Informacje

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

AD & VISION CAFE Mariusz Czykier w upadłości likwidacyjnej

2018-12-10 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 55062. Czykier Mariusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Ad & Vision Cafe Mariusz Czykier w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 179/16. [BMSiG-54684/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 listopada 2018 r., sygn. akt X GUp 179/16, zakończył postępowanie upadłościowe Mariusza Czykiera prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Ad&Vision Cafe Mariusz Czykier z siedzibą w Warszawie. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 238/2018 (5626) z dnia 10 grudnia 2018 r. → Pozycja 55062

Dodano: 2018-12-11 00:04:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Bujarska Ada i Bujarska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-12-10 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 55063. Małoletnia Bujarska Agnieszka i małoletnia Bujarska Ada. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 229/17/W. [BMSiG-54653/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego małoletnich Agnieszki Bujarskiej i Ady Bujarskiej - osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (sygn. akt VI GUp 229/17/W) zawiadamia, iż w dniu 16 października 2018 r. syndyk masy upadłości przekazał sędziemu komisarzowi opinię szacunkową sporządzoną w dniu 10 października 2018 r. przez rzeczoznawcę majątkowego Annę Jaśkiewicz, zawierającą opis i oszacowanie wchodzącego w skład masy upadłości udziału Ady Bujarskiej wynoszącego 1/4 części oraz udziału Agnieszki Bujarskiej wynoszącego 1/4 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego o łącznej powierzchni 64,19 m2 , położonego w Muszynie przy ul. Piłsudskiego 83/7, dla których Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, Wydział X Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie, prowadzi Księgę Wieczystą o nr. NS1 M/00023826/1. Stosownie do art. 319 ust. 5 w zw. z art. 320 ust. 3 i art. 4912 ust. 1 p. u. zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o ich przekazaniu sędziemu komisarzowi. Zarzuty rozpoznaje sędzia komisarz. W przypadku wątpliwości co do rzetelności lub poprawności opisu i oszacowania, sędzia komisarz wskazuje biegłego do sporządzenia nowego opisu i oszacowania. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 238/2018 (5626) z dnia 10 grudnia 2018 r. → Pozycja 55063

Dodano: 2018-12-11 00:05:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

NOSTER Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-12-10 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 55064. NOSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000360887. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 lipca 2010 r., sygn. akt X GUp 799/18. [BMSiG-54734/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym NOSTER Sp. z o.o. w upadłości (sygn. akt X GUp 799/18) syndyk złożył do akt opis i oszacowanie Przedsiębiorstwa Upadłego, w skład którego wchodzi: - działka gruntu nr 236 o powierzchni 0,9056 ha, dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr PL1E/00025386/4. Nieruchomość położona jest w powiecie płockim, gmina Drobin, miejscowość: Kozłowo; - ruchomości; - należności, wierzytelności. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do Sędziego komisarza, przesyłając je na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygnatury akt, w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 238/2018 (5626) z dnia 10 grudnia 2018 r. → Pozycja 55064

Dodano: 2018-12-11 00:05:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Ambroziak Ingrid w upadłości likwidacyjnej

2018-12-10 Inne

Poz. 55067. Anbroziak Ingrid. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 325/16. [BMSiG-54703/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 30 października 2018 roku, sygn. akt VIII GUp 325/16, oddalono wniosek o umorzenie postępowania upadłościowego. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że od niniejszego postanowienia służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Krakowie, które można wnieść w terminie tygodniowym od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia do Sądu Rejonowego wydającego zaskarżone postanowienie. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 238/2018 (5626) z dnia 10 grudnia 2018 r. → Pozycja 55067

Dodano: 2018-12-11 00:06:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Bieliński Marcin i Bielińska Ewelina w upadłości likwidacyjnej

2018-12-10 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 55068. Bieliński Marcin i Bielińska Ewelina. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 189/16 of. [BMSiG-54754/2018] Syndyk masy upadłości Marcina Bielińskiego nieprowadzącego działalności gospodarczej oraz Eweliny Bielińskiej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt VI GUp 189/16 of, działając na podstawie art. 320 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe oraz warunków określonych w Regulaminie przetargu, zatwierdzonym przez Sędziego Komisarza postanowieniem z dnia 13 listopada 2018 r., ogłasza pisemny ofertowy przetarg na sprzedaż: a) prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Czersk przy ulicy Modrzewiowej 2, województwo pomorskie, obejmującej działkę nr 216/18, o powierzchni 682 m2 , zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 119,85 m2 dla której Sąd Rejonowy w Chojnicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr KW SL1C/00034169/3, za cenę wywoławczą nie niższą niż 274.000,00 zł netto (słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100), b) prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Czarniż, gmina Brusy, województwo pomorskie, obejmującej działkę nr 417, o powierzchni 3.200 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Chojnicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr KW SL1C/00038130/9, za cenę wywoławczą nie niższą niż 4.122,00 zł netto (słownie: cztery tysiące sto dwadzieścia dwa złote), c) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w miejscowości Czersk, województwo pomorskie, obejmującej działkę nr 2865/1, o powierzchni 0,5708 ha, dla której Sąd Rejonowy w Chojnicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr KW SL1C/00042057/4, za cenę wywoławczą nie niższą niż 323.000,00 zł netto (słownie: trzysta dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100). Wartość rynkowa oraz wartość do sprzedaży wymuszonej nieruchomości, opisanych w § 2 została oszacowana w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Kamilę Kulwikowską-Popiołek w dniu 31 stycznia 2018 r. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy prawa przyznają zdolność prawną, które wpłaciły wadium. W przetargu nie mogą uczestniczyć: a. Syndyk i Sędzia komisarz; b. Upadły; c. Oferenci w stosunku, do których wszczęto postępowanie upadłościowe. Wadium na poczet ceny nabycia nieruchomości wynosi 10% ceny wywoławczej netto wskazanej w § 2 Regulaminu Przetargu dla każdej z nieruchomości, których dotyczy oferta lub oferty i winno być wniesione przelewem na rachunek bankowy prowadzony dla upadłego w Santander Bank Polska Spółka Akcyjna numer rachunku 07 1090 1102 0000 0001 3393 2921. Wadium należy wnieść najpóźniej w dniu 19 stycznia 2019 roku pod rygorem odrzucenia oferty. Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu wadium na rachunek wskazany powyżej. Oferty należy składać do dnia 19 stycznia 2019 roku osobiście na biuro podawcze Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, albo za pośrednictwem poczty z podaniem sygn. akt VI GUp 189/16 of. Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią przed otwarciem koperty. O przyjęciu oferty decyduje data wpływu oferty. Koperty należy zaadresować: VI Wydział Gospodarczy, Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, Sędzia Komisarz SSR Jacek Werengowski (sygn. akt VI GUp 189/16 of) z dopiskiem „Przetarg na zakup nieruchomości”. Dopuszcza się złożenie jednej oferty przez jednego oferenta, oddzielnie dla każdej nieruchomości. W przypadku przesłania oferty pocztą liczy się dzień wpływu do VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk- -Północ w Gdańsku. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, będą odrzucone. Oferta - pod rygorem odrzucenia - powinna być sporządzona w języku polskim i winna zawierać: a) imię, nazwisko i adres w przypadku osób fizycznych składających ofertę oraz nazwę i siedzibę działalności gospodarczej, w przypadku jej prowadzenia, ewentualnie nazwę, adres siedziby oraz formę prawną w przypadku, gdy oferta składana będzie przez inne niż osoby fizyczne podmioty, b) aktualny odpis z KRS lub innych właściwych rejestrów, c) wskazanie numerów NIP i REGON, poprzez złożenie decyzji o nadaniu tych numerów lub złożenie oświadczenia odpowiedniej treści w tym zakresie, d) wskazanie nieruchomości, której dotyczy oferta, e) oferowaną cenę nabycia netto, która to cena nie może być niższa niż cena wywoławcza określona w Regulaminie Przetargu, f) oświadczenie o zobowiązaniu się oferenta jako przyszłego nabywcy do pokrycia wszystkich kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy oraz z przeniesieniem własności nieruchomości, g) oświadczenie o zapoznaniu się oraz o przyjęciu warunków Regulaminu Przetargu, h) oświadczenie, iż oferent nie należy do kręgu podmiotów, o których mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu Przetargu, i) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, których dotyczy oferta lub oferty, oraz ich stanem technicznym oraz nie wnosi do nich zastrzeżeń i wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na mocy art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, j) promesę zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przypadku oferentów będących osobami zagranicznymi, jeśli mają ustawowy obowiązek uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości, k) pisemne oświadczenie, iż finansującym zakup przedmiotu przetargu jest oferent lub bank albo inny podmiot; l) dowód wpłaty wadium w pełnej wysokości, opłaconego z rachunku oferenta, m) wskazanie banku i numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium w razie nieprzyjęcia oferty. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Oferta oraz wszelkie załączone do niej oświadczenia winny być zaopatrzone w podpisy oferenta będącego osobą fizyczną lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta niebędącego osobą fizyczną. Pełnomocnicy podmiotów uczestniczących w przetargu winni ponadto przedstawić umocowanie z podpisami notarialnie poświadczonymi osób udzielających pełnomocnictwa (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego adwokatowi lub radcy prawnemu, które może być przez nich uwierzytelnione), ze wskazaniem umocowania do konkretnych czynności w ramach niniejszego przetargu. Wszystkie dokumenty będące załącznikami do oferty winny zostać złożone w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem pod rygorem odrzucenia oferty, dokumenty składane w postępowaniu przetargowym mogą być uwierzytelnione przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym. Oferta niespełniająca powyższych warunków, o których mowa w § 7 ust. 1-4 Regulaminu Przetargu, w tym w szczególności nie zawierająca wszystkich dokumentów, zaświadczeń i oświadczeń zostanie odrzucona bez wzywania do ich uzupełnienia. Oferty złożone po wymaganym terminie, nie spełniające wymogów zawartych w § 7 Regulaminu lub oferty, dla których nie wniesiono wadium albo wniesiono je częściowo, podlegają odrzuceniu. Przetarg odbędzie się chociażby wpłynęła tylko jedna oferta na zakup nieruchomości, opisanych w § 2 Regulaminu Przetargu, wchodzących w skład masy upadłości Marcina Bielińskiego osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 76050511238, oraz Eweliny Bielińskiej osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 76122210449. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 22 stycznia 2019 roku, o godzinie 1230, w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, w sali B65. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego Komisarza i przybyłych oferentów. Przetarg pod nadzorem Sędziego Komisarza i w obecności przybyłych oferentów prowadzi syndyk masy upadłości Marcina Bielińskiego oraz Eweliny Bielińskiej. Oferenci zobowiązani są okazać dowody tożsamości i dokumenty uprawniające do reprezentacji lub pełnomocnictwa. Przystępując do przetargu, syndyk wykonuje następujące czynności: a. stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu; b. ustala liczbę złożonych ofert oraz sprawdza, czy wadium zostało wpłacone; c. otwiera koperty z ofertami i sprawdza, czy oferty: - odpowiadają warunkom przetargu; - zostały złożone w wyznaczonym terminie; - zawierają wszystkie dane niezbędne do identyfikacji oferenta; - są czytelne i nie budzą wątpliwości i w wyniku tych czynności ustala oferty, które spełniają warunki przetargu oraz na podstawie § 7 Regulaminu odrzuca oferty nie spełniające tych warunków. Po ustaleniu liczby ofert spełniających warunki przetargu syndyk dokonuje analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie dokonuje wyboru żadnej z ofert. Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą uzyskać szczegółowe informacje o przetargu i zapoznać się z Regulaminem w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku i w miejscu uzgodnionym z syndykiem w jego siedzibie. Syndyk udziela szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: dg.biurosyndyka@ gmail.com lub telefonicznie pod nr. tel. 601-457-294 lub 501-790-059. Przedmiot przetargu można oglądać po uzgodnieniu terminu wizyty z syndykiem pod numerem telefonu 601-457-294 lub 501-790-059 w terminie 3 dni od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 238/2018 (5626) z dnia 10 grudnia 2018 r. → Pozycja 55068

Dodano: 2018-12-11 00:07:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bedyńska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-12-10 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 55070. Bedyńska Ewa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 620/17. [BMSiG-54598/2018] Syndyk masy upadłości Ewy Bedyńskiej, zamieszkałej w Piasecznie, sygn. akt X GUp 620/17, informuje o sprzedaży w trybie z wolnej ręki udziału w wysokości 2/18 części w prawie własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 2683 m2 (działka nr 108), położonej w m. Michałówek, gmina Wiązowna (KW nr WA1O/00029168/0), cena wywoławcza: 19.350,00 zł. Szczegółowe informacje pod nr tel. 22 868 02 49. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 238/2018 (5626) z dnia 10 grudnia 2018 r. → Pozycja 55070

Dodano: 2018-12-11 00:08:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bedyński Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2018-12-10 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 55071. Bedyński Stanisław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 621/17. [BMSiG-54610/2018] Syndyk masy upadłości Stanisława Bedyńskiego, zamieszkałego w Piasecznie, sygn. akt X GUp 621/17, informuje o sprzedaży w trybie z wolnej ręki udziału w wysokości 2/18 części w prawie własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 2683 m2 (działka nr 108) położonej w m. Michałówek, gmina Wiązowna (KW nr WA1O/00029168/0), cena wywoławcza: 19.350,00 zł. Szczegółowe informacje pod nr tel. 22 868 02 49. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 238/2018 (5626) z dnia 10 grudnia 2018 r. → Pozycja 55071

Dodano: 2018-12-11 00:09:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Majchrzak Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-12-10 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 55072. Majchrzak Krzysztof. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 320/18. [BMSiG-54499/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Krzysztofa Majchrzaka (X GUp 320/18) przekazał Sędziemu komisarzowi opis i oszacowanie składnika masy upadłości udziału w nieruchomości objętej KW PL1P/00091029/8. Poucza się ponadto o prawie wniesienia do Sędziego komisarza zarzutów na ww. opisy i oszacowania w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia. Syndyk Adrian Jobda MSiG → Rocznik 2018 → Numer 238/2018 (5626) z dnia 10 grudnia 2018 r. → Pozycja 55072

Dodano: 2018-12-11 00:09:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Galik Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-10 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 55073. Galik Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 96/18. [BMSiG-54591/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: Anny Galik (X GUp 96/18) przekazał w dniu 5 września 2018 r. sędziemu komisarzowi opisy i oszacowania składników masy upadłości prawa do lokalu oraz nieruchomości. Poucza się ponadto o prawie wniesienia do sędziego komisarza zarzutów na ww. opisy i oszacowania w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia. Adrian Jobda Syndyk MSiG → Rocznik 2018 → Numer 238/2018 (5626) z dnia 10 grudnia 2018 r. → Pozycja 55073

Dodano: 2018-12-11 00:10:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Drożdż Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-12-10 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 55074. Drożdż Elżbieta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 229/18. [BMSiG-54528/2018] Syndyk masy upadłości, sygn. akt X GUp 229/18, ogłasza przetarg na nabycie: 1. UDZIAŁU w wysokości 3/8 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. 190 m2 oraz budynkiem gospodarczym wraz z przybudówkami o pow. 103 m2 , o pow. gruntu 2.900 m2 , stanowiącej działkę nr ew. 75, położonej w miejscowości Borki (woj. mazowieckie), 2. UDZIAŁU w wysokości 3/4 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. 5.300 m2 , stanowiącej działkę nr ew. 73, położonej w miejscowości Borki (woj. mazowieckie) 1. Opis przedmiotu sprzedaży: Zabudowa mieszkalna składająca się z dwóch przylegających do siebie budynków, zabudowa w całości podpiwniczona, w starszej część 2 kondygnacje naziemnie, w nowszej części 3 kondygnacje naziemne, w budynkach znajdują się instalacje wodno- -kanalizacyjne, elektryczne, grzewcze (w części nieczynne). Budynek gospodarczy jednokondygnacyjny. Działka niezabudowana w przeważającej części o charakterze rolnym. 2. Tryb sprzedaży: Sprzedaż określona niniejszym obwieszczeniem zostanie przeprowadzona w formie PRZETARGOWO-AUKCYJNEJ z uwzględnieniem przepisów prawa upadłościowego, w szczególności art. 320 puin. 3. Cena wywoławcza: 66.900,00 zł brutto (sprzedaż zwolniona z podatku VAT). 4. Warunki sprzedaży: Sędzia Komisarz postanowieniem z dnia 22 listopada 2018 r. zatwierdził warunki sprzedaży określone Warunkami przetargu i aukcji. Pisemny egzemplarz warunków, za pokwitowaniem jego odbioru, zainteresowane podmioty otrzymają wraz z materiałami merytorycznymi dotyczącymi przedmiotu sprzedaży. 5. Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 4 stycznia 2019 r. włącznie, osobiście w biurze podawczym Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, w godzinach pracy Sądu, względnie wysłać ofertę na adres tegoż Sądu listem poleconym w sposób i według zasad określonych regulaminem. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ ELEMENTY WSKAZANE W WARUNKACH PRZETARGU I AUKCJI. 6. Wadium: należy wpłacić na rachunek bankowy wskazany treścią regulaminu do dnia 4 stycznia 2019 r. włącznie wadium w kwocie 10.000,00 zł, przy czym za datę wniesienia wadium uważany będzie dzień jego wpływu na podany rachunek bankowy sprzedającego. 7. Informacje i materiały: Materiały merytoryczne dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży oraz Warunki przetargu i aukcji wraz z wzorem wymaganego oświadczenia można otrzymać w Kancelarii Syndyka w Warszawie, ul. Belgijska 11 lok. 5, tel/faks: 22 2035757 w godz. 900-1700, Nieruchomość będącą przedmiotem sprzedaży można oglądać i lustrować po wcześniejszym uzgodnieniu. 8. Termin otwarcia ofert: W dniu 10 stycznia 2019 r. na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, w sali rozpraw nr 14, o godz. 0850, syndyk w obecności i pod nadzorem Sędziego Komisarza przystąpi do publicznego otwarcia złożonych ofert pisemnych, a następnie w razie konieczności przeprowadzi aukcję, której zasady określają Warunki przetargu i aukcji. 9. Zastrzeżenie: Sprzedający - syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia, względnie zamknięcia procedur przetargowo-aukcyjnych bez wyłonienia nabywcy w każdym czasie, również z innych przyczyn niż określonych treścią Warunków przetargu i aukcji. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 238/2018 (5626) z dnia 10 grudnia 2018 r. → Pozycja 55074

Dodano: 2018-12-11 00:11:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

KORDON Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-12-10 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 55075. KORDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000276459. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 marca 2007 r., sygn. akt X GUp 672/17. [BMSiG-54605/2018] Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Kordon Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg na łączną sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości: a) prawa własności udziału 5940/27080 części w prawie własności działki ewidencyjnej nr 484, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w obrębie 0011, Rembelszczyzna, w województwie mazowieckim, powiecie legionowskim, gminie Nieporęt, w miejscowości Rembelszczyzna, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW o nr WA1L/00070054/7, który to udział po ustanowieniu odrębnej własności będzie odpowiadał lokalowi mieszkalnemu nr 5a, o powierzchni użytkowej 59,40 m2 (wynikającej z kartoteki lokali), położonemu w budynku mieszkalnym przy ul. Strużańskiej 144D w miejscowości Rembelszczyzna, wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości, oraz z którym to lokalem będzie związane prawo do wyłącznego korzystania z tarasu, miejsca postojowego oraz ogródka; b) prawo własności udziału 1/32 w nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 42/12 w obrębie 0011, Rembelszczyzna, położonej w województwie mazowieckim, powiecie legionowskim, gminie Nieporęt, w miejscowości Rembelszczyzna, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW o nr WA1L/00070055/4. Cena wywoławcza Przedmiotu Przetargu stanowi kwotę 273.741,81 zł brutto (sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem VAT). Oferty należy składać do dnia 14 lutego 2019 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 27.000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy) przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Kordon Sp. z o.o. w upadłości w banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o numerze: 38 1750 0009 0000 0000 3878 2727, z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt X GUp 672/17 - udział 5940/27080 części w prawie własności działki ewidencyjnej nr 484, Rembelszczyzna”, najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunku bankowym. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 21 lutego 2019 r., o godzinie 840 w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr 119. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego komisarza i przybyłych oferentów. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia prawomocnego zatwierdzenia wyboru oferenta zawrzeć umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Operat szacunkowy nieruchomości z dnia 12 marca 2018 r. sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę mgr inż. Artura Olczak jest udostępniony do wglądu w Kancelarii Syndyka Masy Upadłości Kordon Sp. z o.o. w upadłości - Aleja Komisji Edukacji Narodowej 55 lok 27, 02-797 Warszawa, w godz. 800-1600, oraz w aktach sprawy - sygn. akt X GUp 672/17 w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Operat szacunkowy nieruchomości (wyciąg) oraz szczegółowe warunki przetargu dostępne do pobrania na stronie internetowej Syndyka - www.saltarski.com. Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Zapraszam do udziału w przetargu Syndyk Tycjan Saltarski MSiG → Rocznik 2018 → Numer 238/2018 (5626) z dnia 10 grudnia 2018 r. → Pozycja 55075

Dodano: 2018-12-11 00:12:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

KORDON Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-12-10 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 55078. KORDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000276459. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 marca 2007 r., sygn. akt X GUp 672/17. [BMSiG-54611/2018] Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Kordon Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg na łączną sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości: a) prawa własności udziału 7570/27020 części w prawie własności działki ewidencyjnej nr 483, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w obrębie 0011, Rembelszczyzna, w województwie mazowieckim, powiecie legionowskim, gminie Nieporęt, w miejscowości Rembelszczyzna, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW o nr WA1L/00070054/7, który to udział po ustanowieniu odrębnej własności będzie odpowiadał lokalowi mieszkalnemu nr 8b, o powierzchni użytkowej 75,70 m2 (wynikającej z kartoteki lokali) położonemu w budynku mieszkalnym przy ul. Strużańskiej 144A w miejscowości Rembelszczyzna, wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości oraz z którym to lokalem będzie związane prawo do wyłącznego korzystania z tarasu, miejsca postojowego, ogródka i poddasza nieużytkowego; b) prawo własności udziału 1/32 w nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 42/12 w obrębie 0011, Rembelszczyzna, położonej w województwie mazowieckim, powiecie legionowskim, gminie Nieporęt, w miejscowości Rembelszczyzna, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW o nr WA1L/00070055/4. Cena wywoławcza Przedmiotu Przetargu stanowi kwotę 350.125,89 zł brutto (sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem VAT). Oferty należy składać do dnia 14 lutego 2019 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy) przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Kordon Sp. z o.o. w upadłości w banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o numerze: 38 1750 0009 0000 0000 3878 2727, z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt X GUp 672/17 - udział 7570/27020 części w prawie własności działki ewidencyjnej nr 483, Rembelszczyzna”, najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunku bankowym. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 21 lutego 2019 r., o godzinie 800, w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr 119. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego komisarza i przybyłych oferentów. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia prawomocnego zatwierdzenia wyboru oferenta zawrzeć umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Operat szacunkowy nieruchomości z dnia 12 marca 2018 r. sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę mgr inż. Artura Olczak jest udostępniony do wglądu w Kancelarii Syndyka Masy Upadłości Kordon Sp. z o.o. w upadłości - Aleja Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, w godz. 800-1600, oraz w aktach sprawy - sygn. akt X GUp 672/17, w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Operat szacunkowy nieruchomości (wyciąg) oraz szczegółowe warunki przetargu dostępne do pobrania na stronie internetowej Syndyka - www.saltarski.com. Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Zapraszam do udziału w przetargu Syndyk Tycjan Saltarski MSiG → Rocznik 2018 → Numer 238/2018 (5626) z dnia 10 grudnia 2018 r. → Pozycja 55078

Dodano: 2018-12-11 00:12:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

INFRABUD Sp. z o.o.

2018-12-10 Obwieszczenie w MSiG o zabepieczeniu majątku Dłużnika

Poz. 55079. INFRABUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Mirosławicach. KRS 0000130642. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 września 2002 r., sygn. akt VIII GU 597/18. [BMSiG-54731/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza, że w sprawie z uproszczonego wniosku dłużnika „INFRABUD” sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Mirosławicach (nr KRS 0000130642) o ogłoszenie upadłości postanowieniem z 28 listopada 2018 r., sygn. akt VIII GU 597/18, zabezpieczono majątek dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Piotra Habudy (licencja nr 328). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 238/2018 (5626) z dnia 10 grudnia 2018 r. → Pozycja 55079

Dodano: 2018-12-11 00:13:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

KORDON Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-12-10 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 55080. KORDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000276459. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 marca 2007 r., sygn. akt X GUp 672/17. [BMSiG-54619/2018] Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Kordon Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg na łączną sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości: a) prawa własności udziału 5960/27000 części w prawie własności działki ewidencyjnej nr 486, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w obrębie 0011, Rembelszczyzna, w województwie mazowieckim, powiecie legionowskim, gminie Nieporęt, w miejscowości Rembelszczyzna, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW o nr WA1L/00070054/7, który to udział po ustanowieniu odrębnej własności będzie odpowiadał lokalowi mieszkalnemu nr 2a, o powierzchni użytkowej 59,60 m2 (wynikającej z kartoteki lokali), położonemu w budynku mieszkalnym przy ul. Strużańskiej 144G w miejscowości Rembelszczyzna, wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości oraz z którym to lokalem będzie związane prawo do wyłącznego korzystania z tarasu, miejsca postojowego oraz ogródka; b) prawa własności udziału 1/32 w nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 42/12 w obrębie 0011, Rembelszczyzna, położonej w województwie mazowieckim, powiecie legionowskim, gminie Nieporęt, w miejscowości Rembelszczyzna, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW o nr WA1L/00070055/4. Cena wywoławcza Przedmiotu Przetargu stanowi kwotę 273.741,81 zł brutto (sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem VAT). Oferty należy składać do dnia 14 lutego 2019 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 27.000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy) przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Kordon Sp. z o.o. w upadłości w banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o numerze: 38 1750 0009 0000 0000 3878 2727, z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt X GUp 672/17 - udział 5960/27000 części w prawie własności działki ewidencyjnej nr 486, Rembelszczyzna”, najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunku bankowym. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 21 lutego 2019 r., o godzinie 820, w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa w sali nr 119. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego komisarza i przybyłych oferentów. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia prawomocnego zatwierdzenia wyboru oferenta zawrzeć umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Operat szacunkowy nieruchomości z dnia 12 marca 2018 r. sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę mgr inż. Artura Olczak jest udostępniony do wglądu w Kancelarii Syndyka Masy Upadłości Kordon Sp. z o.o. w upadłości - Aleja Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, w godz. 800-1600 oraz w aktach sprawy - sygn. akt X GUp 672/17 w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Operat szacunkowy nieruchomości (wyciąg) oraz szczegółowe warunki przetargu dostępne do pobrania na stronie internetowej Syndyka - www.saltarski.com. Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Zapraszam do udziału w przetargu. Syndyk Tycjan Saltarski MSiG → Rocznik 2018 → Numer 238/2018 (5626) z dnia 10 grudnia 2018 r. → Pozycja 55080

Dodano: 2018-12-11 00:14:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Przedsiębiorstwo Handlowe IMEX Norko Tadeusz Norko Barbara So. J. w upadłości likwidacyjnej

2018-12-10 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 55082. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „IMEX” NORKO TADEUSZ NORKO BARBARA SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000081051. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 stycznia 2002 r., sygn. akt X GUp 364/18. [BMSiG-54746/2018] WARUNKI PRZETARGU I AUKCJI na sprzedaż Przedsiębiorstwa Handlowego „IMEX” Norko Tadeusz Norko Barbara Sp.j. w upadłości z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000081051 § 1 Przedmiot przetargu 1. Przedmiotem przetargu jest przedsiębiorstwo - w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego - Przedsiębiorstwa Handlowego „IMEX” Norko Tadeusz Norko Barbara Sp.j. w upadłości z siedzibą w Warszawie, z wyłączeniem środków pieniężnych, jakie znajdą się w masie upadłości do dnia zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego (włącznie z tym dniem) lub mających wpłynąć do masy upadłości z jakiegokolwiek tytułu po dniu zawarcia umowy sprzedaży. 2. Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa sporządzony przez biegłego sądowego w zakresie wyceny przedsiębiorstw przy Sądzie Okręgowym w Warszawie dr. inż. Witolda Kornackiego z dnia 29 września 2018 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Pawła Siwika - ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, w godz. 900-1600, po uprzednim umówieniu się na termin oględzin oraz w aktach sprawy sygn. akt X GUp 364/18 w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. § 2 Podstawy prawne przetargu/aukcji 1. Przedmiot przetargu zbywany jest na zasadach określonych w niniejszych warunkach zatwierdzonych przez Sędziego komisarza w trybie przetargu (lub dodatkowo aukcji) określonych w art. 320 i nast. ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (dalej: „Pr.up.”), do których odpowiednio stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. z dnia 17 grudnia 2013 r. Dz. U. z 2014 r., poz. 121). 2. Do przetargu/aukcji mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. 3. W przetargu nie mogą uczestniczyć podmioty, które nie mogą nabyć rzeczy ani praw pochodzących ze sprzedaży dokonanej w postępowaniu upadłościowym zgodnie z art. 157a ust. 2 i 3 Pr.up., a ponadto: a) Sędzia komisarz i syndyk, ich małżonkowi, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia lub małżonek takiej osoby, jak również osoby pozostające z nim w faktycznym związku, wspólnie z nim zamieszkujące i gospodarujące, przy czym przeszkody te trwają mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia. b) upadły. § 3 Cena wywoławcza, ogłoszenie, oferty 1. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 4.363.000,00 zł (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące złotych). 2. Ogłoszenie o przetargu zostanie podane do wiadomości publicznej przez jego zamieszczenie w poczytnym dzienniku o zasięgu krajowym oraz na co najmniej jednym portalu internetowym. 3. Oferty należy składać do dnia 8 lutego 2019 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. 4. Decydująca jest data wpływu oferty do Sądu. Oferta, która wpłynęła do Sądu po terminie, nie będzie rozpatrywana. 5. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego sądu wraz z podaniem sygnatury akt X GUp 364/18 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Handlowego „IMEX” Norko Tadeusz Norko Barbara Sp.j.” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. 6. Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać: a) Dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, adres/adres rejestrowy oferenta, forma prawna oferenta oraz numeru KRS, REGON oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej nr PESEL. b) Aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wypis z KRS, CEIDG lub innych rejestrów (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej kopia aktualnego dowodu osobistego. c) Oferowana cena nabycia za składniki majątkowe będące przedmiotem niniejszego przetargu winny być wyrażona kwotowo i słownie oraz nie może być niższa niż cena wywoławcza, przy czym przy rozbieżności cen, decyduje cena wyrażona słownie. d) Dowód wpłaty wadium na wskazany rachunek bankowy. e) Zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. f) Oświadczenie o przyjęciu warunków przetargu. g) Oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu oraz jego opisem i oszacowaniem i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń. h) Oświadczenie, iż oferent przyjmuje do wiadomości wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 k.c. oraz art. 313 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe. i) Wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli są wymagane prawem ze względu na osobę lub firmę nabywcy. j) W przypadku działania przez pełnomocnika, oryginał dokumentu udzielającego pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do reprezentacji oferenta w przetargu i aukcji. k) Wskazanie numeru rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium w przypadku niewybrania oferty. l) Podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta niebędącego osobą fizyczną na ofercie oraz wszystkich oświadczeniach. m) Oświadczenie, iż nie zachodzi podstawa do wyłączenia określona w § 2 ust. 2 i 3 niniejszych warunków. n) Oświadczenie oferenta będącego osobą fizyczną, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak, to czy nabywa przedmiot przetargu do majątku wspólnego małżonków, czy do majątku osobistego. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku osobistego oferent winien złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku wspólnego małżonków ofertę może złożyć jeden z nich, jednakże zgodnie z art. 37 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymagana jest zgoda drugiego małżonka. Zgoda drugiego małżonka na nabycie przedmiotu przetargu do majątku wspólnego winna być wyrażona w formie aktu notarialnego i winna obejmować zgodę na nabycie przedmiotu przetargu, złożenie oferty oraz udział w licytacji, w tym również możliwość postąpienia na warunkach określonych uznaniem współmałżonka biorącego udział w licytacji. o) oświadczenie, że oferent w przypadku zatwierdzenia wyboru jego oferty złoży w umowie sprzedaży oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu umowy na dzień zawarcia umowy sprzedaży i niewnoszeniu z tych tytułów żadnych zastrzeżeń i roszczeń. § 4 Wadium 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 440.000,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści tysięcy złotych). 2. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Przedsiębiorstwa Handlowego „IMEX” Norko Tadeusz Norko Barbara Sp.j. w upadłości w banku PKO BP o numerze: 48 1020 4900 0000 8902 3116 3153, z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt X GUp 364/18” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy. § 5 Przetarg pisemny 1. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 14 lutego 2019 r., o godzinie 1030, w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa, w sali nr 14. 2. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego komisarza i przybyłych oferentów. 3. Przetarg pod nadzorem Sędziego komisarza i w obecności przybyłych oferentów prowadzi syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Handlowego „IMEX” Norko Tadeusz Norko Barbara Sp.j. w upadłości Paweł Siwik lub jego pełnomocnik. 4. Oferenci zobowiązani są okazać dowody tożsamości oraz dokumenty uprawniające do reprezentacji oferenta oraz posiadane pełnomocnictwa (w przypadku gdy nastąpiła zmiana danych zgodnie z § 3 pkt 6 lit. j). 5. Przystępując do przetargu, syndyk wykonuje następujące czynności: 1. stwierdza prawidłowość ogłoszenia o przetargu, 2. ustala liczbę złożonych ofert, 3. sprawdza, czy wadium zostało wpłacone przez oferentów. 4. otwiera koperty z ofertami i sprawdza czy oferty: a) odpowiadają warunkom regulaminu przetargu, b) zostały złożone w wyznaczonym terminie, c) zawierają wszystkie dane niezbędne do identyfikacji oferenta, d) w wyniku tych czynności ustala, które oferty spełniają warunki przetargu oraz które oferty podlegają odrzuceniu bez rozpoznania. 6. Po stwierdzeniu, iż złożone oferta/oferty spełniają warunki formalne przewidziane powyżej syndyk ustala wysokość złożonych ofert. Jeśli tylko jedna oferta spełnia wymogi formalne, w tym co do ceny minimalnej oraz wpłaty wadium, syndyk dokonuje wyboru tego oferenta. § 6 Aukcja 1. Jeśli została złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone na następujących warunkach: a) cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaoferowana za przedsiębiorstwo będące przedmiotem niniejszego przetargu, zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji, b) oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył wyższą ofertę, c) licytacja odbywa się w ten sposób, iż prowadzący ją syndyk rozpoczyna od ceny wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe, z tym że podwyższenie ceny nie może być niższe niż wynosi ustalona w regulaminie kwota postąpienia, d) postąpienie w licytacji ustala się na kwotę nie mniejszą niż 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), e) syndyk wybiera ofertę uczestnika licytacji (udziela przybicia), który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył. Trzecie powtórzenie oferowanej ceny będzie równoznaczne z jej przybiciem. f) syndyk dokonuje wyboru oferenta, któremu udzielono przybicia. 2. W przypadku złożenia dwóch identycznych ofert co do ceny i braku faktycznego przystąpienia do licytacji przez oferentów, syndykowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta. § 7 Rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy sprzedaży 1. Wybór oferenta dokonany przez syndyka wymaga zatwierdzenia przez Sędziego komisarza. 2. Sędzia komisarz wydaje postanowienie zatwierdzające wybór oferenta na posiedzeniu, na którym rozpoznano oferty. 3. Sędzia komisarz może odroczyć wydanie postanowienia o zatwierdzeniu wyboru oferenta o tydzień. W takim przypadku postanowienie o wyborze oferenta podlega obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 4. Oferentom, których oferty nie zostały przyjęte przysługuje zwrot wpłaconego wadium w ciągu 7 dni od dnia dokonania wyboru oferenta bez odsetek na rachunek bankowy wskazany przez oferenta w treści oferty. 5. Wadium wpłacone przez oferenta, którego wybrano podlega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Oferent zobowiązany jest uiścić pełną cenę przed podpisaniem umowy wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy masy upadłości, najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa. 6. W przypadku gdy oferent, którego ofertę wybrał syndyk i zatwierdził Sędzia komisarz, będzie uchylał się od podpisania umowy sprzedaży przedmiotu przetargu w formie aktu notarialnego i nie podpisze umowy w terminie 4 miesięcy od dnia stwierdzenia przez Sędziego Komisarza prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu wyboru oferty, wadium wpłacone przez oferenta ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości. 7. Potrącenie wierzytelności przysługującej Kupującemu wobec Upadłego z wierzytelnością z tytułu ceny nabycia jest niedopuszczalne. 8. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Syndyk zastrzega sobie prawo wyboru notariusza, u którego nastąpi podpisanie aktu notarialnego sprzedaży przedsiębiorstwa. 9. Z chwilą zawarcia umowy na nabywcę przechodzi przedmiot przetargu. 10. Sprzedaż przedsiębiorstwa Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. 11. Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty w szczególnie uzasadnionych przypadkach po ich wskazaniu. 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz.U.2003 Nr 60 późn. 535 z póź. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 238/2018 (5626) z dnia 10 grudnia 2018 r. → Pozycja 55082

Dodano: 2018-12-11 07:25:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Płociński Maciej w upadłości likwidacyjnej

2018-12-10 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 55086. Płociński Maciej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 774/18. [BMSiG-54715/2018] Obwieszczenie Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Macieja Płocińskiego, sygn. akt X GUp 774/18, podaje do publicznej wiadomości, że został ukończony i złożony do akt sprawy opis i oszacowanie nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości. Opis i oszacowanie każdy zainteresowanie może oglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zarzuty do opisu i oszacowania można złożyć do sędziego komisarza w terminie 7 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 238/2018 (5626) z dnia 10 grudnia 2018 r. → Pozycja 55086

Dodano: 2018-12-11 07:27:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

MALWA FOOD COMPANY Akradiusz Bartold

2018-11-27 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 55206. Bartold Arkadiusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Malwa Food Company Arkadiusz Bartold w Blichowie. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GR 12/18. [BMSiG-54545/2018] Sąd Rejonowy w Płocku, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z 27 listopada 2018 r., sygn. akt V GR 12/18, otworzył przyspieszone postępowanie układowe Arkadiusza Bartolda, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Malwa Food Company Arkadiusz Bartold w Blichowie nr 61B, 09-454 Bulkowo, PESEL 84082815895; wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Lewandowskiej-Myczki oraz nadzorcę sądowego w osobie Bogdana Ludwiczaka oraz wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego i art. 3 ustęp 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego w rozumieniu tego rozporządzenia. Wierzycielom dłużnika, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoby uprawnione do wniesienia zażalenia mogą je wnieść we wskazanym wyżej terminie do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Płocku, Wydział V Gospodarczy. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 238/2018 (5626) z dnia 10 grudnia 2018 r. → Pozycja 55206

Dodano: 2018-12-11 07:31:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

MALWA FOOD COMPANY Akradiusz Bartold

2018-12-10 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 55206. Bartold Arkadiusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Malwa Food Company Arkadiusz Bartold w Blichowie. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GR 12/18. [BMSiG-54545/2018] Sąd Rejonowy w Płocku, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z 27 listopada 2018 r., sygn. akt V GR 12/18, otworzył przyspieszone postępowanie układowe Arkadiusza Bartolda, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Malwa Food Company Arkadiusz Bartold w Blichowie nr 61B, 09-454 Bulkowo, PESEL 84082815895; wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Lewandowskiej-Myczki oraz nadzorcę sądowego w osobie Bogdana Ludwiczaka oraz wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego i art. 3 ustęp 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego w rozumieniu tego rozporządzenia. Wierzycielom dłużnika, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoby uprawnione do wniesienia zażalenia mogą je wnieść we wskazanym wyżej terminie do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Płocku, Wydział V Gospodarczy. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 238/2018 (5626) z dnia 10 grudnia 2018 r. → Pozycja 55206

Dodano: 2018-12-11 07:31:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

STOCZNIA DARŁOWO M&W Sp. z o.o.

2018-11-23 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 55207. „STOCZNIA DARŁOWO M&W” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Darłowie. KRS 0000254269. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 kwietnia 2006 r., sygn. akt VII GRp 8/18. [BMSiG-54711/2018] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 23 listopada 2018 r. postanowił: 1. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe „STOCZNIA DARŁOWO M&W” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Darłowie, ul. Conrada 1, 76-150 Darłowo, numer KRS: 0000254269, 2. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Dariusza Szymczaka, 3. powołać nadzorcę sądowego w osobie Grażyny Kozłowskiej, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 71, 4. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny, 5. obwieścić o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 6. prowadzić postępowanie pod sygn. akt VII GRp 8/18. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układo wego w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 238/2018 (5626) z dnia 10 grudnia 2018 r. → Pozycja 55207

Dodano: 2018-12-11 07:36:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

STOCZNIA DARŁOWO M&W Sp. z o.o.

2018-12-10 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 55207. „STOCZNIA DARŁOWO M&W” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Darłowie. KRS 0000254269. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 kwietnia 2006 r., sygn. akt VII GRp 8/18. [BMSiG-54711/2018] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 23 listopada 2018 r. postanowił: 1. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe „STOCZNIA DARŁOWO M&W” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Darłowie, ul. Conrada 1, 76-150 Darłowo, numer KRS: 0000254269, 2. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Dariusza Szymczaka, 3. powołać nadzorcę sądowego w osobie Grażyny Kozłowskiej, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 71, 4. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny, 5. obwieścić o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 6. prowadzić postępowanie pod sygn. akt VII GRp 8/18. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układo wego w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 238/2018 (5626) z dnia 10 grudnia 2018 r. → Pozycja 55207

Dodano: 2018-12-11 07:36:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

MEGAWIND POLSKA Sp. z o.o.

2018-12-10 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 55208. „MEGAWIND POLSKA” - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Szczecinie. KRS 0000255515. SĄD REJONOWY SZCZECIN- -CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 kwietnia 2006 r., sygn. akt XII GRp 2/17. [BMSiG-54651/2018] Nadzorca Wykonania Układu, sprawujący nadzór nad wykonaniem układu w ramach przyspieszonego postępowania układowego, prowadzonego przez Sąd restrukturyzacyjny w Szczecinie, tj. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, Wydział XII Gospodarczy, wobec dłużnika MEGAWIND POLSKA sp. z o.o. (KRS: 0000255515), o sygn. akt XII GRp 2/17, informuje, iż działając na podstawie art. 171 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo Restrukturyzacyjne przedłożył do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, Wydział XII Gospodarczy I. sprawozdanie z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu. Nadzorca wykonania układu Marcin Mirosław Kubiczek, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 244. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 238/2018 (5626) z dnia 10 grudnia 2018 r. → Pozycja 55208

Dodano: 2018-12-11 07:37:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

BZ Sp. z o.o. Sp. K. w upadłości likwidacyjnej

2018-11-21 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 55209. BZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Jaśle. KRS 0000523265. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 września 2014 r., sygn. akt V GR 29/18, V GRp 14/18. [BMSiG-54760/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie V GR 29/18 (GRp 14/18) otwarto przyspieszone postępowanie układowe BZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Jaśle, KRS 0000523265. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Pawła Jandy. Wyznaczono Nadzorcę Sądowego w osobie Tomasza Śmietana - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 985. Sąd wskazał, iż przyśpieszone postępowanie układowe BZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Jaśle należy do wyłącznej jurysdykcji polskich sądów - podając jako podstawę art. 342 ust. 1 pr. restr. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 238/2018 (5626) z dnia 10 grudnia 2018 r. → Pozycja 55209

Dodano: 2018-12-11 07:42:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

BZ Sp. z o.o. Sp. K. w upadłości likwidacyjnej

2018-12-10 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 55209. BZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Jaśle. KRS 0000523265. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 września 2014 r., sygn. akt V GR 29/18, V GRp 14/18. [BMSiG-54760/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie V GR 29/18 (GRp 14/18) otwarto przyspieszone postępowanie układowe BZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Jaśle, KRS 0000523265. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Pawła Jandy. Wyznaczono Nadzorcę Sądowego w osobie Tomasza Śmietana - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 985. Sąd wskazał, iż przyśpieszone postępowanie układowe BZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Jaśle należy do wyłącznej jurysdykcji polskich sądów - podając jako podstawę art. 342 ust. 1 pr. restr. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 238/2018 (5626) z dnia 10 grudnia 2018 r. → Pozycja 55209

Dodano: 2018-12-11 07:42:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

COMPUTEC S.A.

2018-12-10 Inne

Poz. 55210. COMPUTEC SPÓŁKA AKCYJNA w Świebodzinie. KRS 0000126382. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 sierpnia 2002 r., sygn. akt V GRp 1/17. [BMSiG-54512/2018] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze zawiadamia, że odwołano termin rozprawy 30.11.2018 r., godzina 1015, w przedmiocie rozpoznania układu w przyspieszonym postępowaniu restrukturyzacyjnym COMPUTEC SA w restrukturyzacji w Świebodzinie. Nowy termin rozprawy w celu rozpoznania układu w przyspieszonym postępowaniu restrukturyzacyjnym COMPUTEC SA w restrukturyzacji w Świebodzinie wyznaczono na 11 stycznia 2019 r. godzina 1300. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 238/2018 (5626) z dnia 10 grudnia 2018 r. → Pozycja 55210

Dodano: 2018-12-11 07:43:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

P.P.H.U. EWA Ewa Nogaj

2018-12-10 Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu

Poz. 55211. Nogaj Ewa prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. „EWA” Ewa Nogaj w Pruszkowie. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GRu 5/17. [BMSiG-54617/2018] Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu,V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu układowym dłużnika Ewy Nogaj prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. „EWA” Ewa Nogaj w Pruszkowie, numer NIP 6222273954, REGON 302162772, sygnatura akt V GRu 5/17 postanowieniem z dnia 14.11.2018 r. w przedmiocie głosowania nad układem stwierdzono przyjęcie układu przez Zgromadzenie Wierzycieli z dnia 14.11.2018 r. o następującej treści: 1. Grupa I - wierzyciele, których wierzytelności główne nie przekraczają 10.000,00 PLN: - umorzenie odsetek od zobowiązań przeterminowanych; - umorzenie zobowiązań z tytułu kosztów sądowych i egzekucji; - spłata po 1/24 kwoty zobowiązań w kwartalnych ratach przez 72 miesiące na koniec każdego kwartału po okresie karencji 9 miesięcy od momentu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. 2. Grupa II - wierzyciele, których wierzytelności główne przekraczają 10.000,00 PLN: - umorzenie odsetek od zobowiązań przeterminowanych; - umorzenie zobowiązań z tytułu kosztów sądowych i egzekucji; - spłata po 1/24 kwoty zobowiązań w kwartalnych ratach przez 72 miesiące na koniec każdego kwartału po okresie karencji 9 miesięcy od momentu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. 3. Grupa III - wierzyciele z tytułu zobowiązań publicznoprawnych - Zakład Ubezpieczeń Społecznych: - spłata po 1/20 kwoty zobowiązań w kwartalnych ratach przez 60 miesięcy na koniec każdego kwartału bez okresu karencji od momentu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzenia układu. Propozycje układowe przewidują spłatę zobowiązań z zysku który w 100% przekazywany będzie na spłatę zobowiązań. Powyższe jest zgodne z art. 157 pr. Restr. Równolegle, źródłem spłaty zobowiązań będą należności od kontrahentów Dłużnika oraz zmniejszenie stanów magazynowych. Nie przewiduje się restrukturyzacji poprzez likwidację majątku dłużnika. Nadzorcą Układu ustanawia się Marię Perlińską. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 238/2018 (5626) z dnia 10 grudnia 2018 r. → Pozycja 55211

Dodano: 2018-12-11 07:44:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Ireneusz Machuta IMKOP Firma Usług Wielobranżowych

2018-11-29 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 55212. Machuta Ireneusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Ireneusz Machuta „IMKOP” Firma Usług Wielobranżowych w Ciecholewach. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GR 36/18, VI GRp 8/18. [BMSiG-54720/2018] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie o sygn. akt VI GR 36/18 postanawia: 1. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Ireneusza Machuty, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Ireneusz Machuta „IMKOP” Firma Usług Wielobranżowych, w Ciecholewach 22, 89-600 Konarzyny, PESEL 71110903918; 2. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Anny Morawskiej; 3. wyznaczyć nadzorcę sądowego Władysława Sowirkę, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 296; 4. jako podstawę jurysdykcji wpisać art. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 141 str. 19) i określić, że postępowanie ma charakter główny. POUCZENIE Poucza się, że na postawie art. 237 ust 1 Prawa restrukturyzacyjnego, wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Po otwarciu postępowania sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt VI GRp 8/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 238/2018 (5626) z dnia 10 grudnia 2018 r. → Pozycja 55212

Dodano: 2018-12-11 07:48:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Ireneusz Machuta IMKOP Firma Usług Wielobranżowych

2018-12-10 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 55212. Machuta Ireneusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Ireneusz Machuta „IMKOP” Firma Usług Wielobranżowych w Ciecholewach. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GR 36/18, VI GRp 8/18. [BMSiG-54720/2018] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie o sygn. akt VI GR 36/18 postanawia: 1. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Ireneusza Machuty, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Ireneusz Machuta „IMKOP” Firma Usług Wielobranżowych, w Ciecholewach 22, 89-600 Konarzyny, PESEL 71110903918; 2. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Anny Morawskiej; 3. wyznaczyć nadzorcę sądowego Władysława Sowirkę, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 296; 4. jako podstawę jurysdykcji wpisać art. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 141 str. 19) i określić, że postępowanie ma charakter główny. POUCZENIE Poucza się, że na postawie art. 237 ust 1 Prawa restrukturyzacyjnego, wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Po otwarciu postępowania sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt VI GRp 8/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 238/2018 (5626) z dnia 10 grudnia 2018 r. → Pozycja 55212

Dodano: 2018-12-11 07:49:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

MAL-COMP Biuro Rachunkowe Teresa Malinowska-Górka

2018-12-10 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 55213. Malinowska-Górka Teresa prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MAL-COMP Biuro Rachunkowe Teresa Malinowska-Górka w Sochaczewie. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GRp 7/18. [BMSiG-54565/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w toku przyspieszonego postępowania układowego Teresy Malinowskiej-Górki, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „Mal-Comp Biuro Rachunkowe Teresa Malinowska-Górka” w Sochaczewie, PESEL 48081514063, sygn. akt V GRp 7/18, w dniu 16 listopada 2018 roku został złożony spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 238/2018 (5626) z dnia 10 grudnia 2018 r. → Pozycja 55213

Dodano: 2018-12-11 07:50:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

MAL-COMP Biuro Rachunkowe Teresa Malinowska-Górka

2018-12-10 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 55214. Malinowska-Górka Teresa prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MAL-COMP Biuro Rachunkowe Teresa Malinowska-Górka w Sochaczewie. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GRp 7/18. [BMSiG-54568/2018] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż w przyspieszonym postępowaniu układowym Teresy Malinowskiej-Górki prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „Mal-Comp Biuro Rachunkowe Teresa Malinowska-Górka”, ul. Targowa 18 lok. 7, 96-500 Sochaczew (PESEL 48081514063), postanowieniem z dnia 22 listopada 2018 r. zwołano Zgromadzenie Wierzycieli w celu głosowania nad układem. Zgromadzenie wierzycieli odbędzie się w dniu 16 stycznia 2019 r., o godzinie 1000, w sali nr 111, w budynku Sądu Rejonowego w Płocku przy ul. Tumskiej 4b. Głosowanie na Zgromadzeniu wierzycieli przeprowadzone będzie pisemnie oraz ustnie. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 238/2018 (5626) z dnia 10 grudnia 2018 r. → Pozycja 55214

Dodano: 2018-12-11 07:51:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Termisil Huta Szkła Wołomin S.A.

2018-12-10 Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu

Poz. 55215. TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI w Wołominie. KRS 0000287570. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 września 2007 r., sygn. akt X GRs 6/16. [BMSiG-54618/2018] OBWIESZCZENIE O STWIERDZENIU PRZYJĘCIA UKŁADU Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że Sędzia komisarz w postępowaniu sanacyjnym Termisil Huta Szkła Wołomin S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wołominie prowadzonym pod sygn. akt X GRs 6/16, w dniu 29 listopada 2018 r. postanowił w trybie art. 120 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego stwierdzić, iż na Zgromadzeniu Wierzycieli dłużnika został przyjęty układ następującej treści: A. SPŁATA WIERZYCIELI W RATACH, Z BIEŻĄCYCH PRZYCHODÓW PRZEDSIĘBIORSTWA DŁUŻNIKA („PLAN SPŁAT RATALNYCH”) I. GRUPA 1: Wierzyciel będący wierzycielem zabezpieczonym na majątku dłużnika prawami rzeczowymi, który wyraził zgodę na objęcie układem swoich wierzytelności dysponujący wierzytelnością przekraczającą 20 mln złotych (Bank Polska Kasa Opieki spółka akcyjna) Restrukturyzacja wierzytelności banku Polska Kasa Opieki S.A. zarówno zabezpieczonej rzeczowo na majątku dłużnika, jak i wierzytelności w części nieznajdującej pokrycia w wartości przedmiotu zabezpieczenia poprzez umorzenie części wierzy telności oraz odroczenie i spłatę części nieumorzonej w sposób następujący: - spłata wierzytelności zabezpieczonej na majątku dłużnika w wysokości 22 573 711, 00 zł (dwadzieścia dwa miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset jedenaście złotych, 00/100) w 21 (dwudziestu jeden) ratach płatnych kwartalnie począwszy od ostatniego dnia kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny pierwsza rata w wysokości 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) płatna jednorazowo w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu oraz w 20 kolejnych równych ratach po 1.028.685,55 zł (jeden milion złotych dwadzieścia osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć 55/100 zł) każda, płatne kwartalnie, w ostatnim dniu kwartału kalendarzowego, począwszy od pierwszego pełnego kwartału kalendarzowego po terminie zapłaty pierwszej raty; - spłata 25% wierzytelności w części nieznajdującej pokrycia w wartości przedmiotu zabezpieczenia uznanej na spisie wierzytelności zatwierdzonym w postępowaniu restrukturyzacyjnym to jest spłata w kwocie 8.637.252,13 zł (osiem milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote 13/100) płatne kwartalnie w 20 kolejnych równych ratach po 431.862,61 zł (czterysta trzydzieści jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote i 61/100) każda, płatne kwartalnie, w ostatnim dniu kwartału kalendarzowego, począwszy od pierwszego pełnego kwartału kalendarzowego po terminie zapłaty pierwszej raty; - umorzenie wierzytelności przysługujących temu wierzycielowi w pozostałej części, zarówno co do wierzytelności głównej, jak i wierzytelności z tytułu odsetek umownych, odsetek ustawowych za opóźnienie, odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych za okres do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego i za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz wszelkie inne należności uboczne od wierzytelności objętych układem, w tym koszty procesu, koszty egzekucyjne, koszty dochodzenia i odzyskiwania wierzytelności. II. GRUPA 2: Pozostali wierzyciele będący wierzycielami zabezpieczonymi na majątku dłużnika prawami rzeczowymi, którzy wyrazili zgodę na objęcie układem swoich wierzytelności (ING Bank Śląski spółka akcyjna) Restrukturyzacja pozostałych wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo na majątku dłużnika, jak i wierzytelności w części nieznajdującej pokrycia w wartości przedmiotu zabezpieczenia poprzez umorzenie części wierzytelności oraz odroczenie i spłatę części nieumorzonej w sposób następujący: - w zakresie wierzytelności ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej spłata w wysokości 1 792 860 zł (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych), poprzez spłatę w 20 (dwudziestu) jednakowych ratach płatnych kwartalnie począwszy od ostatniego dnia kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, oraz umorzenie pozostałej części wierzytelności przysługujących temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej jak i wierzytelności z tytułu odsetek umownych, odsetek ustawowych za opóźnienie, odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych za okres do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego i za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz wszelkie inne należności uboczne od wierzytelności objętych układem, w tym koszty procesu, koszty egzekucyjne, koszty dochodzenia i odzyskiwania wierzytelności. III. GRUPA 3: Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz pracownicy, którzy wyrazili zgodę na objęcie układem Restrukturyzacja wierzytelności przysługujących Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz pracownikom, którzy wyrazili zgodę na objęcie ich wierzytelności układem, poprzez odroczenie i spłatę w sposób następujący: - spłata 100% sumy wierzytelności głównej wraz z należnościami ubocznymi poprzez spłatę w 1 (jednej) racie płatnej w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia prawomocnego zatwierdzenia układu przez sąd restrukturyzacyjny. IV. GRUPA 4: Wierzyciele drobni, których wierzytelności na dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego nie przekraczają 10 000,00 zł (dziesięciu tysięcy złotych) Restrukturyzacja wierzytelności poprzez umorzenie części wierzytelności oraz odroczenie i spłatę części nieumorzonej w sposób następujący: - spłata 100% sumy wierzytelności uznanej na spisie wierzytelności zatwierdzonym w postępowaniu restrukturyzacyjnym to jest wierzytelności głównych i wszelkich odsetek do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz odsetek naliczonych za czas po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego do dnia 30 września 2016 r. włącznie poprzez spłatę w 1 (jednej) racie płatnej w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia prawomocnego zatwierdzenia układu przez sąd restrukturyzacyjny oraz umorzenie pozostałej części wierzytelności przysługujących tym wierzycielom to jest przypadających po 30 września 2016 r. wierzytelności z tytułu odsetek umownych, odsetek ustawowych za opóźnienie, odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych za okres do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego i za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz wszelkie inne należności uboczne od wierzytelności objętych układem, w tym koszty procesu, koszty egzekucyjne, koszty dochodzenia i odzyskiwania wierzytelności. V. GRUPA 5: Obligatariusze Restrukturyzacja wierzytelności przysługujących wierzycielom z Grupy 5 poprzez umorzenie części wierzytelności oraz odroczenie i spłatę części nieumorzonej w sposób następujący: - spłata 5% sumy wierzytelności uznanych na spisie wierzytelności zatwierdzonym w postępowaniu restrukturyzacyjnym poprzez spłatę w 20 (dwudziestu) jednakowych ratach płatnych kwartalnie począwszy od ostatniego dnia kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny oraz umorzenie pozostałej części wierzytelności przysługujących temu wierzycielowi zarówno co do wie rzytelności głównej jak i wierzytelności z tytułu odsetek umownych, odsetek ustawowych za opóźnienie, odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych za okres do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego i za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz wszelkie inne należności uboczne od wierzytelności objętych układem, w tym koszty procesu, koszty egzekucyjne, koszty dochodzenia i odzyskiwania wierzytelności VI. GRUPA 6: Pozostali wierzyciele Restrukturyzacja wierzytelności przysługujących pozostałym wierzycielom poprzez umorzenie części wierzytelności oraz odroczenie i spłatę części nieumorzonej w sposób następujący: - spłata 25% sumy wierzytelności obejmujących wierzytelność główną oraz odsetek do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego poprzez spłatę w 20 (dwudziestu) jednakowych ratach płatnych kwartalnie począwszy od ostatniego dnia kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny oraz umorzenie pozostałej części wierzytelności przysługujących tym wierzycielom zarówno co do wierzytelności głównej jak i wierzytelności z tytułu odsetek umownych, odsetek ustawowych za opóźnienie, odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych za okres do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego i za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz wszelkie inne należności uboczne od wierzytelności objętych układem, w tym koszty procesu, koszty egzekucyjne, koszty dochodzenia i odzyskiwania wierzytelności B. ODEBRANIE ZARZĄDU NAD PRZEDSIĘBIORSTWEM DŁUŻNIKA NA OKRES WYKONYWANIA UKŁADU („Zarządca Przymusowy”) 1. Na czas wykonania układu ustanawia się zarządcę przymusowego w rozumieniu art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, który zarazem będzie wykonywał czynności nadzorcy wykonania układu, o których mowa w art. 171 powołanej wyżej ustawy. 2. Zarząd przymusowy powierza się spółce Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. (KRS 0000591282) - dalej jako „Zarządca Przymusowy”. 3. Zadaniem Zarządcy Przymusowego, poza prowadzeniem przedsiębiorstwa dłużnika w sposób zapewniający realizację układu poprzez spłatę zobowiązań względem wierzycieli w terminach i kwotach opisanych powyżej w literze A w punktach I-VI, jest aktywne poszukiwanie nabywcy całości majątku ruchomego i nieruchomego dłużnika (dalej jako „Majątek Dłużnika”) i po pozyskaniu oferty spełniającej warunki opisane w punkcie C poniżej, dokonanie sprzedaży majątku i zaspokojenie wierzycieli w sposób opisany w punkcie D poniżej. 4. Wynagrodzenie Zarządcy Przymusowego za sprawowanie zarządu przymusowego ma charakter wynagrodzenia miesięcznego i wynosi 8.000 zł (osiem tysięcy zł) +VAT za każdy miesiąc sprawowania funkcji. 5. Jeżeli Zarządca Przymusowy doprowadzi do sprzedaży Majątku Dłużnika za kwotę wyższą niż 26.000.000 zł (dwadzieścia sześć milionów) netto, to należy mu się wynagrodzenie dodatkowe w wysokości 5% (pięć procent) od nadwyżki. C. SPRZEDAŻ MAJĄTKU DŁUŻNIKA Warunki wykonywania układu opisane w literze A. punkty I-VI powyżej obowiązują do czasu zawarcia przez Zarządcę Przymusowego umowy sprzedaży Majątku Dłużnika za cenę najwyższą możliwą do uzyskania, ale nie niższą niż 26.000.000 zł netto (dwadzieścia sześć milionów złotych), płatne jednorazowo w całości. Zarządca Przymusowy zawrze z nabywcą umowę zbycia Majątku Dłużnika w terminie 30 dni od otrzymania oferty, spełniającej wyżej wymieniony warunek cenowy oraz wymóg zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i w ciągu następnych 14 dni od uzyskania ceny, wykona układ w kwotach i w sposób opisany w punkcie A powyżej dla grup 3 i 4, o ile nie zostaną do tego dnia zaspokojone, a pozostałą kwotę rozdzieli pomiędzy wierzycieli z grup 1, 2, 5 i 6 w sposób następujący: D. SPŁATA WIERZYCIELI ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH ZE SPRZEDAŻY MAJATKU DŁUŻNIKA 1. Niezależnie od spłat dokonanych w ramach realizacji Planu Spłat Ratalnych, przewiduje się następujące zasady spłaty wierzytelności ze środków uzyskanych tytułem zapłaty ceny za Majątek Dłużnika: a. GRUPA 1: wierzyciel będący wierzycielem zabezpieczonym na majątku dłużnika prawami rzeczowymi, który wyraził zgodę na objęcie układem swoich wierzytelności dysponujący wierzytelnością przekraczającą 20 mln złotych (Bank Polska Kasa Opieki spółka akcyjna) - w zakresie wierzytelności Banku Polskiej Kasy Opieki Spółki Akcyjnej jednorazowa spłata w wysokości 22 573 711, 00 zł; b. GRUPA 2: pozostali wierzyciele będący wierzycielami zabezpieczonymi na majątku dłużnika prawami rzeczowymi, którzy wyrazili zgodę na objęcie układem swoich wierzytelności (ING Bank Śląski Spółka Akcyjna) - w zakresie wierzytelności ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej jednorazowa spłata w wysokości 537.857,95 zł, przy czym wierzyciel ten otrzyma dodatkową kwotę wyrównującą, która będzie stanowiła różnicę pomiędzy wartością zabezpieczenia (1 792 860 zł słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych) a sumą spłat otrzymanych przez tego wierzyciela w wykonaniu układu zarówno w ramach Planu Spłat Ratalnych (lit. A pkt II powyżej), jak i spłaty ze środków pochodzących ze sprzedaży Majątku Dłużnika, o której mowa w lit. D pkt 1b; c. GRUPA 5: obligatariusze - jednorazowa spłata 4% sumy wierzytelności uznanych na spisie wierzytelności zatwierdzonym w postępowaniu restrukturyzacyjnym; d. GRUPA 6: pozostali wierzyciele - jednorazowa spłata 8% sumy wierzytelności uznanych na spisie wierzytelności zatwierdzonym w postępowaniu restrukturyzacyjnym. 2. Spłata wierzytelności w kwotach opisanych w punkcie D ppkt 1 litera a-b) powyżej (tj. Grupa 1 oraz Grupa 2) powoduje umorzenie pozostałej części wierzytelności głównej jak i odsetek zarówno za okres poprzedzający jak i za okres po otwarciu postępowania sanacyjnego, niezależnie od zakresu spłat dokonanych wcześniej zgodnie z punktem A powyżej. 3. Spłaty rat układowych faktycznie dokonane wcześniej w kwotach przewidzianych w okresie realizacji Planu Spłat Ratalnych (pkt A.) nie pomniejszają kwot należnych wierzycielom w ramach spłaty wierzycieli ze środków uzyskanych ze sprzedaży Majątku Dłużnika. Powyższe nie dotyczy grup 3 i 4, które podlegają spłacie wyłącznie w kwotach opisanych w punkcie A. E. PODZIAŁ NADWYŻKI UZYSKANEJ ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU DŁUŻNIKA Jeżeli cena uzyskana ze sprzedaży Majątku Dłużnika będzie wyższa niż 26.000.000 zł netto (dwadzieścia sześć milionów złotych), kwotę nadwyżki Zarządca Przymusowy rozdzieli pomiędzy wierzycieli grup 1, 2, 5 i 6 według następującej proporcji 1. Dla wierzyciela stanowiącego grupę 1-49% nadwyżki. 2. Dla wierzyciela stanowiącego grupę 2-7% nadwyżki. 3. Dla wierzycieli w grupie 5-29% nadwyżki, a wewnątrz grupy proporcjonalnie do wysokości wierzytelności. 4. Dla wierzycieli w grupie 6-15% nadwyżki a wewnątrz grupy proporcjonalnie do wysokości wierzytelności. F. UCHYLENIE ZABEZPIECZEŃ USTANOWIONYCH NA MAJĄTKU DŁUŻNIKA Z chwilą dokonania spłaty wierzytelności zabezpieczonych na majątku dłużnika na warunkach określonych niniejszym układem uchyleniu (wygaśnięciu) podlegają prawa zabezpieczające wierzytelności objęte układem, w szczególności: hipoteki, zastawy, zastawy rejestrowe, zastawy skarbowe, hipoteki morskie, a także prawa w postaci przeniesienia na wierzyciela własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa. Podstawą wykreślenia praw z księgi wieczystej lub innego rejestru jest prawomocne postanowienie sądu restrukturyzacyjnego o stwierdzeniu wykonania układu. Wniosek o wykreślenie prawa może złożyć Zarządca Przymusowy, a także zarząd dłużnika. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 238/2018 (5626) z dnia 10 grudnia 2018 r. → Pozycja 55215

Dodano: 2018-12-11 07:52:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej WOJ-MED Bogusława Wojtanis

2018-12-10 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności

Poz. 55216. Wojtanis Bogusława prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej „WOJ-MED” w Korszach. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRs 4/17. [BMSiG-54532/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu sanacyjnym Bogusławy Wojtanis prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej „WOJ- -MED” w Korszach (sygn. akt V GRs 4/17) podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 29 listopada 2018 r. zatwierdził skorygowany uzupełniający spis wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 238/2018 (5626) z dnia 10 grudnia 2018 r. → Pozycja 55216

Dodano: 2018-12-11 07:53:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Cegłowski Bernard w upadłości likwidacyjnej

2018-09-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55260. Cegłowski Bernard. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 399/18, XI GUp 222/18. [BMSiG-54997/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 września 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 399/18 ogłosił upadłość dłużnika Bernarda Cegłowskiego, PESEL: 46082001470; zamieszkałego w Poznaniu, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 222/18. Wzywa się wierzycieli upadłego Bernarda Cegłowskiego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Bernarda Cegłowskiego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Wojciecha Stanke. Wyznaczono syndyka w osobie Ryszarda Żukowskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 368). Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciąża się wnioskodawcę. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55260

Dodano: 2018-12-11 10:12:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Cegłowski Bernard w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55260. Cegłowski Bernard. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 399/18, XI GUp 222/18. [BMSiG-54997/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 września 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 399/18 ogłosił upadłość dłużnika Bernarda Cegłowskiego, PESEL: 46082001470; zamieszkałego w Poznaniu, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 222/18. Wzywa się wierzycieli upadłego Bernarda Cegłowskiego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Bernarda Cegłowskiego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Wojciecha Stanke. Wyznaczono syndyka w osobie Ryszarda Żukowskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 368). Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciąża się wnioskodawcę. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55260

Dodano: 2018-12-11 10:12:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Mazgaj Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2018-11-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55261. Mazgaj Zbigniew. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 512/18, V GUp 386/18. [BMSiG-54914/2018] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, z dnia 29 listopada 2018 r., sygn. akt V GU 512/18, została ogłoszona upadłość Zbigniewa Mazgaja, nr ewidencyjny PESEL: 48022206736, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: 39-400 Tarnobrzeg, ul. Kossaka 8/40, obejmującą likwidację majątku upadłego, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Jandy i syndyka w osobie Andrzeja Pietrońca - numer licencji 412. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na piśmie w dwóch egzemplarzach sędziemu komisarzowi SSR - Paweł Janda, pod adresem: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 386/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55261

Dodano: 2018-12-11 10:15:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Mazgaj Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55261. Mazgaj Zbigniew. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 512/18, V GUp 386/18. [BMSiG-54914/2018] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, z dnia 29 listopada 2018 r., sygn. akt V GU 512/18, została ogłoszona upadłość Zbigniewa Mazgaja, nr ewidencyjny PESEL: 48022206736, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: 39-400 Tarnobrzeg, ul. Kossaka 8/40, obejmującą likwidację majątku upadłego, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Jandy i syndyka w osobie Andrzeja Pietrońca - numer licencji 412. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na piśmie w dwóch egzemplarzach sędziemu komisarzowi SSR - Paweł Janda, pod adresem: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 386/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55261

Dodano: 2018-12-11 10:15:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Przybylski Mateusz w upadłości likwidacyjnej

2018-11-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55262. Przybylski Mateusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1138/18, X GUp 1082/18. [BMSiG-55109/2018] Sąd Rejonowy dla. m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem o sygn. akt X GU 1138/18, z dnia 26 listopada 2018 roku ogłosił upadłość Mateusza Przybylskiego, PESEL 81041004914 - zamieszkałego w Warszawie - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Na sędziego komisarza wyznaczono SSR Piotra Pełczyńskiego, a na syndyka masy upadłości Marka Ziembińskiego. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Czerniakowska 100a, podając sygn. akt X GUp 1082/18 (sygnatura akt postępowania upadłościowego). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55262

Dodano: 2018-12-11 10:16:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Przybylski Mateusz w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55262. Przybylski Mateusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1138/18, X GUp 1082/18. [BMSiG-55109/2018] Sąd Rejonowy dla. m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem o sygn. akt X GU 1138/18, z dnia 26 listopada 2018 roku ogłosił upadłość Mateusza Przybylskiego, PESEL 81041004914 - zamieszkałego w Warszawie - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Na sędziego komisarza wyznaczono SSR Piotra Pełczyńskiego, a na syndyka masy upadłości Marka Ziembińskiego. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Czerniakowska 100a, podając sygn. akt X GUp 1082/18 (sygnatura akt postępowania upadłościowego). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55262

Dodano: 2018-12-11 10:16:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Senator Urszula w upadłości likwidacyjnej

2018-11-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55263. Senator Urszula. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 125/18of. [BMSiG-54910/2018] Postanowieniem z dnia 28 listopada 2018 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku: Urszuli Senator o ogłoszenie upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Urszuli Senator, zamieszkałej w Radomiu, ul. Armii Krajowej 1 m. 29, posługującej się numerem PESEL 60091703844, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłej; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na sędziego komisarza SSR Wojciecha Karwata; V. wyznaczyć na syndyka Krzysztofa Wypycha - wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod nr 282. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55263

Dodano: 2018-12-11 10:17:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Senator Urszula w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55263. Senator Urszula. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 125/18of. [BMSiG-54910/2018] Postanowieniem z dnia 28 listopada 2018 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku: Urszuli Senator o ogłoszenie upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Urszuli Senator, zamieszkałej w Radomiu, ul. Armii Krajowej 1 m. 29, posługującej się numerem PESEL 60091703844, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłej; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na sędziego komisarza SSR Wojciecha Karwata; V. wyznaczyć na syndyka Krzysztofa Wypycha - wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod nr 282. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55263

Dodano: 2018-12-11 10:17:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Trojan Paweł w upadłości likwidacyjnej

2018-11-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55264. Trojan Paweł. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 465/18, V GUp 361/18. [BMSiG-54918/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 7 listopada 2018 r. (sygn. akt V GU 465/18) została ogłoszona upadłość Pawła Trojan, PESEL 88122712210, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: ul. Potockiego 153/8, 35-322 Rzeszów, obejmująca likwidację majątku upadłego, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego oraz syndyka w osobie Adama Siedlaczka (licencja nr 1085). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, powołując się na sygn. akt V GUp 361/18. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55264

Dodano: 2018-12-11 10:18:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Trojan Paweł w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55264. Trojan Paweł. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 465/18, V GUp 361/18. [BMSiG-54918/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 7 listopada 2018 r. (sygn. akt V GU 465/18) została ogłoszona upadłość Pawła Trojan, PESEL 88122712210, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: ul. Potockiego 153/8, 35-322 Rzeszów, obejmująca likwidację majątku upadłego, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego oraz syndyka w osobie Adama Siedlaczka (licencja nr 1085). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, powołując się na sygn. akt V GUp 361/18. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55264

Dodano: 2018-12-11 10:18:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Wysokiński Eugeniusz w upadłości likwidacyjnej

2018-11-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55265. Wysokiński Eugeniusz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 280/18, V GUp 356/18. [BMSiG-54939/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 6 listopada 2018 r. (sygn. akt V GU 280/18) została ogłoszona upadłość Eugeniusza Wysokińskiego, PESEL 63051407790, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: ul. Powstańców Śląskich 4, 35-610 Rzeszów, Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Bohaterów Westerplatte, obejmująca likwidację majątku upadłego, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR - Pawła Jandy oraz syndyka w osobie Adama Siedlaczka (licencja nr 1085). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, powołując się na sygn. akt V GUp 356/18. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55265

Dodano: 2018-12-11 10:20:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Wysokiński Eugeniusz w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55265. Wysokiński Eugeniusz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 280/18, V GUp 356/18. [BMSiG-54939/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 6 listopada 2018 r. (sygn. akt V GU 280/18) została ogłoszona upadłość Eugeniusza Wysokińskiego, PESEL 63051407790, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: ul. Powstańców Śląskich 4, 35-610 Rzeszów, Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Bohaterów Westerplatte, obejmująca likwidację majątku upadłego, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR - Pawła Jandy oraz syndyka w osobie Adama Siedlaczka (licencja nr 1085). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, powołując się na sygn. akt V GUp 356/18. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55265

Dodano: 2018-12-11 10:20:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Zamiara Mieczysław w upadłości likwidacyjnej

2018-06-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55266. Zamiara Mieczysław. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 283/18, XI GUp 154/18. [BMSiG-54986/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 czerwca 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 283/18 ogłosił upadłość dłużnika Mieczysława Zamiary, nr PESEL: 60110311379, zamieszkałego we Wrześni, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 154/18. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Artura Kapłona. Wyznaczono Syndyka w osobie Jana Kuźniackiego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55266

Dodano: 2018-12-11 10:21:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Zamiara Mieczysław w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55266. Zamiara Mieczysław. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 283/18, XI GUp 154/18. [BMSiG-54986/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 czerwca 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 283/18 ogłosił upadłość dłużnika Mieczysława Zamiary, nr PESEL: 60110311379, zamieszkałego we Wrześni, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 154/18. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Artura Kapłona. Wyznaczono Syndyka w osobie Jana Kuźniackiego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55266

Dodano: 2018-12-11 10:21:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Berek Justyna w upadłości likwidacyjnej

2018-10-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55267. Berek Justyna. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 241/18 of, VI GUp 164/18 of. [BMSiG-54825/2018] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 29 października 2018 r. w sprawie o sygnaturze akt VI GU 241/18 of (VI GUp 164/18 of), ogłosił upadłość Justyny Berek, PESEL 87062712764, zamieszkałej: ul. Sadowa nr 15, 43-246 Bąków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Knapika oraz syndyka w osobie Renaty Pilch nr licencji 155. Wzywa się wierzycieli upadłej oraz osoby trzecie, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Określono, że jurysdykcja krajowa Sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała; w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 Prawa Upadłościowego, powołując się na sygn. akt VI GUp 164/18 of. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55267

Dodano: 2018-12-11 10:23:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Berek Justyna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55267. Berek Justyna. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 241/18 of, VI GUp 164/18 of. [BMSiG-54825/2018] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 29 października 2018 r. w sprawie o sygnaturze akt VI GU 241/18 of (VI GUp 164/18 of), ogłosił upadłość Justyny Berek, PESEL 87062712764, zamieszkałej: ul. Sadowa nr 15, 43-246 Bąków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Knapika oraz syndyka w osobie Renaty Pilch nr licencji 155. Wzywa się wierzycieli upadłej oraz osoby trzecie, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Określono, że jurysdykcja krajowa Sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała; w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 Prawa Upadłościowego, powołując się na sygn. akt VI GUp 164/18 of. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55267

Dodano: 2018-12-11 10:23:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Bresinska Monika w upadłości likwidacyjnej

2018-11-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55268. Bresinska Monika. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 228/18of. [BMSiG-55078/2018] Postanowieniem z dnia 30.11.2018 r. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Moniki Bresinskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Gdańsku przy ul. Bzowej 7/47, PESEL 78121209303; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Ireneusza Fojuth; V. wyznaczyć syndyka w osobie Agnieszki Wilk, nr licencji 241; VI. jako podstawę jurysdykcji sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie opisane w pkt I niniejszego orzeczenia ma charakter główny. Zgłoszenie wierzytelności w dwóch egzemplarzach opatrzone sygn. akt VI GUp 228/18of należy przesłać na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk. Zgłoszenie wierzytelności powinno odpowiadać wymogom określonym w art. 239 i 240 ustawy Prawo upadłościowe. Zgodnie z art. 54a ustawy Prawo upadłościowe „Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55268

Dodano: 2018-12-11 10:24:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Bresinska Monika w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55268. Bresinska Monika. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 228/18of. [BMSiG-55078/2018] Postanowieniem z dnia 30.11.2018 r. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Moniki Bresinskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Gdańsku przy ul. Bzowej 7/47, PESEL 78121209303; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Ireneusza Fojuth; V. wyznaczyć syndyka w osobie Agnieszki Wilk, nr licencji 241; VI. jako podstawę jurysdykcji sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie opisane w pkt I niniejszego orzeczenia ma charakter główny. Zgłoszenie wierzytelności w dwóch egzemplarzach opatrzone sygn. akt VI GUp 228/18of należy przesłać na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk. Zgłoszenie wierzytelności powinno odpowiadać wymogom określonym w art. 239 i 240 ustawy Prawo upadłościowe. Zgodnie z art. 54a ustawy Prawo upadłościowe „Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55268

Dodano: 2018-12-11 10:24:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Budzyńska-Grzyb Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-11-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55269. Budzyńska-Grzyb Agnieszka. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 104/18, XII GUp 128/18. [BMSiG-54880/2018] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 30 listopada 2018 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności Agnieszki Budzyńskiej-Grzyb, zamieszkałej: ul. Kminkowa 29, 72-003 Bezrzecze, PESEL 80010609004, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 128/18. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Smoleń oraz syndyka w osobie Bartosza Stawarskiego, nr licencji 216. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wskazuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55269

Dodano: 2018-12-11 10:25:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Budzyńska-Grzyb Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55269. Budzyńska-Grzyb Agnieszka. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 104/18, XII GUp 128/18. [BMSiG-54880/2018] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 30 listopada 2018 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności Agnieszki Budzyńskiej-Grzyb, zamieszkałej: ul. Kminkowa 29, 72-003 Bezrzecze, PESEL 80010609004, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 128/18. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Smoleń oraz syndyka w osobie Bartosza Stawarskiego, nr licencji 216. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wskazuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55269

Dodano: 2018-12-11 10:25:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Bukowski Przemysław w upadłości likwidacyjnej

2018-11-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55270. Bukowski Przemysław. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 411/18. [BMSiG-54932/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 21.11.2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 411/18 ogłosił upadłość Przemysława Bukowskiego, zamieszkałego w Siemkowie (PESEL: 92071012792), nieprowadzącego działalności gospodarczej obejmującą likwidację majątku upadłego; wyznaczył syndyka Wiesława Kulawiaka (nr licencji 607); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55270

Dodano: 2018-12-11 10:28:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Bukowski Przemysław w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55270. Bukowski Przemysław. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 411/18. [BMSiG-54932/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 21.11.2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 411/18 ogłosił upadłość Przemysława Bukowskiego, zamieszkałego w Siemkowie (PESEL: 92071012792), nieprowadzącego działalności gospodarczej obejmującą likwidację majątku upadłego; wyznaczył syndyka Wiesława Kulawiaka (nr licencji 607); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55270

Dodano: 2018-12-11 10:28:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Ernest Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-11-22 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55271. Ernest Agnieszka. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 135/18, V GUp 164/18. [BMSiG-54816/2018] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie V GUp 164/18 (V GU 135/18), ogłoszona została upadłość dłużnika Agnieszki Ernest (numer PESEL 81081100584), zamieszkałej pod adresem: ul. Biskupia 23A/7. 86-200 Chełmno, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Katarzyny Karwowskiej, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka w osobie Patryka Chodkowskiego (numer licencji: 1133). Wzywa się wierzycieli upadłej Agnieszki Ernest do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stwierdza, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu tegoż przepisu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55271

Dodano: 2018-12-11 10:30:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Ernest Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55271. Ernest Agnieszka. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 135/18, V GUp 164/18. [BMSiG-54816/2018] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie V GUp 164/18 (V GU 135/18), ogłoszona została upadłość dłużnika Agnieszki Ernest (numer PESEL 81081100584), zamieszkałej pod adresem: ul. Biskupia 23A/7. 86-200 Chełmno, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Katarzyny Karwowskiej, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka w osobie Patryka Chodkowskiego (numer licencji: 1133). Wzywa się wierzycieli upadłej Agnieszki Ernest do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stwierdza, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu tegoż przepisu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55271

Dodano: 2018-12-11 10:30:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Filipek Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-11-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55272. Filipek Małgorzata. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 101/18. [BMSiG-54968/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowic Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 27 listopada 2018 roku została ogłoszona upadłość Małgorzaty Filipek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Zamenhofa 3 m 19. PESEL 67042103227, obejmująca likwidację majątku. Na Sędziego Komisarza wyznaczono asesora sądowego Pawła Sowińskiego, a na syndyka Piotra Bezata. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego Komisarza, w dwóch egzemplarzach, w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia na adres tut. Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalskim. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 101/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55272

Dodano: 2018-12-11 10:31:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Filipek Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55272. Filipek Małgorzata. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 101/18. [BMSiG-54968/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowic Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 27 listopada 2018 roku została ogłoszona upadłość Małgorzaty Filipek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Zamenhofa 3 m 19. PESEL 67042103227, obejmująca likwidację majątku. Na Sędziego Komisarza wyznaczono asesora sądowego Pawła Sowińskiego, a na syndyka Piotra Bezata. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego Komisarza, w dwóch egzemplarzach, w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia na adres tut. Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalskim. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 101/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55272

Dodano: 2018-12-11 10:31:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Guzek Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2018-11-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55273. Guzek Stanisław. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 437/18, V GUp 364/18. [BMSiG-55052/2018] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, z dnia 9.11.2018 r., sygnatura akt V GU 437/18, ogłoszono upadłość Stanisława Guzek, zam. w Rzeszowie, nr PESEL 51071804176, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Pawła Jandy, wyznaczono Syndyka Masy Upadłości w osobie Adama Pileckiego, nr licencji - 177, postanowiono wezwać Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (pod sygn. akt V GUp 364/18), postanowiono wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym (pod sygn. akt V GUp 364/18). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55273

Dodano: 2018-12-11 10:32:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Guzek Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55273. Guzek Stanisław. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 437/18, V GUp 364/18. [BMSiG-55052/2018] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, z dnia 9.11.2018 r., sygnatura akt V GU 437/18, ogłoszono upadłość Stanisława Guzek, zam. w Rzeszowie, nr PESEL 51071804176, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Pawła Jandy, wyznaczono Syndyka Masy Upadłości w osobie Adama Pileckiego, nr licencji - 177, postanowiono wezwać Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (pod sygn. akt V GUp 364/18), postanowiono wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym (pod sygn. akt V GUp 364/18). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55273

Dodano: 2018-12-11 10:32:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Halama-Lis Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2018-12-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55274. Halama-Lis Tomasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1588/18, X GUp 1076/18. [BMSiG-54831/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3 grudnia 2018 r. w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt: X GU 1588/18: 1) ogłosił upadłość Tomasza Halama-Lis (PESEL: 65031411836), zamieszkałego w Warszawie przy ul. Skarbka z Gór 51B, 2) określił, iż Tomasz Halama-Lis jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, 3) wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Krystiana Tkacza (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 609), 4) określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli ww. upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do ww. upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe ww. upadłego prowadzone będzie pod sygn. akt X GUp 1076/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55274

Dodano: 2018-12-11 10:34:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Halama-Lis Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55274. Halama-Lis Tomasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1588/18, X GUp 1076/18. [BMSiG-54831/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3 grudnia 2018 r. w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt: X GU 1588/18: 1) ogłosił upadłość Tomasza Halama-Lis (PESEL: 65031411836), zamieszkałego w Warszawie przy ul. Skarbka z Gór 51B, 2) określił, iż Tomasz Halama-Lis jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, 3) wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Krystiana Tkacza (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 609), 4) określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli ww. upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do ww. upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe ww. upadłego prowadzone będzie pod sygn. akt X GUp 1076/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55274

Dodano: 2018-12-11 10:34:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Hoffman Karol w upadłości likwidacyjnej

2018-11-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55275. Hoffman Karol. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 99/18. [BMSiG-54973/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 27 listopada 2018 roku została ogłoszona upadłość Karola Hoffmana, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. w Bełchatowie przy ulicy św. Barbary 10 m. 2, numer PESEL 48112511232, obejmująca likwidację majątku. Na Sędziego Komisarza wyznaczono asesora sądowego Pawła Sowińskiego, a na syndyka Piotra Bezata. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego Komisarza, w dwóch egzemplarzach, w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia na adres tut. Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalskim. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 99/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55275

Dodano: 2018-12-11 10:35:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Hoffman Karol w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55275. Hoffman Karol. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 99/18. [BMSiG-54973/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 27 listopada 2018 roku została ogłoszona upadłość Karola Hoffmana, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. w Bełchatowie przy ulicy św. Barbary 10 m. 2, numer PESEL 48112511232, obejmująca likwidację majątku. Na Sędziego Komisarza wyznaczono asesora sądowego Pawła Sowińskiego, a na syndyka Piotra Bezata. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego Komisarza, w dwóch egzemplarzach, w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia na adres tut. Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalskim. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 99/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55275

Dodano: 2018-12-11 10:35:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Jabłonowski Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2018-11-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55277. Jabłonowski Grzegorz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1263/18, X GUp 972/18. [BMSiG-55045/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie o sygn. akt X GU 1263/18 ogłosił upadłość Grzegorza Jabłonowskiego, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Wysockiego 18 m. 112 (kod pocztowy: 03-388), PESEL 74031203215, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wzywa Wierzycieli Upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości nalężącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz Syndyka w osobie Kamila Korzeniec (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 766). Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Postepowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt: X GUp 972/18. Sąd określa, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowania ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55277

Dodano: 2018-12-11 10:38:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Jabłonowski Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55277. Jabłonowski Grzegorz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1263/18, X GUp 972/18. [BMSiG-55045/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie o sygn. akt X GU 1263/18 ogłosił upadłość Grzegorza Jabłonowskiego, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Wysockiego 18 m. 112 (kod pocztowy: 03-388), PESEL 74031203215, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wzywa Wierzycieli Upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości nalężącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz Syndyka w osobie Kamila Korzeniec (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 766). Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Postepowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt: X GUp 972/18. Sąd określa, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowania ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55277

Dodano: 2018-12-11 10:38:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Jagieło Mieczysław w upadłości likwidacyjnej

2018-11-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55278. Jagieło Mieczysław. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 501/18, V GUp 336/18. [BMSiG-54815/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem, sygn. akt V GU 501/18, z dnia 26 listopada 2018 roku: I. ogłosił upadłość w stosunku do Dłużnika Mieczysława Jagieło, zam.: Przemyśl, PESEL 53121004516 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie - SSR Pawła Jandy; III. wyznaczył Syndyka Masy Upadłości - Marka Olejnika, nr lic. 203; IV. wzywa Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, przesyłając zgłoszenie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na adres Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, 35-303 Rzeszów, ul. J. Kustronia 4, ze wskazaniem sygn. akt V GUp 336/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55278

Dodano: 2018-12-11 10:39:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Jagieło Mieczysław w upadłości likwidacyjnej

2018-11-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55278. Jagieło Mieczysław. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 501/18, V GUp 336/18. [BMSiG-54815/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem, sygn. akt V GU 501/18, z dnia 26 listopada 2018 roku: I. ogłosił upadłość w stosunku do Dłużnika Mieczysława Jagieło, zam.: Przemyśl, PESEL 53121004516 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie - SSR Pawła Jandy; III. wyznaczył Syndyka Masy Upadłości - Marka Olejnika, nr lic. 203; IV. wzywa Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, przesyłając zgłoszenie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na adres Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, 35-303 Rzeszów, ul. J. Kustronia 4, ze wskazaniem sygn. akt V GUp 336/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55278

Dodano: 2018-12-11 10:39:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Jagieło Mieczysław w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55278. Jagieło Mieczysław. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 501/18, V GUp 336/18. [BMSiG-54815/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem, sygn. akt V GU 501/18, z dnia 26 listopada 2018 roku: I. ogłosił upadłość w stosunku do Dłużnika Mieczysława Jagieło, zam.: Przemyśl, PESEL 53121004516 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie - SSR Pawła Jandy; III. wyznaczył Syndyka Masy Upadłości - Marka Olejnika, nr lic. 203; IV. wzywa Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, przesyłając zgłoszenie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na adres Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, 35-303 Rzeszów, ul. J. Kustronia 4, ze wskazaniem sygn. akt V GUp 336/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55278

Dodano: 2018-12-11 10:40:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Janaszek Alfreda w upadłości likwidacyjnej

2018-11-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55279. Janaszek Alfreda. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 100/18. [BMSiG-54958/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 27 listopada 2018 roku została ogłoszona upadłość Alfredy Janaszek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. w Radomsku przy ulicy Zachodniej 4, PESEL 51011715801, obejmująca likwidację majątku. Na Sędziego Komisarza wyznaczono asesora sądowego Pawła Sowińskiego, a na syndyka Wojciecha Więcka. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego Komisarza w dwóch egzemplarzach - w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia na adres tut. Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 100/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55279

Dodano: 2018-12-11 10:41:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Janaszek Alfreda w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55279. Janaszek Alfreda. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 100/18. [BMSiG-54958/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 27 listopada 2018 roku została ogłoszona upadłość Alfredy Janaszek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. w Radomsku przy ulicy Zachodniej 4, PESEL 51011715801, obejmująca likwidację majątku. Na Sędziego Komisarza wyznaczono asesora sądowego Pawła Sowińskiego, a na syndyka Wojciecha Więcka. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego Komisarza w dwóch egzemplarzach - w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia na adres tut. Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 100/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55279

Dodano: 2018-12-11 10:41:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Janota Ludwik w upadłości likwidacyjnej

2018-10-31 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55280. Janota Ludwik. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 194/18 of, VI GUp 167/18 of. [BMSiG-54832/2018] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, postanowieniem z dnia 31 października 2018 r., sygn. akt VI GU 194/18 of (VI GUp 167/18 of), ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Ludwika Janoty, zamieszkałego: 43-400 Cieszyn, ul. Kępna nr 17, PESEL 40081802957, obejmującą likwidację majątku upadłego, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Knapika oraz syndyka w osobie Leszka Niedźwieckiego, nr licencji 159. Wzywa się wierzycieli upadłego oraz osoby trzecie, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała; w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt VI GUp 167/18 of. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55280

Dodano: 2018-12-11 10:42:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Janota Ludwik w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55280. Janota Ludwik. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 194/18 of, VI GUp 167/18 of. [BMSiG-54832/2018] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, postanowieniem z dnia 31 października 2018 r., sygn. akt VI GU 194/18 of (VI GUp 167/18 of), ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Ludwika Janoty, zamieszkałego: 43-400 Cieszyn, ul. Kępna nr 17, PESEL 40081802957, obejmującą likwidację majątku upadłego, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Knapika oraz syndyka w osobie Leszka Niedźwieckiego, nr licencji 159. Wzywa się wierzycieli upadłego oraz osoby trzecie, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała; w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt VI GUp 167/18 of. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55280

Dodano: 2018-12-11 10:42:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Jaworski Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2018-12-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55281. Jaworski Wojciech. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1444/18, X GUp 1091/18. [BMSiG-54987/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie o sygn. akt X GU 1444/18 ogłosił upadłość Wojciecha Jaworskiego, zamieszkałego w Piastowie (kod pocztowy 05-820) przy ulicy Reja 14 m. 4, PESEL 75102210358, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Urszuli Popis (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 780). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd w Postanowieniu określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania. Postępowanie będzie się toczyło pod sygn. akt X GUp 1091/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55281

Dodano: 2018-12-11 10:43:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Jaworski Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55281. Jaworski Wojciech. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1444/18, X GUp 1091/18. [BMSiG-54987/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie o sygn. akt X GU 1444/18 ogłosił upadłość Wojciecha Jaworskiego, zamieszkałego w Piastowie (kod pocztowy 05-820) przy ulicy Reja 14 m. 4, PESEL 75102210358, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Urszuli Popis (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 780). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd w Postanowieniu określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania. Postępowanie będzie się toczyło pod sygn. akt X GUp 1091/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55281

Dodano: 2018-12-11 10:43:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Jurkantowicz Waldemar w upadłości likwidacyjnej

2018-10-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55282. Jurkantowicz Waldemar. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 235/18 of, VI GUp 152/18 of. [BMSiG-54854/2018] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, postanowieniem z dnia 15 października 2018 r., sygn. akt VI GU 235/18 of (VI GUp 152/18 of), ogłosił upadłość osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej Waldemara Jurkantowicza, zamieszkałego: 43-400 Cieszyn, ul. Górna nr 24/5, PESEL 61090607610, obejmującej likwidację majątku upadłego, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Bernadety Różańskiej oraz syndyka w osobie Leszka Niedźwieckiego, nr licencji 159. Wzywa się wierzycieli upadłego oraz osoby trzecie, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała; w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt VI GUp 152/18 of. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55282

Dodano: 2018-12-11 10:44:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Jurkantowicz Waldemar w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55282. Jurkantowicz Waldemar. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 235/18 of, VI GUp 152/18 of. [BMSiG-54854/2018] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, postanowieniem z dnia 15 października 2018 r., sygn. akt VI GU 235/18 of (VI GUp 152/18 of), ogłosił upadłość osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej Waldemara Jurkantowicza, zamieszkałego: 43-400 Cieszyn, ul. Górna nr 24/5, PESEL 61090607610, obejmującej likwidację majątku upadłego, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Bernadety Różańskiej oraz syndyka w osobie Leszka Niedźwieckiego, nr licencji 159. Wzywa się wierzycieli upadłego oraz osoby trzecie, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała; w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt VI GUp 152/18 of. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55282

Dodano: 2018-12-11 10:45:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Kaczmarczyk Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2018-11-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55283. Kaczmarczyk Tomasz. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 228/18, sygn. akt VIII GU 330/18, VIII GUp 228/18. [BMSiG-54865/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 228/18. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt VIII GU 330/18 postanowieniem z dnia 29 listopada 2018 roku postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Tomasza Kaczmarczyka PESEL 91073002233, zamieszkałego: 06-214 Raki, Raki 77, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć sędziego SSR Aleksandrę Jamróz, a na syndyka masy upadłości Alfredę Falak (nr licencji 415); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego, wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich; 6. postępowanie po ogłoszeniu upadłości toczy się pod sygnaturą akt VIII GUp 228/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55283

Dodano: 2018-12-11 10:46:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Kaczmarczyk Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55283. Kaczmarczyk Tomasz. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 228/18, sygn. akt VIII GU 330/18, VIII GUp 228/18. [BMSiG-54865/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 228/18. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt VIII GU 330/18 postanowieniem z dnia 29 listopada 2018 roku postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Tomasza Kaczmarczyka PESEL 91073002233, zamieszkałego: 06-214 Raki, Raki 77, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć sędziego SSR Aleksandrę Jamróz, a na syndyka masy upadłości Alfredę Falak (nr licencji 415); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego, wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich; 6. postępowanie po ogłoszeniu upadłości toczy się pod sygnaturą akt VIII GUp 228/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55283

Dodano: 2018-12-11 10:46:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kozak Edyta w upadłości likwidacyjnej

2018-12-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55284. Kozak Edyta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1565/18, X GUp 1080/18. [BMSiG-55113/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 grudnia 2018 r., sygn. akt X GU 1565/18, ogłosił upadłość dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej Edyty Kozak, zamieszkałej w Grodzisku Mazowieckim (05-827) przy ulicy ul. Wiklinowa 9 m. 28, nr PESEL 70060700848. Sprawa została wpisana do repertorium „GUp” pod sygn. akt X GUp 1080/18. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Macieja Geromina. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55284

Dodano: 2018-12-11 10:47:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kozak Edyta w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55284. Kozak Edyta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1565/18, X GUp 1080/18. [BMSiG-55113/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 grudnia 2018 r., sygn. akt X GU 1565/18, ogłosił upadłość dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej Edyty Kozak, zamieszkałej w Grodzisku Mazowieckim (05-827) przy ulicy ul. Wiklinowa 9 m. 28, nr PESEL 70060700848. Sprawa została wpisana do repertorium „GUp” pod sygn. akt X GUp 1080/18. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Macieja Geromina. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55284

Dodano: 2018-12-11 10:47:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kurek Beata w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55285. Kurek Beata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1217/18, X GUp 1013/18. [BMSiG-54856/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie o sygn. akt X GU 1217/18 ogłosił upadłość Beaty Kurek, zamieszkałej w Kępie Olszewskiej 14A, (05-520) Konstancin- -Jeziorna, PESEL 69070904483, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Małgorzaty Jarosińskiej (nr licencji 859). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 1013/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55285

Dodano: 2018-12-11 10:48:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kurek Beata w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55285. Kurek Beata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1217/18, X GUp 1013/18. [BMSiG-54856/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie o sygn. akt X GU 1217/18 ogłosił upadłość Beaty Kurek, zamieszkałej w Kępie Olszewskiej 14A, (05-520) Konstancin- -Jeziorna, PESEL 69070904483, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Małgorzaty Jarosińskiej (nr licencji 859). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 1013/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55285

Dodano: 2018-12-11 10:48:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kurek Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55286. Kurek Krzysztof. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1219/18, X GUp 1014/18. [BMSiG-54853/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie o sygn. akt X GU 1219/18 ogłosił upadłość Krzysztofa Kurek, zamieszkałego w Kępie Olszewskiej 14A, (05-520) Konstancin-Jeziorna, PESEL 64052606454, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Małgorzaty Jarosińskiej (nr licencji 859). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 1014/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55286

Dodano: 2018-12-11 10:49:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kurek Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55286. Kurek Krzysztof. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1219/18, X GUp 1014/18. [BMSiG-54853/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie o sygn. akt X GU 1219/18 ogłosił upadłość Krzysztofa Kurek, zamieszkałego w Kępie Olszewskiej 14A, (05-520) Konstancin-Jeziorna, PESEL 64052606454, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Małgorzaty Jarosińskiej (nr licencji 859). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 1014/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55286

Dodano: 2018-12-11 10:49:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Bajek Mateusz Adam w upadłości likwidacyjnej

2018-11-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55287. Bajek Mateusz Adam. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 457/18, V GUp 382/18. [BMSiG-54923/2018] Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 29 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w sprawie sygn. akt V GU 457/18 ogłosił upadłość Mateusza Adama Bajek, zam.: ul. Brzozowa 25, 37-415 Kępie Zaleszańskie, nr PESEL: 88040103910, jednocześnie określając, że Mateusz Adam Bajek jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. W związku z powyższym wzywam wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w dwóch egzemplarzach sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywam osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd Rejonowy wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Jandy oraz syndyka masy upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 382/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55287

Dodano: 2018-12-11 10:51:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Bajek Mateusz Adam w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55287. Bajek Mateusz Adam. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 457/18, V GUp 382/18. [BMSiG-54923/2018] Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 29 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w sprawie sygn. akt V GU 457/18 ogłosił upadłość Mateusza Adama Bajek, zam.: ul. Brzozowa 25, 37-415 Kępie Zaleszańskie, nr PESEL: 88040103910, jednocześnie określając, że Mateusz Adam Bajek jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. W związku z powyższym wzywam wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w dwóch egzemplarzach sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywam osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd Rejonowy wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Jandy oraz syndyka masy upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 382/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55287

Dodano: 2018-12-11 10:51:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Pajka Sylwia Izabela w upadłości likwidacyjnej

2018-11-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55290. Pajka Sylwia Izabela. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1879/18, X GUp 1049/18. [BMSiG-54861/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt X GU 1879/18 postanowieniem z dnia 26 listopada 2018 roku postanowił: 1. ogłosić upadłość Sylwii Izabeli Pajka, PESEL 79063000665, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie, 2. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Alfredy Falak (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 415), 5. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego, 6. postępowanie po ogłoszeniu upadłości toczy się pod sygnaturą akt X GUp 1049/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55290

Dodano: 2018-12-11 10:55:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Pajka Sylwia Izabela w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55290. Pajka Sylwia Izabela. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1879/18, X GUp 1049/18. [BMSiG-54861/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt X GU 1879/18 postanowieniem z dnia 26 listopada 2018 roku postanowił: 1. ogłosić upadłość Sylwii Izabeli Pajka, PESEL 79063000665, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie, 2. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Alfredy Falak (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 415), 5. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego, 6. postępowanie po ogłoszeniu upadłości toczy się pod sygnaturą akt X GUp 1049/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55290

Dodano: 2018-12-11 10:55:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Poślad-Nawrocka Janette w upadłości likwidacyjnej

2018-11-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55291. Poślad-Nawrocka Janette. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 181/18, VIII GUp 245/18. [BMSiG-54951/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 listopada 2018 r., sygn. akt VIII GU 181/18, ogłosił upadłość Janette Poślad-Nawrockiej (PESEL 71080201980), zamieszkałej w Jenkowicach nr 76 (56-400 Oleśnica), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Bilińskiego i syndyka w osobie Lesława Hnata (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1070). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe, określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego-komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 245/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55291

Dodano: 2018-12-11 10:56:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Poślad-Nawrocka Janette w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55291. Poślad-Nawrocka Janette. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 181/18, VIII GUp 245/18. [BMSiG-54951/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 listopada 2018 r., sygn. akt VIII GU 181/18, ogłosił upadłość Janette Poślad-Nawrockiej (PESEL 71080201980), zamieszkałej w Jenkowicach nr 76 (56-400 Oleśnica), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Bilińskiego i syndyka w osobie Lesława Hnata (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1070). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe, określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego-komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 245/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55291

Dodano: 2018-12-11 10:56:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Słonina Teresa w upadłości likwidacyjnej

2018-11-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55293. Słonina Teresa. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 477/18, VIII GUp 560/18. [BMSiG-55017/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 29.11.2018 r. sygn. akt VIII GU 477/18, postanowił: I. ogłosić upadłość Teresy Słoniny, zamieszkałej: 32-438 Trzebunia 419, PESEL: 53010146941 - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Aleksandrę Machowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Bogdana Łoboza (Łoboz), nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 633; VI. uznać, że sądy polskie posiadają w niniejszej sprawie jurysdykcję na podstawie art. 382 p.u. oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. stwierdzić, że postępowanie niniejsze jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Nr 2015/848. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na pkt VI postanowienia o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 560/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55293

Dodano: 2018-12-11 10:58:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Słonina Teresa w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55293. Słonina Teresa. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 477/18, VIII GUp 560/18. [BMSiG-55017/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 29.11.2018 r. sygn. akt VIII GU 477/18, postanowił: I. ogłosić upadłość Teresy Słoniny, zamieszkałej: 32-438 Trzebunia 419, PESEL: 53010146941 - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Aleksandrę Machowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Bogdana Łoboza (Łoboz), nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 633; VI. uznać, że sądy polskie posiadają w niniejszej sprawie jurysdykcję na podstawie art. 382 p.u. oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. stwierdzić, że postępowanie niniejsze jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Nr 2015/848. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na pkt VI postanowienia o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 560/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55293

Dodano: 2018-12-11 10:58:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Urbańska Mirosława w upadłości likwidacyjnej

2018-11-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55294. Urbańska Mirosława. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1947/18, X GUp 1061/18. [BMSiG-55059/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 28 listopada 2018 roku, sygn. akt X GU 1947/18, ogłosił upadłość Mirosławy Urbańskiej, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Majewskiego 32 m. 70 (kod pocztowy: 02-104), PESEL 58062803783, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 1061/18. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył na Sędziego komisarza SSR Pawła Stosio, a na syndyka Alicję Hnatkowską. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, na ręce Sędziego komisarza, podając sygn. akt. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55294

Dodano: 2018-12-11 10:59:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Urbańska Mirosława w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55294. Urbańska Mirosława. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1947/18, X GUp 1061/18. [BMSiG-55059/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 28 listopada 2018 roku, sygn. akt X GU 1947/18, ogłosił upadłość Mirosławy Urbańskiej, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Majewskiego 32 m. 70 (kod pocztowy: 02-104), PESEL 58062803783, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 1061/18. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył na Sędziego komisarza SSR Pawła Stosio, a na syndyka Alicję Hnatkowską. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, na ręce Sędziego komisarza, podając sygn. akt. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55294

Dodano: 2018-12-11 10:59:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wasiuk Roksana w upadłości likwidacyjnej

2018-11-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55295. Wasiuk Roksana. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1889/18, X GUp 1050/18. [BMSiG-54817/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 listopada 2018 roku wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1889/18 ogłosił upadłość Roksany Wasiuk, zamieszkałej w Warszawie (kod pocztowy: 02-495) przy ul. Tomcia Palucha 29 m. 51 (PESEL 96062100707), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 1050/18. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Darii Popłonyk oraz syndyka masy upadłości w osobie Marcina Gałązki (nr licencji 647). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, z podaniem sygn. akt X GUp 1050/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55295

Dodano: 2018-12-11 11:00:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wasiuk Roksana w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55295. Wasiuk Roksana. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1889/18, X GUp 1050/18. [BMSiG-54817/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 listopada 2018 roku wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1889/18 ogłosił upadłość Roksany Wasiuk, zamieszkałej w Warszawie (kod pocztowy: 02-495) przy ul. Tomcia Palucha 29 m. 51 (PESEL 96062100707), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 1050/18. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Darii Popłonyk oraz syndyka masy upadłości w osobie Marcina Gałązki (nr licencji 647). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, z podaniem sygn. akt X GUp 1050/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55295

Dodano: 2018-12-11 11:00:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Ziobrowska Maria w upadłości likwidacyjnej

2018-10-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55296. Ziobrowska Maria. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 227/18 „of”, VI GUp 151/18 „of”. [BMSiG-54858/2018] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 15 października 2018 r. - sygn. akt VI GU 227/18 „of”, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Marii Ziobrowskiej - numer PESEL 40090803684, zamieszkałej: ul. Folwark 21/26, 34-300 Żywiec, obejmującą likwidację majątku upadłego. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bernadetę Różańską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Piotra Lenera, nr licencji 61. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w MSiG, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała, w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 151/18 „of”. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55296

Dodano: 2018-12-11 11:01:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Ziobrowska Maria w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55296. Ziobrowska Maria. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 227/18 „of”, VI GUp 151/18 „of”. [BMSiG-54858/2018] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 15 października 2018 r. - sygn. akt VI GU 227/18 „of”, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Marii Ziobrowskiej - numer PESEL 40090803684, zamieszkałej: ul. Folwark 21/26, 34-300 Żywiec, obejmującą likwidację majątku upadłego. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bernadetę Różańską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Piotra Lenera, nr licencji 61. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w MSiG, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała, w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 151/18 „of”. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55296

Dodano: 2018-12-11 11:01:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Dobrowolski Marek w upadłości likwidacyjnej

2018-11-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55297. Dobrowolski Marek. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 403/18, XIV GUp 245/18. [BMSiG-54882/2018] Sygn.akt XIV GU 403/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 listopada 2018 roku ogłosił upadłość Marka Dobrowolskiego numer PESEL: 58080500516, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Izabelę Ścieszko-Twardowską, Na syndyka masy upadłości wyznaczono Danutę Gadomską, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 123. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa też osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Zgłoszenia należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn.akt XIV GUp 245/18 MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55297

Dodano: 2018-12-11 11:02:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Dobrowolski Marek w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55297. Dobrowolski Marek. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 403/18, XIV GUp 245/18. [BMSiG-54882/2018] Sygn.akt XIV GU 403/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 listopada 2018 roku ogłosił upadłość Marka Dobrowolskiego numer PESEL: 58080500516, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Izabelę Ścieszko-Twardowską, Na syndyka masy upadłości wyznaczono Danutę Gadomską, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 123. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa też osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Zgłoszenia należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn.akt XIV GUp 245/18 MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55297

Dodano: 2018-12-11 11:02:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Biuro Usług Technicznych, Projektowania i realizacji inwestycji-Toruński Klub Technika NOT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55298. BIURO USŁUG TECHNICZNYCH, PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI-TORUŃSKI KLUB TECHNIKA NOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Toruniu. KRS 0000181956. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 grudnia 2003 r., sygn. akt V GUp 94/16. [BMSiG-55047/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Biura Usług Technicznych Projektowania i Realizacji Inwestycji - Toruński Klub Technika NOT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Toruniu - sygn. akt V GUp 94/16 - zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka masy upadłości druga uzupełniająca lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, i w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55298

Dodano: 2018-12-11 11:03:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Bogdanowicz Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55299. Bogdanowicz Anna. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 68/17. [BMSiG-55074/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anny Bogdanowicz - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 68/17), zawiadamia, że postanowieniem z dnia 25 października 2018 r. dokonał sprostowania oznaczenia firmy wierzyciela ujętego na liście wierzytelności pod pozycją 1, w ten sposób, że w miejsce „Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie” wpisano „Universe Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55299

Dodano: 2018-12-11 11:06:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Budzińska Barbara w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55300. Budzińska Barbara. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 4/18. [BMSiG-55022/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Barbary Budzińskiej - sygn. akt V GUp 4/18 - zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności, oraz uzupełniająca lista wierzytelności, które zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, i w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55300

Dodano: 2018-12-11 11:06:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Dudek Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55301. Dudek Stanisław. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 125/18. [BMSiG-54936/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 5 listopada 2018 r. złożona przez Syndyka masy upadłości Stanisława Dudka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL 45102900395), lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 125/18). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności Upadłego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55301

Dodano: 2018-12-11 11:07:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Fijałkowski Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55302. Fijałkowski Dariusz. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 20/18. [BMSiG-55036/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Dariusza Fijałkowskiego - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 20/18), zawiadamia, iż została złożona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności i uzupełniająca lista wierzytelności, które zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, Wydziale V Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, p. 205, i w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności - ten któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55302

Dodano: 2018-12-11 11:07:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Grankowska Iwona w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55303. Grankowska Iwona. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 31/18. [BMSiG-55039/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Iwony Grankowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 31/18), zawiadamia, że została złożona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności i uzupełniająca lista wierzytelności, które zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, Wydziale V Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, p. 205, i w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności - ten któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55303

Dodano: 2018-12-11 11:07:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Lewandowski Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55304. Lewandowski Mariusz. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 104/18. [BMSiG-55029/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Mariusza Lewandowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 104/18), zawiadamia, że dnia 15 października i 5 listopada 2018 r. syndyk masy upadłości złożył listę wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, Wydziału V Gospodarczego, ul. Mickiewicza 10/16, p. nr 205, w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności, ten któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55304

Dodano: 2018-12-11 11:08:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Łutowicz Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55305. Łutowicz Magdalena. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 73/18. [BMSiG-55063/2018] Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Magdaleny Łutowicz, nr PESEL 78120101521 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37 - czytelnia Sądu - pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 73/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55305

Dodano: 2018-12-11 11:08:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Mazur Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55306. Mazur Grażyna. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 95/18/3. [BMSiG-55120/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, informuje, iż w sprawie o sygn. akt X GUp 95/18/3 dot. dłużniczki Grażyny Mazur - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Bytomiu, posiadającej numer PESEL: 57121608664, syndyk masy upadłości złożył do akt sprawy listę wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie tut. Sądu, ul. Lompy 14, pokój 103, i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnosić ewentualne sprzeciwy co do listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55306

Dodano: 2018-12-11 11:08:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Osińska Ilona w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55307. Osińska Ilona. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 368/18. [BMSiG-55117/2018] Obwieszcza się, że w dniu 4 października 2018 roku syndyk złożył sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Ilony Osińskiej, zamieszkałej: Pruszków 05-800, ul. Juliana Tuwima 36, PESEL 86031405740, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, Warszawa ul. Czerniakowska 100A. Poucza się o prawie wniesienia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgodnie z art. 256 Ustawy Prawo Upadłościowe. Sygn. akt X GUp 368/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55307

Dodano: 2018-12-11 11:09:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Sosnowski Mieczysław w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55308. Sosnowski Mieczysław. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 30/17/Ap-1. [BMSiG-54917/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności poz. 1-2 w postępowaniu upadłościowym Mieczysława Sosnowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zam.: Pławno, PESEL 53010615151 - sygn. akt V GUp 30/17/Ap-1. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 53 (179, 180)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55308

Dodano: 2018-12-11 11:09:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Sowińska-Polak Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55309. Sowińska-Polak Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 628/18. [BMSiG-55114/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Anny Sowińskiej-Polak w upadłości (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), sygn. akt X GUp 628/18, ogłasza, że dnia 28 listopada 2018 r. syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o dacie złożenia listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55309

Dodano: 2018-12-11 11:09:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wicińska Karolina w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55310. Wicińska Karolina. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 648/18. [BMSiG-55098/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255 ust. 2 Prawa upadłościowego została sporządzona i w dniu 8 listopada 2018 roku przekazana Sędziemu komisarzowi do akt postępowania upadłościowego lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Karoliny Wicińskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - ze wskazaniem sygnatury akt: X GUp 648/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55310

Dodano: 2018-12-11 11:10:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Loranc Aleksandra w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55311. Loranc Aleksandra. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 13/18 lik „of”. [BMSiG-55014/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Aleksandry Loranc (nr PESEL 78102315702), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, pod sygn. akt VI GUp 13/18 lik „of” zawiadamia, iż w 23 października 2018 r. syndyk przedłożył listę wierzytelności. Listę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55311

Dodano: 2018-12-11 11:10:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Augustyniak Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55312. Augustyniak Krystyna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 116/16. [BMSiG-54959/2018] Obwieszcza się, że w postępowaniu upadłościowym Krystyny Augustyniak, zam.: Rzeszów - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 116/16, została przekazana Sędziemu Komisarzowi w dniu 28.11.2018 roku II uzupełniająca lista wierzytelności, którą może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 pr.up.) natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu II uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza - sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55312

Dodano: 2018-12-11 11:10:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Barnaś Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55313. Barnaś Mariusz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 498/17. [BMSiG-55092/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: Mariusza Barnasia - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Tarnowie w upadłości (PESEL: 74123005213), sygn. akt VIII GUp 498/17, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55313

Dodano: 2018-12-11 11:10:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Bociański Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55314. Bociański Krzysztof. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 80/18/Ap-1. [BMSiG-54944/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności poz. 1 w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Bociańskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Radomsko, PESEL 70082014174 - sygn. akt V GUp 80/18/Ap-1. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 53 (179, 180)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55314

Dodano: 2018-12-11 11:11:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Brosdowska Joanna Teresa w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55315. Brosdowska Joanna Teresa. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 11/18. [BMSiG-54822/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Joanny Teresy Brosdowskiej, sygn. akt V GUp 11/18, zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka masy upadłości uzupełniająca lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, i w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55315

Dodano: 2018-12-11 11:11:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Chmielewska Melania w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55316. Chmielewska Melania. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 152/17. [BMSiG-55089/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Melanii Chmielewskiej - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, w upadłości, ogłasza, że w sprawie XV GUp 152/17 sporządzona została przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 9 listopada 2018 r. uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55316

Dodano: 2018-12-11 11:11:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Cupiał Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55317. Cupiał Ryszard. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 173/17/2. [BMSiG-54823/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużnika Ryszarda Cupiał - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Sosnowcu, ul. Śliwki 8/2, posiadającego numer PESEL: 53021001633, w sprawie o sygn. akt X GUp 173/17/2 - podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 listopada 2018 r. syndyk dłużnika przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności w tym postępowaniu. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału X Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice- -Wschód w Katowicach, przy ul. Lompy 14 w Katowicach, pokój nr 103. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55317

Dodano: 2018-12-11 11:12:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Drosio Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55318. Drosio Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 948/17. [BMSiG-54850/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Drosio w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 948/17, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu w dniu 23 listopada 2018 r. przez syndyka drugą uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadły jeżeli projekt ww. listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55318

Dodano: 2018-12-11 11:12:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Drożdż Joanna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55319. Dróżdż Joanna. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 59/18/Ap-1. [BMSiG-54893/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności poz. 1-5 w postępowaniu upadłościowym Joanny Dróżdż, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Bełchatów, PESEL 79032919309 - sygn. akt V GUp 59/18/Ap-1. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 53 (179, 180)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55319

Dodano: 2018-12-11 11:12:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Góralczyk Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55320. Góralczyk Ewa. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 292/18. [BMSiG-55101/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Ewy Góralczyk, PESEL 60091709567 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 292/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55320

Dodano: 2018-12-11 11:13:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

INVEST BUDMAX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55321. INVEST BUDMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000258857. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 czerwca 2006 r., sygn. akt X GUp 648/17 [BMSiG-54901/2018] Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Invest Budmax sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, sygn. akt X GUp 648/17, informuje, iż została sporządzona i przekazana w dniu 12 lipca 2018 r. Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności, którą osoby zainteresowane mogą przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, i w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania zgłoszonej wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, oraz upadły jeżeli projekt wyżej wymienionej listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55321

Dodano: 2018-12-11 11:14:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Iwanowska Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55322. Iwanowska Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 458/18. [BMSiG-55087/2018] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 Prawa upadłościowego została sporządzona i w dniu 3 listopada 2018 r. przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Anny Iwanowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - ze wskazaniem sygnatury akt X GUp 458/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55322

Dodano: 2018-12-11 11:14:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kamieniecki Daniel w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55323. Kamieniecki Daniel. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 466/18. [BMSiG-54830/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Daniela Kamienieckiego w upadłości (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), sygn. akt X GUp 466/18, ogłasza, że dnia 21 listopada 2018 r. syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o dacie złożenia listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55323

Dodano: 2018-12-11 11:15:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Kuciak Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55324. Kuciak Zbigniew. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 90/16. [BMSiG-54859/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Zbigniewa Kuciaka, sygn. akt V GUp 90/16, zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka masy upadłości druga uzupełaniająca lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, i w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55324

Dodano: 2018-12-11 11:15:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Lewandowska Wanda w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55325. Lewandowska Wanda. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 164/17. [BMSiG-55028/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Wandy Lewandowskiej - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości ogłasza, że w sprawie XV GUp 164/17 sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 9 listopada 2018 r. uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55325

Dodano: 2018-12-11 11:15:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Lisowska Beata w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55326. Lisowska Beata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 792/18. [BMSiG-54824/2018] Sygn. akt X GUp 792/18 Sędzia Komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255 Prawa upadłościowego została złożona do akt sprawy w dniu 5 grudnia 2018 r. lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Beaty Lisowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: ul. Chodecka 14 m. 91, 03-350 Warszawa, PESEL 77030606201, sygn. akt X GUp 792/18. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 2 piętro, pokój 252, w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Każdy wierzyciel umieszczony na liście, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności zgodnie z art. 256 i następ. Ustawy prawo upadłościowe, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55326

Dodano: 2018-12-11 11:15:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Łysień Patrycja w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55327. Łysień Patrycja. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 139/17 „of”. [BMSiG-54998/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Patrycji Łysień, nieprowadzącego działalności gospodarczej (nr PESEL 83020313484), sygn. akt VI GUp 139/17 „of”, zawiadamia, iż w 22 października 2018 r. syndyk przedłożył II uzupełniającą listę wierzytelności. Listę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55327

Dodano: 2018-12-11 11:16:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Mach Aneta w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55328. Mach Aneta. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 92/18 lik „of”. [BMSiG-54869/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Anety Mach (nr PESEL 73091310204) w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt VI GUp 92/18 lik of, zawiadamia, iż w dniu 22.10.2018 roku syndyk przedłożył listę wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55328

Dodano: 2018-12-11 11:16:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Bujarska Ada i Bujarska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55329. Bujarska Agnieszka, Bujarska Ada. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 229/17/W. [BMSiG-54683/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego małoletnich: Agnieszki Bujarskiej i Ady Bujarskiej - osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (sygn. akt VI GUp 229/17/W) zawiadamia, iż w dniu 7 listopada 2018 r., syndyk masy upadłości sporządził, a w dniu 13 listopada 2018 r. przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności upadłych małoletnich: Agnieszki Bujarskiej i Ady Bujarskiej. Listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy (w godzinach urzędowania sądu) każdy zainteresowany, stosownie do art. 255 ust. 2 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. Stosownie do art. 256 w zw. z art. 4912 ust. 1 ww. ustawy, w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia, wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłym, o ile projekt nie jest zgodny z ich wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadłe nie składały oświadczeń, mimo iż były do tego wezwane, mogą zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykażą, że nie złożyły oświadczeń z przyczyn od nich niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55329

Dodano: 2018-12-11 11:17:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Marczak Beata w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55330. Marczak Beata. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 64/17/Ap-2. [BMSiG-54993/2018] Sąd Rejonowy Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności poz. 4-5 w postępowaniu upadłościowym Beaty Marczak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Bełchatów, PESEL 61122011923 - sygn. akt V GUp 64/17/Ap-2. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 53 (179, 180)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55330

Dodano: 2018-12-11 11:17:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Mima Marek w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55331. Mima Marek. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 191/17 „of”. [BMSiG-55060/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Marka Mima, nieprowadzącego działalności gospodarczej (nr PESEL 54091006014), sygn. akt VI GUp 191/17 „of”, zawiadamia, iż w 6 października 2018 r. syndyk przedłożył listę wierzytelności. Listę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55331

Dodano: 2018-12-11 11:17:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Mikito Jan w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55332. Mikito Jan. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 82/18. [BMSiG-54894/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Jana Mikito, zamieszkałego w Gnieźnie, nr PESEL 46053108876, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 82/18, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania innej wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; w tym samym terminie sprzeciw może złożyć upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, zaś jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55332

Dodano: 2018-12-11 11:18:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Niedziałkowski Michał w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55333. Niedziałkowski Michał. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Pólnoc w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn akt VI GUp 153/17 of. [BMSiG-54887/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Michała Niedziałkowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 82122501098, zamieszkałego w Człuchowie przy ulicy Sikorskiego 4/15, 77-300 Człuchów, Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, sygn. akt VI GUp 153/17 of, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka listy wierzytelności i złożeniu jej w dniu 15.11.2018 r. do akt postępowania. Listę może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, w godzinach urzędowania Sądu, każdy zainteresowany zgodnie z treścią art. 255 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście może wnieść sprzeciw do Sędziego komisarza SSR Karoliny Kondrackiej co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności (art. 256 ustawy Prawo upadłościowe). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55333

Dodano: 2018-12-11 11:18:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Owsiak Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55334. Owsiak Ewa. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 293/18. [BMSiG-55107/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: Ewy Owsiak - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL: 42050604483), sygn. akt VIII GUp 293/18, ogłasza, że w dniu 26 października 2018 roku syndyk masy upadłości Ewy Owsiak - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. 218, pawilon „K”. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55334

Dodano: 2018-12-11 11:18:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Penc Cecylia w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55335. Penc Cecylia. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 158/17. [BMSiG-55086/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Cecylii Penc, nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 158/17 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 26.11.2018 r. sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55335

Dodano: 2018-12-11 11:19:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Piasecka Aneta w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55336. Piasecka Aneta. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 200/17. [BMSiG-54915/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anety Piaseckiej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 200/17 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 2.07.2018 r sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55336

Dodano: 2018-12-11 11:19:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Piasecka Aneta w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55337. Piasecka Aneta. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 200/17. [BMSiG-54925/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anety Piaseckiej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 200/17 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 9.11.2018 r. sędziemu komisarzowi uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55337

Dodano: 2018-12-11 11:20:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Piworowicz Artur w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55338. Piworowicz Artur. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 112/17. [BMSiG-55112/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Artura Piworowicza, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 112/17), podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, ul. Artyleryjska 3C, pokój 109, tel. (89) 676 03 03. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55338

Dodano: 2018-12-11 11:20:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Pluta-Dąbrowska Anna Maria w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55339. Pluta-Dąbrowska Anna Maria. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 53/18. [BMSiG-55019/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Anny Marii Pluty-Dąbrowskiej, zamieszkałej w Swarzędzu, nr PESEL 71071707965, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 53/18 zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania innej wierzytelności - w przypadku wierzycielka umieszczonego na liście wierzytelności albo co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; w tym samym terminie sprzeciw może złożyć upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, zaś jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55339

Dodano: 2018-12-11 11:20:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Puckowska Teresa w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55340. Puckowska Teresa. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 67/17of. [BMSiG-55085/2018] W postępowaniu upadłościowym Teresy Puckowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 61101500763), sygn. akt VI GUp 67/17of, została sporządzona przez syndyka i w dniu 12.06.2018 r. złożona sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Zgodnie z art. 256 w zw. z art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Zgodnie z art. 255 w zw. z art. 221 ust. 4 w zw. z art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego, listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania sądu, każdy zainteresowany. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55340

Dodano: 2018-12-11 11:21:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

R-BUD Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55341. R-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI we Wrocławiu. KRS 0000323344. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 lutego 2009 r., sygn. akt VIII GUp 56/18. [BMSiG-54875/2018] Sędzia komisarz nadzorujący postępowanie upadłościowe R-BUD Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, o sygn. akt VIII GUp 56/18, zawiadamia, że w dniu 14.11.2018 r. została mu przekazana przez syndyka lista wierzytelności w tym postępowaniu, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych we Wrocławiu (53-630) przy ul. Poznańskiej 16, i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia o tym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść przeciwko niej sprzeciwy, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności, upadłemu natomiast sprzeciw do listy przysługuje, o ile nie jest ona zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami, przy czym jeśli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55341

Dodano: 2018-12-11 11:21:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Rogoziński Daniel w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55342. Rogoziński Daniel. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 25/18 lik „of”. [BMSiG-55067/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Daniela Rogozińskiego (nr PESEL 75102600957), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, pod sygn. akt VI GUp 25/18 lik „of”, zawiadamia, iż w 23 października 2018 r. syndyk przedłożył listę wierzytelności. Listę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55342

Dodano: 2018-12-11 11:21:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Rola Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55343. Rola Jadwiga. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 271/18. [BMSiG-55088/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Jadwigi Roli, PESEL 57081805682, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 271/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55343

Dodano: 2018-12-11 11:22:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Sadza Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55344. Sadza Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 396/18 [BMSiG-54860/2018] Syndyk masy upadłość Piotra Sadzy (PESEL 87073103159), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, informuje, że sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności uzupełniającą nr 3 do akt dnia 21 listopada 2018 r. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55344

Dodano: 2018-12-11 11:22:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Schmidt Janina w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55345. Schmidt Janina. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 286/17. [BMSiG-54855/2018] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 286/17 dotyczącej upadłości Janiny Schmidt, syndyk masy upadłości dnia 13 września 2018 r. przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55345

Dodano: 2018-12-11 11:22:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Serwa Jan w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55346. Serwa Jan. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 33/17/Ap-1. [BMSiG-54943/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności poz. 1-7 w postępowaniu upadłościowym Jana Serwy, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zam. Bełchatów, PESEL 46032316030 - sygn. akt V GUp 33/17/Ap-1. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 53 (179, 180)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55346

Dodano: 2018-12-11 11:22:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Sieradzka Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55347. Sieradzka Ewa. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 14/18. [BMSiG-55105/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Ewy Sieradzkiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 64070512542), sygn. akt V GUp 14/18, syndyk w dniu 7.11.2018 r. złożył listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku przy ul. Tumska 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55347

Dodano: 2018-12-11 11:23:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Słysz Marek w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55348. Słysz Marek. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 52/18. [BMSiG-55030/2018] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Upadłego Marka Słysza, zam.: Rozbórz Długi, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 52/18), zawiadamia, że Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi w dniu 24 października 2018 r. główną listę wierzytelności. Główną listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p. u.) natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu głównej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55348

Dodano: 2018-12-11 11:23:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Staniewski Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55349. Staniewski Wojciech. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 200/17 „of”. [BMSiG-55083/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Wojciecha Staniewskiego, nieprowadzącego działalności gospodarczej (nr PESEL 63033005710), sygn. akt VI GUp 200/17„of”, zawiadamia, iż w dniu 5 października 2018 r. syndyk przedłożył listę wierzytelności. Listę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55349

Dodano: 2018-12-11 11:24:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Wacławek Maria w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55350. Wacławek Maria. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 220/17/4. [BMSiG-54974/2018] Sędzia komisarz informuje, że w dniu 4.12.2018 roku syndyk złożył drugie uzupełnienie listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Marii Wacławek - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Katowicach przy ul. Józefowskiej 97/6, posiadającej numer PESEL: 56012307684, sygn. akt X GUp 220/17/4. Uzupełnienie listy wierzytelności można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14,1 piętro, pokój 103, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o dacie złożenia przez syndyka uzupełnienia listy wierzytelności można złożyć do sędziego komisarza sprzeciw od uzupełnienia listy, stosownie do treści art. 256 i następne ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55350

Dodano: 2018-12-11 11:24:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Wiśniewski Lucjan w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55351. Wiśniewski Lucjan. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 46/18/Ap-2. [BMSiG-54900/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności poz. 9 w postępowaniu upadłościowym Lucjana Wiśniewskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Opoczno, PESEL 47010706292 - sygn. akt V GUp 46/18/Ap-2. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 53 (179, 180)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55351

Dodano: 2018-12-11 11:24:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

FULL OF STYLE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 55352. FULL OF STYLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000524206. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 września 2014 r., sygn. akt X GUp 556/17. [BMSiG-55095/2018] Syndyk postępowania upadłościowego obejmującego likwidację spółki Full of Style sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, NIP: 5252549053, sygn. akt X GUp 556/17, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu Komisarzowi ostatecznego planu podziału funduszy masy upadłości, który może przeglądać każdy zainteresowany w czytelni akt Sądu Rejonowego dla miasta Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, oraz wnosić zarzuty do planu w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55352

Dodano: 2018-12-11 11:25:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Przemyślu

Kisan Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 55353. KISAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Kańczudze. KRS 0000295013. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 grudnia 2007 r., sygn. akt V GUp 3/14. [BMSiG-54821/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym KISAN Sp. z o.o. w Kańczudze, sygn. akt GUp 3/14, ogłasza, że sporządzony został ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości obejmujący wierzytelności kategorii 4 oraz zawiadamia, iż ostateczny plan podziału można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Przemyślu, Wydział V Gospodarczy, ul. Dworskiego 6, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55353

Dodano: 2018-12-11 11:25:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych "Dromost" S.A. w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 55354. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH I MOSTOWYCH „DROMOST” SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Bochni. KRS 0000233699. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 maja 2005 r., sygn. akt V GUp 3/13. [BMSiG-54952/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że Syndyk Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych DROMOST S.A. w Bochni złożył ostateczny plan podziału wraz z korektą, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Tarnowie, ul. Dąbrowskiego 27, p. 234. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można składać zarzuty. Zarzuty przeciwko ostatecznemu planowi podziału rozpoznaje sędzia komisarz. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55354

Dodano: 2018-12-11 11:25:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Bik Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 55355. Bik Agnieszka. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GUp 9/16 „of”. [BMSiG-54919/2018] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, a to upadłej Agnieszki Bik, zamieszkałej 45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 16 A/1, PESEL 81090901484, w sprawie o sygn. akt V GUp 9/16 „of”, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał w dniu 28 listopada 2018 r. Sędziemu Komisarzowi ostateczny plan podziału sum w masie upadłości oraz, że plan ten można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60A - Biuro obsługi interesanta - tel. 77 5415401. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia, każdy wierzyciel umieszczony na liście może wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału wg art. 349 ust. 1 Prawa upadłościowego. Biuro syndyka: 45-359 Opole, ul. Plebiscytowa 3, lok. 18, tel: 601 461 377. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55355

Dodano: 2018-12-11 11:26:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Cichocka Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 55356. Cichocka Anna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 335/16. [BMSiG-55096/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Anny Cichockiej, PESEL 40071200761 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 335/16, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału, oraz że plan ten można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218 pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 350 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, można złożyć Sędziemu komisarzowi zarzuty dotyczące treści planu podziału funduszów masy upadłości. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55356

Dodano: 2018-12-11 11:26:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Czarny Danuta w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 55357. Czarny Danuta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 563/15. [BMSiG-54814/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Danuty Czarny (PESEL: 55062401768) jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 563/15, syndyk sporządził i złożył w dniu 13 listopada 2018 roku ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości. Plan ten można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, w godzinach urzędowania sądu, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55357

Dodano: 2018-12-11 11:27:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Mazurkiewicz Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 55358. Mazurkiewicz Jerzy. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 39/18 „of”. [BMSiG-55015/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Jerzego Mazurkiewicza, sygn. akt VII GUp 39/18 „of”, zawiadamia, że został sporządzony drugi ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34, i w terminie dwóch tygodni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko planowi. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55358

Dodano: 2018-12-11 11:27:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Polska Energetyka Holding S.A. Cementownia w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 55359. POLSKA ENERGETYKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA CEMENTOWNIA W KRAKOWIE W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Krakowie. KRS 0000223960. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 grudnia 2004 r., sygn. akt VIII GUp 2/09. [BMSiG-54970/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Polskiej Energetyki Holding Spółki Akcyjnej Cementownia w Krakowie w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Krakowie (sygn. akt VIII GUp 2/09) ogłasza o sporządzeniu częściowego planu podziału funduszów masy upadłości Polskiej Energetyki Holding Spółki Akcyjnej Cementownia w Krakowie w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Krakowie (kat. IV), oraz że powyższy plan można przeglądać w sekretariacie VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218 pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można zgłaszać Sędziemu komisarzowi zarzuty przeciwko niniejszemu planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55359

Dodano: 2018-12-11 11:27:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Rymarczyk Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 55360. Rymarczyk Piotr. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 54/15. [BMSiG-54888/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Piotra Rymarczyka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 54/15), podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości obejmujący kat. IV. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, ul. Artyleryjska 3C, pok. 109 (tel. 89 676-03-03), i w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w MSiG wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55360

Dodano: 2018-12-11 11:28:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Ryszkowska Izabela w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 55361. Ryszkowska Izabela. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 521/18. [BMSiG-54896/2018] Izabela Ryszkowska. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 521/18. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza o złożeniu przez syndyka ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wnieść zarzuty, zgodnie z art. 349 Ustawy Prawo Upadłościowe. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55361

Dodano: 2018-12-11 11:28:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Stiller Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 55362. Stiller Elżbieta. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 136/17. [BMSiG-54908/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Elżbiety Stiller, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XII GUp 136/17), zamieszkałej w Wodzisławiu Śl., 44-304 Wodzisław Śl., Osiedle 1 Maja 21/4, PESEL 46081111082, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, oraz że plan ten można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, można składać sędziemu komisarzowi zarzuty przeciwko niniejszemu planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55362

Dodano: 2018-12-11 11:28:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Tajchman Sławomir w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 55363. Tajchman Sławomir. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 87/17 „of”. [BMSiG-54862/2018] Sygn. akt V GUp 87/17 „of” Sędzia komisarz zawiadamia, iż syndyk masy upadłości Sławomira Tajchmana sporządził i złożył plan podziału środków uznanych z likwidacji majątku upadłego, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, ul. A. Asnyka 56a pok. 100, i w terminie 2 tygodni od zawiadomienia można wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55363

Dodano: 2018-12-11 11:29:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Więcis Karol w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 55364. Więcis Karol. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 180/17. [BMSiG-54935/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Karola Więcis - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, w sprawie o sygn. akt XV GUp 180/17, informuje, że został sporządzony ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości dla kategorii II. Plan ten można przeglądać w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia można wnieść przeciwko niemu zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55364

Dodano: 2018-12-11 11:29:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

I3D S.A. w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55276. I3D SPÓŁKA AKCYJNA w Gliwicach. KRS 0000379606. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 marca 2011 r., sygn. akt XII GU 93/18, XII GUp 356/18. [BMSiG-54892/2018] Zawiadamia się, iż Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 20.11.2018 r. w sprawie o sygnaturze akt XII GU 93/18 ogłosił upadłość dłużnika I3D Spółka Akcyjna, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379606, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Lidii Jelińskiej, zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Beaty Janas oraz syndyka masy upadłości w osobie Marcina Kubiczka, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 244. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zgłoszeń wierzytelności należy dokonywać na adres: Sędzia komisarz postępowania upadłościowego SSR Lidia Jelińska, Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, 41-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, powołując się na sygnaturę akt XII GUp 356/18. Zgłoszeń należy dokonywać w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239 i 240 ustawy Prawo upadłościowe. Jednocześnie podaje się adres do korespondencji biura syndyka: Marcin Mirosław Kubiczek - Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Francuska 34, 40-028 Katowice. Syndyk Masy Upadłości podaje, iż w dniu 23.11.2018 r. złożył do Sądu Rejonowego w Gliwicach wniosek o uzupełnienie postanowienia o ogłoszeniu upadłości poprzez ustanowienie kuratora dla reprezentowania praw obligatariuszy wyemitowanych przez upadłego, o którym mowa w art. 484 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wniosek oczekuje na rozpoznanie. Marcin Mirosław Kubiczek licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 244 MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55276

Dodano: 2018-12-11 22:33:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

I3D S.A. w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55276. I3D SPÓŁKA AKCYJNA w Gliwicach. KRS 0000379606. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 marca 2011 r., sygn. akt XII GU 93/18, XII GUp 356/18. [BMSiG-54892/2018] Zawiadamia się, iż Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 20.11.2018 r. w sprawie o sygnaturze akt XII GU 93/18 ogłosił upadłość dłużnika I3D Spółka Akcyjna, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379606, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Lidii Jelińskiej, zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Beaty Janas oraz syndyka masy upadłości w osobie Marcina Kubiczka, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 244. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zgłoszeń wierzytelności należy dokonywać na adres: Sędzia komisarz postępowania upadłościowego SSR Lidia Jelińska, Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, 41-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, powołując się na sygnaturę akt XII GUp 356/18. Zgłoszeń należy dokonywać w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239 i 240 ustawy Prawo upadłościowe. Jednocześnie podaje się adres do korespondencji biura syndyka: Marcin Mirosław Kubiczek - Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Francuska 34, 40-028 Katowice. Syndyk Masy Upadłości podaje, iż w dniu 23.11.2018 r. złożył do Sądu Rejonowego w Gliwicach wniosek o uzupełnienie postanowienia o ogłoszeniu upadłości poprzez ustanowienie kuratora dla reprezentowania praw obligatariuszy wyemitowanych przez upadłego, o którym mowa w art. 484 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wniosek oczekuje na rozpoznanie. Marcin Mirosław Kubiczek licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 244 MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55276

Dodano: 2018-12-11 22:34:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

NDN S.A. w upadłości likwidacyjnej

2018-11-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55288. NDN SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000242935. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 października 2005 r., sygn. akt X GU 2099/17. [BMSiG-54913/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 listopada 2018 r., sygn. akt X GU 2099/17, ogłosił upadłość NDN S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000242935). Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Pawła Stosio, zastępcę Sędziego Komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Anity Steller-Duda (nr licencji 266). Wzywa się wierzycieli upadłej spółki do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia oraz osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w powyższym terminie, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55288

Dodano: 2018-12-11 22:38:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

NDN S.A. w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55288. NDN SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000242935. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 października 2005 r., sygn. akt X GU 2099/17. [BMSiG-54913/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 listopada 2018 r., sygn. akt X GU 2099/17, ogłosił upadłość NDN S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000242935). Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Pawła Stosio, zastępcę Sędziego Komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Anity Steller-Duda (nr licencji 266). Wzywa się wierzycieli upadłej spółki do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia oraz osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w powyższym terminie, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55288

Dodano: 2018-12-11 22:38:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

OIL-TOM Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-11-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55289. OIL-TOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Nowym Chechle. KRS 0000529824. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 października 2014 r., sygn. akt XII GU 503/18. [BMSiG-54964/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 29 listopada 2018 r., w sprawie o sygn. akt XII GU 503/18, ogłosił upadłość dłużnika OIL-TOM spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Chechle, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000529824. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Stanisława Żyrka, zastępcę sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Małgorzaty Popiół, a syndyka masy upadłości w osobie Sławomira Cichonia, numer licencji 361. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L 2015 r., Nr 141, str. 19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55289

Dodano: 2018-12-11 22:42:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

OIL-TOM Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55289. OIL-TOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Nowym Chechle. KRS 0000529824. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 października 2014 r., sygn. akt XII GU 503/18. [BMSiG-54964/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 29 listopada 2018 r., w sprawie o sygn. akt XII GU 503/18, ogłosił upadłość dłużnika OIL-TOM spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Chechle, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000529824. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Stanisława Żyrka, zastępcę sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Małgorzaty Popiół, a syndyka masy upadłości w osobie Sławomira Cichonia, numer licencji 361. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L 2015 r., Nr 141, str. 19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55289

Dodano: 2018-12-11 22:42:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Przedsiębiorstwo Komunikacyjne TRANSKOM Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-10-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55292. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE „TRANSKOM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Skoczowie. KRS 0000186125. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 stycznia 2004 r., sygn. akt VI GUp 146/18 lik. [BMSiG-54883/2018] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 8 października 2018 r. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego TRANSKOM spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skoczowie, ul. Ciężarowa 41 (KRS 0000186125). Postępowanie toczy się pod sygn. akt VI GUp 146/18 lik. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłaszali swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie dwóch miesięcy, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Piotra Knapika. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Zbigniewa Gach. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55292

Dodano: 2018-12-11 22:47:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Przedsiębiorstwo Komunikacyjne TRANSKOM Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55292. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE „TRANSKOM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Skoczowie. KRS 0000186125. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 stycznia 2004 r., sygn. akt VI GUp 146/18 lik. [BMSiG-54883/2018] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 8 października 2018 r. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego TRANSKOM spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skoczowie, ul. Ciężarowa 41 (KRS 0000186125). Postępowanie toczy się pod sygn. akt VI GUp 146/18 lik. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłaszali swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie dwóch miesięcy, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Piotra Knapika. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Zbigniewa Gach. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55292

Dodano: 2018-12-11 22:47:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Aleksander Satława Roboty Inżynieryjno­Budowlane "OL­BUD" w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 55365. Satława Aleksander prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Roboty Inżynieryjno-Budowlane OL-BUD w Gilowicach. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 45/17 lik „of”. [BMSiG-54990/2018] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, w sprawie postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Aleksandra Satławy - osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Roboty Inżynieryjno-Budowlane „OL-BUD” w Gilowicach, nr NIP 5531222871, pod sygn. akt VI GUp 45/17 lik „of” zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 13 listopada 2018 r. umorzył postępowanie upadłościowe. Na powyższe postanowienie stronom przysługuje zażalenie w terminie 7 dni od daty obwieszczenia do Sądu Okręgowego w Katowicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55365

Dodano: 2018-12-11 22:56:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Garbacz Hieronim w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 55366. Garbacz Elżbieta i Garbacz Hieronim. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 151/17. [BMSiG-54897/2018] Syndyk masy upadłości Elżbiety Garbacz, PESEL: 52090807223, i Hieronima Garbacz, PESEL: 43111604310, sygn. akt V GUp 151/17, majątku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, obwieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o tym, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w sprawie sygn. akt V GUp 151/17, postanowieniem z dnia 4 października 2018 r. stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku dłużników Elżbiety Garbacz i Hieronima Garbacz oraz orzekł o umorzeniu zobowiązań Upadłych bez ustalania planu spłaty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55366

Dodano: 2018-12-11 22:57:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Garbacz Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 55366. Garbacz Elżbieta i Garbacz Hieronim. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 151/17. [BMSiG-54897/2018] Syndyk masy upadłości Elżbiety Garbacz, PESEL: 52090807223, i Hieronima Garbacz, PESEL: 43111604310, sygn. akt V GUp 151/17, majątku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, obwieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o tym, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w sprawie sygn. akt V GUp 151/17, postanowieniem z dnia 4 października 2018 r. stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku dłużników Elżbiety Garbacz i Hieronima Garbacz oraz orzekł o umorzeniu zobowiązań Upadłych bez ustalania planu spłaty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55366

Dodano: 2018-12-11 22:57:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Machowski Albert w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 55367. Machowski Albert. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 310/17. [BMSiG-54942/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, informuje, że na skutek uprawomocnienia się postanowienia tutejszego Sądu z dnia 27 września 2018 r. o umorzeniu zobowiązań i ustaleniu planu spłaty wierzycieli upadłego Alberta Machowskiego, numer PESEL 69070111272, na podstawie art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego zakończeniu uległo toczące się wobec niego jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postępowanie upadłościowe o sygn. akt V GUp 310/17. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55367

Dodano: 2018-12-11 22:58:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

NKD Polska Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 55368. NKD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Poznaniu. KRS 0000402999. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 listopada 2011 r., sygn. akt XI GUp 27/14. [BMSiG-55040/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 listopada 2018 r., sygn. akt Xl GUp 27/14, stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego NKD POLSKA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000402999, obejmującego likwidację majątku. Poucza się o możliwości złożenia zażalenia, które należy wnieść do tutejszego Sądu w terminie 7 dni od ukazania się obwieszczenia w prasie i w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55368

Dodano: 2018-12-11 22:58:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Porczak Beata w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 55369. Porczak Beata Mariola. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 52/15. [BMSiG-54905/2018] Syndyk masy upadłości Beaty Porczak, PESEL: 82110108388, sygn. akt V GUp 52/15, majątku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obwieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o tym, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w sprawie sygn. akt V GUp 52/15, postanowieniem z dnia 5 września 2018 r. stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku dłużnika Beaty Porczak oraz orzekł o umorzeniu zobowiązań Upadłej bez ustalania planu spłaty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55369

Dodano: 2018-12-11 22:59:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Monika Jakubowska Firma MJ w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 55370. Jakubowska Monika prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma MJ w upadłości w Rykach. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 24/12. [BMSiG-55108/2018] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 22 listopada 2018 r. sąd stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Moniki Jakubowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą FIRMA MJ w Rykach toczącego się pod sygnaturą IX GUp 24/12. Od postanowienia tego przysługuje zażalenie, które należy wnieść do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w terminie tygodniowym od dnia niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55370

Dodano: 2018-12-11 23:00:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

UNIBUD INVESTMENT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 55371. UNIBUD INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Łodzi. KRS 0000379999. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 marca 2011 r., sygn. akt XIV GUp 141/15. [BMSiG-54881/2018] Sygn. akt XIV GUp 141/15 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie o sygnaturze akt XIV GUp 141/15, stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego UNIBUD INVESTMENT Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (KRS 379999). Od powyższego postanowienia przysługuje zażalenie, które może być złożone w terminie tygodniowym od dnia ukazania się obwieszczenia, do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55371

Dodano: 2018-12-11 23:01:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Fermy Drobiu Borkowski Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o wyłączeniu składników masy upadłości

Poz. 55373. FERMY DROBIU BORKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Barłożni Wolsztyńskiej. KRS 0000195023. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 lutego 2004 r., sygn. akt XI GUp 67/14. [BMSiG-54985/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym prowadzonego dla Fermy Drobiu Borkowski sp. z o.o. z siedzibą w Barłożni Wolsztyńskiej, sygnatura sprawy XI GUp 67/14, Sędzia komisarz postanowieniami z dnia 22 listopada 2018 roku wyłączył z masy upadłości i nakazać wydanie wnioskodawcy VFS Usługi Finansowe Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ruchomości w postaci systemu chowu kur niosek typu Voliera firmy Jansen, rok produkcji 2011, znajdującej się w na fermie drobiu upadłego w Barłożni Wolsztyńsktej, w kurniku nr 6. Poucza się, że na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie, które należy wnieść w terminie 7 dni od dnia ukazania się obwieszczenia do Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55373

Dodano: 2018-12-12 07:34:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Laskowski Patryk w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 55376. Laskowski Patryk. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 65/16. [BMSiG-55024/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Patryka Laskowskiego - sygn. akt V GUp 65/16 - informuje, że do akt postępowania w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, został złożony opis i oszacowanie nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego nr 9, wraz z pomieszczeniem przynależnym i prawami związanymi położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Antczaka 24D w Toruniu, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu prowadzi KW nr T01T/00085988/8. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55376

Dodano: 2018-12-12 07:35:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Malinowski Janusz w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 55377. Malinowski Janusz. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 39/18. [BMSiG-54879/2018] Syndyk masy upadłości Janusza Malinowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie w drodze konkursu ofert nieruchomości upadłego, na warunkach określonych w postanowieniu Sędziego Komisarza z dnia 31 października 2018 roku, sygn. akt XIV GUp 39/18: 1. Przedmiotem sprzedaży jest: a) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 52 o powierzchni 48,2000 m2 , położonego w Zduńskiej Woli przy ul. Spacerowej 68, dla którego w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli prowadzona jest Księga Wieczysta Nr SR1Z/00032774/8, o wartości oszacowania 131.100,00 zł (sto trzydzieści jeden tysięcy sto złotych) brutto; b) prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Zduńskiej Woli przy ul. Dojazd 48, działka nr 57 o powierzchni 0,1130 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli prowadzona jest Księga Wieczysta nr SR1Z/00018270/1, o wartości oszacowania 80.400,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy czterysta złotych) brutto; 2. cena wywoławcza przedmiotów sprzedaży jest równa ich wartości oszacowania; 3. pisemne oferty mogą być składane w zaklejonej kopercie, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu nieruchomości - lokalu bądź działki” w terminie do dnia 11 stycznia 2019 roku na adres: Danuta Gadomska, ul. Łączna 8, 98-100 Łask (decyduje data doręczenia oferty wraz z dowodem wpłaty wadium na podany w ogłoszeniu adres), 4. warunkiem udziału w konkursie ofert jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na każdy przedmiot sprzedaży na rachunek bankowy masy upadłości Janusza Malinowskiego w Santander Bank Polska S.A. Nr 14 1090 2705 0000 0001 3608 8950. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał konkurs zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników podlega zwrotowi niezwłocznie na koszt oferentów, na podany przez nich rachunek bankowy. Wadium przepada na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się, bądź odstąpienia uczestnika, który wygrał konkurs, od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, w terminie wyznaczonym przez syndyka; 5. cena sprzedaży nieruchomości pomniejszona o wpłacone wadium powinna być wpłacona i zaksięgowana na koncie masy upadłości najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży przed jej podpisaniem; 6. wszelkie koszty nabycia nieruchomości obciążają nabywcę; 7. operaty szacunkowe oraz postanowienie Sędziego Komisarza mogą być udostępniane drogą elektroniczną; 8. przedmiot sprzedaży można oglądać w terminie składania ofert w dni robocze, po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem, który udziela szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży pisemnie lub telefonicznie pod numerem: 601163194; MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55377

Dodano: 2018-12-12 07:35:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Sakowicz Justyna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 55378. Sakowicz Justyna. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GUp 36/18. [BMSiG-54866/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Sekcja Upadłościowa, wobec Justyny Sakowicz, zamieszkałej w: 45-708 Opole, pl. Jana Kazimierza, PESEL 79071502801, sygn. akt V GUp 36/18, zawiadamia, że w dniu 4 grudnia 2018 r. syndyk złożył do akt sprawy opis i oszacowanie majątku dłużniczki w skład którego wchodzi 1/2 udziału w prawie własności lokalu mieszkalnego położonego w Opolu przy ul. E. Fieldorfa 4A/1106, nr KW OP1O/00130117/8. Biuro Obsługi Interesanta tel. 77 5415401. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnosić w terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. Biuro syndyka: 45-359 Opole, ul. Plebiscytowa 3/18; tel. 601 461 377; syndyk@burzminski.pl. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55378

Dodano: 2018-12-12 07:36:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Szewczyk Jarosław i Szewczyk Barbara w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 55379. Szewczyk Jarosław i Szewczyk Barbara. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 69/18. [BMSiG-54849/2018] Sędzia komisarz w V Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Olsztynie, ul. Artyleryjska 3C, podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Jarosława Szewczyka i Barbary Szewczyk - osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 69/18) syndyk ukończył i złożył do akt sprawy opis i oszacowanie nieruchomości upadłego. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się do sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55379

Dodano: 2018-12-12 07:37:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Zając Hanna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 55380. Zając Hanna. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 78/18. [BMSiG-54953/2018] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Hanny Zając - sygn. V GUp 78/18, został sporządzony opis i oszacowanie. Można wnosić zarzuty na opis i oszacowanie w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55380

Dodano: 2018-12-12 07:37:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Białowąs Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 55383. Białowąs Grzegorz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 683/16. [BMSiG-54845/2018] Syndyk masy upadłości Grzegorza Białowąs (PESEL 78081004710), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 683/16), ogłasza sprzedaż z wolnej ręki na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 650/224 o powierzchni 0,4555 ha, położonej w Chróścice, powiat opolski, województwo opolskie, dla której Sąd Rejonowy w Opolu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą KW nr OP1O/00060925/3, za cenę nie niższą niż 6.500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset i 00/100 zł). Wadium w wysokość 2 000,00 zł. Zgodnie z art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 2052), zwanej dalej jako „UKUR”, zastrzega się, że jest to przetarg ograniczony dla rolników indywidualnych w rozumieniu UKUR oraz do osób wskazanych w art. 2a ust. 3 pkt 1 UKUR. Zainteresowani winni składać oferty do dnia 7 stycznia 2019 roku osobiście lub pocztą na adres: Kancelaria syndyka Gawła Jarosińskiego, ul. Wilanowskiej 8 lok. 3, 00-422 Warszawa. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 stycznia 2019 roku w kancelarii syndyka o godz. 1130. Operat szacunkowy oraz warunki przetargu dostępne są w kancelarii syndyka. Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 501 224 432 lub adresem e-mail: mon.spytkowska@gmail.com od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55383

Dodano: 2018-12-12 07:38:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

BLUE GAS N’R’G Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 55384. BLUE GAS N’R’G SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000380359. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 marca 2011 r., sygn. akt X GUp 105/18. [BMSiG-55037/2018] Obwieszczenie o przetargu Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 105/18, ogłasza przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa w całości w rozumieniu art. 551 KC pod firmą Blue Gas N’R’G Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie. 1. Przedmiotem przetargu jest nabycie przedsiębiorstwa w całości w rozumieniu art. 551 KC pod firmą Blue Gas N’R’G Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie. 2. W skład przedsiębiorstwa wchodzi majątek rzeczowy, wartości niematerialne i prawne, w tym prawa do koncesji wydobywczych wystawionych na przedsiębiorstwo oraz ekspektatywy praw będących w toku pozyskiwania zgodnie z przepisami Prawa geologicznego i górniczego. 3. Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa z dnia 6 czerwca 2018 roku oraz warunki przetargu ustalone postanowieniem Sądu z dnia 5 grudnia 2018 roku dostępne są w biurze syndyka, ul. Fabryczna 16/22 lok. 1, 00-446 Warszawa, tel. 22 864-85-87, 22 497-06-58, oraz w aktach postępowania pod sygn. akt X GUp 105/18 w Czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. 4. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 9.900.000,00 zł netto (słownie: dziewięć milionów dziewięćset tysięcy złotych). 5. Pisemne oferty należy składać do Sędziego komisarza w terminie do dnia 18 stycznia 2019 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w zamkniętej kopercie z dopiskiem, na której winna być wskazana sygnatura akt X GUp 105/18 z dopiskiem „ NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA” wraz z oznaczeniem składającego oraz wymaganymi dokumentami wyszczególnionymi w Regulaminie przetargu. 6. Wymagane wadium w wysokości 990.000,00 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Blue Gas N’R’G Sp. z o.o. w upadłości w banku PKO BP SA nr 58 1020 4900 0000 8602 3118 2617, z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt. X GUp 105/18 najpóźniej do dnia 18 stycznia 2019 r. (liczy się faktyczny termin uznania ww. kwoty na rachunku). 7. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 21 stycznia 2019 r. w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, o godz.1445 w sali nr 120. 8. Oferent ma obowiązek zapoznania się z treścią warunków przetargu oraz ze stanem faktycznym i prawnym całości przedmiotu przetargu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55384

Dodano: 2018-12-12 07:38:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Kubiak Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 55396. Kubiak Katarzyna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 270/18. [BMSiG-54906/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Kubiak nieprowadzącej działalności gospodarczej, w sprawie o sygn. akt XV GUp 270/18, informuje, że sporządzone zostało oszacowanie wraz z opisem przysługującego upadłej prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, stanowiącej działkę numer 376 o powierzchni 0,1268 ha, położonej w Szkocji przy ul. Wiosennej 6, gmina Szubin, dla której Sąd Rejonowy w Szubinie prowadzi Księgę Wieczystą KW nr BY1U/00021567/0. Z treścią opisu i oszacowania można zapoznać się w sekretariacie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, Wydział XV Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55396

Dodano: 2018-12-12 07:40:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Wiktor Pietrzyk PIETRZYK w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 55403. Pietrzyk Wiktor prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wiktor Pietrzyk PIETRZYK w Trzebnicy. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 83/17. [BMSiG-54903/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Wiktora Pietrzyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Wiktor Pietrzyk „Pietrzyk” w Trzebnicy, sygn. akt V GUp 83/17, informuje, iż w postępowaniu upadłościowym sporządzono i złożono do akt sprawy opis i oszacowanie prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w m. Zdzieszowice przy ul. Parkowej i Miarki, gmina Zdzieszowice, powiat Krapkowicki, objętej Księgą Wieczystą KW OP1K/00054014/5, obejmującej działki nr 84/15 i 84/14, o łącznej pow. 0,2840 ha, obr. 0007 Zdzieszowice AM-14, wchodzącej w skład masy upadłości Wiktora Pietrzyka, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do Sędziego komisarza w terminie tygodniowym od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod adres: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55403

Dodano: 2018-12-12 07:42:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

PIPES DEVELOPMENTS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 55404. PIPES DEVELOPMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000324708. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 lutego 2009 r., sygn. akt V GUp 17/18. [BMSiG-55054/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Pipes Developments Sp. z o.o. w Warszawie (sygn. akt V GUp 17/18) zawiadamia, że syndyk masy upadłości złożył uzupełniony opis i oszacowanie przedsiębiorstwa upadłego; w terminie 7 dni od dnia ukazania się obwieszczenia można składać do Sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie w zakresie jego uzupełnienia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55404

Dodano: 2018-12-12 07:42:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Siuta Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o ustaleniu planu spłaty

Poz. 55407. Siuta Andrzej. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 17/16 [BMSiG-54909/2018] Syndyk masy upadłości p. Andrzeja Siuty, PESEL: 71060402839, sygn. akt V GUp 17/16, majątku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obwieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o tym, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w sprawie o sygn. akt V GUp 17/16, postanowieniem z dnia 20 lipca 2018 r. ustalił plan spłaty Upadłego Andrzeja Siuty, nr PESEL: 71060402839, polegający na spłacie wierzycieli: - Bank Millenium SA. w Warszawie w miesięcznych kwotach 124 zł, - Ewelina Siuta w miesięcznych kwotach po 890 zł, - Raiffeisen Bank Polska S.A. w Warszawie w miesięcznych kwotach po 447 zł, - Bank BPH S.A. w Gdańsku w miesięcznych kwotach po 25 zł, przez okres 24 miesięcy, licząc od dnia następnego miesiąca, po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia. Pozostała część zobowiązań powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55407

Dodano: 2018-12-12 07:44:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Tomańska Justyna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 55411. Tomańska Justyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 484/18. [BMSiG-54868/2018] Syndyk masy upadłości Justyny Tomańskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 484/18), ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w wysokości 1/2 w prawie własności do nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w Warszawie (03-028) przy ul. Czołowej 36N, dzielnica Białołęka, dla której Sąd Rejonowy w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr WA3M/00184179/6. Zainteresowani winni składać oferty do dnia 21 stycznia 2019 roku osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, X Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie, lub przesłać je na adres tegoż Sądu listem poleconym. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 stycznia 2019 r. w gmachu Sądu w sali nr A14 godz. 1400. Operat szacunkowy oraz warunki przetargu dostępne w Gmachu Sądu oraz w biurze syndyka przy ul. Wilanowskiej 8 lok. 3 w Warszawie. Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod nr tel. 501-541-541 lub adresem e-mail: p.korol@jarosinski.com od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55411

Dodano: 2018-12-12 07:45:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Firma Budowlana LISBUD Sp. z o.o. Sp. K.

2018-11-21 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 55519. FIRMA BUDOWLANA „LISBUD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Mielcu. KRS 0000591117. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 grudnia 2015 r., sygn. akt V GR 27/18, V GRu 6/18. [BMSiG-54930/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 21 listopada 2018 r., wydanym w sprawie V GR 27/18, a toczącym się obecnie pod sygnaturą V GRu 6/18: 1. otworzył postępowanie układowe w stosunku do Dłużnika Firma Budowlana „LISBUD” sp. z o.o. sp.k. z s. w Mielcu, KRS 0000591117, 2. wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie: SSR Pawła Jandy, 3. wyznaczył Nadzorcę Sądowego w osobie: Restrukturyzacja i Upadłość Szarek Wydro Sp. z o.o. w Mielcu, numer KRS: 0000669288, 4. wskazał, iż przedmiotowe postępowanie określone w punkcie I sentencji postanowienia należy do wyłącznej jurysdykcji polskich sądów - podając jako podstawę art. 342 ust. 1 pr. rest. Poucza się, że wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania układowego wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przy czym wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia tego postanowienia, przez zamieszczenie jego treści w MSiG. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55519

Dodano: 2018-12-12 07:49:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Firma Budowlana LISBUD Sp. z o.o. Sp. K.

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 55519. FIRMA BUDOWLANA „LISBUD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Mielcu. KRS 0000591117. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 grudnia 2015 r., sygn. akt V GR 27/18, V GRu 6/18. [BMSiG-54930/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 21 listopada 2018 r., wydanym w sprawie V GR 27/18, a toczącym się obecnie pod sygnaturą V GRu 6/18: 1. otworzył postępowanie układowe w stosunku do Dłużnika Firma Budowlana „LISBUD” sp. z o.o. sp.k. z s. w Mielcu, KRS 0000591117, 2. wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie: SSR Pawła Jandy, 3. wyznaczył Nadzorcę Sądowego w osobie: Restrukturyzacja i Upadłość Szarek Wydro Sp. z o.o. w Mielcu, numer KRS: 0000669288, 4. wskazał, iż przedmiotowe postępowanie określone w punkcie I sentencji postanowienia należy do wyłącznej jurysdykcji polskich sądów - podając jako podstawę art. 342 ust. 1 pr. rest. Poucza się, że wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania układowego wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przy czym wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia tego postanowienia, przez zamieszczenie jego treści w MSiG. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55519

Dodano: 2018-12-12 07:49:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

TREXIM Sp. z o.o.

2018-12-11 Inne

Poz. 55520. TREXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warce. KRS 0000126544. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 sierpnia 2002 r., sygn. akt V GRp 1/17. [BMSiG-54921/2018] Postanowieniem z dnia 21 września 2017 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie w postępowaniu układowym Trexim spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji w Warce w przedmiocie sprostowania postanowienia postanawia: sprostować oczywistą omyłkę pisarską w części wstępnej postanowienia z dnia 11 lipca 2017 r., sygn. akt V GRp 1/17, w ten sposób, że zamiast słów: „sprawy upadłości” wpisać: „sprawy w postępowaniu układowym: oraz w sentencji tego postanowienia w ten sposób, że zamiast słów: „przez upadłego” wpisać „przez dłużnika”. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55520

Dodano: 2018-12-12 07:50:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

BUDOWNICTWO LĄDOWE Sp. z o.o.

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o uchyleniu układu

Poz. 55521. BUDOWNICTWO LĄDOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Szczecinie. KRS 0000444091. SĄD REJONOWY SZCZECIN- -CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 grudnia 2012 r., sygn. akt XII GReu 1/18. [BMSiG-54878/2018] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 5 listopada 2018 r. uchylono układ przyjęty w postępowaniu układowym dłużnika „Budownictwo Lądowe” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 27 marca 2018 roku, sygn. akt XII GReu 1/18. Jednocześnie Sąd poucza, iż na postanowienie przysługuje zażalenie wierzycielom, którzy mieli prawo głosu na zgromadzeniu wierzycieli, na którym doszło do przyjęcia układu w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia. Nadanie pisma na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55521

Dodano: 2018-12-12 07:50:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

TREXIM Sp. z o.o.

2018-12-11 Inne

Poz. 55522. TREXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warce. KRS 0000126544. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 sierpnia 2002 r., sygn. akt V GRp 1/17. [BMSiG-54931/2018] Zarządzeniem z dnia 9 maja 2018 roku Sędzia komisarz postępowania układowego Trexim spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji w Warce ogłasza o objęciu przez Wojciecha Czajkowskiego funkcji nadzorcy wykonania układu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55522

Dodano: 2018-12-12 07:51:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

GETBACK S.A.

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 55523. GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI we Wrocławiu. KRS 0000413997. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 marca 2012 r., sygn. akt VIII GRp 4/18. [BMSiG-54912/2018] OBWIESZCZENIE Postanowieniem Sędziego komisarza z dnia 26 listopada 2018 r. w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika Getback S.A. we Wrocławiu (nr KRS 0000413997), toczącym się w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziale Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt VIII GRp 4/18), zwołano zgromadzenie wierzycieli upadłego w celu zawarcia układu z wierzycielami objętymi układem z mocy prawa, określając sposób głosowania jako pisemny (poprzez oddawanie głosów na piśmie) z możliwością oddania głosu także ustnie do protokołu (art. 110 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego). Zgromadzenie odbędzie się w dniu 22 stycznia 2019 r., godz. 830, Sali im. Filipowicza Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Sędzia komisarz ustanowiony w przyśpieszonym postępowaniu układowym GETBACK S.A. we Wrocławiu, prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu (sygn. akt VIII GRp 4/18), informuje, że z uwagi na ograniczone możliwości techniczne w kontekście szacowanej liczby wierzycieli - obligatariuszy oraz przewidywany ostatecznie termin głosowania propozycji układowych - wszelkie dalsze wnioski o dopuszczenie do samodzielnego występowania w postępowaniu będą rozpoznawane przez niego do dnia 14 stycznia 2019 r. Dla zapewnienia sprawności postępowania koniecznym jest złożenie wskazanych wniosków w taki sposób, aby dotarły one fizycznie do Sądu do dnia 10 stycznia 2019 r. Warunkiem dopuszczenia obligatariusza do udziału w postępowaniu będzie przedłożenie imiennego świadectwa depozytowego o którym mowa w art. 9 i nast. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., Nr 94, ze zm.) dla obligacji zdematerializowanych z terminem ważności obejmującym okres w którym wierzyciel zamierza brać udział w niniejszym postępowaniu lub przedłożenie oryginalnych dokumentów obligacji w formie niezdematerializowanej, które wierzyciel posiada obecnie, z zastrzeżeniem ich zwrotu przez Sędziego komisarza na Zgromadzeniu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55523

Dodano: 2018-12-12 07:52:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

HUMAN DEVICE sp. z o.o.

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 55524. HUMAN DEVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI we Wrocławiu. KRS 0000428883. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 sierpnia 2012 r., sygn. akt VIII GRp 17/17. [BMSiG-54967/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 28 listopada 2018 r., sygn. akt VIII GRp 17/17, umorzył na podstawie art. 325 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) Prawa restrukturyzacyjnego postępowanie restrukturyzacyjne - przyspieszone postępowanie układowe wobec Human Device sp. z o.o. we Wrocławiu (numer KRS: 0000428883). Na postanowienie przysługuje zażalenie, które wnosi się w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 327 ust. 1 i 3 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 334 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 199 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 201 ust. 4 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 455 ust. 1 zd. 1 Prawa restrukturyzacyjnego). Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, albo w terminie tygodniowym złożyć w tutejszym Sądzie Rejonowym wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, wówczas dwutygodniowy termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Stosownie do art. 334 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego osoba uprawniona do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego może złożyć uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego. Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości powinien spełniać wymogi formalne pisma procesowego oraz zawierać żądanie ogłoszenia upadłości. Przepisów art. 22-25 Prawa upadłościowego nie stosuje się (art. 334 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55524

Dodano: 2018-12-12 07:52:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Kazimierz Kubica K.A. - METAL

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu

Poz. 55525. Kubica Kazimierz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kazimierz Kubica K.A. Metal w Rybarzowicach. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GRp 2/18. [BMSiG-54884/2018] Sędzia komisarz przyśpieszonego postępowania układowego, VI GRp 2/18, Kazimierza Kubicy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Kazimierz Kubica K.A. Metal w Rybarzowicach, 34-378 Rybarzowice, ul. Beskidzka 760, NIP 937- 127-68-18, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 24.09.2018 r. zatwierdził spis wierzytelności. Nadto informuje, iż postanowieniem z dnia 24.09.2018 r. stwierdzono przyjęcie układu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55525

Dodano: 2018-12-12 07:53:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

LANDAR PROJECTS Sp. z o.o.

2018-12-11 Inne

Poz. 55526. LANDAR PROJECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Warszawie. KRS 0000537358. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 grudnia 2014 r., sygn. akt X GRu 3/17. [BMSiG-54975/2018] Obwieszcza się, iż w postępowaniu układowym (sygn. akt X GRu 3/17) dot. Landar Projects Sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 0000537358) w dniu 18 stycznia 2019 r., o godz. 900, w sali nr 14, w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie (Warszawa, ul. Czerniakowska 100A) odbędzie się rozprawa Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w przedmiocie rozpoznania układu przyjętego przez Zgromadzenie Wierzycieli w dniu 8 czerwca 2018 r. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55526

Dodano: 2018-12-12 07:54:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

ART-BUD Mirosław Sadowski

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 55527. Sadowski Mirosław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ART.-BUD Mirosław Sadowski w Pietrzykowicach. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GRu 1/18. [BMSiG-54980/2018] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, w postępowaniu układowym dłużnika Mirosława Sadowskiego ART.-BUD Mirosław Sadowski, 34-326 Pietrzykowice, Zarzecze, ul. Beskidzka 2, NIP 547-01-24-297, sygn. akt VI GRu 1/18, zawiadamia, iż na dzień 14 stycznia 2019 r., na godzinę 1300, sala nr 47, w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Bogusławskiego 24 zostało zwołane zgromadzenie wierzycieli w celu zawarcia układu w postępowaniu układowym. Głosowanie odbędzie się ustnie oraz pisemnie. Jednocześnie informuje, iż spis wierzycieli został zatwierdzony postanowieniem z dnia 27.09.2018 r. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55527

Dodano: 2018-12-12 07:55:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Skonieczny Rafał Firma Wielobranżowa ROLTECH TRADE

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 55528. Skonieczny Rafał prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Rafał Skonieczny Firma Wielobranżowa ROLTECH TRADE oraz jako wspólnik spółki cywilnej ROLTECH s.c. w Niemodlinie. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRp 2/18. [BMSiG-54924/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 listopada 2018 r. wydanym pod sygnaturą V GRp 2/18 postanowił zatwierdzić układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 12.10.2018 r. w przyśpieszonym postępowaniu układowym Rafała Skoniecznego w restrukturyzacji (PESEL: 79121515591) zam.: ul. Gałczyńskiego 29/8, 48-304 Nysa, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą RAFAŁ SKONIECZNY FIRMA WIELOBRANŻOWA ROLTECH TRADE, NIP 7531954316, oraz jako wspólnik spółki cywilnej ROLTECH s.c. NIP 9910144798, o następującej treści: Grupa I - bank ING Bank Śląski S.A. 1. Wierzyciel z tej grupy będzie zaspokojony w całości, bez redukcji należności głównych i odsetek (umownych i ustawowych). 2. Zobowiązania z tytułu umowy o linię kredytową nr 2241167135 udzieloną dla spółki cywilnej spłacane będą i w następujący sposób: - należność główna zostanie spłacona w stu dwudziestu miesięcznych ratach po 833,00 zł (osiemset trzydzieści trzy złote) każda wraz z odsetkami, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca, aż do całkowitej spłaty należności, przy czym pierwsza rata płatna będzie przez Rafała Skoniecznego na koniec trzeciego miesiąca liczonego od następnego miesiąca po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu. 3. Zobowiązania z tytułu umowy o linię kredytową nr 2323871943 udzieloną dla jednoosobowej działalności prowadzonej przez Rafała Skoniecznego spłacane będą w następujący sposób: - należność główna zostanie spłacona w sześćdziesięciu miesięcznych ratach po 667,00 zł każda wraz z odsetkami, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca, aż do całkowitej spłaty należności, przy czym pierwsza rata płatna będzie przez Rafała Skoniecznego na koniec trzeciego miesiąca liczonego od następnego miesiąca po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu. 4. Spłata zobowiązań z tytułu pożyczki nr 770011340303850 nastąpi w miesięcznych ratach po 400 zł każda, aż do całkowitej spłaty należności głównej i odsetek. 5. Spłata zobowiązań z tytułu pożyczki nr 400011330988590 nastąpi w miesięcznych ratach po 250 zł każda, aż do całkowitej spłaty należności głównej i odsetek. Grupa II - pozostali wierzyciele, którzy objęci są z mocy prawa układem 1. Wierzyciele z tej grupy będą zaspokajani proporcjonalnie do wartości wierzytelności danego wierzyciela w ogólnej wartości wszystkich wierzytelności w grupie. 2. Zakłada się redukcję należności ubocznych, w szczególności odsetek, kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego. 3. Spłata zobowiązań nastąpi w dwudziestu ratach kwartalnych, przy czym pierwsza rata dla wierzycieli płatna będzie na koniec trzeciego kwartału liczonego od następnego miesiąca po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu. Z dniem uprawomocnienia się postanowienia w sprawie sygn. akt V GRp 2/18 z dnia 16 listopada 2018 r. o zatwierdzeniu układu w przyspieszonym postępowaniu układowym Rafała Skoniecznego w restrukturyzacji nadzorca sądowy - Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni Sp.j. we Wrocławiu (numer KRS: 0000614840) - obejmie funkcję nadzorcy wykonania układu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55528

Dodano: 2018-12-12 07:56:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Skonieczny Tomasz wspólnik Roltech s.c. w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 55529. Skonieczny Tomasz prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej ROLTECH s.c. w Niemodlinie. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRp 3/18. [BMSiG-54938/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 listopada 2018 r. wydanym pod sygnaturą V GRp 3/18 postanowił zatwierdzić układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 12.10.2018 r. w przyśpieszonym postępowaniu układowym Tomasza Skoniecznego w restrukturyzacji (PESEL: 85070419455) prowadzącego działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej ROLTECH s.c., NIP 9910144798, z siedzibą w Niemodlinie przy ul. Opolskiej 33, 49-100 Niemodlin, o następującej treści: Grupa I - bank ING Bank Śląski S.A. 1. Wierzyciel z tej grupy będzie zaspokojony w całości, bez redukcji należności głównych i odsetek (umownych i ustawowych). 2. Zobowiązania z tytułu umowy o linię kredytową nr 2241167135 udzieloną dla spółki cywilnej spłacane będą i w następujący sposób: - należność główna zostanie spłacona w stu dwudziestu miesięcznych ratach po 833,00 zł (osiemset trzydzieści trzy złote) każda wraz z odsetkami, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca, aż do całkowitej spłaty należności, przy czym pierwsza rata płatna będzie przez Rafała Skoniecznego na koniec trzeciego miesiąca liczonego od następnego miesiąca po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu. Grupa II - pozostali wierzyciele, którzy objęci są z mocy prawa układem 1. Wierzyciele z tej grupy będą zaspokajani proporcjonalnie do wartości wierzytelności danego wierzyciela w ogólnej wartości wszystkich wierzytelności w grupie. 2. Zakłada się redukcję należności ubocznych, w szczególności odsetek, kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego. 3. Spłata zobowiązań nastąpi w dwudziestu ratach kwartalnych, przy czym pierwsza rata dla wierzycieli płatna będzie na koniec trzeciego kwartału liczonego od następnego miesiąca po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu. Z dniem uprawomocnienia się postanowienia w sprawie sygn. akt V GRp 3/18 z dnia 16 listopada 2018 r. o zatwierdzeniu układu w przyspieszonym postępowaniu układowym Tomasza Skoniecznego w restrukturyzacji nadzorca sądowy - Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni Sp.j. we Wrocławiu (numer KRS: 0000614840) - obejmie funkcję nadzorcy wykonania układu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55529

Dodano: 2018-12-12 07:56:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Faszczewska Anna Marta w upadłości likwidacyjnej

2018-11-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55579. Faszczewska Anna Marta. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 247/18, VIII GUp 225/18. [BMSiG-55199/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, w dniu 29 listopada 2018 roku, sygn. akt VIII GU 247/18 (VIII GUp 225/18) roku postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Anny Marty Faszczewskiej, zam.: 15-337 Białystok, ul. Puławskiego 89/34, PESEL 78072915883, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć Sędziego Iwonę Hulko, a na syndyka masy upadłości Sławomira Łukę (numer licencji 347); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 ust. 1 Prawa upadłościowego. Pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55579

Dodano: 2018-12-12 09:53:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Faszczewska Anna Marta w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55579. Faszczewska Anna Marta. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 247/18, VIII GUp 225/18. [BMSiG-55199/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, w dniu 29 listopada 2018 roku, sygn. akt VIII GU 247/18 (VIII GUp 225/18) roku postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Anny Marty Faszczewskiej, zam.: 15-337 Białystok, ul. Puławskiego 89/34, PESEL 78072915883, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć Sędziego Iwonę Hulko, a na syndyka masy upadłości Sławomira Łukę (numer licencji 347); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 ust. 1 Prawa upadłościowego. Pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55579

Dodano: 2018-12-12 09:53:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Antończyk Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2018-12-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55580. Antończyk Jadwiga. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 352/18, XII GUp 374/18. [BMSiG-55187/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 grudnia 2018 r., sygn. akt XII GU 352/18, ogłosił upadłość Jadwigi Antończyk (PESEL: 54070300308), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Wodzisławiu Śląskim. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt XII GUp 374/18. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Stanisława Żyrka oraz syndyka masy upadłości w osobie Macieja Bobkowskiego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55580

Dodano: 2018-12-12 09:54:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Antończyk Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55580. Antończyk Jadwiga. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 352/18, XII GUp 374/18. [BMSiG-55187/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 grudnia 2018 r., sygn. akt XII GU 352/18, ogłosił upadłość Jadwigi Antończyk (PESEL: 54070300308), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Wodzisławiu Śląskim. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt XII GUp 374/18. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Stanisława Żyrka oraz syndyka masy upadłości w osobie Macieja Bobkowskiego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55580

Dodano: 2018-12-12 09:54:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Cichewicz Maciej w upadłości likwidacyjnej

2018-12-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55581. Cichewicz Maciej. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 360/18. [BMSiG-55277/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 4.12.2018 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 360/18 ogłosił upadłość Macieja Cichewicza (numer PESEL 65032200936), nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Jerzego Mielczarskiego oraz Sędziego komisarza w osobie SSR Doroty Podolskiej-Skwierczyńskiej, wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55581

Dodano: 2018-12-12 09:55:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Cichewicz Maciej w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55581. Cichewicz Maciej. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 360/18. [BMSiG-55277/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 4.12.2018 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 360/18 ogłosił upadłość Macieja Cichewicza (numer PESEL 65032200936), nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Jerzego Mielczarskiego oraz Sędziego komisarza w osobie SSR Doroty Podolskiej-Skwierczyńskiej, wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55581

Dodano: 2018-12-12 09:55:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Biskup Daniel w upadłości likwidacyjnej

2018-12-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55582. Biskup Daniel. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 376/18, XII GUp 375/18. [BMSiG-55185/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 grudnia 2018 r., sygn. akt XII GU 376/18, ogłosił upadłość Daniela Biskupa (PESEL: 88080414834), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Rudzie Śląskiej. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt XII GUp 375/18. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Stanisława Żyrka oraz syndyka masy upadłości w osobie Macieja Bobkowskiego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55582

Dodano: 2018-12-12 09:56:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Biskup Daniel w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55582. Biskup Daniel. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 376/18, XII GUp 375/18. [BMSiG-55185/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 grudnia 2018 r., sygn. akt XII GU 376/18, ogłosił upadłość Daniela Biskupa (PESEL: 88080414834), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Rudzie Śląskiej. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt XII GUp 375/18. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Stanisława Żyrka oraz syndyka masy upadłości w osobie Macieja Bobkowskiego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55582

Dodano: 2018-12-12 09:56:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Brylski Jan w upadłości likwidacyjnej

2018-12-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55583. Brylski Jan. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 458/18. [BMSiG-55272/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 458/18 ogłosił upadłość dłużnika Jana Brylskiego, zamieszkałego w Bydgoszczy (numer PESEL: 48072006416), jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Jerzego Mielczarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 979), wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55583

Dodano: 2018-12-12 09:57:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Brylski Jan w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55583. Brylski Jan. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 458/18. [BMSiG-55272/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 458/18 ogłosił upadłość dłużnika Jana Brylskiego, zamieszkałego w Bydgoszczy (numer PESEL: 48072006416), jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Jerzego Mielczarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 979), wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55583

Dodano: 2018-12-12 09:57:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Cieślak Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-11-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55584. Cieślak Piotr. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 230/18 „of”, V GUp 132/18. [BMSiG-55174/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 3.11.2018 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 230/18 „of” ogłosił upadłość dłużnika Piotra Cieślaka, PESEL 90011700079, nieprowadzącego działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Jadwigę Dobrowolską oraz syndyka w osobie Henryka Nawrockiego nr licencji 253. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe będzie głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) Dz. U. UE z dnia 5 czerwca 2015 roku (L 141/19). Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 132/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55584

Dodano: 2018-12-12 09:58:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Cieślak Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55584. Cieślak Piotr. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 230/18 „of”, V GUp 132/18. [BMSiG-55174/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 3.11.2018 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 230/18 „of” ogłosił upadłość dłużnika Piotra Cieślaka, PESEL 90011700079, nieprowadzącego działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Jadwigę Dobrowolską oraz syndyka w osobie Henryka Nawrockiego nr licencji 253. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe będzie głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) Dz. U. UE z dnia 5 czerwca 2015 roku (L 141/19). Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 132/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55584

Dodano: 2018-12-12 09:58:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Goc Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-11-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55585. Goc Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2095/18, X GUp 1064/18. [BMSiG-55213/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w postępowaniu o sygn. akt X GU 2095/18 postanowieniem z dnia 28 listopada 2018 roku ogłosił upadłość Agnieszki Goc, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: Leszno przy ul. Tuwima 20 m. 64, 05-084 Leszno (PESEL: 58071801660). Sprawę zarejestrowano pod sygn. akt X GUp 1064/18. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Anny Żuławy oraz syndyka w osobie Pawła Duduć, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 853. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55585

Dodano: 2018-12-12 09:59:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Goc Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55585. Goc Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2095/18, X GUp 1064/18. [BMSiG-55213/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w postępowaniu o sygn. akt X GU 2095/18 postanowieniem z dnia 28 listopada 2018 roku ogłosił upadłość Agnieszki Goc, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: Leszno przy ul. Tuwima 20 m. 64, 05-084 Leszno (PESEL: 58071801660). Sprawę zarejestrowano pod sygn. akt X GUp 1064/18. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Anny Żuławy oraz syndyka w osobie Pawła Duduć, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 853. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55585

Dodano: 2018-12-12 09:59:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Mazurek Urszula w upadłości likwidacyjnej

2018-12-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55586. Mazurek Urszula. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 131/18 of, V GUp 105/18. [BMSiG-55190/2018] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt V GU 131/18 of, ogłosił upadłość Urszuli Mazurek, zam. w Legnicy, ul. Lotnicza 30/1, PESEL 54091406869, jako osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującej likwidację jej majątku, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Edyty Zaczkowskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Henryka Czyczerskiego. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach Sędziemu komisarzowi w terminie 1 miesiąca od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica, podając sygn. akt V GUp 105/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55586

Dodano: 2018-12-12 10:00:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Mazurek Urszula w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55586. Mazurek Urszula. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 131/18 of, V GUp 105/18. [BMSiG-55190/2018] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt V GU 131/18 of, ogłosił upadłość Urszuli Mazurek, zam. w Legnicy, ul. Lotnicza 30/1, PESEL 54091406869, jako osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującej likwidację jej majątku, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Edyty Zaczkowskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Henryka Czyczerskiego. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach Sędziemu komisarzowi w terminie 1 miesiąca od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica, podając sygn. akt V GUp 105/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55586

Dodano: 2018-12-12 10:00:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Grzybowska Beata w upadłości likwidacyjnej

2018-11-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55587. Grzybowska Beata. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 179/18, V GUp 296/18. [BMSiG-55133/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, iż po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 15 listopada 2018 roku w Kielcach sprawy z wniosku dłużnika Beaty Grzybowskiej o ogłoszenie upadłości (sygn. akt V GU 179/18) postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Beaty Grzybowskiej, nr PESEL 76101603224, zamieszkałej w Skarżysku-Kamiennej, ulica Hubala, numer domu 13, kod pocztowy 26-110; 2. określić, że upadły Beata Grzybowska jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej, sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; 4. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 127; 5. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 6. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 7. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia; 8. określić, że upadły Beata Grzybowska ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygnaturą V GUp 296/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55587

Dodano: 2018-12-12 10:01:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Grzybowska Beata w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55587. Grzybowska Beata. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 179/18, V GUp 296/18. [BMSiG-55133/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, iż po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 15 listopada 2018 roku w Kielcach sprawy z wniosku dłużnika Beaty Grzybowskiej o ogłoszenie upadłości (sygn. akt V GU 179/18) postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Beaty Grzybowskiej, nr PESEL 76101603224, zamieszkałej w Skarżysku-Kamiennej, ulica Hubala, numer domu 13, kod pocztowy 26-110; 2. określić, że upadły Beata Grzybowska jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej, sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; 4. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 127; 5. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 6. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 7. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia; 8. określić, że upadły Beata Grzybowska ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygnaturą V GUp 296/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55587

Dodano: 2018-12-12 10:02:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Gut Michał w upadłości likwidacyjnej

2018-12-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55588. Gut Michał. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 522/18, XII GUp 372/18. [BMSiG-55191/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 grudnia 2018 r., sygn. akt XII GU 522/18, ogłosił upadłość Michała Guta (PESEL: 78042416695), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Tarnowskich Górach. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt XII GUp 372/18. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Stanisława Żyrka oraz syndyka masy upadłości w osobie Macieja Bobkowskiego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55588

Dodano: 2018-12-12 10:02:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Gut Michał w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55588. Gut Michał. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 522/18, XII GUp 372/18. [BMSiG-55191/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 grudnia 2018 r., sygn. akt XII GU 522/18, ogłosił upadłość Michała Guta (PESEL: 78042416695), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Tarnowskich Górach. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt XII GUp 372/18. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Stanisława Żyrka oraz syndyka masy upadłości w osobie Macieja Bobkowskiego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55588

Dodano: 2018-12-12 10:03:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Sadowski Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2018-11-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55589. Sadowski Jarosław. Sąd Rejonowy w Białystoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 305/18, VIII GUp 224/18. [BMSiG-55200/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, w dniu 28 listopada 2018 roku, sygn. akt VIII GU 305/18 (VIII GUp 224/18) roku postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Jarosława Sadowskiego, zam.: 18-300 Zambrów, ul. Legionowa 4/19, PESEL 73040111436, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Ewę Kurowską, a na syndyka masy upadłości Sławomira Łukę (numer licencji 347), 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust.1 ust. 1 Prawa upadłościowego. Pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55589

Dodano: 2018-12-12 10:04:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Sadowski Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55589. Sadowski Jarosław. Sąd Rejonowy w Białystoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 305/18, VIII GUp 224/18. [BMSiG-55200/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, w dniu 28 listopada 2018 roku, sygn. akt VIII GU 305/18 (VIII GUp 224/18) roku postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Jarosława Sadowskiego, zam.: 18-300 Zambrów, ul. Legionowa 4/19, PESEL 73040111436, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Ewę Kurowską, a na syndyka masy upadłości Sławomira Łukę (numer licencji 347), 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust.1 ust. 1 Prawa upadłościowego. Pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55589

Dodano: 2018-12-12 10:04:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Wolf Michał w upadłości likwidacyjnej

2018-11-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55590. Wolf Michał. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 202/18. [BMSiG-55186/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 27.11.2018 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 202/18 ogłosił upadłość Michała Wolfa (PESEL: 81072702715) nieprowadzącego działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Radosława Małkiewicza (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 871) oraz Sędziego komisarza w osobie SSR Doroty Podolskiej-Skwierczyńskiej; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55590

Dodano: 2018-12-12 10:05:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Wolf Michał w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55590. Wolf Michał. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 202/18. [BMSiG-55186/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 27.11.2018 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 202/18 ogłosił upadłość Michała Wolfa (PESEL: 81072702715) nieprowadzącego działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Radosława Małkiewicza (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 871) oraz Sędziego komisarza w osobie SSR Doroty Podolskiej-Skwierczyńskiej; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55590

Dodano: 2018-12-12 10:05:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bazan Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2018-12-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55591. Bazan Jarosław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1599/18. [BMSiG-55376/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 grudnia 2018 r., sygn. akt X GU 1599/18, postanawił: I. ogłosić upadłość Jarosława Bazana, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Klaudyny 16 lok. 131 (kod pocztowy: 01-684), PESEL 65052908959; II. określić, że Jarosław Bazan jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Darii Popłonyk oraz syndyka w osobie Anity Steller Dudy (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 266); VI. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55591

Dodano: 2018-12-12 10:06:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bazan Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55591. Bazan Jarosław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1599/18. [BMSiG-55376/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 grudnia 2018 r., sygn. akt X GU 1599/18, postanawił: I. ogłosić upadłość Jarosława Bazana, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Klaudyny 16 lok. 131 (kod pocztowy: 01-684), PESEL 65052908959; II. określić, że Jarosław Bazan jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Darii Popłonyk oraz syndyka w osobie Anity Steller Dudy (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 266); VI. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55591

Dodano: 2018-12-12 10:06:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Bugajska Barbara w upadłości likwidacyjnej

2018-12-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55592. Bugajska Barbara. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1010/18, VIII GUp 565/18. [BMSiG-55255/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 4.12.2018 r. sygn. akt VIII GU 1010/18: I. ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Barbary Bugajskiej, zamieszkałej w Brzesku, ul. Ogrodowa 12 /64, (PESEL: 37011004420); II. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa Sródmieścia w Krakowie - Elżbietę Brzozowską; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Adama Zawrzykraja - numer doradcy restrukturyzacyjnego nr 836; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądu polskiego jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznano od Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie dla pełnomocnika z urzędu - radcy prawnego Małgorzaty Kwerki z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej wynagrodzenie w kwocie 2.214 zł (dwa tysiące dwieście czternaście złotych) brutto, w 23% VAT w kwocie 414 zł. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 565/18. Pouczenie co do pkt VI: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55592

Dodano: 2018-12-12 10:07:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Bugajska Barbara w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55592. Bugajska Barbara. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1010/18, VIII GUp 565/18. [BMSiG-55255/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 4.12.2018 r. sygn. akt VIII GU 1010/18: I. ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Barbary Bugajskiej, zamieszkałej w Brzesku, ul. Ogrodowa 12 /64, (PESEL: 37011004420); II. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa Sródmieścia w Krakowie - Elżbietę Brzozowską; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Adama Zawrzykraja - numer doradcy restrukturyzacyjnego nr 836; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądu polskiego jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznano od Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie dla pełnomocnika z urzędu - radcy prawnego Małgorzaty Kwerki z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej wynagrodzenie w kwocie 2.214 zł (dwa tysiące dwieście czternaście złotych) brutto, w 23% VAT w kwocie 414 zł. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 565/18. Pouczenie co do pkt VI: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55592

Dodano: 2018-12-12 10:07:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Cyraniak Daniel w upadłości likwidacyjnej

2018-11-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55594. Cyraniak Daniel. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 301/18, XI GUp 308/18. [BMSiG-55321/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 listopada 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 301/18 ogłosił upadłość dłużnika Daniela Cyraniaka (PESEL: 92091102972), zam.: Gębarzewo, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 308/18. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR - Przemysław Nowacki. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jakuba Antkowiaka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 988. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55594

Dodano: 2018-12-12 10:08:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Cyraniak Daniel w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55594. Cyraniak Daniel. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 301/18, XI GUp 308/18. [BMSiG-55321/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 listopada 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 301/18 ogłosił upadłość dłużnika Daniela Cyraniaka (PESEL: 92091102972), zam.: Gębarzewo, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 308/18. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR - Przemysław Nowacki. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jakuba Antkowiaka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 988. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55594

Dodano: 2018-12-12 10:08:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Filasiewicz Dariusz Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-12-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55595. Filasiewicz Dariusz Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1759/18, X GUp 1087/18. [BMSiG-55383/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt X GU 1759/18 ogłosił upadłość Dariusza Piotra Filasiewicza, zamieszkałego w Izbicy (05-140), ul. Nabrzeżna 29, PESEL: 59110102018, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Katarzyny Uszak, nr licencji 156. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd postanowił określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, w dwóch egzemplarzach, odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt X GUp 1087/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55595

Dodano: 2018-12-12 10:09:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Filasiewicz Dariusz Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55595. Filasiewicz Dariusz Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1759/18, X GUp 1087/18. [BMSiG-55383/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt X GU 1759/18 ogłosił upadłość Dariusza Piotra Filasiewicza, zamieszkałego w Izbicy (05-140), ul. Nabrzeżna 29, PESEL: 59110102018, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Katarzyny Uszak, nr licencji 156. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd postanowił określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, w dwóch egzemplarzach, odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt X GUp 1087/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55595

Dodano: 2018-12-12 10:09:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Górecka-Patyk Alicja w upadłości likwidacyjnej

2018-12-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55596. Górecka-Patyk Alicja. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 547/18. [BMSiG-55259/2018] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 3.12.2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 547/18 ogłosił upadłość Alicji Góreckiej-Patyk (numer PESEL: 70100103228) nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Agnieszki Rajewskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1001) oraz Sędziego komisarza w osobie ASSR Przemysława Rauchut, wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55596

Dodano: 2018-12-12 10:10:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Górecka-Patyk Alicja w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55596. Górecka-Patyk Alicja. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 547/18. [BMSiG-55259/2018] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 3.12.2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 547/18 ogłosił upadłość Alicji Góreckiej-Patyk (numer PESEL: 70100103228) nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Agnieszki Rajewskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1001) oraz Sędziego komisarza w osobie ASSR Przemysława Rauchut, wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55596

Dodano: 2018-12-12 10:10:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Florek Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-11-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55597. Florek Krzysztof. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 677/18, XI GUp 312/18. [BMSiG-55333/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 listopada 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 677/18 ogłosił upadłość dłużnika Krzysztofa Florka (PESEL: 87072900412), zam. w Poznaniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 312/18. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysław Nowacki. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie KPPW RESTRUCT Sp. z o.o. (Wróblewski Piotr, nr licencji: 1114). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55597

Dodano: 2018-12-12 10:11:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Florek Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55597. Florek Krzysztof. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 677/18, XI GUp 312/18. [BMSiG-55333/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 listopada 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 677/18 ogłosił upadłość dłużnika Krzysztofa Florka (PESEL: 87072900412), zam. w Poznaniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 312/18. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysław Nowacki. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie KPPW RESTRUCT Sp. z o.o. (Wróblewski Piotr, nr licencji: 1114). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55597

Dodano: 2018-12-12 10:11:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Fortkowski Bogusław w upadłości likwidacyjnej

2018-11-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55598. Fortkowski Bogusław. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 459/18, V GUp 366/18. [BMSiG-55318/2018] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydziału V Gospodarczego, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, z dnia 15 listopada 2018 r., sygn. akt V GU 459/18, została ogłoszona upadłość Bogusława Fortkowskiego, zam.: Paszczyna, PESEL 60090801871, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie - SSR Lesława Zawady oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Stanisława Mazura, nr licencji 91. Wzywa się Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy składać Sędziemu Komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, podając sygn. akt V GUp 366/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55598

Dodano: 2018-12-12 10:14:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Fortkowski Bogusław w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55598. Fortkowski Bogusław. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 459/18, V GUp 366/18. [BMSiG-55318/2018] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydziału V Gospodarczego, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, z dnia 15 listopada 2018 r., sygn. akt V GU 459/18, została ogłoszona upadłość Bogusława Fortkowskiego, zam.: Paszczyna, PESEL 60090801871, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie - SSR Lesława Zawady oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Stanisława Mazura, nr licencji 91. Wzywa się Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy składać Sędziemu Komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, podając sygn. akt V GUp 366/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55598

Dodano: 2018-12-12 10:14:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Gidzgier Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2018-11-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55599. Gidzgier Krystyna. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 627/18, XI GUp 310/18. [BMSiG-55271/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 listopada 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 627/18 ogłosił upadłość dłużnika Krystyny Gidzgier (PESEL: 73013108304), zam.: Kleczew, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 310/18. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysław Nowacki. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie GGJ Restrukturyzacja Spółka komandytowa, nr licencji 1143. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55599

Dodano: 2018-12-12 10:16:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Gidzgier Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55599. Gidzgier Krystyna. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 627/18, XI GUp 310/18. [BMSiG-55271/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 listopada 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 627/18 ogłosił upadłość dłużnika Krystyny Gidzgier (PESEL: 73013108304), zam.: Kleczew, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 310/18. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysław Nowacki. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie GGJ Restrukturyzacja Spółka komandytowa, nr licencji 1143. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55599

Dodano: 2018-12-12 10:16:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Kasperski Bernard w upadłości likwidacyjnej

2018-11-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55600. Kasperski Bernard. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 420/18, XI GUp 314/18. [BMSiG-55381/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 14 listopada 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 420/18 ogłosił upadłość dłużnika Bernarda Kasperskiego, zamieszkałego w Lesznie, 64-100, ul. Wolności 27/1, nr PESEL 62120205279, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 314/18. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Są dowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą- w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Artura Kapłona. Wyznaczono Syndyka w osobie Agaty Biesiada (licencja nr 1270). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55600

Dodano: 2018-12-12 10:17:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Kasperski Bernard w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55600. Kasperski Bernard. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 420/18, XI GUp 314/18. [BMSiG-55381/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 14 listopada 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 420/18 ogłosił upadłość dłużnika Bernarda Kasperskiego, zamieszkałego w Lesznie, 64-100, ul. Wolności 27/1, nr PESEL 62120205279, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 314/18. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Są dowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą- w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Artura Kapłona. Wyznaczono Syndyka w osobie Agaty Biesiada (licencja nr 1270). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55600

Dodano: 2018-12-12 10:17:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Gruntkowska Joanna w upadłości likwidacyjnej

2018-11-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55601. Gruntkowska Joanna. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 703/18, XI GUp 313/18. [BMSiG-55283/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 listopada 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 703/18 ogłosił upadłość dłużnika Joanny Gruntkowskiej (PESEL: 92092906841), zam. w Poznaniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 313/18. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Przemysław Nowacki. Wyznaczono syndyka masy upadłości KPPW RESTRUCT Sp. z o.o. (Wróblewski Piotr nr licencji: 1114); MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55601

Dodano: 2018-12-12 10:18:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Gruntkowska Joanna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55601. Gruntkowska Joanna. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 703/18, XI GUp 313/18. [BMSiG-55283/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 listopada 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 703/18 ogłosił upadłość dłużnika Joanny Gruntkowskiej (PESEL: 92092906841), zam. w Poznaniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 313/18. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Przemysław Nowacki. Wyznaczono syndyka masy upadłości KPPW RESTRUCT Sp. z o.o. (Wróblewski Piotr nr licencji: 1114); MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55601

Dodano: 2018-12-12 10:18:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Korzeniewska Malwina w upadłości likwidacyjnej

2018-11-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55602. Korzeniewska Malwina. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 436/18 „of”, IX GUp 156/18. [BMSiG-55308/2018] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 30 listopada 2018 r. w sprawie prowadzonej pod sygnaturą IX GU 436/18 „of” wydał postanowienie o następującej treści: I. ogłosić upadłość Malwiny Korzeniewskiej, zamieszkałej w Sławacinku Starym, adres: Sławacinek Stary 26, 21-500 Biała Podlaska, PESEL 85051304242, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, II. uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Malwiny Korzeniewskiej w rozumieniu art. 382 ust. 1 w zw. z art. 491 2 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, III. wezwać wierzycieli upadłej Malwiny Korzeniewskiej, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności Sędziemu komisarzowi, IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej Malwiny Korzeniewskiej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Moniki Wysmulskiej oraz syndyka w osobie Konrada Izdebskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1112. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, w dwóch egzemplarzach, odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt IX GUp 156 /18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55602

Dodano: 2018-12-12 10:19:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Korzeniewska Malwina w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55602. Korzeniewska Malwina. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 436/18 „of”, IX GUp 156/18. [BMSiG-55308/2018] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 30 listopada 2018 r. w sprawie prowadzonej pod sygnaturą IX GU 436/18 „of” wydał postanowienie o następującej treści: I. ogłosić upadłość Malwiny Korzeniewskiej, zamieszkałej w Sławacinku Starym, adres: Sławacinek Stary 26, 21-500 Biała Podlaska, PESEL 85051304242, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, II. uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Malwiny Korzeniewskiej w rozumieniu art. 382 ust. 1 w zw. z art. 491 2 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, III. wezwać wierzycieli upadłej Malwiny Korzeniewskiej, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności Sędziemu komisarzowi, IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej Malwiny Korzeniewskiej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Moniki Wysmulskiej oraz syndyka w osobie Konrada Izdebskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1112. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, w dwóch egzemplarzach, odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt IX GUp 156 /18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55602

Dodano: 2018-12-12 10:19:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Leśnik Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55603. Leśnik Piotr. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 291/17, XI GUp 303/18. [BMSiG-55371/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 listopada 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 291/17 ogłosił upadłość dłużnika Piotra Leśnika (PESEL: 75012002573), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. w Rakoniewicach. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 303/18. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności wobec upadłego w terminie 30 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia o postanowieniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznacza się sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Lipowicza. Wyznacza się syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Grabskiego, licencja nr 1220. Wskazuje się, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich w niniejszej sprawie jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich w sprawie postępowania upadłościowego Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. (Dz.U.UE L 160/1 z dnia 30 czerwca 2000r), a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55603

Dodano: 2018-12-12 10:20:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Leśnik Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55603. Leśnik Piotr. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 291/17, XI GUp 303/18. [BMSiG-55371/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 listopada 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 291/17 ogłosił upadłość dłużnika Piotra Leśnika (PESEL: 75012002573), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. w Rakoniewicach. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 303/18. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności wobec upadłego w terminie 30 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia o postanowieniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznacza się sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Lipowicza. Wyznacza się syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Grabskiego, licencja nr 1220. Wskazuje się, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich w niniejszej sprawie jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich w sprawie postępowania upadłościowego Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. (Dz.U.UE L 160/1 z dnia 30 czerwca 2000r), a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55603

Dodano: 2018-12-12 10:20:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Litkowska Anita i Litkowski Adam w upadłości likwidacyjnej

2018-11-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55604. Litkowska Anita i Litkowski Adam. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 340/18. [BMSiG-55254/2018] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 340/18 ogłosił upadłość Anity Litkowskiej (numer PESEL: 76091014840), nieprowadzącej działalności gospodarczej, i Adama Litkowskiego (numer PESEL: 75061913392) nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Agnieszki Rajewskiej; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłych, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55604

Dodano: 2018-12-12 10:21:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Litkowska Anita i Litkowski Adam w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55604. Litkowska Anita i Litkowski Adam. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 340/18. [BMSiG-55254/2018] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 340/18 ogłosił upadłość Anity Litkowskiej (numer PESEL: 76091014840), nieprowadzącej działalności gospodarczej, i Adama Litkowskiego (numer PESEL: 75061913392) nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Agnieszki Rajewskiej; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłych, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55604

Dodano: 2018-12-12 10:22:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Majorczyk Natalia w upadłości likwidacyjnej

2018-11-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55605. Majorczyk Natalia. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 643/18, XI GUp 311/18/PN. [BMSiG-55329/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 listopada 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 643/18 ogłosił upadłość dłużnika Natalii Majorczyk (PESEL: 87052102485), zam. w Cichowie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 311/18/PN. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysław Nowacki. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie GGJ Restrukturyzacja Spółka komandytowa; nr licencji 1143. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55605

Dodano: 2018-12-12 10:23:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Majorczyk Natalia w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55605. Majorczyk Natalia. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 643/18, XI GUp 311/18/PN. [BMSiG-55329/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 listopada 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 643/18 ogłosił upadłość dłużnika Natalii Majorczyk (PESEL: 87052102485), zam. w Cichowie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 311/18/PN. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysław Nowacki. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie GGJ Restrukturyzacja Spółka komandytowa; nr licencji 1143. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55605

Dodano: 2018-12-12 10:23:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Pietrzak Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-11-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55606. Pietrzak Agnieszka. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 552/18 of, VIII GUp 244/18 of. [BMSiG-55397/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 26 listopada 2018 r., sygn. akt VIII GU 552/18 of, ogłosił upadłość Agnieszki Pietrzak, numer PESEL 82080815947, zamieszkałej we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Ludwiczyńskiej i syndyka masy upadłości w osobie Adama Ciesielczuka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 800). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r. - Dz. U., poz. 2344, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 244/18 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55606

Dodano: 2018-12-12 10:24:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Pietrzak Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55606. Pietrzak Agnieszka. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 552/18 of, VIII GUp 244/18 of. [BMSiG-55397/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 26 listopada 2018 r., sygn. akt VIII GU 552/18 of, ogłosił upadłość Agnieszki Pietrzak, numer PESEL 82080815947, zamieszkałej we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Ludwiczyńskiej i syndyka masy upadłości w osobie Adama Ciesielczuka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 800). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r. - Dz. U., poz. 2344, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 244/18 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55606

Dodano: 2018-12-12 10:24:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Płacheta Maria w upadłości likwidacyjnej

2018-12-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55607. Płacheta Maria. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 1073/18. [BMSiG-55375/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 3 grudnia 2018 r. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Marii Płacheta - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie, PESEL 54060902882. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Kamilę Wasilewską. Syndykiem masy upadłości ustanowiono Jacka Pietrzelę. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy przesłać do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygnatury akt X GUp 1073/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55607

Dodano: 2018-12-12 10:25:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Płacheta Maria w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55607. Płacheta Maria. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 1073/18. [BMSiG-55375/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 3 grudnia 2018 r. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Marii Płacheta - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie, PESEL 54060902882. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Kamilę Wasilewską. Syndykiem masy upadłości ustanowiono Jacka Pietrzelę. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy przesłać do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygnatury akt X GUp 1073/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55607

Dodano: 2018-12-12 10:25:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Samborski Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-12-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55609. Samborski Krzysztof. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 661/18, VIII GUp 561/18. [BMSiG-55284/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 3.12.2018 r., sygn. akt VIII GU 661/18: I. ogłoszono upadłość dłużnika Krzysztofa Samborskiego (PESEL 57031805410), zamieszkałego pod adresem: os. Wzgórza Krzesławickie 3/6, 31-721 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Katarzynę Szymską; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Wasilewskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 560; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 561/18. Pouczenie co do pkt VI: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55609

Dodano: 2018-12-12 10:26:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Samborski Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55609. Samborski Krzysztof. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 661/18, VIII GUp 561/18. [BMSiG-55284/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 3.12.2018 r., sygn. akt VIII GU 661/18: I. ogłoszono upadłość dłużnika Krzysztofa Samborskiego (PESEL 57031805410), zamieszkałego pod adresem: os. Wzgórza Krzesławickie 3/6, 31-721 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Katarzynę Szymską; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Wasilewskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 560; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 561/18. Pouczenie co do pkt VI: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55609 o

Dodano: 2018-12-12 10:26:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Siwek Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-12-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55610. Siwek Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1316/18, X GUp 1095/18. [BMSiG-55358/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 grudnia 2018 r., sygnatura akt X GU 1316/18, postanowił: I. ogłosić upadłość Piotra Siwek, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Traktorzystów 26 (kod pocztowy: 02-495), PESEL 7407131156; II. określić, że Piotr Siwek jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Piotra Dudy (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1159); VI. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą X GUp 1095/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55610

Dodano: 2018-12-12 10:27:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Siwek Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55610. Siwek Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1316/18, X GUp 1095/18. [BMSiG-55358/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 grudnia 2018 r., sygnatura akt X GU 1316/18, postanowił: I. ogłosić upadłość Piotra Siwek, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Traktorzystów 26 (kod pocztowy: 02-495), PESEL 7407131156; II. określić, że Piotr Siwek jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Piotra Dudy (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1159); VI. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą X GUp 1095/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55610

Dodano: 2018-12-12 10:28:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Sławek Adam w upadłości likwidacyjnej

2018-11-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55611. Sławek Adam. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 224/18 of. [BMSiG-55247/2018] W dniu 30 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem o sygn. akt V GU 224/18 of, ogłosił upadłość Adama Sławka, numer PESEL 58011819917, zamieszkałego: 48-200 Prudnik, ul. Młyńska 26/1, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej oraz syndyka masy upadłości w osobie Bożeny Filipek, numer licencji 80. Wskazano, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55611

Dodano: 2018-12-12 10:29:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Sławek Adam w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55611. Sławek Adam. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 224/18 of. [BMSiG-55247/2018] W dniu 30 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem o sygn. akt V GU 224/18 of, ogłosił upadłość Adama Sławka, numer PESEL 58011819917, zamieszkałego: 48-200 Prudnik, ul. Młyńska 26/1, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej oraz syndyka masy upadłości w osobie Bożeny Filipek, numer licencji 80. Wskazano, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55611

Dodano: 2018-12-12 10:29:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Sławek Urszula w upadłości likwidacyjnej

2018-11-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55612. Sławek Urszula. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 223/18 of. [BMSiG-55275/2018] W dniu 30 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem sygn. akt V GU 223/18 of ogłosił upadłość Urszuli Sławek, numer PESEL 61041407849, zamieszkałej: 48-200 Prudnik, ul. Młyńska 26/1, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej oraz syndyka masy upadłości w osobie Bożeny Filipek, numer licencji 80. Wskazano, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55612

Dodano: 2018-12-12 10:30:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Sławek Urszula w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55612. Sławek Urszula. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 223/18 of. [BMSiG-55275/2018] W dniu 30 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem sygn. akt V GU 223/18 of ogłosił upadłość Urszuli Sławek, numer PESEL 61041407849, zamieszkałej: 48-200 Prudnik, ul. Młyńska 26/1, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej oraz syndyka masy upadłości w osobie Bożeny Filipek, numer licencji 80. Wskazano, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55612

Dodano: 2018-12-12 10:30:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Stelter Paulina w upadłości likwidacyjnej

2018-12-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55613. Stelter Paulina. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 627/18. [BMSiG-55267/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 627/18 ogłosił upadłość Pauliny Stelter (numer PESEL: 86021511004), nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Jerzego Mielczarskiego; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55613

Dodano: 2018-12-12 10:31:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Stelter Paulina w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55613. Stelter Paulina. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 627/18. [BMSiG-55267/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 627/18 ogłosił upadłość Pauliny Stelter (numer PESEL: 86021511004), nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Jerzego Mielczarskiego; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55613

Dodano: 2018-12-12 10:31:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Suska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55614. Suska Katarzyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 694/18, VIII GUp 562/18. [BMSiG-55274/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 3.12.2018 r. sygn. akt VIII GU 694/18: I. ogłoszono upadłość dłużniczki Katarzyny Suskiej (PESEL 90101302181), zamieszkałej pod adresem: os. Dywizjonów 303 10/17, 31-871 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącego działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Katarzynę Szymską; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Wasilewskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 560; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 562/18. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55614

Dodano: 2018-12-12 10:32:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Suska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55614. Suska Katarzyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 694/18, VIII GUp 562/18. [BMSiG-55274/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 3.12.2018 r. sygn. akt VIII GU 694/18: I. ogłoszono upadłość dłużniczki Katarzyny Suskiej (PESEL 90101302181), zamieszkałej pod adresem: os. Dywizjonów 303 10/17, 31-871 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącego działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Katarzynę Szymską; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Wasilewskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 560; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 562/18. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55614

Dodano: 2018-12-12 10:32:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szafraniec Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55615. Szafraniec Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1727/18, X GUp 1096/18. [BMSiG-55227/2018] Katarzyna Szafraniec zamieszkała w Warszawie, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (X GU 1727/18, X GUp 1096/18). Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 grudnia 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt X GU 1727/18 ogłosił upadłość dłużnika Katarzyny Szafraniec, zamieszkałej w Warszawie (02-531) przy ul. Łowickiej 54 m. 4 (PESEL: 70033101162), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą X GUp 1096/18. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Darii Popłonyk oraz syndyka w osobie Sławomira Witkowskiego (nr licencji 6). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności należy zgłaszać na adres Sądu z podaniem sygnatury akt (X GUp 1096/18). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55615

Dodano: 2018-12-12 10:33:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szafraniec Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55615. Szafraniec Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1727/18, X GUp 1096/18. [BMSiG-55227/2018] Katarzyna Szafraniec zamieszkała w Warszawie, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (X GU 1727/18, X GUp 1096/18). Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 grudnia 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt X GU 1727/18 ogłosił upadłość dłużnika Katarzyny Szafraniec, zamieszkałej w Warszawie (02-531) przy ul. Łowickiej 54 m. 4 (PESEL: 70033101162), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą X GUp 1096/18. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Darii Popłonyk oraz syndyka w osobie Sławomira Witkowskiego (nr licencji 6). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności należy zgłaszać na adres Sądu z podaniem sygnatury akt (X GUp 1096/18). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55615

Dodano: 2018-12-12 10:33:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Wach Alfreda w upadłości likwidacyjnej

2018-11-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55616. Wach Alfreda. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 313/18. [BMSiG-55360/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 listopada 2018 r. ogłosił upadłość dłużnika Alfredy Wach - PESEL 44100705582, zamieszkałej w Kielcach, ul. Grunwaldzka, numer domu 29, numer lokalu 47, kod pocztowy 25-637; określił, że upadły Alfreda Wach jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie Iwony Róziewicz, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz syndyka masy upadłości w osobie Emilii Polańskiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 610; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego Komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L z 5 czerwca 2015 r. Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego rozporządzenia; określił, że upadły Alfreda Wach, ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłączanie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55616

Dodano: 2018-12-12 10:34:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Wach Alfreda w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55616. Wach Alfreda. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 313/18. [BMSiG-55360/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 listopada 2018 r. ogłosił upadłość dłużnika Alfredy Wach - PESEL 44100705582, zamieszkałej w Kielcach, ul. Grunwaldzka, numer domu 29, numer lokalu 47, kod pocztowy 25-637; określił, że upadły Alfreda Wach jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie Iwony Róziewicz, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz syndyka masy upadłości w osobie Emilii Polańskiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 610; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego Komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L z 5 czerwca 2015 r. Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego rozporządzenia; określił, że upadły Alfreda Wach, ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłączanie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55616

Dodano: 2018-12-12 10:34:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Walkiewicz Jacek w upadłości likwidacyjnej

2018-12-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55617. Walkiewicz Jacek. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 226/18, XII GUp 129/18. [BMSiG-55352/2018] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 4 grudnia 2018 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności Jacka Walkiewicza, zamieszkałego: ul. Kolonistów 29, 71-806 Szczecin, PESEL 70072609658, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 129/18. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Smoleń oraz syndyka w osobie Elżbiety Ahl, nr licencji 965. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wskazuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55617

Dodano: 2018-12-12 10:35:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Walkiewicz Jacek w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55617. Walkiewicz Jacek. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 226/18, XII GUp 129/18. [BMSiG-55352/2018] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 4 grudnia 2018 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności Jacka Walkiewicza, zamieszkałego: ul. Kolonistów 29, 71-806 Szczecin, PESEL 70072609658, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 129/18. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Smoleń oraz syndyka w osobie Elżbiety Ahl, nr licencji 965. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wskazuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55617

Dodano: 2018-12-12 10:35:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Wawrzyniak Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-11-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55618. Wawrzyniak Ewa. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 631/18, XI GUp 309/18. [BMSiG-55280/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 listopada 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 631/18 ogłosił upadłość dłużnika Ewy Wawrzyniak (PESEL: 69121609927), zam.: Ostrowite, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 309/18. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysław Nowacki. Wyznaczono syndyka masy upadłości KPPW RESTRUCT Sp. z o.o. (Wróblewski Piotr, nr licencji: 1114). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55618

Dodano: 2018-12-12 10:36:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Wawrzyniak Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55618. Wawrzyniak Ewa. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 631/18, XI GUp 309/18. [BMSiG-55280/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 listopada 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 631/18 ogłosił upadłość dłużnika Ewy Wawrzyniak (PESEL: 69121609927), zam.: Ostrowite, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 309/18. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysław Nowacki. Wyznaczono syndyka masy upadłości KPPW RESTRUCT Sp. z o.o. (Wróblewski Piotr, nr licencji: 1114). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55618

Dodano: 2018-12-12 10:36:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Zalewska Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2018-11-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55619. Zalewska Sylwia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 1070/18. [BMSiG-55234/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza, iż postanowieniem z dnia 30 listopada 2018 r. ogłosił upadłość dłużnika Sylwii Zalewskiej, zamieszkałej w Ząbkach, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL: 78011701283). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Tomasza Dec posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 942. Sąd określił, iż postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (sygnatura akt: X GUp 1070/18). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55619

Dodano: 2018-12-12 10:37:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Zalewska Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55619. Zalewska Sylwia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 1070/18. [BMSiG-55234/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza, iż postanowieniem z dnia 30 listopada 2018 r. ogłosił upadłość dłużnika Sylwii Zalewskiej, zamieszkałej w Ząbkach, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL: 78011701283). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Tomasza Dec posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 942. Sąd określił, iż postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (sygnatura akt: X GUp 1070/18). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55619

Dodano: 2018-12-12 10:37:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Zapalska Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55620. Zapalska Anna. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 617/18, VIII GUp 563/18. [BMSiG-55245/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 3.12.2018 r. sygn. akt VIII GU 617/18: I. ogłoszono upadłość dłużniczki Anny Zapalskiej (PESEL 71082611002), zamieszkałej pod adresem: ul. Strzelców Wielickich 13, 32-020 Wieliczka, jako osoby fizycznej nieprowadzącego działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Katarzynę Szymską; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Wasilewskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 560; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 563/18. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55620

Dodano: 2018-12-12 10:38:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Zapalska Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55620. Zapalska Anna. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 617/18, VIII GUp 563/18. [BMSiG-55245/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 3.12.2018 r. sygn. akt VIII GU 617/18: I. ogłoszono upadłość dłużniczki Anny Zapalskiej (PESEL 71082611002), zamieszkałej pod adresem: ul. Strzelców Wielickich 13, 32-020 Wieliczka, jako osoby fizycznej nieprowadzącego działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Katarzynę Szymską; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Wasilewskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 560; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 563/18. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55620

Dodano: 2018-12-12 10:38:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Awantaż Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55621. „AWANTAŻ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Białej Wsi. KRS 0000127646. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 września 2002 r., sygn. akt XI GUp 78/14. [BMSiG-55163/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego przedsiębiorstwa AWANTAŻ Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Biała Wieś, sygnatura akt XI GUp 78/14 (nr KRS 0000127646) zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi II oraz III uzupełniającą listę wierzytelności, które można przeglądać w Czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55621

Dodano: 2018-12-12 10:39:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

MONOLITH VIDEO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55622. „MONOLITH VIDEO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000072946. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 grudnia 2001 r., sygn. akt X GUp 720/18. [BMSiG-55125/2018] W postępowaniu upadłościowym Monolith Video spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, sygn. akt X GUp 720/18, w dniu 3 grudnia 2018 r. syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55622

Dodano: 2018-12-12 10:39:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

BAJ-PROS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55623. BAJ-PROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000127233. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 sierpnia 2002 r., sygn. akt X GUp 177/17. [BMSiG-55135/2018] Sędzia Komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym BAJ-PROS Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, KRS 0000127233, sygn. akt X GUp 177/17, syndyk sporządził i w dniu 22 października 2018 r. przekazał Sędziemu Komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55623

Dodano: 2018-12-12 10:40:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Bieńkowska Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55624. Bieńkowska Anna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 191/17. [BMSiG-55237/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anny Bieńkowskiej - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości ogłasza, że w sprawie XV GUp 191/17 sporządzona została przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 16 listopada 2018 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55624

Dodano: 2018-12-12 10:40:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Brzoska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55625. Brzoska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 96/18. [BMSiG-55195/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Brzoski, nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 96/18 sporządzona została przez syndyka i przekazana dnia 28 września 2018 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego - komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55625

Dodano: 2018-12-12 10:41:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Deptuła Mateusz w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55626. Deptuła Mateusz. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy. Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 97/17. [BMSiG-55176/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Mateusza Deptuła, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 97/17), podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, ul. Artyleryjska 3C, pokój 109, tel. (89) 676 03 03. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55626

Dodano: 2018-12-12 10:41:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Dobkowski Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55627. Łukasz Dobkowski. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 49/18. [BMSiG-55203/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk w dniu 20 listopada 2018 roku, przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniająca listę wierzytelności nr 3 w postępowaniu upadłościowym Łukasz Dobkowskiego, zam.: ul. Jurowiecka 44/21, 15-101 Białystok, PESEL 88072416376. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - wierzyciel, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55627

Dodano: 2018-12-12 10:42:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

FEROCO S.A. w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55628. FEROCO SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Poznaniu. KRS 0000133637. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 października 2002 r., sygn. akt XI GUp 74/14. [BMSiG-55165/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla FEROCO S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000133637, sygn. akt XI GUp 74/14, zawiadamia, że Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi VII uzupełniającą listę wierzytelności (z dnia 1 czerwca 2018 roku), którą można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, pokój 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazanie się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55628

Dodano: 2018-12-12 10:42:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Gotowicz Sandra w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55629. Gotowicz Sandra. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 9/18. [BMSiG-55262/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Sandry Gotowicz, nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 9/18 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 30 listopada 2018 r. Sędziemu komisarzowi uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55629

Dodano: 2018-12-12 10:42:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Bajgus Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55630. Bajgus Katarzyna. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 153/18. [BMSiG-55205/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, iż w dniu 21 listopada 2018 r. syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Bajgus, PESEL 78030701682, nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 153/18. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55630

Dodano: 2018-12-12 10:42:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Kierzek Eugeniusz w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55631. Kierzek Eugeniusz. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 109/17 „of”. [BMSiG-55182/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Eugeniusza Kierzka, nieprowadzącego działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 109/17 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 12 października 2018 r. uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 1, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55631

Dodano: 2018-12-12 10:43:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Kotlarz Alina w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55632. Kotlarz Alina. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 40/17. [BMSiG-55192/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anny Kotlarz nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości ogłasza, że w sprawie XV GUp 40/17 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 11.09.2018 r. Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55632

Dodano: 2018-12-12 10:43:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Kowalczyk-Karwowska Iwona w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55633. Kowalczyk-Karwowska Iwona. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt V GUp „of” 98/17. [BMSiG-55180/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Iwony Kowalczyk-Karwowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 98/17), podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, ul. Artyleryjska 3C, pokój 109, tel. (89) 676 03 03. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania- ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55633

Dodano: 2018-12-12 10:44:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Mazurkiewicz Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55634. Mazurkiewicz Agnieszka. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 319/18. [BMSiG-55134/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: Agnieszki Mazurkiewicz - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL: 79061611441, sygn. akt VIII GUp 319/18, ogłasza, że w dniu 26 października 2018 roku syndyk masy upadłości Agnieszki Mazurkiewicz - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. 218, pawilon „K”. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55634

Dodano: 2018-12-12 10:44:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Jaranowski Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55635. Jaranowski Stanisław. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 235/18. [BMSiG-55189/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Stanisława Jaranowskiego - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości ogłasza, że w sprawie XV GUp 235/18 sporządzona została przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 16 listopada 2018 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55635

Dodano: 2018-12-12 10:44:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Milczarek Paweł w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55636. Milczarek Paweł. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 75/18. [BMSiG-55184/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Pawła Milczarek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 75/18), podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Olsztynie Wydział V Gospodarczy, ul. Artyleryjska 3C, pokój 109, tel. (89) 676 03 03. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55636

Dodano: 2018-12-12 10:45:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Muchowski Michał Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55637. Muchowski Michał. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 147/17. [BMSiG-55188/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Michała Muchowskiego nieprowadzącego działalności gospodarczej w upadłości ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 147/17 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 15 listopada 2018 r. Sędziemu komisarzowi uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55637

Dodano: 2018-12-12 10:45:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Pośnik Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55638. Pośnik Ewa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 677/18. [BMSiG-55212/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Ewy Pośnik w upadłości w Warszawie (sygn. akt X GUp 677/18) zawiadamia, że sporządzona i przekazana została Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Każdy wierzyciel umieszczony na liście może w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczy o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uzupełnienia wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sprzeciw powinien odpowiadać warunkom określonym w art. 257 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 28 lutego 2003 r. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55638

Dodano: 2018-12-12 10:45:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe GIPSICO Sp. z o.o. w upadłości układowej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55639. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE GIPSICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ w Wapnie. KRS 0000099674. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 marca 2002 r., sygn. akt XI GUp 6/16. [BMSiG-55164/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Gipsico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wapnie z możliwością zawarcia układu z wierzycielami, nr KRS 0000099674 (sygn. akt XI GUp 6/16), zawiadamia, że nadzorca sądowy sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi III, IV i V uzupełniającą listę wierzytelności, które można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - parter, pokój 46 (wejście przez pokój 45), ul. Młyńska 1A, 61-729 Poznań. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55639

Dodano: 2018-12-12 10:46:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Radomska Marianna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55640. Radomska Marianna. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 80/17. [BMSiG-55166/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marianny Radomskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 80/17), podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 1. Listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, ul. Artyleryjska 3C, pokój 109, tel. (89) 676 03 03. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55640

Dodano: 2018-12-12 10:46:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Radomski Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55641. Radomski Andrzej. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 80/17. [BMSiG-55167/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Radomskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 80/17) podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 1. Listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, ul. Artyleryjska 3C, pokój 109, tel. (89) 676 03 03. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55641

Dodano: 2018-12-12 10:46:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rosiecka Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55642. Rosiecka Grażyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 287/18. [BMSiG-55132/2018] Obwieszcza się, że w dniu 18 września 2018 roku syndyk złożył sędziemu komisarzowi II uzupełniającą listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Grażyny Rosieckiej, zamieszkałej: Warszawa 02-601, ul. Racławicka 12 m. 6, PESEL 51012704981, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Poucza się o prawie wniesienia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgodnie z art. 256 Ustawy Prawo upadłościowe. Sygn. akt X GUp 287/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55642

Dodano: 2018-12-12 10:46:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Różańska Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55643. Różańska Sylwia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 851/17. [BMSiG-55141/2018] OBWIESZCZENIE Syndyk masy upadłości Sylwii Różańskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie, PESEL: 90010705662, zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym Sylwii Różańskiej, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt X GUp 851/17, syndyk sporządził i złożył Sędziemu komisarzowi w dniu 9 sierpnia 2018 r. listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie, każdy zainteresowany. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o dacie złożenia listy wierzytelności, wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście, bądź co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności (art. 256 ust. 1 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe). W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, jeśli lista nie jest zgodna z jej wnioskami lub oświadczeniami (art. 256 ust. 2 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55643

Dodano: 2018-12-12 10:47:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Schielke Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55644. Schielke Elżbieta. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 99/18. [BMSiG-55197/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Schielke nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 99/18 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 16 listopada 2018 r. Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55644

Dodano: 2018-12-12 10:48:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Sumiga Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55645. Sumiga Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 774/17. [BMSiG-55194/2018] SIW Doradcy Restrukturyzacyjni Sp. z o.o., pełniąca funkcję syndyka Anny Sumiga, PESEL: 78020300842, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia o sporządzeniu listy wierzytelności oraz o jej dostarczeniu do Sądu dnia 13 listopada 2018 r., sygn. akt X GUp 774/17. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55645

Dodano: 2018-12-12 10:48:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Urbaniak Beata w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55646. Urbaniak Beata. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 111/17 „of”. [BMSiG-55178/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Beaty Urbaniak, nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 72111404484, sygn. akt V GUp 111/17 „of” syndyk masy upadłości złożył dnia 3 grudnia 2018 r. uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 1, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55646

Dodano: 2018-12-12 10:48:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Wtorkowska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55647. Wtorkowska Elżbieta. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 74/18. [BMSiG-55172/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Wtorkowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 74/18), podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 1. Listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, ul. Artyleryjska 3C, pokój 109, tel. (89) 676 03 03. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania- ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55647

Dodano: 2018-12-12 10:48:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Falkowski Wiesław w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55648. Falkowski Wiesław. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 8/16. [BMSiG-55239/2018] Syndyk masy upadłości Alina Sobolewska ogłasza, że w dniu 21 listopada 2018 roku przekazała Sędziemu Komisarzowi czwartą uzupełniającą listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym o sygnaturze akt VIII GUp 8/16, dotyczącym Wiesława Falkowskiego, nr PESEL 92042415836, zamieszkałego: Godzieby 12, 17-132 Wyszki. Czwartą uzupełniającą listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu czwartej uzupełniającej listy Sędziemu Komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - wierzyciel, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskiem lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55648

Dodano: 2018-12-12 10:49:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Baran Jacek w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55649. Baran Jacek. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 350/17. [BMSiG-55342/2018] Sędzia Komisarz zawiadamia, iż Syndyk Masy Upadłości Jacka Barana, zam. w Zdziarcu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt: V GUp 350/17), przekazał I uzupełniającą wierzytelności. Uzupełniającą listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany, natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p.u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55649

Dodano: 2018-12-12 10:49:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Brzeskwiniewicz Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55650. Brzeskwiniewicz Andrzej. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 25/17. [BMSiG-55357/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego i naprawczego prowadzonego wobec Andrzeja Brzeskwiniewicz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 25/17) ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55650

Dodano: 2018-12-12 10:49:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Cesarski Marcin w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55651. Cesarski Marcin. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 173/18 [BMSiG-55353/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 19 listopada 2018 r. złożona przez Syndyka masy upadłości Marcina Cesarskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL 81100307338), lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 173/18). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy Prawo upadłościowe przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności Upadłego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55651

Dodano: 2018-12-12 10:50:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Cilulko Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55652. Cilulko Krzysztof. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 217/17. [BMSiG-55325/2018] OBWIESZCZENIE Syndyk masy upadłości informuje, że w dniu 6 listopada 2018 roku została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności upadłego Krzysztofa Cilulko, nieprowadzącego działalności gospodarczej, zamieszkałego: 81-107 Gdynia, ul. płk. Dąbka 137/5, PESEL 69071707931. Zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Każdy zainteresowany, zgodnie z art. 255 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe, może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10 w Gdańsku, w godzinach pracy Sądu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55652

Dodano: 2018-12-12 10:50:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Dorman Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55653. Dorman Elżbieta. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 388/18. [BMSiG-55327/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: Elżbiety Dorman - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej (PESEL: 59091101925), sygn. akt VIII GUp 388/18, ogłasza, że w dniu 30 października 2018 roku syndyk masy upadłości Elżbiety Dorman - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. 218, pawilon „K”. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55653

Dodano: 2018-12-12 10:50:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Duboniewicz Teresa w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55654. Duboniewicz Teresa. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 104/18. [BMSiG-55309/2018] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 104/18 dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Teresy Duboniewicz syndyk przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55654

Dodano: 2018-12-12 10:50:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Dziewior Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55655. Dziewior Piotr. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 177/17. [BMSiG-55224/2018] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 177/17 dotyczącej upadłości Piotr Dziewior, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego i naprawczego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55655

Dodano: 2018-12-12 10:51:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Ekiert Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55656. Ekiert Anna. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 2/18. [BMSiG-55303/2018] Sędzia komisarz masy upadłości Anny Ekiert - PESEL 82032503623, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt V GUp 2/18, zawiadamia, iż została sporządzona druga uzupełniająca lista wierzytelności dotyczącą wierzyciela Idea Bank Spółki Akcyjnej w Warszawie, którą można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 21 (czytelnia akt), i w terminie 14 dni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć do sędziego komisarza sprzeciw od listy na adres Sądu Rejonowego w Elblągu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55656

Dodano: 2018-12-12 10:51:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Gacek Beata w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55657. Gacek Beata. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych we Wrocławiu, sygn. akt VIII GUp 20/18 of. [BMSiG-55298/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Beaty Gacek, numer PESEL 80082409104, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 20/18 of), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności (poz. 1-6, Zw 1-6), przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi 17 października 2018 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 265-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55657

Dodano: 2018-12-12 10:51:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Harzyńska Irena w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55658. Harzyńska Irena. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 188/18. [BMSiG-55282/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Ireny Harzyńskiej, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie XV GUp 188/18 sporządzona została przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 27 listopada 2018 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55658

Dodano: 2018-12-12 10:52:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Hawryluk Marianna i Hawryluk Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55659. Hawryluk Marianna i Hawryluk Zbigniew. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 188/17. [BMSiG-55222/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Zbigniewa Hawryluk i Marianny Hawryluk, nieprowadzących działalności gospodarczej w upadłości ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 188/17 sporządzone zostały przez syndyka i przekazane Sędziemu komisarzowi: w dniu 26 października 2018 r. lista wierzytelności Zbigniewa Hawryluka, a w dniu 7 listopada 2018 r. lista wierzytelności Marianny Hawryluk. Każdy zainteresowany może przeglądać listy w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55659

Dodano: 2018-12-12 10:53:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Jakóbik Barbara w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55660. Jakóbik Barbara. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 82/16. [BMSiG-55359/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Barbary Jakóbik, PESEL 54072708784, zamieszkałej: ul. Aleksandry 3/51, 30-837 Kraków, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 82/16, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności dla Zw10, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności dla Zw10 sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści uzupełniającej listy wierzytelności dla Zw10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55660

Dodano: 2018-12-12 10:53:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

1. Jochymek Paweł 2. Jochymek Anna 3. Jochymek Jerzy wspólnicy spółek w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55661. Jochymek Paweł prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnik spółek cywilnych pod nazwą EXIM spółka cywilna Anna Jochymek, Paweł Jochymek w Bukownie, LOGO spółka cywilna Anna Jochymek, Paweł Jochymek w Olkuszu, DETAL spółka cywilna Paweł Jochymek, Jerzy Jochymek w Olkuszu. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 167/16. [BMSiG-55215/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Pawła Jochymek prowadzącego działalność na podstawie umowy spółki cywilnej pod nazwą EXIM spółka cywilna Anna Jochymek, Paweł Jochymek w Bukownie, umowy spółki cywilnej pod nazwą LOGO spółka cywilna Anna Jochymek, Paweł Jochymek w Olkuszu, umowy spółki cywilnej pod nazwą DETAL spółka cywilna Paweł Jochymek, Jerzy Jochymek w Olkuszu, Anny Jochymek prowadzącej działalność gospodarczą na podstawie umowy spółki cywilnej pod nazwą EXIM spółka cywilna Anna Jochymek, Paweł Jochymek w Bukownie, umowy spółki cywilnej pod nazwą LOGO spółka cywilna Anna Jochymek, Paweł Jochymek w Olkuszu i spółki cywilnej PPHU WICEK Anna Jochymek, Grzegorz Pomierny w Olkuszu oraz Jerzego Jochymek prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Piekarnia „Złoty Róg” Jerzy Jochymek w Olkuszu oraz na podstawie umowy spółki cywilnej pod nazwą DETAL spółka cywilna Paweł Jochymek, Jerzy Jochymek w Olkuszu (sygn. akt: VIII GUp-167/16) ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności dot. Pawła Jochymek (Zw 29), oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. 218, pawilon ”K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55661

Dodano: 2018-12-12 10:53:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Kowalik Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55662. Kowalik Jarosław. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 28/18of. [BMSiG-55373/2018] Zarządzeniem z dnia 6 grudnia 2018 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Jarosława Kowalika (numer PESEL 88042608376) ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności nr 1, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55662

Dodano: 2018-12-12 10:54:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kuc Renata w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55663. Kuc Renata. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 183/18. [BMSiG-55291/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Renaty Kuc, PESEL 77071406224 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 183/18, ogłasza, że w dniu 26 października 2018 roku syndyk masy upadłości Renaty Kuc - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. 218, pawilon „K”. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55663

Dodano: 2018-12-12 10:54:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Lewandowski Radosław w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55664. Lewandowski Radosław. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 194/17. [BMSiG-55346/2018] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Radosława Lewandowskiego, zam.: Rzeszów, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 194/17, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu Komisarzowi II uzupełniającej oraz III uzupełniającej listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4 (art. 255 ust. 2 p. u.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach art. 256-258 p. u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55664

Dodano: 2018-12-12 10:54:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Łyżwa Daria w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55665. Łyżwa Daria. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 86/18. [BMSiG-55332/2018] Sędzia Komisarz zawiadamia, iż Syndyk Masy Upadłości Darii Łyżwa, zam.: Mielec - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 86/18), przekazał główną listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany, natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p.u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55665

Dodano: 2018-12-12 10:54:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Marciniak Paweł w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55666. Marciniak Paweł. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 74/18. [BMSiG-55379/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 74/18 dot. upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Pawła Marciniaka, PESEL: 77012606238, zamieszkałego w Buku, informuje, iż syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - pokój 46 (parter), wejście przez pokój 45, ul. Młyńska 1a; 61-729 Poznań. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania innej wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; w tym samym terminie sprzeciw może złożyć upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, zaś jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55666

Dodano: 2018-12-12 10:55:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Niedziela Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55667. Niedziela Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 197/16. [BMSiG-55368/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Małgorzaty Niedzieli, PESEL 70060800265, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 197/16, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę uzupełniającą wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55667

Dodano: 2018-12-12 10:55:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Oryga-Woldańska Janina w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55668. Oryga-Woldańska Janina. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 227/17. [BMSiG-55307/2018] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 227/17 dotyczącej upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Janiny Oryga-Woldańskiej syndyk przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55668

Dodano: 2018-12-12 10:55:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Kacperska Patrycja w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55669. Kacperska Patrycja. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 77/18 „of”. [BMSiG-55319/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Patrycji Kacperskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, pod sygn. akt VI GUp 77/18 „of”, zawiadamia, iż została sporządzona lista wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55669

Dodano: 2018-12-12 10:56:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Pawlak Adam w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55670. Pawlak Adam. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 112/18. [BMSiG-55392/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 16 listopada 2018 r. złożona przez Syndyka masy upadłości Adama Pawlaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL 61060606630) lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 112/18). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności Upadłego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55670

Dodano: 2018-12-12 10:56:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Pawlak Marta Łucja w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55671. Pawlak Marta Łucja. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 10/18. [BMSiG-55306/2018] Sędzia Komisarz Masy Upadłości Marty Łucji Pawlak, PESEL 81080114025, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt V GUp 10/18, zawiadamia, iż została sporządzona pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności dotycząca wierzyciela Energa- -Obrót S.A. w Gdańsku, którą można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 21, w czytelni akt, i w terminie 14 dni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw od listy na adres Sądu Rejowego w Elblągu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55671

Dodano: 2018-12-12 10:56:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Pawlak Urszula w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55672. Pawlak Urszula. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 113/18. [BMSiG-55388/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 16 listopada 2018 r. złożona przez syndyka masy upadłości Urszuli Pawlak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL 63063007364) lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 113/18). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności Upadłego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55672

Dodano: 2018-12-12 10:57:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Piechowski Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55673. Piechowski Mirosław. Sad Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. aky VIII GUp 142/18. [BMSiG-55276/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk, w dniu 29.11.2018 roku przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Mirosława Piechowskiego, nieprowadzącego działalności gospodarczej, zam.: w Kuźnicy przy ul. Granicznej 2, PESEL: 65010217370, sygn. akt VIII GUp 142/18. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - wierzyciel, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55673

Dodano: 2018-12-12 10:57:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Pietrzeniuk Barbara Halina w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55674. Pietrzeniuk Barbara Halina. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 158/17. [BMSiG-55292/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk w dniu 26.11.2018 roku przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniająca listę wierzytelności nr 2 w postępowaniu upadłościowym Barbary Haliny Pietrzeniuk, zam.: al. Zwycięstwa 31/9, 19-400 Olecko, PESEL 82041617346. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - wierzyciel, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55674

Dodano: 2018-12-12 10:57:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Pietrzeniuk Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55675. Pietrzeniuk Tomasz. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 159/17. [BMSiG-55289/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk w dniu 26.11.2018 roku przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 1, w postępowaniu upadłościowym Tomasza Pietrzeniuka, zam.: al. Zwycięstwa 31/9, 19-400 Olecko, PESEL 76063014470. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - wierzyciel, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55675

Dodano: 2018-12-12 10:58:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Pobłocki Janusz w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55676. Pobłocki Janusz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 35/17. [BMSiG-55248/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Janusza Pobłockiego, nieprowadzącego działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 35/17 sporządzona została przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 11.09.2018 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55676

Dodano: 2018-12-12 10:58:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Powalski Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55677. Powalski Jerzy. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 126/18. [BMSiG-55242/2018] Sygn. akt XIV GUp 126/18 Sędzia komisarz zawiadamia, że syndyk masy upadłości Jerzego Powalskiego, PESEL 46010126190, złożył sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Powyższą listę można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy zainteresowany może złożyć sprzeciw do sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 126/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55677

Dodano: 2018-12-12 10:58:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Serocki Kornel w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55678. Serocki Kornel. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 68/18. [BMSiG-55217/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Kornela Serockiego - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości ogłasza, że w sprawie XV GUp 68/18 sporządzona została przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 7 listopada 2018 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55678

Dodano: 2018-12-12 10:59:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Sikora Anna Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55679. Sikora Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 130/17. [BMSiG-55384/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że syndyk złożył sędziemu komisarzowi w dniu 10 października 2018 r. Drugą uzupełniającą listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Anny Sikory, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie (sygn. akt X GUp 130/17), oraz poucza o prawie wniesienia do sędziego komisarza sprzeciwu co do uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności co do odmowy uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sprzeciw winien być sporządzony zgodnie z art. 257 Prawa upadłościowego. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, w godzinach urzędowania sądu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55679

Dodano: 2018-12-12 10:59:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Spisak Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55680. Spisak Krzysztof. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 191/18. [BMSiG-55338/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Krzysztofa Spisaka, PESEL 57122703733, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 191/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55680

Dodano: 2018-12-12 11:00:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Stec-Madej Patrycja w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55681. Stec-Madej Patrycja. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 98/17of. [BMSiG-55380/2018] Zarządzeniem z dnia 30 listopada 2018 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Patrycji Stec-Madej (numer PESEL 89080701027) ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 1, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55681

Dodano: 2018-12-12 11:00:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

SPARROW 4 Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55682. SPARROW 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Krakowie. KRS 0000465311. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 czerwca 2013 r., sygn. akt X GUp 779/16. [BMSiG-55218/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Sparrow Sp. z o.o. w upadłości w Warszawie (sygn.akt X GUp 779/16] zawiadamia, że 6 kwietnia 2018 r. sporządzona i przekazana została Sędziemu komisarzowi trzecia uzupełniająca lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Każdy wierzyciel umieszczony na liście może w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczy o przekazaniu trzeciej uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uzupełnienia wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sprzeciw powinien odpowiadać warunkom określonym w art. 257 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 28 lutego 2003 r. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55682

Dodano: 2018-12-12 11:00:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Worwąg-Żydołowicz Iwona w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55683. Worwąg-Żydołowicz Iwona. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 13/17. [BMSiG-55393/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Iwony Worwąg-Żydołowicz (PESEL: 73041704826), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 13/17), zawiadamia, że w dniu 20.06.2018 r. została mu przekazana przez syndyka I uzupełniająca lista wierzytelności w tym postępowaniu, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 19, i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia o tym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść przeciwko niej sprzeciw, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności, upadłemu natomiast sprzeciw do listy przysługuje, o ile nie jest ona zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami, przy czym jeśli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55683

Dodano: 2018-12-12 11:01:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Sudyka Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55684. Sudyka Jarosław. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 2/18. [BMSiG-55366/2018] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Jarosława Sudyki - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - sygn. akt V GUp 2/18 - zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu Komisarzowi głównej listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 pr. up. i napr.) może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. Kustronia 4, sala numer 3 (parter), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up i napr. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55684

Dodano: 2018-12-12 11:01:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Sularz Janina w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55685. Sularz Janina. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 311/17 [BMSiG-55328/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Janiny Sularz, zam.: Dąbrowa, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprawa o sygnaturze akt V GUp 311/17 informuje, że Syndyk Masy Upadłości sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.) może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter) przy ul. Kustronia 4. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, każdy Wierzyciel oraz Upadły na warunkach określonych w art. 256-258 p.u. może złożyć sprzeciw do Sędziego Komisarza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55685

Dodano: 2018-12-12 11:01:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Tokarz Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55686. Tokarz Krystyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 236/18. [BMSiG-55331/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Krystyny Tokarz, PESEL 60042202880, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt VIII GUp 236/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55686

Dodano: 2018-12-12 11:01:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Wojtas Marek w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55687. Wojtas Marek. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 289/17. [BMSiG-55337/2018] Sędzia Komisarz zawiadamia, iż Syndyk Masy Upadłości Marka Wojtasa, zam.: Komorów - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 289/17), przekazał uzupełniającą listę wierzytelności. Uzupełniającą listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany, natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p.u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55687

Dodano: 2018-12-12 11:02:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Wojtkiewicz Rafał w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55688. Wojtkiewicz Rafał. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 64/18. [BMSiG-55304/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Rafała Wojtkiewicza, sygn. akt VII GUp 64/18, ogłasza, że syndyk w dniu 27 listopada 2018 r. złożył drugie uzupełnienie listy wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego przy ul. Andersa 34. W terminie 2 tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i nast. ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55688

Dodano: 2018-12-12 11:02:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Ziobro Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55689. Ziobro Ewa. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 52/17. [BMSiG-55354/2018] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Ewy Ziobro, zam.: Rzeszów, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 52/17, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu Komisarzowi II uzupełniającej listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4 (art. 255 ust. 2 p. u.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach art. 256-258 p. u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55689

Dodano: 2018-12-12 11:02:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Żłobiński Paweł w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55690. Żłobiński Paweł. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 51/18. [BMSiG-55265/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Pawła Żłobińskiego nieprowadzącego działalności gospodarczej w upadłości ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 51/18 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 6 września 2018 r. Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55690

Dodano: 2018-12-12 11:03:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Bywalec Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 55691. Bywalec Jerzy. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 81/18 of. [BMSiG-55399/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jerzego Bywalca, numer PESEL 54120216353, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 81/18 of), ogłasza, że 28 listopada 2018 r. został złożony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można wnosić do Sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału, które podlegają rozpoznaniu w trybie art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego w zw. z art. 350 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55691

Dodano: 2018-12-12 11:03:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "Polaris" Sp. Jawna Bondariew Wiaczesław w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 55692. Jędrzejczyk Ariusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Ariusz Jędrzejczyk Transport Ciężarowy w upadłości likwidacyjnej w Pińczowie. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 16/14. [BMSiG-55139/2018] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że został sporządzony przez Syndyka masy upadłości Ariusza Jędrzejczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Ariusz Jędrzejczyk Transport Ciężarowy w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Pińczowie i złożony w dniu 14 września 2018 r. w Sądzie, oddzielny plan podziału sum uzyskanych ze zbycia wchodzących w skład masy upadłości: 1. prawa użytkowania wieczystego ze zbycia zabudowanej nieruchomości stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych 27/4 i 27/5, o łącznej powierzchni 5302 m2 , położonej w obrębie 2 Pińczów Miasto, jednostka ewidencyjna Pińczów-Miasto, powiat pińczowski, województwo Świętokrzyskie, dla której Sąd Rejonowy w Pińczowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze: KI 1P/00022806/1; 2. prawa własności budynków stanowiących odrębne nieruchomości, tj.: a. budynku biurowo-socjalnego, o powierzchni zabudowy 140,44 m2 , wraz z wagą samochodową, b. budynku warsztatu samochodowego, o powierzchni zabudowy 84,00 m2 , c. budynku magazynowego o konstrukcji stalowej, o powierzchni zabudowy 34,50 m2 , d. budynku magazynowego o konstrukcji murowanej, o powierzchni zabudowy 14,83 m2 , e. budynku rozlewni gazu z częścią magazynową, o powierzchni zabudowy 207,94 m2 , informując, że plan podziału można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych - Punkt Obsługi Interesanta (parter) oraz w ciągu dwóch tygodni od daty doręczenia niniejszego zarządzenia wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55692

Dodano: 2018-12-12 11:03:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Kręcisz Agnieszka i Kręcisz Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 55693. Kręcisz Agnieszka i Kręcisz Jarosław. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 18/16. [BMSiG-55179/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że ostateczne plany podziału w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Kręcisz, PESEL 72101501340, oraz Jarosława Kręcisz, PESEL 65122809113, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej przedłożone Sędziemu komisarzowi na dzień 21.09.2018 r. można przeglądać w Sekretariacie Wydziału Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w MSIG można wnieść zarzuty przeciwko planom podziału. Zarzuty wnosi się do Sędziego komisarza SSR Anny Morawskiej do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, ze wskazaniem sygn. akt VI GUp 18/16. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55693

Dodano: 2018-12-12 11:04:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Grychtoł Henryk w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 55694. Grychtoł Henryk. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 21/17/2. [BMSiG-55345/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużnika Henryka Grychtoła (Grychtoł) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, pod sygn. akt X GUp 21/17/2, podaje do wiadomości, że syndyk złożył ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w sekretariacie Wydziału X Gospodarczego wyżej wskazanego Sądu, w Katowicach przy ul. Lompy 14. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia, można wnieść zarzuty przeciwko temu planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55694

Dodano: 2018-12-12 11:04:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Jac Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 55695. Jac Dariusz. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 369/16. [BMSiG-55341/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Dariusza Jaca, PESEL 79121613015, zamieszkały: ul. 3 Maja 5/10, 33-100 Tarnów - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 369/16, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, oraz że plan ten można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości sędziemu komisarzowi, można zgłaszać sędziemu komisarzowi zarzuty przeciwko ostatecznemu planowi podziału funduszów masy upadłości. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55695

Dodano: 2018-12-12 11:04:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Worwąg-Żydołowicz Iwona w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 55696. Worwąg-Żydołowicz Iwona. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 13/17. [BMSiG-55394/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Iwony Worwąg-Żydołowicz (PESEL: 73041704826), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 13/17), zawiadamia o sporządzeniu przez Syndyka Masy Upadłości odrębnego planu podziału funduszy masy upadłości kwoty uzyskanej z likwidacji nieruchomości upadłej o powierzchni 253 m2 , położonej w Lubinie przy ul. prof. Józefa Zwierzyckiego 37, tj. nieruchomości gruntowej zabudowanej domem jednorodzinnym w zabudowie szeregowej o powierzchni użytkowej 184,57 m2 , dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Lubinie Księga Wieczysta KW nr LE1U/00043475/7, wraz z wyposażeniem oraz że odrębny plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 19 w pokoju 206 „a” i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia upadła i osoby uprawnione do zaspokojenia z sumy uzyskanej ze sprzedaży mogą wnieść zarzuty przeciwko odrębnemu planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55696

Dodano: 2018-12-12 11:05:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

FHU Bilans Małgorzata Machalica w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 55697. Machalica Małgorzata prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Machalica Małgorzata FHU BILANS w Bronowie. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 17/14/1. [BMSiG-55238/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że Syndyk masy upadłości dłużnika Małgorzaty Machalica prowadzącej działalność gospodarczość pod nazwą Machalica Małgorzata FHU Bilans w Bronowie w upadłości likwidacyjnej, w toku prowadzonego pod sygn. akt X GUp 17/14/1, postępowania upadłościowego złożył Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w sekretariacie tut. Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia, przysługuje prawo wniesienia zarzutów przeciwko temu planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55697

Dodano: 2018-12-12 11:05:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Krawczuk Krzysztof Top-Trans Transport i Spedycja w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 55698. Krawczuk Krzysztof prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TOP-TRANS Transport i Spedycja w upadłości likwidacyjnej w Iławie. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 5/12. [BMSiG-55297/2018] Sędzia Komisarz Masy Upadłości Krzysztofa Krawczuk prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „TOP-TRANS” Transport i Spedycja w Iławie w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 5/12, zawiadamia, iż został wyłożony ostateczny plan podziału, który można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 21 (pokój 15) i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnieść do Sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55698

Dodano: 2018-12-12 11:06:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe PAPIRUS II Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 55699. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE „PAPIRUS II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Stargardzie. KRS 0000148115. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 marca 2003 r., sygn. akt XII GUp 33/16. [BMSiG-55365/2018] W związku ze sporządzeniem i przekazaniem sędziemu komisarzowi przez syndyka w dniu 9 listopada 2018 roku częściowego planu podziału funduszów masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego „Papirus II” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Stargardzie, w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt XII GUp 33/16 - sędzia komisarz ogłasza, iż został on wyłożony do wglądu w Sekretariacie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, ul. Narutowicza 19, pokój 110, oraz poucza o prawie złożenia do Sędziego komisarza zarzutów, co do częściowego planu podziału w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w dzienniku „Gazeta Wyborcza” - wydanie lokalne i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55699

Dodano: 2018-12-12 11:06:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Radecki Zygmunt w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 55700. Radecki Zygmunt. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 337/16. [BMSiG-55350/2018] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XI GUp 337/16 został sporządzony przez Syndyka ostateczny plan podziału (z dnia 16 listopada 2018 r.) w toku postępowania upadłościowego upadłego Zygmunta Radeckiego (PESEL: 39043005358), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Plan ten można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się upadłego i wierzycieli, iż służy im prawo wniesienia zarzutów do planu podziału w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55700

Dodano: 2018-12-12 11:06:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

BUDOCOMPLEX Dariusz Szymczyk w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 55701. Szymczyk Dariusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Budocomplex” Dariusz Szymczyk w Rudzie Śląskiej. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 33/15. [BMSiG-55216/2018] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 33/15, dotyczącej upadłości BUDOCOMPLEX Dariusz Szymczyk w upadłości likwidacyjnej, w Rudzie Śląskiej przy ulicy Piastowskiej 1, syndyk sporządził ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie XII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23, i w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnieść przeciwko planowi podziału zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55701

Dodano: 2018-12-12 11:07:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Gackowska Czesława w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 55702. Gackowska Czesława. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 201/17. [BMSiG-55228/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie o sygn. akt XV GUp 201/17 umorzył postępowanie upadłościowe Czesławy Gackowskiej (PESEL 52061808909), nieprowadzącej działalności gospodarczej. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55702

Dodano: 2018-12-13 07:50:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Kielbratowska Helena w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 55703. Kielbratowska Helena. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 260/16. [BMSiG-55198/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 15.11.2018 r. w sprawie o sygn. akt XV GUp 260/16 umorzył postępowanie upadłościowe dłużniczki Heleny Kielbratowskiej (PESEL 48103105882) nieprowadzącej działalności gospodarczej. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55703

Dodano: 2018-12-13 07:51:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Grzelak Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 55704. Grzelak Andrzej. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 65/17. [BMSiG-55398/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 listopada 2018 roku, sygn. akt XI GUp 65/17, umorzył postępowanie upadłościowe prowadzone wobec Andrzeja Grzelaka, nr PESEL: 64050114995, zamieszkałego w miejscowości Nowe Dwory, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Poucza się o możliwości złożenia zażalenia, które należy wnieść do tutejszego Sądu w terminie 7 dni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55704

Dodano: 2018-12-13 07:52:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

TB Opakowania S.A. w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 55705. „TB OPAKOWANIA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ” w Tczewie. KRS 0000263078. SĄD REJONOWY GAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 września 2006 r., sygn. akt VI GUp 7/10. [BMSiG-55339/2018] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym spółki TB Opakowania S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Tczewie (sygn. akt VI GUp 7/10) informuje, iż postanowieniem z dnia 6 listopada 2018 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego spółki TB Opakowania S.A. w upadłości likwidacyjnej. Na przedmiotowe postanowienie przysługuje zażalenie, które można złożyć w terminie 7 dni od daty jego obwieszczenia do Sądu Okręgowego w Gdańsku za pośrednictwem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55705

Dodano: 2018-12-13 07:53:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Bazylko Arkadiusz w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu zobowiązań Upadłego

Poz. 55709. Bazylko Arkadiusz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 184/16. [BMSiG-54839/2018] Postanowieniem z dnia 10 października 2018 r. Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie V GUp 184/16 postanowił: 1. umorzyć powstałe przed dniem 8 listopada 2016 r. zobowiązania upadłego Arkadiusza Bazylko, PESEL 77121307639, bez ustalenia planu spłaty wierzycieli; 2. tymczasowo pokrytymi przez Skarb Państwa kosztami postępowania upadłościowego obciążyć Skarb Państwa. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55709

Dodano: 2018-12-13 07:54:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Duś Beata w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 55710. Duś Beata. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 18/18 of. [BMSiG-55150/2018] Syndyk masy upadłości Beaty Duś, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w toku prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postępowania upadłościowego (sygn. akt VIII GUp 18/18 of), ogłasza sprzedaż objętego masą upadłości udziału w 1/2 części we współwłasności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 14, składającego się z trzech pokojów, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc, o powierzchni użytkowej 48,7 m2 , umiejscowionego w budynku mieszkalnym wielolokalowym położonym w Oławie przy ul. Pałacowej 3, który to lokal stanowi odrębną nieruchomość, związaną z wynoszącym 823/10.000 udziałem w nieruchomości wspólnej - prawie użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej (WR1O/00015269/5) oraz wspólnych częściach budynku i urządzeniach, dla której to nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy w Oławie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr WR1O/00015296/3. Opisany udział w 1/2 części we współwłasności nieruchomości lokalowej podlega sprzedaży za cenę nie mniejszą (brutto) niż 47.000 zł (czterdzieści siedem tysięcy złotych) - cena wywoławcza. Sprzedaż odbywa się w drodze nieograniczonego pisemnego przetargu ofertowego. Oferty na zakup udziału w 1/2 części we współwłasności nieruchomości lokalowej zawierające oświadczenia i dokumenty określone w Regulaminie Sprzedaży należy składać do dnia 7 stycznia 2019 r., do godz. 1500, bezpośrednio w Kancelarii Syndyka pod adresem: Kancelaria Syndyka, ul. św. Mikołaja 59-60/7, 50-127 Wrocław, lub drogą pocztową na wyżej wskazany adres (w przypadku składania oferty drogą pocztową o terminie jej złożenia decyduje data wpływu do biura). Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 8 stycznia 2019 r., o godz. 1200, w Kancelarii Syndyka. Warunkiem wzięcia udziału w sprzedaży jest prawidłowe złożenie pisemnej oferty zakupu w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg Duś” oraz wpłacenie w terminie zakreślonym do składania ofert wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej na rachunek bankowy nr 77194010763186721400040000 w Credit Agricole Bank Polska S.A. ze wskazaniem, iż kwota wpłacana jest tytułem wadium. W przypadku wpłynięcia kilku ofert wiążąca pozostaje oferta zawierająca najwyższą cenę, przy czym bezpośrednio po otwarciu ofert Syndyk może - w celu sprzedaży przedmiotu przetargu za jak najkorzystniejszą cenę - zarządzić dodatkowy przetarg ustny (licytację), w którym ceną wywoławczą będzie najwyższa cena z ofert pisemnych, a uczestnikami licytacji będą osoby, które złożyły oferty pisemne i które stawiły się w dacie otwarcia ofert osobiście lub przez pełnomocników. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny oraz prawo do swobodnego wyboru oferty, jeżeli oferenci zaoferują tę samą cenę. Szczegółowe warunki sprzedaży i wymagania co do oferty są zawarte w Regulaminie Sprzedaży, który jest udostępniany zainteresowanym w Kancelarii Syndyka oraz na stronie internetowej www.syndyk-milek.pl, a także jest przesyłany zainteresowanym drogą mailową po uprzednim zgłoszeniu pod adresem e-mail: kancelaria@milek.com.pl chęci jego otrzymania. Informacje o przedmiocie i zasadach sprzedaży można także uzyskać pod nr tel. 71 783 99 38. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55710

Dodano: 2018-12-13 07:55:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kamińska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 55712. Kamińska Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 148/18. [BMSiG-55145/2018] Obwieszczenie o przetargu nr 1 Syndyk Masy Upadłości Katarzyny Kamińskiej zaprasza do udziału w przetargu na sprzedaż: - prawa własności nieruchomości, stanowiącej prawo do lokalu mieszkalnego nr 19, o powierzchni użytkowej 55,68 m2 , położonej w Warszawie przy ul. Obrońców Tobruku 28, wraz z udziałem wielkości 5568/1378729 w nieruchomości wspólnej, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi akta Księgi Wieczystej nr KW WA1M/00439208/8, - wraz z udziałem 1/135 części w prawie własności lokalu niemieszkalnego - garażu podziemnego, położonego w Warszawie przy ul. Obrońców Tobruku 28, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie prowadzi Księgę Wieczystą pod nr KW WA1M/00441761/9, - łącznie z ruchomościami stanowiącymi wyposażenie ww. lokalu, objętymi spisem inwentarza z dnia 10 kwietnia 2018 r. pod poz. 3-27. Łączna cena wywoławcza ww. przedmiotu sprzedaży wynosi nie mniej niż 463.830,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści złotych) netto, przy czym cena prawa własności nieruchomości lokalowej wraz z udziałem wielkości 1/135 w prawie własności lokalu niemieszkalnego (garaż podziemny) stanowi łącznie kwotę 456.270,00 zł netto, zaś cena ruchomości stanowi kwotę 7.560,00 zł netto. Syndyk przewiduje łączną sprzedaż ww. składników masy upadłości. Zainteresowani winni składać oferty w formie pisemnej wraz z wymaganymi dokumentami w kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający bez jej otwarcia zapoznanie się z ofertą. Kopertę z ofertą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA nr 1 w postępowaniu upadłościowym” z podaniem sygnatury akt sprawy „X GUp 148/18”. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 stycznia 2019 r. w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, lub przesłać listem poleconym na adres ww. Sądu (decyduje data wpływu oferty do Sądu). Oferta powinna zawierać w szczególności dokładne oznaczenie składającego ofertę, oferowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza oraz oświadczenia oferenta określone w Warunkach przetargu. Warunkiem złożenia oferty jest wpłata wadium w kwocie 46.000,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości 81 1090 1447 0000 0001 3600 2877 z dopiskiem „Przetarg nr 1 - sygn. akt. X GUp 148/18” najpóźniej do dnia 17 stycznia 2019 roku. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 24 stycznia 2019 r., godz. 900, w sali nr 14 w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A. Operat dotyczący nieruchomości i szczegółowe warunki przetargu dostępne są do wglądu w Kancelarii Syndyka, w biurze, w Warszawie przy ul. Żurawiej 32/34 lok. 521, oraz w biurze w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 5a/1, a także na stronie internetowej Syndyka: www.kancelariagrenda.pl. Istnieje możliwość przesłania ww. dokumentów drogą mailową w wersji pdf. Sędzia komisarz oraz Syndyk Masy Upadłości zastrzegają sobie prawo zmiany terminu otwarcia ofert lub odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia, w całości lub części, w każdym czasie, bez podania przyczyny. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55712

Dodano: 2018-12-13 07:56:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kamińska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 55713. Kamińska Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 148/18. [BMSiG-55153/2018] Obwieszczenie o przetargu nr 2 Syndyk Masy Upadłości Katarzyny Kamińskiej zaprasza do udziału w przetargu na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Iłży przy ul. św. Franciszka, o powierzchni 1,8675 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lipsku prowadzi Księgę Wieczystą pod nr KW RA1L/00055105/5. Cena wywoławcza ww. przedmiotu sprzedaży wynosi nie mniej niż 29.700,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset złotych) netto. Zainteresowani winni składać oferty w formie pisemnej wraz z wymaganymi dokumentami w kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający bez jej otwarcia zapoznanie się z ofertą. Kopertę z ofertą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA nr 2 w postępowaniu upadłościowym” z podaniem sygnatury akt sprawy „X GUp 148/18”. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 stycznia 2019 r. w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, lub przesłać listem poleconym na adres ww. Sądu (decyduje data wpływu oferty do Sądu). Oferta powinna zawierać w szczególności dokładne oznaczenie składającego ofertę, oferowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza oraz oświadczenia oferenta określone w Warunkach przetargu. Warunkiem złożenia oferty jest wpłata wadium w kwocie 2.970,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych) na rachunek bankowy masy upadłości 81 1090 1447 0000 0001 3600 2877 z dopiskiem „Przetarg nr 2 - sygn. akt. X GUp 148/18” najpóźniej do dnia 17 stycznia 2019 roku. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 24 stycznia 2019 r., godz. 910, w sali nr 14 w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A. Operat dotyczący nieruchomości i szczegółowe warunki przetargu dostępne są do wglądu w Kancelarii Syndyka w biurze, w Warszawie przy ul. Żurawiej 32/34 lok. 521, oraz w biurze w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 5a/1, a także na stronie internetowej Syndyka: www.kancelariagrenda.pl. Istnieje możliwość przesłania ww. dokumentów drogą mailową w wersji pdf. Sędzia komisarz oraz Syndyk Masy Upadłości zastrzegają sobie prawo zmiany terminu otwarcia ofert lub odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia, w całości lub części, w każdym czasie, bez podania przyczyny. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55713

Dodano: 2018-12-13 07:57:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kamińska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 55714. Kamińska Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 148/18. [BMSiG-55156/2018] Obwieszczenie o przetargu nr 3 Syndyk Masy Upadłości Katarzyny Kamińskiej zaprasza do udziału w przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości o powierzchni 663 m2 , zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, o powierzchni użytkowej 126,4 m2 , składającej się z działki ewidencyjnej nr 27/1, położonej w Radomiu przy ul. Kurpińskiego 12, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu prowadzi Księgę Wieczystą pod nr KW RA1R/00005291/5. Cena wywoławcza ww. przedmiotu sprzedaży wynosi nie mniej niż 287.000,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) netto. Zainteresowani winni składać oferty w formie pisemnej wraz z wymaganymi dokumentami w kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający bez jej otwarcia zapoznanie się z ofertą. Kopertę z ofertą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA nr 3 w postępowaniu upadłościowym” z podaniem sygnatury akt sprawy „X GUp 148/18”. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 stycznia 2019 r. w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, lub przesłać listem poleconym na adres ww. Sądu (decyduje data wpływu oferty do Sądu). Oferta powinna zawierać w szczególności dokładne oznaczenie składającego ofertę, oferowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza oraz oświadczenia oferenta określone w Warunkach przetargu. Warunkiem złożenia oferty jest wpłata wadium w kwocie 28.700,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy siedemset złotych) na rachunek bankowy masy upadłości 81 1090 1447 0000 0001 3600 2877 z dopiskiem „Przetarg nr 3 - sygn. akt. X GUp 148/18” najpóźniej do dnia 17 stycznia 2019 roku. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 24 stycznia 2019 r., godz. 920, w sali nr 14 w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A. Operat dotyczący nieruchomości i szczegółowe warunki przetargu dostępne są do wglądu w Kancelarii Syndyka w biurze, w Warszawie przy ul. Żurawiej 32/34 lok. 521, oraz w biurze w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 5a/1, a także na stronie internetowej Syndyka: www.kancelariagrenda.pl. Istnieje możliwość przesłania ww. dokumentów drogą mailową w wersji pdf. Sędzia komisarz oraz Syndyk Masy Upadłości zastrzegają sobie prawo zmiany terminu otwarcia ofert lub odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia, w całości lub części, w każdym czasie, bez podania przyczyny. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55714

Dodano: 2018-12-13 07:57:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Samojłowicz Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 55715. Samojłowicz Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 167/18. [BMSiG-55130/2018] Syndyk masy upadłości Anny Samojłowicz, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda z wolnej ręki w postępowaniu o sygnaturze akt X GUp 167/18 prawo własności do lokalu mieszkalnego nr 165 położonego w Warszawie przy ulicy Gwiaździstej 15A wraz z miejscem postojowym w garażu podziemnym, dla których to Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie prowadzi Księgi Wieczyste o numerach WA1M/00466655/4 i WA1M/00462900/9. Opisy i oszacowania zostały sporządzone przez biegłego rzeczoznawcę i złożone do akt postępowania. Cena wywoławcza wynosi 500.000 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych). Wadium w wysokości w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) należy wpłacić na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej nr 15 8923 0008 0131 3646 3012 0001, z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt X GUp 167/18” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy. Oferta - pod rygorem jej odrzucenia - powinna spełniać warunki określone są w Regulaminie postępowania dostępnym w kancelarii syndyka przy ul. Ostrobramskiej 101 w Warszawie, lok. 231B (kancelaria.zbigniew.szymczyk@gmail.com, tel. 535-833-748, 536-171-998, 605-484-000). Oferty należy składać do dnia 27 grudnia 2018 r., do godziny 1400, w kancelarii syndyka w Warszawie, ul. Ostrobramska 101 lok. 231B. Decydująca jest data wpływu oferty, oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Syndyka Zbigniewa Szymczyka wraz z podaniem sygnatury akt X GUp 167/18 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA w postępowaniu upadłościowym X GUp 167/18” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 28 grudnia 2018 r., o godzinie 1200, w Kancelarii Notarialnej Edyta Niemirska Agata Redlicka-Skupińska Notariusze s.c. w Warszawie, przy ul. Wilczej 33 lok. 23. Operaty szacunkowe sporządzone przez biegłego rzeczoznawcę Katarzynę Młynarczyk, z dnia 27 kwietnia 2018 roku są udostępnione do wglądu w Kancelarii syndyka Zbigniewa Szymczyka, ul. Ostrobramska 101 lok. 231B, Warszawa, w dni robocze od poniedziałku do czwartku, w godz. 1100-1300, oraz w aktach sprawy sygn. akt X GUp 167/18 w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55715

Dodano: 2018-12-13 07:57:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Wołominie w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 55717. SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA W WOŁOMINIE W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Wołominie. KRS 0000058805. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 listopada 2001 r., sygn. akt X GUp 87/15. [BMSiG-55140/2018] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie z siedzibą w Wołominie, sygn. akt X GUp 87/15, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego stosownie do treści art. 437 ust. 2 w zw. z art. 441a ust. 4 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2016 r. (dalej również „PU”) postanowieniem z dnia 6 grudnia 2018 r. postanowił określić następujące warunki nabycia przedsiębiorstwa bankowego Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie przez inne banki lub spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe: REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRZEDSIĘBIORSTWA BANKOWEGO SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ W WOŁOMINIE W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WOŁOMINIE 1. Przetarg odbywa się na podstawie ustawy Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym w dniu ogłoszenia upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wołominie (dalej również jako „SKOK Wołomin”), tj. według stanu prawnego obowiązującego przed dniem 1 stycznia 2016 r. 2. Przedmiotem przetargu jest przedsiębiorstwo bankowe SKOK Wołomin opisane w opisie i oszacowaniu przedsiębiorstwa SKOK Wołomin z dnia 31 sierpnia 2017 r. sporządzonym przez Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania z siedzibą w Szczecinie (dalej: „Opis i Oszacowanie”). 3. W skład przedsiębiorstwa SKOK Wołomin będącego przedmiotem sprzedaży wchodzą aktywa, w tym w szczególności: a) nieruchomości, w tym nieruchomości rolne; b) ruchomości; c) środki trwałe i wyposażenie; d) zapasy; e) wartości niematerialne i prawne; f) należności i roszczenia, w szczególności wynikające z udzielonych kredytów i pożyczek, przy czym w stosunku do większości należności i roszczeń stanowiących główny składnik przedsiębiorstwa jest wszczęte i toczy się postępowanie sądowe o zapłatę z powództwa syndyka; g) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo SKOK Wołomin; h) środki pieniężnie znajdujące się w masie upadłości w wysokości 356.237,15 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych piętnaście groszy); i) środki pieniężne (przychody) uzyskane przez SKOK Wołomin od dnia 1 stycznia 2019 r. (włącznie z tym dniem), według stanu na dzień zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa SKOK Wołomin. 4. Sprzedaż przedsiębiorstwa SKOK Wołomin nie obejmuje opisanych w Opisie i Oszacowaniu: a) środków pieniężnych znajdujących się w masie upadłości (w gotówce i na rachunkach bankowych) na dzień sprzedaży, z wyłączeniem środków określonych w pkt 3 lit. h oraz lit. i; b) udziałów w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo Kredytowej z siedzibą w Sopocie; c) aktywów opisanych w Opisie i Oszacowaniu spieniężonych lub zrealizowanych do dnia 31 grudnia 2018 r. (włącznie z tym dniem); d) dokumentacji podlegającej archiwizacji, w tym m.in. wytworzonej w toku postępowania upadłościowego SKOK Wołomin; e) składników majątku niepodlegających bądź wyłączonych ze sprzedaży na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa; f) składników majątku nieistniejących na dzień ogłoszenia o przetargu. 5. Opis i Oszacowanie jest do wglądu w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (tel. 22 639 45 55) oraz w aktach sprawy X GUp 87/15 - w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. 6. Cena wywoławcza: 1,00 zł (słownie: jeden złoty). 7. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 25 marca 2019 r., w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do sądu, nie zaś nadania). 8. Bezwarunkowa oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, a ta koperta umieszczona w zamkniętej drugiej kopercie o większym formacie. Każda z kopert winna być zaadresowana do wyżej wymienionego Sądu, koniecznie z podaniem sygnatury akt „X GUp 87/15” oraz wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. 9. Oferta zakupu bezwarunkowo musi zostać złożona w języku polskim oraz musi zawierać: a) dokładne oznaczenie składającego ofertę (bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową) - firmę, siedzibę, adres, numer w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub w innym właściwym rejestrze; b) oświadczenie oferenta, że wszystkie wpisy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (ewentualnie innego stosownego rejestru) są aktualne, oraz że nie zostało w stosunku do oferenta wszczęte postępowanie upadłościowe ani likwidacyjne; c) czytelne podpisy osób uprawnionych do działania w imieniu oferenta; d) oferowaną cenę (dokładne oznaczenie kwoty) równą, co najmniej cenie wywoławczej; e) oryginał aktualnego wypisu z KRS-u lub informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego; f) wszelkie pełnomocnictwa, zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę oferenta, jego reprezentanta lub pełnomocnika są wymagane dla złożenia oferty; g) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z regulaminem przetargu, nie wnosi do jego treści żadnych zastrzeżeń i spełnia warunki określone tym regulaminem; h) zobowiązanie do pokrycia przez kupującego wszelkich kosztów i opłat związanych z nabyciem przedmiotu przetargu oraz zawarciem umowy sprzedaży; i) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanego przedmiotu sprzedaży (przedsiębiorstwa bankowego) oraz z Opisem i Oszacowaniem i nie wnoszeniu z tego tytułu żadnych zastrzeżeń; j) oświadczenie, że przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że skutkiem nabycia przedsiębiorstwa SKOK Wołomin, którego głównym składnikiem są należności i roszczenia w stosunku, do których zostało wszczęte i toczy się postępowanie sądowe o ich zapłatę z powództwa syndyka może być umorzenie wszczętych postępowań po prawomocnym zakończeniu postępowania upadłościowego, zaś w skutek umorzenia postępowania sądowego w związku z utratą przez stronę zdolności sądowej (co dotyczy syndyka jako strony po wygaśnięciu jego funkcji w skutek prawomocnego zakończenia przez sąd upadłościowy postępowania upadłościowego) nie są zachowane skutki jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa w tym nie dochodzi do przerwania biegu przedawnienia roszczeń objętych sporem, oraz że nie będzie rościł z tego powodu jakichkolwiek pretensji; k) oświadczenie, że przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że stan przedsiębiorstwa na dzień przetargu i dzień zwarcia umowy będzie się różnił od stanu przedsiębiorstwa opisanego w Opisie i Oszacowaniu, co w szczególności dotyczy wolumenu należności i roszczeń w stosunku, do których zostały wszczęte, toczą się lub zakończyły postępowania sądowe o zapłatę z powództwa syndyka; l) oświadczenie, że przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że od dnia zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa SKOK Wołomin syndyk nie będzie ponosił kosztów związanych z prowadzeniem postępowań sądowych i egzekucyjnych wszczętych i prowadzonych przez syndyka; m) oświadczenie, iż akceptuje fakt, że z dniem zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa bankowego SKOK Wołomin, stosownie do art. 438 PU nabywca przedsiębiorstwa bankowego przejmuje zobowiązania SKOK Wołomin z tytułu rachunków bankowych w kwocie nie niższej niż 119.703.523,53 zł (słownie: sto dziewiętnaście milionów siedemset trzy tysiące pięćset dwadzieścia trzy złote i pięćdziesiąt trzy grosze); n) oświadczenie, że oferent w przypadku zatwierdzenia wyboru jego oferty złoży w umowie sprzedaży oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu umowy na dzień zawarcia umowy sprzedaży; o) dowód wpłacenia wadium; p) podanie nazwy banku, jego siedziby i numeru konta bankowego, na który syndyk SKOK Wołomin winien zwrócić wadium wpłacone przez oferenta, o ile jego oferta nie została przyjęta, zostanie odrzucona względnie syndyk SKOK Wołomin odstąpi od procedur sprzedaży w trybie przetargowo-aukcyjnym lub je unieważni. 10. Wszelkie dokumenty załączone do oferty, jeżeli nie zostały sporządzone w języku polskim, powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem przysięgłym. 11. Oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych procedur sprzedaży i nie będzie podlegała dalszemu merytorycznemu rozpoznaniu, jeżeli nie będzie spełniała łącznie wszystkich wymogów określonych w niniejszym Regulaminie, oferowała będzie cenę niższą od ceny wskazanej treścią obwieszczenia publicznego, zostanie złożona po określonym treścią niniejszego Regulaminu terminie lub oferent nie wpłaci wadium w wysokości określonej treścią Regulaminu, względnie uchybi terminowi jego wpłacenia. 12. Najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert oferent zobowiązany jest, wpłacić wadium w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na rachunek masy upadłości: Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Wołominie w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wołominie, ul. Legionów 29, 05-200 Wołomin, Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie 04 1750 0009 0000 0000 0468 6675. 13. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 marca 2019 r., w gmachu Sądu, w sali nr 14, o godz. 1330. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego Komisarza i oferentów. 14. Po stwierdzeniu, iż złożone, co najmniej dwie oferty spełniają warunki formalne przewidziane wyżej, syndyk obligatoryjnie przeprowadzi w dniu i miejscu otwarcia ofert, aukcję (przetarg ustny) na następujących warunkach: a) cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji; b) oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył ofertę korzystniejszą; c) licytacja odbywa się w ten sposób, że prowadzący ją syndyka rozpoczyna od ceny wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe, z tym że podwyższenie ceny nie może być mniejsze niż wynosi ustalona w warunkach przetargu kwota postąpienia; d) postąpienie w licytacji ustala się na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych); e) syndyk wybiera ofertę uczestnika licytacji (udziela przybicia), który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył (trzecie powtórzenie zaoferowanej ceny jest równoznaczne z jej przyjęciem); f) jeżeli tylko jedna oferta będzie spełniała warunki formalne dopuszczenia do licytacji, syndyka udzieli jej przybicia; g) wybór oferty przez syndyka jest prawnie skuteczny po zatwierdzeniu go przez Sędziego Komisarza. 15. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 4 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sędziego Komisarza o zatwierdzeniu wyboru przez syndyka oferty, zawrzeć umowę sprzedaży, a rachunek masy upadłości winien być uznany całą zaoferowaną kwotą najpóźniej na trzy dni przed podpisaniem umowy, przy czym nie spełnia tego warunku polecenie zapłaty, lecz wyłącznie wpływ kwoty na rachunek wskazany w niniejszym regulaminie. 16. Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadkach, gdy: a ) wygrywający oferent nie wpłaci całości kwoty w sposób i w terminie wskazanym w pkt 10 lub b) wygrywający oferent nie zawrze umowy sprzedaży w terminie wskazanym w pkt 10. 17. Wadium zostanie niezwłocznie zwrócone oferentom po przeprowadzeniu aukcji, a wadium wygrywającego oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży przedsiębiorstwa, z zastrzeżeniami wynikającymi z pkt 11. Pozostała część wadium zostanie zwrócona wygrywającemu oferentowi. 18. Kupujący przedsiębiorstwo nabywa je w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego (art. 317 PU), z wyłączeniem zobowiązań z tytułu rachunków bankowych, o których mowa w art. 438 ust. 1 PU, które to zobowiązania Kupujący przejmuje. 19. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący. Syndyk zastrzega sobie prawo wyboru notariusza, u którego nastąpi podpisanie umowy sprzedaży przedsiębiorstwa. 20. Syndyk ma zastrzeżone dla siebie prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny z modyfikacjami wynikającymi z przepisów ustawy Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2016 r. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55717

Dodano: 2018-12-13 07:59:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Obecny Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 55718. Obecny Andrzej. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 161/18. [BMSiG-55400/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącego działalności gospodarczej Andrzeja Obecnego, nr PESEL 70111211592 (sygn. akt VIII GUp 161/18), ogłasza, że syndyk przekazał mu opis i oszacowanie wchodzącego w skład masy upadłości prawa własności lokalu niemieszkalnego - boksu garażowego nr 23, położonego we Wrocławiu przy ul. Ratyńskiej, o powierzchni użytkowej 16,56 m2 wraz z udziałem we wspólnych częściach budynku i w prawie własności gruntu (Księga Wieczysta nr WR1K/00150328/1). Złożony do akt postępowania opis i oszacowanie można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia- -Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do Sędziego komisarza w terminie tygodniowym od daty ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55718

Dodano: 2018-12-13 08:00:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Dybus Olga w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 55719. Dybus Olga. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 49/16. [BMSiG-55347/2018] Zarządzeniem z dnia 21 listopada 2018 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Olgi Dybus, sygn. akt V GUp 49/16, ogłasza o ukończeniu i przekazaniu Sędziemu komisarzowi przez Syndyka opisu i oszacowania wchodzących w skład masy upadłości: - udziału do 1/2 w prawie własności trzech nieruchomości położonych w miejscowości Brzeźce, gmina Białobrzegi, - udziału do 1/2 części w prawie własności nieruchomości położonej w miejscowości Strzebowiska, gmina Cisna, - udziału do 1/2 części w prawie własności nieruchomości położonej w miejscowości Wólka Domaniowska, gmina Przytyk, - nieruchomości położonej w Radomiu, - udziału do 18/738 części w prawie własności nieruchomości położonej w Radomiu. Każdemu zainteresowanemu przysługuje prawo do wniesienia zarzutów na opis i oszacowanie. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o ich ukończeniu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55719

Dodano: 2018-12-13 08:00:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Centrum Szkoleniowo-Rekreayjne DWOREK KOŚCIUSZKI Władysław Korpacki w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 55720. Korpacki Władysław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Szkoleniowo-Rekreacyjne „Dworek Kościuszki” Władysław Korpacki w Sosnowicy. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarcza dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 7/17. [BMSiG-55127/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Władysława Korpackiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Szkoleniowo- -Rekreacyjne „Dworek Kościuszki” Władysław Korpacki w Sosnowicy, ul. Hetmańska 6, 21-230 Sosnowica (sygn. akt IX GUp 7/17), odbędzie się przetarg ofertowy pisemny nieograniczony, w trybie którego dokonana będzie sprzedaż przedsiębiorstwa Władysława Korpackiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Szkoleniowo- -Rekreacyjne „Dworek Kościuszki” Władysław Korpacki w Sosnowicy w całości, w rozumieniu art. 551 kc, z wyłączeniem środków pieniężnych zgromadzonych w masie upadłości oraz dokumentacji księgowej, pracowniczej, finansowej, handlowej niezbędnej do prowadzenia postępowania upadłościowego, w skład którego wchodzą: - Prawo własności działek o numerze ewidencyjnym 724/2 i 119, położonych w gminie Sosnowica, w powiecie parczewskim, w woj. Lubelskim, o łącznej powierzchni 0,68 ha, zabudowanych obiektem komercyjnym w budowie, dla którego to prawa w Sądzie Rejonowym we Włodawie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, urządzono Księgę Wieczystą nr LU1W/00023368/4, - Prawo własności zabudowanej działki o numerze ewidencyjnym 722/1, położonej w gminie Sosnowica, w powiecie parczewskim, w woj. Lubelskim, o łącznej powierzchni 1,69 ha, zabudowanej z założeniem dworsko-parkowym, dla którego to prawa w Sądzie Rejonowym we Włodawie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, urządzono Księgę Wieczystą nr LU1W/00029382/0, - Prawo własności działki o numerze ewidencyjnym 722/2, położonej w gminie Sosnowica, w powiecie parczewskim, w woj. Lubelskim, o łącznej powierzchni 0,20 ha, zabudowanej budynkami mieszkalnymi, dla którego to prawa w Sądzie Rejonowym we Włodawie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, urządzono Księgę Wieczystą nr LU1W/00039066/2, - Prawo własności niezabudowanej działki o numerze ewidencyjnym 322/3, położonej w gminie Sosnowica, powiecie parczewskim, w woj. Lubelskim, o łącznej powierzchni 0,26 ha, dla którego to prawa w Sądzie Rejonowym we Włodawie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych urządzono Księgę Wieczystą nr LU1W/00030571/2, - Prawo własności ruchomości wymienionych w załączniku nr 2 do wniosku syndyka. Oferty należy składać w terminie do dnia 08 stycznia 2019 roku, liczy się data wpływu oferty do Sądu Rejonowego Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (biuro podawcze sądu lub sekretariatu IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych), a posiedzenie w przedmiocie rozstrzygnięcia przetargu przez Sędziego komisarza odbędzie się w dniu 15 stycznia 2019 roku, o godz. 1200, sala XXIV. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55720

Dodano: 2018-12-13 08:01:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

ZARZĄDCA ANO (dawniej ARRADA) Sp. z o.o. Orzeł Sp. Komandytowo-Akcyjna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 55721. „ZARZĄDCA ANO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORZEŁ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ we Wrocławiu. KRS 0000327659. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 kwietnia 2009 r., sygn. akt XII GUp 3/15. [BMSiG-55268/2018] Syndyk Masy Upadłości „ZARZĄDCA ANO” Sp. z o.o. ORZEŁ S.K.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 3/15 Sędzia Komisarz na podstawie art. 320 pkt 1 Prawa upadłościowego i naprawczego zatwierdził warunki regulaminu II przetargu ofertowego na sprzedaż przedsiębiorstwa szczegółowo opisanego w opisie i oszacowaniu z 25 sierpnia 2017 r, które zostało sporządzone przez rzeczoznawcę majątkowego i załączone do regulaminu, za cenę nie niższą niż 85% wartości oszacowania, tj. 35.454.996,85 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 85/100) netto. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej, wiążącej i bezwarunkowej oferty w terminie miesiąca od daty publikacji w dzienniku „Gazeta Wyborcza” ogłoszenia prasowego o sprzedaży, do godziny 1400, w dniu upływu terminu składania ofert. Oferty należy składać na biurze „ZARZĄDCA ANO” przy ul. Siemianowickiej 97, 41-902 Bytom. W przypadku składania ofert drogą pocztową decyduje data i godzina wpływu. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego komisarza w dniu 9 stycznia 2019 r., godz. 1430, w budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, sala 112. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55721

Dodano: 2018-12-13 08:02:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dygała Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 55722. Dygała Tomasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 345/16. [BMSiG-55363/2018] Syndyk masy upadłości Tomasza Dygały, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt X GUp 345/16, obwieszcza o sprzedaży z wolnej ręki wchodzącej w skład masy upadłości udziału (7/32) w prawie własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewid. nr 68, obręb 0050 Stare Miasto, położonej przy ulicy Warzywnej 15 w Radomiu, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr RA1R/00007461/2. Minimalna cena sprzedaży wynosi 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych) brutto. Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 stycznia 2019 roku. Oferty należy składać osobiście w Kancelarii Notarialnej Pawła Ziemiańczyka w Warszawie (00-653) przy ul. Nowowiejskiej 10 lokal 2, lub przesłać je na adres tej Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii). We wskazanym wyżej terminie należy także dokonać wpłat wadium w wysokości 3.000,00 zł (przy czym decyduje data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym masy upadłości). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 stycznia 2019 roku, o godz. 930, w ww. Kancelarii Notarialnej Pawła Ziemiańczyka. Szczegółowe informacje dotyczące udziału oraz warunki jego sprzedaży można uzyskać pod adresem email: oferty@ wydrzynska.com.pl lub pod numerem telefonu (22) 643-77-92. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55722

Dodano: 2018-12-13 08:03:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Osiński Zdzisław w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 55723. Osiński Zdzisław. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 165/16. [BMSiG-55251/2018] Syndyk masy upadłości Zdzisława Osińskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XII GUp 165/16) informuje, że ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki 1/2 części udziału w nieruchomości gruntowej położonej w Ornontowicach dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr KA1M/00063302/0, po cenie nie niższej niż wartość oszacowania 1/2 części udziału, tj. 5.650,00 zł netto (pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100). Oferty należy składać w terminie 2 tygodni od ukazania się obwieszczenia o sprzedaży w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w Biurze Syndyka, w Wodzisławiu Śl., u. Kubsza 30, tel 32 4514434, gdzie można zapoznać się z oszacowaniem i warunkami składania ofert. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55723

Dodano: 2018-12-13 08:03:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Pacek Anita w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ustaleniu planu spłaty

Poz. 55724. Pacek Anita. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 36/17. [BMSiG-55317/2018] Sędzia komisarz masy upadłości Anity Pacek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt V GUp 36/17, informuje, iż postanowieniem z dnia 15 listopada 2018 roku: I. ustalił następujący plan spłat wierzycieli Anity Pacek - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 85121700260: Anita Pacek przeznaczy na zaspokojenie zobowiązań wierzycieli uznanych na liście wierzytelności, a niewykonanych w toku postępowania upadłościowego oraz tymczasowo pokrytych przez Skarb Państwa kosztów postępowania upadłościowego kwotę 550 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych) miesięcznie, uiszczając na rzecz: a) Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Elblągu kwotę 116 zł i 99 gr (słownie: sto szesnaście złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) miesięcznie tytułem kosztów postępowania upadłościowego, b) Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Elblągu kwotę 2 zł i 63 gr (słownie: dwa złote i sześćdziesiąt trzy grosze) miesięcznie tytułem wierzytelności wynikającej z treści listy wierzytelności, c) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Elblągu kwotę 284 zł i 94 gr (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt cztery grosze) miesięcznie; d) Stowarzyszenia „Centrum Ekonomicznego Pasłęka” w Pasłęku kwotę 112 zł i 56 gr (słownie: sto dwanaście złotych i pięćdziesiąt sześć groszy) miesięcznie; e) Energa-Obrót Spółki Akcyjnej w Gdańsku kwotę 32 zł i 87 gr (słownie: trzydzieści dwa złote i osiemdziesiąt siedem groszy) miesięcznie; - w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od dnia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia, przez okres 36 miesięcy; II. ustalił, że pozostała część zobowiązań upadłej Anity Pacek - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 85121700260, wobec wierzycieli wymienionych w pkt I (pierwszym) podpunkt a-e postanowienia oraz wobec wszystkich innych wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. przed dniem 5 lipca 2017 r., zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli jak w punkcie I (pierwszym) postanowienia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55724

Dodano: 2018-12-13 08:04:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Pękala Radosław w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 55725. Pękala Radosław. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 75/18 of. [BMSiG-55367/2018] Zarządzeniem z dnia 6 grudnia 2018 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Radosława Pękali (PESEL 80010606179) ogłasza o sporządzeniu opisu i oszacowania 2/4 udziału w prawie własności lokalu nr 12, o pow. 46,30 m2 , położonego w Szydłowcu przy ulicy Wschodniej 5, wchodzącego w skład masy upadłości i informuje o prawie przeglądania tego dokumentu przez każdego zainteresowanego w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1, oraz o prawie złożenia w terminie tygodnia do Sędziego komisarza zarzutów. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55725

Dodano: 2018-12-13 08:05:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Staszyńska Sylwia Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ustaleniu planu spłaty

Poz. 55726. Staszyńska Sylwia Anna. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 29/17 „of”. [BMSiG-55326/2018] Sędzia Komisarz masy upadłości Sylwii Anny Staszyńskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 29/17 „of” zawiadamia, iż prawomocnym postanowieniem z dnia 6 listopada 2018 r. Sąd: I. ustalił następujący plan spłat wierzycieli Sylwii Anny Staszyńskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 77092215582, Sylwia Anna Staszyńska przeznaczy na zaspokojenie zobowiązań wierzycieli uznanych na listach wierzytelności, a niewykonanych w toku postępowania upadłościowego: A) zgromadzone obecnie w masie upadłości środki w kwocie 16.143 zł i 82 gr (słownie: szesnaście tysięcy sto czterdzieści trzy złote osiemdziesiąt dwa grosze), uiszczając jednorazowo na rzecz wierzycieli z wyżej wskazanych środków kwotę odpowiadającą proporcjonalnemu udziałowi niezaspokojonej wierzytelności każdego z wierzycieli w ogólnej sumie wierzytelności niezaspokojonych w toku postępowania upadłościowego, tj. na rzecz: 1. Euro Banku Spółki Akcyjnej we Wrocławiu kwotę 129 zł i 15 gr (słownie: sto dwadzieścia dziewięć złotych i piętnaście groszy), 2. Banku Millennium Spółki Akcyjnej w Warszawie kwotę 14.681 zł i 19 gr (słownie: czternaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych i dziewiętnaście groszy); 3. Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w Warszawie kwotę 1.333 zł i 48 gr (słownie: jeden tysiąc trzysta trzydzieści trzy złote i czterdzieści osiem groszy); w terminie 1 (jednego) miesiąca od daty uprawomocnienia się niniejszego postanowienia; B) kwotę 400,00 zł (słownie: czterysta złotych) miesięcznie przez okres 36 miesięcy począwszy od dnia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia, uiszczając na rzecz poszczególnych wierzycieli do ostatniego dnia każdego miesiąca ratę w wysokości odpowiadającej proporcjonalnemu udziałowi niezaspokojonej wierzytelności każdego z wierzycieli w ogólnej sumie wierzytelności niezaspokojonych w toku postępowania upadłościowego, tj. na rzecz: a. Euro Banku Spółki Akcyjnej we Wrocławiu kwotę 3,20 zł (słownie: trzy złote i dwadzieścia groszy) miesięcznie; b. Banku Millennium Spółki Akcyjnej w Warszawie kwotę 363,76 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt sześć groszy) miesięcznie; c. Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w Warszawie kwotę 33 zł i 04 gr (słownie: trzydzieści trzy złote i cztery grosze) miesięcznie; II. ustalił, że pozostała część zobowiązań upadłej Sylwii Anny Staszyńskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 77092215582 wobec podmiotów wymienionych w pkt I (pierwszym) postanowienia oraz wobec wszystkich innych wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. przed dniem 7 sierpnia 2017 r., zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli jak w punkcie I (pierwszym) postanowienia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55726

Dodano: 2018-12-13 08:06:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Stufińska-Kędziora Angelika w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 55727. Stufińska-Kędziora Angelika. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 620/18. [BMSiG-55230/2018] Angelika Stufińska-Kędziora zamieszkała w Warszawie - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (X GUp 620/18). Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, iż w postępowaniu upadłościowym Angeliki Stufińskiej-Kędziory, zamieszkałej w Warszawie (sygn. akt X GUp 620/18) postanowieniem z dnia 5 grudnia 2018 r. zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego nr 1, o powierzchni użytkowej 161,56 m2 , położonego w budynku nr 80B w Warszawie przy ul. Twórczej, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr WA3M/00456492/4, wraz z udziałem 16156/257352 w nieruchomości wspólnej objętej Księgą Wieczystą nr WA3M/00079603/9, oraz ruchomości za cenę łączną nie niższą niż 714.870,00 zł brutto (słownie: siedemset czternaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych), z tym że cenę ruchomości ustalił na kwotę 1.760,00 (tysiąc siedemset sześćdziesiąt) złotych brutto. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 stycznia 2019 r. Każdy oferent przed złożeniem swej oferty zobowiązany jest do wpłaty wadium w kwocie 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł) przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Angeliki Stufińskiej-Kędziora w upadłości w mBanku o numerze: 50 1140 2004 0000 3802 7778 9223, z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt. X GUp 620/18, ul. Twórcza”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 stycznia 2019 roku w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, w sali nr 14, o godzinie 1315. Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą uzyskać informację dotyczące przedmiotu przetargu i zapoznać się z Regulaminem Przetargu w Kancelarii Syndyka w Piasecznie przy ul. Kineskopowej 1B lok. 1, pod tel. 733 28 28 26, w godzinach pracy kancelarii (pn-pt 9:00-17:00), e-mail: kancelaria@e-upadlosci.pl oraz na stronie www.e-upadlosci.pl. Z przedmiotem przetargu można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55727

Dodano: 2018-12-13 08:07:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

TEAM S. J. Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Wojciech Łukaszczyk w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 55728. TEAM SPÓŁKA JAWNA ZAKŁAD WYDAWNICZO-POLIGRAFICZNY WOJCIECH ŁUKASZCZYK W UPADŁOŚCI w Dziekanowie Leśnym. KRS 0000006633. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 kwietnia 2001 r., sygn. akt X GUp 595/17. [BMSiG-55324/2018] Team Spółka Jawna Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Wojciech Łukaszczyk w upadłości z siedzibą w Dziekanowie Leśnym - (XGUp 595/17) Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem dnia 20 listopada 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt X GUp 595/17, zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w gminie Łomianki, miejscowość Sadowa przy ul. Kolejowej 315, składająca się z trzech działek oznaczonych numerami 78/1, 80/1, 81/1, o łącznej powierzchni 4.810 m2 , zabudowana dwoma halami produkcyjno-magazynowymi, o łącznej powierzchni użytkowej 1.374,20 m2 , dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą WA1N/0054174/8, określając, iż cena wywoławcza wynosi 1.999.000 zł (słownie: milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych). Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lutego 2019 r. Każdy oferent przed złożeniem swej oferty zobowiązany jest do wpłaty wadium w kwocie 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości Team Sp. Jawna Zakład Wydawniczo-Poligraficzny W. Łukaszczyk w upadłości w banku BGŻ Paribas S.A. o numerze: 20 1600 1462 1831 1644 1000 0001, z dopiskiem „Przetarg Sadowa - sygn. akt. X GUp 595/17”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lutego 2019 roku w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, w sali nr 14, o godzinie 940. Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą uzyskać informację dotyczące przedmiotu przetargu i zapoznać się z Regulaminem Przetargu w Kancelarii Syndyka w Piasecznie przy ul. Kineskopowej 1B lok. 1, pod tel. 733 28 28 26 w godzinach pracy kancelarii (pn-pt 9:00-17:00), e-mail: kancelaria@e- -upadlosci.pl oraz na stronie www.e-upadlosci.pl. Z przedmiotem przetargu można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55728

Dodano: 2018-12-13 08:08:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Wasilewska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu zobowiązań Upadłego

Poz. 55729. Wasilewska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 15/15. [BMSiG-55295/2018] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., Wydział V Gospodarczy, ul. Fryderyka Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp., Wydział V Gospodarczy, sygn. akt V GUp 15/15 w sprawie dłużniczki - Wasilewskiej Małgorzaty, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w m.: 66-304 Brójce Lubuskie, PESEL 58081606907, wydał 23.10.2018 r. postanowienie o umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55729

Dodano: 2018-12-13 08:09:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Witkowski Rafał Adam w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ustaleniu planu spłaty

Poz. 55730. Witkowski Rafał Adam. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 34/17. [BMSiG-55311/2018] Sędzia komisarz masy upadłości Rafała Adama Witkowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt V GUp 34/17, informuje, iż postanowieniem z dnia 28 września 2018 roku: I. ustalił następujący plan spłaty wierzycieli Rafała Adama Witkowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 77021808830, w ten sposób, że Rafał Adam Witkowski przeznaczy na zaspokojenie zobowiązań wierzycieli uznanych na liście wierzytelności, a niewykonanych w toku postępowania upadłościowego, zgromadzone obecnie w masie upadłości środki w kwocie 6025,55 zł (słownie: sześć tysięcy dwadzieścia pięć złotych i pięćdziesiąt pięć groszy), uiszczając jednorazowo na rzecz wierzycieli: 1) Asekuracja Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Sopocie kwotę 592 zł i 71 gr (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt jeden groszy), 2) Telekom II FDM Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowo-akcyjnej w Koszalinie kwotę 661 zł i 82 gr (słownie: sześćset sześćdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt dwa grosze), 3) Provident Polska Spółki Akcyjnej w Warszawie kwotę 1.457 zł i 98 gr (słownie: jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy), 4) Corpus Iuris Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Warszawie kwotę 3.313 zł i 04 gr (słownie: trzy tysiące trzysta trzynaście złotych i cztery grosze), w terminie 1 (jednego) miesiąca od daty uprawomocnienia się niniejszego postanowienia; II. ustalił, że pozostała część zobowiązań upadłego Rafała Adama Witkowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 77021808830, wobec podmiotów wymienionych w pkt I (pierwszym) postanowienia oraz wobec wszystkich innych wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. przed dniem 28 września 2017 r., zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli jak w punkcie I (pierwszym) postanowienia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55729

Dodano: 2018-12-13 08:10:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Mennica-Metale Szlachetne S. A.

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 55807. „MENNICA-METALE SZLACHETNE” SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI w Warszawie. KRS 0000295229. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 stycznia 2008 r., sygn. akt X GRs 1/17. [BMSiG-55208/2018] OBWIESZCZENIE SĄDOWE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA SANACYJNEGO Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 20 listopada 2018 roku, sygn. akt X GRs 1/17, na posiedzeniu niejawnym umorzono postępowanie restrukturyzacyjne Mennicy-Metale Szlachetne S.A. z siedzibą w Radzyminie (wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000295229). Poucza się o przysługującym wierzycielom prawie do zażalenia, które można wnieść do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem tutejszego Sądu (art. 327 ust. 3 w zw. z art. 201 ust. 2 i 3 pr. rest.) oraz prawie do złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości, które przysługuje osobie uprawnionej do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego, a który można wnieść w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego (art. 334 ust. 1 pr. rest). Termin na wniesienie zażalenia wynosi dwa tygodnie i biegnie od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55807

Dodano: 2018-12-13 08:40:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Zakład Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A.

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 55809. ZAKŁAD BUDOWY MASZYN „ZREMB - CHOJNICE” SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI w Chojnicach. KRS 0000078076. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 stycznia 2002 r., sygn. akt VI GRp 12/17. [BMSiG-55193/2018] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie o sygn. akt VI GRp 12/17 został zatwierdzony układ przyjęty przez zgromadzenie wierzycieli w dniu 15 listopada 2018 r. w toku przyspieszonego postępowaniu układowego dłużnika Zakładu Budowy Maszyn „Zremb - Chojnice „ Spółki Akcyjnej z siedzibą w Chojnicach, o następującej treści: Wierzyciele podzieleni zostali na 3 grupy: Grupa nr 1 - obejmująca wierzycieli posiadających wierzytelności nieprzekraczające kwoty 5. 000,00 zł, Grupa nr 2 - obejmująca wszystkich pozostałych wierzycieli niezaliczonych do grup 1 i 3, Grupa nr 3 - obejmująca wierzycieli, których: 1) wierzytelności są zabezpieczone na składnikach majątku Spółki (dłużnika) w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia, o ile wierzyciel wyrazi zgodę na objęcie układem; 2) wierzytelności uprzywilejowane na mocy ustawy prawo restrukturyzacyjne to jest wierzytelności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie znajdujące pokrycia w ustanowionym zabezpieczeniu na majątku spółki, a objęte układem z mocy prawa oraz wierzytelności wobec Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile wyrazi on zgodę na objęcie układem ; 3) wierzytelności wynikające ze stosunku pracy (objęte układem tylko za zgodą wierzycieli); 4) wierzytelności z tytułu kluczowych dla działalności zawartych polis ubezpieczeniowych; 5) wierzytelności, które z racji przepisów szczególnych nie mogą być ujęte w grupie 2 to jest wierzytelności wobec Skarbu Państwa w tym Urzędu Skarbowego oraz jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego oraz innych które na mocy prawa nie mogą podlegać konwersji. Nadto zaspokojenie wierzycieli nastąpi wg poniższych reguł: A. umorzenie 100% odsetek, zarówno należnych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jak i po tym dniu, jak również całości należności ubocznych (jak koszty, opłaty, etc.) od wszystkich rodzajów zobowiązań - dotyczy to wszystkich wierzytelności przysługujących wierzycielom zaliczonym do grup 1-3, z wyłączeniem ZUS i FGŚP, w stosunku do których nastąpi spłata wszystkich odsetek oraz wszystkich innych zobowiązań zgodnie z propozycją układową określoną w pkt D poniżej. B. spłata 100% należności głównych wierzytelności z grupy nr 1 w terminie do trzech miesięcy od dnia, w którym uprawomocniło się postanowienie sądu o zatwierdzeniu układu. C. w stosunku do wierzytelności zaliczonych do grupy nr 2 - konwersja 100% należności głównych na akcje dłużnika, w trybie art. 169 ust. 3 i 4 Prawa restrukturyzacyjnego na następujących warunkach: 1. kapitał zakładowy spółki zostanie podwyższony o kwotę 1.377.294,50 zł, tj. z kwoty 4.361.250 zł do kwoty 5.738.544,50 zł w drodze emisji 2.754.589 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,50 zł każda (Akcje Serii „H”); 2. objęcie Akcji Serii H następuje z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki; 3. Akcje Serii H będą akcjami zwykłymi, na okaziciela. Akcje Serii H oraz wynikające z nich prawa do Akcji Serii H będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zarząd spółki zostanie upoważniony do zawarcia ze spółką Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii H i praw do Akcji Serii H w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW celem ich dematerializacji; 4. cena emisyjna jednej Akcji Serii H będzie równa wartości księgowej jednej akcji Spółki określonej w ostatnim opublikowanym przez Spółkę i zbadanym przez biegłego rewidenta rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym spółki aktualnym na dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego i wyniesie 1,20 zł. W związku z tym Akcje Serii H będą obejmowane w ten sposób, że każda pełna kwota wierzytelności względem spółki odpowiadająca cenie emisyjnej jednej akcji spółki będzie przedmiotem konwersji na 1 Akcję Serii H. Nadwyżka pomiędzy wartością nominalną obejmowanych akcji a ich ceną emisyjną zostanie przekazana na kapitał zapasowy. Reszta wierzytelności zostanie wypłacona wierzycielom zaliczonym do grupy 2 przelewem lub gotówką w terminie do 30 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu; 5. Akcje Serii H uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od roku obrotowego, w którym zarejestrowano je po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych; 6. Akcje Serii H i prawa do Akcji Serii H będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na tym rynku. Zarząd Spółki zostanie upoważniony do wystąpienia z wnioskami wymaganymi przez regulacje GPW w celu uzyskania dopuszczenia oraz wprowadzenia Akcji Serii „H” i praw do Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym, o którym mowa powyżej. D. w stosunku do wierzycieli zaliczonych do grupy 3 - spłata 100% wierzytelności głównych płatna w 60 ratach miesięcznych płatnych od końca pierwszego kwartału następującego po miesiącu, w którym uprawomocniło się postanowienie sądu o zatwierdzeniu układu. W odniesieniu do ZUS spłata ratalna będzie obejmować wszystkie zobowiązania niezależnie od ich tytułu zgodnie z treścią art. 160 ust. 1 ustawy prawo restrukturyzacyjne. W przypadku wierzytelności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych spłata ratalna zgodnie z treścią art. 160 ust. 4 ustawy prawo restrukturyzacyjne będzie obejmować całość wierzytelności z uwzględnieniem treści art. 23a ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55809

Dodano: 2018-12-13 08:42:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Zakłady Naprawacze Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A.

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 55810. ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO W OLEŚNICY SPÓŁKA AKCYJNA w Oleśnicy. KRS 0000093623. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 marca 2002 r., sygn. akt VIII GRp 7/16. [BMSiG-55147/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w trybie art. 171 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego informuje, że nadzorca wykonania układu w prawomocnie zakończonym postępowaniu restrukturyzacyjnym - przyspieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec dłużnika - Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A. z siedzibą w Oleśnicy (KRS 93623) (sygn. akt VIII GRp 7/16) złożył do sądu sprawozdanie dotyczące wykonania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonania układu za okres od 1.04.2018 r. do 30.06.2018 r. oraz za okres od 1.07.2018 r. do 30.09.2018 r. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55810

Dodano: 2018-12-13 08:59:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

ELEKTROSEP Sp. z o.o.

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 55811. ELEKTROSEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Słupsku. KRS 0000154824. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 marca 2003 r., sygn. akt VI GR 25/17, VI GRp 10/17. [BMSiG-55374/2018] Elektrosep Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku, ul. Poprzeczna 2, 76-200 Słupsk, KRS 0000154824, NIP 8390203820, REGON 770501094. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GR 25/17, VI GRp 10/17. Sędzia komisarz przyspieszonego postępowania układowego Elektrosep Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku w restrukturyzacji (sygn. akt VI GRp 10/17) zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 22 listopada 2018 r.: a) zwołano na dzień 11 lutego 2019 r. zgromadzenie wierzycieli, które odbędzie się o godz. 1000, w sali B65, w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w celu podjęcia uchwały w przedmiocie zawarcia układu lub przeciwko zawarciu układu w toku przyspieszonego postępowania układowego Elektrosep Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku; b) przyznano wierzycielom prawo do oddania głosu ustnie lub na piśmie. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55811

Dodano: 2018-12-13 08:59:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Waldemar Michna P.T.H. TRANSMICH

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 55812. Michna Waldemar prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Waldemar Michna P.T.H.Transmich w Gogolinie. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GRp 5/18. [BMSiG-55131/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, iż nadzorca sądowy w przyspieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec dłużnika Waldemara Michny prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Waldemar Michna P.T.H. TRANSMICH, ul. Kamienna 69, 47-320 Gogolin (nr NIP: 7551649148), prowadzonym pod sygn. akt V GRp 5/18 złożył w dniu 15 listopada 2018 r. do akt postępowania spis wierzytelności, spis wierzytelności spornych oraz plan restrukturyzacyjny (pismo nadzorcy wraz z załącznikami z dnia 13 listopada 2018 r.). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55812

Dodano: 2018-12-13 09:00:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Jóźwicki Michał STS Logistic

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 55813. Jóźwicki Michał prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Jóźwicki Michał STS Logistic w Rzuchowie. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GRs 1/18. [BMSiG-55355/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 21 listopada 2018 r., w sprawie o sygn. akt XII GRs 1/18, postanowił umorzyć postępowanie sanacyjne dłużnika Michała Jóźwickiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Jóźwicki Michał STS Logistic w Rzuchowie, PESEL: 88052810451, REGON: 241447237. Poucza się, że na postanowienie o umorzeniu postępowania sanacyjnego przysługuje zażalenie. Termin na złożenie zażalenia wynosi dwa tygodnie i rozpoczyna bieg od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto, w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania sanacyjnego, osoba uprawniona do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika zgodnie z przepisami Prawa upadłościowe może złożyć uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55813

Dodano: 2018-12-13 09:01:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Sołtysik Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55855. Sołtysik Krystyna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 554/18. [BMSiG-55552/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 grudnia 2018 r., w sprawie o sygn. akt XII GU 554/18, ogłosił upadłość dłużnika Krystyny Sołtysik, zamieszkałej w Ożarowicach, numer PESEL 57092618646, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR - Stanisława Żyrka, a syndyka masy upadłości w osobie Sławomira Cichonia (licencja 361). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55855

Dodano: 2018-12-13 10:17:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Sołtysik Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55855. Sołtysik Krystyna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 554/18. [BMSiG-55552/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 grudnia 2018 r., w sprawie o sygn. akt XII GU 554/18, ogłosił upadłość dłużnika Krystyny Sołtysik, zamieszkałej w Ożarowicach, numer PESEL 57092618646, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR - Stanisława Żyrka, a syndyka masy upadłości w osobie Sławomira Cichonia (licencja 361). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55855

Dodano: 2018-12-13 10:17:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Cichoń Dorota w upadłości likwidacyjnej

2018-11-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55856. Cichoń Dorota. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 342/18, V GUp 313/18. [BMSiG-55483/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie sygn. akt V GU 342/18: I. ogłosił upadłość dłużnika Doroty Cichoń, nr PESEL 81071608289, zamieszkałej: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Iłżecka 134a, określając, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wyznaczył sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus- -Chałońskiej Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz wyznaczył Syndyka masy upadłości w osobie Restrukturyzacja i Upadłość Szarek Wydro sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 755; III. wezwał wierzycieli upadłej, do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. stwierdził, że niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres: Sędzia komisarz Dorota Tylus-Chałońska, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce, wskazując sygnaturę akt V GUp 313/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55856

Dodano: 2018-12-13 10:19:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Cichoń Dorota w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55856. Cichoń Dorota. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 342/18, V GUp 313/18. [BMSiG-55483/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie sygn. akt V GU 342/18: I. ogłosił upadłość dłużnika Doroty Cichoń, nr PESEL 81071608289, zamieszkałej: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Iłżecka 134a, określając, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wyznaczył sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus- -Chałońskiej Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz wyznaczył Syndyka masy upadłości w osobie Restrukturyzacja i Upadłość Szarek Wydro sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 755; III. wezwał wierzycieli upadłej, do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. stwierdził, że niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres: Sędzia komisarz Dorota Tylus-Chałońska, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce, wskazując sygnaturę akt V GUp 313/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55856

Dodano: 2018-12-13 10:20:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Augustyn Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55857. Augustyn Małgorzata. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 84/18, V GUp 77/18. [BMSiG-55631/2018] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 6 listopada 2018 r., sygnatura akt V GUp 77/18 (poprzednio V GU 84/18), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużniczka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Małgorzaty Augustyn, zamieszkałej w Ośnie Lubuskim przy ul. Słowackiego 1/4, PESEL 84091309503. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Marty Majki-Saks oraz syndyka w osobie Jakuba Liszki (adres do doręczeń: ul. Krzywoustego 4/2, 66-400 Gorzów Wlkp.). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 blok. 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski, oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55857

Dodano: 2018-12-13 10:21:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Augustyn Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55857. Augustyn Małgorzata. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 84/18, V GUp 77/18. [BMSiG-55631/2018] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 6 listopada 2018 r., sygnatura akt V GUp 77/18 (poprzednio V GU 84/18), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużniczka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Małgorzaty Augustyn, zamieszkałej w Ośnie Lubuskim przy ul. Słowackiego 1/4, PESEL 84091309503. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Marty Majki-Saks oraz syndyka w osobie Jakuba Liszki (adres do doręczeń: ul. Krzywoustego 4/2, 66-400 Gorzów Wlkp.). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 blok. 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski, oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55857

Dodano: 2018-12-13 10:22:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Białobłocka Urszula w upadłości likwidacyjnej

2018-11-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55858. Białobłocka Urszula. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 85/18, V GUp 79/18. [BMSiG-55651/2018] Niniejszym zawiadamia się, że dnia 8 listopada 2018 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział V Gospodarczy, sygnatura akt V GU 85/18 (obecnie V GUp 79/18), ogłoszona została upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Urszuli Białobłockiej (PESEL 39101506843), zamieszkałej w Lemierzycach, sygn. akt V GU 85/18. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Marty Majka-Saks oraz syndyka w osobie Agaty Perlińskiej. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. Ponadto, wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55858

Dodano: 2018-12-13 10:23:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Białobłocka Urszula w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55858. Białobłocka Urszula. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 85/18, V GUp 79/18. [BMSiG-55651/2018] Niniejszym zawiadamia się, że dnia 8 listopada 2018 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział V Gospodarczy, sygnatura akt V GU 85/18 (obecnie V GUp 79/18), ogłoszona została upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Urszuli Białobłockiej (PESEL 39101506843), zamieszkałej w Lemierzycach, sygn. akt V GU 85/18. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Marty Majka-Saks oraz syndyka w osobie Agaty Perlińskiej. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. Ponadto, wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55858

Dodano: 2018-12-13 10:23:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Gawryluk Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2018-12-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55859. Gawryluk Jolanta. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 891/18, VIII GUp 569/18. [BMSiG-55556/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 4.12.2018 r., sygn. akt VIII GU 891/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Jolanty Gawryluk (nr PESEL: 69070711823), zamieszkałej pod adresem: ul. Kamedulska 54a, 30-252 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie SSR Ewę Ostrowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Karola Tatary, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 682; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 569/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55859

Dodano: 2018-12-13 10:25:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Gawryluk Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55859. Gawryluk Jolanta. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 891/18, VIII GUp 569/18. [BMSiG-55556/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 4.12.2018 r., sygn. akt VIII GU 891/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Jolanty Gawryluk (nr PESEL: 69070711823), zamieszkałej pod adresem: ul. Kamedulska 54a, 30-252 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie SSR Ewę Ostrowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Karola Tatary, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 682; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 569/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55859

Dodano: 2018-12-13 10:25:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Deka Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2018-10-31 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55860. Deka Ryszard. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 70/18, V GUp 76/18. [BMSiG-55671/2018] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 31 października 2018 r., sygnatura akt V GUp 76/18 (poprzednio V GU 70/18), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Ryszarda Deki, zamieszkałego w Baczynie, Kolonia Północna 6, 66-432 Baczyna, PESEL: 54072500638. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Laski oraz syndyka w osobie Pawła Wróblewskiego (adres do doręczeń: ul. Słowiańska 57/5, 66-400 Gorzów Wielkopolski). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 blok. 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski, oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55860

Dodano: 2018-12-13 10:26:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Deka Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55860. Deka Ryszard. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 70/18, V GUp 76/18. [BMSiG-55671/2018] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 31 października 2018 r., sygnatura akt V GUp 76/18 (poprzednio V GU 70/18), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Ryszarda Deki, zamieszkałego w Baczynie, Kolonia Północna 6, 66-432 Baczyna, PESEL: 54072500638. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Laski oraz syndyka w osobie Pawła Wróblewskiego (adres do doręczeń: ul. Słowiańska 57/5, 66-400 Gorzów Wielkopolski). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 blok. 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski, oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55860

Dodano: 2018-12-13 10:26:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Cholewa Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-12-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55862. Cholewa Ewa. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 628/18, VIII GUp 566/18. [BMSiG-55578/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 4 grudnia 2018 r., sygn. akt VIII GU 628/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Ewy Cholewy (nr PESEL: 73022605063), zamieszkałej pod adresem: Grabówki 121, 32-020 Wieliczka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie SSR Ewę Ostrowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Marcina Derejskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 485; VI. przyznać od Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie na rzecz pełnomocnika z urzędu - radcy prawnego Rafała Szostaka kwotę 2 214,00 zł (dwa tysiące dwieście czternaście złotych 00/100) brutto (w tym podatek VAT w stawce 23%) tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu; VII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 566/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55862

Dodano: 2018-12-13 10:27:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Cholewa Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55862. Cholewa Ewa. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 628/18, VIII GUp 566/18. [BMSiG-55578/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 4 grudnia 2018 r., sygn. akt VIII GU 628/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Ewy Cholewy (nr PESEL: 73022605063), zamieszkałej pod adresem: Grabówki 121, 32-020 Wieliczka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie SSR Ewę Ostrowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Marcina Derejskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 485; VI. przyznać od Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie na rzecz pełnomocnika z urzędu - radcy prawnego Rafała Szostaka kwotę 2 214,00 zł (dwa tysiące dwieście czternaście złotych 00/100) brutto (w tym podatek VAT w stawce 23%) tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu; VII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 566/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55862

Dodano: 2018-12-13 10:27:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Cebula Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2018-11-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55864. Cebula Tadeusz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 339/18. [BMSiG-55543/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 339/18 ogłosił upadłość dłużnika Tadeusza Cebuli, zamieszkałego w Rynarzewie (numer PESEL 56100601331), jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Jacka Malca (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 823), wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące ma nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55864

Dodano: 2018-12-13 10:28:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Cebula Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55864. Cebula Tadeusz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 339/18. [BMSiG-55543/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 339/18 ogłosił upadłość dłużnika Tadeusza Cebuli, zamieszkałego w Rynarzewie (numer PESEL 56100601331), jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Jacka Malca (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 823), wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące ma nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55864

Dodano: 2018-12-13 10:28:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gajcy Jakub w upadłości likwidacyjnej

2018-11-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55867. Gajcy Jakub. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1568/18. [BMSiG-55664/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 30 listopada 2018 roku, sygn. akt X GU 1568/18: 1. ogłosił upadłość Jakuba Gajcy, zamieszkałego w Warszawie, ul. Polska 33 (kod pocztowy: 00-703), PESEL: 75073100917, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Darii Popłonyk oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego (numer licencji 735); 5. określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55867

Dodano: 2018-12-13 10:29:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gajcy Jakub w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55867. Gajcy Jakub. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1568/18. [BMSiG-55664/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 30 listopada 2018 roku, sygn. akt X GU 1568/18: 1. ogłosił upadłość Jakuba Gajcy, zamieszkałego w Warszawie, ul. Polska 33 (kod pocztowy: 00-703), PESEL: 75073100917, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Darii Popłonyk oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego (numer licencji 735); 5. określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55867

Dodano: 2018-12-13 10:29:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Marchuk Svitlana w upadłości likwidacyjnej

2018-11-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55868. Marchuk Svitlana. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 464/18, VIII GUp 248/18. [BMSiG-55498/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29.11.2018 r., sygn. akt VIII GU 464/18, ogłosił upadłość Svitlany Marchuk (PESEL 71062814243), zamieszkałej we Wrocławiu, ul. Pińska 11, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Marcina Soji i syndyka w osobie Magdaleny Czyszczoń (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 869). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2171), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015 r.). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 248/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoby te mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55868

Dodano: 2018-12-13 10:30:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Marchuk Svitlana w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55868. Marchuk Svitlana. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 464/18, VIII GUp 248/18. [BMSiG-55498/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29.11.2018 r., sygn. akt VIII GU 464/18, ogłosił upadłość Svitlany Marchuk (PESEL 71062814243), zamieszkałej we Wrocławiu, ul. Pińska 11, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Marcina Soji i syndyka w osobie Magdaleny Czyszczoń (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 869). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2171), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015 r.). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 248/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoby te mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55868

Dodano: 2018-12-13 10:30:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Gębala Greta w upadłości likwidacyjnej

2018-12-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55869. Gębala Greta. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 997/18, VIII GUp 567/18. [BMSiG-55558/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 4.12.2018 r., sygn. akt VIII GU 997/18 I. ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Grety Gębali, zamieszkałej w Krakowie, ul. Ściegiennego 69 /3, (PESEL 86111104367); II. wezwano wierzycieli upadłego, do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Elżbietę Brzozowską; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Ewy Wiśniewskiej - numer doradcy restrukturyzacyjnego nr 1048; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądu polskiego jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015\848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 567/18. Pouczenie co do pkt VI: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55869

Dodano: 2018-12-13 10:32:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Gębala Greta w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55869. Gębala Greta. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 997/18, VIII GUp 567/18. [BMSiG-55558/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 4.12.2018 r., sygn. akt VIII GU 997/18 I. ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Grety Gębali, zamieszkałej w Krakowie, ul. Ściegiennego 69 /3, (PESEL 86111104367); II. wezwano wierzycieli upadłego, do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Elżbietę Brzozowską; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Ewy Wiśniewskiej - numer doradcy restrukturyzacyjnego nr 1048; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądu polskiego jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015\848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 567/18. Pouczenie co do pkt VI: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55869

Dodano: 2018-12-13 10:32:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Jastak Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2018-10-22 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55870. Jastak Mirosław. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 77/18, V GUp 71/18. [BMSiG-55495/2018] Postanowieniem z dnia 22 października 2018 r., sygn. akt V GU 77/18 (obecnie V GUp 71/18), Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika Mirosława Jastak, zamieszkałego w Ściechowie 102, 66-433 Lubiszyn, PESEL 56092105495. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Asesora Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Pawła Sucha oraz syndyka w osobie Eugeniusza Tyszkiewicza. W związku z otwarciem likwidacji wzywa się wszystkich wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności na ręce Sędziego Komisarza, w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez w wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania niniejszego obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55870

Dodano: 2018-12-13 10:33:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Jastak Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55870. Jastak Mirosław. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 77/18, V GUp 71/18. [BMSiG-55495/2018] Postanowieniem z dnia 22 października 2018 r., sygn. akt V GU 77/18 (obecnie V GUp 71/18), Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika Mirosława Jastak, zamieszkałego w Ściechowie 102, 66-433 Lubiszyn, PESEL 56092105495. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Asesora Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Pawła Sucha oraz syndyka w osobie Eugeniusza Tyszkiewicza. W związku z otwarciem likwidacji wzywa się wszystkich wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności na ręce Sędziego Komisarza, w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez w wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania niniejszego obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55870

Dodano: 2018-12-13 10:33:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Glogar Natalia w upadłości likwidacyjnej

2018-12-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55871. Glogar Natalia. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 745/18, VIII GUp 571/18. [BMSiG-55561/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 4.12.2018 r. sygn. akt VIII GU 745/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Natalii Glogar (PESEL 80012411041) zamieszkałej pod adresem: Zawoja 2705, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Macieja Rejzerewicza; V. wyznaczyć na syndyka masy upadłości Jakuba Wita Taborskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 998; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 571/18. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55871

Dodano: 2018-12-13 10:35:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Glogar Natalia w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55871. Glogar Natalia. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 745/18, VIII GUp 571/18. [BMSiG-55561/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 4.12.2018 r. sygn. akt VIII GU 745/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Natalii Glogar (PESEL 80012411041) zamieszkałej pod adresem: Zawoja 2705, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Macieja Rejzerewicza; V. wyznaczyć na syndyka masy upadłości Jakuba Wita Taborskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 998; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 571/18. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55871

Dodano: 2018-12-13 10:35:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kapuściński Bogusław w upadłości likwidacyjnej

2018-12-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55872. Kapuściński Bogusław. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 645/18, VIII GUp 570/18. [BMSiG-55553/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 4.12.2018 r., sygn. akt VIII GU 645/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Bogusława Kapuścińskiego (PESEL 61111906478) zamieszkałego pod adresem: ulica Józefa Wybickiego 1/4, 31-547 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Macieja Rejzerewicza; V. wyznaczyć na syndyka masy upadłości Marcina Derejskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 485; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 570/18. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55872

Dodano: 2018-12-13 10:36:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kapuściński Bogusław w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55872. Kapuściński Bogusław. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 645/18, VIII GUp 570/18. [BMSiG-55553/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 4.12.2018 r., sygn. akt VIII GU 645/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Bogusława Kapuścińskiego (PESEL 61111906478) zamieszkałego pod adresem: ulica Józefa Wybickiego 1/4, 31-547 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Macieja Rejzerewicza; V. wyznaczyć na syndyka masy upadłości Marcina Derejskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 485; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 570/18. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55872

Dodano: 2018-12-13 10:36:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kościński Paweł w upadłości likwidacyjnej

2018-12-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55873. Kościński Paweł. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2107/18, X GUp 1092/18. [BMSiG-55639/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 grudnia 2018 r., w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt: X GU 2107/18: 1) ogłosił upadłość Pawła Kościńskiego (PESEL 77051807337), zamieszkałego pod adresem: 05-123 Chotomów, ul. Kolejowa 28C, 2) określił, iż Paweł Kościński jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, 3) wyznaczył sędziego komisarza w osobie ASR - Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka w osobie Krystiana Tkacza (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 609), 4) określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli ww. upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do ww. upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe ww. upadłego prowadzone będzie pod sygn. akt X GUp 1092/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55873

Dodano: 2018-12-13 10:37:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kościński Paweł w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55873. Kościński Paweł. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2107/18, X GUp 1092/18. [BMSiG-55639/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 grudnia 2018 r., w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt: X GU 2107/18: 1) ogłosił upadłość Pawła Kościńskiego (PESEL 77051807337), zamieszkałego pod adresem: 05-123 Chotomów, ul. Kolejowa 28C, 2) określił, iż Paweł Kościński jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, 3) wyznaczył sędziego komisarza w osobie ASR - Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka w osobie Krystiana Tkacza (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 609), 4) określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli ww. upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do ww. upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe ww. upadłego prowadzone będzie pod sygn. akt X GUp 1092/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55873

Dodano: 2018-12-13 10:37:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Makuch Marek w upadłości likwidacyjnej

2018-12-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55874. Makuch Marek. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 349/18, XII GUp 377/18. [BMSiG-55564/2018] Zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 5.12.2018 r., w sprawie o sygnaturze akt: XII GU 349/18, Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ogłosił upadłość dłużnika Marka Makucha (PESEL: 83072120438), będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (upadłość konsumencka). Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR - Stanisława Żyrka, a syndyka w osobie Marcina Mirosława Kubiczka (Kubiczek). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się również wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w powyższym terminie. Zgłoszeń należy dokonywać na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, Sędzia komisarz SSR - Stanisław Żyrek, 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239 i 240 Prawa upadłościowego, do sygnatury akt: XII GUp 377/18. Jednocześnie podaje się adres do korespondencji biura syndyka: Marcin Mirosław Kubiczek - biuro doradcy restrukturyzacyjnego, ul. Francuska 34, 40-028 Katowice. Marcin Mirosław Kubiczek - Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 244) MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55874

Dodano: 2018-12-13 10:38:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Makuch Marek w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55874. Makuch Marek. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 349/18, XII GUp 377/18. [BMSiG-55564/2018] Zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 5.12.2018 r., w sprawie o sygnaturze akt: XII GU 349/18, Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ogłosił upadłość dłużnika Marka Makucha (PESEL: 83072120438), będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (upadłość konsumencka). Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR - Stanisława Żyrka, a syndyka w osobie Marcina Mirosława Kubiczka (Kubiczek). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się również wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w powyższym terminie. Zgłoszeń należy dokonywać na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, Sędzia komisarz SSR - Stanisław Żyrek, 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239 i 240 Prawa upadłościowego, do sygnatury akt: XII GUp 377/18. Jednocześnie podaje się adres do korespondencji biura syndyka: Marcin Mirosław Kubiczek - biuro doradcy restrukturyzacyjnego, ul. Francuska 34, 40-028 Katowice. Marcin Mirosław Kubiczek - Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 244) MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55874

Dodano: 2018-12-13 10:38:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Makuch Marzena w upadłości likwidacyjnej

2018-12-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55875. Makuch Marzena. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 384/18, XII GUp 376/18. [BMSiG-55576/2018] Zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 5.12.2018 r. w sprawie o sygnaturze akt XII GU 384/18 Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ogłosił upadłość dłużnika Marzeny Makuch (PESEL: 78091916962), będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (upadłość konsumencka). Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Stanisława Żyrka, a syndyka w osobie Marcina Mirosława Kubiczka (Kubiczek). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się również wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w powyższym terminie. Zgłoszeń należy dokonywać na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, Sędzia komisarz SSR Stanisław Żyrek, 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239 i 240 Prawa upadłościowego, do sygnatury akt XII GUp 376/18. Jednocześnie podaje się adres do korespondencji biura syndyka: Marcin Mirosław Kubiczek - biuro doradcy restrukturyzacyjnego, ul. Francuska 34, 40-028 Katowice. Marcin Mirosław Kubiczek - Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 244 MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55875

Dodano: 2018-12-13 10:40:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Makuch Marzena w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55875. Makuch Marzena. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 384/18, XII GUp 376/18. [BMSiG-55576/2018] Zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 5.12.2018 r. w sprawie o sygnaturze akt XII GU 384/18 Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ogłosił upadłość dłużnika Marzeny Makuch (PESEL: 78091916962), będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (upadłość konsumencka). Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Stanisława Żyrka, a syndyka w osobie Marcina Mirosława Kubiczka (Kubiczek). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się również wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w powyższym terminie. Zgłoszeń należy dokonywać na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, Sędzia komisarz SSR Stanisław Żyrek, 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239 i 240 Prawa upadłościowego, do sygnatury akt XII GUp 376/18. Jednocześnie podaje się adres do korespondencji biura syndyka: Marcin Mirosław Kubiczek - biuro doradcy restrukturyzacyjnego, ul. Francuska 34, 40-028 Katowice. Marcin Mirosław Kubiczek - Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 244 MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55875

Dodano: 2018-12-13 10:40:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Kozakiewicz Teresa Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-11-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55876. Kozakiewicz Teresa Elżbieta. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 218/18 „of”, VII GUp 156/18 „of”. [BMSiG-55655/2018] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 218/18 „of”, w dniu 30 listopada 2018 r., postanowił: 1) ogłosić upadłość Teresy Elżbiety Kozakiewicz, zamieszkałej: ul. Brytyjska 14/1, 75-430 Koszalin; nr PESEL 47082202328; 2) określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3) wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu Komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”; 4) wyznaczyć SSR Dariusza Szymczaka na Sędziego Komisarza; 5) wyznaczyć Stanisława Ruszkowskiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 473, na syndyka; 6) wskazać, że jurysdykcja sądów polskich wynika z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/946 z dnia 24 lipca 2018 roku, a postępowanie ma charakter główny. 7) postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygnaturą akt VII GUp 156/18 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55876

Dodano: 2018-12-13 10:42:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Kozakiewicz Teresa Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55876. Kozakiewicz Teresa Elżbieta. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 218/18 „of”, VII GUp 156/18 „of”. [BMSiG-55655/2018] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 218/18 „of”, w dniu 30 listopada 2018 r., postanowił: 1) ogłosić upadłość Teresy Elżbiety Kozakiewicz, zamieszkałej: ul. Brytyjska 14/1, 75-430 Koszalin; nr PESEL 47082202328; 2) określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3) wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu Komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”; 4) wyznaczyć SSR Dariusza Szymczaka na Sędziego Komisarza; 5) wyznaczyć Stanisława Ruszkowskiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 473, na syndyka; 6) wskazać, że jurysdykcja sądów polskich wynika z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/946 z dnia 24 lipca 2018 roku, a postępowanie ma charakter główny. 7) postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygnaturą akt VII GUp 156/18 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55876

Dodano: 2018-12-13 10:42:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Krzyżanowska Joanna w upadłości likwidacyjnej

2018-11-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55877. Krzyżanowska Joanna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1712/18. [BMSiG-55595/2018] Sygn. akt X GU 1712/18 POSTANOWIENIE Dnia 7 listopada 2018 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Kamińska Protokolant: Marta Tusiewicz po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2018 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z wniosku Joanny Krzyżanowskiej o ogłoszenie upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Joanny Krzyżanowskiej zamieszkałej w msc.: Rusiec przy ul. Cichej 5A (kod pocztowy: 05-830) PESEL: 77052400041; II. określić, że Joanna Krzyżanowska jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Michała Nowickiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 161); VI. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. SSR Małgorzata Kamińska MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55877

Dodano: 2018-12-13 10:43:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Krzyżanowska Joanna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55877. Krzyżanowska Joanna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1712/18. [BMSiG-55595/2018] Sygn. akt X GU 1712/18 POSTANOWIENIE Dnia 7 listopada 2018 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Kamińska Protokolant: Marta Tusiewicz po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2018 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z wniosku Joanny Krzyżanowskiej o ogłoszenie upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Joanny Krzyżanowskiej zamieszkałej w msc.: Rusiec przy ul. Cichej 5A (kod pocztowy: 05-830) PESEL: 77052400041; II. określić, że Joanna Krzyżanowska jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Michała Nowickiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 161); VI. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. SSR Małgorzata Kamińska MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55877

Dodano: 2018-12-13 10:43:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Krzyżanowski Marcin w upadłości likwidacyjnej

2018-11-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55878. Krzyżanowski Marcin. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1706/18 [BMSiG-55597/2018] Sygn. akt X GU 1706/18 POSTANOWIENIE Dnia 7 listopada 2018 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w składzie następującym: Przewodniczący - SSR Małgorzata Kamińska, protokolant - Marta Tusiewicz, po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2018 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z wniosku Marcina Krzyżanowskiego o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanawia: I. ogłosić upadłość Marcina Krzyżanowskiego, zamieszkałego w msc.: Rusiec przy ul. Cichej 5A (kod pocztowy: 05-830) PESEL: 69100100717; II. określić, że Marcin Krzyżanowski jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Michała Nowickiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 161); VI. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. SSR Małgorzata Kamińska MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55878

Dodano: 2018-12-13 10:44:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Krzyżanowski Marcin w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55878. Krzyżanowski Marcin. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1706/18 [BMSiG-55597/2018] Sygn. akt X GU 1706/18 POSTANOWIENIE Dnia 7 listopada 2018 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w składzie następującym: Przewodniczący - SSR Małgorzata Kamińska, protokolant - Marta Tusiewicz, po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2018 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z wniosku Marcina Krzyżanowskiego o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanawia: I. ogłosić upadłość Marcina Krzyżanowskiego, zamieszkałego w msc.: Rusiec przy ul. Cichej 5A (kod pocztowy: 05-830) PESEL: 69100100717; II. określić, że Marcin Krzyżanowski jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Michała Nowickiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 161); VI. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. SSR Małgorzata Kamińska MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55878

Dodano: 2018-12-13 10:44:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Porzuczek Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-10-22 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55879. Porzuczek Anna. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 100/18, V GUp 72/18. [BMSiG-55550/2018] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 22 października 2018 r., sygnatura akt V GU 100/18 (obecnie V GUp 72/18), ogłoszona została upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Anny Porzuczek, zamieszkałej w Gorzowie Wielkopolskim (66-400) przy ulicy Dolomitowej 19, PESEL 80061108583. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Łukasza Staszaka oraz syndyka w osobie Anity Pielin (adres do doręczeń: ul. Roosevelta 16/2, 66-400 Gorzów Wlkp.). W związku z powyższym, wzywa się wierzycieli Upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp., oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55879

Dodano: 2018-12-13 10:46:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Porzuczek Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55879. Porzuczek Anna. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 100/18, V GUp 72/18. [BMSiG-55550/2018] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 22 października 2018 r., sygnatura akt V GU 100/18 (obecnie V GUp 72/18), ogłoszona została upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Anny Porzuczek, zamieszkałej w Gorzowie Wielkopolskim (66-400) przy ulicy Dolomitowej 19, PESEL 80061108583. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Łukasza Staszaka oraz syndyka w osobie Anity Pielin (adres do doręczeń: ul. Roosevelta 16/2, 66-400 Gorzów Wlkp.). W związku z powyższym, wzywa się wierzycieli Upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp., oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55879

Dodano: 2018-12-13 10:46:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kupczyński Seweryn w upadłości likwidacyjnej

2018-12-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55880. Kupczyński Seweryn. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 829/18, VIII GUp 568/18. [BMSiG-55565/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 4.12.2018 r., sygn. akt VIII GU 829/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Seweryna Kupczyńskiego (NR PESEL: 83071121591), zamieszkałego pod adresem: ul. Nadbrzeżna 13, 33-340 Stary Sącz, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Ewę Ostrowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Gąsienicy-Laskowego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 546; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 568/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55880

Dodano: 2018-12-13 10:48:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kupczyński Seweryn w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55880. Kupczyński Seweryn. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 829/18, VIII GUp 568/18. [BMSiG-55565/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 4.12.2018 r., sygn. akt VIII GU 829/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Seweryna Kupczyńskiego (NR PESEL: 83071121591), zamieszkałego pod adresem: ul. Nadbrzeżna 13, 33-340 Stary Sącz, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Ewę Ostrowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Gąsienicy-Laskowego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 546; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 568/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55880

Dodano: 2018-12-13 10:48:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Leszczyńska-Dudek Zofia w upadłości likwidacyjnej

2018-12-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55881. Leszczyńska-Dudek Zofia. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 838/18, VIII GUp 564/18. [BMSiG-55572/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 4.12.2018 r., sygn. akt VIII GU 838/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Zofii Leszczyńskiej-Dudek (nr PESEL: 48112103707), zamieszkałej pod adresem: Plac Bohaterów Getta 2/5, 30-547 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej, do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie SSR Ewę Ostrowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Szarańca, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 31; VI. przyznać od Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie na rzecz pełnomocnika z urzędu - radcy prawnego Aleksandry Kostrz kwotę 2 214,00 zł (dwa tysiące dwieście czternaście złotych 00/100) brutto (w tym podatek VAT w stawce 23%) tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu; VII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 564/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55881

Dodano: 2018-12-13 10:49:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Leszczyńska-Dudek Zofia w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55881. Leszczyńska-Dudek Zofia. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 838/18, VIII GUp 564/18. [BMSiG-55572/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 4.12.2018 r., sygn. akt VIII GU 838/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Zofii Leszczyńskiej-Dudek (nr PESEL: 48112103707), zamieszkałej pod adresem: Plac Bohaterów Getta 2/5, 30-547 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej, do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie SSR Ewę Ostrowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Szarańca, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 31; VI. przyznać od Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie na rzecz pełnomocnika z urzędu - radcy prawnego Aleksandry Kostrz kwotę 2 214,00 zł (dwa tysiące dwieście czternaście złotych 00/100) brutto (w tym podatek VAT w stawce 23%) tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu; VII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 564/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55881

Dodano: 2018-12-13 10:49:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Paroń Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-10-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55882. Paroń Anna. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 90/18, V GUp 69/18. [BMSiG-55504/2018] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 15 października 2018 r., sygnatura akt V GU 90/18 (obecnie V GUp 69/18), ogłoszona została upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Anny Paroń, zamieszkałej w Gorzowie Wielkopolskim (66-400) przy ulicy Mikołajczyka 12/15, PESEL 68071503844. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Łukasza Staszaka oraz syndyka w osobie Anity Pielin (adres do doręczeń: ul. Roosevelta 16/2, 66-400 Gorzów Wlkp.). W związku z powyższym, wzywa się wierzycieli Upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp., oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55882

Dodano: 2018-12-13 10:51:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Paroń Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55882. Paroń Anna. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 90/18, V GUp 69/18. [BMSiG-55504/2018] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 15 października 2018 r., sygnatura akt V GU 90/18 (obecnie V GUp 69/18), ogłoszona została upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Anny Paroń, zamieszkałej w Gorzowie Wielkopolskim (66-400) przy ulicy Mikołajczyka 12/15, PESEL 68071503844. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Łukasza Staszaka oraz syndyka w osobie Anity Pielin (adres do doręczeń: ul. Roosevelta 16/2, 66-400 Gorzów Wlkp.). W związku z powyższym, wzywa się wierzycieli Upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp., oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55882

Dodano: 2018-12-13 10:51:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Piłat Danuta w upadłości likwidacyjnej

2018-10-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55883. Piłat Danuta. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 247/18, VI GUp 166/18. [BMSiG-55547/2018] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 29 października 2018 r., sygn. akt VI GU 247/18, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Danuty Piłat, PESEL 73062406682. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy przesłać w dwóch egzemplarzach na adres Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała, z podaniem sygnatury sprawy VI GUp 166/18. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Knapik oraz syndyka w osobie Krzysztofa Kubicy. Ponadto Sąd stwierdza, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55883

Dodano: 2018-12-13 10:52:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Piłat Danuta w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55883. Piłat Danuta. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 247/18, VI GUp 166/18. [BMSiG-55547/2018] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 29 października 2018 r., sygn. akt VI GU 247/18, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Danuty Piłat, PESEL 73062406682. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy przesłać w dwóch egzemplarzach na adres Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała, z podaniem sygnatury sprawy VI GUp 166/18. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Knapik oraz syndyka w osobie Krzysztofa Kubicy. Ponadto Sąd stwierdza, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55883

Dodano: 2018-12-13 10:52:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Pisarewicz Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2018-09-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55884. Pisarewicz Tadeusz. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 45/18, V GUp 68/18. [BMSiG-55534/2018] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 26 września 2018 r., sygnatura akt V GUp 68/18 (poprzednio V GU 45/18), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Tadeusza Pisarewicza, zamieszkałego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Podmiejskiej 41/13, 66-400 Gorzów Wlkp. PESEL: 58032015697. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Sebastiana Góreckiego oraz syndyka w osobie Pawła Wróblewskiego (adres do doręczeń: ul. Słowiańska 57/5, 66-400 Gorzów Wielkopolski). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 blok. 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski, oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55884

Dodano: 2018-12-13 10:54:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Pisarewicz Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55884. Pisarewicz Tadeusz. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 45/18, V GUp 68/18. [BMSiG-55534/2018] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 26 września 2018 r., sygnatura akt V GUp 68/18 (poprzednio V GU 45/18), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Tadeusza Pisarewicza, zamieszkałego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Podmiejskiej 41/13, 66-400 Gorzów Wlkp. PESEL: 58032015697. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Sebastiana Góreckiego oraz syndyka w osobie Pawła Wróblewskiego (adres do doręczeń: ul. Słowiańska 57/5, 66-400 Gorzów Wielkopolski). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 blok. 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski, oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55884

Dodano: 2018-12-13 10:54:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Przybył Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2018-10-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55885. Przybył Grzegorz. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 73/18, V GUp 70/18. [BMSiG-55579/2018] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 16 października 2018 r., sygnatura akt V GUp 70/18 (poprzednio V GU 73/18), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Grzegorza Przybyła, zamieszkałego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Ukośnej 25, 66-400 Gorzów Wlkp., PESEL: 61010406396. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Staszaka oraz syndyka w osobie Pawła Wróblewskiego (adres do doręczeń: ul. Słowiańska 57/5, 66-400 Gorzów Wielkopolski). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 blok. 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski, oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55885

Dodano: 2018-12-13 10:55:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Przybył Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55885. Przybył Grzegorz. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 73/18, V GUp 70/18. [BMSiG-55579/2018] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 16 października 2018 r., sygnatura akt V GUp 70/18 (poprzednio V GU 73/18), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Grzegorza Przybyła, zamieszkałego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Ukośnej 25, 66-400 Gorzów Wlkp., PESEL: 61010406396. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Staszaka oraz syndyka w osobie Pawła Wróblewskiego (adres do doręczeń: ul. Słowiańska 57/5, 66-400 Gorzów Wielkopolski). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 blok. 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski, oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55885

Dodano: 2018-12-13 10:55:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Roda Irena w upadłości likwidacyjnej

2018-06-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55886. Roda Irena. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 242/18, XI GUp 156/18. [BMSiG-55412/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 czerwca 2018 r. wydanym w sprawie o sygn. akt XI GU 242/18 ogłosił upadłość dłużniczki Ireny Roda, PESEL: 62061901588, zamieszkałej w Kłodawie, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 156/18. Wzywa się wierzycieli upadłej Ireny Roda do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sadowym i Gospodarczym. Wzywa sie osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej Ireny Roda, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Artura Kapłona. Wyznaczono Syndyka w osobie Jana Kuźniackiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 669). Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sadów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciąża się wnioskodawcę. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55886

Dodano: 2018-12-13 10:56:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Roda Irena w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55886. Roda Irena. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 242/18, XI GUp 156/18. [BMSiG-55412/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 czerwca 2018 r. wydanym w sprawie o sygn. akt XI GU 242/18 ogłosił upadłość dłużniczki Ireny Roda, PESEL: 62061901588, zamieszkałej w Kłodawie, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 156/18. Wzywa się wierzycieli upadłej Ireny Roda do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sadowym i Gospodarczym. Wzywa sie osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej Ireny Roda, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Artura Kapłona. Wyznaczono Syndyka w osobie Jana Kuźniackiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 669). Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sadów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciąża się wnioskodawcę. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55886

Dodano: 2018-12-13 10:56:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Sokołowska Janina w upadłości likwidacyjnej

2018-11-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55887. Sokołowska Janina. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnyc, sygn. akt V GU 365/18, V GUp 312/18. [BMSiG-55464/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie sygn. akt V GU 365/18: I. ogłosił upadłość dłużnika Janiny Sokołowskiej, nr PESEL 41072707325, zamieszkałej: 25-555 Kielce, ul. Kasztanowa 5/6, określając, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wyznaczył sędziego komisarza w osobie Bogdana Stańka Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz wyznaczył na Syndyka masy upadłości: Restrukturyzacja i Upadłość Szarek Wydro sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 755; III. wezwał wierzycieli upadłego, do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. stwierdził, że niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres: Sędzia komisarz Bogdan Staniek, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce, wskazując sygnaturę akt V GUp 312/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55887

Dodano: 2018-12-13 10:57:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Sokołowska Janina w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55887. Sokołowska Janina. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnyc, sygn. akt V GU 365/18, V GUp 312/18. [BMSiG-55464/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie sygn. akt V GU 365/18: I. ogłosił upadłość dłużnika Janiny Sokołowskiej, nr PESEL 41072707325, zamieszkałej: 25-555 Kielce, ul. Kasztanowa 5/6, określając, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wyznaczył sędziego komisarza w osobie Bogdana Stańka Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz wyznaczył na Syndyka masy upadłości: Restrukturyzacja i Upadłość Szarek Wydro sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 755; III. wezwał wierzycieli upadłego, do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. stwierdził, że niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres: Sędzia komisarz Bogdan Staniek, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce, wskazując sygnaturę akt V GUp 312/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55887

Dodano: 2018-12-13 10:57:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Soroburska Olga w upadłości likwidacyjnej

2018-10-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55888. Soroburska Olga. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 91/18, V GUp 74/18. [BMSiG-55562/2018] Niniejszym zawiadamia się, że dnia 30 października 2018 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział V Gospodarczy, sygnatura akt V GU 91/18 (obecnie V GUp 74/18), ogłoszona została upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Olgi Soroburskiej (PESEL 91010810466), zamieszkałej w Bogdańcu. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASR Pawła Such oraz syndyka w osobie Agaty Perlińskiej. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. Ponadto, wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55888

Dodano: 2018-12-13 10:58:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Soroburska Olga w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55888. Soroburska Olga. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 91/18, V GUp 74/18. [BMSiG-55562/2018] Niniejszym zawiadamia się, że dnia 30 października 2018 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział V Gospodarczy, sygnatura akt V GU 91/18 (obecnie V GUp 74/18), ogłoszona została upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Olgi Soroburskiej (PESEL 91010810466), zamieszkałej w Bogdańcu. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASR Pawła Such oraz syndyka w osobie Agaty Perlińskiej. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. Ponadto, wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55888

Dodano: 2018-12-13 10:58:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Stefanowicz Marta w upadłości likwidacyjnej

2018-07-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55889. Stefanowicz Marta. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 2/18, V GUp 43/18. [BMSiG-55444/2018] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 27 lipca 2018 r., sygnatura akt V GUp 43/18 (poprzednio V GU 2/18), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Marty Stefanowicz, zamieszkałej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Bogusławskiego 33/8, PESEL 82020703741. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie ASR Pawła Sucha oraz syndyka w osobie Agaty Perlińskiej. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że na mocy postanowienia z dnia 12 października 2018 r. wydanego w sprawie o sygn. akt V GUp 43/18 doszło do zmiany syndyka masy upadłości Marty Stefanowicz w ten sposób, że w miejsce syndyka Agaty Perlińskiej wyznaczono syndyka w osobie Jakuba Liszki (nr licencji 623). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 blok. 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski, oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55889

Dodano: 2018-12-13 10:59:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Stefanowicz Marta w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55889. Stefanowicz Marta. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 2/18, V GUp 43/18. [BMSiG-55444/2018] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 27 lipca 2018 r., sygnatura akt V GUp 43/18 (poprzednio V GU 2/18), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Marty Stefanowicz, zamieszkałej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Bogusławskiego 33/8, PESEL 82020703741. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie ASR Pawła Sucha oraz syndyka w osobie Agaty Perlińskiej. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że na mocy postanowienia z dnia 12 października 2018 r. wydanego w sprawie o sygn. akt V GUp 43/18 doszło do zmiany syndyka masy upadłości Marty Stefanowicz w ten sposób, że w miejsce syndyka Agaty Perlińskiej wyznaczono syndyka w osobie Jakuba Liszki (nr licencji 623). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 blok. 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski, oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55889

Dodano: 2018-12-13 10:59:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Szatraj Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-10-22 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55890. Szatraj Andrzej. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 108/18, V GUp 73/18. [BMSiG-55557/2018] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 22 października 2018 r., sygnatura akt V GU 108/18 (obecnie V GUp 73/18), ogłoszona została upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Andrzeja Szatraja, zamieszkałego w Międzyrzeczu (66-300) przy ulicy Mickiewicza 1b/8, PESEL 74102107952. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Łukasza Staszaka oraz syndyka w osobie Anity Pielin (adres do doręczeń: ul. Roosevelta 16/2; 66-400 Gorzów Wlkp.). W związku z powyższym, wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp., oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55890

Dodano: 2018-12-13 11:00:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Szatraj Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55890. Szatraj Andrzej. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 108/18, V GUp 73/18. [BMSiG-55557/2018] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 22 października 2018 r., sygnatura akt V GU 108/18 (obecnie V GUp 73/18), ogłoszona została upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Andrzeja Szatraja, zamieszkałego w Międzyrzeczu (66-300) przy ulicy Mickiewicza 1b/8, PESEL 74102107952. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Łukasza Staszaka oraz syndyka w osobie Anity Pielin (adres do doręczeń: ul. Roosevelta 16/2; 66-400 Gorzów Wlkp.). W związku z powyższym, wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp., oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55890

Dodano: 2018-12-13 11:01:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Szpankowska Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2018-11-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55891. Szpankowska Magdalena. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 175/18. [BMSiG-55427/2018] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VI GU 175/18, postanowieniem z dnia 21 listopada 2018 r. postanowił: I. ogłosić upadłość Magdaleny Szpankowskiej, zamieszkałej: 58-316 Wałbrzych przy ul. Senatorskiej 13/22, posługującej się numerem PESEL 78101001729, obejmującą likwidację jej majątku; II. określić, iż upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Jarosława Iwanka; VI. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Piechowiaka. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55891

Dodano: 2018-12-13 11:02:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Szpankowska Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55891. Szpankowska Magdalena. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 175/18. [BMSiG-55427/2018] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VI GU 175/18, postanowieniem z dnia 21 listopada 2018 r. postanowił: I. ogłosić upadłość Magdaleny Szpankowskiej, zamieszkałej: 58-316 Wałbrzych przy ul. Senatorskiej 13/22, posługującej się numerem PESEL 78101001729, obejmującą likwidację jej majątku; II. określić, iż upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Jarosława Iwanka; VI. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Piechowiaka. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55891

Dodano: 2018-12-13 11:02:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Wawryniuk Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2018-12-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55893. Wawryniuk Magdalena. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjncyh, sygn. akt V GU „of” 98/18, V GUp „of”159/18. [BMSiG-55687/2018] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 7 grudnia 2018 r. (sygn. akt V GU „of” 98/18): 1. na podstawie przepisów ustawy Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Magdaleny Wawryniuk, zamieszkałej w Mrągowie, ul. Królewiecka 21/32/33, PESEL: 82011318060, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania Sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczył asesora Sądu Rejonowego w Olsztynie Urszulę Filipowicz; 5. na syndyka upadłości wyznaczył Zygmunta Mierczaka. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 159/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55893

Dodano: 2018-12-13 11:03:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Wawryniuk Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55893. Wawryniuk Magdalena. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjncyh, sygn. akt V GU „of” 98/18, V GUp „of”159/18. [BMSiG-55687/2018] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 7 grudnia 2018 r. (sygn. akt V GU „of” 98/18): 1. na podstawie przepisów ustawy Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Magdaleny Wawryniuk, zamieszkałej w Mrągowie, ul. Królewiecka 21/32/33, PESEL: 82011318060, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania Sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczył asesora Sądu Rejonowego w Olsztynie Urszulę Filipowicz; 5. na syndyka upadłości wyznaczył Zygmunta Mierczaka. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 159/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55893

Dodano: 2018-12-13 11:03:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Wieniatowski Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2018-12-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55894. Wieniatowski Grzegorz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 552/18, XII GUp 370/18. [BMSiG-55524/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 4 grudnia 2018 roku (sygn. akt XII GU 552/18) została ogłoszona upadłość dłużnika Grzegorza Wieniatowskiego, zam.: ul. Orzepowicka 14B/2, 44-217 Rybnik, PESEL 53060912376, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe obejmować będzie likwidację majątku upadłego. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Stanisława Żyrka. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anety Brachaczek (lic. 695). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym a także wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XII GUp 370/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55894

Dodano: 2018-12-13 11:04:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Wieniatowski Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55894. Wieniatowski Grzegorz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 552/18, XII GUp 370/18. [BMSiG-55524/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 4 grudnia 2018 roku (sygn. akt XII GU 552/18) została ogłoszona upadłość dłużnika Grzegorza Wieniatowskiego, zam.: ul. Orzepowicka 14B/2, 44-217 Rybnik, PESEL 53060912376, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe obejmować będzie likwidację majątku upadłego. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Stanisława Żyrka. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anety Brachaczek (lic. 695). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym a także wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XII GUp 370/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55894

Dodano: 2018-12-13 11:04:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wyszyński Włodzimierz w upadłości likwidacyjnej

2018-12-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55895. Wyszyński Włodzimierz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1512/18, X GUp 1101/18. [BMSiG-55529/2018] OBWIESZCZENIE Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 7 grudnia 2018: 1. ogłoszono upadłość Włodzimierza Wyszyńskiego zamieszkałego w Warszawie (nr PESEL 51091305099) - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GU 1512/18; 2. wezwano wierzycieli upadłego, do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod adresem Sądu: ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, X GUp 1101/18; 3. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, X GUp 1101/18; 4. wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Małgorzaty Kardas- -Gołębiowskiej, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 69; 5. określono, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55895

Dodano: 2018-12-13 11:06:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wyszyński Włodzimierz w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55895. Wyszyński Włodzimierz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1512/18, X GUp 1101/18. [BMSiG-55529/2018] OBWIESZCZENIE Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 7 grudnia 2018: 1. ogłoszono upadłość Włodzimierza Wyszyńskiego zamieszkałego w Warszawie (nr PESEL 51091305099) - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GU 1512/18; 2. wezwano wierzycieli upadłego, do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod adresem Sądu: ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, X GUp 1101/18; 3. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, X GUp 1101/18; 4. wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Małgorzaty Kardas- -Gołębiowskiej, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 69; 5. określono, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55895

Dodano: 2018-12-13 11:06:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Ziółkowska Aleksandra w upadłości likwidacyjnej

2018-11-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55896. Ziółkowska Aleksandra. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 446/18. [BMSiG-55519/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 29 listopada 2018 r., w sprawie sygn. akt XV GU 446/18, ogłosił upadłość Aleksandry Ziółkowskiej (numer PESEL: 70111306744) nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Tomasza Franza, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55896

Dodano: 2018-12-13 11:07:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Ziółkowska Aleksandra w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55896. Ziółkowska Aleksandra. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 446/18. [BMSiG-55519/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 29 listopada 2018 r., w sprawie sygn. akt XV GU 446/18, ogłosił upadłość Aleksandry Ziółkowskiej (numer PESEL: 70111306744) nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Tomasza Franza, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55896

Dodano: 2018-12-13 11:07:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Nowicka Aleksandra w upadłości likwidacyjnej

2018-11-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55897. Nowicka Aleksandra. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 559/18. [BMSiG-55536/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 26.11.2018 r., w sprawie sygn. akt XV GU 559/18, ogłosił upadłość Aleksandry Nowickiej (numer PESEL: 46112502328) nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Jacka Malca, wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące ma nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55897

Dodano: 2018-12-13 11:08:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Nowicka Aleksandra w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55897. Nowicka Aleksandra. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 559/18. [BMSiG-55536/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 26.11.2018 r., w sprawie sygn. akt XV GU 559/18, ogłosił upadłość Aleksandry Nowickiej (numer PESEL: 46112502328) nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Jacka Malca, wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące ma nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55897

Dodano: 2018-12-13 11:08:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Zawadzka Teresa w upadłości likwidacyjnej

2018-12-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55898. Zawadzka Teresa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 972/18, X GUp 1081/18. [BMSiG-55693/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 grudnia 2018 r., sygn. akt X GU 972/18, ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: TERESY ZAWADZKIEJ, zamieszkałej w Warszawie przy ulicy Karolkowej 71 m. 18 (kod pocztowy: 01-197), PESEL 59010900262. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt X GUp 1081/18. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt X GUp 1081/18. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka w osobie Danuty Kurkiewicz (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 124). Określono, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55898

Dodano: 2018-12-13 11:09:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Zawadzka Teresa w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55898. Zawadzka Teresa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 972/18, X GUp 1081/18. [BMSiG-55693/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 grudnia 2018 r., sygn. akt X GU 972/18, ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: TERESY ZAWADZKIEJ, zamieszkałej w Warszawie przy ulicy Karolkowej 71 m. 18 (kod pocztowy: 01-197), PESEL 59010900262. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt X GUp 1081/18. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt X GUp 1081/18. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka w osobie Danuty Kurkiewicz (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 124). Określono, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55898

Dodano: 2018-12-13 11:09:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Żak Michał w upadłości likwidacyjnej

2018-11-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55899. Żak Michał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 968/18. [BMSiG-55643/2018] Sygn. akt X GUp 968/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 8 listopada 2018 r. ogłosił upadłość Michała Żaka, zamieszkałego w Józefowie przy ul. Krótkiej 9, 05-420 Józefów (PESEL: 83091506811), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Edyty Dzielińskiej oraz syndyka w osobie Marcina Krzemińskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 146). Sąd wzywa wierzycieli Upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt X GUp 968/18. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55899

Dodano: 2018-12-13 11:10:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Żak Michał w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55899. Żak Michał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 968/18. [BMSiG-55643/2018] Sygn. akt X GUp 968/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 8 listopada 2018 r. ogłosił upadłość Michała Żaka, zamieszkałego w Józefowie przy ul. Krótkiej 9, 05-420 Józefów (PESEL: 83091506811), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Edyty Dzielińskiej oraz syndyka w osobie Marcina Krzemińskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 146). Sąd wzywa wierzycieli Upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt X GUp 968/18. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55899

Dodano: 2018-12-13 11:10:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

AUTO-POSTEK Sp. z o.o. Sp. Kom. w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55900. AUTO-POSTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI we Władysławowie. KRS 0000383584. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 maja 2011 r., sygn. akt V GUp 26/17. [BMSiG-55468/2018] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym AUTO-POSTEK Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej w Upadłości z siedzibą we Władysławowie w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 26/17, zawiadamia, iż została sporządzona trzecia uzupełniająca lista wierzytelności, którą można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 21 (czytelnia akt) i w terminie 14 dni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć do sędziego komisarza sprzeciw od listy na adres Sądu Rejowego w Elblągu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55900

Dodano: 2018-12-13 11:11:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Balcerak Lucyna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55901. Balcerak Lucyna. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 35/18. [BMSiG-55699/2018] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Lucyny Balcerak, sygn. akt VI GUp 35/18. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni sądu przy Słowackiego 11a, pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55901

Dodano: 2018-12-13 11:11:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Bańkowski Władysław w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55902. Bańkowski Władysław. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 124/18/2. [BMSiG-55433/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużnika Władysława Bańkowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Jaworznie przy Al. Piłsudskiego 60/1, posiadającego numer PESEL: 54091406838, w sprawie o sygn. akt X GUp 124/18/2 - podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 października 2018 r. syndyk dłużnika przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności w tym postępowaniu. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału X Gospodarczego, Sądu Rejonowego Katowice- -Wschód w Katowicach, przy ul. Lompy 14 w Katowicach, pokój nr 103. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55902

Dodano: 2018-12-13 11:12:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Batko Agata w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55903. Batko Agata. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 292/16. [BMSiG-55480/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Agaty Batko, PESEL 66040300162 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 292/16, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55903

Dodano: 2018-12-13 11:12:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Bielecki Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55904. Bielecki Tomasz. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 111/18/9. [BMSiG-55585/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Tomasza Bieleckiego (numer PESEL 80121815550) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 111/18/9) syndyk masy upadłości sporządził listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, i w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść sprzeciw stosownie do treści art. 256 i nast. Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55904

Dodano: 2018-12-13 11:12:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Bielecki Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55905. Bielecki Tomasz. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 40/18. [BMSiG-55703/2018] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu III uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Tomasza Bieleckiego, sygn. akt VI GUp 40/18. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11, pokój 18, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55905

Dodano: 2018-12-13 11:13:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Boras Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55906. Boras Krystyna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 149/18. [BMSiG-55560/2018] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 149/18 dotyczącej upadłości Krystyny Boras, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55906

Dodano: 2018-12-13 11:13:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Choroś Marzena w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55907. Choroś Marzena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 259/18. [BMSiG-55540/2018] Syndyk masy upadłości Marzeny Choroś, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 259/18, informuje, że została sporządzona i przekazana Sędziemu Komisarzowi w dniu 8.11.2018 r., pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu listy wierzytelności, każdy wierzyciel umieszczony na liście może składać Sędziemu komisarzowi sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55907

Dodano: 2018-12-13 11:14:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Czarnecki Zygmunt w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55908. Czarnecki Zygmunt. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 165/16. [BMSiG-55413/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Zygmunta Czarneckiego, PESEL: 67121001770, zamieszkałego w Poznaniu, sygnatura akt XI GUp 165/16, zawiadamia że dnia 18 października 2018 roku syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi II uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (wejście przez p. 45), przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55908

Dodano: 2018-12-13 11:14:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

OFFICIUM et CUSTODIA Firma Handlowo-Usługowa Doradztwo Ubezpieczeniowe Dariusz Dudek w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55909. Dudek Dariusz prowadzący działalność pod nazwą „OFFICIUM et Custodia” Firma Handlowo- -Usługowa Doradztwo Ubezpieczeniowe Dariusz Dudek z s. w Kłodzku. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 106/17. [BMSiG-55423/2018] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Dariusza Dudka prowadzącego działalność pod nazwą „Officium et Custodia” Firma Handlowo-Usługowa Doradztwo Ubezpieczeniowe Dariusz Dudek, sygn. akt VI GUp 106/17. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11, pokój 18, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55909

Dodano: 2018-12-13 11:15:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Dobosz Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55910. Dobosz Anna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 164/18. [BMSiG-55405/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anny Dobosz, numer PESEL 67110604089, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 164/18), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 20 listopada 2018 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55910

Dodano: 2018-12-13 11:15:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Bukowski Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55911. Bukowski Mirosław. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 48/18. [BMSiG-55624/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Mirosława Bukowskiego - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 48/18), zawiadamia, że została złożona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, i w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55911

Dodano: 2018-12-13 11:15:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Draganiak Violetta w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55912. Draganiak Violetta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 438/18. [BMSiG-55648/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Violetty Draganiak w upadłości (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), sygn. akt X GUp 438/18, ogłasza, że w dniu 3 grudnia 2018 r. syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55912

Dodano: 2018-12-13 11:15:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Dutkiewicz Lidia w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55913. Dutkiewicz Lidia. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt V GUp 43/18. [BMSiG-55511/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym Lidii Dutkiewicz, zam.: Mielec - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk masy upadłości sporządził i przekazał uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), przy ul. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów (sygn. akt V GUp 43/18). W terminie dwóch tygodni od dnia nin. obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciwy tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55913

Dodano: 2018-12-13 11:16:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Gałaj Dominik w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55914. Gałaj Dominik. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 35/18. [BMSiG-55487/2018] Sędzia Komisarz Masy Upadłości Dominika Gałaj, PESEL 86050516812, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt V GUp 35/18, zawiadamia, iż została sporządzona lista wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 21, w czytelni akt i w terminie 14 dni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć do sędziego komisarza sprzeciw od listy na adres Sądu Rejowego w Elblągu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55914

Dodano: 2018-12-13 11:16:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Gładuniec Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55915. Gładuniec Krystyna. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 53/18. [BMSiG-55417/2018] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Krystyny Gładuniec, sygn. akt VI GUp 53/18. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55915

Dodano: 2018-12-13 11:17:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Gołębiowska Maria w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55916. Gołębiowska Maria. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 25/18. [BMSiG-55568/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Marii Gołębiowskiej, PESEL 49082411441, sygn. akt V GUp 25/18, obwieszcza, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w MSiG o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile lista wierzytelności nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli Upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55916

Dodano: 2018-12-13 11:18:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Grochowski Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55917. Grochowski Łukasz. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 26/17. [BMSiG-55695/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Łukasza Grochowskiego, sygn. akt V GUp 26/17, ogłasza, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., mającego siedzibę się przy ul. Chopin