Informacje

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Birnbaum Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2020-03-31 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17613. Birnbaum Elżbieta. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 39/20 of, VIII GUp 99/20. [BMSiG-17169/2020] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 31.03.2020 r., sygn. akt VIII GU 39/20 of, ogłosił upadłość Elżbiety Birnbaum (PESEL 75030103087), zamieszkałej we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na skutek wniosku własnego dłużnika z dnia 31.01.2020 r., wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Ucińskiej i syndyka w osobie Aleksandry Kozłowskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 733). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy - Prawo upadłościowe, określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 99/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które wnosi się do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydziału Gospodarczego Odwoławczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu. Osoby te powinny jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tym celu wniosek o sporządzenie uzasadnienia w zakresie dotyczącym rozstrzygnięcia jurysdykcyjnego i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem (oraz z opłatą sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego), a termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17613

Dodano: 2020-04-06 10:16:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Birnbaum Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2020-04-06 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17613. Birnbaum Elżbieta. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 39/20 of, VIII GUp 99/20. [BMSiG-17169/2020] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 31.03.2020 r., sygn. akt VIII GU 39/20 of, ogłosił upadłość Elżbiety Birnbaum (PESEL 75030103087), zamieszkałej we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na skutek wniosku własnego dłużnika z dnia 31.01.2020 r., wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Ucińskiej i syndyka w osobie Aleksandry Kozłowskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 733). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy - Prawo upadłościowe, określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 99/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które wnosi się do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydziału Gospodarczego Odwoławczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu. Osoby te powinny jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tym celu wniosek o sporządzenie uzasadnienia w zakresie dotyczącym rozstrzygnięcia jurysdykcyjnego i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem (oraz z opłatą sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego), a termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17613

Dodano: 2020-04-06 10:16:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Bitner Bożena w upadłości likwidacyjnej

2020-03-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17614. Bitner Bożena. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 848/19. [BMSiG-17139/2020] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 848/19: - ogłosił upadłość Bożeny Bitner, zamieszkałej w Bydgoszczy (numer PESEL 49071808863), jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej wyznaczył syndyka Joachima Franz (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 419); - wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nic w postępowaniu upadłościowym na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17614

Dodano: 2020-04-06 10:17:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Bitner Bożena w upadłości likwidacyjnej

2020-04-06 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17614. Bitner Bożena. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 848/19. [BMSiG-17139/2020] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 848/19: - ogłosił upadłość Bożeny Bitner, zamieszkałej w Bydgoszczy (numer PESEL 49071808863), jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej wyznaczył syndyka Joachima Franz (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 419); - wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nic w postępowaniu upadłościowym na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17614

Dodano: 2020-04-06 10:17:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Bocheńska Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2020-03-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17615. Bocheńska Jadwiga. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 4/20, VIII GUp 65/20. [BMSiG-17165/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 2 marca 2020 r., sygn. akt VIII GU 4/20: 1. ogłosił upadłość dłużniczki Jadwigi Bocheńskiej, zamieszkałej: Białowieża 24, 06-100 Pułtusk, PESEL 67051010468, nieprowadzącej działalności gospodarczej 2. wezwał wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni; 3. wezwał wierzycieli upadłej osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczył Sędziego komisarza Wojciecha Orzela oraz syndyka masy upadłości Wiesława Ostrowskiego (nr licencji 85); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazał przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres: Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Adama Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, sygn. akt VIII GUp 65/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17615

Dodano: 2020-04-06 10:18:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Bocheńska Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2020-04-06 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17615. Bocheńska Jadwiga. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 4/20, VIII GUp 65/20. [BMSiG-17165/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 2 marca 2020 r., sygn. akt VIII GU 4/20: 1. ogłosił upadłość dłużniczki Jadwigi Bocheńskiej, zamieszkałej: Białowieża 24, 06-100 Pułtusk, PESEL 67051010468, nieprowadzącej działalności gospodarczej 2. wezwał wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni; 3. wezwał wierzycieli upadłej osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczył Sędziego komisarza Wojciecha Orzela oraz syndyka masy upadłości Wiesława Ostrowskiego (nr licencji 85); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazał przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres: Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Adama Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, sygn. akt VIII GUp 65/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17615

Dodano: 2020-04-06 10:18:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Czaja Irena w upadłości likwidacyjnej

2020-03-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17616. Czaja Irena. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 21/20. [BMSiG-17164/2020] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 19 marca 2020 r., sygn. akt V GU 21/20: I. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużniczki Ireny Czaja, zamieszkałej w Braniewie przy ulicy Przemysłowej 4/a, PESEL 62092201963; II. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; III. określił, że upadła Irena Czaja jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; IV. wezwał wierzycieli upadłej Ireny Czaja, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności; V. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Ireny Czaja, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Beaty Banaszek-Piotrowskiej; VII. wyznaczył syndyka w osobie prawnej: Grant Finance Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Sopocie, wpisaną do KRS pod numer 0000517668 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, nr licencji Prezesa Zarządu Bartłomieja Domagalskiego - 944 i wiceprezesa Zarządu Michała Figura - 815. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą V GUp 29/20. POUCZENIE Od pkt II postanowienia służy zażalenie wierzycielom. W celu złożenia zażalenia należy złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia tego postanowienia, co stanowi warunek dopuszczalności wniesienia zażalenia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko temu wierzycielowi, który zażądał sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. We wniosku o pisemne uzasadnienie postanowienia należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień, zaś dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w MSiG. Wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia postanowienia podlega opłacie stałej w wysokości 100,00 zł. W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17616

Dodano: 2020-04-06 10:18:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Czaja Irena w upadłości likwidacyjnej

2020-04-06 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17616. Czaja Irena. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 21/20. [BMSiG-17164/2020] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 19 marca 2020 r., sygn. akt V GU 21/20: I. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużniczki Ireny Czaja, zamieszkałej w Braniewie przy ulicy Przemysłowej 4/a, PESEL 62092201963; II. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; III. określił, że upadła Irena Czaja jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; IV. wezwał wierzycieli upadłej Ireny Czaja, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności; V. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Ireny Czaja, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Beaty Banaszek-Piotrowskiej; VII. wyznaczył syndyka w osobie prawnej: Grant Finance Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Sopocie, wpisaną do KRS pod numer 0000517668 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, nr licencji Prezesa Zarządu Bartłomieja Domagalskiego - 944 i wiceprezesa Zarządu Michała Figura - 815. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą V GUp 29/20. POUCZENIE Od pkt II postanowienia służy zażalenie wierzycielom. W celu złożenia zażalenia należy złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia tego postanowienia, co stanowi warunek dopuszczalności wniesienia zażalenia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko temu wierzycielowi, który zażądał sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. We wniosku o pisemne uzasadnienie postanowienia należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień, zaś dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w MSiG. Wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia postanowienia podlega opłacie stałej w wysokości 100,00 zł. W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17616

Dodano: 2020-04-06 10:18:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Daniszewska Anna w upadłości likwidacyjnej

2020-03-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17617. Daniszewska Anna. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 496/19. [BMSiG-17195/2020] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 12 marca 2020 r., sygn. akt V GU 496/19, ogłoszono upadłość dłużniczki Anny Daniszewskiej o nr PESEL 79061214460, zamieszkałej w: Klamry 14, 86-200 Chełmno, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie Sędziego Ryszarda Kołodziejskiego, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka w osobie Tomasza Nowakowskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 176). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.U. UE L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu tegoż przepisu. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17617

Dodano: 2020-04-06 10:19:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Daniszewska Anna w upadłości likwidacyjnej

2020-04-06 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17617. Daniszewska Anna. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 496/19. [BMSiG-17195/2020] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 12 marca 2020 r., sygn. akt V GU 496/19, ogłoszono upadłość dłużniczki Anny Daniszewskiej o nr PESEL 79061214460, zamieszkałej w: Klamry 14, 86-200 Chełmno, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie Sędziego Ryszarda Kołodziejskiego, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka w osobie Tomasza Nowakowskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 176). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.U. UE L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu tegoż przepisu. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17617

Dodano: 2020-04-06 10:20:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dymny Sławomir w upadłości likwidacyjnej

2020-03-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17618. Dymny Sławomir. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 101/20, XIX GUp 219/20. [BMSiG-17132/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 12 marca 2020 roku, sygn. akt XVIII GU 101/20, ogłosił upadłość Sławomira Dymnego, zamieszkałego w Błoniu przy ul. Kolejowej 8 (kod pocztowy 05-870), PESEL 69071307599, i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XIX GUp 219/20. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sadów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył na Sędziego komisarza SSR Piotra Pełczyńskiego, a na syndyka Alicję Hnatkowską (numer licencji 779). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, na ręce Sędziego komisarza, podając sygn. akt XIX GUp 219/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17618

Dodano: 2020-04-06 10:20:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dymny Sławomir w upadłości likwidacyjnej

2020-04-06 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17618. Dymny Sławomir. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 101/20, XIX GUp 219/20. [BMSiG-17132/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 12 marca 2020 roku, sygn. akt XVIII GU 101/20, ogłosił upadłość Sławomira Dymnego, zamieszkałego w Błoniu przy ul. Kolejowej 8 (kod pocztowy 05-870), PESEL 69071307599, i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XIX GUp 219/20. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sadów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył na Sędziego komisarza SSR Piotra Pełczyńskiego, a na syndyka Alicję Hnatkowską (numer licencji 779). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, na ręce Sędziego komisarza, podając sygn. akt XIX GUp 219/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17618

Dodano: 2020-04-06 10:20:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Jachimowicz Ewa w upadłości likwidacyjnej

2020-03-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17620. Jachimowicz Ewa. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 10/20, V GUp 23/20. [BMSiG-17127/2020] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia19 marca 2020 r., sygn. akt V GU 10/20: I. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużniczki Ewy Jachimowicz, zamieszkałej w miejscowości Wiktorowo 4/6, 82-335 Gronowo Elbląskie, PESEL 80010613001; II. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; III. określił, że upadła Ewa Jachimowicz jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; IV. wezwał wierzycieli upadłej Ewy Jachimowicz, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności; V. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Ewy Jachimowicz, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Beaty Banaszek-Piotrowskiej; VII. wyznaczył syndyka w osobie prawnej Centrum Doradztwa Restrukturyzacyjnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu, nr KRS 0000658974, z siedzibą w Elblągu przy ul. Zacisze 2, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Cezarego Ciąćkę posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 34. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą V GUp 23/20. POUCZENIE Od pkt II postanowienia służy zażalenie wierzycielom. W celu złożenia zażalenia należy złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia tego postanowienia, co stanowi warunek dopuszczalności wniesienia zażalenia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko temu wierzycielowi, który zażądał sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. We wniosku o pisemne uzasadnienie postanowienia należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień zaś dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w MSiG. Wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia postanowienia podlega opłacie stałej w wysokości 100,00 zł. W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17620

Dodano: 2020-04-06 10:21:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Jachimowicz Ewa w upadłości likwidacyjnej

2020-04-06 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17620. Jachimowicz Ewa. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 10/20, V GUp 23/20. [BMSiG-17127/2020] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia19 marca 2020 r., sygn. akt V GU 10/20: I. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużniczki Ewy Jachimowicz, zamieszkałej w miejscowości Wiktorowo 4/6, 82-335 Gronowo Elbląskie, PESEL 80010613001; II. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; III. określił, że upadła Ewa Jachimowicz jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; IV. wezwał wierzycieli upadłej Ewy Jachimowicz, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności; V. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Ewy Jachimowicz, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Beaty Banaszek-Piotrowskiej; VII. wyznaczył syndyka w osobie prawnej Centrum Doradztwa Restrukturyzacyjnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu, nr KRS 0000658974, z siedzibą w Elblągu przy ul. Zacisze 2, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Cezarego Ciąćkę posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 34. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą V GUp 23/20. POUCZENIE Od pkt II postanowienia służy zażalenie wierzycielom. W celu złożenia zażalenia należy złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia tego postanowienia, co stanowi warunek dopuszczalności wniesienia zażalenia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko temu wierzycielowi, który zażądał sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. We wniosku o pisemne uzasadnienie postanowienia należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień zaś dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w MSiG. Wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia postanowienia podlega opłacie stałej w wysokości 100,00 zł. W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17620

Dodano: 2020-04-06 10:21:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Juszczyk Alfred w upadłości likwidacyjnej

2020-02-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17621. Juszczyk Alfred. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 73/20 of, VI GUp 51/20 of. [BMSiG-17153/2020] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, postanowieniem z dnia 19 lutego 2020 r., sygn. akt VI GU 73/20 of (VI GUp 51/20 of), ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Alfreda Juszczyka, PESEL 36061504096, zamieszkałego: ul. Pokoju nr 12a/2, 43-316 Bielsko-Biała, obejmującą likwidację majątku upadłego; wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Mirosławy Huczek oraz syndyka w osobie Leszka Niedźwieckiego, nr licencji 159. Wzywa się wierzycieli upadłego oraz osoby trzecie, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Określono, że niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała, w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt VI GUp 51/20 of. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17621

Dodano: 2020-04-06 10:22:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Juszczyk Alfred w upadłości likwidacyjnej

2020-04-06 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17621. Juszczyk Alfred. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 73/20 of, VI GUp 51/20 of. [BMSiG-17153/2020] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, postanowieniem z dnia 19 lutego 2020 r., sygn. akt VI GU 73/20 of (VI GUp 51/20 of), ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Alfreda Juszczyka, PESEL 36061504096, zamieszkałego: ul. Pokoju nr 12a/2, 43-316 Bielsko-Biała, obejmującą likwidację majątku upadłego; wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Mirosławy Huczek oraz syndyka w osobie Leszka Niedźwieckiego, nr licencji 159. Wzywa się wierzycieli upadłego oraz osoby trzecie, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Określono, że niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała, w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt VI GUp 51/20 of. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17621

Dodano: 2020-04-06 10:22:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Kaczkowski Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2020-03-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17622. Kaczkowski Grzegorz. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 15/20, V GUp 27/20. [BMSiG-17168/2020] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 19 marca 2020 r., sygn. akt V GU 15/20: I. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Grzegorza Kaczkowskiego, zamieszkałego w Elblągu przy ulicy Stefana Okrzei 38/2, 82-300 Elbląg, PESEL 43103103137; II. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; III. określił, że upadły Grzegorz Kaczkowski jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; IV. wezwał wierzycieli upadłego Grzegorza Kaczkowskiego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności; V. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Grzegorza Kaczkowskiego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Beaty Banaszek-Piotrowskiej; VII. wyznaczył syndyka w osobie Alfonsa Chodzińskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 576. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą V GUp 27/20. POUCZENIE Od pkt II postanowienia służy zażalenie wierzycielom. W celu złożenia zażalenia należy złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia tego postanowienia, co stanowi warunek dopuszczalności wniesienia zażalenia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko temu wierzycielowi, który zażądał sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. We wniosku o pisemne uzasadnienie postanowienia należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień, zaś dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w MSiG. Wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia postanowienia podlega opłacie stałej w wysokości 100,00 zł. W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17622

Dodano: 2020-04-06 10:23:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Kaczkowski Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2020-04-06 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17622. Kaczkowski Grzegorz. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 15/20, V GUp 27/20. [BMSiG-17168/2020] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 19 marca 2020 r., sygn. akt V GU 15/20: I. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Grzegorza Kaczkowskiego, zamieszkałego w Elblągu przy ulicy Stefana Okrzei 38/2, 82-300 Elbląg, PESEL 43103103137; II. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; III. określił, że upadły Grzegorz Kaczkowski jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; IV. wezwał wierzycieli upadłego Grzegorza Kaczkowskiego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności; V. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Grzegorza Kaczkowskiego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Beaty Banaszek-Piotrowskiej; VII. wyznaczył syndyka w osobie Alfonsa Chodzińskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 576. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą V GUp 27/20. POUCZENIE Od pkt II postanowienia służy zażalenie wierzycielom. W celu złożenia zażalenia należy złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia tego postanowienia, co stanowi warunek dopuszczalności wniesienia zażalenia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko temu wierzycielowi, który zażądał sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. We wniosku o pisemne uzasadnienie postanowienia należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień, zaś dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w MSiG. Wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia postanowienia podlega opłacie stałej w wysokości 100,00 zł. W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17622

Dodano: 2020-04-06 10:23:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Kościński Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2020-03-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17623. Kościński Mariusz. Sąd Rejonowy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,sygn. akt V GU 35/20. [BMSiG-17156/2020] Sąd Rejonowy w Elblągu V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 25 marca 2020 r., sygn. akt V GU 35/20: I. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Mariusza Kościńskiego, zamieszkałego w Braniewie przy ul. Kołłątaja 12A, 14-500 Braniewo, PESEL 80032910313; II. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; III. określił, że upadły Mariusz Kościński, jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; IV. wezwał wierzycieli upadłego Mariusza Kościńskiego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności; V. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Mariusza Kościńskiego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Beaty Banaszek-Piotrowskiej; VII. wyznaczył syndyka w osobie prawnej Centrum Doradztwa Restrukturyzacyjnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu, nr KRS 0000658974, z siedzibą w Elblągu przy ul. Zacisze 2, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Cezarego Ciąćkę, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 34. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą V GUp 30/20 . POUCZENIE Od pkt II postanowienia służy zażalenie wierzycielom. W celu złożenia zażalenia należy złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia tego postanowienia, co stanowi warunek dopuszczalności wniesienia zażalenia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko temu wierzycielowi, który zażądał sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. We wniosku o pisemne uzasadnienie postanowienia należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień zaś dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w MSiG. Wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia postanowienia podlega opłacie stałej w wysokości 100,00 zł. W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17623

Dodano: 2020-04-06 10:24:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Kościński Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2020-03-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17623. Kościński Mariusz. Sąd Rejonowy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,sygn. akt V GU 35/20. [BMSiG-17156/2020] Sąd Rejonowy w Elblągu V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 25 marca 2020 r., sygn. akt V GU 35/20: I. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Mariusza Kościńskiego, zamieszkałego w Braniewie przy ul. Kołłątaja 12A, 14-500 Braniewo, PESEL 80032910313; II. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; III. określił, że upadły Mariusz Kościński, jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; IV. wezwał wierzycieli upadłego Mariusza Kościńskiego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności; V. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Mariusza Kościńskiego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Beaty Banaszek-Piotrowskiej; VII. wyznaczył syndyka w osobie prawnej Centrum Doradztwa Restrukturyzacyjnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu, nr KRS 0000658974, z siedzibą w Elblągu przy ul. Zacisze 2, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Cezarego Ciąćkę, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 34. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą V GUp 30/20 . POUCZENIE Od pkt II postanowienia służy zażalenie wierzycielom. W celu złożenia zażalenia należy złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia tego postanowienia, co stanowi warunek dopuszczalności wniesienia zażalenia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko temu wierzycielowi, który zażądał sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. We wniosku o pisemne uzasadnienie postanowienia należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień zaś dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w MSiG. Wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia postanowienia podlega opłacie stałej w wysokości 100,00 zł. W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17623

Dodano: 2020-04-06 10:24:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Kościński Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2020-04-06 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17623. Kościński Mariusz. Sąd Rejonowy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,sygn. akt V GU 35/20. [BMSiG-17156/2020] Sąd Rejonowy w Elblągu V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 25 marca 2020 r., sygn. akt V GU 35/20: I. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Mariusza Kościńskiego, zamieszkałego w Braniewie przy ul. Kołłątaja 12A, 14-500 Braniewo, PESEL 80032910313; II. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; III. określił, że upadły Mariusz Kościński, jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; IV. wezwał wierzycieli upadłego Mariusza Kościńskiego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności; V. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Mariusza Kościńskiego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Beaty Banaszek-Piotrowskiej; VII. wyznaczył syndyka w osobie prawnej Centrum Doradztwa Restrukturyzacyjnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu, nr KRS 0000658974, z siedzibą w Elblągu przy ul. Zacisze 2, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Cezarego Ciąćkę, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 34. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą V GUp 30/20 . POUCZENIE Od pkt II postanowienia służy zażalenie wierzycielom. W celu złożenia zażalenia należy złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia tego postanowienia, co stanowi warunek dopuszczalności wniesienia zażalenia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko temu wierzycielowi, który zażądał sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. We wniosku o pisemne uzasadnienie postanowienia należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień zaś dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w MSiG. Wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia postanowienia podlega opłacie stałej w wysokości 100,00 zł. W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17623

Dodano: 2020-04-06 10:24:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Krupa Robert w upadłości likwidacyjnej

2020-02-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17624. Krupa Robert. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 405/19 of, VI GUp 36/20 of. [BMSiG-17147/2020] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie o sygnaturze akt VI GU 405/19 of (VI GUp 36/20 of), ogłosił upadłość Roberta Krupy, PESEL 74052414290, zamieszkałego: ul. Jutrzenki nr 33/110, 43-300 Bielsko-Biała, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika; wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Mirosławy Huczek oraz syndyka w osobie Renaty Pilch, nr licencji 155. Wzywa się wierzycieli upadłego oraz osoby trzecie, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Określono, że jurysdykcja krajowa Sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała, w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt VI GUp 36/20 of. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17624

Dodano: 2020-04-06 10:25:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Krupa Robert w upadłości likwidacyjnej

2020-04-06 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17624. Krupa Robert. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 405/19 of, VI GUp 36/20 of. [BMSiG-17147/2020] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie o sygnaturze akt VI GU 405/19 of (VI GUp 36/20 of), ogłosił upadłość Roberta Krupy, PESEL 74052414290, zamieszkałego: ul. Jutrzenki nr 33/110, 43-300 Bielsko-Biała, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika; wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Mirosławy Huczek oraz syndyka w osobie Renaty Pilch, nr licencji 155. Wzywa się wierzycieli upadłego oraz osoby trzecie, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Określono, że jurysdykcja krajowa Sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała, w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt VI GUp 36/20 of. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17624

Dodano: 2020-04-06 10:25:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Kubacka Maria w upadłości likwidacyjnej

2020-02-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17625. Kubacka Maria. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 303/19 of, VI GUp 33/20 of. [BMSiG-17137/2020] Syndyk masy upadłości informuje, że postanowieniem Sądu Rejonowego, VI Wydział Gospodarczy w Bielsku-Białej, z dnia 3 lutego 2020 r., została ogłoszona upadłość dłużnika, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Marii Kubackiej, zamieszkałej: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Andrychowska 10/67, PESEL 53012707643, sygn. akt VI GU 303/19 of, obejmująca likwidację majątku upadłej. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Piotra Knapika. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Piotra Lenera, nr licencji 61. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w MSiG, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L2015.141.19). Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała, w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 Prawa Upadłościowego. Postępowanie będzie toczyć się pod sygn. akt VI GUp 33/20 of. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17625

Dodano: 2020-04-06 10:26:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Kubacka Maria w upadłości likwidacyjnej

2020-04-06 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17625. Kubacka Maria. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 303/19 of, VI GUp 33/20 of. [BMSiG-17137/2020] Syndyk masy upadłości informuje, że postanowieniem Sądu Rejonowego, VI Wydział Gospodarczy w Bielsku-Białej, z dnia 3 lutego 2020 r., została ogłoszona upadłość dłużnika, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Marii Kubackiej, zamieszkałej: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Andrychowska 10/67, PESEL 53012707643, sygn. akt VI GU 303/19 of, obejmująca likwidację majątku upadłej. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Piotra Knapika. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Piotra Lenera, nr licencji 61. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w MSiG, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L2015.141.19). Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała, w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 Prawa Upadłościowego. Postępowanie będzie toczyć się pod sygn. akt VI GUp 33/20 of. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17625

Dodano: 2020-04-06 10:26:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Lewanowicz Piotr w upadłości likwidacyjnej

2020-03-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17626. Lewanowicz Piotr. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 16/20, V GUp 28/20. [BMSiG-17123/2020] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 19 marca 2020 r., sygn. akt V GU 16/20: I. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Piotra Lewanowicza, zamieszkałego w miejscowości Marwald 56, 14-120 Marwald, gmina Dąbrówno, powiat ostródzki, PESEL 71031006114; II. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; III. określił, że upadły Piotr Lewanowicz jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; IV. wezwał wierzycieli upadłego Piotra Lewanowicza, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności; V. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Piotra Lewanowicza, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Beaty Banaszek-Piotrowskiej; VII. wyznaczył syndyka masy upadłości Marię Wiktorowicz nr licencji 1360. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą V GUp 28/20. POUCZENIE Od pkt II postanowienia służy zażalenie wierzycielom. W celu złożenia zażalenia należy złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia tego postanowienia, co stanowi warunek dopuszczalności wniesienia zażalenia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko temu wierzycielowi, który zażądał sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. We wniosku o pisemne uzasadnienie postanowienia należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień zaś dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w MSiG. Wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia postanowienia podlega opłacie stałej w wysokości 100,00 zł. W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17626

Dodano: 2020-04-06 10:27:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Lewanowicz Piotr w upadłości likwidacyjnej

2020-04-06 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17626. Lewanowicz Piotr. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 16/20, V GUp 28/20. [BMSiG-17123/2020] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 19 marca 2020 r., sygn. akt V GU 16/20: I. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Piotra Lewanowicza, zamieszkałego w miejscowości Marwald 56, 14-120 Marwald, gmina Dąbrówno, powiat ostródzki, PESEL 71031006114; II. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; III. określił, że upadły Piotr Lewanowicz jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; IV. wezwał wierzycieli upadłego Piotra Lewanowicza, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności; V. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Piotra Lewanowicza, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Beaty Banaszek-Piotrowskiej; VII. wyznaczył syndyka masy upadłości Marię Wiktorowicz nr licencji 1360. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą V GUp 28/20. POUCZENIE Od pkt II postanowienia służy zażalenie wierzycielom. W celu złożenia zażalenia należy złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia tego postanowienia, co stanowi warunek dopuszczalności wniesienia zażalenia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko temu wierzycielowi, który zażądał sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. We wniosku o pisemne uzasadnienie postanowienia należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień zaś dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w MSiG. Wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia postanowienia podlega opłacie stałej w wysokości 100,00 zł. W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17626

Dodano: 2020-04-06 10:27:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Mazgaj Maria w upadłości likwidacyjnej

2020-03-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17627. Mazgaj Maria. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 83/20 of, VI GUp 80/20 of. [BMSiG-17134/2020] Syndyk masy upadłości informuje, że postanowieniem Sądu Rejonowego, VI Wydział Gospodarczy w Bielsku-Białej, z dnia 16 marca 2020 r., została ogłoszona upadłość dłużnika, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Marii Mazgaj, zamieszkałej: 43-354 Czaniec, ul. Lazurowa 11, PESEL 54011019043, sygn. akt VI GU 83/20 of, obejmująca likwidację majątku upadłej. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Mirosławę Huczek. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Piotra Lenera, nr licencji 61. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w MSiG, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L2015.141.19). Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała, w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 Prawa Upadłościowego. Postępowanie będzie toczyć się pod sygn. akt VI GUp 80/20 of. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17627

Dodano: 2020-04-06 10:28:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Mazgaj Maria w upadłości likwidacyjnej

2020-04-06 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17627. Mazgaj Maria. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 83/20 of, VI GUp 80/20 of. [BMSiG-17134/2020] Syndyk masy upadłości informuje, że postanowieniem Sądu Rejonowego, VI Wydział Gospodarczy w Bielsku-Białej, z dnia 16 marca 2020 r., została ogłoszona upadłość dłużnika, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Marii Mazgaj, zamieszkałej: 43-354 Czaniec, ul. Lazurowa 11, PESEL 54011019043, sygn. akt VI GU 83/20 of, obejmująca likwidację majątku upadłej. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Mirosławę Huczek. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Piotra Lenera, nr licencji 61. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w MSiG, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L2015.141.19). Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała, w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 Prawa Upadłościowego. Postępowanie będzie toczyć się pod sygn. akt VI GUp 80/20 of. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17627

Dodano: 2020-04-06 10:28:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Płocka Joanna w upadłości likwidacyjnej

2020-03-31 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17628. Płocka Joanna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 45/20 of, VIII GUp 100/20. [BMSiG-17162/2020] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 31.03.2020 r., sygn. akt VIII GU 45/20 of, ogłosił upadłość Joanny Płockiej (PESEL 75080507701), zamieszkałej we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na skutek wniosku własnego dłużnika z dnia 6.02.2020 r., wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Ucińskiej i syndyka w osobie Aleksandry Kozłowskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 733). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy - Prawo upadłościowe, określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 100/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które wnosi się do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydziału Gospodarczego Odwoławczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu. Osoby te powinny jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tym celu wniosek o sporządzenie uzasadnienia w zakresie dotyczącym rozstrzygnięcia jurysdykcyjnego i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem (oraz z opłatą sądową w kwocie 100,00 zł - pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego), a termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17628

Dodano: 2020-04-06 10:29:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Płocka Joanna w upadłości likwidacyjnej

2020-04-06 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17628. Płocka Joanna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 45/20 of, VIII GUp 100/20. [BMSiG-17162/2020] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 31.03.2020 r., sygn. akt VIII GU 45/20 of, ogłosił upadłość Joanny Płockiej (PESEL 75080507701), zamieszkałej we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na skutek wniosku własnego dłużnika z dnia 6.02.2020 r., wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Ucińskiej i syndyka w osobie Aleksandry Kozłowskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 733). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy - Prawo upadłościowe, określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 100/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które wnosi się do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydziału Gospodarczego Odwoławczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu. Osoby te powinny jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tym celu wniosek o sporządzenie uzasadnienia w zakresie dotyczącym rozstrzygnięcia jurysdykcyjnego i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem (oraz z opłatą sądową w kwocie 100,00 zł - pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego), a termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17628

Dodano: 2020-04-06 10:29:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Sobociński Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2020-03-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17629. Sobociński Łukasz. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 14/20. [BMSiG-17159/2020] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 19 marca 2020 r., sygn. akt V GU 14/20: I. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Łukasza Sobocińskiego, zamieszkałego w Działdowie przy ulicy Leśnej 11a/3, 13-200 Działdowo, PESEL 88070308455; II. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; III. określił, że upadły Łukasz Sobociński jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; IV. wezwał wierzycieli upadłego Łukasza Sobocińskiego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności; V. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Łukasza Sobocińskiego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Beaty Banaszek-Piotrowskiej; VII. wyznaczył syndyka w osobie prawnej: Grant Finance Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Sopocie, wpisaną do KRS pod numer 0000517668 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, nr licencji Prezesa Zarządu Bartłomieja Domagalskiego - 944 i wiceprezesa Zarządu Michała Figura - 815. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą V GUp 26/20. POUCZENIE Od pkt II postanowienia służy zażalenie wierzycielom. W celu złożenia zażalenia należy złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia tego postanowienia, co stanowi warunek dopuszczalności wniesienia zażalenia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko temu wierzycielowi, który zażądał sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. We wniosku o pisemne uzasadnienie postanowienia należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień, zaś dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w MSiG. Wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia postanowienia podlega opłacie stałej w wysokości 100,00 zł. W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17629

Dodano: 2020-04-06 10:30:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Sobociński Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2020-04-06 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17629. Sobociński Łukasz. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 14/20. [BMSiG-17159/2020] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 19 marca 2020 r., sygn. akt V GU 14/20: I. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Łukasza Sobocińskiego, zamieszkałego w Działdowie przy ulicy Leśnej 11a/3, 13-200 Działdowo, PESEL 88070308455; II. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; III. określił, że upadły Łukasz Sobociński jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; IV. wezwał wierzycieli upadłego Łukasza Sobocińskiego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności; V. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Łukasza Sobocińskiego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Beaty Banaszek-Piotrowskiej; VII. wyznaczył syndyka w osobie prawnej: Grant Finance Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Sopocie, wpisaną do KRS pod numer 0000517668 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, nr licencji Prezesa Zarządu Bartłomieja Domagalskiego - 944 i wiceprezesa Zarządu Michała Figura - 815. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą V GUp 26/20. POUCZENIE Od pkt II postanowienia służy zażalenie wierzycielom. W celu złożenia zażalenia należy złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia tego postanowienia, co stanowi warunek dopuszczalności wniesienia zażalenia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko temu wierzycielowi, który zażądał sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. We wniosku o pisemne uzasadnienie postanowienia należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień, zaś dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w MSiG. Wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia postanowienia podlega opłacie stałej w wysokości 100,00 zł. W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17629

Dodano: 2020-04-06 10:30:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Szulaczuk Monika w upadłości likwidacyjnej

2020-03-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17630. Szulaczuk Monika. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 8/20, V GUp 22/20. [BMSiG-17174/2020] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 19 marca 2020 r., sygn. akt V GU 8/20: I. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużniczki Moniki Szulaczuk zamieszkałej w Elblągu przy ul. Osiedle Marynarzy 11, 82-300 Elbląg, PESEL 77042219604; II. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; III. określił, że upadła Monika Szulaczuk jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; IV. wezwał wierzycieli upadłej Moniki Szulaczuk, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności; V. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Moniki Szulaczuk, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Beaty Banaszek-Piotrowskiej; VII. wyznaczył syndyka w osobie Bernarda Walkowiaka posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 456. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą V GUp 22/20. POUCZENIE Od pkt II postanowienia służy zażalenie wierzycielom. W celu złożenia zażalenia należy złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia tego postanowienia, co stanowi warunek dopuszczalności wniesienia zażalenia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko temu wierzycielowi, który zażądał sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. We wniosku o pisemne uzasadnienie postanowienia należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień zaś dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w MSiG. Wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia postanowienia podlega opłacie stałej w wysokości 100,00 zł. W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17630

Dodano: 2020-04-06 10:31:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Szulaczuk Monika w upadłości likwidacyjnej

2020-04-06 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17630. Szulaczuk Monika. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 8/20, V GUp 22/20. [BMSiG-17174/2020] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 19 marca 2020 r., sygn. akt V GU 8/20: I. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużniczki Moniki Szulaczuk zamieszkałej w Elblągu przy ul. Osiedle Marynarzy 11, 82-300 Elbląg, PESEL 77042219604; II. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; III. określił, że upadła Monika Szulaczuk jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; IV. wezwał wierzycieli upadłej Moniki Szulaczuk, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności; V. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Moniki Szulaczuk, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Beaty Banaszek-Piotrowskiej; VII. wyznaczył syndyka w osobie Bernarda Walkowiaka posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 456. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą V GUp 22/20. POUCZENIE Od pkt II postanowienia służy zażalenie wierzycielom. W celu złożenia zażalenia należy złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia tego postanowienia, co stanowi warunek dopuszczalności wniesienia zażalenia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko temu wierzycielowi, który zażądał sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. We wniosku o pisemne uzasadnienie postanowienia należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień zaś dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w MSiG. Wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia postanowienia podlega opłacie stałej w wysokości 100,00 zł. W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17630

Dodano: 2020-04-06 10:31:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Śliwińska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2020-03-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17631. Śliwińska Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 87/20, XVIII GUp 84/20 [BMSiG-17135/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 12 marca 2020 roku, sygn. akt XVIII GU 87/20, ogłosił upadłość Katarzyny Śliwińskiej, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Warszawskiej 17/6 (kod pocztowy 02-495) PESEL 79052208629, i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XVIII GUp 84/20. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sadów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postepowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył na Sędziego komisarza SSR Annę Walenciak, a na syndyka Alicję Hnatkowską (numer licencji 779). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, na ręce Sędziego komisarza, podając sygn. akt XVIII GUp 84/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17631

Dodano: 2020-04-06 10:32:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Śliwińska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2020-04-06 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17631. Śliwińska Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 87/20, XVIII GUp 84/20 [BMSiG-17135/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 12 marca 2020 roku, sygn. akt XVIII GU 87/20, ogłosił upadłość Katarzyny Śliwińskiej, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Warszawskiej 17/6 (kod pocztowy 02-495) PESEL 79052208629, i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XVIII GUp 84/20. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sadów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postepowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył na Sędziego komisarza SSR Annę Walenciak, a na syndyka Alicję Hnatkowską (numer licencji 779). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, na ręce Sędziego komisarza, podając sygn. akt XVIII GUp 84/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17631

Dodano: 2020-04-06 10:32:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Tryniecka-Plutka Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17632. Tryniecka-Plutka Agnieszka. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 379/19 of, VI GUp 60/20 of. [BMSiG-17130/2020] Syndyk masy upadłości informuje, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 26 lutego 2020 r. została ogłoszona upadłość dłużnika, osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej Agnieszki Trynieckiej-Plutki, zamieszkałej: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Zgody 3/9, PESEL 74122613286, sygn. akt VI GU 379/19 of, obejmującą likwidację majątku upadłego. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Piotra Knapika. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Piotra Lenera nr licencji 61. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w MSiG, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L2015.141.19). Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 Prawa Upadłościowego. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 60/20 of. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17632

Dodano: 2020-04-06 10:33:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Tryniecka-Plutka Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2020-04-06 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17632. Tryniecka-Plutka Agnieszka. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 379/19 of, VI GUp 60/20 of. [BMSiG-17130/2020] Syndyk masy upadłości informuje, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 26 lutego 2020 r. została ogłoszona upadłość dłużnika, osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej Agnieszki Trynieckiej-Plutki, zamieszkałej: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Zgody 3/9, PESEL 74122613286, sygn. akt VI GU 379/19 of, obejmującą likwidację majątku upadłego. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Piotra Knapika. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Piotra Lenera nr licencji 61. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w MSiG, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L2015.141.19). Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 Prawa Upadłościowego. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 60/20 of. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17632

Dodano: 2020-04-06 10:33:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Tuzik Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2020-03-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17633. Tuzik Agnieszka. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 13/20, V GUp 25/20. [BMSiG-17120/2020] Sąd Rejonowy w Elblągu V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 19 marca 2020 r., sygn. akt V GU 13/20: I. ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku dłużniczki Agnieszki Tuzik, zamieszkałej w miejscowości Drulity 24/2 14-400 Pasłęk, PESEL 80112810904; II. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; III. określić, że upadła Agnieszka Tuzik jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; IV. wezwać wierzycieli upadłej Agnieszki Tuzik, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Agnieszki Tuzik, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Beaty Banaszek-Piotrowskiej; VII. wyznaczyć syndyka w osobie prawnej Grant Finance Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Sopocie, wpisaną do KRS pod numer 0000517668 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, nr licencji Prezesa Zarządu Bartłomieja Domagalskiego 944 i wiceprezesa Zarządu Michała Figura 815. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą V GUp 25/20. POUCZENIE Od pkt II postanowienia służy zażalenie wierzycielom. W celu złożenia zażalenia należy złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia tego postanowienia, co stanowi warunek dopuszczalności wniesienia zażalenia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko temu wierzycielowi, który zażądał sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. We wniosku o pisemne uzasadnienie postanowienia należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień zaś dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w MSiG. Wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia postanowienia podlega opłacie stałej w wysokości 100,00 zł. W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17633

Dodano: 2020-04-06 10:35:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Tuzik Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2020-04-06 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17633. Tuzik Agnieszka. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 13/20, V GUp 25/20. [BMSiG-17120/2020] Sąd Rejonowy w Elblągu V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 19 marca 2020 r., sygn. akt V GU 13/20: I. ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku dłużniczki Agnieszki Tuzik, zamieszkałej w miejscowości Drulity 24/2 14-400 Pasłęk, PESEL 80112810904; II. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; III. określić, że upadła Agnieszka Tuzik jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; IV. wezwać wierzycieli upadłej Agnieszki Tuzik, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Agnieszki Tuzik, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Beaty Banaszek-Piotrowskiej; VII. wyznaczyć syndyka w osobie prawnej Grant Finance Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Sopocie, wpisaną do KRS pod numer 0000517668 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, nr licencji Prezesa Zarządu Bartłomieja Domagalskiego 944 i wiceprezesa Zarządu Michała Figura 815. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą V GUp 25/20. POUCZENIE Od pkt II postanowienia służy zażalenie wierzycielom. W celu złożenia zażalenia należy złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia tego postanowienia, co stanowi warunek dopuszczalności wniesienia zażalenia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko temu wierzycielowi, który zażądał sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. We wniosku o pisemne uzasadnienie postanowienia należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień zaś dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w MSiG. Wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia postanowienia podlega opłacie stałej w wysokości 100,00 zł. W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17633

Dodano: 2020-04-06 10:35:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Walawender Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2020-03-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17634. Walawender Magdalena. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 1/20 of, VI GUp 66/20 of. [BMSiG-17128/2020] Syndyk masy upadłości informuje, że postanowieniem Sądu Rejonowego, VI Wydział Gospodarczy w Bielsku-Białej, z dnia 4 marca 2020 r., została ogłoszona upadłość dłużnika, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Magdaleny Walawender, zamieszkałej: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Malczewskiego 19/54, PESEL 59032803985, sygn. akt VI GU 1/20 of, obejmująca likwidację majątku upadłej. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Piotra Knapika. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Piotra Lenera, nr licencji 61. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w MSiG, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L2015.141.19). Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała, w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego. Postępowanie będzie toczyć się pod sygn. akt VI GUp 66/20 of. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17634

Dodano: 2020-04-06 10:35:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Walawender Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2020-04-06 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17634. Walawender Magdalena. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 1/20 of, VI GUp 66/20 of. [BMSiG-17128/2020] Syndyk masy upadłości informuje, że postanowieniem Sądu Rejonowego, VI Wydział Gospodarczy w Bielsku-Białej, z dnia 4 marca 2020 r., została ogłoszona upadłość dłużnika, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Magdaleny Walawender, zamieszkałej: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Malczewskiego 19/54, PESEL 59032803985, sygn. akt VI GU 1/20 of, obejmująca likwidację majątku upadłej. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Piotra Knapika. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Piotra Lenera, nr licencji 61. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w MSiG, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L2015.141.19). Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała, w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego. Postępowanie będzie toczyć się pod sygn. akt VI GUp 66/20 of. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17634

Dodano: 2020-04-06 10:36:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Waszak Ilona w upadłości likwidacyjnej

2020-03-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17635. Waszak Ilona. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 10/20, V GUp 51/20. [BMSiG-17203/2020] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie o sygn. akt V GU 10/20, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika: Ilony Waszak, zamieszkałej pod adresem: ul. Podchorążych 8a/17, 87-100 Toruń, PESEL 88090210226, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie sędziego Stanisława Dziurlikowskiego, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń; 3. wyznaczyć syndyka w osobie Anny Grudzień-Kurpiewskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 662); 4. wezwać wierzycieli upadłej Ilony Waszak do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Ilony Waszak, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 6. stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym; 7. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążyć dłużnika. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt V GUp 51/20. POUCZENIE Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17635

Dodano: 2020-04-06 10:36:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Waszak Ilona w upadłości likwidacyjnej

2020-04-06 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17635. Waszak Ilona. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 10/20, V GUp 51/20. [BMSiG-17203/2020] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie o sygn. akt V GU 10/20, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika: Ilony Waszak, zamieszkałej pod adresem: ul. Podchorążych 8a/17, 87-100 Toruń, PESEL 88090210226, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie sędziego Stanisława Dziurlikowskiego, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń; 3. wyznaczyć syndyka w osobie Anny Grudzień-Kurpiewskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 662); 4. wezwać wierzycieli upadłej Ilony Waszak do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Ilony Waszak, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 6. stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym; 7. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążyć dłużnika. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt V GUp 51/20. POUCZENIE Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17635

Dodano: 2020-04-06 10:36:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Sokołowski Roman w upadłości likwidacyjnej

2020-04-06 Obwieszczenie o zatwierdzeniu układu

Poz. 17636. Sokołowski Roman. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 66/19 of. [BMSiG-17173/2020] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, działając w postępowaniu upadłościowym Romana Sokołowskiego, numer PESEL 41112406719, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanowieniem z 31 marca 2020 r., sygn. akt VIII GUp 66/19 of, w trybie przepisów (w redakcji sprzed 24 marca 2020 r.) art. 49123 Prawa upadłościowego w zw. z art. 266f Prawa upadłościowego w zw. z art. 164 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 119 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, zatwierdził układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 4 lutego 2020 r., zawarty pomiędzy upadłym Romanem Sokołowskim a Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. F. Stefczyka z siedzibą w Gdyni (poz. 1 na liście wierzytelności) jako jedynym wierzycielem uczestniczącym w postępowaniu, polegający na: 1) jednorazowej spłacie, w całości, wierzytelności głównej, uznanej wierzycielowi w całości, to jest w kwocie 25.116,80 złotych, w II kategorii zaspokajania, na liście wierzytelności pod pozycją 1, zgodnie ze zgłoszeniem wierzytelności, w terminie 10 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, 2) jednorazowej spłacie umorzonych o 20%, to jest o 1.847,77 złotych, do kwoty 7.391,08 złotych, sumy odsetek uznanych wierzycielowi pod pozycją 1 na liście wierzytelności, w kwocie 9.238,85 złotych, w III kategorii zaspokajania, w terminie 10 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, 3) jednorazowej spłacie, w całości, wierzytelności stanowiących koszty sądowe, egzekucyjne i związane z dochodzeniem wierzytelności, uznanych wierzycielowi pod pozycją 1 na liście wierzytelności, zgodnie ze zgłoszeniem wierzytelności w całości, to jest w kwocie 3.629,58 zł, w II kategorii zaspokajania, w terminie 10 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, 4) umorzeniu w całości odsetek niepodlegających zgłoszeniu na listę wierzytelności za okres od daty ogłoszenia do daty wykonania układu oraz innych ewentualnie istniejących, a niewskazanych przez wierzyciela roszczeń lub wierzytelności wobec upadłego; ogółem, do wypłaty dla wierzyciela przypada kwota 36.137,46 zł płatna w terminie 10 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu; ponadto układ przewiduje, że spłata wierzytelności zostanie dokonana z pożyczki udzielonej Upadłemu przez Agnieszkę Kołek w kwocie 45.000,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych), której oświadczenie, zgodnie z art. 158 Prawa restrukturyzacyjnego, dołączone zostało do karty propozycji układowych, a udzielona pożyczka zostanie zabezpieczona hipotecznie przez syndyka Janusza Grzechnika, za zgodą Sędziego komisarza, na nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości stanowiącej nieruchomość położoną w Oleśnicy przy ulicy Stefana Żeromskiego 9A/11, nr Księgi Wieczystej WR1E/00089575/2, do kwoty 70.000 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych), po wpłacie umówionej przez pożyczkodawcę, na rachunek syndyka, kwoty 45.000 zł; nadzorcą wykonania układu ustanowiono syndyka Janusza Grzechnika (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 184). Na postanowienie przysługuje zażalenie, które wnosi się w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 49123 Prawa upadłościowego w zw. z art. 266f Prawa upadłościowego w zw. z art. 165 ust. 7 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 164 ust. 5 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 199 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 201 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 455 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego (w redakcji sprzed 24 marca 2020 r.)). Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W tym miejscu Sąd zawiadamia również, że w trybie art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego w zw. z art. 229 Prawa upadłościowego w zw. z art. 357 § 6 k.p.c. odstąpiono od uzasadnienia postanowienia, które odpowiada oczekiwaniom wyrażonym do protokołu zgromadzenia wierzycieli przez upadłego, jedynego wierzyciela, syndyka i Agnieszkę Kołek. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17636

Dodano: 2020-04-06 10:37:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Bartoszewicz Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2020-04-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17637. Bartoszewicz Katarzyna. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Pólnoc w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 5/19. [BMSiG-17187/2020] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Bartoszewicz (sygn. akt VI GUp 5/19), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia, że: - dnia 28 maja 2019 roku została sporządzona przez syndyka lista wierzytelności upadłej Katarzyny Bartoszewicz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, i w dniu 29 maja 2019 r. przekazana Sędziemu Komisarzowi; - dnia 5 września 2019 roku została sporządzona przez syndyka uzupełniająca lista wierzytelności upadłej Katarzyny Bartoszewicz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, i w dniu 18 września 2019 roku przekazana Sędziemu Komisarzowi; - w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o złożeniu listy wierzytelności, wierzyciel może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista wierzytelności nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Listę wierzytelności i uzupełniającą listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, każdy zainteresowany. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17637

Dodano: 2020-04-06 10:37:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Borsuk-Zych Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2020-04-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17638. Borsuk-Zych Katarzyna. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 96/18. [BMSiG-17152/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Borsuk-Zych, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VI GUp 96/18, dnia 20 marca 2020 r. została sporządzona przez syndyka lista wierzytelności i w dniu 23 marca 2020 r. przekazana Sędziemu komisarzowi Listę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie VI Wydziału Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” wnieść sprzeciw zgodnie z art. 256 i 257 w zw. z art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17638

Dodano: 2020-04-06 10:37:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Ciarka Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2020-04-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17639. Ciarka Magdalena. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 213/19. [BMSiG-17124/2020] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Magdaleny Ciarka PESEL 71060405788, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 213/19, została złożona lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Referatu Upadłości VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5. W terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17639

Dodano: 2020-04-06 10:37:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Drózd Dawid w upadłości likwidacyjnej

2020-04-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17640. Drózd Dawid. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 566/19. [BMSiG-17151/2020] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym upadłego Dawida Drózda, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 82072101993, zam.: Stalowa Wola, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 566/19, zawiadamia, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi główną listę wierzytelności. Każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 pr. up.) może przeglądać listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu głównej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17640

Dodano: 2020-04-06 10:38:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Duszewska Maria w upadłości likwidacyjnej

2020-04-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17641. Duszewska Maria. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1068/19 [BMSiG-17121/2020] Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 Prawa upadłościowego została sporządzona i w dniu 11 lutego 2020 r. złożona Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Marii Duszewskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności ze wskazaniem sygnatury akt XVIII GUp 1068/19. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17641

Dodano: 2020-04-06 10:38:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Dziedzianowicz Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2020-04-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17642. Dziedzianowicz Stanisław. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 120/19. [BMSiG-17191/2020] Sędzia-komisarz w postępowaniu upadłościowym Stanisława Dziedzianowicza, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 120/19) zawiadamia, iż została złożona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności i uzupełniająca lista wierzytelności, które zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, p. 205, i w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17642

Dodano: 2020-04-06 10:38:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Fornal-Setla Bernadeta w upadłości likwidacyjnej

2020-04-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17643. Fornal-Setla Bernadeta. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 93/19. [BMSiG-17125/2020] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Bernadety Fornal-Setla, PESEL 82101201782, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 93/19, została złożona lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Referatu Upadłości VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5. W terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17643

Dodano: 2020-04-06 10:38:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Jonatowska Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2020-04-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17644. Jonatowska Krystyna. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 127/19. [BMSiG-17185/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Krystyny Jonatowskiej, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 127/19), zawiadamia, iż została złożona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, p. 205, i w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17644

Dodano: 2020-04-06 10:39:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Jurewicz Wiktoria w upadłości likwidacyjnej

2020-04-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17645. Jurewicz Wiktoria. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 397/18. [BMSiG-17140/2020] Syndyk postępowania upadłościowego dłużnika Wiktorii Jurewicz (PESEL 93032807709), będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, zawiadamia, że przedstawił do akt sprawy upadłościowej II uzupełniającą listę wierzytelności sporządzoną na piśmie w dniu 31.03.2020 r. Mając na względzie powyższe syndyk poucza, iż wierzycielom upadłego przysługuje sprzeciw, co do nieuznania własnej wierzytelności, jak też co do uznania wierzytelności innego wierzyciela lub wierzycieli. Sprzeciw taki należy złożyć w terminie dwóch tygodni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, 44-101 Gliwice, Sędzia komisarz Sędzia Małgorzata Popiół, ul. Powstańców Warszawy 23, z powołaniem się na sygnaturę akt XII GUp 397/18. W zakreślonym wyżej terminie przysługuje także sprzeciw upadłemu, o ile treść uzupełniającej listy wierzytelności nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2016 r. Ponadto syndyk informuje, że z przedmiotową uzupełniającą listą wierzytelności można zapoznać się w sekretariacie XII Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Gliwicach, adres jak wyżej. Ze względu na panujące obecnie zagrożenie epidemiologiczne, strony zainteresowane mogą zapoznać się z listą wierzytelności po wysłaniu zapytania o udostępnienie dokumentu na adres e-mail: info@kubiczekm.com Marcin Mirosław Kubiczek (kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 244) MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17645

Dodano: 2020-04-06 10:39:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Karamuz Wiesława w upadłości likwidacyjnej

2020-04-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17646. Karamuz Wiesława. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 160/19. [BMSiG-17182/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Wiesławy Karamuz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 160/19), zawiadamia, że została złożona w dniu 28 lutego 2020 r. przez syndyka lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń, p. 205. W terminie 2 tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17646

Dodano: 2020-04-06 10:39:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Kruczek Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2020-04-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17647. Kruczek Katarzyna. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 171/19 of. [BMSiG-17211/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Kruczek, numer PESEL 80042918480, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 171/19 of), ogłasza że sporządzona została lista wierzytelności (poz. 1-2, Zw 1-2), przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi 18 lutego 2020 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Ozimskiej 60A. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17647

Dodano: 2020-04-06 10:39:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Krzemińska Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2020-04-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17648. Krzemińska Jadwiga. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 162/19. [BMSiG-17229/2020] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 162/19, dotyczącej upadłości Jadwigi Krzemińskiej, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile lista nie jest zgodna z jej wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17648

Dodano: 2020-04-06 10:39:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Linowska Danuta w upadłości likwidacyjnej

2020-04-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17649. Linowska Danuta. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 32/19. [BMSiG-17218/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Danuty Linowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 32/19), zawiadamia, że w dniu 13 lutego 2020 roku została złożona przez syndyka uzupełniająca lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń, p. 205. W terminie 2 tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17649

Dodano: 2020-04-06 10:40:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Lubowicki Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2020-04-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17650. Lubowicki Tomasz. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 130/19. [BMSiG-17118/2020] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Tomasza Lubowickiego, sygn. akt VI GUp 130/19. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 11A, pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17650

Dodano: 2020-04-06 10:40:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Majewska Renata w upadłości likwidacyjnej

2020-04-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17651. Majewska Renata. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 110/19 „of”. [BMSiG-17201/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Renaty Majewskiej, sygn. akt VII GUp 110/19 „of”, ogłasza, że w dniu 3 marca 2020 r. syndyk złożył szóste uzupełnienie listy wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17651

Dodano: 2020-04-06 10:40:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Michałowski Marcin Usługi Rolnicze w upadłości likwidacyjnej

2020-04-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17652. Michałowski Marcin prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Michałowski Marcin Usługi Rolnicze w upadłości w Zwartówku. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 190/17/KK. [BMSiG-17145/2020] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Marcina Michałowskiego osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Michałowski Marcin Usługi Rolnicze w upadłości, Zwartówko 18, 84-210 Choczewo, sygn. akt VI GUp 190/17/KK, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i przekazaniu Sędziemu Komisarzowi w dniu 6 marca 2020 r. listy wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, bądź w przypadku odmowy uznania wierzytelności, o możliwości złożenia sprzeciwu przez każdego, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17652

Dodano: 2020-04-06 10:41:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Mikołajczak Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2020-04-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17653. Mikołajczak Dariusz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 382/19. [BMSiG-17144/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Dariusza Mikołajczaka, nieprowadzącego działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 382/19 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 21 lutego 2020 r. Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17653

Dodano: 2020-04-06 10:41:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Murek Barbara w upadłości likwidacyjnej

2020-04-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17654. Murek Barbara. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 323/19. [BMSiG-17216/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Barbary Murek, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie XV GUp 323/19 sporządzona została przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 3 marca 2020 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17654

Dodano: 2020-04-06 10:41:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Nowakowski Włodzimierz Zygmunt w upadłości likwidacyjnej

2020-04-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17655. Nowakowski Wojciech. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 951/19. [BMSiG-17163/2020] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sędzia Komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Wojciecha Nowakowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XVIII GUp 951/19), syndyk sporządził i w dniu 7 stycznia 2020 r. przekazał Sędziemu Komisarzowi główną listę wierzytelności. Główną listę wierzytelności może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.). Każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p.u. w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosić do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17655

Dodano: 2020-04-06 10:42:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Piros Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2020-04-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17656. Piros Magdalena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1010/19. [BMSiG-17213/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż zgodnie z treścią art. 255 ust. 2 Prawa upadłościowego w dniu 25 lutego 2020 r. syndyk masy upadłości Magdaleny Piros (PESEL 76050611242), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XVIII GUp 1010/19), złożył Sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sekretariacie XVIII Wydziału Gospodarczego ds., Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 100A, kod pocztowy 00-454, w godzinach pracy Sądu. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniem. Sprzeciwy do listy wierzytelności adresowane do sędziego komisarza można składać do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygn. akt XVIII GUp 1010/19. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17656

Dodano: 2020-04-06 10:42:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Różek Adam w upadłości likwidacyjnej

2020-04-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17657. Różek Adam. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 200/19. [BMSiG-17141/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Adama Różek, nieprowadzącego działalności gospodarcze,j ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 200/19 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniach 17 grudnia 2019 r. oraz 6 lutego 2020 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17657

Dodano: 2020-04-06 10:42:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Sawicki Henryk w upadłości likwidacyjnej

2020-04-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17658. Sawicki Henryk. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 151/19 of. [BMSiG-17221/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Henryka Sawickiego, zamieszkałego: 49-200 Grodków, ul. Morcinka 15/10 (PESEL 60120508590) - sygn. akt V GUp 151/19 of, ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności upadłego, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, przy ulicy Ozimskiej nr 60a, i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia o tym wnieść przeciwko niej sprzeciw, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17658

Dodano: 2020-04-06 10:42:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Antoni Taglewski Firma Produkcyjna TAGMET Export-Import w upadłości likwidacyjnej

2020-04-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17659. Taglewski Antoni prowadzący działaność gospodarczą pod nazwą Firma Produkcyjna Tagmet Export-Import Antoni Taglewski w Małgorzatowie. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 25/19. [BMSiG-17214/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Antoniego Taglewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Produkcyjna Tagmet Export-Import w upadłości w Małgorzatowie (sygn. akt V GUp 25/19) zawiadamia, że w dniu 17 stycznia 2020 roku została złożona przez syndyka lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń, p. 205. W terminie 2 tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17659

Dodano: 2020-04-06 10:43:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

TWOJA Spóldzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w upadłości likwidacyjnej

2020-04-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17660. TWOJA SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA W UPADŁOŚCI w Kędzierzynie-Koźlu. KRS 0000008730. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 kwietnia 2001 r., sygn. akt V GUp 69/17. [BMSiG-17126/2020] Zawiadamia się, iż w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,sygn. akt V GUp 69/17, dla upadłego Twoja Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w upadłości w Kędzierzynie-Koźlu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000008730, syndyk masy upadłości w dniu sporządził 31.03.2020 r. i kolejno przekazał Sędziemu komisarzowi XIV uzupełniającą listę wierzytelności. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, wierzyciel umieszczony na XIV uzupełniającej liście wierzytelności, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, może wnieść sprzeciw co do odmowy na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Sędzia komisarz Sędzia Piotr Stanisławiszyn, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, z powołaniem się na sygn. akt V GUp 69/17. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile rozstrzygnięcie syndyka nie jest zgodne z jego wnioskami lub oświadczeniami. W tym samym czasie każdy z wierzycieli może wnieść sprzeciw wyłącznie co do uznania wierzytelności na XIV uzupełniającej liście wierzytelności. Marcin Mirosław Kubiczek (kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny- licencja nr 244]) MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17660

Dodano: 2020-04-06 10:43:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Wróbel Damian w upadłości likwidacyjnej

2020-04-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17661. Wróbel Damian. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 325/18. [BMSiG-17148/2020] Syndyk postępowania upadłościowego dłużnika Damiana Wróbla (Wróbel) (PESEL 79120400191), będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej zawiadamia, że przedstawił do akt sprawy upadłościowej III uzupełniającą listę wierzytelności sporządzoną na piśmie w dniu 31.03.2020 r. Mając na względzie powyższe syndyk poucza, iż wierzycielom upadłego przysługuje sprzeciw, co do nieuznania własnej wierzytelności, jak też co do uznania wierzytelności innego wierzyciela lub wierzycieli. Sprzeciw taki należy złożyć w terminie dwóch tygodni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, 44-101 Gliwice, Sędzia komisarz Sędzia Stanisław Żyrek, ul. Powstańców Warszawy 23, z powołaniem się na sygnaturę akt: XII GUp 325/18. W zakreślonym wyżej terminie przysługuje także sprzeciw upadłemu, o ile treść listy wierzytelności nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2016 r. Ponadto syndyk informuje, że z przedmiotową III, uzupełniającą listą wierzytelności można zapoznać się w sekretariacie XII Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Gliwicach, adres jak wyżej. Ze względu na panujące obecnie zagrożenie epidemiologiczne, strony zainteresowane mogą zapoznać się z listą wierzytelności po wysłaniu zapytania o udostępnienie dokumentu na adres e-mail: info@kubiczekm.com Marcin Mirosław Kubiczek (kalifikowany doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 244) MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17661

Dodano: 2020-04-06 10:43:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Zaidlewicz-Wyrębek Anna w upadłości likwidacyjnej

2020-04-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17662. Zaidlewicz-Wyrębek Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1214/19 [BMSiG-17131/2020] Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 Prawa upadłościowego została sporządzona i w dniu 3 marca 2020 r. złożona Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Anny Zaidlewicz-Wyrębek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - ze wskazaniem sygnatury akt XVIII GUp 1214/19. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17662

Dodano: 2020-04-06 10:43:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Zapart Lesław w upadłości likwidacyjnej

2020-04-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17663. Zapart Lesław. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds.Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 172/19. [BMSiG-17129/2020] Syndyk postępowania upadłościowego dłużnika Lesława Zaparta (Zapart) (PESEL 55092205556), będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, zawiadamia, że przedstawił do akt sprawy upadłościowej I uzupełniającą listę wierzytelności sporządzoną na piśmie w dniu 31.03.2020 r. Mając na względzie powyższe syndyk poucza, iż wierzycielom upadłego przysługuje sprzeciw, co do nieuznania własnej wierzytelności, jak też co do uznania wierzytelności innego wierzyciela lub wierzycieli. Sprzeciw taki należy złożyć w terminie dwóch tygodni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Sędzia Liliana Krukowska, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 172/19. W zakreślonym wyżej terminie przysługuje także sprzeciw upadłemu, o ile treść listy wierzytelności nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 prawa upadłościowego w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2016 r. Ponadto syndyk informuje, że z przedmiotową listą wierzytelności można zapoznać się w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Opolu, adres jak wyżej. Ze względu na panujące obecnie zagrożenie epidemiologiczne, strony zainteresowane mogą zapoznać się z listą wierzytelności po wysłaniu zapytania o udostępnienie dokumentu na adres e-mail: kancelaria@bartoszsokol.pl Bartosz Sokół Doradca restrukturyzacyjny (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1288) MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17663

Dodano: 2020-04-06 10:44:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Firma DAROCHA Sp. z o.o. Sp. Komandytowa w upadłości likwidacyjnej

2020-04-06 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 17664. FIRMA DAROCHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Papowie Toruńskim. KRS 0000537052. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 grudnia 2014 r., sygn. akt V GUp 40/15. [BMSiG-17219/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Firmy DAROCHA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej w upadłości z siedzibą w Papowie Toruńskim (sygn. akt V GUp 40/15) zawiadamia, że został złożony przez syndyka oddzielny plan podziału funduszów masy upadłości, który zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń, p. 205. W terminie 2 tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17664

Dodano: 2020-04-06 10:44:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gierej Jacek w upadłości likwidacyjnej

2020-04-06 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 17665. Gierej Jacek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Jacek Gierej w upadłości likwidacyjnej w Markach. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 74/19. [BMSiG-17143/2020] Sędzia komisarz na podstawie art. 349 ustawy Prawo upadłościowe ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Jacka Giereja prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Jacek Gierej w upadłości likwidacyjnej w Markach, prowadzonym pod sygn. akt XVIII GUp 74/19, dla wierzycieli kategorii pierwszej, drugiej i trzeciej, który można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w godzinach urzędowania Sądu, i w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia można wnieść do Sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17665

Dodano: 2020-04-06 10:45:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Jurewicz Wiktoria w upadłości likwidacyjnej

2020-04-06 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 17666. Jurewicz Wiktoria. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 397/18. [BMSiG-17136/2020] Zawiadamia się, iż w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 397/18, dla upadłego Wiktorii Jurewicz (PESEL 93032807709), będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; syndyk masy upadłości sporządził oraz przekazał Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszy datowany na dzień 31.03.2020 roku, przewidujący całkowite zaspokojenie wierzytelności zaliczonych do kategorii drugiej i trzeciej. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie XII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gliwicach przy ul. Powstańców Warszawy 23, w Gliwicach (44-101), i w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wnieść zarzuty stosownie do treści przepisu art. 349 ust. 1 PrUp. Ze względu na panujące obecnie zagrożenie epidemiologiczne, strony zainteresowane mogą zapoznać się z planem podziału po wysłaniu zapytania o udostępnienie dokumentu na adres e-mail: info@kubiczekm.com Marcin Mirosław Kubiczek (kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 24) MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17666

Dodano: 2020-04-06 10:45:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Majka Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2020-04-06 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 17667. Majka Mirosław. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 54/17. [BMSiG-17115/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że Syndyk masy upadłości Upadłego Mirosława Majki (sygn. akt V GUp 54/17, nr PESEL 64122508435) sporządził i złożył do akt w dniu 22 stycznia 2020 r. ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Kielcach, a w ciągu dwóch tygodni od dnia obwieszczenia uprawnionym służy prawo do złożenia zarzutów do planu podziału w trybie art. 349 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 498). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17667

Dodano: 2020-04-06 10:45:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

HERMES ENERGY GROUP S.A. w upadłości likwidacyjnej

2020-03-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17619. HERMES ENERGY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000507501. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 maja 2014 r., sygn. akt XIX GU 1058/19, XVIII GUp 85/20. [BMSiG-17178/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 12 marca 2020 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XIX GU 1058/19 z wniosku ALPIQ Energy spółki europejskiej w Pradze o ogłoszenie upadłości Hermes Energy Group spółki akcyjnej w Warszawie, postanowił: 1. ogłosić upadłość Hermes Energy Group spółki akcyjnej w Warszawie, ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa, o numerze KRS 507501; 2. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Agnieszki Kraszewskiej, zastępcę Sędziego komisarza w osobie Anny Walenciak oraz syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 127); 5. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego 6. obciążyć kosztami postępowania Hermes Energy Group spółkę akcyjną w Warszawie, pozostawiając ich szczegółowe rozliczenie referendarzowi sądowemu w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie. Postępowanie upadłościowe będzie się toczyło pod sygnaturą XVIII GUp 85/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17619

Dodano: 2020-04-06 15:42:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

HERMES ENERGY GROUP S.A. w upadłości likwidacyjnej

2020-04-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17619. HERMES ENERGY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000507501. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 maja 2014 r., sygn. akt XIX GU 1058/19, XVIII GUp 85/20. [BMSiG-17178/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 12 marca 2020 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XIX GU 1058/19 z wniosku ALPIQ Energy spółki europejskiej w Pradze o ogłoszenie upadłości Hermes Energy Group spółki akcyjnej w Warszawie, postanowił: 1. ogłosić upadłość Hermes Energy Group spółki akcyjnej w Warszawie, ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa, o numerze KRS 507501; 2. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Agnieszki Kraszewskiej, zastępcę Sędziego komisarza w osobie Anny Walenciak oraz syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 127); 5. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego 6. obciążyć kosztami postępowania Hermes Energy Group spółkę akcyjną w Warszawie, pozostawiając ich szczegółowe rozliczenie referendarzowi sądowemu w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie. Postępowanie upadłościowe będzie się toczyło pod sygnaturą XVIII GUp 85/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17619

Dodano: 2020-04-06 15:43:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Milde Władysława w upadłości likwidacyjnej

2020-04-06 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 17668. Milde Władysława. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 29/19. [BMSiG-17158/2020] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 17 lutego 2020 r. umorzył postępowanie upadłościowe Władysławy Milde (PESEL 35030706284), zamieszkałej w Bolesławcu (59-700), ul. Bolesława Chrobrego 14A/2, prowadzone pod sygnaturą akt V GUp 29/19. Na postanowienie w przedmiocie umorzenia postępowania przysługuje zażalenie w terminie tygodniowym od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17668

Dodano: 2020-04-06 15:46:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

MARWOOD Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-04-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 17669. „MARWOOD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000279628. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 kwietnia 2007 r., sygn. akt XVIII GUp 715/19. [BMSiG-17232/2020] Syndyk Masy Upadłości MARWOOD Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie informuje o zmianie oraz zaprasza do udziału w przetargach na nabycie nieruchomości i/lub zespołu nieruchomości I. Syndyk informuje, iż z uwagi na treść zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 12 marca 2020 roku (nr 62/2020) wydanego w związku z ograniczeniem ryzyka epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i odwołaniem rozpraw i posiedzeń jawnych, doszło do wydania w postępowaniu upadłościowym MARWOOD Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 715/19, postanowienia z dnia 13 marca 2020 roku, którego punktem I zmieniono uprzednie postanowienie z dnia 17 stycznia 2020 roku o zatwierdzeniu warunków przetargu w ten sposób, że wyznaczony został termin na składanie ofert do dnia 20 maja 2020 roku (decyduje data wpływu na biuro podawcze tut. Sądu), zaś termin otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 22 maja 2020 roku, zaś pozostałe warunki przetargów pozostały bez zmian. Postanowienie to dotyczy sześciu ogłoszeń, które ukazały się w numerze Monitora Sądowego i Gospodarczego z dnia 5 lutego 2020 roku, poz. od 6019 (włącznie) do 6024 (włącznie). Ogłoszenia zostały zamieszczone w wykonaniu zarządzenia tut. Sądu i zawierają zaproszenie do udziału w przetargach na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Maróz (3 ogłoszenia), miejscowości Kiersztanowo, miejscowości Rzeniszów oraz w miejscowości Blanki wraz z poinformowaniem o sposobie zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetargów i ich warunków. II. Uwzględniając dokonaną wzmiankowanym postanowieniem z dnia 13 marca 2020 roku zmianę w zakresie wydłużenia terminu składania ofert oraz w zakresie wyznaczenia terminu otwarcia ofert Syndyk niniejszym nadal zaprasza do udziału w przetargu na nabycie nieruchomości oraz zespołu nieruchomości, tj.: 1. prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę o numerze 200/4, położonej w miejscowości Blanki (województwo warmińsko-mazurskie, powiat lidzbarski, gmina Lidzbark Warmiński), obręb 0041, o powierzchni 11.100 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW OL1L/00014638/2. Cena wywoławcza wynosi 259.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych zero groszy) brutto (w tym podatek VAT). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 26.000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych zero groszy). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości MARWOOD Sp. z o.o. w upadłości o numerze: 50 1090 1841 0000 0001 4174 5269, z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt XVIII GUp 715/19 - nieruchomość Blanki” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunku bankowym; 2. prawa własności zespołu nieruchomości, na który składa się: (a) prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę o numerze 226/2, położonej w miejscowości Rzeniszów (województwo śląskie, powiat myszkowski, gmina Koziegłowy), obręb 0020, o powierzchni 9.372 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW CZ1M/00063198/5, (b) prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę o numerze 228/2, położonej w miejscowości Rzeniszów (województwo śląskie, powiat myszkowski, gmina Koziegłowy), obręb 0020, o powierzchni 18.335 m2, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW CZ1M/00063199/2, (c) prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę o numerze 227/2, położonej w miejscowości Rzeniszów (województwo śląskie, powiat myszkowski, gmina Koziegłowy), obręb 0020, o powierzchni 9.015 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW CZ1M/00063200/3, (d) prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę o numerze 225/2, położonej w miejscowości Rzeniszów (województwo śląskie, powiat myszkowski, gmina Koziegłowy), obręb 0020, o powierzchni 9.221 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW CZ1M/00065221/0, (e) prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę o numerze 224/2, położonej w miejscowości Rzeniszów (województwo śląskie, powiat myszkowski, gmina Koziegłowy), obręb 0020, o powierzchni 6.216 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW CZ1M/00065203/8. Cena wywoławcza dla zespołu nieruchomości wynosi 829.000,00 zł (słownie: osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych zero groszy) brutto (w tym podatek VAT) i stanowi sumę kwot odpowiadających wartości rynkowej poszczególnych nieruchomości, wchodzących w skład przedmiotu przetargu, wynoszących: (a) 148.000,00 zł - nieruchomość o nr KW CZ1M/00063198/5, (b) 299.000,00 zł - nieruchomość o nr KW CZ1M/00063199/2, (c) 149.000,00 zł - nieruchomość o nr KW CZ1M/00063200/3, (d) 140.000,00 zł - nieruchomość o nr KW CZ1M/00065221/0, (e) 93.000,00 zł - nieruchomość o nr KW CZ1M/00065203/8. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych zero groszy). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości MARWOOD Sp. z o.o. w upadłości o numerze: 50 1090 1841 0000 0001 4174 5269, z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt XVIII GUp 715/19 - zespół nieruchomości Rzeniszów”, najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunku bankowym; 3. prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działki o numerach 87/3 i 286/4, położonej w miejscowości Kiersztanowo (województwo warmińsko- -mazurskie, powiat mrągowski, gmina Mrągowo), obręb 0009, o powierzchni 41.000 m2, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW OL1M/00018598/8. Cena wywoławcza wynosi 830.000,00 zł (słownie: osiemset trzydzieści tysięcy złotych zero groszy) brutto (w tym podatek VAT). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych zero groszy). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości MARWOOD Sp. z o.o. w upadłości o numerze: 50 1090 1841 0000 0001 4174 5269, z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt XVIII GUp 715/19 - nieruchomość Kiersztanowo”, najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunku bankowym; 4. prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działki o numerach 43/2 i 43/4, położonej w miejscowości Maróz (województwo warmińsko- -mazurskie, powiat olsztyński, gmina Olsztynek), obręb 0020, o powierzchni 1.700 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW OL1O/00058784/3. Cena wywoławcza wynosi 51.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych zero groszy) brutto (w tym podatek VAT). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych zero groszy). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości MARWOOD Sp. z o.o. w upadłości o numerze: 50 1090 1841 0000 0001 4174 5269, z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt XVIII GUp 715/19 - nieruchomość Maróz 1”, najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunku bankowym; 5. prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działki o numerach 38/2, 38/5, 38/8, 38/9, położonej w miejscowości Maróz (województwo warmińsko- -mazurskie, powiat olsztyński, gmina Olsztynek), obręb 0020, o powierzchni 5.299 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW OL1O/00068289/6. Cena wywoławcza wynosi 164.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące złotych zero groszy) brutto (w tym podatek VAT). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 16.000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych zero groszy). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości MARWOOD Sp. z o.o. w upadłości o numerze: 50 1090 1841 0000 0001 4174 5269, z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt. XVIII GUp 715/19 - nieruchomość Maróz 2”, najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunku bankowym; 6. prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działki o numerach 39/26, 39/27, 39/29, 59/23, 59/20, 59/21, położonej w miejscowości Maróz (województwo warmińsko-mazurskie, powiat olsztyński, gmina Olsztynek), obręb 0020, o powierzchni 12.714 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW OL1O/00077680/3. Cena wywoławcza wynosi 326.000,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy złotych zero groszy) brutto (w tym podatek VAT). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 32.000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych zero groszy). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości MARWOOD Sp. z o.o. w upadłości o numerze: 50 1090 1841 0000 0001 4174 5269, z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt. XVIII GUp 715/19 - nieruchomość Maróz 3”, najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunku bankowym. III. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 20 maja 2020 roku, w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania oferty). Każdy przedmiot przetargu opisany w pkt II ppkt 1-6 powyżej musi być objęty odrębną ofertą. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka w obecności Sędziego komisarza i przybyłych oferentów. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 maja 2020 roku, w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr 120: a. dla przedmiotu przetargu określonego w pkt II ppkt 1 powyżej o godz. 1030, b. dla przedmiotu przetargu określonego w pkt II ppkt 2 powyżej o godz. 1100, c. dla przedmiotu przetargu określonego w pkt II ppkt 3 powyżej o godz. 1130, d. dla przedmiotu przetargu określonego w pkt II ppkt 4 powyżej o godz. 1200, e. dla przedmiotu przetargu określonego w pkt II ppkt 5 powyżej o godz. 1230, f. dla przedmiotu przetargu określonego w pkt II ppkt 6 powyżej o godz. 1300. IV. Szczegółowe informacje dotyczące przetargów i ich warunków, przy uwzględnieniu wzmiankowanej na wstępie zmiany w zakresie terminu składania ofert oraz zmiany daty ich otwarcia, w tym w szczególności dotyczące przedmiotu przetargów, wymagań dotyczących treści złożonych ofert oraz trybu procedowania w zakresie złożonych ofert, określone zostały w warunkach przetargu i aukcji złożonych przy pismach Syndyka z dnia 3 stycznia oraz 7 stycznia 2020 roku, znajdujących się w aktach postępowania upadłościowego prowadzonego przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, pod sygn. XVIII GUp 715/19. V. Dodatkowe informacje odnośnie przetargu uzyskać można w Biurze Syndyka pod adresem: ul. Wiktorska 65/3, 02-587 Warszawa, tel. (22) 843 44 12, email: sekretariat@ kgkancelaria.pl. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17669

Dodano: 2020-04-06 15:47:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

MARWOOD Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-04-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 17670. „MARWOOD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000279628. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 kwietnia 2007 r., sygn. akt XVIII GUp 715/19. [BMSiG-17233/2020] Syndyk Masy Upadłości MARWOOD sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zaprasza do udziału w przetargach na nabycie nieruchomości i/lub zespołu nieruchomości I. Syndyk zaprasza do udziału w przetargu na nabycie następującej nieruchomości: I.1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę o numerze 1/20, położonej w miejscowości Okartowo (województwo warmińsko-mazurskie, powiat piski, gmina Orzysz), obręb 0017 Okartowo, o powierzchni 193.467 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Piszu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW OL1P/00014116/1. I.2. Cena wywoławcza wynosi 7.808.000,00 zł (słownie: siedem milionów osiemset osiem tysięcy złotych zero groszy) brutto (transakcja zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług). I.3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 780.000,00 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych zero groszy). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości MARWOOD sp. z o.o. w upadłości o numerze: 50 1090 1841 0000 0001 4174 5269, z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt XVIII GUp 715/19 - nieruchomość Okartowo” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunku bankowym. II. Syndyk zaprasza do udziału w przetargu na nabycie następującego zespołu nieruchomości: II.1. Przedmiotem przetargu jest: a) prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę o numerze 112/2, położonej w miejscowości Ruciane-Nida (województwo warmińsko-mazurskie, powiat piski, gmina Ruciane-Nida), obręb 0001 Ruciane-Nida, o powierzchni 0,2248 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piszu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW OL1P/00005368/6, b) prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działki o numerach 102, 103/1, 103/2, 104/1, 104/3, 104/7, 104/8, 104/9, 104/10, 104/11, 112/1, 112/3, 113, 114, 104/13, położonej w miejscowości Ruciane-Nida (województwo warmińsko-mazurskie, powiat piski, gmina Ruciane-Nida), obręb 0001 Ruciane- -Nida, o powierzchni 13,7993 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piszu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW OL1P/00030203/6, c) prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działki o numerach 104/5 i 104/12, położonej w miejscowości Ruciane-Nida (województwo warmińsko-mazurskie, powiat piski, gmina Ruciane-Nida), obręb 0001 Ruciane-Nida, o powierzchni 0,6415 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piszu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW OL1P/00032579/6. II.2. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 11.973.496,27 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia siedem groszy) brutto. Cena wywoławcza stanowi sumę kwot odpowiadających wartości rynkowej poszczególnych nieruchomości wchodzących w skład przedmiotu przetargu, wynoszących: a) 168.000,00 zł brutto - nieruchomość o nr. KW OL1P/00005368/6 (wartość brutto odpowiada wartości netto z uwagi na zwolnienie transakcji dotyczącej tej nieruchomości z opodatkowania podatkiem od towarów i usług); b) 11.290.499,96 zł brutto - nieruchomość o nr. KW OL1P/00030203/6, w tym: - 6.020.217,55 zł brutto - cena działek o numerach 102, 103/2, 104/3, 104/11, 112/1, 104/13 (wartość brutto odpowiada wartości netto z uwagi na zwolnienie transakcji dotyczącej rzeczonych działek z opodatkowania podatkiem od towarów i usług); - 5.270.282,41 zł brutto (w tym podatek VAT) - cena działek o numerach 103/1, 104/1, 104/7, 104/8, 104/9, 104/10, 112/3, 113, 114; c) 514.996,31 zł brutto - nieruchomość o nr. KW OL1P/00032579/6, w tym: - 192.502,00 zł brutto (w tym podatek VAT) - cena działki o numerze 104/5; - 322.494,31 zł brutto - cena działki o numerze 104/12 (wartość brutto odpowiada wartości netto z uwagi na zwolnienie transakcji dotyczącej tej działki z opodatkowania podatkiem od towarów i usług). II.3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.200.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych zero groszy). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości MARWOOD sp. z o.o. w upadłości o numerze: 50 1090 1841 0000 0001 4174 5269, z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt XVIII GUp 715/19 - zespół nieruchomości Ruciane-Nida” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunku bankowym. III. Syndyk zaprasza do udziału w przetargu na nabycie następującego zespołu nieruchomości: III.1. Przedmiotem przetargu jest: a) prawo własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działki o numerach 81/1 i 117/5, położonej w miejscowości Kiełcz (województwo lubuskie, powiat nowosolski, gmina Nowa Sól) przy ul. Nowej, obręb 0006, o powierzchni 6.036 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW ZG1N/00026020/9; b) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działki o numerach 83/3, 109/1, 113, 116/1, 118/1, położonej w miejscowości Kiełcz (województwo lubuskie, powiat nowosolski, gmina Nowa Sól) przy ul. Nowej, obręb 0006, o powierzchni 48.403 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW ZG1N/00019008/7, wraz z prawem własności położonego na nieruchomości budynku o kub. 7.329 m3 , przeznaczonego na cele administracyjno-socjalne; c) prawo własności nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działki o numerach 78, 79, 81/2, 110/1, 111, 112, 116/2, 117/3, położonej w miejscowości Kiełcz (województwo lubuskie, powiat nowosolski, gmina Nowa Sól) przy ul. Nowej, obręb 0006, o powierzchni 41.368 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW ZG1N/00014253/4. III.2. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 1.873.000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych zero groszy) brutto (transakcja zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług). Cena wywoławcza stanowi sumę kwot odpowiadających wartości rynkowej poszczególnych nieruchomości, wchodzących w skład przedmiotu przetargu, wynoszących: a.) 846.000,00 zł - nieruchomość o nr. KW ZG1N/00014253/4; b.) 153.000,00 zł - nieruchomość o nr. KW ZG1N/00026020/9; c.) 874.000,00 zł - nieruchomość o nr. KW ZG1N/00019008/7. III.3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 187.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych zero groszy). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości MARWOOD sp. z o.o. w upadłości o numerze: 50 1090 1841 0000 0001 4174 5269, z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt XVIII GUp 715/19 - zespół nieruchomości Kiełcz” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunku bankowym. IV. Syndyka zaprasza do udziału w przetargu na nabycie następującego zespołu nieruchomości: IV.1. Przedmiotem przetargu jest: a) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działki o numerach 1/28, 1/36, 1/37, 1/38, położonej w miejscowości Ogonki (województwo warmińsko-mazurskie, powiat węgorzewski, gmina Węgorzewo), obręb 0013 Ogonki, o powierzchni 66.943 m2, dla której Sąd Rejonowy w Giżycku, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Węgorzewie, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW OL2G/00010487/2, wraz z prawem własności zlokalizowanych na nieruchomości budynków w postaci budynku hali traków, budynku maszynowni i siłowni, magazynu wyrobów gotowych nr 1, magazynu wyrobów gotowych nr 2, magazynu wyrobów gotowych nr 3, magazynu olejów i smarów, budynku administracyjnego, budynku mieszkalnego; b) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę o numerze 1/39, położonej w miejscowości Ogonki (województwo warmińsko-mazurskie, powiat węgorzewski, gmina Węgorzewo), obręb 0013 Ogonki, o powierzchni 28.689 m2, dla której Sąd Rejonowy w Giżycku, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Węgorzewie, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW OL2G/00023056/6. IV.2. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 5.535.000,00 zł (słownie: pięć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych zero groszy) brutto (transakcja zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług). Cena wywoławcza stanowi sumę kwot odpowiadających wartości rynkowej poszczególnych nieruchomości, wchodzących w skład przedmiotu przetargu, wynoszących: a.) 5.130.000,00 zł brutto - nieruchomość o nr. KW OL2G/00010487/2, b.) 405.000,00 zł brutto - nieruchomość o nr. KW OL2G/00023056/6. IV.3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 550.000,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości MARWOOD sp. z o.o. w upadłości o numerze: 50 1090 1841 0000 0001 4174 5269, z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt XVIII GUp 715/19 - zespół nieruchomości Ogonki” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunku bankowym. V. Zainteresowani składaniem ofert co do każdego z przedmiotów przetargów opisanych w pkt I - IV winni składać oferty w terminie do dnia 20 maja 2020 roku, w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania oferty). Każdy przedmiot przetargu opisany w pkt I - IV powyżej musi być objęty odrębną ofertą. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka w obecności Sędziego komisarza i przybyłych oferentów. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 maja 2020 roku, w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr 120: a. dla przedmiotu przetargu określonego w pkt I powyżej o godz. 1315, b. dla przedmiotu przetargu określonego w pkt II. powyżej o godz. 1330, c. dla przedmiotu przetargu określonego w pkt III. powyżej o godz. 1345, d. dla przedmiotu przetargu określonego w pkt IV. powyżej o godz. 1400. VI. Szczegółowe informacje dotyczące każdego z przetargów i ich warunków, w tym w szczególności dotyczące przedmiotu przetargów, wymagań dotyczących treści złożonych ofert oraz trybu procedowania w zakresie złożonych ofert, określone zostały odrębnie dla każdego przedmiotu przetargu w warunkach przetargu i aukcji złożonych przy pismach Syndyka z dnia 28 lutego 2020 roku, znajdujących się w aktach postępowania upadłościowego prowadzonego przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, pod sygn. XVIII GUp 715/19. VII. Dodatkowe informacje odnośnie przetargu uzyskać można w Biurze Syndyka pod adresem: ul. Wiktorska 65/3, 02-587 Warszawa, tel. (22) 843 44 12, email: sekretariat@ kgkancelaria.pl. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17670

Dodano: 2020-04-06 15:47:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Foniok Barbara w upadłości likwidacyjnej

2020-04-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 17674. Foniok Barbara. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 26/17/of. [BMSiG-17402/2020] Syndyk Masy Upadłości Barbary Foniok, zamieszkałej w Kałach (sygn. akt V GUp 26/17 of), ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 297 ark. m. 1 oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej dz. nr 299 ark. m. 1, zlokalizowanych w miejscowości Kały, gmina Murów, przy ul. Opolskiej 88, dla których Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi Księgę Wieczystą nr OP1U/00025529/5. Cena wywoławcza nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 297 ark. m. 1 (Przetarg nr 1) wynosi 13.000 zł. Cena wywoławcza nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 299 ark. m. 1 (Przetarg nr 2) wynosi 68.000 zł. Zainteresowani winni przesłać ofertę pocztą na adres syndyka: Kancelaria Radcy Prawnego „ACTUS”, ul. Kopernika 9/1, 48-370 Paczków, w terminie do dnia 29 maja 2020 r. Rozpoznanie ofert nastąpi w wynajmowanym przez syndyka biurze w Opolu przy ul. Piastowskiej 4, na drugim piętrze, w dniu 30 maja 2020 roku, o godzinie 1800. Regulamin przetargu jest dostępny w kancelarii syndyka. Ponadto informacji na temat przetargu udziela syndyk Dariusz Symula pocztą elektroniczną, pod adresem: dareksymula@o2.pl lub pod nr tel.: + 48 600 95 27 29. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata na rachunek bankowy, wskazany w regulaminie przetargu, wadium w kwocie 1.670 zł (Przetarg nr 1) lub w kwocie 8.970 zł (Przetarg nr 2), w terminie do dnia 29 maja 2020 r. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17674

Dodano: 2020-04-06 15:48:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Ługowski Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2020-04-06 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 17677. Ługowski Andrzej. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 361/19. [BMSiG-17146/2020] Syndyk masy upadłości Andrzeja Ługowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: ul. Sandomierska 110, 37-464 Stalowa Wola, PESEL 88040100955, sygn. akt V GUp 361/19, zawiadamia, że został ukończony i przekazany Sędziemu Komisarzowi opis i oszacowanie majątku upadłego, tj.: I. udziału wynoszącego 1/8 w działce ewidencyjnej nr 1287, o pow. 0, 2147 ha, zabudowanej murowanym budynkiem mieszkalnym, objętej Księgą Wieczystą TB1S/00009298/8, położonej w Stalowej Woli, obręb Charzewice, przy ul. Sandomierskiej 110, II. udziału wynoszącego 1/8 w działce ewidencyjnej nr 1288/1, o pow. 0, 0999 ha, zabudowanej drewnianym budynkiem mieszkalnym, objętej Księgą Wieczystą TB1S/00037390/8, położonej w Stalowej Woli, obręb Charzewice, przy ul. Sandomierskiej 110, Opis i oszacowanie powyższych nieruchomości zostały sporządzone i ukończone przez rzeczoznawcę majątkowego. Syndyk masy upadłości informuje, że stosownie do art. 319 ust. 5 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe w zw. z art. 320 ust. 3 Prawa upadłościowego w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o przekazaniu Sędziemu Komisarzowi opisu i oszacowania można wnieść do Sędziego Komisarza zarzuty na opis i oszacowanie, podając sygn. akt V GUp 361/19. Zarzuty należy przesłać lub dostarczyć na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17677

Dodano: 2020-04-06 15:50:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ARTECH Ryszard Świerkowicz - Janusz Urgacz - Wojciech Horbowy Sp. J. w upadłości likwidacyjnej

2020-04-06 Inne

Poz. 17679. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE „ARTECH” RYSZARD ŚWIERKOWICZ - JANUSZ URGACZ - WOJCIECH HORBOWY SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI w Gliwicach. KRS 0000007303. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 kwietnia 2001 r., sygn. akt XII GUp 217/18. [BMSiG-17170/2020] OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO sygn. akt XII GUp 217/18. Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „ARTECH” Ryszard Świerkowicz - Janusz Urgacz - Wojciech Horbowy spółka jawna w upadłości w Gliwicach, na podstawie zapisów § 3 ust. 3 Regulaminu przetargu, postanawia unieważnić nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości w postaci: prawa własności nieruchomości gruntowej, składającej się z działki gruntu nr 92 o powierzchni 1 809 m2 , zabudowanej budynkiem hali warsztatowo-magazynowej z zapleczem administracyjno- -biurowym o powierzchni użytkowej 552,98 m2 , położonej w Gliwicach przy ul. Pocztowej 76, dla której to Sąd Rejonowy w Gliwicach, VIII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr GL1G/00010985/8, za cenę nie niższą niż 1 187 550,00 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100), do której zostanie doliczony obowiązujący podatek od towarów i usług, o ile będzie on należny, wraz z ruchomościami w postaci części i akcesoriów samochodowych oraz wyposażenia biura i warsztatu za cenę nie niższą niż 148 972,00 zł netto (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote 00/100). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17679

Dodano: 2020-04-06 16:03:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Śliwa Robert w upadłości likwidacyjnej

2020-04-06 Inne

Poz. 17681. Śliwa Robert. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 52/18. [BMSiG-17142/2020] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, w postępowaniu upadłościowym sygn. akt V GUp 52/18 postanowieniem z dnia 9.03.2020 r. wydzielił upadłemu Robertowi Śliwie na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych kwotę 1.900,00 zł miesięcznie przez okres 24 miesięcy z sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny położony w Jeleniej Górze przy ul. Sądowej 1/1, dla której Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1J/00073485/3, tj. sumę 45.600,00 zł. Na postanowienie przysługuje prawo wniesienia zażalenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17681

Dodano: 2020-04-06 16:04:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Tomczyk Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2020-04-06 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 17682. Tomczyk Andrzej. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 317/18. [BMSiG-17114/2020] Sygn. akt V GUp 317/18. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącego działalności gospodarczej Andrzeja Tomczyka, PESEL 62041813393, postanawia umorzyć bez ustalenia planu spłaty wierzycieli powstałe przed dniem 6 grudnia 2018 r. zobowiązania upadłego Andrzeja Tomczyka, nr PESEL 62041813393, z wyjątkiem zobowiązań, o których mowa w art. 49121 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17682

Dodano: 2020-04-06 16:05:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Wiśniewski Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2020-04-06 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 17683. Wiśniewski Andrzej. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 329/18. [BMSiG-17117/2020] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 marca 2020 r., wydanym w sprawie o sygn. akt V GUp 329/18, w sprawie Andrzeja Wiśniewskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 53091305895, postanowił: I. ustalić, że wierzycielami upadłego Andrzeja Wiśniewskiego uznanymi na liście są: 1. Idea Bank S.A. z kwotą 1.398,85 (tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt osiem i 85/100) złotych; 2. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „ARKA” w upadłości z kwotą 2.941,56 (dwa tysiące dziewięćset czterdzieści jeden i 56/100) złotych; 3. Asekuracja Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie z kwotą 71.764,41 (siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery i 41/100) złotych; 4. Profi Credit S.A z kwotą 10.539,01 (dziesięć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć i 01/100) złotych; 5. Grzegorz Czebotar, Adam Zawisza, Anna Gorzawska P.U.H. „Nobiles” s.c. z siedzibą w Tychach z kwotą 4.273,76 (cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy i 76/100) złote; 6. VINDIX Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z kwotą 245,64 (dwieście czterdzieści pięć i 64/100) złotych; 7. Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie z kwotą 2.088,21 (dwa tysiące osiemdziesiąt osiem 21/100) złotych; II. ustalić plan spłaty wierzycieli upadłego Andrzeja Wiśniewskiego, nr PESEL 53091305895 w ten sposób, że w okresie 24 (dwudziestu czterech) miesięcy, począwszy od 1 (pierwszego) miesiąca po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia Andrzej Wiśniewski: - w ramach pierwszej raty spłaci na rzecz wierzycieli łączną kwotę 1045,94 (tysiąc czterdzieści pięć i 94/100) złotych w następujący sposób: 1. Idea Bank S.A. kwotę 15,00 (piętnaście i 00/100) złotych; 2. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „ARKA” w upadłości kwotę 31,55 (trzydzieści jeden i 55/100) złotych; 3. Asekuracja Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie kwotę 769,62 (siedemset sześćdziesiąt dziewięć i 62/100) złotych; 4. Profi Credit S.A kwotę 113,02 (sto trzynaście i 02/100) złotych; 5. Grzegorz Czebotar, Adam Zawisza, Anna Gorzawska P.U.H. „Nobiles” s.c. z siedzibą w Tychach kwotę 45,83 (czterdzieści pięć i 83/100) złotych; 6. VINDIX Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty kwotę 48,53 (czterdzieści osiem i 53/100) złotych; 7. Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie kwotę 22,39 (dwadzieścia dwa i 39/100) złotych. - w ramach kolejnych 23 rat spłaci na rzecz wierzycieli łącznie po 800 (osiemset i 00/100) złotych miesięcznie w następujący sposób: 1. Idea Bank S.A. kwotę 12,03 (dwanaście i 03/100) złotych; 2. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „ARKA” w upadłości kwotę 25,30 (dwadzieścia pięć i 30/100) złotych; 3. Asekuracja Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie kwotę 617,29 (sześćset siedemnaście 29/100) złotych; 4. Profi Credit S.A kwotę 90,65 (dziewięćdziesiąt i 65/100) złotych; 5. Grzegorz Czebotar, Adam Zawisza, Anna Gorzawska P.U.H. „Nobiles” s.c. z siedzibą w Tychach kwotę 36,76 (trzydzieści sześć i 76/100) złotych; 6. VINDIX Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty kwotę 0,00 (zero i 00/100) złotych; 7. Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie kwotę 17,96 (siedemnaście i 96/100) złotych. III. ustalić, że po wykonaniu przez upadłego Andrzeja Wiśniewskiego, nr PESEL 53091305895 planu spłaty określonego w pkt II postanowienia uznane na sporządzonej w postępowaniu upadłościowym liście wierzytelności zobowiązania zostaną w pozostałej części umorzone, zaś inne zobowiązania powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości Andrzeja Wiśniewskiego, tj. przed dniem 14 grudnia 2018 roku zostaną umorzone w 100. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17683

Dodano: 2020-04-06 16:06:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

PLAFON Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-04-06 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 17709. „PLAFON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Bydgoszczy. KRS 0000114289. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 maja 2002 r., sygn. akt XV GRs 4/18. [BMSiG-17154/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu sanacyjnym PLAFON Sp. z o.o. w Bydgoszczy w restrukturyzacji ogłasza, że w sprawie XV GRs 4/18 sporządzony został przez zarządcę i przekazany Sędziemu komisarzowi w dniu 20 maja 2019 r. spis wierzytelności skorygowany następnie w dniach 13 września 2019 r. oraz 23 stycznia 2020 r. Każdy zainteresowany może przeglądać spis wierzytelności w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia oraz co do pominięcia w spisie wierzytelności. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 92 ust. 1, 2, 3 Prawa restrukturyzacyjnego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17709

Dodano: 2020-04-06 16:07:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

A-U DISTRIBUTION POLAND Sp. z o.o.

2020-04-06 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 17710. A - U DISTRIBUTION POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Kielcach. KRS 0000361065 SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTR U SĄDOWEGO, wpis do rejestru 15 lipca 2010r., sygn. akt V GRp 2/19. [BMSiG-17167/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika A-U Distribution Poland Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Kielcach (KRS nr 0000361065) toczącym się przed Sądem Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt V GRp 2/19, zwołuje Zgromadzenie Wierzycieli dłużnika na dzień 27 maja 2020 r., godz. 1130, w Sądzie Rejonowym w Kielcach, ul. Warszawska 44, sala XXV. Przedmiotem obrad Zgromadzenia Wierzycieli będzie głosowanie Wierzycieli nad układem z dłużnikiem A-U Distribution Poland Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Kielcach (KRS nr 0000361065). Zgromadzeniu Wierzycieli przewodniczyć będzie Sędzia komisarz Anna Poborska. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17710

Dodano: 2020-04-06 16:08:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

"Alfreda Malinowska"

2020-04-06 Obwieszczenie w MSiG o zmianie sposobu zabezpieczenia

Poz. 17711. Malinowska Alfreda prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Malinowska Alfreda” w restrukturyzacji w Łukcie i wspólnik spółek cywilnych Firma Handlowo Usługowa DOJLIDO A.P. Malinowscy i S. Langowska w restrukturyzacji oraz Gospodarstwa Rolnego Ferma Drobiu Alfreda Malinowska w restrukturyzacji; Firma Handlowo - Usługowa Ropasama A.P.M Malinowscy i S. Langowska w restrukturyzacji w Łukcie. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GRp 3/19. [BMSiG-17189/2020] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż w sprawie w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużników: Roberta Malinowskiego - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Gospodarstwo Rolne Robert Malinowski” w Łukcie oraz pod nazwą Gospodarstwo Rolne Działy Specjalne,,INDOR-DRÓB” spółka cywilna Sabina Langowska, Robert Malinowski, Paweł Malinowski w Łukcie w restrukturyzacji; Moniki Malinowskiej - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą,,Monika Malinowska” w Łukcie w restrukturyzacji i wspólnika spółki cywilnej pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa Ropasama A.P.M Malinowscy i S. Langowska w Łukcie w restrukturyzacji; Pawła Malinowskiego - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą,,Paweł Malinowski” w Łukcie w restrukturyzacji i wspólnika spółki cywilnej pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa Ropasama A.P.M Malinowscy i S. Langowska w Łukcie w restrukturyzacji oraz wspólnik spółek cywilnych Firma Handlowo Usługowa Dojlido A.P. Malinowscy i S. Langowska w restrukturyzacji oraz Gospodarstwo Rolne Działy Specjalne „INDOR-DRÓB” S.C. Sabina Langowska, Robert Malinowski, Paweł Malinowski w restrukturyzacji; Alfredy Malinowskiej - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą,,Malinowska Alfreda” w Łukcie w restrukturyzacji i wspólnika spółek cywilnych Firma Handlowo Usługowa Dojlido A.P. Malinowscy i S. Langowska w restrukturyzacji oraz Gospodarstwa Rolnego Ferma Drobiu Alfreda Malinowska w restrukturyzacji; Firma Handlowo- -Usługowa Ropasama A.P.M Malinowscy i S. Langowska w Łukcie w restrukturyzacji; Sabiny Langowskiej - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą,,Sabina Langowska” w Łukcie w restrukturyzacji i wspólnika spółek cywilnych Firma Handlowo Usługowa Dojlido A.P. Malinowscy i S. Langowska w restrukturyzacji oraz Gospodarstwo Rolne Działy Specjalne „INDOR-DRÓB” S.C. Sabina Langowska, Robert Malinowski, Paweł Malinowski w restrukturyzacji; Firma Handlowo-Usługowa Ropasama A.P.M Malinowscy i S. Langowska w Łukcie w restrukturyzacji w przedmiocie wniosków dłużników: Pawła Malinowskiego, Roberta Malinowskiego, Moniki Malinowskiej i Sabiny Langowskiej o uchylenie zarządu własnego dłużniczki Alfredy Malinowskiej oraz ustanowienie zarządcy, postanowieniem z dnia 9 marca 2020., sygn. akt V GRp 3/19: I. uchylił zarząd własny dłużnika: Alfredy Malinowskiej nad całością majątku; II. odwołał Renatę Piętkę z funkcji nadzorcy sądowego dla dłużniczki Alfredy Malinowskiej i ustanowił dla niej zarządcę w osobie Renaty Piętki, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1310. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17711

Dodano: 2020-04-06 16:09:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

BUMECH S.A.

2020-04-06 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 17712. BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach. KRS 0000291379. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 października 2007 r., sygn. akt X GRp 17/17/4. [BMSiG-17212/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że nadzorca wykonania układu spółki pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, ul. Krakowska 191, KRS 0000291379, na podstawie przepisu art. 171 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego złożył IV sprawozdanie dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu zawartego w przyspieszonym postępowaniu układowym prowadzonym pod sygnaturą akt X GRp 17/17/4. Sprawozdanie zostało złożone za okres od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17712

Dodano: 2020-04-06 16:11:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

EL-MAR Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-04-06 Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu

Poz. 17713. EL - MAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Toruniu. KRS 0000533967. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 listopada 2014 r., sygn. akt V GRp 4/19. [BMSiG-17172/2020] Sędzia komisarz w przyspieszonym postępowaniu restrukturyzacyjnym EL-MAR Sp. z o.o. w Toruniu (sygn. akt V GRp 4/19) zawiadamia, że postanowieniem z dnia 12 marca 2020 r. na podstawie art. 119 oraz art. 120 ust. 1 pr.restr. stwierdziła przyjęcie mocą uchwały zgromadzenia wierzycieli układ obejmujący następujące propozycje układowe: Grupa I - wierzyciele, których suma wierzytelności na dzień otwarcia postępowania nie przekracza kwoty 5.000 zł, Grupa II - wierzyciele, których suma wierzytelności na dzień otwarcia postępowania przekracza kwotę 5.000,00 zł, ale nie przekracza kwoty 15.000 zł, Grupa III - wierzyciele, których suma wierzytelności na dzień otwarcia postępowania przekracza 15.000 zł, Grupa IV - wierzyciele publicznoprawni. W stosunku do wierzycieli, zaliczonych do Grupy I, propozycje obejmują: 1. redukcję o 5% wierzytelności głównej 2. umorzenie należności ubocznych, w tym odsetek w całości, również w przypadku gdy wierzytelność obejfnuje tylko odsetki, 3. karencja 6 miesięcy rat układowych, licząc od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu, 4. spłata wierzycieli w 12 miesięcznych ratach. W stosunku do wierzycieli Grupy II, propozycje obejmują: 1. redukcję o 15% wierzytelności głównej, 2. umorzenie należności ubocznych, w tym odsetek w całości, również w przypadku gdy wierzytelność obejmuje tylko odsetki, 3. karencja 18 miesięcy, licząc od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu, 4. spłata wierzycieli w 6 miesięcznych ratach. W stosunku do wierzycieli Grupy III, propozycje obejmują: 1. redukcję o 30% wierzytelności głównej, 2. umorzenie należności ubocznych, w tym odsetek w całości, również w przypadku gdy wierzytelność obejmuje tylko odsetki, 3. karencja 24 miesięcy, licząc od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu, 4. spłata wierzycieli w 60 miesięcznych ratach. W stosunku do wierzycieli Grupy IV, propozycje obejmują: 1 . spłata, 2. bez redukcji, 3. karencja 6 miesięcy, licząc od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu przedmiocie zatwierdzenia układu, 4. spłata wierzycieli w 48 miesięcznych ratach. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17713

Dodano: 2020-04-06 16:11:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

EL-MAR Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-04-06 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności

Poz. 17714. EL - MAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Toruniu. KRS 0000533967. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 listopada 2014 r., sygn. akt V GRp 4/19. [BMSiG-17176/2020] Sędzia komisarz w przyspieszonym postępowaniu restrukturyzacyjnym EL-MAR Sp. z o.o. w Toruniu (sygn. akt V GRp 4/19) zawiadamia, że postanowieniem z dnia 12 marca 2020 r. na podst. art. 97 ust. 1 pr. restr. zatwierdziła spis wierzytelności wraz z aktualizacjami i uzupełnieniami oraz kartą złożoną w dniu dzisiejszym przez nadzorcę sądowego w niniejszej sprawie MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17714

Dodano: 2020-04-06 16:12:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

TREXIM Sp. z o.o.

2020-04-06 Inne

Poz. 17715. TREXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warce. KRS 0000126544. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 sierpnia 2002 r., sygn. akt V GRp 1/17. [BMSiG-17122/2020] Postanowieniem z dnia 7 października 2019 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w przyspieszonym postępowaniu układowym Trexim Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji w Warce w przedmiocie sprostowania postanowienia z dnia 11 lipca 2017 roku wydanego w sprawie V GRp 1/17 przez Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, postanawia sprostować oczywistą omyłkę pisarską w sentencji postanowienia z dnia 11 lipca 2017 roku (k.659-659v.) w ten sposób, że w punkcie 2 po słowach: „…zostaną spłacone w 100%...” dopisać: „…w wysokości ich należności głównych…”. Od niniejszego postanowienia służy zażalenie, które należy wnieść w terminie 7 dni od daty obwieszczenia do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Radomiu. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17715

Dodano: 2020-04-06 17:01:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

VAN HORN Sp. z o.o. Sp. K.

2020-04-06 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 17716. VAN HORN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W RESTRUKTURYZACJI w Piekarach Śląskich. KRS 0000460075. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 kwietnia 2013 r., sygn. akt XII GRs 4/17. [BMSiG-17226/2020] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu sanacyjnym Van Horn spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w Piekarach Śląskich (KRS 460075), prowadzonym pod sygn. akt XII GRs 4/17, funkcję nadzorcy wykonania układu objął Marian Korus (nr licencji 199). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17716

Dodano: 2020-04-06 17:01:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Zakład Produkcyjno-Handlowy DARPOL M. Omylak, Z. Piątkowski Sp. J.

2020-04-06 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 17717. ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY DARPOL M. OMYLAK, Z. PIĄTKOWSKI SPÓŁKA JAWNA W RESTRUKTURYZACJI w Barzowicach. KRS 0000391564. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 lipca 2011 r., sygn. akt VII GRp 1/20. [BMSiG-17193/2020] Sędzia Komisarz przyśpieszonego postępowania układowego Zakładu Produkcyjno -Handlowego DARPOL M. Omylak, Z. Piątkowski Spółka jawna w Barzowicach, sygn. akt VII GRp 1/20, ogłasza, że w dniu 4 marca 2020 r. nadzorca sądowy złożył spis wierzytelności dłużnika oraz poinformował, że w postępowaniu nie występują wierzytelności sporne. Co do umieszczenia wierzytelności w spisie dłużnik może złożyć zastrzeżenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17717

Dodano: 2020-04-06 17:02:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Zakład Produkcyjno-Handlowy DARPOL M. Omylak, Z. Piątkowski Sp. J.

2020-04-06 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 17717. ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY DARPOL M. OMYLAK, Z. PIĄTKOWSKI SPÓŁKA JAWNA W RESTRUKTURYZACJI w Barzowicach. KRS 0000391564. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 lipca 2011 r., sygn. akt VII GRp 1/20. [BMSiG-17193/2020] Sędzia Komisarz przyśpieszonego postępowania układowego Zakładu Produkcyjno -Handlowego DARPOL M. Omylak, Z. Piątkowski Spółka jawna w Barzowicach, sygn. akt VII GRp 1/20, ogłasza, że w dniu 4 marca 2020 r. nadzorca sądowy złożył spis wierzytelności dłużnika oraz poinformował, że w postępowaniu nie występują wierzytelności sporne. Co do umieszczenia wierzytelności w spisie dłużnik może złożyć zastrzeżenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 067/2020 (5957) z dnia 06 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17717

Dodano: 2020-04-06 17:02:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Bagińska-Maciejewska Anna w upadłości likwidacyjnej

2020-03-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17749. Bagińska-Maciejewska Anna. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 136/20, XI GUp 71/20/PN. [BMSiG-17349/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 marca 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 136/20 ogłosił upadłość dłużnika Anny Bagińskiej-Maciejewskiej (PESEL 78022419344), zam. w Kunowie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 71/20/PN. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysława Nowackiego. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Klaudii Kamińskiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1392. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17749

Dodano: 2020-04-07 10:15:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Bagińska-Maciejewska Anna w upadłości likwidacyjnej

2020-04-07 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17749. Bagińska-Maciejewska Anna. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 136/20, XI GUp 71/20/PN. [BMSiG-17349/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 marca 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 136/20 ogłosił upadłość dłużnika Anny Bagińskiej-Maciejewskiej (PESEL 78022419344), zam. w Kunowie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 71/20/PN. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysława Nowackiego. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Klaudii Kamińskiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1392. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17749

Dodano: 2020-04-07 10:15:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Chmiel Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2020-03-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17750. Chmiel Mirosław. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 113/20 of, VIII GUp 94/20 of. [BMSiG-17372/2020] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 marca 2020 r., sygn. akt VIII GU 113/20 of, ogłosił upadłość Mirosława Chmiela (numer PESEL 62101402512), zamieszkałego we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Horobiowskiego i syndyka w osobie Adama Janiszka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1068). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy - Prawo upadłościowe, określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 94/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział XI Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku jako nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17750

Dodano: 2020-04-07 10:16:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Chmiel Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2020-04-07 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17750. Chmiel Mirosław. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 113/20 of, VIII GUp 94/20 of. [BMSiG-17372/2020] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 marca 2020 r., sygn. akt VIII GU 113/20 of, ogłosił upadłość Mirosława Chmiela (numer PESEL 62101402512), zamieszkałego we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Horobiowskiego i syndyka w osobie Adama Janiszka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1068). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy - Prawo upadłościowe, określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 94/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział XI Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku jako nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17750

Dodano: 2020-04-07 10:16:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Hajnrich Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2020-03-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17751. Hajnrich Sylwia. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 38/20 of, VI GUp 84/20 „of”. [BMSiG-17268/2020] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 18 marca 2020 r., sygn. akt VI GU 38/20 of, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Sylwii Hajnrich, numer PESEL 77050900222. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Mirosławę Huczek. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Krzysztofa Gulisa. Wszczęte postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 84/20 „of”. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17751

Dodano: 2020-04-07 10:17:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Hajnrich Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2020-04-07 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17751. Hajnrich Sylwia. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 38/20 of, VI GUp 84/20 „of”. [BMSiG-17268/2020] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 18 marca 2020 r., sygn. akt VI GU 38/20 of, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Sylwii Hajnrich, numer PESEL 77050900222. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Mirosławę Huczek. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Krzysztofa Gulisa. Wszczęte postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 84/20 „of”. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17751

Dodano: 2020-04-07 10:17:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Huk Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2020-02-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17752. Huk Mariusz. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 198/19, V GUp 18/20. [BMSiG-17314/2020] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 18 lutego 2020 roku, sygn. akt V GU 198/19, ogłosił upadłość Mariusza Huk, numer PESEL 84072402135, zamieszkałego w Legnicy 59-220, ul. Piastowska 27/6, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Na Sędziego Komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Wiolettę Stefanowską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Stanisława Steckiewicza, numer licencji 1244. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd stwierdził, że jurysdykcja krajowa sadów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L 2015 Nr 141, str. 19, celex: 32015R0848), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Legnicy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydziału Gospodarczego. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica. Sygn. akt V GUp 18/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17752

Dodano: 2020-04-07 10:18:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Huk Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2020-04-07 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17752. Huk Mariusz. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 198/19, V GUp 18/20. [BMSiG-17314/2020] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 18 lutego 2020 roku, sygn. akt V GU 198/19, ogłosił upadłość Mariusza Huk, numer PESEL 84072402135, zamieszkałego w Legnicy 59-220, ul. Piastowska 27/6, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Na Sędziego Komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Wiolettę Stefanowską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Stanisława Steckiewicza, numer licencji 1244. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd stwierdził, że jurysdykcja krajowa sadów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L 2015 Nr 141, str. 19, celex: 32015R0848), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Legnicy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydziału Gospodarczego. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica. Sygn. akt V GUp 18/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17752

Dodano: 2020-04-07 10:18:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Jarząbek Joanna w upadłości likwidacyjnej

2020-03-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17753. Jarząbek Joanna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 506/19, V GUp 91/20. [BMSiG-17241/2020] Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie V GU 506/19 ogłosił upadłość dłużniczki Joanny Jarząbek, nr PESEL 65020514003, zamieszkałej w Kielcach, ul. Kaczmarka 10 m. 50; określił, że upadła Joanna Jarząbek jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie sędziego Anny Poborskiej oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Grzegorza Tutaja, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 432; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498). Na postanowienie sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia nin. postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp 91/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17753

Dodano: 2020-04-07 10:19:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Jarząbek Joanna w upadłości likwidacyjnej

2020-04-07 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17753. Jarząbek Joanna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 506/19, V GUp 91/20. [BMSiG-17241/2020] Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie V GU 506/19 ogłosił upadłość dłużniczki Joanny Jarząbek, nr PESEL 65020514003, zamieszkałej w Kielcach, ul. Kaczmarka 10 m. 50; określił, że upadła Joanna Jarząbek jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie sędziego Anny Poborskiej oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Grzegorza Tutaja, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 432; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498). Na postanowienie sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia nin. postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp 91/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17753

Dodano: 2020-04-07 10:19:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Kaczmarczyk Monika w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17754. Kaczmarczyk Monika. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 446/19 of, VI GUp 58/20 „of”. [BMSiG-17271/2020] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 26 lutego 2020 r., sygn. akt VI GU 446/19 of, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Moniki Kaczmarczyk - numer PESEL 89020912302. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Mirosławę Huczek. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Krzysztofa Gulisa. Wszczęte postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 58/20 „of”. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17754

Dodano: 2020-04-07 10:19:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Kaczmarczyk Monika w upadłości likwidacyjnej

2020-04-07 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17754. Kaczmarczyk Monika. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 446/19 of, VI GUp 58/20 „of”. [BMSiG-17271/2020] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 26 lutego 2020 r., sygn. akt VI GU 446/19 of, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Moniki Kaczmarczyk - numer PESEL 89020912302. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Mirosławę Huczek. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Krzysztofa Gulisa. Wszczęte postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 58/20 „of”. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17754

Dodano: 2020-04-07 10:19:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Lamparski Remigiusz w upadłości likwidacyjnej

2020-03-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17755. Lamparski Remigiusz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 866/19. [BMSiG-17384/2020] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 12.03.2020 r., w sprawie o sygn. akt XV GU 866/19, ogłosił upadłość Remigiusza Lamparskiego (numer PESEL 93021010938), nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Jacka Malec oraz sędziego komisarza w osobie sędziego Aleksandry Napierały, wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17755

Dodano: 2020-04-07 10:20:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Lamparski Remigiusz w upadłości likwidacyjnej

2020-04-07 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17755. Lamparski Remigiusz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 866/19. [BMSiG-17384/2020] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 12.03.2020 r., w sprawie o sygn. akt XV GU 866/19, ogłosił upadłość Remigiusza Lamparskiego (numer PESEL 93021010938), nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Jacka Malec oraz sędziego komisarza w osobie sędziego Aleksandry Napierały, wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17755

Dodano: 2020-04-07 10:20:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Ogórkis Kamil w upadłości likwidacyjnej

2020-03-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17756. Ogórkis Kamil. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 37/20, VIII GUp 75/20. [BMSiG-17394/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 12 marca 2020 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 37/20, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Kamila Ogórkisa, zam.: 16-500 Sejny, ul. Emilii Plater 8/12, PESEL 88102511411, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Pawła Hempla, a na syndyka masy upadłości Piotra Tarasiewicza (nr licencji 888); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 75/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17756

Dodano: 2020-04-07 10:21:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Ogórkis Kamil w upadłości likwidacyjnej

2020-04-07 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17756. Ogórkis Kamil. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 37/20, VIII GUp 75/20. [BMSiG-17394/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 12 marca 2020 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 37/20, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Kamila Ogórkisa, zam.: 16-500 Sejny, ul. Emilii Plater 8/12, PESEL 88102511411, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Pawła Hempla, a na syndyka masy upadłości Piotra Tarasiewicza (nr licencji 888); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 75/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17756

Dodano: 2020-04-07 10:21:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Ogórkis Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2020-03-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17757. Ogórkis Katarzyna. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 38/20, VIII GUp 76/20. [BMSiG-17397/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 12 marca 2020 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 38/20, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Katarzyny Ogórkis, zam.: 16-500 Sejny, ul. Emilii Plater 8/12, PESEL 94063003609, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłej, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Pawła Hempla, a na syndyka masy upadłości Piotra Tarasiewicza (nr licencji 888); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 76/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17757

Dodano: 2020-04-07 10:22:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Ogórkis Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2020-04-07 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17757. Ogórkis Katarzyna. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 38/20, VIII GUp 76/20. [BMSiG-17397/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 12 marca 2020 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 38/20, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Katarzyny Ogórkis, zam.: 16-500 Sejny, ul. Emilii Plater 8/12, PESEL 94063003609, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłej, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Pawła Hempla, a na syndyka masy upadłości Piotra Tarasiewicza (nr licencji 888); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 76/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17757

Dodano: 2020-04-07 10:22:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Pawlik Żaneta w upadłości likwidacyjnej

2020-03-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17758. Pawlik Żaneta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 1091/19, XIX GUp 195/20. [BMSiG-17395/2020] OGŁOSZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 marca 2020 r. (sygn. akt XVIII GU 1091/19), postanowił: I. ogłosić upadłość Żanety Pawlik, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Ułańskiej 5 m. 30 (kod pocztowy 05-077), PESEL 93071001924; II. określić, że Żaneta Pawlik jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie sędziego Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Bogdan Dobkowski (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 559); VI. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe będzie toczyło się pod sygnaturą akt XIX GUp 195/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17758

Dodano: 2020-04-07 10:23:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Pawlik Żaneta w upadłości likwidacyjnej

2020-04-07 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17758. Pawlik Żaneta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 1091/19, XIX GUp 195/20. [BMSiG-17395/2020] OGŁOSZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 marca 2020 r. (sygn. akt XVIII GU 1091/19), postanowił: I. ogłosić upadłość Żanety Pawlik, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Ułańskiej 5 m. 30 (kod pocztowy 05-077), PESEL 93071001924; II. określić, że Żaneta Pawlik jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie sędziego Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Bogdan Dobkowski (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 559); VI. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe będzie toczyło się pod sygnaturą akt XIX GUp 195/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17758

Dodano: 2020-04-07 10:23:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Poloczek Władysław w upadłości likwidacyjnej

2020-03-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17759. Poloczek Władysław. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 73/20 of, VI GU 282/19 of. [BMSiG-17273/2020] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, postanowieniem z dnia 11 marca 2020 r., sygn. akt VI GU 282/19 of (VI GUp 73/20 of), ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Władysława Poloczka, PESEL 61102607230, zamieszkałego: ul. Lipowska nr 213, 43-450 Ustroń, obejmującej likwidację majątku upadłego, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Mirosławy Huczek oraz syndyka w osobie Leszka Niedźwieckiego, nr licencji 159. Wzywa się wierzycieli upadłego oraz osoby trzecie, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Określono, że jurysdykcja krajowa Sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko Biała, w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt VI GUp 73/20 of. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17759

Dodano: 2020-04-07 10:24:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Poloczek Władysław w upadłości likwidacyjnej

2020-04-07 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17759. Poloczek Władysław. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 73/20 of, VI GU 282/19 of. [BMSiG-17273/2020] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, postanowieniem z dnia 11 marca 2020 r., sygn. akt VI GU 282/19 of (VI GUp 73/20 of), ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Władysława Poloczka, PESEL 61102607230, zamieszkałego: ul. Lipowska nr 213, 43-450 Ustroń, obejmującej likwidację majątku upadłego, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Mirosławy Huczek oraz syndyka w osobie Leszka Niedźwieckiego, nr licencji 159. Wzywa się wierzycieli upadłego oraz osoby trzecie, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Określono, że jurysdykcja krajowa Sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko Biała, w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt VI GUp 73/20 of. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17759

Dodano: 2020-04-07 10:24:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Prentki Marek w upadłości likwidacyjnej

2020-03-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17760. Prentki Marek. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 842/19. [BMSiG-17387/2020] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 842/19 ogłosił upadłość Marka Prentkiego, zamieszkałego w Żninie (numer PESEL 76042607570), jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył na syndyka Jacka Malca (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 823); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17760

Dodano: 2020-04-07 10:25:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Prentki Marek w upadłości likwidacyjnej

2020-04-07 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17760. Prentki Marek. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 842/19. [BMSiG-17387/2020] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 842/19 ogłosił upadłość Marka Prentkiego, zamieszkałego w Żninie (numer PESEL 76042607570), jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył na syndyka Jacka Malca (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 823); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17760

Dodano: 2020-04-07 10:25:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Szmagaj Irena w upadłości likwidacyjnej

2020-03-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17761. Szmagaj Irena. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 144/20, XI GUp 72/20/PN. [BMSiG-17346/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 marca 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 144/20 ogłosił upadłość dłużnika Ireny Szmagaj (PESEL 51111106961), zam. w Koninie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 72/20/PN. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysława Nowackiego. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Aleksandry Marciniak, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1357. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17761

Dodano: 2020-04-07 10:26:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Szmagaj Irena w upadłości likwidacyjnej

2020-04-07 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17761. Szmagaj Irena. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 144/20, XI GUp 72/20/PN. [BMSiG-17346/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 marca 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 144/20 ogłosił upadłość dłużnika Ireny Szmagaj (PESEL 51111106961), zam. w Koninie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 72/20/PN. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysława Nowackiego. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Aleksandry Marciniak, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1357. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17761

Dodano: 2020-04-07 10:26:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Turek Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2020-03-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17762. Turek Sylwia. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 174/19, V GUp 124/20. [BMSiG-17325/2020] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie o sygn. akt V GU 174/19 ogłosił upadłość w stosunku do Sylwii Turek, zam.: Kępa Rzeczycka, numer PESEL 88051801368, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Witolda Olecha oraz wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Kamila Korzeniec, nr lic. 766. Sąd wzywa Wierzycieli Upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności, podając sygn. akt V GUp 124/20, w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19 z 5.06.2015 r., z późn. zm; dalej jako: Rozporządzenie Nr 2015/848), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia Nr 2015/848. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17762

Dodano: 2020-04-07 10:27:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Turek Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2020-04-07 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17762. Turek Sylwia. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 174/19, V GUp 124/20. [BMSiG-17325/2020] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie o sygn. akt V GU 174/19 ogłosił upadłość w stosunku do Sylwii Turek, zam.: Kępa Rzeczycka, numer PESEL 88051801368, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Witolda Olecha oraz wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Kamila Korzeniec, nr lic. 766. Sąd wzywa Wierzycieli Upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności, podając sygn. akt V GUp 124/20, w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19 z 5.06.2015 r., z późn. zm; dalej jako: Rozporządzenie Nr 2015/848), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia Nr 2015/848. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17762

Dodano: 2020-04-07 10:27:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Wójcik Rafał w upadłości likwidacyjnej

2020-03-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17763. Wójcik Rafał. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 37/20, V GUp 87/20. [BMSiG-17239/2020] Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie V GU 37/20 ogłosił upadłość dłużnika Rafała Wójcika, nr PESEL 76091911130, zamieszkałego: 25-553 Kielce, ul. Klonowa 48/40; określił, że upadły Rafał Wójcik jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie sędziego Anny Poborskiej oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Grzegorza Tutaja, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 432; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498). Na postanowienie sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia nin. postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp 87/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17763

Dodano: 2020-04-07 10:27:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Wójcik Rafał w upadłości likwidacyjnej

2020-04-07 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17763. Wójcik Rafał. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 37/20, V GUp 87/20. [BMSiG-17239/2020] Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie V GU 37/20 ogłosił upadłość dłużnika Rafała Wójcika, nr PESEL 76091911130, zamieszkałego: 25-553 Kielce, ul. Klonowa 48/40; określił, że upadły Rafał Wójcik jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie sędziego Anny Poborskiej oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Grzegorza Tutaja, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 432; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498). Na postanowienie sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia nin. postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp 87/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17763

Dodano: 2020-04-07 10:28:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

"Stal-Met" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-04-07 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17764. „STAL-MET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Chełmnie. KRS 0000094510. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 lutego 2002 r., sygn. akt V GUp 11/13. [BMSiG-17257/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Stal- -Met spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Chełmnie - sygn. akt V GUp 11/13 - zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka masy upadłościowej uzupełniająca lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, i w terminie 14 dni od wywieszenia obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17764

Dodano: 2020-04-07 10:28:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Bartołowicz Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2020-04-07 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17765. Bartołowicz Agnieszka. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 1/16. [BMSiG-17308/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Bartołowicz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 78071714148), sygn. akt V GUp 1/16, syndyk w dniu 26.02.2020 r. złożył trzecią uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Tumskiej 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17765

Dodano: 2020-04-07 10:28:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Bielakowski Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2020-04-07 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17766. Bielakowski Grzegorz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 267/19. [BMSiG-17254/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 16 marca 2020 r. złożona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności upadłego Grzegorza Bielakowskiego (PESEL 75071209236), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 267/19 Sądu Rejonowego w Kielcach). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 498) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności upadłego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17766

Dodano: 2020-04-07 10:28:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Bończyk Jan wspólnik Spomasz J. Bończyk & M. Kosicki Sp. J. w upadłości likwidacyjnej

2020-04-07 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17767. Bończyk Jan wspólnik Spomasz J. Bończyk & M. Kosicki Spółka Jawna w Bydgoszczy. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 68/17. [BMSiG-17319/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jana Bończyka wspólnika Spomasz J. Bończyk & M. Kosicki Spółka Jawna w Bydgoszczy ogłasza, że w sprawie XV GUp 68/17 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 13.12.2019 r. Sędziemu komisarzowi kolejna uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17767

Dodano: 2020-04-07 10:29:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

ECOPROCESS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-04-07 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17768. ECOPROCESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Łężkowicach. KRS 0000568761. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA- -ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 lipca 2015 r., sygn. akt VIII GUp 195/19. [BMSiG-17379/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec ECOPROCESS Sp. z o.o. w Łężkowicach (sygn. akt VIII GUp 195/19) ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. B-6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17768

Dodano: 2020-04-07 10:29:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Fizyczak Józef w upadłości likwidacyjnej

2020-04-07 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17769. Fizyczak Józef. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 72/19. [BMSiG-17242/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Józefa Fizyczaka - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie XV GUp 72/19 sporządzona została przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 24 lutego 2020 r. uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17769

Dodano: 2020-04-07 10:29:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Gutowska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2020-04-07 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17770. Gutowska Katarzyna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 341/18. [BMSiG-17316/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Gutowskiej, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie XV GUp 341/18, sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 24 lutego 2020 r. uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17770

Dodano: 2020-04-07 10:29:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Gwiazdowska Teresa w upadłości likwidacyjnej

2020-04-07 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17771. Gwiazdowska Teresa. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 225/19. [BMSiG-17392/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk w dniu 23.03.2020 roku przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Teresy Gwiazdowskiej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 43050307567, sygn. akt VIII GUp 225/19. Uzupełniającą listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na uzupełniającej liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - wierzyciel, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17771

Dodano: 2020-04-07 10:29:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Jabłońska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2020-04-07 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17772. Jabłońska Ewa. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 321/19. [BMSiG-17278/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 12 lutego 2020 r. złożona przez Syndyka masy upadłości Ewy Jabłońskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL 76022310306), lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 321/19). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności Upadłego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17772

Dodano: 2020-04-07 10:30:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Kaługa Mieczysław w upadłości likwidacyjnej

2020-04-07 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17773. Kaługa Mieczysław. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 49/19. [BMSiG-17295/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Mieczysława Kaługi, nieprowadzącego działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 49/19 sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 11.03.2020 r. uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17773

Dodano: 2020-04-07 10:30:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Kierych Monika w upadłości likwidacyjnej

2020-04-07 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17774. Kierych Monika. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 100/19. [BMSiG-17251/2020] OGŁOSZENIE O DOKONANIU ZMIAN NA PIERWSZEJ UZUPEŁNIAJĄCEJ LIŚCIE WIERZYTELNOŚCI Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Moniki Kierych, zam. w Samarzewie, będącej osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, sygn. akt XI GUp 100/19, postanowieniem z 16 marca 2020 r. dokonał zmian na pierwszej uzupełniającej liście wierzytelności w ten sposób, iż wykreślił uznaną na liście wierzytelność Kancelarii Medius S.A. z siedzibą w Krakowie w kwocie 3 547,20 zł. Poucza się, że na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie do sądu upadłościowego w terminie siedmiu dni od ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17774

Dodano: 2020-04-07 10:30:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Kasprzak Marietta w upadłości likwidacyjnej

2020-04-07 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17775. Kasprzak Marietta. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 348/19. [BMSiG-17290/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marietty Kasprzak, nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 348/19, sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 10 lutego 2020 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17775

Dodano: 2020-04-07 10:30:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kowalski Arkadiusz w upadłości likwidacyjnej

2020-04-07 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17776. Kowalski Arkadiusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1247/19. [BMSiG-17272/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym ARKADIUSZA KOWALSKIEGO, zamieszkałego w Grodzisku Mazowieckim, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 74031108275), sygn. akt XVIII GUp 1247/19, obwieszcza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 1 kwietnia 2020 r. listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać ww. listę w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17776

Dodano: 2020-04-07 10:31:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Kucharski Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2020-04-07 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17777. Kucharski Krzysztof. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 94/19. [BMSiG-17263/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Kucharskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 94/19, zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności Krzysztofa Kucharskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, w V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, i w terminie 14 dni od obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17777

Dodano: 2020-04-07 10:31:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Kulak Anna Justyna w upadłości likwidacyjnej

2020-04-07 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17778. Kulak Anna Justyna. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 4/19. [BMSiG-17328/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Anny Justyny Kulak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 84062708902), sygn. Akt V GUp 4/19, syndyk w dniu 9 marca 2020 roku złożyła trzecią uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Tumskiej 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia, wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17778

Dodano: 2020-04-07 10:31:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Kupryjańczyk Piotr w upadłości likwidacyjnej

2020-04-07 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17779. Kupryjańczyk Piotr. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 43/17. [BMSiG-17311/2020] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności (Lp. 6, Zw 8) w postępowaniu upadłościowym Piotra Kupryjańczyka, numer PESEL 76113008318, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 43/17). Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Bankowej 18, w Jeleniej Górze, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17779

Dodano: 2020-04-07 10:31:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Łukasik Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2020-04-07 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17780. Łukasik Elżbieta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1036/19. [BMSiG-17252/2020] OGŁOSZENIE O SPORZĄDZENIU I PRZEKAZANIU PIERWSZEJ UZUPEŁNIAJĄCEJ LISTY WIERZYTELNOŚCI Sędzia komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Elżbiety Łukasik w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt XIX GUp 1036/19), syndyk sporządził i przekazał w dniu 4 marca 2020 r. Sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17780

Dodano: 2020-04-07 10:31:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Machała Anna Edyta w upadłości likwidacyjnej

2020-04-07 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17781. Machała Anna Edyta. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 172/19. [BMSiG-17310/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Anny Edyty Machała, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 78011201189), sygn. akt V GUp 172/19, syndyk w dniu 11.03.2020 r. złożył listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ulicy Tumskiej 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo że była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17781

Dodano: 2020-04-07 10:32:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Machała Damian Leszek w upadłości likwidacyjnej

2020-04-07 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17782. Machała Damian Leszek. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 151/19. [BMSiG-17313/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Damiana Leszka Machały, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 76060603495), sygn. akt V GUp 151/19, syndyk w dniu 11.03.2020 r. złożył listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Tumskiej 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia, wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17782

Dodano: 2020-04-07 10:32:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Nowak Wiesław w upadłości likwidacyjnej

2020-04-07 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17783. Nowak Wiesław. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 265/19. [BMSiG-17255/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 19 lutego 2020 r. złożona przez syndyka masy upadłości Wiesława Nowaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL 71020514875) lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 265/19). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 498) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności upadłego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17783

Dodano: 2020-04-07 10:32:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Pawlicka Joanna w upadłości likwidacyjnej

2020-04-07 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17784. Pawlicka Joanna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 354/19. [BMSiG-17380/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Joanny Pawlickiej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 354/19 sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 3 grudnia 2019 r. lista wierzytelności oraz w dniu 17 lutego 2020 r. uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listy w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17784

Dodano: 2020-04-07 10:32:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Popielski Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2020-04-07 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17785. Popielski Zbigniew. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 195/19. [BMSiG-17291/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Zbigniewa Popielskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 48030104471), sygn. akt V GUp 195/19, syndyk w dniu 11.03.2020 r. złożył listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Tumskiej 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia, wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17785

Dodano: 2020-04-07 10:33:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Przedsiębiorstwo Bezwykopowej Renowacji Sieci Podziemnych Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-04-07 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17786. PRZEDSIĘBIORSTWO BEZWYKOPOWEJ RENOWACJI SIECI PODZIEMNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Kielcach. KRS 0000146343. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 stycznia 2003 r., sygn. akt V GUp 5/19. [BMSiG-17247/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 12 marca 2020 r. złożona przez Syndyka masy upadłości Przedsiębiorstwa Bezwykopowej Renowacji Sieci Podziemnych sp. z o.o. w upadłości, KRS 0000146343, uzupełniająca lista wierzytelności (sygn. akt V GU p 5/19). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności Upadłego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17786

Dodano: 2020-04-07 10:33:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Przedsiębiorstwo Handlowe, Usługowe SOKÓŁ E.W.M. Kwaśniak Sp. J. w upadłości likwidacyjnej

2020-04-07 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17787. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE, USŁUGOWE „SOKÓŁ” E.W.M. KWAŚNIAK SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI w Tarnobrzegu. KRS 0000085104. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 lutego 2002 r., sygn. akt V GUp 454/19. [BMSiG-17301/2020] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Handlowego, Usługowego „Sokół” E.W.M. Kwaśniak Spółka Jawna z s. w Tarnobrzegu, numer KRS 0000085104, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 454/19, zawiadamia, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi główną listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17787

Dodano: 2020-04-07 10:33:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DREWNOMAL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-04-07 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17788. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „DREWNOMAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Chudolipiu. KRS 0000114863. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 maja 2002 r., sygn. akt V GUp 12/16. [BMSiG-17303/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Wielobranżowego DREWNOMAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chudolipiu w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 12/16, syndyk przekazał sędziemu komisarzowi w dniu 2 marca 2020 r. pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku przy ul. Tumskiej 4B. Każdy wierzyciel, w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia, może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17788

Dodano: 2020-04-07 10:33:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Przybylska Aleksandra w upadłości likwidacyjnej

2020-04-07 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17789. Przybylska Aleksandra. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 467/19. [BMSiG-17400/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Aleksandry Przybylskiej, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie XV GUp 467/19 sporządzona została przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 6 marca 2020 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17789

Dodano: 2020-04-07 10:34:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Puławski Patryk w upadłości likwidacyjnej

2020-04-07 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17790. Puławski Patryk. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 337/19. [BMSiG-17279/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 10 marca 2020 r. złożona przez Syndyka masy upadłości Patryka Puławskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL 79022400332), lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 337/19). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności Upadłego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17790

Dodano: 2020-04-07 10:34:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Rylski Piotr w upadłości likwidacyjnej

2020-04-07 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17791. Rylski Piotr. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 333/19. [BMSiG-17280/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, iż została sporządzona i złożona w dniu 5 marca 2020 r. lista wierzytelności Piotra Rylskiego, PESEL 66072905030, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 333/19. Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach - Biuro Obsługi Interesantów, przy ul. Warszawskiej 44. W terminie 14 dni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza, w trybie art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności lub co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17791

Dodano: 2020-04-07 10:34:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Wspólnota w upadłości likwidacyjnej

2020-04-07 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17792. SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO- -KREDYTOWA WSPÓLNOTA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Gdańsku. KRS 0000039345. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 września 2001 r., sygn. akt VI GUp 25/14 [BMSiG-17366/2020] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Wspólnota z siedzibą w Gdańsku, sygn. akt VI GUp 25/14, na podstawie art. 255 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze ogłasza, że syndyk złożył na ręce Sędziego Komisarza sporządzoną w dniu 24 lutego 2020 r. uzupełniającą listę wierzytelności nr 5 w postępowaniu upadłościowym Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Wspólnota z siedzibą w Gdańsku, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, 80-126 Gdańsk, ul. Piekarnicza 10. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście możne złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych (zgodnie z art. 256 i 257 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17792

Dodano: 2020-04-07 10:34:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Stołoska Wiesława w upadłości likwidacyjnej

2020-04-07 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17793. Stołoska Wiesława. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 156/19. [BMSiG-17315/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Wiesławy Stołoskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 53052207987), sygn. akt V GUp 156/19, syndyk w dniu 11.03.2020 r. złożył listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Tumskiej 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia, wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo że była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17793

Dodano: 2020-04-07 10:34:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Szczepańska Alicja w upadłości likwidacyjnej

2020-04-07 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17794. Szczepańska Alicja. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 122/18/of/S. [BMSiG-17327/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Alicji Szczepańskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VI GUp 122/18/of/S), zawiadamia, iż w dniu 22 stycznia 2020 r. syndyk przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności Alicji Szczepańskiej. Listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10 (w godzinach urzędowania sądu), każdy zainteresowany, stosownie do art. 255 ust. 2 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. Stosownie do art. 256 w zw. z art. 4912 ust. 1 ww. ustawy, w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia, wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17794

Dodano: 2020-04-07 10:35:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szczęsna Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2020-04-07 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17795. Szczęsna Małgorzata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 867/19. [BMSiG-17253/2020] OGŁOSZENIE O SPORZĄDZENIU I PRZEKAZANIU DRUGIEJ UZUPEŁNIAJĄCEJ LISTY WIERZYTELNOŚCI Sędzia komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Małgorzaty Szczęsnej, w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt XIX GUp 867/19), syndyk sporządził i przekazał w dniu 2 marca 2020 r. drugą uzupełniającą listę wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17795

Dodano: 2020-04-07 10:35:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Szmyt Ewa i Szmyt Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2020-04-07 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17796. Szmyt Ewa i Szmyt Wojciech. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 307/19. [BMSiG-17244/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Ewy Szmyt i Wojciecha Szmyt, nieprowadzących działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 307/19 sporządzone zostały przez syndyka i przekazane sędziemu komisarzowi w dniu 19 grudnia 2019 r. lista wierzytelności Ewy Szmyt oraz lista wierzytelności Wojciecha Szmyt, a także w dniu 10 lutego 2020 r. uzupełniająca lista wierzytelności Ewy Szmyt. Każdy zainteresowany może przeglądać listy w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom, albo spóźniony, będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17796

Dodano: 2020-04-07 10:35:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Ścisłowska Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2020-04-07 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17797. Ścisłowska Magdalena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1218/19. [BMSiG-17364/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że syndyk złożył w dniu 28 lutego 2020 r. Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Magdaleny Ścisłowskiej, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie (sygn. akt XIX GUp 1218/19), oraz poucza o prawie wniesienia do Sędziego komisarza sprzeciwu co do uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, co do odmowy uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sprzeciw winien być sporządzony zgodnie z art. 257 Prawa upadłościowego. Listę wierzytelności można przeglądać w Czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, w godzinach urzędowania Sądu. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17797

Dodano: 2020-04-07 10:35:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

TOBACCO OF MAZOVIA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-04-07 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17798. TOBACCO OF MAZOVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Malanowie Nowym. KRS 0000492328. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 grudnia 2013 r., sygn. akt V GUp 57/19. [BMSiG-17294/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Spółki Tobacco of Mazovia Sp. z o.o. z siedzibą w Malanowie Nowym, sygn. akt V GUp 57/19, syndyk w dniu 13.03.2020 r. przekazał Sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Tumskiej 4B. Każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17798

Dodano: 2020-04-07 10:36:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Stefański Tomasz Piotr w upadłości likwidacyjnej

2020-04-07 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17799. Stefański Tomasz Piotr. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygnatura akt XI GUp 253/19. [BMSiG-17330/2020] OBWIESZCZENIE Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Tomasza Piotra Stefańskiego, zam. w Zbąszyniu, nr PESEL 84052803637, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 253/19, zawiadamia, że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu Komisarzowi w dniu 13.01.2020 r. listę wierzytelności, którą to listę można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1A, parter p. 46 (wejście przez pokój 45), w godz.: pon. 745-1800; wt.-pt. 745-1515. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności, wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw do Sędziego Komisarza może złożyć upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17799

Dodano: 2020-04-07 10:36:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Wiktorska Milena w upadłości likwidacyjnej

2020-04-07 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17800. Wiktorska Milena. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 22/17. [BMSiG-17354/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla dłużnika Mileny Wiktorskiej (PESEL 78082210248), zamieszkałej w Sompolnie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 22/17, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności (z dnia 17.09.2019 r.), którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami i oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17800

Dodano: 2020-04-07 10:36:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Załucki Jacek w upadłości likwidacyjnej

2020-04-07 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17801. Załucki Jacek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnychh, sygn. akt XIX GUp 775/19. [BMSiG-17287/2020] Jacek Załucki, zam. w Warszawie, ul. Majdańska 9 m. 23, PESEL 76072401078, sygn. akt XIX GUp 775/19. Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Jacka Załuckiego, zamieszkałego w Warszawie, toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt. XIX GUp 775/19 (uprzednio X GUp 1128/18), obwieszcza, że w dniu 10 marca 2020 r. syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17801

Dodano: 2020-04-07 10:36:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

PHU WAMEX Adam Wasiłowski w upadłości likwidacyjnej

2020-04-07 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 17802. Wasiłowski Adam prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PHU „WAMEX” Adam Wasiłowski w upadłości w Mławie. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 75/18. [BMSiG-17309/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Adama Wasiłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PHU „WAMEX” Adam Wasiłowski w upadłości z siedzibą w Mławie, PESEL 76051108974, sygn. akt V GUp 75/18, został sporządzony plan podziału funduszów masy upadłości. Wyłożony plan podziału można przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku przy ul. Tumskiej 4B i w terminie dwóch tygodni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17802

Dodano: 2020-04-07 10:37:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bińczyk Artur w upadłości likwidacyjnej

2020-04-07 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 17803. Bińczyk Artur. Sąd Rejonow dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 951/18, XIX GUp 500/19. [BMSiG-17390/2020] Działając, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie o sygn. akt X GU 951/18 ogłaszającego upadłość Artura Bińczyka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk zawiadamia, że został sporządzony i w dniu 12 marca 2020 r. złożony Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału. Plan podziału może przeglądać każdy zainteresowany w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnosić zarzuty przeciwko powyższemu planowi podziału. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17803

Dodano: 2020-04-07 10:37:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Domagała Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2020-04-07 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 17804. Domagała Krystyna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 30/19. [BMSiG-17302/2020] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, zarządzeniem z dnia 12 marca 2020 roku, sygn. akt V GUp 30/19, w postępowaniu upadłościowym Krystyny Domagały, numer PESEL 54092500906, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, z urzędu w przedmiocie obwieszczenia listy wierzytelności, zarządził: Niniejszym zawiadamia się, że syndyk masy upadłości - nieprowadzącej działalności gospodarczej upadłej Krystyny Domagały, nr PESEL 54092500906, sygn. akt V GUp 30/19, sporządził i złożył do akt w dniu 4 marca 2020 r. ostateczny plan podziału wierzytelności zaliczanych do kategorii II. Plan podziału można przeglądać w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Kielcach, a w ciągu dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia zainteresowanym służy prawo do złożenia zarzutów do planu podziału, w trybie art. 359 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17804

Dodano: 2020-04-07 10:37:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Jas Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2020-04-07 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 17805. Jas Dariusz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 213/18. [BMSiG-17256/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że syndyk masy upadłości Upadłego Dariusza Jasa (sygn. akt V GUp 213/18, nr PESEL 64031505134) sporządził i złożył do akt w dniu 16 marca 2020 r. ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Kielcach, a w ciągu dwóch tygodni od dnia obwieszczenia uprawnionym służy prawo do złożenia zarzutów do planu podziału w trybie art. 349 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17805

Dodano: 2020-04-07 10:37:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kaniuk Paweł w upadłości likwidacyjnej

2020-04-07 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 17806. Kaniuk Paweł. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 423/19 [BMSiG-17250/2020] Sędzia komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Pawła Kaniuka w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt XIX GUp 423/19) syndyk sporządził i przekazał w dniu 4.03.2020 r. Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości, który może przeglądać każdy zainteresowany w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony w planie podziału może wnieść do Sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17806

Dodano: 2020-04-07 10:38:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Kupryjańczyk Józefa w upadłości likwidacyjnej

2020-04-07 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 17807. Kupryjańczyk Józefa. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 43/17. [BMSiG-17305/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Józefy Kupryjańczyk, numer PESEL 48031912385, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 43/17), ogłasza, że został złożony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Bankowej 18 w Jeleniej Górze. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można wnosić do Sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału, które podlegają rozpoznaniu w trybie art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego w zw. z art. 350 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17807

Dodano: 2020-04-07 10:38:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Runowski Hubert w upadłości likwidacyjnej

2020-04-07 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 17808. Runowski Hubert. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 32/18. [BMSiG-17351/2020] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XI GUp 32/18, został sporządzony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości (z dnia 10 stycznia 2020 r.) upadłego Huberta Runowskiego, zam.: Kiszewko. Plan ten można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się upadłego i wierzycieli, iż służy im prawo wniesienia zarzutów do planu podziału w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17808

Dodano: 2020-04-07 10:38:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Sowińska Bożena i Sowiński Marek w upadłości likwidacyjnej

2020-04-07 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 17809. Sowińska Bożena i Sowiński Marek. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 268/18. [BMSiG-17245/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Bożeny Sowińskiej i Marka Sowińskiego - osób nieprowadzących działalności gospodarczej w upadłości, w sprawie o sygn. akt XV GUp 268/18, informuje, że został sporządzony ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości dla kategorii II. Plan ten można przeglądać w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia można wnieść przeciwko niemu zarzuty. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17809

Dodano: 2020-04-07 10:38:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

GEOMAR S.A. w upadłości likwidacyjnej

2020-03-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17747. „GEOMAR” SPÓŁKA AKCYJNA w Szczecinie. KRS 0000071664. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 grudnia 2001 r., sygn. akt XII GU 72/19, XII GUp 26/20. [BMSiG-17259/2020] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 19 marca 2020 roku ogłoszono upadłość dłużnika „GEOMAR” spółki akcyjnej w Szczecinie, ulica Mieszka I numer 82/83, 71-011 Szczecin, numer KRS 0000071664, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 26/20. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Elżbiety Piotrowskiej oraz wyznaczono zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Sabriny Snela-Daleszyńskiej, oraz syndyka masy upadłości w osobie Bartosza Stawarskiego, nr licencji 216. Sąd wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17747

Dodano: 2020-04-07 17:22:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

GEOMAR S.A. w upadłości likwidacyjnej

2020-04-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17747. „GEOMAR” SPÓŁKA AKCYJNA w Szczecinie. KRS 0000071664. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 grudnia 2001 r., sygn. akt XII GU 72/19, XII GUp 26/20. [BMSiG-17259/2020] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 19 marca 2020 roku ogłoszono upadłość dłużnika „GEOMAR” spółki akcyjnej w Szczecinie, ulica Mieszka I numer 82/83, 71-011 Szczecin, numer KRS 0000071664, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 26/20. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Elżbiety Piotrowskiej oraz wyznaczono zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Sabriny Snela-Daleszyńskiej, oraz syndyka masy upadłości w osobie Bartosza Stawarskiego, nr licencji 216. Sąd wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17747

Dodano: 2020-04-07 17:22:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

MS MARKET Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-02-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17748. „MS MARKET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Trzciance. KRS 0000370747. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 listopada 2010 r., sygn. akt XI GU 831/19, XI GUp 47/20. [BMSiG-17360/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 lutego 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 831/19 ogłosił upadłość dłużnika MS Market spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Trzciance, KRS 0000370747. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 47/20. Wzywa się wierzycieli upadłego MS Market spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Trzciance do zgłaszania wierzytelności, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego MS Market spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Trzciance, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Bojarskiej. Wyznaczono zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Lipowicza. Wyznaczono syndyka w osobie Przemysława Stróżyka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 813). Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17748

Dodano: 2020-04-07 17:26:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

MS MARKET Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-04-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17748. „MS MARKET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Trzciance. KRS 0000370747. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 listopada 2010 r., sygn. akt XI GU 831/19, XI GUp 47/20. [BMSiG-17360/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 lutego 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 831/19 ogłosił upadłość dłużnika MS Market spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Trzciance, KRS 0000370747. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 47/20. Wzywa się wierzycieli upadłego MS Market spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Trzciance do zgłaszania wierzytelności, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego MS Market spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Trzciance, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Bojarskiej. Wyznaczono zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Lipowicza. Wyznaczono syndyka w osobie Przemysława Stróżyka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 813). Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17748

Dodano: 2020-04-07 17:26:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Kuciński Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2020-04-07 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 17810. Kuciński Tomasz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 27/18. [BMSiG-17288/2020] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GUp 27/18, umorzył na podstawie art. 49110 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe postępowanie upadłościowe Tomasza Kucińskiego (PESEL 74020104172), nieprowadzącego działalności gospodarczej. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17810

Dodano: 2020-04-07 17:28:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Komarnicki Eugeniusz w upadłości likwidacyjnej

2020-04-07 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 17811. Komarnicki Eugeniusz. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 113/19. [BMSiG-17282/2020] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że wskutek uprawomocnienia postanowienia Sądu z 5 marca 2020 r., którym ustalono plan spłat wierzycieli upadłego Eugeniusza Komarnickiego, numer PESEL 37090401998, postępowanie upadłościowe prowadzone pod sygn. akt VIII GUp 113/19 uległo zakończeniu z mocy prawa (art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17811

Dodano: 2020-04-07 17:29:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Fojuda Artur w upadłości likwidacyjnej

2020-04-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 17814. Fojuda Artur. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 37/18 of. [BMSiG-17398/2020] Syndyk Masy Upadłości Artura Fojuda, zamieszkałego w Nysie (sygn. akt V GUp 37/18 of), ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 18, znajdującej się przy ul. Tuleckiej w miejscowości Gowarzewo, w gminie Kleszczewo, o powierzchni 1466 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr PO1D/00021882/1. Cena wywoławcza wynosi 691.900 zł. Zainteresowani winni przesłać ofertę pocztą na adres syndyka: Kancelaria Radcy Prawnego „ACTUS” ul. Kopernika 9/1, 48-370 Paczków, w terminie do dnia 29 maja 2020 r. Rozpoznanie ofert nastąpi w wynajmowanym przez syndyka biurze w Opolu przy ul. Piastowskiej 4, na drugim piętrze, w dniu 30 maja 2020 roku, o godzinie 1830. Regulamin przetargu jest dostępny w kancelarii syndyka. Ponadto informacji na temat przetargu udziela syndyk Dariusz Symula pocztą elektroniczną pod adresem: dareksymula@o2.pl lub pod nr tel. + 48 600 95 27 29. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata na rachunek bankowy wskazany w regulaminie przetargu wadium w kwocie 30.000 zł w terminie do dnia 29 maja 2020 r. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17814

Dodano: 2020-04-07 17:30:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TERMOGRAF Anna Prus w upadłości likwidacyjnej

2020-04-07 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 17816. Prus Anna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TERMOGRAF Anna Prus w upadłości w Żninie. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 328/19. [BMSiG-17336/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anny Prus prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TERMOGRAF Anna Prus, w sprawie o sygn. akt XV GUp 328/19, informuje, że sporządzone zostało oraz przekazane dnia 28 lutego 2020 r. uzupełnienie oszacowania i opisu składników masy upadłości wchodzących w skład przedsiębiorstwa upadłej, obejmujących między innymi udział wynoszący 1/2 w prawie własności nieruchomości lokalowej położonej w Żninie przy ul. Potockiego 3/1, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Żninie Księga Wieczysta KW Nr BY1Z/00022092/9. Z treścią opisu i oszacowania można zapoznać się w sekretariacie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, Wydział XV Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie tygodnia od daty niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do Sędziego komisarza, na piśmie w dwóch egzemplarzach, zarzuty. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17816

Dodano: 2020-04-07 17:31:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Walasiak-Hasna Aleksandra w upadłości likwidacyjnej

2020-04-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 17817. Walasiak-Hasna Aleksandra. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 122/19. [BMSiG-17297/2020] Syndyk masy upadłości Aleksandry Walasiak-Hasny, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt V GUp 122/19, ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Radziejowice-Parcel przy alei Lipowej 45, gmina Radziejowice. Nieruchomość stanowi działka o pow. 0,07 ha - nr ew. 28/19. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Żyrardowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW PL1Z/00024769/4. Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, parterowy, niepodpiwniczony, wolnostojący, o powierzchni użytkowej 82,74 m² oraz budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 18 m² . Minimalna cena sprzedaży prawa własności nieruchomości wynosi 192.000,00 zł (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) netto. Zainteresowani winni składać oferty oraz dokonać wpłaty wadium w wysokości 19.000,00 zł (dziewiętnaście tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 57 1940 1076 3150 9332 0000 0000, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 maja 2020 r. Oferty należy składać osobiście w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, plac Narutowicza 6 lub przesłać je listami poleconymi na adres Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock (decyduje data wpływu do Sądu). Otwarcie ofert nastąpi w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Tumskiej 4B, w dniu 27 maja 2020 r., o godz. 830, w sali 111. Warunki przetargu oraz operat szacunkowy sprzedawanej nieruchomości dostępne są w Sądzie Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, oraz w Biurze Syndyka w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 67 lok. 21. Warunki przetargu dostępne są również na stronie internetowej www.syndykplock.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 602-415-326. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17817

Dodano: 2020-04-07 17:32:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Wylazowska Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2020-04-07 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 17819. Wylazowska Krystyna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 6/17. [BMSiG-17246/2020] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 9 marca 2020 r. w postępowaniu upadłościowym (sygn. akt V GUp 6/17) Krystyny Wylazowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 36071010206, postanowił umorzyć wszystkie niewykonane w toku postępowania upadłościowego zobowiązania pieniężne upadłego Krystyny Wylazowskiej powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. 10 stycznia 2017 r. (z wyłączeniem niepodlegających umorzeniu zobowiązań wymienionych w art. 49121 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498) - bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17819

Dodano: 2020-04-07 17:33:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Zaworska Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2020-04-07 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 17820. Zaworska Magdalena. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 386/19. [BMSiG-17300/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Magdaleny Zaworskiej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 386/19, został złożony operat szacunkowy określający wartość rynkową prawa własności w wysokości 1/2 udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej domem mieszkalnym, położonej w Kruszynie Krajeńskim przy u. Kwiatowej 21, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi Księgę Wieczystą nr BY1B/00084317/4. Z treścią operatu szacunkowego można zapoznać się w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia można wnieść zarzuty. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17820

Dodano: 2020-04-07 17:33:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

DOMIK Sp. z o.o.

2020-04-07 Inne

Poz. 17877. „DOMIK” - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Bydgoszczy. KRS 0000046123. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 września 2001 r., sygn. akt XV GRp 5/18. [BMSiG-17312/2020] Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne Sędzia komisarz zarządzeniem z dnia 23 marca 2020 r. odwołał zgromadzenie wierzycieli „Domik” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy w restrukturyzacji (KRS nr 0000046123) wyznaczone na dzień 20 kwietnia 2020 r., godzina 1100, sala nr 128. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17877

Dodano: 2020-04-07 17:34:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Marcin Łysiak EKOSERWIS

2020-04-07 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 17878. Łysiak Marcin prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą EKOSERWIS Marcin Łysiak w restrukturyzacji w Janikowie. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GRp 1/20. [BMSiG-17307/2020] Sędzia komisarz w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika Marcina Łysiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą EKOSERWIS Marcin Łysiak w restrukturyzacji w Janikowie (NIP 5562544742), zarządził zwołanie zgromadzenia wierzycieli w celu zatwierdzenia spisu wierzytelności i głosowania nad układem częściowym, na dzień 23 czerwca 2020 r., g. 1000, s. 138-140, w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 64A. Wierzyciele głosują sumą wierzytelności umieszczoną w zatwierdzonym spisie wierzytelności lub tytule egzekucyjnym. Wierzyciele, którzy mają wierzytelność solidarną lub niepodzielną, głosują przez wspólnego pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być również jeden z wierzycieli. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie, a opis przebiegu i wynik głosowania zamieszcza się w protokole. Wierzyciel, który stawił się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu. Głosowanie przeprowadza nadzorca sądowy albo zarządca pod nadzorem sędziego komisarza. Spis głosów złożonych na piśmie oraz głosów oddanych ustnie na zgromadzeniu wierzycieli, do którego stosuje się odpowiednio przepis art. 86 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego, stanowi załącznik do protokołu. Jeżeli oddano głos w cudzym imieniu, wskazuje się również imię i nazwisko głosującego. Uczestnik postępowania może głosować na zgromadzeniu wierzycieli również przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być również jeden z wierzycieli. Głos oddany na piśmie zawiera wskazanie imienia i nazwiska albo nazwy głosującego oraz wskazanie, czy głosuje za czy przeciw uchwale. Wierzyciela, który wstrzymał się od głosu, uważa się za nieuczestniczącego w głosowaniu. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17878

Dodano: 2020-04-07 17:35:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Gospodarstwo Rolne Andrzej Kostrubiec

2020-04-07 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 17879. Kostrubiec Andrzej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Andrzej Kostrubiec w Plęsach. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRs 3/19. [BMSiG-17249/2020] Sędzia komisarz postępowania restrukturyzacyjnego Andrzeja Kostrubca, osoby fizycznej prowadzącej działalność pod nazwą Gospodarstwo Rolne Andrzej Kostrubiec w Plęsach, zawiadamia, iż w sprawie V GRs 3/19 został złożony uzupełniający spis wierzytelności nr 1. Uzupełniający spis wierzytelności nr 1 każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C pokój 109. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia uczestnicy postępowania mogą złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem, o uznaniu lub odmowie uznania wierzytelności oraz o tym, czy w stosunku do wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności zachodzą okoliczności wskazane w art. 80 ust. 3, art. 109 ust. 1 lub art. 116 Prawa restrukturyzacyjnego. Jeżeli dłużnik nie złożył oświadczenia, może złożyć sprzeciw tylko w przypadku, gdy wykaże, że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17879

Dodano: 2020-04-07 17:36:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Andrzej Podbielski Skład Budowlany PODBIELSKI

2020-04-07 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 17880. Podbielski Andrzej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Andrzej Podbielski Skład Budowlany Podbielski w Łomży. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRs 4/19. [BMSiG-17401/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, informuje, iż nadzorca wykonania układu złożył sprawozdanie z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonania układu za okres od 8 listopada 2019 r. do 8 lutego 2020 r., w sprawie VIII GRs 4/19 dot. dłużnika Andrzeja Podbielskiego Skład Budowlany Podbielski (adres: Poznańska 103, 18-400 Łomża), NIP 718-002-53-00. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17880

Dodano: 2020-04-07 17:37:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FARM-WET KOWALSKI Sp. J.

2020-04-07 Inne

Poz. 17881. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „FARM-WET” KOWALSKI SPÓŁKA JAWNA w Witosławiu. KRS 0000099381. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 marca 2002 r., sygn. akt XV GRp 6/19. [BMSiG-17332/2020] Sędzia komisarz w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FARM- -WET” Kowalski spółka jawna (nr KRS 0000099381), w sprawie XV GRp 6/19, zarządził odwołanie zgromadzenia wierzycieli odroczonego na dzień 21.04.2020 r. z uwagi na ograniczenia w funkcjonowaniu sądów i sytuację sanitarno- -epidemiologiczną. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 068/2020 (5958) z dnia 07 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17881

Dodano: 2020-04-07 17:37:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Dronia Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2020-03-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17914. Dronia Katarzyna. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 32/20 of, V GUp 64/20 of. [BMSiG-17455/2020] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie o sygn. akt V GU 32/20 of ogłosił upadłość dłużnika Katarzyny Dronia, numer PESEL 82020600840, zamieszkałej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Wieniawskiego 1B/6, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalność gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej i syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Goszczyńskiego, numer licencji 1316. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego. Zgłoszenie wierzytelności winno być przesłane w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania V GUp 64/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 2015 nr 141, str. 19; dalej jako: Rozporządzenie nr 2015/848), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17914

Dodano: 2020-04-08 09:48:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Dronia Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2020-04-08 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17914. Dronia Katarzyna. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 32/20 of, V GUp 64/20 of. [BMSiG-17455/2020] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie o sygn. akt V GU 32/20 of ogłosił upadłość dłużnika Katarzyny Dronia, numer PESEL 82020600840, zamieszkałej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Wieniawskiego 1B/6, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalność gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej i syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Goszczyńskiego, numer licencji 1316. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego. Zgłoszenie wierzytelności winno być przesłane w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania V GUp 64/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 2015 nr 141, str. 19; dalej jako: Rozporządzenie nr 2015/848), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17914

Dodano: 2020-04-08 09:48:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Biesiada Jan w upadłości likwidacyjnej

2020-03-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17916. Biesiada Jan. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 131/20, V GUp 119/20. [BMSiG-17439/2020] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 5 marca 2020 roku wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 131/20, postanowił: I. ogłosić upadłość Jana Biesiady, zam.: Borek Stary, numer PESEL 87062213890, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie Sędzi Lucyny Sroki; III. wyznaczyć Syndyka Masy Upadłości w osobie: SANATORS Sp. z o.o., Oddział Rzeszów, numer KRS 0000679438; IV. wezwać Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19 z 5.06.2015 r., z późn. zm.; dalej jako: Rozporządzenie Nr 2015/848), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia Nr 2015/848. Obecnie postępowanie prowadzone będzie pod sygnaturą V GUp 119/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17916

Dodano: 2020-04-08 09:48:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Biesiada Jan w upadłości likwidacyjnej

2020-04-08 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17916. Biesiada Jan. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 131/20, V GUp 119/20. [BMSiG-17439/2020] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 5 marca 2020 roku wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 131/20, postanowił: I. ogłosić upadłość Jana Biesiady, zam.: Borek Stary, numer PESEL 87062213890, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie Sędzi Lucyny Sroki; III. wyznaczyć Syndyka Masy Upadłości w osobie: SANATORS Sp. z o.o., Oddział Rzeszów, numer KRS 0000679438; IV. wezwać Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19 z 5.06.2015 r., z późn. zm.; dalej jako: Rozporządzenie Nr 2015/848), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia Nr 2015/848. Obecnie postępowanie prowadzone będzie pod sygnaturą V GUp 119/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17916

Dodano: 2020-04-08 09:49:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Czarnecka Tamara w upadłości likwidacyjnej

2020-03-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17917. Czarnecka Tamara. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 336/19, XIV GUp 62/20. [BMSiG-17562/2020] Sygn. akt XIV GU 336/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 marca 2020 roku ogłosił upadłość Tamary Czarneckiej, numer PESEL 80030102400, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Justynę Kowalską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Witolda Pawlaka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 603. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o Ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sad Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 62/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17917

Dodano: 2020-04-08 09:49:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Czarnecka Tamara w upadłości likwidacyjnej

2020-04-08 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17917. Czarnecka Tamara. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 336/19, XIV GUp 62/20. [BMSiG-17562/2020] Sygn. akt XIV GU 336/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 marca 2020 roku ogłosił upadłość Tamary Czarneckiej, numer PESEL 80030102400, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Justynę Kowalską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Witolda Pawlaka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 603. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o Ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sad Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 62/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17917

Dodano: 2020-04-08 09:49:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Drozd Ewa w upadłości likwidacyjnej

2020-03-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17918. Drozd Ewa. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 37/20 of, V GUp 65/20 of. [BMSiG-17456/2020] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postanowieniem z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie o sygn. akt V GU 37/20 of ogłosił upadłość dłużnika Ewy Drozd, numer PESEL 51091400886, zamieszkałej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Korfantego 9/24, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalność gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej i syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Goszczyńskiego, numer licencji 1316. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności, w stosunku do upadłego. Zgłoszenie wierzytelności winno być przesłane w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania V GUp 65/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 2015 Nr 141, str. 19; dalej jako: Rozporządzenie Nr 2015/848), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17918

Dodano: 2020-04-08 09:50:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Drozd Ewa w upadłości likwidacyjnej

2020-04-08 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17918. Drozd Ewa. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 37/20 of, V GUp 65/20 of. [BMSiG-17456/2020] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postanowieniem z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie o sygn. akt V GU 37/20 of ogłosił upadłość dłużnika Ewy Drozd, numer PESEL 51091400886, zamieszkałej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Korfantego 9/24, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalność gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej i syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Goszczyńskiego, numer licencji 1316. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności, w stosunku do upadłego. Zgłoszenie wierzytelności winno być przesłane w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania V GUp 65/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 2015 Nr 141, str. 19; dalej jako: Rozporządzenie Nr 2015/848), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17918

Dodano: 2020-04-08 09:50:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Krzyski Radosław w upadłości likwidacyjnej

2020-03-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17920. Krzyski Radosław. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 2/20 of, V GUp 60/20 of. [BMSiG-17454/2020] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie o sygn. akt V GU 2/20 of ogłosił upadłość dłużnika Radosława Krzyskiego, numer PESEL 83041319139, zamieszkałego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Leśnej 11A, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalność gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Liliany Krukowskiej i syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Goszczyńskiego, numer licencji 1316. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności, w stosunku do upadłego. Zgłoszenie wierzytelności winno być przesłane w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania V GUp 60/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 2015 Nr 141, str. 19; dalej jako Rozporządzenie Nr 2015/848), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17920

Dodano: 2020-04-08 09:51:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Krzyski Radosław w upadłości likwidacyjnej

2020-04-08 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17920. Krzyski Radosław. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 2/20 of, V GUp 60/20 of. [BMSiG-17454/2020] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie o sygn. akt V GU 2/20 of ogłosił upadłość dłużnika Radosława Krzyskiego, numer PESEL 83041319139, zamieszkałego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Leśnej 11A, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalność gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Liliany Krukowskiej i syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Goszczyńskiego, numer licencji 1316. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności, w stosunku do upadłego. Zgłoszenie wierzytelności winno być przesłane w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania V GUp 60/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 2015 Nr 141, str. 19; dalej jako Rozporządzenie Nr 2015/848), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17920

Dodano: 2020-04-08 09:51:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Hajduk Beata w upadłości likwidacyjnej

2020-03-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17921. Hajduk Beata. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 77/20 of, VI GUp 83/20. [BMSiG-17435/2020] Syndyk masy upadłości Bogumił Bertoldi informuje, iż postanowieniem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 18 marca 2020 r., sygn. akt VI GU 77/20 of, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Beaty Hajduk, numer PESEL 70052205401, obejmującej likwidację majątku upadłego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi. Na Sędziego Komisarza wyznaczono SSR Mirosławę Huczek. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Bogumiła Bertoldi. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 83/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17921

Dodano: 2020-04-08 09:52:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Hajduk Beata w upadłości likwidacyjnej

2020-04-08 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17921. Hajduk Beata. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 77/20 of, VI GUp 83/20. [BMSiG-17435/2020] Syndyk masy upadłości Bogumił Bertoldi informuje, iż postanowieniem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 18 marca 2020 r., sygn. akt VI GU 77/20 of, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Beaty Hajduk, numer PESEL 70052205401, obejmującej likwidację majątku upadłego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi. Na Sędziego Komisarza wyznaczono SSR Mirosławę Huczek. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Bogumiła Bertoldi. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 83/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17921

Dodano: 2020-04-08 09:52:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Majchrzak Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2020-03-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17922. Majchrzak Łukasz. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 602/19, XIV GUp 70/20. [BMSiG-17540/2020] Sygn. akt XIV GU 602/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 marca 2020 roku ogłosił upadłość Łukasza Majchrzaka, numer PESEL 88120712113, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Izabelę Ścieszko-Twardowską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Dariusza Jędrzejewskiego. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 70/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17922

Dodano: 2020-04-08 09:53:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Majchrzak Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2020-04-08 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17922. Majchrzak Łukasz. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 602/19, XIV GUp 70/20. [BMSiG-17540/2020] Sygn. akt XIV GU 602/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 marca 2020 roku ogłosił upadłość Łukasza Majchrzaka, numer PESEL 88120712113, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Izabelę Ścieszko-Twardowską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Dariusza Jędrzejewskiego. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 70/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17922

Dodano: 2020-04-08 09:53:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Michalski Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2020-03-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17923. Michalski Jerzy. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 365/19, XIV GUp 61/20. [BMSiG-17565/2020] Sygn. akt XIV GU 365/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 marca 2020 roku ogłosił upadłość Jerzego Michalskiego, numer PESEL 53031906076, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Magdalenę Szymańską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Witolda Pawlaka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 603. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 61/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17923

Dodano: 2020-04-08 09:54:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Michalski Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2020-04-08 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17923. Michalski Jerzy. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 365/19, XIV GUp 61/20. [BMSiG-17565/2020] Sygn. akt XIV GU 365/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 marca 2020 roku ogłosił upadłość Jerzego Michalskiego, numer PESEL 53031906076, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Magdalenę Szymańską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Witolda Pawlaka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 603. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 61/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17923

Dodano: 2020-04-08 09:54:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Stępień Klaudia w upadłości likwidacyjnej

2020-02-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17924. Stępień Klaudia. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 437/19 of. [BMSiG-17434/2020] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 12 lutego 2020 r., sygn. akt VI GU 437/19 of, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Klaudii Stępień, numer PESEL 91102309962, w celu likwidacji majątku. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 1 miesiąca od daty obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi. Na Sędziego Komisarza wyznaczono SSR Mirosławę Huczek. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Piotra Ligusa, nr licencji 635. Określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17924

Dodano: 2020-04-08 09:55:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Stępień Klaudia w upadłości likwidacyjnej

2020-04-08 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17924. Stępień Klaudia. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 437/19 of. [BMSiG-17434/2020] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 12 lutego 2020 r., sygn. akt VI GU 437/19 of, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Klaudii Stępień, numer PESEL 91102309962, w celu likwidacji majątku. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 1 miesiąca od daty obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi. Na Sędziego Komisarza wyznaczono SSR Mirosławę Huczek. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Piotra Ligusa, nr licencji 635. Określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17924

Dodano: 2020-04-08 09:55:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Rapczyński Paweł w upadłości likwidacyjnej

2020-03-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17925. Rapczyński Paweł. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 218/19, XIV GUp 63/20. [BMSiG-17570/2020] Sygn. akt XIV GU 218/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 marca 2020 roku ogłosił upadłość Pawła Rapczyńskiego, numer PESEL 81060907272, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Justynę Kowalską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Witolda Pawlaka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 603. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 63/20 MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17925

Dodano: 2020-04-08 09:56:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Rapczyński Paweł w upadłości likwidacyjnej

2020-04-08 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17925. Rapczyński Paweł. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 218/19, XIV GUp 63/20. [BMSiG-17570/2020] Sygn. akt XIV GU 218/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 marca 2020 roku ogłosił upadłość Pawła Rapczyńskiego, numer PESEL 81060907272, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Justynę Kowalską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Witolda Pawlaka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 603. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 63/20 MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17925

Dodano: 2020-04-08 09:56:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Tkaczyk Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2020-03-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17927. Tkaczyk Stanisław. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 530/19, VI GUp 75/20/of/AS. [BMSiG-17481/2020] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 11 marca 2020 roku, sygn. Akt VI GU 530/19, ogłosił upadłość dłużnika Stanisława Tkaczyk, nr PESEL 51110814672, zamieszkałego w Słupsku (76-200), przy ul. prof. T. Kotarbińskiego 12/15; określił, że upadły Stanisław Tkaczyk jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Anny Stankiewicz; wyznaczył syndyka w osobie Edwarda Jednoralskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1165; wezwał wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; w zgłoszeniu wierzytelności należy podać sygnaturę VI GUp 75/20/of/AS; wskazał jako podstawę jurysdykcji sądu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego oraz określił, że wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny. Na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielowi upadłego przysługuje zażalenie, które wnosi się w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17927

Dodano: 2020-04-08 09:57:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Tkaczyk Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2020-04-08 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17927. Tkaczyk Stanisław. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 530/19, VI GUp 75/20/of/AS. [BMSiG-17481/2020] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 11 marca 2020 roku, sygn. Akt VI GU 530/19, ogłosił upadłość dłużnika Stanisława Tkaczyk, nr PESEL 51110814672, zamieszkałego w Słupsku (76-200), przy ul. prof. T. Kotarbińskiego 12/15; określił, że upadły Stanisław Tkaczyk jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Anny Stankiewicz; wyznaczył syndyka w osobie Edwarda Jednoralskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1165; wezwał wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; w zgłoszeniu wierzytelności należy podać sygnaturę VI GUp 75/20/of/AS; wskazał jako podstawę jurysdykcji sądu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego oraz określił, że wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny. Na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielowi upadłego przysługuje zażalenie, które wnosi się w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17927

Dodano: 2020-04-08 09:57:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Wośkiewicz Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2020-03-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17928. Wośkiewicz Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 542/19, XIV GUp 75/20. [BMSiG-17574/2020] Sygn. akt XIV GU 542/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 marca 2020 roku ogłosił upadłość Małgorzaty Wośkiewicz, numer PESEL 75092204699, zamieszkałej w Łodzi przy ulicy Zbocze nr 6 m. 3, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Małgorzatę Dominiak, na syndyka masy upadłości wyznaczono Grzegorza Pawlaka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 11. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa też osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd poucza, że na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 75/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17928

Dodano: 2020-04-08 09:59:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Wośkiewicz Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2020-04-08 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17928. Wośkiewicz Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 542/19, XIV GUp 75/20. [BMSiG-17574/2020] Sygn. akt XIV GU 542/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 marca 2020 roku ogłosił upadłość Małgorzaty Wośkiewicz, numer PESEL 75092204699, zamieszkałej w Łodzi przy ulicy Zbocze nr 6 m. 3, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Małgorzatę Dominiak, na syndyka masy upadłości wyznaczono Grzegorza Pawlaka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 11. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa też osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd poucza, że na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 75/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17928

Dodano: 2020-04-08 09:59:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Wysocki Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2020-03-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17929. Wysocki Łukasz. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 55/20, V GUp 43/20. [BMSiG-17443/2020] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt V GU 55/20 postanowieniem z dnia 9 marca 2020 roku ogłosił upadłość Łukasza Wysockiego (PESEL 85081109512), zamieszkałego pod adresem: ul. Świętochowskiego 2/6 m. 22, 06-400 Ciechanów, obejmującą likwidację jego majątku jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch egzemplarzach, na ręce Sędziego Komisarza, pod adresem: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 43/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sędziego Komisarza wyznaczono w osobie SSR Jacka Kęckiewicza oraz syndyka w osobie Krzysztofa Piotrowskiego (nr licencji 943). Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). Otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego, zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17929

Dodano: 2020-04-08 10:00:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Wysocki Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2020-04-08 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17929. Wysocki Łukasz. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 55/20, V GUp 43/20. [BMSiG-17443/2020] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt V GU 55/20 postanowieniem z dnia 9 marca 2020 roku ogłosił upadłość Łukasza Wysockiego (PESEL 85081109512), zamieszkałego pod adresem: ul. Świętochowskiego 2/6 m. 22, 06-400 Ciechanów, obejmującą likwidację jego majątku jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch egzemplarzach, na ręce Sędziego Komisarza, pod adresem: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 43/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sędziego Komisarza wyznaczono w osobie SSR Jacka Kęckiewicza oraz syndyka w osobie Krzysztofa Piotrowskiego (nr licencji 943). Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). Otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego, zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17929

Dodano: 2020-04-08 10:00:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Adamus-Foks Anna w upadłości likwidacyjnej

2020-04-08 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17930. Adamus-Foks Anna. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 127/17 of. [BMSiG-17542/2020] Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Anny Adamus-Foks (PESEL 86110312561) w postępowaniu prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 127/17 of, zawiadamia iż została złożona lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Referatu Upadłości Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu. W terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17930

Dodano: 2020-04-08 10:00:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Antczak Izabela w upadłości likwidacyjnej

2020-04-08 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17931. Antczak Izabela. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Pólnoc w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 243/18. [BMSiG-17524/2020] Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i w dniu 18 listopada 2019 r. przekazana Sędziemu komisarzowi uzupełniająca lista wierzytelności nr 1 w, postępowaniu upadłościowym Izabeli Antczak w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującej likwidację majątku. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Gospodarczym i Sądowym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może wnieść do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami, przy czym jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. Sprzeciw ze wskazaniem sygnatury akt VI GUp 243/18, należy wnieść do Sędziego komisarza na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10. Uzupełniającą listę wierzytelności nr 1 może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, w godzinach urzędowania Sądu, każdy zainteresowany, zgodnie z art. 255 ust. 2 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17931

Dodano: 2020-04-08 10:00:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Bombik Urszula w upadłości likwidacyjnej

2020-04-08 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17932. Bombik Urszula. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 115/19. [BMSiG-17472/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 115/19 Urszuli Bombik, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17932

Dodano: 2020-04-08 10:00:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Cichecki Rafał w upadłości likwidacyjnej

2020-04-08 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17933. Cichecki Rafał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1124/19. [BMSiG-17543/2020] Ogłasza się, iż w postępowaniu upadłościowym (sygn. akt XVIII GUp 1124/19) Rafała Cicheckiego (PESEL 76021100898), tj. osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk złożył Sędziemu komisarzowi sporządzoną w dniu 2 marca 2020 r. listę wierzytelności. Ww. listę wierzytelności każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie (Warszawa, ul. Czerniakowska 100A). Zgodnie z art. 256 ust. 1 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W ww. terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgody z jego wnioskami lub oświadczeniami (art. 256 ust. 2 Prawa upadłościowego). Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a ponadto wskazywać zaskarżoną wierzytelność oraz zawierać wniosek co do uznania albo odmowy uznania wierzytelności wraz z uzasadnieniem i wskazaniem dowodów na jego poparcie (art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17933

Dodano: 2020-04-08 10:01:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Czok Bożenna w upadłości likwidacyjnej

2020-04-08 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17934. Czok Bożenna. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 210/19. [BMSiG-17404/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk, w dniu 5.02.2020 roku przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Bożenny Czok, nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. w Białymstoku przy ul. Żabiej 8/4, sygn. akt VIII GUp 210/19. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - wierzyciel któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17934

Dodano: 2020-04-08 10:01:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Doleżych Dominik w upadłości likwidacyjnej

2020-04-08 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17935. Doleżych Dominik. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 217/19. [BMSiG-17457/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 217/19 dotyczącej upadłości Dominika Doleżycha, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 29.01.2020 r. listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, pod rygorem jego odrzucenia. W przypadku pytań co do przeglądania dokumentów proszę o kontakt: Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy: (32) 33 87 758, Biuro Syndyka: 797 599 064, e-mail: marcin.jawor@syndyk.katowice.pl. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17935

Dodano: 2020-04-08 10:01:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Czok Józef Aleksander w upadłości likwidacyjnej

2020-04-08 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17936. Czok Józef Aleksander. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 211/19. [BMSiG-17403/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk w dniu 5.02.2020 roku przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Józefa Aleksandra Czok, nieprowadzącego działalności gospodarczej, zam. w Białymstoku przy ul. Żabiej 8/4, sygn. akt VIII GUp 211/19. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - wierzyciel, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17936

Dodano: 2020-04-08 10:01:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kolasa Zofia w upadłości likwidacyjnej

2020-04-08 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17937. Kolasa Zofia. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 254/19. [BMSiG-17428/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Zofii Kolasy, PESEL 53111000702, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 254/19, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności z dnia 24.02.2020 r., oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17937

Dodano: 2020-04-08 10:01:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Iwański Przemysław w upadłości likwidacyjnej

2020-04-08 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17938. Iwański Przemysław. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 188/19. [BMSiG-17551/2020] Sędzia komisarz z Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż została sporządzona i złożona w dniu 18 marca 2020 r. przez syndyka lista wierzytelności upadłego Przemysława Iwańskiego, nr PESEL 86052111435, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 188/19. Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach, Biuro Obsługi Interesantów przy ul. Warszawskiej 44. W terminie 14 dni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza, w trybie art. 256 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe, sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności lub co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17938

Dodano: 2020-04-08 10:02:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Jaworski Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2020-04-08 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17939. Jaworski Tomasz. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 22/19. [BMSiG-17531/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Tomasza Jaworskiego, numer PESEL 85072515258, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, informuje, że w dniu 30 marca 2020 r. syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności, obejmującą wierzytelności zgłoszone w postępowaniu, sygn. akt V GUp 22/19. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, mieszczącego się: ul. Bankowa 18, 58-500 Jelenia Góra. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, każdy z wierzycieli umieszczonych na liście wierzytelności może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje również upadłemu. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17939

Dodano: 2020-04-08 10:02:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Karasiński Paweł w upadłości likwidacyjnej

2020-04-08 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17940. Karasiński Paweł. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 248/17. [BMSiG-17559/2020] Sygn. akt XIV GUp 248/17 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że w dniu 23.05.2019 r. syndyk masy upadłości Pawła Karasińskiego, numer PESEL 82051809432, złożył sędziemu komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę tę można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37 pokój 214. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciele oraz upadły mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 248/17. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17940

Dodano: 2020-04-08 10:02:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kostrzewa Anna w upadłości likwidacyjnej

2020-04-08 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17941. Kostrzewa Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 885/19. [BMSiG-17522/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anny Kostrzewa w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XVIII GUp 885/19, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu w dniu 11 lutego 2020 r. przez syndyka listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadła jeżeli projekt ww. listy nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17941

Dodano: 2020-04-08 10:02:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Mikołajewski Artur w upadłości likwidacyjnej

2020-04-08 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17942. Mikołajewski Artur. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 661/17, X GUp 507/17, XIX GUp 207/19. [BMSiG-17498/2020] Działając na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie o sygn. akt X GU 661/17 ogłaszającego upadłość Artura Mikołajewskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 4 marca 2020 r. przekazana Sędziemu komisarzowi IV uzupełniająca lista wierzytelności. Ponadto syndyk wskazuje, że listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17942

Dodano: 2020-04-08 10:03:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kostrzewa Leszek w upadłości likwidacyjnej

2020-04-08 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17943. Kostrzewa Leszek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 884/19. [BMSiG-17523/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Leszka Kostrzewy w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XVIII GUp 884/19, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu w dniu 11 lutego 2020 r. przez syndyka listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadły jeżeli projekt ww. listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17943

Dodano: 2020-04-08 10:03:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Skotnicka-Polak Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2020-04-08 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17944. Skotnicka-Polak Małgorzata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1113/19. [BMSiG-17539/2020] Ogłasza się, iż w postępowaniu upadłościowym (sygn. akt XVIII GUp 1113/19), Małgorzaty Skotnickiej-Polak (PESEL 56101608207), tj. osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk sporządził i złożył Sędziemu Komisarzowi w dniu 6 marca 2020 r. listę wierzytelności. Ww. listę wierzytelności każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie (Warszawa, ul. Czerniakowska 100A). Zgodnie z art. 256 ust. 1 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W ww. terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgody z jej wnioskami lub oświadczeniami (art. 256 ust. 2 Prawa upadłościowego). Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a ponadto wskazywać zaskarżoną wierzytelność oraz zawierać wniosek co do uznania albo odmowy uznania wierzytelności wraz z uzasadnieniem i wskazaniem dowodów na jego poparcie (art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17944

Dodano: 2020-04-08 10:03:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Piórkowska Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2020-04-08 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17945. Piórkowska Sylwia. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 98/19. [BMSiG-17405/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 6 marca 2020 r. uzupełniającą listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Sylwii Piórkowskiej, sygn. akt VIII GUp 98/19. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17945

Dodano: 2020-04-08 10:03:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

MOSTOSTAL MONTAŻ Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-04-08 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17946. MOSTOSTAL MONTAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Słupcy. KRS 0000675057. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 kwietnia 2017 r., sygn. akt XI GUp 90/19. [BMSiG-17494/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Spółki Mostostal Montaż Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupcy (KRS 0000675057), sygnatura akt XI GUp 90/19, zawiadamia, że dnia 8 listopada 2019 roku syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (wejście przez p.45) przy ulicy Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17946

Dodano: 2020-04-08 10:04:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Nowak Eugeniusz w upadłości likwidacyjnej

2020-04-08 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17947. Nowak Eugeniusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 973/19. [BMSiG-17536/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że zgodnie z art. 255 ust. 2 Prawa upadłościowego, została sporządzona i w dniu 5 lutego 2020 roku przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Eugeniusza Nowaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, ze wskazaniem sygnatury akt XVIII GUp 973/19. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17947

Dodano: 2020-04-08 10:04:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Ploszka Marta w upadłości likwidacyjnej

2020-04-08 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17948. Ploszka Marta. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 110/19. [BMSiG-17470/2020] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 110/19 Marty Ploszki, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17948

Dodano: 2020-04-08 10:04:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Popović Dragan w upadłości likwidacyjnej

2020-04-08 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17949. Popović Dragan. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 48/19. [BMSiG-17556/2020] Sygn. akt XIV GUp 48/19 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 20 lutego 2020 r. czwarta uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Dragana Popovicia, PESEL 61062016035, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 112, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy może złożyć sprzeciw do sędziego komisarza zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.) na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 48/19. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17949

Dodano: 2020-04-08 10:04:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Ravel Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-04-08 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17950. RAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Krakowie. KRS 0000151598. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA- -ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 lutego 2003 r., sygn. akt VIII GUp 78/15. [BMSiG-17433/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Ravel spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Krakowie, sygn. akt VIII GUp 78/15, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności obejmującą zgłoszenie Zw65, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści uzupełniającej listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17950

Dodano: 2020-04-08 10:04:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Sołtys Celina Autokomis Pod Topolami w upadłości likwidacyjnej

2020-04-08 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17951. Sołtys Celina prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Sołtys Celina Autokomis POD TOPOLAMI w Gorzewie. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 138/19. [BMSiG-17449/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Sołtys Celiny prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Sołtys Celina Autokomis „Pod Topolami” w Gorzewie, sygn. akt V GUp 138/19, syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 13 marca 2020 roku listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku przy ul. Tumska 4B. Każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami, jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż był do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczenia z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17951

Dodano: 2020-04-08 10:05:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Staniszewski Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2020-04-08 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17952. Staniszewski Łukasz. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 236/19. [BMSiG-17519/2020] Sygn. akt XIV GUp 236/19 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 24 stycznia 2020 r. lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Łukasza Staniszewskiego, PESEL 82022109354, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 112, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy może złożyć sprzeciw do sędziego komisarza zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.) na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 236/19. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17952

Dodano: 2020-04-08 10:05:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Szukała Janusz w upadłości likwidacyjnej

2020-04-08 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17953. Szukała Janusz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 176/19. [BMSiG-17486/2020] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 176/19 dotyczącej upadłości Janusza Szukały, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17953

Dodano: 2020-04-08 10:05:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Stryszowski Jacek w upadłości likwidacyjnej

2020-04-08 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17954. Stryszowski Jacek. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 165/19. [BMSiG-17437/2020] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Jacka Stryszowskiego (PESEL 43110601677), prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 165/19, została złożona IV (czwarta) uzupełniająca lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Referatu Upadłości Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Bogusławskiego 24, oraz w kancelarii syndyka masy upadłości w Bielsku-Białej Bogumiła Bertoldi, ul. Dworkowa 8/2, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu. W terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17954

Dodano: 2020-04-08 10:06:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Miller Wiesława w upadłości likwidacyjnej

2020-04-08 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17955. Miller Wiesława. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 87/19. [BMSiG-17501/2020] Sygn. akt XIV GUp 87/19 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 17 lutego 2020 r., I uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Wiesławy Miller, PESEL 58093010048, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 87/19. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17955

Dodano: 2020-04-08 10:06:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szota Alicja w upadłości likwidacyjnej

2020-04-08 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17956. Szota Alicja. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1131/19. [BMSiG-17473/2020] Obwieszczenie Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Alicji Szota, PESEL 52041300287, sygn. akt XVIII GUp 1131/19, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i złożył w dniu 9 marca 2020 r. listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać wyżej wymienioną listę w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś co do odmowy uznania ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadła, jeżeli projekt wyżej wymienionej listy wierzytelności nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17956

Dodano: 2020-04-08 10:06:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Świerlikowski Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2020-04-08 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17957. Świerlikowski Tadeusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1252/19. [BMSiG-17469/2020] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Tadeusza Świerlikowskiego, PESEL 46102812512, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 1252/19, syndyk masy upadłości złożył w dniu 27.02.2020 r. Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności. Poucza się przy tym, że listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, każdy zainteresowany zgodnie z art. 255 ust. 2 Prawa upadłościowego. Każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17957

Dodano: 2020-04-08 10:06:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wojdak Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2020-04-08 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17958. Wojdak Elżbieta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1021/19. [BMSiG-17528/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Wojdak w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XVIII GUp 1021/19, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu w dniu 6 marca 2020 r. przez syndyka pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17958

Dodano: 2020-04-08 10:06:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Żelazek Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2020-04-08 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17959. Żelazek Krzysztof. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1232/19. [BMSiG-17555/2020] Sędzia Komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Krzysztofa Żelazek, PESEL 59062809991, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XVIII GUp 1232/19, syndyk sporządził i w dniu 26 lutego 2020 r. przekazał Sędziemu Komisarzowi I uzupełniająca listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.). Każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p.u. w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosić do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17959

Dodano: 2020-04-08 10:07:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

A.J.P. Marchand Ślepowroński i Wspólnicy Sp. Jawna w upadłości likwidacyjnej

2020-04-08 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 17960. A.J.P. „MARCHAND” ŚLEPOWROŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Gorzowie Wielkopolskim. KRS 0000104395. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 kwietnia 2002 r., sygn. akt V GUp 8/12. [BMSiG-17500/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego A.J.P. Marchand Ślepowroński i Wspólnicy sp. j. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gorzowie Wlkp., sygn. akt V GUp 8/12, ogłasza, iż został sporządzony i przekazany Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości A.J.P. Marchand Ślepowroński i Wspólnicy sp. j. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Plan może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. każdy zainteresowany, a wierzyciel może w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć do Sędziego komisarza zarzuty. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17960

Dodano: 2020-04-08 10:07:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Błaszczak Iwona w upadłości likwidacyjnej

2020-04-08 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 17961. Błaszczak Iwona. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 246/19. [BMSiG-17520/2020] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Iwony Błaszczak w upadłości, informuje, iż w dniu 28 lutego 2020 r., w sprawie oznaczonej sygn. akt XVIII GUp 246/19, w postępowaniu toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, został sporządzony i złożony do Sędziego komisarza ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości, obejmujący wierzycieli kategorii I, II i III, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie (po zamówieniu akt), w godzinach urzędowania Sądu, i ewentualnie w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” wnieść zarzuty przeciwko temu planowi. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17961

Dodano: 2020-04-08 10:07:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Błaszczak Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2020-04-08 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 17962. Błaszczak Zbigniew. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 246/19. [BMSiG-17495/2020] OBWIESZCZENIE Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Zbigniewa Błaszczaka w upadłości informuje, iż w dniu 28 lutego 2020 r. w sprawie oznaczonej sygn. akt XVIII GUp 246/19 w postępowaniu toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, został sporządzony i złożony do Sędziego Komisarza ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości obejmujący wierzycieli kategorii I, II i III, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie (po zamówieniu akt), w godzinach urzędowania Sądu, i ewentualnie w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” wnieść zarzuty przeciwko temu planowi. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17962

Dodano: 2020-04-08 10:07:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Chmiel Kamil w upadłości likwidacyjnej

2020-04-08 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 17963. Chmiel Kamil. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 141/18 „of”. [BMSiG-17549/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Kamila Chmiela, jako osoby fizycznej nieprowadzającej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 141/18 „of”), został sporządzony i przekazany sędziemu komisarzowi w dniu 26 lutego 2020 r. ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości Kamila Chmiela, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, który można przeglądać w sekretariacie Sądu tut. Wydziału (Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik), oraz że w terminie dwóch tygodni można wnieść przeciwko niemu zarzuty. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17963

Dodano: 2020-04-08 10:08:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dyoniziak Marzena w upadłości likwidacyjnej

2020-04-08 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 17964. Dyoniziak Marzena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 197/19. [BMSiG-17516/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Marzeny Dyoniziak (sygn. akt XIX GUp 197/19), podaje do wiadomości, że w dniu 23 stycznia 2020 r. syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości, który może przeglądać każdy zainteresowany w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony w planie podziału może wnieść do Sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17964

Dodano: 2020-04-08 10:08:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wicentowicz Tomasz Zygmunt w upadłości likwidacyjnej

2020-04-08 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 17965. Wicentowicz Tomasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, syg. akt XIX GUp 572/19. [BMSiG-17571/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Tomasza Wicentowicza (syg. akt XIX GUp 572/19), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności, zawiadamia, że syndyk masy upadłości sporządził i złożył ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Poucza się przy tym, iż w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17965

Dodano: 2020-04-08 10:08:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

MTE - DESIGN Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-04-08 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 17966. MTE-DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Gdańsku. KRS 0000448331. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 stycznia 2013 r., sygn. akt VI GUp 29/15. [BMSiG-17568/2020] Syndyk masy upadłości ustanowiony dla MTE-DESIGN spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt VI GUp 29/15, zawiadamia, iż w dniu 27 lutego 2020 r. sporządzono i przekazano Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości, który każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, w godzinach urzędowania Sądu, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można wnieść do Sędziego komisarza przeciwko temu planowi podziału zarzuty. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17966

Dodano: 2020-04-08 10:08:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Pawlak Bogumił w upadłości likwidacyjnej

2020-04-08 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 17967. Pawlak Bogumił. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 88/19. [BMSiG-17535/2020] Sygn. akt XIV GUp 88/19 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że został złożony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości Bogumiła Pawlaka (PESEL 43030909170), obejmujący II kategorię wierzytelności. Plan ten upadły i wierzyciele mogą przeglądać w czytelni XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia o planie podziału mogą wnieść przeciwko planowi zarzuty do sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź. Sygn. akt XIV GUp 88/19. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17967

Dodano: 2020-04-08 10:09:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

FABRYKA BIZNESU Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-04-01 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17915. „FABRYKA BIZNESU” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Łodzi. KRS 0000254158. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 marca 2006 r., sygn. akt XIV GU 766/19, XIV GUp 80/20. [BMSiG-17445/2020] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 1 kwietnia 2020 r. została ogłoszona upadłość Fabryki Biznesu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, zarejestrowanej pod numerem (KRS 254158), obejmująca likwidację majątku dłużnika. Uznano, że siedziba dłużnika jest głównym ośrodkiem jego podstawowej działalności w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. (Dz.U.UEL141/19 z dnia 5 czerwca 2015 roku). Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Małgorzatę Dominiak, na zastępcą Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego Monikę Smusz-Kuleszę, na syndyka Ewę Frontczak, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 63. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi oraz wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy przesłać na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 80/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17915

Dodano: 2020-04-08 16:28:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

FABRYKA BIZNESU Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-04-08 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17915. „FABRYKA BIZNESU” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Łodzi. KRS 0000254158. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 marca 2006 r., sygn. akt XIV GU 766/19, XIV GUp 80/20. [BMSiG-17445/2020] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 1 kwietnia 2020 r. została ogłoszona upadłość Fabryki Biznesu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, zarejestrowanej pod numerem (KRS 254158), obejmująca likwidację majątku dłużnika. Uznano, że siedziba dłużnika jest głównym ośrodkiem jego podstawowej działalności w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. (Dz.U.UEL141/19 z dnia 5 czerwca 2015 roku). Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Małgorzatę Dominiak, na zastępcą Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego Monikę Smusz-Kuleszę, na syndyka Ewę Frontczak, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 63. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi oraz wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy przesłać na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 80/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17915

Dodano: 2020-04-08 16:29:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

ACINUS Kamil Jagoda w upadłości likwidacyjnej

2020-03-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17919. Jagoda Kamil prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ACINUS Kamil Jagoda w upadłości w Gostyninie. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 9/20, VII GUp 52/20. [BMSiG-17466/2020] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 9/20, po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2020 r. w Koszalinie, postanowił: 1. ogłosić upadłość Kamila Jagody, numer PESEL 91020607191, zamieszkałego przy ul. Jana Kochanowskiego 1a, 09-500 Gostynin, obejmującą likwidację majątku; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu Komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wyznaczyć Sędziego Mariusza Dańczyszyna na Sędziego Komisarza; 4. wyznaczyć Sędziego Dominika Ciężkiego na zastępcę Sędziego Komisarza; 5. wyznaczyć Jakuba Kielara, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 804, na syndyka; 6. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 7. prowadzić postępowanie upadłościowe pod sygn. akt VII GUp 52/20; 8. ustalić ostateczną wysokość wynagrodzenia tymczasowego nadzorcy sądowego na kwotę 1.000,00 zł (tysiąc złotych) brutto i przyznać tymczasowemu nadzorcy sądowemu prawo do zwrotu wydatków koniecznych w kwocie 518,19 zł (pięćset osiemnaście złotych 19/100). Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Od dnia obwieszczenia postanowienia wierzyciel może zgłosić wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie odpisu postanowienia z uzasadnieniem. Sąd uzasadnia postanowienie tylko na żądanie strony. Wniosek o uzasadnienie podlega opłacie. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17919

Dodano: 2020-04-08 16:35:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

ACINUS Kamil Jagoda w upadłości likwidacyjnej

2020-04-08 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17919. Jagoda Kamil prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ACINUS Kamil Jagoda w upadłości w Gostyninie. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 9/20, VII GUp 52/20. [BMSiG-17466/2020] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 9/20, po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2020 r. w Koszalinie, postanowił: 1. ogłosić upadłość Kamila Jagody, numer PESEL 91020607191, zamieszkałego przy ul. Jana Kochanowskiego 1a, 09-500 Gostynin, obejmującą likwidację majątku; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu Komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wyznaczyć Sędziego Mariusza Dańczyszyna na Sędziego Komisarza; 4. wyznaczyć Sędziego Dominika Ciężkiego na zastępcę Sędziego Komisarza; 5. wyznaczyć Jakuba Kielara, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 804, na syndyka; 6. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 7. prowadzić postępowanie upadłościowe pod sygn. akt VII GUp 52/20; 8. ustalić ostateczną wysokość wynagrodzenia tymczasowego nadzorcy sądowego na kwotę 1.000,00 zł (tysiąc złotych) brutto i przyznać tymczasowemu nadzorcy sądowemu prawo do zwrotu wydatków koniecznych w kwocie 518,19 zł (pięćset osiemnaście złotych 19/100). Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Od dnia obwieszczenia postanowienia wierzyciel może zgłosić wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie odpisu postanowienia z uzasadnieniem. Sąd uzasadnia postanowienie tylko na żądanie strony. Wniosek o uzasadnienie podlega opłacie. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17919

Dodano: 2020-04-08 16:35:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Spółdzielnia Pracy Przemysłu Skórzanego ŚWIT w upadłości likwidacyjnej

2020-03-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17926. SPÓŁDZIELNIA PRACY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO „ŚWIT” w Gorzowie Wielkopolskim. KRS 0000073595. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 grudnia 2001 r., sygn. akt V GU 168/19, V GUp 32/20. [BMSiG-17517/2020] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., Wydział V Gospodarczy, w dniu 20 marca 2020 r. w sprawie o sygn. akt V GU 168/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Spółdzielni Pracy Przemysłu Skórzanego „Świt” w Gorzowie Wlkp., numer KRS 0000073595; 2. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Marty Majki- -Saks oraz zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Sebastiana Góreckiego; 3. wyznaczyć syndyka w osobie Grzegorza Lenarta, numer licencji 809; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wskazać art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego i uznać, że postępowanie ma charakter główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000, str. 1). Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt V GUp 32/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17926

Dodano: 2020-04-08 16:39:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Spółdzielnia Pracy Przemysłu Skórzanego ŚWIT w upadłości likwidacyjnej

2020-04-08 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17926. SPÓŁDZIELNIA PRACY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO „ŚWIT” w Gorzowie Wielkopolskim. KRS 0000073595. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 grudnia 2001 r., sygn. akt V GU 168/19, V GUp 32/20. [BMSiG-17517/2020] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., Wydział V Gospodarczy, w dniu 20 marca 2020 r. w sprawie o sygn. akt V GU 168/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Spółdzielni Pracy Przemysłu Skórzanego „Świt” w Gorzowie Wlkp., numer KRS 0000073595; 2. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Marty Majki- -Saks oraz zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Sebastiana Góreckiego; 3. wyznaczyć syndyka w osobie Grzegorza Lenarta, numer licencji 809; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wskazać art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego i uznać, że postępowanie ma charakter główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000, str. 1). Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt V GUp 32/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17926

Dodano: 2020-04-08 16:39:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Mielewczyk Marta w upadłości likwidacyjnej

2020-04-08 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 17968. Mielewczyk Marta. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 160/19. [BMSiG-17527/2020] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11 marca 2020 r. wydanym na posiedzeniu jawnym, w sprawie o sygn. akt VI GUp 160/19, umorzono postępowanie upadłościowe Marty Mielewczyk (PESEL 90070801845), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na postanowienie w przedmiocie umorzenia postępowania przysługuje zażalenie. W terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, osoby uprawnione do wniesienia zażalenia mogą złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenie biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Zażalenie wnosi się w terminie tygodnia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17968

Dodano: 2020-04-08 16:41:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe TAMUR Tadeusz Szczubełek w upadłości likwidacyjnej

2020-04-08 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 17969. Szczubełek Tadeusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe TAMUR Tadeusz Szczubełek w upadłości w Starogardzie Gdańskim. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 101/17. [BMSiG-17442/2020] Tadeusz Szczubełek przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe TAMUR Tadeusz Szczubełek z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, NIP 592-020-09-70, REGON 190265484. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 11 grudnia 2019 r. umorzył postępowanie upadłościowe Tadeusza Szczubełek przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe TAMUR Tadeusz Szczubełek z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, sygn. akt VI GUp 101/17. Na postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu, w terminie tygodnia od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17969

Dodano: 2020-04-08 16:42:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

VB-TRUCK POLSKA Krzystof Stolarczyk w upadłości likwidacyjnej

2020-04-08 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 17970. Stolarczyk Krzysztof prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą VB-Truck Polska Krzysztof Stolarczyk w upadłości likwidacyjnej w Józefowie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 63/19. [BMSiG-17510/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 27.02.2020 r. umorzył postępowanie upadłościowe prowadzone wobec Krzysztofa Stolarczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą VB-Truck Polska Krzysztof Stolarczyk (sygn. akt XIX GUp 63/19, wcześniej X GUp 645/15). Na postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17970

Dodano: 2020-04-08 16:43:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Bułat Zofia w upadłości likwidacyjnej

2020-04-08 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 17971. Bułat Zofia. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 202/19 of. [BMSiG-17533/2020] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że na skutek uprawomocnienia się postanowienia tutejszego Sądu z dnia 12 marca 2020 r. o umorzeniu bez ustalenia planu spłaty zobowiązań Zofii Bułat (nr PESEL 46031102801), zamieszkałej we Wrocławiu, na podstawie art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego, z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postępowanie upadłościowe o sygn. akt VIII GUp 202/19 of. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17971

Dodano: 2020-04-08 16:44:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Siekiera Adam w upadłości likwidacyjnej

2020-04-08 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 17972. Siekiera Adam. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 59/16. [BMSiG-17492/2020] Postanowieniem z dnia 23 maja 2019 r. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, w sprawie sygn. akt V GUp 59/16 stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Adama Siekiery. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17972

Dodano: 2020-04-08 18:19:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Szwarc Marek w upadłości likwidacyjnej

2020-04-08 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 17973. Szwarc Marek. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 37/17. [BMSiG-17497/2020] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 4 marca 2020 r., sygnatura akt V GUp 37/17, zakończył postępowanie upadłościowe osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Marka Szwarca, oraz orzekł o umorzeniu, bez ustalania planu spłaty, niezaspokojonych zobowiązań Upadłego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17973

Dodano: 2020-04-08 18:20:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Giernatowska Urszula w upadłości likwidacyjnej

2020-04-08 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 17979. Giernatowska Urszula Edyta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1118/19. [BMSiG-17526/2020] Sędzia komisarz informuje, że w postępowaniu upadłościowym Urszuli Edyty Giernatowskiej w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XVIII GUp 1118/19, syndyk złożył do akt postępowania operat szacunkowy określający wartość rynkową nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym w Legionowie, obręb Legionowo, gmina Legionowo, województwo mazowieckie, ul. Kwiatowa 38, obejmujący prawa własności do nieruchomości objętej księgą wieczystą nr KW WA1L/00017363/7. Opis i oszacowanie można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie tygodniowym od dnia niniejszego obwieszczenia można wnieść do Sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17979

Dodano: 2020-04-08 18:21:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Kałuski Rafał w upadłości likwidacyjnej

2020-04-08 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 17982. Kałuski Rafał. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 26/19. [BMSiG-17512/2020] Ogłasza się, iż w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Rafała Kałuskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 26/19, Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, dnia 6 marca 2020 r. postanowił: I. Oddalić wniosek upadłego o umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty. II. Ustalić, że w postępowaniu upadłościowym Rafała Kałuskiego pozostają następujące niezaspokojone wierzytelności uznane na liście wierzytelności: - Gmina Gorzów Wielkopolski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp. - wierzytelność uznana na liście w kwocie 10.916,57 zł, pozostało do spłaty 10.916,57 zł, - zaległe alimenty na rzecz Marii Kałuskiej, pozostało do spłaty 4.025,23 zł, - zaległe alimenty na rzecz Cezarego Kałuskiego, pozostało do spłaty 8.800,00 zł. III. Określić wysokość kosztów postępowania upadłościowego na kwotę 12.108,60 zł i w zakresie kwoty 8.787,60 zł obciążyć nimi upadłego Rafała Kałuskiego. IV. Ustalić plan spłaty wierzycieli upadłego Rafała Kałuskiego w ten sposób, że: a) upadły Rafał Kałuski uiści pierwszą ratę na rzecz wierzycieli: - Marii Kałuskiej tytułem zaległych alimentów - w kwocie 4.025,23 zł, - Cezarego Kałuskiego tytułem zaległych alimentów - w kwocie 8.800,00 zł; b) w okresie 16 (szesnastu) miesięcy, począwszy od 2 (drugiego) miesiąca po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia, upadły będzie spłacał w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca należności wierzyciela Gminy Gorzów Wielkopolski Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wielkopolskim w kwocie 445 zł (czterysta czterdzieści pięć złotych) miesięcznie. V. Ustalić, że wpływy do masy upadłości wyniosły łącznie kwotę 22.664,07 zł (dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery złote siedem groszy). VI. Ustalić, że z kwoty określonej w punkcie VII zostaną zaspokojone następujące wierzytelności: - zaległe alimenty na rzecz Marii Kałuskiej w kwocie 4.025,23 zł, - zaległe alimenty na rzecz Cezarego Kałuskiego, w kwocie 8.800,00 zł, - koszty postępowania upadłościowego w kwocie 8.787,60 zł. VII. Ustalić, że pozostała w masie upadłości kwota 1.051,24 zł zostanie w całości wypłacona na rzecz wierzyciela Gminy Gorzów Wielkopolski Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wielkopolskim VIII. Ustalić, że po wykonaniu przez upadłego Rafała Kałuskiego planu spłaty zobowiązań wobec wierzycieli wymienionych w punkcie II i III postanowienia, wszystkie pozostałe zobowiązania upadłego powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. dniem 13 marca 2019 r., niezależnie od ich ujęcia na liście wierzytelności, z wyjątkiem zobowiązań ustawowo wyłączonych spod umorzenia, zostaną w niezaspokojonej części umorzone. Na wydane postanowienie zgodnie z art. 49114 ustawy Prawo upadłościowe przysługuje zażalenie MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17982

Dodano: 2020-04-08 18:22:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Hundrieser Justyna w upadłości likwidacyjnej

2020-04-08 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 17984. Hundrieser Justyna. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 28/18. [BMSiG-17572/2020] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 3 lutego 2020 roku o sygn. akt VI GUp 28/18 dotyczącej upadłości konsumenckiej Justyny Hundrieser, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Gdańsku, postanowił: I. na mocy art. 49115 ustawy Prawo upadłościowe ustalić plan spłaty wierzycieli Justyny Hundrieser, w ten sposób, że zobowiązać upadłą do spłaty wierzycieli objętych planem spłaty w łącznej kwocie 10.365,33 zł (dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć 33/100 złotych) miesięcznie przez okres 36 (trzydziestu sześciu miesięcy), począwszy od miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym uprawomocni się niniejsze postanowienie, w terminach do 28 dnia każdego miesiąca; II. zobowiązać upadłą do zapłaty kwoty 10.365,33 zł na rzecz poszczególnych wierzycieli, wg następujących zasad: - na rzecz Banku Millenium S.A. w Warszawie kwoty 593,46 zł (pięćset dziewięćdziesiąt trzy 46/100 złotych) w miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym uprawomocni się niniejsze postanowienie oraz kwoty 34,70 zł (trzydzieści cztery 70/100 złotych) miesięcznie, w kolejnych 35 (trzydziestu pięciu) miesiącach; - na rzecz Bonus Wierzytelności DTP Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Warszawie kwoty 2.806,87 zł (dwa tysiące osiemset sześć 87/100 złotych) w miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym uprawomocni się niniejsze postanowienie oraz kwoty 164,30 zł (sto sześćdziesiąt cztery 30/100 złotych) miesięcznie, w kolejnych 35 (trzydziestu pięciu) miesiącach; III. ustalić, iż w ramach planu spłaty wierzyciele zostaną zaspokojeni w następujący sposób: - Bank Millenium S.A. w Warszawie, w kwocie 1.807,96 zł (jeden tysiąc osiemset siedem 96/100 złotych); - Bonus Wierzytelności DTP Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie, w kwocie 8.557,37 zł (osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem 37/100 złotych); IV. pozostała część zobowiązań upadłej, powstałych przed ogłoszeniem upadłości, zostanie umorzona po wykonaniu przez upadłą obowiązków nałożonych niniejszym postanowieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17984

Dodano: 2020-04-08 18:23:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Nowak Eugeniusz w upadłości likwidacyjnej

2020-04-08 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 17991. Nowak Eugeniusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 973/19. [BMSiG-17534/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Eugeniusza Nowaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XVIII GUp 973/19), zawiadamia, że syndyk ukończył i złożył do akt opis i oszacowanie: (a) udziału wynoszącego 1/2 prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu, przy ul. Kochanowskiego 25, dla której Sąd Rejonowy w Szydłowcu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr KW RA1S/00004459/5, oraz (b) udziału wynoszącego 3/32 prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu, przy ul. Kościuszki 146/148 i prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu przy ul. Polanki, dla której Sąd Rejonowy w Szydłowcu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr KW RA1S/00024345/9. W terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia każdy zainteresowany może wnosić do sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17991

Dodano: 2020-04-08 18:24:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

ATON-HT S.A.

2020-04-08 Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu

Poz. 18035. ATON-HT SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI we Wrocławiu. KRS 0000240980. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 września 2005 r., sygn. akt VIII GRp 6/18. [BMSiG-17518/2020] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w toku przyspieszonego postępowania układowego Aton-HT S.A. z siedzibą we Wrocławiu (KRS 0000240980, sygn. akt VIII GRp 6/18): 1. Sędzia komisarz, postanowieniem z dnia 5.12.2019 r. zatwierdził spis wierzytelności 2. Sędzia komisarz, postanowieniem z dnia 27 lutego 2020 r., na podstawie art. 119 ust. 3 i art. 120 ust. 1 i 2 Prawa restrukturyzacyjnego stwierdził przyjęcie układu o następującej treści: Grupa 1 W stosunku do wierzycieli nie zaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest mniejsza lub równa 3 000,00 zł (trzy tysiące złotych): a. umorzenie całości odsetek kapitałowych (bankowych), odsetek karnych, kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i opłat dodatkowych; b. rozłożenie pozostałej kwoty wierzytelności objętych układem na 6 (sześć) równych rat miesięcznych, płatnych do 28 dnia każdego miesiąca, począwszy od 1 (pierwszego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, z zastrzeżeniem, że w przypadku istnienia co najmniej jednego zobowiązania Wierzyciela wobec Dłużnika, spłata raty może nastąpić w drodze wzajemnego potrącenia wierzytelności. Grupa 2 W stosunku do wierzycieli nie zaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 3 000,00 zł (trzy tysiące złotych) i mniejsza równa 6 000,00 zł (sześć tysięcy złotych): a. umorzenie całości odsetek kapitałowych (bankowych), odsetek karnych, kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i opłat dodatkowych; b. rozłożenie pozostałej kwoty wierzytelności objętych układem na 12 (dwanaście) równych rat miesięcznych, płatnych do 28 dnia każdego miesiąca, począwszy od 1 (pierwszego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, z zastrzeżeniem, że w przypadku istnienia co najmniej jednego zobowiązania Wierzyciela wobec Dłużnika, spłata raty może nastąpić w drodze wzajemnego potrącenia wierzytelności. Grupa 3 W stosunku do wierzycieli nie zaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 6 000,00 zł (sześć tysięcy złotych) i mniejsza równa 400 000,00 zł (czterysta tysięcy złotych): a. umorzenie całości odsetek kapitałowych (bankowych), odsetek karnych, kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i opłat dodatkowych; b. umorzenie 80% należności głównej wierzytelności objętych układem; c. rozłożenie pozostałej kwoty wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 89 (osiemdziesiąt dziewięć) równych rat miesięcznych płatnych do 28 dnia każdego miesiąca, począwszy od 7 (siódmego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, z zastrzeżeniem, że w przypadku istnienia co najmniej jednego zobowiązania Wierzyciela wobec Dłużnika, spłata raty może nastąpić w drodze wzajemnego potrącenia wierzytelności. Grupa 4 W stosunku do wierzycieli nie zaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 400 000,00 zł (czterysta tysięcy złotych) i mniejsza równa 600 000,00 zł (sześćset tysięcy złotych): a. umorzenie całości odsetek kapitałowych (bankowych), odsetek karnych, kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i opłat dodatkowych; b. umorzenie 30% należności głównej wierzytelności objętej układem; c. rozłożenie kwoty wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 72 (siedemdziesiąt dwie) równe raty miesięczne płatne do 28 dnia każdego miesiąca, począwszy od 1 (pierwszego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu z zastrzeżeniem, że w przypadku istnienia co najmniej jednego zobowiązania Wierzyciela wobec Dłużnika, spłata raty może nastąpić w drodze wzajemnego potrącenia wierzytelności. Grupa 5 W stosunku do wierzycieli nie zaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 600 000,00 zł (sześćset tysięcy złotych) i mniejsza równa 1 000 000,00 zł (jeden milion złotych): a. umorzenie całości odsetek kapitałowych (bankowych), odsetek karnych, kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i opłat dodatkowych; b. konwersję wierzytelności w kwocie 1 645 000,00 zł na akcje Dłużnika nowej emisji serii L na podstawie art. 156 ust. 5 i 6 Prawa Restrukturyzacyjnego według niżej określonych warunków: - suma, o jaką kapitał ma być podwyższany: 2 845 000,00 zł, - liczba nowo ustanowionych akcji serii L to 2 845 000,00 zł, wartość nominalna nowo ustanowionych akcji serii L to 1,00 zł, - objęcie akcji serii L następuje z wyłączeniem prawa poboru, - akcje serii L są na okaziciela, - cena emisyjna akcji serii L wynosi 1,00 zł za jedną akcję, - akcje serii L będą uczestniczyć w dywidendzie od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu. Grupa 6 W stosunku do wierzycieli nie zaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 1 000 000,00 zł (jeden milion złotych): a. umorzenie całości odsetek kapitałowych (bankowych), odsetek karnych, kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i opłat dodatkowych; b. umorzenie 80% należności głównej wierzytelności objętych układem; c. rozłożenie kwoty wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 114 (sto czternaście) rat miesięcznych, przy czym: - raty od 1 do 12 wynosić będą 0,22% należnej kwoty każda, - raty od 13 do 24 wynosić będą 0,33% należnej kwoty każda, - raty od 25 do 36 wynosić będą 0,50% należnej kwoty każda, - raty od 37 do 48 wynosić będą 0,70% należnej kwoty każda, - raty od 49 do 114 wynosić będą 1,20% należnej kwoty każda; płatnych do 28 dnia każdego miesiąca, począwszy od 7 (siódmego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu z zastrzeżeniem, że w przypadku istnienia co najmniej jednego zobowiązania Wierzyciela wobec Dłużnika, spłata raty może nastąpić w drodze wzajemnego potrącenia wierzytelności. Grupa 7 W stosunku do wierzycieli, których wierzytelności wynikają z wynagrodzeń z umowy o pracę: a. umorzenie całości odsetek kapitałowych (bankowych), odsetek karnych, kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i opłat dodatkowych; b. konwersję wierzytelności w kwocie 1 200 000 zł na akcje Dłużnika nowej emisji serii L na podstawie art. 156 ust. 5 i 6 Prawa Restrukturyzacyjnego według niżej określonych warunków: - suma, o jaką kapitał ma być podwyższany: 2 845 000,00 zł, - liczba nowo ustanowionych akcji serii L to 2 845 000,00, wartość nominalna nowo ustanowionych akcji serii L to 1,00 zł, - objęcie akcji serii L następuje z wyłączeniem prawa poboru, - akcje serii L są na okaziciela, - cena emisyjna akcji serii L wynosi 1,00 zł za jedną akcję, - akcje serii L będą uczestniczyć w dywidendzie od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu. c. rozłożenie pozostałej części wierzytelności podlegających układowi na 3 równe raty: - rata I - płatna najpóźniej w terminie do dwudziestego siódmego dnia 24 miesiąca, licząc jako pierwszy, miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu; - rata II - płatna najpóźniej w terminie do dwudziestego siódmego dnia 48 miesiąca, licząc jako pierwszy, miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu; - rata III - płatna najpóźniej w terminie do dwudziestego siódmego dnia 60 miesiąca, licząc jako pierwszy, miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Grupa 8 W stosunku do wierzycieli publicznoprawnych, nie zaliczających się do pozostałych grup: a. umorzenie całości odsetek kapitałowych (bankowych), odsetek karnych, kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i opłat dodatkowych; b. rozłożenie kwoty wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 54 (pięćdziesiąt cztery) równych rat miesięcznych, płatnych do 28 (dwudziestego ósmego) dnia każdego miesiąca, począwszy od 7 (siódmego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, z zastrzeżeniem, że w przypadku istnienia co najmniej jednego zobowiązania Wierzyciela wobec Dłużnika, spłata raty może nastąpić w drodze wzajemnego potrącenia wierzytelności. Grupa 9 W stosunku do wierzycieli publicznoprawnych, których wierzytelności wymienione są w art. 160 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne: rozłożenie kwoty wierzytelności objętych układem na 60 (sześćdziesiąt) równych rat miesięcznych, płatnych do 28 (dwudziestego ósmego) dnia każdego miesiąca, począwszy od 1 (pierwszego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, z zastrzeżeniem, że w przypadku istnienia co najmniej jednego zobowiązania Wierzyciela wobec Dłużnika, spłata raty może nastąpić w drodze wzajemnego potrącenia wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 18035

Dodano: 2020-04-08 18:26:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

CIRENA Cudzich Irena

2020-03-06 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 18036. Cudzich Irena prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą CIRENA Irena Cudzich w Kozach. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GR 2/20, VI GRp 2/20. [BMSiG-17525/2020] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 6 marca 2020 r. o sygn. akt VI GR 2/20 otworzył przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Ireny Cudzich prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą CIRENA Irena Cudzich, 43-340 Kozy, ul. Jana Sobieskiego 8, nr NIP 5471491626; wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Bernadety Różańskiej. Na nadzorcę sądowego wyznaczono Piotra Lenera, numer licencji 61. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. akt VI GRp 2/20. Określono, że niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania układowego w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. O wniesieniu zażalenia obwieszcza się w Rejestrze (art. 237 Pr. rest.). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 18036

Dodano: 2020-04-08 18:30:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

CIRENA Cudzich Irena

2020-04-08 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 18036. Cudzich Irena prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą CIRENA Irena Cudzich w Kozach. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GR 2/20, VI GRp 2/20. [BMSiG-17525/2020] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 6 marca 2020 r. o sygn. akt VI GR 2/20 otworzył przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Ireny Cudzich prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą CIRENA Irena Cudzich, 43-340 Kozy, ul. Jana Sobieskiego 8, nr NIP 5471491626; wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Bernadety Różańskiej. Na nadzorcę sądowego wyznaczono Piotra Lenera, numer licencji 61. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. akt VI GRp 2/20. Określono, że niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania układowego w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. O wniesieniu zażalenia obwieszcza się w Rejestrze (art. 237 Pr. rest.). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 18036

Dodano: 2020-04-08 18:30:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Hołdys Henryk i Wszędobył Justyna wspólnicy JUKADO s.c.

2020-04-08 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 18038. Holdys Henryk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą JUKADO S.C. Henryk Holdys w Tczewie i Wszędybył Justyna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą JUKADO S.C. Justyna Wszędybył w Tczewie. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GReu 7/19. [BMSiG-17560/2020] Jacek Ryncarz - nadzorca wykonania układu dłużnika Henryka Holdys i Justyny Wszędybył, wspólników spółki cywilnej JUKADO z siedzibą w Tczewie, VI GReu 7/19, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż złożył sprawozdanie za okres od 1.01.2020 roku do 31.03.2020 roku, oraz że dłużnik spłaca w terminie zobowiązania na warunkach układu. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 18038

Dodano: 2020-04-08 18:31:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Gospodarstwo Rolne Sompoliński Janusz

2020-04-08 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 18039. Sompolski Janusz prowadzący gospodarstwo rolne w Ogorzelczynie. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GRp 46/19. [BMSiG-17474/2020] Sędzia komisarz zarządził w toku przyspieszonego postępowania układowego prowadzonego wobec Janusza Sompolskiego (PESEL 73091710356) prowadzącego gospodarstwo rolne, sygnatura akt XI GRp 46/19, zwołać zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem na dzień 22 kwietnia 2020 roku, godzina 1130, w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, ul. Młyńska 1a, sala nr 20a. Wierzyciel może głosować pisemnie (poprzez nadesłanie lub złożenie prawidłowo wypełnionej karty do głosowania, wraz z dokumentami, z których wynikać będzie umocowanie osób podpisanych na karcie do reprezentowania wierzyciela) i ustnie podczas zgromadzenia. Ponadto Sąd zawiadamia, że nadzorca sądowy dnia 14 lutego 2020 roku sporządził i złożył do akt sprawy spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych, które można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (wejście przez p. 45), przy ul. Młyńskiej 1A. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 18039

Dodano: 2020-04-08 18:32:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Gospodarstwo Rolne Wielechowski Paweł

2020-04-08 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 18040. Wielechowski Paweł prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Paweł Wielechowski w Perzanowie. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRp 13/19. [BMSiG-17493/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że zakończyło się przyśpieszone postępowanie układowe prowadzone wobec dłużnika Pawła Wielechowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: „Gospodarstwo Rolne Paweł Wielechowski” (sygn. akt VIII GRp 13/19). Jednocześnie, w związku z prawomocnym zatwierdzeniem układu, nadzorcą wykonania układu został Michał Górnicki, doradca restrukturyzacyjny (nr lic. 886). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 18040

Dodano: 2020-04-08 18:33:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

MODEX Sp. z o.o. dawniej FIBRA Sp. z o.o. dawniej ACUS Sp. z o.o.

2020-04-08 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 18041. MODEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Łodzi. KRS 0000604463. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 lutego 2016 r., sygn. akt X GRp 15/17. [BMSiG-17505/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy zawiadamia, że nadzorca wykonania układu zawartego w przyśpieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec Fibra Sp. z o.o. w Warszawie (sygn. akt X GRp 15/17), aktualnie Modex Sp. z o.o. w Łodzi, złożył sprawozdania nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7 dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 18041

Dodano: 2020-04-08 18:33:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

LANDAR PROJECTS Sp. z o.o.

2020-04-08 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 18042. LANDAR PROJECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Warszawie. KRS 0000537358. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 grudnia 2014 r., sygn. akt X GRu 3/17. [BMSiG-17546/2020] Obwieszcza się, iż nadzorca wykonania układu przyjętego w postępowaniu układowym dot. Landar Projects sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000537358, NIP 113-288-39-59), a prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt X GRu 3/17, działając na podstawie art. 171 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, przedłożył do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 1. w dniu 19 czerwca 2019 r. I sprawozdanie nadzorcy wykonania układu, 2. w dniu 8 sierpnia 2019 r. II sprawozdanie nadzorcy wykonania układu, 3. w dniu 15 listopada 2019 r. III sprawozdanie nadzorcy wykonania układu, 4. w dniu 18 lutego 2020 r. IV sprawozdanie nadzorcy wykonania układu. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 18042

Dodano: 2020-04-08 18:34:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Małgorzata Rydel GOTRANS

2020-04-08 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 18043. Rydel Małgorzata prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą GOTRANS Małgorzata Rydel w restrukturyzacji w Nowym Dworze Mazowieckim. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GRu 6/19. [BMSiG-17451/2020] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 lutego 2020 r., sygn. akt XVIII GRu 6/19, umorzył postępowanie układowe Małgorzaty Rydel prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą GOTRANS Małgorzata Rydel w restrukturyzacji w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Wrzosowej 1, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki, REGON 140552024, NIP 5311205356. Poucza się, iż zgodnie z art. 327 w zw. z art. 200 ust. 1 na postanowienie o umorzeniu postępowania wierzycielom przysługuje zażalenie, które można wnieść do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, tj. Sądu Restrukturyzacyjnego, w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia. Ponadto osobom uprawnionym do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, przysługuje prawo do złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości, w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego, tj. w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia. Nadzorca sądowy Marcin Krzemiński MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 18043

Dodano: 2020-04-08 18:35:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Przedsiębiorstwo DOM KSIĄŻKI Sp. z o.o.

2020-04-08 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 18044. PRZEDSIĘBIORSTWO „DOM KSIĄŻKI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000031166. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 lipca 2001 r., sygn. akt XIX GR 5/20. [BMSiG-17441/2020] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowił o otworzeniu przyspieszonego postępowania układowego Przedsiębiorstwa „Dom Książki” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000031166), wyznaczył Sędziego komisarza w osobie sędziego Piotra Pełczyńskiego oraz nadzorcę sądowego w osobie Rafała Fabisiaka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1113), określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L. Nr 141), zaś otwarte postępowanie ma charakter postepowania głównego, na podstawie art. 231 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego; zażądał od dłużnika zaliczki na wydatki przyspieszonego postępowania układowego w kwocie 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych i zero groszy) i zobowiązał dłużnika do jej uiszczenia, w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem umorzenia postępowania. Poucza się przy tym, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 18044

Dodano: 2020-04-08 18:40:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

DACH-MET Roland Garus w upadłości likwidacyjnej

2020-04-08 Inne

Poz. 18045. Garus Roland prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Roland Garus DACH-MET w Krapkowicach. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GRp 4/19. [BMSiG-17532/2020] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w toku przyspieszonego postępowania układowego Rolanda Garusa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Roland Garus DACH-MET”, ul. Kozielska 38, 47-300 Krapkowice, NIP 7561504411, REGON 532179122 (sygn. akt V GRp 4/19), odwołane zostało - z podaniem kolejnego terminu na piśmie - zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem zaplanowane na 3 kwietnia 2020 r., godz. 1000, sala 226, w budynku Sąd Rejonowy w Opolu, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 18045

Dodano: 2020-04-08 18:40:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

SAPO-DOBRA Sp. z o.o.

2020-04-08 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 18046. SAPO-DOBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Długiej Wsi. KRS 0000681456. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 czerwca 2017 r., sygn. akt XI GRp 18/19. [BMSiG-17503/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 stycznia 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GRp 18/19, w toku przyspieszonego postępowania układowego prowadzonego dla: SAPO- -DOBRA Sp. z o.o. z siedzibą w Długiej Wsi (KRS 0000681456), zatwierdził przyjęty układ w dniu 14 listopada 2019 r. na zgromadzeniu wierzycieli dłużnika: SAPO-DOBRA Sp. z o.o. z siedzibą w Długiej Wsi. Poucza się, o prawie wniesienia zażalenia w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia do Sądu Okręgowego w Poznaniu, za pośrednictwem tutejszego Sądu. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 18046

Dodano: 2020-04-08 18:41:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Gospodarstwo Rolne Uszyńska Marta

2020-04-08 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 18049. Uszyńska Marta prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Uszyńska Marta w Rzechowie Wielkim. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRp 21/18. [BMSiG-17499/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że nadzorca wykonania układu zawartego w przyśpieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec Marty Uszyńskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „Gospodarstwo Rolne Uszyńska Marta”, Rzechowo Wielkie 21, 06-213 Sypniewo (sygn. akt VIII GRp 21/18), złożył sprawozdanie nr 1 za okres 11.09.2019 r. - 31.12.2019 r., dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 069/2020 (5959) z dnia 08 kwietnia 2020 r. → Pozycja 18049

Dodano: 2020-04-08 18:43:43 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK