Informacje

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bocian Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-03-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14182. Bocian Danuta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2204/18, X GUp 209/19. [BMSiG-13811/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie o sygn. akt X GU 2204/18 ogłosił upadłość Danuty Bocian, PESEL 83100104687, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Katarzyny Kuć-Kwaśniewicz oraz syndyka w osobie Gawła Jarosińskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 443). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 209/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14182

Dodano: 2019-03-18 11:37:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bocian Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14182. Bocian Danuta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2204/18, X GUp 209/19. [BMSiG-13811/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie o sygn. akt X GU 2204/18 ogłosił upadłość Danuty Bocian, PESEL 83100104687, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Katarzyny Kuć-Kwaśniewicz oraz syndyka w osobie Gawła Jarosińskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 443). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 209/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14182

Dodano: 2019-03-18 11:37:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Fijewska Iwona w upadłości likwidacyjnej

2019-02-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14184. Fijewska Iwona. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 333/18, VI GUp 29/19. [BMSiG-13626/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 25 lutego 2019 r. - sygn. akt VI GU 333/18 - została ogłoszona upadłość osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej - Iwony Fijewskiej - numer PESEL 80092015908, obejmująca likwidację majątku. Sąd wezwał wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi. Na Sędziego Komisarza wyznaczono SSR Piotra Knapika. Na Syndyka Masy Upadłości wyznaczono Marię Kubica, nr licencji 79. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 29/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14184

Dodano: 2019-03-18 11:39:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Fijewska Iwona w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14184. Fijewska Iwona. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 333/18, VI GUp 29/19. [BMSiG-13626/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 25 lutego 2019 r. - sygn. akt VI GU 333/18 - została ogłoszona upadłość osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej - Iwony Fijewskiej - numer PESEL 80092015908, obejmująca likwidację majątku. Sąd wezwał wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi. Na Sędziego Komisarza wyznaczono SSR Piotra Knapika. Na Syndyka Masy Upadłości wyznaczono Marię Kubica, nr licencji 79. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 29/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14184

Dodano: 2019-03-18 11:39:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Ciupka Joanna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14185. Ciupka Joanna. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 172/18 „of”, V GUp 25/19 „of”. [BMSiG-13594/2019] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 marca 2019 r., sygn. akt V GU 172/18 „of”, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku Joanny Ciupka, numer PESEL: 80102303281, zamieszkałej w Legnicy, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Wioletty Stefanowskiej i syndyka masy upadłości w osobie Barbary Koper (numer licencji 213). Wzywa się wierzycieli Upadłej, aby w terminie jednego miesiąca, licząc od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać na piśmie, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na adres: Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości: V GUp 25/19 „of”. Wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14185

Dodano: 2019-03-18 11:40:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Ciupka Joanna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14185. Ciupka Joanna. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 172/18 „of”, V GUp 25/19 „of”. [BMSiG-13594/2019] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 marca 2019 r., sygn. akt V GU 172/18 „of”, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku Joanny Ciupka, numer PESEL: 80102303281, zamieszkałej w Legnicy, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Wioletty Stefanowskiej i syndyka masy upadłości w osobie Barbary Koper (numer licencji 213). Wzywa się wierzycieli Upadłej, aby w terminie jednego miesiąca, licząc od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać na piśmie, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na adres: Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości: V GUp 25/19 „of”. Wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14185

Dodano: 2019-03-18 11:41:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Chankiewicz Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-03-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14187. Chankiewicz Elżbieta. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 149/18 of. [BMSiG-13831/2019] Postanowieniem z dnia 8 marca 2019 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku dłużniczki Elżbiety Chankiewicz o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanawia: I. ogłosić upadłość Elżbiety Chankiewicz zamieszkałej w Wolanowie, posługującej się numerem PESEL 56022910164, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku upadłej; II. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłej; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć jako Sędziego komisarza SSR Krzysztofa Dobrowolskiego; V. wyznaczyć jako syndyka Krzysztofa Wypycha - wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod nr 282; VI. określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia przysługuje zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14187

Dodano: 2019-03-18 11:42:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Chankiewicz Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14187. Chankiewicz Elżbieta. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 149/18 of. [BMSiG-13831/2019] Postanowieniem z dnia 8 marca 2019 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku dłużniczki Elżbiety Chankiewicz o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanawia: I. ogłosić upadłość Elżbiety Chankiewicz zamieszkałej w Wolanowie, posługującej się numerem PESEL 56022910164, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku upadłej; II. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłej; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć jako Sędziego komisarza SSR Krzysztofa Dobrowolskiego; V. wyznaczyć jako syndyka Krzysztofa Wypycha - wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod nr 282; VI. określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia przysługuje zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14187

Dodano: 2019-03-18 11:42:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Chankiewicz Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2019-03-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14188. Chankiewicz Jerzy. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 148/18 of. [BMSiG-13829/2019] Postanowieniem z dnia 8 marca 2019 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku dłużnika Jerzego Chankiewicza o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanawia: I. ogłosić upadłość Jerzego Chankiewicza zamieszkałego w Wolanowie, posługującego się numerem PESEL 56053011614, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku upadłego; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć jako Sędziego komisarza SSR Krzysztofa Dobrowolskiego; V. wyznaczyć jako syndyka Krzysztofa Wypycha - wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod nr 282; VI. określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia przysługuje zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14188

Dodano: 2019-03-18 11:45:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Chankiewicz Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14188. Chankiewicz Jerzy. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 148/18 of. [BMSiG-13829/2019] Postanowieniem z dnia 8 marca 2019 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku dłużnika Jerzego Chankiewicza o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanawia: I. ogłosić upadłość Jerzego Chankiewicza zamieszkałego w Wolanowie, posługującego się numerem PESEL 56053011614, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku upadłego; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć jako Sędziego komisarza SSR Krzysztofa Dobrowolskiego; V. wyznaczyć jako syndyka Krzysztofa Wypycha - wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod nr 282; VI. określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia przysługuje zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14188

Dodano: 2019-03-18 11:45:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Dąbrowska Magda w upadłości likwidacyjnej

2019-03-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14189. Dąbrowska Magda. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 466/18, XII GUp 59/19. [BMSiG-13608/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 marca 2019 r. o sygn. akt XII GU 466/18 ogłosił upadłość dłużnika Magdy Dąbrowskiej, PESEL: 85032220589, zamieszkałej w Jastrzębiu-Zdroju, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe obejmować będzie likwidację majątku upadłego. Dalsze postępowanie prowadzone będzie pod sygnaturą XII GUp 59/19. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie ASR Magdaleny Michalskiej-Kania oraz syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Zielińskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 628). Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd stwierdza, że jurysdykcja krajowa sadów polskich wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L.2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 141894

Dodano: 2019-03-18 11:46:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Dąbrowska Magda w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14189. Dąbrowska Magda. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 466/18, XII GUp 59/19. [BMSiG-13608/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 marca 2019 r. o sygn. akt XII GU 466/18 ogłosił upadłość dłużnika Magdy Dąbrowskiej, PESEL: 85032220589, zamieszkałej w Jastrzębiu-Zdroju, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe obejmować będzie likwidację majątku upadłego. Dalsze postępowanie prowadzone będzie pod sygnaturą XII GUp 59/19. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie ASR Magdaleny Michalskiej-Kania oraz syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Zielińskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 628). Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd stwierdza, że jurysdykcja krajowa sadów polskich wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L.2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 141894

Dodano: 2019-03-18 11:46:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Dziekański Adam w upadłości likwidacyjnej

2018-10-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14190. Dziekański Adam. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 582/18, XI GUp 255/18. [BMSiG-13683/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 października 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 582/18, ogłosił upadłość dłużnika Adama Dziekańskiego, nr PESEL: 88122405295, zamieszkałego w Poznaniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 255/18. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Lipowicza. Wyznaczono Syndyka w osobie Radosława Stoleckiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1190. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14190

Dodano: 2019-03-18 11:47:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Dziekański Adam w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14190. Dziekański Adam. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 582/18, XI GUp 255/18. [BMSiG-13683/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 października 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 582/18, ogłosił upadłość dłużnika Adama Dziekańskiego, nr PESEL: 88122405295, zamieszkałego w Poznaniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 255/18. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Lipowicza. Wyznaczono Syndyka w osobie Radosława Stoleckiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1190. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14190

Dodano: 2019-03-18 11:47:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Gruchot Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-02-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14191. Gruchot Barbara. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 833/18, XI GUp 54/19. [BMSiG-13574/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 lutego 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 833/18 ogłosił upadłość dłużnika Barbary Gruchot, nr PESEL 69120711425, zamieszkałej w miejscowości Zdrojki Prawe (gmina Turek), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 54/19. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Adama Januszewskiego. Do pełnienia funkcji Syndyka wyznaczono Marka Dudziaka, posiadającego nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 317. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14191

Dodano: 2019-03-18 11:48:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Gruchot Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14191. Gruchot Barbara. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 833/18, XI GUp 54/19. [BMSiG-13574/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 lutego 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 833/18 ogłosił upadłość dłużnika Barbary Gruchot, nr PESEL 69120711425, zamieszkałej w miejscowości Zdrojki Prawe (gmina Turek), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 54/19. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Adama Januszewskiego. Do pełnienia funkcji Syndyka wyznaczono Marka Dudziaka, posiadającego nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 317. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14191

Dodano: 2019-03-18 11:48:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Gruchot Paweł w upadłości likwidacyjnej

2019-02-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14192. Gruchot Paweł. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 838/18, XI GUp 55/19. [BMSiG-13572/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 lutego 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 838/18 ogłosił upadłość dłużnika Pawła Gruchota, nr PESEL 91072701355, zamieszkałego w miejscowości Zdrojki Prawe (gmina Turek), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 55/19. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Adama Januszewskiego. Do pełnienia funkcji Syndyka wyznaczono Marka Dudziaka, posiadającego nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 317. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14192

Dodano: 2019-03-18 11:49:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Gruchot Paweł w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14192. Gruchot Paweł. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 838/18, XI GUp 55/19. [BMSiG-13572/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 lutego 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 838/18 ogłosił upadłość dłużnika Pawła Gruchota, nr PESEL 91072701355, zamieszkałego w miejscowości Zdrojki Prawe (gmina Turek), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 55/19. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Adama Januszewskiego. Do pełnienia funkcji Syndyka wyznaczono Marka Dudziaka, posiadającego nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 317. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14192

Dodano: 2019-03-18 11:49:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Jackiewicz Lucyna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14193. Jackiewicz Lucyna. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 15/19, V GUp 26/19. [BMSiG-13552/2019] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2019 r. na rozprawie sprawy z wniosku dłużniczki Lucyny Jackiewicz o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GU 15/19, postanowił: I. ogłosić upadłość Lucyny Jackiewicz zamieszkałej: ul. Poznańska 35 C/6, 59-220 Legnica, PESEL 47052509842, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmującą likwidację jej majątku; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, licząc od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygn. akt V GUp 26/19 III. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Edyty Zaczkowskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Jerzego Ciesiula (numer licencji 382); IV. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14193

Dodano: 2019-03-18 11:52:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Jackiewicz Lucyna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14193. Jackiewicz Lucyna. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 15/19, V GUp 26/19. [BMSiG-13552/2019] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2019 r. na rozprawie sprawy z wniosku dłużniczki Lucyny Jackiewicz o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GU 15/19, postanowił: I. ogłosić upadłość Lucyny Jackiewicz zamieszkałej: ul. Poznańska 35 C/6, 59-220 Legnica, PESEL 47052509842, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmującą likwidację jej majątku; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, licząc od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygn. akt V GUp 26/19 III. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Edyty Zaczkowskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Jerzego Ciesiula (numer licencji 382); IV. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14193

Dodano: 2019-03-18 11:52:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Kokoszewski Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-03-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14194. Kokoszewski Andrzej. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 551/18, XIV GUp 42/19. [BMSiG-13548/2019] Sygn. akt XIV GU 551/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 marca 2019 roku ogłosił upadłość Andrzeja Kokoszewskiego, numer PESEL 50031208078, zamieszkałego w Łodzi przy ulicy Traugutta 14 m 8, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszkę Bujnowicz-Tomaszewską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Grzegorza Pawlaka, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego -11. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 42/19 MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14194

Dodano: 2019-03-18 11:53:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Kokoszewski Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14194. Kokoszewski Andrzej. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 551/18, XIV GUp 42/19. [BMSiG-13548/2019] Sygn. akt XIV GU 551/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 marca 2019 roku ogłosił upadłość Andrzeja Kokoszewskiego, numer PESEL 50031208078, zamieszkałego w Łodzi przy ulicy Traugutta 14 m 8, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszkę Bujnowicz-Tomaszewską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Grzegorza Pawlaka, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego -11. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 42/19 MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14194

Dodano: 2019-03-18 11:53:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Krych Błażej w upadłości likwidacyjnej

2019-02-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14195. Krych Błażej. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 857/18, XI GUp 33/19. [BMSiG-13567/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 lutego 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 857/18 ogłosił upadłość dłużnika Błażeja Krycha (PESEL 73020312774), zam. w Koninie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 33/19. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U. UE L z 2015 r., nr 141/19), a postępowanie ma charakter główny. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Asesor Artur Kapłon. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Doroty Kaniewskiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 933. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14195

Dodano: 2019-03-18 11:54:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Krych Błażej w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14195. Krych Błażej. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 857/18, XI GUp 33/19. [BMSiG-13567/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 lutego 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 857/18 ogłosił upadłość dłużnika Błażeja Krycha (PESEL 73020312774), zam. w Koninie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 33/19. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U. UE L z 2015 r., nr 141/19), a postępowanie ma charakter główny. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Asesor Artur Kapłon. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Doroty Kaniewskiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 933. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14195

Dodano: 2019-03-18 11:54:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Kulesza-Łazarczyk Joanna w upadłości likwidacyjnej

2019-02-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14196. Kulesza-Łazarczyk Joanna. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 355/18 of, VI GUp 24/19 of. [BMSiG-13630/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 lutego 2019 r., sygn. akt VI GU 355/18 of (VI GUp 24/19 of), ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Joanny Kuleszy-Łazarczyk, zamieszkałej: 43-400 Cieszyn, ul. Lipowa nr 24, PESEL 74032904528, obejmującej likwidację majątku upadłego, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Mirosławy Huczek oraz syndyka w osobie Leszka Niedźwieckiego, nr licencji 159. Wzywa się wierzycieli upadłego oraz osoby trzecie, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Stwierdzono, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała; w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 Prawa Upadłościowego, powołując się na sygn. akt VI GUp 24/19 of. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14196

Dodano: 2019-03-18 11:55:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Kulesza-Łazarczyk Joanna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14196. Kulesza-Łazarczyk Joanna. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 355/18 of, VI GUp 24/19 of. [BMSiG-13630/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 lutego 2019 r., sygn. akt VI GU 355/18 of (VI GUp 24/19 of), ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Joanny Kuleszy-Łazarczyk, zamieszkałej: 43-400 Cieszyn, ul. Lipowa nr 24, PESEL 74032904528, obejmującej likwidację majątku upadłego, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Mirosławy Huczek oraz syndyka w osobie Leszka Niedźwieckiego, nr licencji 159. Wzywa się wierzycieli upadłego oraz osoby trzecie, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Stwierdzono, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała; w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 Prawa Upadłościowego, powołując się na sygn. akt VI GUp 24/19 of. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14196

Dodano: 2019-03-18 11:55:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Kuczera Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-03-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14197. Kuczera Maria. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 185/18, VIII GUp 49/19. [BMSiG-13784/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 13.03.2019 r., sygn. akt VIII GU 185/18, ogłosił upadłość Marii Kuczery - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 51122706321, zamieszkałej: ul. Tartakowa 68, 42-125 Kamyk Borowianka. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckiej oraz syndyka w osobie Janusza Majdy - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 490. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 49/19. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14197

Dodano: 2019-03-18 11:56:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Kuczera Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14197. Kuczera Maria. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 185/18, VIII GUp 49/19. [BMSiG-13784/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 13.03.2019 r., sygn. akt VIII GU 185/18, ogłosił upadłość Marii Kuczery - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 51122706321, zamieszkałej: ul. Tartakowa 68, 42-125 Kamyk Borowianka. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckiej oraz syndyka w osobie Janusza Majdy - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 490. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 49/19. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14197

Dodano: 2019-03-18 11:56:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Łapeta Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-03-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14198. Łapeta Agnieszka. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 23/19, VIII GUp 48/19. [BMSiG-13670/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 11.03.2019 r., sygn. akt VIII GU 23/19, ogłosił upadłość Agnieszki Łapety, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 84012107522, zamieszkałej: ul. Zachodnia 122, 42-233 Radostków. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckiej oraz syndyka w osobie Janusz Majda - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 490. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 48/19. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art.3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14198

Dodano: 2019-03-18 11:57:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Łapeta Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14198. Łapeta Agnieszka. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 23/19, VIII GUp 48/19. [BMSiG-13670/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 11.03.2019 r., sygn. akt VIII GU 23/19, ogłosił upadłość Agnieszki Łapety, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 84012107522, zamieszkałej: ul. Zachodnia 122, 42-233 Radostków. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckiej oraz syndyka w osobie Janusz Majda - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 490. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 48/19. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art.3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14198

Dodano: 2019-03-18 11:57:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Łytka Izabela w upadłości likwidacyjnej

2019-02-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14199. Łytka Izabela. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 229/18, V GUp 17/19. [BMSiG-13546/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie V GU 229/18 (V GUp 17/19) ogłoszona została upadłość dłużniczki Izabeli Łytka - (numer PESEL: 79102414484), zamieszkałej pod adresem: Pigża, ul. Młodzieżowa 2/2, 87-152 Łubianka, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Izabeli Foksińskiej, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka w osobie Patryka Chodkowskiego (numer licencji: 1133). Wzywa się wierzycieli upadłej Izabeli Łytka do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stwierdza, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu tegoż przepisu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14199

Dodano: 2019-03-18 11:59:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Łytka Izabela w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14199. Łytka Izabela. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 229/18, V GUp 17/19. [BMSiG-13546/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie V GU 229/18 (V GUp 17/19) ogłoszona została upadłość dłużniczki Izabeli Łytka - (numer PESEL: 79102414484), zamieszkałej pod adresem: Pigża, ul. Młodzieżowa 2/2, 87-152 Łubianka, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Izabeli Foksińskiej, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka w osobie Patryka Chodkowskiego (numer licencji: 1133). Wzywa się wierzycieli upadłej Izabeli Łytka do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stwierdza, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu tegoż przepisu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14199

Dodano: 2019-03-18 11:59:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Mikołajek Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2019-03-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14200. Mikołajek Magdalena. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 19/19, VIII GUp 47/19. [BMSiG-13661/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 11.03.2019 r., sygn. akt VIII GU 19/19, ogłosił upadłość Magdaleny Mikołajek - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 85012202422, zamieszkałej: ul. Kilińskiego 51 m. 23, 42-200 Częstochowa. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckiej oraz syndyka w osobie Janusza Majdy - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 490. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 47/19. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14200

Dodano: 2019-03-18 12:00:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Mikołajek Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14200. Mikołajek Magdalena. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 19/19, VIII GUp 47/19. [BMSiG-13661/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 11.03.2019 r., sygn. akt VIII GU 19/19, ogłosił upadłość Magdaleny Mikołajek - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 85012202422, zamieszkałej: ul. Kilińskiego 51 m. 23, 42-200 Częstochowa. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckiej oraz syndyka w osobie Janusza Majdy - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 490. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 47/19. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14200

Dodano: 2019-03-18 12:00:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Nawojski Czesław w upadłości likwidacyjnej

2019-03-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14201. Nawojski Czesław. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 187/18, VIII GUp 50/19. [BMSiG-13800/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 13.03.2019 r., sygn. akt VIII GU 187/18, ogłosił upadłość Czesława Nawojskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 57011702098, zamieszkałego: ul. Niedziałkowskiego 31 m. 18, 42-400 Zawiercie. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckiej oraz syndyka w osobie Janusza Majdy, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 490. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 50/19. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14201

Dodano: 2019-03-18 12:01:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Nawojski Czesław w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14201. Nawojski Czesław. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 187/18, VIII GUp 50/19. [BMSiG-13800/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 13.03.2019 r., sygn. akt VIII GU 187/18, ogłosił upadłość Czesława Nawojskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 57011702098, zamieszkałego: ul. Niedziałkowskiego 31 m. 18, 42-400 Zawiercie. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckiej oraz syndyka w osobie Janusza Majdy, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 490. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 50/19. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14201

Dodano: 2019-03-18 12:01:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Ochtabińska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-02-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14203. Ochtabińska Ewa. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 2/19, V GUp 20/19. [BMSiG-13576/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt V GU 2/19 postanowieniem z dnia 26 lutego 2019 roku ogłosił upadłość Ewy Ochtabińskiej (PESEL 82122007901), zamieszkałej pod adresem: ul. Młynarska 7, 06-420 Gołymin-Ośrodek, obejmującą likwidację jej majątku jako osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 20/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sędziego Komisarza wyznaczono w osobie SSR Małgorzata Olszewska oraz syndyka w osobie Krzysztofa Piotrowskiego (nr licencji 943). Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). Otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14203

Dodano: 2019-03-18 12:02:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Ochtabińska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14203. Ochtabińska Ewa. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 2/19, V GUp 20/19. [BMSiG-13576/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt V GU 2/19 postanowieniem z dnia 26 lutego 2019 roku ogłosił upadłość Ewy Ochtabińskiej (PESEL 82122007901), zamieszkałej pod adresem: ul. Młynarska 7, 06-420 Gołymin-Ośrodek, obejmującą likwidację jej majątku jako osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 20/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sędziego Komisarza wyznaczono w osobie SSR Małgorzata Olszewska oraz syndyka w osobie Krzysztofa Piotrowskiego (nr licencji 943). Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). Otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14203

Dodano: 2019-03-18 12:03:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Pacholski Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14204. Pacholski Marek. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 601/18, XI GUp 52/19. [BMSiG-13739/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 lutego 2019 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 601/18, ogłosił upadłość dłużnika Marka Pacholskiego (PESEL: 54061012799), zam. w Lesznie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 52/19. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Magdalena Bojarska. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Głowackiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 689. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14204

Dodano: 2019-03-18 12:04:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Pacholski Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14204. Pacholski Marek. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 601/18, XI GUp 52/19. [BMSiG-13739/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 lutego 2019 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 601/18, ogłosił upadłość dłużnika Marka Pacholskiego (PESEL: 54061012799), zam. w Lesznie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 52/19. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Magdalena Bojarska. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Głowackiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 689. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14204

Dodano: 2019-03-18 12:04:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Perkowska Maria Emilia w upadłości likwidacyjnej

2019-03-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14205. Perkowska Maria Emilia. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 6/19, VIII GUp 47/19. [BMSiG-13545/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie VIII GU 6/19 postanowieniem z dnia 7 marca 2019 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Marii Emilii Perkowskiej zam.: ul. Włókiennicza 1/60, 15-464 Białystok, PESEL: 49060303603, nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć Sędziego Pawła Hempla, a na syndyka masy upadłości Jana Nosowicza (nr licencji 759); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 47/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14205

Dodano: 2019-03-18 12:05:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Perkowska Maria Emilia w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14205. Perkowska Maria Emilia. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 6/19, VIII GUp 47/19. [BMSiG-13545/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie VIII GU 6/19 postanowieniem z dnia 7 marca 2019 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Marii Emilii Perkowskiej zam.: ul. Włókiennicza 1/60, 15-464 Białystok, PESEL: 49060303603, nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć Sędziego Pawła Hempla, a na syndyka masy upadłości Jana Nosowicza (nr licencji 759); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 47/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14205

Dodano: 2019-03-18 12:05:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Perkowski Janusz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14206. Perkowski Janusz. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 5/19, VIII GUp 46/19. [BMSiG-13547/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie VIII GU 5/19 postanowieniem z dnia 7 marca 2019 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Janusza Perkowskiego zam.: ul. Włókiennicza 1/60, 15-464 Białystok, PESEL: 47062903272, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć Sędziego Pawła Hempla, a na syndyka masy upadłości Jana Nosowicza (nr licencji 759); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 46/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14206

Dodano: 2019-03-18 12:06:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Perkowski Janusz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14206. Perkowski Janusz. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 5/19, VIII GUp 46/19. [BMSiG-13547/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie VIII GU 5/19 postanowieniem z dnia 7 marca 2019 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Janusza Perkowskiego zam.: ul. Włókiennicza 1/60, 15-464 Białystok, PESEL: 47062903272, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć Sędziego Pawła Hempla, a na syndyka masy upadłości Jana Nosowicza (nr licencji 759); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 46/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14206

Dodano: 2019-03-18 12:06:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Pintscher Jan Franciszek w upadłości likwidacyjnej

2019-03-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14207. Pintscher Jan Franciszek. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 343/18, VIII GUp 41/19. [BMSiG-13765/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie wniosku dłużnika Jana Franciszka Pintschera, sygn. akt VIII GU 343/18, postanowieniem z dnia 4 marca 2019 r. postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Jana Franciszka Pintschera, zam.: Stare Bożejewo 32, 18-400 Wizna, PESEL 50040805857, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć Sędziego Artura Andrysewicza, a na syndyka masy upadłości Janusza Mierzejewskiego (nr licencji 236); 5. zgodnie z przepisem art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszenie upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 41/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14207

Dodano: 2019-03-18 12:07:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Pintscher Jan Franciszek w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14207. Pintscher Jan Franciszek. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 343/18, VIII GUp 41/19. [BMSiG-13765/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie wniosku dłużnika Jana Franciszka Pintschera, sygn. akt VIII GU 343/18, postanowieniem z dnia 4 marca 2019 r. postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Jana Franciszka Pintschera, zam.: Stare Bożejewo 32, 18-400 Wizna, PESEL 50040805857, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć Sędziego Artura Andrysewicza, a na syndyka masy upadłości Janusza Mierzejewskiego (nr licencji 236); 5. zgodnie z przepisem art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszenie upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 41/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14207

Dodano: 2019-03-18 12:07:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Popczyk Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14208. Popczyk Mariusz. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 17/19, VIII GUp 45/19. [BMSiG-13646/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 11.03.2019 r., sygn. akt VIII GU 17/19, ogłosił upadłość Mariusza Popczyka – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 87091610790, zamieszkałego: 42-700 Lubliniec, ul. Mickiewicza 20/3. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckiej oraz syndyka w osobie Janusza Majdy - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 490. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 45/19. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14208

Dodano: 2019-03-18 12:08:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Popczyk Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14208. Popczyk Mariusz. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 17/19, VIII GUp 45/19. [BMSiG-13646/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 11.03.2019 r., sygn. akt VIII GU 17/19, ogłosił upadłość Mariusza Popczyka – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 87091610790, zamieszkałego: 42-700 Lubliniec, ul. Mickiewicza 20/3. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckiej oraz syndyka w osobie Janusza Majdy - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 490. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 45/19. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14208

Dodano: 2019-03-18 12:08:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Prus Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-03-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14209. Prus Danuta. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 796/18, XII GUp 60/19. [BMSiG-13599/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7 marca 2019 r. o sygn. akt XII GU 796/18 ogłosił upadłość dłużnika Danuty Prus, PESEL: 60121308786, zamieszkałej w Rybniku, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe obejmować będzie likwidację majątku upadłego. Dalsze postępowanie prowadzone będzie pod sygnaturą XII GUp 60/19. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Popiół oraz syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Zielińskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 628). Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd stwierdza, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L.2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14209

Dodano: 2019-03-18 12:09:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Prus Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14209. Prus Danuta. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 796/18, XII GUp 60/19. [BMSiG-13599/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7 marca 2019 r. o sygn. akt XII GU 796/18 ogłosił upadłość dłużnika Danuty Prus, PESEL: 60121308786, zamieszkałej w Rybniku, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe obejmować będzie likwidację majątku upadłego. Dalsze postępowanie prowadzone będzie pod sygnaturą XII GUp 60/19. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Popiół oraz syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Zielińskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 628). Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd stwierdza, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L.2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14209

Dodano: 2019-03-18 12:09:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Rurka Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2019-03-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14212. Rurka Jolanta. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 123/18, XII GUp 58/19. [BMSiG-13603/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 marca 2019 r. o sygn. akt XII GU 123/18 ogłosił upadłość dłużnika Jolanty Rurki (Rurka), PESEL: 71022700689, zamieszkałej w Gliwicach, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe obejmować będzie likwidację majątku upadłego. Dalsze postępowanie prowadzone będzie pod sygnaturą XII GUp 58/19. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASR Magdaleny Michalskiej-Kania oraz syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Zielińskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 628). Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd stwierdza, że jurysdykcja krajowa sadów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L.2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14212

Dodano: 2019-03-18 12:11:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Rurka Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14212. Rurka Jolanta. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 123/18, XII GUp 58/19. [BMSiG-13603/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 marca 2019 r. o sygn. akt XII GU 123/18 ogłosił upadłość dłużnika Jolanty Rurki (Rurka), PESEL: 71022700689, zamieszkałej w Gliwicach, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe obejmować będzie likwidację majątku upadłego. Dalsze postępowanie prowadzone będzie pod sygnaturą XII GUp 58/19. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASR Magdaleny Michalskiej-Kania oraz syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Zielińskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 628). Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd stwierdza, że jurysdykcja krajowa sadów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L.2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14212

Dodano: 2019-03-18 12:11:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Stachowska Hanna w upadłości likwidacyjnej

2019-02-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14213. Stachowska Hanna. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 414/18, V GUp 16/19. [BMSiG-13796/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie V GU 414/18 (V GUp 16/19) ogłoszona została upadłość dłużniczki Hanny Stachowskiej - (numer PESEL 51081907603), zamieszkałej pod adresem: ul. Zygmunta Krasińskiego 21/23, 87-100 Toruń, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Izabeli Foksińskiej, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka w osobie Patryka Chodkowskiego (numer licencji: 1133). Wzywa się wierzycieli upadłej Hanny Stachowskiej do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stwierdza, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu tegoż przepisu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14213

Dodano: 2019-03-18 12:12:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Stachowska Hanna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14213. Stachowska Hanna. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 414/18, V GUp 16/19. [BMSiG-13796/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie V GU 414/18 (V GUp 16/19) ogłoszona została upadłość dłużniczki Hanny Stachowskiej - (numer PESEL 51081907603), zamieszkałej pod adresem: ul. Zygmunta Krasińskiego 21/23, 87-100 Toruń, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Izabeli Foksińskiej, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka w osobie Patryka Chodkowskiego (numer licencji: 1133). Wzywa się wierzycieli upadłej Hanny Stachowskiej do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stwierdza, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu tegoż przepisu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14213

Dodano: 2019-03-18 12:12:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Stefaniak Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-02-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14214. Stefaniak Piotr. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 684/18, XI GUp 56/19. [BMSiG-13570/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 lutego 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 684/18 ogłosił upadłość dłużnika Piotra Stefaniaka, nr PESEL 79010320073, zamieszkałego w Poznaniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 56/19. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Adama Januszewskiego. Do pełnienia funkcji Syndyka wyznaczono Sabinę Korpalską, posiadającą nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1027. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14214

Dodano: 2019-03-18 12:13:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Stefaniak Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14214. Stefaniak Piotr. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 684/18, XI GUp 56/19. [BMSiG-13570/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 lutego 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 684/18 ogłosił upadłość dłużnika Piotra Stefaniaka, nr PESEL 79010320073, zamieszkałego w Poznaniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 56/19. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Adama Januszewskiego. Do pełnienia funkcji Syndyka wyznaczono Sabinę Korpalską, posiadającą nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1027. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14214

Dodano: 2019-03-18 12:13:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Stępień Janusz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14215. Stępień Janusz. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 149/18, V GUp 10/19. [BMSiG-13752/2019] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, w dniu 5 marca 2019 r. w sprawie z wniosku Janusza Stępień o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej (sygn. akt V GU 149/18) postanowił: 1. ogłosić upadłość Janusza Stępień (PESEL 50121607312), zamieszkałego: ul. Paderewskiego 79/21, Jelenia Góra, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. określić sposób prowadzenia postępowania upadłościowego jako obejmujący likwidację majątku upadłego; 3. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Krzysztofa Skrobowskiego;, 6. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Aliny Musiałowskiej. Proces upadłości będzie się toczyć pod sygnaturą V GUp 10/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14215

Dodano: 2019-03-18 12:14:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Stępień Janusz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14215. Stępień Janusz. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 149/18, V GUp 10/19. [BMSiG-13752/2019] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, w dniu 5 marca 2019 r. w sprawie z wniosku Janusza Stępień o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej (sygn. akt V GU 149/18) postanowił: 1. ogłosić upadłość Janusza Stępień (PESEL 50121607312), zamieszkałego: ul. Paderewskiego 79/21, Jelenia Góra, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. określić sposób prowadzenia postępowania upadłościowego jako obejmujący likwidację majątku upadłego; 3. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Krzysztofa Skrobowskiego;, 6. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Aliny Musiałowskiej. Proces upadłości będzie się toczyć pod sygnaturą V GUp 10/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14215

Dodano: 2019-03-18 12:14:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Szczurek Jacek w upadłości likwidacyjnej

2019-03-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14216. Szczurek Jacek. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 7/19, VIII GUp 98/19. [BMSiG-13731/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8.03.2019 r., sygn. akt VIII GU 7/19: I. ogłoszono upadłość dłużnika Jacka Szczurka (nr PESEL: 63060111637), zamieszkałego pod adresem: ul. Astronautów 8, 32-593 Żarki, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Agnieszkę Rudol; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jakuba Wita Taborskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 998; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 98/19. Pouczenie co do pkt VI: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14216

Dodano: 2019-03-18 12:16:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Szczurek Jacek w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14216. Szczurek Jacek. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 7/19, VIII GUp 98/19. [BMSiG-13731/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8.03.2019 r., sygn. akt VIII GU 7/19: I. ogłoszono upadłość dłużnika Jacka Szczurka (nr PESEL: 63060111637), zamieszkałego pod adresem: ul. Astronautów 8, 32-593 Żarki, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Agnieszkę Rudol; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jakuba Wita Taborskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 998; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 98/19. Pouczenie co do pkt VI: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14216

Dodano: 2019-03-18 12:16:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Szmyd Jacek w upadłości likwidacyjnej

2019-03-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14217. Szmyd Jacek. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1154/18, VIII GUp 97/19. [BMSiG-13722/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8.03.2019 r., sygn. akt VIII GU 1154/18: I. ogłoszono upadłość dłużnika Jacka Szmyda (nr PESEL: 86100914298), zamieszkałego pod adresem: ul. Władysława Sikorskiego 25/1, 32-005 Niepołomice, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Agnieszkę Rudol; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Szarańca - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 31; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 97/19. Pouczenie co do pkt VI: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14217

Dodano: 2019-03-18 12:17:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Szmyd Jacek w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14217. Szmyd Jacek. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1154/18, VIII GUp 97/19. [BMSiG-13722/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8.03.2019 r., sygn. akt VIII GU 1154/18: I. ogłoszono upadłość dłużnika Jacka Szmyda (nr PESEL: 86100914298), zamieszkałego pod adresem: ul. Władysława Sikorskiego 25/1, 32-005 Niepołomice, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Agnieszkę Rudol; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Szarańca - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 31; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 97/19. Pouczenie co do pkt VI: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14217

Dodano: 2019-03-18 12:17:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Śliwińska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-03-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14218. Śliwińska Elżbieta. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 38/19. [BMSiG-13664/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 7.03.2019 r. w sprawie sygn. akt XV GU 38/19 ogłosił upadłość Elżbiety Śliwińskiej, zamieszkałej w Bydgoszczy przy ul. Babia Wieś 9/6 (PESEL: 48072306844), jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Jerzego Mielczarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 979), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14218

Dodano: 2019-03-18 12:18:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Śliwińska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14218. Śliwińska Elżbieta. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 38/19. [BMSiG-13664/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 7.03.2019 r. w sprawie sygn. akt XV GU 38/19 ogłosił upadłość Elżbiety Śliwińskiej, zamieszkałej w Bydgoszczy przy ul. Babia Wieś 9/6 (PESEL: 48072306844), jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Jerzego Mielczarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 979), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14218

Dodano: 2019-03-18 12:18:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Trochimczyk Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14219. Trochimczyk Mariusz. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 367/18, sygn. akt VIII GUp 48/19. [BMSiG-13541/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie VIII GU 367/18 postanowieniem z dnia 7 marca 2019 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Mariusza Trochimczyka, zam.: ul. Czysta 23/65, 16-010 Wasilków, PESEL: 82020213572, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Artura Andrysewicza, a na syndyka masy upadłości Jana Nosowicza (nr licencji 759), 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 48/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14219

Dodano: 2019-03-18 12:19:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Trochimczyk Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14219. Trochimczyk Mariusz. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 367/18, sygn. akt VIII GUp 48/19. [BMSiG-13541/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie VIII GU 367/18 postanowieniem z dnia 7 marca 2019 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Mariusza Trochimczyka, zam.: ul. Czysta 23/65, 16-010 Wasilków, PESEL: 82020213572, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Artura Andrysewicza, a na syndyka masy upadłości Jana Nosowicza (nr licencji 759), 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 48/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14219

Dodano: 2019-03-18 12:19:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Trojan Rafał w upadłości likwidacyjnej

2019-03-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14220. Trojan Rafał. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 789/18, XII GUp 62/19. [BMSiG-13596/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7 marca 2019 r. o sygn. akt XII GU 789/18 ogłosił upadłość dłużnika Rafała Trojana (Trojan), PESEL: 80020116093, zamieszkałego w Zabrzu, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe obejmować będzie likwidację majątku upadłego. Dalsze postępowanie prowadzone będzie pod sygnaturą XII GUp 62/19. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie ASR Magdaleny Michalskiej-Kania oraz syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Zielińskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 628). Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd stwierdza, że jurysdykcja krajowa sadów polskich wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L.2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14220

Dodano: 2019-03-18 12:21:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Trojan Rafał w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14220. Trojan Rafał. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 789/18, XII GUp 62/19. [BMSiG-13596/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7 marca 2019 r. o sygn. akt XII GU 789/18 ogłosił upadłość dłużnika Rafała Trojana (Trojan), PESEL: 80020116093, zamieszkałego w Zabrzu, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe obejmować będzie likwidację majątku upadłego. Dalsze postępowanie prowadzone będzie pod sygnaturą XII GUp 62/19. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie ASR Magdaleny Michalskiej-Kania oraz syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Zielińskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 628). Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd stwierdza, że jurysdykcja krajowa sadów polskich wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L.2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14220

Dodano: 2019-03-18 12:21:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Wichot Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2019-02-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14221. Wichot Ryszard. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 423/18 of, VIII GUp 47/19 of. [BMSiG-13720/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 28 lutego 2019 r., sygn. akt VIII GU 423/18 of, ogłosił upadłość Ryszarda Wichot, numer PESEL 64090109755, zamieszkałego we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Bilińskiego i syndyka masy upadłości w osobie Adama Ciesielczuka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 800). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r. - Dz. U. poz. 2344, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 47/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie zostały zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14221

Dodano: 2019-03-18 12:23:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Wichot Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14221. Wichot Ryszard. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 423/18 of, VIII GUp 47/19 of. [BMSiG-13720/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 28 lutego 2019 r., sygn. akt VIII GU 423/18 of, ogłosił upadłość Ryszarda Wichot, numer PESEL 64090109755, zamieszkałego we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Bilińskiego i syndyka masy upadłości w osobie Adama Ciesielczuka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 800). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r. - Dz. U. poz. 2344, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 47/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie zostały zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14221

Dodano: 2019-03-18 12:23:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Wysoczańska Paulina w upadłości likwidacyjnej

2019-03-01 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14222. Wysoczańska Paulina. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 595/18 of, VIII GUp 50/19 of. [BMSiG-13757/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 1 marca 2019 r., sygn. akt VIII GU 595/18 of, ogłosił upadłość Pauliny Wysoczańskiej, numer PESEL 77090800748, zamieszkałej we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Kurnickiego i syndyka masy upadłości w osobie Piotra Koszczuka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 373). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r. Dz. U. poz. 2344, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości VIII GUp 50/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14222

Dodano: 2019-03-18 12:24:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Wysoczańska Paulina w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14222. Wysoczańska Paulina. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 595/18 of, VIII GUp 50/19 of. [BMSiG-13757/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 1 marca 2019 r., sygn. akt VIII GU 595/18 of, ogłosił upadłość Pauliny Wysoczańskiej, numer PESEL 77090800748, zamieszkałej we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Kurnickiego i syndyka masy upadłości w osobie Piotra Koszczuka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 373). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r. Dz. U. poz. 2344, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości VIII GUp 50/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14222

Dodano: 2019-03-18 12:24:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Zegan-Rakoczy Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14223. Zegan-Rakoczy Katarzyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1137/18, VIII GUp 96/19. [BMSiG-13751/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8.03.2019 r., sygn. akt VIII GU 1137/18: I. ogłoszono upadłość dłużniczki Katarzyny Zegan-Rakoczy (PESEL: 65090500324), zamieszkałej pod adresem: Szczodrkowice 165, 32-043 Skała, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Agnieszkę Rudol; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jakuba Wita Taborskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 998; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 96/19. Pouczenie co do pkt VI: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14223

Dodano: 2019-03-18 12:25:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Zegan-Rakoczy Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14223. Zegan-Rakoczy Katarzyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1137/18, VIII GUp 96/19. [BMSiG-13751/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8.03.2019 r., sygn. akt VIII GU 1137/18: I. ogłoszono upadłość dłużniczki Katarzyny Zegan-Rakoczy (PESEL: 65090500324), zamieszkałej pod adresem: Szczodrkowice 165, 32-043 Skała, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Agnieszkę Rudol; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jakuba Wita Taborskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 998; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 96/19. Pouczenie co do pkt VI: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14223

Dodano: 2019-03-18 12:25:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Andreasik Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14224. Andreasik Stanisław. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 276/18. [BMSiG-13719/2019] Sędzia Komisarz ogłasza, że sporządzona została i przekazana Sędziemu Komisarzowi główna lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt V GUp 276/18, Stanisława Andreasika, zam.: Sośnica, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany, w trybie art. 255 ust 2 pr. up., może przeglądać listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4, natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14224

Dodano: 2019-03-18 12:26:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Angrys Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14225. Angrys Grzegorz. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 65/18. [BMSiG-13798/2019] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Angrysa, sygn. akt VI GUp 65/18. Osoby zainteresowane mogą przeglądać uzupełniającą listę wierzytelności w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą wnieść zarzuty co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14225

Dodano: 2019-03-18 12:26:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Anioł Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14226. Anioł Barbara. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 37/18/Ap-2. [BMSiG-13583/2019] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności poz. 3 w postępowaniu upadłościowym Barbary Anioł, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Piotrków Trybunalski, PESEL 81061009461, sygn. akt V GUp 37/18/Ap-2. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 4 (222)), po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14226

Dodano: 2019-03-18 12:26:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Bareła Renata w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14227. Bareła Renata. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 34/17/Ap-3. [BMSiG-13584/2019] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności poz. 7 w postępowaniu upadłościowym Renaty Bareła, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Ręczno, PESEL 62012302482, sygn. akt V GUp 34/17/Ap-3. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 4 (222)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14227

Dodano: 2019-03-18 12:27:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Cukierda Wiesław Jacek w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14228. Cukierda Wiesław Jacek. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 4/18 of. [BMSiG-13780/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Wiesława Jacka Cukierdy, PESEL 75081708873, zamieszkałego w Karpaczu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności obejmującą wierzytelności zgłoszone w postępowaniu sygn. akt V GUp 4/18 of, oraz wierzytelności, które podlegają umieszczeniu na liście wierzytelności z urzędu. Listę wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy przy ul. Bankowej nr 18 w Jeleniej Górze. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy z wierzycieli umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14228

Dodano: 2019-03-18 12:27:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Czarnecki Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14229. Czarnecki Krzysztof. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 771/18. [BMSiG-13735/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że syndyk złożył w dniu 18 lutego 2019 r. Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Czarneckiego, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie (sygn. akt X GUp 771/18), oraz poucza o prawie wniesienia do Sędziego komisarza sprzeciwu co do uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności oraz co do odmowy uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sprzeciw winien być sporządzony zgodnie z art. 257 Prawa upadłościowego. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, w godzinach urzędowania Sądu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14229

Dodano: 2019-03-18 12:27:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Czech Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14230. Czech Grażyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 442/17. [BMSiG-13677/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Grażyny Czech, PESEL 61052004589, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 442/17, ogłasza, iż syndyk złożył listę wierzytelności, którą to listę może przeglądać w sekretariacie sądu każdy zainteresowany. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w MSiG każdy wierzyciel może zgłosić do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami, a jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14230

Dodano: 2019-03-18 12:27:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Czekalski Bogdan w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14231. Czekalski Bogdan. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 60/18/5. [BMSiG-13694/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Bogdana Czekalskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Mysłowicach posiadającej numer PESEL: 66081900891, prowadzonym przed Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, pod sygn. X GUp 60//18/5, podaje do wiadomości, że syndyk w dniu 23 sierpnia 2018 r. sporządził i złożył Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie wyżej wskazanego Sądu w Katowicach przy ul. Lompy 14. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14231

Dodano: 2019-03-18 12:28:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Czerenkiewicz Bogumiła w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14232. Czerenkiewicz Bogumiła. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 147/18 „of”. [BMSiG-13666/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Bogumiły Czerenkiewicz, sygn. akt VII GUp 147/18 „of”, ogłasza, że syndyk w dniu 4 marca 2019 r. złożył uzupełnienie listy wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, przy ul. Andersa 34. W terminie 2 tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i nast. ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14232

Dodano: 2019-03-18 12:28:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Czerepak Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14233. Czerepak Magdalena. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 121/18. [BMSiG-13778/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Magdaleny Czerepak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 121/18), zawiadamia, że dnia 31 grudnia 2018 r. i 31 stycznia 2019 r. syndyk masy upadłości złożył listę wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, Wydziału V Gospodarczego, ul. Mickiewicza 10/16 p. nr 205 - w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14233

Dodano: 2019-03-18 12:28:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Drachal Anna Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14234. Drachal Anna. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 134/18 „of”. [BMSiG-13729/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Anny Barbary Drachal, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 134/18 „of”) została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 7 lutego 2019 r. lista wierzytelności. Listę można przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; - upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14234

Dodano: 2019-03-18 12:28:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Dubiel Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14235. Dubiel Ewa. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 150/18 of. [BMSiG-13602/2019] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Ewy Dubiel, nr PESEL: 60121501769, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 150/18 of, została złożona lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Referatu Upadłości Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5. W terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14235

Dodano: 2019-03-18 12:29:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Gawron Janusz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14236. Gawron Janusz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 86/18. [BMSiG-13748/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Janusza Gawrona, nieprowadzącego działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 86/18 sporządzona została przez syndyka i przekazana dnia 12 lutego 2019 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14236

Dodano: 2019-03-18 12:29:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Gmerek Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14237. Gmerek Krystyna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 92/18. [BMSiG-13816/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Krystyny Gmerek, nieprowadzącej działalności gospodarczej, w sprawie o sygn. akt XV GUp 92/18, informuje, że sporządzone zostało przez syndyka i przekazane dnia 21 lutego 2019 r. uzupełnienie listy wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać uzupełnienie listy wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, Wydział XV Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14237

Dodano: 2019-03-18 12:29:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Grzęda Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14238. Grzęda Łukasz. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 106/18 „of”. [BMSiG-13700/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Łukasza Grzędy, PESEL 81080803914, nieprowadzącego działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 106/18 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 11 marca 2019 roku uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 2, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14238

Dodano: 2019-03-18 12:30:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Iwan-Kochańska Marta w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14239. Iwan-Kochańska Marta. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 56/17. [BMSiG-13624/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Marty Iwan-Kochańskiej, zamieszkałej w Uboczu 161, PESEL 74010905741, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że w dniu 8.03.2019 r. syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi II uzupełnienie listy wierzytelności obejmujące wierzytelności zgłoszone w postępowaniu o sygn. akt V GUp 56/17. II Uzupełnienie listy wierzytelności można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, mieszczącego się przy ul. Bankowej 18, 58-500 Jelenia Góra. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, każdy z wierzycieli umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje również upadłemu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14239

Dodano: 2019-03-18 12:30:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Janaszek Dorota w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14240. Janaszek Dorota. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 97/18/Ap-1. [BMSiG-13588/2019] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności poz. 1-3 w postępowaniu upadłościowym Doroty Janaszek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Radomsko, PESEL 71060114062, sygn. akt V GUp 97/18/Ap-1. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 4 (222)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14240

Dodano: 2019-03-18 12:30:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Jaworowicz Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14241. Jaworowicz Wojciech. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 135/18 „of”. [BMSiG-13696/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Wojciecha Jaworowicza, PESEL 57110906434, nieprowadzącego działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 135/18 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 8 marca 2019 roku listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 2, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14241

Dodano: 2019-03-18 12:30:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Kępa Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14242. Kępa Krystyna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 114/17. [BMSiG-13828/2019] Niniejszym zawiadamia się, że została sporządzona i w dniu 1 marca 2019 r. złożona przez syndyka nieprowadzącej działalności gospodarczej - Krystyny Kępy, PESEL nr 45052010342, uzupełniająca lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 114/17). Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Zainteresowanym wierzycielom służy w terminie 14 dni od niniejszego obwieszczenia sprzeciw w trybie art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. z 7 grudnia 2016 r. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14242

Dodano: 2019-03-18 12:31:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Kołodziejska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14243. Kołodziejska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 37/18. [BMSiG-13774/2019] Sędzia komisarz w sprawie sygn. akt VIII GUp 37/18, w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Kołodziejskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 73070503320, zamieszkałej: 42-200 Częstochowa, ul. Starzyńskiego 7 m. 52, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu Sędziemu komisarzowi w dniu 6 lutego 2019 roku listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, pokój 105. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14243

Dodano: 2019-03-18 12:31:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kotermańska Elżbieta Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14244. Kotermańska Elżbieta Ewa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 879/18. [BMSiG-13819/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Ewy Kotermańskiej zamieszkałej w Grodzisku Mazowieckim, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - numer PESEL 61032010883 (sygn. akt X GUp 879/18), syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 25.02.2019 r. listę wierzytelności Upadłej. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw w trybie art. 255 ust. 2 w zw. art. 491/2/ ust. 1 p.u. co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14244

Dodano: 2019-03-18 12:31:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kozub Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14245. Kozub Elżbieta. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 313/18. [BMSiG-13701/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Elżbiety Kozub, zam. w Ryglicach, PESEL 89041900148, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 313/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14245

Dodano: 2019-03-18 12:31:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kozub Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14245. Kozub Elżbieta. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 313/18. [BMSiG-13701/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Elżbiety Kozub, zam. w Ryglicach, PESEL 89041900148, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 313/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14245

Dodano: 2019-03-18 12:31:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kujawa Aneta w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14246. Kujawa Aneta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 768/17. [BMSiG-13715/2019] Syndyk masy upadłości Anety Kujawy, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 768/17, informuje, że została sporządzona i przekazana Sędziemu Komisarzowi w dniu 26.11.2018 r., pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu listy wierzytelności, każdy wierzyciel umieszczony na liście może składać Sędziemu komisarzowi sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14246

Dodano: 2019-03-18 12:32:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Kunicka Urszula w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14247. Kunicka Urszula. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 202/17. [BMSiG-13640/2019] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Urszuli Kunickiej (PESEL 49011312746) prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 202/17 została złożona I (pierwsza) uzupełniająca lista wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w Sekretariacie Referatu Upadłości VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5. W terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14247

Dodano: 2019-03-18 12:32:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Kunicki Leszek w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14248. Kunicki Leszek. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 14/18. [BMSiG-13639/2019] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Leszka Kunickiego (PESEL 54021116512) prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 14/18 została złożona II (druga) uzupełniająca lista wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w Sekretariacie Referatu Upadłości VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5. W terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14248

Dodano: 2019-03-18 12:32:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Lach Beata Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14249. Lach Beata Teresa. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 160/18. [BMSiG-13540/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy w Białymstoku, ogłasza, iż w dniu 1 marca 2019 r. złożono komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Beaty Teresy Lach, nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 160/18. Listę wierzytelności można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14249

Dodano: 2019-03-18 12:32:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Lalek Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14250. Lalek Teresa. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 44/18/Ap-2. [BMSiG-13585/2019] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności poz. 8 w postępowaniu upadłościowym Teresy Lalek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Piotrków Trybunalski, PESEL 48092306549, sygn. akt V GUp 44/18/Ap-2. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 4 (222)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14250

Dodano: 2019-03-18 12:33:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Laszczak Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14251. Laszczak Krzysztof. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 133/18 of. [BMSiG-13645/2019] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Krzysztofa Laszczaka (PESEL 86072100990) prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 133/18 of została złożona lista wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w Sekretariacie Referatu Upadłości Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5. W terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14251

Dodano: 2019-03-18 12:34:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Lech Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14252. Lech Jadwiga. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 87/18. [BMSiG-13772/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jadwigi Lech, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 87/18), zawiadamia, że dnia 5 lutego 2019 r. syndyk masy upadłości złożył uzupełniającą listę wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziału Gospodarczego, ul. Mickiewicza 10/16 p. nr 205. W terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności, ten któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14252

Dodano: 2019-03-18 12:34:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Lewonowski Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14253. Lewonowski Marek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 1041/17. [BMSiG-13754/2019] OBWIESZCZENIE Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Marka Lewonowskiego, zamieszkałego w Warszawie, PESEL 63041403078, zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym Marka Lewonowskiego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt X GUp 1041/17, sporządził i złożył Sędziemu komisarzowi w dniu 10 grudnia 2018 r. drugą uzupełniającą listę wierzytelności. Ww. drugą uzupełniającą listę wierzytelności może przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie, każdy zainteresowany. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o dacie złożenia drugiej uzupełniającej listy wierzytelności, wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście, bądź co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności (art. 256 ust. 1 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe). W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, jeśli ww. druga uzupełniająca lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami (art. 256 ust. 2 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14253

Dodano: 2019-03-18 12:35:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Miklewska Emilia w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14254. Miklewska Emilia. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 244/18. [BMSiG-13817/2019] Niniejszym zawiadamia się, że została sporządzona i w dniu 27 lutego 2019 r. złożona przez syndyka nieprowadzącej działalności gospodarczej Emilii Miklewskiej, nr PESEL 67092712721, lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 244/18). Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Zainteresowanym wierzycielom służy w terminie 14 dni od niniejszego obwieszczenia sprzeciw w trybie art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14254

Dodano: 2019-03-18 12:35:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Młynarczyk Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14255. Młynarczyk Agnieszka. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 126/18 „of”. [BMSiG-13698/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Młynarczyk, PESEL 80013113966, nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 126 /18 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 8 marca 2019 roku listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 2, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14255

Dodano: 2019-03-18 12:35:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Witek Narcyzy w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14256. Witek Narcyzy. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 58/17of. [BMSiG-13823/2019] Zarządzeniem z dnia 12 marca 2019 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Narcyzego Witek (numer PESEL 52051916098) ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 3, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełniającej listy nr 3 Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14256

Dodano: 2019-03-18 12:35:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Nowak Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14257. Nowak Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 152/18 of. [BMSiG-13782/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Nowak (PESEL 61010903121), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 152/18 of), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi 25 lutego 2019 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14257

Dodano: 2019-03-18 12:36:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Olek Marcin w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14258. Olek Marcin. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 787/18. [BMSiG-13544/2019] Sędzia komisarz, w postępowaniu upadłościowym Marcina Olek, sygn. akt X GUp 787/18, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu przez syndyka w dniu 18 lutego 2019 r. listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania przez każdego zainteresowanego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu listy, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Sprzeciw powinien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14258

Dodano: 2019-03-18 12:36:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Paprota Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14259. Paprota Ewa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 162/18. [BMSiG-13746/2019] OBWIESZCZENIE Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Ewy Paproty, zamieszkałej w Warszawie, PESEL: 65032309581, zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym Ewy Paproty, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt X GUp 162/18, sporządził i złożył Sędziemu komisarzowi w dniu 15 lutego 2019 r. drugą uzupełniającą listę wierzytelności. Ww. drugą uzupełniającą listę wierzytelności może przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie, każdy zainteresowany. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o dacie złożenia drugiej uzupełniającej listy wierzytelności, wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście, bądź co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności (art. 256 ust. 1 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe). W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, jeśli ww. druga uzupełniająca lista nie jest zgodna z jej wnioskami lub oświadczeniami (art. 256 ust. 2 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14259

Dodano: 2019-03-18 12:36:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Paruszewska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14260. Paruszewska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 145/18 „of”. [BMSiG-13662/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Małgorzaty Paruszewskiej, sygn. akt VII GUp 145/18 „of”, ogłasza, że syndyk w dniu 4 marca 2019 r. złożył pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności upadłej. Uzupełnienie listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego, przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14260

Dodano: 2019-03-18 12:37:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Pawlikowski Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14261. Pawlikowski Piotr. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 260/18. [BMSiG-13629/2019] Obwieszczenie Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Piotra Pawlikowskiego, nieprowadzącego działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 260/18 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 22 lutego 2019 r. Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14261

Dodano: 2019-03-18 12:37:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

PETROMONT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14262. PETROMONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Niemcach. KRS 0000015880. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 czerwca 2001 r., sygn. akt IX GUp 56/15. [BMSiG-13642/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Petromont Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niemcach (sygn. akt IX GUp 56/15) została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 8 lutego 2019 r. uzupełniająca lista wierzytelności nr 3. Listę wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i wciągu dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia wnieść przeciwko niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14262

Dodano: 2019-03-18 12:37:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Pietrusiński Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14263. Pietrusiński Andrzej. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sejcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 242/18. [BMSiG-13672/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 15 lutego 2019 r. złożona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności Andrzeja Pietrusińskiego (nr PESEL 46110809694), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 242/18 Sądu Rejonowego w Kielcach). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach, przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia prawo do złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności upadłego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 142623

Dodano: 2019-03-18 12:38:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Port Lotniczy RADOM S.A. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14264. PORT LOTNICZY „RADOM” SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Radomiu. KRS 0000061844. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 listopada 2001 r., sygn. akt V GUp 97/18. [BMSiG-13728/2019] Zarządzeniem z dnia 5 marca 2019 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Port Lotniczy „Radom” Spółki Akcyjnej w Radomiu ogłasza, że Syndyk sporządził i przedłożył w dniu 25 lutego 2019 roku listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14264

Dodano: 2019-03-18 12:38:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli JAFRA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14265. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MEBLI JAFRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Karnicach. KRS 0000406128. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 grudnia 2011 r., sygn. akt VIII GUp 4/17. [BMSiG-13714/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Produkcji Mebli JAFRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Karnicach (numer KRS 0000406128; sygn. akt postępowania upadłościowego VIII GUp 4/17) ogłasza, że w dniu 13 września 2018 r. została mu przekazana uzupełniająca lista wierzytelności w tym postępowaniu, a w dniu 14 stycznia 2019 r. druga uzupełniająca lista wierzytelności, które można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14265

Dodano: 2019-03-18 12:38:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Przybielski Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14266. Przybielski Marek. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 106/18. [BMSiG-13654/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marka Przybielskiego, nieprowadzącego działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 106/18 sporządzone zostało przez syndyka i przekazane dnia 19 lutego 2019 r. uzupełnienie listy wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać uzupełnienie listy wierzytelności w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst) jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14266

Dodano: 2019-03-18 12:39:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Rusek Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14267. Rusek Jadwiga. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 339/18. [BMSiG-13697/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Jadwigi Rusek, zam. w Jerzmanowicach, PESEL 51112013280, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 339/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14267

Dodano: 2019-03-18 12:39:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Rutkowska Zuzanna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14268. Rutkowska Zuzanna. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 142/18 „of”. [BMSiG-13724/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Zuzanny Rutkowskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 142/18 „of”), została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 14 lutego 2019 r. lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18 i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14268

Dodano: 2019-03-18 12:39:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Sędziak Rafał w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14269. Sędziak Rafał. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 152/18. [BMSiG-13718/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego - Rafała Sędziaka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 152/18 „of”), została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 19 lutego 2019 r. lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14269

Dodano: 2019-03-18 12:39:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Sobczyk Stefan w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14270. Sobczyk Stefan. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 183/18. [BMSiG-13830/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że zostało sporządzone i w dniu 19 lutego 2019 r. złożone przez syndyka masy upadłości drugie uzupełnienie listy wierzytelności upadłego Stefana Sobczyka (nr PESEL: 46112408556, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 183/18 Sądu Rejonowego w Kielcach). Uzupełnienie listy wierzytelności zostało wyłożone do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2344) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności upadłego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14270

Dodano: 2019-03-18 12:40:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Strzelczyk Barbara Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14271. Strzelczyk Barbara Agnieszka. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 232/18 of. [BMSiG-13793/2019] W postępowaniu upadłościowym Barbary Strzelczyk, numer PESEL 75030607369, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 232/18 of), w dniu 23/01/2019 r. została złożona lista wierzytelności, którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14271

Dodano: 2019-03-18 12:40:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

SUMMIT S.A. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14272. SUMMIT SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Chorzowie. KRS 0000106636. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 kwietnia 2002 r., sygn. akt X GUp 196/17/4. [BMSiG-13614/2019] Sędzia komisarz informuje, że w postępowaniu upadłościowym SUMMIT Spółki Akcyjnej z s. w Chorzowie, sygn. akt X GUp 196/17/4, syndyk ustalił pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności i złożył sędziemu komisarzowi w dniu 28.02.2019 roku. Uzupełnienie listy wierzytelności można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, I piętro, pokój 103, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełnienia listy wierzytelności sędziemu komisarzowi można złożyć do sędziego komisarza sprzeciw od uzupełnienia listy, stosownie do treści art. 256 i nast. ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14272

Dodano: 2019-03-18 12:40:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Szymczak Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14273. Szymczak Zbigniew. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 74/18. [BMSiG-13753/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Zbigniewa Szymczak osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 74/18) zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka masy uzupełniająca upadłości lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16 p. nr 205, i w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14273

Dodano: 2019-03-18 12:40:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Anna Tokarczyk TOKAN w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14274. Tokarczyk Anna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Anna Tokarczyk TOKAN w Szczecinie. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy sygn. akt XII GUp 23/18. [BMSiG-13635/2019] W związku ze złożeniem przez syndyka w dniu 14 lutego 2019 roku listy wierzytelności oraz w dniu 20 lutego 2019 roku uzupełniającej listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, w postępowaniu upadłościowym Anny Tokarczyk prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Anna Tokarczyk TOKAN, w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt XII GUp 23/18, Sędzia komisarz ogłasza, iż zostały one wyłożone do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie złożenia do Sędziego Komisarza sprzeciwu, co do listy wierzytelności jak i do uzupełniającej listy wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14274

Dodano: 2019-03-18 12:41:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Topa Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14275. Topa Jerzy. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 442/18. [BMSiG-13705/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: Jerzego Topy, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL: 65052302777) (sygn. akt VIII GUp 442/18) ogłasza, że w dniu 29 stycznia 2019 roku syndyk masy upadłości Jerzego Topy, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14275

Dodano: 2019-03-18 12:41:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Węgłowska-Suchy Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14276. Węgłowska-Suchy Jadwiga. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 53/18 of. [BMSiG-13637/2019] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: Jadwigi Węgłowskiej-Suchy, PESEL 52080503128, zamieszkałej: ul. Cz. Tańskiego nr 16/1, 43-300 Bielsko-Biała, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 53/18 of została złożona lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Referatu Upadłości VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego nr 24, oraz w kancelarii syndyka masy upadłości w Cieszynie Renaty Pilch, ul. Korfantego nr 37, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14276

Dodano: 2019-03-18 12:41:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Firma HENZAS Henryk Wielgosz Fabryla Mebli Tapicerowanych w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14277. Wielgosz Henryk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma HENZAS Henryk Wielgosz Fabryka Mebli Tapicerowanych w Trzciance. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 223/17. [BMSiG-13607/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Henryka Wielgosza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma „HENZAS” Henryk Wielgosz Fabryka Mebli Tapicerowanych z siedzibą w Trzciance, PESEL 49100603397, sygnatura akt XI GUp 223/17, zawiadamia, że Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności (z dnia 10 października 2018 roku), którą można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego Poznań– Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania – ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14277

Dodano: 2019-03-18 12:42:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Witczak Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14278. Witczak Ewa. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 161/18. [BMSiG-13716/2019] XIV GUp 161/18 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Ewy Witczak, PESEL 65061703686, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres dla korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 161/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14278

Dodano: 2019-03-18 12:42:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Witek Janina w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14279. Witek Janina. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 59/17of. [BMSiG-13832/2019] Zarządzeniem z dnia 12 marca 2019 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Janiny Witek (numer PESEL 57011314828) ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 3, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełniającej listy nr 3 Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14279

Dodano: 2019-03-18 12:42:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Zawadzki Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14280. Zawadzki Stanisław. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 237/18. [BMSiG-13712/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Stanisława Zawadzkiego, zam. w Tarnowie, PESEL 47071911879, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 237/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14280

Dodano: 2019-03-18 12:42:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Zemsta Monika w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14281. Zemsta Monika. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 231/18. [BMSiG-13704/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 8 lutego 2019 r. złożona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności Moniki Zemsty (nr PESEL 66031300962), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 231/18 Sądu Rejonowego w Kielcach). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia prawo do złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności upadłego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14281

Dodano: 2019-03-18 12:43:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Żmuda Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14282. Żmuda Katarzyna. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 35/18. [BMSiG-13472/2019] Sędzia komisarz, w sprawie sygn. akt VIII GUp 35/18, w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Żmudy - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 76071603365, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu sędziemu komisarzowi w dniu 17 grudnia 2018 r. listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14282

Dodano: 2019-03-18 12:43:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Sumet Sp. z o.o. Sp. Komandytowa w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 14283. „SUMET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Łodzi. KRS 0000399840. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 października 2011 r., sygn. akt XIV GUp 5/13. [BMSiG-13620/2019] Sygn. akt XIV GUp 5/13 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym SUMET Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi - został złożony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan ten syndyk, upadły, wierzyciele mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37 pokój 214, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia o planie podziału wnieść przeciwko planowi zarzuty do sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź. Sygn. akt XIV GUp 5/13. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14283

Dodano: 2019-03-18 12:43:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Biegasiewicz Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 14284. Biegasiewicz Małgorzata. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 27/15. [BMSiG-13725/2019] W związku ze złożeniem przez syndyka w dniu 1 lutego 2019 roku ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości dla kategorii II, w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Biegasiewicz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt XII GUp 27/15, sędzia komisarz ogłasza, iż ostateczny plan podziału można przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie złożenia do sędziego komisarza zarzutów co do ostatecznego planu podziału w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14284

Dodano: 2019-03-18 12:44:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Biegasiewicz Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 14285. Biegasiewicz Małgorzata. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 27/15. [BMSiG-13727/2019] W związku ze złożeniem przez syndyka w dniu 7 grudnia 2018 roku uzupełniającego ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości skorygowanego pismem syndyka z dnia 18 stycznia 2019 roku dla kategorii I, w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Biegasiewicz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt XII GUp 27/15, Sędzia komisarz ogłasza, iż uzupełniający ostateczny plan podziału można przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie - Czytelnia akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie złożenia do Sędziego komisarza zarzutów, co do uzupełniającego ostatecznego planu podziału w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14285

Dodano: 2019-03-18 12:44:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Błaszczyk Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 14286. Błaszczyk Zbigniew. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 17/17/Ap-2. [BMSiG-13586/2019] Sąd Rejonowy Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że został sporządzony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Zbigniewa Błaszczyka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Piotrków Trybunalski, PESEL 61092004033, sygn. akt V GUp 17/17/Ap-2. Można go przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 53 (222)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niego zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14286

Dodano: 2019-03-18 12:44:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Browarski Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 14287. Browarski Marek. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 104/17. [BMSiG-13783/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marka Browarskiego - sygn. akt V GUp 104/17 - informuje, że do akt postępowania został złożony ostateczny plan podziału, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16 i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wnosić zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14287

Dodano: 2019-03-18 12:45:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

ELDOS - Sp. z o.o. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 14288. ELDOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI we Wrocławiu. KRS 0000031704. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 sierpnia 2001 r., sygn. akt VIII GUp 197/17. [BMSiG-13762/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym ELDOS Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu (numer KRS: 0000031704; sygn. akt postępowania upadłościowego: VIII GUp 197/17), ogłasza, że 25 stycznia 2019 r. został złożony przez syndyka pierwszy częściowy plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można wnosić do Sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału, które podlegają rozpoznaniu w trybie art. 350 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14288

Dodano: 2019-03-18 12:45:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Eugeniusz Zielenkiewicz 1. Hotel "Las Piechowice" 2. PTH "Las" w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 14289. Zielenkiewicz Eugeniusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: 1) Hotel „Las Piechowice” Eugeniusz Zielenkiewicz w upadłości likwidacyjnej w Piechowicach, 2) Przedsiębiorstwo Turystyczno-Handlowe „Las” Eugeniusz Zielenkiewicz w upadłości likwidacyjnej w Piechowicach. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 5/14. [BMSiG-13760/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Eugeniusza Zielenkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: 1) Hotel „Las Piechowice” Eugeniusz Zielenkiewicz w upadłości likwidacyjnej, 2) Przedsiębiorstwo Turystyczno-handlowe „Las” Eugeniusz Zielenkiewicz w Piechowicach (sygn. akt V GUp 5/14), ogłasza, że został złożony IV częściowy plan podziału funduszów masy upadłości w ramach IV kategorii zaspokojenia, i że plan ten można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, Wydział V Gospodarczy, przy ul. Bankowej 18 w Jeleniej Górze, i w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14289

Dodano: 2019-03-18 12:45:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Faryna Kamil w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 14290. Faryna Kamil. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 78/17 „of”. [BMSiG-13821/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Kamila Faryny, sygn. akt VII GUp 78/17 „of”, zawiadamia, że został sporządzony ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34, i w terminie dwóch tygodni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia można wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14290

Dodano: 2019-03-18 12:45:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Fytasa Polska Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 14291. FYTASA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Częstochowie. KRS 0000225778. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 stycznia 2005 r., sygn. akt VIII GUp 1/12. [BMSiG-13627/2019] Sędzia komisarz masy upadłości FYTASA POLSKA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, sygn. akt VIII GUp 1/12, zawiadamia o sporządzeniu i złożeniu Sędziemu komisarzowi dodatkowego ostatecznego plan podziału funduszów masy upadłości (kategoria IV). Plan podziału można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ul. Żwirki i Wigury 9/11, zaś w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia można wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14291

Dodano: 2019-03-18 12:46:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe - Akcesoria Metalowe Marek Gęgotek w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 14292. Gęgotek Marek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Akcesoria Metalowe inż. Marek Gęgotek w upadłości likwidacyjnej w Koszalinie. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, wpis do rejestru: 1 stycznia 2001 r., sygn. akt VII GUp 15/08. [BMSiG-13675/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Marka Gęgotka, sygn. akt VII GUp 15/08, zawiadamia na podstawie art. 349 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe i naprawcze, że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi drugi ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości obejmujący wierzytelności czwartej kategorii. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34, i w terminie dwóch tygodni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14292

Dodano: 2019-03-18 12:46:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Jordan Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 14293. Jordan Mariola i Jordan Jerzy. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 189/16. [BMSiG-13638/2019] Obwieszczenie Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jerzego Jordana, Marioli Jordan nieprowadzących działalności gospodarczej, w sprawie o sygn. akt XV GUp 189/16, informuje, że zostały sporządzone uzupełniające ostateczne plany podziału funduszów masy upadłości. Plany te można przeglądać w sekretariacie XV Wydziału Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia wnieść do Sędziego komisarza na piśmie w trzech egzemplarzach zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14293

Dodano: 2019-03-18 12:46:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Jordan Mariola w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 14293. Jordan Mariola i Jordan Jerzy. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 189/16. [BMSiG-13638/2019] Obwieszczenie Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jerzego Jordana, Marioli Jordan nieprowadzących działalności gospodarczej, w sprawie o sygn. akt XV GUp 189/16, informuje, że zostały sporządzone uzupełniające ostateczne plany podziału funduszów masy upadłości. Plany te można przeglądać w sekretariacie XV Wydziału Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia wnieść do Sędziego komisarza na piśmie w trzech egzemplarzach zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14293

Dodano: 2019-03-18 12:47:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Krzyżkowski Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 14294. Krzyżkowski Andrzej. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 216/17. [BMSiG-13766/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Andrzeja Krzyżkowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, SSR Agnieszka Rudol, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka masy upadłości ostatecznego planu podziału, z którym to planem można się zapoznać w sekretariacie VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, informując jednocześnie, iż w terminie dwutygodniowym można wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału (art. 339 w zw. z art. 348 w zw. z art. 4912 ust. 1 pr.up. i art. 448 pr. restr.). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14294

Dodano: 2019-03-18 12:47:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Instalatorstwo Sanitarne i Gazowe Andrzej Małysiak w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 14295. Małysiak Andrzej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą INSTALATORSTWO SANITARNE I GAZOWE ANDRZEJ MAŁYSIAK w upadłości likwidacyjnej w Pszczynie. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 7/14/9. [BMSiG-13812/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku dłużnika Andrzeja Małysiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Instalatorstwo Sanitarne i Gazowe Andrzej Małysiak w Pszczynie, w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt X GUp 7/14/9) został sporządzony częściowy plan podziału funduszy masy upadłości (kategoria I). Plan podziału można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, pokój 101, i w ciągu dwóch tygodni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14295

Dodano: 2019-03-18 12:47:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Płończyk Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 14296. Płończyk Andrzej. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 8/17/Ap-3. [BMSiG-13580/2019] Sąd Rejonowy Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że został sporządzony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Płończyka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Piotrków Trybunalski, PESEL 51040604415, sygn. akt V GUp 8/17/Ap-3. Można go przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 53 (222)), po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niego zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14296

Dodano: 2019-03-18 12:48:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Urbański Zenon w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 14297. Urbański Zenon. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 202/17. [BMSiG-13822/2019] Niniejszym zawiadamia się, że syndyk masy upadłości nieprowadzącego działalności gospodarczej upadłego Zenona Urbańskiego, nr PESEL 45072200277 (sygn. akt V GUp 202/17), sporządził i złożył do akt w dniu 25 lutego 2019 r. ostateczny plan podziału wierzytelności zaliczanych do kategorii II. Plan podziału można przeglądać w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Kielcach, a w ciągu dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia zainteresowanym służy prawo do złożenia zarzutów do planu podziału w trybie art. 349 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14297

Dodano: 2019-03-18 12:48:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

VESTERTRUCK Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 14298. VESTERTRUCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Kielcach. KRS 0000255077. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 kwietnia 2006 r., sygn. akt V GUp 73/15. [BMSiG-13810/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że syndyk masy upadłości upadłego Vestertruck Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Kielcach, nr KRS 0000255077 (sygn. akt V GUp 73/15), sporządził i złożył do akt w dniu 27 lutego 2019 r. ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości co do wierzytelności zaliczonych do kategorii drugiej. Plan podziału można przeglądać w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Kielcach, a w ciągu dwóch tygodni od dnia obwieszczenia uprawnionym służy prawo do złożenia zarzutów do planu podziału w trybie art. 349 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2015 r. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14298

Dodano: 2019-03-18 12:48:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Anna Łata Adam Skoczeń Sp. J. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 14299. ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO ANNA ŁATA ADAM SKOCZEŃ SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Winnicy. KRS 0000069000. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 grudnia 2001 r., sygn. akt V GUp 5/16. [BMSiG-13755/2019] Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt GUp 5/16 Zakładu Przetwórstwa Mięsnego sp. j. w upadłości likwidacyjnej, NIP 5681355272, REGON 130322875, zawiadamia, że w dniu 6.03.2019 r. złożył do Sędziego Komisarza ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości, obejmujący I kategorię wierzytelności. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Ostrołęce, V Wydział Gospodarczy, 07-410 Ostrołęka, ul. Mazowiecka 3. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzycielom służy prawo złożenia zarzutów do planu podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14299

Dodano: 2019-03-18 12:49:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

ACAR S.A. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14181. ACAR SPÓŁKA AKCYJNA W SZCZECINKU W UPADŁOŚCI w Szczecinku. KRS 0000044267. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 października 2001 r., sygn. akt VII GU 22/19, VII GUp 28/19. [BMSiG-13723/2019] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie sygn. akt VII GU 22/19 postanawia: 1. ogłosić upadłość ACAR spółka akcyjna w Szczecinku, ul. Pilska 13, numer KRS 0000044267, obejmującą likwidację majątku; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji obwieszczenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa rzeczowe oraz prawa i roszczenia osobiste na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji obwieszczenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć SSR Pawła Dziadczyka na sędziego komisarza; 5. wyznaczyć SSR Krzysztofa Pietkowskiego na zastępcę sędziego komisarza; 6. wyznaczyć Władysława Sowirkę, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 296, na syndyka; 7. Wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 8. Prowadzić postępowanie upadłościowe pod sygn. akt VII GUp 28/19. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14181

Dodano: 2019-03-18 14:55:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

ACAR S.A. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14181. ACAR SPÓŁKA AKCYJNA W SZCZECINKU W UPADŁOŚCI w Szczecinku. KRS 0000044267. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 października 2001 r., sygn. akt VII GU 22/19, VII GUp 28/19. [BMSiG-13723/2019] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie sygn. akt VII GU 22/19 postanawia: 1. ogłosić upadłość ACAR spółka akcyjna w Szczecinku, ul. Pilska 13, numer KRS 0000044267, obejmującą likwidację majątku; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji obwieszczenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa rzeczowe oraz prawa i roszczenia osobiste na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji obwieszczenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć SSR Pawła Dziadczyka na sędziego komisarza; 5. wyznaczyć SSR Krzysztofa Pietkowskiego na zastępcę sędziego komisarza; 6. wyznaczyć Władysława Sowirkę, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 296, na syndyka; 7. Wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 8. Prowadzić postępowanie upadłościowe pod sygn. akt VII GUp 28/19. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14181

Dodano: 2019-03-18 14:55:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

BTO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14183. BTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Ostrowicach. KRS 0000014270. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 maja 2001 r., sygn. akt VII GU 10/19, VII GUp 27/19. [BMSiG-13648/2019] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 5 marca 2019 r., sygn. akt VII GU 10/19: 1. ogłosił upadłość BTO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowicach 53, 78-506 Ostrowice, numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000014270; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wyznaczył SSR Mariusza Dańczyszyna na Sędziego komisarza; 4. wyznaczył SSR Katarzynę Orłowską-Mikołajczak na zastępcę Sędziego komisarza; 5. wyznaczył Przemysława Jedlińskiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 433, na syndyka; 6. wskazał, że jurysdykcja sądów polskich oparta jest o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 7. prowadzi postępowanie upadłościowe pod sygn. akt VII GUp 27/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14183

Dodano: 2019-03-18 14:59:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

BTO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14183. BTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Ostrowicach. KRS 0000014270. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 maja 2001 r., sygn. akt VII GU 10/19, VII GUp 27/19. [BMSiG-13648/2019] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 5 marca 2019 r., sygn. akt VII GU 10/19: 1. ogłosił upadłość BTO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowicach 53, 78-506 Ostrowice, numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000014270; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wyznaczył SSR Mariusza Dańczyszyna na Sędziego komisarza; 4. wyznaczył SSR Katarzynę Orłowską-Mikołajczak na zastępcę Sędziego komisarza; 5. wyznaczył Przemysława Jedlińskiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 433, na syndyka; 6. wskazał, że jurysdykcja sądów polskich oparta jest o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 7. prowadzi postępowanie upadłościowe pod sygn. akt VII GUp 27/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14183

Dodano: 2019-03-18 14:59:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Centrum Motoryzacyjne GRABARÓW Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-01 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14186. CENTRUM MOTORYZACYJNE GRABARÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Jeleniej Górze. KRS 0000087729. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 maja 2002 r., sygn. akt V GU 178/18, V GUp 9/19. [BMSiG-13799/2019] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, w dniu 1 marca 2019 r. w sprawie z wniosku dłużnika Centrum Motoryzacyjne „Grabarów” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze (sygn. akt V GU 178/18) postanowił: 1. ogłosić upadłość Centrum Motoryzacyjne „Grabarów” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, 58-508 Jelenia Góra, ul. Batalionów Chłopskich 1A, KRS 0000087729, NIP 6111007557, REGON 230207332, 2. wezwać wierzycieli upadłego aby zgłaszali swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis do księgi wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie SSR Joanny Skowron, 5. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Aliny Musiałowskiej (nr licencji 240), 6. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich w sprawie postępowania upadłościowego nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. (Dz.UE L 160/1 z dnia 30.06.2000 r.), a niniejsze postępowanie ma charakter postępowania głównego. Proces upadłości będzie się toczyć pod sygnaturą V GUp 9/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14186

Dodano: 2019-03-18 15:54:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Centrum Motoryzacyjne GRABARÓW Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14186. CENTRUM MOTORYZACYJNE GRABARÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Jeleniej Górze. KRS 0000087729. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 maja 2002 r., sygn. akt V GU 178/18, V GUp 9/19. [BMSiG-13799/2019] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, w dniu 1 marca 2019 r. w sprawie z wniosku dłużnika Centrum Motoryzacyjne „Grabarów” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze (sygn. akt V GU 178/18) postanowił: 1. ogłosić upadłość Centrum Motoryzacyjne „Grabarów” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, 58-508 Jelenia Góra, ul. Batalionów Chłopskich 1A, KRS 0000087729, NIP 6111007557, REGON 230207332, 2. wezwać wierzycieli upadłego aby zgłaszali swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis do księgi wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie SSR Joanny Skowron, 5. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Aliny Musiałowskiej (nr licencji 240), 6. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich w sprawie postępowania upadłościowego nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. (Dz.UE L 160/1 z dnia 30.06.2000 r.), a niniejsze postępowanie ma charakter postępowania głównego. Proces upadłości będzie się toczyć pod sygnaturą V GUp 9/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14186

Dodano: 2019-03-18 15:54:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

NCS-BUD Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-01-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14202. NCS-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Poznaniu. KRS 0000382987. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 kwietnia 2011 r., sygn. akt XI GU 561/18, XI GUp 18/19. [BMSiG-13628/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 stycznia 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 561/18 ogłosił upadłość dłużnika NCS-BUD Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000382987). Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 18/19. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczy, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Artura Kapłona. Wyznaczono syndyka w osobie Maurycego Organa, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 32. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dno od dnia obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczące jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14202

Dodano: 2019-03-18 17:29:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

NCS-BUD Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14202. NCS-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Poznaniu. KRS 0000382987. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 kwietnia 2011 r., sygn. akt XI GU 561/18, XI GUp 18/19. [BMSiG-13628/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 stycznia 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 561/18 ogłosił upadłość dłużnika NCS-BUD Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000382987). Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 18/19. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczy, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Artura Kapłona. Wyznaczono syndyka w osobie Maurycego Organa, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 32. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dno od dnia obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczące jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14202

Dodano: 2019-03-18 17:29:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych KAN-REM Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-01 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14210. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT SPECJALISTYCZNYCH „KAN-REM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI we Wrocławiu. KRS 0000178469. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 listopada 2003 r., sygn. akt VIII GU 629/18, VIII GUp 48/19. [BMSiG-13775/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1.03.2019 r., sygn. akt VIII GU 629/18, ogłosił upadłość Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych KAN-REM Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu (KRS nr 178469), wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Mądrego i zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Ludwiczyńskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Romana Traczyka (licencja doradcy restrukt. nr 949). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 48/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14210

Dodano: 2019-03-18 17:33:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych KAN-REM Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14210. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT SPECJALISTYCZNYCH „KAN-REM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI we Wrocławiu. KRS 0000178469. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 listopada 2003 r., sygn. akt VIII GU 629/18, VIII GUp 48/19. [BMSiG-13775/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1.03.2019 r., sygn. akt VIII GU 629/18, ogłosił upadłość Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych KAN-REM Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu (KRS nr 178469), wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Mądrego i zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Ludwiczyńskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Romana Traczyka (licencja doradcy restrukt. nr 949). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 48/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14210

Dodano: 2019-03-18 17:33:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BIOSERWIS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14211. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „BIOSERWIS”-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000199135. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 marca 2004 r., sygn. akt X GU 1921/18, X GUp 172/19. [BMSiG-13818/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 lutego 2019 roku, wydanym w sprawie sygn. akt X GU 1921/18, ogłosił upadłość Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Bioserwis” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-837) przy ul. Pańskiej 96/83, KRS 0000199135. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego, a zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Edyty Dzielińskiej oraz syndyka w osobie Macieja Fursa (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 841). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - X GUp 172/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Syndyk Maciej Furs MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14211

Dodano: 2019-03-18 17:37:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BIOSERWIS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14211. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „BIOSERWIS”-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000199135. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 marca 2004 r., sygn. akt X GU 1921/18, X GUp 172/19. [BMSiG-13818/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 lutego 2019 roku, wydanym w sprawie sygn. akt X GU 1921/18, ogłosił upadłość Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Bioserwis” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-837) przy ul. Pańskiej 96/83, KRS 0000199135. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego, a zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Edyty Dzielińskiej oraz syndyka w osobie Macieja Fursa (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 841). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - X GUp 172/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Syndyk Maciej Furs MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14211

Dodano: 2019-03-18 17:37:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Ibis Nowe Technologie Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 14300. „IBIS NOWE TECHNOLOGIE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Szubinie. KRS 0000204363. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 kwietnia 2004 r., sygn. akt XV GUp 21/13. [BMSiG-13644/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 1.02.2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GUp 21/13 umorzył postępowanie upadłościowe „IBIS NOWE TECHNOLOGIE” sp. z o.o. z siedzibą w Szubinie w upadłości likwidacyjnej. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14300

Dodano: 2019-03-18 17:44:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

LEEKFORD INVESTMENTS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 14301. LEEKFORD INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000467962. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 lipca 2013 r., sygn. akt V GUp 62/16. [BMSiG-13641/2019] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 28 lutego 2019 r. stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Leekford Investments Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie (sygn. akt V GUp 62/16). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14301

Dodano: 2019-03-18 17:44:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Rosiak Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 14302. Rosiak Zbigniew. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 114/17 „of”. [BMSiG-13721/2019] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 1 marca 2019 r. sprawy w postępowaniu upadłościowym Zbigniewa Rosiaka, sygn. akt VII GUp 114/17 „of”, postanawia: I. oddalić wniosek upadłego Zbigniewa Rosiaka o umorzenie niezaspokojonych w postępowaniu upadłościowym zobowiązań; II. stwierdzić zakończenie postępowania upadłościowego Zbigniewa Rosiaka. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14302

Dodano: 2019-03-18 17:45:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bocheński Maciej w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 14307. Bocheński Maciej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 196/17. [BMSiG-13791/2019] Syndyk masy upadłości Macieja Bocheńskiego w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt X GUp 196/17 obwieszcza o przetargu na sprzedaż udziału (1/4) w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem produkcyjnym, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 3025/3, położoną w m. Osieck Kolonia (08-445 Osieck), powiat otwocki, gmina Osieck, województwo mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie prowadzi Księgę Wieczystą nr SI1G/00064015/3. Minimalna cena sprzedaży wynosi 60.000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych). Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 maja 2019 roku. Oferty należy składać osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie (00-454) przy ul. Czerniakowskiej 100A lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu). We wskazanym wyżej terminie należy także dokonać wpłaty wadium na rachunek masy upadłości w wysokości 6.000,00 zł (przy czym decyduje data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym masy upadłości). Otwarcie ofert nastąpi 15 maja 2019 roku, o godz. 1220, w gmachu Sądu w sali nr A14. Warunki przetargu oraz operat szacunkowy dotyczący nieruchomości dostępne są w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, oraz w Biurze Syndyka w Warszawie, ul. Jana Cybisa 6 lok. U8, w godzinach od 900 do 1600, tel. (22) 643-77-92, adres e-mail: oferty@wydrzynska.com.pl. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14307

Dodano: 2019-03-18 17:47:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Droszcz Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Syndyka

Poz. 14308. Droszcz Katarzyna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 8/17. [BMSiG-13690/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 22.02.2019 r. w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Droszcz, nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt XV GUp 8/17, wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Grzegorza Floryszaka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 164). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14308

Dodano: 2019-03-18 17:48:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Dulas Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 14309. Dulas Barbara. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 76/18 of. [BMSiG-13730/2019] OBWIESZCZENIE Syndyk masy upadłości dłużniczki upadłości Barbary Dulas, numer PESEL 49082907784, zamieszkałej w Skarszynie, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (upadłość konsumencka), ogłasza sprzedaż z wolnej ręki: 1) udziału w 4/6 części we współwłasności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 6, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc, o powierzchni użytkowej 55,23 m2 , umiejscowionego na trzeciej kondygnacji budynku mieszkalnego wielolokalowego nr 45A w Skarszynie (gmina Trzebnica), który to lokal stanowi odrębną nieruchomość, związaną z wynoszącym 48/1.000 udziałem w nieruchomości wspólnej - prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej (WR1W/00020446/4) oraz wspólnych częściach budynku i urządzeniach, dla której to nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy w Trzebnicy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr WR1W/00020471/8, za cenę nie mniejszą od wartości oszacowania w kwocie 94.100 zł (dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto złotych) brutto, 2) udziału w 4/6 w 1/24 części we współwłasności nieruchomości gruntowej położonej w Skarszynie (gmina Trzebnica), stanowiącej działkę nr 152/16 (AM - 1, obręb ewidencyjny Skarszyn, nr jedn. rej.: G78), o powierzchni 0,0374 ha, zabudowanej budynkiem gospodarczym, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr WR1W/00020447/1, za cenę nie mniejszą od wartości oszacowania w kwocie 1.900 zł (tysiąc dziewięćset złotych) brutto, 3) udziału w 4/6 w 135/10.000 części we współwłasności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Skarszynie (gmina Trzebnica), stanowiącej działkę nr 152/9 (AM - 1, obręb ewidencyjny Skarszyn, nr jedn. rej.: G94), o powierzchni 5,17 ha, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr WR1W/00020165/0, za cenę nie mniejszą od wartości oszacowania w kwocie 1.800 zł (tysiąc osiemset złotych) brutto. Operat szacunkowy dotyczący przedmiotów sprzedaży wraz z regulaminem sprzedaży znajduje się w kancelarii syndyka we Wrocławiu przy ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 91, tel. 609 14 68 34, 602 656 323, pm@mbkkancelaria.pl. Oferty z dopiskiem „Sprzedaż - Barbara Dulas” należy składać w kancelarii syndyka do dnia 3.04.2019 r., do godz. 1200. Oferta winna zawierać: - dokładne oznaczenie oferenta wraz z danymi teleadresowymi; - oferowaną cenę; - oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem sprzedaży; - oświadczenie o związaniu ofertą przez czas określony w regulaminie i zobowiązaniu się do zawarcia w terminie i w miejscu określonym przez syndyka umowy sprzedaży; - oświadczenie o nie wnoszeniu zastrzeżeń, co do stanu faktycznego i prawnego przedmiotu oferty; - oświadczenie oferenta, iż zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane ze sprzedażą przedmiotu oferty, w tym również należny podatek oraz że dokona wpłaty całości ceny przed zawarciem umowy sprzedaży; - potwierdzenie wpłacenia wadium, które ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w sytuacji, niestawienia się do umowy sprzedaży w miejscu i terminie wyznaczonym przez syndyka. Wadium w terminie składania ofert powinno być zaksięgowane na rachunku bankowym wskazanym przez syndyka. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości o nr: 54 1090 2486 0000 0001 4201 4152 prowadzony w Santander Bank Polska S.A. Syndyk zastrzega dodatkową licytację ustną lub negocjacje z oferentami, w celu sprzedaży udziałów w nieruchomościach za jak najkorzystniejszą cenę, pomiędzy oferentami, których oferty cenowe są nie niższe niż 95% (dziewięćdziesiąt pięć procent) zaoferowanej ceny. Licytacja odbywa się w dniu sprzedaży lub w terminie do 14 dni, o czym oferenci zostaną powiadomieni przy ogłoszeniu wyników części pisemnej sprzedaży. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania procedury sprzedaży bez podania przyczyny. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14309

Dodano: 2019-03-18 17:48:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gryniewicz Renata w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 14310. Gryniewicz Renata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 36/17. [BMSiG-13797/2019] OBWIESZCZENIE o sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości Syndyk masy upadłości Renaty Gryniewicz w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt X GUp 36/17, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, składnika masy upadłości w postaci udziału wielkości 1/6 w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działek o nr. ewidencyjnych: 15, 17, 42/1, 43, 49/1, 91, 92, 277, 278/1, 279/1, 279/2, 310, 311, 332/4, o łącznej powierzchni 15,2751 ha, położonych w różnych częściach wsi Majdan, gmina Siennica, w powiecie mińskim, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą pod nr. KW SI1M/00010533/3. Cena wywoławcza ww. przedmiotu sprzedaży wynosi nie mniej niż 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Ogólne warunki sprzedaży: 1. Bezwarunkową ofertę na zakup przedmiotu sprzedaży, składać należy w formie pisemnej wraz z wymaganymi dokumentami w kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający bez jej otwarcia zapoznanie się z ofertą. Kopertę z ofertą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka Masy Upadłości - Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA, 61-729 Poznań, ul. Młyńska 5a/1, wraz z podaniem sygnatury akt X GUp 36/17 oraz dopiskiem „NIE OTWIERAĆ - OFERTA KONKURSOWA w postępowaniu upadłościowym”. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 kwietnia 2019 r., do godz. 1200, w Kancelarii Syndyka w Poznaniu lub przesłać listem poleconym na ww. adres (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii). 2. Oferta powinna zawierać w szczególności dokładne oznaczenie składającego ofertę, oferowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza oraz oświadczenia oferenta określone w Regulaminie sprzedaży. 3. Warunkiem złożenia oferty jest wpłata wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) na rachunek bankowy masy upadłości 61 1090 2590 0000 0001 3398 4029, z dopiskiem „Sprzedaż, konkurs ofert - sygn. akt X GUp 36/17” najpóźniej do dnia 5 kwienia 2019 r. 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 kwietnia 2019 r., o godz. 1400, w siedzibie Kancelarii Syndyka Masy Upadłości. 5. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo bezodszkodowawczego odstąpienia od konkursu lub jego unieważnienia, w całości lub części, w każdym czasie, bez podania przyczyny. 6. Regulamin sprzedaży udostępniony został na stronie kancelarii Syndyka pod adresem: www.kancelariagrenda.pl. Operat dotyczący nieruchomości dostępny jest do wglądu w Kancelarii Syndyka, w biurze, w Warszawie przy ul. Żurawiej 32/34 lok. 521, oraz w biurze, w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 5a/1. Istnieje możliwość przesłania ww. dokumentów drogą e-mailową w formacie pdf w odpowiedzi na zapytanie skierowane na adres e-mailowy: biuro@kancelariagrenda.pl. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod nr 61 670 73 73 od poniedziałku do piątku, w godz. od 900 do 1700, bądź e-mailowo pod adresem: biuro@kancelariagrenda.pl. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14310

Dodano: 2019-03-18 17:49:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

FASTHOUSE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 14311. FASTHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Gdańsku. KRS 0000407796. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 stycznia 2012 r., sygn. akt VI GUp 40/18/P. [BMSiG-13593/2019] Syndyk masy upadłości FASTHOUSE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego w całości, w rozumieniu art. 551 k.c., na podstawie art. 320 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe w postępowaniu upadłościowym oznaczonym sygn. akt VI GUp 40/18/P toczącym się przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10. W skład przedsiębiorstwa wchodzą min.: - prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Regatowej 1, 89-608 Swornegacie, należących do Gminy Wiejskiej Chojnice, dla której Sąd Rejonowy w Chojnicach prowadzi Księgę Wieczystą nr KW SL1C/00027611/5, a w której FASTHOUSE Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku ujawniona jest jako wieczysty użytkownik nieruchomości składającej się z sąsiadujących ze sobą zabudowanych działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami: 1012/1,1012/2, 1012/3, 1012/4, 1012/5, 1012/6, o łącznej powierzchni w wymiarze 5,6236 ha; - ruchomości i wyposażenie budynków. Przedsiębiorstwo pozostaje w dzierżawie na podstawie umowy dzierżawy na czas określony do dnia 31 października 2018 r. z prawem pierwokupu zgodnie z treścią art. 316 p.u. Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży oraz określenie jego wartości rynkowej zawiera „Operat szacunkowy z określenia wartości przedsiębiorstwa upadłego” wykonany 8 listopada 2018 r. przez zespół biegłych w składzie: Małgorzata Szymaniak - biegły sądowy z zakresu wyceny nieruchomości przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku i Sławomir Bohdziewicz - biegły sądowy z zakresu: ekonomii, podmiotów gospodarczych, wyceny udziałów spółek prawa handlowego, wyceny przedsiębiorstw i zarządzania przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Cena wywoławcza zorganizowanej części przedsiębiorstwa będącego przedmiotem sprzedaży wynosi 1 781 635,00 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści pięć 00/100) złotych. Oferty oraz wadium należy składać w terminie do dnia 9.04.2019 r. na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-169 Gdańsk. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 12.04.2019 r., o godzinie 1300, w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, budynek B, sala B65. Regulamin przetargu wyłożony jest w sekretariacie sądu oraz jest dostępny wraz ze szczegółowymi dodatkowymi informacjami w dni powszednie w biurze syndyka w Gdańsku przy ul. Żabi Kruk 14 (pokój 2/17), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z syndykiem, nr tel. 602 628 329. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14311

Dodano: 2019-03-18 17:50:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Józefowska Aleksandra w upadłości likwidacyjnej

2018-05-29 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22720. Józefowska Aleksandra. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 125/18. [BMSiG-22218/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 maja 2018 roku ogłosił upadłość dłużnika Aleksandry Józefowskiej, PESEL 94010304883, zamieszkałej w Kielcach, ulica Marszałkowska, numer domu 34, numer lokalu 10, kod pocztowy: 25-546; określił, że upadła Aleksandra Józefowska jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Bogdana Stańka sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Justyny Skrzeszewskiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 600; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141, poz. 19) a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia; określił, że upadła Aleksandra Józefowska ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 103/2018 (5491) z dnia 29 maja 2018 r. → Pozycja 22720

Dodano: 2019-03-18 18:07:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Józefowska Aleksandra w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu zobowiązań Upadłego

Poz. 14312. Józefowska Aleksandra. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 108/18. [BMSiG-13592/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 27 lutego 2019 r. w postępowaniu upadłościowym upadłego Aleksandry Józefowskiej, nr PESEL 94010304883, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. V GUp 108/18), w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli przez upadłego lub umorzenia zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, postanawia: 1. umorzyć powstałe przed dniem 10 maja 2018 r. zobowiązania upadłej Aleksandry Józefowskiej, nr PESEL 94010304883, bez ustalenia planu spłaty wierzycieli; 2. tymczasowo pokrytymi przez Skarb Państwa kosztami postępowania upadłościowego w kwocie 4.642,41 (cztery tysiące sześćset czterdzieści dwa i 41/100) złotych obciążyć Skarb Państwa. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14312

Dodano: 2019-03-18 18:08:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Leboda Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45680. Leboda Piotr. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 824/17, VI GUp 105/18. [BMSiG-45560/2018] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie wniosku dłużnika PIOTRA LEBODY, sygn. akt VI GU 824/17, postanowieniem z dnia 7 czerwca 2018 r. postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika PIOTRA LEBODY, zam.: ul. Unruga 74C/2, 81-166 Gdynia, PESEL 66060401292, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczyć SSR Ewę Kubiak; 5. na syndyka masy upadłości Wiesława Milinkiewicza (nr licencji 745). Zgodnie z przepisem art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sadowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszenie upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VI GUp 105/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45680

Dodano: 2019-03-18 18:10:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Leboda Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 14313. Leboda Piotr. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 105/18/K. [BMSiG-13589/2019] Syndyk masy upadłości PIOTRA LEBODY, osoby fizycznej, ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż składnika majątku upadłego na podstawie art. 320 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe w postępowaniu upadłościowym oznaczonym sygn. akt VI GUp 105/18/K toczącym się przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10. Składnik majątku dłużnika stanowi udział wynoszący 1/2 w prawie własności lokalu mieszkalnego, o pow. 78,36 m2 , składającego się z 3 pokoi, położonego w Gdyni w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul Sojowej 25a/2, dla którego prowadzona jest przez III Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Księga Wieczysta KW GD1G/00209973/9, wraz z przysługującym proporcjonalnie udziałem w nieruchomości wspólnej budynku oraz prawa własności działki gruntu. Cena wywoławcza prawa będącego przedmiotem sprzedaży wynosi 126 000,00 (sto dwadzieścia sześć tysięcy) złotych. Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży oraz określenie jego wartości rynkowej zawiera Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego wykonany 8 października 2018 r. i uzupełniony w lutym 2019 r. przez Kancelarię Doradców „Contendo” Krzysztof Olszewski. Na opis i oszacowanie można wnieść zarzuty w terminie tygodnia od dnia ukazania się ogłoszenia o przetargu w MSiG. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2019 r. na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-169 Gdańsk. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 18 kwietnia 2019 r., o godzinie 900, w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, budynek B, sala B65. Regulamin przetargu wyłożony jest w sekretariacie sądu oraz jest dostępny wraz ze szczegółowymi dodatkowymi informacjami w dni powszednie w biurze syndyka w Gdańsku przy ul. Żabi Kruk 14 (pokój 2/17), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z syndykiem nr tel. 602 628 329. Syndyk zastrzega sobie prawo przepadku wadium na rzecz masy upadłości w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży przedmiotu przetargu w terminie wyznaczonym przez Organizatora lub jeżeli nie uiści on ceny nabycia najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy w formie aktu notarialnego. Syndykowi przysługuje prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14313

Dodano: 2019-03-18 18:10:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

LEMICON Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 14314. LEMICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Toruniu. KRS 0000599558. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 lutego 2016 r., sygn. akt V GUp 127/18. [BMSiG-13539/2019] Syndyk masy upadłości Lemicon sp. z o.o. w upadłości z s. w Toruniu (sygn. akt V GUp 127/18), ogłasza o zamiarze sprzedaży w trybie z wolnej ręki udziału w wysokości 99/100 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Ceramicznej 6, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu prowadzi Księgę Wieczystą nr T01T/00099053/6. Nieruchomość zabudowana jest urządzeniami stanowiącymi funkcjonalną całość w postaci bazy paliw. Cena wywoławcza wynosi 260.400,00 zł netto, co stanowi 59% wartości określonej w wycenie rzeczoznawcy majątku dłużnika w postaci 99/100 części w nieruchomości położonej przy ulicy Ceramicznej 6 w Toruniu, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu prowadzi Księgę Wieczystą nr T01T/00099053/6, urządzenia technologii paliwowej stanowiące wyposażenie bazy paliw w skład której wchodzą: zbiorniki paliwowe 2 szt., system elektronicznego opomiarowania zbiorników, dystrybutor ON oraz instalacja paliwowa, wskazane w opisie i oszacowaniu rzeczoznawcy majątkowego z dnia 12.12.2018 roku za cenę nie niższą niż 260.400,00 zł netto, co stanowi 59% wartości określonej w wycenie rzeczoznawcy. Oferty należy składać osobiście lub listownie do dnia 4.04.2019 r. do godz. 1600. (decyduje data wpływu). Z warunkami przetargu oraz wyceną nieruchomości można zapoznać się w biurze syndyka w Toruniu przy ul. Płaskiej 17A, tel. 508263888. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłata do dnia 4.04.2019 r. wadium w wysokości 80.000,00 zł na rachunek masy upadłości 19 1140 2004 0000 3502 7827 5510. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14314

Dodano: 2019-03-18 18:11:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Nycz Błażej w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 14315. Nycz Błażej. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 12/18. [BMSiG-13650/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Błażeja Nycza (nr PESEL 83070614733), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, pod sygn. akt VI GUp 12/18, zawiadamia, że został sporządzony opis i oszacowanie prawa do nieruchomości gruntowej działka 1672/54 KW BB1B/00122063/7, zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Odsole 142, Hecznarowice k. Kęt. Opis i oszacowanie można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24 pokój nr 5, i w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia wnieść zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14315

Dodano: 2019-03-18 18:12:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

PIPES DEVELOPMENTS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 14316. PIPES DEVELOPMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000324708. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 lutego 2009 r., sygn. akt V GUp 17/18. [BMSiG-13542/2019] Syndyk masy upadłości Pipes Developments Sp. z o.o. w upadłości (sygn. akt V GUp 17/18) ogłasza przetarg na sprzedaż: 1. nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej nr 28/15, o pow. 0,1877 ha, zabudowanej budynkiem biurowym oraz budynkami produkcyjnymi i magazynowymi, położonej w Toruniu przy ul. Płaskiej 17A, dla którego Sąd Rejonowy w Toruniu prowadzi Księgę Wieczystą nr T01T/00046227/1, cena wywoławcza wynosi 710 000,00 zł; 2. nieruchomości gruntowej obejmującej prawo użytkowania wieczystego działki ewidencyjnej nr 28/16, o pow. 0,1074 ha, oraz prawo własności posadowionego na niej budynku produkcyjno-biurowego, położonej w Toruniu przy ul. Płaskiej 17, dla którego Sąd Rejonowy w Toruniu prowadzi Księgę Wieczystą nr T01T/00046228/8, cena wywoławcza wynosi 508 000,00 zł netto; 3. środków trwałych i zapasów. Oferty należy składać osobiście lub pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 kwietnia 2019 roku, do godz. 1600, w biurze syndyka w Toruniu przy ul. Płaskiej 17a lub drogą mailową na adres e-mailowy biuro@kamildobies.pl. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8.04.2019 roku, o godz. 900, w biurze Syndyka położonym w Toruniu przy ul. Płaskiej 17A. Przetarg prowadzi syndyk masy upadłości Kamil Dobies. Warunki przetargu dostępne są do wglądu w biurze syndyka w Toruniu przy ul. Płaskiej 17A (tel. 508 263 888), na stronie internetowej www.kamildobies.pl. Opis i oszacowanie dostępne są do wglądu w biurze syndyka w Toruniu przy ul. Płaskiej 17A (tel. 508 263 888), na stronie internetowej www.kamildobies.pl oraz w aktach sprawy V GUp 17/18 w Sądzie Rejonowym w Toruniu, Wydział V Gospodarczy ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14316

Dodano: 2019-03-18 18:12:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Krzysztof Paczkowski przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SOLO w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 14317. Paczkowski Krzysztof prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo- -Usługowe SOLO w Strzelnie. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 31/19. [BMSiG-13684/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Paczkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „SOLO” w upadłości w Strzelnie zawiadamia, że do akt sprawy o sygn. XV GUp 31/19 został złożony operat szacunkowy zawierający opis i oszacowanie wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej nieruchomością budynkową - budynkiem handlowo- -usługowym, położonej w Strzelnie przy ul. Powstania Wielkopolskiego 5, dla której Sąd Rejonowy w Mogilnie prowadzi Księgę Wieczystą nr BY1M/00019464/4. Z treścią powyższego opisu i oszacowania można zapoznać się w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie tygodnia od daty niniejszego obwieszczenia można wnieść przeciwko nim zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14317

Dodano: 2019-03-18 18:13:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Rudkowska Galina w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 14319. Rudkowska Galina. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 166/18 of. [BMSiG-13820/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Galiny Rudkowskiej, sygn. akt V GUp 166/18 of, zawiadamia o przekazaniu przez syndyka sędziemu komisarzowi w dniu 18 stycznia 2019 roku opisu i oszacowania nieruchomości lokalowej mieszkalnej położonej w budynku wielomieszkaniowym w Kluczborku, ul. Konopnickiej 1/8, stanowiącej własność upadłej oraz o możliwości zapoznania się z opisem i oszacowaniem - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Ozimskiej 60A, 45-368 Opole. W terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o przekazaniu przez syndyka opisu i oszacowania, każdy zainteresowany może złożyć zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14319

Dodano: 2019-03-18 18:15:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rzempołuch Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 14320. Rzempołuch Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 137/18. [BMSiG-13738/2019] Syndyk masy upadłości Agnieszki Rzempołuch, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym o sygnaturze akt X GUp 137/18, na podstawie zezwolenia sędziego komisarza z dnia 20 lutego 2019 roku, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Duczki, gm. Wołomin, działka nr 64/2, obręb 03 Duczki, o pow. 0,0810 ha, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr WA1W/00110954/8, za cenę nie mniejszą niż 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych). Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłacenie wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) na rachunek bankowy masy upadłości Agnieszki Rzempołuch prowadzony przez Santander Bank Polska S.A., nr: 87 1090 2590 0000 0001 3594 1118, z dopiskiem „Konkurs Nr 1 - sygn. akt. X GUp 137/18” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy. Oferta - pod rygorem jej odrzucenia - powinna spełniać warunki określone w zatwierdzonych przez Sędziego Komisarza warunkach konkursu. Oferty należy składać w zamkniętych podwójnych kopertach w terminie do dnia 23 kwietnia 2019 r., do godz. 1500, na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Monika Gąsiorowska, ul. Kasprzaka 31 lok. 121, 01-234 Warszawa, wraz z podaniem sygnatury akt X GUp 137/18 oraz dopiskiem: „OFERTA Nr 1, sygn. akt X GUp 137/18 Syndyk Krzysztof Kamiński” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 25 kwietnia 2019 roku, o godzinie 1400, w Kancelarii Radcy Prawnego Moniki Gąsiorowskiej, ul. Kasprzaka 31 lok. 121, 01-234 Warszawa. Regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w aktach sprawy sygn. akt X GUp 137/18 w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, a także u syndyka pod nr. tel. 668 698 827, lub e-mail: mec.kaminski@gmail.com. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14320

Dodano: 2019-03-18 18:16:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rzempołuch Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 14321. Rzempołuch Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 137/18. [BMSiG-13741/2019] Syndyk masy upadłości Agnieszki Rzempołuch, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym o sygnaturze akt X GUp 137/18, na podstawie zezwolenia sędziego komisarza z dnia 20 lutego 2019 r., oferuje na sprzedaż prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Duczki, gm. Wołomin, działka nr 358, obręb 02 Duczki, o pow. 0,1960 ha, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr WA1W/00091055/6 wraz z udziałem wynoszącym 1/2 części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Duczki, gm. Wołomin, działka nr 359/2, obręb 02 Duczki, o pow. 0,0552 ha, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr WA1W/00035864/0, za cenę nie mniejszą niż 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych). Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłacenie wadium w wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) na rachunek bankowy masy upadłości Agnieszki Rzempołuch prowadzony przez Santander Bank Polska S.A., nr 87 1090 2590 0000 0001 3594 1118, z dopiskiem „Konkurs Nr 2 - sygn. akt X GUp 137/18” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy. Oferta - pod rygorem jej odrzucenia - powinna spełniać warunki określone w zatwierdzonych przez Sędziego Komisarza warunkach konkursu. Oferty należy składać w zamkniętych podwójnych kopertach w terminie do dnia 23 kwietnia 2019 r., do godz. 1500, na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Monika Gąsiorowska, ul. Kasprzaka 31 lok. 121, 01-234 Warszawa, wraz z podaniem sygnatury akt X GUp 137/18 oraz dopiskiem: „OFERTA Nr 2, sygn. akt X GUp 137/18 Syndyk Krzysztof Kamiński” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 25 kwietnia 2019 roku, o godzinie 1500, w Kancelarii Radcy Prawnego Moniki Gąsiorowskiej, ul. Kasprzaka 31 lok. 121, 01-234 Warszawa. Regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w aktach sprawy - sygn. akt X GUp 137/18 w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, a także u syndyka pod nr. tel. 668 698 827, lub e-mail: mec.kaminski@gmail.com. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14321

Dodano: 2019-03-18 18:16:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Wieczorek Marcin w upadłości likwidacyjnej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu zobowiązań Upadłego

Poz. 14323. Wieczorek Marcin. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 124/17. [BMSiG-13604/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2019 r. na rozprawie w postępowaniu upadłościowym Upadłego Marcina Wieczorka, PESEL 89101501416, w przedmiocie ustalenia planu spłaty lub umorzenia zobowiązań Upadłego bez ustalenia planu spłaty, postanowieniem w dniu 25 lutego 2019 r., postanawia: 1. umorzyć wszelkie zobowiązania Upadłego Marcina Wieczorka, nr PESEL 89101501416 powstałe przed ogłoszeniem upadłości, tj. przed 26 lipca 2017 roku - bez ustalenia planu spłaty Wierzycieli; 2. obciążyć Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Kielcach tymczasowo pokrytymi kosztami postępowania. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14323

Dodano: 2019-03-18 18:17:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

INLETTA Sp. z o.o.

2019-03-18 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 14418. INLETTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Krzywaniu. KRS 0000316965. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 października 2008 r., sygn. akt VI GRu 2/18. [BMSiG-13726/2019] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, postanowieniem z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie sygn. akt VI GRu 2/18 postanawia umorzyć postępowanie układowe dłużnika INLETTA spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Krzywaniu. Poucza się, że na postanowienie to przysługuje zażalenie, które wnosi się w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia postanowienia o umorzeniu postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Poucza się o uprawnieniu zgodnie art. 334 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego: Osoba uprawniona do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika, zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego może złożyć uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14418

Dodano: 2019-03-18 18:17:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

INSTAL BIAŁYSTOK S.A.

2019-03-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 14419. INSTAL BIAŁYSTOK SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI w Białymstoku. KRS 0000035195. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 sierpnia 2001 r., sygn. akt VIII GRu 1/18. [BMSiG-13582/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w postępowaniu układowym INSTAL Białystok S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku, sygn. akt VIII GRu 1/18, w dniu 21 stycznia 2019 r. nadzorca sądowy złożył sprostowanie uzupełnienia spisu wierzytelności nr 1. Sprostowanie uzupełnienia spisu wierzytelności nr 1 można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Adama Mickiewicza 103. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia uczestnicy postępowania mogą złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w sprostowaniu uzupełnienia spisu wierzytelności. Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile sprostowanie uzupełnienia spisu wierzytelności nie jest zgodne z jego oświadczeniem. W tym samym terminie dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony w sprostowaniu uzupełnienia spisu wierzytelności, może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w sprostowaniu uzupełnienia spisu wierzytelności. Wymogi sprzeciwu określa ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14419

Dodano: 2019-03-18 18:19:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Przędsiebiorstwo Wielobranżowe ISTAL Izabela Kowalska

2019-03-01 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 14420. Kowalska Izabela prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ISTAL Izabela Kowalska w Knurowie. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GR 5/19. [BMSiG-13590/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 1 marca 2019 r. (sygn. akt GR 5/19): 1. otworzył przyspieszone postępowanie układowe dłużnika, Izabeli Kowalskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ISTAL” Izabela Kowalska w Knurowie o numerze NIP 9690787174, celem zawarcia układu częściowego; 2. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Stanisława Żyrka; 3. wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Ewy Jurczak, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 340; 4. stwierdził, iż jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 342 ust. 1 i 2 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Zgodnie z art. 237 ustawy Prawo restrukturyzacyjne wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14420

Dodano: 2019-03-18 18:27:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Przędsiebiorstwo Wielobranżowe ISTAL Izabela Kowalska

2019-03-18 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 14420. Kowalska Izabela prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ISTAL Izabela Kowalska w Knurowie. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GR 5/19. [BMSiG-13590/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 1 marca 2019 r. (sygn. akt GR 5/19): 1. otworzył przyspieszone postępowanie układowe dłużnika, Izabeli Kowalskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ISTAL” Izabela Kowalska w Knurowie o numerze NIP 9690787174, celem zawarcia układu częściowego; 2. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Stanisława Żyrka; 3. wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Ewy Jurczak, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 340; 4. stwierdził, iż jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 342 ust. 1 i 2 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Zgodnie z art. 237 ustawy Prawo restrukturyzacyjne wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14420

Dodano: 2019-03-18 18:27:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe LEVEL Wiącek Maciej

2019-03-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 14421. Wiącek Maciej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe LEVEL Wiącek Maciej w restrukturyzacji w Lubaniu. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, Wydział V Gospodarczy, sygn. akt V GRp 3/18. [BMSiG-13631/2019] Sędzia Komisarz w przyspieszonym postępowaniu układowym Macieja Wiącka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „LEVEL” Wiącek Maciej w Lubaniu, 59-800 Lubań, Radogoszcz 23 (Sygn. akt V GRp 3/18), ogłasza, że nadzorca sądowy w dniu 4.03.2019 r. złożył do akt sprawy plan restrukturyzacyjny dłużnika, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Gospodarczego w Jeleniej Górze, ul. Bankowa 18, pokój 204. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14421

Dodano: 2019-03-18 18:28:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe & Biuro Usług Rachunkowych Danuta Modrzejewska

2019-03-07 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 14422. Modrzejewska Danuta prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe & Biuro Usług Rachunkowych Danuta Modrzejewska w Strzelnie. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GR 6/19. [BMSiG-13676/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 7.03.2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GR 6/19 postanowił otworzyć przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Danuty Modrzejewskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe & Biuro Usług Rachunkowych Danuta Modrzejewska z siedzibą w Strzelnie (NIP: 5571240220), wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Grzegorza Floryszaka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 164) oraz sędziego komisarza w osobie SSR Doroty Podolskiej-Skwierczyńskiej. Na postanowienie zażalenie przysługuje wierzycielom wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie należy wnieść w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14422

Dodano: 2019-03-18 18:32:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe & Biuro Usług Rachunkowych Danuta Modrzejewska

2019-03-18 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 14422. Modrzejewska Danuta prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe & Biuro Usług Rachunkowych Danuta Modrzejewska w Strzelnie. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GR 6/19. [BMSiG-13676/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 7.03.2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GR 6/19 postanowił otworzyć przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Danuty Modrzejewskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe & Biuro Usług Rachunkowych Danuta Modrzejewska z siedzibą w Strzelnie (NIP: 5571240220), wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Grzegorza Floryszaka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 164) oraz sędziego komisarza w osobie SSR Doroty Podolskiej-Skwierczyńskiej. Na postanowienie zażalenie przysługuje wierzycielom wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie należy wnieść w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14422

Dodano: 2019-03-18 18:32:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Mazik Sławomir ACER

2019-03-18 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 14423. Mazik Sławomir prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Mazik Sławomir ACER w Urzędowie. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GRu 2/18. [BMSiG-13616/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż na podstawie art. 281 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne zarządził zwołanie zgromadzenia wierzycieli w toku postępowania układowego Sławomira Mazika prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Mazik Sławomir ACER w Urzędowie (sygn. akt IX Gru 2/18): - w celu głosowania nad układem, - wyznaczając jego termin na dzień 3 kwietnia 2019 r., godz. 900, - wyznaczając miejsce jego odbycia w siedzibie Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, sala nr XXIV, - określając, zgodnie z art. 110 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, pisemny sposób głosowania, przy czym wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli może oddać głos ustnie do protokołu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14423

Dodano: 2019-03-18 18:33:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Gospodarstwo Rolne Patryk Wach

2019-03-07 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 14424. Wach Patryk prowadzący Gospodarstwo Rolne pod nazwą Gospodarstwo Rolne Patryk Wach w Krokowej. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GR 42/18. [BMSiG-13601/2019] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, w dniu 7 marca 2019 r., sygn. akt VI GR 42/18, postanowił: 1. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Patryka Wach (PESEL 92033012178) prowadzącego gospodarstwo rolne pod nazwą Gospodarstwo Rolne Patryk Wach, Sobieńczyce 14, 84-110 Krokowa; 2. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Ireneusza Fojuth; 3. wyznaczyć nadzorcę sądowego w osobie Sławomira Bohdziewicza, nr 256 licencji doradcy restrukturyzacyjnego; 4. jako podstawę jurysdykcji sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie opisane w pkt l niniejszego orzeczenia ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14418

Dodano: 2019-03-18 18:35:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Gospodarstwo Rolne Patryk Wach

2019-03-18 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 14424. Wach Patryk prowadzący Gospodarstwo Rolne pod nazwą Gospodarstwo Rolne Patryk Wach w Krokowej. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GR 42/18. [BMSiG-13601/2019] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, w dniu 7 marca 2019 r., sygn. akt VI GR 42/18, postanowił: 1. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Patryka Wach (PESEL 92033012178) prowadzącego gospodarstwo rolne pod nazwą Gospodarstwo Rolne Patryk Wach, Sobieńczyce 14, 84-110 Krokowa; 2. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Ireneusza Fojuth; 3. wyznaczyć nadzorcę sądowego w osobie Sławomira Bohdziewicza, nr 256 licencji doradcy restrukturyzacyjnego; 4. jako podstawę jurysdykcji sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie opisane w pkt l niniejszego orzeczenia ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 54/2019 (5693) z dnia 18 marca 2019 r. → Pozycja 14418

Dodano: 2019-03-18 18:36:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Boniek Antoni i Boniek Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-02-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14454. Boniek Antoni i Boniek Elżbieta. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 707/18. [BMSiG-13946/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 21.02.2019 r. w sprawie sygn. akt XV GU 707/18 ogłosił upadłość Antoniego Boniek (numer PESEL: 48060811879) i Elżbiety Boniek (numer PESEL: 52091813245), nieprowadzących działalności gospodarczej, wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Aleksandry Napierały oraz syndyka w osobie Adama Sikorskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 493) oraz wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14454

Dodano: 2019-03-19 09:31:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Boniek Antoni i Boniek Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14454. Boniek Antoni i Boniek Elżbieta. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 707/18. [BMSiG-13946/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 21.02.2019 r. w sprawie sygn. akt XV GU 707/18 ogłosił upadłość Antoniego Boniek (numer PESEL: 48060811879) i Elżbiety Boniek (numer PESEL: 52091813245), nieprowadzących działalności gospodarczej, wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Aleksandry Napierały oraz syndyka w osobie Adama Sikorskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 493) oraz wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14454

Dodano: 2019-03-19 09:31:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Adamczyk Agata w upadłości likwidacyjnej

2019-03-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14455. Adamczyk Agata. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1138/18, VIII GUp 101/19. [BMSiG-14003/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 12.03.2019 r., sygn. akt VIII GU 1138/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Agaty Adamczyk (PESEL 77013116327), zamieszkałej przy ul. Sosnowej 9/65, 32-310 Klucze, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Ewę Włoczewską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Doroty Saczyńskiej-Włodarczyk - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 222; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 101/19. Pouczenie do pkt VI: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14455

Dodano: 2019-03-19 09:34:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Adamczyk Agata w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14455. Adamczyk Agata. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1138/18, VIII GUp 101/19. [BMSiG-14003/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 12.03.2019 r., sygn. akt VIII GU 1138/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Agaty Adamczyk (PESEL 77013116327), zamieszkałej przy ul. Sosnowej 9/65, 32-310 Klucze, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Ewę Włoczewską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Doroty Saczyńskiej-Włodarczyk - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 222; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 101/19. Pouczenie do pkt VI: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14455

Dodano: 2019-03-19 09:34:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Biniek Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14456. Biniek Agnieszka. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 22/19. [BMSiG-13898/2019] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 7 marca 2019 r. została ogłoszona upadłość Agnieszki Biniek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. w Piotrkowie Trybunalskim, PESEL 81110501160, obejmująca likwidację majątku. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Marzenę Fołtyn- -Banaszczyk, a na syndyka Piotra Bezata. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego komisarza w dwóch egzemplarzach - w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia na adres tut. Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 22/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14456

Dodano: 2019-03-19 09:36:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Biniek Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-03-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14456. Biniek Agnieszka. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 22/19. [BMSiG-13898/2019] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 7 marca 2019 r. została ogłoszona upadłość Agnieszki Biniek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. w Piotrkowie Trybunalskim, PESEL 81110501160, obejmująca likwidację majątku. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Marzenę Fołtyn- -Banaszczyk, a na syndyka Piotra Bezata. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego komisarza w dwóch egzemplarzach - w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia na adres tut. Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 22/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14456

Dodano: 2019-03-19 09:36:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Cabaj Iwona w upadłości likwidacyjnej

2019-03-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14457. Cabaj Iwona. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 403/19, X GUp 231/19. [BMSiG-14061/2019] Dnia 11 marca 2019 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt X GU 403/19), ogłosił upadłość Iwony Cabaj (PESEL 56100202907), zamieszkałej: ul. Dudziarskiej 40B/41, 04-317 Warszawa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Edyty Dzielińskiej. Na syndyka wyznaczono Łukasza Cieślaka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 652). Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Sygn. akt X GUp 231/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14457

Dodano: 2019-03-19 09:37:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Cabaj Iwona w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14457. Cabaj Iwona. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 403/19, X GUp 231/19. [BMSiG-14061/2019] Dnia 11 marca 2019 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt X GU 403/19), ogłosił upadłość Iwony Cabaj (PESEL 56100202907), zamieszkałej: ul. Dudziarskiej 40B/41, 04-317 Warszawa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Edyty Dzielińskiej. Na syndyka wyznaczono Łukasza Cieślaka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 652). Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Sygn. akt X GUp 231/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14457

Dodano: 2019-03-19 09:37:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Duma Dorota w upadłości likwidacyjnej

2019-03-01 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14458. Duma Dorota. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 13/19of. [BMSiG-13850/2019] Postanowieniem z dnia 1 marca 2019 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Doroty Dumy o ogłoszenie upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Doroty Dumy zamieszkałej w Jedlni-Letnisko, ul. 1000-lecia 23 m. 2, posługującej się numerem PESEL 62061407923, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku upadłej; II. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłej; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza SSR Pawła Lechowicza; V. wyznaczyć na syndyka Krzysztofa Wypycha - wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod nr 282. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14458

Dodano: 2019-03-19 09:39:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Duma Dorota w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14458. Duma Dorota. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 13/19of. [BMSiG-13850/2019] Postanowieniem z dnia 1 marca 2019 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Doroty Dumy o ogłoszenie upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Doroty Dumy zamieszkałej w Jedlni-Letnisko, ul. 1000-lecia 23 m. 2, posługującej się numerem PESEL 62061407923, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku upadłej; II. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłej; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza SSR Pawła Lechowicza; V. wyznaczyć na syndyka Krzysztofa Wypycha - wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod nr 282. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14458

Dodano: 2019-03-19 09:39:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Cyganek Kaja w upadłości likwidacyjnej

2019-03-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14459. Cyganek Kaja. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 991/18, VIII GUp 103/19. [BMSiG-13984/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 12.03.2019 r., sygn. akt: VIII GU 991/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Kai Cyganek (PESEL 82091806709) zamieszkałej pod adresem: ulica Piotra Skargi 3, 32-020 Wieliczka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Macieja Rejzerewicza; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości Ewę Wiśniewską - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1048; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015\848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 103/19. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14459

Dodano: 2019-03-19 09:42:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Cyganek Kaja w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14459. Cyganek Kaja. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 991/18, VIII GUp 103/19. [BMSiG-13984/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 12.03.2019 r., sygn. akt: VIII GU 991/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Kai Cyganek (PESEL 82091806709) zamieszkałej pod adresem: ulica Piotra Skargi 3, 32-020 Wieliczka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Macieja Rejzerewicza; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości Ewę Wiśniewską - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1048; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015\848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 103/19. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14459

Dodano: 2019-03-19 09:42:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Dul Wioletta w upadłości likwidacyjnej

2019-02-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14460. Dul Wioletta. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 25/19, V GUp 114/19. [BMSiG-14012/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 28 lutego 2019 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 25/19, ogłosił upadłość w stosunku do Upadłej - Wioletty Dul, zam.: Stalowa Wola, PESEL: 75030610884 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt V GUp 114/19. Wzywa się wierzycieli Upadłej do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie - SSR Lesława Zawady. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie - Artura Kosiorowskiego, numer licencji 337. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14460

Dodano: 2019-03-19 09:43:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Dul Wioletta w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14460. Dul Wioletta. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 25/19, V GUp 114/19. [BMSiG-14012/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 28 lutego 2019 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 25/19, ogłosił upadłość w stosunku do Upadłej - Wioletty Dul, zam.: Stalowa Wola, PESEL: 75030610884 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt V GUp 114/19. Wzywa się wierzycieli Upadłej do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie - SSR Lesława Zawady. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie - Artura Kosiorowskiego, numer licencji 337. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14460

Dodano: 2019-03-19 09:43:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dzierżek Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2019-03-01 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14461. Dzierżek Magdalena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2677/18, X GUp 196/19. [BMSiG-13863/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie o sygn. akt X GU 2677/18 ogłosił upadłość Magdaleny Dzierżek, zamieszkałej w Warszawie, ul. Wiktorska 82 lok. 4, (02-582) PESEL 76082308840, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Małgorzaty Jarosińskiej (nr licencji 859). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 196/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14461

Dodano: 2019-03-19 09:44:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dzierżek Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14461. Dzierżek Magdalena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2677/18, X GUp 196/19. [BMSiG-13863/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie o sygn. akt X GU 2677/18 ogłosił upadłość Magdaleny Dzierżek, zamieszkałej w Warszawie, ul. Wiktorska 82 lok. 4, (02-582) PESEL 76082308840, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Małgorzaty Jarosińskiej (nr licencji 859). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 196/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14461

Dodano: 2019-03-19 09:44:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Fereńczuk Renata w upadłości likwidacyjnej

2019-03-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14462. Fereńczuk Renata. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1065/18, VIII GUp 99/19. [BMSiG-14028/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11.03.2019 r., sygn. akt VIII GU 1065/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Renaty Fereńczuk (PESEL 73040809669), zamieszkałej pod adresem: ul. Krzywa 10a, 30-199 Rząska, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Ewę Włoczewską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Piotra Lenera - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 61; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 99/19. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14462

Dodano: 2019-03-19 09:45:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Fereńczuk Renata w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14462. Fereńczuk Renata. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1065/18, VIII GUp 99/19. [BMSiG-14028/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11.03.2019 r., sygn. akt VIII GU 1065/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Renaty Fereńczuk (PESEL 73040809669), zamieszkałej pod adresem: ul. Krzywa 10a, 30-199 Rząska, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Ewę Włoczewską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Piotra Lenera - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 61; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 99/19. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14462

Dodano: 2019-03-19 09:45:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Klewar Jakub w upadłości likwidacyjnej

2019-03-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14463. Klewar Jakub. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 907/18, VIII GUp 108/19. [BMSiG-14023/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 13.03.2019 r., sygn. akt VIII GU 907/18, Sąd postanowił I. ogłosić upadłość Jakuba Klewara (PESEL 86052914052), zamieszkałego przy al. Daszyńskiego 20/11, 31-534 Kraków - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Agnieszkę Rudol; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Szarańca - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 31; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 108/19. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14463

Dodano: 2019-03-19 09:46:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Klewar Jakub w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14463. Klewar Jakub. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 907/18, VIII GUp 108/19. [BMSiG-14023/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 13.03.2019 r., sygn. akt VIII GU 907/18, Sąd postanowił I. ogłosić upadłość Jakuba Klewara (PESEL 86052914052), zamieszkałego przy al. Daszyńskiego 20/11, 31-534 Kraków - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Agnieszkę Rudol; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Szarańca - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 31; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 108/19. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14463

Dodano: 2019-03-19 09:46:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Harlender Iwona w upadłości likwidacyjnej

2019-02-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14464. Harlender Iwona. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 44/19, V GUp 106/19. [BMSiG-13972/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, postanowieniem z dnia 27 lutego 2019 r., sygn. akt V GU 44/19, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Dłużniczki Ireny Harlender, zam. Przemyśl, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o ogłoszenie upadłości postanowił: I. ogłosić upadłość Dłużniczki Ireny Harlender, zam. Przemyśl, numer PESEL: 56010414126, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, II. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego, III. wyznaczyć Syndyka Masy Upadłości w osobie Artura Bobrowicza, numer lic. 211, IV. wezwać Wierzycieli Upadłej do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni, licząc od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt V GUp 106/19. Zgłoszenia wierzytelności w dwóch egzemplarzach, opatrzone sygn. akt V GUp 106/19, należy przesłać na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14464

Dodano: 2019-03-19 09:47:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Harlender Iwona w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14464. Harlender Iwona. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 44/19, V GUp 106/19. [BMSiG-13972/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, postanowieniem z dnia 27 lutego 2019 r., sygn. akt V GU 44/19, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Dłużniczki Ireny Harlender, zam. Przemyśl, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o ogłoszenie upadłości postanowił: I. ogłosić upadłość Dłużniczki Ireny Harlender, zam. Przemyśl, numer PESEL: 56010414126, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, II. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego, III. wyznaczyć Syndyka Masy Upadłości w osobie Artura Bobrowicza, numer lic. 211, IV. wezwać Wierzycieli Upadłej do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni, licząc od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt V GUp 106/19. Zgłoszenia wierzytelności w dwóch egzemplarzach, opatrzone sygn. akt V GUp 106/19, należy przesłać na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14464

Dodano: 2019-03-19 09:47:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Filipek Patrycja w upadłości likwidacyjnej

2019-03-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14465. Filipek Patrycja. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2496/18, X GUp 240/19. [BMSiG-14010/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie o sygn. akt X GU 2496/18 ogłosił upadłość Patrycji Filipek, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Sarmackiej 28A m. 56 (kod pocztowy 02-972), numer PESEL 82010100387, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Danuty Błachnio (nr licencji 693). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt X GUp 240/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14465

Dodano: 2019-03-19 09:48:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Filipek Patrycja w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14465. Filipek Patrycja. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2496/18, X GUp 240/19. [BMSiG-14010/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie o sygn. akt X GU 2496/18 ogłosił upadłość Patrycji Filipek, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Sarmackiej 28A m. 56 (kod pocztowy 02-972), numer PESEL 82010100387, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Danuty Błachnio (nr licencji 693). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt X GUp 240/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14465

Dodano: 2019-03-19 09:49:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Gorazd Renata w upadłości likwidacyjnej

2019-02-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14466. Gorazd Renata. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 10/19, V GUp 78/19. [BMSiG-13995/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 lutego 2019 r., sygn. akt V GU 10/19, ogłosił upadłość dłużniczki Renaty Gorazd, nr PESEL 83041614708, zamieszkałej w miejscowości Gierczyce nr 29, 27-532 Wojciechowice; określił, że Upadła Renata Gorazd jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył Syndyka w osobie Anny Garbacz, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 784; wezwał wierzycieli Upadłej, aby zgłaszali swoje wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe będzie się toczyło pod sygn. akt V GUp 78/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14466

Dodano: 2019-03-19 09:50:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Gorazd Renata w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14466. Gorazd Renata. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 10/19, V GUp 78/19. [BMSiG-13995/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 lutego 2019 r., sygn. akt V GU 10/19, ogłosił upadłość dłużniczki Renaty Gorazd, nr PESEL 83041614708, zamieszkałej w miejscowości Gierczyce nr 29, 27-532 Wojciechowice; określił, że Upadła Renata Gorazd jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył Syndyka w osobie Anny Garbacz, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 784; wezwał wierzycieli Upadłej, aby zgłaszali swoje wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe będzie się toczyło pod sygn. akt V GUp 78/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14466

Dodano: 2019-03-19 09:50:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Goździk Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2019-03-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14467. Goździk Jarosław. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 151/18of. [BMSiG-13855/2019] Postanowieniem z dnia 12 marca 2019 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Jarosława Goździka o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanawia: I. ogłosić upadłość Jarosława Goździka, zamieszkałego w Starym Gózdzie 15, gm. Stara Błotnica, PESEL 85030507859, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku upadłego; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza SSR Pawła Lechowicza; V. wyznaczyć na syndyka Waldemara Kowalskiego - wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod nr 405. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14467

Dodano: 2019-03-19 09:51:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Goździk Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14467. Goździk Jarosław. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 151/18of. [BMSiG-13855/2019] Postanowieniem z dnia 12 marca 2019 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Jarosława Goździka o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanawia: I. ogłosić upadłość Jarosława Goździka, zamieszkałego w Starym Gózdzie 15, gm. Stara Błotnica, PESEL 85030507859, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku upadłego; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza SSR Pawła Lechowicza; V. wyznaczyć na syndyka Waldemara Kowalskiego - wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod nr 405. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14467

Dodano: 2019-03-19 09:51:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Kalarus Zdzisława w upadłości likwidacyjnej

2019-01-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14468. Kalarus Zdzisława. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 360/18, V GUp 39/19. [BMSiG-14029/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 30 stycznia 2019 r. ogłosił upadłość dłużniczki Zdzisławy Kalarus, nr PESEL 54012515289, zamieszkałej: 28-300 Wodzisław, Zagaje 99 m. 1; określił, że upadła Zdzisława Kalarus jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz - Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Radosława Gąski, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 539; wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu Rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz. Urz. UE L nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 39/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14468

Dodano: 2019-03-19 09:52:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Kalarus Zdzisława w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14468. Kalarus Zdzisława. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 360/18, V GUp 39/19. [BMSiG-14029/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 30 stycznia 2019 r. ogłosił upadłość dłużniczki Zdzisławy Kalarus, nr PESEL 54012515289, zamieszkałej: 28-300 Wodzisław, Zagaje 99 m. 1; określił, że upadła Zdzisława Kalarus jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz - Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Radosława Gąski, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 539; wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu Rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz. Urz. UE L nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 39/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14468

Dodano: 2019-03-19 09:52:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kil Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2019-03-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14469. Kil Ryszard. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1148/18, VIII GUp 106/19. [BMSiG-13987/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 12 marca 2019 r., sygn. akt (VIII GU 1148/18), postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Ryszarda Kila (PESEL 51120205396), zamieszkałego przy ul. Piłsudskiego 41, 34-500 Zakopane, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Barbarę Fela; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Gąsienicy-Laskowego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 546; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 106/19. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14469

Dodano: 2019-03-19 09:53:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kil Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14469. Kil Ryszard. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1148/18, VIII GUp 106/19. [BMSiG-13987/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 12 marca 2019 r., sygn. akt (VIII GU 1148/18), postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Ryszarda Kila (PESEL 51120205396), zamieszkałego przy ul. Piłsudskiego 41, 34-500 Zakopane, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Barbarę Fela; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Gąsienicy-Laskowego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 546; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 106/19. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14469

Dodano: 2019-03-19 09:53:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Kłosok Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-03-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14470. Kłosok Ewa. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 808/18, XII GUp 61/19. [BMSiG-13893/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7 marca 2019 r., sygn. akt XII GU 808/18, ogłosił upadłość dłużniczki Ewy Kłosok, zamieszkałej w Czyżowicach, numer PESEL: 79112213220, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie ASR Magdaleny Michalskiej-Kania oraz syndyka masy upadłości w osobie Macieja Bobkowskiego (lic. 430). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015 nr 141, str. 19; dalej jako: rozporządzenie nr 2015/848), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować pod sygn. akt XII GUp 61/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14470

Dodano: 2019-03-19 09:54:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Kłosok Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14470. Kłosok Ewa. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 808/18, XII GUp 61/19. [BMSiG-13893/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7 marca 2019 r., sygn. akt XII GU 808/18, ogłosił upadłość dłużniczki Ewy Kłosok, zamieszkałej w Czyżowicach, numer PESEL: 79112213220, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie ASR Magdaleny Michalskiej-Kania oraz syndyka masy upadłości w osobie Macieja Bobkowskiego (lic. 430). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015 nr 141, str. 19; dalej jako: rozporządzenie nr 2015/848), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować pod sygn. akt XII GUp 61/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14470

Dodano: 2019-03-19 09:55:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Korbacz Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-02-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14471. Korbacz Elżbieta. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 41/19, V GUp 63/19. [BMSiG-13991/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 14 lutego 2019 r., sygn. akt V GU 41/19, ogłosił upadłość dłużniczki Elżbiety Korbacz, nr PESEL: 46100406869, zamieszkałej w miejscowości 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Piłsudskiego 29/47; określił, że Upadła Elżbieta Korbacz jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył Syndyka w osobie Anny Garbacz, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 784; wezwał wierzycieli Upadłej, aby zgłaszali swoje wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe będzie się toczyło pod sygn. akt V GUp 63/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14471

Dodano: 2019-03-19 09:56:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Korbacz Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14471. Korbacz Elżbieta. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 41/19, V GUp 63/19. [BMSiG-13991/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 14 lutego 2019 r., sygn. akt V GU 41/19, ogłosił upadłość dłużniczki Elżbiety Korbacz, nr PESEL: 46100406869, zamieszkałej w miejscowości 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Piłsudskiego 29/47; określił, że Upadła Elżbieta Korbacz jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył Syndyka w osobie Anny Garbacz, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 784; wezwał wierzycieli Upadłej, aby zgłaszali swoje wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe będzie się toczyło pod sygn. akt V GUp 63/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14471

Dodano: 2019-03-19 09:56:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Koston Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-02-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14472. Koston Agnieszka. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 418/18, V GUp 50/19. [BMSiG-14045/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 11 lutego 2019 r. ogłosił upadłość dłużniczki Agnieszki Koston, nr PESEL 39101512729, zamieszkałej w miejscowości Pękosław 49, 28-330 Wodzisław, określił, że upadła Agnieszka Koston jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie Anny Poborskiej - sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Radosława Gąski posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 539; wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz. Urz. UE L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 50/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14472

Dodano: 2019-03-19 09:57:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Koston Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14472. Koston Agnieszka. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 418/18, V GUp 50/19. [BMSiG-14045/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 11 lutego 2019 r. ogłosił upadłość dłużniczki Agnieszki Koston, nr PESEL 39101512729, zamieszkałej w miejscowości Pękosław 49, 28-330 Wodzisław, określił, że upadła Agnieszka Koston jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie Anny Poborskiej - sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Radosława Gąski posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 539; wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz. Urz. UE L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 50/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14472

Dodano: 2019-03-19 09:57:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Królak Agnieszka i Królak Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-02-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14473. Królak Agnieszka i Królak Krzysztof. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 671/18. [BMSiG-13873/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie sygn. akt XV GU 671/18 ogłosił upadłość Agnieszki Królak (numer PESEL: 76122205922), nieprowadzącej działalności gospodarczej, i Krzysztofa Królak (numer PESEL: 75071305697), nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Adama Sikorskiego oraz sędziego komisarza w osobie SSR Doroty Podolskiej-Skwierczyńskiej, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłych, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14473

Dodano: 2019-03-19 09:58:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Królak Agnieszka i Królak Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14473. Królak Agnieszka i Królak Krzysztof. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 671/18. [BMSiG-13873/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie sygn. akt XV GU 671/18 ogłosił upadłość Agnieszki Królak (numer PESEL: 76122205922), nieprowadzącej działalności gospodarczej, i Krzysztofa Królak (numer PESEL: 75071305697), nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Adama Sikorskiego oraz sędziego komisarza w osobie SSR Doroty Podolskiej-Skwierczyńskiej, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłych, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14473

Dodano: 2019-03-19 09:58:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Kubiak Marianna w upadłości likwidacyjnej

2019-02-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14474. Kubiak Marianna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 41/19. [BMSiG-13919/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 15.02.2019 r. w sprawie sygn. akt XV GU 41/19, ogłosił upadłość Marianny Kubiak (numer PESEL: 32081404925) nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Doroty Podolskiej-Skwierczyńskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Adama Sikorskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 493), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14474

Dodano: 2019-03-19 09:59:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Kubiak Marianna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14474. Kubiak Marianna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 41/19. [BMSiG-13919/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 15.02.2019 r. w sprawie sygn. akt XV GU 41/19, ogłosił upadłość Marianny Kubiak (numer PESEL: 32081404925) nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Doroty Podolskiej-Skwierczyńskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Adama Sikorskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 493), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14474

Dodano: 2019-03-19 09:59:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kwiatkowska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-03-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14475. Kwiatkowska Małgorzata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2276/18, X GUp 237/19. [BMSiG-14006/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie o sygn. akt X GU 2276/18 ogłosił upadłość Małgorzaty Kwiatkowskiej, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Ząbkowskiej 11 m. 5 (kod pocztowy 03-736), numer PESEL 77052213487, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Żuławy oraz syndyka w osobie Danuty Błachnio (nr licencji 693). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt X GUp 237/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14475

Dodano: 2019-03-19 10:00:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kwiatkowska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14475. Kwiatkowska Małgorzata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2276/18, X GUp 237/19. [BMSiG-14006/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie o sygn. akt X GU 2276/18 ogłosił upadłość Małgorzaty Kwiatkowskiej, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Ząbkowskiej 11 m. 5 (kod pocztowy 03-736), numer PESEL 77052213487, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Żuławy oraz syndyka w osobie Danuty Błachnio (nr licencji 693). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt X GUp 237/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14475

Dodano: 2019-03-19 10:00:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Matusik Wiesława w upadłości likwidacyjnej

2019-03-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14476. Matusik Wiesława. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1062/18, VIII GUp 107/19. [BMSiG-13960/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 12 marca 2019 r., sygn. akt (VIII GU 1062/18), postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Wiesławy Matusik (PESEL 86042615464), zamieszkałej: Binczarowa 246, 33-332 Florynka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Barbarę Fela; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Gąsienicy-Laskowego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 546; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 107/19. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14476

Dodano: 2019-03-19 10:01:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Matusik Wiesława w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14476. Matusik Wiesława. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1062/18, VIII GUp 107/19. [BMSiG-13960/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 12 marca 2019 r., sygn. akt (VIII GU 1062/18), postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Wiesławy Matusik (PESEL 86042615464), zamieszkałej: Binczarowa 246, 33-332 Florynka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Barbarę Fela; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Gąsienicy-Laskowego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 546; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 107/19. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14476

Dodano: 2019-03-19 10:02:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Łabejszo-Włoczewska Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14477. Łabejszo-Włoczewska Grażyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 329/19, X GUp 200/19. [BMSiG-13996/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie o sygn. akt X GU 329/19 ogłosił upadłość Grażyny Łabejszo-Włoczewskiej, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Słodowiec 1 lok. 13 (kod pocztowy 01-708), numer PESEL 68082609427, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Edyty Dzielińskiej oraz syndyka w osobie Danuty Błachnio (nr licencji 693). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt X GUp 200/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14477

Dodano: 2019-03-19 10:03:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Łabejszo-Włoczewska Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14477. Łabejszo-Włoczewska Grażyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 329/19, X GUp 200/19. [BMSiG-13996/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie o sygn. akt X GU 329/19 ogłosił upadłość Grażyny Łabejszo-Włoczewskiej, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Słodowiec 1 lok. 13 (kod pocztowy 01-708), numer PESEL 68082609427, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Edyty Dzielińskiej oraz syndyka w osobie Danuty Błachnio (nr licencji 693). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt X GUp 200/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14477

Dodano: 2019-03-19 10:03:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Malewska Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-03-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14478. Malewska Maria. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 23/19. [BMSiG-13881/2019] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 7 marca 2019 r. została ogłoszona upadłość Marii Malewskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. w Tomaszowie Mazowieckim, PESEL 47081902946. obejmująca likwidację majątku. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Marzenę Fołtyn- -Banaszczyk, a na syndyka Huberta Sidowskiego. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego Komisarza w dwóch egzemplarzach - w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia na adres tut. Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 23/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14478

Dodano: 2019-03-19 10:04:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Malewska Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14478. Malewska Maria. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 23/19. [BMSiG-13881/2019] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 7 marca 2019 r. została ogłoszona upadłość Marii Malewskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. w Tomaszowie Mazowieckim, PESEL 47081902946. obejmująca likwidację majątku. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Marzenę Fołtyn- -Banaszczyk, a na syndyka Huberta Sidowskiego. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego Komisarza w dwóch egzemplarzach - w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia na adres tut. Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 23/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14478

Dodano: 2019-03-19 10:04:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Morzyniec Alojzy w upadłości likwidacyjnej

2019-03-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14479. Morzyniec Alojzy. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1068/18, VIII GUp 100/19. [BMSiG-13979/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11.03.2019 r., sygn. akt (VIII GU 1068/18), postanowił: I. ogłosić upadłość Alojzego Morzyńca, zamieszkałego: Kraków, os. Piastów 1C/5, PESEL: 47051203037 - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Aleksandrę Machowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Petrów, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 863; VI. uznać, że sądy polskie posiadają w niniejszej sprawie jurysdykcję na podstawie art. 382 p.u. oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. stwierdzić, że postępowanie niniejsze jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 2015/848; VIII. przyznać od Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie dla pełnomocnika z urzędu - adwokat Małgorzaty Żurek z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej kwotę 2.214 zł (dwa tysiące dwieście czternaście złotych) brutto, w tym z tytułu podatku VAT (według stawki 23%) - kwotę 414 zł (czterysta czternaście złotych). Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na pkt VI postanowienia o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 100/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14479

Dodano: 2019-03-19 10:05:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Morzyniec Alojzy w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14479. Morzyniec Alojzy. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1068/18, VIII GUp 100/19. [BMSiG-13979/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11.03.2019 r., sygn. akt (VIII GU 1068/18), postanowił: I. ogłosić upadłość Alojzego Morzyńca, zamieszkałego: Kraków, os. Piastów 1C/5, PESEL: 47051203037 - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Aleksandrę Machowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Petrów, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 863; VI. uznać, że sądy polskie posiadają w niniejszej sprawie jurysdykcję na podstawie art. 382 p.u. oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. stwierdzić, że postępowanie niniejsze jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 2015/848; VIII. przyznać od Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie dla pełnomocnika z urzędu - adwokat Małgorzaty Żurek z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej kwotę 2.214 zł (dwa tysiące dwieście czternaście złotych) brutto, w tym z tytułu podatku VAT (według stawki 23%) - kwotę 414 zł (czterysta czternaście złotych). Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na pkt VI postanowienia o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 100/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14479

Dodano: 2019-03-19 10:05:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Przebinda Stefan w upadłości likwidacyjnej

2019-03-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14480. Przebinda Stefan. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1124/18, VIII GUp 105/19. [BMSiG-13997/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 12 marca 2019 r., sygn. akt: (VIII GU 1124/18), postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Stefana Przebindy (PESEL 45032906056), zamieszkałego przy ul. Okólnej 26/120, 30-669 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Barbarę Fela; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Macieja Knopka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1140; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015\848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 105/19. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14480

Dodano: 2019-03-19 10:06:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Przebinda Stefan w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14480. Przebinda Stefan. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1124/18, VIII GUp 105/19. [BMSiG-13997/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 12 marca 2019 r., sygn. akt: (VIII GU 1124/18), postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Stefana Przebindy (PESEL 45032906056), zamieszkałego przy ul. Okólnej 26/120, 30-669 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Barbarę Fela; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Macieja Knopka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1140; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015\848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 105/19. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14480

Dodano: 2019-03-19 10:06:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Mikulska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-01 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14481. Mikulska Katarzyna. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 267/18, V GUp 29/19. [BMSiG-13958/2019] Syndyk Masy Upadłości zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Opolu postanowieniem z dnia 1.03.2019 r., sygn. akt V GU 267/18, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Katarzyny Mikulskiej, zam. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Wiklinowa 51, identyfikującej się nr PESEL 75020612762, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie SSR Liliany Krukowskiej, 3. wyznaczyć Syndyka w osobie Piotra Skorupa, 4. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej, 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14481

Dodano: 2019-03-19 10:07:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Mikulska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14481. Mikulska Katarzyna. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 267/18, V GUp 29/19. [BMSiG-13958/2019] Syndyk Masy Upadłości zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Opolu postanowieniem z dnia 1.03.2019 r., sygn. akt V GU 267/18, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Katarzyny Mikulskiej, zam. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Wiklinowa 51, identyfikującej się nr PESEL 75020612762, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie SSR Liliany Krukowskiej, 3. wyznaczyć Syndyka w osobie Piotra Skorupa, 4. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej, 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14481

Dodano: 2019-03-19 10:07:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Malewski Antoni w upadłości likwidacyjnej

2019-03-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14482. Malewski Antoni. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 24/19. [BMSiG-13876/2019] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 7 marca 2019 r. została ogłoszona upadłość Antoniego Malewskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. w Tomaszowie Mazowieckim, PESEL: 45082901636, obejmująca likwidację majątku. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Marzenę Fołtyn- -Banaszczyk, a na syndyka Huberta Sidowskiego. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego komisarza w dwóch egzemplarzach - w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia na adres tut. Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 24/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14482

Dodano: 2019-03-19 10:10:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Malewski Antoni w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14482. Malewski Antoni. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 24/19. [BMSiG-13876/2019] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 7 marca 2019 r. została ogłoszona upadłość Antoniego Malewskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. w Tomaszowie Mazowieckim, PESEL: 45082901636, obejmująca likwidację majątku. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Marzenę Fołtyn- -Banaszczyk, a na syndyka Huberta Sidowskiego. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego komisarza w dwóch egzemplarzach - w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia na adres tut. Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 24/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14482

Dodano: 2019-03-19 10:10:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Obała Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14483. Obała Krystyna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 512/18. [BMSiG-13902/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie sygn. akt XV GU 512/18, ogłosił upadłość Krystyny Obały (PESEL: 64031205560) nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Adama Sikorskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 493) oraz Sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Szwedy-Porzych, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14483

Dodano: 2019-03-19 10:11:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Obała Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14483. Obała Krystyna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 512/18. [BMSiG-13902/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie sygn. akt XV GU 512/18, ogłosił upadłość Krystyny Obały (PESEL: 64031205560) nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Adama Sikorskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 493) oraz Sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Szwedy-Porzych, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14483

Dodano: 2019-03-19 10:12:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Ogonowska Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2019-02-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14484. Ogonowska Jolanta. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 73/19. [BMSiG-13912/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 21 lutego 2019 roku ogłosił upadłość dłużniczki Jolanty Ogonowskiej, nr PESEL 45020903306, zamieszkałej w Suchedniowie przy ul. Bugaj 2A/25, określając że upadła Jolanta Ogonowska jest osoba fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Bogdana Stańka, sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Wojciecha Kuziela, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 476; wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz. UE L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu, oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 73/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14484

Dodano: 2019-03-19 10:13:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Ogonowska Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14484. Ogonowska Jolanta. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 73/19. [BMSiG-13912/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 21 lutego 2019 roku ogłosił upadłość dłużniczki Jolanty Ogonowskiej, nr PESEL 45020903306, zamieszkałej w Suchedniowie przy ul. Bugaj 2A/25, określając że upadła Jolanta Ogonowska jest osoba fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Bogdana Stańka, sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Wojciecha Kuziela, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 476; wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz. UE L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu, oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 73/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14484

Dodano: 2019-03-19 10:13:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Piwowar Czesław w upadłości likwidacyjnej

2019-03-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14485. Piwowar Czesław. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 44/18of. [BMSiG-13859/2019] Postanowieniem z dnia 12 marca 2019 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Czesława Piwowara o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanawia: I. ogłosić upadłość Czesława Piwowara zamieszkałego w Jedlińsku, ul. Kościuszki 19, PESEL 49021908674, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku upadłego; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza SSR Krzysztofa Dobrowolskiego; V. wyznaczyć na syndyka Marka Czubaka - wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod nr 407. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14485

Dodano: 2019-03-19 10:14:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Piwowar Czesław w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14485. Piwowar Czesław. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 44/18of. [BMSiG-13859/2019] Postanowieniem z dnia 12 marca 2019 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Czesława Piwowara o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanawia: I. ogłosić upadłość Czesława Piwowara zamieszkałego w Jedlińsku, ul. Kościuszki 19, PESEL 49021908674, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku upadłego; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza SSR Krzysztofa Dobrowolskiego; V. wyznaczyć na syndyka Marka Czubaka - wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod nr 407. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14485

Dodano: 2019-03-19 10:14:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Poteralska Bogumiła w upadłości likwidacyjnej

2019-03-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14486. Poteralska Bogumiła. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 20/19. [BMSiG-13922/2019] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 6 marca 2019 r. została ogłoszona upadłość Bogumiły Poteralskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. w Radomsku, ul. Starowiejska 171, posiadającej numer PESEL 71081611126, obejmująca likwidację majątku. Na Sędziego Komisarza wyznaczono ASR Grzegorza Oklejaka, a na syndyka Dorotę Borkowską, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 775. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego Komisarza w dwóch egzemplarzach - w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia na adres tut. Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 20/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14486

Dodano: 2019-03-19 10:15:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Poteralska Bogumiła w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14486. Poteralska Bogumiła. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 20/19. [BMSiG-13922/2019] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 6 marca 2019 r. została ogłoszona upadłość Bogumiły Poteralskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. w Radomsku, ul. Starowiejska 171, posiadającej numer PESEL 71081611126, obejmująca likwidację majątku. Na Sędziego Komisarza wyznaczono ASR Grzegorza Oklejaka, a na syndyka Dorotę Borkowską, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 775. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego Komisarza w dwóch egzemplarzach - w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia na adres tut. Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 20/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14486

Dodano: 2019-03-19 10:15:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Tańska Iwona w upadłości likwidacyjnej

2019-02-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14487. Tańska Iwona. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 8/19. [BMSiG-13891/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie sygn. akt XV GU 8/19 ogłosił upadłość Iwony Tańskiej (PESEL: 66011001502), nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Adama Sikorskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 493) oraz sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Napierały, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14487

Dodano: 2019-03-19 10:16:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Tańska Iwona w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14487. Tańska Iwona. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 8/19. [BMSiG-13891/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie sygn. akt XV GU 8/19 ogłosił upadłość Iwony Tańskiej (PESEL: 66011001502), nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Adama Sikorskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 493) oraz sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Napierały, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14487

Dodano: 2019-03-19 10:16:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Rybicka Hanna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14489. Rybicka Hanna. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 18/19, V GUp 27/19. [BMSiG-14041/2019] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, z dnia 12 marca 2019 roku, sygn. akt V GU 18/19, ogłoszono upadłość Hanny Rybickiej, PESEL 56120108045, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku i wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Wioletty Stefanowskiej oraz Syndyka masy upadłości w osobie Sebastiana Domańskiego, numer licencji 355. Z uwagi na powyższe wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie 1 miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z podaniem obecnej sygnatury akt V GUp 27/19. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 1 miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności winny spełniać wymogi formalne określone w przepisach ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14489

Dodano: 2019-03-19 14:02:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Rybicka Hanna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14489. Rybicka Hanna. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 18/19, V GUp 27/19. [BMSiG-14041/2019] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, z dnia 12 marca 2019 roku, sygn. akt V GU 18/19, ogłoszono upadłość Hanny Rybickiej, PESEL 56120108045, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku i wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Wioletty Stefanowskiej oraz Syndyka masy upadłości w osobie Sebastiana Domańskiego, numer licencji 355. Z uwagi na powyższe wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie 1 miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z podaniem obecnej sygnatury akt V GUp 27/19. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 1 miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności winny spełniać wymogi formalne określone w przepisach ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14489

Dodano: 2019-03-19 14:02:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Skuła Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2019-03-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14490. Skuła Stanisław. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 21/19, VIII GUp 46/19. [BMSiG-13657/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 11.03.2019 r., sygn. akt VIII GU 21/19, ogłosił upadłość Stanisława Skuły, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 56010610133, 42-470 Siewierz, ul. Warszawska 32. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckiej oraz syndyka w osobie Janusza Majdy, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 490. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 46/19. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14490

Dodano: 2019-03-19 14:03:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Skuła Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14490. Skuła Stanisław. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 21/19, VIII GUp 46/19. [BMSiG-13657/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 11.03.2019 r., sygn. akt VIII GU 21/19, ogłosił upadłość Stanisława Skuły, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 56010610133, 42-470 Siewierz, ul. Warszawska 32. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckiej oraz syndyka w osobie Janusza Majdy, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 490. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 46/19. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14490

Dodano: 2019-03-19 14:03:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Telatycka Bożena w upadłości likwidacyjnej

2019-03-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14491. Telatycka Bożena. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 2/19, VIII GUp 49/19. [BMSiG-13930/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie z wniosku Bożeny Telatyckiej, sygn. akt VIII GU 2/19, 11 marca 2019 roku postanowiono: 1. ogłosić upadłość dłużnika Bożeny Telatyckiej, zam.: ul. Rzemieślnicza 30A lok. 29, 15-788 Białystok, PESEL 61012307220, nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, 3. wezwać wierzycieli upadłej, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Dagmarę Danilewicz-Kuklik, a na syndyka masy upadłości Józefa Glińskiego (nr licencji 100), 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt VIII GUp 49/19. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14491

Dodano: 2019-03-19 14:04:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Telatycka Bożena w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14491. Telatycka Bożena. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 2/19, VIII GUp 49/19. [BMSiG-13930/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie z wniosku Bożeny Telatyckiej, sygn. akt VIII GU 2/19, 11 marca 2019 roku postanowiono: 1. ogłosić upadłość dłużnika Bożeny Telatyckiej, zam.: ul. Rzemieślnicza 30A lok. 29, 15-788 Białystok, PESEL 61012307220, nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, 3. wezwać wierzycieli upadłej, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Dagmarę Danilewicz-Kuklik, a na syndyka masy upadłości Józefa Glińskiego (nr licencji 100), 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt VIII GUp 49/19. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14491

Dodano: 2019-03-19 14:04:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Stoś Paweł w upadłości likwidacyjnej

2019-02-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14492. Stoś Paweł. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 227/18. [BMSiG-13924/2019] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygnaturze akt VI GU 227/18 postanowieniem z dnia 12 lutego 2019 r. postanowił: I. ogłosić upadłość Pawła Stosia, zamieszkałego przy os. XXX-lecia 5/6/10, 57-400 Nowa Ruda, posługującego się numerem PESEL 87113010838, obejmującą likwidację jego majątku; II. określić, iż upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Jerzego Szafrańskiego; VI. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Piechowiaka. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14492

Dodano: 2019-03-19 14:06:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Stoś Paweł w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14492. Stoś Paweł. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 227/18. [BMSiG-13924/2019] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygnaturze akt VI GU 227/18 postanowieniem z dnia 12 lutego 2019 r. postanowił: I. ogłosić upadłość Pawła Stosia, zamieszkałego przy os. XXX-lecia 5/6/10, 57-400 Nowa Ruda, posługującego się numerem PESEL 87113010838, obejmującą likwidację jego majątku; II. określić, iż upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Jerzego Szafrańskiego; VI. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Piechowiaka. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14492

Dodano: 2019-03-19 14:06:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Strychalska Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-03-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14493. Strychalska Danuta. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 138/18of. [BMSiG-13835/2019] Postanowieniem z dnia 5 marca 2019 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku dłużnika Danuty Strychalskiej o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanawia: I. ogłosić upadłość Danuty Strychalskiej, zamieszkałej w Radomiu przy ul. Gagarina 3/5/7 m. 311, PESEL nr 54021112846, będącej osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza SSR Wojciecha Lisowskiego; V. wyznaczyć na syndyka Waldemara Kowalskiego, nr licencji 405. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14493

Dodano: 2019-03-19 14:07:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Strychalska Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14493. Strychalska Danuta. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 138/18of. [BMSiG-13835/2019] Postanowieniem z dnia 5 marca 2019 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku dłużnika Danuty Strychalskiej o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanawia: I. ogłosić upadłość Danuty Strychalskiej, zamieszkałej w Radomiu przy ul. Gagarina 3/5/7 m. 311, PESEL nr 54021112846, będącej osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza SSR Wojciecha Lisowskiego; V. wyznaczyć na syndyka Waldemara Kowalskiego, nr licencji 405. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14493

Dodano: 2019-03-19 14:07:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Walczak Grażyna Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-03-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14494. Walczak Grażyna Barbara. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2155/18, X GUp 212/19. [BMSiG-14000/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie o sygn. akt X GU 2155/18 ogłosił upadłość Grażyny Barbary Walczak, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Kazimierza Wyki 7 lok. 109 (kod pocztowy 01-318), numer PESEL 54052600244, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Arkadiusza Zagrobelnego oraz syndyka w osobie Danuty Błachnio (nr licencji 693). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt X GUp 212/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14494

Dodano: 2019-03-19 14:08:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Walczak Grażyna Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14494. Walczak Grażyna Barbara. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2155/18, X GUp 212/19. [BMSiG-14000/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie o sygn. akt X GU 2155/18 ogłosił upadłość Grażyny Barbary Walczak, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Kazimierza Wyki 7 lok. 109 (kod pocztowy 01-318), numer PESEL 54052600244, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Arkadiusza Zagrobelnego oraz syndyka w osobie Danuty Błachnio (nr licencji 693). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt X GUp 212/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14494

Dodano: 2019-03-19 14:08:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Walecki Sławomir w upadłości likwidacyjnej

2018-11-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14495. Walecki Sławomir. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 507/18. [BMSiG-13871/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 507/18 ogłosił upadłość Sławomira Waleckiego (numer PESEL: 75112701673), jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka - Tomasza Szulca (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1162), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14495

Dodano: 2019-03-19 14:09:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Walecki Sławomir w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14495. Walecki Sławomir. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 507/18. [BMSiG-13871/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 507/18 ogłosił upadłość Sławomira Waleckiego (numer PESEL: 75112701673), jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka - Tomasza Szulca (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1162), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14495

Dodano: 2019-03-19 14:09:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Węcławek Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14496. Węcławek Mariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2493/18, X GUp 198/19. [BMSiG-14043/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie o sygn. akt X GU 2493/18 ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Mariusza Węcławka (PESEL 56012605119), zamieszkałego w Warszawie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Iwony Małgorzaty Trzeciak (nr licencji 90). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Zgłoszeń należy dokonywać w dwóch egzemplarzach, do Sędziego komisarza, na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygn. akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości X GUp 198/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie jednego miesiąca od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14496

Dodano: 2019-03-19 14:10:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Węcławek Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14496. Węcławek Mariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2493/18, X GUp 198/19. [BMSiG-14043/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie o sygn. akt X GU 2493/18 ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Mariusza Węcławka (PESEL 56012605119), zamieszkałego w Warszawie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Iwony Małgorzaty Trzeciak (nr licencji 90). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Zgłoszeń należy dokonywać w dwóch egzemplarzach, do Sędziego komisarza, na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygn. akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości X GUp 198/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie jednego miesiąca od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14496

Dodano: 2019-03-19 14:10:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Wojtanowicz Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-03-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14497. Wojtanowicz Andrzej. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 839/18, VIII GUp 102/19. [BMSiG-14015/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 12.03.2019 r., sygn. akt VIII GU 839/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Andrzeja Wojtanowicza (PESEL 57061104031), zamieszkałego przy ul. Kolejowej 67, 33-130 Radłów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Ewę Włoczewską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Michała Kolczyńskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 582; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015\848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 102/19. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14497

Dodano: 2019-03-19 14:11:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Wojtanowicz Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14497. Wojtanowicz Andrzej. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 839/18, VIII GUp 102/19. [BMSiG-14015/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 12.03.2019 r., sygn. akt VIII GU 839/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Andrzeja Wojtanowicza (PESEL 57061104031), zamieszkałego przy ul. Kolejowej 67, 33-130 Radłów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Ewę Włoczewską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Michała Kolczyńskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 582; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015\848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 102/19. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14497

Dodano: 2019-03-19 14:11:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Wójtowicz Zofia w upadłości likwidacyjnej

2019-02-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14498. Wójtowicz Zofia. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 73/19, V GUp 107/19. [BMSiG-13901/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w dniu 27 lutego 2019 r. w sprawie o sygn. akt V GU 73/19 postanowił: I. ogłosić upadłość Zofii Wójtowicz, zam. Laszki, numer PESEL 54050820406, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie SSR Lesława Zawady; III. wyznaczyć Syndyka Masy Upadłości w osobie Piotra Sitko, numer licencji 816; IV. wezwać Wierzycieli Upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów (podając sygn. akt V GUp 107/19, pod którą prowadzone jest postępowanie upadłościowe). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14498

Dodano: 2019-03-19 14:12:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Wójtowicz Zofia w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14498. Wójtowicz Zofia. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 73/19, V GUp 107/19. [BMSiG-13901/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w dniu 27 lutego 2019 r. w sprawie o sygn. akt V GU 73/19 postanowił: I. ogłosić upadłość Zofii Wójtowicz, zam. Laszki, numer PESEL 54050820406, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie SSR Lesława Zawady; III. wyznaczyć Syndyka Masy Upadłości w osobie Piotra Sitko, numer licencji 816; IV. wezwać Wierzycieli Upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów (podając sygn. akt V GUp 107/19, pod którą prowadzone jest postępowanie upadłościowe). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14498

Dodano: 2019-03-19 14:12:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Wróblewski Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2019-03-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14499. Wróblewski Jerzy. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 21/19. [BMSiG-13910/2019] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 7 marca 2019 r. została ogłoszona upadłość Jerzego Wróblewskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. w Pławnie, PESEL 49091417296, obejmująca likwidację majątku. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Marzenę Fołtyn- -Banaszczyk, a na syndyka Piotra Bezata. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego komisarza w dwóch egzemplarzach - w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia na adres tut. Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 21/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14499

Dodano: 2019-03-19 14:13:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Wróblewski Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14499. Wróblewski Jerzy. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 21/19. [BMSiG-13910/2019] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 7 marca 2019 r. została ogłoszona upadłość Jerzego Wróblewskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. w Pławnie, PESEL 49091417296, obejmująca likwidację majątku. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Marzenę Fołtyn- -Banaszczyk, a na syndyka Piotra Bezata. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego komisarza w dwóch egzemplarzach - w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia na adres tut. Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 21/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14499

Dodano: 2019-03-19 14:13:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Zydroń Jan w upadłości likwidacyjnej

2019-03-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14500. Zydroń Jan. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 113/19, VIII GUp 104/19. [BMSiG-14034/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 12.03.2019 r., sygn. akt VIII GU 113/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Jana Zydronia (PESEL 49051505058) zamieszkałego pod adresem: ulica Kościuszki 67/5, 32-800 Brzesko, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Macieja Rejzerewicza; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości Roberta Lasaka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1135; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 104/19. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14500

Dodano: 2019-03-19 14:14:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Zydroń Jan w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14500. Zydroń Jan. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 113/19, VIII GUp 104/19. [BMSiG-14034/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 12.03.2019 r., sygn. akt VIII GU 113/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Jana Zydronia (PESEL 49051505058) zamieszkałego pod adresem: ulica Kościuszki 67/5, 32-800 Brzesko, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Macieja Rejzerewicza; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości Roberta Lasaka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1135; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 104/19. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14500

Dodano: 2019-03-19 14:14:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Burzmińska Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2019-01-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14501. Burzmińska Grażyna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 244/18, VIII GUp 51/19. [BMSiG-14124/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11.01.2019 r., sygn. akt VIII GU 244/18, ogłosił upadłość Grażyny Burzmińskiej (numer PESEL 72043013226), zamieszkałej w Brzegu Dolnym przy ul. Fabrycznej 18/2, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Mądrego i syndyka w osobie Sylwii Żarczyńskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 206). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2171), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015 r. ze zm.). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 51/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoby te mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14501

Dodano: 2019-03-19 14:16:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Burzmińska Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14501. Burzmińska Grażyna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 244/18, VIII GUp 51/19. [BMSiG-14124/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11.01.2019 r., sygn. akt VIII GU 244/18, ogłosił upadłość Grażyny Burzmińskiej (numer PESEL 72043013226), zamieszkałej w Brzegu Dolnym przy ul. Fabrycznej 18/2, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Mądrego i syndyka w osobie Sylwii Żarczyńskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 206). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2171), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015 r. ze zm.). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 51/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoby te mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14501

Dodano: 2019-03-19 14:16:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Mazurowski Maciej Rafał w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14502. Mazurowski Maciej Rafał. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 91/18. [BMSiG-14058/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Macieja Rafała Mazurowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 85091409651), sygn. akt V GUp 91/18, syndyk w dniu 27.02.2019 r. złożył pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ulicy Tumskiej 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14502

Dodano: 2019-03-19 14:16:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Drozd-Rusak Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14503. Drozd-Rusak Anna. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 158/18 „of”. [BMSiG-13963/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Anny Drozd-Rusak, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 158/18 „of”), została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 19 lutego 2019 r. lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18 i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko nim sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14503

Dodano: 2019-03-19 14:16:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

APART-HOUSE Agata Siry w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14504. Siry Agata prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą APART-HOUSE Agata Siry w upadłości w Rzeszowie. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 162/18. [BMSiG-14025/2019] Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej Agaty Siry prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą APART-HOUSE Agata Siry z siedzibą w Rzeszowie, nr PESEL 79090813588, NIP 7952031419, sygn. akt V GUp 162/18, zawiadamia, że sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi główną listę wierzytelności oraz I uzupełniającą listę wierzytelności, które może przeglądać każdy zainteresowany w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p. u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. list wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14504

Dodano: 2019-03-19 14:17:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Augustyniak Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14505. Augustyniak Tomasz. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 69/16/Ap-4. [BMSiG-13948/2019] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności, poz. 14, w postępowaniu upadłościowym Tomasza Augustyniaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. Bełchatów, PESEL 75082303879 - sygn. akt V GUp 69/16/Ap-4. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 22)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14505

Dodano: 2019-03-19 14:17:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Bielecki Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14506. Bielecki Tomasz. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 40/18. [BMSiG-13950/2019] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu V uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Tomasza Bieleckiego, sygn. akt VI GUp 40/18. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11, pokój 18, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14506

Dodano: 2019-03-19 14:17:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Borowik Jerzy Czesław w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14507. Borowik Jerzy Czesław. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 39/18 „of”. [BMSiG-13848/2019] Sędzia Komisarz masy upadłości Jerzego Czesława Borowika, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 39/18 „of”, zawiadamia, iż została sporządzona lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym w Elblągu przy ul. płk Dąbka 21 (czytelnia akt - pok. 15), i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14507

Dodano: 2019-03-19 14:18:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

P.U.H. Dariusz Szut w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14508. Szut Dariusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. Dariusz Szut w Olsztynie. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 11/12. [BMSiG-14042/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Dariusza Szut - osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. Dariusz Szut w Olsztynie - podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp 11/12 syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 4. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C pokój 109 (tel. 89 676-03-03, 89 676-03-06). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14508

Dodano: 2019-03-19 14:18:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Dedio Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14509. Dedio Grażyna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 270/18. [BMSiG-13992/2019] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Grażyny Dedio, zam.: Przemyśl, PESEL 53090900541, sygn. akt V GUp 270/18, Sądu Rejonowego w Rzeszowie, zawiadamia, iż została sporządzona i przekazana Sędziemu Komisarzowi główna lista wierzytelności. Listę tę, może przeglądać każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.) w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą, na warunkach określonych w art. 256-258 p.u., złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14509

Dodano: 2019-03-19 14:18:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Domżał Urszula w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14510. Domżał Urszula. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 58/16/Ap-4. [BMSiG-13941/2019] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności, poz. 4, w postępowaniu upadłościowym Urszuli Domżał, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Łódź, PESEL 58091006289 - sygn. akt V GUp 58/16/Ap-4. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 22)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14510

Dodano: 2019-03-19 14:19:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Rybnik Dorota w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14511. Rybnik Dorota. Sąd Rejonowy w Białymstoku, Vlll Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 221/18. [BMSiG-14017/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, Vlll Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk w dniu 11.03.2019 roku przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 1 w postępowaniu upadłościowym dot. Doroty Rybnik, PESEL 75090507405, sygn. akt VIll GUp 221/18. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - wierzyciel, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14511

Dodano: 2019-03-19 14:19:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Fakt Budownictwo Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14512. FAKT BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Kielcach. KRS 0000212367. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 lipca 2004 r., sygn. akt V GUp 9/12. [BMSiG-14064/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i złożona w dniu 28 listopada 2018 r. uzupełniająca lista wierzytelności masy upadłości FAKT BUDOWNICTWO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 9/12. Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach - Biuro Obsługi Interesantów przy ul. Warszawskiej 44. W terminie 14 dni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza - w trybie art. 256 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności lub co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14512

Dodano: 2019-03-19 14:19:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Fota S.A. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14513. FOTA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Gdyni. KRS 0000047702. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 września 2001 r., sygn. akt VI GUp 18/13. [BMSiG-13856/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym FOTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, sygn. akt VI GUp 18/13, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka masy upadłości uzupełniającej listy wierzytelności nr 6 i 7 w postępowaniu upadłościowym FOTA Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni oraz o możliwości przeglądania list wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu, a także o możliwości złożenia przez każdego wierzyciela umieszczonego na listach wierzytelności sprzeciwu co do uznania wierzytelności bądź w przypadku odmowy uznania wierzytelności, o możliwości złożenia sprzeciwu przez każdego, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz o możliwości złożenia sprzeciwu przez upadłego, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, w terminie dwóch tygodni od daty ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14513

Dodano: 2019-03-19 14:19:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Gardeła Jacek w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14514. Gardeła Jacek. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 340/18. [BMSiG-14063/2019] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Jacka Gardeły, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 340/18, ogłasza, że Syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu Komisarzowi I, II i III uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p. u.), natomiast każdy wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p.u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. list wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14514

Dodano: 2019-03-19 14:20:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Głuch Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14515. Głuch Marek. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 90/18of. [BMSiG-13907/2019] Zarządzeniem z dnia 12 marca 2019 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Marka Głucha, (numer PESEL 55031003470) ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o przekazaniu listy wierzytelności każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14515

Dodano: 2019-03-19 14:20:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Grajber Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14516. Grajber Ewa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 530/18. [BMSiG-14011/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255.2 Prawa upadłościowego została sporządzona i złożona do akt sprawy w dniu 7 lutego 2019 roku pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Ewy Grajber, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 530/18). Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, w godzinach pracy Sądu. W terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania - wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 256 Prawa upadłościowego pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14516

Dodano: 2019-03-19 14:20:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Iwański Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14517. Iwański Andrzej. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 15/16/Ap-2. [BMSiG-13944/2019] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności poz. 7 w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Iwańskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Tomaszów Mazowiecki, PESEL 67010117711, sygn. akt V GUp 15/16/Ap-2. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 4 (222)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 145017

Dodano: 2019-03-19 14:20:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Jaworska Mieczysława w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14518. Jaworska Mieczysława. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 119/18. [BMSiG-13982/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Mieczysławy Jaworskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 119/18), zawiadamia, że dnia 13 grudnia 2018 r. i 24 stycznia 2019 r. syndyk masy upadłości złożył listę wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, Wydziału V Gospodarczego, ul. Mickiewicza 10/16 p. nr 205; w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14518

Dodano: 2019-03-19 14:21:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Kazalski Józef w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14519. Kazalski Józef. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych,sygn. akt V GUp 55/18. [BMSiG-14059/2019] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Józefa Kazalskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 55/18 ogłasza, że Syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu Komisarzowi II uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.), natomiast każdy wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256- 258 p.u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14519

Dodano: 2019-03-19 14:21:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Knapik Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14520. Knapik Krzysztof. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 433/18. [BMSiG-14047/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Krzysztofa Knapika, PESEL: 74061712352 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt (VIII GUp 433/18), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności datowaną na 16.02.2019 r., oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B”, pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14520

Dodano: 2019-03-19 14:21:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Korban Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14521. Korban Mariusz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 140/18. [BMSiG-13980/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 28 stycznia 2019 r. złożona przez Syndyka masy upadłości pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności upadłego Mariusza Korbana (nr PESEL 79123109752), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 140/18 Sądu Rejonowego w Kielcach). Uzupełnienie listy wierzytelności zostało wyłożone do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ulicy Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia prawo złożenia sprzeciwu do uzupełnienia listy wierzytelności upadłego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14521

Dodano: 2019-03-19 14:21:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Krystek Marzena w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14522. Krystek Marzena. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 81/18/Ap-1. [BMSiG-13936/2019] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności, poz. 1-8 w postępowaniu upadłościowym Marzeny Krystek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. Piotrków Trybunalski, PESEL 80031706801 - sygn. akt V GUp 81/18/Ap-1. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 22)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14522

Dodano: 2019-03-19 14:22:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Kupidura Wiesława w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14523. Kupidura Wiesława. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 25/18of. [BMSiG-13875/2019] Zarządzeniem z dnia 12 marca 2019 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Wiesławy Kupidury, PESEL 59061907164, ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14523

Dodano: 2019-03-19 14:22:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Kurek Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14524. Kurek Ewa. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 94/18. [BMSiG-13882/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Ewy Kurek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp „of” 94/18 syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C, pokój 109 (tel. 89 676-03-03). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14524

Dodano: 2019-03-19 14:22:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Miedziak Marcin w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14525. Miedziak Marcin. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 70/18. [BMSiG-13990/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu po ogłoszeniu upadłości Marcina Miedziaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 70/18), zawiadamia, że dnia 2 stycznia i 7 lutego 2019 r. syndyk masy upadłości złożył listę wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziału Gospodarczego, ul. Mickiewicza 10/16 p. nr 205. W terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności, ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14525

Dodano: 2019-03-19 14:22:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Myszkowski Witold w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14526. Myszkowski Witold. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 841/18. [BMSiG-14095/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Witolda Myszkowskiego (PESEL 52101703430), zamieszkałego w Józefowie, sygn. akt X GUp 841/18, ogłasza, że syndyk sporządził i w dniu 27 lutego 2019 r. przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14526

Dodano: 2019-03-19 14:23:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

NORDSTERN LOGISTIC GROUP Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14527. NORDSTERN LOGISTIC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Gliwicach. KRS 0000496510. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 lutego 2014 r., sygn. akt XII GUp 70/18. [BMSiG-13857/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 70/18 dotyczącej upadłości Nordstern Logistic Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Gliwicach syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, przy ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14527

Dodano: 2019-03-19 14:23:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Nowalski Kamil w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14528. Nowalski Kamil. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 128/18. [BMSiG-13847/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk 4.03.2019 r. przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Kamila Nowalskiego, PESEL 86082813637, sygn. akt VIII GUp 128/18. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ulicy Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14528

Dodano: 2019-03-19 14:23:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Łyżwińska Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14529. Łyżwińska Teresa. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 58/18of. [BMSiG-13869/2019] Zarządzeniem z dnia 12 marca 2019 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Teresy Łyżwińskiej (numer PESEL 54100108087), ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14529

Dodano: 2019-03-19 14:23:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Stefanienko Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14530. Stefanienko Katarzyna. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 69/18. [BMSiG-13849/2019] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Stefanienko, sygn. akt VI GUp 69/18. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 11, pokój 10, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14530

Dodano: 2019-03-19 14:24:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Ruciński Sławomir w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14531. Ruciński Sławomir. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 66/18. [BMSiG-14054/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Sławomira Rucińskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 82071016551), sygn. akt V GUp 66/18, syndyk w dniu 1.03.2019 r. złożył drugą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ulicy Tumskiej 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo że była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14531

Dodano: 2019-03-19 14:24:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Smolak Adrian w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14532. Smolak Adrian. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 269/17. [BMSiG-13854/2019] XIV GUp 269/17 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344 ze zm.) została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 30 listopada 2018 roku lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Adriana Smolaka (PESEL 96012904979). Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 269/17. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14532

Dodano: 2019-03-19 14:24:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

UNI NS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14533. UNI NS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Kędzierzynie-Koźlu. KRS 0000494327. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 stycznia 2014 r., sygn. akt V GUp 102/18. [BMSiG-13969/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec UNI NS Spółka z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, pod sygn. akt V GUp 102/18, syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności, które każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, i w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć sprzeciw do Sądu co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14533

Dodano: 2019-03-19 14:24:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Starzak Bożena w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14534. Starzak Bożena. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 79/17. [BMSiG-14001/2019] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Bożeny Starzak, sygn. akt VI GUp 79/17. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 18, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14534

Dodano: 2019-03-19 14:25:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Stępień Bogusława w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14535. Stępień Bogusława. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 46/18of. [BMSiG-13903/2019] Zarządzeniem z dnia 13 marca 2019 roku Sędzia komisarza postępowania upadłościowego Bogusławy Stępień, PESEL 60011608905, ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14535

Dodano: 2019-03-19 14:25:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Szczęsny Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14536. Szczęsny Krzysztof. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 100/18of. [BMSiG-13913/2019] Zarządzeniem z dnia 12 marca 2019 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Krzysztofa Szczęsnego, PESEL 60062007678, ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o przekazaniu listy wierzytelności każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14536

Dodano: 2019-03-19 14:25:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wajda Zofia w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14537. Wajda Zofia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 701/18. [BMSiG-13866/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Zofii Wajdy w upadłości - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 701/18, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu w dniu 18.02.2019 r. przez syndyka listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadły, jeżeli projekt ww. listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14537

Dodano: 2019-03-19 14:25:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

WETLEK Sp. z o.o. Sp. K. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14538. WETLEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI w Płocku. KRS 0000664831. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 lutego 2017 r., sygn. akt V GUp 33/18. [BMSiG-14030/2019] Zastępca Sędziego komisarza zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Spółki WETLEK Sp. z o.o. Sp. kom. z siedzibą w Płocku (KRS 0000664831), sygn. akt V GUp 33/18, syndyk w dniu 21.12.2018 r. złożył pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Tumskiej 4B. Każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14538

Dodano: 2019-03-19 14:26:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Wójcik Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14539. Wójcik Anna. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 66/18of. [BMSiG-13920/2019] Zarządzeniem z dnia 12 marca 2019 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Anny Wójcik, PESEL 66052706783, ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności Nr 1, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności Nr 1 Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14539

Dodano: 2019-03-19 14:26:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Wróblewski Henryk w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14540. Wróblewski Henryk. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 116/18 „of”. [BMSiG-13928/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Henryka Wróblewskiego (sygn. akt IX GUp 116/18 „of”), została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi przez syndyka w dniu 7 lutego 2019 roku lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18 i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia - wnieść przeciwko niej sprzeciw - przez wierzyciela co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. \ MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14540

Dodano: 2019-03-19 14:26:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Zabroń Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14541. Zabroń Mariusz. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 106/18of. [BMSiG-13896/2019] Zarządzeniem z dnia 12 marca 2019 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Mariusza Zabronia (numer PESEL 82070404999), ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14541

Dodano: 2019-03-19 14:26:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

CAPITAL BRIDGE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14542. CAPITAL BRIDGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI we Wrocławiu. KRS 0000276487. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 marca 2007 r., sygn. akt VIII GUp 132/17. [BMSiG-14122/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Capital Bridge sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (numer KRS: 0000276487; sygn. akt postępowania upadłościowego: VIII GUp 132/17) ogłasza, że sporządzona została uzupełniająca lista wierzytelności (poz. 16, Zw 16), przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi 11 lutego 2019 r., którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14542

Dodano: 2019-03-19 14:27:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Ziębakowski Kamil w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14543. Ziębakowski Kamil. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 97/17of. [BMSiG-13885/2019] Zarządzeniem z dnia 12 marca 2019 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Kamila Ziębakowskiego (PESEL nr 77031802897), ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył uzupełniającą listę wierzytelności Nr 2, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności Nr 2, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14543

Dodano: 2019-03-19 14:27:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Zień Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14544. Zień Barbara. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 279/17. [BMSiG-14060/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej - Barbary Zień (sygn. akt XII GUp 279/17), syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi II uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Wydziału XII Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14544

Dodano: 2019-03-19 14:27:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Kotlewski Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14545. Kotlewski Marek. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 31/18. [BMSiG-14119/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marka Kotlewskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Gdańsku, prowadzonym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziale Gospodarczym, pod sygn. akt VI GUp 31/18, zawiadamia, że syndyk sporządził pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności datowaną na dzień 4 marca 2019 r., którą w dniu 4 marca 2019 r. przedłożył Sędziemu komisarzowi. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziału Gospodarczego, ul. Piekarnicza 10, w godzinach urzędowania Sądu. Zgodnie z art. 256 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14545

Dodano: 2019-03-19 14:27:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Barańska Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14546. Barańska Jolanta. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 295/19. [BMSiG-14127/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Jolanty Barańskiej, PESEL: 75041917400, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XII GUp 295/18, syndyk masy upadłości sporządził i złożył listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydziału XII Gospodarczego, przy ul. Powstańców Warszawy 23 w Gliwicach i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14546

Dodano: 2019-03-19 14:28:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Głogowski Jacek w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14547. Głogowski Jacek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 993/18. [BMSiG-14121/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w trybie art. 255 ust. 2 w zw. z art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego obwieszcza o przekazaniu Sędzi komisarz dnia 25 lutego 2019 roku listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Jacka Głogowskiego oraz możliwości jej przeglądania w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy (ul. Czerniakowska 100A) i złożenia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14547

Dodano: 2019-03-19 14:28:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Mazurkiewicz Marta w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14548. Mazurkiewicz Marta. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 225/18. [BMSiG-14114/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marty Mazurkiewicz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w miejscowości Bączek, gmina Skarszewy, prowadzonym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziale Gospodarczym, pod sygn. Akt VI GUp 225/18, zawiadamia, że syndyk sporządził listę wierzytelności datowaną na dzień 4 marca 2019 r., którą w dniu 4 marca 2019 r. przedłożył Sędziemu komisarzowi. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziału Gospodarczego, ul. Piekarnicza 10, w godzinach urzędowania Sądu. Zgodnie z art. 256 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14548

Dodano: 2019-03-19 14:28:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Oszczyk Włodzimierz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14549. Oszczyk Włodzimierz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 582/18. [BMSiG-14123/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w trybie art. 255 ust. 2 w zw. z art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego obwieszcza o przekazaniu Sędzi komisarz dnia 8 lutego 2019 roku I uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Włodzimierza Oszczyka oraz możliwości jej przeglądania w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy (ul. Czerniakowska 100A) i złożenia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14549

Dodano: 2019-03-19 14:28:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Koss Paulina w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14550. Koss Paulina. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 82/18 Ap 1. [BMSiG-14115/2019] Koss Paulina - pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, sygnatura akt X GUp 82/18 Ap1. Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Pauliny Koss, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 90031112609, sygnatura akt X GUp 82/18 Ap 1, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 12 marca 2019 r. pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności (art. 256 ust. 1 p. 1 i 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe Dz. U. 2017, poz. 2344). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14550

Dodano: 2019-03-19 14:29:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Marciniak Paula w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14551. Marciniak Paula. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 781/18 Ap 1. [BMSiG-14111/2019] Paula Marciniak - druga uzupełniająca lista wierzytelności Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, sygnatura akt X GUp 781/18 Ap 1. Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Pauli Marciniak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 88011711827, sygnatura akt X GUp 781/18 Ap 1, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 12 marca 2019 r. drugą uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać drugą uzupełniającą listę wierzytelności w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności (art. 256 ust. 1 p. 1 i 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe Dz. U. 2017, poz. 2344). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14551

Dodano: 2019-03-19 14:29:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Figarski Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 14552. Figarski Grzegorz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 57/18. [BMSiG-14021/2019] Sędzia komisarz z Sądu Rejonowego w Kielcach zawiadamia, że syndyk masy upadłości upadłego Grzegorza Figarskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 75062201878 (sygn. akt V GUp 57/18 Sądu Rejonowego w Kielcach), sporządził i złożył do akt w dniu 15 lutego 2019 r. ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Kielcach, a w ciągu dwóch tygodni od obwieszczenia uprawnionym służy prawo do złożenia zarzutów do planu podziału w trybie art. 349 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14552

Dodano: 2019-03-19 14:29:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Gajos Jolanta Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 14553. Gajos Jolanta Krystyna. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 104/16. [BMSiG-13868/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jolanty Krystyny Gajos, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 104/16), podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości obejmujący kat. II. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, ul. Artyleryjska 3C pok. 109 (tel. 89 676-03-03), i w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w MSiG wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14553

Dodano: 2019-03-19 14:29:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Gniazdowski Sebastian w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 14554. Gniazdowski Sebastian. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 114/16. [BMSiG-13597/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Sebastiana Gniazdowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VI GUp 114/16, zawiadamia, że syndyk złożył sporządzony dnia 4 marca 2019 roku ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan ten można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” wnieść przeciwko planowi zarzuty zgodnie z art. 349 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14554

Dodano: 2019-03-19 14:30:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Jarzyna Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 14555. Jarzyna Marek. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 57/17. [BMSiG-13865/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marka Jarzyny, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, w sprawie o sygn. akt XV GUp 57/17, informuje, że został sporządzony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości dla kategorii I. Plan ten można przeglądać w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia można wnieść przeciwko niemu zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14555

Dodano: 2019-03-19 14:30:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Szostak Zdzisław w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 14556. Szostak Zdzisław. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 3/16. [BMSiG-14036/2019] Niniejszym zawiadamia się, że syndyk masy upadłości nieprowadzącego działalności gospodarczej upadłego Zdzisława Szostaka (nr PESEL 68032209615), zamieszkałego w Ostrowcu Świętokrzyskim (sygn. akt V GUp 3/16), sporządził i złożył w dniu 31 grudnia 2018 r. oddzielny plan podziału sumy uzyskanej ze zbycia wchodzącego w skład masy upadłości udziału we własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego, położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. os. Słoneczne 1 lok. 73, dla której to nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzona jest Księga Wieczysta KW nr KI1O/00047696/6. Plan podziału można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Kielcach - Punkt Obsługi Interesanta (parter), a w ciągu dwóch tygodni od obwieszczenia służy prawo do złożenia zarzutów do planu podziału w trybie art. 349 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14556

Dodano: 2019-03-19 14:30:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Smoliński Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 14557. Smoliński Łukasz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 185/16. [BMSiG-14104/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Łukasza Smolińskiego, PESEL 82020818470 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt (VIII GUp 185/16), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, obejmującego 100% zaspokojenie należności wierzycieli kategorii II oraz że powyższy plan można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 6, pawilon „B”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć do Sędziego komisarza zarzuty przeciwko niniejszemu planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14557

Dodano: 2019-03-19 14:31:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Sawczuk Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 14558. Sawczuk Piotr. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 39/18. [BMSiG-13951/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Piotra Sawczuk, zam. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. M. Konopnickiej 1e/14, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, został sporządzony i złożony przez syndyka do akt postępowania ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości, pod sygn. akt V GUp 39/18. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, i w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia można wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14558

Dodano: 2019-03-19 14:31:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Sławińska Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 14559. Sławińska Anna. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 103/16. [BMSiG-14002/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, informuje, że syndyk w postępowaniu upadłościowym Anny Sławińskiej, sygn. akt VIII GUp 103/16, w dniu 8.03.2019 r. złożył drugi częściowy plan podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt) i w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14559

Dodano: 2019-03-19 14:31:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu

Sepultura Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 14560. SEPULTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Skopaniu. KRS 0000392237. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 lipca 2011 r., sygn. akt V 1 GU 3/14. [BMSiG-14110/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym SEPULTURA sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Skopaniu, ul. Włókniarz 7, sygn. akt V 1 GU 3/14 - podaje do publicznej wiadomości, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości w kategorii IV. Plan podziału można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu, a w ciągu dwóch tygodni od dnia obwieszczenia uprawnionym służy prawo do złożenia zarzutów do planu podziału do Sędziego komisarza w trybie art. 349 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 233 ze zm.). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14560

Dodano: 2019-03-19 14:31:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Rachfał Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 14561. Rachfał Barbara. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 202/17. [BMSiG-14067/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego - sygn. akt V GUp 202/17 - Barbary Rachfał - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia, że został sporządzony ostateczny plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonej. Plan ten można przeglądać w czytelni akt w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie (sala nr 3 parter) i w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14561

Dodano: 2019-03-19 14:32:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Partyka Damian w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 14562. Partyka Damian. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 888/17 Ap-2. [BMSiG-14020/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Damiana Partyki (sygn. akt X GUp 888/17 Ap-2) zawiadamia, iż został złożony ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości Damiana Partyki, który można przeglądać w Czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, Warszawa, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14562

Dodano: 2019-03-19 14:32:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

PRZYBYLSKI Produkcja Handel Usługi Adam Przybylski w upadłości likwidacyjnej

2019-03-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14488. Przybylski Adam prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przybylski Produkcja, Handel, Usługi Adam Przybylski we Włocławku. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 20/19. [BMSiG-13994/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie V GUp 20/19 ogłoszona została upadłość Adama Przybylskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przybylski Produkcja, Handel, Usługi Adam Przybylski z siedzibą we Włocławku przy ul. Barskiej 47 (nr PESEL 56122405775, NIP 8881001876) obejmująca likwidację majątku. Wyznaczono syndyka w osobie Tomasza Nowakowskiego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności do upadłego w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), a postępowanie upadłościowe ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14488

Dodano: 2019-03-19 16:12:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

PRZYBYLSKI Produkcja Handel Usługi Adam Przybylski w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14488. Przybylski Adam prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przybylski Produkcja, Handel, Usługi Adam Przybylski we Włocławku. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 20/19. [BMSiG-13994/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie V GUp 20/19 ogłoszona została upadłość Adama Przybylskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przybylski Produkcja, Handel, Usługi Adam Przybylski z siedzibą we Włocławku przy ul. Barskiej 47 (nr PESEL 56122405775, NIP 8881001876) obejmująca likwidację majątku. Wyznaczono syndyka w osobie Tomasza Nowakowskiego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności do upadłego w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), a postępowanie upadłościowe ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14488

Dodano: 2019-03-19 16:12:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Gospodarstwa Rybackie Jagodne Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 14563. „GOSPODARSTWO RYBACKIE JAGODNE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS 0000324311. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 lutego 2009 r., sygn. akt IX GUp 4/15. [BMSiG-13851/2019] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 15 lutego 2019 r., Sąd stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Gospodarstwa Rybackiego „Jagodne” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, toczącego się pod sygnaturą IX GUp 4/15. Od postanowienia tego przysługuje zażalenie, które wnieść można do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w terminie tygodniowym od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14563

Dodano: 2019-03-19 16:16:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

ELITARNI Sp. z o.o. Sp. K. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 14564. ELITARNI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI w Kiełczewie. KRS 0000460279. SĄD REJONOWY POZNAŃ- -NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 maja 2013 r., sygn. akt XI GUp 60/16. [BMSiG-13934/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 lutego 2019 r., sygn. Akt XI GUp 60/16, stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Elitarni Sp. z o.o. Sp.k. z s. w Kiełczewie, KRS 0000460279, obejmującego likwidację majątku. Poucza się o możliwości złożenia zażalenia, które należy wnieść do tutejszego Sądu w terminie 7 dni od ukazania się obwieszczenia w prasie i w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14564

Dodano: 2019-03-19 16:16:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

ROYALCOM SOFTWARE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 14565. ROYALCOM SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Tarnowie. KRS 0000401578. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 listopada 2011 r., sygn. akt VIII GUp 107/16. [BMSiG-13895/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, prowadzący postępowanie upadłościowe ROYALCOM SOFTWARE sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Brzozowa 23, 33-101 Tarnów, sygn. akt: VIII GUp 107/16, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8.02.2019 r. stwierdzono zakończenie postępowania upadłościowego ROYALCOM SOFTWARE Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości w Tarnowie. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że od niniejszego postanowienia służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Krakowie, które można wnieść w terminie tygodniowym od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w prasie do Sądu Rejonowego wydającego zaskarżone postanowienie. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14565

Dodano: 2019-03-19 16:17:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Jęderko Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 14569. Jęderko Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 883/18. [BMSiG-13894/2019] Syndyk masy upadłości Anny Jęderko, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza w postępowaniu o sygnaturze akt X GUp 883/18 przetarg, w trybie art. 320 Prawa upadłościowego, na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w Warszawie przy ul. Sarmackiej 20, o łącznej powierzchni użytkowej 53,08 mkw., wraz z prawem użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu i współwłasności części wspólnych budynku, dla którego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa VII Wydział Ksiąg Wieczystych, KW nr WA2M/00487568/7. Opis i oszacowanie zostały sporządzone przez biegłego rzeczoznawcę i złożone do akt postępowania. Cena wywoławcza wynosi 287 880,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych). Wadium w wysokości 29 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy) należy wpłacić na rachunek bankowy w Santander Bank Polska S.A. (dawniej Banku Zachodnim WBK S.A.) nr 60 1090 2590 0000 0001 3758 4493, z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt X GUp 883/18”, najpóźniej do dnia 27 marca 2019 roku, stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy. Oferta - pod rygorem jej odrzucenia - powinna spełniać warunki określone w zatwierdzonych przez Sędziego komisarza warunkach przetargu i aukcji. Oferty należy składać do dnia 27 marca 2019 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie, nie będzie rozpatrywana. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego Sądu wraz z podaniem sygnatury akt X GUp 883/18 oraz dopiskiem: „Oferta zakupu nieruchomości sygn. akt X GUp 883/18 NIE OTWIERAĆ” oraz zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 29 marca 2019 roku, o godzinie 1000, w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sala nr 14. Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę Wojciecha Burkackiego z dnia 22 listopada 2018 roku, jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Krzysztofa Piotrowskiego - ul. Marokańska 1E, Warszawa, we wtorki, w godz. 1100-1500, oraz w aktach sprawy sygn. akt X GUp 883/18, w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, a także pod adresem e-mailowym: w.maksjan@pgwkancelaria.pl oraz konrad.piotrowski@pgwkancelaria.pl. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14569

Dodano: 2019-03-19 16:18:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

IGE - Budownictwo - Energetyka Sp. z o.o.

2019-03-19 Obwieszczenie w MSiG o zabezpieczeniu majątku Dłuznika

Poz. 14571. IGE - BUDOWNICTWO - ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Lublinie. KRS 0000373685. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 grudnia 2010 r., sygn. akt IX GU 91/19. [BMSiG-13906/2019] Postanowieniem z dnia 7 marca 2019 roku Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, dokonał zabezpieczenia majątku dłużnika IGE - Budownictwo - Energetyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie (sygn. akt IX GU 91/19) poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Kamili Drewnowskiej-Ciołek, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1240. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14571

Dodano: 2019-03-19 16:19:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Banak Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu zobowiązań Upadłego

Poz. 14573. Banak Katarzyna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 17/18. [BMSiG-14026/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 13 lutego 2019 r. wydanym w sprawie o sygn. akt V GUp 17/18 umorzył zobowiązania upadłej Katarzyny Banak (nr PESEL 97071003245) powstałe przed dniem 19 stycznia 2018 r. bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14573

Dodano: 2019-03-19 16:20:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Ryznar Sławomir w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Postanowienie o umorzeniu zobowiązań Upadłego

Sąd rejonowy w Rzeszowie postanowieniem z dnia 19 października 2018 r. umorzył zobowiązania Upadłego.

Dodano: 2019-03-19 16:23:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Kotwica Wioletta w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie w MSiG o ustaleniu planu spłaty

Poz. 14576. Kotwica Wioletta. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 54/18. [BMSiG-13858/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 27 lutego 2019 r. w postępowaniu upadłościowym Wioletty Kotwicy, nr PESEL 81112106660, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 54/18), w przedmiocie umorzenia postępowania bez ustalenia planu spłaty lub ustalenia planu spłaty Wierzycieli, postanowił: I. oddalić wniosek upadłej o umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty, II. tymczasowo pokrytymi przez Skarb Państwa kosztami postępowania upadłościowego w wysokości 6.517,11 zł (sześć tysięcy pięćset siedemnaście zł jedenaście gr) obciążyć Upadłego Wiolettę Kotwicę, III. ustalić plan spłaty wierzycieli w ten sposób, że w okresie 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy, począwszy od drugiego miesiąca po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia Upadła będzie spłacała w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca należności Wierzycieli, w ten sposób że : - rata 1 na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Kielcach kwotę 267,11 zł (dwieście sześćdziesiąt siedem zł jedenaście gr) - rata 2-26 na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Kielcach kwotę 250 zł (dwieście pięćdziesiąt zł), - rata 27-36 na rzecz: - Banku Zachodniego WBK S.A. we Wrocławiu kwotę 84,07 zł (osiemdziesiąt cztery zł siedem gr), - Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach, Inspektorat Skarżysko-Kamienna kwotę 70,12 zł (siedemdziesiąt zł dwanaście gr), - Orange Polska S.A. kwotę 12,90 zł (dwanaście zł dziewięćdziesiąt gr), - IDEA Banku S.A. kwotę 81,20 zł (osiemdziesiąt jeden zł dwadzieścia gr). IV. ustalić, że po wykonaniu przez Upadłego Wiolettę Kotwicę zobowiązań wobec Wierzycieli wymienionych w punkcie III postanowienia, uznane na sporządzonej w postępowaniu upadłościowym liście wierzytelności zobowiązania zostaną w pozostałej części umorzone, zaś inne zobowiązania powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. przed dniem 5 marca 2018 roku zostaną umorzone w całości. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14576

Dodano: 2019-03-19 16:25:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Kozioł Michał Sebastian w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 14578. Kozioł Michał Sebastian. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 39/17 „of”. [BMSiG-13978/2019] Syndyk masy upadłości ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Tałtach k. Mikołajek, działka gruntu nr 528/1 o pow. 3,4777 ha, nr KW EL1M/00034993/5. Cena nie mniejsza niż: 702 000 zł (słownie: siedemset dwa tysiące złotych). Wadium: 70 200 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy dwieście złotych) należy wpłacić do 12 kwietnia 2019 r., nr rachunku masy upadłości, na które należy przesłać wadium: 25 1750 0012 0000 0000 3730 4204. W przypadku wyboru oferty kwota wadium zostanie zaliczona do ceny nabycia. W przypadku wyboru innej oferty lub odwołania przetargu wadium zostanie niezwłocznie zwrócone na rachunek wpłacającego. Pisemne oferty wraz z dowodem wpłaty wadium należy przesyłać w zapieczętowanych kopertach z opisem: „Oferta zakupu udziału w prawie własności nieruchomości w Tałtach, sygn. akt V GUp 39/17 of” do dnia 15 kwietnia 2019 r. na adres Syndyka: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Przemysław Langer, ul. Damrota 10/25, 45-064 Opole. Regulamin przetargu oraz operat szacunkowy wyceny prawa własności nieruchomości można przeglądać w siedzibie Syndyka jw., po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr telefonu +48 668 111 058. Wszelkiego rodzaju pytania przyjmowane będą drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: kancelaria@ grupasors.pl. Otwarcie ofert odbędzie się 17 kwietnia 2019 r., o godzinie 1330, w siedzibie Syndyka jw. Syndyk zastrzega sobie prawo do zmiany terminu przetargu lub jego odwołania bez podawania przyczyn. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14578

Dodano: 2019-03-19 16:26:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Kustra Marianna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 14580. Kustra Marianna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 196/17. [BMSiG-13981/2019] Syndyk masy upadłości ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż 1/2 udziału w działce nr 761/23 o powierzchni 0,08 ha, położonej w miejscowości Bolestraszyce, gmina Żurawica, powiat przemyski, województwo podkarpackie. Przedmiotowa nieruchomość objęta jest Księgą Wieczystą KW nr PR1P/00058494/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Przemyślu, Wydział VI Ksiąg Wieczystych. Cena oszacowania 6 576,00 zł. Syndyk informuje, że sprzedaż nastąpi za najwyższą oferowaną kwotę. Pisemne oferty dotyczące zakupu należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „przetarg Kustra” i oświadczeniem, że oferentowi jest znany stan prawny i faktyczny przedmiotu przetargu w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, na ręce Sędziego Komisarza do sygnatury akt V GUp 196/17. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny oszacowania na konto syndyka 34 1240 2568 1111 0010 7487 9325 w Banku PEKAO S.A. W treści należy podać słowa „przetarg wadium” i sygnaturę akt V GUp 196/17. Wadium oferentów, których oferta nie zostanie wybrana, zostanie zwrócone w terminie dwóch tygodni od zatwierdzenia oferenta przez Sędziego Komisarza. Wadium oferentów, których oferta zostanie wybrana zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia; w przypadku, kiedy oferent nie przystąpi do umowy kupna - sprzedaży w miejscu i terminie wyznaczonym przez syndyka, wadium przepada na rzecz masy upadłości. Cała cena nabycia musi być zapłacona najpóźniej przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży. Za zapłatę uważa się datę wpływu kwoty ceny na rachunek sprzedającego. Koszty i opłaty związane ze sprzedażą ponosi nabywca. Dodatkowe informacje tel.: 502357607, e-mail: syndyk@neostrada.pl. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14580

Dodano: 2019-03-19 16:26:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Sobota Wiesława w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu zobowiązań Upadłego

Poz. 14582. Sobota Wiesława. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 192/17. [BMSiG-14050/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2019 r. w Kielcach na posiedzeniu jawnym w postępowaniu upadłościowym upadłej Wiesławy Soboty(PESEL 51032602144), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej z urzędu postanowił: 1. umorzyć powstałe przed dniem 15 listopada 2017 r. zobowiązania upadłej Wiesławy Soboty (PESEL 51032602144) bez ustalenia planu spłaty wierzycieli; 2. tymczasowo pokrytymi przez Skarb Państwa kosztami postępowania upadłościowego obciążyć Skarb Państwa. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14582

Dodano: 2019-03-19 16:27:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

LEGIT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 14583. LEGIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Nisku. KRS 0000364633. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 września 2010 r., sygn. akt V GUp 334/18. [BMSiG-14018/2019] Syndyk masy upadłości LEGIT Spółka z o.o. w upadłości w Nisku ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości w drodze zaproszenia do składania ofert na zakup ruchomości wchodzących w skład masy upadłości w trybie art. 325 Prawa upadłościowego. Przedmiotem sprzedaży są elementy wyposażenia sklepu wielkopowierzchniowego (urządzenia chłodnicze, lady, urządzenia przetwórstwa mięsnego, itp.). Do zaoferowanej ceny sprzedaży doliczony będzie należny podatek VAT. Szczegółowych informacji dotyczących poszczególnych składników majątkowych wchodzących w skład zaoferowanych do sprzedaży ruchomości oraz dodatkowych warunków związanych z ich zakupem zainteresowani mogą zasięgnąć w siedzibie syndyka w Stalowej Woli, al. Jana Pawła II 25, lub ich miejscu zmagazynowania w Stalowej Woli przy ulicy Grabskiego 1. Tel. kontaktowy 661 116 426 lub 695 995 367. Oferowane do sprzedaży nieruchomości można oglądać w każdym dniu roboczym, od poniedziałku do piątku, w godz. 800-1400, poprzedzając ten fakt uzgodnieniem telefonicznym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14583

Dodano: 2019-03-19 16:28:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Łuniewska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 14584. Łuniewska Elżbieta. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 347/17. [BMSiG-13954/2019] Syndyk masy upadłości ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż: nieruchomości gruntowej objętej Księgą Wieczystą PR1P/00042811/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Przemyślu, Wydział VI Ksiąg Wieczystych, stanowiącą prawo własności działki nr 401/6 o pow. 0,1500 ha, zaewidencjonowanej w części o powierzchni 0,10 ha, jako B - tereny mieszkaniowe i w części o powierzchni 0,05 ha, jako Rllla - grunty orne, zabudowanej wolnostojącym murowanym, niepodpiwniczonym, jednopiętrowym z przyziemiem użytkowym i strychem gospodarczym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 144,97 m2 oraz wolnostojącym murowanym parterowym niepodpiwniczonym budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 56,10 m2 , położonej w miejscowości Ostrów, gmina Przemyśl, powiat przemyski, województwo podkarpackie. Cena wywoławcza: 202.000,00 zł (dwieście dwa tysiące złotych). Syndyk informuje, że sprzedaż nastąpi za najwyższą oferowaną kwotę. Pisemne oferty dotyczące zakupu należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „przetarg Łuniewska” i oświadczeniem, że oferentowi jest znany stan prawny i faktyczny przedmiotu przetargu w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, na ręce Sędziego komisarza do sygnatury akt V GUp 347/17. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% wartości ceny wywoławczej na konto syndyka 63 1240 2568 1111 0010 7769 4325 w Banku PEKAO S.A. W treści należy podać słowa „przetarg wadium” i sygnaturę akt V GUp 347/17. Wadium oferentów, których oferta nie zostanie wybrana, zostanie zwrócone w terminie dwóch tygodni od zatwierdzenia oferenta przez Sędziego komisarza. Wadium oferentów, których oferta zostanie wybrana zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia; w przypadku, kiedy oferent nie przystąpi do umowy kupna-sprzedaży w miejscu i terminie wyznaczonym przez syndyka wadium przepada na rzecz masy upadłości. Cała cena nabycia musi być zapłacona najpóźniej przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży. Za zapłatę uważa się datę wpływu kwoty ceny na rachunek sprzedającego. Koszty i opłaty związane ze sprzedażą ponosi nabywca. Dodatkowe informacje tel. 502357607; e-mail: syndyk@neostrada.pl. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14584

Dodano: 2019-03-19 16:29:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Maxtel Sp. z o.o. w upadłości układowej

2019-03-19 Inne

Poz. 14585. MAXTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Kielcach. KRS 0000013648. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 maja 2001 r., sygn. akt V GUu 6/18. [BMSiG-13935/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 19 grudnia 2018 r. uchylono układ przyjęty w postępowaniu układowym dłużnika Maxtel Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, KRS 0000013648, przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 9 marca 2016 r., zatwierdzony postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 30 marca 2016 r. POUCZENIE Od publikacji orzeczenia - służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Sądu, który wydał załączone postanowienie lub zarządzenie, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od publikacji postanowienia lub zarządzenia. Nadanie pisma na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14585

Dodano: 2019-03-19 16:29:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

ROL-INWEST-EKO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 14590. ROL-INWEST-EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Grudziądzu. KRS 0000313667. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 września 2008 r., sygn. akt V GUp 106/17. [BMSiG-13862/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym ROL- -INWEST-EKO sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Grudziądzu - sygn. akt V GUp 106/17 - informuje, że do akt postępowania w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, został złożony opis i oszacowanie nieruchomości należących do upadłego w postaci prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Rypinie, ul. Osiedle Sportowe nr 12, KW nr WL1Y/00005687/0. W terminie 7 dni od ukazania się obwieszczenia można składać do sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14590

Dodano: 2019-03-19 16:31:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Henryk Babilec Zakład Produkcji Mebli w upadłości likwidacyjnej

2019-03-19 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 14592. Babilec Henryk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Produkcji Mebli w upadłości likwidacyjnej w Lidzbarku Warmińskim. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 5/12. [BMSiG-13888/2019] Sędzia komisarz w V Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Olsztynie, ul. Artyleryjska 3C, podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Henryka Babilec - osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Produkcji Mebli w Lidzbarku Warmińskim (sygn. akt V GUp 5/12) - syndyk ukończył i złożył do akt sprawy opis i oszacowanie nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się do Sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia (art. 319 ust. 5 p.u.). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14592

Dodano: 2019-03-19 16:31:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

WUJCZAK Sp. z o.o.

2019-03-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 14705. „WUJCZAK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Ostrowie Wielkopolskim. KRS 0000370592. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 listopada 2010 r., sygn. akt V GRs 6/18. [BMSiG-13927/2019] Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu sanacyjnym „WUJCZAK” Sp. z o.o. z s. w Ostrowie Wlkp., KRS 0000370592, sygn. akt V GRs 6/18, zarządca złożył dnia 6.03.2019 r. uzupełniający spis wierzytelności. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia uczestnicy postępowania mogą złożyć sprzeciw do Sędziego Komisarza co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem, o którym mowa w art. 86 ust. 2 pkt 9 Prawa restrukturyzacyjnego. Jeżeli dłużnik nie złożył oświadczenia może złożyć sprzeciw tylko w przypadku, gdy wykaże, że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego niezależnych. W tym samym terminie dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14705

Dodano: 2019-03-19 16:54:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

DRG ZINC-METAL Sp. z o.o.

2019-03-19 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności

Poz. 14706. „DRG ZINC-METAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Ząbkowicach Śląskich. KRS 0000507781. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 maja 2014 r., sygn. akt VI GRs 1/18. [BMSiG-13897/2019] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o zatwierdzeniu na podstawie art. 98 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego spisu wierzytelności „DRG Zinc-Metal” Sp. z o.o. w Ząbkowicach Śląskich, sygn. akt VI GRs 1/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14706

Dodano: 2019-03-19 16:55:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

DRG ZINC-METAL Sp. z o.o.

2019-03-19 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 14707. „DRG ZINC-METAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Ząbkowicach Śląskich. KRS 0000507781. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 maja 2014 r., sygn. akt VI GRs 1/18. [BMSiG-13908/2019] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o wyznaczeniu na dzień 9 kwietnia 2019 r., godz. 1200, zgromadzenia wierzycieli w postępowaniu sanacyjnym „DRG Zinc-Metal” Spółka z o.o. w Ząbkowicach Śląskich, sygn. akt VI GRs 1/18. Zgromadzenie odbędzie się w sali nr 102 w budynku Sądu przy ul. Słowackiego 11a (wejście od ulicy Barlickiego). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14707

Dodano: 2019-03-19 16:55:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Gospodarstwo Rolne Agnieszka Maliszewska

2019-02-28 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 14708. Maliszewska Agnieszka osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Agnieszka Maliszewska w Olszewie. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GR 3/19. [BMSiG-14052/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z 28 lutego 2019 r., sygn. akt V GR 3/19, otworzył przyspieszone postępowanie układowe Agnieszki Maliszewskiej - osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Agnieszka Maliszewska z siedzibą w Olszewie, ul. Żuromińska 25, 09-300 Żuromin, PESEL 76031014820, wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kowalskiej oraz nadzorcę sądowego w osobie Jana Gołąbka oraz wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego i art. 3 ustęp 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego w rozumieniu tego rozporządzenia. Wierzycielom dłużniczki, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoby uprawnione do wniesienia zażalenia mogą je wnieść we wskazanym wyżej terminie do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Płocku, Wydział V Gospodarczy. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14708

Dodano: 2019-03-19 16:57:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Gospodarstwo Rolne Agnieszka Maliszewska

2019-03-19 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 14708. Maliszewska Agnieszka osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Agnieszka Maliszewska w Olszewie. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GR 3/19. [BMSiG-14052/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z 28 lutego 2019 r., sygn. akt V GR 3/19, otworzył przyspieszone postępowanie układowe Agnieszki Maliszewskiej - osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Agnieszka Maliszewska z siedzibą w Olszewie, ul. Żuromińska 25, 09-300 Żuromin, PESEL 76031014820, wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kowalskiej oraz nadzorcę sądowego w osobie Jana Gołąbka oraz wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego i art. 3 ustęp 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego w rozumieniu tego rozporządzenia. Wierzycielom dłużniczki, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoby uprawnione do wniesienia zażalenia mogą je wnieść we wskazanym wyżej terminie do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Płocku, Wydział V Gospodarczy. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14708

Dodano: 2019-03-19 16:58:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

ABUD Marek Adamczewski

2019-03-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 14709. Adamczewski Marek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ABUD Marek Adamczewski w Chojnicach. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GRs 1/18. [BMSiG-13879/2019] OBWIESZCZENIE Zarządca masy sanacyjnej Marka Adamczewskiego, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: ABUD Marek Adamczewski, NIP 5551780835, REGON 220159428, obwieszcza, że w dniu 3 stycznia 2019 r. przedłożył Sędziemu komisarzowi ustanowionemu w postępowaniu sanacyjnym Marka Adamczewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ABUD Marek Adamczewski (sygn. akt VI GRs 1/18) uzupełniony spis wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14709

Dodano: 2019-03-19 16:58:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

AGROBUDOVA S.A.

2019-03-19 Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu

Poz. 14710. AGROBUDOVA SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI we Wrocławiu. KRS 0000523591. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 września 2014 r., sygn. akt VIII GRp 7/18. [BMSiG-14072/2019] Sędzia komisarz nadzorujący postępowanie układowe dłużnika Agrobudova Spółka Akcyjna we Wrocławiu (KRS 0000523591), toczące się w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziale Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt VIII GRp 7/18), informuje, że postanowieniem wydanym na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 7.03.2019 r. na podstawie art. 119 ust. 3 w zw. z art. 120 ust. 1 i 2 Prawa restrukturyzacyjnego, stwierdził, iż: W poszczególnych grupach interesów wierzyciele głosowali w następujący sposób: Grupa I za układem: 31 wierzycieli z kwotą 84.597,72 złotych, przeciw jeden wierzyciel z kwotą 3.405,65 złotych, Grupa II za układem: 11 wierzycieli z kwotą 646.661,40 złotych przeciw 4 wierzycieli z kwotą 486.071,97 złotych, Grupa III za układem jeden wierzyciel z kwotą 18.171,22 złotych, przeciw nie głosował żaden wierzyciel z tej grupy. Grupa IV za układem jeden wierzyciel z kwotą 572.156,34 złotych, przeciw nie głosował żaden wierzyciel z tej grupy. Uprawnionych do głosowania było 55 podmiotów, za układem głosowało 44 wierzycieli z sumą wierzytelności: 1.321.586,68 złotych, przeciwko 5 wierzycieli z sumą wierzytelności: 489.477,62 złotych (72,97% głosujących za układem). Wobec powyższego został przyjęty układ o następującej treści: 1. GRUPA I - wierzyciele mający uznane wierzytelności w kwocie do 10.000,00 złotych - restrukturyzacja zobowiązań wobec powyższych wierzycieli nastąpi poprzez umorzenie wszelkich należności ubocznych, w tym należności z tytułu odsetek oraz ewentualnych kosztów procesu (w tym kosztów zastępstwa procesowego), a nadto należności z tytułu odsetek za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego do dnia zapłaty. W związku z powyższym, przedmiotem zaspokojenia będzie 100% należności głównej, a wszelkie należności uboczne będą podlegać umorzeniu. Zapłata tak ustalonej kwoty nastąpi: 1. w terminie do końca miesiąca kalendarzowego, w trakcie którego upłynie termin 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu - w stosunku do wierzytelności, które w tej dacie będą wymagalne, 2. pozostałe wierzytelności zostaną spłacone w datach wymagalności. 2. GRUPA II - wierzyciele mający uznane wierzytelności w kwocie przekraczającej 10.000,00 złotych, a niezaliczeni do grupy III i IV - restrukturyzacja zobowiązań wobec powyższych wierzycieli nastąpi poprzez umorzenie wszelkich należności ubocznych, w tym należności z tytułu odsetek oraz ewentualnych kosztów procesu (w tym kosztów zastępstwa procesowego), a nadto należności z tytułu odsetek za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego do dnia zapłaty oraz zredukowanie kwoty należności głównej o 20%. Zapłata tak ustalonej kwoty nastąpi: 1. w równych ratach miesięcznych przez okres kolejnych 60 miesięcy kalendarzowych, począwszy od końca miesiąca kalendarzowego, w trakcie którego upłynie termin 7 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu - w stosunku do wierzytelności, które w tej dacie będą wymagalne, 2. pozostałe wierzytelności zostaną spłacone w równych ratach miesięcznych przez okres ustalony od końca miesiąca kalendarzowego, w którym przypada ich data wymagalności, do końca miesiąca kalendarzowego, w trakcie którego upłynie termin 66 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, a jeśli ich data wymagalności wypada w tym miesiącu lub później, zostaną spłacone jednorazowo do końca miesiąca kalendarzowego, w trakcie którego upłynie termin 66 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. 3. GRUPA III - wierzytelność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, której restrukturyzacja, zgodnie z treścią art. 160 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego może obejmować wyłącznie rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności. Zapłata wierzytelności nastąpi w 12 równych ratach miesięcznych, począwszy od końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu. 4. GRUPA IV - pozostałe wierzytelności publicznoprawne - wierzytelność Skarbu Państwa Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki - restrukturyzacja zobowiązań nastąpi poprzez umorzenie wszelkich należności ubocznych, w tym należności z tytułu odsetek oraz ewentualnych kosztów procesu (w tym kosztów zastępstwa procesowego), a nadto należności z tytułu odsetek za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego do dnia zapłaty. W związku z powyższym, przedmiotem zaspokojenia będzie 100% należności głównej, a wszelkie należności uboczne będą podlegać umorzeniu. Zapłata wierzytelności nastąpi w 60 równych ratach miesięcznych, począwszy od końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu. 5. WSZYSTKIE GRUPY - w wypadku prawomocnego zasądzenia pełnej kwoty należności dochodzonej przez Agrobudova S.A. od Skarbu Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w postępowaniu prowadzonym przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu, I Wydział Cywilny, pod sygn. akt I C 1332/16 (opisanym szczegółowo w treści planu restrukturyzacyjnego), ustalone powyżej kwoty wierzytelności dla poszczególnych grup zostaną spłacone jednorazowo, do końca miesiąca, w którym Agrobudova S.A. uzyska pełną wypłatę zasądzonych kwot. W wypadku zasądzenia dochodzonej kwoty w niepełnej wysokości lub zawarcia ugody z pozwanym, Agrobudova S.A. dokonana wcześniejszej spłaty wierzytelności objętych niniejszym postępowaniem restrukturyzacyjnym stosownie do wysokości otrzymanych środków pieniężnych oraz pozostałych bieżących zobowiązań spółki. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14710

Dodano: 2019-03-19 17:00:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

AGROBUDOVA S.A.

2019-03-07 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności

Poz. 14711. AGROBUDOVA SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI we Wrocławiu. KRS 0000523591. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 września 2014 r., sygn. akt VIII GRp 7/18. [BMSiG-14066/2019] Sędzia komisarz nadzorujący przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Agrobudova Spółka Akcyjna we Wrocławiu (KRS 0000523591), toczące się w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziale Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt VIII GRp 7/18), informuje, że postanowieniem wydanym na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 7.03.2019 r. zatwierdził spis wierzytelności przedłożony przez nadzorcę sądowego w dniu 18.12.2018 r. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14711

Dodano: 2019-03-19 17:00:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

ARS QUERCUS Pracownie Stolarskie Zbigniew Stanisław Dębski

2019-03-19 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 14714. Dębski Zbigniew Stanisław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ARS QUERCUS Pracownie Stolarskie Zbigniew Stanisław Dębski w Szczecinie. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GRs 1/18. [BMSiG-14008/2019] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 27 lutego 2019 r. umorzono postępowanie sanacyjne dłużnika Zbigniewa Dębskiego, sygn. akt XII GRs 1/18. Jednocześnie Sąd poucza o prawie do wniesienia zażalenia na ww. postanowienie w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym Gospodarczym. Nadanie pisma na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14714

Dodano: 2019-03-19 17:12:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

STREFA IMPREZ Paweł Kulesza

2019-03-19 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 14715. Kulesza Paweł prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Strefa Imprez Paweł Kulesza w restrukturyzacji w Kuleszach-Podawcach. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRp 23/18. [BMSiG-13890/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że po rozpoznaniu w dniu 8 marca 2019 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika Pawła Kuleszy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą STREFA IMPREZ Paweł Kulesza w restrukturyzacji z siedzibą w miejscowości Kulesze-Podawce w przedmiocie zatwierdzenia układu, sygn. akt VIII GRp 23/18, postanowieniem z dnia 8 marca 2019 r., postanowił na podstawie art. 164 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r., poz. 243 ze zm.) zatwierdzić układ w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika Pawła Kuleszy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą STREFA IMPREZ Paweł Kulesza w restrukturyzacji z siedzibą w miejscowości Kulesze-Podawce, przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 19 lutego 2019 r. w następującym brzmieniu: Grupa I Wierzyciele, których wierzytelności nie przekraczają 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych): a) okres odroczenia rozpoczęcia spłaty: do końca 3 (trzeciego) miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, b) odsetki i inne należności uboczne: umorzenie, c) redukcja zadłużenia: brak redukcji, d) rozłożenie spłaty wierzytelności na raty: 5 (pięć) równych rat miesięcznych, płatnych co miesiąc na koniec każdego miesiąca, obejmujących należność główną, e) ostateczny termin zapłaty należności głównej: ostatni dzień 8 (ósmego) miesiąca od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Grupa II Wierzyciele, których wierzytelności przekraczają 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych): a) okres odroczenia rozpoczęcia spłaty: do 30 czerwca 2019 r., b) odsetki i inne należności uboczne: - umorzenie naliczonych odsetek i innych należności ubocznych, jeżeli wystąpią za okres do dnia rozpoczęcia spłaty zgodnie z propozycją układową, - ustalenie nowej stałej stopy procentowej w wysokości 5% w skali roku, naliczanie odsetek od okresu odroczenia, c) redukcja zadłużenia: brak redukcji, d) rozłożenie spłaty wierzytelności na raty: 40 rat miesięcznych, płatnych co miesiąc w okresach sezonu, tj. czerwiec-wrzesień każdego roku, na koniec każdego miesiąca, obejmujących należność główną i odsetki naliczone wg nowej stopy procentowej, e) ostateczny termin zapłaty należności głównej i odsetek: 30 września 2028 r., f) wysokość raty kapitałowej: rosnąca wg tabeli: Rok Miesiąc % spłaty kapitału 2019 czerwiec 1,6% 2019 lipiec 1,6% 2019 sierpień 1,6% 2019 wrzesień 1,6% 2020 czerwiec 1,8% 2020 lipiec 1,8% 2020 sierpień 1,8% 2020 wrzesień 1,8% 2021 zerwiec 2,0% 2021 lipiec 2,0% 2021 sierpień 2,0% 2021 wrzesień 2,0% 2022 czerwiec 2,2% 2022 lipiec 2,2% 2022 sierpień 2,2% 2022 wrzesień 2,2% 2023 czerwiec 2,4% 2023 lipiec 2,4% 2023 sierpień 2,4% 2023 wrzesień 2,4% 2024 czerwiec 2,6% 2024 lipiec 2,6% 2024 sierpień 2,6% 2024 wrzesień 2,6% 2025 czerwiec 2,8% 2025 lipiec 2,8% 2025 ierpień 2,8% 2025 wrzesień 2,8% 2026 czerwiec 3,0% 2026 lipiec 3,0% 2026 sierpień 3,0% 2026 wrzesień 3,0% 2027 czerwiec 3,2% 2027 lipiec 3,2% 2027 sierpień 3,2% 2027 wrzesień 3,2% 2028 czerwiec 3,4% 2028 lipiec 3,4% 2028 sierpień 3,4% 2028 wrzesień 3,4% Grupa III Wierzytelności objęte układem z mocy prawa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zambrowie: a) spłata wierzytelności objętych układem z mocy prawa w pełnej wysokości, b) odroczenie terminu płatności do ostatniego dnia 3 (trzeciego) miesiąca od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie dwóch tygodni. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14715

Dodano: 2019-03-19 17:13:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Trzonski Roman VAC-SERVICE

2019-03-19 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 14716. Trzonski Roman prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Trzonski Roman VAC-SERVICE w Chorzowie. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GRp 7/18/5. [BMSiG-14120/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, obwieszcza, iż postanowieniem z dnia 22 lutego 2019 roku umorzył przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Romana Trzonskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Trzonski Roman VAC- -SERVICE w Chorzowie, prowadzone pod sygn. akt X GRp 7/18/5. Poucza się, że w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciele dłużnika mogą wnieść zażalenie na powyższe postanowienie do Sądu Okręgowego w Katowicach za pośrednictwem tut. Sądu (art. 327 ust. 3 w zw. z art. 201 ust. 2 i 3 Prawa restrukturyzacyjnego). Ponadto poucza się osoby uprawnione do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego o możliwości złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego (art. 334 ust. 1 i 3 pr. restr.). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14716

Dodano: 2019-03-19 17:14:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Żak Paweł Firma ŻAK Roboty Drogowo Mostowe, Transport

2019-03-19 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 14717. Żak Paweł prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Firma ŻAK Roboty Drogowo Mostowe, Transport Paweł Żak” w Lesznie. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GRp 13/17. [BMSiG-13962/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 listopada 2018 roku, sygn. akt XI GRp 13/17, umorzył przyspieszone postępowanie układowe prowadzone dla Pawła Żaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Firma ŻAK Roboty Drogowo Mostowe, Transport Paweł Żak”, nr PESEL 68050808917, z siedzibą w Lesznie. Poucza się o możliwości złożenia zażalenia w terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym względnie uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14717

Dodano: 2019-03-19 17:15:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

INTELICLINIC Sp. z o.o.

2019-03-06 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 14712. INTELICLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000450090. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 lutego 2013 r., sygn. akt X GR 133/18. [BMSiG-13955/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 6 marca 2019 r. (sygn. akt. X GR 133/18): I. otwarto przyspieszone postępowanie układowe wobec INTELICLINIC Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (KRS 0000450090); II. wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz nadzorcę sądowego w osobie Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000591282); III. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) Nr 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego Dz.Urz. L. 141 z dnia 25.06.2015 r. (załącznik A). Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14712

Dodano: 2019-03-19 18:31:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

INTELICLINIC Sp. z o.o.

2019-03-19 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 14712. INTELICLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000450090. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 lutego 2013 r., sygn. akt X GR 133/18. [BMSiG-13955/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 6 marca 2019 r. (sygn. akt. X GR 133/18): I. otwarto przyspieszone postępowanie układowe wobec INTELICLINIC Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (KRS 0000450090); II. wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz nadzorcę sądowego w osobie Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000591282); III. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) Nr 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego Dz.Urz. L. 141 z dnia 25.06.2015 r. (załącznik A). Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14712

Dodano: 2019-03-19 18:31:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

KING CHICKEN Sp. z o.o.

2019-02-07 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 14713. KING CHICKEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Świdnicy. KRS 0000331595. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 czerwca 2009 r., sygn. akt VI GR 3/19. [BMSiG-13973/2019] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygnaturze akt VI GR 3/19 postanowieniem z dnia 7 lutego 2019 roku postanowił: I. otworzyć postępowanie sanacyjne dłużnika King Chicken Spółka z oo z siedzibą w Świdnicy, pod adresem: 58-100 Świdnica, ul. Bystrzycka 24, NIP 884-269-2675; KRS 000331595, II. zezwolić dłużnikowi King Chicken Spółka z oo z siedzibą w Świdnicy na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu, III. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Iwanka, IV. wyznaczyć zarządcę w osobie Krystyny Chochol (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 135), V. stwierdzić jurysdykcję sądu polskiego na postawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2000 r., nr 160 poz. 1) oraz stwierdzić że prowadzone postępowanie jest postępowaniem głównym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14713

Dodano: 2019-03-19 18:33:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

KING CHICKEN Sp. z o.o.

2019-03-19 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 14713. KING CHICKEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Świdnicy. KRS 0000331595. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 czerwca 2009 r., sygn. akt VI GR 3/19. [BMSiG-13973/2019] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygnaturze akt VI GR 3/19 postanowieniem z dnia 7 lutego 2019 roku postanowił: I. otworzyć postępowanie sanacyjne dłużnika King Chicken Spółka z oo z siedzibą w Świdnicy, pod adresem: 58-100 Świdnica, ul. Bystrzycka 24, NIP 884-269-2675; KRS 000331595, II. zezwolić dłużnikowi King Chicken Spółka z oo z siedzibą w Świdnicy na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu, III. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Iwanka, IV. wyznaczyć zarządcę w osobie Krystyny Chochol (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 135), V. stwierdzić jurysdykcję sądu polskiego na postawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2000 r., nr 160 poz. 1) oraz stwierdzić że prowadzone postępowanie jest postępowaniem głównym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 55/2019 (5694) z dnia 19 marca 2019 r. → Pozycja 14713

Dodano: 2019-03-19 18:33:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bogdan Halina w upadłości likwidacyjnej

2019-03-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14751. Bogdan Halina. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 391/19, X GUp 228/19. [BMSiG-14396/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 391/19, w dniu 11 marca 2019 r., postanowił: 1) ogłosić upadłość Haliny Bogdan, zamieszkałej w Konstancinie-Jeziornie 05-520, przy ul. Koziej 6, PESEL 54112210408, 2) określić, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 3) wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, 4) wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 5) wyznaczyć SSR Jarosława Zarębskiego na sędziego komisarza, 6) wyznaczyć na Syndyka Dorotę Trendak-Tarazewicz, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1038, 7) określić, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego, 8) postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygnaturą akt X GUp 228/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14751

Dodano: 2019-03-20 09:48:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bogdan Halina w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14751. Bogdan Halina. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 391/19, X GUp 228/19. [BMSiG-14396/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 391/19, w dniu 11 marca 2019 r., postanowił: 1) ogłosić upadłość Haliny Bogdan, zamieszkałej w Konstancinie-Jeziornie 05-520, przy ul. Koziej 6, PESEL 54112210408, 2) określić, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 3) wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, 4) wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 5) wyznaczyć SSR Jarosława Zarębskiego na sędziego komisarza, 6) wyznaczyć na Syndyka Dorotę Trendak-Tarazewicz, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1038, 7) określić, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego, 8) postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygnaturą akt X GUp 228/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14751

Dodano: 2019-03-20 09:49:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Brzezińska Iwona w upadłości likwidacyjnej

2019-03-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14752. Brzezińska Iwona. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 946/18, XI GUp 73/19. [BMSiG-14385/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 marca 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 946/18 ogłosił upadłość dłużnika Iwony Brzezińskiej (PESEL: 48122207624), zam. w Śmiglu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 73/19. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysław Nowacki. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Sławomira Parusa, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 699. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14752

Dodano: 2019-03-20 09:50:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Brzezińska Iwona w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14752. Brzezińska Iwona. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 946/18, XI GUp 73/19. [BMSiG-14385/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 marca 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 946/18 ogłosił upadłość dłużnika Iwony Brzezińskiej (PESEL: 48122207624), zam. w Śmiglu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 73/19. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysław Nowacki. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Sławomira Parusa, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 699. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14752

Dodano: 2019-03-20 09:50:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Brzeziński Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14753. Brzeziński Tadeusz. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 935/18, XI GUp 75/19. [BMSiG-14401/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 marca 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 935/18 ogłosił upadłość dłużnika Tadeusza Brzezińskiego (PESEL: 47102510110), zam. w Śmiglu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 75/19/PN. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysław Nowacki. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Sławomira Parusa, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 699. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14753

Dodano: 2019-03-20 09:51:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Brzeziński Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14753. Brzeziński Tadeusz. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 935/18, XI GUp 75/19. [BMSiG-14401/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 marca 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 935/18 ogłosił upadłość dłużnika Tadeusza Brzezińskiego (PESEL: 47102510110), zam. w Śmiglu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 75/19/PN. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysław Nowacki. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Sławomira Parusa, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 699. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14753

Dodano: 2019-03-20 09:51:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Fajt Joanna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14754. Fajt Joanna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 97/19, V GUp 129/19. [BMSiG-14397/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 4 marca 2019 roku, sygn. akt V GU 97/19, ogłosił upadłość Joanny Fajt, PESEL: 78031718605, zam.: 39-300 Mielec, ul. Cyranowska 83a/3, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Pawła Jandy oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Olgierda Ortyla, nr lic. 523 Wzywa się Wierzycieli Upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności Sędziemu Komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Nadto, Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste, ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 129/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14754

Dodano: 2019-03-20 09:52:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Fajt Joanna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14754. Fajt Joanna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 97/19, V GUp 129/19. [BMSiG-14397/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 4 marca 2019 roku, sygn. akt V GU 97/19, ogłosił upadłość Joanny Fajt, PESEL: 78031718605, zam.: 39-300 Mielec, ul. Cyranowska 83a/3, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Pawła Jandy oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Olgierda Ortyla, nr lic. 523 Wzywa się Wierzycieli Upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności Sędziemu Komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Nadto, Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste, ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 129/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14754

Dodano: 2019-03-20 09:52:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Ruta Iwona w upadłości likwidacyjnej

2019-03-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14755. Ruta Iwona. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 31/19 „of”. [BMSiG-14375/2019] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 11 marca 2019 r.: 1. ogłosił upadłość Iwony Ruty zamieszkałej przy ul. Lwowskiej 10C/7, 78-100 Kołobrzeg, numer PESEL 70080110285, 2. określił, że Upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, 3. wzywa wierzycieli Upadłej do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 4. wyznaczył SSR Pawła Dziadczyka na Sędziego komisarza, 5. wyznaczył Alicję Bejnarowicz, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 118, na syndyka, 6. wskazał, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny, 7. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VII GUp 31/19 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14755

Dodano: 2019-03-20 09:55:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Ruta Iwona w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14755. Ruta Iwona. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 31/19 „of”. [BMSiG-14375/2019] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 11 marca 2019 r.: 1. ogłosił upadłość Iwony Ruty zamieszkałej przy ul. Lwowskiej 10C/7, 78-100 Kołobrzeg, numer PESEL 70080110285, 2. określił, że Upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, 3. wzywa wierzycieli Upadłej do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 4. wyznaczył SSR Pawła Dziadczyka na Sędziego komisarza, 5. wyznaczył Alicję Bejnarowicz, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 118, na syndyka, 6. wskazał, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny, 7. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VII GUp 31/19 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14755

Dodano: 2019-03-20 09:56:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Kamuda Lesław w upadłości likwidacyjnej

2019-02-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14756. Kamuda Lesław. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 570/18, V GUp 102/19. [BMSiG-14395/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 27 lutego 2019 roku, sygn. akt V GU 570/18, ogłosił upadłość Lesława Kamudy, PESEL: 73090715734, zam. 39-300 Mielec, ul. Kochanowskiego 2/35a, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Lesław Zawada oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Olgierda Ortyla. Wzywa się Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności Sędziemu Komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Nadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste, ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14756

Dodano: 2019-03-20 09:56:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Kamuda Lesław w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14756. Kamuda Lesław. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 570/18, V GUp 102/19. [BMSiG-14395/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 27 lutego 2019 roku, sygn. akt V GU 570/18, ogłosił upadłość Lesława Kamudy, PESEL: 73090715734, zam. 39-300 Mielec, ul. Kochanowskiego 2/35a, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Lesław Zawada oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Olgierda Ortyla. Wzywa się Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności Sędziemu Komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Nadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste, ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14756

Dodano: 2019-03-20 09:56:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Materka Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14757. Materka Mariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 419/19. [BMSiG-14390/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 marca 2019 r., sygn. akt X GU 419/19, postanowił: I. ogłosić upadłość Mariusza Materki, zamieszkałego w Komorowie, ul. Ireny 37 (kod pocztowy: 05-806), PESEL 62061807099; II. określić, że Mariusz Materka jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Katarzyny Kuć-Kwaśniewicz oraz syndyka w osobie Anity Steller-Dudy (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 266); VI. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14757

Dodano: 2019-03-20 09:57:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Materka Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14757. Materka Mariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 419/19. [BMSiG-14390/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 marca 2019 r., sygn. akt X GU 419/19, postanowił: I. ogłosić upadłość Mariusza Materki, zamieszkałego w Komorowie, ul. Ireny 37 (kod pocztowy: 05-806), PESEL 62061807099; II. określić, że Mariusz Materka jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Katarzyny Kuć-Kwaśniewicz oraz syndyka w osobie Anity Steller-Dudy (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 266); VI. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14757

Dodano: 2019-03-20 09:58:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Matyba Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-02-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14758. Matyba Anna. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 756/18, XI GUp 64/19. [BMSiG-14405/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 lutego 2019 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 756/18, ogłosił upadłość dłużnika Anny Matyby, PESEL: 87082602902, zam. w Koninie, ul. Wyzwolenia 9/9, 62-510 Konin, będącej osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 64/19. Wzywa się wierzycieli upadłej Anny Matyby do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Anny Matyby, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Ryszarda Rakowera. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Sławomira Parusa, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 699. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14758

Dodano: 2019-03-20 09:59:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Matyba Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14758. Matyba Anna. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 756/18, XI GUp 64/19. [BMSiG-14405/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 lutego 2019 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 756/18, ogłosił upadłość dłużnika Anny Matyby, PESEL: 87082602902, zam. w Koninie, ul. Wyzwolenia 9/9, 62-510 Konin, będącej osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 64/19. Wzywa się wierzycieli upadłej Anny Matyby do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Anny Matyby, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Ryszarda Rakowera. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Sławomira Parusa, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 699. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14758

Dodano: 2019-03-20 09:59:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Sokołowski Tomasz Bogdan w upadłości likwidacyjnej

2019-03-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14759. Sokołowski Tomasz Bogdan. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 384/18, XII GUp 18/19. [BMSiG-14389/2019] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 12 marca 2019 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności Tomasza Bogdana Sokołowskiego, zamieszkałego: Osiedle Zachód A21/A47, 73-110 Stargard, PESEL 80091414012, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 18/19. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Sabriny Snela-Daleszyńskiej oraz syndyka w osobie Małgorzaty Łęczyńskiej-Smoter, nr licencji 851. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wskazuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14759

Dodano: 2019-03-20 10:00:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Sokołowski Tomasz Bogdan w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14759. Sokołowski Tomasz Bogdan. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 384/18, XII GUp 18/19. [BMSiG-14389/2019] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 12 marca 2019 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności Tomasza Bogdana Sokołowskiego, zamieszkałego: Osiedle Zachód A21/A47, 73-110 Stargard, PESEL 80091414012, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 18/19. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Sabriny Snela-Daleszyńskiej oraz syndyka w osobie Małgorzaty Łęczyńskiej-Smoter, nr licencji 851. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wskazuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14759

Dodano: 2019-03-20 10:01:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Stabach Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-03-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14760. Stabach Marek. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 892/18/9, X GUp 35/19/9. [BMSiG-14391/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 marca 2019 roku wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 892/18/9 ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Marka Stabacha (PESEL nr 81070108155) zamieszkałego pod adresem: 41-503 Chorzów, ul. Maciejkowicka 2/14. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Iwony Gzeli, a syndyka masy upadłości w osobie Patrycji Kozioł (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 941). Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty opublikowania obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, do sprawy o sygn. akt X GUp 35/19/9. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14760

Dodano: 2019-03-20 10:03:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Stabach Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14760. Stabach Marek. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 892/18/9, X GUp 35/19/9. [BMSiG-14391/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 marca 2019 roku wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 892/18/9 ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Marka Stabacha (PESEL nr 81070108155) zamieszkałego pod adresem: 41-503 Chorzów, ul. Maciejkowicka 2/14. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Iwony Gzeli, a syndyka masy upadłości w osobie Patrycji Kozioł (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 941). Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty opublikowania obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, do sprawy o sygn. akt X GUp 35/19/9. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14760

Dodano: 2019-03-20 10:03:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Zinów Józef Jan w upadłości likwidacyjnej

2019-03-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14761. Zinów Józef Jan. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2624/18. [BMSiG-14388/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 marca 2019 r., sygn. akt X GU 2624/18, postanawił: I. ogłosić upadłość Józefa Jana Zinów, zamieszkałego w Warszawie Osiedle Przyjaźń 68 lok. 5/6 (kod pocztowy: 01-355), PESEL 63011402517; II. określić, że Józef Jan Zinów jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Anity Steller-Dudy (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 266); VI. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14761

Dodano: 2019-03-20 10:04:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Zinów Józef Jan w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14761. Zinów Józef Jan. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2624/18. [BMSiG-14388/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 marca 2019 r., sygn. akt X GU 2624/18, postanawił: I. ogłosić upadłość Józefa Jana Zinów, zamieszkałego w Warszawie Osiedle Przyjaźń 68 lok. 5/6 (kod pocztowy: 01-355), PESEL 63011402517; II. określić, że Józef Jan Zinów jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Anity Steller-Dudy (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 266); VI. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14761

Dodano: 2019-03-20 10:04:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Żarkiwski Piotr Maciej w upadłości likwidacyjnej

2019-03-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14762. Żarkiwski Piotr Maciej. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 377/18, XII GUp 17/19. [BMSiG-14382/2019] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 12 marca 2019 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Piotra Macieja Żarkiwskiego, zamieszkałego: ul. Zamenhoffa 46/64, 72-009 Police, PESEL 67111503936, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 17/19. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Sabriny Snela-Daleszyńskiej oraz syndyka w osobie Bartosza Stawarskiego, nr licencji 216. Sąd wzywa wierzycieli Upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego Sędziemu komisarzowi w dwóch egzemplarzach na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w Księdze Wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wskazuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14762

Dodano: 2019-03-20 10:05:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Żarkiwski Piotr Maciej w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14762. Żarkiwski Piotr Maciej. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 377/18, XII GUp 17/19. [BMSiG-14382/2019] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 12 marca 2019 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Piotra Macieja Żarkiwskiego, zamieszkałego: ul. Zamenhoffa 46/64, 72-009 Police, PESEL 67111503936, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 17/19. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Sabriny Snela-Daleszyńskiej oraz syndyka w osobie Bartosza Stawarskiego, nr licencji 216. Sąd wzywa wierzycieli Upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego Sędziemu komisarzowi w dwóch egzemplarzach na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w Księdze Wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wskazuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14762

Dodano: 2019-03-20 10:05:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Malejka Jacek Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2019-03-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14763. Malejka Jacek Stanisław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2429/18, X GUp 238/19. [BMSiG-14349/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 marca 2019 r., sygn. akt X GU 2429/18, ogłosił upadłość dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej Jacka Stanisława Malejki, zamieszkałego w Warszawie (03-428) przy ulicy Konopackiej 20 m. 37, nr PESEL 85070718813. Sprawa została wpisana do repertorium „GUp” pod sygn. akt X GUp 238/19. Wzywa się wierzycieli Upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w Księdze Wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej-Sudomir oraz syndyka w osobie Łukasza Majchrzyka. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14763

Dodano: 2019-03-20 10:07:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Malejka Jacek Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14763. Malejka Jacek Stanisław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2429/18, X GUp 238/19. [BMSiG-14349/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 marca 2019 r., sygn. akt X GU 2429/18, ogłosił upadłość dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej Jacka Stanisława Malejki, zamieszkałego w Warszawie (03-428) przy ulicy Konopackiej 20 m. 37, nr PESEL 85070718813. Sprawa została wpisana do repertorium „GUp” pod sygn. akt X GUp 238/19. Wzywa się wierzycieli Upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w Księdze Wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej-Sudomir oraz syndyka w osobie Łukasza Majchrzyka. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14763

Dodano: 2019-03-20 10:07:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Tumielewicz Remigiusz w upadłości likwidacyjnej

2019-02-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14764. Tumielewicz Remigiusz. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 138/18, V GUp 12/19. [BMSiG-14370/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 12 lutego 2019 r., sygnatura akt V GU 138/18 (obecnie V GUp 12/19), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Remigiusza Tumielewicza, zamieszkałego pod adresem: ul. Teatralna 6/5, 66-400 Gorzów Wielkopolski, PESEL: 72122108531. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie ASR Pawła Sucha oraz syndyka w osobie Pawła Wróblewskiego (adres do doręczeń: ul. Słowiańska 57/5, 66-400 Gorzów Wielkopolski.). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 blok. 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski, oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14764

Dodano: 2019-03-20 10:08:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Tumielewicz Remigiusz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14764. Tumielewicz Remigiusz. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 138/18, V GUp 12/19. [BMSiG-14370/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 12 lutego 2019 r., sygnatura akt V GU 138/18 (obecnie V GUp 12/19), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Remigiusza Tumielewicza, zamieszkałego pod adresem: ul. Teatralna 6/5, 66-400 Gorzów Wielkopolski, PESEL: 72122108531. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie ASR Pawła Sucha oraz syndyka w osobie Pawła Wróblewskiego (adres do doręczeń: ul. Słowiańska 57/5, 66-400 Gorzów Wielkopolski.). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 blok. 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski, oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14764

Dodano: 2019-03-20 10:08:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Aleksandrowicz Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2019-03-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14766. Aleksandrowicz Wojciech. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 671/18, VIII GUp 110/19. [BMSiG-14204/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 13 marca 2019 r., sygn. akt (VIII GU 671/18), postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Wojciecha Aleksandrowicza (nr PESEL 64032600296), zamieszkałego pod adresem: ul. Okólna 13/73, 30-669 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Barbarę Fela; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Ryszarda Mauthe - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 29; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 110/19. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14766

Dodano: 2019-03-20 10:10:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Aleksandrowicz Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14766. Aleksandrowicz Wojciech. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 671/18, VIII GUp 110/19. [BMSiG-14204/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 13 marca 2019 r., sygn. akt (VIII GU 671/18), postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Wojciecha Aleksandrowicza (nr PESEL 64032600296), zamieszkałego pod adresem: ul. Okólna 13/73, 30-669 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Barbarę Fela; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Ryszarda Mauthe - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 29; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 110/19. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14766

Dodano: 2019-03-20 10:10:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Chęcińska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-02-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14767. Chęcińska Katarzyna. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 141/18, V GUp 17/19. [BMSiG-14347/2019] Niniejszym zawiadamia się, że dnia 15 lutego 2019 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział V Gospodarczy, sygnatura akt V GU 141/18 (V GUp 17/19), ogłoszona została upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Katarzyny Chęcińskiej (PESEL 88041906604), zamieszkałej w Bogdańcu przy ul. Polnej 27. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASR Pawła Sucha oraz syndyka w osobie Agaty Perlińskiej. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52, 66-400 Gorzów Wlkp. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14767

Dodano: 2019-03-20 10:11:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Chęcińska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14767. Chęcińska Katarzyna. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 141/18, V GUp 17/19. [BMSiG-14347/2019] Niniejszym zawiadamia się, że dnia 15 lutego 2019 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział V Gospodarczy, sygnatura akt V GU 141/18 (V GUp 17/19), ogłoszona została upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Katarzyny Chęcińskiej (PESEL 88041906604), zamieszkałej w Bogdańcu przy ul. Polnej 27. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASR Pawła Sucha oraz syndyka w osobie Agaty Perlińskiej. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52, 66-400 Gorzów Wlkp. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14767

Dodano: 2019-03-20 10:11:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Chochoł Sławomir w upadłości likwidacyjnej

2019-03-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14768. Chochoł Sławomir. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 6/19, VIII GUp 109/19. [BMSiG-14202/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 13.03.2019 r., sygn. akt VIII GU 6/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Sławomira Chochoła (PESEL 75030617690), zamieszkałego: ul. Kadłubek 22a/35, 32-500 Chrzanów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Ewę Ostrowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Petrowa - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 863; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 109/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14768

Dodano: 2019-03-20 10:12:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Chochoł Sławomir w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14768. Chochoł Sławomir. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 6/19, VIII GUp 109/19. [BMSiG-14202/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 13.03.2019 r., sygn. akt VIII GU 6/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Sławomira Chochoła (PESEL 75030617690), zamieszkałego: ul. Kadłubek 22a/35, 32-500 Chrzanów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Ewę Ostrowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Petrowa - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 863; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 109/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14768

Dodano: 2019-03-20 10:12:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Choptyńska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14769. Choptyńska Katarzyna. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 189/18, VIII GUp 51/19. [BMSiG-14189/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 13.03.2019 r., sygn. akt VIII GU 189/18, ogłosił upadłość Katarzyny Choptyńskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 71020908805, zamieszkałej: ul. Starzyńskiego 8 m. 192, 42-200 Częstochowa. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckiej oraz syndyka w osobie Janusza Majdy, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 490. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 51/19. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14769

Dodano: 2019-03-20 10:13:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Choptyńska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14769. Choptyńska Katarzyna. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 189/18, VIII GUp 51/19. [BMSiG-14189/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 13.03.2019 r., sygn. akt VIII GU 189/18, ogłosił upadłość Katarzyny Choptyńskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 71020908805, zamieszkałej: ul. Starzyńskiego 8 m. 192, 42-200 Częstochowa. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckiej oraz syndyka w osobie Janusza Majdy, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 490. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 51/19. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14769

Dodano: 2019-03-20 10:13:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Duda Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14770. Duda Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2580/18, X GUp 220/19. [BMSiG-14161/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 marca 2019 roku, sygn. akt X GU 2580/18: 1. ogłosił upadłość Anny Dudy, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 30 m. 132 (kod pocztowy: 00-116), PESEL 90062409965, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczył sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszkę Kraszewską oraz syndyka w osobie Tomasza Sadurskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 1032; 5. określił, iż postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą akt X GUp 220/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14770

Dodano: 2019-03-20 10:14:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Duda Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14770. Duda Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2580/18, X GUp 220/19. [BMSiG-14161/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 marca 2019 roku, sygn. akt X GU 2580/18: 1. ogłosił upadłość Anny Dudy, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 30 m. 132 (kod pocztowy: 00-116), PESEL 90062409965, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczył sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszkę Kraszewską oraz syndyka w osobie Tomasza Sadurskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 1032; 5. określił, iż postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą akt X GUp 220/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14770

Dodano: 2019-03-20 10:14:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Gaca Damian w upadłości likwidacyjnej

2019-03-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14771. Gaca Damian. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 914/18, XI GUp 72/19. [BMSiG-14312/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 marca 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 914/18 ogłosił upadłość dłużnika Damiana Gaca (PESEL 87091206115), zam. w Kłecku, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 72/19. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysław Nowacki. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Beaty Mikołajewicz posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 277. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14771

Dodano: 2019-03-20 10:15:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Gaca Damian w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14771. Gaca Damian. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 914/18, XI GUp 72/19. [BMSiG-14312/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 marca 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 914/18 ogłosił upadłość dłużnika Damiana Gaca (PESEL 87091206115), zam. w Kłecku, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 72/19. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysław Nowacki. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Beaty Mikołajewicz posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 277. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14771

Dodano: 2019-03-20 10:15:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Głombica Wiesława w upadłości likwidacyjnej

2019-03-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14772. Głombica Wiesława. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 650/18. [BMSiG-14248/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 650/18 ogłosił upadłość dłużnika Wiesława Głombicy (Głombica), zamieszkałego w Gliwicach, nr PESEL 63090110172, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie ASR Magdaleny Michalskiej-Kania, a syndyka masy upadłości w osobie Sławomira Cichonia (lic. nr 361). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14772

Dodano: 2019-03-20 10:16:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Głombica Wiesława w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14772. Głombica Wiesława. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 650/18. [BMSiG-14248/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 650/18 ogłosił upadłość dłużnika Wiesława Głombicy (Głombica), zamieszkałego w Gliwicach, nr PESEL 63090110172, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie ASR Magdaleny Michalskiej-Kania, a syndyka masy upadłości w osobie Sławomira Cichonia (lic. nr 361). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14772

Dodano: 2019-03-20 10:16:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Gronek Kazimierz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14773. Gronek Kazimierz. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 449/18, XIV GUp 44/19. [BMSiG-14320/2019] Sygn. akt XIV GU 449/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 marca 2019 roku ogłosił upadłość Kazimierza Gronka, numer PESEL 52050514457, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Izabelę Ścieszko-Twardowską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Marka Andrzejewskiego. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 44/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14773

Dodano: 2019-03-20 10:17:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Gronek Kazimierz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14773. Gronek Kazimierz. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 449/18, XIV GUp 44/19. [BMSiG-14320/2019] Sygn. akt XIV GU 449/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 marca 2019 roku ogłosił upadłość Kazimierza Gronka, numer PESEL 52050514457, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Izabelę Ścieszko-Twardowską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Marka Andrzejewskiego. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 44/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14773

Dodano: 2019-03-20 10:17:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Janiuk Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-03-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14775. Janiuk Marek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 401/19, X GUp 214/19. [BMSiG-14222/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 marca 2019 r., sygn. akt X GU 401/19, ogłosił upadłość MARKA JANIUKA, zamieszkałego w Otwocku przy ulicy Zamenhofa 4A, 05-400 Otwock, PESEL 60021804234, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt X GUp 214/19. Wzywa się wierzycieli Upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt X GUp 214/19. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Danuty Kurkiewicz (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 124). Sąd uznał postępowanie upadłościowe Marka Janiuka za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14775

Dodano: 2019-03-20 10:18:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Janiuk Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14775. Janiuk Marek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 401/19, X GUp 214/19. [BMSiG-14222/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 marca 2019 r., sygn. akt X GU 401/19, ogłosił upadłość MARKA JANIUKA, zamieszkałego w Otwocku przy ulicy Zamenhofa 4A, 05-400 Otwock, PESEL 60021804234, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt X GUp 214/19. Wzywa się wierzycieli Upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt X GUp 214/19. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Danuty Kurkiewicz (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 124). Sąd uznał postępowanie upadłościowe Marka Janiuka za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14775

Dodano: 2019-03-20 10:18:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Kwiatkowska Monika w upadłości likwidacyjnej

2019-03-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14776. Kwiatkowska Monika. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 139/18, V GUp 24/19. [BMSiG-14331/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., Wydział V Gospodarczy, ul. Fryderyka Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp., Wydział V Gospodarczy, w dniu 6.03.2019 r. w sprawie o sygn. akt V GU 139/18, V GUp 24/19 postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Kwiatkowska Monika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Perłowej 13/1, 66-400 Gorzów Wlkp., PESEL 76031106789; II. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Laski; III. wyznaczyć syndyka w osobie Grzegorza Lenarta, nr licencji 809; IV. wezwać wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności do upadłego na ręce Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14776

Dodano: 2019-03-20 10:19:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Kwiatkowska Monika w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14776. Kwiatkowska Monika. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 139/18, V GUp 24/19. [BMSiG-14331/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., Wydział V Gospodarczy, ul. Fryderyka Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp., Wydział V Gospodarczy, w dniu 6.03.2019 r. w sprawie o sygn. akt V GU 139/18, V GUp 24/19 postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Kwiatkowska Monika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Perłowej 13/1, 66-400 Gorzów Wlkp., PESEL 76031106789; II. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Laski; III. wyznaczyć syndyka w osobie Grzegorza Lenarta, nr licencji 809; IV. wezwać wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności do upadłego na ręce Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14776

Dodano: 2019-03-20 10:20:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Łuniewska Zofia w upadłości likwidacyjnej

2018-11-22 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14777. Łuniewska Zofia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1699/18, X GUp 1040/18. [BMSiG-14257/2019] Zofia Łuniewska zamieszkała w Warszawie - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (X GU 1699/18, X GUp 1040/18). Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 listopada 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt X GU 1699/18 ogłosił upadłość dłużnika Zofii Łuniewskiej, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Żyznej 10 (PESEL: 29063002402), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą X GUp 1040/18. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Sławomira Witkowskiego (nr licencji 6). Sąd wzywa wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności należy zgłaszać na adres Sądu z podaniem sygnatury akt (X GUp 1040/18). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14777

Dodano: 2019-03-20 10:22:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Łuniewska Zofia w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14777. Łuniewska Zofia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1699/18, X GUp 1040/18. [BMSiG-14257/2019] Zofia Łuniewska zamieszkała w Warszawie - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (X GU 1699/18, X GUp 1040/18). Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 listopada 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt X GU 1699/18 ogłosił upadłość dłużnika Zofii Łuniewskiej, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Żyznej 10 (PESEL: 29063002402), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą X GUp 1040/18. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Sławomira Witkowskiego (nr licencji 6). Sąd wzywa wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności należy zgłaszać na adres Sądu z podaniem sygnatury akt (X GUp 1040/18). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14777

Dodano: 2019-03-20 10:22:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Łyśniewska Alicja w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14778. Łyśniewska Alicja. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 136/18, V GUp 22/19. [BMSiG-14260/2019] Niniejszym zawiadamia się, że dnia 20 lutego 2019 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział V Gospodarczy, sygnatura akt V GU 136/18, ogłoszona została upadłość Alicji Łyśniewskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - zamieszkałej przy ul. 30 Stycznia 22/5 w Gorzowie Wlkp., PESEL 57031515566. Ww. postanowieniem Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Laski oraz syndyka w osobie Agaty Perlińskiej. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o ogłoszeniu upadłości, zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. Sygnatura akt w postępowaniu upadłościowym V GUp 22/19. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14778

Dodano: 2019-03-20 10:24:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Łyśniewska Alicja w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14778. Łyśniewska Alicja. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 136/18, V GUp 22/19. [BMSiG-14260/2019] Niniejszym zawiadamia się, że dnia 20 lutego 2019 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział V Gospodarczy, sygnatura akt V GU 136/18, ogłoszona została upadłość Alicji Łyśniewskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - zamieszkałej przy ul. 30 Stycznia 22/5 w Gorzowie Wlkp., PESEL 57031515566. Ww. postanowieniem Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Laski oraz syndyka w osobie Agaty Perlińskiej. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o ogłoszeniu upadłości, zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. Sygnatura akt w postępowaniu upadłościowym V GUp 22/19. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14778

Dodano: 2019-03-20 10:24:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Marciniak Adam w upadłości likwidacyjnej

2019-03-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14779. Marciniak Adam. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 299/18, XIV GUp 40/19. [BMSiG-14244/2019] Sygn. akt XIV GU 299/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 marca 2019 roku ogłosił upadłość Adama Marciniaka (numer PESEL 78121507418) jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Justynę Kowalską, Na syndyka masy upadłości wyznaczono Pawła Niedziałka. Sąd wzywa wierzycieli Upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowała się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 40/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14779

Dodano: 2019-03-20 10:26:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Marciniak Adam w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14779. Marciniak Adam. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 299/18, XIV GUp 40/19. [BMSiG-14244/2019] Sygn. akt XIV GU 299/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 marca 2019 roku ogłosił upadłość Adama Marciniaka (numer PESEL 78121507418) jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Justynę Kowalską, Na syndyka masy upadłości wyznaczono Pawła Niedziałka. Sąd wzywa wierzycieli Upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowała się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 40/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14779

Dodano: 2019-03-20 10:26:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Marcinkowska Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14780. Marcinkowska Anna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 615/18. [BMSiG-14184/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 7.03.2019 r. w sprawie sygn. akt XV GU 615/18 ogłosił upadłość Anny Marcinkowskiej (numer PESEL: 61073007446), nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Tadeusza Rozy oraz sędziego komisarza w osobie ASSR Przemysława Rauchut, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14780

Dodano: 2019-03-20 10:27:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Marcinkowska Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14780. Marcinkowska Anna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 615/18. [BMSiG-14184/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 7.03.2019 r. w sprawie sygn. akt XV GU 615/18 ogłosił upadłość Anny Marcinkowskiej (numer PESEL: 61073007446), nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Tadeusza Rozy oraz sędziego komisarza w osobie ASSR Przemysława Rauchut, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14780

Dodano: 2019-03-20 10:27:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Olek Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-03-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14781. Olek Piotr. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 270/18 of. [BMSiG-14344/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 8 marca 2019 roku, sygn. akt V GU 270/18 of została ogłoszona upadłość Piotra Olek, zam.: ul. Borkowska 22, 46-220 Byczyna, identyfikującego się numerem PESEL 94063008857, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SRR Liliany Krukowskiej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Janusza Majdy, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 490. Wskazano, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.) Określono, że Piotr Olek ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14781

Dodano: 2019-03-20 10:28:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Olek Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14781. Olek Piotr. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 270/18 of. [BMSiG-14344/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 8 marca 2019 roku, sygn. akt V GU 270/18 of została ogłoszona upadłość Piotra Olek, zam.: ul. Borkowska 22, 46-220 Byczyna, identyfikującego się numerem PESEL 94063008857, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SRR Liliany Krukowskiej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Janusza Majdy, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 490. Wskazano, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.) Określono, że Piotr Olek ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14781

Dodano: 2019-03-20 10:29:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Paśko Aleksandra w upadłości likwidacyjnej

2019-02-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14783. Paśko Aleksandra. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 87/19, V GUp 123/19. [BMSiG-14356/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy - Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 28 lutego 2019 r., sygn. akt V GU 87/19, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku Upadłej Aleksandry Paśko, PESEL 47100814308, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sędzią komisarzem Sąd ustanowił SSR Lesława Zawadę, a syndykiem masy upadłości Ludwika Noworolskiego, licencja nr 8. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14783

Dodano: 2019-03-20 10:30:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Paśko Aleksandra w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14783. Paśko Aleksandra. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 87/19, V GUp 123/19. [BMSiG-14356/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy - Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 28 lutego 2019 r., sygn. akt V GU 87/19, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku Upadłej Aleksandry Paśko, PESEL 47100814308, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sędzią komisarzem Sąd ustanowił SSR Lesława Zawadę, a syndykiem masy upadłości Ludwika Noworolskiego, licencja nr 8. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14783

Dodano: 2019-03-20 10:30:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Piątka Urszula w upadłości likwidacyjnej

2019-03-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14784. Piątka Urszula. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 648/18 of, VIII GUp 54/19 of. [BMSiG-14253/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 7 marca 2019 r., sygn. akt VIII GU 648/18 of, ogłosił upadłość Urszuli Piątka (PESEL 51030416408) zamieszkałej we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Marty Trześniewskiej i syndyka masy upadłości w osobie Doroty Flaczyńskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1184). Podstawę jurysdykcji wyłącznej dla sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r. - Dz. U. poz. 2344 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 ze zm.) Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 54/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tut. Sądu, na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14784

Dodano: 2019-03-20 10:32:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Piątka Urszula w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14784. Piątka Urszula. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 648/18 of, VIII GUp 54/19 of. [BMSiG-14253/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 7 marca 2019 r., sygn. akt VIII GU 648/18 of, ogłosił upadłość Urszuli Piątka (PESEL 51030416408) zamieszkałej we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Marty Trześniewskiej i syndyka masy upadłości w osobie Doroty Flaczyńskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1184). Podstawę jurysdykcji wyłącznej dla sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r. - Dz. U. poz. 2344 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 ze zm.) Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 54/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tut. Sądu, na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14784

Dodano: 2019-03-20 10:32:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Podczaska Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-03-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14785. Podczaska Teresa. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 320/18, XIV GUp 41/19. [BMSiG-14233/2019] Sygn. akt XIV GU 320/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 marca 2019 roku ogłosił upadłość Teresy Podczaskiej (numer PESEL 64051209702) jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszkę Bujnowicz-Tomaszewską, Na syndyka masy upadłości wyznaczono Wojciecha Wiśniewskiego. Sąd wzywa wierzycieli Upadłej, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 41/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14785

Dodano: 2019-03-20 10:34:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Podczaska Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-03-01 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14785. Podczaska Teresa. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 320/18, XIV GUp 41/19. [BMSiG-14233/2019] Sygn. akt XIV GU 320/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 marca 2019 roku ogłosił upadłość Teresy Podczaskiej (numer PESEL 64051209702) jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszkę Bujnowicz-Tomaszewską, Na syndyka masy upadłości wyznaczono Wojciecha Wiśniewskiego. Sąd wzywa wierzycieli Upadłej, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 41/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14785

Dodano: 2019-03-20 10:34:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Pusiarski Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2019-03-01 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14786. Pusiarski Zbigniew. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 379/18, VIII GUp 49/19. [BMSiG-14271/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1 marca 2019 r., sygn. akt VIII GU 379/18, ogłosił upadłość dłużnika Zbigniewa Pusiarskiego (numer PESEL 53031404871), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Ludwiczyńskiej i syndyka w osobie Michała Mojki (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 526). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2171), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015 r.). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 49/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14786

Dodano: 2019-03-20 10:36:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Pusiarski Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14786. Pusiarski Zbigniew. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 379/18, VIII GUp 49/19. [BMSiG-14271/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1 marca 2019 r., sygn. akt VIII GU 379/18, ogłosił upadłość dłużnika Zbigniewa Pusiarskiego (numer PESEL 53031404871), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Ludwiczyńskiej i syndyka w osobie Michała Mojki (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 526). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2171), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015 r.). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 49/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14786

Dodano: 2019-03-20 10:36:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Sordyl Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14787. Sordyl Anna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1156/18, VIII GUp 111/19. [BMSiG-14207/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 14 marca 2019 r. Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość Dłużniczki Anny Sordyl (nr PESEL 45050303468), zamieszkałej pod adresem: ul. Rzeźnicza 3/14, 31-540 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Ewę Ostrowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Szarańca - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 31; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 111/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14787

Dodano: 2019-03-20 10:37:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Sordyl Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14787. Sordyl Anna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1156/18, VIII GUp 111/19. [BMSiG-14207/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 14 marca 2019 r. Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość Dłużniczki Anny Sordyl (nr PESEL 45050303468), zamieszkałej pod adresem: ul. Rzeźnicza 3/14, 31-540 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Ewę Ostrowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Szarańca - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 31; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 111/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14787

Dodano: 2019-03-20 10:38:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Sosnowska Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14788. Sosnowska Teresa. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 144/18, V GUp 20/19. [BMSiG-14254/2019] Niniejszym zawiadamia się, że dnia 18 lutego 2019 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział V Gospodarczy, sygnatura akt V GU 144/18, ogłoszona została upadłość Teresy Sosnowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - zamieszkałej przy ul. Sikorskiego 88/9 w Gorzowie Wlkp., PESEL 50082507645. Ww. postanowieniem Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Staszak oraz syndyka w osobie Agaty Perlińskiej. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp., sygnatura akt w postępowaniu upadłościowym V GUp 20/19. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14788

Dodano: 2019-03-20 10:40:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Sosnowska Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14788. Sosnowska Teresa. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 144/18, V GUp 20/19. [BMSiG-14254/2019] Niniejszym zawiadamia się, że dnia 18 lutego 2019 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział V Gospodarczy, sygnatura akt V GU 144/18, ogłoszona została upadłość Teresy Sosnowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - zamieszkałej przy ul. Sikorskiego 88/9 w Gorzowie Wlkp., PESEL 50082507645. Ww. postanowieniem Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Staszak oraz syndyka w osobie Agaty Perlińskiej. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp., sygnatura akt w postępowaniu upadłościowym V GUp 20/19. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14788

Dodano: 2019-03-20 10:40:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Szałek Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2019-02-22 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14789. Szałek Jolanta. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 596/18, XIV GUp 38/19. [BMSiG-14270/2019] Sygn. akt XIV GU 596/18 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 22 lutego 2019 roku ogłosił upadłość dłużnika Jolanty Szałek, numer PESEL 62012801004, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na sędziego komisarza wyznaczono SSR Bogdana Woźniaka. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Ryszarda Lesiuka, nr licencji 17. Wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi. Zgłoszenia należy przesłać do Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Łódź, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 38/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14789

Dodano: 2019-03-20 10:42:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Szałek Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14789. Szałek Jolanta. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 596/18, XIV GUp 38/19. [BMSiG-14270/2019] Sygn. akt XIV GU 596/18 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 22 lutego 2019 roku ogłosił upadłość dłużnika Jolanty Szałek, numer PESEL 62012801004, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na sędziego komisarza wyznaczono SSR Bogdana Woźniaka. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Ryszarda Lesiuka, nr licencji 17. Wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi. Zgłoszenia należy przesłać do Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Łódź, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 38/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14789

Dodano: 2019-03-20 10:42:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Szumińska Bogumiła w upadłości likwidacyjnej

2019-02-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14790. Szumińska Bogumiła. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 8/19, V GUp 13/19. [BMSiG-14295/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 12 lutego 2019 r., sygnatura akt V GU 8/19 (obecnie V GUp 13/19), ogłoszona została upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Bogumiły Szumińskiej, zamieszkałej w Gorzowie Wlkp. (66-400) przy ulicy Słonecznej 52/29; PESEL 57070400245. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie ASR Pawła Sucha oraz syndyka w osobie Anity Pielin (adres do doręczeń: ul. Roosevelta 16/2; 66-400 Gorzów Wlkp.). W związku z powyższym, wzywa się wierzycieli Upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp., oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14790

Dodano: 2019-03-20 10:43:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Szumińska Bogumiła w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14790. Szumińska Bogumiła. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 8/19, V GUp 13/19. [BMSiG-14295/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 12 lutego 2019 r., sygnatura akt V GU 8/19 (obecnie V GUp 13/19), ogłoszona została upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Bogumiły Szumińskiej, zamieszkałej w Gorzowie Wlkp. (66-400) przy ulicy Słonecznej 52/29; PESEL 57070400245. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie ASR Pawła Sucha oraz syndyka w osobie Anity Pielin (adres do doręczeń: ul. Roosevelta 16/2; 66-400 Gorzów Wlkp.). W związku z powyższym, wzywa się wierzycieli Upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp., oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14790

Dodano: 2019-03-20 10:43:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Szumiński Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-02-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14791. Szumiński Krzysztof. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 9/19, V GUp 14/19. [BMSiG-14243/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 12 lutego 2019 r., sygnatura akt V GU 9/19 (obecnie V GUp 14/19), ogłoszona została upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Krzysztofa Szumińskiego, zamieszkałego w Gorzowie Wlkp. (66-400) przy ulicy Słonecznej 52/29; PESEL 56061805416. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie ASR Pawła Sucha oraz syndyka w osobie Anity Pielin (adres do doręczeń: ul. Roosevelta 16/2, 66-400 Gorzów Wlkp.). W związku z powyższym, wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp., oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14791

Dodano: 2019-03-20 10:44:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Szumiński Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14791. Szumiński Krzysztof. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 9/19, V GUp 14/19. [BMSiG-14243/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 12 lutego 2019 r., sygnatura akt V GU 9/19 (obecnie V GUp 14/19), ogłoszona została upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Krzysztofa Szumińskiego, zamieszkałego w Gorzowie Wlkp. (66-400) przy ulicy Słonecznej 52/29; PESEL 56061805416. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie ASR Pawła Sucha oraz syndyka w osobie Anity Pielin (adres do doręczeń: ul. Roosevelta 16/2, 66-400 Gorzów Wlkp.). W związku z powyższym, wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp., oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14791

Dodano: 2019-03-20 10:44:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Wawrzyniak Roman w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14792. Wawrzyniak Roman. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 102/18, V GUp 21/19, V GU 144/18. [BMSiG-14267/2019] Niniejszym zawiadamia się, że dnia 18 lutego 2019 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział V Gospodarczy, sygnatura akt V GU 144/18, ogłoszona została upadłość Romana Wawrzyniaka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - zamieszkałego w Wielisławicach 56/6, 66-500 Strzelce Krajeńskie, PESEL 68021206094. Ww. postanowieniem Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Staszaka oraz syndyka w osobie Agaty Perlińskiej. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. Sygnatura akt w postępowaniu upadłościowym V GUp 21/19. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14792

Dodano: 2019-03-20 10:45:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Wawrzyniak Roman w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14792. Wawrzyniak Roman. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 102/18, V GUp 21/19, V GU 144/18. [BMSiG-14267/2019] Niniejszym zawiadamia się, że dnia 18 lutego 2019 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział V Gospodarczy, sygnatura akt V GU 144/18, ogłoszona została upadłość Romana Wawrzyniaka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - zamieszkałego w Wielisławicach 56/6, 66-500 Strzelce Krajeńskie, PESEL 68021206094. Ww. postanowieniem Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Staszaka oraz syndyka w osobie Agaty Perlińskiej. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. Sygnatura akt w postępowaniu upadłościowym V GUp 21/19. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14792

Dodano: 2019-03-20 10:45:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Wawrzyniak Zenon w upadłości likwidacyjnej

2019-03-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14793. Wawrzyniak Zenon. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 931/18, XI GUp 71/19/PN. [BMSiG-14318/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 marca 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 931/18 ogłosił upadłość dłużnika Zenon Wawrzyniak (PESEL: 56012709851), zam. w Poznaniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 71/19/PN. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysław Nowacki. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Magdaleny Ptak, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 900. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14793

Dodano: 2019-03-20 10:46:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Wawrzyniak Zenon w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14793. Wawrzyniak Zenon. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 931/18, XI GUp 71/19/PN. [BMSiG-14318/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 marca 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 931/18 ogłosił upadłość dłużnika Zenon Wawrzyniak (PESEL: 56012709851), zam. w Poznaniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 71/19/PN. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysław Nowacki. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Magdaleny Ptak, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 900. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14793

Dodano: 2019-03-20 10:46:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Zadros Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-03-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14794. Zadros Elżbieta. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 190/18, VIII GUp 52/19. [BMSiG-14194/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 13.03.2019 r., sygn. akt VIII GU 190/18, ogłosił upadłość Elżbiety Zadros - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 52010513186, zamieszkałej: ul. Roździeńskiego 61B, 42-480 Poręba. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckiej oraz syndyka w osobie Jacka Pietrzeli - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 926. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42- 200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 52/19. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14794

Dodano: 2019-03-20 10:47:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Zadros Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14794. Zadros Elżbieta. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 190/18, VIII GUp 52/19. [BMSiG-14194/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 13.03.2019 r., sygn. akt VIII GU 190/18, ogłosił upadłość Elżbiety Zadros - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 52010513186, zamieszkałej: ul. Roździeńskiego 61B, 42-480 Poręba. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckiej oraz syndyka w osobie Jacka Pietrzeli - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 926. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42- 200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 52/19. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14794

Dodano: 2019-03-20 10:47:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dąbkowska Beata w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14795. Dąbkowska Beata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 939/18. [BMSiG-14400/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Beaty Dąbkowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 939/18, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i przekazaniu w dniu 11 marca 2019 roku sędziemu komisarzowi listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania przez każdego zainteresowanego - w czytelni Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia, ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu listy, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14795

Dodano: 2019-03-20 10:48:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Harbuz Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14796. Harbuz Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 934/18. [BMSiG-14399/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Piotra Harbuz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 934/18, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i przekazaniu w dniu 11 marca 2019 roku sędziemu komisarzowi pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania przez każdego zainteresowanego - w czytelni Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia, ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu pierwszego uzupełnienia listy, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14796

Dodano: 2019-03-20 10:48:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

SANGER METAL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14797. „SANGER METAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Szczecinie. KRS 0000171540. SĄD REJONOWY SZCZECIN- -CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 sierpnia 2003 r., sygn. akt XII GUp 20/15. [BMSiG-14384/2019] W związku z przekazaniem przez syndyka uzupełniającej listy wierzytelności z dnia 9 stycznia 2019 roku sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym „Sanger Metal” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie, w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt XII GUp 20/15 - Sędzia Komisarz ogłasza, iż została ona wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelni Akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie złożenia do Sędziego Komisarza - sprzeciwu, co do uzupełniającej listy wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w wydaniu lokalnym dziennika Gazeta Wyborcza i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14797

Dodano: 2019-03-20 10:48:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Michalak Dominik w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14798. Michalak Dominik. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 143/16. [BMSiG-14376/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Dominika Michalak, zamieszkałego w Lesznie, nr PESEL 66091904193, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 143/16, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14798

Dodano: 2019-03-20 10:49:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Pawlak Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14799. Pawlak Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 984/18. [BMSiG-14392/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Pawlak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 984/18, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i przekazaniu w dniu 21 lutego 2019 roku sędziemu komisarzowi listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania przez każdego zainteresowanego - w czytelni Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia, ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu listy każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14799

Dodano: 2019-03-20 10:49:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Powalski Przemysław Kamil w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14800. Powalski Przemysław Kamil. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 9/17. [BMSiG-14394/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności dłużnika Przemysława Kamila Powalskiego, w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 9/17. Listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu każdy zainteresowany, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14800

Dodano: 2019-03-20 10:49:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Rotnicki Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14801. Rotnicki Mariusz. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 82/18. [BMSiG-14378/2019] W związku ze sporządzeniem i złożeniem przez syndyka masy upadłości w dniu 5 marca 2019 roku listy wierzytelności oraz uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Mariusza Rotnickiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - sygn. akt XII GUp 82/18 - sędzia komisarz ogłasza, iż można je przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie do wniesienia sprzeciwu co do listy wierzytelności - w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14801

Dodano: 2019-03-20 10:49:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Rybakowski Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14802. Rybakowski Andrzej. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 19/18. [BMSiG-14377/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Andrzeja Rybakowskiego, PESEL 49021313595, sygn. akt V GUp 19/18, obwieszcza, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w MSiG o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile lista wierzytelności nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli Upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14802

Dodano: 2019-03-20 10:50:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Sokół Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14803. Sokół Małgorzata. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 343/17. [BMSiG-14387/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, iż Syndyk Masy Upadłości Małgorzaty Sokół, zam. w Mielcu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 343/17), przekazał III uzupełniającą listę wierzytelności. Uzupełniającą III listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany, natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p.u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14803

Dodano: 2019-03-20 10:50:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Stachoń-Tadeusiak Wanda w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14804. Stachoń-Tadeusiak Wanda. Sąd Rejonowy w Tarnowie, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 2/16/of. [BMSiG-14404/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że syndyk masy upadłości Wandy Stachoń-Tadeusiak nieprowadzącej działalności gospodarczej, w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt V GUp 2/16), sporządził w dniu 4.03.2019 r. uzupełniającą listę wierzytelności. Listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Tarnowie, ul. Dąbrowskiego 27 p. 234. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sędzia komisarz odrzuci sprzeciw spóźniony albo nieodpowiadający wymaganiom wskazanym w art. 257 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14804

Dodano: 2019-03-20 10:50:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

ALKORP Alicja Korpowska w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14805. Korpowska Alicja prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ALKORP Alicja Korpowska w upadłości w Gorzowie Wielkopolskim. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 12/17. [BMSiG-14348/2019] Ogłasza się, iż syndyk masy upadłości ALKORP Alicja Korpowska w upadłości z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (uprzednio w Dobiegniewie) w postępowaniu upadłościowym V GUp 12/17 złożył na ręce Sędziego komisarza I (pierwszą) uzupełniającą listę wierzytelności. Postanowieniem z dnia 5.03.2019 r. Sąd Rejonowy, Wydział V Gospodarczy w Gorzowie Wlkp., w sprawie V GUp 12/17 obwieszcza o I (pierwszej) uzupełniającej liście wierzytelności dłużniczki Alicji Korpowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą ALKORP Alicja Korpowska w Dobiegniewie. Listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu każdy zainteresowany, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia listy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14805

Dodano: 2019-03-20 10:51:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Simiński Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14806. Simiński Krzysztof. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 29/18. [BMSiG-14363/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Krzysztofa Simińskiego, PESEL 91102901539, sygn. akt V GUp 29/18, obwieszcza, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w MSiG o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile lista wierzytelności nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli Upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14806

Dodano: 2019-03-20 10:51:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Focus Park Gliwice Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14807. „FOCUS PARK GLIWICE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS 0000223888. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 grudnia 2004 r., sygn. akt XII GUp 16/14. [BMSiG-14155/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 16/14 dotyczącej upadłości dłużnika Focus Park Gliwice Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie syndyk masy upadłości dnia 30.11.2018 r. przekazał Sędziemu komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14807

Dodano: 2019-03-20 10:51:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

P.W. Rojax Romuald Ostolski Sp. Jawna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14808. „P.W. ROJAX” ROMUALD OSTOLSKI SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Szczecinie. KRS 0000091564. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lutego 2002 r., sygn. akt XII GUp 2/13. [BMSiG-14343/2019] W związku z przekazaniem przez syndyka masy upadłości w dniu 8 lutego 2018 r., 6 kwietnia 2018 roku, 1 sierpnia 2018 roku i 28 listopada 2018 r. uzupełniających list wierzytelności Sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym P.W. ROJAX Romuald Ostolski Spółka Jawna w Szczecinie, w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt XII GUp 2/13, Sędzia komisarz ogłasza, iż zostały one wyłożone do wglądu w Biurze obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie do wniesienia sprzeciwu, co do uzupełniających list wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia w dzienniku Gazeta Wyborcza - wydaniu lokalnym i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14808

Dodano: 2019-03-20 10:52:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Plizga Bartłomiej Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14809. Plizga Bartłomiej Jarosław. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. V GUp 315/17. [BMSiG-14359/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Bartłomieja Jarosława Plizga, zam.: Turbia, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, toczącym się przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie pod sygn. V GUp 315/17, sporządzona i przekazana została Sędziemu komisarzowi uzupełniająca lista wierzytelności nr 2. Listę wierzytelności każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4. Każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 ustawy Prawo upadłościowe w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14809

Dodano: 2019-03-20 10:52:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Bator (Samoć) Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14810. Bator Magdalena. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 126/17 of. [BMSiG-14148/2019] Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Magdaleny Bator (uprzednio Samoć), informuje, że w dniu 15 lutego 2019 roku została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi druga uzupełniająca lista wierzytelności upadłej Magdaleny Bator (uprzednio Samoć), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VI GUp 126/17 of), zamieszkałej 80-299 Gdańsk, ul. Homera 57/4, nr ewidencyjny PESEL: 74070302926. Zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10 w Gdańsku, w godzinach pracy Sądu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14810

Dodano: 2019-03-20 10:52:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Bednarz Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14811. Bednarz Krzysztof. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt V GUp 56/17. [BMSiG-14316/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Krzysztofa Bednarza, PESEL 68012311530, sygn. akt V GUp 56/17, obwieszcza, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w MSiG o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile lista wierzytelności nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli Upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14811

Dodano: 2019-03-20 10:53:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Czubara Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14812. Czubara Jadwiga. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 63/18. [BMSiG-14263/2019] Sygn. akt XIV GUp 63/18 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że w dniu 3.12.2018 r. syndyk masy upadłości Jadwigi Czubary, numer PESEL 59102901560, złożył Sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę tę można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37 pokój 214. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciele oraz upadła mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 63/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14812

Dodano: 2019-03-20 10:53:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Gołyski Józef w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14813. Gołyski Józef. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 119/18. [BMSiG-14220/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż została sporządzona i złożona w dniu 1 marca 2019 r. lista wierzytelności Józefa Gołyskiego, nr PESEL 70031114313, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 119/18. Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach - Biuro Obsługi Interesantów przy ulicy Warszawskiej 44. W terminie 14 dni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza - w trybie art. 256 ustawy z dn. 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe - sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności lub co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14813

Dodano: 2019-03-20 10:53:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Grochowski Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14814. Grochowski Łukasz. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 26/17. [BMSiG-14192/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Łukasza Grochowskiego, sygn. akt V GUp 26/17, ogłasza, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., mającego siedzibę się przy ul. Chopina 52 bl. 15 w Gorzowie Wlkp. Każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14814

Dodano: 2019-03-20 10:54:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Gryczka Barbara i Gryczka Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14815. Gryczka Barbara i Gryczka Wojciech. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 218/18. [BMSiG-14167/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Barbary Gryczki, Wojciecha Gryczki, nieprowadzących działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 218/18 sporządzone zostały przez syndyka i przekazane dnia 28 grudnia 2018 r. listy wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listy wierzytelności w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14815

Dodano: 2019-03-20 10:54:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Jaśniak Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14816. Jaśniak Małgorzata. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 152/16. [BMSiG-14365/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Małgorzaty Jaśniak, zam. w miejscowości Bonikowo, nr PESEL 66030506505, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 152/16, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania innej wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; w tym samym terminie sprzeciw może złożyć upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, zaś jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14816

Dodano: 2019-03-20 10:54:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Kacmarzyk Barbara Dorota w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14817. Kacmarzyk Barbara Dorota. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 78/18. [BMSiG-14352/2019] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia o złożeniu w dniu 20 lutego 2019 r. listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Barbary Doroty Kacmarzyk, prowadzonym pod sygn. akt V GUp 78/18. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego w Legnicy, Wydział V Gospodarczy przy ul. Złotoryjskiej 19, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć do niej sprzeciw do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14817

Dodano: 2019-03-20 10:55:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Kamińska Marzena w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14818. Kamińska Marzena. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GUp 14/18 of. [BMSiG-14206/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku dłużniczki Marzeny Kamińskiej (PESEL: 67010113083), zam. w Kościerzycach, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 14/18 of), syndyk masy upadłości sporządził uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sekcja Upadłościowa Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60A, i w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” wnieść sprzeciw stosownie do treści art. 256 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14818

Dodano: 2019-03-20 10:55:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Khoay Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14819. Khoay Jolanta. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 139/18. [BMSiG-14136/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Jolanty Khoay, zam. w Rydzynie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 139/18, zawiadamia że Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności (z dnia 15 października 2018 r.), którą można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia o dacie złożenia listy wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14819

Dodano: 2019-03-20 10:55:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Klarecki Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14820. Klarecki Jarosław. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 81/18. [BMSiG-14311/2019] XIV GUp 81/18 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Jarosława Klareckiego, PESEL 65080703993, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14820

Dodano: 2019-03-20 10:55:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Korzeniowska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14821. Korzeniowska Ewa. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 47/18. [BMSiG-14361/2019] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia o złożeniu w dniu 20 lutego 2019 r. listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Ewy Korzeniowskiej, prowadzonym pod sygn. akt V GUp 47/18. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego w Legnicy, Wydział V Gospodarczy przy ul. Złotoryjskiej 19, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć do niej sprzeciw do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14821

Dodano: 2019-03-20 10:56:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Kozłowska Aleksandra w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14822. Kozłowska Aleksandra. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 11/18. [BMSiG-14339/2019] Ogłasza się, iż w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Aleksandry Kozłowskiej jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 11/18, została sporządzona i przekazana na ręce Sędziego komisarza lista wierzytelności, którą może przeglądać w sekretariacie Sądu każdy zainteresowany, a wierzyciel może w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14822

Dodano: 2019-03-20 10:56:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Książek Justyna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14823. Książek Justyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 674/18. [BMSiG-14147/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Justyny Książek (sygn. akt X GUp 674/18), w dniu 25 lutego 2019 roku pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności zostało przedłożone Sędziemu komisarzowi. Listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu każdy zainteresowany. W terminie dwóch tygodni od opublikowania niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziemu komisarzowi sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14823

Dodano: 2019-03-20 10:56:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Lato Natalia w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14824. Lato Natalia. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 221/18. [BMSiG-14231/2019] Niniejszym zawiadamia się, że została sporządzona i w dniu 1 marca 2019 r. złożona przez syndyka nieprowadzącej działalności gospodarczej Natalii Lato, nr PESEL 50101711703, uzupełniająca lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 221/18). Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Zainteresowanym wierzycielom służy w terminie 14 dni od niniejszego obwieszczenia sprzeciw w trybie art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14824

Dodano: 2019-03-20 10:57:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Łuczkowski Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14825. Łuczkowski Tomasz. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 100/17, VI GUp 205/17. [BMSiG-14151/2019] Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Tomasza Łuczkowskiego informuje, że w dniu 2 sierpnia 2018 roku została sporządzona, a przekazana w dniu 6 sierpnia 2018 Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności upadłego Tomasza Łuczkowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VI GUp 205/17), zamieszkałego przy ul. Piastowskiej 104G/7, 80-358 Gdańsk, nr ewidencyjny PESEL 92111902638. Zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, w Gdańsku w godzinach pracy Sądu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14825

Dodano: 2019-03-20 10:57:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Michalska Katarzyna, Michalski Roman w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14826. Michalska Katarzyna i Michalski Roman. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 257/18. [BMSiG-14179/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Michalskiej, Romana Michalskiego, nieprowadzących działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 257/18 sporządzone zostały przez syndyka i przekazane dnia 24 stycznia 2019 r. listy wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listy wierzytelności w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14826

Dodano: 2019-03-20 10:58:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Polańska Daria w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14827. Polańska Daria. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 65/18/4. [BMSiG-14170/2019] Sędzia Komisarz informuje, że w dniu 13.03.2019 roku syndyk złożył uzupełnienie listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Darii Polańskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Goczałkowicach-Zdroju, przy ul. Południowej 20, posiadającej numer PESEL 78030309101, sygn. akt X GUp 65/18/4. Uzupełnienie listy wierzytelności można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, I piętro, pokój 103, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o dacie złożenia przez syndyka uzupełnienia listy wierzytelności można złożyć do sędziego komisarza sprzeciw od uzupełnienia listy, stosownie do treści art. 256 i następne ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14827

Dodano: 2019-03-20 10:59:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Panek Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14828. Panek Elżbieta. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 48/18. [BMSiG-14302/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie V GUp 48/18 syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności Elżbiety Panek - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Chopina 52 bl. 15, a wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14828

Dodano: 2019-03-20 10:59:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Piechocka Wiesława w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14829. Piechocka Wiesława. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 250/17/L. [BMSiG-14303/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Wiesławy Piechockiej, zamieszkałej w Środzie Wielkopolskiej, PESEL 54070904144, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 250/17/L, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1a. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadła oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14829

Dodano: 2019-03-20 10:59:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Popowicz Martyna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14830. Popowicz Martyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 1039/18. [BMSiG-14145/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Martyny Popowicz (sygn. akt X GUp 1039/18), w dniu 4 marca 2019 roku została sporządzona, a następnie przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu każdy zainteresowany. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziemu komisarzowi sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14830

Dodano: 2019-03-20 10:59:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Rombalski Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14831. Rombalski Jarosław. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 68/18. [BMSiG-14191/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jarosława Rombalskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VI GUp 68/18), ogłasza, że została sporządzona lista wierzytelności i przekazana przez Syndyka Sędziemu komisarzowi dnia 24 stycznia 2019 r. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście lub odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje również upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14831

Dodano: 2019-03-20 11:00:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Słomion Beata w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14832. Słomion Beata. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 97/18. [BMSiG-14198/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Beaty Słomion nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości ogłasza, że w sprawie XV GUp 97/18 sporządzona została przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 28.11.2018 r. i 28.02.2019 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14832

Dodano: 2019-03-20 11:00:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Starzyńska Hanna Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14833. Starzyńska Hanna Danuta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 922/18. [BMSiG-14261/2019] Hanna Danuta Starzyńska zamieszkała w Warszawie, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (X GUp 922/18). Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i przekazaniu Sędziemu komisarzowi w dniu 1 marca 2019 r. listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Hanny Danuty Starzyńskiej, zamieszkałej w Warszawie (PESEL: 54061600420) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt. X GUp 922/18. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14833

Dodano: 2019-03-20 11:00:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Szwarc Dorota w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14834. Szwarc Dorota. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 38/17. [BMSiG-14205/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Doroty Szwarc, PESEL 76082002485, sygn. akt V GUp 38/17, obwieszcza, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w MSiG o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile lista wierzytelności nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli Upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14834

Dodano: 2019-03-20 11:00:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Tracewski Włodzimierz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14835. Tracewski Włodzimierz. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 55/17. [BMSiG-14335/2019] Ogłasza się, iż w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Włodzimierza Tracewskiego jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 55/17, została sporządzona i przekazana na ręce Sędziego komisarza lista wierzytelności, którą może przeglądać w sekretariacie Sądu każdy zainteresowany, a wierzyciel może w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14835

Dodano: 2019-03-20 11:01:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Twaróg Apoloniusz Jan w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14836. Twaróg Apoloniusz Jan. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 212/17. [BMSiG-14246/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Apoloniusza Jana Twaróg, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. w Murowanej Goślinie, sygn. akt XI GUp 212/17, syndyk złożył listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14836

Dodano: 2019-03-20 11:01:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14837. ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Proszowicach. KRS 0000486140. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 listopada 2013 r., sygn. akt VIII GUp 206/16. [BMSiG-14327/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Proszowicach, (adres: ul. Leśna 12, 32-100 Proszowice, NIP 6821267121, REGON 351246858, KRS 0000486140) - sygn. akt (VIII GUp 206/16), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14837

Dodano: 2019-03-20 11:01:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Złamaniec Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14838. Złamaniec Wojciech. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 311/1. [BMSiG-14334/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Wojciecha Złamańca, zam. Rzeszów, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 311/18, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu komisarzowi listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4 (art. 255 ust. 2 pr. up.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach art. 256- -258 pr. up. i n. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14838

Dodano: 2019-03-20 11:01:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Tychowie w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 14839. GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” W TYCHOWIE W UPADŁOŚCI w Tychowie. KRS 0000142903. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 grudnia 2002 r., sygn. akt VII GUp 147/17. [BMSiG-14232/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Tychowie, sygn. akt VII GUp 147/17, zawiadamia, że został sporządzony ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Tychowie, obejmujący wierzytelności kategorii pierwszej i drugiej. Wyłożony plan podziału można przeglądać sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34, i w terminie dwóch tygodni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia można wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14839

Dodano: 2019-03-20 11:02:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Górniak Jacek w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 14840. Górniak Jacek Michał. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 151/16. [BMSiG-14227/2019] Sygn. akt XIV GUp 151/16 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że w dniu 25.02.2019 r. został złożony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości Jacka Michała Górniaka, numer PESEL 54032913393, obejmujący II kategorię wierzytelności. Plan ten upadły i wierzyciele mogą przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia o planie podziału mogą wnieść przeciwko planowi zarzuty do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź. Sygn. akt XIV GUp 151/16. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14840

Dodano: 2019-03-20 11:02:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Korczyk Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 14841. Korczyk Dariusz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 439/17. [BMSiG-14200/2019] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Dariusza Korczyka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Brzezince (PESEL: 72121405677) (sygn. akt VIII GUp 439/17), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału, oraz że plan ten można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B”, pokój 6. Poucza się przy tym, że w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu planu podziału Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi zarzuty dotyczące treści planu podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14841

Dodano: 2019-03-20 11:02:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Rupniewski Marian w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 14842. Rupniewski Marian. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 82/17 of. [BMSiG-14171/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku upadłego Mariana Rupniewskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 51021005893), sygn. akt VI GUp 82/17 of, zawiadamia, iż w dniu 25.01.2019 roku syndyk przedłożył Ostateczny Plan Podziału wierzycieli kat. I i II. Plan podziału może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na planie podziału może złożyć do Sędziego komisarza zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14842

Dodano: 2019-03-20 11:03:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Szyłobryt Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 14843. Szyłobryt Elżbieta. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 247/16. [BMSiG-14366/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XI GUp 247/16 został sporządzony przez Syndyka ostateczny plan podziału (z dnia 24 kwietnia 2018 r.) w toku postępowania upadłościowego upadłego Elżbiety Szyłobryt (PESEL: 61022016420), zamieszkałej w Poznaniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Plan ten można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się upadłego i wierzycieli, iż służy im prawo wniesienia zarzutów do planu podziału w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14843

Dodano: 2019-03-20 11:03:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Zawiślak Magdalena Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 14844. Zawiślak Magdalena. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 11/17. [BMSiG-14309/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Magdaleny Zawiślak, PESEL 77021408863, sygn. V GUp 11/17, obwieszcza, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi plan podziału sumy uzyskanej z rzeczy obciążonej, który każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia wierzyciele uprawnieni do zaspokojenia z sumy uzyskanej z likwidacji mogą złożyć do Sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14844

Dodano: 2019-03-20 11:03:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

INTERRETE Sp. z o.o.

2019-03-20 Postanowienie o zmianie doradcy restrukturyzacyjnego

w dniu 14 stycznia 2019r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał postanowienie w przedmiocie zmiany zarządcy firmy INTERRETE Sp. z o.o. w restrukturyzacji (Wrocław) z Zofii Bożeny Przygody na Krzysztofa Rozenberga (licencja nr 1242).

Dodano: 2019-03-20 14:27:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

VIAPON Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-02-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14765. „VIAPON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Katowicach. KRS 0000459323. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 kwietnia 2013 r., sygn. akt X GU 960/18/9, X GUp 31/19/9. [BMSiG-14357/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 25 lutego 2019 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 960/18/9 ogłosił upadłość „VIAPON” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach (adres: ul. 73 Pułku Piechoty, 40-467 Katowice, KRS nr 0000459323). Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Iwony Gzeli, zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Anny Janickiej-Łęckiej, a syndyka masy upadłości w osobie Zbigniewa Głodnego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 426). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w formie pisma procesowego odpowiadającego wymogom określonym w art. 239 i 240 ustawy Prawo upadłościowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2344) sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty opublikowania obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, do sprawy o sygn. akt X GUp 31/19/9. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14765

Dodano: 2019-03-20 18:04:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

VIAPON Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14765. „VIAPON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Katowicach. KRS 0000459323. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 kwietnia 2013 r., sygn. akt X GU 960/18/9, X GUp 31/19/9. [BMSiG-14357/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 25 lutego 2019 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 960/18/9 ogłosił upadłość „VIAPON” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach (adres: ul. 73 Pułku Piechoty, 40-467 Katowice, KRS nr 0000459323). Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Iwony Gzeli, zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Anny Janickiej-Łęckiej, a syndyka masy upadłości w osobie Zbigniewa Głodnego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 426). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w formie pisma procesowego odpowiadającego wymogom określonym w art. 239 i 240 ustawy Prawo upadłościowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2344) sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty opublikowania obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, do sprawy o sygn. akt X GUp 31/19/9. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14765

Dodano: 2019-03-20 18:04:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

HOLBUD Paweł Holeksa w upadłości likwidacyjnej

2018-11-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14774. Holeksa Paweł prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą HOLBUD Paweł Holeksa w Rajczy. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 14/19 lik. [BMSiG-14159/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 26 listopada 2018 r. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Pawła Holeksa, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „Holbud” Paweł Holeksa, 34-370 Rajcza 171, PESEL 70111109354, NIP 5531421990. Postępowanie toczy się pod sygn. akt VI GUp 14/19 lik. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłaszali swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie dwóch miesięcy pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Piotra Knapika. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Krzysztofa Gulisa. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14774

Dodano: 2019-03-20 18:14:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

HOLBUD Paweł Holeksa w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14774. Holeksa Paweł prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą HOLBUD Paweł Holeksa w Rajczy. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 14/19 lik. [BMSiG-14159/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 26 listopada 2018 r. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Pawła Holeksa, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „Holbud” Paweł Holeksa, 34-370 Rajcza 171, PESEL 70111109354, NIP 5531421990. Postępowanie toczy się pod sygn. akt VI GUp 14/19 lik. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłaszali swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie dwóch miesięcy pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Piotra Knapika. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Krzysztofa Gulisa. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14774

Dodano: 2019-03-20 18:14:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Piotr Pasadyn Zakład Usługowo Handlowy ,,DYNAMIC" w upadłości likwidacyjnej

2019-02-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14782. Pasadyn Piotr prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Piotr Pasadyn Zakład Usługowo Handlowy „DYNAMIC” w Chrzanowie. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 865/18, VIII GUp 72/19. [BMSiG-14172/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 27.02.2019 r., sygn. akt VIII GU 865/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Piotra Pasadyn (PESEL 91121005311), zamieszkałego pod adresem: Rzuchowa 247, 33-114 Rzuchowa; prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Piotr Pasadyn Zakład Usługowo Handlowy „DYNAMIC” pod adresem: ul. Berka Joselewicza 2, 32-500 Chrzanów; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Katarzyny Szymskiej; V. wyznaczyć zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Agnieszki Rudol; VI. wyznaczyć syndyka w osobie Dariusza Sitek - numer doradcy restrukturyzacyjnego 504; VII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia postępowania głównego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 72/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14782

Dodano: 2019-03-20 18:22:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Piotr Pasadyn Zakład Usługowo Handlowy ,,DYNAMIC" w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14782. Pasadyn Piotr prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Piotr Pasadyn Zakład Usługowo Handlowy „DYNAMIC” w Chrzanowie. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 865/18, VIII GUp 72/19. [BMSiG-14172/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 27.02.2019 r., sygn. akt VIII GU 865/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Piotra Pasadyn (PESEL 91121005311), zamieszkałego pod adresem: Rzuchowa 247, 33-114 Rzuchowa; prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Piotr Pasadyn Zakład Usługowo Handlowy „DYNAMIC” pod adresem: ul. Berka Joselewicza 2, 32-500 Chrzanów; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Katarzyny Szymskiej; V. wyznaczyć zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Agnieszki Rudol; VI. wyznaczyć syndyka w osobie Dariusza Sitek - numer doradcy restrukturyzacyjnego 504; VII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia postępowania głównego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 72/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14782

Dodano: 2019-03-20 18:22:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Bejouchka Jurajska Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 14845. BEJOUCHKA JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Krakowie. KRS 0000227613. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 lutego 2005 r., sygn. akt VIII GUp 32/14. [BMSiG-14358/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 7.12.2018 r., sygn. akt VIII GUp 32/14: stwierdzono zakończenie postępowania upadłościowego Bejouchka Jurajska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że od niniejszego postanowienia służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Krakowie, które można wnieść w terminie tygodniowym od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego wydającego zaskarżone postanowienie. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14845

Dodano: 2019-03-20 18:27:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Hotel Fado Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 14846. „HOTEL FADO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Gorzowie Wielkopolskim. KRS 0000347299. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 stycznia 2010 r., sygn. akt V GUp 7/14. [BMSiG-14323/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie o sygnaturze akt V GUp 7/14 stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Hotelu Fado sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Gorzowie Wlkp. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14846

Dodano: 2019-03-20 18:27:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Potoczna Dorota w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 14847. Potoczna Dorota. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 141/17 of. [BMSiG-14210/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że wskutek uprawomocnienia się z dniem 13 lutego 2019 r. postanowienia tutejszego Sądu z 5 lutego 2019 r. o ustaleniu planu spłaty wierzycieli upadłej Doroty Potocznej (PESEL 66112009106), postępowanie upadłościowe prowadzone pod sygn. akt VIII GUp 141/17 uległo zakończeniu z mocy prawa (art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14847

Dodano: 2019-03-20 18:29:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Jezierska Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 14848. Jezierska Jolanta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 359/17. [BMSiG-14371/2019] Syndyk Jolanty Jezierskiej sprzeda 1/2 udziału w nieruchomości gruntowej położonej w Leoncinie, gm. Leoncin, pow. nowodworski, działka ewidencyjna nr 15/60 z obrębu 7-Leoncin, stanowiącej grunt o powierzchni 0,0391 ha (LsV 0,0267, PsV 0,0080, W 0,0044), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr WA1N/00067025/3. Cena wywoławcza 1 500,00 zł. Informacje pod nr. tel. 721 001 370; e-mail: afalak@wp.pl REGULAMIN na sprzedaż prawa własności 1/2 udziału w nieruchomości gruntowej położonej w Leoncinie, gm. Leoncin, pow. nowodworski, o powierzchni 0,0391 ha, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WA1N/00067025/3. § 1 Przedmiot przetargu 1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności 1/2 udziału nieruchomości gruntowej położonej w Leoncinie, pow. nowodworski, działka ewidencyjna nr 15/60 z obrębu 7- Leoncin, Nieruchomość stanowią grunt o powierzchni 0,0391 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości grunto