Szanowni Państwo!

Ideą stworzenia niniejszego portalu internetowego było zwiększenie transparentności prowadzonych postępowań upadłościowych przez Sądy i Syndyków. Dzięki specjalnej konstrukcji portal ten daje Syndykom możliwość publikowania wszystkich informacji dotyczących prowadzonych postępowań upadłościowych na każdym etapie prowadzonego postępowania. Dotyczy to zwłaszcza wszystkich informacji dotyczących sprzedaży majątku Upadłego.

Z drugiej strony informacje zawarte i publikowane przez Syndyków z całą pewnością znajdą zainteresowanie wśród wszystkich uczestników postępowań upadłościowych – począwszy od pracowników upadłej firmy, przedstawicieli organów samorządowych (ZUS, US, UM), wierzycieli, potencjalnych nabywców składników majątku upadłego, Sądy w których prowadzone są postępowania z udziałem Syndyków, aż po samego Upadłego oraz przedstawicieli mediów, czyli prasy i telewizji.

Zapraszam do współpracy wszystkie Sądy w których toczą się postępowania upadłościowe oraz wszystkich Syndyków prowadzących postępowania upadłościowe.

W serwisie krpu.pl masz dostęp do pełnej bazy aktualnych oraz archiwalnych postępowań upadłościowych. Oferujemy płatny dostęp do danego wybranego postępowania upadłościowego lub atrakcyjną ofertę subskrypcji abonamentowych.

Zarejestruj się
46

Sądów w Polsce

1467

Doradców restrukturyzacyjnych

62142

Postępowań upadłościowych

16

Ofert sprzedaży, najmu, dzierżawy

Chcesz być na bieżąco informowany o przebiegu postępowania?

01.

Wybierz interesujące Cię postępowanie

02.

Kliknij wykup subskrypcję

03.

Dokonaj opłaty on-line

04.

Bądź na bieżąco informowany !

Za każdym razem jak pojawi się nowa informacja w interesującym Cię postępowaniu, zostaniesz automatycznie poinformowany na maila o nowym wpisie w wybranym postępowaniu.

Ostatnio dodane Postępowania upadłościowe

Adamczyk Krzysztof

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-09-01. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58055. Adamczyk Krzysztof. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 534/21, XII GUp 714/21. [BMSiG-57396/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 1 września 2021 r., o sygn. akt XII GU 534/21: 1. ogłosił upadłość Krzysztofa Adamczyka, PESEL 80040910392, zamieszkałego w Rydułtowach, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazał, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); 3. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Mateusza Bienioszka, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 94; 4. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, 44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Pouczenie co do pkt 6 postanowienia o ogłoszeniu upadłości (jurysdykcji sądów polskich). Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie winno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie ze wskazaniem faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą akt XII GUp 714/21. Zgłoszeń wierzytelności należy dokonywać na adres: Biuro Syndyka Mateusz Bienioszek, ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice, z podaniem sygnatury akt XII GUp 714/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58055
 • Dodano: 2021-09-15 11:18:16
 • Administrator

Adamczyk Krzysztof

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58055. Adamczyk Krzysztof. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 534/21, XII GUp 714/21. [BMSiG-57396/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 1 września 2021 r., o sygn. akt XII GU 534/21: 1. ogłosił upadłość Krzysztofa Adamczyka, PESEL 80040910392, zamieszkałego w Rydułtowach, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazał, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); 3. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Mateusza Bienioszka, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 94; 4. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, 44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Pouczenie co do pkt 6 postanowienia o ogłoszeniu upadłości (jurysdykcji sądów polskich). Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie winno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie ze wskazaniem faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą akt XII GUp 714/21. Zgłoszeń wierzytelności należy dokonywać na adres: Biuro Syndyka Mateusz Bienioszek, ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice, z podaniem sygnatury akt XII GUp 714/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58055
 • Dodano: 2021-09-15 11:18:20
 • Administrator

Adamiak Jarosław

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-09-01. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58056. Adamiak Jarosław. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 641/21, XV GUp 468/21. [BMSiG-57560/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 1.09.2021 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 641/21 ogłosił upadłość Jarosława Adamiaka (numer PESEL 70101103395) nieprowadzącego działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Wojciecha Bylskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 927); wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: ul. Krasińskiego 30, 88-400 Żnin, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 580556
 • Dodano: 2021-09-15 11:19:43
 • Administrator

Adamiak Jarosław

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58056. Adamiak Jarosław. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 641/21, XV GUp 468/21. [BMSiG-57560/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 1.09.2021 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 641/21 ogłosił upadłość Jarosława Adamiaka (numer PESEL 70101103395) nieprowadzącego działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Wojciecha Bylskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 927); wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: ul. Krasińskiego 30, 88-400 Żnin, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 580556
 • Dodano: 2021-09-15 11:19:47
 • Administrator

Andronova Anastasia

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-08-23. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58057. Andronova Anastasia. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 486/21, XIV GUp 614/21. [BMSiG-57515/2021] Sygn. akt XIV GU 486/21 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2021 roku ogłosił upadłość dłużnika Anastasii Andronovej, PESEL 99012911482, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 614/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Agnieszkę Ptak, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 583. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Rewolucji 1905 r. nr 82 lok. A05, 90-223 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58057
 • Dodano: 2021-09-15 11:20:29
 • Administrator

Andronova Anastasia

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-09-15. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58057. Andronova Anastasia. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 486/21, XIV GUp 614/21. [BMSiG-57515/2021] Sygn. akt XIV GU 486/21 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2021 roku ogłosił upadłość dłużnika Anastasii Andronovej, PESEL 99012911482, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 614/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Agnieszkę Ptak, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 583. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Rewolucji 1905 r. nr 82 lok. A05, 90-223 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58057
 • Dodano: 2021-09-15 11:20:34
 • Administrator

Będzikowska Monika

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-08-31. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58058. Będzikowska Monika. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 682/21, XII GUp 700/21. [BMSiG-57451/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2021 r., o sygn. akt XII GU 682/21: 1. ogłosił upadłość Moniki Będzikowskiej, o numerze PESEL 75100204825, zamieszkałej w Zabrzu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazał, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym Ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); 3. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Mateusza Bienioszka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 94; 4. wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, 44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Pouczenie co do pkt 6 postanowienia o ogłoszeniu upadłości (jurysdykcji sądów polskich). Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądo wym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie winno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie ze wskazaniem faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą akt XII GUp 700/21. Zgłoszeń wierzytelności należy dokonywać na adres: Biuro Syndyka Mateusz Bienioszek, ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice, z podaniem sygnatury akt XII GUp 700/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58058
 • Dodano: 2021-09-15 11:21:19
 • Administrator

Będzikowska Monika

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58058. Będzikowska Monika. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 682/21, XII GUp 700/21. [BMSiG-57451/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2021 r., o sygn. akt XII GU 682/21: 1. ogłosił upadłość Moniki Będzikowskiej, o numerze PESEL 75100204825, zamieszkałej w Zabrzu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazał, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym Ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); 3. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Mateusza Bienioszka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 94; 4. wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, 44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Pouczenie co do pkt 6 postanowienia o ogłoszeniu upadłości (jurysdykcji sądów polskich). Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądo wym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie winno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie ze wskazaniem faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą akt XII GUp 700/21. Zgłoszeń wierzytelności należy dokonywać na adres: Biuro Syndyka Mateusz Bienioszek, ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice, z podaniem sygnatury akt XII GUp 700/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58058
 • Dodano: 2021-09-15 11:21:25
 • Administrator

Olenderek Bogumił

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2021-08-23. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58059. Olenderek Bogumił. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 264/21. [BMSiG-57499/2021] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 23.08.2021 roku, o sygn. akt VI GU 264/21, postanowił: I. ogłosić upadłość nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Bogumiła Olenderek, zamieszkałego w: 58-250 Pieszyce, ul. Świdnicka 44/5, PESEL 68061004375, NIP 8821056431; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: Sebastian Domański, Plac Słowiański 1/315, 59-220 Legnica, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym/Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym/ Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Sebastiana Domańskiego; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; VI. stwierdzić jurysdykcję Sądu polskiego dla głównego postępowania upadłościowego dłużnika (art. 382 p.u. w zw. z art. 4912 ust. 1 p.u; art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L Nr 141, str. 19). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58059
 • Dodano: 2021-09-15 11:22:14
 • Administrator

Olenderek Bogumił

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58059. Olenderek Bogumił. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 264/21. [BMSiG-57499/2021] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 23.08.2021 roku, o sygn. akt VI GU 264/21, postanowił: I. ogłosić upadłość nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Bogumiła Olenderek, zamieszkałego w: 58-250 Pieszyce, ul. Świdnicka 44/5, PESEL 68061004375, NIP 8821056431; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: Sebastian Domański, Plac Słowiański 1/315, 59-220 Legnica, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym/Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym/ Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Sebastiana Domańskiego; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; VI. stwierdzić jurysdykcję Sądu polskiego dla głównego postępowania upadłościowego dłużnika (art. 382 p.u. w zw. z art. 4912 ust. 1 p.u; art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L Nr 141, str. 19). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58059
 • Dodano: 2021-09-15 11:22:17
 • Administrator

Borowiec Michał

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-07-27. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58060. Borowiec Michał. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 225/21. [BMSiG-57438/2021] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 lipca 2021 roku, sygn. akt V GU 225/21, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Michała Borowca, nr PESEL 78022810954, zamieszkałego: 25-430 Kielce, ul. Biskupa Mieczysława Jaworskiego 10/9, określając, że upadły Michał Borowiec jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 2. określić, że postępowanie upadłościowe upadłego Michała Borowca, będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); 3. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie spółki Kochanowski i wspólnicy sp.k., nr KRS 0000409130; 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do spółki Kochanowski i Wspólnicy sp.k., nr KRS 0000409130 - syndyka masy upadłości w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; adres do dokonywania zgłoszeń wierzytelności: ul. Wojska Polskiego 7/5, 25-364 Kielce; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Na postanowienie Sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia nin. postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58060
 • Dodano: 2021-09-15 11:24:11
 • Administrator

Borowiec Michał

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58060. Borowiec Michał. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 225/21. [BMSiG-57438/2021] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 lipca 2021 roku, sygn. akt V GU 225/21, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Michała Borowca, nr PESEL 78022810954, zamieszkałego: 25-430 Kielce, ul. Biskupa Mieczysława Jaworskiego 10/9, określając, że upadły Michał Borowiec jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 2. określić, że postępowanie upadłościowe upadłego Michała Borowca, będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); 3. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie spółki Kochanowski i wspólnicy sp.k., nr KRS 0000409130; 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do spółki Kochanowski i Wspólnicy sp.k., nr KRS 0000409130 - syndyka masy upadłości w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; adres do dokonywania zgłoszeń wierzytelności: ul. Wojska Polskiego 7/5, 25-364 Kielce; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Na postanowienie Sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia nin. postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58060
 • Dodano: 2021-09-15 11:24:15
 • Administrator

Cholewka Józef

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2021-09-03. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58061. Cholewka Józef. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 239/21 „of”, VII GUp 241/21 „of”. [BMSiG-57600/2021] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, Postanowieniem z dnia 3 września 2021 r., postanawia: 1. ogłosić upadłość Józefa Cholewki, zamieszkałego: ul. Ratuszowa 5/27A, 78-100 Kołobrzeg, numer PESEL 55081312492, NIP 6711073083; 2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wyznaczyć syndyka w osobie Izabeli Tomali, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 590; 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi Izabeli Tomali, na adres: ul. Tarnopolska 1A/9, 78-100 Kołobrzeg, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji obwieszczenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, od rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491 1 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); 7. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 8. prowadzić postępowanie upadłościowe pod sygnaturą akt VII GUp 241/21„of”; 9. przyznać syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 500 zł (pięćset złotych) i zarządzić niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa, zobowiązując syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconych kwot niezwłocznie po wpływie do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania lub z kwoty otrzymanych przez syndyka zryczałtowanych kosztów, o których mowa w art. 235 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58061
 • Dodano: 2021-09-15 11:25:06
 • Administrator

Cholewka Józef

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58061. Cholewka Józef. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 239/21 „of”, VII GUp 241/21 „of”. [BMSiG-57600/2021] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, Postanowieniem z dnia 3 września 2021 r., postanawia: 1. ogłosić upadłość Józefa Cholewki, zamieszkałego: ul. Ratuszowa 5/27A, 78-100 Kołobrzeg, numer PESEL 55081312492, NIP 6711073083; 2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wyznaczyć syndyka w osobie Izabeli Tomali, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 590; 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi Izabeli Tomali, na adres: ul. Tarnopolska 1A/9, 78-100 Kołobrzeg, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji obwieszczenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, od rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491 1 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); 7. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 8. prowadzić postępowanie upadłościowe pod sygnaturą akt VII GUp 241/21„of”; 9. przyznać syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 500 zł (pięćset złotych) i zarządzić niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa, zobowiązując syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconych kwot niezwłocznie po wpływie do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania lub z kwoty otrzymanych przez syndyka zryczałtowanych kosztów, o których mowa w art. 235 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58061
 • Dodano: 2021-09-15 11:25:09
 • Administrator

Chrzanowska Katarzyna

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-09-10. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58062. Chrzanowska Katarzyna. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 353/21, XII GUp 296/21. [BMSiG-57592/2021] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 10 września 2021 roku ogłoszono upadłość Katarzyny Chrzanowskiej (PESEL 70111004284, NIP 9551714941), zamieszkałej: Grabowo 37, 73-110 Stargard, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 296/21. Sąd wskazuje, niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Moniki Borek, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 748. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: pl. Stefana Batorego 5/28, 70-207 Szczecin, z podaniem sygnatury akt sprawy postępowania upadłościowego XII GUp 296/21, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do złożenia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58062
 • Dodano: 2021-09-15 11:25:56
 • Administrator

Chrzanowska Katarzyna

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58062. Chrzanowska Katarzyna. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 353/21, XII GUp 296/21. [BMSiG-57592/2021] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 10 września 2021 roku ogłoszono upadłość Katarzyny Chrzanowskiej (PESEL 70111004284, NIP 9551714941), zamieszkałej: Grabowo 37, 73-110 Stargard, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 296/21. Sąd wskazuje, niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Moniki Borek, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 748. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: pl. Stefana Batorego 5/28, 70-207 Szczecin, z podaniem sygnatury akt sprawy postępowania upadłościowego XII GUp 296/21, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do złożenia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58062
 • Dodano: 2021-09-15 11:25:59
 • Administrator

Dziadosz Krystyna

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-08-23. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58063. Dziadosz Krystyna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 428/21, V GUp 393/21 of. [BMSiG-57467/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2021 r., sygn. akt V GU 428/21, na skutek wniosku złożonego dnia 22 lipca 2021 r., ogłosił upadłość Krystyny Dziadosz, numer PESEL 72031815263, zam.: 37-700 Przemyśl, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Grzegorza Wybranowskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1309, 37-700 Przemyśl, ul. Grunwaldzka 58/20). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U. UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzania. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 393/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia, może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58063
 • Dodano: 2021-09-15 11:26:46
 • Administrator

Dziadosz Krystyna

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58063. Dziadosz Krystyna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 428/21, V GUp 393/21 of. [BMSiG-57467/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2021 r., sygn. akt V GU 428/21, na skutek wniosku złożonego dnia 22 lipca 2021 r., ogłosił upadłość Krystyny Dziadosz, numer PESEL 72031815263, zam.: 37-700 Przemyśl, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Grzegorza Wybranowskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1309, 37-700 Przemyśl, ul. Grunwaldzka 58/20). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U. UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzania. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 393/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia, może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58063
 • Dodano: 2021-09-15 11:26:50
 • Administrator

Fiutakiewicz Grażyna

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-08-30. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58064. Fiutakiewicz Grażyna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 469/21, XV GUp 459/21. [BMSiG-57540/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 30.08.2021 r., w sprawie o sygn. akt XV GU 469/21, ogłosił upadłość dłużnika Grażyny Fiutakiewicz (numer PESEL 58060802569), zamieszkałej w Inowrocławiu, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Marka Hopcia (numer licencji 143), określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi Markowi Hopci, na adres: ul. Fordońska 199, 85-739 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Jednocześnie Sąd określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona, Dziennik Urzędowy UE L Nr 141, s. 19 ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu tego Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdo wały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia przysługuje zażalenie na postępowanie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie należy wnieść do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58064
 • Dodano: 2021-09-15 11:27:32
 • Administrator

Fiutakiewicz Grażyna

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58064. Fiutakiewicz Grażyna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 469/21, XV GUp 459/21. [BMSiG-57540/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 30.08.2021 r., w sprawie o sygn. akt XV GU 469/21, ogłosił upadłość dłużnika Grażyny Fiutakiewicz (numer PESEL 58060802569), zamieszkałej w Inowrocławiu, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Marka Hopcia (numer licencji 143), określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi Markowi Hopci, na adres: ul. Fordońska 199, 85-739 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Jednocześnie Sąd określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona, Dziennik Urzędowy UE L Nr 141, s. 19 ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu tego Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdo wały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia przysługuje zażalenie na postępowanie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie należy wnieść do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58064
 • Dodano: 2021-09-15 11:27:35
 • Administrator

Fundowicz Rafał

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-09-03. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58065. Fundowicz Rafał. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 460/21 of, VIII GUp 381/21 of. [BMSiG-57616/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3.09.2021 r., o sygn. akt VIII GU 460/21 of, na skutek wniosku złożonego 22.06.2021 r., ogłosił upadłość dłużnika Rafała Fundowicza (PESEL 84052712151, NIP 8992448209) zamieszkałego w Obornikach Śląskich, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Michała Mojkę (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 526, adres: ul. Legnicka 62/213, 54-204 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2020 r. - Dz. U. poz. 1228, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 381/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58065
 • Dodano: 2021-09-15 11:28:24
 • Administrator

Fundowicz Rafał

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58065. Fundowicz Rafał. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 460/21 of, VIII GUp 381/21 of. [BMSiG-57616/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3.09.2021 r., o sygn. akt VIII GU 460/21 of, na skutek wniosku złożonego 22.06.2021 r., ogłosił upadłość dłużnika Rafała Fundowicza (PESEL 84052712151, NIP 8992448209) zamieszkałego w Obornikach Śląskich, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Michała Mojkę (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 526, adres: ul. Legnicka 62/213, 54-204 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2020 r. - Dz. U. poz. 1228, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 381/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58065
 • Dodano: 2021-09-15 11:28:28
 • Administrator

Hetman Andrzej

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-08-31. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58066. Hetman Andrzej. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 815/21, XII GUp 699/21. [BMSiG-57456/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2021 r., o sygn. akt XII GU 815/21: 1. ogłosił upadłość Andrzeja Hetmana (Hetman), o numerze PESEL 58020307131, zamieszkałego w Rybniku, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazał, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym Ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); 3. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Mateusza Bienioszka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 94; 4. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, 44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Pouczenie co do pkt 6 postanowienia o ogłoszeniu upadłości (jurysdykcji sądów polskich). Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie winno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie ze wskazaniem faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą akt XII GUp 699/21. Zgłoszeń wierzytelności należy dokonywać na adres: Biuro Syndyka Mateusz Bienioszek, ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice, z podaniem sygnatury akt XII GUp 699/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58066
 • Dodano: 2021-09-15 11:29:10
 • Administrator

Hetman Andrzej

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58066. Hetman Andrzej. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 815/21, XII GUp 699/21. [BMSiG-57456/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2021 r., o sygn. akt XII GU 815/21: 1. ogłosił upadłość Andrzeja Hetmana (Hetman), o numerze PESEL 58020307131, zamieszkałego w Rybniku, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazał, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym Ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); 3. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Mateusza Bienioszka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 94; 4. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, 44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Pouczenie co do pkt 6 postanowienia o ogłoszeniu upadłości (jurysdykcji sądów polskich). Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie winno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie ze wskazaniem faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą akt XII GUp 699/21. Zgłoszeń wierzytelności należy dokonywać na adres: Biuro Syndyka Mateusz Bienioszek, ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice, z podaniem sygnatury akt XII GUp 699/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58066
 • Dodano: 2021-09-15 11:29:13
 • Administrator

Janik Anita

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-08-31. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58067. Janik Anita. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 646/21, XII GUp 702/21. [BMSiG-57454/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2021 r., o sygn. akt XII GU 646/21: 1. ogłosił upadłość Anity Janik, o numerze PESEL 75081715583, zamieszkałej w Zabrzu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazał, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); 3. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Mateusza Bienioszka, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 94; 4. wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, 44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Pouczenie co do pkt 6 postanowienia o ogłoszeniu upadłości (jurysdykcji sądów polskich). Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, złożyć w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie winno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie ze wskazaniem faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą akt XII GUp 702/21. Zgłoszeń wierzytelności należy dokonywać na adres: Biuro Syndyka Mateusz Bienioszek, ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice, z podaniem sygnatury akt XII GUp 702/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58067
 • Dodano: 2021-09-15 11:29:55
 • Administrator

Janik Anita

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58067. Janik Anita. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 646/21, XII GUp 702/21. [BMSiG-57454/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2021 r., o sygn. akt XII GU 646/21: 1. ogłosił upadłość Anity Janik, o numerze PESEL 75081715583, zamieszkałej w Zabrzu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazał, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); 3. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Mateusza Bienioszka, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 94; 4. wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, 44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Pouczenie co do pkt 6 postanowienia o ogłoszeniu upadłości (jurysdykcji sądów polskich). Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, złożyć w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie winno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie ze wskazaniem faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą akt XII GUp 702/21. Zgłoszeń wierzytelności należy dokonywać na adres: Biuro Syndyka Mateusz Bienioszek, ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice, z podaniem sygnatury akt XII GUp 702/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58067
 • Dodano: 2021-09-15 11:29:59
 • Administrator

Janek-Łabo Elżbieta

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-08-30. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58068. Janek-Łabo Elżbieta. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 476/21, XV GUp 458/21. [BMSiG-57446/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 30.08.2021 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 476/21 ogłosił upadłość dłużnika Elżbiety Janek-Łabo (numer PESEL 48101407269), zamieszkałej w Bydgoszczy, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Agnieszki Rajewskiej (numer licencji 1001); określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi Agnieszce Rajewskiej na adres: ul. Raczkowskiego 8, 85-862 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Jednocześnie Sąd określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona. Dziennik Urzędowy UE L Nr 141. s. 19 ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu tego Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie należy wnieść do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58068
 • Dodano: 2021-09-15 11:30:45
 • Administrator

Janek-Łabo Elżbieta

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58068. Janek-Łabo Elżbieta. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 476/21, XV GUp 458/21. [BMSiG-57446/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 30.08.2021 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 476/21 ogłosił upadłość dłużnika Elżbiety Janek-Łabo (numer PESEL 48101407269), zamieszkałej w Bydgoszczy, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Agnieszki Rajewskiej (numer licencji 1001); określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi Agnieszce Rajewskiej na adres: ul. Raczkowskiego 8, 85-862 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Jednocześnie Sąd określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona. Dziennik Urzędowy UE L Nr 141. s. 19 ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu tego Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie należy wnieść do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58068
 • Dodano: 2021-09-15 11:30:49
 • Administrator

Kaczmarek Krzysztof

Sąd Rejonowy w Elblągu 2021-08-26. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58069. Kaczmarek Krzysztof. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 151/21, V GUp 138/21. [BMSiG-57534/2021] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 sierpnia 2021 r., o sygn. akt V GU 151/21, na skutek wniosku złożonego w dniu 4 sierpnia 2021 r., ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Krzysztofa Kaczmarka, PESEL 72011705599, NIP 5781739552, zamieszkałego: 82-300 Elbląg, Trybunalska 9/3. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie prawnej Grant Finance Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Sopocie, wpisanej do KRS pod numer 0000517668, przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, nr licencji Prezesa Zarządu Bartłomieja Domagalskiego 944 i wiceprezesa Zarządu Michała Figury 815. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres Grant Finance sp. z o.o., ul. M. Reja 13/15, lok. 1002, 81-874 Sopot, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 138/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres Sądu Rejonowego w Elblągu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Elblągu; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58069
 • Dodano: 2021-09-15 11:31:55
 • Administrator

Kaczmarek Krzysztof

Sąd Rejonowy w Elblągu 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58069. Kaczmarek Krzysztof. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 151/21, V GUp 138/21. [BMSiG-57534/2021] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 sierpnia 2021 r., o sygn. akt V GU 151/21, na skutek wniosku złożonego w dniu 4 sierpnia 2021 r., ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Krzysztofa Kaczmarka, PESEL 72011705599, NIP 5781739552, zamieszkałego: 82-300 Elbląg, Trybunalska 9/3. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie prawnej Grant Finance Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Sopocie, wpisanej do KRS pod numer 0000517668, przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, nr licencji Prezesa Zarządu Bartłomieja Domagalskiego 944 i wiceprezesa Zarządu Michała Figury 815. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres Grant Finance sp. z o.o., ul. M. Reja 13/15, lok. 1002, 81-874 Sopot, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 138/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres Sądu Rejonowego w Elblągu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Elblągu; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58069
 • Dodano: 2021-09-15 11:31:58
 • Administrator

Kalbarczyk Beata

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-08-24. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58070. Kalbarczyk Beata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1143/21, XIX GUp 1086/21. [BMSiG-57413/2021] Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 24 sierpnia 2021 r., w sprawie o sygn. akt XIX GU 1143/21, postanowił: 1. ogłosić upadłość Beaty Kalbarczyk, PESEL 80071913984, NIP 8261828914, zamieszkałej w Warszawie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.); 3. wyznaczyć syndyka w osobie Anny Małkowskiej (numer licencji 1089); 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi, na adres podany w obwieszczeniu, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu, na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazać, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia wierzytelności, należy kierować w dwóch egzemplarzach, z podaniem sygnatury akt XIX GUp 1086/21, na adres kancelarii syndyka: Kancelaria Radcy Prawnego Anna Małkowska, ul. Garibaldiego 4 lok. 162, 04-078 Warszawa. Na postanowienie Sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie. W tym celu w terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia niniejszego postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XIX GUp 1086/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58070
 • Dodano: 2021-09-15 11:32:58
 • Administrator

Kalbarczyk Beata

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58070. Kalbarczyk Beata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1143/21, XIX GUp 1086/21. [BMSiG-57413/2021] Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 24 sierpnia 2021 r., w sprawie o sygn. akt XIX GU 1143/21, postanowił: 1. ogłosić upadłość Beaty Kalbarczyk, PESEL 80071913984, NIP 8261828914, zamieszkałej w Warszawie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.); 3. wyznaczyć syndyka w osobie Anny Małkowskiej (numer licencji 1089); 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi, na adres podany w obwieszczeniu, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu, na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazać, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia wierzytelności, należy kierować w dwóch egzemplarzach, z podaniem sygnatury akt XIX GUp 1086/21, na adres kancelarii syndyka: Kancelaria Radcy Prawnego Anna Małkowska, ul. Garibaldiego 4 lok. 162, 04-078 Warszawa. Na postanowienie Sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie. W tym celu w terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia niniejszego postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XIX GUp 1086/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58070
 • Dodano: 2021-09-15 11:33:03
 • Administrator

Kerner Aneta

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-08-28. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58071. Kerner Aneta. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 374/21. [BMSiG-57550/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 28 sierpnia 2021 r., w sprawie o sygn. akt V GU 374/21, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużniczki Anety Kerner, zamieszkałej pod adresem: Szonowo 27, 86-320 Łasin, PESEL 72111910044, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 498); 3. wyznaczyć syndyka w osobie Patryka Chodkowskiego, nr lic. 1133, adres: ul. Antczaka 2/6, 87-100 Toruń; 4. wezwać wierzycieli dłużniczki Anety Kerner do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Antczaka 2/6, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do dłużniczki Anety Kerner, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 6. stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym; 7. przyznać syndykowi upadłego Anety Kerner, zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w wysokości 1.000 zł (tysiąc złotych) i zarządzić niezwłoczną wypłatę tej kwoty tymczasowo ze Skarbu Państwa - kasa Sądu Rejonowego w Toruniu; 8. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążyć dłużnika. POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58071
 • Dodano: 2021-09-15 11:33:50
 • Administrator

Kerner Aneta

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58071. Kerner Aneta. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 374/21. [BMSiG-57550/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 28 sierpnia 2021 r., w sprawie o sygn. akt V GU 374/21, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużniczki Anety Kerner, zamieszkałej pod adresem: Szonowo 27, 86-320 Łasin, PESEL 72111910044, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 498); 3. wyznaczyć syndyka w osobie Patryka Chodkowskiego, nr lic. 1133, adres: ul. Antczaka 2/6, 87-100 Toruń; 4. wezwać wierzycieli dłużniczki Anety Kerner do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Antczaka 2/6, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do dłużniczki Anety Kerner, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 6. stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym; 7. przyznać syndykowi upadłego Anety Kerner, zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w wysokości 1.000 zł (tysiąc złotych) i zarządzić niezwłoczną wypłatę tej kwoty tymczasowo ze Skarbu Państwa - kasa Sądu Rejonowego w Toruniu; 8. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążyć dłużnika. POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58071
 • Dodano: 2021-09-15 11:33:53
 • Administrator

Kierepka Bożena

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-09-01. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58072. Kierepka Bożena. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 492/21, XII GUp 708/21. [BMSiG-57443/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 1 września 2021 r., sygn. akt XII GU 492/21, ogłosił upadłość dłużnika - Bożeny Kierepki, PESEL 58090811727, zamieszkałej w Raciborzu (47-400), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Krzysztofa Kubicy, nr 548 licencji doradcy restrukturyzacyjnego; adres: ul. Szpitalna 18, 43-430 Skoczów, adres e-mail: biuro@restrukturyzacja-upadlosci.pl, telefon; 663 505 550; rachunek bankowy 19 2490 0005 0000 4530 9473 1492. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802), a do wykonywania określonych czynności wyznaczony będzie Sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach Sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - XII GUp 708/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy: 44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenia na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gliwicach za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego) w znakach sądowych lub na rachunek tutejszego Sądu nr 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia/zarządzenia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeb nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c.). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58072
 • Dodano: 2021-09-15 11:34:39
 • Administrator

Kierepka Bożena

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58072. Kierepka Bożena. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 492/21, XII GUp 708/21. [BMSiG-57443/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 1 września 2021 r., sygn. akt XII GU 492/21, ogłosił upadłość dłużnika - Bożeny Kierepki, PESEL 58090811727, zamieszkałej w Raciborzu (47-400), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Krzysztofa Kubicy, nr 548 licencji doradcy restrukturyzacyjnego; adres: ul. Szpitalna 18, 43-430 Skoczów, adres e-mail: biuro@restrukturyzacja-upadlosci.pl, telefon; 663 505 550; rachunek bankowy 19 2490 0005 0000 4530 9473 1492. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802), a do wykonywania określonych czynności wyznaczony będzie Sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach Sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - XII GUp 708/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy: 44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenia na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gliwicach za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego) w znakach sądowych lub na rachunek tutejszego Sądu nr 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia/zarządzenia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeb nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c.). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58072
 • Dodano: 2021-09-15 11:34:43
 • Administrator

Kirko Marcin

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-09-09. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58073. Kirko Marcin. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 625/21, XII GUp 293/21. [BMSiG-57564/2021] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 9 września 2021 roku, ogłoszono upadłość Marcina Kirko (PESEL 81060911453, NIP 5941439363), zamieszkałego: ul. Wysoka 9B, 73-200 Choszczno, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 293/21. Sąd wskazuje, niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym Ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Elżbiety Ahl, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 965. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Kazimierza Pułaskiego 7/16, 70-322 Szczecin, z podaniem sygnatury akt sprawy postępowania upadłościowego XII GUp 293/21, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do złożenia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58073
 • Dodano: 2021-09-15 11:35:32
 • Administrator

Kirko Marcin

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58073. Kirko Marcin. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 625/21, XII GUp 293/21. [BMSiG-57564/2021] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 9 września 2021 roku, ogłoszono upadłość Marcina Kirko (PESEL 81060911453, NIP 5941439363), zamieszkałego: ul. Wysoka 9B, 73-200 Choszczno, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 293/21. Sąd wskazuje, niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym Ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Elżbiety Ahl, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 965. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Kazimierza Pułaskiego 7/16, 70-322 Szczecin, z podaniem sygnatury akt sprawy postępowania upadłościowego XII GUp 293/21, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do złożenia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58073
 • Dodano: 2021-09-15 11:35:35
 • Administrator

Kluczniak Krzysztof

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-09-07. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58074. Kluczniak Krzysztof. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 355/21, VIII GUp 266/21. [BMSiG-57501/2021] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 7 września 2021 roku, sygn. akt VIII GU 355/21, ogłosił upadłość Krzysztofa Kluczniaka (Kluczniak) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL numer 73051901453, NIP numer 5731293491. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Janusza Majdę, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 490; adres biura: 46-320 Praszka, ulica Chopina 2. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 266/21. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58074
 • Dodano: 2021-09-15 11:36:31
 • Administrator

Kluczniak Krzysztof

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58074. Kluczniak Krzysztof. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 355/21, VIII GUp 266/21. [BMSiG-57501/2021] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 7 września 2021 roku, sygn. akt VIII GU 355/21, ogłosił upadłość Krzysztofa Kluczniaka (Kluczniak) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL numer 73051901453, NIP numer 5731293491. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Janusza Majdę, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 490; adres biura: 46-320 Praszka, ulica Chopina 2. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 266/21. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58074
 • Dodano: 2021-09-15 11:36:34
 • Administrator

Kozioł Agnieszka

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-08-27. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58075. Kozioł Agnieszka. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 133/21, V GUp 284/21. [BMSiG-57398/2021] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2021 roku: - ogłosił upadłość dłużnika Agnieszki Kozioł, PESEL 69061204901, zamieszkałej w Starachowicach 27-200, ul. Harcerska 1/9 (sygn. akt V GU 133/21) określając, że upadła Agnieszka Kozioł jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, - określił, że postępowanie upadłościowe upadłej Agnieszki Kozioł będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 1228); - wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Emilii Polańskiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 610; - wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności Emilii Polańskiej - syndyka masy upadłości w termi nie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; adres do dokonywania zgłoszeń wierzytelności: ul. Warszawska 31/16, 25-518 Kielce; - wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; - stwierdził, że wszczęte postępowanie jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia. Ponadto poucza o przysługującym zażaleniu: - na postanowienie Sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia nin. postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 284/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58075
 • Dodano: 2021-09-15 11:37:28
 • Administrator

Kozioł Agnieszka

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58075. Kozioł Agnieszka. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 133/21, V GUp 284/21. [BMSiG-57398/2021] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2021 roku: - ogłosił upadłość dłużnika Agnieszki Kozioł, PESEL 69061204901, zamieszkałej w Starachowicach 27-200, ul. Harcerska 1/9 (sygn. akt V GU 133/21) określając, że upadła Agnieszka Kozioł jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, - określił, że postępowanie upadłościowe upadłej Agnieszki Kozioł będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 1228); - wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Emilii Polańskiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 610; - wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności Emilii Polańskiej - syndyka masy upadłości w termi nie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; adres do dokonywania zgłoszeń wierzytelności: ul. Warszawska 31/16, 25-518 Kielce; - wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; - stwierdził, że wszczęte postępowanie jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia. Ponadto poucza o przysługującym zażaleniu: - na postanowienie Sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia nin. postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 284/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58075
 • Dodano: 2021-09-15 11:37:32
 • Administrator

Kruszyński Jacek

Sąd Rejonowy w Elblągu 2021-08-26. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58076. Kruszyński Jacek. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 140/21, V GUp 139/21. [BMSiG-57538/2021] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 sierpnia 2021 r., o sygn. akt V GU 140/21, na skutek wniosku złożonego w dniu 26 lipca 2021 r., ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Jacka Kruszyńskiego, PESEL 70091508653, NIP 7441471181, zamieszkałej: 82-300 Elbląg, Grochowska 21/9. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie prawnej Grant Finance Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Sopocie, wpisanej do KRS pod numer 0000517668, przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, nr licencji Prezesa Zarządu Bartłomieja Domagalskiego 944 i wiceprezesa Zarządu Michała Figury 815, adres: ul. Reja 13/15, lok. 1002, 81-874 Sopot. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 139/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres Sądu Rejonowego w Elblągu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Elblągu; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58076
 • Dodano: 2021-09-15 11:38:20
 • Administrator

Kruszyński Jacek

Sąd Rejonowy w Elblągu 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58076. Kruszyński Jacek. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 140/21, V GUp 139/21. [BMSiG-57538/2021] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 sierpnia 2021 r., o sygn. akt V GU 140/21, na skutek wniosku złożonego w dniu 26 lipca 2021 r., ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Jacka Kruszyńskiego, PESEL 70091508653, NIP 7441471181, zamieszkałej: 82-300 Elbląg, Grochowska 21/9. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie prawnej Grant Finance Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Sopocie, wpisanej do KRS pod numer 0000517668, przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, nr licencji Prezesa Zarządu Bartłomieja Domagalskiego 944 i wiceprezesa Zarządu Michała Figury 815, adres: ul. Reja 13/15, lok. 1002, 81-874 Sopot. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 139/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres Sądu Rejonowego w Elblągu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Elblągu; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58076
 • Dodano: 2021-09-15 11:38:23
 • Administrator

Kieliszczyk Małgorzata

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2021-06-15. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58077. Kieliszczyk Małgorzata. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 78/21, V GUp 100/21. [BMSiG-57595/2021] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 15 czerwca 2021 r., sygnatura akt V GUp 100/21 (poprzednio V GU 78/21), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużniczki - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Małgorzaty Kieliszczyk, zamieszkałej w Międzyrzeczu przy ul. Prusa 2a/4, PESEL 72032309329. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Jakuba Liszki - nr licencji 623. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności wobec upadłego bezpośrednio syndykowi na adres kancelarii: ul. Krzywoustego 4/2, 66-400 Gorzów Wlkp. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Przedmiotowe postępowania toczy się w trybie art. 4911 ust. 2 p.u. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58077
 • Dodano: 2021-09-15 11:39:09
 • Administrator

Kieliszczyk Małgorzata

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58077. Kieliszczyk Małgorzata. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 78/21, V GUp 100/21. [BMSiG-57595/2021] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 15 czerwca 2021 r., sygnatura akt V GUp 100/21 (poprzednio V GU 78/21), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużniczki - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Małgorzaty Kieliszczyk, zamieszkałej w Międzyrzeczu przy ul. Prusa 2a/4, PESEL 72032309329. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Jakuba Liszki - nr licencji 623. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności wobec upadłego bezpośrednio syndykowi na adres kancelarii: ul. Krzywoustego 4/2, 66-400 Gorzów Wlkp. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Przedmiotowe postępowania toczy się w trybie art. 4911 ust. 2 p.u. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58077
 • Dodano: 2021-09-15 11:39:12
 • Administrator

Laszczak Przemysław

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-07-30. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58078. Laszczak Przemysław. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VI GU 376/21 of, VI GUp 386/21 of. [BMSiG-57619/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 30 lipca 2021 r., sygn. akt VI GU 376/21 of, ogłosił upadłość Przemysława Laszczaka, numer PESEL 93032906231, zamieszkałego w Bielsku-Białej (kod 43-300) przy ul. Złotych Kłosów 54/1, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Krzysztofa Gulisa, nr 740 licencji doradcy restrukturyzacyjnego; adres: ul. Bohaterów Warszawy 2/6, 43-300 Bielsko-Biała, e-mail: gulis@onet.eu, rachunek bankowy 37114020170000410209937683. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 386/21 of. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58078
 • Dodano: 2021-09-15 11:39:58
 • Administrator

Laszczak Przemysław

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58078. Laszczak Przemysław. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VI GU 376/21 of, VI GUp 386/21 of. [BMSiG-57619/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 30 lipca 2021 r., sygn. akt VI GU 376/21 of, ogłosił upadłość Przemysława Laszczaka, numer PESEL 93032906231, zamieszkałego w Bielsku-Białej (kod 43-300) przy ul. Złotych Kłosów 54/1, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Krzysztofa Gulisa, nr 740 licencji doradcy restrukturyzacyjnego; adres: ul. Bohaterów Warszawy 2/6, 43-300 Bielsko-Biała, e-mail: gulis@onet.eu, rachunek bankowy 37114020170000410209937683. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 386/21 of. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58078
 • Dodano: 2021-09-15 11:40:02
 • Administrator

Masternak Marzena

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2021-08-04. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58079. Masternak Marzena. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 193/21, V GUp 201/21. [BMSiG-57478/2021] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie o sygn. akt V GU 193/21 ogłosił upadłość Marzeny Masternak - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 74040707728, NIP 9241322394, zamieszkałej w miejscowości Żagań przy ul. Lubuskiej 7/3, 68-100 Żagań. Sąd wyznaczył na syndyka w osobie Adama Bernackiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 19. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do zgłaszania swoich wierzytelności, w dwóch egzemplarzach do syndyka na adres do doręczeń: ul. Boh. Westerplatte 9/203; 65-034 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie upadłościowe jest prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 848/2015 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego Poznaniu, X Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt V GUp 201/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58079
 • Dodano: 2021-09-15 11:40:56
 • Administrator

Masternak Marzena

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58079. Masternak Marzena. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 193/21, V GUp 201/21. [BMSiG-57478/2021] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie o sygn. akt V GU 193/21 ogłosił upadłość Marzeny Masternak - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 74040707728, NIP 9241322394, zamieszkałej w miejscowości Żagań przy ul. Lubuskiej 7/3, 68-100 Żagań. Sąd wyznaczył na syndyka w osobie Adama Bernackiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 19. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do zgłaszania swoich wierzytelności, w dwóch egzemplarzach do syndyka na adres do doręczeń: ul. Boh. Westerplatte 9/203; 65-034 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie upadłościowe jest prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 848/2015 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego Poznaniu, X Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt V GUp 201/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58079
 • Dodano: 2021-09-15 11:40:59
 • Administrator

Maślak Michał

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-08-26. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58080. Maślak Michał. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 837/20 of, VIII GUp 362/21 of. [BMSiG-57528/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 sierpnia 2021 r., o sygn. akt VIII GU 837/20 of, ogłosił upadłość Michała Maślaka, PESEL 87073007071, NIP 8942905194, zamieszkałego we Wrocławiu, ul. Komorowska 20/3 (kod pocztowy: 54-436), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Justyny Grzechnik (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1327, adres: ul. Długosza 14, 46-100 Namysłów). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (czyli zgodnie z przepisami części pierwszej tej ustawy), funkcję sędziego komisarza i zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 362/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia takie należy kierować do sędziego komisarza (na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław) oraz do syndyka na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 362/21 of. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58080
 • Dodano: 2021-09-15 11:41:50
 • Administrator

Maślak Michał

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58080. Maślak Michał. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 837/20 of, VIII GUp 362/21 of. [BMSiG-57528/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 sierpnia 2021 r., o sygn. akt VIII GU 837/20 of, ogłosił upadłość Michała Maślaka, PESEL 87073007071, NIP 8942905194, zamieszkałego we Wrocławiu, ul. Komorowska 20/3 (kod pocztowy: 54-436), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Justyny Grzechnik (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1327, adres: ul. Długosza 14, 46-100 Namysłów). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (czyli zgodnie z przepisami części pierwszej tej ustawy), funkcję sędziego komisarza i zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 362/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia takie należy kierować do sędziego komisarza (na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław) oraz do syndyka na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 362/21 of. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58080
 • Dodano: 2021-09-15 11:41:53
 • Administrator

Mika Arkadiusz

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-08-17. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58081. Mika Arkadiusz. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VI GU 330/21 of, VI GUp 396/21 of. [BMSiG-57591/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 sierpnia 2021 roku, o sygn. akt VI GU 330/21 of, na skutek wniosku złożonego w dniu 1 lipca 2021 r., ogłosił upadłość Arkadiusza Miki (Mika), PESEL 89010312354, zamieszkałego: 34-300 Żywiec, ul. Reymonta 37/2, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Roberta Sczendziny, nr 665 licencji doradcy restrukturyzacyjnego, adres: Katowice (40-062), ul. Jana Kilińskiego 16/10, adres email: kancelaria@ syndykslask.pl, tel. 501 366 336, rachunek bankowy 28 1140 2004 0000 3102 8044 2330. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 396/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w treści dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58081
 • Dodano: 2021-09-15 11:43:31
 • Administrator

Mika Arkadiusz

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58081. Mika Arkadiusz. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VI GU 330/21 of, VI GUp 396/21 of. [BMSiG-57591/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 sierpnia 2021 roku, o sygn. akt VI GU 330/21 of, na skutek wniosku złożonego w dniu 1 lipca 2021 r., ogłosił upadłość Arkadiusza Miki (Mika), PESEL 89010312354, zamieszkałego: 34-300 Żywiec, ul. Reymonta 37/2, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Roberta Sczendziny, nr 665 licencji doradcy restrukturyzacyjnego, adres: Katowice (40-062), ul. Jana Kilińskiego 16/10, adres email: kancelaria@ syndykslask.pl, tel. 501 366 336, rachunek bankowy 28 1140 2004 0000 3102 8044 2330. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 396/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w treści dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58081
 • Dodano: 2021-09-15 11:43:35
 • Administrator

Pigła Henryk

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-08-23. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58082. Pigła Henryk. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 402/21, XI GUp 905/21. [BMSiG-57459/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2021 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 402/21, ogłosił upadłość dłużnika Henryka Pigły, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Poznaniu 60-005, przy ulicy Fabianowo 65, PESEL 46040512378, NIP 7791975120. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 905/21. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres wskazany na prowadzonej przez Ministra Sprawiedliwości liście osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka w osobie Artura Walkowiaka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 722). Postępowanie będzie prowadzone w trybie wskazanym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58082
 • Dodano: 2021-09-15 11:44:23
 • Administrator

Pigła Henryk

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58082. Pigła Henryk. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 402/21, XI GUp 905/21. [BMSiG-57459/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2021 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 402/21, ogłosił upadłość dłużnika Henryka Pigły, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Poznaniu 60-005, przy ulicy Fabianowo 65, PESEL 46040512378, NIP 7791975120. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 905/21. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres wskazany na prowadzonej przez Ministra Sprawiedliwości liście osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka w osobie Artura Walkowiaka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 722). Postępowanie będzie prowadzone w trybie wskazanym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58082
 • Dodano: 2021-09-15 11:44:27
 • Administrator

Murawska Magdalena

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-08-24. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58083. Murawska Magdalena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1128/21, XIX GUp 1085/21. [BMSiG-57411/2021] Obwieszczenie Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 24 sierpnia 2021 r., w sprawie o sygn. akt XIX GU 1128/21, postanowił: 1. ogłosić upadłość Magdaleny Murawskiej, PESEL 79052300260, zamieszkałej w Warszawie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.); 3. wyznaczyć syndyka w osobie Anny Małkowskiej (numer licencji 1089); 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi, na adres podany w obwieszczeniu, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach nale żących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu, na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazać, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia wierzytelności, należy kierować w dwóch egzemplarzach, z podaniem sygnatury akt XIX GUp 1085/21, na adres kancelarii syndyka: Kancelaria Radcy Prawnego Anna Małkowska, ul. Garibaldiego 4 lok. 162, 04-078 Warszawa. Na postanowienie Sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie. W tym celu w terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia niniejszego postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XIX GUp 1085/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58083
 • Dodano: 2021-09-15 11:45:08
 • Administrator

Murawska Magdalena

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58083. Murawska Magdalena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1128/21, XIX GUp 1085/21. [BMSiG-57411/2021] Obwieszczenie Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 24 sierpnia 2021 r., w sprawie o sygn. akt XIX GU 1128/21, postanowił: 1. ogłosić upadłość Magdaleny Murawskiej, PESEL 79052300260, zamieszkałej w Warszawie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.); 3. wyznaczyć syndyka w osobie Anny Małkowskiej (numer licencji 1089); 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi, na adres podany w obwieszczeniu, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach nale żących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu, na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazać, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia wierzytelności, należy kierować w dwóch egzemplarzach, z podaniem sygnatury akt XIX GUp 1085/21, na adres kancelarii syndyka: Kancelaria Radcy Prawnego Anna Małkowska, ul. Garibaldiego 4 lok. 162, 04-078 Warszawa. Na postanowienie Sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie. W tym celu w terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia niniejszego postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XIX GUp 1085/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58083
 • Dodano: 2021-09-15 11:45:10
 • Administrator

Niżyński Michał

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-09-08. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58084. Niżyński Michał. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 389/21, VIII GUp 416/21. [BMSiG-57590/2021] Syndyk masy upadłości Alina Sobolewska ogłasza, że w sprawie o sygn. akt VIII GU 389/21, postanowieniem z dnia 8 września 2021 roku, Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Michała Niżyńskiego, zam.: ul. Wyszyńskiego 7 m. 15, 16-001 Kleosin, PESEL 88101911694, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi Alinie Sobolewskiej na adres: ul. Grochowa 2A lok. 306, 15-423 Białystok, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 4. na syndyka wyznaczyć Alinę Sobolewską (numer licencji 308); 5. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; 6. przyznać syndykowi zaliczkę w wysokości 500,00 zł na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa; 7. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie można wnieść do Sądu Okręgowego w Białymstoku, VII Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym należy złożyć w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 416/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58084
 • Dodano: 2021-09-15 11:45:55
 • Administrator

Niżyński Michał

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58084. Niżyński Michał. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 389/21, VIII GUp 416/21. [BMSiG-57590/2021] Syndyk masy upadłości Alina Sobolewska ogłasza, że w sprawie o sygn. akt VIII GU 389/21, postanowieniem z dnia 8 września 2021 roku, Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Michała Niżyńskiego, zam.: ul. Wyszyńskiego 7 m. 15, 16-001 Kleosin, PESEL 88101911694, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi Alinie Sobolewskiej na adres: ul. Grochowa 2A lok. 306, 15-423 Białystok, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 4. na syndyka wyznaczyć Alinę Sobolewską (numer licencji 308); 5. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; 6. przyznać syndykowi zaliczkę w wysokości 500,00 zł na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa; 7. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie można wnieść do Sądu Okręgowego w Białymstoku, VII Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym należy złożyć w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 416/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58084
 • Dodano: 2021-09-15 11:45:57
 • Administrator

Pisarczyk Marek

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2021-07-19. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58086. Pisarczyk Marek. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 186/21, V GUp 176/21. [BMSiG-57449/2021] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 19 lipca 2021 r., w sprawie o sygn. akt V GU 186/21, ogłosił upadłość Marka Pisarczyka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 88070805570, NIP 9252026162, zamieszkałej w Nowej Soli przy ul. Spacerowej 7, 67-100 Nowa Sól. Sąd wyznaczył na syndyka w osobie Adama Bernackiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 19. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności, w dwóch egzemplarzach do syndyka na adres do doręczeń: ul. Boh. Westerplatte 9/203, 65-034 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie upadłościowe jest prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 848/2015 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego Poznaniu, Wydział X Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt V GUp 176/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58086
 • Dodano: 2021-09-15 11:46:45
 • Administrator

Pisarczyk Marek

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58086. Pisarczyk Marek. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 186/21, V GUp 176/21. [BMSiG-57449/2021] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 19 lipca 2021 r., w sprawie o sygn. akt V GU 186/21, ogłosił upadłość Marka Pisarczyka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 88070805570, NIP 9252026162, zamieszkałej w Nowej Soli przy ul. Spacerowej 7, 67-100 Nowa Sól. Sąd wyznaczył na syndyka w osobie Adama Bernackiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 19. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności, w dwóch egzemplarzach do syndyka na adres do doręczeń: ul. Boh. Westerplatte 9/203, 65-034 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie upadłościowe jest prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 848/2015 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego Poznaniu, Wydział X Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt V GUp 176/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58086
 • Dodano: 2021-09-15 11:46:48
 • Administrator

Plewak Antoni

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-09-03. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58087. Plewak Antoni. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 481/21 of, VIII GUp 377/21 of. [BMSiG-57618/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3.09.2021 r., sygn. akt VIII GU 481/21 of, na skutek wniosku złożonego 1.07.2021 r. ogłosił upadłość dłużnika - Antoniego Plewaka (PESEL 58082714072), zamiesz kałego w Gębczycach, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono na syndyka Michała Mojkę (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 526; adres: ul. Legnicka 62/213; 54-204 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie Sędzia, do którego stosowane będą dpowiednio przepisy o czynnościach Sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2020 r. - Dz. U. poz. 1228, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 377/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58087
 • Dodano: 2021-09-15 11:47:33
 • Administrator

Plewak Antoni

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58087. Plewak Antoni. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 481/21 of, VIII GUp 377/21 of. [BMSiG-57618/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3.09.2021 r., sygn. akt VIII GU 481/21 of, na skutek wniosku złożonego 1.07.2021 r. ogłosił upadłość dłużnika - Antoniego Plewaka (PESEL 58082714072), zamiesz kałego w Gębczycach, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono na syndyka Michała Mojkę (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 526; adres: ul. Legnicka 62/213; 54-204 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie Sędzia, do którego stosowane będą dpowiednio przepisy o czynnościach Sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2020 r. - Dz. U. poz. 1228, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 377/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58087
 • Dodano: 2021-09-15 11:47:36
 • Administrator

Rutkowski Mateusz

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-08-30. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58088. Rutkowski Mateusz. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 501/21, XIV GUp 633/21. [BMSiG-57512/2021] Sygn. akt XIV GU 501/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2021 roku ogłosił upadłość dłużnika Mateusza Rutkowskiego, PESEL 93110414490, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 633/21. Syndyka masy upadłości wyznaczono w osobie Mateusza Bąkowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1514. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: Piotrkowska 311/313, skr. poczt. 100, 93-183 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58088
 • Dodano: 2021-09-15 11:48:51
 • Administrator

Rutkowski Mateusz

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58088. Rutkowski Mateusz. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 501/21, XIV GUp 633/21. [BMSiG-57512/2021] Sygn. akt XIV GU 501/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2021 roku ogłosił upadłość dłużnika Mateusza Rutkowskiego, PESEL 93110414490, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 633/21. Syndyka masy upadłości wyznaczono w osobie Mateusza Bąkowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1514. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: Piotrkowska 311/313, skr. poczt. 100, 93-183 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58088
 • Dodano: 2021-09-15 11:48:54
 • Administrator

Simińska Ewelina

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-09-08. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58089. Simińska Ewelina. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 612/21, XII GUp 291/21. [BMSiG-57455/2021] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 8 września 2021 roku ogłoszono upadłość Eweliny Simińskiej (PESEL 78122608088, NIP 8561551718), zamieszkałej: ul. 700-Lecia 17B/2, 72-200 Nowogard, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 291/21. Sąd wskazuje, niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym Ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Aleksandry Brykczyńskiej-Grudzińskiej, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1120. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: aleja Papieża Jana Pawła II 35/2, 70-453 Szczecin, z podaniem sygnatury akt sprawy postępowania upadłościowego XII GUp 291/21, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do złożenia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58089
 • Dodano: 2021-09-15 11:49:37
 • Administrator

Simińska Ewelina

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58089. Simińska Ewelina. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 612/21, XII GUp 291/21. [BMSiG-57455/2021] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 8 września 2021 roku ogłoszono upadłość Eweliny Simińskiej (PESEL 78122608088, NIP 8561551718), zamieszkałej: ul. 700-Lecia 17B/2, 72-200 Nowogard, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 291/21. Sąd wskazuje, niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym Ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Aleksandry Brykczyńskiej-Grudzińskiej, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1120. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: aleja Papieża Jana Pawła II 35/2, 70-453 Szczecin, z podaniem sygnatury akt sprawy postępowania upadłościowego XII GUp 291/21, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do złożenia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58089
 • Dodano: 2021-09-15 11:49:40
 • Administrator

Sitkiewicz Tomasz

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-09-03. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58090. Sitkiewicz Tomasz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 380/21, XII GUp 727/21. [BMSiG-57602/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 3 września 2021 r., na posiedzeniu niejawnym, o sygn. akt XII GU 380/21, ogłosił upadłość Tomasza Sitkiewicza (PESEL 76041304533), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Rybniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt XII GUp 727/21. Sąd postanowił, iż postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w tzw. trybie uproszczonym). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Macieja Bobkowskiego (nr licencji 430). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres biura syndyka: Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Bobkowski, ul. Młyńska 2/1, 44-100 Gliwice. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd upadłościowy postanowił wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego. Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia niniejszego postanowienia składając w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego w Gliwicach wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie należy złożyć do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58090
 • Dodano: 2021-09-15 11:50:29
 • Administrator

Sitkiewicz Tomasz

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58090. Sitkiewicz Tomasz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 380/21, XII GUp 727/21. [BMSiG-57602/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 3 września 2021 r., na posiedzeniu niejawnym, o sygn. akt XII GU 380/21, ogłosił upadłość Tomasza Sitkiewicza (PESEL 76041304533), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Rybniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt XII GUp 727/21. Sąd postanowił, iż postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w tzw. trybie uproszczonym). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Macieja Bobkowskiego (nr licencji 430). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres biura syndyka: Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Bobkowski, ul. Młyńska 2/1, 44-100 Gliwice. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd upadłościowy postanowił wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego. Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia niniejszego postanowienia składając w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego w Gliwicach wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie należy złożyć do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58090
 • Dodano: 2021-09-15 11:50:32
 • Administrator

Skibiński Jarosław

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-08-31. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58091. Skibiński Jarosław. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 266/21, V GUp „of” 231/21. [BMSiG-57505/2021] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 31.08.2021 r. (sygn. akt V GU „of” 266/21): 1. ogłosił upadłość dłużnika Jarosława Skibińskiego, zamieszkałego w Węgorzewie przy ulicy Jana Pawła II 10/13, 11-600 Węgorzewo, PESEL 81080907755, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi na adres: 10-519 Olsztyn, Mazurska 11/7-8, wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, 5. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia, 6. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Dariusza Bzdyrę, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 718. Postępowanie upadłościowe toczyć będzie się pod sygn. akt V GUp „of” 231/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58091
 • Dodano: 2021-09-15 11:51:15
 • Administrator

Skibiński Jarosław

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58091. Skibiński Jarosław. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 266/21, V GUp „of” 231/21. [BMSiG-57505/2021] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 31.08.2021 r. (sygn. akt V GU „of” 266/21): 1. ogłosił upadłość dłużnika Jarosława Skibińskiego, zamieszkałego w Węgorzewie przy ulicy Jana Pawła II 10/13, 11-600 Węgorzewo, PESEL 81080907755, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi na adres: 10-519 Olsztyn, Mazurska 11/7-8, wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, 5. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia, 6. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Dariusza Bzdyrę, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 718. Postępowanie upadłościowe toczyć będzie się pod sygn. akt V GUp „of” 231/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58091
 • Dodano: 2021-09-15 11:51:20
 • Administrator

Stygar Angelika

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-08-30. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58092. Stygar Angelika. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 498/21, V GUp 400/21 of. [BMSiG-57458/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2021 r., o sygn. akt V GU 498/21, na skutek wniosku złożonego dnia 24 sierpnia 2021 r., ogłosił upadłość Angeliki Stygar, PESEL 89073103306, zam.: 37-732 Siedliska, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Grzegorza Wybranowskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1309, 37-700 Przemyśl, ul. Grunwaldzka 58/20). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 491¹ ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity z 2019 r. - Dz. U. poz 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U. UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzania. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 400/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia, może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58092
 • Dodano: 2021-09-15 11:52:05
 • Administrator

Stygar Angelika

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58092. Stygar Angelika. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 498/21, V GUp 400/21 of. [BMSiG-57458/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2021 r., o sygn. akt V GU 498/21, na skutek wniosku złożonego dnia 24 sierpnia 2021 r., ogłosił upadłość Angeliki Stygar, PESEL 89073103306, zam.: 37-732 Siedliska, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Grzegorza Wybranowskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1309, 37-700 Przemyśl, ul. Grunwaldzka 58/20). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 491¹ ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity z 2019 r. - Dz. U. poz 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U. UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzania. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 400/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia, może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58092
 • Dodano: 2021-09-15 11:52:08
 • Administrator

Szablińska Elwira

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-08-20. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58093. Szablińska Elwira. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1304/21, XIX GUp 1053/21. [BMSiG-57417/2021] Na skutek wniosku złożonego przez Elwirę Szablińską postanowieniem z dnia 20 sierpnia 2021 r., wydanym w postępowaniu o sygnaturze akt XIX GU 1304/21, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Elwiry Szablińskiej, zamieszkałej w Warszawie, PESEL 84091505282, NIP 7431841015. Sąd określił, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe pod sygnaturą akt XIX GUp 1053/21. Sąd wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Pawła Siwika (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego nr 1148). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, z podaniem sygnatury akt postepowania upadłościowego XIX GUp 1053/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie XIX GUp 1053/21, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Sąd uznał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postepowanie upadłościowe ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postepowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58093
 • Dodano: 2021-09-15 11:52:55
 • Administrator

Szablińska Elwira

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58093. Szablińska Elwira. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1304/21, XIX GUp 1053/21. [BMSiG-57417/2021] Na skutek wniosku złożonego przez Elwirę Szablińską postanowieniem z dnia 20 sierpnia 2021 r., wydanym w postępowaniu o sygnaturze akt XIX GU 1304/21, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Elwiry Szablińskiej, zamieszkałej w Warszawie, PESEL 84091505282, NIP 7431841015. Sąd określił, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe pod sygnaturą akt XIX GUp 1053/21. Sąd wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Pawła Siwika (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego nr 1148). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, z podaniem sygnatury akt postepowania upadłościowego XIX GUp 1053/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie XIX GUp 1053/21, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Sąd uznał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postepowanie upadłościowe ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postepowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58093
 • Dodano: 2021-09-15 11:52:59
 • Administrator

Roch Marek

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-09-03. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58094. Roch Marek. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 685/21/3, X GUp 975/21. [BMSiG-57491/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 3.09.2021 r., pod sygn. akt X GU 685/21/3, ogłoszona została upadłość Marka Rocha - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Dąbrowie Górniczej, PESEL 59122805170. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 975/21. Na syndyka wyznaczono Roberta Sczendzinę, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 665. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: ul. Kilińskiego 16/10, 40-062 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe, a funkcję Sędziego komisarza będzie pełnił Sędzia. Sąd informuje także, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszej sprawie oraz określił, iż przedmiotowe postępowanie upadłościowe będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58094
 • Dodano: 2021-09-15 11:53:42
 • Administrator

Roch Marek

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58094. Roch Marek. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 685/21/3, X GUp 975/21. [BMSiG-57491/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 3.09.2021 r., pod sygn. akt X GU 685/21/3, ogłoszona została upadłość Marka Rocha - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Dąbrowie Górniczej, PESEL 59122805170. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 975/21. Na syndyka wyznaczono Roberta Sczendzinę, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 665. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: ul. Kilińskiego 16/10, 40-062 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe, a funkcję Sędziego komisarza będzie pełnił Sędzia. Sąd informuje także, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszej sprawie oraz określił, iż przedmiotowe postępowanie upadłościowe będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58094
 • Dodano: 2021-09-15 11:53:45
 • Administrator

Suchanowska Agata

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-08-27. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58095. Suchanowska Agata. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 306/21, V GUp 285/21. [BMSiG-57402/2021] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2021 roku: I. ogłosił upadłość dłużnika Agaty Suchanowskiej, PESEL 89062016862, zamieszkałej w Kielcach 25-409, ul. Wyspiańskiego 3/4 (sygn. akt V GU 306/21), określając, że upadła Agata Suchanowska jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. określił, że postępowanie upadłościowe upadłej Agaty Suchanowskiej będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U z 2020 r., poz. 1228); III. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Emilii Polańskiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 610; IV. wezwał wierzycieli upadłej, do zgłaszania swoich wierzytelności Emilii Polańskiej, syndyka masy upadłości w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, adres do dokonywania zgłoszeń wierzytelności: ul. Warszawska 31/16, 25-518 Kielce; V. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. stwierdził, że wszczęte postępowanie jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia. Ponadto poucza o przysługującym zażaleniu: - na postanowienie Sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłej przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia nin. postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem, wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 285/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58095
 • Dodano: 2021-09-15 11:54:41
 • Administrator

Suchanowska Agata

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58095. Suchanowska Agata. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 306/21, V GUp 285/21. [BMSiG-57402/2021] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2021 roku: I. ogłosił upadłość dłużnika Agaty Suchanowskiej, PESEL 89062016862, zamieszkałej w Kielcach 25-409, ul. Wyspiańskiego 3/4 (sygn. akt V GU 306/21), określając, że upadła Agata Suchanowska jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. określił, że postępowanie upadłościowe upadłej Agaty Suchanowskiej będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U z 2020 r., poz. 1228); III. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Emilii Polańskiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 610; IV. wezwał wierzycieli upadłej, do zgłaszania swoich wierzytelności Emilii Polańskiej, syndyka masy upadłości w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, adres do dokonywania zgłoszeń wierzytelności: ul. Warszawska 31/16, 25-518 Kielce; V. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. stwierdził, że wszczęte postępowanie jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia. Ponadto poucza o przysługującym zażaleniu: - na postanowienie Sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłej przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia nin. postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem, wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 285/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58095
 • Dodano: 2021-09-15 11:54:44
 • Administrator

Szafrański Bogdan

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-09-09. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58096. Szafrański Bogdan. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 262/21, XII GUp 292/21. [BMSiG-57568/2021] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 9 września 2021 roku, ogłoszono upadłość Bogdana Szafrańskiego (PESEL 51080118497, NIP 8511920556), zamieszkałego: ul. Wojska Polskiego 71a/2, 73-110 Stargard, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 292/21. Sąd wskazuje, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym Ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Sasa, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 643. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: al. Bohaterów Warszawy 11B, 70-370 Szczecin, z podaniem sygnatury akt sprawy postępowania upadłościowego XII GUp 292/21, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie XII Wydziału Gospodarczego: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do złożenia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58096
 • Dodano: 2021-09-15 11:55:35
 • Administrator

Szafrański Bogdan

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58096. Szafrański Bogdan. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 262/21, XII GUp 292/21. [BMSiG-57568/2021] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 9 września 2021 roku, ogłoszono upadłość Bogdana Szafrańskiego (PESEL 51080118497, NIP 8511920556), zamieszkałego: ul. Wojska Polskiego 71a/2, 73-110 Stargard, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 292/21. Sąd wskazuje, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym Ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Sasa, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 643. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: al. Bohaterów Warszawy 11B, 70-370 Szczecin, z podaniem sygnatury akt sprawy postępowania upadłościowego XII GUp 292/21, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie XII Wydziału Gospodarczego: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do złożenia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58096
 • Dodano: 2021-09-15 11:55:38
 • Administrator

Szłapka Henryk

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-08-31. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58097. Szłapka Henryk. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 684/21, XII GUp 701/21. [BMSiG-57395/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2021 r., o sygn. akt XII GU 684/21: 1. ogłosił upadłość Henryka Szłapki (Szłapka), o numerze PESEL 58052804493, zamieszkałego w Zabrzu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazał, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym Ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); 3. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Mateusza Bienioszka, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 94; 4. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, 44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Pouczenie co do pkt 6 postanowienia o ogłoszeniu upadłości (jurysdykcji sądów polskich). Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie winno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie ze wskazaniem faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą akt XII GUp 701/21. Zgłoszeń wierzytelności należy dokonywać na adres: Biuro Syndyka Mateusz Bienioszek, ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice, z podaniem sygnatury akt XII GUp 701/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58097
 • Dodano: 2021-09-15 11:56:25
 • Administrator

Szłapka Henryk

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58097. Szłapka Henryk. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 684/21, XII GUp 701/21. [BMSiG-57395/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2021 r., o sygn. akt XII GU 684/21: 1. ogłosił upadłość Henryka Szłapki (Szłapka), o numerze PESEL 58052804493, zamieszkałego w Zabrzu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazał, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym Ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); 3. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Mateusza Bienioszka, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 94; 4. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, 44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Pouczenie co do pkt 6 postanowienia o ogłoszeniu upadłości (jurysdykcji sądów polskich). Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie winno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie ze wskazaniem faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą akt XII GUp 701/21. Zgłoszeń wierzytelności należy dokonywać na adres: Biuro Syndyka Mateusz Bienioszek, ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice, z podaniem sygnatury akt XII GUp 701/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58097
 • Dodano: 2021-09-15 11:56:28
 • Administrator

Szulwic Małgorzata

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-08-27. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58098. Szulwic Małgorzata. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 286/21, V GUp 283/21. [BMSiG-57397/2021] Sygn. akt V GU 286/21 Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2021 roku, ogłosił upadłość dłużniczki Małgorzaty Szulwic, PESEL 59122908866, zamieszkałej w Kielcach; określił, że upadła Małgorzata Szulwic jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Marty Tutaj, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 1304; wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do Marty Tutaj, syndyka masy upadłości w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; adres do dokonywania zgłoszeń wierzytelności: al. IX Wieków Kielc 8/1, 25-516 Kielce; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; określił, że postępowanie upadłościowe upadłej Małgorzaty Szulwic będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r., nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia. Na postanowienie Sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłej przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia, wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia nin. postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 283/21. Adres do dokonywania zgłoszeń wierzytelności: al. IX Wieków Kielc 8/1, 25-516 Kielce. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58098
 • Dodano: 2021-09-15 11:57:16
 • Administrator

Szulwic Małgorzata

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58098. Szulwic Małgorzata. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 286/21, V GUp 283/21. [BMSiG-57397/2021] Sygn. akt V GU 286/21 Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2021 roku, ogłosił upadłość dłużniczki Małgorzaty Szulwic, PESEL 59122908866, zamieszkałej w Kielcach; określił, że upadła Małgorzata Szulwic jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Marty Tutaj, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 1304; wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do Marty Tutaj, syndyka masy upadłości w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; adres do dokonywania zgłoszeń wierzytelności: al. IX Wieków Kielc 8/1, 25-516 Kielce; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; określił, że postępowanie upadłościowe upadłej Małgorzaty Szulwic będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r., nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia. Na postanowienie Sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłej przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia, wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia nin. postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 283/21. Adres do dokonywania zgłoszeń wierzytelności: al. IX Wieków Kielc 8/1, 25-516 Kielce. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58098
 • Dodano: 2021-09-15 11:57:19
 • Administrator

Ścibisz Piotr

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-07-27. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58099. Ścibisz Piotr. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 220/21. [BMSiG-57431/2021] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 lipca 2021 roku, o sygn. akt V GU 220/21, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Piotra Ścibisza, PESEL 69060813135, zamieszkałego w miejscowości Iwaniska 27-570, Radwan 13, określając, że upadły Piotr Ścibisz jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 2. określić, że postępowanie upadłościowe upadłego Piotra Ścibisza, będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); 3. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie spółki Kochanowski i Wspólnicy sp.k., nr KRS 0000409130; 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do spółki Kochanowski i Wspólnicy sp.k., nr KRS 0000409130, syndyka masy upadłości w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; adres do dokonywania zgłoszeń wierzytelności: ul. Wojska Polskiego 7/5, 25-364 Kielce; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Na postanowienie Sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia nin. postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem, wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58099
 • Dodano: 2021-09-15 11:58:03
 • Administrator

Ścibisz Piotr

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58099. Ścibisz Piotr. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 220/21. [BMSiG-57431/2021] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 lipca 2021 roku, o sygn. akt V GU 220/21, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Piotra Ścibisza, PESEL 69060813135, zamieszkałego w miejscowości Iwaniska 27-570, Radwan 13, określając, że upadły Piotr Ścibisz jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 2. określić, że postępowanie upadłościowe upadłego Piotra Ścibisza, będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); 3. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie spółki Kochanowski i Wspólnicy sp.k., nr KRS 0000409130; 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do spółki Kochanowski i Wspólnicy sp.k., nr KRS 0000409130, syndyka masy upadłości w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; adres do dokonywania zgłoszeń wierzytelności: ul. Wojska Polskiego 7/5, 25-364 Kielce; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Na postanowienie Sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia nin. postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem, wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58099
 • Dodano: 2021-09-15 11:58:06
 • Administrator

Wróblewska-Hundert Urszula

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-08-18. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58100. Wróblewska-Hundert Urszula. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1187/21, XI GUp 893/21. [BMSiG-57453/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 sierpnia 2021 roku, w sprawie o sygn. akt XI GU 1187/21, ogłosił upadłość dłużniczki nieprowadzącej działalności gospodarczej, Urszuli Wróblewskiej-Hundert (PESEL 58070309367, NIP 7781128507), zamieszkałej w Poznaniu, przy os. Stare Żegrze 55/8. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania syndykowi wierzytelności, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres wskazany w obwieszczeniu: ul. Kasprzaka 13/2, 60-236 Poznań. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka w osobie Artura Walkowiaka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 722. Obecnie sprawa prowadzona jest pod nową sygn. akt XI GUp 893/21. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 p.u. Wskazano, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi przepis art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58100
 • Dodano: 2021-09-15 11:59:00
 • Administrator

Wróblewska-Hundert Urszula

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58100. Wróblewska-Hundert Urszula. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1187/21, XI GUp 893/21. [BMSiG-57453/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 sierpnia 2021 roku, w sprawie o sygn. akt XI GU 1187/21, ogłosił upadłość dłużniczki nieprowadzącej działalności gospodarczej, Urszuli Wróblewskiej-Hundert (PESEL 58070309367, NIP 7781128507), zamieszkałej w Poznaniu, przy os. Stare Żegrze 55/8. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania syndykowi wierzytelności, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres wskazany w obwieszczeniu: ul. Kasprzaka 13/2, 60-236 Poznań. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka w osobie Artura Walkowiaka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 722. Obecnie sprawa prowadzona jest pod nową sygn. akt XI GUp 893/21. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 p.u. Wskazano, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi przepis art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58100
 • Dodano: 2021-09-15 11:59:03
 • Administrator

Zdanek Jerzy

Sąd Rejonowy w Legnicy 2021-08-06. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58101. Zdanek Jerzy. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 165/21, V GUp 146/21. [BMSiG-57522/2021] Sąd Rejonowy w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z 6 sierpnia 2021 r., sygn. akt V GU 165/21, ogłosił upadłość Jerzego Zdanka, numer PESEL 61021007078, zamieszkałego w Legnicy, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Marty Dubis (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1474, adres: ul. J. Hallera 157/29, 53-201 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 146/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58101
 • Dodano: 2021-09-15 11:59:54
 • Administrator

Zdanek Jerzy

Sąd Rejonowy w Legnicy 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58101. Zdanek Jerzy. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 165/21, V GUp 146/21. [BMSiG-57522/2021] Sąd Rejonowy w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z 6 sierpnia 2021 r., sygn. akt V GU 165/21, ogłosił upadłość Jerzego Zdanka, numer PESEL 61021007078, zamieszkałego w Legnicy, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Marty Dubis (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1474, adres: ul. J. Hallera 157/29, 53-201 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 146/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58101
 • Dodano: 2021-09-15 11:59:58
 • Administrator

CONCEPT SOLUTIONS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-09-15. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 58102. „CONCEPT SOLUTIONS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000488761. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 grudnia 2013 r., sygn. akt XVIII GUp 689/19. [BMSiG-57428/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec „Concept Solutions” sp. z o.o. w upadłości, sygn. akt XVIII GUp 689/19, ogłasza, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 17 sierpnia 2021 roku I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadły, jeżeli projekt ww. listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58102
 • Dodano: 2021-09-15 12:00:12
 • Administrator

Bagiński Włodzimierz Firma PROTON

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-09-15. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 58103. Bagiński Włodzimierz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Bagiński Włodzimierz Firma Proton w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 214/20. [BMSiG-57554/2021] Obwieszczenie Sędzia komisarz zawiadamia, że dnia 2 czerwca 2021 roku, została złożona lista trzecia uzupełniająca wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Włodzimierza Bagińskiego, działającego pod firmą Bagiński Włodzimierz Firma Proton z siedzibą w Warszawie, NIP 6331005129 (sygn. akt XVIII GUp 214/20). Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Wierzyciele, w terminie dwóch tygodni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, mogą złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw stosownie do art. 255 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58103
 • Dodano: 2021-09-15 12:00:26
 • Administrator

BPEL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-09-15. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 58104. BPEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000233154. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 kwietnia 2005 r., sygn. akt XVIII GUp 175/20. [BMSiG-57422/2021] Sędzia Komisarz zawiadamia, że syndyk sporządził i złożył w dniu 17 sierpnia 2021 r. pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym BPEL Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie (sygn. akt XVIII GUp 175/20) oraz poucza o prawie wniesienia do sędziego komisarza sprzeciwu co do uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, co do odmowy uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sprzeciw winien być sporządzony zgodnie z art. 257 Prawa upadłościowego. Listę wierzytelności można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, w godzinach urzędowania sądu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58104
 • Dodano: 2021-09-15 12:00:37
 • Administrator

Daniłowska Iwona w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2021-09-15. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 58105. Daniłowska Iwona. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 44/20. [BMSiG-57630/2021] Ogłasza się, iż w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Iwony Daniłowskiej w upadłości jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 44/20, została sporządzona i przekazana na ręce Sędziego komisarza lista wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowo Restrukturyzacyjna, ul. Chopina 52 blok 15, 66-400 Gorzów Wlkp. Jednocześnie poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania innej wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może złożyć upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, zaś jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58105
 • Dodano: 2021-09-15 12:00:50
 • Administrator

Brynkiewicz Andrzej

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-09-15. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 58106. Brynkiewicz Andrzej. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 153/21. [BMSiG-57507/2021] Sygn. akt XIV GUp 153/21 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 21 lipca 2021 r. lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Brynkiewicza, numer PESEL 59072613537, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy może złożyć sprzeciw do sędziego komisarza zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 153/21 MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58106
 • Dodano: 2021-09-15 12:01:05
 • Administrator

Czerewaty Mariola w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2021-09-15. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
. Poz. 58107. Czerewaty Mariola. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 58/20. [BMSiG-57607/2021] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w postępowaniu upadłościowym Marioli Czerewaty (PESEL 59112802862), sygn. akt VI GUp 58/20, ogłasza, że sporządzona została uzupełniająca lista wierzytelności (Zw. 9-11), przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi w dniu 10.09.2021 r. (data nadania). Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 11A, pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58107
 • Dodano: 2021-09-15 12:01:17
 • Administrator

Dulka Anna

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-09-15. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 58108. Dulka Anna. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 219/21. [BMSiG-57542/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anny Dulki, sygn. akt V GUp 219/21, zawiadamia, że syndyk masy upadłości złożył w dniu 16 lipca 2021 r. listę wierzytelności (Zw.1-Zw.8), którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, i w terminie 14 dni od wywieszenia obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58108
 • Dodano: 2021-09-15 12:01:28
 • Administrator

Gorąca Anna

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-09-15. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 58109. Gorąca Anna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 439/20. [BMSiG-57525/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anny Gorącej, PESEL 59062904221, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 439/20), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi, w dniu 19.03.2021 r. (poz. 1), które można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu poprzez czytelnię tutejszego Sądu po wcześniejszym zamówieniu akt. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza, co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58109
 • Dodano: 2021-09-15 12:01:39
 • Administrator

Górecka Eryka

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-09-15. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 58110. Górecka Eryka. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 602/20/9. [BMSiG-57495/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Eryki Góreckiej (numer PESEL 41032111326), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 602/20/9), syndyk masy upadłości w dniu 28 czerwca 2021 r. złożył uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, i w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść sprzeciw stosownie do treści art. 256 i nast. Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58110
 • Dodano: 2021-09-15 12:01:51
 • Administrator

Gustin Michał w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-09-15. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 58111. Gustin Michał. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 335/19. [BMSiG-57626/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 335/19, dotyczącej upadłości Michała Gustina, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58111
 • Dodano: 2021-09-15 12:02:02
 • Administrator

Jaskóła Sławomir

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-09-15. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 58112. Jaskóła Sławomir. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 211/21. [BMSiG-57492/2021] Sygn. akt XIV GUp 211/21 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 20 lipca 2021 r. lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Sławomira Jaskóły, numer PESEL 72123104376, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy może złożyć sprzeciw do sędziego komisarza zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 211/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58112
 • Dodano: 2021-09-15 12:02:14
 • Administrator

KARO - Biuro Handlu Zagranicznego Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-09-15. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 58113. KARO-BIURO HANDLU ZAGRANICZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Toruniu. KRS 0000094915. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 marca 2002 r., sygn. akt V GUp 86/19. [BMSiG-57524/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Karo-Biuro Handlu Zagranicznego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Toruniu, prowadzonym pod sygnaturą akt V GUp 86/19, w Sądzie Rejonowym w Toruniu, zawiadamia że syndyk złożył: a) w dniu 9 sierpnia 2021 roku listę wierzytelności, b) w dniu 20 sierpnia 2021 roku - pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności wraz z korektą oznaczenia wierzyciela, które zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, i w terminie 14 dni od obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58113
 • Dodano: 2021-09-15 12:02:29
 • Administrator

Kowalska Anna

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-09-15. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 58114. Kowalska Anna. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 259/20. [BMSiG-57531/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anny Kowalskiej (sygn. akt V GUp 259/20), zawiadamia, iż w dniu 8 lipca 2021 r., została złożona przez syndyka masy upadłości trzecia uzupełniająca lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, p. 205 i w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58114
 • Dodano: 2021-09-15 12:02:46
 • Administrator

Królikowska Joanna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-09-15. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 58115. Królikowska Joanna. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 22/19. [BMSiG-57578/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Joanny Królikowskiej, PESEL 81060402005, zamieszkałej w Poznaniu, sygnatura akt XI GUp 22/19, zawiadamia że dnia 21 listopada 2020 roku syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi II listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (wejście przez p. 45), przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadła oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58115
 • Dodano: 2021-09-15 12:02:58
 • Administrator

Lewandowska Jolanta w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-09-15. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 58116. Lewandowska Jolanta. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 201/20. [BMSiG-57517/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jolanty Lewandowskiej (sygn. akt V GUp 201/20), zawiadamia, iż w dniu 2 sierpnia 2021 r., została złożona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, p. 205 i w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58116
 • Dodano: 2021-09-15 12:03:12
 • Administrator

Lepak Iwona w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-09-15. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 58117. Lepak Iwona. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 220/20. [BMSiG-57623/2021] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Iwony Lepak, zam.: Twierdza, numer PESEL 69051211566, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o sygnaturze akt V GUp 220/20, ogłasza, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, przy ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, sala nr 3 (parter). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu I uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up., złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw do listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58117
 • Dodano: 2021-09-15 12:03:24
 • Administrator

Mida Beata

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-09-15. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 58118. Mida Beata. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 120/20. [BMSiG-57589/2021] W związku ze złożeniem przez syndyka dwóch uzupełniających list wierzytelności w dniu 24 czerwca 2021 r. w postępowaniu upadłościowym Beaty Midy, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XII GUp 120/20, sędzia komisarz ogłasza, iż uzupełniające listy wierzytelności można przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie do złożenia do sędziego komisarza sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58118
 • Dodano: 2021-09-15 12:03:36
 • Administrator

Mostek Bartosz

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-09-15. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 58119. Mostek Bartosz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 87/21. [BMSiG-57434/2021] Sędzia Komisarz zawiadamia, iż została sporządzona i złożona, w dniu 27 sierpnia 2021 r., lista wierzytelności Bartosza Mostka, PESEL 82051003157, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, o sygn. akt V GUp 87/21. Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach - Biuro Obsługi Interesantów, przy ulicy Warszawskiej 44. W terminie 14 dni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza, w trybie art. 256 Ustawy z dn. 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe sprzeciw, co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności lub co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58119
 • Dodano: 2021-09-15 12:03:51
 • Administrator

Olejnik Alicja w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-09-15. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 58120. Olejnik Alicja. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 377/20. [BMSiG-57609/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Alicji Olejnik, zamieszkałej w Międzychodzie (PESEL 97032709801), zawiadamia, że dnia 21 maja 2021 roku syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (wejście przez p. 45), przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58120
 • Dodano: 2021-09-15 12:04:03
 • Administrator

Olszewski Jan w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-09-15. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 58121. Olszewski Jan. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 357/20. [BMSiG-57408/2021] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Jana Olszewskiego, PESEL 55051507693, o sygn. akt XIX GUp 357/20, ogłasza że syndyk masy upadłości sporządził oraz przekazał Sędziemu komisarzowi, w dniu 8 marca 2021 r., pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać ww. wymienioną listę w Czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, zaś co do odmowy uznania - ten wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadły, jeżeli projekt ww. wymienionej listy wierzytelności nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58121
 • Dodano: 2021-09-15 12:04:28
 • Administrator

Pawlik Artur

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-09-15. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 58122. Pawlik Artur. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 304/20. [BMSiG-57437/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 24 sierpnia 2021 r. złożona przez Syndyka masy upadłości Artura Pawlika (PESEL 86033007292), lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 304/20). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 2344 zm.) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności Upadłego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58122
 • Dodano: 2021-09-15 12:04:39
 • Administrator

Makowski Mariusz

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-09-15. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 58123. Makowski Mariusz. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 188/21. [BMSiG-57496/2021] Sygn. akt XIV GUp 188/21 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 23 lipca 2021 r. lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Mariusza Makowskiego, numer PESEL 74081901576, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy może złożyć sprzeciw do sędziego komisarza zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe, na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 188/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58123
 • Dodano: 2021-09-15 12:04:53
 • Administrator

Sklep Spożywczo-Przemysłowy KONDI Dorota Peplińska -Kornaś w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-09-15. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 58124. Peplińska-Kornaś Dorota prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Sklep Spożywczo-Przemysłowy „Kondi” w Złejwsi Wielkiej. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 81/20. [BMSiG-57494/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Doroty Peplińskiej-Komaś, sygn. akt V GUp 81/20, zawiadamia, że syndyk masy upadłości złożył w dniu 25 maja 2021 r. listę wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, i w terminie 14 dni od wywieszenia obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58124
 • Dodano: 2021-09-15 12:05:11
 • Administrator

Roszczyk Jarosław

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-09-15. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 58125. Roszczyk Jarosław. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 205/21. [BMSiG-57544/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jarosława Roszczyka, sygn. akt V GUp 205/21, zawiadamia, że syndyk masy upadłości złożył w dniu 16 lipca 2021 r. listę wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, i w terminie 14 dni od wywieszenia obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58125
 • Dodano: 2021-09-15 12:05:23
 • Administrator

SIMPLY OFFICE SOLUTIONS.pl Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2021-09-15. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 58126. SIMPLY OFFICE SOLUTION.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Żarowie. KRS 0000134356. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 października 2002 r., sygn. akt VI GUp 63/21. [BMSiG-56950/2021] Sędzia komisarz nadzorujący postępowanie upadłościowe Simply Office Solution.pl Sp. z o.o, ul. Armii Krajowej 65, 58-130 Żarów, KRS 0000134356, NIP 8992312881, toczące się pod sygn. akt VI GUp 63/21 przed Sądem Rejonowym w Wałbrzychu, Wydział VI Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu komisarzowi pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 18. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności , 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58126
 • Dodano: 2021-09-15 12:05:34
 • Administrator

Szmidt Don Vasyl

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-09-15. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 58127. Szmidt Don Vasyl. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 272/20. [BMSiG-57509/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Don Vasyla Szmidta, o sygn. akt V GUp 272/20, zawiadamia, że syndyk masy upadłości złożył, w dniu 22 lipca 2021 r., uzupełniającą listę wierzytelności (Zw. 4), którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, i w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58127
 • Dodano: 2021-09-15 12:05:57
 • Administrator

Stokowski Artur

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-09-15. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 58128. Stokowski Artur. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 152/21. [BMSiG-57510/2021] Sygn. akt XIV GUp 152/21 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 11 sierpnia 2021 r. lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Artura Stokowskiego, numer PESEL 78121901410, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214 i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy może złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 152/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58128
 • Dodano: 2021-09-15 12:06:09
 • Administrator

Troszczyński Sebastian w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-09-15. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 58129. Troszczyński Sebastian. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 78/20. [BMSiG-57541/2021] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydziała Gospodarczy, Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Sebastiana Troszczyńskiego, PESEL 75011801517, nieprowadzącego działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 78/20, syndyk masy upadłości złożył, dnia 19 stycznia 2021 roku, I uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń pomimo, że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58129
 • Dodano: 2021-09-15 12:06:20
 • Administrator

Usługi Ochrony Mienia i Detektywistyczne SZOGUN Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-09-15. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 58130. USŁUGI OCHRONY MIENIA I DETEKTYWISTYCZNE „SZOGUN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI w Bydgoszczy. KRS 0000084224. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 stycznia 2002 r., sygn. akt XV GUp 14/18. [BMSiG-57508/2021] Sędzia komisarz w sprawie upadłościowej Usługi Ochrony Mienia i Detektywistyczne „SZOGUN” sp. z o.o. w likwidacji w upadłości z siedzibą w Bydgoszczy, o sygn. akt XV GUp 14/18, postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2021 r. dokonał z urzędu zmiany na liście wierzytelności. Wierzycielowi przysługuje prawo złożenia zażalenia na postanowienie o zmianie na liście wierzytelności do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Toruńska 64A, w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58130
 • Dodano: 2021-09-15 12:06:34
 • Administrator

Autocomp Electronic Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 58131. „AUTOCOMP ELECTRONIC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Szczecinie. KRS 0000202992. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 kwietnia 2004 r., sygn. akt XII GUp 9/11. [BMSiG-57405/2021] W związku z przekazaniem w dniu 20 sierpnia 2021 roku przez syndyka Sędziemu komisarzowi III częściowego planu podziału funduszów masy upadłości w postępowaniu upadłościowym „AUTOCOMP ELECTRONIC” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie - sygn. akt XII GUp 9/11 - Sędzia komisarz ogłasza, iż III częściowy plan podziału można przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42 i poucza o prawie złożenia zarzutów co do III częściowego planu podziału, w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w wydaniu lokalnym dziennika Gazeta Wyborcza i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58131
 • Dodano: 2021-09-15 12:06:46
 • Administrator

Gańczyk Piotr w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 58132. Gańczyk Piotr. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 65/19. [BMSiG-57565/2021] Sygn. akt XIV GUp 65/19 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz zawiadamia, że został złożony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości Piotra Gańczyka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmujący II kategorię wierzytelności. Plan ten syndyk, upadły i wierzyciele mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37 i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia o planie podziału mogą wnieść przeciwko planowi zarzuty do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź. Sygn. akt XIV GUp 65/19 MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58132
 • Dodano: 2021-09-15 12:06:59
 • Administrator

SEMPRE HOLDING Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 58133. „SEMPRE HOLDING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Toruniu. KRS 0000399354. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 października 2011 r., sygn. akt V GUp 124/18. [BMSiG-57536/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Sempre Holding spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu (sygn. akt V GUp 124/18), zawiadamia, że w dniu 29 lipca 2021 r., został złożony przez syndyka oddzielny plan podziału funduszy masy upadłości, który zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń, p. 205, i w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia wnosić przeciwko niemu zarzuty. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58133
 • Dodano: 2021-09-15 12:07:11
 • Administrator

Firma Handlowa "JAGO" S.A. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 58134. FIRMA HANDLOWA „JAGO” SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Książenicach. KRS 0000038011. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 sierpnia 2001 r., sygn. akt XII GUp 4/12. [BMSiG-57604/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego dłużnika Firmy Handlowej Jago S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Książenicach, sygn. akt XII GUp 4/12, zawiadamia, iż dnia 12 lipca 2021 r. syndyk masy upadłości złożył 18. częściowy plan podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie XII Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Gliwicach, pok. 115 (w godzinach pracy sekretariatu). W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciele, których wierzytelności zostały wciągnięte na listę wierzytelności, mogą wnieść przeciwko planowi podziału zarzuty. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58134
 • Dodano: 2021-09-15 12:07:24
 • Administrator

PREMIUM CARGO Sp. z o.o. Sp. K. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 58135. PREMIUM CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI w Białymstoku. KRS 0000444782. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 grudnia 2012 r., sygn. akt VIII GUp 84/20. [BMSiG-57596/2021] Syndyk masy upadłości Alina Sobolewska ogłasza, że w dniu 5 maja 2021 roku przekazała Sędziemu Komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygnaturze akt VIII GUp 84/20, dotyczącym Premium Cargo Spółki z o.o. Spółki komandytowej w upadłości z siedzibą w Białymstoku przy ul. Lipowej 32 lok. 305, 15-428 Białystok, KRS numer 0000444782. Ostateczny plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ostatecznego planu podziału Sędziemu Komisarzowi można wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58135
 • Dodano: 2021-09-15 12:07:37
 • Administrator

Kościelska Emilia

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 58136. Kościelska Emilia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1120/20. [BMSiG-57416/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Emilii Kościelskiej w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o sygn. akt XIX GUp 1120/20, ogłasza, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi, w dniu 4 sierpnia 2021 r., ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości Emilii Kościelskiej w upadłości, który można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Czerniakowskiej 100A, w godzinach urzędowania Sądu. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, można wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału. Syndyk Karolina Klunder MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58136
 • Dodano: 2021-09-15 12:07:49
 • Administrator

Rynkowska-Grzelak Urszula w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 58137. Rynkowska-Grzelak Urszula. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 83/19. [BMSiG-57558/2021] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Urszuli Rynkowskiej-Grzelak, PESEL 54102800369, nieprowadzącej działalności gospodarczej, o sygn. akt V GUp 83/19, syndyk masy upadłości złożył ostateczny plan podziału. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydziału Gospodarczego, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wnieść zarzuty stosownie do treści art. 349 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58137
 • Dodano: 2021-09-15 12:08:02
 • Administrator

Łoboda Leokadia

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 58138. Łoboda Leokadia. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 337/20, V GUp 300/20. [BMSiG-57450/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Leokadii Łobody został sporządzony oddzielny plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży udziału 3/4 w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 8, położonego w Jędrzejowie przy ulicy Bolesława Chrobrego nr 3, objętego księgą wieczystą nr KW KI1J/00035311/2, o powierzchni 39,60 m2 , wraz z udziałem 3960/170500 części nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu. Plan podziału można przeglądać w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Kielcach (parter), a w ciągu dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia zainteresowanym służy prawo do złożenia zarzutów do planu podziału w trybie art. 349 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58138
 • Dodano: 2021-09-15 12:08:13
 • Administrator

MIRANO POLSKA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 58139. MIRANO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI we Wrocławiu. KRS 0000300478. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 marca 2008 r., sygn. akt XI GUp 140/18. [BMSiG-57429/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym dłużnika Mirano Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (numer KRS 0000300478), sygn. akt XI GUp 140/18, syndyk złożył ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1A, 61-729 Poznań - pokój 46 (wejście przez pokój 45). Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia o sporządzeniu ostatecznego planu podziału w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnosić przeciwko planowi podziału zarzuty. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58139
 • Dodano: 2021-09-15 12:08:27
 • Administrator

Bydgoskie Przedsiębiorstwo Budowlane Mariusz Piątek w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 58140. Piątek Mariusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Bydgoskie Przedsiębiorstwo Budowlane Mariusz Piątek w upadości w Bydgoszczy. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 374/19. [BMSiG-57532/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Mariusza Piątka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Bydgoskie Przedsiębiorstwo Budowlane Mariusz Piątek w Bydgoszczy w upadłości, w sprawie o sygn. akt XV GUp 374/19, informuje, że został sporządzony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości dla kategorii I. Plan ten można przeglądać w czytelni akt spraw cywilnych w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 64A, po uprzednim zamówieniu akt, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia można wnieść przeciwko niemu zarzuty. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58140
 • Dodano: 2021-09-15 12:08:57
 • Administrator

Rzeźniczak Katarzyna Joanna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 58141. Rzeźniczak Katarzyna Joanna. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 85/18. [BMSiG-57572/2021] W związku ze złożeniem przez syndyka, w dniu 15 czerwca 2021 r., ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Katarzyny Joanny Rzeźniczak, o sygn. akt XII GUp 85/18, sędzia komisarz poucza o prawie jego przeglądania w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42, przez każdego zainteresowanego i o prawie złożenia zarzutów, co do ostatecznego planu podziału, w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58141
 • Dodano: 2021-09-15 12:09:08
 • Administrator

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-09-03. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58054. „AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Żorach. KRS 0000179256. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 listopada 2003 r., sygn. akt XII GU 596/20, XII GUp 723/21. [BMSiG-57597/2021] Syndyk masy upadłości informuje, iż Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 3.09.2021 r., sygn. akt XII GU 596/20: 1. ogłosił upadłość Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., z siedzibą w Żorach, KRS 0000179256; 2. wskazał, ze funkcję sędziego komisarza będzie pełnik referendarz sądowy, a funkcję zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia; 3. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Jędrzeja Minkus, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 307; 4. wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura w Dąbrowie Górniczej (42-520), ul. gen. W. Sikorskiego 35, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeśli nie zostały ujawnione przez wpis do księgi wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy w Gliwicach (44-100), ul. Powstańców Warszawy 23, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. stwierdził, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L. 2015 nr 14, str. 19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie toczy się pod sygnaturą akt XII GUp 723/21. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sadowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie składa się do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przypisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia/zarządzenia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego tj. wyłącznie w placówce Poczt Polskiej SA lub w placówce pocztowej świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma poprzez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego w kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c). Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia postanowienia o ogłoszeniu upadłości składając do Sadu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, w terminie tygodniowym od daty dręczenia odpisu postanowienia wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58054
 • Dodano: 2021-09-15 12:49:06
 • Administrator

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58054. „AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Żorach. KRS 0000179256. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 listopada 2003 r., sygn. akt XII GU 596/20, XII GUp 723/21. [BMSiG-57597/2021] Syndyk masy upadłości informuje, iż Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 3.09.2021 r., sygn. akt XII GU 596/20: 1. ogłosił upadłość Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., z siedzibą w Żorach, KRS 0000179256; 2. wskazał, ze funkcję sędziego komisarza będzie pełnik referendarz sądowy, a funkcję zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia; 3. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Jędrzeja Minkus, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 307; 4. wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura w Dąbrowie Górniczej (42-520), ul. gen. W. Sikorskiego 35, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeśli nie zostały ujawnione przez wpis do księgi wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy w Gliwicach (44-100), ul. Powstańców Warszawy 23, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. stwierdził, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L. 2015 nr 14, str. 19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie toczy się pod sygnaturą akt XII GUp 723/21. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sadowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie składa się do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przypisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia/zarządzenia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego tj. wyłącznie w placówce Poczt Polskiej SA lub w placówce pocztowej świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma poprzez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego w kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c). Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia postanowienia o ogłoszeniu upadłości składając do Sadu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, w terminie tygodniowym od daty dręczenia odpisu postanowienia wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58054
 • Dodano: 2021-09-15 12:49:12
 • Administrator

OMEGA SECURITY Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-09-03. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58085. OMEGA SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000436822. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 października 2012 r., sygn. akt XVIII GU 234/21, XVIII GUp 111/21. [BMSiG-57627/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3 września 2021 r., sygn. akt XVIII GU 234/21, ogłosił upadłość Omega Security Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, numer KRS 436822. Wyznaczono syndyka w osobie Mirosława Stanisławskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1187; adres: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 56 lok. 40). Funkcje Sędziego komisarza i zastępcy Sędziego komisarza będzie pełnił Sędzia. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - XVIII GUp 111/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia takie należy kierować do Sędziego komisarza (na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa) oraz do syndyka na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - XVIII GUp 111/21. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58085
 • Dodano: 2021-09-15 12:52:23
 • Administrator

OMEGA SECURITY Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58085. OMEGA SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000436822. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 października 2012 r., sygn. akt XVIII GU 234/21, XVIII GUp 111/21. [BMSiG-57627/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3 września 2021 r., sygn. akt XVIII GU 234/21, ogłosił upadłość Omega Security Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, numer KRS 436822. Wyznaczono syndyka w osobie Mirosława Stanisławskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1187; adres: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 56 lok. 40). Funkcje Sędziego komisarza i zastępcy Sędziego komisarza będzie pełnił Sędzia. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - XVIII GUp 111/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia takie należy kierować do Sędziego komisarza (na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa) oraz do syndyka na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - XVIII GUp 111/21. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58085
 • Dodano: 2021-09-15 12:52:29
 • Administrator

Małek Małgorzata

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego
Poz. 58143. Małek Małgorzata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1643/20. [BMSiG-57407/2021] Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 5 sierpnia 2021 r. umorzono postępowanie upadłościowe Małgorzaty Małek (PESEL 74041312543), prowadzone pod sygn. akt XIX GUp 1643/20, oraz obciążono kosztami postępowania w całości Małgorzatę Małek. Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie, które wnosi się w terminie tygodniowym od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydziału Gospodarczego Odwoławczego i Zamówień Publicznych, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58143
 • Dodano: 2021-09-15 12:57:53
 • Administrator

INTERBUD Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 58144. „INTERBUD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000143747. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 grudnia 2002 r., sygn. akt XVIII GUp 253/20. [BMSiG-57557/2021] Zawiadamia się, że postanowieniem z dnia 26 sierpnia 2021 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Interbud sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XVIII GUp 253/20, KRS numer 0000143747. Poucza się, iż na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie, w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58144
 • Dodano: 2021-09-15 12:59:03
 • Administrator

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe BIG-POL Roman Domański w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 58145. Domański Roman prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe BIG - POL Roman Domański w Strzelinie. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 20/20. [BMSiG-57518/2021] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VI GUp 20/20, wobec wykonania ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości stwierdził postanowieniem z 16 sierpnia 2021 r. zakończenie postępowania upadłościowego Romana Domańskiego, adres: Strzelin, ul. Ogrodowa 6/1, PESEL 70112207211, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Big - Pol Roman Domański w Strzelinie (sygn. akt VI GUp 20/20). Na postanowienie przysługuje zażalenie, które wnosi się w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 368 ust. 3 Prawa upadłościowego w zw. z art. art. 362 Prawa upadłościowego w zw. z art. 221 ust. 1 Prawa upadłościowego w zw. z art. 224 ust. 1 Prawa upadłościowego w zw. z art. 455 ust. 1 zd. 1 Prawa restrukturyzacyjnego). Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58145
 • Dodano: 2021-09-15 13:02:22
 • Administrator

Grodzka Agata w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 58146. Grodzka Agata. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 131/18 of. [BMSiG-57632/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że wskutek uprawomocnienia się z dniem 22 lipca 2021 r. postanowienia Sądu z 16 kwietnia 2021 r., którym ustalono plan spłaty wierzycieli upadłej Agaty Grodzkiej, numer PESEL 82071017606, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postępowanie upadłościowe prowadzone pod sygn. akt VIII GUp 131/18 of uległo zakończeniu z mocy prawa (art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego, w redakcji sprzed 24 marca 2020 r.). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58146
 • Dodano: 2021-09-15 13:03:08
 • Administrator

Mańczuk Michał

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 58147. Mańczuk Michał. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 149/21. [BMSiG-57530/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w postępowaniu upadłościowym Michała Mańczuka, nieprowadzącego działalności gospodarczej, w sprawie o sygnaturze XV GUp 149/21, na posiedzeniu niejawnym w dniu 26 sierpnia 2021 r. zakończył postępowanie upadłościowe przez wydanie postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań następującej treści: umorzyć bez ustalenia planu spłaty wierzycieli zobowiązania upadłego Michała Mańczuka (numer PESEL 92032204851), powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, to jest przed dniem 19 marca 2021 roku, z wyjątkiem wierzytelności wynikających z zobowiązań o których mowa w art. 49121 ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, pod warunkiem że w terminie pięciu lat od dnia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia upadły, ani żaden z wierzycieli nie złoży wniosku o ustalenie planu spłaty wierzycieli, na skutek którego sąd, uznając, że ustała niezdolność upadłego do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli, uchyli postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli i ustali plan spłaty wierzycieli. Na postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli przysługuje zażalenie, które wnosi się do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy w terminie tygodniowym od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58147
 • Dodano: 2021-09-15 13:03:41
 • Administrator

Mizera Mirosław w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 58148. Mizera Mirosław. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 18/20. [BMSiG-57430/2021] Syndyk masy upadłości Mirosława Mizery, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, informuje, że na skutek uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, z dnia 29 marca 2021 r., w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli upadłego Mirosława Mizery (PESEL 67090404752), na podstawie art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego (w brzmieniu obowiązującym do dnia 24.03.2020 r.), z mocy prawa uległo zakończeniu toczące się wobec niego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postępowanie upadłościowe o sygn. akt V GUp 18/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58148
 • Dodano: 2021-09-15 13:04:18
 • Administrator

SELECT MAILORDER Sp. z o.o. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 58149. SELECT MAILORDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Gdańsku. KRS 0000351529. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 marca 2010 r., sygn. akt VI GUp 230/19. [BMSiG-57562/2021] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7 września 2021 r., sygn. akt VI GUp 230/19, stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Select Mailorder spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Gdańsku. Poucza się, że zażalenie wnosi się w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia w MSiG za pośrednictwem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku do Sądu Okręgowego w Gdańsku. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58149
 • Dodano: 2021-09-15 13:04:54
 • Administrator

Bąk Katarzyna

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 58150. Bąk Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 203/21. [BMSiG-57409/2021] Obwieszczenie Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Katarzyny Bąk, sygn. akt XIX GUp 203/21, podaje do publicznej wiadomości, że został ukończony i złożony do akt sprawy opis i oszacowanie wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości - lokalu mieszkalnego położonego w Łomiankach, powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie, przy ul. Staszica 8L, o powierzchni 109,01 m2 , dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW WA4M/00062753/0. W terminie 7 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można wnosić zarzuty na opis i oszacowanie nieruchomości do sędziego wyznaczonego na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58150
 • Dodano: 2021-09-15 13:52:03
 • Administrator

Bas Stanisław

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 58151. Bas Stanisław. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 170/21. [BMSiG-57571/2021] Syndyk masy upadłości Stanisława Basa, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 85101004911, zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego został sporządzony i złożony do akt prowadzonych przez syndyka opis i oszacowanie nieruchomości niezabudowanej, którą stanowi działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 343/2, o powierzchni 4.700 m2 , położona w miejscowości Niegosławice, Gmina Niegosławice, powiat żagański, województwo lubuskie, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi Księgę Wieczystą nr ZG1G/00044926/5. Syndyk poucza, iż w terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia można wnieść zarzuty na przedmiotowy opis i oszacowanie. Zarzuty wnosi się do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy (sygn. akt V GUp 170/21). Każdy zainteresowany może przeglądać opis i oszacowanie w siedzibie syndyka: Mirocin Górny 26, 67-120 Kożuchów, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty pod numerem 535 112 113. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58151
 • Dodano: 2021-09-15 13:52:34
 • Administrator

Bińkowska Wioleta

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 58152. Bińkowska Wioleta. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 229/21. [BMSiG-57445/2021] Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Wiolety Bińkowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt XII GUp 229/21, ogłasza przetarg na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, wchodzącego w skład masy upadłości Wiolety Bińkowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. I. PRZEDMIOT PRZETARGU Przedmiotem przetargu jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Wielkopolskiej 2/12, o powierzchni użytkowej 55,7 m2 . W skład lokalu wchodzą: trzy pokoje, kuchnia, łazienka oraz przedpokój. Szacunkowa wartość spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego wynosi 171.000,00 zł. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju, Wydział Ksiąg Wieczystych, Księga Wieczysta nr GL1J/00045628/5. Cena wywoławcza: 171.000,00 zł. II. WARUNKI UCZESTNICTWA Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty, zgodnej z załącznikiem nr 1, zawierającej: 1) imię i nazwisko lub nazwa oferenta, adres oraz numer rejestru, do którego wpisany jest oferent, 2) dane teleadresowe oferenta, w tym adres e-mail, 3) podanie ceny ofertowej, 4) oświadczenia zgodne z załącznikiem nr 1, 5) dowód wpłaty wadium. Oferta musi zostać złożona w formie pisemnej, w języku polskim, w terminie do dnia 30 września 2021 r. Sama oferta, jak i wszelkie oświadczenia i załączniki muszą być podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji oferenta. Jeśli uprawnienie do składania oświadczeń woli wynika z pełnomocnictwa, dokument pełnomocnictwa musi być dołączony do oferty. Oferty należy przesyłać pocztą na adres Syndyka: Krzysztof Kisiel Doradca Restrukturyzacyjny, ul. Ofiar Terroru 3, 44-280 Rydułtowy, w terminie do dnia 30 września 2021 r. Koperta musi być opatrzona dopiskiem „PRZETARG BIŃKOWSKA”. Oferty, które nie spełniają powyższego wymogu oraz dostarczone po terminie, będą zwracane do oferentów bez otwierania. III. WADIUM 1. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. nr 70 1050 1403 1000 0097 3485 3683. 2. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. 3. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta została wybrana, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. 4. Wadium wpłacone przez pozostałych oferentów (w tym oferentów wykluczonych z postępowania) zostanie zwrócone w terminie 7 dni od daty wyboru oferenta przez syndyka. IV. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 1. Przetarg zostanie przeprowadzony przez syndyka w dniu 4 października 2021 r., o godzinie 1000, w biurze syndyka w Rydułtowach przy ul. Ofiar Terroru 3. 2. Kryterium wyboru oferty jest cena. Wygrywa oferta z najwyższą proponowaną ceną nabycia. 3. W przypadku dwóch lub więcej ofert przeprowadzona będzie licytacja pomiędzy wszystkimi oferentami, którzy złożyli oferty, przy czym ceną wywoławczą będzie cena oferty zawierającej najwyższą cenę. 4. Licytacja, o której mowa w punkcie 3, przeprowadzona bezpośrednio po przetargu. Licytację przeprowadzi syndyk. Minimalne postąpienie wynosić będzie 1.000 zł. Wygrywa oferent, który zaproponuje najwyższą cenę nabycia. 5. Syndyk dokonuje wyboru oferenta. 6. Oferent, który wygra przetarg dokona zapłaty całej ceny nabycia pomniejszonej o wadium, w terminie 14 dni od daty doręczenia listem poleconym informacji o dokonaniu wyboru na rachunek bankowy wskazany w punkcie III.1. W przypadku niepodjęcia listu przez oferenta, drugie nieodebrane awizo uważa się za doręczenie skuteczne. 7. W przypadku niespełnienia warunku terminowej zapłaty całej ceny nabycia, oferent podlega wykluczeniu z przetargu, a wpłacone wadium przepada na rzecz masy upadłości. 8. W terminie 7 dni od daty zapłaty całej ceny nabycia, syndyk zaproponuje datę zawarcia umowy sprzedaży, nie późniejszą niż 14 dni od daty zapłaty. V. POZOSTAŁE WARUNKI 1. Oferowana cena nie może być niższa niż cena wywoławcza. 2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie kilku ofert powoduje wykluczenie oferenta z przetargu. 3. Oferta musi być zgodna z warunkami opisanymi w punkcie II. Dodatkowe warunki lub zastrzeżenia oferenta niezgodne z niniejszym Regulaminem nie będą brane pod uwagę i będą uważane za niebyłe. 4. Przetarg może zostać w każdej chwili odwołany lub unieważniony bez podania przyczyn. Oferentom nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia z zastrzeżeniem, że wpłacone wadium zostanie zwrócone w terminie 7 dni od dnia odwołania lub unieważnienia przetargu. 5. Nabywcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu niniejszego przetargu. 6. Koszty związane z udziałem w przetargu oraz z zawarciem umowy sprzedaży ponosi oferent. 7. Wszelkie informacje związane z przedmiotem przetargu jak i samym przetargiem, w szczególności operat szacunkowy można uzyskać od syndyka masy upadłości pod nr tel. 509044987 lub adresem e-mail syndyk704@o2.pl. 8. Złożenie oferty oznacza zapoznanie się i zgodę z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Wszelkie niezgodności oferty z Regulaminem, w razie wątpliwości, interpretowane będą zgodnie z Regulaminem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58152
 • Dodano: 2021-09-15 13:53:21
 • Administrator

Bogdanowicz Tomasz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 58153. Bogdanowicz Tomasz. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 118/17 „of”. [BMSiG-57573/2021] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, a to Tomasza Bogdanowicza, zamieszkałego w: 45-641 Opole, ul. Oświęcimska 86i, PESEL 75081101836, w sprawie o sygn. akt V GUp 118/17 „of”, ogłasza, że postanowieniem z dnia 8 września 2021 r.: 1. Odstąpiono od ustalania planu spłaty wierzycieli upadłego Tomasza Bogdanowicza wobec całkowitego zaspokojenia w drodze podziału funduszów masy zobowiązań uznanych na liście wierzytelności; 2. Umorzono w całości zobowiązania upadłego Tomasza Bogdanowicza wobec wierzycieli, którzy nie zgłosili swoich wierzytelności w toku postępowania upadłościowego prowadzonego wobec dłużnika, z wyjątkiem zobowiązań, których upadły umyślnie nie ujawnił oraz wierzytelności wymienionych w art. 49121 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd Rejonowy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60A - Biuro obsługi interesanta - tel: 77 5415401. Biuro syndyka: 45-359 Opole, ul. Plebiscytowa 3 lok. 18, tel: 601 461 377. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58153
 • Dodano: 2021-09-15 13:54:06
 • Administrator

Dargacz Izabela w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 58154. Dargacz Izabela. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 191/20. [BMSiG-57414/2021] Obwieszczenie o konkursie ofert Syndyk masy upadłości Izabeli Dargacz w upadłości, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 191/20, ogłasza konkurs ofert na sprzedaż udziału w wysokości 3/20 części w udziale 9/40 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej rolnej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 109 obręb 0015, o powierzchni 0,7300 ha, położonej w miejscowości Łęgowo, gm. Pruszcz Gdański, pow. gdańskim, woj. pomorskim, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą pod numerem GD1G/00013798/7, wraz z udziałem w wysokości 3/20 części w udziale 9/40 w prawie własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 400/5 obręb 0015, o powierzchni 0,1300 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni 110,00 m2 , położonej w miejscowości Łęgowo, gm. Pruszcz Gdański, pow. gdańskim, woj. pomorskim, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą pod numerem GD1G/00013798/7 oraz udziałem w wysokości 3/20 części w udziale 9/40 w prawie własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 400/4 obręb 0015, o powierzchni 0,1300 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni 63,00 m2 , położonej w miejscowości Łęgowo, gm. Pruszcz Gdański, pow. gdańskim, woj. pomorskim, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą pod numerem GD1G/00013798/7. 1. Przedmiotem konkursu ofert jest udział w wysokości 3/20 części w udziale 9/40 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej rolnej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 109 obręb 0015, o powierzchni 0,7300 ha, położonej w miejscowości Łęgowo, gm. Pruszcz Gdański, pow. gdańskim, woj. pomorskim, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą pod numerem GD1G/00013798/7 wraz z udziałem w wysokości 3/20 części w udziale 9/40 w prawie własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 400/5 obręb 0015, o powierzchni 0,1300 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni 110,00 m2 , położonej w miejscowości Łęgowo, gm. Pruszcz Gdański, pow. gdańskim, woj. pomorskim, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą pod numerem GD1G/00013798/7 oraz udziałem w wysokości 3/20 części w udziale 9/40 w prawie własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 400/4 obręb 0015, o powierzchni 0,1300 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni 63,00 m2 , położonej w miejscowości Łęgowo, gm. Pruszcz Gdański, pow. gdańskim, woj. pomorskim, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą pod numerem GD1G/00013798/7. 2. Cena wywoławcza wynosi 25.200,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dwieście złotych). 3. Pisemne oferty należy składać do dnia 1 października 2021 roku, na adres kancelarii Syndyka Marka Malechy, al. J. Ch. Szucha 8, II piętro, 00-852 Warszawa. 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) na rachunek bankowy prowadzony dla obsługi masy upadłości Izabeli Dargacz w upadłości najpóźniej do dnia 1 października 2021 roku. 5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii Syndyka dnia 5 października 2021 roku, o godzinie 1200. 6. Szczegółowe informacje pod numerem tel. 22 375 73 80. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58154
 • Dodano: 2021-09-15 13:54:40
 • Administrator

De Lambert Jerzy

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 58155. De Lambert Jerzy. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 779/20/3. [BMSiG-57485/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym dłużnika Jerzego de Lamberta - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 779/20/3 - postanowieniem z dnia 6.07.2021 r. ustalono plan spłaty wierzycieli. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58155
 • Dodano: 2021-09-15 13:55:11
 • Administrator

Drzycimski Mariusz

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 58156. Drzycimski Mariusz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 75/21. [BMSiG-57523/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w postępowaniu upadłościowym Mariusza Drzycimskiego, nieprowadzącego działalności gospodarczej, w sprawie o sygnaturze akt XV GUp 75/21, na posiedzeniu niejawnym w dniu 26 sierpnia 2021 r., wydał postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli następującej treści: I. ustalić plan spłaty następujących wierzycieli upadłego Mariusza Drzycimskiego: a) Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Bydgoszczy z wierzytelnością w kwocie 5.578,74 zł (pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem złotych 74/100) z tytułu zwrotu tymczasowo poniesionych kosztów postępowania; b) Grzegorz Czebotar (nr NIP 6461440846), Adam Zawisza (nr NIP 6461584203), Anna Gorzawska (nr NIP 6462423548) prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnicy „P.U.H. Nobiles 2” s.c. z siedzibą w Tychach, ul. Fabryczna 12, 43-100 Tychy), której wierzytelność w łącznej kwocie 2.189,78 zł (dwa tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 78/100) zostałaby uznana na liście wierzytelności w kategorii II w kwocie 1.682,28 zł (tysiąc sześćset osiemdziesiąt dwa złote 28/100) oraz w kategorii III w kwocie 507,50 zł (pięćset siedem złotych 50/100); c) Bank Millenium S.A. (nr KRS 0000010186, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa), którego wierzytelność w łącznej kwocie 98.861,09 zł (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych 09/100) zostałaby uznana na liście wierzytelności w kategorii II w kwocie 70.429,11 zł (siedemdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych 11/100) oraz w kategorii III w kwocie 28.431,98 (dwadzieścia osiem tysięcy czterysta trzydzieści jeden złotych 98/100); d) Profi Credit Polska S.A. (nr KRS 0000518190, ul. Browarna 2, 43-300 Bielsko-Biała), którego wierzytelność w łącznej kwocie 12.806,53 zł (dwanaście tysięcy osiemset sześć złotych 53/100) zostałaby uznana na liście wierzytelności w kategorii II w kwocie 12.758,46 zł (dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych 46/100) oraz w kategorii III w kwocie 48,07 zł (czterdzieści osiem złotych 07/100); e) BNP Paribas Bank Polska S.A. (nr KRS 0000011571, ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa), którego wierzytelność w łącznej kwocie 36.753,24 zł (trzydzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy złote 24/100) zostałaby uznana na liście wierzytelności w kategorii II w kwocie 34.084,36 (trzydzieści cztery tysiące osiemdziesiąt cztery złote 36/100), w kategorii III w kwocie 2.668,88 zł (dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem złotych 88/100); II. ustalić, że upadły Mariusz Drzycimski doprowadził do swojej niewypłacalności wskutek rażącego niedbalstwa; III. określić, że upadły Mariusz Drzycimski jest obowiązany w terminie do 15 (piętnastego) dnia każdego miesiąca przez okres 48 (czterdziestu ośmiu) miesięcy, począwszy od miesiąca następującego po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia, spłacać koszty postępowania tymczasowo pokryte przez Skarb Państwa oraz zobowiązania, które zostałyby uznane na liście wierzytelności, przeznaczając na ten cel łącznie kwotę 400 zł (czterysta złotych) miesięcznie, przy czym: - w ramach rat od pierwszej do trzynastej na rzecz wierzyciela Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Bydgoszczy kwotę 400 zł (czterysta złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania tymczasowo pokrytych przez Skarb Państwa; - w ramach raty czternastej: a) na rzecz wierzyciela Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Bydgoszczy kwotę 378,74 zł (trzysta siedemdziesiąt osiem złotych 74/100) tytułem zwrotu kosztów postępowania tymczasowo pokrytych przez Skarb Państwa; b) na rzecz wierzyciela Grzegorza Czebotara, Adama Zawiszy, Anny Gorzawskiej prowadzących działalność pod nazwą P.U.H. „Nobiles 2” s.c. kwotę 0,30 (trzydzieści groszy); c) na rzecz wierzyciela Banku Millenium S.A. kwotę 12,59 zł (dwanaście złotych 59/100); d) na rzecz wierzyciela Profi Credit Polska S.A. kwotę 2,28 zł (dwa złote 28/100); e) na rzecz wierzyciela BNP Paribas Bank Polska S.A. kwotę 6,09 zł (sześć złotych 09/100); - w ramach rat od piętnastej do czterdziestej ósmej: a) na rzecz wierzyciela Grzegorza Czebotara, Adama Zawiszy, Anny Gorzawskiej prowadzących działalność pod nazwą P.U.H. „Nobiles 2” s.c. kwotę 5,66 zł (pięć złotych 66/100); b) na rzecz wierzyciela Banku Millenium S.A. kwotę 236,83 zł (dwieście trzydzieści sześć złotych 83/100); c) na rzecz wierzyciela Profi Credit Polska S.A. kwotę 42,90 zł (czterdzieści dwa złote 90/100); d) na rzecz wierzyciela BNP Paribas Bank Polska S.A. kwotę 114,61 zł (sto czternaście złotych 61/100); IV. po wykonaniu przez Mariusza Drzycimskiego planu spłaty wierzycieli pozostała część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. przed dniem 10 lutego 2021 r., zostanie umorzona, z wyjątkiem wierzytelności wynikających z zobowiązań, o których mowa w art. 49121 ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Na postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli przysługuje zażalenie, które wnosi się do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy w terminie tygodniowym od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58156
 • Dodano: 2021-09-15 13:55:51
 • Administrator

Dybowska Janina

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 58157. Dybowska Janina. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 383/20. [BMSiG-57556/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu obwieszcza, że w postępowaniu po ogłoszeniu upadłości Janiny Dybowskiej (PESEL 58101000300), sygnatura akt V GUp 383/20, postanowieniem z 30 sierpnia 2021 roku Sąd postanowił: 1. ustalić, że w planie spłaty uczestniczą następujący wierzyciele: a) Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Toruniu w ramach niezaspokojonych kosztów postępowania (kwota 3.075,10 zł), b) Prim Inova Gmbh z siedzibą w Baar (Szwajcaria) - 4.390,78 zł w ramach kategorii II, c) Santander Consumer Bank spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (2.797,93 zł w ramach kategorii II), d) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rubinkowo” w Toruniu (12.692,26 zł w ramach kategorii II oraz 1.092,52 zł w ramach kategorii III), e) Gmina Miasto Toruń - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu (25.395,61 zł w ramach kategorii II oraz 13.727,68 zł w ramach kategorii III); 2. dokonać podziału funduszy masy upadłości w ten sposób, że kwotę 2.795,35 zł przeznaczyć na zaspokojenie kosztów postępowania; 3. ustalić, że upadła nie doprowadziła do swojej niewypłacalności lub istotnie nie zwiększyła jego stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa; 4. ustalić następujący plan spłaty wierzycieli: Janina Dybowska będzie przeznaczała miesięcznie 250 zł na spłatę swoich zobowiązań w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, przez okres 24 miesięcy, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu od uprawomocnienia się orzeczenia, w następujący sposób: I. pierwsze 10 rat w kwotach po 250 zł każda rata upadła przeznaczy na spłatę niezaspokojonych kosztów postępowania na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Toruniu; II. ratę 11 w kwocie 250 zł upadła przeznaczy na spłatę zobowiązań wobec następujących podmiotów: a) Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Toruniu w ramach niezaspokojonych kosztów postępowania w kwocie 75,10 zł, b) Prim Inova Gmbh z siedzibą w Baar (Szwajcaria) w kwocie 16,96 zł, c) Santander Consumer Bank spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w kwocie 10,81 zł, d) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rubinkowo” w Toruniu w kwocie 49,03 zł, e) Gmina Miasto Toruń - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu w kwocie 98,10 zł; III. raty od 12 do 24 w kwotach po 250 zł każda rata upadła przeznaczy na spłatę zobowiązań wobec następujących podmiotów: a) Prim Inova Gmbh z siedzibą w Baar (Szwajcaria) w kwocie 24,24 zł, b) Santander Consumer Bank spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w kwocie 15,45 zł, c) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rubinkowo” w Toruniu w kwocie 70,08 zł, d) Gmina Miasto Toruń - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu w kwocie 140,22 zł; 5. ustalić, że w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli zostanie umorzona pozostała część zobowiązań niespłaconych na zasadach określonych w niniejszym postępowaniu oraz wszystkie inne zobowiązania upadłego powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, poza zobowiązaniami wymienionymi w art. 49121 ust. 2 Prawa upadłościowego. Poucza się, że podmioty, które nie zostały zawiadomione o terminie rozprawy z dnia 30 sierpnia 2021 roku, mogą złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem w terminie tygodnia od obwieszczenia postanowienia. Termin 7 dni do wniesienia zażalenia na niniejsze postanowienie, które należy złożyć do Sądu Okręgowego w Toruniu, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Toruniu, biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58157
 • Dodano: 2021-09-15 13:56:30
 • Administrator

Formanowicz Henryka

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 58158. Formanowicz Henryka. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 199/20 „of”. [BMSiG-57582/2021] Postanowieniem z dnia 24 sierpnia 2021 r., sygn. akt VII GUp 199/20 „of”, Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sprawy w postępowaniu upadłościowym Henryki Formanowicz: I. ustalił, że w planie spłaty wierzycieli upadłej Henryki Formanowicz uczestniczą: 1. Tomasz Szymański z uznaną w kategorii drugiej wierzytelnością w kwocie 12.561,11 zł (dwanaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych 11/100), 2. Master Serwis Opon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z uznaną wierzytelnością w kwocie 8.329,81 zł (osiem tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć złotych 81/100), w tym w kategorii drugiej w kwocie 3.384,52 zł (trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt cztery złote 52/100) i w kategorii trzeciej w kwocie 4.945,29 zł (cztery tysiące dziewięćset czterdzieści pięć złotych 29/100), 3. Skarb Państwa - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie z uznaną wierzytelnością w kwocie 23.929,99 zł (dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych 99/100) w tym w kategorii drugiej w kwocie 13.245,99 zł (trzynaście tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych 99/100) i w kategorii trzeciej w kwocie 10.684,00 zł (dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery złote 00/100), 4. „PEKAO LEASING” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z uznaną w kategorii drugiej wierzytelnością w kwocie 23.452,31 zł (dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa złote 31/100), 5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koszalinie z uznaną wierzytelnością w kwocie 6.553,21 zł (sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy złote 21/100), w tym w kategorii drugiej w kwocie 3.663,24 zł (trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt trzy złote 24/100) i w kategorii trzeciej w kwocie 2.890,00 zł (dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100), 6. Gmina Miasto Koszalin z uznaną w kategorii drugiej wierzytelnością w kwocie 7.639,00 zł (siedem tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć złotych 00/100), 7. Skarb Państwa - Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego z uznaną w kategorii drugiej wierzytelnością w kwocie 4.547,00 zł (cztery tysiące pięćset czterdzieści siedem złotych 00/100); II. ustalił, że upadła doprowadziła do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększyła jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa; III. ustalił plan spłaty wierzycieli upadłej w ten sposób, że zobowiązać upadłą do spłaty zobowiązań w 36 miesięcznych ratach, płatnych w terminie do końca każdego miesiąca, począwszy od października 2021 r. w opisany niżej sposób: 1. pierwsza rata płatna w ośmiu częściach: a) w kwocie 80,13 zł (osiemdziesiąt złotych 13/100) na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Koszalinie, b) w kwocie 40,37 zł (czterdzieści złotych 37/100) na rzecz Tomasza Szymańskiego, c) w kwocie 10,88 zł (dziesięć złotych 88/100) na rzecz Master Serwis Opon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, d) w kwocie 42,57 zł (czterdzieści dwa złote 57/100) na rzecz Skarbu Państwa - Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie, e) w kwocie 75,37 zł (siedemdziesiąt pięć złotych 37/100) na rzecz „PEKAO LEASING” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, f) w kwocie 11,77 zł (jedenaście złotych 77/100) na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Koszalinie, g) w kwocie 24,55 zł (dwadzieścia cztery złote 55/100) na rzecz Gminy Miasto Koszalin, h) w kwocie 14,61 zł (czternaście złotych 61/100) na rzecz Skarbu Państwa - Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, 2.wszystkie pozostałe raty począwszy od drugiej do trzydziestej szóstej płatne w ośmiu częściach: a) w kwocie 79,89 zł (siedemdziesiąt dziewięć złotych 89/100) na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Koszalinie, b) w kwocie 40,37 zł (czterdzieści złotych 37/100) na rzecz Tomasza Szymańskiego, c) w kwocie 10,88 zł (dziesięć złotych 88/100) na rzecz Master Serwis Opon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, d) w kwocie 42,57 zł (czterdzieści dwa złote 57/100) na rzecz Skarbu Państwa - Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie, e) w kwocie 75,37 zł (siedemdziesiąt pięć złotych 37/100) na rzecz „PEKAO LEASING” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, f) w kwocie 11,77 zł (jedenaście złotych 77/100) na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Koszalinie, g) w kwocie 24,55 zł (dwadzieścia cztery złote 55/100) na rzecz Gminy Miasto Koszalin, h) w kwocie 14,61 zł (czternaście złotych 61/100) na rzecz Skarbu Państwa - Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego; IV. zobowiązał upadłą do składania sądowi corocznie do końca kwietnia sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli za poprzedni rok kalendarzowy, obejmującego osiągnięte przychody, spłacone kwoty oraz nabyte składniki majątkowe o wartości przekraczającej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ostatni kwartał okresu sprawozdawczego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz do składania kopii złożonego rocznego sprawozdania podatkowego; V. ustalił, że po wykonaniu planu spłaty zostanie umorzona pozostała część zobowiązań upadłej, powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. przed 26 listopada 2020 r., za wyjatkiem wierzytelności określonych w art. 49121 ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 z późn. zm.) w tym pozostała część niespłaconych w ramach planu wierzytelności, uczestniczących w postępowaniu wierzycieli; VI. postanowił obwieścić postanowienie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Na postanowienie służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Szczecinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Koszalinie. Zażalenie wnosi się w terminie tygodnia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58158
 • Dodano: 2021-09-15 13:57:12
 • Administrator

Frankowski Marcin

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 58159. Frankowski Marcin. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 392/20. [BMSiG-57583/2021] Syndyk masy upadłości Marcina Frankowskiego (sygn. akt V GUp 392/20) ogłasza sprzedaż z wolnej ręki następujących składników masy upadłości: 1. Prawa własności nieruchomości lokalowej położonej we Wrocławiu (50-001) przy ul. Poleskiej 45/11, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WR1K/00189198/2 (dalej jako Nieruchomość nr 1). 2. Udział 1/8 w prawie własności nieruchomości lokalowej położonej w Lubrańcu (87-890) przy al. Lipowej 4 m. 4, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WL1W/00083139/3 (jako Nieruchomość nr 2). 3. Cena wywoławcza wynosi: a) Dla Nieruchomości nr 1 - 246.998,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych), b) Dla Nieruchomości nr 2 - 14.368,00 zł (słownie: czternaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych). 4. Zastrzega się, że oferty składane do Sprzedaży mogą dotyczyć jednej lub obu nieruchomości stanowiących Przedmiot Sprzedaży, przy czym wymagane jest wyraźne wskazanie, którego składnika masy upadłości dotyczy oferta. 5. Przedmiot Sprzedaży jest szczegółowo opisany w sporządzonych na zlecenie Syndyka operatach szacunkowych z dnia 9 lutego 2021 r. oraz z dnia 10 marca 2021 r., które są dostępne do wglądu dla interesariuszy w biurze syndyka lub w aktach postępowania upadłościowego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 392/20. 6. Syndyk nadto wskazuje, że każdy zainteresowany zakupem może zaznajomić się z operatami szacunkowymi na stronie internetowej rbbcenter.com. 7. Na prośbę osób zainteresowanych istnieje możliwość oględzin Przedmiotu Sprzedaży, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie pod nr: +48 570 075 550 lub mailowo pod adresem: biuro@rbbcenter.com. TERMINY 1. Oferty dotyczące Przedmiotu Sprzedaży, Oferenci winni składać w terminie do dnia 25 października 2021 r., godz. 1700, w biurze Syndyka, ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101, 87-100 Toruń lub przesłać listem poleconym za pośrednictwem operatora pocztowego. Uwaga! Decyduje data wpływu do biura Syndyka. 2. Otwarcie oraz wybór ofert nastąpią w dniu 27 października 2021 r. o godz. 1300 w biurze Syndyka - Centrum Restrukturyzacji i Upadłości sp. z o.o., ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101, 87-100 Toruń. WYMOGI FORMALNE OFERTY 1. Każda z ofert nabycia winna być sporządzona w języku polskim lub angielskim i zawierać: a) Wyraźne określenie, którego składnika masy dotyczy oferta, albowiem dopuszczalne jest także złożenie oferty na zakup jednego z dwóch składników masy upadłości objętej niniejszą procedurą sprzedaży w innym przypadku Syndyk uzna, że oferta dotyczy obu składników masy upadłości; b) dokładne oznaczenie składającego ofertę: imię i nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę), jego formę organizacyjno-prawną, a w przypadku osób fizycznych nr dowodu osobistego, PESEL, NIP, w przypadku osób prawnych także REGON, KRS; c) oferowaną cenę (w tym także oznaczenie kwoty słownie) równą co najmniej cenie wywoławczej bez dodatkowych warunków lub zastrzeżeń; d) oświadczenie, że Oferent nie należy do kręgu osób wymienionych w punkcie § 6 ust. 7 Regulaminu; e) podpis oferenta albo podpisy osób umocowanych do reprezentacji Oferenta; f) aktualny odpis (oryginał) Oferenta z KRS lub CEiDG (w przypadku przedsiębiorców); g) wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane, w przypadku spółek prawa handlowego - uchwałę odpowiednich organów, jeżeli taka jest wymagana zgodnie z odpowiednimi przepisami kodeksu spółek handlowych (wskazującą, że osoba podpisująca ofertę i uczestnicząca w ewentualnej licytacji jest uprawniona do zawarcia umowy sprzedaży za oferowaną cenę); h) oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym Przedmiotu Sprzedaży jego wyceną i nie zgłasza z tego tytułu żadnych zastrzeżeń; i) oświadczenie Oferenta że zapoznał się z Regulaminem Sprzedaży spełnia warunki określone tym regulaminem oraz je akceptuje; j) zobowiązanie Oferenta do pokrycia przez kupującego wszelkich opłat oraz danin publicznych związanych z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego; k) proponowany termin i sposób zapłaty, nie dłuższy niż 45 dni, gdyż umowa sprzedaży powinna zostać zawarta w terminie 2 miesięcy od dnia wyboru oferty. Jednocześnie cała cena musi zostać zapłacona co najmniej na 3 dni przed zawarciem umowy sprzedaży. 2. Oferta winna zostać złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, na której należy oznaczyć dane Oferenta oraz powinna zawierać dopisek „Oferta sprzedaży V GUp 392/20 - NIE OTWIERAĆ”. Tak opisana koperta powinna być zaadresowana w drugiej kopercie do Syndyka - Centrum Restrukturyzacji i Upadłości sp. z o.o., adres: ul. Grudziądzka 74-76, lok. 101, 87-100 Toruń. 3. Dopuszcza się złożenie oferty poprzez przesłanie syndykowi na adres mailowy: biuro@rbbcenter.com skanu pełnej dokumentacji. 4. Jedna koperta może zawierać tylko jedną ofertę, która może dotyczyć jednego lub dwóch składników masy upadłości. WADIUM 1. Warunkiem przystąpienia do Sprzedaży z wolnej ręki jest wpłata wadium do dnia 29 lipca 2021 r. w wysokości stanowiącej ok. 10% szacunkowej wartości Przedmiotu Sprzedaży, którego dotyczy oferta: a) Dla Nieruchomości nr 1 będzie to kwota 24.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych), b) Dla Nieruchomości nr 2 będzie to kwota 1.400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych). 2. Każdy z Oferentów zobowiązany jest do wpłaty wadium na rachunek bankowy masy upadłości Marcina Frankowskiego o numerze 15 1140 2004 0000 3702 7990 4793 (mBank S.A.). 3. Za wpłacone w terminie uważa się wadium, które zostało zaksięgowane na rachunku wskazanym w najpóźniej w dniu 25 października 2021 r. ROZPOZNANIE OFERT 1. Rozpoznanie zostanie ofert zostanie przeprowadzone w dniu 27 października 2021 r. w biurze Syndyka przy ul. Grudziądzkiej 74-76, lok. 101, 87-100 Toruń. 2. Rozpoznanie ofert zostanie przeprowadzone przez osoby uprawnione do reprezentacji syndyka i posiadające licencję doradcy restrukturyzacyjnego w składzie jedno lub dwuosobowym. 3. Regulamin rozpoznania ofert zostanie przedstawiony oferentom po złożeniu przez nich ofert. 4. Syndyk przystępuje do otwarcia kopert i sprawdzenia wymogów formalnych, którym winna odpowiadać przedmiotowa oferta. 5. Syndyk może przeprowadzić aukcję wśród oferentów, którzy złożyli najwyższe oferty w szczególności, jeżeli różnica cen wskazanych w ważnych ofertach nie przekracza 10%. Szczegóły, operaty szacunkowe oraz pełna treść regulaminu sprzedaży dostępne są na stronie internetowej Syndyka: rbbcenter.com/ogłoszenia oraz mailowo: biuro@rbbcenter.com. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58159
 • Dodano: 2021-09-15 13:57:58
 • Administrator

Grabowski Adam w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza
Poz. 58160. Grabowski Adam. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 20/20. [BMSiG-57513/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu informuje, że w sprawie upadłości Adama Grabowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygnatura akt V GUp 20/20), postanowieniem z dnia 13 sierpnia 2021 roku, nastąpiła zmiana sędziego komisarza z SSR Marii Szymańskiej na SSR Annę Czerwińską. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58160
 • Dodano: 2021-09-15 13:58:40
 • Administrator

Grzebień Roman

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 58161. Grzebień Roman. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 193/21 „of”. [BMSiG-57605/2021] Syndyk zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego prowadzonego w trybie art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228) wobec Romana Grzebień, PESEL 56013015331, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej przy ul. Chopina 15/6 w Sławnie, został sporządzony i złożony do akt sprawy prowadzonych przez Syndyka Romana Sierackiego, ul. Szczecińska 8-10, lok. 15A, 75-135 Koszalin, operat szacunkowy składnika majątku wchodzącego w skład masy upadłości w postaci prawa własności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 6, wraz z pomieszczeniem przynależnym i prawami związanymi położony w Sławnie, ul. Chopina nr 15, dla której Rejonowy w Sławnie prowadzi Księgę Wieczystą numer KO1E/00011814/7. W niniejszym postępowaniu przepis art. 319 ust. 5 Prawa upadłościowego stosuje się odpowiednio. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od daty ukazania się obwieszczenia o ich ukończeniu. Zarzuty wnosi się do Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego (sygn. akt VII GUp 193/21 „of”), za pośrednictwem Syndyka - Biuro Syndyka, ul. Szczecińska 8-10, lok. 15A, 75-135 Koszalin. Opis i oszacowanie nieruchomości został wyłożony i każdy zainteresowany może go przeglądać w biurze syndyka: ul. Szczecińska 8-10, lok. 15A, 75-135 Koszalin. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58161
 • Dodano: 2021-09-15 13:59:21
 • Administrator

Gulewska Wiesława

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 58162. Gulewska Wiesława. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 322/20, V GU 432/20. [BMSiG-57529/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu obwieszcza, że w postępowaniu po ogłoszeniu upadłości Wiesławy Gulewskiej (PESEL 57041816064), sygnatura akt V GUp 322/20, postanowieniem z 17 sierpnia 2021 roku sąd postanowił: 1. umorzyć zobowiązania Wiesławy Gulewskiej, powstałe przed ogłoszeniem upadłości postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 21 października 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 432/20, bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, poza zobowiązaniami wymienionymi w art. 49121 ust. 2 Prawa upadłościowego; 2. obciążyć niepokrytymi kosztami postępowania Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Toruniu; 3. na podstawie art. 357 § 6 kpc w zw. z art. 229 Prawa upadłościowego odstąpić od uzasadnienia postanowienia z uwagi na uwzględnienie wniosku syndyka z dnia 4 marca 2020 r. (k. 24) oraz wniosku upadłej z 7 maja 2021 roku (k. 31 i nast.) i podzielenie przez sąd argumentów przytoczonych na ich poparcie. Poucza się, że w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia przysługuje zażalenie na niniejsze postanowienie, które należy złożyć do Sądu Okręgowego w Toruniu, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Toruniu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58162
 • Dodano: 2021-09-15 13:59:51
 • Administrator

Iciak Piotr

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 58163. Iciak Piotr. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 90/21. [BMSiG-57470/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w postępowaniu upadłościowym Piotra Iciaka nieprowadzącego działalności gospodarczej, w sprawie o sygn. akt XV GUp 90/21, na posiedzeniu niejawnym w dniu 24 sierpnia 2021 r. wydał postanowienie następującej treści: I. określić, że w planie spłaty wierzycieli uczestniczą następujący wierzyciele: 1. Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, 2. AS Inbank z siedzibą w Tallinnie działający w Polsce poprzez AS Inbank S.A. - Oddział w Polsce, 3. Profi Credit Polska S.A., 4. BNP Paribas Bank Polska S.A., 5. Nest Bank S.A., 6. Centrum Rozwiązań Kredytowych sp. z o.o., 7. Alfakredyt Sp. z o.o.; II. ustalić, że upadły Piotr Iciak nie doprowadził do swojej niewypłacalności ani istotnie nie zwiększył jej stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa; III. ustalić plan spłaty wierzycieli upadłego Piotra Iciaka w ten sposób, że upadły przeznaczy na zaspokojenie swoich wierzycieli łączną kwotę 700,00 zł (siedemset złotych 00/100) miesięcznie, uiszczając raty do 15 (piętnastego) dnia każdego miesiąca przez okres 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy, począwszy od miesiąca następnego po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia, przy czym poszczególne raty będzie uiszczał w następujący sposób: 1. raty od 1 (pierwszej) do 4 (czwartej) w kwocie 700,00 zł (siedemset złotych 00/100) miesięcznie na rzecz wierzyciela Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Bydgoszczy tytułem zwrotu tymczasowo poniesionych kosztów postępowania upadłościowego; 2. raty od 5 (piątej) do 36 (trzydziestej szóstej) na rzecz wierzycieli: a) AS Inbank z siedzibą w Tallinnie działający w Polsce poprzez AS Inbank S.A. - Oddział w Polsce w kwocie 47,16 zł (czterdzieści siedem złotych 16/100), b) Profi Credit Polska S.A w kwocie 207,78 zł (dwieście siedem złotych 78/100), c) BNP Paribas Bank Polska S.A. w kwocie 140,56 zł (sto czterdzieści złotych 56/100), d) Nest Bank S.A. w kwocie 270,83 zł (dwieście siedemdziesiąt złotych 83/100), e) Centrum Rozwiązań Kredytowych sp. z o.o. w kwocie 16,20 zł (szesnaście złotych 20/100), f) Alfakredyt Sp. z o.o. w kwocie 17,47 zł (siedemnaście złotych 47/100); IV. po wykonaniu przez upadłego Piotra Iciaka planu spłaty zobowiązania upadłego powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości tj. przed dniem 18 lutego 2021 r., zostaną w pozostałej części umorzone, z wyjątkiem wierzytelności wynikających z zobowiązań, o których mowa w art. 49121 ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Na postanowienie przysługuje zażalenie, które wnosi się do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58163
 • Dodano: 2021-09-15 14:00:29
 • Administrator

KKS AGRO Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Poz. 58164. KKS AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ we Wrocławiu. KRS 0000569139. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 lipca 2015 r., sygn. akt VIII GU 153/21. [BMSiG-57631/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza, że prawomocnym postanowieniem z dnia 9.07.2021 r. w sprawie o sygnaturze VIII GU 153/21 oddalono wniosek własny dłużnika o ogłoszenie upadłości KKS Agro Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS nr 0000569139) na podstawie art. 13 ust. 1 Prawa upadłościowego. Upadło jednocześnie zabezpieczenie majątku dłużnika w postaci ustanowienia tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Katarzyny Piórkowskiej-Frątczak (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 955). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58164
 • Dodano: 2021-09-15 14:01:23
 • Administrator

Klim Ewa

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 58165. Klim Ewa. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 431/20. [BMSiG-57427/2021] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 września 2021 r. w sprawie o sygn. akt V GUp 431/20 postanowił: I. ustalić, że upadła Ewa Klim nie doprowadziła do swojej niewypłacalności, ani istotnie nie zwiększyła jej stopnia, ani umyślnie ani na skutek rażącego niedbalstwa; II. tymczasowo pokrytymi przez Skarb Państwa kosztami postępowania upadłościowego w wysokości 3.328,76 zł (trzy tysiące trzysta dwadzieścia osiem złotych i siedemdziesiąt sześć groszy) obciążyć upadłą Ewę Klim; III. ustalić, że upadła Ewa Klim spłaci na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Kielcach niepokryte z funduszy masy upadłości koszty postępowania upadłościowego w 36 (trzydziestu sześciu) miesięcznych ratach po 92,46 zł (dziewięćdziesiąt dwa złote i czterdzieści sześć groszy), począwszy od 2 (drugiego) miesiąca po uprawomocnieniu się postanowienia o ustaleniu planu spłaty, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca; IV. ustalić, że wierzycielem upadłej Ewy Klim uczestniczącym w planie spłaty jest Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie co do kwoty 25.114,28 zł (dwadzieścia pięć tysięcy sto czternaście złotych i dwadzieścia osiem groszy); V. ustalić plan spłaty wierzycieli upadłej Ewy Klim w ten sposób, że upadła Ewa Klim w okresie 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy, począwszy od 2 (drugiego) miesiąca po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia będzie spłacała w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca należność wierzyciela Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie w ratach po 200,00 zł (dwieście złotych) miesięcznie; VI. ustalić, że po wykonaniu planu spłaty przez upadłą Ewę Klim zobowiązań wobec wierzycieli wymienionych w punkcie II i IV postanowienia oraz wszystkie pozostałe zobowiązania upadłego powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. 10 grudnia 2020 r. i niewykonane w wyniku wykonania planu spłaty zostaną w pozostałej części umorzone (za wyjątkiem zobowiązań wymienionych w art. 49121 ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe). Na niniejsze postanowienie zgodnie z treścią art. 224 ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228) - dalej P.u. - w zw. z art. 49114 ust. 7 P.u. przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Kielcach, które wnosi się w terminie tygodniowym od dnia niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58165
 • Dodano: 2021-09-15 14:02:07
 • Administrator

Kobierski Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 58166. Kobierski Krzysztof. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 140/20. [BMSiG-57419/2021] Obwieszczenie Sędzia komisarz obwieszcza, że w postępowaniu upadłościowym upadłego Krzysztofa Kobierskiego, PESEL 76091805974, prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, pod sygn. akt XIX GUp 140/20, został przekazany sędziemu komisarzowi opis i oszacowanie udziału 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Porannej 5, w województwie mazowieckim, w powiecie pruszkowskim, w gminie Brwinów, w miejscowości Otrębusy (obręb 0015 Otrębusy), obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 569/5 o powierzchni 0,0844 ha, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1P/00046821/2. Opis i oszacowanie można przeglądać w czytelni akt XIX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej zwrócić się do syndyka o udostępnienie w formie elektronicznej, na adres paulinamozdzierz@gmail.com. Na opis i oszacowanie można wnosić zarzuty w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia. Zarzuty wnosi się do sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, podając sygnaturę sprawy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58166
 • Dodano: 2021-09-15 14:02:43
 • Administrator

Koch Anna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Elblągu 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 58167. Koch Anna. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 62/19. [BMSiG-57415/2021] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2021 roku, sygn. akt V GUp 62/19: I. ustalił następujący plan spłat wierzycieli Anny Koch - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 58042609424: Anna Koch przeznaczy na zaspokojenie zobowiązań wierzycieli uznanych na liście wierzytelności, a niewykonanych w toku postępowania upadłościowego: A) zgromadzone obecnie w masie upadłości środki w kwocie 12.723,52 zł (słownie: dwunastu tysięcy siedmiuset dwudziestu trzech złotych i pięćdziesięciu dwóch groszy), uiszczając jednorazowo na rzecz wierzycieli z wyżej wskazanych środków kwotę odpowiadającą proporcjonalnemu udziałowi niezaspokojonej wierzytelności każdego z wierzycieli w ogólnej sumie wierzytelności niezaspokojonych w toku postępowania upadłościowego, tj. na rzecz: 1. PROTEGAT 1 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Krakowie kwotę 317,33 zł (słownie: trzystu siedemnastu złotych i trzydziestu trzech groszy); 2. Profi Credit Polska Spółki akcyjnej z siedzibą w Bielsku-Białej kwotę 123,30 zł (słownie: stu dwudziestu trzech złotych i trzydziestu groszy); 3. Asekuracja Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie kwotę 11.010,83 zł (słownie: jedenastu tysięcy dziesięciu złotych i osiemdziesięciu trzech groszy); 4. Asper Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni kwotę 121,66 zł (słownie: stu dwudziestu jeden złotych i sześćdziesięciu sześciu groszy); 5. Banku Millennium Spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie kwotę 68,12 zł (słownie: sześćdziesięciu ośmiu złotych i dwunastu groszy); 6. Kancelarii Medius Spółki akcyjnej z siedzibą w Krakowie kwotę 72,77 zł (słownie: siedemdziesięciu dwóch złotych i siedemdziesięciu siedmiu groszy); 7. KREOS Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, RFI 1197 z siedzibą w Warszawie kwotę 121,90 zł (słownie: stu dwudziestu jeden złotych i dziewięćdziesięciu groszy); 8. Grzegorza Czabotar, F.H.U. GREDAN z siedzibą w Tychach kwotę 82,08 zł (słownie: osiemdziesięciu dwóch złotych i ośmiu groszy); 9. CareCash Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu kwotę 440,13 zł (słownie: czterystu czterdziestu złotych i trzynastu groszy); 10. EOS 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w Warszawie kwotę 36,62 zł (trzydziestu sześciu złotych i sześćdziesięciu dwóch groszy); 11. Grzegorza Czabotar, Adama Zawiszy, Anny Gorzewskiej, P.U.H. „NOBILES 2” spółki cywilnej z siedzibą w Tychach kwotę 147,43 zł (słownie: stu czterdziestu siedmiu złotych i czterdziestu trzech groszy); 12. Bogusława Kowala kwotę 181,34 zł (słownie: stu osiemdziesięciu jeden złotych i trzydziestu czterech groszy); w terminie 1 (jednego) miesiąca od daty uprawomocnienia się niniejszego postanowienia; B) kwotę 800,00 zł (ośmiuset złotych) miesięcznie przez okres 36 miesięcy począwszy od dnia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia, uiszczając na rzecz poszczególnych wierzycieli do ostatniego dnia każdego miesiąca ratę w wysokości odpowiadającej proporcjonalnemu udziału niezaspokojonej wierzytelności każdego z wierzycieli w ogólnej sumie wierzytelności niezaspokojonych w toku postępowania upadłościowego, tj. na rzecz: 1. PROTEGAT 1 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Krakowie kwotę 19,95 zł (słownie: dziewiętnastu złotych i dziewięćdziesięciu pięciu groszy); 2. Profi Credit Polska Spółki akcyjnej z siedzibą w Bielsku-Białej kwotę 7,75 zł (słownie: siedmiu złotych i siedemdziesięciu pięciu groszy); 3. Asekuracja Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie kwotę 692,31 zł (słownie: sześciuset dziewięćdziesięciu dwóch złotych i trzydziestu jeden groszy); 4. Asper Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni kwotę 7,65 zł (słownie: siedmiu złotych i sześćdziesięciu pięciu groszy); 5. Banku Millennium Spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie kwotę 4,28 zł (słownie: czterech złotych i dwudziestu ośmiu groszy); 6. Kancelarii Medius Spółki akcyjnej z siedzibą w Krakowie kwotę 4,58 zł (słownie: czterech złotych i pięćdziesięciu ośmiu groszy); 7. KREOS Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, RFI 1197 z siedzibą w Warszawie kwotę 7,66 zł (słownie: siedmiu złotych i sześćdziesięciu sześciu groszy); 8. Grzegorza Czabotar, F.H.U. GREDAN z siedzibą w Tychach kwotę 5,16 zł (słownie: pięciu złotych i szesnastu groszy); 9. CareCash Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu kwotę 27,67 zł (słownie: dwudziestu siedmiu złotych i sześćdziesięciu siedmiu groszy); 10. EOS 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w Warszawie kwotę 2,30 zł (słownie: dwóch złotych i trzydziestu groszy); 11. Grzegorza Czabotar, Adama Zawiszy, Anny Gorzewskiej, P.U.H. „NOBILES 2” spółki cywilnej z siedzibą w Tychach kwotę 9,27 zł (słownie: dziewięciu złotych i dwudziestu siedmiu groszy); 12. Bogusława Kowala kwotę 11,40 zł (słownie: jedenastu złotych i czterdziestu groszy); II. ustalił, że pozostała część zobowiązań upadłej Anny Koch - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 58042609424, wobec podmiotów wymienionych w pkt I (pierwszym) postanowienia oraz wobec wszystkich innych wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. przed dniem 27 sierpnia 2019 r., zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli jak w punkcie I (pierwszym) postanowienia, poza wierzytelnościami wymienionymi w art. 49121 ust. 2 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58167
 • Dodano: 2021-09-15 14:03:21
 • Administrator

Komisarczuk Adam

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 58168. Komisarczuk Adam. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt IX GUp 19/21 „of”. [BMSiG-57521/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Adama Komisarczuka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 19/21 „of”), został złożony do akt sprawy prowadzonej przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, operat szacunkowy majątku wchodzącego w skład masy upadłości, tj. operat szacunkowy dotyczący: - nieruchomości gruntowej zabudowanej o pow. 2,34 ha, położonej w miejscowości Feliksówka, gmina Adamów, pow. zamojski (działka oznaczona nr ewid.180), dla której Sąd Rejonowy w Zamościu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr ZA1Z/00088754/6, sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Jerzego Sawickiego w dniu 22 lipca 2021 r. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od daty ukazania się obwieszczenia o ich ukończeniu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58168
 • Dodano: 2021-09-15 14:03:54
 • Administrator

Kondratowska Dorota Izabela w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 58169. Kondratowska Dorota Izabela. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 938/20. [BMSiG-57418/2021] Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 26 lipca 2021 r. w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 938/20 ustalono plan spłaty wierzycieli upadłej Doroty Izabeli Kondratowskiej (PESEL 84100300141), następującej treści: I. w trybie art. 49114 Pu w zw. z art. 49115 ust. 1 pkt 1 Pu wskazać, że w planie spłaty uczestniczą następujący wierzyciele: z tytułu wierzytelności powstałych przed ogłoszeniem upadłości: - poz. ZW 1: Vindix Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z wierzytelnością 631,50 zł (sześćset trzydzieści jeden złotych pięćdziesiąt groszy), w tym w kat. II 549,81 zł oraz w kat. III 81,69 zł; - poz. ZW 2: Mylex B.V. z siedzibą w Hadze z wierzytelnością 746,65 zł (siedemset czterdzieści sześć złotych sześćdziesiąt pięć groszy), w tym w kat. II 702,81 zł oraz w kat. III 43,84 zł; - poz. ZW 3: mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z wierzytelnością 23.891,96 zł (dwadzieścia trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy), w tym w kat. II 23.517,00 zł oraz w kat. III 374,96 zł; - poz. ZW 4: Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie z wierzytelnością w kategorii I 3.078,84 zł (trzy tysiące siedemdziesiąt osiem złotych, osiemdziesiąt cztery grosze); - poz. ZW 5: BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z wierzytelnością 53.282,45 zł (pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt dwa złote czterdzieści pięć groszy), w tym w kat. II 50.251,09 zł oraz w kat. III 3.031,36 zł; II. dokonać podziału funduszów masy upadłości w wysokości 27.009,99 zł (dwadzieścia siedem tysięcy dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć gorszy) - pomiędzy wierzycieli uczestniczących w planie spłaty, w ten sposób, że nakazać zapłatę na rzecz; - poz. ZW 1: Vindix Investments Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 175,47 zł (sto siedemdziesiąt pięć złotych czterdzieści siedem groszy); - poz. ZW 2: Mylex B.V. z siedzibą w Hadze 224,29 zł (dwieście dwadzieścia cztery złote dwadzieścia dziewięć groszy); - poz. ZW 3: mBank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie 7.499,76 zł (siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt sześć groszy); - poz. ZW 4: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Warszawie 3.078,84 zł (trzy tysiące siedemdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt cztery grosze); - poz. ZW 5: BNP Paribas Bank Polska Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie 16.031,63 zł (szesnaście tysięcy trzydzieści jeden złotych sześćdziesiąt trzy grosze); III. wskazać, że upadła nie doprowadziła do swojej niewypłacalności ani nie zwiększyła istotnie jej stopnia umyślenie ani na wskutek rażącego niedbalstwa; IV. w trybie art. 49114 Pu, w zw. z art. 49115 ust. 1 pkt 4, ust. 2, 4 i 7 Pu ustalić następujący plan spłaty wierzycieli Doroty Izabeli Kondratowskiej: upadła przeznaczy na zaspokojenie swoich wierzycieli wskazanych w pkt I sentencji, których zobowiązania zostałyby uznane na liście wierzytelności w postępowaniu upadłościowym prowadzanym zgodnie z przepisami części pierwszej, niewykonane na podstawie planów podziału, łącznie 39.000,00 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy złotych, zero groszy) w formie 30 (trzydziestu) miesięcznych rat w wysokości po 1.300,00 zł (tysiąc trzysta złotych, zero groszy), płatnych w terminie do 15 (piętnastego) dnia każdego miesiąca, w ten sposób, że przeznaczy na rzecz: a) w ramach raty od pierwszej do czwartej: - poz. ZW 1: Vindix Investments Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 146,60 zł (sto czterdzieści sześć złotych, sześćdziesiąt groszy); - poz. ZW 2: Mylex B.V. z siedzibą w Hadze 172,33 zł (sto siedemdziesiąt dwa złote trzydzieści trzy grosze); - poz. ZW 3: mBank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie 262,43 zł (dwieście sześćdziesiąt dwa złote, czterdzieści trzy grosze); - poz. ZW 5: BNP Paribas Bank Polska Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie 718,64 zł (siedemset osiemnaście złotych, sześćdziesiąt cztery grosze); b) w ramach raty od piątej do trzydziestej: - poz. ZW 3: mBank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie 403,00 zł (czterysta trzy złote, zero groszy); - poz. ZW 5: BNP Paribas Bank Polska Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie 897,00 zł (osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych, zero groszy); V. ustalić, iż po wykonaniu przez Dorotę Izabelę Kondratowską planu spłaty wierzycieli, jej pozostałe zobowiązania powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, niewykonane w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli, zostaną w całości umorzone, z wyjątkiem zobowiązań, wskazanych w art. 49121 ust. 2 Pu. Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zażalenie wnosi się w następujący sposób: w ciągu tygodnia od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym należy złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie odpisu postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć. Wniosek o doręczenie odpisu postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem podlega opłacie w wysokości 100 zł. Sąd odrzuci wniosek o doręczenie odpisu postanowienia z pisemnym uzasadnieniem, jeżeli będzie on spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, które nie zostaną usunięte mimo wezwania. Po doręczeniu odpisu postanowienia wraz z uzasadnieniem na piśmie należy w ciągu tygodnia wnieść zażalenie. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł, przy czym uiszczona już opłata 100,00 zł za sporządzenie uzasadnienia zaliczona zostanie na poczet opłaty od zażalenia. Zażalenie może być wniesione tylko co do tej części postanowienia, co do której zażądano uzasadnienia. Syndyk Izabela Rynkiewicz MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58169
 • Dodano: 2021-09-15 14:04:36
 • Administrator

Kościelniak Kinga

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 58170. Kościelniak Kinga. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 37/21. [BMSiG-57570/2021] Postanowieniem z dnia 2 września 2021 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w sprawie upadłościowej Kingi Kościelniak, nieprowadzącej działalności gospodarczej, w przedmiocie zakończenia postępowania upadłościowego postanawia: I. określić, że w planie spłaty wierzycieli uczestniczą następujący wierzyciele: 1. Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, 2. Skarb - Państwa - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, 3. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. w Warszawie, 4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, 5. Futurę Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie, 6. HOIST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie; II. ustalić, że upadła doprowadziła do swojej niewypłacalności i istotnie zwiększyła jej stopień wskutek rażącego niedbalstwa; III. ustalić plan spłaty wierzycieli upadłej Kingi Kościelniak w ten sposób, że upadła przeznaczy na zaspokojenie swoich wierzycieli łączną kwotę 850,00 zł (osiemset pięćdziesiąt złotych) miesięcznie, uiszczając raty do 15 (piętnastego) dnia każdego miesiąca przez okres 60 (sześćdziesiąt) miesięcy, począwszy od miesiąca następnego po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia, przy czym poszczególne raty będzie uiszczała w następujący sposób: 1. raty od 1 (pierwszej) do 6 (szóstej) w kwocie 850,00 zł (osiemset pięćdziesiąt złotych) miesięcznie na rzecz wierzyciela Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Bydgoszczy tytułem zwrotu tymczasowo poniesionych kosztów postępowania upadłościowego; 2. rata 7 (siódma): a) na rzecz wierzyciela Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Bydgoszczy w kwocie 820,00 zł (osiemset dwadzieścia złotych) tytułem zwrotu tymczasowo poniesionych kosztów postępowania upadłościowego; b) na rzecz wierzyciela Skarbu - Państwa - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy w kwocie 0,27 zł (27/100), c) na rzecz wierzyciela Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. w Warszawie w kwocie 2,15 zł (dwa złote 15/100), d) na rzecz wierzyciela Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie w kwocie 3,17 zł (trzy złote 17/100), e) na rzecz wierzyciela Futurę Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Warszawie w kwocie 22,54 zł (dwadzieścia dwa złote 54/100), f) na rzecz wierzyciela HOIST I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Warszawie w kwocie 1,87 zł (jeden złoty 87/100); 3. raty od 8 (ósmej) do 60 (sześćdziesiątej): a) na rzecz wierzyciela Skarbu - Państwa - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy w kwocie 7,62 zł (siedem złotych 62/100), b) na rzecz wierzyciela Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. w Warszawie w kwocie 60,93 zł (sześćdziesiąt złotych 93/100), c) na rzecz wierzyciela Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie w kwocie 89,88 zł (osiemdziesiąt dziewięć złotych 88/100), d) na rzecz wierzyciela Futurę Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Warszawie w kwocie 638,54 zł (sześćset trzydzieści osiem złotych 54/100), e) na rzecz wierzyciela HOIST I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Warszawie w kwocie 53,04 zł (pięćdziesiąt trzy złote 4/100); IV. po wykonaniu przez upadłą planu spłaty zobowiązania upadłej powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. przed dniem 18 stycznia 2021 r., zostaną w pozostałej części umorzone. Wniosek o uzasadnienie postanowienia należy wnieść w terminie tygodniowym od obwieszczenia. Zażalenie należy wnieść w terminie tygodniowym od doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58170
 • Dodano: 2021-09-15 14:05:16
 • Administrator

Kozłowska Danuta

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 58171. Kozłowska Danuta. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 42/21. [BMSiG-57448/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym dłużnika Danuty Kozłowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XII GUp 42/21, został przekazany Sędziemu operat szacunkowy dotyczący udziału 1/4 w prawie użytkowana wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 2,6400 ha, składającej się z działki nr 66/3 obręb Kobiela, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr OL1L/00016862/5, położonej w gminie Kiwity, powiat lidzbarski, województwo warmińsko-mazurskie. Operat szacunkowy przeglądać można w sekretariacie XII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23 i w ciągu tygodnia od daty publikacji niniejszego obwieszczenia wnieść zarzuty do Sędziego wyznaczonego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58171
 • Dodano: 2021-09-15 14:06:44
 • Administrator

Krupecka Ewa w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza
Poz. 58172. Krupecka Ewa. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 161/20. [BMSiG-57527/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie upadłości Ewy Krupeckiej (PESEL 76123108927) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 161/20, postanowił w miejsce Sędziego komisarza w osobie Sędziego Marii Szymańskiej wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Macieja Naworskiego, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58172
 • Dodano: 2021-09-15 14:07:27
 • Administrator

Łakomiec Irena w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 58173. Łakomiec Irena. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 177/19. [BMSiG-57444/2021] Syndyk masy upadłości Ireny Łakomiec, sygn. akt V GUp 177/19, sprzeda z wolnej ręki: 1. udział w wysokości 3/32 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Skarżysko-Kamienna, obręb 0006 Rejów, oznaczonej działkami ewidencyjnymi o nr 103, 188, dla której to nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta KI1R/00004202/6; 2. udział w wysokości 3/32 w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Mikołaja Reja 64, oznaczonej działką ewidencyjną nr 95, dla której to nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta KI1R/00031308/7, za cenę oszacowania, tj. dla udziału w wysokości 3/32 w nieruchomości zabudowanej, cena oszacowania wynosi: 9.768 zł (słownie: dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych), dla udziału w wysokości 3/32 w nieruchomości niezabudowanej wynosi: 6.979 zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych). Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości winny składać oferty listem poleconym na adres biura syndyka: ul. Równa 19/23/1, 25-016 Kielce lub mailowo za pośrednictwem poczty elektronicznej. Więcej informacji pod numerem telefonu nr 666-818-484 lub mailowo mesvalue@gmail.com. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58173
 • Dodano: 2021-09-15 14:08:14
 • Administrator

Moćko Joanna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 58175. Moćko Joanna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 176/19. [BMSiG-57447/2021] Syndyk masy upadłości Joanny Moćko, sygn. akt V GUp 176/19, sprzeda z wolnej ręki udział w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz zabudową gospodarczą, położonej w miejscowości Tumlin-Podgród, gmina Miedziana Góra, oznaczonej jako działka nr 38/4, o powierzchni 0,98 ha, oraz działką nr 422/3, o powierzchni 0,26 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi Księgę Wieczystą nr KI1L/00046795/0, za cenę oszacowania, tj. 156.900 zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset złotych). Sprzedaż nieruchomości odbędzie się poprzez konkurs pisemnych ofert Regulamin konkursu dostępny jest w biurze syndyka. Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości winny składać oferty listem poleconym na adres biura syndyka: ul. Równa 19/23/1, 25-016 Kielce, lub mailowo za pośrednictwem poczty elektronicznej. Więcej informacji pod numerem telefonu nr 666-818-484 lub mailowo mesvalue@gmail.com. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58175
 • Dodano: 2021-09-15 14:09:07
 • Administrator

MYPACK POLSKA Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Poz. 58176. MYPACK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Kaliszu. KRS 0000404483. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 grudnia 2011 r., sygn. akt V GU 166/21 „oprócz of”. [BMSiG-57329/2021] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w sprawie o sygn. akt V GU 166/21 „oprócz of” postanowieniem Sądu z dnia 30.07.2021 roku oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika MYPACK POLSKA Sp. z o.o., KRS 0000404483. POUCZENIE Zażalenie wnosi się w terminie tygodnia od doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem (art. 394 § 2 k.p.c.). Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem tut. Sądu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58176
 • Dodano: 2021-09-15 14:11:32
 • Administrator

NEW KNITTING Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o zabezpieczeniu majątku Dłużnika
Poz. 58177. NEW KNITTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Sosnowcu. KRS 0000155692. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 marca 2003 r., sygn. akt X GU 1028/21. [BMSiG-57498/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 16 sierpnia 2021 roku, sygn. akt X GU 1028/21, zabezpieczył majątek dłużnika - NEW KNITTING Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Sosnowcu (KRS 0000155692) przez ustanowienie Tymczasowego Nadzorcy Sądowego w osobie Tomasza Biela (Biel), posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 358. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58177
 • Dodano: 2021-09-15 14:13:35
 • Administrator

Niedziałkowska Teresa

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 58178. Niedziałkowska Teresa. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 124/20. [BMSiG-57423/2021] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 sierpnia 2021 r., sygn. akt V GUp 124/20, w postępowaniu upadłościowym upadłej Teresy Niedziałkowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. przy ul. Lotników 13/5, 68-200 Żary, PESEL 62011401427, w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli przez upadłego lub umorzenia zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, postanawia: 1. umorzyć zobowiązania upadłej Teresy Niedziałkowskiej bez ustalenia planu spłaty; 2. obciążyć Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Zielonej Górze kosztami postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58178
 • Dodano: 2021-09-15 14:14:03
 • Administrator

Papierowska Janina

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 58179. Papierowska Janina. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 131/21. [BMSiG-57500/2021] Działając jako syndyk masy upadłości Janiny Papierowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt V GUp 131/21, informuję, że do akt postępowania upadłościowego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń, został złożony opis i oszacowanie udziału 1/3 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 22, położonego w Brodnicy przy ul. Wincenta Witosa nr 4. Opis i oszacowanie można przeglądać w kancelarii syndyka mieszczącej się pod adresem: ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia. Jednocześnie informuję, że postępowanie upadłościowe Janiny Papierowskiej prowadzone jest w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, zaś zgodnie z 4915 ust. 3 Prawa upadłościowego, jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie określonym w art. 4911 ust. 1, a do wykonania określonej czynności właściwy jest sędzia komisarz (m. in. do rozpoznania zarzutów na opis i oszacowanie) to czynność tę wykonuje jako sędzia komisarz wyznaczony sędzia, do którego przepisy o czynnościach sędziego komisarza stosuje się odpowiednio. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58179
 • Dodano: 2021-09-15 14:14:42
 • Administrator

Pawlak Wioleta w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-09-15. Inne
Poz. 58180. Pawlak Wioleta. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 516/19. [BMSiG-57436/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym upadłej Wiolety Pawlak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 74102713045, w prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 516/19, zawiadamia, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi spis zlikwidowanych składników masy upadłości w postaci: 1. samochód marki Citroen Berlingo, o nr rejestracyjnym nr RPZ 19302, rok produkcji 2004, nr VIN VF7GJKFWC93182796, likwidacja nastąpiła poprzez sprzedaż w dniu 14.10.2020 r. za cenę 1.200,00 zł, 2. samodzielny lokal mieszkalny nr 5 o pow. 58,62 m2 położony w Krzeczowicach pod adresem: Krzeczowice 13/5, wraz z udziałem 5862/39323 w prawie współużytkowania wieczystego gruntu wraz z udziałem 5862/39323 w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, dla którego Sąd Rejonowy w Przeworsku, prowadzi KW nr PR1R/00034397/7, likwidacja nastąpiła poprzez sprzedaż w dniu 9.09.2021 r., za cenę 27.870,00 zł. Każdy zainteresowany może przeglądać spis zlikwidowanych składników masy upadłości Wiolety Pawlak w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58180
 • Dodano: 2021-09-15 14:15:48
 • Administrator

Zbigniew Pilas Handel Hurtowo-Detaliczny Export-Import w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 58181. Pilas Zbigniew prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Handel Hurtowo-Detaliczny Export-Import w upadłości w Bielsku-Białej. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 148/19. [BMSiG-57603/2021] Syndyk masy upadłości Zbigniewa Pilasa prowadzącego działalność gospodarczą: Handel Hurtowo-Detaliczny Export- -Import w upadłości w Bielsku-Białej, sygn. akt VI GUp 148/19, Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ogłasza na postawie art. 320 Pu trzecią aukcję na sprzedaż: prawa użytkowania wieczystego dz. 1061/7, 1061/8, 1004/50 o łącznej pow. 0,8272 ha oraz prawa własności budynków przy ulicy Filomatów 6, obj. KW BB1B/00014340/3 i KW BB1B/00021103/2: cena wywoławcza: 8 000 000 zł netto + VAT wyłącznie na warunkach określonych postanowieniem z dnia 8 września 2021 r. Sędziego Komisarza w przedmiocie zatwierdzenia warunków aukcji złożonych w dniu 29 kwietnia 2021 r., termin wpłacenia wadium najpóźniej do końca dnia 4 października 2021 r.: 500 000 zł „aukcja nieruchomości KW BB1B/00014340/3 i KW BB1B/00021103/2”. Termin aukcji: 6 października 2021 r., godz. 930, sala 57 budynku Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Bogusławskiego 24. Szczegółowe warunki aukcji i informacje: syndyk mail: gulis@onet.eu, kancelaria: ul. Boh. Warszawy 2/6 w Bielsku-Białej, ewentualnie w sekretariacie Sądu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58181
 • Dodano: 2021-09-15 14:16:25
 • Administrator

QUICKMINER Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 58182. QUICKMINER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000698478. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 października 2017 r., sygn. akt XVIII GUp 201/20. [BMSiG-57435/2021] Syndyk masy upadłości ogłasza o postępowaniu konkursowym w trybie sprzedaży z wolnej ręki i aukcji wchodzących w skład masy upadłości Quickminer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości ruchomości stanowiących zestaw komputerowy do kopania kryptowalut. 1. Sprzedaż składników majątku wchodzących w skład masy upadłości Quickminer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości prowadzona jest w trybie sprzedaży z wolnej ręki (konkursu ofert), a w przypadku w przypadku wpływu więcej niż jednej oferty w trybie aukcji (licytacji ustnej). 2. Przedmiotem sprzedaży są następujące składniki majątku wchodzące w skład masy upadłości Quickminer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Warszawie: a) Karty graficzne Zotac GeForce GTX1070 Ti 8GB - 25 sztuk, b) Karty graficzne oparte o procesor graficzny Radeon RX580 - 246 sztuk, c) Karty graficzne oparte o procesor graficzny Radeon RX570 - 62 sztuki, d) Płyty główne ASUS 8250 minininig expert RX570 - 46 sztuk, e) Monitor LG 29UB55-B RX570 - 2 sztuki, f) Monitor iiyama ProLite X2783HSU - 3 sztuki, g) Zasilacze DarkPower Pro P11 1200W - 46 sztuk, h) Regały pod sprzęt komputerowy - 16 sztuk, i) Szafki serwerowe - 2 sztuki. 3. Osoby zainteresowane udziałem w przetargu, mogą uzyskać szczegółowe informacje oraz zapoznać się z wyceną sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego Jana Stańko z dnia 15 stycznia 2021 roku w biurze syndyka przy ul. Marszałkowskiej 9/15 lok. 53 w Warszawie, od poniedziałku do piątku, w godz. 1100-1500, jak również po uprzednim uzgodnieniu terminu można dokonać oględzin przedmiotu sprzedaży. 4. Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się ze stanem prawnym i fizycznym poszczególnych składników majątkowych. Przede wszystkim nabywca musi mieć świadomość, że część ruchomości może być uszkodzona lub niekompletna. 5. Kupujący nabywa mienie w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego. Kupujący przystępując do konkursu ofert zrzeka się wobec Syndyka Masy Upadłości roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne i z tytułu rękojmi za wady prawne pod warunkiem ujawnienia się takich wad. Strony wyłączają rękojmię za wady fizyczne rzeczy w związku z dokonywaną sprzedażą. 6. Do sprzedaży w trybie sprzedaży z wolnej ręki przez syndyka mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. 7. Oferty na sprzedaż ruchomości, nie mogą złożyć podmioty, które nie mogą nabyć rzeczy ani praw pochodzących ze sprzedaży dokonanej w postępowaniu upadłościowym zgodnie z art. 157a ust. 2 i 3 Pr.up., a ponadto: a) Sędzia komisarz i syndyk, ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia lub małżonek takiej osoby, jak również osoby pozostające z nim w faktycznym związku, wspólnie z nim zamieszkujące i gospodarujące, przy czym przeszkody te trwają mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia, b) upadły. 8. Każdy oferent, biorący udział w konkursie ofert w trybie sprzedaży z wolnej ręki zobowiązany jest do przestrzegania warunków określonych w niniejszym regulaminie i obwieszczeniu o sprzedaży, oraz określonych przez Sędziego Komisarza. 9. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 113.000,00 zł (sto trzynaście tysięcy 00/100 złotych) brutto. 10. Oferty należy składać na adres: Biuro Syndyka Quickminer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości, ul. Marszałkowska 9/15 lok. 53, 00-626 Warszawa, w nieprzekraczanym terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia na łamach Monitora Sadowego i Gospodarczego. Decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka. Oferta, która wpłynęła do Biura Syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana. 11. Oferta, pod rygorem odrzucenia, powinna zawierać: a) Dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, adres/adres rejestrowy oferenta, forma prawna oferenta oraz numeru KRS, REGON oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej nr PESEL. b) Aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wypis z KRS, CEIDG lub innych rejestrów (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej kopia aktualnego dowodu osobistego. c) Oferowaną cenę nabycia za składniki majątkowe będące przedmiotem niniejszego obwieszczenia winna być wyrażona kwotowo i słownie oraz nie może być niższa niż cena wywoławcza, przy czym przy rozbieżności cen, decyduje cena wyrażona słownie. d) Zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy sprzedaży. e) Oświadczenie o przyjęciu warunków sprzedaży. f) Oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży oraz jego opisem i oszacowaniem i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń. g) Oświadczenie, iż oferent przyjmuje do wiadomości wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 k.c. oraz art. 313 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 roku). h) Wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli są wymagane prawem ze względu na osobę lub firmę nabywcy. i) W przypadku działania przez pełnomocnika, oryginał dokumentu udzielającego pełnomocnictwo w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi do reprezentacji oferenta w przetargu i aukcji . j) Podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie oraz wszystkich oświadczeniach. k) Oświadczenie, iż nie zachodzi podstawa do wyłączenia określona w § 2 pkt II i III Regulaminu; l) Oświadczenie oferenta będącego osobą fizyczną, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak to czy nabywa przedmiot przetargu do majątku wspólnego małżonków czy do majątku osobistego. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku osobistego oferent winien złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie. W przypadku nabycia przedmiotu sprzedaży do majątku wspólnego małżonków ofertę może złożyć jeden z nich, jednakże zgodnie z art. 37 § 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymagana jest zgoda drugiego małżonka. Zgoda drugiego małżonka na nabycie przedmiotu przetargu do majątku wspólnego winna być wyrażona w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi i winna obejmować zgodę na nabycie przedmiotu sprzedaży i złożenie oferty. ł) Dowód wpłaty wadium na wskazany rachunek bankowy. m) Wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócone wadium w przypadku nie wybrania oferty. 12. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo do dopuszczenia wedle własnego uznania oferty zawierającej braki formalne w zakresie wskazanym w § 3 pkt IV lit. a, b, d, i, j, l i m Regulaminu pod warunkiem uzupełnienia braków w trakcie posiedzenia w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert. 13. Oferent przed złożeniem oferty obowiązany jest do szczegółowego zapoznania się ze stanem prawnym i faktycznym poszczególnych składników majątkowych. Oferent, którego oferta została wybrana złoży w umowie sprzedaży oświadczenie, iż zrzeka się wobec Syndyka Masy Upadłości roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne i z tytułu rękojmi za wady prawne pod warunkiem ujawnienia się takich wad. 14. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu konkursowym na sprzedaż Lokalu jest wpłacenie wadium w wysokości 11.300,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy trzysta 00/100 złotych). 15. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Quickminer Sp. z o.o. w upadłości w banku mBank S.A. o numerze: 88 1090 1883 0000 0001 4795 9196, z dopiskiem „Wadium w postępowaniu konkursowym - sygn. akt XVIII GUp 201/20” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy. 16. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi następnego dnia roboczego po upływie terminu składania ofert o godzinie 1200 w Biurze Syndyka masy upadłości Quickminer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości, ul. Marszałkowska 9/15 lok. 53, 00-626 Warszawa. 17. O terminie otwarcia ofert nie będzie dodatkowego powiadomienia. 18. Przed otwarciem pierwszej oferty syndyk upewni się, że zostały zgromadzone wszystkie zgłoszone oferty. 19. Następnie syndyk przystąpi do merytorycznego rozpatrzenia. 20. Wybór oferty najkorzystniejszej zależny będzie od zaoferowanej ceny nabycia przedmiotu sprzedaży. 21. W przypadku wpływu więcej jak jednej oferty na ten sam składnik masy upadłości, Syndyk podejmie decyzję, co do przystąpienia do licytacji ustnej oraz o kwocie postąpienia i będzie kontynuował konkurs ofert jako ustną licytację. W licytacji biorą udział obecni na posiedzeniu oferenci. Licytacja rozpoczyna się od najwyższej zaoferowanej w konkursie ofert ceny za zakup składnika majątku masy upadłości. Jeśli w licytacji nie zostanie zaoferowana żadna cena, wówczas syndyk dokona wyboru oferty z najwyższą zaoferowaną ceną. W przypadku złożenia dwóch identycznych ofert co do ceny przez oferentów, syndykowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta. Syndyk poinformuje obecnych o dokonanym wyborze oferty. 22. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie jednego miesiąca od dnia wyboru oferty przez Syndyka zawrzeć umowę sprzedaży w formie odpowiadającym wymogom prawa, a całą zaoferowaną kwotę powiększoną o należny podatek VAT zobowiązany jest wpłacić najpóźniej na jeden dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży na rachunek bankowy masy upadłości o nr: 88 1090 1883 0000 0001 4795 9196, przy czym decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy. 23. Potrącenie wierzytelności przysługującej Nabywcy wobec Upadłej z wierzytelnością z tytułu ceny nabycia jest niedopuszczalne. 24. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy. Syndyk zastrzega sobie możliwość wyboru notariusza. 25. Z chwilą zawarcia umowy na Nabywcę przechodzi przedmiot przetargu. 26. Sprzedaż dokonana w ramach niniejszego postępowania ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. 27. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2003 r., Nr 60, poz. 535 z póź. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 28. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany terminu otwarcia ofert, odstąpienia od sprzedaży lub jej unieważnia bez podania przyczyn lub zamknięcia konkursu ofert bez dokonania wyboru oferty, na dowolnym etapie postępowania konkursowego, aż do momentu wyboru oferty. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58182
 • Dodano: 2021-09-15 14:35:04
 • Administrator

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE " H E L I O S " JACEK GAWRYSZEWSKI JACEK

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Poz. 58183. Gawryszewski Jacek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Helios Gawryszewski Jacek w Bydgoszczy. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 289/21. [BMSiG-57482/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 6 lipca 2021 r., w sprawie XV GU 289/21, z wniosku dłużnika Jacka Gawryszewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Helios” Gawryszewski Jacek, o ogłoszenie upadłości, oddalił wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58183
 • Dodano: 2021-09-15 14:37:09
 • Administrator

Stablewska Maria

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 58184. Stablewska Maria. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 417/20. [BMSiG-57553/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 1 września 2021 r. w postępowaniu upadłościowym Marii Stablewskiej, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XV GUp 417/20, określił, że w planie spłaty wierzycieli uczestniczą następujący wierzyciele: 1) Capital Service S.A. w restrukturyzacji; 2) Alektum Capital II AG; 3) Profi Credit Polska S.A.; 4) Nest Bank S.A.; 5) IPF Polska Sp. z o.o.; 6) Eques Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny; 7) Mikrokasa S.A. w restrukturyzacji; 8) Santander Bank Polska S.A. Dokonał planu podziału funduszy masy upadłości dla kategorii II w ten sposób, że nakazał wypłacić wierzycielom: 1) Capital Service S.A. w restrukturyzacji kwotę 1.059,29 zł (tysiąc pięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia dziewięć groszy), 2) Alektum Capital II AG kwotę 1.085,41 zł (tysiąc osiemdziesiąt pięć złotych czterdzieści jeden groszy), 3) Profi Credit Polska S.A. kwotę 678,12 zł (sześćset siedemdziesiąt osiem złotych dwanaście groszy), 4) Nest Bank S.A. kwotę 882,42 zł (osiemset osiemdziesiąt dwa złole czterdzieści dwa grosze), 5) IPF Polska Sp. z o.o. 1.743,32 zł (tysiąc siedemset czterdzieści trzy złote trzydzieści dwa grosze), 6) Eques Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny kwotę 288,80 zł (dwieście osiemdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt groszy), 7) Mikrokasa S.A. w restrukturyzacji kwotę 524,06 zł (pięćset dwadzieścia cztery złote sześć groszy), 8) Santander Bank Polska S.A. kwotę 2.623,04 zł (dwa tysiące sześćset dwadzieścia trzy złote cztery grosze). Nadto ustalił, że upadla Maria Stablewska nie doprowadziła do swojej niewypłacalności ani istotnie nie zwiększyła jej stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Ustalił plan spłaty wierzycieli upadłej Marii Stablewskiej w ten sposób, że upadła przeznaczy na zaspokojenie swoich wierzy cieli łączną kwotę 1000 zł (tysiąc złotych 00/100) miesięcznie, uiszczając raty do 15 (piętnastego) dnia każdego miesiąca przez okres 24 miesięcy, począwszy od miesiąca następującego po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia przy czym poszczególne raty będzie uiszczała w następujący sposób: 1) Capital Service S.A. w restrukturyzacji kwotę 119,23 zł (sto dziewiętnaście złotych dwadzieścia trzy grosze), 2) Alektum Capital II AG kwotę 122,17 zł (sto dwadzieścia dwa złote siedemnaście groszy), 3) Profi Credit Polska S.A. kwotę 76,33 zł (siedemdziesiąt sześć złotych trzydzieści trzy grosze), 4) Nest Bank S.A. kwotę 99,32 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści dwa grosze), 5) IPF Polska Sp. z o.o. kwotę 196,22 zł (sto dziewięćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia dwa grosze), 6) Eques Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny kwotę 32,51 zł (trzydzieści dwa złote pięćdziesiąt jeden groszy), 7) Mikrokasa S.A. w restrukturyzacji kwotę 58,99 zł (pięćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy), 8) Santander Bank Polska S.A. kwotę 295,23 zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia trzy grosze). Po wykonaniu przez upadłą Marię Stablewską planu spłaty zobowiązania upadłej powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości tj. przed dniem 21 września 2020 r. zostaną w pozostałej części umorzone. Na postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, które należy wnieść w terminie tygodnia od doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Warunkiem wniesienia zażalenia jest złożenie wniosku o uzasadnienie postanowienia w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58184
 • Dodano: 2021-09-15 14:37:43
 • Administrator

Sionkowska Katarzyna

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 58185. Sionkowska Katarzyna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 108/21. [BMSiG-57424/2021] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 września 2021 r. w sprawie o sygn. akt V GUp 108/21 postanowił: 1. bez ustalenia planu spłaty wierzyciela umorzyć powstałe przed dniem 26 marca 2021 r. zobowiązania upadłej Katarzyny Sionkowskiej, PESEL 91032914085, z wyjątkiem zobowiązań, o których mowa w art. 49121 ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); 2. ustalić wynagrodzenie Roberta Karcza - syndyka Katarzyny Sionkowskiej, PESEL 91032914085, na kwotę 6.955,65 (sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć i 65/100) złotych brutto; 3. syndykowi Katarzyny Sionkowskiej, PESEL 91032914085 - Robertowi Karczowi przyznać zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego w kwocie 7.243,76 zł (siedem tysięcy dwieście czterdzieści trzy i 76/100) złotych i zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Kielcach; 4. tymczasowo pokrytymi przez Skarb Państwa kosztami postępowania upadłościowego w kwocie 7.243,76 (siedem tysięcy dwieście czterdzieści trzy i 76/100) złotych obciążyć Skarb Państwa. Na niniejsze postanowienie zgodnie z treścią art. 224 ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228) - dalej P.u. - w zw. z art. 49114 ust. 7 P.u. przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Kielcach, które wnosi się w terminie 7 dni od dnia niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58185
 • Dodano: 2021-09-15 14:38:16
 • Administrator

Suwiński Walenty w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Elblągu 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 58186. Suwiński Walenty. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 14/20. [BMSiG-57410/2021] Sędzia komisarz masy upadłości Walentego Suwińskiego, PESEL 64021505096, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 14/20, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 7 lipca 2021 roku: I. ustalił następujący plan spłat wierzycieli Walentego Suwińskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 64021505096: Walenty Suwiński przeznaczy na zaspokojenie zobowiązań wierzycieli uznanych na liście wierzytelności, a niewykonanych w toku postępowania upadłościowego oraz tymczasowo pokrytych przez Skarb Państwa kosztów postępowania upadłościowego kwotę 180,00 zł (słownie: stu osiemdziesięciu złotych) miesięcznie, uiszczając na rzecz: a) FUTURE Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie kwotę 45,09 zł (słownie: czterdziestu pięciu złotych i dziewięciu groszy); b) Asekuracja Spółki z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie kwotę 4,97 zł (słownie: czterech złotych i dziewięćdziesięciu siedmiu groszy); c) PROTEGAT 1 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Krakowie kwotę 12,46 zł (słownie: dwunastu złotych i czterdziestu sześciu groszy); d) Energa - Obrót Spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku kwotę 0,12 zł (słownie: dwunastu groszy); e) Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Elblągu kwotę 117,36 zł (słownie: stu siedemnastu złotych i trzydziestu sześciu groszy); - w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od dnia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia, przez okres 36 miesięcy, II. obciążył upadłego Walentego Suwińskiego tymczasowo pokrytymi przez Skarb Państwa kosztami postępowania, III. ustalił, że pozostała część zobowiązań upadłego Walentego Suwińskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 64021505096, wobec wierzycieli wymienionych w pkt I (pierwszym) podpunkt a-d postanowienia oraz wobec wszystkich innych wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. przed dniem 20 lutego 2020 r., zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli jak w punkcie I (pierwszym) postanowienia, poza wierzytelnościami wymienionymi w art. 49121 ust. 2 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58186
 • Dodano: 2021-09-15 14:39:37
 • Administrator

Szyszkowski Leszek

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 58187. Szyszkowski Leszek. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 100/21. [BMSiG-57373/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Leszka Szyszkowskiego, sygn. akt V GUp 100/21, informuje, że do akt postępowania w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń, został złożony opis i oszacowanie: - prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Dębieniec, oznaczonej jako działka nr 8/29, o powierzchni 0,1900 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr TO1W/00029223/0, - udziału wynoszącego 1/4 w prawie własności nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Dębieniec, oznaczonej jako działka nr 19/18 o, powierzchni 0,1500 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr TOlW/00026994/4, - prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Dębieniec oznaczonej jako działka nr 45/14, o powierzchni 0,0500 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr TOlW/00027040/9. W terminie tygodnia od ukazania się obwieszczenia można składać do sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58187
 • Dodano: 2021-09-15 14:41:40
 • Administrator

Szyszkowski Leszek

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 58187. Szyszkowski Leszek. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 100/21. [BMSiG-57373/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Leszka Szyszkowskiego, sygn. akt V GUp 100/21, informuje, że do akt postępowania w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń, został złożony opis i oszacowanie: - prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Dębieniec, oznaczonej jako działka nr 8/29, o powierzchni 0,1900 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr TO1W/00029223/0, - udziału wynoszącego 1/4 w prawie własności nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Dębieniec, oznaczonej jako działka nr 19/18 o, powierzchni 0,1500 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr TOlW/00026994/4, - prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Dębieniec oznaczonej jako działka nr 45/14, o powierzchni 0,0500 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr TOlW/00027040/9. W terminie tygodnia od ukazania się obwieszczenia można składać do sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58187
 • Dodano: 2021-09-15 14:41:40
 • Administrator

Traczykowski Bartosz

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 58188. Traczykowski Bartosz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 591/20. [BMSiG-57503/2021] Sąd Rejonowy postanowieniem z dnia 11 sierpnia 2021 r. w postępowaniu upadłościowym Bartosza Traczykowskiego - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XV GUp 591/20, umorzył zobowiązania upadłego Bartosza Traczykowskiego (PESEL 84052800610, NIP 5542574697) powstałe przed dniem 23 listopada 2020 r. bez ustalania planu spłaty wierzycieli, pod warunkiem że w terminie pięciu lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłej bez ustalenia planu spłaty wierzycieli upadły ani żaden z wierzycieli nie złoży wniosku o ustalenie planu spłaty wierzycieli, na skutek którego sąd, uznając, że ustała niezdolność upadłego do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli, uchyli postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli i ustali plan spłaty wierzycieli. Na postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy w terminie tygodnia od obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58188
 • Dodano: 2021-09-15 14:42:23
 • Administrator

Urbaś Benedykt

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 58189. Urbaś Benedykt. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 309/20 of. [BMSiG-57606/2021] Syndyk postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Benedykta Urbasia, PESEL 53040600453, prowadzonego pod sygn. akt VI GUp 309/20 of - zawiadamia, że został sporządzony opis i oszacowanie: - 1/2 udziału w lokalu mieszkalnym nr 4 o pow. użytkowej 129,68 m2 wraz ze strychem, położonym w budynku nr 37, zapisanym w KW nr BB1Z/00070293/9 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, objętej KW nr BB1Z/00001377/8, położony w miejscowości Żywiec w woj. śląskim. Opis i oszacowanie można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego nr 24 pokój nr 5 oraz w Kancelarii Syndyka, ul. Korfantego 37, 43-400 Cieszyn. W terminie 7 dni od dnia obwieszczenia można wnieść zarzuty na opis i oszacowanie do Sędziego Komisarza ww. Sądu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58189
 • Dodano: 2021-09-15 14:43:14
 • Administrator

"EUROPEJSKIE CENTRUM GOSPODARCZE" Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-08-30. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 58250. „EUROPEJSKIE CENTRUM GOSPODARCZE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Głownie. KRS 0000286976. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 sierpnia 2007 r., sygn. akt XIV GR 5/21. [BMSiG-57569/2021] Sygn. akt XIV GR 5/21 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2021 roku otworzył postępowanie układowe wobec Europejskiego Centrum Gospodarczego Sp. z o.o. z siedzibą w Głownie, NIP 7331321954, REGON 100384948, KRS 0000286976, uznając, że postępowanie ma charakter główny. Na nadzorcę sądowego wyznaczono Ryszarda Lesiuka, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 17. Wierzycielom dłużnika służy prawo złożenia zażalenia na powyższe postanowienie, w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, z podaniem sygnatury akt XIV GR 5/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58250
 • Dodano: 2021-09-15 14:45:37
 • Administrator

"EUROPEJSKIE CENTRUM GOSPODARCZE" Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 58250. „EUROPEJSKIE CENTRUM GOSPODARCZE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Głownie. KRS 0000286976. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 sierpnia 2007 r., sygn. akt XIV GR 5/21. [BMSiG-57569/2021] Sygn. akt XIV GR 5/21 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2021 roku otworzył postępowanie układowe wobec Europejskiego Centrum Gospodarczego Sp. z o.o. z siedzibą w Głownie, NIP 7331321954, REGON 100384948, KRS 0000286976, uznając, że postępowanie ma charakter główny. Na nadzorcę sądowego wyznaczono Ryszarda Lesiuka, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 17. Wierzycielom dłużnika służy prawo złożenia zażalenia na powyższe postanowienie, w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, z podaniem sygnatury akt XIV GR 5/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58250
 • Dodano: 2021-09-15 14:45:45
 • Administrator

POWER ENGINEERING S.A.

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu
Poz. 58251. „POWER ENGINEERING” SPÓŁKA AKCYJNA w Czerwonaku. KRS 0000062805. SĄD REJONOWY POZNAŃ- -NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 stycznia 2002 r., sygn. akt XI GRz 1/21. [BMSiG-57432/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2021 r. wydanym w sprawie wniosku dłużnika „ Power Engineering” S.A. z siedzibą w Czerwonaku, numer KRS 0000062805, sygn. akt XI GRz 1/21, o zatwierdzenie układu, zatwierdził układ zawarty przez dłużnika z wierzycielami następującej treści: 1) Grupa I - wierzyciele posiadający wierzytelność poniżej 5.000 zł (należność główna na dzień otwarcia postępowania): a) spłata całości należności głównej, b) umorzenie wszelkich należności ubocznych, w tym odsetek, kosztów postępowań sądowych, zabezpieczających i egzekucyjnych, c) umorzenie w całości odsetek należnych za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, d) spłata wierzytelności głównej nastąpi jednorazowo w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia przez Sąd uprawomocnienia postanowienia Sądu w przedmiocie zatwierdzeniu układu. 2) Grupa II - wierzyciele posiadający wierzytelność powyżej 5.000 zł (należność główna na dzień otwarcia postępowania): a) redukcję zobowiązań do kwoty stanowiącej 60% należności głównej (umorzenie 40% należności głównej), b) umorzenie wszelkich należności ubocznych, w tym odsetek, kosztów postępowań sądowych, zabezpieczających i egzekucyjnych, podlegają umorzeniu w całości, c) umorzenie w całości odsetek należnych za okres od dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, d) spłata wierzytelności pozostałej po umorzeniu nastąpi w sześćdziesięciu równych miesięcznych ratach płatnych na koniec miesiąca kalendarzowego, e) spłata pierwszej raty będzie mieć miejsce do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym upłynie 12 miesięcy począwszy od dnia stwierdzenia przez Sąd uprawomocnienia postanowienia Sądu w przedmiocie zatwierdzeniu układu. 3) Grupa III - Zakład Ubezpieczeń Społecznych w części objętej układem zgodnie z art. 160 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego: a) pełna spłata należności głównych i należności ubocznych, b) spłata należności zostanie rozłożona na sześćdziesiąt miesięcznych rat płatnych na koniec miesiąca kalendarzowego, c) pierwsze 59 rat będzie równych, a ich wysokość będzie wynikała z wyliczenia należności głównej, odsetek i kosztów należnych za okres do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz wysokości odsetek należnych za okres od tego dnia, obliczonych wstępnie na podstawie terminów zapłaty kolejnych rat układowych oraz aktualnej wysokości tych odsetek; wysokość ostatniej raty (tzw. raty wyrównawczej) będzie uzależniona od rzeczywistej wysokości odsetek należnych za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, d) spłata pierwszej raty będzie mieć miejsce do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym upłynie 12 miesięcy począwszy od dnia stwierdzenia przez Sąd uprawomocnienia postanowienia Sądu w przedmiocie zatwierdzeniu układu. Ponadto Sąd stwierdził, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi przepis art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19), a postępowanie ma charakter główny. Poucza się, że na postanowienie o zatwierdzeniu układu przysługuje wierzycielom zażalenie do Sądu Okręgowego w Poznaniu za pośrednictwem Sądu Rejonowego Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia. Z kolei dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu wydania postanowienia znajdowały się za granicą, termin do wniesienia zażalenia na postanowienie o zatwierdzeniu układu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o zatwierdzeniu układu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58251
 • Dodano: 2021-09-15 14:46:58
 • Administrator

Pracownia Projektowa Tomasz Brzenk

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-09-07. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 58252. Brzenk Tomasz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Projektowa Tomasz Brzenk w Siemianowicach Śląskich. [BMSiG-57406/2021] Tomasz Brzenk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Projektowa Tomasz Brzenk, adres: ul. Śląska 40, 41-100 Siemianowice Śląskie, PESEL 73091507912, NIP 6311363877, REGON 242870239, oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.). Nadzorcą układu jest Doradca restrukturyzacyjny Adrian Parol (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1315). Adres: ul. Biała 8, 43-600 Jaworzno. Dniem układowym jest dzień 7 września 2021 roku. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58252
 • Dodano: 2021-09-15 14:49:04
 • Administrator

Pracownia Projektowa Tomasz Brzenk

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 58252. Brzenk Tomasz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Projektowa Tomasz Brzenk w Siemianowicach Śląskich. [BMSiG-57406/2021] Tomasz Brzenk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Projektowa Tomasz Brzenk, adres: ul. Śląska 40, 41-100 Siemianowice Śląskie, PESEL 73091507912, NIP 6311363877, REGON 242870239, oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.). Nadzorcą układu jest Doradca restrukturyzacyjny Adrian Parol (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1315). Adres: ul. Biała 8, 43-600 Jaworzno. Dniem układowym jest dzień 7 września 2021 roku. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58252
 • Dodano: 2021-09-15 14:49:10
 • Administrator

Gruca Rafał wspólnik KERMAAN S.C. R. Gruca, D. Jabłoński oraz Firma Handlowo Usługowa HAAG S.C. R.Gruca, D.Jabłoński

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze 2021-09-16. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 58253. Gruca Rafał prowadzący działalność gospodarczą w formie spółek cywilnych pod nazwą KERMAAN S.C. Rafał Gruca, Daniel Jabłoński w Lubaniu oraz Firma Handlowo Usługowa HAAG S.C. Rafał Gruca, Daniel Jabłoński w Lubaniu. [BMSiG-57579/2021] Rafał Gruca, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Rafał Gruca - wspólnik spółki cywilnej KERMAAN z siedzibą w Lubaniu, ul. Gazowa nr 4, 59-800 Lubań, NIP 5262758143, prowadzący działalność gospodarczą wyłącznie w formie spółek cywilnych: 1. pod nazwą KERMAAN S.C. Rafał Gruca, Daniel Jabłoński z siedzibą w Lubaniu, ul. Gazowa nr 4, 59-800 Lubań, NIP 5342495013, 2. pod nazwą Firma Handlowo Usługowa HAAG S.C. Rafał Gruca, Daniel Jabłoński z siedzibą w Lubaniu, ul. Gazowa nr 4, 59-800 Lubań, NIP 6131578636, oświadcza, że otwiera postępowanie restrukturyzacyjne o zatwierdzenie układu. Dłużnik 26 lipca 2021 r. zawarł umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania z Moniką Siofer (nr licencji 1036). Jako dzień układowy wskazuje się 16 września 2021 r. Postępowanie prowadzone będzie trybie określonym przez Ustawę z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu z związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58253
 • Dodano: 2021-09-15 14:53:18
 • Administrator

Gruca Rafał wspólnik KERMAAN S.C. R. Gruca, D. Jabłoński oraz Firma Handlowo Usługowa HAAG S.C. R.Gruca, D.Jabłoński

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 58253. Gruca Rafał prowadzący działalność gospodarczą w formie spółek cywilnych pod nazwą KERMAAN S.C. Rafał Gruca, Daniel Jabłoński w Lubaniu oraz Firma Handlowo Usługowa HAAG S.C. Rafał Gruca, Daniel Jabłoński w Lubaniu. [BMSiG-57579/2021] Rafał Gruca, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Rafał Gruca - wspólnik spółki cywilnej KERMAAN z siedzibą w Lubaniu, ul. Gazowa nr 4, 59-800 Lubań, NIP 5262758143, prowadzący działalność gospodarczą wyłącznie w formie spółek cywilnych: 1. pod nazwą KERMAAN S.C. Rafał Gruca, Daniel Jabłoński z siedzibą w Lubaniu, ul. Gazowa nr 4, 59-800 Lubań, NIP 5342495013, 2. pod nazwą Firma Handlowo Usługowa HAAG S.C. Rafał Gruca, Daniel Jabłoński z siedzibą w Lubaniu, ul. Gazowa nr 4, 59-800 Lubań, NIP 6131578636, oświadcza, że otwiera postępowanie restrukturyzacyjne o zatwierdzenie układu. Dłużnik 26 lipca 2021 r. zawarł umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania z Moniką Siofer (nr licencji 1036). Jako dzień układowy wskazuje się 16 września 2021 r. Postępowanie prowadzone będzie trybie określonym przez Ustawę z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu z związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58253
 • Dodano: 2021-09-15 14:53:25
 • Administrator

Gospodarstwo Rolne Wiszowaty Stanisław

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-09-03. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 58254. Wiszowaty Stanisław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Stanisław Wiszowaty w Świdrach Podleśnych. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 18/21, VIII GRs 9/21. [BMSiG-57593/2021] Zarządca w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Stanisława Wiszowatego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Stanisław Wiszowaty ogłasza, iż Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 3 września 2021 roku, w sprawie o sygn. akt VIII GR 18/21, postanowił: I. otworzyć postępowanie sanacyjne dłużnika: Stanisława Wiszowatego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Stanisław Wiszowaty (nr PESEL 81071718852, NIP 2910091495, adres: Świdry Podleśne 13, 18-507 Grabowo; II. odebrać zarząd własny dłużnikowi i wyznaczyć zarządcę w osobie Szymona Stasińskiego (licencja nr 1482); III. zezwolić dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu; 4. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 342 ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne. Poucza się, iż wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienio otwarciu postępowania sanacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Przedmiotowe postępowanie sanacyjne jest prowadzone pod sygnaturą akt VIII GRs 9/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58254
 • Dodano: 2021-09-15 14:54:18
 • Administrator

Gospodarstwo Rolne Wiszowaty Stanisław

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 58254. Wiszowaty Stanisław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Stanisław Wiszowaty w Świdrach Podleśnych. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 18/21, VIII GRs 9/21. [BMSiG-57593/2021] Zarządca w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Stanisława Wiszowatego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Stanisław Wiszowaty ogłasza, iż Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 3 września 2021 roku, w sprawie o sygn. akt VIII GR 18/21, postanowił: I. otworzyć postępowanie sanacyjne dłużnika: Stanisława Wiszowatego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Stanisław Wiszowaty (nr PESEL 81071718852, NIP 2910091495, adres: Świdry Podleśne 13, 18-507 Grabowo; II. odebrać zarząd własny dłużnikowi i wyznaczyć zarządcę w osobie Szymona Stasińskiego (licencja nr 1482); III. zezwolić dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu; 4. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 342 ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne. Poucza się, iż wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienio otwarciu postępowania sanacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Przedmiotowe postępowanie sanacyjne jest prowadzone pod sygnaturą akt VIII GRs 9/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58254
 • Dodano: 2021-09-15 14:54:24
 • Administrator

PolBud Oskar Mazur

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2021-09-16. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 58255. Mazur Oskar prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PolBud Oskar Mazur w Sławnie. [BMSiG-57615/2021] OŚWIADCZENIE O OTWARCIU POSTĘPOWANIA O ZATWIERDZENIE UKŁADU Oskar Mazur, zam.: ul. Dworcowa 7, 76-100 Sławno, NIP 4990648356, PESEL 94022000870, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PolBud Oskar Mazur, obwieszcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu, prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z przepisów Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych, udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Funkcję nadzorcy układu pełni Jakub Kielar, posiadający licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 804. Dzień układowy został ustalony na 16 września 2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58255
 • Dodano: 2021-09-15 14:57:20
 • Administrator

PolBud Oskar Mazur

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 58255. Mazur Oskar prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PolBud Oskar Mazur w Sławnie. [BMSiG-57615/2021] OŚWIADCZENIE O OTWARCIU POSTĘPOWANIA O ZATWIERDZENIE UKŁADU Oskar Mazur, zam.: ul. Dworcowa 7, 76-100 Sławno, NIP 4990648356, PESEL 94022000870, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PolBud Oskar Mazur, obwieszcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu, prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z przepisów Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych, udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Funkcję nadzorcy układu pełni Jakub Kielar, posiadający licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 804. Dzień układowy został ustalony na 16 września 2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58255
 • Dodano: 2021-09-15 14:57:26
 • Administrator

Daniel Jabłoński - wspólnik KERMAAN S.C. oraz Firma Handlowo Usługowa HAAG S.C.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze 2021-09-16. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 58256. Jabłoński Daniel prowadzący działalność gospodarczą w formie spółek cywilnych pod nazwą KERMAAN S.C. Rafał Gruca, Daniel Jabłoński w Lubaniu oraz Firma Handlowo Usługowa HAAG S.C. Rafał Gruca, Daniel Jabłoński w Lubaniu. [BMSiG-57601/2021] Daniel Jabłoński, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Daniel Jabłoński - wspólnik spółki cywilnej KERMAAN z siedzibą w Lubaniu, ul. Gazowa nr 4, 59-800 Lubań, NIP 7010012994, prowadzący działalność gospodarczą wyłącznie w formie spółek cywilnych: 1. pod nazwą KERMAAN S.C. Rafał Gruca, Daniel Jabłoński z siedzibą w Lubaniu., ul. Gazowa nr 4, 59-800 Lubań, NIP 5342495013, 2. pod nazwą Firma Handlowo Usługowa HAAG S.C. Rafał Gruca, Daniel Jabłoński z siedzibą w Lubaniu, ul. Gazowa nr 4, 59-800 Lubań, NIP 6131578636, oświadcza, że otwiera postępowanie restrukturyzacyjne o zatwierdzenie układu. Dłużnik 26 lipca 2021 r. zawarł umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania z Moniką Siofer (nr licencji 1036). Jako dzień układowy wskazuje się 16 września 2021 r. Postępowanie prowadzone będzie trybie określonym przez Ustawę z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu z związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58256
 • Dodano: 2021-09-15 15:01:53
 • Administrator

Daniel Jabłoński - wspólnik KERMAAN S.C. oraz Firma Handlowo Usługowa HAAG S.C.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 58256. Jabłoński Daniel prowadzący działalność gospodarczą w formie spółek cywilnych pod nazwą KERMAAN S.C. Rafał Gruca, Daniel Jabłoński w Lubaniu oraz Firma Handlowo Usługowa HAAG S.C. Rafał Gruca, Daniel Jabłoński w Lubaniu. [BMSiG-57601/2021] Daniel Jabłoński, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Daniel Jabłoński - wspólnik spółki cywilnej KERMAAN z siedzibą w Lubaniu, ul. Gazowa nr 4, 59-800 Lubań, NIP 7010012994, prowadzący działalność gospodarczą wyłącznie w formie spółek cywilnych: 1. pod nazwą KERMAAN S.C. Rafał Gruca, Daniel Jabłoński z siedzibą w Lubaniu., ul. Gazowa nr 4, 59-800 Lubań, NIP 5342495013, 2. pod nazwą Firma Handlowo Usługowa HAAG S.C. Rafał Gruca, Daniel Jabłoński z siedzibą w Lubaniu, ul. Gazowa nr 4, 59-800 Lubań, NIP 6131578636, oświadcza, że otwiera postępowanie restrukturyzacyjne o zatwierdzenie układu. Dłużnik 26 lipca 2021 r. zawarł umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania z Moniką Siofer (nr licencji 1036). Jako dzień układowy wskazuje się 16 września 2021 r. Postępowanie prowadzone będzie trybie określonym przez Ustawę z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu z związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58256
 • Dodano: 2021-09-15 15:02:00
 • Administrator

Gospodarstwo Rolne Jurga Mariusz

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu
Poz. 58257. Jurga Mariusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospopdarstwo Rolne Jurga Mariusz w Ryczywole. [BMSiG-57624/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Wydział XI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 sierpnia 2021 r., wydanym w sprawie z wniosku dłużnika Mariusza Jurgi prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Jurga Mariusz w Ryczywole, ul. Marcinkowskiego 6, 64-630 Ryczywół, NIP 7631221748, zatwierdził układ zawarty z wierzycielami o następującej treści: Grupa 1 Opis grupy: wszyscy wierzyciele z wyłączeniem wierzycieli ujętych w Grupie 2. Propozycja układowa oraz tryb spłaty: 1. Zaspokojenie wierzytelności głównej w wysokości 30%. 2. Spłata należności w 40 równych ratach kwartalnych, tj. przez okres 10 lat, przy czym pierwsza rata płatna będzie w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu, nie wcześniej jednak niż 1 września 2021 r., a kolejne raty będą płatne co kwartał do końca kolejno następujących kwartałów. 3. W zakresie nie objętym spłatą, o której mowa w punkcie 1., zobowiązania dłużnika wobec wierzycieli z Grupy 1 podlegają umorzeniu. 4. Odsetki, inne należności uboczne, koszty procesu naliczone od dnia otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu, tj. od dnia układowego, podlegają umorzeniu w całości. 5. Odsetki i inne należności uboczne naliczone do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu, tj. dnia układowego, w tym koszty procesu, koszty egzekucyjne oraz koszty odzyskiwania należności podlegają umorzeniu w całości. Grupa 2 Opis grupy: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, wierzyciele, których wierzytelności są zabezpieczone na majątku dłużnika hipoteką, Alior Leasing S.A., Getin Noble Bank S.A. Propozycja układowa oraz tryb spłaty: 1. Zaspokojenie wierzytelności w wysokości 100%. 2. Spłata należności w 40 równych ratach kwartalnych, tj. przez okres 10 lat, przy czym pierwsza rata płatna będzie w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu, nie wcześniej jednak niż 1 września 2021 r., a kolejne raty będą płatne co kwartał do końca kolejno następujących kwartałów. Ponadto Sąd stwierdził, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi przepis art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19), a postępowanie ma charakter główny. Poucza się, że na postanowienie o zatwierdzeniu układu przysługuje wierzycielom zażalenie do Sądu Okręgowego w Poznaniu za pośrednictwem Sądu Rejonowego Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia. Z kolei dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu wydania postanowienia znajdowały się za granicą, termin do wniesienia zażalenia na postanowienie o zatwierdzeniu układu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o zatwierdzeniu układu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58257
 • Dodano: 2021-09-15 15:02:49
 • Administrator

POLCOM MODULAR Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu
Poz. 58258. POLCOM MODULAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Topolach. KRS 0000747253. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 września 2018 r., sygn. akt VI GRz 31/21. [BMSiG-57404/2021] Niniejszym zawiadamia się o tym, że Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 7 września 2021 r., na posiedzeniu niejawnym w składzie - Przewodniczący - SSR Anna Morawska, sprawy z wniosku dłużnika POLCOM MODULAR Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Topolach o zatwierdzenie układu (sygn. akt VI GRz 31/21) postanowił: 1. zatwierdzić układ częściowy zawarty z wierzycielami przez dłużnika POLCOM MODULAR spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Topolach pod adresem: Topole 68, 89-600 Chojnice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000747253, którego przyjęcie zostało stwierdzone przez nadzorcę układu, o następującej treści: „Spółka pod firmą POLCOM MODULAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Topolach, adres: Topole 68, 89-600 Chojnice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000747253, posiadająca REGON nr 381223093 oraz NIP nr 7010850809, o kapitale zakładowym w wysokości 5.005.100,00 PLN (dalej: „Dłużnik”), w dniu 29 marca 2021 roku, na podstawie art. 210 ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne, tekst jednolity z dnia 16 kwietnia 2020 roku, Dz. U. z 2020 r., poz. 814 z późn. zm. (dalej: „PrRestr”), zawarła z Marcinem Kubiczkiem, kwalifikowanym doradcą restrukturyzacyjnym (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 244), prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą KUBICZEK MARCIN w Katowicach, posiadającym REGON nr 241645782 oraz NIP nr 9691205228, umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania o zatwierdzenie układu w celu zawarcia układu częściowego oraz o pełnienie funkcji nadzorcy układu Dłużnika (dalej: „Nadzorca Układu”). Na podstawie art. 180 ust. 1 w zw. z art. 155 ust. 1 w zw. z art. 210 ust. 1 PrRestr, w związku z toczącym się wobec Dłużnika postępowaniem o zatwierdzenie układu, w ramach którego dzień układowy został ustalony, na podstawie art. 211 ust. 1-2 PrRestr, na dzień 1 kwietnia 2021 roku (dalej: „Dzień Układowy”), będącym również dniem otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu (art. 189 ust. 2 w zw. z art. 211 ust. 1-2 PrRestr), Dłużnik przedstawia następujące propozycje układowe dla wierzycieli, dotyczące jedynie niektórych zobowiązań, których restrukturyzacja ma zasadniczy wpływ na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa Dłużnika (tj. układ częściowy). 1. KRYTERIA WYODRĘBNIENIA WIERZYCIELI DO UKŁADU CZĘŚCIOWEGO 1.1. Układem częściowym, w ramach postępowania o zatwierdzeniu układu Dłużnika, objęte są zobowiązania Dłużnika z tytułu finansowania jego działalności przez kredyty lub pożyczki udzielone przez banki lub międzynarodowe instytucje finansowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe, tekst jednolity z dnia 8 października 2020 roku, Dz. U. z 2020 r., poz. 1896 z późn. zm. (dalej: „Prawo Bankowe”). 1.2. Układ częściowy nie przewiduje podziału wierzycieli na grupy obejmujące poszczególne kategorie interesów w rozumieniu art. 161 ust. 1 PrRestr. 2. ZASADY RESTRUKTURYZACJI ZOBOWIĄZAŃ 2.1. (CZĘŚCIOWA SPŁATA WIERZYTELNOŚCI GŁÓWNYCH) Wierzytelności główne objęte układem częściowym zostaną częściowo spłacone, tj. w łącznej kwocie 30.000.000,00 USD (słownie: trzydzieści milionów dolarów amerykańskich) (dalej: „Kwota Spłaty”), jednorazowo w terminie 20 (słownie: dwudziestu) dni roboczych (poprzez dzień roboczy należy rozumieć dzień (inny niż sobota i niedziela), w którym banki są otwarte dla biznesu w Londynie, Luxemburgu oraz Warszawie), licząc od dnia doręczenia Dłużnikowi postanowienia sądu o zatwierdzeniu układu częściowego zaopatrzonego w klauzulę prawomocności, przy czym każdemu z wierzycieli objętych układem częściowym będzie przysługiwała część Kwoty Spłaty określona w pkt 2.4 Propozycji Układowych. 2.2. Wykonanie układu częściowego zostanie sfinansowane przez Spółkę pod firmą KICKSTART S.ŕ r.l spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (société ŕ responsabilité limitée) z siedzibą w Luksemburgu, adres: 33 rue Sainte Zithe, L-2763 Luksemburg, wpisaną do Luksemburskiego rejestru handlowego (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) pod numerem B 230.069 (dalej: „Inwestor”), która udzieli Dłużnikowi finansowania w formie pożyczki w kwocie 30.000.000,00 USD (słownie: trzydzieści milionów dolarów amerykańskich), a środki przeznaczone na wykonanie układu, tj. Kwota Spłaty, o której mowa w pkt 2.1. Propozycji Układowych, zostaną wpłacone na rachunek powierniczy prowadzony przez BNP Paribas Bank Polska S.A. („Rachunek Powierniczy”) przed dniem złożenia w sądzie wniosku o zatwierdzenie układu częściowego, którego dotyczą niniejsze Propozycje Układowe. Oświadczenie Inwestora o zobowiązaniu się do udzielenia Dłużnikowi pożyczki na sfinansowanie wykonania układu, którego dotyczą niniejsze Propozycje Układowe, stanowi Załącznik 1 do niniejszych Propozycji Układowych i spełnia wymogi przewidziane w art. 158 PrRestr. 2.3. Spłaty, o których mowa w pkt. 2.1 oraz w pkt. 2.4 Propozycji Układowych, zostaną dokonane z Rachunku Powierniczego na rachunki bankowe wskazane przez każdego z wierzycieli objętych układem częściowym. Dniem wykonania układu będzie dzień uznania kwot wskazanych w pkt. 2.4 Propozycji Układowych na rachunkach bankowych wierzycieli objętych układem częściowym (dalej: „Układowy Dzień Spłaty”). 2.4. Zgodnie z pkt 2.1. Propozycji Układowych, każdy z wierzycieli objętych układem częściowym zostanie zaspokojony z Kwoty Spłaty w następujący sposób: 2.4.1. Santander Bank Polska S.A. otrzyma kwotę w wysokości 9.826.016,00 USD na rachunek bankowy nr PL 09 1090 2851 0000 0001 4265 0671; 2.4.2. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. otrzyma kwotę w wysokości 5.152.600,00 USD na rachunek bankowy nr 97 1020 1026 0000 1102 0468 3266; 2.4.3. mBank S.A. otrzyma kwotę w wysokości 9.792.085,00 USD na rachunek bankowy nr PL 69 1140 0000 0000 1999 9800 1305; 2.4.4. European Bank For Reconstruction and Development otrzyma kwotę w wysokości 5.229.299,00 USD, na rachunek bankowy nr (SWIFT Code: CITIUS33) 36125585. 2.5. (UMORZENIE POZOSTAŁYCH WIERZYTELNOŚCI) Wierzytelności objęte układem częściowym, a przewyższające Kwotę Spłaty i przez to niezaspokojone w ramach Kwoty Spłaty, poprzez które należy rozumieć: (i) pozostałą część wierzytelności głównych; (ii) odsetki kapitałowe od kwoty udzielonego kredytu lub pożyczki zarówno za okres do Dnia Układowego jak również za okres od Dnia Układowego (włącznie); (iii) wszelkie wierzytelności uboczne za okres do Dnia Układowego jak również za okres od Dnia Układowego (włącznie), w szczególności odsetki umowne, odsetki ustawowe za opóźnienie, koszty procesu, koszty egzekucyjne oraz koszty dochodzenia i odzyskiwania wierzytelności; (iv) opłaty i prowizje; oraz (v) wszelkie roszczenia indemnifikacyjne oraz z tytułu zwrotu kosztów dowolnym tytułem na podstawie lub w związku z dokumentacją finansową związaną z udzielonymi kredytami lub pożyczkami, zostaną w całości umorzone z chwilą prawomocnego stwierdzenia wykonania układu częściowego.” 2. Jako podstawę jurysdykcji Sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie opisane w pkt 1 niniejszego orzeczenia ma charakter główny. SSR Anna Morawska UZASADNIENIE Dłużnik POLCOM MODULAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Topolach wniósł o zatwierdzenie układu częściowego zawartego z wierzycielami Spółki, przyjęcie którego stwierdzone zostało przez nadzorcę układu w sprawozdaniu z dnia 24 maja 2021 r. POLCOM MODULAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Topolach jest podmiotem wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000747253. Dzień układowy ustalono na 1 kwietnia 2021 roku. Zgodnie z przepisem art. 217 ust. 4 ustawy Prawo restrukturyzacyjne (zwanej dalej pr) przyjęcie układu stwierdza nadzorca układu. Jak wynika ze sprawozdania nadzorcy układu z dnia 24 maja 2021 r., uzupełnionego następnie kolejnymi pismami, został zawarty układ częściowy z wierzycielami POLCOM MODULAR spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Topolach. Za jego przyjęciem wypowiedzieli się wszyscy wierzyciele objęci układem (100%) Spełnione zostały również pozostałe wymogi wynikające z przepisów ustawy, zwłaszcza dochowany został termin przewidziany art. 215. Sąd nie stwierdził, by w niniejszej sprawie wystąpiły przesłanki uzasadniające odmowę zatwierdzenia układu przewidziane w art. 165 ust 1-3 pr, w szczególności w ocenie Sądu brak jest podstaw do przyjęcia, że narusza prawo. Jak wynika z uzupełnienia sprawozdania nadzorcy układu, układ nie przewiduje udzielenia pomocy publicznej w rozumieniu art. 140 pr. W okolicznościach niniejszej sprawy nie sposób również uznać, że jest oczywiste, iż układ nie będzie wykonany, albowiem do akt sprawy zostało dołączone oświadczenie podmiotu, który ma sfinansować układ, tj. udzielić pożyczki. W końcu ilość wierzytelności spornych dłużnika nie przekracza 15% wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem. Za układem wypowiedziała się 100% wierzycieli uprawnionych do oddania głosu, wszyscy też wierzyciele złożyli oświadczenie o wyrażeniu zgodę na objęcie układem, w części w jakiej ich wierzytelność nie była objęta układem z mocy prawa. Nadto w ocenie Sądu w niniejszej sprawie nie zaistniała zawarta w art. 182 ust. 2 pr przesłanka do odmowy zatwierdzenia układu, albowiem za zgodnie z prawem należy uznać kryteria wyodrębnienia wierzycieli objętych układem częściowym, zostały one bowiem skonstruowane zgodnie z dyspozycją art. 180 ust. 4 pkt 1 pr. Przepis art. 223 pr stanowi, że sąd wydaje postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu. Wobec powyższego, na mocy tego przepisu oraz przywołanych wyżej orzeczono jak w pkt 1 sentencji postanowienia. Zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego w sprawie postępowania upadłościowego - Sądy Państwa Członkowskiego, na terytorium, którego znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika, posiadają jurysdykcję do wszczęcia postępowania upadłościowego. W przypadku spółek i osób prawnych domniemywa się, wobec braku dowodu przeciwnego, że głównym ośrodkiem ich podstawowej działalności jest miejsce siedziby statutowej. W okolicznościach niniejszej sprawy nie budzi wątpliwości, że siedziba, jak i główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika znajduje się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, co uzasadnia jurysdykcję sądów polskich. Zgodnie natomiast z art. 223 ust. 2 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne - w postanowieniu o zatwierdzeniu układu wskazuje się podstawę jurysdykcji sądów polskich. Jeżeli zastosowanie znajduje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, w postanowieniu określa się również, czy postępowanie ma charakter główny czy uboczny. Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w pkt 2 postanowienia. POUCZENIE Od doręczonego postanowienia przysługuje zażalenie, które składa się w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Gdańsku, za pośrednictwem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku. Zażalenie może zostać złożone bezpośrednio w biurze podawczym Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, co jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Na postanowienie o zatwierdzeniu układu częściowego zażalenie przysługuje również wierzycielowi nieobjętemu układem częściowym, przy czym może on wnosić wyłącznie zarzuty naruszenia art. 180 lub art. 183 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego. Dla Wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu wydania postanowienia znajdowały się za granicą termin do wniesienia zażalenia na postanowienie o zatwierdzeniu układu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wynosi 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o zatwierdzeniu układu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58258
 • Dodano: 2021-09-15 15:03:37
 • Administrator

GOSPODARSTWO ROLNE TOMASZ STĘŻAŁY

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-09-10. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 58259. Stężały Tomasz prowadzący gospodarstwo rolne pod nazwą Gospodarstwo Rolne Tomasz Stężały w Komorznie. [BMSiG-57633/2021] Na podstawie art. 15 ust. 1 i nast. Ustawy z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086) zawiadamiam o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego - postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086) oraz Ustawy z dnia 15.05.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zmian.) wobec dłużnika: 1. Tomasz Stężały, PESEL 91040611817, zam.: ul. Główna 37, 46-250 Komorzno, 2. prowadzący gospodarstwo rolne pod nazwą Gospodarstwo Rolne Tomasz Stężały, NIP 7511743786, REGON 382115359, z siedzibą w miejscowości Komorzno, ul. Główna 37, 46-250 Wołczyn, pow. kluczborski, woj. opolskie, 3. nadzorcą układu jest KPR Kancelaria Restrukturyzacyjna Sp. z o.o. w Krakowie, NIP 6751523888, REGON 362485190, reprezentowana przez prezesa zarządu Adama Kaczora, doradcę restrukturyzacyjnego, licencja nr 833, adres: ul. Rakowicka 10b/7, 31-511 Kraków, email: kpr.restrukturyzacja@ gmail.com. 4. dniem układowym wyznaczono dzień 10.09.2021 roku. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58259
 • Dodano: 2021-09-15 15:05:23
 • Administrator

GOSPODARSTWO ROLNE TOMASZ STĘŻAŁY

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 58259. Stężały Tomasz prowadzący gospodarstwo rolne pod nazwą Gospodarstwo Rolne Tomasz Stężały w Komorznie. [BMSiG-57633/2021] Na podstawie art. 15 ust. 1 i nast. Ustawy z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086) zawiadamiam o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego - postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086) oraz Ustawy z dnia 15.05.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zmian.) wobec dłużnika: 1. Tomasz Stężały, PESEL 91040611817, zam.: ul. Główna 37, 46-250 Komorzno, 2. prowadzący gospodarstwo rolne pod nazwą Gospodarstwo Rolne Tomasz Stężały, NIP 7511743786, REGON 382115359, z siedzibą w miejscowości Komorzno, ul. Główna 37, 46-250 Wołczyn, pow. kluczborski, woj. opolskie, 3. nadzorcą układu jest KPR Kancelaria Restrukturyzacyjna Sp. z o.o. w Krakowie, NIP 6751523888, REGON 362485190, reprezentowana przez prezesa zarządu Adama Kaczora, doradcę restrukturyzacyjnego, licencja nr 833, adres: ul. Rakowicka 10b/7, 31-511 Kraków, email: kpr.restrukturyzacja@ gmail.com. 4. dniem układowym wyznaczono dzień 10.09.2021 roku. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58259
 • Dodano: 2021-09-15 15:05:29
 • Administrator

SZEWCZYK SZKŁO Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli
Poz. 58260. SZEWCZYK SZKŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Nowym Sączu. KRS 0000606927. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 marca 2016 r. [BMSiG-57403/2021] PF Restrukturyzacje sp. z o.o. działając jako nadzorca układu spółki Szewczyk Szkło sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000606927, NIP 7343537915, REGON 363949562, ul. Papieska 11, 33-300 Nowy Sącz, w postępowaniu o zatwierdzenie układu prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086), przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydziałem Gospodarczym, zawiadamia niniejszym o zwołaniu zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem. Zgromadzenie wierzycieli odbędzie się w dniu 30 września 2021 roku, o godz. 1100, w siedzibie nadzorcy układu w Gliwicach przy ul. Ligockiej 15. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu. Na zgromadzeniu wierzycieli prawo głosu mają wierzyciele, których wierzytelności zostały umieszczone w spisie wierzytelności, oraz wierzyciele, którzy stawią się na zgromadzeniu wierzycieli i przedłożą nadzorcy układu tytuł egzekucyjny stwierdzający ich wierzytelność. Nadzorca układu może na wniosek wierzyciela i po wysłuchaniu dłużnika dopuścić do udziału w zgromadzeniu wierzycieli wierzyciela, którego wierzytelność jest uzależniona od warunku zawieszającego lub jest sporna i zostanie uprawdopodobniona. Sumę, według której oblicza się głos tego wierzyciela, nadzorca układu oznacza stosownie do okoliczności. Wierzyciel, który osobiście będzie obecny na zgromadzeniu, musi być właściwie reprezentowany bądź przez organ uprawniony do reprezentowania wierzyciela, które to uprawnienie należy wykazać odpisem z odpowiedniego rejestru, bądź pełnomocnika umocowanego we właściwy sposób. Jeżeli wierzyciel działa przez pełnomocnika głosowanie odbywa się przez złożenie na karcie do głosowania podpisu ustanowionego pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem szczególnym materialnym do głosowania nad układem na zgromadzeniu wierzycieli i wykazaniem uprawnień osób udzielających pełnomocnictwo do reprezentowania wierzyciela odpis z KRS lub stosownie akty powołania, etc. Pełnomocnictwa w każdym przypadku muszą być udzielone na piśmie. Z uwagi na stan epidemii zaleca się oddanie głosu pisemnie. Wypełnione karty do głosowania w przypadku głosowania korespondencyjnego należy przesyłać do dnia 30 września 2021 roku, na adres biura nadzorcy układu: PF Restrukturyzacje sp. z o.o., ul. Ligocka 15, 44-105 Gliwice, z dopiskiem: Szewczyk Szkło sp. z o.o. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58260
 • Dodano: 2021-09-15 15:06:08
 • Administrator

UNIPOLCOM S.A.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-09-15. Inne
Poz. 58261. UNIPOLCOM SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000343547. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 grudnia 2009 r., sygn. akt XVIII GRs 5/19. [BMSiG-57426/2021] W trybie art. 15zzs1 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Przewodniczący zarządził przeprowadzenie posiedzenia niejawnego w przedmiocie rozpoznania układu przyjętego w postępowaniu sanacyjnym Unipolcom S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie. Każdej ze stron przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu, od powyższego zarządzenia. Sprzeciw należy wnieść w terminie 7 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wniesienie sprzeciwu skutkować będzie koniecznością skierowania sprawy na rozprawę. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58261
 • Dodano: 2021-09-15 15:06:41
 • Administrator

CONBELTS S.A.

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 58262. CONBELTS SPÓŁKA AKCYJNA w Bytomiu. KRS 0000125837. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 sierpnia 2002 r., sygn. akt X GRs 1/19/5. [BMSiG-57401/2021] Zawiadamia się, że w postępowaniu sanacyjnym CONBELTS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Bytomiu prowadzonym przed Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt X GRs 1/19/5, został sporządzony i przekazany Sędziemu komisarzowi oddzielny plan podziału sum uzyskanych ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Bytomiu, ul. Szyby Rycerskie 4, działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 158/20, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta o numerze KA1Y/00051565/3. Oddzielny plan podziału można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego Katowice- -Wschód w Katowicach, przy ul. Lompy 14, i w terminie dwóch tygodni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału stosownie do treści przepisu art. 349 Prawa upadłościowego w zw. z art. 323 ust. 4 Prawa restrukturyzacyjnego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58262
 • Dodano: 2021-09-15 15:07:16
 • Administrator

Gospodarstwo Rolne Dawidowski Robert

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o zabezpieczeniu majątku Dłużnika
Poz. 58263. Dawidowski Robert prowadzący działalność rolniczą pod nazwą Indywidualne Gospodarstwo Rolne Dawidowski Robert w Gutach Różańskich. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 21/21. [BMSiG-57588/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 9 września 2021 roku w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Roberta Dawidowskiego o otwarcie postępowania układowego postanowił na podstawie art. 268 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego zabezpieczyć majątek dłużnika Roberta Dawidowskiego poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Tomasza Szadkowskiego (nr licencji 1263). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58263
 • Dodano: 2021-09-15 15:07:55
 • Administrator

SMART SOLUTIONS Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-09-09. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 58264. SMART SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000609201. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 marca 2016 r. [BMSiG-57433/2021] Smart Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 11 lok. 85, 02-739 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000609201, NIP 5252652414, REGON 364012610, zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowanych kredytów bankowych udzielonych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., Nr 1086, dalej „Ustawa”), niniejszym oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15.05.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy. Nadzorcą układu będzie Pan Jarosław Liśkiewicz, nr licencji 139. Dniem układowym jest dzień 9.09.2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58264
 • Dodano: 2021-09-15 15:10:35
 • Administrator

SMART SOLUTIONS Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 58264. SMART SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000609201. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 marca 2016 r. [BMSiG-57433/2021] Smart Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 11 lok. 85, 02-739 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000609201, NIP 5252652414, REGON 364012610, zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowanych kredytów bankowych udzielonych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., Nr 1086, dalej „Ustawa”), niniejszym oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15.05.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy. Nadzorcą układu będzie Pan Jarosław Liśkiewicz, nr licencji 139. Dniem układowym jest dzień 9.09.2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58264
 • Dodano: 2021-09-15 15:10:43
 • Administrator

KZ-POL TRANSPORT SPEDYCJA ROSIŃSCY Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności
Poz. 58265. KZ-POL TRANSPORT SPEDYCJA ROSIŃSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Barcinie. KRS 0000508600. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 maja 2014 r., sygn. akt XV GRu 4/20. [BMSiG-57514/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu układowym KZ-POL Transport Spedycja Rosińscy sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Barcinie ogłasza, że w sprawie XV GRu 4/20, sporządzony został przez syndyka i przekazany sędziemu komisarzowi w dniu 20 sierpnia 2021 r. uzupełniający spis wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać spis w Czytelni Akt Spraw Cywilnych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Toruńska 64A (po uprzednim zamówieniu akt), i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 92 ust. 1 i 2 Prawa restrukturyzacyjnego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom bądź nieopłacony podlega zwrotowi, a sprzeciw spóźniony, niedopuszczalny, jak również sprzeciw, którego braków strona nie uzupełniła będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58265
 • Dodano: 2021-09-15 15:11:21
 • Administrator

FINCE HOLDING S.A.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności
Poz. 58266. FINCE HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu. KRS 0000379074. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 lutego 2011 r., sygn. akt VIII GRs 4/20. [BMSiG-57622/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu sanacyjnym Fince Holding Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu (nr KRS 0000379074), prowadzonym pod sygnaturą akt VIII GRs 4/20, obwieszcza, że sporządzony został spis wierzytelności, złożony przez zarządcę do akt postępowania w dniu 8 marca 2021 r., który można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. Informacji o spisie wierzytelności udziela także zarządca Piotr Habuda. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 91-93 Prawa restrukturyzacyjnego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do umieszczenia lub pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58266
 • Dodano: 2021-09-15 15:13:50
 • Administrator

Elżbieta Widz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROLCHEM

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu
Poz. 58267. Widz Elżbieta prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Elżbieta Widz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ROLCHEM” w Gaci. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GRu 1/18. [BMSiG-57511/2021] Kancelaria Insolwencyjna sp. z o.o. - nadzorca wykonania układu przyjętego przez wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym - układowym wobec dłużnika - Elżbiety Widz, numer PESEL 66080403647, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Elżbieta Widz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ROLCHEM” w Gaci, informuje, że zgodnie z art. 171 ust. 3 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne złożył do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sprawozdania z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu za okres od 16 stycznia 2020 r. do 7 września 2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58267
 • Dodano: 2021-09-15 15:14:43
 • Administrator

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 58268. WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000595068. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 stycznia 2016 r., sygn. akt XVIII GRz 113/21. [BMSiG-57551/2021] Zawiadamia się o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego - postępowania o zatwierdzenie układu częściowego wobec spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-807), Al. Jerozolimskie 96, KRS 0000595068, toczącego się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydziałem Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt XVIII GRz 113/21, wobec uprawomocnienia się postanowienia z dnia 24 czerwca 2021 r. o zatwierdzeniu układu częściowego. Zawiadamia się także o objęciu funkcji nadzorcy wykonania układu przez dotychczasowego nadzorcę układu - Argon Restrukturyzacje sp. z o.o. Nadzorca Układu: Argon Restrukturyzacje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Adam Miłosz - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 798 Marianna Kokowska - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1437 MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58268
 • Dodano: 2021-09-15 15:15:21
 • Administrator

Ryszard Grabarczyk Piekarstwo-Cukiernictwo

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-09-15. Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu
Poz. 58269. Grabarczyk Ryszard prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PIEKARSTWO CUKIERNICTWO Ryszard Grabarczyk we Wrocławiu. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GRp 3/17. [BMSiG-57610/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do wiadomości, że w związku z uprawomocnieniem się w dniu 21.06.2018 r. postanowienia tutejszego Sądu z dnia 18.05.2018 r. o zatwierdzeniu układu przyjętego na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 12 kwietnia 2018 r. w postępowaniu restrukturyzacyjnym o sygn. akt VIII GRp 3/17, prowadzonym w trybie przyspieszonego postępowania układowego wobec Ryszarda Grabarczyka, PESEL 52060605033, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PIEKARSTWO CUKIERNICTWO Ryszard Grabarczyk z siedzibą we Wrocławiu, były nadzorca sądowy Jerzy Pałys (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 12), który z mocy prawa (art. 171 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego) objął funkcję nadzorcy wykonania układu, złożył do akt sprawy pismami z dni 15.09. i 18.12.2020 r., 18.03., 16.06. i 9.09.2021 r. sprawozdania zbiorcze od nr VI do X za okres kolejno co kwartał od dnia 1.06.2020 r. do dnia 31.08.2021 r., które to pisma dotyczyły wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 179/2021 (6324) z dnia 15 września 2021 r. → Pozycja 58269
 • Dodano: 2021-09-15 15:16:13
 • Administrator

Feret Marlena

Sąd Rejonowy w Legnicy 2021-08-25. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 57251. Feret Marlena. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 167/21, V GUp 155/21. [BMSiG-56785/2021] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie V GU 167/21 ogłosił upadłość Marleny Feret - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: ul. Obrońców Pokoju 20G/4, 67-200 Głogów, PESEL 54092801908, NIP 6931040111. Na syndyka wyznaczono Małgorzatę Wierzchołowską - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1195. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności do syndyka na adres: ul. Sobieskiego 18, 65-071 Zielona Góra, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 155/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie jest prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Stwierdzono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt V GUp 155/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 176/2021 (6321) z dnia 10 września 2021 r. → Pozycja 57251
 • Dodano: 2021-09-15 19:06:43
 • Administrator

Feret Marlena

Sąd Rejonowy w Legnicy 2021-09-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 57251. Feret Marlena. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 167/21, V GUp 155/21. [BMSiG-56785/2021] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie V GU 167/21 ogłosił upadłość Marleny Feret - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: ul. Obrońców Pokoju 20G/4, 67-200 Głogów, PESEL 54092801908, NIP 6931040111. Na syndyka wyznaczono Małgorzatę Wierzchołowską - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1195. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności do syndyka na adres: ul. Sobieskiego 18, 65-071 Zielona Góra, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 155/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie jest prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Stwierdzono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt V GUp 155/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 176/2021 (6321) z dnia 10 września 2021 r. → Pozycja 57251
 • Dodano: 2021-09-15 19:06:56
 • Administrator

Bujak-Dziuba Barbara

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-09-16. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 58351. Bujak-Dziuba Barbara. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 53/21. [BMSiG-57665/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, iż została sporządzona, i w dniu 2 sierpnia 2021 r., złożona przez syndyka masy upadłości Barbary Bujak-Dziuby (PESEL 69042013708), lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 53/21). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach, przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228), przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia, prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności upadłego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58351
 • Dodano: 2021-09-16 09:16:31
 • Administrator

Cieśla Maria

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-09-16. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 58352. Cieśla Maria. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 181/20 of. [BMSiG-57461/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marii Cieśli (Cieśla), PESEL 61030505226, zam. w Smogorzewie, o sygn. akt V GUp 181/20 of, ogłasza, że w dniu 12.03.2021 roku, została mu przekazana przez syndyka lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany możne przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych, przy ul. Ozimskiej 60a, w Opolu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do Sędziego Komisarza, co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58352
 • Dodano: 2021-09-16 09:16:44
 • Administrator

D&D TRANS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-09-16. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 58353. D & D TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Słupsku. KRS 0000456320. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 marca 2013 r., sygn. akt VI GUp 8/20. [BMSiG-57676/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w stosunku do D&D Trans Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku (KRS 0000456320, REGON 221852545, NIP 8393171925), sygn. akt VI GUp 8/20, zawiadamia, że w dniu 25.02.2021 r. została przekazana sędziemu komisarzowi sporządzona przez Syndyka lista wierzytelności (k. 143-147), którą może przeglądać każdy zainteresowany zgodnie z art. 255 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe, w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu. Zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności lub co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58353
 • Dodano: 2021-09-16 09:16:57
 • Administrator

Przedsiebiorstwo Usługowo-Handlowe BUD-MEL Jerzy Dobosz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-09-16. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 58354. Dobosz Jerzy prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „BUD-MEL” Jerzy Dobosz w upadłości w Karłowicach. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 78/19. [BMSiG-57753/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku dłużnika Jerzego Dobosza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „BUD-MEL” Jerzy Dobosz (NIP 7470000886), zam. w Karłowicach (sygn. akt V GUp 78/19), syndyk masy upadłości sporządził uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60A, i w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” wnieść sprzeciw stosownie do treści art. 256 ust. 1. Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58354
 • Dodano: 2021-09-16 09:17:15
 • Administrator

Dziuba Janina

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-09-16. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 58355. Dziuba Janina. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 582/20. [BMSiG-57718/2021] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 582/20, dotyczącej upadłości Janiny Dziuby przekazał do Sądu listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58355
 • Dodano: 2021-09-16 09:17:27
 • Administrator

Gajewski Michał

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze 2021-09-16. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 58356. Gajewski Michał. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 97/20. [BMSiG-57719/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Michała Gajewskiego, zamieszkałego w Jeleniej Górze, PESEL 78121001394, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, informuje, że w dniu 10.09.2021 r. syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności obejmującą wierzytelności zgłoszone w postępowaniu o sygn. akt V GUp 97/20, oraz wierzytelności, które podlegają umieszczeniu na liście wierzytelności z urzędu. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, mieszczącego się przy ul. Bankowej 18, 58-500 Jelenia Góra. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, każdy z wierzycieli umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje również upadłemu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58356
 • Dodano: 2021-09-16 09:17:43
 • Administrator

INOX GROUP Sp. z o.o. Sp. K.A. dawniej NOVUM Management Sp. z o.o. Sp. K.A. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2021-09-16. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 58357. INOX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Kaliszu. KRS 0000322264. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 stycznia 2009 r., sygn. akt V GUp 3/17. [BMSiG-57677/2021] Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż syndyk masy upadłości Inox Group Sp. z o.o. S.K.A. w Kaliszu, KRS 0000322264, sygn. akt V GUp 3/17, przekazał w dniu 23.08.2021 r. Sędziemu Komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 28. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w czytelni w siedzibie Sądu Rejonowego w Kaliszu, al. Wolności 13, 62-800 Kalisz, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58357
 • Dodano: 2021-09-16 09:17:55
 • Administrator

Janik Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-09-16. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 58358. Janik Grzegorz. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 38/20. [BMSiG-57741/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużnika Grzegorza Janika, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Tychach, posiadającego numer PESEL 78032502250, w sprawie o sygn. akt X GUp 38/20 - podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 6 września 2021 r. syndyk dłużnika przekazał Sędziemu Komisarzowi pierwszą uzupełniająca listę wierzytelności w tym postępowaniu. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice- -Wschód w Katowicach przy ul. Lompy 14 w Katowicach, pokój nr 103. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58358
 • Dodano: 2021-09-16 09:18:11
 • Administrator

Jarząbek Sylwia

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-09-16. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 58359. Jarząbek Sylwia. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 390/20. [BMSiG-57782/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Sylwii Jarząbek, numer PESEL 78122911825, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 390/20), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi w dniu 20.04.2021 r. (poz. 1-2), które można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, poprzez czytelnię tutejszego Sądu po wcześniejszym zamówieniu akt. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58359
 • Dodano: 2021-09-16 09:18:23
 • Administrator

Jung Michał w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-09-16. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 58360. Jung Michał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1394/19. [BMSiG-57898/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Michała Jung, PESEL 72091400737, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie (sygn. akt XVIII GUp 1394/19), syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi, w dniu 18 sierpnia 2021 r., listę wierzytelności. Listę wierzytelności, może przeglądać każdy zainteresowany w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadły, jeżeli projekt ww. listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58360
 • Dodano: 2021-09-16 09:18:34
 • Administrator

Kallas Teresa

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-09-16. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 58361. Kallas Teresa. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 103/21. [BMSiG-57750/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Teresy Kallas, sygn. akt V GUp 103/21, zawiadamia, że syndyk masy upadłości złożył w dniu 22 czerwca 2021 r. listę wierzytelności (Zw.1-Zw.6), którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, i w terminie 14 dni od wywieszenia obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58361
 • Dodano: 2021-09-16 09:18:48
 • Administrator

Kwiatkowska Mirosława w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-09-16. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 58362. Kwiatkowska Mirosława. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 160/21 of. [BMSiG-57747/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Mirosławy Kwiatkowskiej, numer PESEL 65022113248, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 160/21 of), ogłasza w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego w zw. z art. 255 ust. 2 Prawa upadłościowego w zw. z art. 455 ust. 1 zd. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, że sporządzona została lista wierzytelności (poz. 1-4, Zw 1-4), przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 2 sierpnia 2021 r., którą można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (stosowanego w redakcji obowiązującej w postępowaniach upadłościowych wszczętych na skutek wniosków składanych po 23 marca 2020 r.) w zw. z art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58362
 • Dodano: 2021-09-16 09:19:00
 • Administrator

Łabędzka Joanna

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-09-16. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 58363. Łabędzka Joanna. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 180/20 of. [BMSiG-57781/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku dłużniczki Joanny Łabędzkiej (PESEL 66020802105), zam. w Kluczborku, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 180/20 of), syndyk masy upadłości sporządził podstawową listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60A, i w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” wnieść sprzeciw stosownie do treści art. 256 ust. 1. Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58363
 • Dodano: 2021-09-16 09:19:12
 • Administrator

Łaskawski Wojciech

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-09-16. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 58364. Łaskawski Wojciech. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 174/21. [BMSiG-57862/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 174/21, dotyczącej upadłości dłużnika Wojciecha Łaskawskiego, PESEL 74020302495, syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile lista wierzytelności, nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58364
 • Dodano: 2021-09-16 09:19:24
 • Administrator

Maciejewska Ewelina w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2021-09-16. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 58365. Maciejewska Ewelina. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 101/19. [BMSiG-57815/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Eweliny Maciejewskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 82060105981, zamieszkałej w Gubinie przy ul. Kaliskiej 18/4, 66-100 Sulechów (sygnatura akt V GUp 101/19), zawiadamia, że w dniu 12.07.2021 r., syndyk złożył uzupełniającą listę wierzytelności numer 2, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12, pok. 109. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58365
 • Dodano: 2021-09-16 09:19:37
 • Administrator

PS PALIWA Sp. z o.o. Sp. K. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-09-16. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 58366. PS PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI w Czechowicach-Dziedzicach. KRS 0000531714. SĄD REJONOWY KATOWICE- WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 listopada 2014 r., sygn. akt X GUp 26/18/1. [BMSiG-57749/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużnika PS Paliwa Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w Czechowicach- -Dziedzicach w upadłości, sygn. akt X GUp 26/18/1, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 9 lipca 2021 roku syndyk dłużnika przekazał Sędziemu Komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności w tym postępowaniu. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice- -Wschód w Katowicach przy ul. Lompy 14 w Katowicach, pokój nr 103. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58366
 • Dodano: 2021-09-16 09:19:51
 • Administrator

Rynkiewicz Damian

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2021-09-16. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 58367. Rynkiewicz Damian. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 194/20. [BMSiG-57877/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Damiana Rynkiewicza, sygn. akt V GUp 194/20, na podstawie postanowienia z dnia 26 sierpnia 2021 r. obwieszcza, że: 1) syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi w dniu 28.05.2021 r. listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w MSiG o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista wierzytelności nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych; 2) syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi w dniu 18.06.2021 r. I uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w MSiG o przekazaniu I uzupełniającej listy wierzytelności sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista wierzytelności nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58367
 • Dodano: 2021-09-16 09:20:03
 • Administrator

Słaba Paweł

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-09-16. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 58368. Słaba Paweł. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 181/21 of. [BMSiG-57768/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Pawła Słaby (PESEL 81060515053), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 181/21 of), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 31 sierpnia 2021 r., którą można przeglądać w Sekretariacie (Czytelni akt albo na portalu informacyjnym https://portal.wroclaw.sa.gov.pl) Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58368
 • Dodano: 2021-09-16 09:20:15
 • Administrator

Wodarski Stanisław w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-09-16. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 58369. Wodarski Stanisław. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 53/19. [BMSiG-57716/2021] W związku ze złożeniem przez syndyka, w dniu 24 czerwca 2021 roku, uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Stanisława Wodarskiego, sygn. akt XII GUp 53/19, Sędzia komisarz ogłasza, iż można ją przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie złożenia do Sędziego komisarza sprzeciwu, co do uzupełniającej listy wierzytelności, w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58369
 • Dodano: 2021-09-16 09:20:29
 • Administrator

Woźniak Kazimierz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-09-16. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 58370. Woźniak Kazimierz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 441/19. [BMSiG-57808/2021] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Kazimierza Woźniaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 441/19, syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 3. Niniejszą listę wierzytelności każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.) może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4, Rzeszów. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy Wierzyciel oraz Upadła mogą na warunkach art. 256-258 pr.up. złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58370
 • Dodano: 2021-09-16 09:20:41
 • Administrator

Wróblewski Marek w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-09-16. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 58371. Wróblewski Marek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 215/20. [BMSiG-57868/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Marka Wróblewskiego, sygn. akt XIX GUp 215/20, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i 13 września 2021 roku przekazał do akt I uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. Każdy wierzyciel umieszczony na ww. liście w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a ponadto wskazywać zaskarżoną wierzytelność oraz zawierać wniosek co do uznania albo odmowy uznania wierzytelności wraz z uzasadnieniem i wskazaniem dowodów na jego poparcie. Sędzia komisarz odrzuci sprzeciw nieodpowiadający tym wymaganiom albo spóźniony. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58371
 • Dodano: 2021-09-16 09:20:56
 • Administrator

Zielewicz Grzegorz

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2021-09-16. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 58372. Zielewicz Grzegorz. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 147/20 „of”. [BMSiG-57668/2021] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Zielewicza, PESEL 79042516255, nieprowadzącego działalności gospodarczej, o sygn. akt V GUp 147/20 „of”, syndyk masy upadłości złożył, dnia 23.07.2021 r., listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 2 i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58372
 • Dodano: 2021-09-16 09:21:09
 • Administrator

Żygadło Eryka Zofia w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-09-16. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 58373. Żygadło Eryka. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 224/18. [BMSiG-57873/2021] Postanowieniem z dnia 6 sierpnia 2021 r. Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącej działalności gospodarczej, Eryki Żygadło, sygn. akt VIII GUp 224/18, na podstawie art. 350 kpc w zw. z art. 229 Prawa upadłościowego sprostował oczywistą omyłkę syndyka w liście wierzytelności złożonej w dniu 14 kwietnia 2021 r. w części dotyczącej wierzytelności uznanej pod poz. 2 i 3 (zw. 6, 6/I) poprzez zmianę nazwy spółki (pole 1) w ten sposób, że błędne oznaczenie nazwy wierzyciela „Kancelaria Bielawski Sp. z o.o.” zastąpione zostało oznaczeniem wierzyciela „Kancelaria Bielawski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa”. Na postanowienie przysługuje zażalenie, które można wnieść do tutejszego Sądu w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58373
 • Dodano: 2021-09-16 09:21:21
 • Administrator

CONCARE Sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-09-16. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 58374. „CONCARE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000429093. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 sierpnia 2012 r., sygn. akt X GUp 925/18, XVIII GUp 566/19. [BMSiG-57837/2021] Sędzia komisarz zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i przekazaniu sędziemu komisarzowi w dniu 9 czerwca 2021 r. ostatecznego planu podziału funduszy masy upadłości w postępowaniu upadłościowym upadłego CONCARE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, pod sygn. akt XVIII GUp 566/19, (X GUp 925/18). Plan podziału można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, i w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału. Zarzuty wnosi się do sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, podając sygnaturę sprawy. Zarzuty podlegają opłacie stałej w wysokości 100 zł. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58374
 • Dodano: 2021-09-16 09:21:34
 • Administrator

RED CARPET Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-09-16. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 58375. „RED CARPET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000273587. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 lutego 2007 r., sygn. akt XVIII GUp 192/19. [BMSiG-57640/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym RED CARPET sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, KRS 0000273587, syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Osoby zainteresowane mogą w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A, przeglądać przedmiotową listę (sygnatura akt XVIII GUp 192/19), a także mogą wnieść zarzuty przeciwko planowi w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58375
 • Dodano: 2021-09-16 09:21:47
 • Administrator

Kacperska Dorota

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-09-16. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 58376. Kacperska Dorota. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 439/20. [BMSiG-57670/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że syndyk masy upadłości upadłej Doroty Kacperskiej (PESEL 59121606642), o sygn. akt V GUp 439/20, sporządził i złożył do akt sprawy w dniu 20 sierpnia 2021 r., oddzielny plan podziału sumy uzyskanej ze zbycia rzeczy obciążonej, tj. prawa własności do nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 195, położonego w Skarżysku-Kamiennej, al. Piłsudskiego 40, KI1R/00023267/8. Plan podziału można przeglądać w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Kielcach, a w ciągu dwóch tygodni od dnia obwieszczenia, uprawnionym służy prawo do złożenia zarzutów do planu podziału w trybie art. 349 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 233 ze zm.). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58376
 • Dodano: 2021-09-16 09:21:59
 • Administrator

Kirilov Stefan w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-09-16. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 58377. Kirilov Stefan. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 103/20. [BMSiG-57800/2021] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Stefana Kirilov, zam.: Warzyce, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,o sygn. akt V GUp 103/20, syndyk sporządził i złożył ostateczny planu podziału. Plan podziału można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4, zaś w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, można wnosić do Sędziego Komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58377
 • Dodano: 2021-09-16 09:22:12
 • Administrator

Konieczny Brygida w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-09-16. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 58378. Konieczny Brygida. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 188/16. [BMSiG-57699/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Brygidy Konieczny, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Zabrzu, sygnatura akt XII GUp 188/16, został sporządzony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan ten można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, przy ul. Powstańców Warszawy 23 (w godzinach pracy sekretariatu). W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, można wnieść przeciwko planowi podziału zarzuty. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58378
 • Dodano: 2021-09-16 09:22:25
 • Administrator

Mielcarz Monika w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-09-16. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 58379. Mielcarz Monika. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 81/19. [BMSiG-57891/2021] Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt VIII GUp 81/19, Moniki Mielcarz, zam.: Kręgi 65A, 07-200 Wyszków, PESEL 82082513584, w upadłości, nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia, że w dniu 5.07.2021 r. złożył do Sędziego komisarza ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości. Plan Podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, 15-950 Białystok, ul. Mickiewicza 103. W terminie 14 dnia od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzycielom służy prawo złożenia zarzutów do planu podziału. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58379
 • Dodano: 2021-09-16 09:22:39
 • Administrator

Miśkiewicz-Żyto Monika

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2021-09-16. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 58380. Miśkiewicz-Żyto Monika. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 139/20 „of”. [BMSiG-57686/2021] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym Moniki Miśkiewicz-Żyto, PESEL 73111902163, nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 139/20 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 26.08.2021 roku Sędziemu komisarzowi odrębny plan podziału, który można przeglądać w czytelni w siedzibie Sądu Rejonowego w Kaliszu, al. Wolności 13, 62-800 Kalisz, a w terminie 2 tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w MSiG można złożyć zarzuty do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58380
 • Dodano: 2021-09-16 09:22:50
 • Administrator

Orczykowski Mariusz

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2021-09-16. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 58381. Orczykowski Mariusz. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 255/20 „of”. [BMSiG-57684/2021] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym Mariusza Orczykowskiego, nieprowadzącego działalności gospodarczej, PESEL 69100610418, sygn. akt V GUp 255/20 „of’”, został sporządzony i złożony przez syndyka w dniu 22.07.2021 r. poprawiony w zakresie oznaczenia wierzyciela plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonej lokalu mieszkalnego o pow. 58,9 m2, położonego w Jarocinie, nr KW KZ1J/00030059/4, który można przeglądać w sekretariacie tutejszego Sądu, i w terminie 2 tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia o sporządzeniu planu podziału wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58381
 • Dodano: 2021-09-16 09:23:03
 • Administrator

Włodarczyk Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-09-16. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 58382. Włodarczyk Małgorzata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1379/19. [BMSiG-57648/2021] Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Włodarczyk, zamieszkałej w Warszawie, o sygn. akt XIX GUp 1379/19, syndyk sporządził i złożył ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości Małgorzaty Włodarczyk, który można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, można wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58382
 • Dodano: 2021-09-16 09:23:27
 • Administrator

Zmyślona Katarzyna

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-09-16. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 58383. Zmyślona Katarzyna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 32/21 of. [BMSiG-57874/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Zmyślonej, numer PESEL 79061400122, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 32/21 of), ogłasza, że 10 września 2021 r. został złożony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o tym można wnosić do Sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału, które podlegają rozpoznaniu w trybie przepisów art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (stosowanego w redakcji obowiązującej w postępowaniach upadłościowych wszczętych na skutek wniosków składanych po 23 marca 2020 r.) w zw. z art. 350 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58383
 • Dodano: 2021-09-16 09:23:40
 • Administrator

Pietruszka Anna

Sąd Rejonowy w Legnicy 2021-08-19. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58291. Pietruszka Anna. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 140/21. [BMSiG-57864/2021] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 19 sierpnia 2021 r., w Legnicy na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku dłużnika Anny Pietruszki o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o sygn. akt V GU 140/21, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Anny Pietruszki, zamieszkałej: 59-220 Legnica, ul. Rzemieślnicza l/7a, o nr PESEL 76082801640, obejmującą likwidację majątku; II. określić, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na wskazany adres, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni licząc od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w MSiG, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Jerzego Ciesiuli, numer licencji 382, adres do doręczeń: Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Andersa 14/2A, 59-220 Legnica; VI. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 (tryb uproszczony) ustawy Prawo upadłościowe; VII. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58291
 • Dodano: 2021-09-16 09:26:25
 • Administrator

Pietruszka Anna

Sąd Rejonowy w Legnicy 2021-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58291. Pietruszka Anna. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 140/21. [BMSiG-57864/2021] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 19 sierpnia 2021 r., w Legnicy na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku dłużnika Anny Pietruszki o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o sygn. akt V GU 140/21, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Anny Pietruszki, zamieszkałej: 59-220 Legnica, ul. Rzemieślnicza l/7a, o nr PESEL 76082801640, obejmującą likwidację majątku; II. określić, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na wskazany adres, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni licząc od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w MSiG, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Jerzego Ciesiuli, numer licencji 382, adres do doręczeń: Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Andersa 14/2A, 59-220 Legnica; VI. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 (tryb uproszczony) ustawy Prawo upadłościowe; VII. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58291
 • Dodano: 2021-09-16 09:26:28
 • Administrator

Babiński Tomasz

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2021-09-03. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58292. Babiński Tomasz. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 304/21 „of”. [BMSiG-57869/2021] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3.09.2021 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 304/21 „of”, ogłosił upadłość dłużnika Tomasza Babińskiego - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 75040201519). Wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: 62-800 Kalisz, ul. Rzymska 60, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka w osobie Małgorzaty Mikołajczyk (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 338). Określić, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. U E L 141/19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z ww. Rozporządzenia Nr 2015/848. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowa nia znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Kaliszu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58292
 • Dodano: 2021-09-16 09:27:07
 • Administrator

Babiński Tomasz

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2021-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58292. Babiński Tomasz. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 304/21 „of”. [BMSiG-57869/2021] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3.09.2021 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 304/21 „of”, ogłosił upadłość dłużnika Tomasza Babińskiego - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 75040201519). Wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: 62-800 Kalisz, ul. Rzymska 60, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka w osobie Małgorzaty Mikołajczyk (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 338). Określić, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. U E L 141/19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z ww. Rozporządzenia Nr 2015/848. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowa nia znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Kaliszu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58292
 • Dodano: 2021-09-16 09:27:10
 • Administrator

Bednarz Danuta

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-08-26. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58293. Bednarz Danuta. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 600/21 „of”, IX GUp 392/21. [BMSiG-57757/2021] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 26 sierpnia 2021 r., w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt IX GU 600/21 „of”, wydał postanowienie o następującej treści: I. ogłosić upadłość Danuty Bednarz, zamieszkałej w miejscowości Ciotusza Nowa 42, 22-672 Susiec, PESEL 71101308360, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Grzegorza Kolasy, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1423; III. wezwać wierzycieli upadłej Danuty Bednarz, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności syndykowi masy upadłości na adres: al. Jana Pawła II 42/50, 37-450 Stalowa Wola; IV. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; V. przyznać syndykowi masy upadłości zaliczkę w kwocie 2.500,00 (dwa tysiące pięćset) złotych na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania, którą niezwłocznie wypłacić tymczasowo ze środków Skarbu Państwa-Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 ustawy Prawo upadłościowe); VI. uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Danuty Bednarz, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznać postępowanie upadłościowe Danuty Bednarz, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt IX GUp 392/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58293
 • Dodano: 2021-09-16 09:28:06
 • Administrator
 • Ostatnia modyfikacja: 2021-09-16 17:26:47

Bednarz Danuta

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58293. Bednarz Danuta. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 600/21 „of”, IX GUp 392/21. [BMSiG-57757/2021] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 26 sierpnia 2021 r., w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt IX GU 600/21 „of”, wydał postanowienie o następującej treści: I. ogłosić upadłość Danuty Bednarz, zamieszkałej w miejscowości Ciotusza Nowa 42, 22-672 Susiec, PESEL 71101308360, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Grzegorza Kolasy, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1423; III. wezwać wierzycieli upadłej Danuty Bednarz, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności syndykowi masy upadłości na adres: al. Jana Pawła II 42/50, 37-450 Stalowa Wola; IV. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; V. przyznać syndykowi masy upadłości zaliczkę w kwocie 2.500,00 (dwa tysiące pięćset) złotych na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania, którą niezwłocznie wypłacić tymczasowo ze środków Skarbu Państwa-Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 ustawy Prawo upadłościowe); VI. uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Danuty Bednarz, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznać postępowanie upadłościowe Danuty Bednarz, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt IX GUp 392/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58293
 • Dodano: 2021-09-16 09:28:12
 • Administrator
 • Ostatnia modyfikacja: 2021-09-16 17:26:56

Bendyk Franciszka

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2021-07-28. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58294. Bendyk Franciszka. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 126/21, V GUp 123/21. [BMSiG-57876/2021] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, w dniu 28.07.2021 r. w sprawie o sygn. akt V GU 126/21, V GUp 123/21, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Franciszki Bendyk, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Drezdenku (66-530) przy ul. Żeromskiego 14c/5, PESEL 48100610741, II. określić, że funkcję sędziego komisarza będzie pełnił sędzia, III. wyznaczyć syndyka w osobie Grzegorza Lenarta, nr licencji 809, IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi Grzegorzowi Lenartowi, na adres: ul. Podmiejska 21a, 66-400 Gorzów Wlkp., w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, VI. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego, VII. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 500 zł na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa, VIII. przyznać r. pr. Karolinie Majchrzak ze Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, kwotę 1.800 zł (jeden tysiąc osiemset złotych) powiększoną o należny podatek od towarów i usług w kwocie 414 zł (czterysta czternaście złotych) tytułem wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną dłużniczce Franciszce Bendyk z urzędu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58294
 • Dodano: 2021-09-16 09:29:02
 • Administrator

Bendyk Franciszka

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2021-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58294. Bendyk Franciszka. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 126/21, V GUp 123/21. [BMSiG-57876/2021] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, w dniu 28.07.2021 r. w sprawie o sygn. akt V GU 126/21, V GUp 123/21, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Franciszki Bendyk, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Drezdenku (66-530) przy ul. Żeromskiego 14c/5, PESEL 48100610741, II. określić, że funkcję sędziego komisarza będzie pełnił sędzia, III. wyznaczyć syndyka w osobie Grzegorza Lenarta, nr licencji 809, IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi Grzegorzowi Lenartowi, na adres: ul. Podmiejska 21a, 66-400 Gorzów Wlkp., w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, VI. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego, VII. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 500 zł na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa, VIII. przyznać r. pr. Karolinie Majchrzak ze Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, kwotę 1.800 zł (jeden tysiąc osiemset złotych) powiększoną o należny podatek od towarów i usług w kwocie 414 zł (czterysta czternaście złotych) tytułem wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną dłużniczce Franciszce Bendyk z urzędu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58294
 • Dodano: 2021-09-16 09:29:05
 • Administrator

Birk Anna

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-08-30. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58295. Birk Anna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 76/21 of, VIII GUp 369/21 of. [BMSiG-57772/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2021 r., o sygn. akt VIII GU 76/21 of, ogłosił upadłość Anny Birk, PESEL 93111708941, NIP 9880284393, zamieszkałej w Wiszni Małej, ul. Polna 5 (kod pocztowy 55-114), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Magdaleny Czyszczoń (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 869, adres: al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (czyli zgodnie z przepisami części pierwszej tej ustawy), funkcję sędziego komisarza i zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2020 r. - Dz. U. poz. 1228, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości VIII GUp 369/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia takie należy kierować do sędziego komisarza (na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław) oraz do syndyka na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 369/21 of. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58295
 • Dodano: 2021-09-16 09:29:58
 • Administrator

Birk Anna

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58295. Birk Anna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 76/21 of, VIII GUp 369/21 of. [BMSiG-57772/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2021 r., o sygn. akt VIII GU 76/21 of, ogłosił upadłość Anny Birk, PESEL 93111708941, NIP 9880284393, zamieszkałej w Wiszni Małej, ul. Polna 5 (kod pocztowy 55-114), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Magdaleny Czyszczoń (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 869, adres: al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (czyli zgodnie z przepisami części pierwszej tej ustawy), funkcję sędziego komisarza i zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2020 r. - Dz. U. poz. 1228, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości VIII GUp 369/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia takie należy kierować do sędziego komisarza (na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław) oraz do syndyka na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 369/21 of. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58295
 • Dodano: 2021-09-16 09:30:01
 • Administrator

Boczek Mariola

Sąd Rejonowy w Gliwicach 0000-00-00. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58296. Boczek Mariola. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 626/21, XII GUp 720/21. [BMSiG-57647/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GU 626/21 ogłoszono upadłość dłużnika Marioli Boczek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Chudowie, o numerze PESEL 77080108265. Postępowanie obecnie toczy się pod sygnaturą akt XII GUp 720/21. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, wskazał, iż postępowania będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym Ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jędrzeja Minkusa, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 307. Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności na adres biura syndyka, tj. ul. Sikorskiego 35, 42-520 Dąbrowa Górnicza, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłaszania na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy: 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia niniejszego postanowienia/zarządzenia składając w terminie tygodniowym od dnia doręczenia odpisu postanowienia/ zarządzenia do tutejszego sadu wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Na niniejsze postanowienie/zarządzenie przysługuje zażalenie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia stronie postanowienia/zarządzenia z uzasadnieniem. Zażalenie składa się do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia/zarządzenia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58296
 • Dodano: 2021-09-16 09:31:02
 • Administrator

Boczek Mariola

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58296. Boczek Mariola. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 626/21, XII GUp 720/21. [BMSiG-57647/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GU 626/21 ogłoszono upadłość dłużnika Marioli Boczek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Chudowie, o numerze PESEL 77080108265. Postępowanie obecnie toczy się pod sygnaturą akt XII GUp 720/21. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, wskazał, iż postępowania będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym Ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jędrzeja Minkusa, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 307. Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności na adres biura syndyka, tj. ul. Sikorskiego 35, 42-520 Dąbrowa Górnicza, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłaszania na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy: 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia niniejszego postanowienia/zarządzenia składając w terminie tygodniowym od dnia doręczenia odpisu postanowienia/ zarządzenia do tutejszego sadu wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Na niniejsze postanowienie/zarządzenie przysługuje zażalenie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia stronie postanowienia/zarządzenia z uzasadnieniem. Zażalenie składa się do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia/zarządzenia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58296
 • Dodano: 2021-09-16 09:31:05
 • Administrator

Borzym Adam

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-09-06. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58297. Borzym Adam. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1124/21, XIX GUp 1118/21. [BMSiG-57669/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 6 września 2021 r., na posiedzeniu niejawnym sprawy o sygn. akt XIX GU 1124/21, z wniosku dłużnika Adama Borzyma o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej („of”), postanawia: 1. ogłosić upadłość Adama Borzyma (Borzym), zamieszkałego w Warszawie przy ulicy Dereniowej 7 m. 11 (kod pocztowy: 01-139), PESEL 71070100073, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.); 3. wyznaczyć syndyka w osobie Jarosława Błachowicza (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1217); 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi, na wskazany przez niego w obwieszczeniu adres, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie (na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa), w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego; 7. przyznać syndykowi Jarosławowi Błachowiczowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 3.000 zł (trzy tysiące złotych) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, na rachunek bankowy syndyka o numerze: 55 1140 2004 0000 3002 7812 7764. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt XIX GUp 1118/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58297
 • Dodano: 2021-09-16 09:31:49
 • Administrator

Borzym Adam

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58297. Borzym Adam. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1124/21, XIX GUp 1118/21. [BMSiG-57669/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 6 września 2021 r., na posiedzeniu niejawnym sprawy o sygn. akt XIX GU 1124/21, z wniosku dłużnika Adama Borzyma o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej („of”), postanawia: 1. ogłosić upadłość Adama Borzyma (Borzym), zamieszkałego w Warszawie przy ulicy Dereniowej 7 m. 11 (kod pocztowy: 01-139), PESEL 71070100073, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.); 3. wyznaczyć syndyka w osobie Jarosława Błachowicza (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1217); 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi, na wskazany przez niego w obwieszczeniu adres, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie (na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa), w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego; 7. przyznać syndykowi Jarosławowi Błachowiczowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 3.000 zł (trzy tysiące złotych) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, na rachunek bankowy syndyka o numerze: 55 1140 2004 0000 3002 7812 7764. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt XIX GUp 1118/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58297
 • Dodano: 2021-09-16 09:31:52
 • Administrator

Bubans Janusz

Sąd Rejonowy w Elblągu 2021-08-31. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58298. Bubans Janusz. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 162/21, V GUp 140/21. [BMSiG-57880/2021] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2021 r., sygn. akt V GU 162/21, na skutek wniosku złożonego w dniu 19 sierpnia 2021 r. ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Janusza Bubansa, PESEL 62052409619, zamieszkałego: 13-200 Działdowo, Ruszkowo 85/10. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie prawnej Grant Finance Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Sopocie wpisanej do KRS pod numer 0000517668 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, nr licencji Prezesa Zarządu Bartłomieja Domagalskiego 944 i wiceprezesa Zarządu Michała Figury 815. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego, Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: Grant Finance sp. z o.o., ul. M. Reja 13/15 lok. 1002, 81-874 Sopot, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 140/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres Sądu Rejonowego w Elblągu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Elblągu powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58298
 • Dodano: 2021-09-16 09:32:32
 • Administrator

Bubans Janusz

Sąd Rejonowy w Elblągu 2021-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58298. Bubans Janusz. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 162/21, V GUp 140/21. [BMSiG-57880/2021] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2021 r., sygn. akt V GU 162/21, na skutek wniosku złożonego w dniu 19 sierpnia 2021 r. ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Janusza Bubansa, PESEL 62052409619, zamieszkałego: 13-200 Działdowo, Ruszkowo 85/10. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie prawnej Grant Finance Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Sopocie wpisanej do KRS pod numer 0000517668 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, nr licencji Prezesa Zarządu Bartłomieja Domagalskiego 944 i wiceprezesa Zarządu Michała Figury 815. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego, Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: Grant Finance sp. z o.o., ul. M. Reja 13/15 lok. 1002, 81-874 Sopot, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 140/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres Sądu Rejonowego w Elblągu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Elblągu powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58298
 • Dodano: 2021-09-16 09:32:35
 • Administrator

Chojnacka Małgorzata

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-08-26. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58299. Chojnacka Małgorzata. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1133/21, XI GUp 911/21. [BMSiG-57829/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 sierpnia 2021 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1133/21, ogłosił upadłość dłużniczki nieprowadzącej działalności gospodarczej, Małgorzaty Chojnackiej (PESEL 54033000065, NIP 787 133 53 45), zam.: ul. Brzozowa 14, 64-600 Oborniki. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 911/21. Wzywa się wierzycieli upadłej, do zgłaszania wierzytelności, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, syndykowi na wskazany adres: ul. Bułgarska 57/19, 60-320 Poznań. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Zbigniewa Kubackiego, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 614. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 pr.u. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58299
 • Dodano: 2021-09-16 09:33:24
 • Administrator

Chojnacka Małgorzata

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58299. Chojnacka Małgorzata. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1133/21, XI GUp 911/21. [BMSiG-57829/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 sierpnia 2021 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1133/21, ogłosił upadłość dłużniczki nieprowadzącej działalności gospodarczej, Małgorzaty Chojnackiej (PESEL 54033000065, NIP 787 133 53 45), zam.: ul. Brzozowa 14, 64-600 Oborniki. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 911/21. Wzywa się wierzycieli upadłej, do zgłaszania wierzytelności, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, syndykowi na wskazany adres: ul. Bułgarska 57/19, 60-320 Poznań. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Zbigniewa Kubackiego, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 614. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 pr.u. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58299
 • Dodano: 2021-09-16 09:33:27
 • Administrator

Chomentowska Joanna

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-08-20. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58300. Chomentowska Joanna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 121/21, XIX GUp 1077/21. [BMSiG-57650/2021] Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 20 sierpnia 2021 r., o sygn. akt XIX GU 121/21, ogłosił upadłość Joanny Chomentowskiej (PESEL 74100501123) i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XIX GUp 1077/21. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Michała Węglińskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1322). Dłużnik jest osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Sąd postanowił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1, tj. zgodnie z przepisami tytułu V części trzeciej Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. Sąd uznał postępowanie upadłościowe za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: syndyk Michał Węgliński, ul. Wilcza 54/1, 00-679 Warszawa, podając sygn. akt XIX GUp 1077/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia na adres: Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt XIX GU 121/21, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Poucza się, że wierzycielowi przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się w następujący sposób: wierzyciel, w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, musi złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich i doręczenie odpisu postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wniosek o doręczenie odpisu postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem podlega opłacie w wysokości 100,00 zł. Sąd odrzuci wniosek o doręczenie odpisu postanowienia z pisemnym uzasadnieniem jeżeli będzie on spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, które nie zostaną usunięte mimo wezwania. Po doręczeniu odpisu postanowienia wraz z uzasadnieniem na piśmie można w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wnieść zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą termin do wniesienia zażalenia wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł, przy czym uiszczona już opłata 100,00 zł za sporządzenie uzasadnienia zaliczona zostanie na poczet opłaty od zażalenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58300
 • Dodano: 2021-09-16 09:34:08
 • Administrator

Chomentowska Joanna

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58300. Chomentowska Joanna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 121/21, XIX GUp 1077/21. [BMSiG-57650/2021] Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 20 sierpnia 2021 r., o sygn. akt XIX GU 121/21, ogłosił upadłość Joanny Chomentowskiej (PESEL 74100501123) i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XIX GUp 1077/21. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Michała Węglińskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1322). Dłużnik jest osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Sąd postanowił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1, tj. zgodnie z przepisami tytułu V części trzeciej Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. Sąd uznał postępowanie upadłościowe za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: syndyk Michał Węgliński, ul. Wilcza 54/1, 00-679 Warszawa, podając sygn. akt XIX GUp 1077/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia na adres: Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt XIX GU 121/21, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Poucza się, że wierzycielowi przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się w następujący sposób: wierzyciel, w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, musi złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich i doręczenie odpisu postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wniosek o doręczenie odpisu postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem podlega opłacie w wysokości 100,00 zł. Sąd odrzuci wniosek o doręczenie odpisu postanowienia z pisemnym uzasadnieniem jeżeli będzie on spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, które nie zostaną usunięte mimo wezwania. Po doręczeniu odpisu postanowienia wraz z uzasadnieniem na piśmie można w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wnieść zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą termin do wniesienia zażalenia wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł, przy czym uiszczona już opłata 100,00 zł za sporządzenie uzasadnienia zaliczona zostanie na poczet opłaty od zażalenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58300
 • Dodano: 2021-09-16 09:34:11
 • Administrator

Cieślak Karolina

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-09-02. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58301. Cieślak Karolina. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 960/21, XI GUp 946/21. [BMSiG-57771/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 września 2021 roku w sprawie o sygn. akt XI GU 960/21, ogłosił upadłość dłużniczki Karoliny Cieślak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 82070612161, NIP 7792137817) zam.: ulica Fabianowo 87/1, 60-005 Poznań. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na jego adres - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka w osobie Joanny Pierścińskiej, ul. Kasprowicza 16, 62-030 Poznań, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 895. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Pr.u. Jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Obecnie sprawa prowadzona jest pod nową sygn. akt XI GUp 946/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58301
 • Dodano: 2021-09-16 09:34:55
 • Administrator

Cieślak Karolina

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58301. Cieślak Karolina. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 960/21, XI GUp 946/21. [BMSiG-57771/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 września 2021 roku w sprawie o sygn. akt XI GU 960/21, ogłosił upadłość dłużniczki Karoliny Cieślak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 82070612161, NIP 7792137817) zam.: ulica Fabianowo 87/1, 60-005 Poznań. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na jego adres - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka w osobie Joanny Pierścińskiej, ul. Kasprowicza 16, 62-030 Poznań, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 895. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Pr.u. Jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Obecnie sprawa prowadzona jest pod nową sygn. akt XI GUp 946/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58301
 • Dodano: 2021-09-16 09:34:58
 • Administrator

Czapracka Agnieszka

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-09-02. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58302. Czapracka Agnieszka. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1209/21, XI GUp 940/21. [BMSiG-57814/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 września 2021 roku, w sprawie o sygn. akt XI GU 1209/21, ogłosił upadłość dłużniczki Agnieszki Czaprackiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: ul. Kosa 1/2L, 64-300 Przyłęk, PESEL 82013009263, NIP 7881794729. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka w osobie Łukasza Borkowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1280. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 pr. u. Jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Obecnie sprawa prowadzona jest pod nową sygn. akt XI GUp 940/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58302
 • Dodano: 2021-09-16 09:35:46
 • Administrator

Czapracka Agnieszka

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58302. Czapracka Agnieszka. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1209/21, XI GUp 940/21. [BMSiG-57814/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 września 2021 roku, w sprawie o sygn. akt XI GU 1209/21, ogłosił upadłość dłużniczki Agnieszki Czaprackiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: ul. Kosa 1/2L, 64-300 Przyłęk, PESEL 82013009263, NIP 7881794729. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka w osobie Łukasza Borkowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1280. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 pr. u. Jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Obecnie sprawa prowadzona jest pod nową sygn. akt XI GUp 940/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58302
 • Dodano: 2021-09-16 09:35:49
 • Administrator

Dąbrowski Tomasz

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-09-03. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58303. Dąbrowski Tomasz. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 732/21/12, X GUp 978/21/12. [BMSiG-57788/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 3 września 2021 roku, pod sygn. akt X GU 732/21/12, ogłoszona została upadłość Tomasza Dąbrowskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Pszczynie, adres: ul. Wodzisławska 3/7, 43-200 Pszczyna, posiadającego numer PESEL 77091517593. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 978/21/12. Na syndyka wyznaczono Wiesława Dziemiańczyka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 520. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: Biuro Syndyka Wiesław Dziemiańczyk, ul. Bażantów 35, 40-668 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29.05.2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58303
 • Dodano: 2021-09-16 09:36:30
 • Administrator

Dąbrowski Tomasz

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58303. Dąbrowski Tomasz. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 732/21/12, X GUp 978/21/12. [BMSiG-57788/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 3 września 2021 roku, pod sygn. akt X GU 732/21/12, ogłoszona została upadłość Tomasza Dąbrowskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Pszczynie, adres: ul. Wodzisławska 3/7, 43-200 Pszczyna, posiadającego numer PESEL 77091517593. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 978/21/12. Na syndyka wyznaczono Wiesława Dziemiańczyka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 520. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: Biuro Syndyka Wiesław Dziemiańczyk, ul. Bażantów 35, 40-668 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29.05.2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58303
 • Dodano: 2021-09-16 09:36:33
 • Administrator

Depta Waldemar

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-08-18. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58304. Depta Waldemar. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1100/21, XI GUp 895/21. [BMSiG-57664/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 sierpnia 2021 roku, w sprawie o sygn. akt XI GU 1100/21, ogłosił upadłość dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej Waldemara Depty (PESEL 55072100712), zamieszkałego w miejscowości Kowanówko 64-600, przy ul. Obornickiej 9. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi wierzytelności, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres wskazany w obwieszczeniu: ul. Kasprzaka 13/2, 60-236 Poznań. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka w osobie Artura Walkowiaka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 722. Obecnie sprawa prowadzona jest pod nową sygn. akt XI GUp 895/21. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 p.u. Wskazano, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi przepis art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58304
 • Dodano: 2021-09-16 09:37:22
 • Administrator

Depta Waldemar

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58304. Depta Waldemar. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1100/21, XI GUp 895/21. [BMSiG-57664/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 sierpnia 2021 roku, w sprawie o sygn. akt XI GU 1100/21, ogłosił upadłość dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej Waldemara Depty (PESEL 55072100712), zamieszkałego w miejscowości Kowanówko 64-600, przy ul. Obornickiej 9. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi wierzytelności, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres wskazany w obwieszczeniu: ul. Kasprzaka 13/2, 60-236 Poznań. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka w osobie Artura Walkowiaka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 722. Obecnie sprawa prowadzona jest pod nową sygn. akt XI GUp 895/21. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 p.u. Wskazano, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi przepis art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58304
 • Dodano: 2021-09-16 09:37:27
 • Administrator

Dymek Adam

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-09-02. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58305. Dymek Adam. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 44/21, VI GUp 391/21/ŁP. [BMSiG-57690/2021] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 2 września 2021 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt VI GU 44/21, postanowił: 1. ogłosić upadłość Adama Dymka (PESEL 73121207252, zamieszkałego w Wejherowie, ul. Osiedle Kaszubskie 25/38) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: Dominika Bączek, Kancelaria Doradcy Restukturyzacyjnego, ul. Przemysłowa 35A bud. B, 84-200 Wejherowo, 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. wyznaczyć syndyka Dominikę Bączek, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 921, Kancelaria Doradcy Restukturyzacyjnego, ul. Przemysłowa 35A bud. B, 84-200 Wejherowo, 5. w trybie art. 4917 ust. 1 i ust. 3 zd. 1 Prawa upadłościowego przyznać syndykowi Dominice Bączek zaliczkę w kwocie 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset 00/100 złotych) na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, 6. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, 7. wskazać, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a postępowanie upadłościowe ma charakter główny. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt VI GUp 391/21/ŁP. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia złożyć w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58305
 • Dodano: 2021-09-16 09:38:09
 • Administrator

Dymek Adam

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58305. Dymek Adam. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 44/21, VI GUp 391/21/ŁP. [BMSiG-57690/2021] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 2 września 2021 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt VI GU 44/21, postanowił: 1. ogłosić upadłość Adama Dymka (PESEL 73121207252, zamieszkałego w Wejherowie, ul. Osiedle Kaszubskie 25/38) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: Dominika Bączek, Kancelaria Doradcy Restukturyzacyjnego, ul. Przemysłowa 35A bud. B, 84-200 Wejherowo, 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. wyznaczyć syndyka Dominikę Bączek, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 921, Kancelaria Doradcy Restukturyzacyjnego, ul. Przemysłowa 35A bud. B, 84-200 Wejherowo, 5. w trybie art. 4917 ust. 1 i ust. 3 zd. 1 Prawa upadłościowego przyznać syndykowi Dominice Bączek zaliczkę w kwocie 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset 00/100 złotych) na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, 6. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, 7. wskazać, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a postępowanie upadłościowe ma charakter główny. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt VI GUp 391/21/ŁP. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia złożyć w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58305
 • Dodano: 2021-09-16 09:38:12
 • Administrator

Fercho Anna

Sąd Rejonowy w Elblągu 2021-08-25. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58306. Fercho Anna. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 144/21, V GUp 134/21. [BMSiG-57878/2021] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2021 r., sygn. akt V GU 144/21, na skutek wniosku złożonego w dniu 2 sierpnia 2021 r., ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Anny Fercho, PESEL 84021810505, NIP -, zamieszkałej: 82-300 Elbląg, ul. płk. Stanisława Dąbka 60/II/7. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie prawnej Grant Finance Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Sopocie wpisanej do KRS pod numer 0000517668 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, nr licencji Prezesa Zarządu Bartłomieja Domagalskiego 944 i wiceprezesa Zarządu Michała Figury 815. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: Grant Finance sp. z o.o., ul. M. Reja 13/15 lok. 1002, 81-874 Sopot, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 134/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres Sądu Rejonowego w Elblągu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Elblągu powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58306
 • Dodano: 2021-09-16 09:38:58
 • Administrator

Fercho Anna

Sąd Rejonowy w Elblągu 2021-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58306. Fercho Anna. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 144/21, V GUp 134/21. [BMSiG-57878/2021] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2021 r., sygn. akt V GU 144/21, na skutek wniosku złożonego w dniu 2 sierpnia 2021 r., ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Anny Fercho, PESEL 84021810505, NIP -, zamieszkałej: 82-300 Elbląg, ul. płk. Stanisława Dąbka 60/II/7. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie prawnej Grant Finance Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Sopocie wpisanej do KRS pod numer 0000517668 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, nr licencji Prezesa Zarządu Bartłomieja Domagalskiego 944 i wiceprezesa Zarządu Michała Figury 815. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: Grant Finance sp. z o.o., ul. M. Reja 13/15 lok. 1002, 81-874 Sopot, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 134/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres Sądu Rejonowego w Elblągu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Elblągu powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58306
 • Dodano: 2021-09-16 09:39:01
 • Administrator

Gabert Grzegorz

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-08-05. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58308. Gabert Grzegorz. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 273/21 of, V GUp 280/21 of. [BMSiG-57726/2021] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 sierpnia 2021 r., sygn. akt V GU 273/21 of, na skutek wniosku złożonego dnia 9 września 2020 r. ogłosił upadłość Grzegorza Gaberta, zam.: Gogolin (45-273), PESEL 75071210155, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Reinharda Wróbla (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 566, adres: ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228, dalej P.u.), a funkcję Sędziego komisarza będzie pełnił Referendarz sądowy, a funkcję zastępcy komisarza Sędzia. Podstawą jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 P.u. oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości na adres jego biura: Biuro Syndyka, ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole, z podaniem sygnatury akt V GUp 280/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury V GUp 280/21 of w terminie 30 dni od daty ukazania się w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W tym celu powinna w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58308
 • Dodano: 2021-09-16 09:39:52
 • Administrator

Gabert Grzegorz

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58308. Gabert Grzegorz. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 273/21 of, V GUp 280/21 of. [BMSiG-57726/2021] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 sierpnia 2021 r., sygn. akt V GU 273/21 of, na skutek wniosku złożonego dnia 9 września 2020 r. ogłosił upadłość Grzegorza Gaberta, zam.: Gogolin (45-273), PESEL 75071210155, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Reinharda Wróbla (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 566, adres: ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228, dalej P.u.), a funkcję Sędziego komisarza będzie pełnił Referendarz sądowy, a funkcję zastępcy komisarza Sędzia. Podstawą jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 P.u. oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości na adres jego biura: Biuro Syndyka, ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole, z podaniem sygnatury akt V GUp 280/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury V GUp 280/21 of w terminie 30 dni od daty ukazania się w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W tym celu powinna w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58308
 • Dodano: 2021-09-16 09:39:54
 • Administrator

Gawron Ewa

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-09-02. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58309. Gawron Ewa. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1236/21, XI GUp 948/21. [BMSiG-57786/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 września 2021 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1236/21, ogłosił upadłość dłużnika Ewy Gawron, zamieszkałej: ul. Wschodnia 29B/57, 62-030 Luboń, PESEL 50061404484, NIP 7772090998, nieprowadzącego działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 948/21. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Syndyka w osobie Joanny Pierścińskiej, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 895, ul. Kasprowicza 16, 62-030 Luboń. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 pr.u. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58309
 • Dodano: 2021-09-16 09:40:51
 • Administrator

Gawron Ewa

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58309. Gawron Ewa. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1236/21, XI GUp 948/21. [BMSiG-57786/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 września 2021 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1236/21, ogłosił upadłość dłużnika Ewy Gawron, zamieszkałej: ul. Wschodnia 29B/57, 62-030 Luboń, PESEL 50061404484, NIP 7772090998, nieprowadzącego działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 948/21. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Syndyka w osobie Joanny Pierścińskiej, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 895, ul. Kasprowicza 16, 62-030 Luboń. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 pr.u. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58309
 • Dodano: 2021-09-16 09:40:54
 • Administrator

Gawron Robert

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-09-01. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58310. Gawron Robert. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1237/21, XI GUp 934/21. [BMSiG-57773/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1 września 2021 roku w sprawie o sygn. akt XI GU 1237/21, ogłosił upadłość dłużnika Roberta Gawrona, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 73032700998, NIP 7771811496), zam.: ulica Wschodnia 29B/57, 62-030 Luboń. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na jego adres - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka w osobie Joanny Pierścińskiej, ul. Kasprowicza 16, 62-030 Luboń, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 895. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust.1 pr.u. Jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Obecnie sprawa prowadzona jest pod nową sygn. akt XI GUp 934/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58310
 • Dodano: 2021-09-16 09:41:41
 • Administrator

Gawron Robert

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58310. Gawron Robert. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1237/21, XI GUp 934/21. [BMSiG-57773/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1 września 2021 roku w sprawie o sygn. akt XI GU 1237/21, ogłosił upadłość dłużnika Roberta Gawrona, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 73032700998, NIP 7771811496), zam.: ulica Wschodnia 29B/57, 62-030 Luboń. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na jego adres - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka w osobie Joanny Pierścińskiej, ul. Kasprowicza 16, 62-030 Luboń, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 895. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust.1 pr.u. Jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Obecnie sprawa prowadzona jest pod nową sygn. akt XI GUp 934/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58310
 • Dodano: 2021-09-16 09:41:45
 • Administrator

Golla Paweł

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-09-06. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58311. Golla Paweł. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 160/21, XII GUp 729/21. [BMSiG-57770/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6.09.2021 r., w sprawie o sygn. akt XII GU 160/21, ogłosił upadłość Pawła Golli (Golla), PESEL 79101114378, NIP 6471736761, zamieszkałego w Rydułtowach, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym Ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Sąd wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Goszczyńskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1432. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Chabrowa 30B, 44-210 Rybnik, podając sygnaturę akt XII GUp 729/21, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, podając sygnaturę akt XII GUp 729/21, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości składając w terminie tygodniowym od dnia doręczenia odpisu postanowienia do: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek: 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Na niniejsze postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości przysługuje wierzycielowi zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia stronie postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie składa się do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c.). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58311
 • Dodano: 2021-09-16 09:42:36
 • Administrator

Golla Paweł

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58311. Golla Paweł. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 160/21, XII GUp 729/21. [BMSiG-57770/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6.09.2021 r., w sprawie o sygn. akt XII GU 160/21, ogłosił upadłość Pawła Golli (Golla), PESEL 79101114378, NIP 6471736761, zamieszkałego w Rydułtowach, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym Ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Sąd wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Goszczyńskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1432. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Chabrowa 30B, 44-210 Rybnik, podając sygnaturę akt XII GUp 729/21, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, podając sygnaturę akt XII GUp 729/21, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości składając w terminie tygodniowym od dnia doręczenia odpisu postanowienia do: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek: 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Na niniejsze postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości przysługuje wierzycielowi zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia stronie postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie składa się do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c.). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58311
 • Dodano: 2021-09-16 09:42:39
 • Administrator

Gryguć Tomasz

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-09-09. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58312. Gryguć Tomasz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 254/21, XII GUp 739/21. [BMSiG-57742/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 9 września 2021 r., sygn. akt XII GU 254/21: 1. Ogłosił upadłość Tomasza Grygucia (Gryguć), PESEL 68100201718, NIP 6481751578, zamieszkałego w Zabrzu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. 2. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym Ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). 3. Wskazać, że funkcję Sędziego komisarza i zastępcy Sędziego komisarza będzie pełnił Sędzia. 4. Syndyka masy upadłości wyznaczono w osobie Waldemara Łukaszowicza, licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 1073. 5. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: Kancelaria Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Waldemar Łukaszowicz, ul. Karłowicza 10, 41-800 Zabrze, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sadowym i Gospodarczym. 6. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy: 44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. 7. Wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt XII GUp 739/21. Pouczenie: Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia niniejszego postanowienia/zarządzenia, składając terminie tygodniowym od dnia doręczenia odpisu postanowienia/zarządzenia do tutejszego Sądu wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Na niniejsze postanowienie, jednak jedynie wyłącznie w zakresie p. 6 postanowienia, przysługuje zażalenie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia stronie postanowienia/zarządzenia z uzasadnieniem. Zażalenie składa się do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia/zarządzenia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c.). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58312
 • Dodano: 2021-09-16 09:43:31
 • Administrator

Gryguć Tomasz

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58312. Gryguć Tomasz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 254/21, XII GUp 739/21. [BMSiG-57742/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 9 września 2021 r., sygn. akt XII GU 254/21: 1. Ogłosił upadłość Tomasza Grygucia (Gryguć), PESEL 68100201718, NIP 6481751578, zamieszkałego w Zabrzu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. 2. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym Ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). 3. Wskazać, że funkcję Sędziego komisarza i zastępcy Sędziego komisarza będzie pełnił Sędzia. 4. Syndyka masy upadłości wyznaczono w osobie Waldemara Łukaszowicza, licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 1073. 5. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: Kancelaria Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Waldemar Łukaszowicz, ul. Karłowicza 10, 41-800 Zabrze, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sadowym i Gospodarczym. 6. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy: 44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. 7. Wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt XII GUp 739/21. Pouczenie: Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia niniejszego postanowienia/zarządzenia, składając terminie tygodniowym od dnia doręczenia odpisu postanowienia/zarządzenia do tutejszego Sądu wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Na niniejsze postanowienie, jednak jedynie wyłącznie w zakresie p. 6 postanowienia, przysługuje zażalenie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia stronie postanowienia/zarządzenia z uzasadnieniem. Zażalenie składa się do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia/zarządzenia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c.). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58312
 • Dodano: 2021-09-16 09:43:34
 • Administrator

Grządziela Irena

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-09-09. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58313. Grządziela Irena. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 382/20, XII GUp 295/21. [BMSiG-57807/2021] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 9 września 2021 r. ogłoszono upadłość Ireny Grządzieli (PESEL 53102009747, NIP 8521764738), zamieszkałej: ul. Wojska Polskiego 56/9, 70-447 Szczecin, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 295/21. Sąd wskazuje, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym Ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Natalii Leszczyńskiej, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 852. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: pl. Orła Białego 1/25-26, 70-562 Szczecin, z podaniem sygnatury akt sprawy postępowania upadłościowego XII GUp 295/21 w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do złożenia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58313
 • Dodano: 2021-09-16 09:44:20
 • Administrator

Grządziela Irena

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58313. Grządziela Irena. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 382/20, XII GUp 295/21. [BMSiG-57807/2021] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 9 września 2021 r. ogłoszono upadłość Ireny Grządzieli (PESEL 53102009747, NIP 8521764738), zamieszkałej: ul. Wojska Polskiego 56/9, 70-447 Szczecin, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 295/21. Sąd wskazuje, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym Ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Natalii Leszczyńskiej, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 852. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: pl. Orła Białego 1/25-26, 70-562 Szczecin, z podaniem sygnatury akt sprawy postępowania upadłościowego XII GUp 295/21 w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do złożenia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58313
 • Dodano: 2021-09-16 09:44:23
 • Administrator

Jamróz Marek

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-09-09. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58314. Jamróz Marek. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 425/21, XII GUp 737/21. [BMSiG-57681/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 9 września 2021 roku, o sygn. akt XII GU 425/21, ogłosił upadłość Marka Jamroza (Jamróz), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 83122512051, NIP 6321850946, zamieszkałego w Zabrzu. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt XII GUp 737/21. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym Ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Na syndyka masy upadłości wyznaczono w osobie Jacka Pietrzeli, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 926. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości na niżej podany adres (ul. ligocka 15, 44-105 Gliwice). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy: 44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia niniejszego postanowienia składając w terminie tygodniowym od dnia doręczenia odpisu postanowienia do tutejszego Sądu wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia stronie postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie składa się do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego za pośrednictwem tutejszego Sądu. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58314
 • Dodano: 2021-09-16 09:45:25
 • Administrator

Jamróz Marek

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58314. Jamróz Marek. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 425/21, XII GUp 737/21. [BMSiG-57681/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 9 września 2021 roku, o sygn. akt XII GU 425/21, ogłosił upadłość Marka Jamroza (Jamróz), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 83122512051, NIP 6321850946, zamieszkałego w Zabrzu. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt XII GUp 737/21. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym Ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Na syndyka masy upadłości wyznaczono w osobie Jacka Pietrzeli, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 926. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości na niżej podany adres (ul. ligocka 15, 44-105 Gliwice). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy: 44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia niniejszego postanowienia składając w terminie tygodniowym od dnia doręczenia odpisu postanowienia do tutejszego Sądu wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia stronie postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie składa się do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego za pośrednictwem tutejszego Sądu. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58314
 • Dodano: 2021-09-16 09:45:29
 • Administrator

Jurochnik Renata

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-09-09. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58316. Jurochnik Renata. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 547/21, XII GUp 294/21. [BMSiG-57737/2021] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 9 września 2021 roku ogłoszono upadłość Renaty Jurochnik (PESEL 70032305185, NIP 9551604655), zamieszkałej: ul. Sportowa 1B/10, 72-100 Goleniów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 294/21. Sąd wskazuje, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym Ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Sąd wskazuje, że funkcję Sędziego komisarza oraz zastępcy Sędziego komisarza będzie pełnił sędzia. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anny Malek, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 990. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: plac Orła Białego 1/25-26, 70-562 Szczecin, z podaniem sygnatury akt sprawy postępowania upadłościowego XII GUp 294/21, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do złożenia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58316
 • Dodano: 2021-09-16 09:46:19
 • Administrator

Jurochnik Renata

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58316. Jurochnik Renata. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 547/21, XII GUp 294/21. [BMSiG-57737/2021] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 9 września 2021 roku ogłoszono upadłość Renaty Jurochnik (PESEL 70032305185, NIP 9551604655), zamieszkałej: ul. Sportowa 1B/10, 72-100 Goleniów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 294/21. Sąd wskazuje, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym Ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Sąd wskazuje, że funkcję Sędziego komisarza oraz zastępcy Sędziego komisarza będzie pełnił sędzia. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anny Malek, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 990. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: plac Orła Białego 1/25-26, 70-562 Szczecin, z podaniem sygnatury akt sprawy postępowania upadłościowego XII GUp 294/21, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do złożenia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58316
 • Dodano: 2021-09-16 09:46:23
 • Administrator

Kasprzyk Wojciech

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze 2021-08-27. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58317. Kasprzyk Wojciech. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 18/21 of, V GUp 151/21 of. [BMSiG-57816/2021] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2021 r., sygn. akt V GU 18/21 of, na skutek wniosku złożonego w dniu 19 stycznia 2021 r., ogłosił upadłość Wojciecha Kasprzyka, nr PESEL 88020711911, NIP 614-156-38-66, zamieszkałego w Jeleniej Górze, ul. Wolności 17A/6, 58-500 Jelenia Góra, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Moniki Rowickiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1326; adres: ul. Gustawa Morcinka 33A/30, 58-500 Jelenia Góra). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego, a funkcję sędziego komisarza oraz zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141.19). Wszczęte postępowanie ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej wskazany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 151/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zażalenie przysługuje: - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, - a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58317
 • Dodano: 2021-09-16 09:47:12
 • Administrator

Kasprzyk Wojciech

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze 2021-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58317. Kasprzyk Wojciech. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 18/21 of, V GUp 151/21 of. [BMSiG-57816/2021] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2021 r., sygn. akt V GU 18/21 of, na skutek wniosku złożonego w dniu 19 stycznia 2021 r., ogłosił upadłość Wojciecha Kasprzyka, nr PESEL 88020711911, NIP 614-156-38-66, zamieszkałego w Jeleniej Górze, ul. Wolności 17A/6, 58-500 Jelenia Góra, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Moniki Rowickiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1326; adres: ul. Gustawa Morcinka 33A/30, 58-500 Jelenia Góra). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego, a funkcję sędziego komisarza oraz zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141.19). Wszczęte postępowanie ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej wskazany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 151/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zażalenie przysługuje: - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, - a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58317
 • Dodano: 2021-09-16 09:47:16
 • Administrator

Korszeń Sabina

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze 2021-06-17. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58318. Korszeń Sabina. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 108/21 of, V GUp 145/21 of. [BMSiG-57827/2021] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 19 sierpnia 2021 r., o sygn. akt V GU 108/21 of, na skutek wniosku złożonego w dniu 17 czerwca 2021 r., ogłosił upadłość Sabiny Korszeń, PESEL 85101904488, zamieszkałej w Bolesławcu, ul. Żwirki i Wigury 12/11, 59-700 Bolesławiec jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Moniki Rowickiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1326, adres: ul. Gustawa Morcinka 33A/30, 58-500 Jelenia Góra). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141.19). Wszczęte postępowanie ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej wskazany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 145/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zażalenie przysługuje: - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; - a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58318
 • Dodano: 2021-09-16 09:48:00
 • Administrator

Korszeń Sabina

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze 2021-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58318. Korszeń Sabina. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 108/21 of, V GUp 145/21 of. [BMSiG-57827/2021] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 19 sierpnia 2021 r., o sygn. akt V GU 108/21 of, na skutek wniosku złożonego w dniu 17 czerwca 2021 r., ogłosił upadłość Sabiny Korszeń, PESEL 85101904488, zamieszkałej w Bolesławcu, ul. Żwirki i Wigury 12/11, 59-700 Bolesławiec jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Moniki Rowickiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1326, adres: ul. Gustawa Morcinka 33A/30, 58-500 Jelenia Góra). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141.19). Wszczęte postępowanie ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej wskazany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 145/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zażalenie przysługuje: - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; - a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58318
 • Dodano: 2021-09-16 09:48:03
 • Administrator

Lisiecki Łukasz

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2021-07-26. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58319. Lisiecki Łukasz. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 173/21, VI GUp 199/21. [BMSiG-57801/2021] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 26 lipca 2021 roku, o sygn. akt VI GU 173/21, ogłosił upadłość Łukasza Lisieckiego, zamieszkałego: Rynek 44/1, 57-200 Ząbkowice Śląskie, PESEL 90012305990, NIP 8871780407, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację jego majątku. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Grzegorza Wichrowskiego (numer licencji 936) oraz ustalił, że postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi na adres: Grzegorz Wichrowski, ul. Tarnogajska 18/116, 50-512 Wrocław, o sygn. akt VI GUp 199/21, w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się wierzycieli, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu, na adres Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, ul. Słowackiego 10, 58-300 Wałbrzych, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58319
 • Dodano: 2021-09-16 09:48:53
 • Administrator

Lisiecki Łukasz

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2021-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58319. Lisiecki Łukasz. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 173/21, VI GUp 199/21. [BMSiG-57801/2021] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 26 lipca 2021 roku, o sygn. akt VI GU 173/21, ogłosił upadłość Łukasza Lisieckiego, zamieszkałego: Rynek 44/1, 57-200 Ząbkowice Śląskie, PESEL 90012305990, NIP 8871780407, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację jego majątku. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Grzegorza Wichrowskiego (numer licencji 936) oraz ustalił, że postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi na adres: Grzegorz Wichrowski, ul. Tarnogajska 18/116, 50-512 Wrocław, o sygn. akt VI GUp 199/21, w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się wierzycieli, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu, na adres Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, ul. Słowackiego 10, 58-300 Wałbrzych, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58319
 • Dodano: 2021-09-16 09:48:56
 • Administrator

Matuszewska Donata

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-09-02. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58320. Matuszewska Donata. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1207/21, XI GUp 943/21. [BMSiG-57825/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 września 2021 roku, w sprawie o sygn. akt XI GU 1207/21, ogłosił upadłość dłużnika Donaty Matuszewskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: ulica Kochanowskiego 21, 63-000 Środa Wielkopolska, numer PESEL 77012905504. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka w osobie Zbigniewa Kubackiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 614. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 pr.u. Jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Obecnie sprawa prowadzona jest pod nową sygn. akt XI GUp 943/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58320
 • Dodano: 2021-09-16 09:49:45
 • Administrator

Matuszewska Donata

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58320. Matuszewska Donata. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1207/21, XI GUp 943/21. [BMSiG-57825/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 września 2021 roku, w sprawie o sygn. akt XI GU 1207/21, ogłosił upadłość dłużnika Donaty Matuszewskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: ulica Kochanowskiego 21, 63-000 Środa Wielkopolska, numer PESEL 77012905504. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka w osobie Zbigniewa Kubackiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 614. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 pr.u. Jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Obecnie sprawa prowadzona jest pod nową sygn. akt XI GUp 943/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58320
 • Dodano: 2021-09-16 09:49:49
 • Administrator

Mazur Tomasz

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58321. Mazur Tomasz. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1343/21/6, X GUp 926/21/6. [BMSiG-57646/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 23.08.2021 r., pod sygn. akt X GU 1343/21/6, ogłoszona została upadłość dłużnika Tomasza Mazura, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Sosnowcu, ul. Ujejskiego 6/72, PESEL 79080500191. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 926/21/6. Na syndyka wyznaczono Wojciecha Płachetkę, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1386. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, adres syndyka: Wojciech Płachetka, ul. Powstańców Śląskich 1, 43-190 Mikołów, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58321
 • Dodano: 2021-09-16 09:50:24
 • Administrator

Miodoński Łukasz

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-08-31. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58322. Miodoński Łukasz. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VI GU 420/21 of, VI GUp 411/21 of. [BMSiG-57857/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 31 sierpnia 2021 r., sygn. akt VI GU 420/21 of, ogłosił upadłość Łukasza Miodońskiego (Miodoński), PESEL 93011906957, zamieszkałego w Skoczowie (43-430) przy ul. Mickiewicza 39/1, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Zbigniewa Dal, nr 1414 licencji doradcy restrukturyzacyjnego, adres: ul. Słowackiego 7 lok. 1, 43-300 Bielsko-Biała, adres e-mail: z.dal@dkplegal.pl, telefon: 608 464 576. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie Sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach Sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 411/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58322
 • Dodano: 2021-09-16 09:51:04
 • Administrator

Miodoński Łukasz

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58322. Miodoński Łukasz. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VI GU 420/21 of, VI GUp 411/21 of. [BMSiG-57857/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 31 sierpnia 2021 r., sygn. akt VI GU 420/21 of, ogłosił upadłość Łukasza Miodońskiego (Miodoński), PESEL 93011906957, zamieszkałego w Skoczowie (43-430) przy ul. Mickiewicza 39/1, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Zbigniewa Dal, nr 1414 licencji doradcy restrukturyzacyjnego, adres: ul. Słowackiego 7 lok. 1, 43-300 Bielsko-Biała, adres e-mail: z.dal@dkplegal.pl, telefon: 608 464 576. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie Sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach Sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 411/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58322
 • Dodano: 2021-09-16 09:51:06
 • Administrator

Mizak Teresa

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-09-01. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58323. Mizak Teresa. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1264/21, XI GUp 935/21. [BMSiG-57780/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1 września 2021 roku w sprawie o sygn. akt XI GU 1264/21, ogłosił upadłość dłużnika Teresy Mizak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 59091010108), zam.: ulica Dworcowa 6/1, 64-915 Jastrowie. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na jego adres - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Jacka Kieruj, ul. Topolowa 2A, 64-920 Piła, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1081. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Pr.u. Jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Obecnie sprawa prowadzona jest pod nową sygn. akt XI GUp 935/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58323
 • Dodano: 2021-09-16 09:51:52
 • Administrator

Mizak Teresa

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58323. Mizak Teresa. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1264/21, XI GUp 935/21. [BMSiG-57780/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1 września 2021 roku w sprawie o sygn. akt XI GU 1264/21, ogłosił upadłość dłużnika Teresy Mizak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 59091010108), zam.: ulica Dworcowa 6/1, 64-915 Jastrowie. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na jego adres - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Jacka Kieruj, ul. Topolowa 2A, 64-920 Piła, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1081. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Pr.u. Jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Obecnie sprawa prowadzona jest pod nową sygn. akt XI GUp 935/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58323
 • Dodano: 2021-09-16 09:51:55
 • Administrator

Motyl Marek

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-09-02. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58325. Motyl Marek. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1168/21, XI GUp 942/21. [BMSiG-57822/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 września 2021 roku, w sprawie o sygn. akt XI GU 1168/21, ogłosił upadłość dłużnika Marka Motyla, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego: ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/2, 64-600 Oborniki, PESEL 68092704055. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka w osobie Zbigniewa Kubackiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 614. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 pr. u. Jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Obecnie sprawa prowadzona jest pod nową sygn. akt XI GUp 942/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58325
 • Dodano: 2021-09-16 09:52:40
 • Administrator

Motyl Marek

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58325. Motyl Marek. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1168/21, XI GUp 942/21. [BMSiG-57822/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 września 2021 roku, w sprawie o sygn. akt XI GU 1168/21, ogłosił upadłość dłużnika Marka Motyla, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego: ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/2, 64-600 Oborniki, PESEL 68092704055. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka w osobie Zbigniewa Kubackiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 614. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 pr. u. Jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Obecnie sprawa prowadzona jest pod nową sygn. akt XI GUp 942/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58325
 • Dodano: 2021-09-16 09:52:43
 • Administrator

Moździerz Aleksander

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2021-07-26. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58326. Moździerz Aleksander. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 193/21, VI GUp 203/21. [BMSiG-57795/2021] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 26 lipca 2021 roku, sygn. akt VI GU 193/21, ogłosił upadłość Aleksandra Moździerza, zamieszkałego: ul. Łąkowa 17/24, 57-300 Polanica-Zdrój, PESEL 71031715054, NIP 8831266839, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację jego majątku. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Grzegorza Wichrowskiego (numer licencji 936) oraz ustalił, że postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi na adres: Grzegorz Wichrowski, ul. Tarnogajska 18/116, 50-512 Wrocław, sygn. akt VI GUp 203/21, w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się wierzycieli, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu, na adres Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, ul. Słowackiego 10, 58-300 Wałbrzych, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58326
 • Dodano: 2021-09-16 09:53:37
 • Administrator

Moździerz Aleksander

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2021-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58326. Moździerz Aleksander. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 193/21, VI GUp 203/21. [BMSiG-57795/2021] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 26 lipca 2021 roku, sygn. akt VI GU 193/21, ogłosił upadłość Aleksandra Moździerza, zamieszkałego: ul. Łąkowa 17/24, 57-300 Polanica-Zdrój, PESEL 71031715054, NIP 8831266839, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację jego majątku. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Grzegorza Wichrowskiego (numer licencji 936) oraz ustalił, że postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi na adres: Grzegorz Wichrowski, ul. Tarnogajska 18/116, 50-512 Wrocław, sygn. akt VI GUp 203/21, w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się wierzycieli, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu, na adres Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, ul. Słowackiego 10, 58-300 Wałbrzych, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58326
 • Dodano: 2021-09-16 09:53:40
 • Administrator

Nawara Tomasz

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-09-06. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58327. Nawara Tomasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1148/21, XIX GUp 1119/21. [BMSiG-57667/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 6 września 2021 r., na posiedzeniu niejawnym sprawy o sygn. akt XIX GU 1148/21, z wniosku dłużnika Tomasza Nawary o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej („of”), postanawia: 1. ogłosić upadłość Tomasza Nawary (Nawara), zamieszkałego w Warszawie przy ulicy Koncertowej 3/5 m. 36 (kod pocztowy: 02-787), PESEL 77042508236, NIP 6641542382, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.); 3. wyznaczyć syndyka w osobie Jarosława Błachowicza (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1217); 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi, na wskazany przez niego w obwieszczeniu adres, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie (na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa), w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego; 7. przyznać syndykowi Jarosławowi Błachowiczowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 3.000 zł (trzy tysiące złotych) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie na rachunek bankowy syndyka o numerze: 55 1140 2004 0000 3002 7812 7764. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt XIX GUp 1119/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58327
 • Dodano: 2021-09-16 09:54:23
 • Administrator

Nawara Tomasz

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58327. Nawara Tomasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1148/21, XIX GUp 1119/21. [BMSiG-57667/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 6 września 2021 r., na posiedzeniu niejawnym sprawy o sygn. akt XIX GU 1148/21, z wniosku dłużnika Tomasza Nawary o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej („of”), postanawia: 1. ogłosić upadłość Tomasza Nawary (Nawara), zamieszkałego w Warszawie przy ulicy Koncertowej 3/5 m. 36 (kod pocztowy: 02-787), PESEL 77042508236, NIP 6641542382, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.); 3. wyznaczyć syndyka w osobie Jarosława Błachowicza (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1217); 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi, na wskazany przez niego w obwieszczeniu adres, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie (na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa), w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego; 7. przyznać syndykowi Jarosławowi Błachowiczowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 3.000 zł (trzy tysiące złotych) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie na rachunek bankowy syndyka o numerze: 55 1140 2004 0000 3002 7812 7764. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt XIX GUp 1119/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58327
 • Dodano: 2021-09-16 09:54:26
 • Administrator

Nowacka Maria

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2021-09-06. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58328. Nowacka Maria. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 254/21 „of”, VII GUp 243/21 „of”. [BMSiG-57852/2021] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VII GU 254/21 „of”, w dniu 6 września 2021 r., postanowił: 1. ogłosić upadłość Marii Nowackiej, zamieszkałej: Mielenko Drawskie 13, 78-500 Drawsko Pomorskie, PESEL 70050301925; 2. określić, że upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wyznaczyć syndyka w osobie Sławomira Czarneckiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 801; 4. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi Sławomirowi Czarneckiemu na adres: ul. Ogrodowa 3/4, 78-400 Szczecinek, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji obwieszczenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498, z późn. zm.); 7. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich oparta jest o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 8. prowadzić postępowanie pod sygn. akt VII GUp 243/21 „of”; 9. przyznać syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 1.000,00 zł (tysiąc) zł i zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa, zobowiązując syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconych kwot niezwłocznie po wpływie do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania lub z kwoty otrzymanych przez syndyka zryczałtowanych kosztów, o których mowa w art. 235 ust. 1 Prawa upadłościowego. Pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Od dnia obwieszczenia postanowienia wierzyciel może złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie odpisu postanowienia z uzasadnieniem. Na postanowienie służy zażalenie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Sąd uzasadnia postanowienie tylko na żądanie strony. Wniosek o uzasadnienie podlega opłacie. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58328
 • Dodano: 2021-09-16 09:55:18
 • Administrator

Nowacka Maria

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2021-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58328. Nowacka Maria. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 254/21 „of”, VII GUp 243/21 „of”. [BMSiG-57852/2021] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VII GU 254/21 „of”, w dniu 6 września 2021 r., postanowił: 1. ogłosić upadłość Marii Nowackiej, zamieszkałej: Mielenko Drawskie 13, 78-500 Drawsko Pomorskie, PESEL 70050301925; 2. określić, że upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wyznaczyć syndyka w osobie Sławomira Czarneckiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 801; 4. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi Sławomirowi Czarneckiemu na adres: ul. Ogrodowa 3/4, 78-400 Szczecinek, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji obwieszczenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498, z późn. zm.); 7. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich oparta jest o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 8. prowadzić postępowanie pod sygn. akt VII GUp 243/21 „of”; 9. przyznać syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 1.000,00 zł (tysiąc) zł i zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa, zobowiązując syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconych kwot niezwłocznie po wpływie do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania lub z kwoty otrzymanych przez syndyka zryczałtowanych kosztów, o których mowa w art. 235 ust. 1 Prawa upadłościowego. Pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Od dnia obwieszczenia postanowienia wierzyciel może złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie odpisu postanowienia z uzasadnieniem. Na postanowienie służy zażalenie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Sąd uzasadnia postanowienie tylko na żądanie strony. Wniosek o uzasadnienie podlega opłacie. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58328
 • Dodano: 2021-09-16 09:55:23
 • Administrator

Ormaniec Jarosław

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-08-16. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58329. Ormaniec Jarosław. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VI GU 402/21 of, VI GUp 390/21 of. [BMSiG-57865/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 16 sierpnia 2021 r., o sygn. akt VI GU 402/21 of, ogłosił upadłość Jarosława Ormańca (Ormaniec), PESEL 64012102956, NIP 5491155794, zamieszkałego w Buczkowicach (43-374), przy ul. Lipowskiej 78/11, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Zbigniewa Dal, nr 1414 licencji doradcy restrukturyzacyjnego, adres: ul. Słowackiego 7 lok. 1, 43-300 Bielsko-Biała, adres e-mail: z.dal@dkplegal.pl, telefon: 608 464 576. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 390/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58329 o
 • Dodano: 2021-09-16 09:56:08
 • Administrator

Ormaniec Jarosław

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58329. Ormaniec Jarosław. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VI GU 402/21 of, VI GUp 390/21 of. [BMSiG-57865/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 16 sierpnia 2021 r., o sygn. akt VI GU 402/21 of, ogłosił upadłość Jarosława Ormańca (Ormaniec), PESEL 64012102956, NIP 5491155794, zamieszkałego w Buczkowicach (43-374), przy ul. Lipowskiej 78/11, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Zbigniewa Dal, nr 1414 licencji doradcy restrukturyzacyjnego, adres: ul. Słowackiego 7 lok. 1, 43-300 Bielsko-Biała, adres e-mail: z.dal@dkplegal.pl, telefon: 608 464 576. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 390/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58329
 • Dodano: 2021-09-16 09:56:11
 • Administrator

Ostrowska Ewa

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-09-06. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58330. Ostrowska Ewa. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodczych, sygn. akt VIII GU 472/21, VIII GUp 411/21. [BMSiG-57884/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt VIII GU 472/21, postanowieniem z dnia 6 września 2021 r., Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: 1) ogłosić upadłość dłużniczki Ewy Ostrowskiej, zam.: ul. Towarowa 14 m. 15, 15-007 Białystok, PESEL 71021513583, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2) na syndyka wyznaczyć Beatę Waboł (nr licencji 602); 3) wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi Beacie Waboł na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Wesoła 59, 16-400 Suwałki, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4) wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 5) przyznać syndykowi zaliczkę w wysokości 500 zł na pokrycie kosztów postępowania, zaliczkę wypłacić tymczasowo ze Skarbu Państwa; 6) określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; 7) jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicąj w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczymj przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 411/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58330
 • Dodano: 2021-09-16 09:56:50
 • Administrator

Ostrowska Ewa

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58330. Ostrowska Ewa. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodczych, sygn. akt VIII GU 472/21, VIII GUp 411/21. [BMSiG-57884/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt VIII GU 472/21, postanowieniem z dnia 6 września 2021 r., Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: 1) ogłosić upadłość dłużniczki Ewy Ostrowskiej, zam.: ul. Towarowa 14 m. 15, 15-007 Białystok, PESEL 71021513583, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2) na syndyka wyznaczyć Beatę Waboł (nr licencji 602); 3) wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi Beacie Waboł na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Wesoła 59, 16-400 Suwałki, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4) wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 5) przyznać syndykowi zaliczkę w wysokości 500 zł na pokrycie kosztów postępowania, zaliczkę wypłacić tymczasowo ze Skarbu Państwa; 6) określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; 7) jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicąj w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczymj przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 411/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58330
 • Dodano: 2021-09-16 09:56:54
 • Administrator

Ostrowski Mariusz

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-09-06. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58331. Ostrowski Mariusz. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 473/21, VIII GUp 413/21. [BMSiG-57890/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt VIII GU 473/21, postanowieniem z dnia 6 września 2021 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: 1) ogłosić upadłość dłużnika Mariusza Ostrowskiego, zam.: ul. Towarowa 14 m. 15, 15-007 Białystok, PESEL 69071708550, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2) na syndyka wyznaczyć Beatę Waboł (nr licencji 602), 3) wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi Beacie Waboł na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Wesoła 59, 16-400 Suwałki, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 4) wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, 5) przyznać syndykowi zaliczkę w wysokości 500 zł na pokrycie kosztów postępowania - zaliczkę wypłacić tymczasowo ze Skarbu Państwa , 6) określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, 7) jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 413/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58331
 • Dodano: 2021-09-16 09:58:32
 • Administrator

Ostrowski Mariusz

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58331. Ostrowski Mariusz. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 473/21, VIII GUp 413/21. [BMSiG-57890/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt VIII GU 473/21, postanowieniem z dnia 6 września 2021 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: 1) ogłosić upadłość dłużnika Mariusza Ostrowskiego, zam.: ul. Towarowa 14 m. 15, 15-007 Białystok, PESEL 69071708550, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2) na syndyka wyznaczyć Beatę Waboł (nr licencji 602), 3) wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi Beacie Waboł na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Wesoła 59, 16-400 Suwałki, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 4) wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, 5) przyznać syndykowi zaliczkę w wysokości 500 zł na pokrycie kosztów postępowania - zaliczkę wypłacić tymczasowo ze Skarbu Państwa , 6) określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, 7) jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 413/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58331
 • Dodano: 2021-09-16 09:58:35
 • Administrator

Pająk Andrzej

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-08-31. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58332. Pająk Andrzej. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 819/21, XII GUp 697/21. [BMSiG-57688/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 31.08.2021 r., o sygn. akt XII GU 819/21, postanowił: I. ogłosić upadłość Andrzeja Pająka (PESEL 65030700537), zamieszkałego w Raciborzu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym Ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Marii Goworskiej, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 189; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Toszecka 60, 44-100 Gliwice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, 44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na pkt VI postanowienia o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do złożenia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł w znakach sądowych lub na rachunek Sądu: 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Opłata uiszczona na poczet uzasadnienia podlega zaliczeniu na poczet opłaty od zażalenia w kwocie 200 zł. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt XII GUp 697/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58332
 • Dodano: 2021-09-16 09:59:24
 • Administrator

Pająk Andrzej

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58332. Pająk Andrzej. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 819/21, XII GUp 697/21. [BMSiG-57688/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 31.08.2021 r., o sygn. akt XII GU 819/21, postanowił: I. ogłosić upadłość Andrzeja Pająka (PESEL 65030700537), zamieszkałego w Raciborzu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym Ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Marii Goworskiej, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 189; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Toszecka 60, 44-100 Gliwice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, 44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na pkt VI postanowienia o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do złożenia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł w znakach sądowych lub na rachunek Sądu: 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Opłata uiszczona na poczet uzasadnienia podlega zaliczeniu na poczet opłaty od zażalenia w kwocie 200 zł. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt XII GUp 697/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58332
 • Dodano: 2021-09-16 09:59:27
 • Administrator

Pilarski Michał

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-08-25. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58333. Pilarski Michał. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1042/21/7, X GUp 941/21/7. [BMSiG-57791/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 25 sierpnia 2021 r., pod sygn. akt X GU 1042/21/7, ogłoszona została upadłość Michała Pilarskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Mysłowicach (41-400), ul. Powstańców 21/12, PESEL 80092716755, NIP 2220697406. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 941/21/7. Syndyka wyznaczono w osobie Daniela Kostusia, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 631. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, adres syndyka: Doradca Restrukturyzacyjny Daniel Kostuś, ul. Zabrska 14/14, 40-083 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ust. 1 ustawy - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58333
 • Dodano: 2021-09-16 10:00:21
 • Administrator

Pilarski Michał

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58333. Pilarski Michał. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1042/21/7, X GUp 941/21/7. [BMSiG-57791/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 25 sierpnia 2021 r., pod sygn. akt X GU 1042/21/7, ogłoszona została upadłość Michała Pilarskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Mysłowicach (41-400), ul. Powstańców 21/12, PESEL 80092716755, NIP 2220697406. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 941/21/7. Syndyka wyznaczono w osobie Daniela Kostusia, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 631. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, adres syndyka: Doradca Restrukturyzacyjny Daniel Kostuś, ul. Zabrska 14/14, 40-083 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ust. 1 ustawy - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58333
 • Dodano: 2021-09-16 10:00:25
 • Administrator

Pucek Dawid

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58334. Pucek Dawid. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1181/21/6, X GUp 928/21/6. [BMSiG-57645/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 23.08.2021 r., pod sygn. akt X GU 1181/21/6, ogłoszona została upadłość dłużnika Dawida Pucka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Chorzowie, ul. Gałeczki 43/55, PESEL 86041803013. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 928/21/6. Na syndyka wyznaczono Wojciecha Płachetkę, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1386. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, adres syndyka: Wojciech Płachetka, ul. Powstańców Śląskich 1, 43-190 Mikołów, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58334
 • Dodano: 2021-09-16 10:00:54
 • Administrator

Rzedzicka Monika

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2021-08-31. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58335. Rzedzicka Monika. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 143/21, V GUp 144/21. [BMSiG-57881/2021] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2021 r., sygnatura akt V GU 143/21 (obecnie V GUp 144/21), ogłoszona została upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Moniki Rzedzickiej, zamieszkałej: ul. Przy Stadionie 26, 66-400 Gorzów Wlkp., PESEL 83030209320. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Anity Pielin (adres do doręczeń: ul. Roosevelta 16/2, 66-400 Gorzów Wlkp.). W związku z powyższym, wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce syndyka na adres: Kancelaria Syndyka Anita Pielin, ul. Roosevelta 16/2, 66-400 Gorzów Wlkp., oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd postanowił, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58335
 • Dodano: 2021-09-16 10:01:35
 • Administrator

Rzedzicka Monika

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2021-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58335. Rzedzicka Monika. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 143/21, V GUp 144/21. [BMSiG-57881/2021] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2021 r., sygnatura akt V GU 143/21 (obecnie V GUp 144/21), ogłoszona została upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Moniki Rzedzickiej, zamieszkałej: ul. Przy Stadionie 26, 66-400 Gorzów Wlkp., PESEL 83030209320. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Anity Pielin (adres do doręczeń: ul. Roosevelta 16/2, 66-400 Gorzów Wlkp.). W związku z powyższym, wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce syndyka na adres: Kancelaria Syndyka Anita Pielin, ul. Roosevelta 16/2, 66-400 Gorzów Wlkp., oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd postanowił, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58335
 • Dodano: 2021-09-16 10:01:38
 • Administrator

Rzepecki Jacek

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-08-24. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58336. Rzepecki Jacek. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 806/21 „of”, IX GUp 400/21”of”. [BMSiG-57751/2021] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 24 sierpnia 2021 r., w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt IX GU 806/21 „of”, wydał postanowienie o następującej treści: 1. ogłosić upadłość Jacka Rzepeckiego, zamieszkałego w Zamościu przy ul. Oboźnej 27 m. 5, 22-400 Zamość, PESEL 69071505355, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Karola Schmidta, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1406; 3. wezwać wierzycieli upadłego Jacka Rzepeckiego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności syndykowi masy upadłości na adres: ul. Wrzosowa 19, 23-400 Biłgoraj; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Jacka Rzepeckiego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 5. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; 6. przyznać syndykowi masy upadłości zaliczkę w kwocie 3.000,00 (trzy tysiące) złotych na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania, którą niezwłocznie wypłacić tymczasowo ze środków Skarbu Państwa-Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1 ust. 3 zd. 1 i ust. 4 ustawy Prawo upadłościowe); 7. uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Jacka Rzepeckiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznać postępowanie upadłościowe Jacka Rzepeckiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt IX GUp 400/21 „of”. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58336
 • Dodano: 2021-09-16 10:02:24
 • Administrator

Rzepecki Jacek

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58336. Rzepecki Jacek. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 806/21 „of”, IX GUp 400/21”of”. [BMSiG-57751/2021] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 24 sierpnia 2021 r., w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt IX GU 806/21 „of”, wydał postanowienie o następującej treści: 1. ogłosić upadłość Jacka Rzepeckiego, zamieszkałego w Zamościu przy ul. Oboźnej 27 m. 5, 22-400 Zamość, PESEL 69071505355, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Karola Schmidta, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1406; 3. wezwać wierzycieli upadłego Jacka Rzepeckiego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności syndykowi masy upadłości na adres: ul. Wrzosowa 19, 23-400 Biłgoraj; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Jacka Rzepeckiego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 5. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; 6. przyznać syndykowi masy upadłości zaliczkę w kwocie 3.000,00 (trzy tysiące) złotych na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania, którą niezwłocznie wypłacić tymczasowo ze środków Skarbu Państwa-Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1 ust. 3 zd. 1 i ust. 4 ustawy Prawo upadłościowe); 7. uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Jacka Rzepeckiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznać postępowanie upadłościowe Jacka Rzepeckiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt IX GUp 400/21 „of”. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58336
 • Dodano: 2021-09-16 10:02:27
 • Administrator

Salej Adrian

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-08-26. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58337. Salej Adrian. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1362/21/10, X GUp 977/21/10. [BMSiG-57746/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 26 sierpnia 2021 r., pod sygn. akt X GU 1362/21/10, ogłoszona została upadłość Adriana Saleja, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającego numer PESEL 71070101333, zamieszkałego w Chorzowie, adres: 41-503 Chorzów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 977/21/10. Syndyka wyznaczono w osobie Tomasza Biela, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 358. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: Tomasz Biel, ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia Nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58337
 • Dodano: 2021-09-16 10:03:14
 • Administrator

Salej Adrian

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58337. Salej Adrian. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1362/21/10, X GUp 977/21/10. [BMSiG-57746/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 26 sierpnia 2021 r., pod sygn. akt X GU 1362/21/10, ogłoszona została upadłość Adriana Saleja, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającego numer PESEL 71070101333, zamieszkałego w Chorzowie, adres: 41-503 Chorzów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 977/21/10. Syndyka wyznaczono w osobie Tomasza Biela, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 358. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: Tomasz Biel, ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia Nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58337
 • Dodano: 2021-09-16 10:03:17
 • Administrator

Schneider Danuta

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-07-28. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58338. Schneider Danuta. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 174/21/9, X GUp 880/21/9. [BMSiG-57778/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 28 lipca 2021 r. wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 174/21/9, ogłosił upadłość Danuty Schneider - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej pod adresem: 41-106 Siemianowice Śląskie, ul. Władysława Jagiełły 3B/23, posiadającej PESEL nr 52021416144. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 880/21/9. Syndyka wyznaczono w osobie Franciszka Caga, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 46. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: Kancelaria Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego, ul. Astrów 10 lok. 102, 40-045 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228. ze zm.). Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rad) (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie jest postępowaniem głównym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszenie upadłości w Monitorze Sądowym i gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58338
 • Dodano: 2021-09-16 10:04:04
 • Administrator

Schneider Danuta

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58338. Schneider Danuta. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 174/21/9, X GUp 880/21/9. [BMSiG-57778/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 28 lipca 2021 r. wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 174/21/9, ogłosił upadłość Danuty Schneider - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej pod adresem: 41-106 Siemianowice Śląskie, ul. Władysława Jagiełły 3B/23, posiadającej PESEL nr 52021416144. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 880/21/9. Syndyka wyznaczono w osobie Franciszka Caga, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 46. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: Kancelaria Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego, ul. Astrów 10 lok. 102, 40-045 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228. ze zm.). Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rad) (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie jest postępowaniem głównym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszenie upadłości w Monitorze Sądowym i gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58338
 • Dodano: 2021-09-16 10:04:07
 • Administrator

Sewerniak Michał

Sąd Rejonowy w Gliwicach 0000-00-00. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58339. Sewerniak Michał. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 201/21, XII GUp 713/21. [BMSiG-57765/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GU 201/21, ogłoszono upadłość dłużnika Michała Sewerniaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Rudzie Śląskiej, o numerze PESEL 93022514677. Postępowanie obecnie toczy się pod sygnaturą akt XII GUp 713/21. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, wskazał, iż postępowania będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym Ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jędrzeja Minkusa - nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 307. Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności na adres biura syndyka, tj. ul. Sikorskiego 35, 42-520 Dąbrowa Górnicza, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłaszania na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy: 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia niniejszego postanowienia/zarządzenia składając w terminie tygodniowym od dnia doręczenia odpisu postanowienia/zarządzenia do tutejszego Sądu wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Na niniejsze postanowienie/zarządzenie przysługuje zażalenie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia stronie postanowienia/zarządzenia z uzasadnieniem. Zażalenie składa się do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia/zarządzenia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58339
 • Dodano: 2021-09-16 10:04:56
 • Administrator

Sewerniak Michał

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58339. Sewerniak Michał. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 201/21, XII GUp 713/21. [BMSiG-57765/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GU 201/21, ogłoszono upadłość dłużnika Michała Sewerniaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Rudzie Śląskiej, o numerze PESEL 93022514677. Postępowanie obecnie toczy się pod sygnaturą akt XII GUp 713/21. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, wskazał, iż postępowania będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym Ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jędrzeja Minkusa - nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 307. Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności na adres biura syndyka, tj. ul. Sikorskiego 35, 42-520 Dąbrowa Górnicza, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłaszania na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy: 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia niniejszego postanowienia/zarządzenia składając w terminie tygodniowym od dnia doręczenia odpisu postanowienia/zarządzenia do tutejszego Sądu wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Na niniejsze postanowienie/zarządzenie przysługuje zażalenie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia stronie postanowienia/zarządzenia z uzasadnieniem. Zażalenie składa się do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia/zarządzenia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58339
 • Dodano: 2021-09-16 10:04:59
 • Administrator

Sitek Robert

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-08-27. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58340. Sitek Robert. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 453/21, VIII GUp 403/21. [BMSiG-57904/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VIII GU 453/21, postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2021 r., ogłosił upadłość dłużnika Roberta Sitka, zam.: ul. Henryka Sienkiewicza 9A lok. 30, 17-100 Bielsk Podlaski, PESEL 89010708959, nieprowadzącego działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach, syndykowi na adres: Kudrycze 11a, 16-060 Zabłudów, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 403/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na syndyka wyznaczono Dariusza Popławskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 627). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) - (Dz.Urz.UE.L z dnia 20 maja 2015 r. Nr 141, str. 19 ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu powyższego Rozporządzenia. Przyznano syndykowi Dariuszowi Popławskiemu kwotę 1.000 złotych tytułem zaliczki na koszty postępowania upadłościowego i wypłacono ją ze Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Białymstoku. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie można wnieść do Sądu Okręgowego w Białymstoku, VII Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym należy złożyć w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58340
 • Dodano: 2021-09-16 10:05:54
 • Administrator

Sitek Robert

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58340. Sitek Robert. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 453/21, VIII GUp 403/21. [BMSiG-57904/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VIII GU 453/21, postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2021 r., ogłosił upadłość dłużnika Roberta Sitka, zam.: ul. Henryka Sienkiewicza 9A lok. 30, 17-100 Bielsk Podlaski, PESEL 89010708959, nieprowadzącego działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach, syndykowi na adres: Kudrycze 11a, 16-060 Zabłudów, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 403/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na syndyka wyznaczono Dariusza Popławskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 627). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) - (Dz.Urz.UE.L z dnia 20 maja 2015 r. Nr 141, str. 19 ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu powyższego Rozporządzenia. Przyznano syndykowi Dariuszowi Popławskiemu kwotę 1.000 złotych tytułem zaliczki na koszty postępowania upadłościowego i wypłacono ją ze Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Białymstoku. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie można wnieść do Sądu Okręgowego w Białymstoku, VII Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym należy złożyć w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58340
 • Dodano: 2021-09-16 10:05:57
 • Administrator

Świerzewska Beata

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-09-13. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58341. Świerzewska Beata. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU „of” 228/21, V GUp „of” 248/21. [BMSiG-57901/2021] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 13 września 2021 r. (sygn. akt V GU „of” 228/21): 1. ogłosił upadłość dłużniczki Beaty Świerzewskiej, zamieszkałej w Nidzicy, ul. Traugutta 3/15, 13-000 Nidzica, PESEL 72061612689, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi na adres: al. Władysława Reymonta 12A/15, 01-842 Warszawa, wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, 5. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia, 6. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Tomasza Szadkowskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1263. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 248/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58341
 • Dodano: 2021-09-16 10:06:48
 • Administrator

Świerzewska Beata

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58341. Świerzewska Beata. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU „of” 228/21, V GUp „of” 248/21. [BMSiG-57901/2021] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 13 września 2021 r. (sygn. akt V GU „of” 228/21): 1. ogłosił upadłość dłużniczki Beaty Świerzewskiej, zamieszkałej w Nidzicy, ul. Traugutta 3/15, 13-000 Nidzica, PESEL 72061612689, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi na adres: al. Władysława Reymonta 12A/15, 01-842 Warszawa, wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, 5. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia, 6. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Tomasza Szadkowskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1263. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 248/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58341
 • Dodano: 2021-09-16 10:06:51
 • Administrator

Truszkowski Krzysztof

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2021-08-31. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58342. Truszkowski Krzysztof. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 130/21, V GUp 143/21. [BMSiG-57879/2021] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2021 r., o sygnaturze akt V GU 130/21 (obecnie V GUp 143/21), ogłoszona została upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Krzysztofa Truszkowskiego, zamieszkałego: ul. Kościuszki 13, 69-220 Ośno Lubuskie, PESEL 74122009973. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Anity Pielin (adres do doręczeń: ul. Roosevelta 16/2, 66-400 Gorzów Wlkp.). W związku z powyższym, wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, zgłosili swoje wierzytelności na ręce syndyka na adres: Kancelaria Syndyka Anita Pielin, ul. Roosevelta 16/2, 66-400 Gorzów Wlkp., oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd postanowił, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58342
 • Dodano: 2021-09-16 10:07:34
 • Administrator

Truszkowski Krzysztof

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2021-09-16. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58342. Truszkowski Krzysztof. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 130/21, V GUp 143/21. [BMSiG-57879/2021] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2021 r., o sygnaturze akt V GU 130/21 (obecnie V GUp 143/21), ogłoszona została upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Krzysztofa Truszkowskiego, zamieszkałego: ul. Kościuszki 13, 69-220 Ośno Lubuskie, PESEL 74122009973. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Anity Pielin (adres do doręczeń: ul. Roosevelta 16/2, 66-400 Gorzów Wlkp.). W związku z powyższym, wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, zgłosili swoje wierzytelności na ręce syndyka na adres: Kancelaria Syndyka Anita Pielin, ul. Roosevelta 16/2, 66-400 Gorzów Wlkp., oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd postanowił, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 180/2021 (6325) z dnia 16 września 2021 r. → Pozycja 58342
 • Dodano: 2021-09-16 10:07:38
 • Administrator

Wójcikowski Szymon

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-09-02. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 58344. Wójcikowski Szymon. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 608/21, XII GUp 722/21. [BMSiG-57685/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 2 września 2021 r., w sprawie o sygn. akt XII GU 608/21, ogłosił upadłość Szymona Wójcikowskiego, PESEL 96062401273, zamieszkałego Żorach, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491¹ ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym Ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Sąd wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Lakwy, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 191. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wskazuje się, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania