości sygn. akt V GUp 131/17”, ze wskazaniem danych oferenta. Oferta winna zostać złożona w kancelarii syndyka (ul. Żelazna 41/1, 25-014 Kielce). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 sierpnia 2019 r., o godzinie 930, w sali XXV Sądu Rejonowego w Kielcach, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce. Kryterium wyboru oferty stanowi najwyższa cena. Spośród ofert podlegających merytorycznemu rozpoznaniu, syndyk dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, względnie złoży oświadczenie, że nie przyjmuje żadnej ze zgłoszonych ofert. Wybór jest skuteczny po zatwierdzeniu przez Sędziego komisarza. W przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert pomiędzy którymi różnica zaoferowanej ceny sprzedaży jest równa lub mniejsza niż 300,00 PLN (trzysta złotych), nabywca zostanie wyłoniony w drodze licytacji ustnej pomiędzy oferentem, który złożył ofertę z najwyższą ceną sprzedaży oraz oferentami, którzy złożyli oferty z ceną sprzedaży nie niższą niż 300,00 PLN (trzysta złotych) od najwyższej zaoferowanej ceny sprzedaży. Cena wywoławcza w takiej licytacji jest równa najwyższej cenie zadeklarowanej w ofertach biorących udział w przetargu. Postąpienie podczas licytacji wynosi 300,00 PLN (trzysta złotych) lub wielokrotność tej kwoty. Szczegółowe warunki przetargu są dostępne na portalu dawro. pl oraz w Biurze Syndyka przy ul. Żelaznej 41/1, 25-014 Kielce, tel. 669 964 621, e-mail:m.gonigroszek@gmail.com. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37358

Dodano: 2019-07-17 19:49:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

PRÓCHNIK S.A. w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 37360. PRÓCHNIK SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Łodzi. KRS 0000079261. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI- -ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 stycznia 2002 r., sygn. akt XIV GUp 109/18. [BMSiG-37054/2019] Syndyk masy upadłości Próchnik Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi zaprasza do przetargu na sprzedaż w trybie art. 320 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r., poz. 233): - Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w miejscowości Łódź, dzielnica Górna, przy ul. Kilińskiego 228, stanowiącej działkę gruntu nr 60/11, o powierzchni 0,1706 ha, oraz własności budynków na tym gruncie posadowionych, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi Księga Wieczysta o numerze KW LD1M/00089871/7; - Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w miejscowości Łódź, dzielnica Górna, przy ul. Kilińskiego 228, stanowiącej działki gruntu nr 60/12, 60/29, 60/30, o powierzchni 0,6326 ha, oraz własności budynków na tym gruncie posadowionych, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Księga Wieczysta o numerze KW LD1M/00089873/1; - Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w miejscowości Łódź, dzielnica Górna, przy ul. Kilińskiego 228, stanowiącej działkę gruntu nr 60/18, o powierzchni 0,3625 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Księga Wieczysta o numerze KW LD1M/00089878/6. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych). Przetarg zostanie przeprowadzony w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi przy ulicy Pomorskiej 37 sala 309, w dniu 20 września 2019 roku, godzina 1000. Pisemne oferty mogą być składane w terminie do dnia 16 września 2019 r. na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, z czytelnym napisem na kopercie: „Przetarg w sprawie XIV GUp 109/18 - nie otwierać do dnia 20 września 2019 r., godzina 1000 (decyduje data doręczenia oferty na podany adres). Przystępujący do przetargu, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, powinien najpóźniej do dnia 16 września 2019 r., wpłacić wadium w kwocie 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości Próchnik S.A. w upadłości likwidacyjnej w banku Alior SA o numerze 03 2490 0005 0000 4530 9060 1229, z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości Próchnik S.A. w upadłości - sygn. akt XIV GUp 109/18 (decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy). Regulamin przetargu zostanie wyłożony do wglądu w Sądzie Rejonowym w dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych, ul. Pomorska 37. Przedmiot przetargu można oglądać w terminie do składania ofert, po uprzednim uzgodnieniu z Syndykiem, który również udziela szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: biuro@kancelariak2.pl, lub telefonicznie pod nr tel. 22 626 93 76/77. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37360

Dodano: 2019-07-17 19:50:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

PW MARGO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 37361. PW MARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Namysłowie. KRS 0000486808. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 listopada 2013 r., sygn. akt V GUp 118/18. [BMSiG-37278/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym PW MARGO spółka z o.o. z siedzibą w Namysłowie, sygn. akt V GUp 118/18, zawiadamia, że został w dniu 3 lipca 2019 r. złożony do akt sporządzony spis i oszacowanie inwentarza upadłej spółki, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do sędziego komisarza w terminie tygodniowym od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod adresem: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37361

Dodano: 2019-07-17 19:50:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

TXM S.A.

2019-07-17 Obwieszczenie w MSiG o zabezpieczeniu majątku Dłuznika

Poz. 37362. TXM SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000469423. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 lipca 2013 r., sygn. akt VIII GU 382/19. [BMSiG-37170/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 7.05.2019 r., sygn. akt VIII GU 382/19, zabezpieczono majątek dłużnika TXM S.A. w Warszawie (KRS 0000469423), przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Joanny Jutrzenki-Trzebiatowskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 993). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37362

Dodano: 2019-07-17 19:51:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Witkowska Dorota w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 37363. Witkowska Dorota. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 506/19. [BMSiG-37259/2019] Obwieszczenie o przetargu Syndyk Masy Upadłości Doroty Witkowskiej zaprasza do udziału w przetargu na sprzedaż udziału wielkości 1/2 w prawie własności nieruchomości lokalowej nr 7 położonej w miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki, przy ul. Młodzieżowej 8, o powierzchni użytkowej 59,12 m2 wraz z piwnica o powierzchni 5,58 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr KW WA1N/00066406/1. Z prawem własności ww. lokalu związany jest udział 6470/160965 części w częściach wspólnych budynku oraz gruntu, dla których Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr KW WA1N/00063159/3. Cena wywoławcza ww. przedmiotu sprzedaży wynosi nie mniej niż 151.500,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych). Zainteresowani winni składać oferty w formie pisemnej wraz z wymaganymi dokumentami w kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający bez jej otwarcia zapoznanie się z ofertą. Kopertę z ofertą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Doroty Witkowskiej” z podaniem sygnatury akt sprawy „XIX GUp 506/19”. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 września 2019 r. w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, lub przesłać listem poleconym na adres ww. Sądu (decyduje data wpływu oferty do Sądu). Oferta powinna zawierać w szczególności dokładne oznaczenie składającego ofertę, oferowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza oraz oświadczenia oferenta określone w Warunkach przetargu. Warunkiem złożenia oferty jest wpłata wadium w kwocie 15.150,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100) na rachunek bankowy masy upadłości 63 1090 1447 0000 0001 3703 2759 z dopiskiem „Przetarg nr 1 - sygn. akt XIX GUp 506/19” najpóźniej do dnia 4 września 2019 r. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 6 września 2019 r., o godz. 1415, w sali nr 119 w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A. Operat dotyczący nieruchomości i szczegółowe warunki przetargu dostępne są do wglądu w Kancelarii Syndyka w biurze w Warszawie przy ul. Żurawiej 32/34 lok. 521 oraz w biurze w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 5a/1, a także na stronie internetowej Syndyka: www.kancelariagrenda.pl. Istnieje możliwość przesłania ww. dokumentów drogą mailową w wersji pdf. Sędzia komisarz oraz Syndyk Masy Upadłości zastrzegają sobie prawo zmiany terminu otwarcia ofert lub odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia, w całości lub części, w każdym czasie, bez podania przyczyny. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37363

Dodano: 2019-07-17 19:52:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Witkowski Cezary Adam w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 37364. Witkowski Cezary Adam. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 503/19. [BMSiG-37273/2019] Obwieszczenie o przetargu Syndyk Masy Upadłości Cezarego Adama Witkowskiego zaprasza do udziału w przetargu na sprzedaż udziału wielkości 1/2 w prawie własności nieruchomości lokalowej nr 7 położonej w miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki przy ul. Młodzieżowej 8, o powierzchni użytkowej 59,12 m2 , wraz z piwnicą o powierzchni 5,58 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę wieczystą nr KW WA1N/00066406/1. Z prawem własności ww. lokalu związany jest udział 6470/160965 części w częściach wspólnych budynku oraz gruntu, dla których Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr KW WA1N/00063159/3. Cena wywoławcza ww. przedmiotu sprzedaży wynosi nie mniej niż 151.500,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych). Zainteresowani winni składać oferty w formie pisemnej wraz z wymaganymi dokumentami w kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający bez jej otwarcia zapoznanie się z ofertą. Kopertę z ofertą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Cezarego Adama Witkowskiego” z podaniem sygnatury akt sprawy „XIX GUp 503/19”. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 września 2019 r. w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, lub przesłać listem poleconym na adres ww. Sądu (decyduje data wpływu oferty do Sądu). Oferta powinna zawierać w szczególności dokładne oznaczenie składającego ofertę, oferowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza oraz oświadczenia oferenta określone w Warunkach przetargu. Warunkiem złożenia oferty jest wpłata wadium w kwocie 15.150,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100) na rachunek bankowy masy upadłości 63 1090 1447 0000 0001 3702 6357 z dopiskiem „Przetarg nr 1 - sygn. akt. XIX GUp 503/19” najpóźniej do dnia 4 września 2019 r. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 6 września 2019 r., o godz. 1345, w sali nr 119, w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A. Operat dotyczący nieruchomości i szczegółowe warunki przetargu dostępne są do wglądu w Kancelarii Syndyka: w biurze w Warszawie przy ul. Żurawiej 32/34 lok. 521 oraz w biurze w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 5a/1, a także na stronie internetowej Syndyka: www.kancelariagrenda.pl. Istnieje możliwość przesłania ww. dokumentów drogą mailową w wersji pdf. Sędzia komisarz oraz Syndyk Masy Upadłości zastrzegają sobie prawo zmiany terminu otwarcia ofert lub odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia, w całości lub części, w każdym czasie, bez podania przyczyny. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37364

Dodano: 2019-07-17 19:54:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Wysocka Beata w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 37365. Wysocka Beata. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 194/19. [BMSiG-37217/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Beaty Wysockiej, nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, w sprawie o sygn. akt XV GUp 194/19, informuje, że sporządzone zostało oszacowanie wraz z opisem przysługujących upadłej następujących praw: a) 1/2 udziału w prawie własności nieruchomości, stanowiącej działki numer 187/3 i 188/4, położonej w Trzeciewcu, gmina Dobrcz, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00002457/9; b) 1/2 udziału w prawie własności nieruchomości, stanowiącej działkę numer 523, położonej w Wierzchucinku, gmina Sicienko, dla której Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1N/00013258/6. Z treścią opisu i oszacowania można zapoznać się w sekretariacie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie tygodnia od daty niniejszego obwieszczenia wnieść zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37365

Dodano: 2019-07-17 19:55:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Wysocka Janina w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 37366. Wysocka Janina. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 59/17. [BMSiG-37166/2019] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 czerwca 2019 roku, o sygn. akt VI GUp 59/17, postanowił: 1. oddalić wniosek o umorzenie zobowiązań upadłej bez ustalania planu spłat, 2. na mocy art. 491 (15) Prawa upadłościowego ustalić plan spłaty wierzycieli Janiny Wysockiej w ten sposób, że ustalić jednorazową ratę w wysokości 5.600 zł (pięć tysięcy sześćset złotych), płatną w terminie do 15 miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostanie uprawomocnione niniejsze postanowienie, wg następujących zasad:. a) na rzecz wierzyciela easyDEBT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie (poz. 1 listy wierzytelności k. 124) zostanie przeznaczona kwota 4.530,00 zł, b) na rzecz wierzyciela Fast Finance SA we Wrocławiu (poz. 2 listy wierzytelności k. 126) zostanie przeznaczona kwota 979,00 zł, c) na rzecz wierzyciela Kancelarii Finansowej Incapital Sp. z. o. o. Sp. k w Gdyni (poz. 4 listy wierzytelności k. 130) zostanie przeznaczona kwota 91,00 zł, 3. pozostała część zobowiązań upadłej powstałych przed ogłoszeniem upadłości, z wyłączeniem zobowiązań, o których mowa w art. 491 (21) ust. 2 Prawa upadłościowego, w tym zobowiązania uznane na liście wierzytelności, zostanie umorzona po wykonaniu przez upadłą obowiązków nałożonych niniejszym postanowieniem. Na postanowienie przysługuje zażalenie, które wnosi się do Sądu, który wydał orzeczenie w terminie 7 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37366

Dodano: 2019-07-17 19:56:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Zadwórny Michał w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 37367. Zadwórny Michał. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 205/17. [BMSiG-37255/2019] Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Michała Zadwórnego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym pod sygn. akt XII GUp 205/17, ogłasza konkurs ofert na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład masy upadłości za cenę nie niższą niż 98 000,00 zł. I. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Przedmiotem przetargu jest prawo własności lokalu mieszkalnego położonego w Jastrzębiu Zdroju na os. 1000-lecia 11/51, o powierzchni użytkowej 47,46 m2 . W skład mieszkania wchodzą: trzy pokoje, kuchnia, łazienka z WC i przedpokój oraz piwnica o powierzchni 4,88 m2 . Szacunkowa wartość mieszkania wynosi 122 000,00 zł. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju, Księga Wieczysta nr GL1J/00039976/4. II. WARUNKI UDZIAŁU Warunkiem udziału w konkursie ofert jest złożenie pisemnej oferty, zgodnej z załącznikiem nr 1, zawierającej: 1. imię i nazwisko lub nazwę oferenta, adres oraz numer rejestru, do którego wpisany jest oferent, 2. dane teleadresowe oferenta, w tym adres e-mail, 3. podanie ceny ofertowej, 4. oświadczenia zgodne z załącznikiem nr 1, 5. dowód wpłaty wadium. Oferta musi zostać złożona w formie pisemnej, w języku polskim, w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Sama oferta, jak i wszelkie oświadczenia i załączniki muszą być podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji oferenta. Jeśli uprawnienie do składania oświadczeń woli wynika z pełnomocnictwa, dokument pełnomocnictwa musi być dołączony do oferty. Oferty należy przesyłać pocztą na adres Syndyka: Krzysztof Kisiel, Skrytka pocztowa nr 27, 44-280 Rydułtowy, w terminie do dnia 16 sierpnia 2019 r. Koperta musi być opatrzona dopiskiem „OFERTA ZADWÓRNY”. Oferty, które nie spełniają powyższego wymogu oraz dostarczone po terminie, będą zwracane do oferentów bez otwierania. III. WADIUM 1. Warunkiem udziału w konkursie ofert jest wpłata wadium w wysokości 10 000,00 zł na rachunek bankowy Upadłego prowadzony przez Nest Bank S.A. nr 60 1870 1045 2083 1022 0886 0001. 2. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. 3. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta została wybrana, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. 4. Wadium wpłacone przez pozostałych oferentów (w tym oferentów wykluczonych z postępowania) zostanie zwrócone w terminie 7 dni od daty wyboru oferty najkorzystniejszej. IV. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 1. Konkurs ofert zostanie przeprowadzony przez syndyka w dniu 20 sierpnia 2019 r. 2. Kryterium wyboru oferty jest cena. Wygrywa oferta z najwyższą proponowaną ceną nabycia. 3. W przypadku dwóch lub więcej ofert zawierających tą samą najkorzystniejszą cenę, przeprowadzona będzie licytacja pomiędzy oferentami, którzy złożyli oferty z jednakową ceną. 4. Licytacja, o której mowa w punkcie 3., przeprowadzona będzie w czasie i miejscu podanym podczas przetargu. Licytację przeprowadzi syndyk. Minimalne postąpienie wynosić będzie 1 000 zł. Wygrywa oferent, który zaproponuje najwyższą cenę nabycia. 5. Syndyk dokonuje wyboru oferenta. 6. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, dokona zapłaty całej ceny nabycia pomniejszonej o wadium, w terminie 7 dni od daty doręczenia listem poleconym informacji o zatwierdzeniu wyboru na rachunek bankowy wskazany w punkcie III.1. W przypadku niepodjęcia listu przez oferenta, drugie nieodebrane awizo uważa się za doręczenie skuteczne. 7. W przypadku niespełnienia warunku terminowej zapłaty całej ceny nabycia, nie dojdzie do zbycia przedmiotu sprzedaży, a wpłacone wadium przepada na rzecz masy upadłości. 8. W terminie 7 dni od daty zapłaty całej ceny nabycia, syndyk zaproponuje datę zawarcia umowy sprzedaży, nie późniejszą niż 14 dni od daty zapłaty. V. POZOSTAŁE WARUNKI 1. Oferowana cena nie może być niższa niż cena wywoławcza. 2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 3. Oferta musi być zgodna z warunkami opisanymi w punkcie II. Dodatkowe warunki lub zastrzeżenia oferenta niezgodne z niniejszym Regulaminem nie będą brane pod uwagę i będą uważane za niebyłe. 4. Procedura sprzedaży może zostać w każdej chwili odwołana lub unieważniona bez podania przyczyn. Oferentom nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia z zastrzeżeniem, że wpłacone wadium zostanie zwrócone w terminie 7 dni od dnia odwołania lub unieważnienia procedury. 5. Nabywcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu niniejszego przetargu. 6. Koszty związane z udziałem w przetargu oraz z zawarciem umowy sprzedaży ponosi oferent. 7. Wszelkie informacje związane z przedmiotem sprzedaży jak i z procedurą, w szczególności operat szacunkowy można uzyskać od syndyka masy upadłości pod nr tel. 509044987 lub adresem e-mail: syndyk704@o2.pl. 8. Złożenie oferty oznacza zapoznanie się i zgodę z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Wszelkie niezgodności oferty z Regulaminem, w razie wątpliwości, interpretowane będą zgodnie z Regulaminem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37367

Dodano: 2019-07-17 19:57:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Żero-Sieniuć Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 37368. Żero-Sieniuć Ewa i Sieniuć Tomasz. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 81/18. [BMSiG-37246/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Tomasza Sieniuć, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego: ul. Rydza Śmigłego 46/2, 65-001 Zielona Góra, numer PESEL 76122114354, Ewy Żero-Sieniuć, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: ul. Rydza Śmigłego 46/2, 65-001 Zielona Góra, numer PESEL 71040411365, zawiadamia, że w dniu 14.06.2019 r., toczącym się w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12, informuje, iż został sporządzony opis i oszacowanie nieruchomości upadłych dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą KW nr OL1G/00020409/8, a w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia można wnosić do sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37368

Dodano: 2019-07-17 19:58:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Sieniuć Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-17 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 37368. Żero-Sieniuć Ewa i Sieniuć Tomasz. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 81/18. [BMSiG-37246/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Tomasza Sieniuć, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego: ul. Rydza Śmigłego 46/2, 65-001 Zielona Góra, numer PESEL 76122114354, Ewy Żero-Sieniuć, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: ul. Rydza Śmigłego 46/2, 65-001 Zielona Góra, numer PESEL 71040411365, zawiadamia, że w dniu 14.06.2019 r., toczącym się w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12, informuje, iż został sporządzony opis i oszacowanie nieruchomości upadłych dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą KW nr OL1G/00020409/8, a w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia można wnosić do sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37368

Dodano: 2019-07-17 19:58:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

ODLEWNIA BIAŁYSTOK S.A.

2019-07-17 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 37448. „ODLEWNIA BIAŁYSTOK” SPÓŁKA AKCYJNA w Białymstoku. KRS 0000336118. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 września 2009 r., sygn. akt VIII GRp 14/18. [BMSiG-37223/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, w przyspieszonym postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika Odlewnia Białystok Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (sygn. akt VIII GRp 14/18) zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 3 czerwca 2019 r. zatwierdzono układ przyjęty przez Zgromadzenie Wierzycieli w dniu 26 kwietnia 2019 r. o następującej treści: 1) grupa I - obejmuje wierzytelności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez Spółkę jako pracodawcę, z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne, z tytułu składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz z tytułu składek na Fundusz Pracy. Spłata zostanie dokonana w 36 równych ratach miesięcznych, płatność 1 raty ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu, płatność następnych rat ostatniego dnia roboczego każdego następnego miesiąca. 2) grupa II - pozostałe zobowiązania publiczno-prawne wobec II Urzędu Skarbowego w Białymstoku oraz Urzędu Miasta w Białymstoku z tytułu podatków VAT, PIT oraz podatku od nieruchomości. Spłata zostanie dokonana w 36 równych ratach miesięcznych, płatność 1 raty ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu, płatność następnych rat ostatniego dnia roboczego każdego następnego miesiąca. Nie będą naliczane odsetki za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. 3) grupa III - zobowiązanie wobec wierzyciela SG Equipment Leasing Polska Spółka z o.o. z tytułu umowy leasingu nr 48796 z dnia 23.12.2014 r. Spłata zostanie dokonana w 84 równych ratach miesięcznych, płatność 1 raty ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu, płatność następnych rat ostatniego dnia roboczego każdego następnego miesiąca. Nie będą naliczane odsetki za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. W przypadku przejęcia przedmiotu z umowy leasingu nr 48796 z dnia 23.12.2014 r. przez wierzyciela i jego sprzedaży oraz rozliczenia umowy zgodnie z zapisami umowy leasingu - spłata zobowiązania nastąpi w krótszym czasie. 4) grupa IV - zobowiązanie handlowe wobec wierzycieli posiadający wierzytelności na dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego w wysokości do 6.000,00 zł należności głównej. Spłata zostanie dokonana jednorazowo ostatniego dnia roboczego pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Odsetki naliczone do daty otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego zostaną umorzone. Nie będą naliczane odsetki za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. 5) grupa V - zobowiązanie handlowe wobec wierzycieli posiadający wierzytelności na dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego w przedziale 6.000,01 -10.000,00 zł należności głównej. Spłata zostanie dokonana jednorazowo ostatniego dnia roboczego drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Odsetki naliczone do daty otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego zostaną umorzone. Nie będą naliczane odsetki za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. 6) grupa VI - zobowiązanie handlowe wobec wierzycieli posiadający wierzytelności na dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego w przedziale 10.000,01 - 20.000.00 zł należności głównej. Spłata zostanie dokonana jednorazowo ostatniego dnia roboczego trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Odsetki naliczone do daty otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego zostaną umorzone. Nie będą naliczane odsetki za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. 7) grupa VII - zobowiązanie handlowe wobec wierzycieli posiadający wierzytelności na dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego w przedziale 20.000,01 - 100.000.00 zł należności głównej. Spłata zostanie dokonana w 8 równych ratach miesięcznych, płatność 1 raty ostatniego dnia roboczego czwartego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu, płatność następnych rat ostatniego dnia roboczego każdego następnego miesiąca. Odsetki naliczone do daty otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego zostaną umorzone. Nie będą naliczane odsetki za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. 8) grupa VIII - zobowiązanie handlowe wobec wierzycieli posiadający wierzytelności na dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego w przedziale 100.000,01 -1.000.000,00 zł należności głównej. Spłata zostanie dokonana w 18 równych ratach miesięcznych, płatność 1 raty ostatniego dnia roboczego czwartego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu, płatność następnych rat ostatniego dnia roboczego każdego następnego miesiąca. Odsetki naliczone do daty otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego zostaną umorzone. Nie będą naliczane odsetki za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. 9) grupa IX - zobowiązanie handlowe wobec wierzycieli posiadający wierzytelności na dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego w przedziale 1.000.000,01 - 2.000.000,00 zł należności głównej. Spłata zostanie dokonana w 24 równych ratach miesięcznych, płatność 1 raty ostatniego dnia roboczego czwartego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu, płatność następnych rat ostatniego dnia roboczego każdego następnego miesiąca. Odsetki naliczone do daty otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego zostaną umorzone. Nie będą naliczane odsetki za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. 10) grupa X - zobowiązanie handlowe wobec wierzycieli posiadający wierzytelności na dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego powyżej 2.000.000,01 należności głównej. Spłata zostanie dokonana w 60 równych ratach miesięcznych, płatność 1 raty ostatniego dnia roboczego trzydziestego siódmego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu, płatność następnych rat ostatniego dnia roboczego każdego następnego miesiąca. Odsetki naliczone do daty otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego zostaną umorzone. Nie będą naliczane odsetki za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. 11) grupa XI - zobowiązanie z tytułu udzielonych Spółce pożyczek do kwoty 100.000,00 zł. Spłata zostanie dokonana w 24 równych ratach miesięcznych, płatność 1 raty ostatniego dnia roboczego szóstego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu, płatność następnych rat ostatniego dnia roboczego każdego następnego miesiąca. Nastąpi umorzenie wszelkich odsetek od wierzytelności i wszelkich kosztów postępowań powstałych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz nie będą naliczane dalsze odsetki za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. 12) grupa XII - zobowiązanie z tytułu udzielonych Spółce pożyczek powyżej 100.000.00 zł. Spłata zostanie dokonana w 84 równych ratach miesięcznych, płatność 1 raty ostatniego dnia roboczego trzydziestego siódmego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu, płatność następnych rat ostatniego dnia roboczego każdego następnego miesiąca. Nastąpi umorzenie wszelkich odsetek od wierzytelności i wszelkich kosztów postępowań powstałych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz nie będą naliczane dalsze odsetki za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu przysługuje zażalenie, które wnosi się w terminie dwóch tygodni (art. 165 ust. 7 ustawy Prawo restrukturyzacyjne). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37448

Dodano: 2019-07-17 19:59:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

INVITE REST Sp. z o.o.

2019-07-17 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 37449. INVITE REST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ we Wrocławiu. KRS 0000465359. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 czerwca 2013 r., sygn. akt VIII GRu 1/16. [BMSiG-37101/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza w trybie art. 171 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego, że w zakończonym z dniem 18 marca 2017 r. z mocy prawa (art. 324 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego) postępowaniu restrukturyzacyjnym - układowym wobec dłużnika - Invite Rest Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (numer KRS 0000465359, sygn. akt postępowania VIII GRu 1/16) Paweł Miłek jako nadzorca wykonania układu (przyjętego na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 19 stycznia 2017 r. i zatwierdzonego postanowieniem Sądu z 22 lutego 2017 r.) złożył 13 czerwca 2019 r. sprawozdanie dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu w okresie od 1 lutego 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r., które można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37449

Dodano: 2019-07-17 20:00:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

MEGAWIND POLSKA Sp. z o.o.

2019-07-17 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 37450. „MEGAWIND POLSKA” - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Szczecinie. KRS 0000255515. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru 20 kwietnia 2006 r., sygn. akt XII GRp 2/17. [BMSiG-37060/2019] Nadzorca Wykonania Układu, sprawujący nadzór nad wykonaniem układu przyjętego w ramach przyspieszonego postępowania układowego prowadzonego przez Sąd restrukturyzacyjny w Szczecinie, tj. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, wobec dłużnika MEGAWIND POLSKA Sp. z o.o. (KRS 0000255515), sygn. akt XII GRp 2/17, informuje, iż działając na podstawie art. 171 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo Restrukturyzacyjne przedłożył do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, IV. sprawozdanie z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu. Nadzorca wykonania układu Marcin Mirosław Kubiczek (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 244) MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37450

Dodano: 2019-07-17 20:01:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Piotr i Paweł S.A.

2019-07-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 37451. „PIOTR I PAWEŁ” SPÓŁKA AKCYJNA w Poznaniu. KRS 0000274104. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 marca 2007 r., sygn. akt XI GRs 9/18. [BMSiG-37280/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu sanacyjnym Piotr i Paweł S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu (sygn. akt XI GRs 9/18), ogłasza, że zarządca sporządził i złożył do akt sprawy spis wierzytelności w dniu 14 czerwca 2019 roku, który można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia, uczestnicy postępowania mogą złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności jest niezgody z jego oświadczeniem, a jeżeli dłużnik nie złożył oświadczenia, może złożyć sprzeciw tylko w przypadku, gdy wykaże, że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego niezależnych. W tym samym terminie, dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37451

Dodano: 2019-07-17 20:02:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Gospodarstwo Rolne Robert Kłos

2019-07-17 Obwieszczenie w MSiG o nie przyjęciu układu

Poz. 37452. Kłos Robert prowadzący gospodarstwo rolne w Koźminie. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GRp 26/18. [BMSiG-37129/2019] Sygn. akt XI GRp 26/18 Sędzia komisarz w przyspieszonym postępowaniu układowym Roberta Kłosa prowadzącego gospodarstwo rolne w Koźminie nr 57, 64-520 Obrzycko, NIP 7871907190, sygn. akt XI GRp 26/18, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 28 maja 2019 r. zatwierdzony został spis wierzytelności złożony przez nadzorcę sądowego w dniu 8 lutego 2019 r. Jednocześnie informuje się, że postanowieniem z 30 maja 2019 r. Sąd umorzył przyspieszone postępowanie układowe wobec stwierdzenia, że układ nie został przyjęty na skutek braku odpowiedniej większości. Poucza się, że na postanowienie o umorzeniu postępowania przysługuje zażalenie, które należy złożyć do Sądu Okręgowego w Poznaniu za pośrednictwem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia. Poucza się również, że osoba uprawniona do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego może złożyć uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego. SSR Ryszard Rakower MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37452

Dodano: 2019-07-17 20:03:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Maricn Turulski Auto Części i Usługi Transportowe MARTINEX

2019-07-17 Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu

Poz. 37453. Turulski Marcin prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Marcin Turulski Auto Części i Usługi Transportowe MARTINEX w restrukturyzacji w Lubawie. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRp 5/18. [BMSiG-37035/2019] Sędzia komisarz w sprawie restrukturyzacyjnej - przyspieszonego postępowania układowego z wniosku dłużnika Marcina Turulskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Marcin Turulski Auto Części i Usługi Transportowe „MARTINEX” w Lubawie, w restrukturyzacji, sygn. akt V GRp 5/18, postanowieniem z dnia 2 lipca 2019 r.: stwierdził przyjęcie na zgromadzeniu wierzycieli dłużnika Marcina Turulskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Marcin Turulski Auto Części i Usługi Transportowe „MARTINEX” w Lubawie, w restrukturyzacji, w dniu 2 lipca 2019 roku układu o następującej treści: - w grupie 1 w stosunku do wierzycieli innych niż Zakład Ubezpieczeń Społecznych, których suma wierzytelności objętych układem jest mniejsza lub równa 170.000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) objętych z mocy prawa układem - art. 150 Prawa Restrukturyzacyjnego a) umorzona zostanie całość należności ubocznych, w tym odsetki, koszty procesów i egzekucji; b) pozostała kwota wierzytelności objętej układem zostanie zredukowana o 60% (słownie: sześćdziesiąt) i będzie zapłacona w 20 (słownie: dwudziestu) ratach kwartalnych płatnych na koniec każdego kwartału, począwszy od upływu kwartału liczonego po dacie uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu; - w grupie 2 w stosunku do wierzyciela Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wierzytelności wobec niego powstałe przed otwarciem przyspieszonego postępowania układowego z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez dłużnika jako pracodawcę, z tytułu składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z tytułu składek na własne ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne dłużnika, ubezpieczenie zdrowotne w części finansowanej przez ubezpieczonych oraz odsetek za zwłokę w płatności wyżej wymienionych składek do dnia zapłaty, kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnienia, zostaną zapłacone w całości w 24 ratach kwartalnych na koniec każdego kwartału począwszy od pierwszego roku liczonego po dacie uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu; - w grupie 3 w stosunku do wierzycieli, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 170.000,01 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych i jeden grosz) a) umorzona zostanie całość należności ubocznych, w tym odsetki, koszty procesów i egzekucji; b) pozostała kwota wierzytelności objętej układem zostanie zapłacona w całości w 60 (słownie: sześćdziesięciu) równych ratach miesięcznych płatnych na koniec każdego miesiąca począwszy od uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Pouczenie: Na postanowienie przysługuje możliwości składania zastrzeżeń przez uczestników postępowania na piśmie w terminie tygodnia od dnia przyjęcia układu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37453

Dodano: 2019-07-17 20:04:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Klause Mirosław P.H.P.U. MIR-BUD

2019-07-17 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności

Poz. 37454. Klause Mirosław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.H.P.U MIR-BUD Mirosław Klause w Szczytnikach. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GRp 14/18. [BMSiG-37300/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem Sędziego komisarza z dnia 13 czerwca 2019 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GRp 14/18, w toku przyspieszonego postępowania ukłądowego prowadzonego dla dłużnika Mirosława Klause, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.H.P.U. „MIR-BUD” Mirosław Klause z siedzibą w Szczytnikach, KRS zatwierdził spis wierzytelności, o którym obwieszczenie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczy Nr 81/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r., poz. 21983. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37454

Dodano: 2019-07-17 20:05:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Toruńskie Zakłady Urządzeń Młyńskich SPOMASZ S.A.

2019-07-17 Inne

Poz. 37455. TORUŃSKIE ZAKŁADY URZĄDZEŃ MŁYŃSKICH „SPOMASZ” SPÓŁKA AKCYJNA w Toruniu. KRS 0000084680. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 stycznia 2002 r., sygn. akt V GRs 1/18. [BMSiG-37247/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu w postępowaniu sanacyjnym Toruńskich Zakładów Urządzeń Młyńskich SPOMASZ S.A. w Toruniu, sygn. akt V GRs 1/18 zawiadamia, że został wyznaczony termin rozprawy w przedmiocie zatwierdzenia układu na dzień 29 sierpnia 2019 r., godz. 1000, sala 213. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 137/2019 (5776) z dnia 17 lipca 2019 r. → Pozycja 37455

Dodano: 2019-07-17 20:06:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Bieniaszewski Ireneusz w upadłości likwidacyjnej

2019-02-12 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Syndyka

Poz. 7837. Bieniaszewski Ireneusz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 379/18, V GUp 328/18. [BMSiG-7051/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w składzie: przewodniczący - SSR Anna Poborska, w postępowaniu upadłościowym dłużnika Ireneusza Bieniaszewskiego, w przedmiocie wniosku o zmianę syndyka postanowieniem w sprawie o sygn. akt V GUp 328/18, z dnia 11 stycznia 2019 r., zmienił postanowienie z dnia 4 grudnia 2018 r. wydane w sprawie sygn. akt V GU 379/18 w zakresie wyznaczenia syndyka w ten sposób, że w miejsce syndyka Agnieszki Szufel-Figurskiej wyznaczyć syndyka Macieja Skoczylasa - nr lic. 737. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 30/2018 (5669) z dnia 12 lutego 2019 r. → Pozycja 7837

Dodano: 2019-07-17 21:35:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dudek Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-07-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37497. Dudek Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 266/19, XVIII GUp 979/19. [BMSiG-37022/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 8 lipca 2019 roku, sygn. akt XVIII GU 266/19, ogłosił upadłość Agnieszki Dudek, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Solec 103/38 (kod pocztowy 01-343), PESEL 56042002780, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XVIII GUp 979/19. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył na Sędziego komisarza SSR Katarzynę Kuć- -Kwaśniewicz, a na syndyka Alicję Hnatkowską. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, na ręce Sędziego komisarza, podając sygn. akt XVIII GUp 979/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37497

Dodano: 2019-07-18 11:26:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dudek Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-07-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37497. Dudek Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 266/19, XVIII GUp 979/19. [BMSiG-37022/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 8 lipca 2019 roku, sygn. akt XVIII GU 266/19, ogłosił upadłość Agnieszki Dudek, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Solec 103/38 (kod pocztowy 01-343), PESEL 56042002780, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XVIII GUp 979/19. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył na Sędziego komisarza SSR Katarzynę Kuć- -Kwaśniewicz, a na syndyka Alicję Hnatkowską. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, na ręce Sędziego komisarza, podając sygn. akt XVIII GUp 979/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37497

Dodano: 2019-07-18 11:26:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Latek Izabela w upadłości likwidacyjnej

2019-07-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37498. Latek Izabela. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 87/19, XIX GUp 1126/19. [BMSiG-37522/2019] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 10 lipca 2019 r., sygn. akt XIX GU 87/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość Izabeli Latek, zamieszkałej: 05-850 Józefów, ul. Kasztanowa 14 m. 35, PESEL 79031207443; 2. określić, że Izabela Latek jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć sędziego komisarza osobie ASR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Zbigniewa Szymczyka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 374; 6. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt XIX GUp 1126/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37498

Dodano: 2019-07-18 11:27:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Latek Izabela w upadłości likwidacyjnej

2019-07-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37498. Latek Izabela. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 87/19, XIX GUp 1126/19. [BMSiG-37522/2019] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 10 lipca 2019 r., sygn. akt XIX GU 87/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość Izabeli Latek, zamieszkałej: 05-850 Józefów, ul. Kasztanowa 14 m. 35, PESEL 79031207443; 2. określić, że Izabela Latek jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć sędziego komisarza osobie ASR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Zbigniewa Szymczyka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 374; 6. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt XIX GUp 1126/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37498

Dodano: 2019-07-18 11:27:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Malinowska Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2019-07-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37500. Malinowska Jadwiga. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 547/19, XIX GUp 1117/19. [BMSiG-37510/2019] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 5 lipca 2019 r., sygn. akt XIX GU 547/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość Jadwigi Malinowskiej, zamieszkałej: 05-400 Otwock, ul. G. Narutowicza 243, PESEL 47092910985; 2. określić, że Jadwiga Malinowska jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć sędziego komisarza osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Zbigniewa Szymczyka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 374; 6. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt XIX GUp 1117/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37500

Dodano: 2019-07-18 11:28:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Malinowska Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2019-07-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37500. Malinowska Jadwiga. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 547/19, XIX GUp 1117/19. [BMSiG-37510/2019] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 5 lipca 2019 r., sygn. akt XIX GU 547/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość Jadwigi Malinowskiej, zamieszkałej: 05-400 Otwock, ul. G. Narutowicza 243, PESEL 47092910985; 2. określić, że Jadwiga Malinowska jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć sędziego komisarza osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Zbigniewa Szymczyka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 374; 6. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt XIX GUp 1117/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37500

Dodano: 2019-07-18 11:28:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Nowacki Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37501. Nowacki Tomasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 43/19, XIX GUp 1128/19. [BMSiG-37524/2019] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 10 lipca 2019 r., sygn. akt XIX GU 43/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość Tomasza Nowackiego, zamieszkałego: 01-059 Warszawa, ul. Okopowa 29B m. 27, PESEL 77092200898; 2. określić, że Tomasz Nowacki jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie ASR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Zbigniewa Szymczyka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 374; 6. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt XIX GUp 1128/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37501

Dodano: 2019-07-18 11:37:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Nowacki Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37501. Nowacki Tomasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 43/19, XIX GUp 1128/19. [BMSiG-37524/2019] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 10 lipca 2019 r., sygn. akt XIX GU 43/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość Tomasza Nowackiego, zamieszkałego: 01-059 Warszawa, ul. Okopowa 29B m. 27, PESEL 77092200898; 2. określić, że Tomasz Nowacki jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie ASR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Zbigniewa Szymczyka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 374; 6. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt XIX GUp 1128/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37501

Dodano: 2019-07-18 11:37:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wiesner Marta w upadłości likwidacyjnej

2019-07-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37502. Wiesner Marta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 214/19, XIX GUp 1118/19. [BMSiG-37515/2019] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 9 lipca 2019 r., sygn. akt XIX GU 214/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość Marty Wiesner, zamieszkałej: 03-114 Warszawa, ul. Krokwi 30A m. 23, PESEL 66121600927; 2. określić, że Marta Wiesner jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć sędziego komisarza osobie ASR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Zbigniewa Szymczyka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 374; 6. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt XIX GUp 1118/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37502

Dodano: 2019-07-18 11:38:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wiesner Marta w upadłości likwidacyjnej

2019-07-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37502. Wiesner Marta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 214/19, XIX GUp 1118/19. [BMSiG-37515/2019] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 9 lipca 2019 r., sygn. akt XIX GU 214/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość Marty Wiesner, zamieszkałej: 03-114 Warszawa, ul. Krokwi 30A m. 23, PESEL 66121600927; 2. określić, że Marta Wiesner jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć sędziego komisarza osobie ASR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Zbigniewa Szymczyka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 374; 6. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt XIX GUp 1118/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37502

Dodano: 2019-07-18 11:38:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wojciechowski Paweł w upadłości likwidacyjnej

2019-07-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37503. Wojciechowski Paweł. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 329/19, XIX GUp 1125/19. [BMSiG-37416/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 329/19, w dniu 10 lipca 2019 r. postanowił: 1) ogłosić upadłość Pawła Wojciechowskiego, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Nowolipki 12 m. 106, 00-153, PESEL 82071319654, 2) określić, że Upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 3) wezwać wierzycieli Upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, 4) wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 5) wyznaczyć SSR Piotra Kędzierskiego na Sędziego komisarza, 6) wyznaczyć na Syndyka Dorotę Trendak-Tarazewicz, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1038, 7) określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. 8) postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygnaturą akt XIX GUp 1125/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37503

Dodano: 2019-07-18 11:39:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wojciechowski Paweł w upadłości likwidacyjnej

2019-07-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37503. Wojciechowski Paweł. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 329/19, XIX GUp 1125/19. [BMSiG-37416/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 329/19, w dniu 10 lipca 2019 r. postanowił: 1) ogłosić upadłość Pawła Wojciechowskiego, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Nowolipki 12 m. 106, 00-153, PESEL 82071319654, 2) określić, że Upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 3) wezwać wierzycieli Upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, 4) wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 5) wyznaczyć SSR Piotra Kędzierskiego na Sędziego komisarza, 6) wyznaczyć na Syndyka Dorotę Trendak-Tarazewicz, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1038, 7) określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. 8) postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygnaturą akt XIX GUp 1125/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37503

Dodano: 2019-07-18 11:39:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Andrukajtis Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2019-07-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37504. Andrukajtis Jolanta. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 89/19 „of”. [BMSiG-37402/2019] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, w dniu 9 lipca 2019 r. postanowił: 1. ogłosić upadłość Jolanty Andrukajtis, zamieszkałej w miejscowości Rutwica 29, 78-600 Wałcz, numer PESEL 77051402822; 2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji obwieszczenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć SSR Dariusza Szymczaka na sędziego komisarza; 6. wyznaczyć Sławomira Czarneckiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 801, na syndyka; 7. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich oparta jest o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 8. prowadzić postępowanie pod sygn. akt VII GUp 89/19 „of”. Pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37504

Dodano: 2019-07-18 11:40:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Andrukajtis Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2019-07-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37504. Andrukajtis Jolanta. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 89/19 „of”. [BMSiG-37402/2019] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, w dniu 9 lipca 2019 r. postanowił: 1. ogłosić upadłość Jolanty Andrukajtis, zamieszkałej w miejscowości Rutwica 29, 78-600 Wałcz, numer PESEL 77051402822; 2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji obwieszczenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć SSR Dariusza Szymczaka na sędziego komisarza; 6. wyznaczyć Sławomira Czarneckiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 801, na syndyka; 7. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich oparta jest o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 8. prowadzić postępowanie pod sygn. akt VII GUp 89/19 „of”. Pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37504

Dodano: 2019-07-18 11:40:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Bastek Magdalena Zofia w upadłości likwidacyjnej

2019-07-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37505. Bastek Magdalena Zofia. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 4/19, VIII GUp 197/19. [BMSiG-37450/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 lipca 2019 r., sygn. akt VIII GU 4/19, ogłosił upadłość Magdaleny Zofii Bastek (PESEL 73100608144), zamieszkałej we Wrocławiu przy Gajowickiej 129/6, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Bilińskiego i syndyka w osobie Pawła Miłka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 126). Jednocześnie wskazuje się jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe, określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 197/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37505

Dodano: 2019-07-18 11:41:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Bastek Magdalena Zofia w upadłości likwidacyjnej

2019-07-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37505. Bastek Magdalena Zofia. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 4/19, VIII GUp 197/19. [BMSiG-37450/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 lipca 2019 r., sygn. akt VIII GU 4/19, ogłosił upadłość Magdaleny Zofii Bastek (PESEL 73100608144), zamieszkałej we Wrocławiu przy Gajowickiej 129/6, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Bilińskiego i syndyka w osobie Pawła Miłka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 126). Jednocześnie wskazuje się jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe, określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 197/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37505

Dodano: 2019-07-18 11:41:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Boniek Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2019-07-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37507. Boniek Ryszard. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 280/19. [BMSiG-37404/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 280/19 ogłosił upadłość Ryszarda Boniek (numer PESEL: 49011809332), nieprowadzącego działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Szwedy-Porzych oraz syndyka masy upadłości w osobie Jerzego Mielczarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 979); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37507

Dodano: 2019-07-18 11:42:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Boniek Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2019-07-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37507. Boniek Ryszard. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 280/19. [BMSiG-37404/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 280/19 ogłosił upadłość Ryszarda Boniek (numer PESEL: 49011809332), nieprowadzącego działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Szwedy-Porzych oraz syndyka masy upadłości w osobie Jerzego Mielczarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 979); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37507

Dodano: 2019-07-18 11:43:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Janiec Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-06-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37508. Janiec Ewa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 10/19. [BMSiG-37442/2019] Sygn. akt XIX GU 10/19 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 czerwca 2019 r., sygn. akt XIX GU 10/19, postanowił: 1. Ogłosić upadłość Ewy Janiec, zamieszkałej w Warszawie, PESEL 68122608126, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika; 2. Wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. Wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Adriana Jobda (lic. 846); 5. Określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015r, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37508

Dodano: 2019-07-18 11:43:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Janiec Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-07-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37508. Janiec Ewa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 10/19. [BMSiG-37442/2019] Sygn. akt XIX GU 10/19 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 czerwca 2019 r., sygn. akt XIX GU 10/19, postanowił: 1. Ogłosić upadłość Ewy Janiec, zamieszkałej w Warszawie, PESEL 68122608126, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika; 2. Wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. Wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Adriana Jobda (lic. 846); 5. Określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015r, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37508

Dodano: 2019-07-18 11:43:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Panek Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37509. Panek Katarzyna. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 116/19of/K. [BMSiG-37379/2019] Postanowieniem z dnia 10 lipca 2019 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ogłosił upadłość dłużnika Katarzyny Panek - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego przy ul. Wajdeloty 20/11 w Gdańsku (80-437), PESEL 70020511868, obejmującą likwidację majątku upadłego. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Ewę Kubiak i syndyka w osobie Mariana Kulwikowskiego, nr licencji 997. Wzywa się wierzycieli upadłego oraz osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należnych do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej (pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym), do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu (30) dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości. Zgłoszenia wierzytelności w dwóch egzemplarzach, opatrzone sygn. akt VI GUp 116/19of/K, należy przesłać na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk. Nadto syndyk informuje, iż zgodnie z art. 54a ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe z dnia 28.02.2003 r. wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37509

Dodano: 2019-07-18 11:45:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Panek Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37509. Panek Katarzyna. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 116/19of/K. [BMSiG-37379/2019] Postanowieniem z dnia 10 lipca 2019 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ogłosił upadłość dłużnika Katarzyny Panek - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego przy ul. Wajdeloty 20/11 w Gdańsku (80-437), PESEL 70020511868, obejmującą likwidację majątku upadłego. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Ewę Kubiak i syndyka w osobie Mariana Kulwikowskiego, nr licencji 997. Wzywa się wierzycieli upadłego oraz osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należnych do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej (pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym), do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu (30) dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości. Zgłoszenia wierzytelności w dwóch egzemplarzach, opatrzone sygn. akt VI GUp 116/19of/K, należy przesłać na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk. Nadto syndyk informuje, iż zgodnie z art. 54a ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe z dnia 28.02.2003 r. wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37509

Dodano: 2019-07-18 11:45:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rejent Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37510. Rejent Dariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 412/19, XVIII GUp 981/19. [BMSiG-37419/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 412/19 w dniu 9 lipca 2019 r. postanowił: 1) ogłosić upadłość Dariusza Rejenta, zamieszkałego w Warszawie przy ulicy Rembielińskiej 17 m. 155 (kod pocztowy: 03-352), PESEL 61022309698, 2) określić, że Upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 3) wezwać wierzycieli Upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, 4) wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 5) wyznaczyć SSR Katarzynę Kuć-Kwaśniewicz na Sędziego komisarza, 6) wyznaczyć na Syndyka Dorotę Trendak-Tarazewicz, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1038, 7) określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego, 8) postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygnaturą akt XVIII GUp 981/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37510

Dodano: 2019-07-18 11:46:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rejent Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37510. Rejent Dariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 412/19, XVIII GUp 981/19. [BMSiG-37419/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 412/19 w dniu 9 lipca 2019 r. postanowił: 1) ogłosić upadłość Dariusza Rejenta, zamieszkałego w Warszawie przy ulicy Rembielińskiej 17 m. 155 (kod pocztowy: 03-352), PESEL 61022309698, 2) określić, że Upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 3) wezwać wierzycieli Upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, 4) wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 5) wyznaczyć SSR Katarzynę Kuć-Kwaśniewicz na Sędziego komisarza, 6) wyznaczyć na Syndyka Dorotę Trendak-Tarazewicz, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1038, 7) określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego, 8) postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygnaturą akt XVIII GUp 981/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37510

Dodano: 2019-07-18 11:46:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Stefański Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-07-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37511. Stefański Krzysztof. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 189/19, XII GUp 186/19. [BMSiG-37447/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10 lipca 2019 r. o sygn. akt XII GU 189/19 ogłosił upadłość dłużnika Krzysztofa Stefańskiego, PESEL: 96071201790, zamieszkałego w Syryni, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe obejmować będzie likwidację majątku upadłego. Dalsze postępowanie prowadzone będzie pod sygnaturą XII GUp 186/19. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Mleczko oraz syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Zielińskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 628). Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd stwierdza, że jurysdykcja krajowa sadów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L.2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37511

Dodano: 2019-07-18 11:47:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Stefański Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-07-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37511. Stefański Krzysztof. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 189/19, XII GUp 186/19. [BMSiG-37447/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10 lipca 2019 r. o sygn. akt XII GU 189/19 ogłosił upadłość dłużnika Krzysztofa Stefańskiego, PESEL: 96071201790, zamieszkałego w Syryni, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe obejmować będzie likwidację majątku upadłego. Dalsze postępowanie prowadzone będzie pod sygnaturą XII GUp 186/19. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Mleczko oraz syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Zielińskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 628). Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd stwierdza, że jurysdykcja krajowa sadów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L.2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37511

Dodano: 2019-07-18 11:48:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Weis Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-06-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37512. Weis Anna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 352/19, V GUp 302/19. [BMSiG-37389/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie o sygn. akt V GU 352/19 ogłosił upadłość w stosunku do Anny Weis zam.: Dąbrowa Rzeczycka, numer PESEL 56012102746, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył na Sędziego komisarza w osobie SSR Witolda Olech oraz wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Kamila Korzeniec, nr lic. 766 Sąd wzywa wierzycieli Upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności, podając sygn. akt V GUp 302/19, w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37512

Dodano: 2019-07-18 11:48:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Weis Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37512. Weis Anna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 352/19, V GUp 302/19. [BMSiG-37389/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie o sygn. akt V GU 352/19 ogłosił upadłość w stosunku do Anny Weis zam.: Dąbrowa Rzeczycka, numer PESEL 56012102746, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył na Sędziego komisarza w osobie SSR Witolda Olech oraz wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Kamila Korzeniec, nr lic. 766 Sąd wzywa wierzycieli Upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności, podając sygn. akt V GUp 302/19, w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37512

Dodano: 2019-07-18 11:49:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wiśniewska Hanna w upadłości likwidacyjnej

2019-06-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37513. Wiśniewska Hanna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 302/19. [BMSiG-37439/2019] Sygn. akt XIX GU 302/19 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 czerwca 2019 r., sygn. akt XIX GU 302/19, postanowił: 1. Ogłosić upadłość Hanny Wiśniewskiej, zamieszkałej w Warszawie, PESEL 52081403823, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika; 2. Wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. Wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Adriana Jobda (lic. 846) 5. Określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r., a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37513

Dodano: 2019-07-18 11:49:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wiśniewska Hanna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37513. Wiśniewska Hanna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 302/19. [BMSiG-37439/2019] Sygn. akt XIX GU 302/19 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 czerwca 2019 r., sygn. akt XIX GU 302/19, postanowił: 1. Ogłosić upadłość Hanny Wiśniewskiej, zamieszkałej w Warszawie, PESEL 52081403823, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika; 2. Wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. Wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Adriana Jobda (lic. 846) 5. Określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r., a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37513

Dodano: 2019-07-18 11:49:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Zoń Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-06-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37514. Zoń Agnieszka. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 646/18/9, X GUp 75/19/9. [BMSiG-37411/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 11 czerwca 2019 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 646/18/9, ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Agnieszki Zoń (PESEL nr 72102308502), zamieszkałej pod adresem: 42-500 Będzin, ul. Jagiełły 4/42. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Iwony Gzeli, a syndyka masy upadłości w osobie Bartosza Klepacza (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 209). Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty opublikowania obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, do sprawy o sygn. akt X GUp 75/19/9. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37514

Dodano: 2019-07-18 11:50:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Zoń Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-07-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37514. Zoń Agnieszka. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 646/18/9, X GUp 75/19/9. [BMSiG-37411/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 11 czerwca 2019 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 646/18/9, ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Agnieszki Zoń (PESEL nr 72102308502), zamieszkałej pod adresem: 42-500 Będzin, ul. Jagiełły 4/42. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Iwony Gzeli, a syndyka masy upadłości w osobie Bartosza Klepacza (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 209). Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty opublikowania obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, do sprawy o sygn. akt X GUp 75/19/9. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37514

Dodano: 2019-07-18 11:51:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Babiak Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37515. Babiak Katarzyna. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 24/19 of. [BMSiG-37529/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt V GUp 24/19 of dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Katarzyny Babiak, identyfikującej się numerem PESEL 88090613043, syndyk w dniu 2 lipca 2019 r. przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37515

Dodano: 2019-07-18 11:53:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Balowski Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2019-07-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37516. Balowski Mirosław. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 30/19 of. [BMSiG-37527/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt V GUp 30/19 of dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Mirosława Balowskiego, identyfikującego się numerem PESEL 55122103911, syndyk w dniu 28 czerwca 2019 r. przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37516

Dodano: 2019-07-18 11:53:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Józwik Teodozja w upadłości likwidacyjnej

2019-07-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37517. Jóźwik Teodozja. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 27/19 „of”. [BMSiG-37489/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Teodozja Jóźwik, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 27/19 „of”) została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi 17 czerwca 2019 r. lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. kard. S. Wyszyńskiego 18, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37517

Dodano: 2019-07-18 11:53:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Łabuziński Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37518. Łabuziński Łukasz. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 95/18. [BMSiG-37478/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Łukasza Łabuzińskiego, numer PESEL 78030805478, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 95/18), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 15 maja 2019 r. i poprawiona w dniu 31 maja 2019 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37518

Dodano: 2019-07-18 11:53:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Niestrzęba Maciej Bartłomiej w upadłości likwidacyjnej

2019-07-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37519. Niestrzęba Maciej i Niestrzęba Donata. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 174/16. [BMSiG-37514/2019] Sędzia komisarz ogłasza, że sporządzona została przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi I uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Macieja i Donaty Niestrzęba zam.: Grabownica Starzeńska 67A - osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 174/16. Każdy zainteresowany w trybie art. 255 ust. 2 pr. up. może przeglądać listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4, natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. i n. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu I uzupełniającej listy wierzytelności złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37519

Dodano: 2019-07-18 11:54:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Niestrzęba Donata w upadłości likwidacyjnej

2019-07-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37519. Niestrzęba Maciej i Niestrzęba Donata. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 174/16. [BMSiG-37514/2019] Sędzia komisarz ogłasza, że sporządzona została przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi I uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Macieja i Donaty Niestrzęba zam.: Grabownica Starzeńska 67A - osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 174/16. Każdy zainteresowany w trybie art. 255 ust. 2 pr. up. może przeglądać listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4, natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. i n. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu I uzupełniającej listy wierzytelności złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37519

Dodano: 2019-07-18 11:54:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Popławski Paweł w upadłości likwidacyjnej

2019-07-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37520. Popławski Paweł. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 323/19, X GUp 223/18. [BMSiG-37505/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Pawła Popławskiego w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XVIII GUp 323/19 (stara sygn. akt X GUp 223/18), zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu w dniu 27 maja 2019 r. przez syndyka listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadły jeżeli projekt ww. listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37520

Dodano: 2019-07-18 11:54:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Pszczółka Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-07-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37521. Pszczółka Marek. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 25/19 „of”. [BMSiG-37520/2019] Syndyk postępowania upadłościowego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Marka Pszczółka (nr PESEL 61042012077) w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt VI GUp 25/19 „of”, zawiadamia, iż w dniu 15.07.2019 r. przedłożył pierwszą listę wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Bielsku- -Białej, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37521

Dodano: 2019-07-18 11:54:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Salawa Leszek w upadłości likwidacyjnej

2019-07-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37522. Salawa Leszek. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 44/19 of. [BMSiG-37530/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt V GUp 44/19 of dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Leszka Salawa, zam.: 48-100 Głuchołazy, ul. Wieniawskiego 4/7, identyfikującego się numerem PESEL 67060207956, syndyk w dniu 10 lipca 2019 r. przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37522

Dodano: 2019-07-18 11:55:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Walke Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-07-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37523. Walke Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 663/19. [BMSiG-37491/2019] Obwieszczenie Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Piotra Walke, zamieszkałego w Brwinowie (05-840) przy ul. Składowej 4A, PESEL 66042911258, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XVIII GUp 663/19, podaje do publicznej wiadomości, że syndyk masy upadłości złożył listę wierzytelności w dniu 14 czerwca 2019 r. Każdy zainteresowany może przeglądać wyżej wymienione listy w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadły, jeżeli projekt w/wymienionej listy wierzytelności nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37523

Dodano: 2019-07-18 11:55:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wójcik Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-07-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37524. Wójcik Barbara. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 824/19, X GUp 37/19. [BMSiG-37507/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Barbary Wójcik w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 824/19 (poprzednia sygn. akt X GUp 37/19), zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu w dniu 11 czerwca 2019 r. przez syndyka pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37524

Dodano: 2019-07-18 11:55:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

GEO BLAST Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-07-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37525. „GEO BLAST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Bartnicy. KRS 0000296573. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 stycznia 2008 r., sygn. akt VI GUp 81/18. [BMSiG-37366/2019] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu I i II uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym „Geo Blast” Spółka z o.o. w Bartnicy, sygn. akt VI GUp 81/18. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listy wierzytelności w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37525

Dodano: 2019-07-18 11:55:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Bańka Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-07-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37526. Bańka Agnieszka. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 50/18 „of”. [BMSiG-37483/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Agnieszki Bańki, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 50/18 „of”) została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 30 kwietnia 2019 r., uzupełniona w dniu 11 czerwca 2019 r. pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i wciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37526

Dodano: 2019-07-18 11:56:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Bułacz Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-07-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37527. Bułacz Agnieszka. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 120/19. [BMSiG-37473/2019] Syndyk postępowania upadłościowego dłużnika Agnieszki Bułacz (PESEL 78031704844), będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, zawiadamia, że przedstawił do akt sprawy upadłościowej listę wierzytelności sporządzoną na piśmie w dniu 15.07.2019 r. Mając na względzie powyższe syndyk poucza, iż wierzycielom upadłego przysługuje sprzeciw, co do nieuznania własnej wierzytelności, jak też co do uznania wierzytelności innego wierzyciela lub wierzycieli. Sprzeciw taki należy złożyć w terminie dwóch tygodni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, 44-101 Gliwice, Sędzia komisarz SSR Stanisław Żyrek, ul. Powstańców Warszawy 23, z powołaniem się na sygnaturę akt XII GUp 120/19. W zakreślonym wyżej terminie przysługuje także sprzeciw upadłemu, o ile treść listy wierzytelności nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2016 r. Ponadto syndyk informuje, że z przedmiotową listą wierzytelności można zapoznać się w sekretariacie XII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gliwicach, adres jak wyżej. Marcin Mirosław Kubiczek (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 244) MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37527

Dodano: 2019-07-18 11:56:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Chmielewska Irena w upadłości likwidacyjnej

2019-07-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37528. Chmielewska Irena. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 110/18 „of”. [BMSiG-37446/2019] „Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Ireny Chmielewskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 110/18 „of”), została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 17 czerwca 2019 r. uzupełniająca lista wierzytelności z wierzytelnością Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. Listę wierzytelności można przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami.” MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37528

Dodano: 2019-07-18 11:56:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gil Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2019-07-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37529. Gil Magdalena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 806/19. [BMSiG-37457/2019] Sygn. akt XIX GUp 806/19 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, iż w postępowaniu upadłościowym, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Magdaleny Gil (sygn. akt XIX GUp 806/19) dnia 10 maja 2019 roku została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni, od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37529

Dodano: 2019-07-18 11:56:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Góźdź Józefa w upadłości likwidacyjnej

2019-07-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37530. Góźdź Józefa. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 10/19. [BMSiG-37463/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Józefy Góźdź, zamieszkałej: Kowanówko, nr PESEL 40012109766, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 10/19, zawiadamia że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi w dniu 9.04.2019 r. listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter), przy ul. Młyńskiej 1 A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania innej wierzytelności - w przypadku wierzycielka umieszczonego na liście wierzytelności albo co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; w tym samym terminie sprzeciw może złożyć upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, zaś jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37530

Dodano: 2019-07-18 11:56:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Rzepka Iwona w upadłości likwidacyjnej

2019-07-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37531. Rzepka Iwona. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 30/19. [BMSiG-37354/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Iwony Rzepki zamieszkałej w Szamotułach, PESEL 60052010529, sygnatura akt XI GUp 30/19, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi w dniu 17.05.2019 r. listę wierzytelności oraz w dniu 3.06.2019 r. I uzupełniającą listę wierzytelności, które można przeglądać w Czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania innej wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; w tym samym terminie sprzeciw może złożyć upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, zaś jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37531

Dodano: 2019-07-18 11:57:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Jędrzejowska Karolina w upadłości likwidacyjnej

2019-07-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37532. Jędrzejowska Karolina. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 33/19. [BMSiG-37374/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: Karoliny Jędrzejowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL: 87061713889) (sygn. akt VIII GUp 33/19), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B”, pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37532

Dodano: 2019-07-18 11:57:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Jackiewicz Lucyna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37533. Jackiewicz Lucyna. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt V GUp 26/19. [BMSiG-37340/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Lucyny Jackiewicz - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującym likwidację jej majątku (sygn. akt V GUp 26/19) ogłasza, że została sporządzona i złożona w dniu 13.06.2019 r. Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, przy ul. Złotoryjskiej 19, oraz że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37533

Dodano: 2019-07-18 11:57:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Jurkiewicz Bronisław w upadłości likwidacyjnej

2019-07-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37534. Jurkiewicz Bronisław. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 48/18. [BMSiG-37377/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 48/18 dotyczącej upadłości Bronisława (Bronisław) Jurkiewicz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, została sporządzona druga uzupełniająca lista wierzytelności, którą można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w tym samym terminie sprzeciw upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskiem lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37534

Dodano: 2019-07-18 11:57:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Karabasz Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-07-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37535. Karabasz Małgorzata. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 103/18. [BMSiG-37486/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Karabasz, nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie XV GUp 103/18 sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 27 maja 2019 r. kolejna uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37535

Dodano: 2019-07-18 11:58:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Kitta Karolina w upadłości likwidacyjnej

2019-07-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37536. Kitta Karolina. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 46/18. [BMSiG-37479/2019] W związku ze złożeniem przez syndyka w dniu 15 lutego 2019 roku listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, w postępowaniu upadłościowym Karoliny Kitta, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - sygn. akt XII GUp 46/18 - Sędzia komisarz ogłasza, iż można ją przeglądać w Biurze Obsługi interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - czytelnia akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie złożenia do Sędziego komisarza sprzeciwu co do listy wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37536

Dodano: 2019-07-18 11:58:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy we Włocławku

Kończyńska Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2019-07-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37537. Kończyńska Jadwiga. Sąd Rejonowy we Włocławku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 19/16. [BMSiG-37453/2019] Sędzia komisarz masy upadłości Jadwigi Kończyńskiej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt V GUp 19/16, syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności z dnia 25 stycznia 2019 r., którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego we Włocławku, Wydział V Gospodarczy, ul. Kilińskiego 20 (pokój 139). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37537

Dodano: 2019-07-18 11:58:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Lipnicka Bożena w upadłości likwidacyjnej

2019-07-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37538. Lipnicka Bożena. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 39/19 „of”. [BMSiG-37459/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Bożeny Lipnickiej, sygn. akt VII GUp 39/19 „of”, ogłasza, że w dniu 13 czerwca 2019 r., syndyk złożył pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności upadłej. Uzupełnienie listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego, przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37538

Dodano: 2019-07-18 11:58:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Majer Marian w upadłości likwidacyjnej

2019-07-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37539. Majer Marian. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 286/18. [BMSiG-37343/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 286/18 dotyczącej upadłości Mariana Majera, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37539

Dodano: 2019-07-18 11:59:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Mikołajczyk Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2019-07-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37540. Mikołajczyk Magdalena. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 129/18 „of”. [BMSiG-37465/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Magdaleny Mikołajczyk, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 129/18 „of”) została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 7 czerwca 2019 r. lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. S. Wyszyńskiego 18, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37540

Dodano: 2019-07-18 11:59:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Pranszke Rafał w upadłości likwidacyjnej

2019-07-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37541. Pranszke Rafał. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 65/18/P. [BMSiG-37361/2019] Zawiadamia się, iż w toku postępowania upadłościowego Rafała Pranszke, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL: 77042404815, toczącym się przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 65/18/P, została sporządzona i złożona w dniu 8 lipca 2019 r. Sędziemu komisarzowi pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności wobec Rafała Pranszke. Poucza się o możliwości złożenia w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia do Sędziego komisarza sprzeciwu co do: 1. uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2. odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Każdy zainteresowany zgodnie z art. 255 ust. 2 Prawo upadłościowe może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37541

Dodano: 2019-07-18 11:59:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Rakowska Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2019-07-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37542. Rakowska Sylwia. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 354/18. [BMSiG-37357/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 354/18 dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Sylwii Rakowskiej, syndyk przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37542

Dodano: 2019-07-18 11:59:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Kaps Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2019-07-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37543. Reich Piotr prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Eurofolie.pl w Świdnicy. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 73/17. [BMSiG-37387/2019] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Piotra Reicha prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą EUROFOLIE.PL w Świdnicy, sygn. akt VI GUp 73/17. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37543

Dodano: 2019-07-18 12:00:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Różnicka Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-07-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37544. Różnicka Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 822/19. [BMSiG-37466/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, iż w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Agnieszka Różnicka (sygn. akt XIX GUp 822/19), dnia 22 maja 2019 roku została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37544

Dodano: 2019-07-18 12:00:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Sereda Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-07-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37545. Sereda Krzysztof. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 31/19 „of”. [BMSiG-37476/2019] Sędzia komisarz, zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Krzysztofa Sereda jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 31/19 „of”) została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 13 czerwca 2019 r. uzupełniająca lista wierzytelności nr 1. Listę wierzytelności można przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. kard. S. wyszyńskiego 18 i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; - upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37545

Dodano: 2019-07-18 12:00:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Sokołowski Roman w upadłości likwidacyjnej

2019-07-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37546. Sokołowski Roman. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 66/19 of. [BMSiG-37405/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Romana Sokołowskiego (numer PESEL 41112406719), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. Akt VIII GUp 66/19 of), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności (poz. 1, Zw 1), przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 31 maja 2019 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37546

Dodano: 2019-07-18 12:01:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Stężowski Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2019-07-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37547. Stężowski Jerzy. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 28/19. [BMSiG-37339/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku dłużnika Jerzego Stężowskiego, PESEL 56041412577, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Lubinie, sygn. akt V GUp 28/19, zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, pokój 206, i że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37547

Dodano: 2019-07-18 12:01:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Strybe Michał w upadłości likwidacyjnej

2019-07-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37548. Strybe Michał. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 44/18. [BMSiG-37451/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Michała Strybe (PESEL 76102900931), zamieszkałego w Poznaniu, sygnatura akt XI GUp 44/18, zawiadamia, że syndyk dnia 1 marca 2019 roku sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (wejście przez p. 45) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania innej wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; w tym samym terminie sprzeciw może złożyć upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, zaś jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37548

Dodano: 2019-07-18 12:01:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Szarek-Węgorek Aneta w upadłości likwidacyjnej

2019-07-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37549. Szarek-Węgorek Aneta. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 33/19 „of”. [BMSiG-37395/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Anety Szarek-Węgorek, sygn. akt VII GUp 33/19 „of”, ogłasza, że syndyk w dniu 19 czerwca 2019 r. (data nadania) złożył listę wierzytelności upadłej. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37549

Dodano: 2019-07-18 12:01:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Szymanowicz Róża w upadłości likwidacyjnej

2019-07-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37550. Szymanowicz Róża. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 29/16. [BMSiG-37390/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącej działalności gospodarczej Róży Szymanowicz (numer PESEL 63011314126), zamieszkałej w Opolu (sygn. akt V GUp 29/16), ogłasza, że została mu przekazana druga uzupełniająca lista wierzytelności w tym postępowaniu, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, przy ul. Ozimskiej 60A w Opolu i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia o tym wnieść przeciwko niej sprzeciw, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37550

Dodano: 2019-07-18 12:01:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Zubel Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37551. Zubel Katarzyna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 348/18. [BMSiG-37345/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 348/18, dotyczącej upadłości Katarzyny Zubel, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37551

Dodano: 2019-07-18 12:02:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Żórawny Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37552. Żórawny Grzegorz. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 40/18. [BMSiG-37407/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Grzegorza Żórawnego (PESEL: 58091316474), zamieszkałego w Poznaniu, sygnatura akt XI GUp 40/18, zawiadamia, że syndyk dnia 3 kwietnia 2019 roku sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (wejście przez p. 45) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania innej wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; w tym samym terminie sprzeciw może złożyć upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, zaś jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37552

Dodano: 2019-07-18 12:02:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Szczęch Dorota w upadłości likwidacyjnej

2019-07-18 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 37553. Szczęch Dorota. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 134/17. [BMSiG-37518/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Upadłych Rafała Szczęch i Doroty Szczęch - osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 134/17) zawiadamia, iż ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości Doroty Szczęch obejmujący wierzytelności kat. II, można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37553

Dodano: 2019-07-18 12:02:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Szuba Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2019-07-18 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 37554. Szuba Zbigniew. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 162/16. [BMSiG-37502/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Upadłych Małgorzaty Szuba i Zbigniewa Szuba, zam.: Baryczka, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 162/16) zawiadamia, iż częściowy plan podziału funduszów masy upadłości Zbigniewa Szuba dot. wierzytelności kat. II, można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 - w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37554

Dodano: 2019-07-18 12:02:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Torój Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2019-07-18 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 37555. Torój Jolanta. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 133/17 „of”. [BMSiG-37521/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Jolanty Torój (PESEL 63031515703), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, pod sygn. akt VI GUp 133/17 „of” zawiadamia, iż został sporządzony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan ten może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony w planie może złożyć do sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37555

Dodano: 2019-07-18 12:03:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Forgiel Karolina w upadłości likwidacyjnej

2019-07-18 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 37556. Forgiel Karolina. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 820/19, X GUp 30/19. [BMSiG-37426/2019] Sędzia Komisarz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w ramach prowadzonego postępowania upadłościowego w stosunku do Karoliny Forgiel, PESEL 87011214545, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 820/19 (X GUp 30/19), został złożony ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości Karoliny Forgiel, który można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy, i w ciągu dwóch tygodni od dnia obwieszczenia złożyć przeciwko planowi zarzuty do Sędziego Komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37556

Dodano: 2019-07-18 12:03:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

LIMBEX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-04-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37499. LIMBEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000046223. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 września 2001 r., sygn. akt IX GU 461/18. [BMSiG-37500/2019] Postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2019 roku, wydanym w sprawie sygn. akt IX GU 461/18, Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość LIMBEX Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000046223; uznał postępowanie upadłościowe LIMBEX Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ustawy Prawo upadłościowe; wezwał wierzycieli upadłego LIMBEX Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności Sędziemu komisarzowi; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Małgorzaty Kotuły, zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Patryka Starosławskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Jakuba Ostrowskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 898. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37499

Dodano: 2019-07-18 17:05:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

LIMBEX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-07-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37499. LIMBEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000046223. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 września 2001 r., sygn. akt IX GU 461/18. [BMSiG-37500/2019] Postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2019 roku, wydanym w sprawie sygn. akt IX GU 461/18, Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość LIMBEX Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000046223; uznał postępowanie upadłościowe LIMBEX Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ustawy Prawo upadłościowe; wezwał wierzycieli upadłego LIMBEX Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności Sędziemu komisarzowi; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Małgorzaty Kotuły, zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Patryka Starosławskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Jakuba Ostrowskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 898. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37499

Dodano: 2019-07-18 17:05:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Prywatna Praktyka Lekarska Beata Bierkowska-Jakóbczyk w upadłości likwidacyjnej

2019-07-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37506. Bierkowska-Jakóbczyk Beata prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Prywatna Praktyka Lekarska Beata Bierkowska-Jakóbczyk w upadłości w Bydgoszczy. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 350/19. [BMSiG-37440/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 10.07.2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 350/19 ogłosił upadłość dłużnika Beaty Bierkowskiej-Jakóbczyk prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Prywatna Praktyka Lekarska Beata Bierkowska-Jakóbczyk w Bydgoszczy (NIP 9531583507); wyznaczył syndyka w osobie Jerzego Mielczarskiego oraz Sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Napierały i zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Tomasza Piekarskiego; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37506

Dodano: 2019-07-18 17:10:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Prywatna Praktyka Lekarska Beata Bierkowska-Jakóbczyk w upadłości likwidacyjnej

2019-07-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37506. Bierkowska-Jakóbczyk Beata prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Prywatna Praktyka Lekarska Beata Bierkowska-Jakóbczyk w upadłości w Bydgoszczy. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 350/19. [BMSiG-37440/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 10.07.2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 350/19 ogłosił upadłość dłużnika Beaty Bierkowskiej-Jakóbczyk prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Prywatna Praktyka Lekarska Beata Bierkowska-Jakóbczyk w Bydgoszczy (NIP 9531583507); wyznaczył syndyka w osobie Jerzego Mielczarskiego oraz Sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Napierały i zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Tomasza Piekarskiego; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37506

Dodano: 2019-07-18 17:10:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

P.U.H. MULTI Marcin Psiakowski w upadłości likwidacyjnej

2019-07-18 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 37557. Psiakowski Marcin prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. Multi Marcin Psiakowski w upadłości w Bydgoszczy. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 245/16. [BMSiG-37408/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GUp 245/16 stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Marcina Psiakowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. „MULTI” Marcin Psiakowski w Bydgoszczy. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37557

Dodano: 2019-07-18 17:12:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Oślizlok Robert w upadłości likwidacyjnej

2019-07-18 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 37558. Oślizlok Robert. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 122/18. [BMSiG-37512/2019] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że wskutek uprawomocnienia postanowienia Sądu z 6 czerwca 2019 r., którym umorzono bez ustalenia planu spłaty zobowiązania upadłego Roberta Oślizlok (PESEL 73092407273), postępowanie upadłościowe prowadzone pod sygn. akt VIII GUp 122/18 uległo zakończeniu z mocy prawa (art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37558

Dodano: 2019-07-18 17:13:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Kowal Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-07-18 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 37560. Kowal Danuta. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 26/18. [BMSiG-37481/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Danuty Kowal, zam.: Blizne, PESEL 59122011906, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 26/18, informuje, że został sporządzony przez biegłego operat szacunkowy z określenia wartości rynkowej prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz obiektem gospodarczym, oznaczonej działkami nr 6760/6 i 6772/1 o pow. 0,0600 ha, położonej w Bliznem, w gminie Jasienica Rosielna oraz nieruchomości w Wydrnej, w gminie Dydnia, oznaczonej działkami nr 18 i 19 o pow. 0,5700 ha (zabudowanej nieukończonym obiektem pieczarkarni). Operat szacunkowy wyłożony został w sekretariacie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, 35-303 Rzeszów, ul. Kustronia 4. Zarzuty na opis i oszacowanie należy wnieść do Sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37560

Dodano: 2019-07-18 17:14:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Penar Michalina w upadłości likwidacyjnej

2019-07-18 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 37561. Penar Michalina. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 47/18. [BMSiG-37469/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Michaliny Penar, zam.: Cergowa, PESEL 53091116840, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 47/18, informuje, że został sporządzony przez biegłego operat szacunkowy z określenia wartości rynkowej prawa własności do nieruchomości gruntowych położonych we wsi Sieniawa, w gminie Rymanów oraz w Wietrznie i w Łękach Dukielskich, w gminie Dukla. Operat szacunkowy wyłożony został w sekretariacie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, 35-303 Rzeszów, ul. Kustronia 4. Zarzuty na opis i oszacowanie należy wnieść do Sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37561

Dodano: 2019-07-18 17:14:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Suszek Beata w upadłości likwidacyjnej

2019-07-18 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Syndyka

Poz. 37563. Suszek Beata. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 123/16 „of”. [BMSiG-37471/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Beaty Suszek, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: ul. Hugona Kołłątaja 47/45, 24-100 Puławy (sygn. akt IX GUp 123/16 „of”), postanawia odwołać Daniela Górskiego z funkcji syndyka masy upadłości Beaty Suszek, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczyć na syndyka Beaty Suszek, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Kamilę Drewnowską-Ciołek, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1240. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37563

Dodano: 2019-07-18 17:15:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Majerz Marian w upadłości likwidacyjnej

2019-07-18 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 37568. Majer Marian. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 286/18, XII GU 122/18. [BMSiG-37342/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym dłużnika Mariana Majera (Majer), będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, prowadzonym pod sygn. akt XII GUp 286/18, postanowieniem z dnia 22 maja 2019 r. zmieniony został punkt 2 sentencji postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 11 września 2018 r., sygn. akt XII GU 122/18, o ogłoszeniu upadłości dłużnika w ten sposób, że wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Popiół. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37568

Dodano: 2019-07-18 17:17:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

MARQTECH Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-07-18 Obwieszczenie w MSiG o uchyleniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37569. MARQTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Gliwicach. KRS 0000266326. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 października 2006 r., sygn. akt XII GUp 124/19. [BMSiG-37341/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 124/19 dotyczącej upadłości „MARQTECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach, nr KRS 0000266326, postanowieniem z dnia 29 maja 2019 r. uchylono postanowienie z dnia 20 maja 2019 r. o zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości dłużnika. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37569

Dodano: 2019-07-18 17:18:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Rdzanek Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-18 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 37572. Rdzanek Krystyna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 142/17. [BMSiG-37436/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 czerwca 2019 r., wydanym w postępowaniu upadłościowym Upadłego Krystyny Rdzanek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 54041313522, postanowił: I. oddalić wniosek upadłej o umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty; II. ustalić, że łączna kwota wierzytelności uznanych na liście wierzytelności i nie zaspokojonych w postępowaniu upadłościowym w ramach planu podziału funduszów masy upadłości wynosi 160.608,14 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy sześćset osiem zł czternaście gr); III. ustalić plan spłaty Wierzycieli Upadłego Krystyny Rdzanek w ten sposób, że upadła do ostatniego dnia miesiąca w 2 (drugim) miesiącu po upawomocnieniu się niniejszego postanowienia zapłaci na rzecz wierzycieli: 1. Skuteczne Windykacje M. Walencik i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Lublinie - jedną ratę w kwocie 97,69 zł (dziewięćdziesiąt siedem zł sześćdziesiąt dziewięć gr), 2. Capital Service S.A. - jedną ratę w kwocie 59,25 zł (pięćdziesiąt dziewięć zł dwadzieścia pięć gr), 3. Friendly Finance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - jedną ratę w kwocie 22,57 zł (dwadzieścia dwa zł pięćdziesiąt siedem gr), 4. Mikrokasa S.A. z siedzibą w Gdyni - jedną ratę w kwocie 126,70 zł (sto dwadzieścia sześć zł siedemdziesiąt gr), 5. Prometeusz Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach - jedną ratę w kwocie 64,55 zł (sześćdziesiąt cztery zł pięćdziesiąt pięć gr), 6. Finansec Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach - jedną ratę w kwocie 12,77 zł (dwanaście zł siedemdziesiąt siedem gr), 7. Profi Credit Polska S.A. - jedną ratę w kwocie 250,83 zł (dwieście pięćdziesiąt zł osiemdziesiąt trzy gr), 8. Grzegorz Czebotar - Firma Handlowo Usługowa „GREDAN” Grzegorz Czebotar - jedną ratę w kwocie 17,19 zł (siedemnaście zł dziewiętnaście gr), 9. Krzysztof Jankowski, Krzysztof Nowak - KK INVEST s.c. K. Janikowski, K. Nowak - jedną ratę w kwocie 50,35 zł (pięćdziesiąt zł trzydzieści pięć gr), 10. IPF Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - jedną ratę w kwocie 182,77 zł (sto osiemdziesiąt dwa zł siedemdziesiąt siedem gr), 11. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo Kredytowa im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni - jedną ratę w kwocie 831,38 zł (osiemset trzydzieści jeden zł trzydzieści osiem gr), 12. Wierzyciel S.A. - jedną ratę w kwocie 45,40 zł (czterdzieści pięć zł czterdzieści gr), 13. Santander Consumer Bank S.A. - jedną ratę w kwocie 99,76 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć zł siedemdziesiąt sześć gr), 14. Grzegorz Czebotar, Adam Zawisza, Anna Gorzowska - P.U.H. „Nobiles 2” s.c. - jedną ratę w kwocie 89,13 zł (osiemdziesiąt dziewięć zł trzynaście gr), 15. KREOS Niestardaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu - jedną ratę w kwocie 93,60 zł (dziewięćdziesiąt trzy zł sześćdziesiąt gr), 16. NG Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach - jedną ratę w kwocie 12,05 zł (dwanaście zł pięć gr), 17. Fundusz Pożyczkowy B&B Sp. z o.o. z siedzibą w Bochni - jedną ratę w kwocie 49,40 zł (czterdzieści dziewięć zł czterdzieści gr), 18. LoanMe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - jedną ratę w kwocie 80,46 zł (osiemdziesiąt zł czterdzieści sześć gr), 19. Euroexpert Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy - jedną ratę w kwocie 34,62 zł (trzydzieści cztery zł sześćdziesiąt dwa gr), 20. Alior Bank S.A. - jedną ratę w kwocie 746,36 zł (siedemset czterdzieści sześć zł trzydzieści sześć gr), 21. Magdalena Piechocka Przedsiębiorstwo Obrotu Wierzytelnościami Daiglob Finance Magdalena Piechocka - jedną ratę w kwocie 24,67 zł (dwadzieścia cztery zł sześćdziesiąt siedem gr), 22. Mash Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - jedną ratę w kwocie 190,40 zł (sto dziewięćdziesiąt zł czterdzieści gr); IV. ustalić, że po wykonaniu przez Upadłą Krystynę Rdzanek zobowiązań wobec Wierzycieli wymienionego w punkcie III postanowienia, uznane na sporządzonej w postępowaniu upadłościowym liście wierzytelności zobowiązania zostaną w pozostałej części umorzone, zaś inne zobowiązania powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości tj. 13 września 2017 r., zostaną umorzone w całości. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37572

Dodano: 2019-07-18 17:20:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Rożek Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2019-07-18 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 37573. Rożek Jadwiga. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 44/16. [BMSiG-37444/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, Sąd Upadłościowy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 czerwca 2019 r., wydanym w postępowaniu upadłościowym Jadwigi Rożek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 63030314808, postanowił: I. ustalić, że wierzycielami upadłej Jadwigi Rożek uznanymi na liście są: 1. Bank Pocztowy Spółka Akcyjna - z kwotą 46.747,66 złotych; 2. Grzegorz Czebotar - z kwotą 460,84 złotych; 3. Grzegorz Czebotar, Adam Zawisza, Anna Gorzawska - PUH „Nobiles 2” sc - z kwotą 2.460,37 złotych; 4. Euro Bank S.A. - z kwotą 33.033,35 złotych; 5. Inkaso Kredytowe Sp. z o.o. - z kwotą 243,20 złotych; 6. Profi Credit Polska S.A. - z kwotą 18.871,95 złotych; 7. Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu - z kwotą 1.113,48 złotych; 8. Alior Bank S.A. - z kwotą 23.056,90 złotych; 9. Kancelaria Medium S.A. - z kwotą 695,56 złotych. II. ustalić plan spłaty wierzycieli upadłej Jadwigi Rożek, nr PESEL 63030314808, w ten sposób, że w okresie 20 (dwudziestu) miesięcy, począwszy od 1 (pierwszego) miesiąca po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia Jadwiga Rożek będzie spłacała swoich wierzycieli w ratach płatnych do otatniego dnia każdego miesiąca, przy czym: a) w ramach pierwszej raty wynoszącej 7.582 złote upadła uiści na rzecz wierzycieli: 1. Bank Pocztowy Spółka Akcyjna - kwotę 2.794,11 (dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery i 11/100) złotych; 2. Grzegorz Czebotar - kwotę 29,40 (dwadzieścia dziewięć i 40/100) złotych; 3. Grzegorz Czebotar, Adam Zawisza, Anna Gorzawska - PUH „Nobiles 2” sc - kwotę 147,06 (sto czterdzieści siedem i 06/100) złotych; 4. Euro Bank S.A. - kwotę 1.974,06 (tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt cztery i 06/100) złotych; 5. Inkaso Kredytowe Sp. z o.o. - z kwotę 15,52 (piętnaście i 52/100) złotych; 6. Profi Credit Polska S.A. - kwotę 1.127,98 (tysiąc sto dwadzieścia siedem i 98/100) złotych; 7. Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu - kwotę 71,04 (siedemdziesiąt jeden i 04/100) złotych; 8. Alior Bank S.A. - kwotę 1.378,11 (tysiąc trzysta siedemdziesiąt osiem i 11/100) złotych; 9. Kancelaria Medium S.A. - kwotę 44,37 (czterdzieści cztery i 37/100) złotych. b) w ramach kolejnych 19 rat wynoszących po 500 złotych miesięcznie - spłaci na rzecz: 1. Bank Pocztowy Spółka Akcyjna - kwotę 188,24 (sto osiemdziesiąt osiem i 24/100) złotych; 2. Grzegorz Czebotar, Adam Zawisza, Anna Gorzawska - PUH „Nobiles 2” sc - kwotę 9,91 (dziewięć i 91/100) złotych; 3. Euro Bank S.A. - kwotę 133,02 (sto trzydzieści trzy i 02/100) złotych; 4. Profi Credit Polska S.A. - kwotę 75,99 (siedemdziesiąt pięć i 99/100) złotych; 5. Alior Bank S.A. - kwotę 92,84 (dziewięćdziesiąt dwa i 84/100) złotych; III. ustalić, że po wykonaniu przez upadłą Jadwigę Rożek, nr PESEL 63030314808, planu spłaty określonego w pkt II postanowienia uznane na sporządzonej w postępowaniu upadłościowym liście wierzytelności zobowiązania zostaną w pozostałej części umorzone, zaś inne zobowiązania powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości Jadwigi Rożek, tj. przed dniem 5 marca 2018 roku zostaną umorzone w 100%. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37573

Dodano: 2019-07-18 17:20:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Starmach Zofia w upadłości likwidacyjnej

2019-07-18 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 37575. Starmach Zofia. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 189/19. [BMSiG-37400/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Zofii Starmach, nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 189/19 sporządzone i przekazane zostało oszacowanie wraz z opisem przysługującego upadłej prawa własności do samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w miejscowości Polskie Łąki 13, gmina Bukowiec, dla którego to sprawa prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Świeciu, Księga Wieczysta nr BY1S/00044869/2. Z treścią opisu i oszacowania można zapoznać się w sekretariacie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie tygodnia od daty niniejszego obwieszczenia wnieść przeciwko nim zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37575

Dodano: 2019-07-18 17:21:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Tomaszewska Monika w upadłości likwidacyjnej

2019-07-18 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 37576. Tomaszewska Monika. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 31/18. [BMSiG-37456/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowienim z dnia 13 lutego 2019 r., sygn. akt V GUp 31/18, postanowił: 1. umorzyć powstałe przed dniem 31 stycznia 2018 r. zobowiązania upadłej Moniki Tomaszewskiej (PESEL 66072200623) bez ustalenia planu spłaty wierzycieli; 2. tymczasowo pokrytymi przez Skarb Państwa kosztami postępowania upadłościowego obciążyć Skarb Państwa. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37576

Dodano: 2019-07-18 17:23:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

CREW FOR YOU Sp. z o.o. SOLAR FOR YOU Sp. K.

2019-07-08 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 37627. CREW FOR YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SOLAR FOR YOU SPÓŁKA KOMANDYTOWA we Wrocławiu. KRS 0000759607. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 listopada 2018 r., sygn. akt VIII GR 19/19, VIII GRp 12/19. [BMSiG-37528/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 8 lipca 2019 r., sygn. akt VIII GR 19/19, otworzył przyspieszone postępowanie układowe wobec CREW FOR YOU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SOLAR FOR YOU Spółki komandytowej z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ślężnej 102-106, numer KRS: 0000759607 (sygn. akt postępowania: VIII GRp 12/19). Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Kurnickiego i nadzorcę sądowego w osobie Mirosława Stanisławskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1187). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a otwierane postępowanie ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział XI Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, albo w tym samym terminie złożyć wniosek o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, wówczas termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37627

Dodano: 2019-07-18 17:35:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

CREW FOR YOU Sp. z o.o. SOLAR FOR YOU Sp. K.

2019-07-18 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 37627. CREW FOR YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SOLAR FOR YOU SPÓŁKA KOMANDYTOWA we Wrocławiu. KRS 0000759607. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 listopada 2018 r., sygn. akt VIII GR 19/19, VIII GRp 12/19. [BMSiG-37528/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 8 lipca 2019 r., sygn. akt VIII GR 19/19, otworzył przyspieszone postępowanie układowe wobec CREW FOR YOU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SOLAR FOR YOU Spółki komandytowej z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ślężnej 102-106, numer KRS: 0000759607 (sygn. akt postępowania: VIII GRp 12/19). Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Kurnickiego i nadzorcę sądowego w osobie Mirosława Stanisławskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1187). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a otwierane postępowanie ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział XI Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, albo w tym samym terminie złożyć wniosek o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, wówczas termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37627

Dodano: 2019-07-18 17:36:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

POZLIFT Sp. z o.o.

2019-06-26 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 37628. POZLIFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Poznaniu. KRS 0000580935. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 października 2015 r., sygn. akt XI GR 43/19, XI GRp 23/19. [BMSiG-37492/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 czerwca 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GR 43/19 z wniosku dłużnika POZLIFT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego: 1. otworzył przyspieszone postępowanie układowe wobec dłużnika POZLIFT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, KRS nr 0000580935; 2. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Bojarskiej; 3. wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Andrzeja Mietlarka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 868; 4. stwierdził, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GRp 23/19. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37628

Dodano: 2019-07-18 17:39:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

POZLIFT Sp. z o.o.

2019-07-18 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 37628. POZLIFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Poznaniu. KRS 0000580935. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 października 2015 r., sygn. akt XI GR 43/19, XI GRp 23/19. [BMSiG-37492/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 czerwca 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GR 43/19 z wniosku dłużnika POZLIFT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego: 1. otworzył przyspieszone postępowanie układowe wobec dłużnika POZLIFT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, KRS nr 0000580935; 2. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Bojarskiej; 3. wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Andrzeja Mietlarka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 868; 4. stwierdził, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GRp 23/19. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37628

Dodano: 2019-07-18 17:39:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Usługi w Leśnictwie i Rolnictwie Jan Rosiak

2019-04-30 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 37629. Rosiak Jan prowadzący gospodarstwo rolne oraz działalność gospodarczą pod nazwą Usługi w Leśnictwie i Rolnictwie Jan Rosiak w Kiełczewie Smużnym Pierwszym. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GR 16/19, XI GRp 15/19. [BMSiG-37437/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GR 16/19 z wniosku dłużnika Jana Rosiaka (PESEL: 73110810359) prowadzącego gospodarstwo rolne oraz działalność gospodarczą pod nazwą Usługi w Leśnictwie i Rolnictwie Jan Rosiak (NIP: 6661494545) o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego: 1. otworzył przyspieszone postępowanie układowe Jana Rosiaka, prowadzącego gospodarstwo rolne oraz działalność gospodarczą pod nazwą Usługi w Leśnictwie i Rolnictwie Jan Rosiak w Kiełczewie Smużnym Pierwszym, Kiełczew Smużny Pierwszy nr 65, 62-600 Koło, PESEL: 73110810359; 2. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ryszarda Rakowera; 3. wyznaczył nadzorcę sądowego Rafała Maciejewskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1320; 4. stwierdził, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi przepis art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19), a postępowanie ma charakter główny. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GRp 15/19. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37629

Dodano: 2019-07-18 17:44:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Usługi w Leśnictwie i Rolnictwie Jan Rosiak

2019-07-18 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 37629. Rosiak Jan prowadzący gospodarstwo rolne oraz działalność gospodarczą pod nazwą Usługi w Leśnictwie i Rolnictwie Jan Rosiak w Kiełczewie Smużnym Pierwszym. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GR 16/19, XI GRp 15/19. [BMSiG-37437/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GR 16/19 z wniosku dłużnika Jana Rosiaka (PESEL: 73110810359) prowadzącego gospodarstwo rolne oraz działalność gospodarczą pod nazwą Usługi w Leśnictwie i Rolnictwie Jan Rosiak (NIP: 6661494545) o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego: 1. otworzył przyspieszone postępowanie układowe Jana Rosiaka, prowadzącego gospodarstwo rolne oraz działalność gospodarczą pod nazwą Usługi w Leśnictwie i Rolnictwie Jan Rosiak w Kiełczewie Smużnym Pierwszym, Kiełczew Smużny Pierwszy nr 65, 62-600 Koło, PESEL: 73110810359; 2. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ryszarda Rakowera; 3. wyznaczył nadzorcę sądowego Rafała Maciejewskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1320; 4. stwierdził, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi przepis art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19), a postępowanie ma charakter główny. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GRp 15/19. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37629

Dodano: 2019-07-18 17:44:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Gospodarstwo Rolne Tomasz Tymiński

2019-07-03 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 37630. Tymiński Tomasz prowadzący Gospodarstwo Rolne Tomasz Tymiński w Pęchratce Małej. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 18/19. [BMSiG-37356/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 3 lipca 2019 r., sygn. akt VIII GR 18/19, o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego postanowił: 1. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Tomasza Tymińskiego prowadzącego Gospodarstwo Rolne Tomasz Tymiński, Pęchratka Mała 24, 07-305 Andrzejewo, PESEL 79032019276, NIP 7591538946; 2. na sędziego komisarza wyznaczyć SSR Iwonę Hulko; 3. na nadzorcę sądowego wyznaczyć Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008); 4. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1508). Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienia o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37630

Dodano: 2019-07-18 17:47:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Gospodarstwo Rolne Tomasz Tymiński

2019-07-18 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 37630. Tymiński Tomasz prowadzący Gospodarstwo Rolne Tomasz Tymiński w Pęchratce Małej. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 18/19. [BMSiG-37356/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 3 lipca 2019 r., sygn. akt VIII GR 18/19, o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego postanowił: 1. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Tomasza Tymińskiego prowadzącego Gospodarstwo Rolne Tomasz Tymiński, Pęchratka Mała 24, 07-305 Andrzejewo, PESEL 79032019276, NIP 7591538946; 2. na sędziego komisarza wyznaczyć SSR Iwonę Hulko; 3. na nadzorcę sądowego wyznaczyć Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008); 4. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1508). Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienia o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37630

Dodano: 2019-07-18 17:48:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Gospodarstwo Rolne Marek Wieczorek

2019-07-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 37631. Wieczorek Marek prowadzący rolniczą działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Marek Wieczorek w Kiełczewie Smużnym Czwartym. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GRu 1/19. [BMSiG-37477/2019] Nadzorca sądowy w postępowaniu układowym Marka Wieczorka (PESEL 85042611791) prowadzącego rolniczą działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Marek Wieczorek z siedzibą w Kiełczewie Smużnym Czwartym, sygnatura akt XI GRu 1/19, zawiadamia, że sporządzony został i złożony do akt sprawy w dniu 24 czerwca 2019 r. spis wierzytelności, który można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, pokój 46 (parter), ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań. Poucza się, że zgodnie z brzmieniem art. 91 Prawa restrukturyzacyjnego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o dacie złożenia spisu wierzytelności, uczestnicy postępowania mogą złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem, o którym mowa w art. 86 ust. 2 pkt 9 Prawa restrukturyzacyjnego. Jeżeli dłużnik nie złożył oświadczenia, może złożyć sprzeciw tylko w przypadku, gdy wykaże, że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego niezależnych. W powyższym terminie, dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37631

Dodano: 2019-07-18 17:49:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

FALA PARK Sp. z o.o.

2019-07-18 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 37633. FALA PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Wolsztynie. KRS 0000329484. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 maja 2009 r., sygn. akt XI GRp 2/18. [BMSiG-37445/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że nadzorca wykonania układu Fala Park Sp. z o.o. z siedzibą w Wolsztynie, KRS nr 0000329484, złożył do akt sprawy XI GRp 2/18 sprawozdanie nr 4 za okres 1.04.2019 r. do 30.06.2019 r. dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37633

Dodano: 2019-07-18 17:50:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Gospodarstwo Rolne Tymińska Iwona

2019-07-03 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 37634. Tymińska Iwona prowadząca gospodarstwo rolne w Pęchratce Małej. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 17/19. [BMSiG-37363/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 3 lipca 2019 r., sygn. akt VIII GR 17/19, o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego postanowił: 1. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Iwony Tymińskiej prowadzącej gospodarstwo rolne w miejscowości Pęchratka Mała 24, 07-305 Andrzejewo, PESEL 80081114225; 2. na sędziego komisarza wyznaczyć SSR Iwonę Hulko; 3. na nadzorcę sądowego wyznaczyć Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008); 4. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1508). Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienia o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37634

Dodano: 2019-07-18 17:53:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Gospodarstwo Rolne Tymińska Iwona

2019-07-18 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 37634. Tymińska Iwona prowadząca gospodarstwo rolne w Pęchratce Małej. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 17/19. [BMSiG-37363/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 3 lipca 2019 r., sygn. akt VIII GR 17/19, o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego postanowił: 1. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Iwony Tymińskiej prowadzącej gospodarstwo rolne w miejscowości Pęchratka Mała 24, 07-305 Andrzejewo, PESEL 80081114225; 2. na sędziego komisarza wyznaczyć SSR Iwonę Hulko; 3. na nadzorcę sądowego wyznaczyć Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008); 4. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1508). Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienia o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37634

Dodano: 2019-07-18 17:54:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Klub Piłkaski GÓRNIK Wałbrzych

2019-07-18 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 37635. KLUB PIŁKARSKI „GÓRNIK” WAŁBRZYCH w Wałbrzychu. KRS 0000200233. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 marca 2004 r., sygn. akt VI GRp 3/16. [BMSiG-37359/2019] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o złożeniu sprawozdania nadzorcy sądowego z wykonania planu restrukturyzacyjnego Klubu Piłkarskiego „Górnik” Wałbrzych w Wałbrzychu, sygn. akt VI GRp 3/16 (art. 171 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego). P MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37635

Dodano: 2019-07-18 17:54:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

PRODENTAL Sp. z o.o.

2019-07-18 Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu

Poz. 37636. PRODENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Świlczy. KRS 0000407911. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 lutego 2012 r., sygn. akt V GRp 13/18. [BMSiG-37452/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ogłasza, że w sprawie przyspieszonego postępowania układowego PRODENTAL Sp. z o.o. w Świlczy, nr KRS 0000407911, sygn. akt V GRp 13/18, na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 18 czerwca 2019 r. Sędzia Komisarz: I. Na podstawie art. 97 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego zatwierdził spis wierzytelności; II. Postanowił stwierdzić przyjęcie układu zawartego przez dłużnika PRODENTAL Sp. z o.o. w Świlczy z wierzycielami o następującej treści: Wierzytelności zostaną podzielone na następujące grupy: 1) Grupa I - obejmuje wymagalne wierzytelności z tytułu emisji obligacji serii B, BOI, B02, E, F, C02 oraz z tytułu kredytu bankowego udzielonego przez mBank S.A. w łącznej wysokości (kwota główna) 33.521.449,50zł. Sposób restrukturyzacji zadłużenia: umorzenie wszelkich należności ubocznych (w tym w szczególności wszelkich odsetek za czas przed jak i po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, kar umownych), kosztów procesu, kosztów postępowania egzekucyjnego. - zapłata 100% kwoty głównej wierzytelności, jednorazowo w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu częściowego. 2) Grupa II - obejmuje niewymagalne wierzytelności z tytułu emisji obligacji serii G, jak również z tytułu kredytu bankowego udzielonego przez ING Bank Śląski S.A. w łącznej wysokości kwoty głównej 8.514.897,52zł. Sposób restrukturyzacji zadłużenia: spłata 100% kwoty wierzytelności wraz z wszelkimi należnościami ubocznymi, na warunkach i w terminach wynikających z umów, będących podstawą powstania wierzytelności. 3) Grupa III - obejmuje wierzytelności publicznoprawne z tytułu gwarancji bankowych stanowiących pomoc publiczną de minimis przez Bank Gospodarstwa Krajowego udzielonych dłużnikowi w łącznej wysokości kwoty głównej 1.675.044,65zł. Należy wskazać, że dłużnik proponuje zaspokojenie 100% kwoty głównej wierzytelności wraz z wszystkimi należnościami ubocznymi, bez odroczenia terminu płatności, czy rozłożenia płatności na raty, co wyklucza uznanie, że w postępowaniu restrukturyzacyjnym może dojść do udzielenia pomocy publicznej dłużnikowi. Sposób restrukturyzacji zadłużenia: spłata 100% kwoty głównej wierzytelności wraz z wszelkimi należnościami ubocznymi oraz kosztami procesu w dniu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37636

Dodano: 2019-07-18 17:55:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Asé Aia w upadłości likwidacyjnej

2019-07-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37686. Asé Aia. Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 165/19, XIX GUp 1123/19. [BMSiG-37771/2019] Obwieszczenie Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie o sygn. akt XIX GU 165/19, ogłosił upadłość Aii Asé, zamieszkałej w Warszawie (00-626) przy ul. Marszałkowskiej 15A m. 3, PESEL 88010801549, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wydanym postanowieniem Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Anny Małkowskiej (nr lic. 1089). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe Aii Asé ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt XIX GUp 1123/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37686

Dodano: 2019-07-19 09:49:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Asé Aia w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37686. Asé Aia. Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 165/19, XIX GUp 1123/19. [BMSiG-37771/2019] Obwieszczenie Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie o sygn. akt XIX GU 165/19, ogłosił upadłość Aii Asé, zamieszkałej w Warszawie (00-626) przy ul. Marszałkowskiej 15A m. 3, PESEL 88010801549, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wydanym postanowieniem Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Anny Małkowskiej (nr lic. 1089). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe Aii Asé ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt XIX GUp 1123/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37686

Dodano: 2019-07-19 09:49:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Balcar Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37688. Balcar Anna. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 85/19 of, VI GUp 83/19. [BMSiG-37734/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 22 maja 2019 r., sygn. akt VI GU 85/19 of, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Anny Balcar, PESEL 52010320007. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Zgłoszenia wierzytelności należy przesłać w dwóch egzemplarzach na adres Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała, z podaniem sygnatury sprawy VI GUp 83/19. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Mirosławy Huczek oraz syndyka w osobie Krzysztofa Kubicy. Ponadto Sąd stwierdza, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37688

Dodano: 2019-07-19 09:56:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Balcar Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37688. Balcar Anna. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 85/19 of, VI GUp 83/19. [BMSiG-37734/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 22 maja 2019 r., sygn. akt VI GU 85/19 of, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Anny Balcar, PESEL 52010320007. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Zgłoszenia wierzytelności należy przesłać w dwóch egzemplarzach na adres Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała, z podaniem sygnatury sprawy VI GUp 83/19. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Mirosławy Huczek oraz syndyka w osobie Krzysztofa Kubicy. Ponadto Sąd stwierdza, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37688

Dodano: 2019-07-19 09:57:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Bełtowska Alicja w upadłości likwidacyjnej

2019-07-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37689. Bełtowska Alicja. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 196/19, V GUp 231/19. [BMSiG-37625/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 lipca 2019 roku: 1. ogłosił upadłość dłużnika Alicji Bełtowskiej, nr PESEL 68051101743, zamieszkałej w Wesołej, numer domu 28, kod pocztowy 26-065 Piekoszów; 2. określił, że upadły Alicja Bełtowska jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sogdana Stańka, sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; 4. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Piotra Kasperka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 620; 5. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 6. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 7. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia; 8. określił, że upadły Alicja Bełtowska ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygnaturą akt V GUp 231/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37689

Dodano: 2019-07-19 09:57:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Bełtowska Alicja w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37689. Bełtowska Alicja. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 196/19, V GUp 231/19. [BMSiG-37625/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 lipca 2019 roku: 1. ogłosił upadłość dłużnika Alicji Bełtowskiej, nr PESEL 68051101743, zamieszkałej w Wesołej, numer domu 28, kod pocztowy 26-065 Piekoszów; 2. określił, że upadły Alicja Bełtowska jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sogdana Stańka, sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; 4. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Piotra Kasperka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 620; 5. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 6. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 7. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia; 8. określił, że upadły Alicja Bełtowska ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygnaturą akt V GUp 231/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37689

Dodano: 2019-07-19 09:58:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Berliński Arkadiusz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37690. Berliński Arkadiusz. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 70/19of. [BMSiG-37574/2019] Postanowieniem z dnia 5 lipca 2019 roku Sad Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku z wniosku Arkadiusza Berlińskiego o ogłoszenie upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Arkadiusza Berlińskiego, zamieszkałego w Radomiu przy ul. 25 Czerwca 4 m 3, posługującego się numerem PESEL 74060701779, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku upadłego; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć jako sędziego komisarza SSR Pawła Lechowicza; V. wyznaczyć jako syndyka Waldemara Kowalskiego - wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod nr 405. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37690

Dodano: 2019-07-19 09:58:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Berliński Arkadiusz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37690. Berliński Arkadiusz. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 70/19of. [BMSiG-37574/2019] Postanowieniem z dnia 5 lipca 2019 roku Sad Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku z wniosku Arkadiusza Berlińskiego o ogłoszenie upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Arkadiusza Berlińskiego, zamieszkałego w Radomiu przy ul. 25 Czerwca 4 m 3, posługującego się numerem PESEL 74060701779, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku upadłego; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć jako sędziego komisarza SSR Pawła Lechowicza; V. wyznaczyć jako syndyka Waldemara Kowalskiego - wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod nr 405. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37690

Dodano: 2019-07-19 09:59:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Błażejewska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37691. Błażejewska Katarzyna. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 80/18, V GUp 65/19. [BMSiG-37543/2019] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, z dnia 15 lipca 2019 roku, sygn. akt V GU 80/18, ogłoszono upadłość Katarzyny Błażejewskiej, PESEL 91070907043, zamieszkałej w Legnicy (59-220), ul. Batorego 22/11, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku i wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Edyty Zaczkowskiej oraz Syndyka masy upadłości w osobie Sebastiana Domańskiego, numer licencji 355. Z uwagi na powyższe wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie 1 miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z podaniem obecnej sygnatury akt V GUp 65/19. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 1 miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności winny spełniać wymogi formalne określone w przepisach ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37691

Dodano: 2019-07-19 09:59:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Błażejewska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37691. Błażejewska Katarzyna. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 80/18, V GUp 65/19. [BMSiG-37543/2019] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, z dnia 15 lipca 2019 roku, sygn. akt V GU 80/18, ogłoszono upadłość Katarzyny Błażejewskiej, PESEL 91070907043, zamieszkałej w Legnicy (59-220), ul. Batorego 22/11, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku i wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Edyty Zaczkowskiej oraz Syndyka masy upadłości w osobie Sebastiana Domańskiego, numer licencji 355. Z uwagi na powyższe wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie 1 miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z podaniem obecnej sygnatury akt V GUp 65/19. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 1 miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności winny spełniać wymogi formalne określone w przepisach ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37691

Dodano: 2019-07-19 10:00:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Bułat Zofia w upadłości likwidacyjnej

2019-07-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37692. Bułat Zofia. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 168/19 of, VIII GUp 202/19 of. [BMSiG-37504/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 9 lipca 2019 r., sygn. akt VIII GU 168/19 of, ogłosił upadłość Zofii Bułat (numer PESEL 46031102801) zamieszkałej we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Horobiowskiego i syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Stanisławskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1187). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r. - Dz. U. poz. 2344, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 202/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37692

Dodano: 2019-07-19 10:01:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Bułat Zofia w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37692. Bułat Zofia. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 168/19 of, VIII GUp 202/19 of. [BMSiG-37504/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 9 lipca 2019 r., sygn. akt VIII GU 168/19 of, ogłosił upadłość Zofii Bułat (numer PESEL 46031102801) zamieszkałej we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Horobiowskiego i syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Stanisławskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1187). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r. - Dz. U. poz. 2344, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 202/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37692

Dodano: 2019-07-19 10:01:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Borej Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-06-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37693. Borej Andrzej. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 262/19, V GUp 226/19. [BMSiG-37758/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt V GU 262/19 z wniosku dłużnika Andrzeja Boreja o ogłoszenie upadłości dłużnika Andrzeja Boreja, w dniu 27 czerwca 2019 roku postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Andrzeja Boreja, nr PESEL 50070706236, zamieszkałego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Limanowskiego 14, określając, że Andrzej Borej jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 2. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Bogdana Stańka, sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Marka Sacharza, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 584; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L z 5 czerwca 2015 r., nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie Upadłemu oraz wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom, w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 226/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37693

Dodano: 2019-07-19 10:02:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Borej Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37693. Borej Andrzej. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 262/19, V GUp 226/19. [BMSiG-37758/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt V GU 262/19 z wniosku dłużnika Andrzeja Boreja o ogłoszenie upadłości dłużnika Andrzeja Boreja, w dniu 27 czerwca 2019 roku postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Andrzeja Boreja, nr PESEL 50070706236, zamieszkałego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Limanowskiego 14, określając, że Andrzej Borej jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 2. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Bogdana Stańka, sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Marka Sacharza, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 584; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L z 5 czerwca 2015 r., nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie Upadłemu oraz wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom, w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 226/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37693

Dodano: 2019-07-19 10:02:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Bura-Kaczmarek Anita w upadłości likwidacyjnej

2019-07-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37694. Bura-Kaczmarek Anita. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 205/19, VIII GUp 201/19. [BMSiG-37801/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 lipca 2019 r., sygn. akt VIII GU 205/19, ogłosił upadłość dłużnika: Anity Bura-Kaczmarek (PESEL: 75091602901), zamieszkałej w Karwianach przy ul. Morelowej nr domu 32, 52-200 Karwiany, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając sędziego komisarza w osobie ASR Marty Trześniewskiej i syndyka w osobie Stanisława Steckiewicza (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1244). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2171), określając charakter postepowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.U. UE L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego Komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postepowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 201/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postepowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni, od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37694

Dodano: 2019-07-19 10:03:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Bura-Kaczmarek Anita w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37694. Bura-Kaczmarek Anita. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 205/19, VIII GUp 201/19. [BMSiG-37801/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 lipca 2019 r., sygn. akt VIII GU 205/19, ogłosił upadłość dłużnika: Anity Bura-Kaczmarek (PESEL: 75091602901), zamieszkałej w Karwianach przy ul. Morelowej nr domu 32, 52-200 Karwiany, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając sędziego komisarza w osobie ASR Marty Trześniewskiej i syndyka w osobie Stanisława Steckiewicza (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1244). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2171), określając charakter postepowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.U. UE L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego Komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postepowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 201/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postepowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni, od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37694

Dodano: 2019-07-19 10:03:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Grzywacz Joanna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37695. Grzywacz Joanna. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 120/19 of, V GUp 96/19 of. [BMSiG-37533/2019] W dniu 5 lipca 2019 r. Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem o sygn. akt V GU 120/19 of postanowił: 1. ogłosić upadłość Joanny Grzywacz, zam.: 48-200 Moszczanka 222, identyfikującej się numerem PESEL 75071415925, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej z powołaniem sygn. akt V GUp 96/19 of; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, 4. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Liliany Krukowskiej, 5. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Bożeny Filipek, numer licencji 80, 6. wskazać, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), 7. określić, że Joanna Grzywacz ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37695

Dodano: 2019-07-19 10:04:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Grzywacz Joanna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37695. Grzywacz Joanna. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 120/19 of, V GUp 96/19 of. [BMSiG-37533/2019] W dniu 5 lipca 2019 r. Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem o sygn. akt V GU 120/19 of postanowił: 1. ogłosić upadłość Joanny Grzywacz, zam.: 48-200 Moszczanka 222, identyfikującej się numerem PESEL 75071415925, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej z powołaniem sygn. akt V GUp 96/19 of; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, 4. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Liliany Krukowskiej, 5. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Bożeny Filipek, numer licencji 80, 6. wskazać, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), 7. określić, że Joanna Grzywacz ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37695

Dodano: 2019-07-19 10:04:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Długosz Aneta Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-07-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37696. Długosz Aneta Danuta. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 54/19, V GUp 35/19. [BMSiG-37779/2019] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, w dniu 3 lipca 2019 r. w sprawie z wniosku Anety Danuty Długosz o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GU 54/19), postanowił: 1. ogłosić upadłość Anety Danuty Długosz, PESEL 80012809723, zamieszkałej w Jeleniej Górze, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5 oficyna, lok. 2, 58-500 Jelenia Góra, nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. określić sposób prowadzenia postępowania upadłościowego jako obejmujący likwidacje majątku upadłego; 3. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Skowron; 6. na syndykiem masy upadłości wyznaczyć Alinę Musiałowską, nr licencji nr 240. Proces upadłości będzie się toczyć pod sygnaturą V GUp 35/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37696

Dodano: 2019-07-19 10:05:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Długosz Aneta Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37696. Długosz Aneta Danuta. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 54/19, V GUp 35/19. [BMSiG-37779/2019] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, w dniu 3 lipca 2019 r. w sprawie z wniosku Anety Danuty Długosz o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GU 54/19), postanowił: 1. ogłosić upadłość Anety Danuty Długosz, PESEL 80012809723, zamieszkałej w Jeleniej Górze, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5 oficyna, lok. 2, 58-500 Jelenia Góra, nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. określić sposób prowadzenia postępowania upadłościowego jako obejmujący likwidacje majątku upadłego; 3. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Skowron; 6. na syndykiem masy upadłości wyznaczyć Alinę Musiałowską, nr licencji nr 240. Proces upadłości będzie się toczyć pod sygnaturą V GUp 35/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37696

Dodano: 2019-07-19 10:05:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Chodniewicz Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2019-06-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37697. Chodniewicz Krystyna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 260/19, V GUp 227/19. [BMSiG-37763/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt V GU 260/19, z wniosku dłużnika Krystyny Chodniewicz o ogłoszenie upadłości dłużnika Krystyny Chodniewicz, w dniu 27 czerwca 2019 roku postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużniczki Krystyny Chodniewicz, nr PESEL 66081605864, zamieszkałej w miejscowości Małyszyn Górny 32A, 27-220 Mirzec, określając, że upadła Krystyna Chodniewicz jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 2. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie SSR Doroty Tylus-Chałońskiej, sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Marka Sacharza, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 584; 3. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom, w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 227/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37697

Dodano: 2019-07-19 10:06:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Chodniewicz Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37697. Chodniewicz Krystyna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 260/19, V GUp 227/19. [BMSiG-37763/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt V GU 260/19, z wniosku dłużnika Krystyny Chodniewicz o ogłoszenie upadłości dłużnika Krystyny Chodniewicz, w dniu 27 czerwca 2019 roku postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużniczki Krystyny Chodniewicz, nr PESEL 66081605864, zamieszkałej w miejscowości Małyszyn Górny 32A, 27-220 Mirzec, określając, że upadła Krystyna Chodniewicz jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 2. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie SSR Doroty Tylus-Chałońskiej, sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Marka Sacharza, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 584; 3. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom, w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 227/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37697

Dodano: 2019-07-19 10:06:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Chodniewicz Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37697. Chodniewicz Krystyna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 260/19, V GUp 227/19. [BMSiG-37763/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt V GU 260/19, z wniosku dłużnika Krystyny Chodniewicz o ogłoszenie upadłości dłużnika Krystyny Chodniewicz, w dniu 27 czerwca 2019 roku postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużniczki Krystyny Chodniewicz, nr PESEL 66081605864, zamieszkałej w miejscowości Małyszyn Górny 32A, 27-220 Mirzec, określając, że upadła Krystyna Chodniewicz jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 2. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie SSR Doroty Tylus-Chałońskiej, sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Marka Sacharza, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 584; 3. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom, w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 227/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37697

Dodano: 2019-07-19 10:06:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Goździk Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-06-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37698. Goździk Piotr. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 152/19, VIII GUp 192/19. [BMSiG-37531/2019] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 czerwca 2019 r., sygn. akt VIII GU 152/19, ogłosił upadłość Piotra Goździka (PESEL: 85103105399), zamieszkałego we Wrocławiu (50-555) przy ul. Krynickiej 72/21, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie ASR Marty Trześniewskiej i syndyka w osobie Pawła Melki (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 909). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe, określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 192/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoby te mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37698

Dodano: 2019-07-19 10:07:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Goździk Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37698. Goździk Piotr. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 152/19, VIII GUp 192/19. [BMSiG-37531/2019] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 czerwca 2019 r., sygn. akt VIII GU 152/19, ogłosił upadłość Piotra Goździka (PESEL: 85103105399), zamieszkałego we Wrocławiu (50-555) przy ul. Krynickiej 72/21, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie ASR Marty Trześniewskiej i syndyka w osobie Pawła Melki (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 909). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe, określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 192/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoby te mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37698

Dodano: 2019-07-19 10:07:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kulik Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-10-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37699. Kulik Ewa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 132/19, XIX GUp 1132/19. [BMSiG-37597/2019] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 12 października 2019 r., sygn. akt XIX GU 132/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość Ewy Kulik, zamieszkałej: 02-703 Warszawa, ul. Bukowińska 24A lok. 50, PESEL 63060606306; 2. określić, że Ewa Kulik jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć sędziego komisarza osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Zbigniewa Szymczyka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 374; 6. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt XIX GUp 1132/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37899

Dodano: 2019-07-19 10:08:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kulik Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37699. Kulik Ewa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 132/19, XIX GUp 1132/19. [BMSiG-37597/2019] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 12 października 2019 r., sygn. akt XIX GU 132/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość Ewy Kulik, zamieszkałej: 02-703 Warszawa, ul. Bukowińska 24A lok. 50, PESEL 63060606306; 2. określić, że Ewa Kulik jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć sędziego komisarza osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Zbigniewa Szymczyka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 374; 6. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt XIX GUp 1132/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37899

Dodano: 2019-07-19 10:08:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Góral Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-07-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37700. Góral Andrzej. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 321/19. [BMSiG-37760/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 321/19 ogłosił upadłość Andrzeja Górala (numer PESEL 81032710651), nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Wiesława Kulawiaka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 607) oraz sędziego komisarza w osobie SSR Tomasza Piekarskiego, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37700

Dodano: 2019-07-19 10:09:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Góral Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37700. Góral Andrzej. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 321/19. [BMSiG-37760/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 321/19 ogłosił upadłość Andrzeja Górala (numer PESEL 81032710651), nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Wiesława Kulawiaka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 607) oraz sędziego komisarza w osobie SSR Tomasza Piekarskiego, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37700

Dodano: 2019-07-19 10:09:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Hryniewicz Joanna w upadłości likwidacyjnej

2019-06-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37701. Hryniewicz Joanna. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 120/19 of, VI GUp 112/19. [BMSiG-37714/2019] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 27 czerwca 2019 r., o sygn. akt VI GU 120/19 of, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Joanny Hryniewicz, nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Gdyni przy ul. Kołłątaja 49/7, nr ewidencyjny PESEL 62062606666; II. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Anny Morawskiej; V. wyznaczyć syndyka w osobie Renaty Piętki, nr licencji 1310; VI. jako podstawę jurysdykcji sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Stosownie do art. 54a ustawy Prawo upadłościowe, wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części (pkt VI) dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zgłoszenia wierzytelności należy składać do Sędziego komisarza Anny Morawskiej, na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, 80-126 Gdańsk, ul. Piekarnicza 10, z podaniem sygnatury akt VI GUp 112/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37701

Dodano: 2019-07-19 10:10:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Hryniewicz Joanna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37701. Hryniewicz Joanna. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 120/19 of, VI GUp 112/19. [BMSiG-37714/2019] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 27 czerwca 2019 r., o sygn. akt VI GU 120/19 of, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Joanny Hryniewicz, nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Gdyni przy ul. Kołłątaja 49/7, nr ewidencyjny PESEL 62062606666; II. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Anny Morawskiej; V. wyznaczyć syndyka w osobie Renaty Piętki, nr licencji 1310; VI. jako podstawę jurysdykcji sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Stosownie do art. 54a ustawy Prawo upadłościowe, wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części (pkt VI) dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zgłoszenia wierzytelności należy składać do Sędziego komisarza Anny Morawskiej, na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, 80-126 Gdańsk, ul. Piekarnicza 10, z podaniem sygnatury akt VI GUp 112/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37701

Dodano: 2019-07-19 10:10:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Lenckowski Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37702. Lenckowski Tomasz. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 53/19, V GUp 66/19. [BMSiG-37572/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Fryderyka Chopina 52 bl. 15, Wydział V Gospodarczy, w dniu 5.07.2019 r. w sprawie o sygn. akt V GU 53/19 postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Tomasza Lenckowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Zielonej 55/2, PESEL 80070508873; II. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Marty Majki- -Saks; III. wyznaczyć syndyka w osobie Grzegorza Lenarta, nr licencji 809; IV. wezwać wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności do upadłego na ręce Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt V GUp 66/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37702

Dodano: 2019-07-19 10:11:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Lenckowski Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37702. Lenckowski Tomasz. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 53/19, V GUp 66/19. [BMSiG-37572/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Fryderyka Chopina 52 bl. 15, Wydział V Gospodarczy, w dniu 5.07.2019 r. w sprawie o sygn. akt V GU 53/19 postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Tomasza Lenckowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Zielonej 55/2, PESEL 80070508873; II. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Marty Majki- -Saks; III. wyznaczyć syndyka w osobie Grzegorza Lenarta, nr licencji 809; IV. wezwać wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności do upadłego na ręce Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt V GUp 66/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37702

Dodano: 2019-07-19 10:11:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Łukasiewicz Beata w upadłości likwidacyjnej

2019-06-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37703. Łukasiewicz Beata. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 54/19, V GUp 61/19. [BMSiG-37611/2019] Niniejszym zawiadamia się, że dnia 28 czerwca 2019 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział V Gospodarczy, sygnatura akt V GU 54/19, ogłoszona została upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Beaty Łukasiewicz - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - zamieszkałej w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Śląskiej 14/12, PESEL 68110208822, sygnatura w postępowaniu upadłościowym: V GUp 61/19. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Laski oraz syndyka w osobie Agaty Perlińskiej (nr licencji 764). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. Ponadto, wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37703

Dodano: 2019-07-19 10:12:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Łukasiewicz Beata w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37703. Łukasiewicz Beata. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 54/19, V GUp 61/19. [BMSiG-37611/2019] Niniejszym zawiadamia się, że dnia 28 czerwca 2019 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział V Gospodarczy, sygnatura akt V GU 54/19, ogłoszona została upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Beaty Łukasiewicz - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - zamieszkałej w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Śląskiej 14/12, PESEL 68110208822, sygnatura w postępowaniu upadłościowym: V GUp 61/19. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Laski oraz syndyka w osobie Agaty Perlińskiej (nr licencji 764). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. Ponadto, wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37703

Dodano: 2019-07-19 10:12:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Marek Przemysław w upadłości likwidacyjnej

2019-07-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37704. Marek Przemysław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 157/19, XIX GUp 1133/19. [BMSiG-37757/2019] Syg. akt XIX GU 157/19 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 lipca 2019 r. postanowił: I. ogłosić upadłość Przemysława Marka zamieszkałego w Warszawie przy ul. Broniewskiego 24 lok. 153 (kod pocztowy: 01-771), PESL: 92030304072; II. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Andrzeja Korzeba (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1040); VI. określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie będzie się toczyło pod sygn. XIX GUp 1133/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37704

Dodano: 2019-07-19 10:13:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Marek Przemysław w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37704. Marek Przemysław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 157/19, XIX GUp 1133/19. [BMSiG-37757/2019] Syg. akt XIX GU 157/19 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 lipca 2019 r. postanowił: I. ogłosić upadłość Przemysława Marka zamieszkałego w Warszawie przy ul. Broniewskiego 24 lok. 153 (kod pocztowy: 01-771), PESL: 92030304072; II. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Andrzeja Korzeba (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1040); VI. określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie będzie się toczyło pod sygn. XIX GUp 1133/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37704

Dodano: 2019-07-19 10:13:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Polok Żaneta w upadłości likwidacyjnej

2019-07-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37705. Polok Żaneta. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 325/19, XII GUp 184/19. [BMSiG-37552/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 8 lipca 2019 roku (sygn. akt XII GU 325/19) została ogłoszona upadłość dłużniczki Żanety Polok, zam.: ul. K. Miarki 12, 44-240 Żory, PESEL: 88103011460, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe obejmować będzie likwidację majątku upadłego. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Magdaleny Michalskiej-Kani. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anety Brachaczek (lic. 695). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym a także wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XII GUp 184/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37705

Dodano: 2019-07-19 10:14:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Polok Żaneta w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37705. Polok Żaneta. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 325/19, XII GUp 184/19. [BMSiG-37552/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 8 lipca 2019 roku (sygn. akt XII GU 325/19) została ogłoszona upadłość dłużniczki Żanety Polok, zam.: ul. K. Miarki 12, 44-240 Żory, PESEL: 88103011460, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe obejmować będzie likwidację majątku upadłego. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Magdaleny Michalskiej-Kani. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anety Brachaczek (lic. 695). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym a także wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XII GUp 184/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37705

Dodano: 2019-07-19 10:14:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Sampławski Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2019-06-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37706. Sampławski Mirosław. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 137/19, V GUp 95/19. [BMSiG-37711/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 27 czerwca 2019 r., w sprawie V GUp 95/19, ogłoszona została upadłość Mirosława Sampławskiego, zamieszkałego w m. Jastrzębie nr 44, 87-321 Bartniczka, numer PESEL 54081511573, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anny Grudzień-Kurpiewskiej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 20.15 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U.UE.L.2015.141.19) i niniejsze postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37706

Dodano: 2019-07-19 10:15:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Sampławski Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37706. Sampławski Mirosław. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 137/19, V GUp 95/19. [BMSiG-37711/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 27 czerwca 2019 r., w sprawie V GUp 95/19, ogłoszona została upadłość Mirosława Sampławskiego, zamieszkałego w m. Jastrzębie nr 44, 87-321 Bartniczka, numer PESEL 54081511573, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anny Grudzień-Kurpiewskiej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 20.15 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U.UE.L.2015.141.19) i niniejsze postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37706

Dodano: 2019-07-19 10:15:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Sędzikowska Iwona w upadłości likwidacyjnej

2019-06-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37707. Sędzikowska Iwona. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 49/19, V GUp 93/19. [BMSiG-37703/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 19 czerwca 2019 r., w sprawie V GU 49/19 (GUp 93/19), ogłoszona została upadłość dłużnika Iwony Sędzikowskiej, PESEL 82123009007, zamieszkałej przy ulicy Korczaka 11 w Brodnicy (87-300), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczono na syndyka masy upadłości Jana Karwowskiego (licencja 1281); wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.U. UE L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu wymienionego przepisu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37707

Dodano: 2019-07-19 12:37:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Sędzikowska Iwona w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37707. Sędzikowska Iwona. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 49/19, V GUp 93/19. [BMSiG-37703/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 19 czerwca 2019 r., w sprawie V GU 49/19 (GUp 93/19), ogłoszona została upadłość dłużnika Iwony Sędzikowskiej, PESEL 82123009007, zamieszkałej przy ulicy Korczaka 11 w Brodnicy (87-300), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczono na syndyka masy upadłości Jana Karwowskiego (licencja 1281); wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.U. UE L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu wymienionego przepisu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37707

Dodano: 2019-07-19 12:37:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Stachnik-Wiącek Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-07-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37709. Stachnik-Wiącek Elżbieta. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 345/19, VIII GUp 300/19. [BMSiG-37782/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 lipca 2019 r., sygn. akt VIII GU 345/19, ogłosił upadłość dłużnika: Elżbiety Stachnik-Wiącek (PESEL: 56011808100), zamieszkałej pod adresem: oś. Centrum A1/127A, 31-923 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Włoczewskiej i syndyka w osobie Stanisława Steckiewicza (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1244). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2171), określając charakter postepowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.U. UE L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego Komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 300/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postepowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni, od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37709

Dodano: 2019-07-19 12:38:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Stachnik-Wiącek Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37709. Stachnik-Wiącek Elżbieta. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 345/19, VIII GUp 300/19. [BMSiG-37782/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 lipca 2019 r., sygn. akt VIII GU 345/19, ogłosił upadłość dłużnika: Elżbiety Stachnik-Wiącek (PESEL: 56011808100), zamieszkałej pod adresem: oś. Centrum A1/127A, 31-923 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Włoczewskiej i syndyka w osobie Stanisława Steckiewicza (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1244). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2171), określając charakter postepowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.U. UE L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego Komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 300/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postepowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni, od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37709

Dodano: 2019-07-19 12:38:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Stachowiak Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2019-07-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37710. Stachowiak Sylwia. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 43/19, V GUp 65/19. [BMSiG-37566/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Fryderyka Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp., Wydział V Gospodarczy, w dniu 5.07.2019 r. w sprawie o sygn. akt V GU 43/19 postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Sylwii Stachowiak - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Czartoryskiego 22/16, PESEL 71123105769; II. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Marty Majki- -Saks; III. wyznaczyć syndyka w osobie Grzegorza Lenarta, nr licencji 809; IV. wezwać wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności do upadłego na ręce Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt V GUp 65/19 MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37710

Dodano: 2019-07-19 12:39:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Stachowiak Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37710. Stachowiak Sylwia. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 43/19, V GUp 65/19. [BMSiG-37566/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Fryderyka Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp., Wydział V Gospodarczy, w dniu 5.07.2019 r. w sprawie o sygn. akt V GU 43/19 postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Sylwii Stachowiak - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Czartoryskiego 22/16, PESEL 71123105769; II. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Marty Majki- -Saks; III. wyznaczyć syndyka w osobie Grzegorza Lenarta, nr licencji 809; IV. wezwać wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności do upadłego na ręce Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt V GUp 65/19 MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37710

Dodano: 2019-07-19 12:39:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Urbańska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-06-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

. Poz. 37711. Urbańska Ewa. Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 287/19, XIX GUp 1091/19. [BMSiG-37767/2019] Obwieszczenie Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie o sygn. akt XIX GU 287/19, ogłosił upadłość Ewy Urbańskiej, zamieszkałej w Zielonce (05-220) przy ul. Powstańców 23/27 m. 39, PESEL 72122701581, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wydanym postanowieniem Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Anny Małkowskiej (nr lic. 1089). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe Ewy Urbańskiej ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt XIX GUp 1091/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37711

Dodano: 2019-07-19 12:40:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Urbańska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

. Poz. 37711. Urbańska Ewa. Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 287/19, XIX GUp 1091/19. [BMSiG-37767/2019] Obwieszczenie Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie o sygn. akt XIX GU 287/19, ogłosił upadłość Ewy Urbańskiej, zamieszkałej w Zielonce (05-220) przy ul. Powstańców 23/27 m. 39, PESEL 72122701581, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wydanym postanowieniem Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Anny Małkowskiej (nr lic. 1089). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe Ewy Urbańskiej ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt XIX GUp 1091/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37711

Dodano: 2019-07-19 12:40:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Tokarczyk Włodzimierz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37712. Tokarczyk Włodzimierz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 131/19, XIX GUp 1134/19. [BMSiG-37600/2019] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 12 lipca 2019 r., sygn. akt XIX GU 131/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość Włodzimierza Tokarczyka, zamieszkałego: 00-777 Warszawa, ul. Pytlasińskiego 17 lok. 21, PESEL 73020512174; 2. określić, że Włodzimierz Tokarczyk jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć sędziego komisarza osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Zbigniewa Szymczyka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 374; 6. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia Rady (WE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt XIX GUp 1134/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37712

Dodano: 2019-07-19 12:41:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Tokarczyk Włodzimierz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37712. Tokarczyk Włodzimierz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 131/19, XIX GUp 1134/19. [BMSiG-37600/2019] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 12 lipca 2019 r., sygn. akt XIX GU 131/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość Włodzimierza Tokarczyka, zamieszkałego: 00-777 Warszawa, ul. Pytlasińskiego 17 lok. 21, PESEL 73020512174; 2. określić, że Włodzimierz Tokarczyk jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć sędziego komisarza osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Zbigniewa Szymczyka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 374; 6. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia Rady (WE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt XIX GUp 1134/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37712

Dodano: 2019-07-19 12:41:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Woltyńska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-07-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37713. Woltyńska Elżbieta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 383/19, XVIII GUp 986/19. [BMSiG-37775/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 lipca 2019 roku, sygn. akt XVIII GU 383/19, ogłosił upadłość dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej Elżbiety Woltyńskiej, zamieszkałej w Warszawie (01-944) przy ulicy Gajcego 7 lok. 9, nr PESEL 58052807069. Sprawa została wpisana do repertorium „GUp” pod sygn. akt XVIII GUp 986/19. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Katarzyny Kuć-Kwaśniewicz oraz syndyka w osobie Łukasza Majchrzyka. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37713

Dodano: 2019-07-19 12:42:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Woltyńska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37713. Woltyńska Elżbieta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 383/19, XVIII GUp 986/19. [BMSiG-37775/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 lipca 2019 roku, sygn. akt XVIII GU 383/19, ogłosił upadłość dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej Elżbiety Woltyńskiej, zamieszkałej w Warszawie (01-944) przy ulicy Gajcego 7 lok. 9, nr PESEL 58052807069. Sprawa została wpisana do repertorium „GUp” pod sygn. akt XVIII GUp 986/19. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Katarzyny Kuć-Kwaśniewicz oraz syndyka w osobie Łukasza Majchrzyka. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37713

Dodano: 2019-07-19 12:42:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wysokińska Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2019-06-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37714. Wysokińska Jolanta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 254/19. [BMSiG-37722/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 12 czerwca 2019 roku (sygn. akt XVIII GU 254/19): 1. ogłosił upadłość Jolanty Wysokińskiej (PESEL: 61020100024) zamieszkałej w Halinowie (kod pocztowy: 05-074) przy ul. Spółdzielczej 7; 2. określił, że Jolanta Wysokińska jest osobą nieprowadząca działalności gospodarczej; 3. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Walenciak oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego (numer licencji 735); 6. określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37714

Dodano: 2019-07-19 12:43:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wysokińska Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37714. Wysokińska Jolanta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 254/19. [BMSiG-37722/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 12 czerwca 2019 roku (sygn. akt XVIII GU 254/19): 1. ogłosił upadłość Jolanty Wysokińskiej (PESEL: 61020100024) zamieszkałej w Halinowie (kod pocztowy: 05-074) przy ul. Spółdzielczej 7; 2. określił, że Jolanta Wysokińska jest osobą nieprowadząca działalności gospodarczej; 3. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Walenciak oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego (numer licencji 735); 6. określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37714

Dodano: 2019-07-19 12:43:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Zdziarski Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2019-06-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37716. Zdziarski Łukasz. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 143/19. [BMSiG-37706/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 27 czerwca 2019 r., w sprawie V GU 143/19, ogłoszona została upadłość Łukasza Zdziarskiego (PESEL 88012400135), zamieszkałego przy ulicy Aleja Chopina 36/33 w miejscowości Włocławek (kod 87-800), osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anny Grudzień-Kurpiewskiej (licencja 662). Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie asesora Sądu Rejonowego Dominika Nowickiego w Toruniu, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.U. UE L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu wymienionego przepisu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37716

Dodano: 2019-07-19 12:44:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Zdziarski Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37716. Zdziarski Łukasz. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 143/19. [BMSiG-37706/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 27 czerwca 2019 r., w sprawie V GU 143/19, ogłoszona została upadłość Łukasza Zdziarskiego (PESEL 88012400135), zamieszkałego przy ulicy Aleja Chopina 36/33 w miejscowości Włocławek (kod 87-800), osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anny Grudzień-Kurpiewskiej (licencja 662). Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie asesora Sądu Rejonowego Dominika Nowickiego w Toruniu, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.U. UE L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu wymienionego przepisu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37716

Dodano: 2019-07-19 12:44:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Zielińska Iwona w upadłości likwidacyjnej

2019-06-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37718. Zielińska Iwona. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 91/19. [BMSiG-37774/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 24.06.19 r. w sprawie V GUp 91/19 ogłoszona została upadłość dłużniczki Iwony Zielińskiej, zamieszkałej pod adresem: ul. Mickiewicza 116/14, 87-100 Toruń, PESEL 77040412580, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Asesora sądowego Barbary Trokowskiej-Stempnik, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka w osobie Tomasza Nowakowskiego (numer licencji: 176). Wzywa wierzycieli upadłej Iwony Zielińskiej do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stwierdza, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37718

Dodano: 2019-07-19 12:45:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Zielińska Iwona w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37718. Zielińska Iwona. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 91/19. [BMSiG-37774/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 24.06.19 r. w sprawie V GUp 91/19 ogłoszona została upadłość dłużniczki Iwony Zielińskiej, zamieszkałej pod adresem: ul. Mickiewicza 116/14, 87-100 Toruń, PESEL 77040412580, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Asesora sądowego Barbary Trokowskiej-Stempnik, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka w osobie Tomasza Nowakowskiego (numer licencji: 176). Wzywa wierzycieli upadłej Iwony Zielińskiej do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stwierdza, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37718

Dodano: 2019-07-19 12:45:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Zielińska Kamila w upadłości likwidacyjnej

2019-07-01 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37719. Zielińska Kamila. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 497/19, XIX GUp 1107/19. [BMSiG-37765/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1 lipca 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XIX GU 497/19 ogłosił upadłość Kamili Zielińskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie (nr PESEL 92072510602). Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Katarzyny Hauza. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swe wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, podając sygn. akt XIX GUp 1107/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37719

Dodano: 2019-07-19 12:46:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Zielińska Kamila w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37719. Zielińska Kamila. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 497/19, XIX GUp 1107/19. [BMSiG-37765/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1 lipca 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XIX GU 497/19 ogłosił upadłość Kamili Zielińskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie (nr PESEL 92072510602). Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Katarzyny Hauza. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swe wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, podając sygn. akt XIX GUp 1107/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37719

Dodano: 2019-07-19 12:46:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Żabka Agnieszka Joanna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37720. Żabka Agnieszka Joanna. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 99/19. [BMSiG-37786/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie V GUp 99/19 ogłoszona została upadłość Agnieszki Joanny Żabka, zamieszkałej przy ul. Malinowskiego 8G/77, 87-100 Toruń, numer PESEL 85041502182, obejmującą likwidację majątku. Wyznaczono syndyka w osobie Tomasza Nowakowskiego, nr licencji 176. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), i niniejsze postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37720

Dodano: 2019-07-19 12:47:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Żabka Agnieszka Joanna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37720. Żabka Agnieszka Joanna. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 99/19. [BMSiG-37786/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie V GUp 99/19 ogłoszona została upadłość Agnieszki Joanny Żabka, zamieszkałej przy ul. Malinowskiego 8G/77, 87-100 Toruń, numer PESEL 85041502182, obejmującą likwidację majątku. Wyznaczono syndyka w osobie Tomasza Nowakowskiego, nr licencji 176. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), i niniejsze postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37720

Dodano: 2019-07-19 12:47:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

ALKAL S.A. w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37721. „ALKAL” SPÓŁKA AKCYJNA w Opatówku. KRS 0000348862. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 lutego 2010 r., sygn. akt V GUp 44/18 oprócz of. [BMSiG-37561/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym ALKAL S.A., KRS 0000348862, sygn. akt V GUp 44/18 „oprócz of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 24 maja 2019 roku uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 2, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37721

Dodano: 2019-07-19 12:49:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

"Cewap" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37722. „CEWAP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Celinach. KRS 0000214814. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 sierpnia 2004 r., sygn. akt V GUp 175/18. [BMSiG-37744/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż została sporządzona i w dniu 18 czerwca 2019 r. złożona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym upadłego Cewap Sp. z o.o. w likwidacji w upadłości z siedzibą w Celinach, KRS nr 0000214814 (sygn. akt V GUp 175/18 Sądu Rejonowego w Kielcach). Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności upadłego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37722

Dodano: 2019-07-19 12:50:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

KRYPTON Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37723. „KRYPTON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Siedlcach. KRS 0000235439. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 czerwca 2005 r., sygn. akt IX GUp 73/18. [BMSiG-37697/2019] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w dniu 22 maja 2019 roku syndyk masy upadłości KRYPTON Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siedlcach (sygn. akt IX GUp 73/18) złożył sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18 i w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37723

Dodano: 2019-07-19 12:50:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Błoch Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37724. Błoch Piotr. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 7/18/L. [BMSiG-37538/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie w toku postępowania upadłościowego Piotra Błocha, będącego osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, sygn. akt XI GUp 7/18/L, syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności z dnia 25.07.2018 r., którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - parter, pokój 46 (wejście przez pokój 45), ul. Młyńska 1A, 61-729 Poznań. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37724

Dodano: 2019-07-19 12:50:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Baranowska Irena w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37725. Baranowska Irena. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 25/18 of. [BMSiG-37777/2019] W postępowaniu upadłościowym Ireny Baranowskiej (PESEL 50061011783), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 25/18 of), w dniach 6.09.2018 r., 14.05.2019 r., 14.06.2019 r. i 2.07.2019 r. zostały złożone lista wierzytelności i uzupełniające listy wierzytelności, które można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37725

Dodano: 2019-07-19 12:50:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Balcerak Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37726. Balcerak Jadwiga. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 313/18. [BMSiG-37735/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jadwigi Balcerak, nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 313/18, sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 18 czerwca 2019 r. sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37726

Dodano: 2019-07-19 12:51:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Boczoń Janina w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37727. Boczoń Janina. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 7/19. [BMSiG-37727/2019] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Janiny Boczoń (PESEL 52090904968), prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej, pod sygn. akt VI GUp 7/19, została złożona 1 (pierwsza) uzupełniająca lista wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Referatu Upadłości Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Bogusławskiego 24. W terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37727

Dodano: 2019-07-19 12:51:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Budrewicz-Śliwa Dorota w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37728. Budrewicz-Śliwa Dorota. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Goposdarczy, sygn. akt V GUp 69/18. [BMSiG-37546/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Doroty Budrewicz-Śliwa (PESEL 71033101305), zamieszkałej w Jeleniej Górze, ul. Sądowa 1/1, nieprowadzącej działalności gospodarczej, informuje, że w dniu 11 lipca 2019 r. syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności obejmującą wierzytelności zgłoszone w postępowaniu o sygn. akt V GUp 69/18. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, V Wydział Gospodarczy w Jeleniej Górze przy ul. Bankowej 18 (pokój 205). W terminie 2 tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy z wierzycieli umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje również upadłej. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37728

Dodano: 2019-07-19 12:51:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Cebula Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37729. Cebula Tadeusz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 314/18. [BMSiG-37539/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Tadeusza Cebuli, nieprowadzącego działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 314/18 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 28.06.2019 r. sędziemu komisarzowi uzupełniająca lista wierzytelności (k. 74-75). Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37729

Dodano: 2019-07-19 12:51:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SŁONECZKO Dariusz Chełmiński w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37730. Chełmiński Dariusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SŁONECZKO w Orońsku. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 6/15. [BMSiG-37577/2019] Zarządzeniem z dnia 26 czerwca 2019 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Dariusza Chełmińskiego, sygn. akt V GUp 6/15, ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył uzupełniającą listę wierzytelności nr 3, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37730

Dodano: 2019-07-19 12:52:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Juńczyk Arkadiusz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37731. Juńczyk Arkadiusz. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 28/18. [BMSiG-37569/2019] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 28/18, w postępowaniu upadłościowym Arkadiusza Juńczyka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu sędziemu komisarzowi w dniu 9 maja 2019 roku listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w czytelni Sądu Rejonowego w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37731

Dodano: 2019-07-19 12:52:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Demczańska Justyna Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37732. Demczańska Justyna Katarzyna. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 74/18. [BMSiG-37557/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Justyny Katarzyny Demczańskiej (PESEL 81112406289), zamieszkałej w Zgorzelcu 59-900 przy ul. Sybiraków 15/5, nieprowadzącej działalności gospodarczej, informuje, że w dniu 11 lipca 2019 r. Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności obejmującą wierzytelności zgłoszone w postępowaniu o sygn. akt V GUp 74/18. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, V Wydział Gospodarczy w Jeleniej Górze przy ul. Bankowej 18 (pokój 205). W terminie 2 tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy z wierzycieli umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje również upadłej. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37732

Dodano: 2019-07-19 12:52:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Cyprys Zofia w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37733. Cyprys Zofia. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 41/18. [BMSiG-37695/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 41/18 dotyczącej upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Zofii Cyprys, syndyk przekazał sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37733

Dodano: 2019-07-19 12:52:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Czarnecka Joanna Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37734. Czarnecka Joanna Magdalena. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 40/18. [BMSiG-37682/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Joanny Magdaleny Czarneckiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 86012807686), sygn. akt V GUp 40/18, Syndyk w dniu 1 lipca 2019 r. złożył pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku przy ul. Tumska 4b. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37734

Dodano: 2019-07-19 12:53:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Dobierska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37735. Dobierska Agnieszka. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 30/18/J. [BMSiG-37576/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Agnieszki Dobierskiej w upadłości likwidacyjnej, zam.: Kicin, sygn. akt XI GUp 30/18/J, zawiadamia że syndyk sporządził i przekazał w dniu 18.02.2019 r. sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz w dniu 6.05.2019 r. I uzupełniającą listę wierzytelności, które można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, pok. 13 (parter), przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadła oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37735

Dodano: 2019-07-19 12:53:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Jurkiewicz Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37736. Jurkiewicz Barbara. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 391/18. [BMSiG-37590/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Barbary Jurkiewicz, zamieszkałej w Gliwicach, numer PESEL 58111210841, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygnatura akt XII GUp 391/18), zawiadamia, że syndyk złożyła listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37736

Dodano: 2019-07-19 12:55:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Dubicki Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37737. Dubicki Łukasz. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 305/18. [BMSiG-37633/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Łukasza Dubickiego, zamieszkałego w Poznaniu, nr PESEL 82042917476, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 305/18, zawiadamia, że w dniu 7 czerwca 2019 roku syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście, może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37737

Dodano: 2019-07-19 12:55:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Gałęzowska Beata w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37738. Gałęzowska Beata. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 3/19. [BMSiG-37732/2019] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Beaty Gałęzowskiej (PESEL 75110511483), prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej pod sygn. akt VI GUp 3/19, została złożona 1 (pierwsza) uzupełniająca lista wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Referatu Upadłości VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Bogusławskiego 24. W terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37738

Dodano: 2019-07-19 12:55:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Hetmanowska Mirosława w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37739. Hetmanowska Mirosława. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 127/18. [BMSiG-37688/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Mirosławy Hetmanowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 63053111107), sygn. akt V GUp 127/18, Syndyk w dniu 1 lipca 2019 r. złożył pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku przy ul. Tumska 4b. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37739

Dodano: 2019-07-19 12:55:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Homa Irena w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37740. Homa Irena. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 44/19. [BMSiG-37737/2019] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Ireny Homa (PESEL 50120307220), prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej pod sygn. akt VI GUp 44/19, została złożona lista wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Referatu Upadłości Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Bogusławskiego 24. W terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37740

Dodano: 2019-07-19 12:56:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Gromek Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37741. Gromek Krzysztof. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 85/19. [BMSiG-37768/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 25 czerwca 2019 r. złożona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności upadłego Krzysztofa Gromka (nr PESEL 66102307319), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 85/19 Sądu Rejonowego w Kielcach). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności upadłego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37741

Dodano: 2019-07-19 12:56:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Gromek Marzena w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37742. Gromek Marzena. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 44/19. [BMSiG-37772/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że zostało sporządzone i w dniu 27 czerwca 2019 r. złożone przez syndyka masy upadłości pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności upadłej Marzeny Gromek (nr PESEL 64071514468), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 44/19 Sądu Rejonowego w Kielcach). Uzupełnienie listy wierzytelności zostało wyłożone do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia prawo złożenia sprzeciwu do uzupełnienia listy wierzytelności upadłej. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37742

Dodano: 2019-07-19 12:56:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Iwańska Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37743. Iwańska Teresa. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 156/18. [BMSiG-37672/2019] Niniejszym zawiadamia się, że została sporządzona i w dniu 29 maja 2019 r. złożona przez syndyka nieprowadzącej działalności gospodarczej Teresy Iwańskiej, nr PESEL 73100210240, uzupełniająca lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 156/18). Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Zainteresowanym wierzycielom służy w terminie 14 dni od niniejszego obwieszczenia sprzeciw w trybie art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Syndyk Maciej Skoczylas MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37743

Dodano: 2019-07-19 12:56:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Jary Lilia w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37744. Jary Lilia. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 144/19. [BMSiG-37665/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, iż została sporządzona i złożona w dniu 2 lipca 2019 r. lista wierzytelności Lilii Jary, PESEL 63031311040, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 144/19. Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach - Biuro Obsługi Interesantów przy ulicy Warszawskiej 44. W terminie 14 dni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza - w trybie art. 256 ustawy z dn. 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności lub co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37744

Dodano: 2019-07-19 12:56:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Kudyba Monika w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37745. Kudyba Monika. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 4/19 „of”. [BMSiG-37687/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Moniki Kudyba, PESEL 86012304725, nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 4/19 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 2.07.2019 roku uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 2, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37745

Dodano: 2019-07-19 12:57:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Kalinowska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37746. Kalinowska Elżbieta. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 43/19 of. [BMSiG-37781/2019] W postępowaniu upadłościowym Elżbiety Kalinowskiej (PESEL nr 53110506629), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 43/19 of), w dniu 6.06.2019 r. została złożona lista wierzytelności, którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37746

Dodano: 2019-07-19 12:57:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Kalinowski Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37747. Kalinowski Andrzej. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 42/19 of. [BMSiG-37785/2019] W postępowaniu upadłościowym Andrzeja Kalinowskiego (PESEL nr 53112907718), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 42/19 of), w dniu 6.06.2019 r. została złożona lista wierzytelności, którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37747

Dodano: 2019-07-19 12:57:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

KLIME.PL Łukasz Stańczak w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37748. Stańczak Łukasz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KLIME.PL Łukasz Stańczak w Mińsku Mazowieckim. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 61/16. [BMSiG-37716/2019] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż na podstawie art. 255 ustawy Prawo upadłościowe w zw. z art. 455 Prawa restrukturyzacyjnego w dniu 14 listopada 2018 roku syndyk masy upadłości Łukasza Stańczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Klime.pl Łukasz Stańczak w Mińsku Mazowieckim złożył sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności obejmującą wierzytelności Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia można złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wieść sprzeciw, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37748

Dodano: 2019-07-19 12:57:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Łapińska Marzanna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37749. Łapińska Marzanna. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 116/18. [BMSiG-37796/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Marzanny Łapińskiej, PESEL 70052715348, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 116/18, iż syndyk złożył listę wierzytelności, którą to listę może przeglądać w sekretariacie sądu każdy zainteresowany; w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w MSiG każdy wierzyciel może zgłosić do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami, a jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37749

Dodano: 2019-07-19 12:58:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Kulesza Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37750. Kulesza Anna. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 16/18. [BMSiG-37643/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Anny Kuleszy, zamieszkałej w Obłaczkowie, nr PESEL 83090804248, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 16/18, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi w dniu 22.02.2019 r. listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania innej wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; w tym samym terminie sprzeciw może złożyć upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, zaś jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37750

Dodano: 2019-07-19 12:58:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Nowak Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37751. Nowak Grzegorz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 71/19. [BMSiG-37739/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Nowak, zam.: Rzeszów - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 71/19, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu Komisarzowi głównej listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4 (art. 255 ust. 2 p. u.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach art. 256-258 p. u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37751

Dodano: 2019-07-19 12:58:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Kwiatkowska Mariola Alina w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37752. Kwiatkowska Mariola Alina. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 376/18, VIII GUp 30/19. [BMSiG-37705/2019] Działając na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, z dnia 15 lutego 2019 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 376/18 ogłaszającego upadłość Marioli Aliny Kwiatkowskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Syndyk zawiadamia, że w dniu 10 czerwca 2019 r. została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Ponadto syndyk wskazuje, że listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37752

Dodano: 2019-07-19 12:58:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Kulpińska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37753. Kulpińska Ewa. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 12/19. [BMSiG-37674/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż zostały sporządzone i złożone w dniu 29 maja 2019 r. uzupełniające listy wierzytelności Ewy Kulpińskiej, PESEL 81112507706, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. V GUp 12/19. Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach - Biuro Obsługi Interesantów przy ulicy Warszawskiej 44. W terminie 14 dni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza - w trybie art. 256 ustawy z dn. 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności lub co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Syndyk Maciej Skoczylas MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37753

Dodano: 2019-07-19 12:59:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Kwarciak Damian w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37754. Kwarciak Damian. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 15/18. [BMSiG-37565/2019] Sędzia komisarz w sprawie sygn. akt VIII GUp 15/18, w postępowaniu upadłościowym Damiana Kwarciaka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 85051008115, zamieszkałego w Częstochowie, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu Sędziemu komisarzowi w dniu 19 czerwca 2019 roku pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w czytelni Sądu Rejonowego w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37754

Dodano: 2019-07-19 12:59:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Machlarz Stefan w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37755. Machlarz Stefan. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 178/18. [BMSiG-37594/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Stefana Machlarz, zam.: Jasło, numer PESEL 31010508831, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt V GUp 178/18, ogłasza, że Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi główną listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 pr. up.) może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, przy ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, sala nr 3 (parter). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu głównej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37755

Dodano: 2019-07-19 12:59:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Majka Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37756. Majka Mirosław. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 54/17. [BMSiG-37622/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 10 czerwca 2019 r. złożona przez Syndyka masy upadłości Mirosława Majki, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL 64122508435), uzupełniająca lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 54/17). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ulicy Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 233 ze zm.) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności Upadłego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37756

Dodano: 2019-07-19 12:59:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Olszewska Renata w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37757. Olszewska Renata. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 286/18. [BMSiG-37638/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Renaty Olszewskiej, zamieszkałej w Koninie, nr PESEL 61060205365, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 286/18, zawiadamia że w dniu 24 czerwca 2019 roku syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter), przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37757

Dodano: 2019-07-19 13:01:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Obidzińska Wiesława w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37758. Obidzińska Wiesława. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 14/19. [BMSiG-37686/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Wiesławy Obidzińskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 57030811922), sygn. akt V GUp 14/19, Syndyk w dniu 28.06.2019 r. złożył listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku przy ul. Tumska 4b. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia, wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37758

Dodano: 2019-07-19 13:01:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Rafalska Lidia w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37759. Rafalska Lidia. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 25/18. [BMSiG-37658/2019] Niniejszym zawiadamia się, że sędzia komisarz postanowieniem z dnia 24 czerwca 2019 r. dokonał z urzędu - zmiany listy wierzytelności - w zakresie kategorii wierzytelności - w postępowaniu upadłościowym Lidii Rafalskiej, nr PESEL 62032711521 - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (V GUp 25/18), w ten sposób, że uwzględnił wierzytelności niżej wskazanych wierzycieli w kategoriach: 1. Alior Bank SA - 2 091,94 zł w kat II i 185,27 w kat. III, 2. Bank Pocztowy SA - 2 837,44 zł w kat. II i 15,86 zł w kat. III, 3. Grzegorz Czabotar FHU GREDAN - 764,75 zł w kat. II i 49,09 zł w kat. III, 4. Grzegorz Czebotar, Adam Zawisza, Anna Gorzawska, PUH „NOBILES 2” S.C - 4 851,35 zł w kat. II i 254,40 zł w kat. III, 5. INVEST INCASO SA - 2 260,27 zł w kat. II , 6. IPF Polska Sp. z o.o. - 1 157,76 zł w kat. II i 30,31 zł w kat. III, 7. IBS REG SA - 5 091,88 zł w kat. II i 443,97 zł w kat. III, 8. Mash Poland Sp. z o.o. wcześniej Euroloan Consumer Finance Sp. z o.o. - 736,05 zł w kat. II i 53,65 zł w kat. III, 9. NG Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach - 1 238,00 zł w kat. IV, 10. Profi Credit Polska SA - 6 309,73 zł w kat. II i 212,21 zł w kat. III, 11. Provident Polska SA - 2 695,46 zł w kat. II, 12. TF Bank AB - 2 562,49 zł w kat. II i 50,12 zł w kat. III. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37759

Dodano: 2019-07-19 13:01:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Papis Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37760. Papis Piotr. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 9/19of. [BMSiG-37562/2019] Zarządzeniem z dnia 12 lipca 2019 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Piotra Papisa, PESEL 67082800234, ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o przekazaniu listy wierzytelności każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37760

Dodano: 2019-07-19 13:02:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Tura Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37761. Tura Andrzej. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 30/17of. [BMSiG-37593/2019] Zarządzeniem z dnia 8 lipca 2019 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Andrzeja Tury, PESEL 42072805471, ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37761

Dodano: 2019-07-19 13:02:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Ofiara Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37762. Ofiara Barbara. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 37/19. [BMSiG-37652/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż została sporządzona i złożona w dniu 28 czerwca 2019 r. uzupełniająca lista wierzytelności Barbary Ofiary, PESEL 52120505721, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 37/19. Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach - Biuro Obsługi Interesantów przy ul. Warszawskiej 44. W terminie 14 dni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza - w trybie art. 256 ustawy z dn. 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe - sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności lub co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37762

Dodano: 2019-07-19 13:02:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Pluszkiewicz Bartłomiej w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37763. Pluszkiewicz Bartłomiej. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 68/18. [BMSiG-37583/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Bartłomieja Pluszkiewicza - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, adres korespondencyjny: Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Kupiecka 93/5, 65-058 Zielona Góra, numer PESEL 79101003278, zawiadamia, że w dniu 7.06.2019 r. syndyk złożył uzupełniającą listę wierzytelności nr 1, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12 pok. 109. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37763

Dodano: 2019-07-19 13:02:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rożniewska Diana w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37764. Rożniewska Diana. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 875/19, X GUp 142/19. [BMSiG-37773/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Diany Rożniewskiej, PESEL 82061300668, sygn. akt XIX GUp 875/19 (poprz. X GUp 142/19), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził oraz przekazał sędziemu komisarzowi w dniu 3 lipca 2019 r. listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać ww. listę w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadły, jeżeli projekt ww. listy wierzytelności nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37764

Dodano: 2019-07-19 13:03:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Stępień Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37765. Stępień Krzysztof. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 545/19. [BMSiG-37797/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Krzysztofa Stępnia w upadłości (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), sygn. akt XVIII GUp 545/19, ogłasza, że w dniu 29 kwietnia 2019 r. syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o dacie złożenia listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Krzemiński Marcin syndyk MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37765

Dodano: 2019-07-19 13:05:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Stęczniak Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37766. Stęczniak Agnieszka. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 283/18. [BMSiG-37754/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Stęczniak, PESEL: 83020801705, zam. we Wrześni, będącej osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, sygn. akt XI GUp 283/18, syndyk złożył w dniu 22 marca 2019 r. uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1a, 61-729 Poznań - pokój 46 (wejście przez pokój 45). Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia o dacie złożenia uzupełniającej listy wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37766

Dodano: 2019-07-19 13:05:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Stępka Roman w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37767. Stępka Roman. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 24/19. [BMSiG-37578/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255.2 Prawa upadłościowego zostało sporządzone w dniu 18.06.2019 r. i złożone do akt sprawy w dniu 10.07.2019 r. drugie uzupełnienie listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym dłużnika: Romana Stępka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL: 56092602794, zamieszkałego: 37-700 Przemyśl, ul. Tuwima 2/5. Powyższą listę każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 pr. up.) może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. Gen. J. Kustronia 4 - sala nr 3 parter, w godzinach pracy Sądu. Natomiast w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy Wierzyciel oraz Upadły - mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. - złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. Postępowanie prowadzone jest pod sygn. akt V GUp 24/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37767

Dodano: 2019-07-19 13:05:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Stojczyk Bartosz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37768. Stojczyk Bartosz. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 215/L. [BMSiG-37683/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Bartosza Stojczyka, sygn. akt XI GUp 215/L, ogłasza, że syndyk w dniu 29 listopada 2018 roku złożył listę wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w siedzibie Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ulica Młyńska 1a, 61-729 Poznań. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37768

Dodano: 2019-07-19 13:05:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Śliwa Robert w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37769. Śliwa Robert. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 52/18. [BMSiG-37551/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Roberta Śliwy (PESEL 70091608711), zamieszkałego w Jeleniej Górze, ul. Sądowa 1/1, nieprowadzącego działalności gospodarczej, informuje, że w dniu 11 lipca 2019 r. syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności obejmującą wierzytelności zgłoszone w postępowaniu sygn. akt V GUp 52/18. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy przy ul. Bankowej 18 (pokój 205). W terminie 2 tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy z wierzycieli umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje również upadłemu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37769

Dodano: 2019-07-19 13:06:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Świerczyńska-Kubica Ewa i Kubica Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37770. Świerczyńska-Kubica Ewa. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 255/16. [BMSiG-37731/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Ewy Świerczyńskiej-Kubicy oraz Piotra Kubicy, nieprowadzących działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 255/16, sporządzone zostało przez syndyka i przekazane przez syndyka dnia 5 czerwca 2019 r. uzupełnienie listy wierzytelności Ewy Swierczyńskiej-Kubicy. Każdy zainteresowany może przeglądać uzupełnienie listy wierzytelności w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37770

Dodano: 2019-07-19 13:06:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Trojanowski Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37771. Trojanowski Piotr. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 169/18. [BMSiG-37789/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Piotra Trojanowskiego, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 169/18), zawiadamia, iż w dniu 19 kwietnia 2019 r. została złożona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, p. 205, i w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37771

Dodano: 2019-07-19 13:06:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wawrzyńczyk Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37772. Wawrzyńczyk Teresa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 489/19, X GUp 548/18. [BMSiG-37654/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Teresy Wawrzyńczyk - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 489/19 (X GUp 548/18), zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 11 lipca 2019 roku uzupełniająca listę wierzytelności nr 1, którą można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37772

Dodano: 2019-07-19 13:06:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wielgosz Lilia w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37773. Wielgosz Lilia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 296/18, XIX GUp 545/19. [BMSiG-37699/2019] Działając na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 3 sierpnia 2018 r. w spr. o sygn. akt X GU 296/18 ogłaszającego upadłość Lilii Wielgosz, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk zawiadamia, że w dniu 13 czerwca 2019 roku została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi III uzupełniająca lista wierzytelności. Ponadto syndyk wskazuje, że listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37773

Dodano: 2019-07-19 13:07:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Wochalski Paweł w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37774. Wochalski Paweł. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 37/19. [BMSiG-37535/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Pawła Wochalskiego w upadłości, identyfikującego się nr PESEL 89121604852, zam.: Rozwadza, ul. Krótka 6, sygn. akt V GUp 37/19, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w Opolu, ul. Ozimska 60a, i w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw do Sądu co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37774

Dodano: 2019-07-19 13:07:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Wzorek Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37775. Wzorek Grażyna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 4/19. [BMSiG-37661/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż została sporządzona i złożona w dniu 2 lipca 2019 r. lista wierzytelności Grażyny Wzorek, PESEL 61022312489, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 4/19. Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach - Biuro Obsługi Interesantów przy ulicy Warszawskiej 44. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza - w trybie art. 256 ustawy z dn. 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności lub co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami i oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37775

Dodano: 2019-07-19 13:07:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych KAN-REM Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37776. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT SPECJALISTYCZNYCH „KAN-REM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI we Wrocławiu. KRS 0000178469. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 listopada 2003 r., sygn. akt VIII GUp 48/19. [BMSiG-37751/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Robót Specjalistycznych „KAN-REM” Sp. z o.o. w upadłości we Wrocławiu (sygn. akt VIII GUp 48/19) ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 30 maja 2019 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia- -Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37776

Dodano: 2019-07-19 13:07:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Pracownia Konserwacji Zabytków RODONIT Sonia Stawowska w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37777. Stawowska Sonia prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Konserwacji Zabytków „RODONIT” Sonia Stawowska we Wrocławiu. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 148/18. [BMSiG-37534/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Soni Stawowskiej (PESEL 88091506243) prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Konserwacji Zabytków „RODONIT” Sonia Stawowska we Wrocławiu (sygn. akt VIII GUp 148/18), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 10 maja 2019 r. i uzupełniona w dniu 26 czerwca 2019 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można nieść względem niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37777

Dodano: 2019-07-19 13:08:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Zwizek Stowarzyszeń Na Rzecz Odpowiedzialnego Leśnictwa w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37778. ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO LEŚNICTWA w Poznaniu. KRS 0000159444. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 maja 2003 r., sygn. akt XI GUp 221/18. [BMSiG-37747/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Związek Stowarzyszeń na rzecz Odpowiedzialnego Leśnictwa z siedzibą w Poznaniu, sygnatura akt XI GUp 221/18 (nr KRS 0000159444), zawiadamia, że w dniu 31 maja 2019 roku syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37778

Dodano: 2019-07-19 13:08:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Przedsiębiorstwo Budowlane "PABICH" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37779. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE „PABICH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ w Ostrołęce. KRS 0000074411. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 grudnia 2001 r., sygn. akt V GUp 6/14. [BMSiG-37790/2019] Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt V GUp 6/14 Przedsiębiorstwa Budowlanego „PABICH” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, NIP 758-19- 39-804, zawiadamia, że Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Ostrołęce, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 9 lipca 2019 r. w przedmiocie wniosku wierzyciela Eliasza Pietraszuka o dokonanie zmian na liście wierzytelności postanawia dokonać zmiany na liście wierzytelności złożonej przez syndyka masy upadłości w dniu 30 czerwca 2015 r. w ten sposób, że w poz. Zw 7 wykreślić uznaną na liście wierzytelność Eliasza Pietraszuka - Przedsiębiorstwo Remontowo- -Budowlane „ELBUD” Eliasz Pietraszuk. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzycielom służy prawo złożenia zażalenia do listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37779

Dodano: 2019-07-19 13:08:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Żero-Sieniuć Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37780. Żero-Sieniuć Ewa i Sieniuć Tomasz. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 81/18. [BMSiG-37589/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Tomasza Sieniuć - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego: ul. Rydza Śmigłego 46/2, 65-001 Zielona Góra, numer PESEL 76122114354, Ewy Żero-Sieniuć - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: ul. Rydza Śmigłego 46/2, 65-001 Zielona Góra, numer PESEL 71040411365, zawiadamia, że w dniu 14.06.2019 r. syndyk złożył listy wierzytelności, które każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pl. Słowiański 12 pok. 115. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37780

Dodano: 2019-07-19 13:08:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Sieniuć Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37780. Żero-Sieniuć Ewa i Sieniuć Tomasz. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 81/18. [BMSiG-37589/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Tomasza Sieniuć - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego: ul. Rydza Śmigłego 46/2, 65-001 Zielona Góra, numer PESEL 76122114354, Ewy Żero-Sieniuć - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: ul. Rydza Śmigłego 46/2, 65-001 Zielona Góra, numer PESEL 71040411365, zawiadamia, że w dniu 14.06.2019 r. syndyk złożył listy wierzytelności, które każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pl. Słowiański 12 pok. 115. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37780

Dodano: 2019-07-19 13:09:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Przedsiębiorstwo Drogowe Gdynia Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 37781. „PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE GDYNIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Gdyni. KRS 0000100317. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 marca 2002 r., sygn. akt VI GUp 23/13. [BMSiG-37616/2019] Sędzia komisarz ogłasza, że w postepowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Drogowego Gdynia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (KRS: 0000100317, NIP: 9581333557), toczącym się pod sygn. akt VI GUp 23/13 - syndyk w dniu 2 kwietnia 2019 roku przedłożył Sędziemu komisarzowi sporządzone dnia 28 marca 2019 roku oddzielne plany podziału sum uzyskanych ze sprzedaży rzeczy obciążonych - to jest plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości opisanej Księgą Wieczystą GD1Y/00086871/0 oraz plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości dłużnika objętych zastawem skarbowym. Plany podziału sum uzyskanych ze sprzedaży rzeczy obciążonych można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, VI Wydział Gospodarczy, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnosić zarzuty przeciwko planom podziału wraz ze wskazaniem sygn. akt, pod którym toczy się postępowanie. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37781

Dodano: 2019-07-19 13:09:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Bartosik Adam w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 37782. Bartosik Adam. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 60/16. [BMSiG-37548/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Adama Bartosika, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 60/16, ogłasza, że syndyk sporządził odrębny plan podziału sum uzyskanych ze sprzedaży prawa własności lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną własność, położonego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Ogińskiego 11/101, dla którego prowadzona jest Księga Wieczysta o nr GW1G/00071150/8. Plan ten można przeglądać w Sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., a Upadły i osoby uprawnione do zaspokojenia z sumy uzyskanej z likwidacji mogą w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć do sędziego komisarza zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37782

Dodano: 2019-07-19 13:09:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Kombudex Inżynieria Drogowa S.A. w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 37783. „KOMBUDEX” INŻYNIERIA DROGOWA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Siedlcach. KRS 0000419468. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 kwietnia 2012 r., sygn. akt V GUp 1/14. [BMSiG-37664/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku „KOMBUDEX” Inżynieria Drogowa S.A. w Siedlcach został sporządzony odrębny plan podziału środków uzyskanych ze sprzedaży lokalu użytkowego. Wyłożony plan podziału można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31A i w terminie dwóch tygodni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia w MSiG wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37783

Dodano: 2019-07-19 13:09:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Liczbik Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 37784. Liczbik Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 437/19, X GUp 423/18. [BMSiG-37642/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Liczbik - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 437/19 (X GUp 423/18), zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 21 maja 2019 roku ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Ostateczny plan podziału można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowymi Gospodarczym można wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37784

Dodano: 2019-07-19 13:10:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Derewnicka Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 37785. Derewnicka Ewa. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 197/16. [BMSiG-37570/2019] Sędzia komisarz informuje, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości Ewy Derewnickiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na dzień 15.04.2019 r. Plan ten można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, w godzinach urzędowania Sądu. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 349 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału. Zarzuty ze wskazaniem sygnatury akt VI GUp 197/16 należy wnieść do Sędziego komisarza na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37785

Dodano: 2019-07-19 13:10:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Faber Izabela w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 37786. Faber Izabela. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 82/19. [BMSiG-37794/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Izabeli Faber w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 82/19, ogłasza, że syndyk dnia 28 czerwca 2019 r. sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości Izabeli Faber w upadłości, który można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej 100A, w godzinach urzędowania Sądu. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, można wnieść przeciwko planowi zarzuty. Marcin Krzemiński syndyk MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37786

Dodano: 2019-07-19 13:10:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Kuna Wojciech, Kuna Renata w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 37787. Kuna Wojciech i Kuna Renata. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 41/17. [BMSiG-37761/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Wojciecha Kuny, Renaty Kuny - sygn. akt V GUp 41/17 - informuje, że do akt postępowania zostały złożone ostateczne plany podziału, które można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wnosić zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37787

Dodano: 2019-07-19 13:10:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Luther-Manejkowska Dominika w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 37788. Luther-Manejkowska Dominika. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy, sygn. akt XI GUp 71/16. [BMSiG-37604/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Dominika Luther-Manejkowska, zamieszkałej w Poznaniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 71/16, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi w dniu 10.04.2019 r. ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości, który można przeglądać w Czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia można złożyć do Sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37788

Dodano: 2019-07-19 13:11:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Brzezińska Marta w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 37789. Brzezińska Marta. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 38/18. [BMSiG-37680/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w dniu 13.02.2019 r. został złożony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości Marty Brzezińskiej, obejmujący II kategorię wierzytelności. Plan ten upadły i wierzyciele mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia o planie podziału mogą wnieść przeciwko planowi zarzuty do sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź. Sygn. akt XIV GUp 38/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37789

Dodano: 2019-07-19 13:11:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Rekosz Sławomir w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 37790. Rekosz Sławomir. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 76/17. [BMSiG-37601/2019] Niniejszym zawiadamia się iż w toku postępowania upadłościowego Sławomira Rekosz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, sygn. akt VI GUp 76/17), syndyk sporządził i przedłożył w dniu 10 czerwca 2019 r. Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Zgodnie z art. 349 ust. 1 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, ostateczny plan podziału może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk- -Północ w Gdańsku, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia można wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37790

Dodano: 2019-07-19 13:11:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Szefler Dawid w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 37791. Szefler Dawid. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 121/17 of. [BMSiG-37689/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Dawida Szefler, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Chojnicach, PESEL 86040209292, prowadzonym pod sygn. akt VI GUp 121/17 of zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i przekazaniu sędziemu komisarzowi w dniu 10 października 2018 r. planu ostatecznego podziału funduszów masy upadłości, który może przeglądać w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu, każdy zainteresowany. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o wyłożeniu planu podziału, można wnieść zarzuty do sędziego komisarza. Zarzuty wnosi się do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, ze wskazaniem sygn. akt. VI GUp 121/17 of. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37791

Dodano: 2019-07-19 13:11:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Zyglarska Alicja w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 37792. Zyglarska Alicja. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 178/19. [BMSiG-37788/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Alicji Zyglarskiej w upadłości - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 178/19, ogłasza, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy Alicji Zyglarskiej w upadłości, który można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej 100A, w godzinach urzędowania Sądu. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnieść przeciwko planowi zarzuty. Marcin Krzemiński syndyk MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37792

Dodano: 2019-07-19 13:12:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

JANUSZ BARAŚ wspólnik ROJA Janusz Baraś, Marcin Bęski s.c. w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 37793. Baraś Janusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Janusz Baraś w upadłości wspólnik spółki cywilnej ROJA Janusz Baraś, Marcin Bęski w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 348/19, X GUp 243/18. [BMSiG-37614/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Janusza Barasia prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Janusz Baraś w upadłości - wspólnik spółki cywilnej ROJA Janusz Baraś, Marcin Bęski z siedzibą w Warszawie (04-175) przy ul. Ostrobramskiej 75c lok. 1.58, posługującej się numerem NIP 5222257423, sygn. akt XVIII GUp 348/19 (sygn. akt dotychczasowa X GUp 243/18), zawiadamia o złożeniu przez syndyka ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości. Ostateczny plan podziału można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37793

Dodano: 2019-07-19 13:12:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Z.X.C. ŁAZIENKI Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-07-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37685. „Z.X.C. ŁAZIENKI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Wólce Kosowskiej. KRS 0000336589. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 września 2009 r., sygn. akt XVIII GU 21/19, XVIII GUp 983/19. [BMSiG-37718/2019] Sygn. akt XVIII GUp 983/19 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 9.07.2019, sygn. akt XVIII GU 21/19, ogłosił upadłość „Z.X.C. Łazienki” sp. z o.o. i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XVIII GUp 983/19. Sąd uznał postępowanie upadłościowe (nazwa upadłego) z siedzibą w Warszawie za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku. Syndykiem masy upadłości został wyznaczony Janusz Woźnicki (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 672), a na Sędziego komisarza został powołana SSR Katarzyna Kuć-Kwaśniewicz. Sąd wyznaczył zastępcę Sędziego - którym została SSR Anna Walenciak. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza Kuć-Kwaśniewicz Katarzyna na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygn. akt XVIII GUp 983/19. Poucza się, że zgodnie z art. 54a ust. 1 pu „Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.” Janusz Woźnicki syndyk MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37685

Dodano: 2019-07-19 14:22:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Z.X.C. ŁAZIENKI Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37685. „Z.X.C. ŁAZIENKI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Wólce Kosowskiej. KRS 0000336589. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 września 2009 r., sygn. akt XVIII GU 21/19, XVIII GUp 983/19. [BMSiG-37718/2019] Sygn. akt XVIII GUp 983/19 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 9.07.2019, sygn. akt XVIII GU 21/19, ogłosił upadłość „Z.X.C. Łazienki” sp. z o.o. i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XVIII GUp 983/19. Sąd uznał postępowanie upadłościowe (nazwa upadłego) z siedzibą w Warszawie za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku. Syndykiem masy upadłości został wyznaczony Janusz Woźnicki (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 672), a na Sędziego komisarza został powołana SSR Katarzyna Kuć-Kwaśniewicz. Sąd wyznaczył zastępcę Sędziego - którym została SSR Anna Walenciak. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza Kuć-Kwaśniewicz Katarzyna na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygn. akt XVIII GUp 983/19. Poucza się, że zgodnie z art. 54a ust. 1 pu „Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.” Janusz Woźnicki syndyk MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37685

Dodano: 2019-07-19 14:22:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

REVO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-06-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37687. „REVO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Chełmży. KRS 0000043847. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 września 2001 r., sygn. akt V GUp 83/19. [BMSiG-37778/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie V GUp 83/19 ogłoszona została upadłość dłużnika Revo sp. z o.o. w Chełmży, KRS 43847. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Nowakowskiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stwierdza się, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich w sprawie postępowania upadłościowego nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. (Dz.U.UE L 160/1 z dnia 30 czerwca 2000 r.), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37687

Dodano: 2019-07-19 14:26:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

REVO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37687. „REVO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Chełmży. KRS 0000043847. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 września 2001 r., sygn. akt V GUp 83/19. [BMSiG-37778/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie V GUp 83/19 ogłoszona została upadłość dłużnika Revo sp. z o.o. w Chełmży, KRS 43847. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Nowakowskiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stwierdza się, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich w sprawie postępowania upadłościowego nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. (Dz.U.UE L 160/1 z dnia 30 czerwca 2000 r.), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37687

Dodano: 2019-07-19 14:26:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

SOLD Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-07-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37708. SOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Opolu. KRS 0000493372. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 stycznia 2014 r., sygn. akt V GU 149/19, V GUp 105/19. [BMSiG-37799/2019] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w sprawie o sygn. akt V GU 149/19 z wniosku dłużnika SOLD Sp. z o.o. o ogłoszenie jego upadłości w dniu 11 lipca 2019 r., postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika spółki prawa handlowego „SOLD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000493372; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego do Sądu Rejonowego w Opolu, Sekcja Upadłościowa, w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyna oraz zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej; 5. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Joanny Wrońskiej, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 856; 6. wskazać, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19) z dnia 5 czerwca 2015 roku, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny. Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie Upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom, w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Zgłoszeń należy dokonywać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60A, z powołaniem się na sygn. akt V GUp 105/19, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239 i 240 Prawa upadłościowego. Biuro syndyka: 45-054 Opole, ul. Grunwaldzka 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37708

Dodano: 2019-07-19 14:31:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

SOLD Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37708. SOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Opolu. KRS 0000493372. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 stycznia 2014 r., sygn. akt V GU 149/19, V GUp 105/19. [BMSiG-37799/2019] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w sprawie o sygn. akt V GU 149/19 z wniosku dłużnika SOLD Sp. z o.o. o ogłoszenie jego upadłości w dniu 11 lipca 2019 r., postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika spółki prawa handlowego „SOLD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000493372; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego do Sądu Rejonowego w Opolu, Sekcja Upadłościowa, w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyna oraz zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej; 5. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Joanny Wrońskiej, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 856; 6. wskazać, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19) z dnia 5 czerwca 2015 roku, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny. Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie Upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom, w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Zgłoszeń należy dokonywać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60A, z powołaniem się na sygn. akt V GUp 105/19, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239 i 240 Prawa upadłościowego. Biuro syndyka: 45-054 Opole, ul. Grunwaldzka 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37708

Dodano: 2019-07-19 14:31:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Zakład Budowy Aparatury Chemicznej ZBACH Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-07-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37715. ZAKŁAD BUDOWY APARATURY CHEMICZNEJ „ZBACH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Tarnowie. KRS 0000135985. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 października 2002 r., sygn. akt VIII GU 263/19, VIII GUp 301/19. [BMSiG-37637/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 3.07.2019 r., sygn. akt VIII GU 263/19, Sąd postanowił: I. odmówić otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego - przyspieszonego postępowania układowego dłużnika Zakład Budowy Aparatury Chemicznej „Zbach” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie; II. ogłosić upadłość dłużnika Zakład Budowy Aparatury Chemicznej „Zbach” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie, ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów (KRS 0000135985); III. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Elżbiety Brzozowskiej; VI. wyznaczyć zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Aleksandry Machowskiej; VII. wyznaczyć syndyka w osobie Dariusza Sitka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 504; VIII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; IX. określić, że postępowanie niniejsze w świetle przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego ma charakter postępowania głównego; X. zasądzić od dłużnika Zakładu Budowy Aparatury Chemicznej „Zbach” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tarnowie na rzecz wnioskodawcy-wierzyciela GAZTECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w Płocku 4 600.00 (cztery tysiące sześćset 00/100) zł tytułem kosztów postępowania, w tym 3 600,00 zł tytułem zastępstwa procesowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości co do punktu VIII i IX niniejszego postanowienia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 301/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37715

Dodano: 2019-07-19 14:35:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Zakład Budowy Aparatury Chemicznej ZBACH Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37715. ZAKŁAD BUDOWY APARATURY CHEMICZNEJ „ZBACH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Tarnowie. KRS 0000135985. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 października 2002 r., sygn. akt VIII GU 263/19, VIII GUp 301/19. [BMSiG-37637/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 3.07.2019 r., sygn. akt VIII GU 263/19, Sąd postanowił: I. odmówić otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego - przyspieszonego postępowania układowego dłużnika Zakład Budowy Aparatury Chemicznej „Zbach” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie; II. ogłosić upadłość dłużnika Zakład Budowy Aparatury Chemicznej „Zbach” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie, ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów (KRS 0000135985); III. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Elżbiety Brzozowskiej; VI. wyznaczyć zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Aleksandry Machowskiej; VII. wyznaczyć syndyka w osobie Dariusza Sitka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 504; VIII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; IX. określić, że postępowanie niniejsze w świetle przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego ma charakter postępowania głównego; X. zasądzić od dłużnika Zakładu Budowy Aparatury Chemicznej „Zbach” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tarnowie na rzecz wnioskodawcy-wierzyciela GAZTECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w Płocku 4 600.00 (cztery tysiące sześćset 00/100) zł tytułem kosztów postępowania, w tym 3 600,00 zł tytułem zastępstwa procesowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości co do punktu VIII i IX niniejszego postanowienia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 301/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37715

Dodano: 2019-07-19 14:35:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Firma Handlowo-Usługowa Lucyna Zatyka w upadłości likwidacyjnej

2019-05-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37717. Zatyka Lucyna prowadząca działalność pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa Lucyna Zatyka w Bydgoszczy. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 158/19. [BMSiG-37713/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 158/19 ogłosił upadłość dłużnika Lucyny Zatyka prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa Lucyna Zatyka (PESEL 73040709907), wyznaczył sędziego komisarza w osobie ASR Przemysława Rauchuta oraz syndyka w osobie Cezarego Drobczyńskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 334), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi w terminie tygodniowym od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37717

Dodano: 2019-07-19 14:41:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Firma Handlowo-Usługowa Lucyna Zatyka w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37717. Zatyka Lucyna prowadząca działalność pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa Lucyna Zatyka w Bydgoszczy. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 158/19. [BMSiG-37713/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 158/19 ogłosił upadłość dłużnika Lucyny Zatyka prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa Lucyna Zatyka (PESEL 73040709907), wyznaczył sędziego komisarza w osobie ASR Przemysława Rauchuta oraz syndyka w osobie Cezarego Drobczyńskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 334), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi w terminie tygodniowym od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37717

Dodano: 2019-07-19 14:41:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Obrochta Sebastian w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 37794. Obrochta Sebastian. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 12/15. [BMSiG-37698/2019] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Sebastiana Obrochty, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VI GUp 12/15, postanowieniem z dnia 4 października 2018 roku na mocy art. 49110 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze umorzył postępowanie upadłościowe. Na postawie art. 49110 ust. 4 na postanowienie w przedmiocie umorzenia postępowania upadłościowego przysługuje zażalenie, które należy wnieść zgodnie z art. 224 ust. 4 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37794

Dodano: 2019-07-19 16:05:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

ALSTAR 7 Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 37795. ALSTAR 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Bydgoszczy. KRS 0000310786. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 lipca 2008 r., sygn. akt XV GUp 1/16. [BMSiG-37542/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 11.07.2019 r., w sprawie o sygn. akt XV GUp 1/16, stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego ALSTAR 7 sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy w upadłości likwidacyjnej. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37795

Dodano: 2019-07-19 16:06:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Dyba Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 37796. Dyba Anna. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 37/18. [BMSiG-37544/2019] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, informuje, że na skutek uprawomocnienia się z dniem 12.06.2019 roku postanowienia tutejszego Sądu z dnia 7.05.2019 roku o ustaleniu planu spłaty zobowiązań Anny Dyba, PESEL 74021304786, z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postępowanie upadłościowe o sygn. akt V GUp 37/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37796

Dodano: 2019-07-19 16:06:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Grzybowski Andrzej wspólnik "Ekocentr" Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Andrzej Grzybowski Wojciech Penkala Sp. Jawna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 37797. Grzybowski Andrzej wspólnik spółki jawnej „Ekocentr” Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Andrzej Grzybowski Wojciech Penkala w Piekarzewie. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 11/11. [BMSiG-37650/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 27.06.2019 roku stwierdzono zakończenie postępowania upadłościowego dłużnika Andrzeja Grzybowskiego wspólnika spółka jawnej „Ekocentr” Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Andrzej Grzybowski Wojciech Penkala, KRS 0000085033, sygn. akt V GUp 11/11. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37797

Dodano: 2019-07-19 16:07:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Małopolska Wytwórnia Maszyn Brzesko Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 37799. „MAŁOPOLSKA WYTWÓRNIA MASZYN BRZESKO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Brzesku. KRS 0000048545. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 października 2001 r., sygn. akt VIII GUp 218/16. [BMSiG-37605/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Małopolska Wytwórnia Maszyn Brzesko sp. z o.o. w Brzesku (KRS 0000048545), sygn. akt (VIII GUp 218/16), ogłasza o sporządzeniu i przedłożeniu przez syndyka do akt ukończonego opisu i oszacowania przedsiębiorstwa upadłego wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia zarzutów na ww. opis i oszacowanie do sędziego komisarza w terminie tygodnia od ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37799

Dodano: 2019-07-19 16:08:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Cebula Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 37800. Cebula Tadeusz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 314/18. [BMSiG-37536/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Tadeusza Cebuli, nieprowadzącego działalności gospodarczej, w upadłości likwidacyjnej, w sprawie o sygn. akt XV GUp 314/18 informuje, że sporządzone zostały operaty: 1. wyceny prawa własności nieruchomości - udziału 1/2 w 1/44 części prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Rynarzewo, gmina Szubin, dla której Sąd Rejonowy w Szubinie prowadzi Księgę Wieczystą KW nr BY1U/00032921/0; 2. wyceny prawa własności nieruchomości - udziału 1/2 w 1238019/45000000 części prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Rynarzewo przy ul. 700-lecia 28, gmina Szubin, nr działki 335/8, dla której Sąd Rejonowy w Szubinie prowadzi Księgę Wieczystą KW nr BY1U/00032922/7. Z treścią opisów i oszacowania można zapoznać się w sekretariacie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, Wydział XV Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie tygodnia od daty niniejszego obwieszczenia wnieść zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37800

Dodano: 2019-07-19 16:09:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Cedro Adrian w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 37801. Cedro Adrian. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 36/19. [BMSiG-37647/2019] Ogłoszenie o konkursie ofert na sprzedaż w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Kielcach, sygn. akt GUp 36/19 - 4/24 udziału w prawie własności do nieruchomości gruntowych, położonych w Prząsławiu, gmina Jędrzejów, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie, dla których Sąd Rejonowy w Jędrzejowie prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KI1J/00072918/8. Syndyk masy upadłości, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Kielcach, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygnatura akt V GUp 36/19, obwieszcza o konkursie ofert, w którym na sprzedaż jest 4/24 udziału w prawie własności do nieruchomości gruntowych położonych w Prząsławiu, gmina Jędrzejów, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie, o łącznej powierzchni 4,411 ha, dla których Sąd Rejonowy w Jędrzejowie prowadzi Księgę Wieczystą Nr KI1J/00072918/8 za cenę 38 680 zł stanowiącą 80% wartości oszacowania (za 48 350 zł). 1. Przedmiotem przetargu w formie konkursu ofert jest sprzedaż: - 4/24 udziału w nieruchomości gruntowej na którą składają się działki o numerach: 29/2 - o powierzchni 2,6649 ha, działka 29/3 o powierzchni 0,9261 ha, działka o powierzchni 0,41 ha oraz lasy - działka nr 275 o powierzchni 0,41 ha, objętych księgą wieczystą nr KW KI1J/00072918/8, za cenę 38 680 zł stanowiącą 80% wartości oszacowania (48 350 *80%). Ogólna powierzchnia działek wchodzących w skład nieruchomości gruntowej wynosi 4,411 ha (w tym odpowiednio 4/24 - 0,7352 ha). 2. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu przetargowym - konkursie ofert jest: - złożenie oferty w Kancelarii Notarialnej Notariusz Michał Poborski w Kielcach przy ul. Św. Leonarda 1/12, do dnia 2.08.2019 r., do godziny 1500, w zapieczętowanej kopercie z adnotacją: „Oferta - GUp 36/19” z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ”, - wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywołania tj. 3 868 zł. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Sprzedającego A Cedro GUp 36/19, prowadzony w Alior Banku o numerze: 25 1940 1076 5204 5748 0000 0000 do dnia 2.08.2019 r., - oferta winna spełniać wymogi formalne określone w Regulaminie sprzedaży, - operat szacunkowy nieruchomości i regulaminem sprzedaży udostępnione są w Kancelarii Notarialnej Notariusz Michał Poborski w Kielcach przy ul. Św. Leonarda 1/12, w dni robocze, od godziny 900 do 1500. Informacje można uzyskać przy pomocy poczty elektronicznej kierowanej na adres klucka@tlen.plkancelaria@notariusz-poborski.pl 3. Otwarcie ofert nastąpi 6.08.2019 roku, o godz. 1400, w Kancelarii Notarialnej Notariusz Michał Poborski. Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, przeprowadzenia licytacji wśród oferentów w celu uzyskania dla masy upadłości najkorzystniejszej ceny. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37801

Dodano: 2019-07-19 16:11:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Cisak Dorota w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 37802. Cisak Dorota. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 217/18. [BMSiG-37659/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 20 maja 2019 roku zmieniono punkt 2 sentencji postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 15 czerwca 2018 roku, sygn. akt XII GU 217/18, o ogłoszeniu upadłości dłużniczki Doroty Cisak, w ten sposób, że wyznaczono sędziego komisarza w osobie ASR Magdaleny Michalskiej-Kanii. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37802

Dodano: 2019-07-19 16:12:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Cerynger Bartosz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 37803. Cerynger Bartosz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 997/19, X GUp 369/19. [BMSiG-37581/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Bartosza Cerynger, PESEL 73090900334, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 997/19, poprzednio X GUp 369/19, informuje, że syndyk złożył do akt postępowania w dniu 24 czerwca 2019 roku opis i oszacowanie wchodzących w skład masy upadłości nieruchomości: lokalu mieszkalnego nr 26 przy ul. Dworkowej w Warszawie wraz z prawami związanymi oraz lokalu mieszkalnego nr 14 przy ul. Żegańskiej 22C w Warszawie wraz z prawami związanymi. Opis i oszacowanie można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie tygodniowym od dnia niniejszego obwieszczenia można wnieść do Sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie nieruchomości. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37803

Dodano: 2019-07-19 16:13:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Dąbrowa Gustaw w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 37804. Dąbrowa Gustaw. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 102/19. [BMSiG-37766/2019] Sędzia komisarz z Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Gustawa Dąbrowy, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 102/19), został ukończony i złożony opis i oszacowanie majątku upadłego w postaci nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Warszawskiej 235, oznaczonej jako działki nr 2508 i 2510, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW KI1R/00018865/2. Złożony do akt operat szacunkowy nieruchomości został udostępniony do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach, Biuro Obsługi Interesantów przy ul. Warszawskiej 44. Na podstawie art. 319 ust. 5 ustawy z dn. 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 2344) można w terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia wnieść do Sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie nieruchomości. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37804

Dodano: 2019-07-19 16:18:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Gancarz Bożena w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 37807. Gancarz Bożena. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 190/16. [BMSiG-37588/2019] Syndyk masy upadłości Bożeny Gancarz - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż składnika masy upadłości w postaci: - 50% udziałów (współwłasność) w nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka numer ewidencyjny 1632 o powierzchni 0,2330, położona w Jedliczu, powiat Krosno, woj. podkarpackie. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Krośnie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr KS1K/00068468/5. Określa się cenę wywoławczą 50% udziałów w przedmiotowej nieruchomości na kwotę 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w łącznej wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 800,00 zł (osiemset złotych), na rachunek bankowy 07 8642 1171 2017 7107 7305 0001 najpóźniej na dzień przed upływem terminu do składania ofert, liczy się data uznania rachunku. Oferty należy składać w zapieczętowanej kopercie z napisem „PRZETARG -NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA sygn. akt V GUp 190/16 - NIE OTWIERAĆ” na adres: Biuro Syndyka, ul. Jagiełły 8, 38-200 Jasło, w terminie do 6.08.2019 r., do godz. 1400, liczy się data wpływu oferty. Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w Biurze Syndyka, w terminie 7 dni od dnia upływu terminu do składania ofert. Wyboru ofert dokona Syndyk masy upadłości. Szczegółowy regulamin przetargu oraz operat szacunkowy nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, dostępny jest do wglądu w Biurze Syndyka, w Jaśle przy ul. Wł. Jagiełły 8, w dni robocze od godz. 800 do 1400. Zastrzega się prawo zmiany warunków oraz odwołania przetargu bez podania przyczyn. Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr. 606315603. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37807

Dodano: 2019-07-19 16:23:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Górzyński Michał w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 37809. Górzyński Michał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1277/18, XIX GUp 610/19. [BMSiG-37692/2019] Syndyk masy upadłości Michała Górzyńskiego w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 298/2, o powierzchni 3 619 m2 , położonej w miejscowości Żdżar, gmina Kotuń, powiat siedlecki, województwo mazowieckie, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta o nr. SI1S/00109803/3 przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Siedlcach. 1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 298/2 o powierzchni 3 619 m2 , położonej w miejscowości Żdżar, gmina Kotuń, powiat siedlecki, województwo mazowieckie, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta o nr. SI1S/00109803/3 przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Siedlcach. 2. Operat szacunkowy nieruchomości udostępniony jest do wglądu w Kancelarii Syndyka Daniel Zabłocki - ul. Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa, oraz w akatch sprawy pod sygn. XIX GUp 610/19, Gmach sądu (czytelnia akt - parter). 3. Cena wywoławcza 118.140,00 zł brutto (słownie: sto osiemnaście tysięcy sto czterdzieści złotych). 4. Pisemne oferty należy składać do dnia 25 września 2019 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygn. akt XIX GUp 610/19. 5. Wymagane wadium w wysokości 11.814,00 zł (słownie: jedenaście tysiecy osiemset czternaście złotych) należy przelać na rachunek w banku Santander Bank Polska S.A. najpóźniej do dnia 25 września 2019 roku. 6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, dnia 27 września 2019 roku, o godz. 1230, w sali nr 119. 7. Szczegółowe warunki przetargu oraz dodatkowe informacje pod nr. tel. 696 115 643 lub adresem e-mail: daniel.zablocki@kdgir.pl. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37809

Dodano: 2019-07-19 16:25:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Kapral Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 37811. Kapral Sylwia. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 20/19. [BMSiG-37670/2019] Sędzia komisarz z Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Sylwii Kapral - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 20/19), został ukończony i złożony opis i oszacowanie majątku upadłej w postaci nieruchomości położonej w miejscowości Chomentów, gmina Sobków, powiat jędrzejowski, oznaczonej jako działka nr 119/1, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr KW KI1J/00060037/1. Złożony do akt operat szacunkowy nieruchomości został udostępniony do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach - Biuro Obsługi Interesantów przy ul. Warszawskiej 44. Na podstawie art. 319 ust. 5 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 2344) można w terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia wnieść do Sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie nieruchomości. Syndyk Maciej Skoczylas MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37811

Dodano: 2019-07-19 16:26:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Kantowska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 37813. Kantowska Katarzyna. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 36/15. [BMSiG-37595/2019] Ogłasza się, że postanowieniem z dnia 5 lutego 2019 r. Sąd Rejonowy, Wydział V Gospodarczy, w Gorzowie Wlkp. w sprawie pod sygnaturą akt V GUp 36/15, w przedmiocie wniosku upadłej o umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty postanowił: I. ustalić, że w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Kantowskiej pozostają następujące niezaspokojone wierzytelności uznane na liście wierzytelności: 1) Orange Polska S.A. w Warszawie - wierzytelność uznana na liście 2264,42 zł, pozostało do spłaty 2264,42 zł, 2) Bank Polska Kasa Opieki S.A. wierzytelność uznana na liście 488 038,09 zł, pozostało do spłaty 350 062,97 zł. II. na podstawie art. 49116 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze umorzyć bez ustalania planu spłaty niezaspokojone zobowiązania upadłej Katarzyny Kantowskiej wskazane w punkcie I niniejszego postanowienia oraz pozostałe zobowiązania upadłej Katarzyny Kantowskiej, które nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym, a mogły być wpisane na listę wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37813

Dodano: 2019-07-19 16:26:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Kosmal Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 37816. Kosmal Andrzej. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 101/19. [BMSiG-37755/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Andrzeja Kosmala, nr PESEL 55053104195, zawiadamia, że został sporządzony i w dniu 8 lipca 2019 r. złożony do akt postępowania opis i oszacowanie wchodzącego w skład masy upadłości udziału 1/6 (jedna szósta) w nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,5523 ha, położonej w obrębie 0008 Dyszów, gm. Końskie, woj. świętokrzyskie, objętej KW nr KI1K/00046353/9. Udział w nieruchomości ujęty został w spisie inwentarza pod pozycją 1N-A.K. Opis i oszacowanie można przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Jednocześnie poucza się uczestników postępowania o możliwości wniesienia do Sędziego komisarza zarzutów na opis i oszacowanie w terminie tygodnia od dnia ukazania się obwieszczenia, kierując je na adres Sądu prowadzącego postępowanie z podaniem sygn. akt V GUp 101/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37816

Dodano: 2019-07-19 16:27:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Pokorska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 37821. Pokorska Elżbieta. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 134/18. [BMSiG-37663/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2019 r. w postępowaniu upadłościowym (sygn. akt V GUp 134/18) Elżbiety Pokorskiej (PESEL 64070508521), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanowił: 1. umorzyć powstałe przed dniem 7 czerwca 2018 r. zobowiązania upadłej Elżbiety Pokorskiej (PESEL 64070508521) bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, 2. tymczasowo pokrytymi przez Skarb Państwa kosztami postępowania upadłościowego obciążyć Skarb Państwa. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37821

Dodano: 2019-07-19 16:29:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe INTERBUD-WEST Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 37822. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWE „INTERBUD-WEST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Gorzowie Wielkopolskim. KRS 0000152748. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 lutego 2003 r., sygn. akt V GUp 11/19. [BMSiG-37618/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Budowlano-Usługowego Interbud-West sp. z o.o. w upadłości (KRS 0000152748), toczącym się przed Sądem Rejonowym w Gorzowie Wlkp., Wydziałem V Gospodarczym, pod sygnaturą V GUp 11/19 obwieszcza, że syndyk masy upadłości w dniu 12.04.2019 r. przekazał sędziemu komisarzowi opis i oszacowanie wchodzących w skład masy upadłości nieruchomości: - położonej przy ul. Podmiejskiej 15 w Gorzowie Wlkp., dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. prowadzi Księgę Wieczystą nr GW1G/00035753/1, - położonej przy ul. Kos. Gdyńskich 51 w Gorzowie Wlkp. działki nr 27, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. prowadzi Księgę Wieczystą nr GW1G/00040799/3, - położonej przy ul. Kos. Gdyńskich 51 w Gorzowie Wlkp. działki nr 24 i 26, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. prowadzi Księgę Wieczystą nr GW1G/00046689/1, - położonej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kos. Gdyńskich, stanowiącej udział 500/1000 w działce nr 19, będącej drogą wewnętrzną dojazdową do działek nr 24,26,27, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. prowadzi Księgę Wieczystą nr GW1G/00040908/1, - położonej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kos. Gdyńskich 51 w budynku biurowym - lokal niemieszkalny nr 3, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. prowadzi Księgę Wieczystą nr GW1G/00078475/1 wraz z udziałem 2758/10000 w nieruchomości wspólnej objętej Księgę Wieczystą nr GW1G/00053012/7, - położonej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kos. Gdyńskich 51 w budynku biurowym - lokal niemieszkalny nr 4, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. prowadzi Księgę Wieczystą nr GW1G/00078476/8 wraz z udziałem 5000/10000 w nieruchomości wspólnej objętej Księgę Wieczystą nr GW1G/00053012/7, - położonej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Małorolnych działki nr 996, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. prowadzi Księgę Wieczystą nr GW1G/00042635/0, - położonej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Małorolnych działka nr 1001/1, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. prowadzi Księgę Wieczystą nr GW1G/00069222/7, - położonej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Małorolnych, stanowiącej udział 448/2240 w działkach nr 999 i 1000, będącej drogą wewnętrzną dojazdową do działek nr 996 i 1000. W terminie tygodnia od dnia ukazania się obwieszczenia każdy zainteresowany może wnosić do sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie nieruchomości. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37822

Dodano: 2019-07-19 16:30:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Sakra Irena w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 37824. Sakra Irena. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 164/18. [BMSiG-37655/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z 3 lipca 2019 r., sygn. akt V GUp 164/18, umorzył wszystkie zobowiązania Upadłej Ireny Sakry, nr PESEL 52052805744, powstałe przed ogłoszeniem upadłości to jest przed 4 lipca 2018 roku - bez ustalania planu spłaty Wierzycieli. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37824

Dodano: 2019-07-19 16:30:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Stachowiak Katarzyna Krystyna i Stachowiak Maciej Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 37825. Stachowiak Katarzyna i Stachowiak Maciej. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 106/19. [BMSiG-37798/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Stachowiak i Macieja Stachowiaka nieprowadzących działalności gospodarczej, zawiadamia, że do akt sprawy XV GUp 106/19 został złożony operat szacunkowy określający wartość rynkową prawa własności nieruchomości lokalowej nr 10, położonej w Gąbinie nr 33, gmina Szubin, dla której Sąd Rejonowy w Szubinie prowadzi Księgę Wieczystą numer BY1U/00019251/5, oraz operat szacunkowy określający wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Mąkoszynie, gmina Szubin, oznaczonej jako działka nr 11/35, dla której Sąd Rejonowy w Szubinie prowadzi Księgę Wieczystą numer BY1U/00035407/2 oraz BY1U/00033287/0. Z treścią powyższego opisu i oszacowania można zapoznać się w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie tygodnia od daty niniejszego obwieszczenia można wnieść przeciwko nim zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37825

Dodano: 2019-07-19 16:31:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Bańkowski, Winiarski NESTA-BIS Sp. J. w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 37828. BAŃKOWSKI, WINIARSKI NESTA-BIS SPÓŁKA JAWNA w Toruniu. KRS 0000011287. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 maja 2001 r., sygn. akt V GUp 3/19. [BMSiG-37769/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Bańkowski, Winiarski Nesta-Bis Spółka jawna w upadłości z siedzibą w Toruniu - sygn. akt V GUp 3/19 - informuje, że do akt postępowania w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, został złożony opis i oszacowanie nieruchomości zabudowanej położonej w Krakowie, dla której Sąd Rejonowy w Krakowie prowadzi Księgę Wieczystą o nr. KR1P/00262922/8; w terminie 7 dni od ukazania się obwieszczenia można składać do Sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37828

Dodano: 2019-07-19 16:32:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Żakowski Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 37829. Żakowski Tomasz. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 24/18. [BMSiG-37770/2019] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 9 lipca 2019 roku, o sygn. akt VI GUp 24/18, postanowił: I. ustalić plan spłaty wierzycieli Tomasza Żakowskiego, w ten sposób, że zobowiązać upadłego do spłaty zobowiązań powstałych po ogłoszeniu upadłości i niewykonanych w toku postępowania w łącznej kwocie 3.806 zł (trzy tysiące osiemset sześć złotych) oraz spłaty wierzyciela objętego planem spłaty w łącznej kwocie 50.194 zł (pięćdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote) przez okres 36 (trzydziestu sześciu miesięcy), począwszy od miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym uprawomocni się niniejsze postanowienie, w terminach do 28 dnia każdego miesiąca; II. zobowiązać upadłego do zapłaty kwoty 3.806 zł (trzy tysiące osiemset sześć złotych) tytułem zobowiązań powstałych po ogłoszeniu upadłości i niewykonanych w toku postępowania według następujących zasad: na rzecz Skarbu Państwa - Kasy Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku kwoty 1.500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) miesięcznie w miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym uprawomocni się niniejsze postanowienie i w kolejnym miesiącu oraz kwoty 806 zł (osiemset sześć złotych) w 3 (trzecim) miesiącu; III. zobowiązać upadłego do zapłaty kwoty 50.194 zł (pięćdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote) na rzecz Asekuracja spółki z o.o. w Sopocie wg następujących zasad: kwoty 694 zł (sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote) w 3 (trzecim) miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym uprawomocni się niniejsze postanowienie oraz kwoty 1.500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) miesięcznie w kolejnych 33 (trzydziestu trzech) miesiącach; IV. ustalić, iż w ramach planu spłaty wierzyciel Asekuracja spółka z o.o. w Sopocie zostanie zaspokojony w kwocie 50.194 zł (pięćdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote); V. pozostała część zobowiązań upadłego powstałych przed ogłoszeniem upadłości zostanie umorzona po wykonaniu przez upadłego obowiązków nałożonych niniejszym postanowieniem; VI. oddalić wniosek upadłego o umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37829

Dodano: 2019-07-19 16:33:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Barcikowska Marta w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 37830. Barcikowska Marta. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 100/18. [BMSiG-37677/2019] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Płocku, w V Wydziale Gospodarczym, w sprawie upadłościowej Marty Barcikowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanowił zatwierdzić następujące warunki przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości: 1. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej o pow. 3,14 ha, stanowiącej grunt rolny zabudowany budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w miejscowości Górki 5, gm. Brochów, powiat sochaczewski, dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze PL1O/00037031/8. 2. Cena wywoławcza wynosi 178.000,00 zł (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych). 3. Przetarg ma charakter pisemnego przetargu ofertowego. 4. Na nabywcy ciąży obowiązek poniesienia wszelkich opłat związanych z nabyciem nieruchomości. Sprzedaż nie będzie powodowała powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. Na nabywcy będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. 5. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 sierpnia 2019 r., do godz. 1300, bezpośrednio w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Płocku, pl. Narutowicza 6, lub przesłać je na adres Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy (ul. Tumska 4B, 09-402 Płock), listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu). Oferty złożone po terminie nie podlegają rozpoznaniu. 6. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie nie większej niż formatu A4, a ta umieszczona w drugiej kopercie, na której powinna być wskazana sygnatura akt V GUp 100/18 z dopiskami „Oferta na przetarg’’, „Nie otwierać’’ i zawierać oznaczenie składającego ofertę. 7. Oferta - pod rygorem niedopuszczenia do przetargu - powinna zostać sporządzona w języku polskim i zawierać: a) dokładne dane oferenta (imię i nazwisko lub nazwę, status prawny i siedzibę lub miejsce zamieszkania oferenta, telefon, nr dowodu osobistego, PESEL, REGON, NIP) wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub ewidencji, jeżeli oferent ma obowiązek wpisu do takiego rejestru lub ewidencji, wydanym nie później niż na 3 miesiące przed terminem składania ofert oraz pełnomocnictwo osoby działającej w imieniu oferenta, b) określenie przedmiotu zakupu poprzez wskazanie adresu i księgi wieczystej, c) oferowaną cenę netto nie niższą od ceny wywoławczej wyrażonej w złotych polskich, d) kopię dowodu wpłaconego wadium, e) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem prawnym, faktycznym i technicznym przedmiotu przetargu i nie wnosi zastrzeżeń, f) zezwolenia i zgody na zawarcie umowy, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są prawem wymagane, g) podpisy osób umocowanych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (oryginał pełnomocnictwa notarialnego do udziału w przetargu w przypadku składania oferty przez pełnomocnika, w przypadku wspólności majątkowej małżeńskiej podpisy obojga małżonków bądź zgoda jednego z nich), h) oświadczenie oferenta, że nie jest krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia włącznie upadłego oraz Syndyka oraz nie jest przedstawicielem upadłego, i) pisemne zobowiązanie, że cała oferowana cena zakupu zostanie wpłacona na rachunek bankowy wskazany w pkt 8 na co najmniej dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży, z zaliczeniem kwoty uprzednio wpłaconego wadium oraz kopię dowodu wpłaconego wadium, j) oświadczenie oferenta o zgodzie na pokrycie wszelkich opłat i kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży. 8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 17.800 (siedemnaście tysięcy osiemset) złotych na rachunek bankowy nr 45 1090 1014 0000 0001 4169 8954, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert z następującymi danymi: „V GUp 100/18 - wadium przetarg”. Za datę wniesienia wadium będzie uważany dzień jego wpływu na podany rachunek bankowy. 9. Wadium oferenta, którego wybór zostanie zatwierdzony przez Sędziego komisarza, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. 10. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka pod nadzorem Sędziego komisarza i w obecności przybyłych oferentów. 11. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 sierpnia 2019 r., godz. 1215, sala 111, w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, ul. Tumska 4B. 12. Zastrzega się prawo zmiany terminu otwarcia ofert, odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn. 13. Syndyk dokona oceny zgłoszonych ofert w pierwszej kolejności pod kątem ich prawidłowości i odrzuci te oferty, które nie będą spełniały wymogów formalnych, określonych w pkt 7 i 8. Spośród ofert podlegających merytorycznemu rozpoznaniu, Syndyk dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, względnie złoży oświadczenie, że nie przyjmuje żadnej ze zgłoszonych ofert. Wybór jest skuteczny po zatwierdzeniu przez Sędziego komisarza. 14. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie dwóch miesięcy od dnia uprawomocnienia się zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego komisarza zawrzeć umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego, a rachunek masy upadłości winien być uznany całą zaoferowaną kwotą najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży, przy czym nie spełnia tego warunku przedstawienie polecenia zapłaty, lecz wyłącznie wpływ kwoty na rachunek bankowy nr 45 1090 1014 0000 0001 4169 8954 najpóźniej w dniu poprzedzającym podpisanie aktu notarialnego. 15. Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości, jeżeli wygrywający przetarg nie wpłaci pełnej kwoty w sposób i terminie określonym w pkt 14 lub nie zawrze umowy sprzedaży nieruchomości w przewidzianej prawem formie, w terminie określonym w pkt 14. Innym oferentom wadium zostanie zwrócone w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia oferty po zatwierdzeniu wyboru oferenta - bez oprocentowania. 16. W sytuacji gdy złożone co najmniej dwie oferty spełniają warunki formalne przewidziane powyżej, zastrzega się prawo do przeprowadzenia aukcj i - dodatkowej licytacji ustnej - na następujących warunkach: - w licytacji ustnej mogą uczestniczyć jedynie oferenci, którzy złożyli pisemne oferty i jednocześnie zostali dopuszczeni do przetargu, - osoby przybyłe w imieniu oferenta winny dysponować umocowaniem do udziału w tej części przetargu , - licytacja ustna rozpoczyna się od ceny wywoławczej (równej najwyższej cenie zaoferowanej w ofercie pisemnej), uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe, z tym że podwyższenie ceny nie może być mniejsze niż wynosi kwota postąpienia, - kwotę postąpienia ustala się na kwotę 1.000 (tysiąc) złotych, - Syndyk wybiera ofertę tego uczestnika licytacji, który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył, a trzecie powtórzenie zaoferowanej ceny jest równoznaczne z jej przyjęciem, - po wyborze oferty Sędzia komisarz wydaje postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty. 17. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają odpowiednie zastosowanie przepisy Prawa upadłościowego oraz Kodeksu cywilnego. 18. Dalsze informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w biurze Syndyka przy ul. Żurawiej 32/34 lok. 521 w Warszawie, tel. 22 621 70 25, faks 22 622 16 71, e-mail: syndyk@missala.com.pl oraz w aktach postępowania upadłościowego (sygn. akt V GUp 100/18). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37830

Dodano: 2019-07-19 16:34:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Firma DAROCHA Sp. z o.o. Sp. Komandytowa w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 37831. FIRMA DAROCHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Papowie Toruńskim. KRS 0000537052. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 grudnia 2014 r., sygn. akt V GUp 40/15. [BMSiG-37756/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym DAROCHA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej w Papowie Toruńskim, w upadłości - sygn. akt V GUp 40/15 - informuje, że do akt postępowania w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, został złożony opis i oszacowanie zabudowanej nieruchomości - stanowiącej 16 działek o nr.: 28/1, 28/3, 28/8, 28/9, 28/15, 28/17, 28/18, 28/19, 28/14, 28/25, 28/27, 28/28, 28/29, 28/30, 427 i 430, położonej w Papowie Toruńskim przy ul. Ogrodowej 10, gmina Łysomice, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu prowadzi Księgę Wieczystą o nr. T01T/00030843. W terminie 7 dni od ukazania się obwieszczenia można składać do Sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37831

Dodano: 2019-07-19 16:34:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Z. KOZUBA I SYNOWIE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSiG o zabezpieczeniu majątku Dłuznika

Poz. 37832. Z.KOZUBA I SYNOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000136531. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 października 2002 r., sygn. akt X GU 2106/18, XIX GU 13/19. [BMSiG-37585/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 23 stycznia 2019 roku, sygn. akt XIX GU 13/19, poprzednio X GU 2106/18, zabezpieczono majątek dłużnika Z.KOZUBA i SYNOWIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie (KRS 0000136531) poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Artura Ziobro (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1035). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37832

Dodano: 2019-07-19 16:35:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Draganiak Violetta w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 37833. Draganiak Violetta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 444/19. [BMSiG-37791/2019] Obwieszczenie o konkursie ofert W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 444/19 Syndyk masy upadłości Violetty Draganiak w upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż prawa własności nieruchomości rolnej położonej we wsi Skwary, gmina Naruszewo, powiat płoński, województwo mazowieckie, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 62/5 o powierzchni 0,3691 ha, dla której Sąd Rejonowy w Płońsku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW PL1L/00054415/6 1. Przedmiotem konkursu ofert jest prawo własności nieruchomości rolnej położonej we wsi Skwary, gmina Naruszewo, powiat płoński, województwo mazowieckie, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 62/5 o powierzchni 0,3691 ha, dla której Sąd Rejonowy w Płońsku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW PL1L/00054415/6. 2. Operat szacunkowy nieruchomości udostępniony do wglądu w Woźnicki Malecha Krzemiński Noga Kancelarii Prawniczej sp.j., al. J. Ch. Szucha 8, II p., 00-582 Warszawa, w godz. 900-1700. 3. Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 11.000,00 zł brutto (słownie: jedenaście tysięcy złotych). 4. Pisemne oferty należy składać do dnia 20 sierpnia 2019 roku na adres: Marcin Krzemiński, syndyk masy upadłości Violetty Draganiak w upadłości, al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa. 5. Wymagane wadium w wysokości 1.000,00 zł przelewem na rachunek w banku SANTANDER BANK POLSKA S.A. najpóźniej do dnia 20 sierpnia 2019 r. 6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w kancelarii Syndyka: al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa, dnia 22 sierpnia 2019 r., o godz. 1200. 7. Szczegółowy regulamin konkursu ofert oraz dodatkowe informacje pod numerem tel. (22) 375 73 80. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37833

Dodano: 2019-07-19 16:36:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

BM KOBYLIN Sp. z o.o.

2019-07-19 Obwieszczenie w MSiG o uchyleniu układu

Poz. 37901. BM KOBYLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Zdunach. KRS 0000265094. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 września 2006 r., sygn. akt V GRue 3/19. [BMSiG-37556/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu sanacyjnym dłużnika BM Kobylin Sp. z o.o. z s. w Zdunach, KRS 0000265094, postanowieniem z dnia 4.07.2019 r., w sprawie o sygnaturze V GReu 3/19, uchylono układ przyjęty w postępowaniu sanacyjnym dłużnika BM Kobylin Sp. z o.o. z s. w Zdunach na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 15.05.2018 roku, a zatwierdzony postanowieniem Sądu z dnia 26.09.2018 r. w sprawie o sygnaturze GRs 1/16. W terminie tygodniowym od dnia zamieszczenia obwieszczenia w MSiG można złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37901

Dodano: 2019-07-19 16:37:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Korporacja Budowlana DOM Sp. z o.o.

2019-07-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 37902. KORPORACJA BUDOWLANA DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Kartoszynie. KRS 0000118855. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 czerwca 2002 r., sygn. akt VI GRs 7/18. [BMSiG-37723/2019] Sędzia komisarz postępowania sanacyjnego Korporacja Budowlana DOM Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Kartoszynie, prowadzonego pod sygn. akt VI GRs 7/18, zawiadamia, że zarządca przekazał w dniu 11 kwietnia 2019 r. Sędziemu komisarzowi spis wierzytelności, sporządzony w dniu 9.04.2019 r., który każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, w Gdańsku, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym uczestnicy postępowania mogą złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem, o którym mowa w art. 86 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. Jeżeli dłużnik nie złożył oświadczenia, może złożyć sprzeciw tylko w przypadku, gdy wykaże, że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego niezależnych. W tym samym terminie dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37902

Dodano: 2019-07-19 16:38:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

STALBUDOWA KAZEX Andrzej Bajor

2019-07-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 37903. Bajor Andrzej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Stalbudowa KAZEX Andrzej Bajor w restrukturyzacji w Rzeszowie. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GRs 2/19. [BMSiG-37717/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania sanacyjnego prowadzonego w stosunku do Andrzeja Bajor prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą STALBUDOWA KAZEX Andrzej Bajor, NIP 8131568886, REGON: 691757854 (sygnatura akt V GRs 2/19), Zarządca sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi spis wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37903

Dodano: 2019-07-19 16:39:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Otwiaska-Klupś Beata wspólnikPrzedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Robert i Beata Klupś s.c.

2019-07-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 37905. Otwiaska-Klupś Beata prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Robert i Beata Klupś S.C. w Kaliszu. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRs 3/19. [BMSiG-37634/2019] Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu sanacyjnym Beaty Otwiaska-Klupś prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Robert i Beata Klupś S.C. w Kaliszu, PESEL 61070805283, sygn. akt V GRs 3/19, zarządca złożył dnia 4.07.2019 r. uzupełniający spis wierzytelności. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia uczestnicy postępowania mogą złożyć sprzeciw do Sędziego Komisarza co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Dłużnik może złożyć sprzeciw o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem o którym mowa w art. 86 ust. 2 pkt 9 Prawa restrukturyzacyjnego. Jeżeli dłużnik nie złożył oświadczenia może złożyć sprzeciw tylko w przypadku, gdy wykaże że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego niezależnych. W tym samym terminie dłużnik lub wierzyciel który nie został umieszczony w spisie wierzytelności może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 139/2019 (5778) z dnia 19 lipca 2019 r. → Pozycja 37905

Dodano: 2019-07-19 16:40:26 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK