Informacje

Sąd Rejonowy w Toruniu

Nowak Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42370. Nowak Dariusz. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 214/19, V GUp 115/19. [BMSiG-42569/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie V GU 214/19 (V GUp 115/19) ogłoszona została upadłość dłużnika Dariusza Nowaka o nr PESEL 62052101795, zamieszkałego przy ul. Ziemi Chełmińskiej 5/6, 86-300 Grudziądz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie Sędziego Anny Czerwińskiej, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka w osobie Tomasza Nowakowskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 176). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.Urz. UE L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu tegoż przepisu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42370

Dodano: 2019-08-16 09:29:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Nowak Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42370. Nowak Dariusz. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 214/19, V GUp 115/19. [BMSiG-42569/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie V GU 214/19 (V GUp 115/19) ogłoszona została upadłość dłużnika Dariusza Nowaka o nr PESEL 62052101795, zamieszkałego przy ul. Ziemi Chełmińskiej 5/6, 86-300 Grudziądz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie Sędziego Anny Czerwińskiej, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka w osobie Tomasza Nowakowskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 176). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.Urz. UE L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu tegoż przepisu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42370

Dodano: 2019-08-16 09:29:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Andrzejczuk Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-08-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42371. Andrzejczuk Małgorzata. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 177/19, sygn. akt VIII GUp 159/19. [BMSiG-42618/2019] Syndyk Masy Upadłości Małgorzaty Andrzejczuk obwieszcza, że Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 2.08.2019 r., sygn. akt VIII GU 177/19: 1. Ogłosił upadłość Małgorzaty Andrzejczuk, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w: 18-230 Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 55, PESEL 66043011889. 2. Wezwał wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. 3. Wezwał wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. 4. Na sędziego komisarza wyznaczył sędziego Izabelę Perkowską, a na syndyka masy upadłości wyznaczył Andrzeja Fabiś (licencja nr 481). 5. Jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazał przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Jednocześnie syndyk informuje, iż wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt VIII GUp 159/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42371

Dodano: 2019-08-16 09:30:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Andrzejczuk Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42371. Andrzejczuk Małgorzata. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 177/19, sygn. akt VIII GUp 159/19. [BMSiG-42618/2019] Syndyk Masy Upadłości Małgorzaty Andrzejczuk obwieszcza, że Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 2.08.2019 r., sygn. akt VIII GU 177/19: 1. Ogłosił upadłość Małgorzaty Andrzejczuk, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w: 18-230 Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 55, PESEL 66043011889. 2. Wezwał wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. 3. Wezwał wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. 4. Na sędziego komisarza wyznaczył sędziego Izabelę Perkowską, a na syndyka masy upadłości wyznaczył Andrzeja Fabiś (licencja nr 481). 5. Jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazał przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Jednocześnie syndyk informuje, iż wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt VIII GUp 159/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42371

Dodano: 2019-08-16 09:30:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Drobek Maciej w upadłości likwidacyjnej

2019-08-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42372. Drobek Maciej. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 54/19. [BMSiG-42436/2019] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygnaturze akt VI GU 54/19 postanowieniem z dnia 6 sierpnia 2019 roku, postanowił: I. ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Macieja Drobka, zam.: 58-309 Wałbrzych, ul. Broniewskiego 29; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Morawskiego; V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Jerzego Szafrańskiego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42372

Dodano: 2019-08-16 09:31:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Drobek Maciej w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42372. Drobek Maciej. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 54/19. [BMSiG-42436/2019] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygnaturze akt VI GU 54/19 postanowieniem z dnia 6 sierpnia 2019 roku, postanowił: I. ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Macieja Drobka, zam.: 58-309 Wałbrzych, ul. Broniewskiego 29; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Morawskiego; V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Jerzego Szafrańskiego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42372

Dodano: 2019-08-16 09:31:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Bieciuk Mateusz w upadłości likwidacyjnej

2019-08-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42373. Bieciuk Mateusz. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 197/19, VIII GUp 165/19. [BMSiG-42578/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt VIII GU 197/19, postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2019 r. postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Mateusza Bieciuka, zam.: 16-315 Lipsk, ul. Pusta 17 lok. 11, PESEL 93080605632, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć Sędziego Izabelę Perkowską, a na syndyka masy upadłości wyznaczyć Stanisława Kamińskiego (nr licencji 198); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Adama Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, w dwóch egzemplarzach, odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt VIII GUp 165/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42373

Dodano: 2019-08-16 09:32:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Bieciuk Mateusz w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42373. Bieciuk Mateusz. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 197/19, VIII GUp 165/19. [BMSiG-42578/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt VIII GU 197/19, postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2019 r. postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Mateusza Bieciuka, zam.: 16-315 Lipsk, ul. Pusta 17 lok. 11, PESEL 93080605632, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć Sędziego Izabelę Perkowską, a na syndyka masy upadłości wyznaczyć Stanisława Kamińskiego (nr licencji 198); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Adama Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, w dwóch egzemplarzach, odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt VIII GUp 165/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42373

Dodano: 2019-08-16 09:32:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Cupryjak Wiesław w upadłości likwidacyjnej

2019-08-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42374. Cupryjak Wiesław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1040/19. [BMSiG-42566/2019] Sygn. akt XVIII GUp 1040/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 sierpnia 2019 r. ogłosił upadłość Wiesława Cupryjaka (PESEL 56060501818), zamieszkałego przy ul. Bachmackiej 6A/28, 02-647 Warszawa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza, którym jest SSR Agnieszka Kraszewska oraz syndyka, którym jest Tomasz Noga. Sąd wzywa wierzycieli Upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt XVIII GUp 1040/19. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42374

Dodano: 2019-08-16 09:33:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Cupryjak Wiesław w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42374. Cupryjak Wiesław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1040/19. [BMSiG-42566/2019] Sygn. akt XVIII GUp 1040/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 sierpnia 2019 r. ogłosił upadłość Wiesława Cupryjaka (PESEL 56060501818), zamieszkałego przy ul. Bachmackiej 6A/28, 02-647 Warszawa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza, którym jest SSR Agnieszka Kraszewska oraz syndyka, którym jest Tomasz Noga. Sąd wzywa wierzycieli Upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt XVIII GUp 1040/19. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42374

Dodano: 2019-08-16 09:33:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Michalski Marcin Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-08-01 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42375. Michalski Marcin Krzysztof. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 191/19, XIX GUp 1165/19. [BMSiG-42450/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1 sierpnia 2019 roku wydanym w sprawie o sygn. akt XIX GU 191/19 ogłosił upadłość Marcina Krzysztofa Michalskiego, zamieszkałego w Czarnym Lesie (kod pocztowy: 05-825) przy ul. Sumakowej 7D (PESEL 69092404778), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XIX GUp 1165/19. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka masy upadłości w osobie Marcina Gałązki (nr licencji 647). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, z podaniem sygn. akt XIX GUp 1165/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42375

Dodano: 2019-08-16 09:34:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Michalski Marcin Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42375. Michalski Marcin Krzysztof. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 191/19, XIX GUp 1165/19. [BMSiG-42450/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1 sierpnia 2019 roku wydanym w sprawie o sygn. akt XIX GU 191/19 ogłosił upadłość Marcina Krzysztofa Michalskiego, zamieszkałego w Czarnym Lesie (kod pocztowy: 05-825) przy ul. Sumakowej 7D (PESEL 69092404778), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XIX GUp 1165/19. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka masy upadłości w osobie Marcina Gałązki (nr licencji 647). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, z podaniem sygn. akt XIX GUp 1165/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42375

Dodano: 2019-08-16 09:34:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Jankowski Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-08-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42376. Jankowski Krzysztof. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 181/19, sygn. akt VIII GUp 163/19. [BMSiG-42582/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt VIII GU 181/19, postanowieniem z dnia 7 sierpnia 2019 r., postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Krzysztofa Jankowskiego, zam.: 15-489 Białystok, ul. Nowogródzka 7 lok. 13, PESEL 58030807472, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na sędziego komisarza wyznaczyć Sędziego SSR Annę Komarewską, a na syndyka masy upadłości wyznaczyć Stanisława Kamińskiego (nr licencji 198), 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Adama Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, w dwóch egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt VIII GUp 163/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42376

Dodano: 2019-08-16 09:35:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Jankowski Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42376. Jankowski Krzysztof. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 181/19, sygn. akt VIII GUp 163/19. [BMSiG-42582/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt VIII GU 181/19, postanowieniem z dnia 7 sierpnia 2019 r., postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Krzysztofa Jankowskiego, zam.: 15-489 Białystok, ul. Nowogródzka 7 lok. 13, PESEL 58030807472, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na sędziego komisarza wyznaczyć Sędziego SSR Annę Komarewską, a na syndyka masy upadłości wyznaczyć Stanisława Kamińskiego (nr licencji 198), 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Adama Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, w dwóch egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt VIII GUp 163/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42376

Dodano: 2019-08-16 09:35:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Knap Monika w upadłości likwidacyjnej

2018-09-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42378. Knap Monika. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 194/18, GUp 168/18. [BMSiG-42410/2019] Sąd Rejonowy Gdańsk-Pótnoc w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 7 września 2018 roku, w sprawie o sygn. VI GU 194/18, postanowił ogłosić upadłość dłużnika Moniki Knap, zamieszkałej przy ulicy Marusarzówny 4/10, 80-288 Gdańsk, PESEL 83111311940, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie As. SR Łukasza Piotrowicza urzędującego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, oraz syndyka masy upadłości w osobie Pawła Mrozowskiego (nr licencji 1075). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste i ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, od ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądu polskiego stanowi art. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego określając, że postępowanie ma charakter główny. Postępowanie jest prowadzone pod sygnaturą GUp 168/18. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 11 lipca 2019 r. postanowił zawiesić syndyka masy upadłości Pawła Mrozowskiego (nr licencji 1075) w wykonaniu jego czynności oraz postanowił ustanowić tymczasowego syndyka w osobie Kamila Dobiesa (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego nr 739). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42378

Dodano: 2019-08-16 09:37:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Knap Monika w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42378. Knap Monika. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 194/18, GUp 168/18. [BMSiG-42410/2019] Sąd Rejonowy Gdańsk-Pótnoc w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 7 września 2018 roku, w sprawie o sygn. VI GU 194/18, postanowił ogłosić upadłość dłużnika Moniki Knap, zamieszkałej przy ulicy Marusarzówny 4/10, 80-288 Gdańsk, PESEL 83111311940, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie As. SR Łukasza Piotrowicza urzędującego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, oraz syndyka masy upadłości w osobie Pawła Mrozowskiego (nr licencji 1075). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste i ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, od ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądu polskiego stanowi art. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego określając, że postępowanie ma charakter główny. Postępowanie jest prowadzone pod sygnaturą GUp 168/18. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 11 lipca 2019 r. postanowił zawiesić syndyka masy upadłości Pawła Mrozowskiego (nr licencji 1075) w wykonaniu jego czynności oraz postanowił ustanowić tymczasowego syndyka w osobie Kamila Dobiesa (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego nr 739). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42378

Dodano: 2019-08-16 09:37:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Pięt Helena w upadłości likwidacyjnej

2019-07-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42379. Pięt Helena. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 73/19. [BMSiG-42376/2019] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygnaturze akt VI GU 73/19 postanowieniem z dnia 8 lipca 2019 roku, postanowił: I. ogłosić upadłość nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Heleny Pięt, zamieszkałej we Włókach 46, 58-203 Włóki, PESEL 40100104949, II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, III. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Piechowiaka, V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Kozakiewicza, VI. stwierdzić jurysdykcję sądu polskiego dla głównego postępowania upadłościowego dłużnika (art. 382 p.u. w zw. z art. 4912 ust. 1 p.u.; art. 3 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. UE.L Nr 141, str. 19). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42379

Dodano: 2019-08-16 09:38:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Pięt Helena w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42379. Pięt Helena. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 73/19. [BMSiG-42376/2019] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygnaturze akt VI GU 73/19 postanowieniem z dnia 8 lipca 2019 roku, postanowił: I. ogłosić upadłość nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Heleny Pięt, zamieszkałej we Włókach 46, 58-203 Włóki, PESEL 40100104949, II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, III. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Piechowiaka, V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Kozakiewicza, VI. stwierdzić jurysdykcję sądu polskiego dla głównego postępowania upadłościowego dłużnika (art. 382 p.u. w zw. z art. 4912 ust. 1 p.u.; art. 3 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. UE.L Nr 141, str. 19). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42379

Dodano: 2019-08-16 09:38:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Koryciński Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2019-08-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42380. Koryciński Łukasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 174/19, XIX GUp 1174/19. [BMSiG-42541/2019] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 7 sierpnia 2019 r., sygn. akt XIX GU 174/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość Łukasza Korycińskiego, zamieszkałego: 05-200 Wołomin, ul. Batalionu Parasola 1B, PESEL 88062817770; 2. określić, że Łukasz Koryciński jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć sędziego komisarza osobie SSR Ewy Grąbczewskiej oraz syndyka w osobie Zbigniewa Szymczyka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 374; 6. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt XIX GUp 1174/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42380

Dodano: 2019-08-16 09:39:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Koryciński Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42380. Koryciński Łukasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 174/19, XIX GUp 1174/19. [BMSiG-42541/2019] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 7 sierpnia 2019 r., sygn. akt XIX GU 174/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość Łukasza Korycińskiego, zamieszkałego: 05-200 Wołomin, ul. Batalionu Parasola 1B, PESEL 88062817770; 2. określić, że Łukasz Koryciński jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć sędziego komisarza osobie SSR Ewy Grąbczewskiej oraz syndyka w osobie Zbigniewa Szymczyka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 374; 6. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt XIX GUp 1174/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42380

Dodano: 2019-08-16 09:39:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Serwa Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-07-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42381. Serwa Krzysztof. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 126/19 „of”, IX GUp 51/19. [BMSiG-42403/2019] Postanowieniem z dnia 8 lipca 2019 r. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restukturyzacyjnych, pod sygn. akt IX GU 126/19 „of”, IX GUp 51/19, ogłosił upadłość Krzysztofa Serwy, zamieszkałego w Zadolu 44, 24-300 Opole Lubelskie, PESEL 77042303558, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Serwy w rozumieniu art. 382 ust. 2 i 3 w zw. z art. 4911 ustawy Prawo upadłościowe, zmienionej ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 233). Sąd wezwał wierzycieli upadłego Krzysztofa Serwy, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Krzysztofa Serwy, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku - Patryka Starosławskiego oraz syndyka w osobie Kamili Drewnowskiej-Ciołek, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1240. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42381

Dodano: 2019-08-16 09:40:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Serwa Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42381. Serwa Krzysztof. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 126/19 „of”, IX GUp 51/19. [BMSiG-42403/2019] Postanowieniem z dnia 8 lipca 2019 r. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restukturyzacyjnych, pod sygn. akt IX GU 126/19 „of”, IX GUp 51/19, ogłosił upadłość Krzysztofa Serwy, zamieszkałego w Zadolu 44, 24-300 Opole Lubelskie, PESEL 77042303558, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Serwy w rozumieniu art. 382 ust. 2 i 3 w zw. z art. 4911 ustawy Prawo upadłościowe, zmienionej ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 233). Sąd wezwał wierzycieli upadłego Krzysztofa Serwy, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Krzysztofa Serwy, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku - Patryka Starosławskiego oraz syndyka w osobie Kamili Drewnowskiej-Ciołek, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1240. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42381

Dodano: 2019-08-16 09:40:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Serwa Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-07-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42382. Serwa Mariusz. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 125/19 „of”, IX GUp 50/19. [BMSiG-42423/2019] Postanowieniem z dnia 8 lipca 2019 r. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restukturyzacyjnych, pod sygn. akt IX GU 125/19 „of”, IX GUp 50/19, ogłosił upadłość Mariusza Serwy, zamieszkałego w Zadolu 44, 24-300 Opole Lubelskie, PESEL 73080902199, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Mariusza Serwy w rozumieniu art. 382 ust, 2 i 3 w zw. z art. 4911 ustawy Prawo upadłościowe, zmienionej ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 233). Sąd wezwał wierzycieli upadłego Mariusza Serwy, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Mariusza Serwy, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku - Patryka Starosławskiego oraz syndyka w osobie Kamili Drewnowskiej-Ciołek, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1240. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42382

Dodano: 2019-08-16 09:41:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Serwa Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42382. Serwa Mariusz. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 125/19 „of”, IX GUp 50/19. [BMSiG-42423/2019] Postanowieniem z dnia 8 lipca 2019 r. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restukturyzacyjnych, pod sygn. akt IX GU 125/19 „of”, IX GUp 50/19, ogłosił upadłość Mariusza Serwy, zamieszkałego w Zadolu 44, 24-300 Opole Lubelskie, PESEL 73080902199, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Mariusza Serwy w rozumieniu art. 382 ust, 2 i 3 w zw. z art. 4911 ustawy Prawo upadłościowe, zmienionej ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 233). Sąd wezwał wierzycieli upadłego Mariusza Serwy, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Mariusza Serwy, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku - Patryka Starosławskiego oraz syndyka w osobie Kamili Drewnowskiej-Ciołek, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1240. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42382

Dodano: 2019-08-16 09:41:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Michalski Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42383. Michalski Krzysztof. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 8/19 „of”, VIII GUp 214/19 „of”. [BMSiG-42512/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 lipca 2019 r., sygn. akt VIII GU 8/19 „of”, ogłosił upadłość dłużnika: Krzysztofa Michalskiego (PESEL: 53032613951), zamieszkałego we Wrocławiu, ul. Kościuszki 126, 50-439 Wrocław, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Tomasza Poprawy i syndyka w osobie Stanisława Steckiewicza (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1244). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2171), określając charakter postepowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.Urz. UE L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego Komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postepowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 214/19 „of”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postepowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni, od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42383

Dodano: 2019-08-16 09:42:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Michalski Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42383. Michalski Krzysztof. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 8/19 „of”, VIII GUp 214/19 „of”. [BMSiG-42512/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 lipca 2019 r., sygn. akt VIII GU 8/19 „of”, ogłosił upadłość dłużnika: Krzysztofa Michalskiego (PESEL: 53032613951), zamieszkałego we Wrocławiu, ul. Kościuszki 126, 50-439 Wrocław, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Tomasza Poprawy i syndyka w osobie Stanisława Steckiewicza (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1244). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2171), określając charakter postepowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.Urz. UE L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego Komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postepowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 214/19 „of”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postepowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni, od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42383

Dodano: 2019-08-16 09:42:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Kwasiborska Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-08-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42384. Kwasiborska Anna. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 230/19, VIII GUp 161/19. [BMSiG-42529/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 7 sierpnia 2019 r., sygn. akt VIII GU 230/19, Sąd postanowił: 1. Ogłosić upadłość dłużnika Anny Kwasiborskiej, nr PESEL 85081604482, zam.: ul. Kościelna 4, 18-100 Uhowo, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. 2. Wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, wskazując sygn. akt VIII GUp 161/19. 3. Wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. 4. Na Sędziego komisarza wyznaczyć Sędziego Ewę Kołodziej- -Dubowską, a na syndyka masy upadłości Romana Liman (nr licencji 398). 5. Jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42384

Dodano: 2019-08-16 09:43:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Kwasiborska Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42384. Kwasiborska Anna. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 230/19, VIII GUp 161/19. [BMSiG-42529/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 7 sierpnia 2019 r., sygn. akt VIII GU 230/19, Sąd postanowił: 1. Ogłosić upadłość dłużnika Anny Kwasiborskiej, nr PESEL 85081604482, zam.: ul. Kościelna 4, 18-100 Uhowo, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. 2. Wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, wskazując sygn. akt VIII GUp 161/19. 3. Wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. 4. Na Sędziego komisarza wyznaczyć Sędziego Ewę Kołodziej- -Dubowską, a na syndyka masy upadłości Romana Liman (nr licencji 398). 5. Jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42384

Dodano: 2019-08-16 09:43:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Siwek Zygmunt w upadłości likwidacyjnej

2019-08-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42386. Siwek Zygmunt. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 89/19, XIX GUp 1170/19. [BMSiG-42517/2019] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 6 sierpnia 2019 r., sygn. akt XIX GU 89/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość Zygmunta Siwka, zamieszkałego: 05-240 Postoliska, ul. Jadowska 22, PESEL 63050213512; 2. określić, że Zygmunt Siwek jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć sędziego komisarza osobie SSR Ewy Grąbczewskiej oraz syndyka w osobie Zbigniewa Szymczyka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 374; 6. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt XIX GUp 1170/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42386

Dodano: 2019-08-16 09:44:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Siwek Zygmunt w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42386. Siwek Zygmunt. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 89/19, XIX GUp 1170/19. [BMSiG-42517/2019] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 6 sierpnia 2019 r., sygn. akt XIX GU 89/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość Zygmunta Siwka, zamieszkałego: 05-240 Postoliska, ul. Jadowska 22, PESEL 63050213512; 2. określić, że Zygmunt Siwek jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć sędziego komisarza osobie SSR Ewy Grąbczewskiej oraz syndyka w osobie Zbigniewa Szymczyka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 374; 6. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt XIX GUp 1170/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42386

Dodano: 2019-08-16 09:44:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Maryniowski Filip w upadłości likwidacyjnej

2019-07-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42387. Maryniowski Filip. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 201/19 „of”. [BMSiG-42274/2019] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 lipca 2019 roku ogłosił upadłość Filipa Maryniowskiego, zamieszkałego w Wojciechowie 26, 24-335 Łaziska, PESEL 77082302919, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GU 201/19 „of”). Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Filipa Maryniowskiego w rozumieniu art. 382 ust. 1 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i uznał postępowanie upadłościowe Filipa Maryniowskiego za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ust. 1 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd wzywa wierzycieli upadłego Filipa Maryniowskiego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Filipa Maryniowskiego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z s. w Świdniku Patryka Starosławskiego oraz syndyka w osobie Adaminy Partyckiej-Skrzypek, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 777. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42387

Dodano: 2019-08-16 09:45:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Maryniowski Filip w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42387. Maryniowski Filip. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 201/19 „of”. [BMSiG-42274/2019] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 lipca 2019 roku ogłosił upadłość Filipa Maryniowskiego, zamieszkałego w Wojciechowie 26, 24-335 Łaziska, PESEL 77082302919, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GU 201/19 „of”). Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Filipa Maryniowskiego w rozumieniu art. 382 ust. 1 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i uznał postępowanie upadłościowe Filipa Maryniowskiego za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ust. 1 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd wzywa wierzycieli upadłego Filipa Maryniowskiego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Filipa Maryniowskiego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z s. w Świdniku Patryka Starosławskiego oraz syndyka w osobie Adaminy Partyckiej-Skrzypek, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 777. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42387

Dodano: 2019-08-16 09:46:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Skowron Marzena w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Sprostowanie ogłoszenia

Poz. 42388. Skowron Marzena. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 50/19, V GUp 152/19. [BMSiG-42370/2019] Sprostowanie Syndyk wnosi o sprostowanie obwieszczenia w ogłoszeniu w MSiG Nr 87/2019 (5726) z dnia 7 maja 2019 r., poz. 23096, na skutek wydania postanowienia przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, z dnia 10 czerwca 2019 r., sygn. akt V GU 50/19, w zakresie numeru PESEL upadłej. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 13 marca 2019 r., sygn. akt V GU 50/19, ogłosił upadłość w stosunku do dłużniczki - Marzeny Skowron, zam. w Strzyżowie, PESEL 86072813124 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sędzią Komisarzem Sąd ustanowił SSR Lesława Zawadę, a Syndykiem Masy Upadłości Jakuba Pieczonkę (nr licencji 1221). Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności Sędziemu Komisarzowi w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Przedmiotowe postępowanie toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp 152/19 MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42388

Dodano: 2019-08-16 09:46:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Śliwa Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-07-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42389. Śliwa Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 426/19, XVIII GUp 1030/19. [BMSiG-42472/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie o sygn. akt XVIII GU 426/19 ogłosił upadłość Piotra Śliwa, zamieszkałego przy ul. Olimpijskiej 4/9, 05-082 Latchorzew, PESEL 69060803637, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Katarzyny Kuć-Kwaśniewicz oraz syndyka w osobie Karoliny Nowackiej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt XVIII GUp 1030/19, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce Sędziego komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe. Jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42389

Dodano: 2019-08-16 09:48:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Śliwa Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42389. Śliwa Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 426/19, XVIII GUp 1030/19. [BMSiG-42472/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie o sygn. akt XVIII GU 426/19 ogłosił upadłość Piotra Śliwa, zamieszkałego przy ul. Olimpijskiej 4/9, 05-082 Latchorzew, PESEL 69060803637, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Katarzyny Kuć-Kwaśniewicz oraz syndyka w osobie Karoliny Nowackiej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt XVIII GUp 1030/19, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce Sędziego komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe. Jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42389

Dodano: 2019-08-16 09:48:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Stępińska-Gałęza Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-07-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42391. Stępińska-Gałęza Maria. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 40/19, XVIII GUp 976/19. [BMSiG-42571/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 lipca 2019 roku w sprawie o sygn. akt XVIII GU 40/19 ogłosił upadłość Marii Stępińskiej-Gałęzy, zamieszkałej przy ul. Nowogrodzkiej 7/9 lok. 42, 00-695 Warszawa, PESEL 33090803082, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika; wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Katarzyny Kuć-Kwaśniewicz oraz syndyka w osobie Karoliny Nowackiej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt XVIII GUp 976/19 w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce Sędziego komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe. Jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42391

Dodano: 2019-08-16 09:49:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Stępińska-Gałęza Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42391. Stępińska-Gałęza Maria. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 40/19, XVIII GUp 976/19. [BMSiG-42571/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 lipca 2019 roku w sprawie o sygn. akt XVIII GU 40/19 ogłosił upadłość Marii Stępińskiej-Gałęzy, zamieszkałej przy ul. Nowogrodzkiej 7/9 lok. 42, 00-695 Warszawa, PESEL 33090803082, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika; wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Katarzyny Kuć-Kwaśniewicz oraz syndyka w osobie Karoliny Nowackiej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt XVIII GUp 976/19 w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce Sędziego komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe. Jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42391

Dodano: 2019-08-16 09:49:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Radosz Radosław w upadłości likwidacyjnej

2019-08-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42392. Radosz Radosław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1169/19. [BMSiG-42564/2019] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 sierpnia 2019 r. ogłosił upadłość Radosława Radosza (PESEL 83032300135), zamieszkałego w Warszawie, ul. Wolska 40A/44, 01-187 Warszawa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza, którym jest SSR Kamila Wasilewska, a syndyka w osobie Michała Węglińskiego. Sąd wzywa wierzycieli Upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do sędziego komisarza w Sądzie Rejonowy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt XIX GUp 1169/19. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42392

Dodano: 2019-08-16 09:50:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Radosz Radosław w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42392. Radosz Radosław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1169/19. [BMSiG-42564/2019] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 sierpnia 2019 r. ogłosił upadłość Radosława Radosza (PESEL 83032300135), zamieszkałego w Warszawie, ul. Wolska 40A/44, 01-187 Warszawa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza, którym jest SSR Kamila Wasilewska, a syndyka w osobie Michała Węglińskiego. Sąd wzywa wierzycieli Upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do sędziego komisarza w Sądzie Rejonowy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt XIX GUp 1169/19. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42392

Dodano: 2019-08-16 09:50:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Radosz Kamila w upadłości likwidacyjnej

2019-08-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42393. Radosz Kamila. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1168/19. [BMSiG-42558/2019] Sygn. akt XIX GUp 1168/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 sierpnia 2019 r. ogłosił upadłość Kamili Radosz (PESEL 82040100021), zamieszkałej w Warszawie, ul. Wolska 40A/44, 01-187 Warszawa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza, którym jest SSR Paweł Stosio, a syndyka w osobie Michała Węglińskiego. Sąd wzywa wierzycieli Upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt XIX GUp 1168/19. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. syndyk Michał Węgliński MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42393

Dodano: 2019-08-16 09:53:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Radosz Kamila w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42393. Radosz Kamila. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1168/19. [BMSiG-42558/2019] Sygn. akt XIX GUp 1168/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 sierpnia 2019 r. ogłosił upadłość Kamili Radosz (PESEL 82040100021), zamieszkałej w Warszawie, ul. Wolska 40A/44, 01-187 Warszawa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza, którym jest SSR Paweł Stosio, a syndyka w osobie Michała Węglińskiego. Sąd wzywa wierzycieli Upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt XIX GUp 1168/19. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. syndyk Michał Węgliński MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42393

Dodano: 2019-08-16 09:53:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Wdowiak Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2019-08-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42394. Wdowiak Ryszard. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 69/19, XII GUp 65/19. [BMSiG-42362/2019] S Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 6 sierpnia 2019 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności Ryszarda Wdowiaka, zamieszkałego: ul. Księcia Bogusława X 24/12, 70-242 Szczecin, PESEL 59080102715, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 65/19. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Smoleń oraz syndyka w osobie Bartosza Dąbrowskiego, nr licencji 323. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wskazuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42394

Dodano: 2019-08-16 09:54:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Wdowiak Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42394. Wdowiak Ryszard. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 69/19, XII GUp 65/19. [BMSiG-42362/2019] S Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 6 sierpnia 2019 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności Ryszarda Wdowiaka, zamieszkałego: ul. Księcia Bogusława X 24/12, 70-242 Szczecin, PESEL 59080102715, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 65/19. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Smoleń oraz syndyka w osobie Bartosza Dąbrowskiego, nr licencji 323. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wskazuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42394

Dodano: 2019-08-16 09:54:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Waszkiewicz Anna Milena w upadłości likwidacyjnej

2019-08-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42395. Waszkiewicz Anna Milena. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 185/19, VIII GUp 166/19. [BMSiG-42555/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie VIII GU 185/19, postanowieniem z dnia 9 sierpnia 2019 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Anny Mileny Waszkiewicz, PESEL 84072312643, zam.: ul. Gedymina 13, 15-133 Białystok, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Katarzynę Dąbrowską-Doroszczyk, a na syndyka masy upadłości Małgorzatę Ignatowicz (nr licencji 966), . jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 166/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42395

Dodano: 2019-08-16 09:55:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Waszkiewicz Anna Milena w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42395. Waszkiewicz Anna Milena. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 185/19, VIII GUp 166/19. [BMSiG-42555/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie VIII GU 185/19, postanowieniem z dnia 9 sierpnia 2019 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Anny Mileny Waszkiewicz, PESEL 84072312643, zam.: ul. Gedymina 13, 15-133 Białystok, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Katarzynę Dąbrowską-Doroszczyk, a na syndyka masy upadłości Małgorzatę Ignatowicz (nr licencji 966), . jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 166/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42395

Dodano: 2019-08-16 09:55:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wiertel Lucjan w upadłości likwidacyjnej

2019-08-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42396. Wiertel Lucjan. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 253/19, XIX GUp 1178/19. [BMSiG-42463/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie o sygn. akt XIX GU 253/19 ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Lucjana Wiertel (PESEL 63021106351), zamieszkałego w Warszawie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Iwony Małgorzaty Trzeciak (nr licencji 90). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sadowym i Gospodarczym”. Zgłoszeń należy dokonywać w dwóch egzemplarzach, do sędziego komisarza, na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygn. akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości: XIX GUp 1178/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłaszania w terminie jednego miesiąca od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42396

Dodano: 2019-08-16 09:56:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wiertel Lucjan w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42396. Wiertel Lucjan. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 253/19, XIX GUp 1178/19. [BMSiG-42463/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie o sygn. akt XIX GU 253/19 ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Lucjana Wiertel (PESEL 63021106351), zamieszkałego w Warszawie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Iwony Małgorzaty Trzeciak (nr licencji 90). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sadowym i Gospodarczym”. Zgłoszeń należy dokonywać w dwóch egzemplarzach, do sędziego komisarza, na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygn. akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości: XIX GUp 1178/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłaszania w terminie jednego miesiąca od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42396

Dodano: 2019-08-16 09:56:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Wilk Zenon w upadłości likwidacyjnej

2019-08-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42397. Wilk Zenon. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 313/19, V GUp 277/19. [BMSiG-42545/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 sierpnia 2019 roku ogłosił upadłość dłużnika Zenona Wilka, nr PESEL 61013017597, zamieszkałego: 26-200 Rogów, ul. Odludna 38A; określił, że upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Bogdana Stańka sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Artura Fijałkowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 970; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenie osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, co do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienie o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygnaturą V GUp 277/19, V GU 313/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42397

Dodano: 2019-08-16 09:57:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Wilk Zenon w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42397. Wilk Zenon. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 313/19, V GUp 277/19. [BMSiG-42545/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 sierpnia 2019 roku ogłosił upadłość dłużnika Zenona Wilka, nr PESEL 61013017597, zamieszkałego: 26-200 Rogów, ul. Odludna 38A; określił, że upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Bogdana Stańka sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Artura Fijałkowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 970; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenie osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, co do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienie o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygnaturą V GUp 277/19, V GU 313/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42397

Dodano: 2019-08-16 09:57:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Radaszewska Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2019-08-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42399. Radaszewska Jadwiga. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 437/19. [BMSiG-42561/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie sygn. akt XV GU 437/19 ogłosił upadłość Jadwigi Radaszewskiej (numer PESEL: 43091209220) nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Romana Wiśniewskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Wojciecha Bylskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 927); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42399

Dodano: 2019-08-16 09:58:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Radaszewska Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42399. Radaszewska Jadwiga. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 437/19. [BMSiG-42561/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie sygn. akt XV GU 437/19 ogłosił upadłość Jadwigi Radaszewskiej (numer PESEL: 43091209220) nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Romana Wiśniewskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Wojciecha Bylskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 927); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42399

Dodano: 2019-08-16 09:58:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Sacharczuk Anna Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42400. Sacharczuk Anna Grażyna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 30/19. [BMSiG-42567/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym upadłej Anny Grażyny Sacharczuk, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 57102102028, zam.: Stalowa Wola, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 30/19, zawiadamia, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 pr. up.) może przeglądać listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42400

Dodano: 2019-08-16 10:03:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Babij Dariusz i Babij Paulina w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42401. Babij Paulina. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 171/16of. [BMSiG-42619/2019] W postępowaniu upadłościowym Pauliny Babij, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 79050602982), sygn. akt VI GUp 171/16of, została sporządzona przez syndyka w dniu 8.07.2019 r. lista wierzytelności i złożona sędziemu komisarzowi w dniu 10.07.2019 r. Zgodnie z art. 256 w zw. z art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Zgodnie z art. 255 w zw. z art. 221 ust. 4 w zw. z art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego, listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania sądu, każdy zainteresowany. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42401

Dodano: 2019-08-16 10:03:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Baran Dorota w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42402. Baran Dorota. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 321/18. [BMSiG-42377/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Doroty Baran, PESEL 56110111507, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 321/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności obejmującą rozstrzygnięcia syndyka co do skutecznie zgłoszonych wierzytelności przez wierzycieli, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 6 pawilon „B”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42402

Dodano: 2019-08-16 10:03:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Usługi Trasportowe Janusz Barycki w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42403. Barycki Janusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Transportowe Janusz Barycki w Grajewie. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 25/18. [BMSiG-42524/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk w dniu 26.07.2019 roku przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 2 w postępowaniu upadłościowym Janusza Baryckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Transportowe Janusz Barycki w upadłości z siedzibą w Grajewie przy ul. Elewatorskiej 9, sygn. akt VIII GUp 25/18. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - wierzyciel, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42403

Dodano: 2019-08-16 10:03:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Biernat Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42404. Biernat Grzegorz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 165/18. [BMSiG-42588/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Biernat, zam.: Mielec - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk masy upadłości sporządził i przekazał główną listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), przy ul. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów (sygn. akt V GUp 165/18). W terminie dwóch tygodni od dnia nin. obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42404

Dodano: 2019-08-16 10:04:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Beimart-Markowska Olga w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42405. Beimart-Markowska Olga. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 774/19. [BMSiG-42580/2019] Sędzia komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Olgi Beimart-Markowskiej, w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt XVIII GUp 774/19), syndyk sporządził i przekazał w dniu 18.06.2019 r. Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42405

Dodano: 2019-08-16 10:04:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Bieda Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42406. Bieda Maria. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 391/18. [BMSiG-42437/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marii Bieda, zam.: Sołonka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 391/18, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu komisarzowi I uzupełniającej listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4 (art. 255 ust. 2 p. u.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach art. 256-258 p. u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42406

Dodano: 2019-08-16 10:04:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

BIG PHARMA PLUS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42407. BIG PHARMA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000385651. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 maja 2011 r., sygn. akt X GUp 49/19, XIX GUp 839/19. [BMSiG-42348/2019] Big Pharma Plus sp. z o.o. w upadłości. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 839/19 (poprzednio X GUp 49/19). Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w trybie art. 255 ust. 2 Prawa upadłościowego, obwieszcza o przekazaniu sędziemu komisarzowi dnia 24 lipca 2019 roku listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Big Pharma Plus sp. z o.o. oraz możliwości jej przeglądania w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy (ul. Czerniakowska 100A) i złożenia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia, zgodnie z art. 256 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42407

Dodano: 2019-08-16 10:04:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Bieniek Violetta Dorota w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42408. Bieniek Violetta Dorota. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 4/19. [BMSiG-42405/2019] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Violetty Doroty Bieniek, sygnatura akt VI GUp 4/19. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 10, pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42408

Dodano: 2019-08-16 10:05:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Bożek Paulina w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42409. Bożek Paulina. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 97/18. [BMSiG-42464/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Pauliny Bożek, PESEL 87011111545, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 97/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42409

Dodano: 2019-08-16 10:05:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Brzuzka Artur w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42410. Brzuzka Artur. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 76/19 „of”. [BMSiG-42518/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Artura Brzuzki, sygn. akt VII GUp 76/19 „of”, ogłasza, że syndyk w dniu 5 sierpnia 2019 r. (data nadania) złożył listę wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42410

Dodano: 2019-08-16 10:05:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Bukała Ewa i Bukała Władysław w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42411. Bukała Ewa i Bukała Władysław. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 173/18. [BMSiG-42481/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Ewy i Władysława Bukała, zam.: Rzeszów - osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 173/18, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu komisarzowi II uzupełniającej listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4 (art. 255 ust. 2 pr. up.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach art. 256-258 pr. up. i n., w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42411

Dodano: 2019-08-16 10:05:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Dudek Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42412. Dudek Tomasz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 378/18. [BMSiG-42613/2019] Sędzia Komisarz ogłasza, że sporządzona została i przekazana Sędziemu Komisarzowi główna lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt V GUp 378/18, Tadeusza Dudka (Dudek), zam.: Rzeszów (PESEL 52010701154) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany, w trybie art. 255 ust. 2 pr. up., może przeglądać listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4, natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42412

Dodano: 2019-08-16 10:06:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Dudek Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42413. Dudek Tomasz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 378/18. [BMSiG-42615/2019] Sędzia Komisarz ogłasza, że sporządzona została i przekazana Sędziemu Komisarzowi uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt V GUp 378/18, Tadeusza Dudka (Dudek), zam.: Rzeszów (PESEL 52010701154) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany, w trybie art. 255 ust. 2 pr. up., może przeglądać listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4, natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42413

Dodano: 2019-08-16 10:06:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Bułacz Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42414. Bułacz Agnieszka. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 120/19. [BMSiG-42418/2019] OBWIESZCZENIE Syndyk postępowania upadłościowego dłużnika Agnieszki Bułacz (PESEL 78031704844), będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, zawiadamia, że przedstawił do akt sprawy upadłościowej I. uzupełniającą listę wierzytelności sporządzoną na piśmie w dniu 9.08.2019 r. Mając na względzie powyższe syndyk poucza, iż wierzycielom upadłego przysługuje sprzeciw co do nieuznania własnej wierzytelności, jak też co do uznania wierzytelności innego wierzyciela lub wierzycieli. Sprzeciw taki należy złożyć w terminie dwóch tygodni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, 44-101 Gliwice, Sędzia komisarz Sędzia Stanisław Żyrek, ul. Powstańców Warszawy 23, z powołaniem się na sygnaturę akt XII GUp 120/19. W zakreślonym wyżej terminie przysługuje także sprzeciw upadłemu, o ile treść listy wierzytelności nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2016 r. Ponadto syndyk informuje, że z przedmiotową listą wierzytelności można zapoznać się w sekretariacie XII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gliwicach, adres jak wyżej. Marcin Mirosław Kubiczek (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 244) MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42414

Dodano: 2019-08-16 10:06:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ART-BUS Chlost Robert w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42415. Chlost Robert prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ART-BUS Chlost Robert w upadłości w Woli Mieleckiej. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 64/18. [BMSiG-42625/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w postępowaniu upadłościowym Roberta Chlost prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ART-BUS Chlost Robert, prowadzonym pod sygn. akt V GUp 64/18, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu komisarzowi I uzupełniającej listy wierzytelności, którą to można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter) przy ul. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów (sygn. akt V GUp 64/18). Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42415

Dodano: 2019-08-16 10:06:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Ćwiek Bogdan w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42416. Ćwiek Bogdan. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 1182/18, XVIII GUp 692/19. [BMSiG-42552/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Bogdana Ćwieka, PESEL 64070810312, sygn. akt XVIII GUp 692/19 (poprz. sygn. akt X GUp 1182/18), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził oraz przekazał sędziemu komisarzowi w dniu 23 maja 2019 r. listę wierzytelności, oraz w dniu 12 lipca 2019 r. pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać w/wymienione listy wierzytelności w Czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadły, jeżeli projekt w/wymienionej listy wierzytelności nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42416

Dodano: 2019-08-16 10:07:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Dawidziuk Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42417. Dawidziuk Magdalena. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 389/18. [BMSiG-42444/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Magdaleny Dawidziuk zam. w Balinie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn akt VIII GUp 389/18), ogłasza, syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. B-6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42417

Dodano: 2019-08-16 10:07:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Franczak Józef w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42418. Franczak Józef. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 498/19. [BMSiG-42516/2019] Sędzia Komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Józefa Franczak, w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt XVIII GUp 498/19), Syndyk sporządził i przekazał w dniu 18.03.2019 r. Sędziemu komisarzowi II uzupełniającą listę wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42418

Dodano: 2019-08-16 10:07:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Gapińska Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42419. Gapińska Danuta. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 325/18. [BMSiG-42528/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Danuty Gapińskiej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 325/18 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 9 lipca 2019 r. Sędziemu komisarzowi uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42419

Dodano: 2019-08-16 10:07:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Herbut Jacek w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42420. Herbut Jacek. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 17/19. [BMSiG-42392/2019] Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Jacka Herbuta (PESEL 66090706499), prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, pod sygnaturą VI GUp 17/19, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu komisarzowi listy wierzytelności. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 18, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42420

Dodano: 2019-08-16 10:08:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Dudziak Renata w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42421. Dudziak Renata. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 39/19. [BMSiG-42491/2019] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Renaty Dudziak (PESEL 85011409288), prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Bielsku- -Białej pod sygn. akt VI GUp 39/19, została złożona lista wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Referatu Upadłości Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Bogusławskiego 24. W terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42421

Dodano: 2019-08-16 10:08:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gierłowska Lucyna w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42422. Gierłowska Lucyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 848/19. [BMSiG-42605/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255 ust. 2 Prawa upadłościowego została sporządzona i w dniu 20 maja 2019 roku przekazana Sędziemu komisarzowi do akt postępowania upadłościowego lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Lucyny Gierłowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - ze wskazaniem sygnatury akt XIX GUp 848/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42422

Dodano: 2019-08-16 10:08:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Gliniak Zofia w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42423. Gliniak Zofia. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 373/18. [BMSiG-42395/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Zofii Gliniak, PESEL 60020718785, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 373/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności obejmującą rozstrzygnięcia syndyka co do skutecznie zgłoszonych wierzytelności przez wierzycieli, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 6 pawilon „B”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42423

Dodano: 2019-08-16 10:08:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Dworczyk Janina w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42424. Dworczyk Janina. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 63/18. [BMSiG-42445/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Janiny Dworczyk, PESEL 50052703062, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 63/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (Zw5), oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42424

Dodano: 2019-08-16 10:08:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Kośmińska Natalia w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42425. Kośmińska Natalia. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 160/18. [BMSiG-42551/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Natalii Kośmińskiej (sygn. akt V GUp 160/18) zawiadamia, iż w dniu 28 maja 2019 r. została złożona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, Wydziale V Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, p. 205 i w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42425

Dodano: 2019-08-16 10:09:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

FP Sambud Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42426. FP SAMBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Nowym Targu. KRS 0000227289. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA- -ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 stycznia 2005 r., sygn. akt V GUp 1/14, V GUp 1/14/Ap-12. [BMSiG-42342/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego FP SAMBUD spółki z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Nowym Targu, sygn. akt V GUp 1/14, zawiadamia, że syndyk sporządził i przedłożył V uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, ul. dr Juliana Smolika 1, zamawianie akt tel. 18 53 17 394. Każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia w dzienniku „Gazeta Wyborcza” - wydanie lokalne, i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42426

Dodano: 2019-08-16 10:09:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Głowacka-Peret Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42427. Głowacka-Peret Katarzyna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 418/18. [BMSiG-42526/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Głowackiej-Peret, zam.: Mielec, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk masy upadłości sporządził i przekazał główną listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), przy ul. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów (sygn. akt V GUp 418/18). W terminie dwóch tygodni od dnia nin. obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42427

Dodano: 2019-08-16 10:09:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Gogola Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42428. Gogola Danuta. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 153/18 „of”. [BMSiG-42398/2019] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w dniu 10 lipca 2019 roku syndyk masy upadłości Danuty Gogoli, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 153/18 „of”), złożył sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 1. Listę wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, przy ul. kard. S. Wyszyńskiego 18, i w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia można złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42428

Dodano: 2019-08-16 10:09:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Janisz Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42429. Janisz Grzegorz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 7/19. [BMSiG-42459/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Grzegorza Janisza, PESEL 94041113715 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt (VIII GUp 7/19), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42429

Dodano: 2019-08-16 10:10:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Jaśkowiak Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42430. Jaśkowiak Elżbieta. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 150/19. [BMSiG-42635/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Jaśkowiak, nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 150/19, sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 10 lipca 2019 r. sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42430

Dodano: 2019-08-16 10:10:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Gontarczyk Zofia Lucyna w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42431. Gontarczyk Zofia. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 117/17. [BMSiG-42498/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Zofii Gontarczyk - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 42061902864), sygn. akt V GUp 117/17, Syndyk w dniu 17.06.2019 r. złożył trzecią uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku przy ul. Tumskiej 4b. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42431

Dodano: 2019-08-16 10:10:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Kurowska Halina w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42432. Kurowska Halina. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 155/19. [BMSiG-42531/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Haliny Kurowskiej, zam. w Stalowej Woli, sygn. akt V GUp 155/19, zawiadamia, że Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi główną listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p. u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42432

Dodano: 2019-08-16 10:10:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Lewandowski Maciej w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42433. Lewandowski Maciej. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 175/18. [BMSiG-42502/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Macieja Lewandowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia, iż w dniu 14 maja 2019 r. została złożona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, Wydziale V Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, p. 205, i w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42433

Dodano: 2019-08-16 10:10:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Maletka Damian w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42434. Maletka Damian. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 774/19. [BMSiG-42503/2019] Sędzia komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Damiana Maletka, w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt XIX GUp 774/19), syndyk sporządził i przekazał w dniu 4.07.2019 r. Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42434

Dodano: 2019-08-16 10:11:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Jezierska Paulina w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42435. Jezierska Paulina poprzednio Beinas. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 490/18. [BMSiG-42353/2019] Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Pauliny Jezierskiej (poprzednio: Beinas), PESEL: 75012613487, prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt VIII GUp 490/18, zawiadamia, iż została złożona lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie VIII Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego dla Krakowa- -Śródmieścia, ul. Przy Rondzie 7, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu. W terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42435

Dodano: 2019-08-16 10:11:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Hanula Maksymilian w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42436. Hanula Maksymilian. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 588/18. [BMSiG-42465/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Maksymiliana Hanuli, PESEL 93020309233, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 588/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42436

Dodano: 2019-08-16 10:12:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Imiołek Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42437. Imiołek Agnieszka. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 510/18. [BMSiG-42507/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Agnieszki Imiołek, PESEL 91052303968, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 510/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42437

Dodano: 2019-08-16 10:12:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Kajak Maciej w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42438. Kajak Maciej. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 8/19 „of”. [BMSiG-42389/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Macieja Kajaka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 8/19 „of”), została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi 17 czerwca 2019 r. lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42438

Dodano: 2019-08-16 10:12:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Kobylarz Ludwika w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42439. Kobylarz Ludwika. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 229/18. [BMSiG-42393/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Ludwiki Kobylarz, zam.: Łazy, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 229/18, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu komisarzowi I uzupełniającej listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4 (art. 255 ust. 2 p. u.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach art. 256-258 p. u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42439

Dodano: 2019-08-16 10:12:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Majewski Maciej w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42440. Majewski Maciej. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 138/18. [BMSiG-42485/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Macieja Majewskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 138/18) zawiadamia, iż w dniu 7 maja 2019 r. została złożona przez syndyka masy upadłości skorygowana lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, Wydziale V Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, p. 205 i w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42440

Dodano: 2019-08-16 10:13:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Kopeć-Gacek Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42441. Kopeć-Gacek Teresa. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 173/19. [BMSiG-42581/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym Teresy Kopeć-Gacek, zam.: Mielec - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk masy upadłości sporządził i przekazał główną listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), przy ul. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów (sygn. akt V GUp 173/19). W terminie dwóch tygodni od dnia nin. obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42441

Dodano: 2019-08-16 10:13:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Król Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42442. Król Agnieszka. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 589/18. [BMSiG-42495/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Agnieszki Król, PESEL 71021011067 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt (VIII GUp 589/18), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42442

Dodano: 2019-08-16 10:13:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Kura Marianna w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42443. Kura Marianna. Sąd Rejonowyu w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 93/19. [BMSiG-42504/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Marianny Kury, zam. w Stalowej Woli, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o sygnaturze akt V GUp 93/19, została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu Komisarzowi Lista Wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter) przy ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów. Każdy zainteresowany może na warunkach określonych w art. 255 ust. 2 pr. up. i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42443

Dodano: 2019-08-16 10:13:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Maślak Izabela w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42444. Maślak Izabela. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 585/18. [BMSiG-42470/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Izabeli Maślak, PESEL 82120604342 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt (VIII GUp 585/18), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności obejmującą rozstrzygnięcia syndyka co do skutecznie zgłoszonych wierzytelności przez wierzycieli, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 6 pawilon „B”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42444

Dodano: 2019-08-16 10:13:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kurpisz-Cichy Klara w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42445. Kurpisz-Cichy Klara. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 1158/18, XVIII GUp 678/19. [BMSiG-42430/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Klary Kurpisz-Cichy (PESEL 41051802449), zamieszkałej w Grodzisku Mazowieckim, sygn. akt XVIII GUp 678/19 (poprzednio sygn. akt X GUp 1158/18), ogłasza, że syndyk sporządził i w dniu 19 lipca 2019 r. przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42445

Dodano: 2019-08-16 10:14:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Mazgaj Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42446. Mazgaj Zbigniew. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłosciowych, sygn. akt V GUp 386/18. [BMSiG-42493/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, że sporządzona została i przekazana Sędziemu Komisarzowi uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Zbigniew Mazgaj, nr ewidencyjny PESEL 48022206736, nieprowadzący działalności gospodarczej, zam.: ul. Kossaka 8/40, 39-400 Tarnobrzeg, sygn. akt V GUp 386/18. Każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p. u.) może przeglądać listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły, mogą na warunkach określonych w art. 256-258 Prawa upadłościowego i naprawczego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42446

Dodano: 2019-08-16 10:14:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Mieszaniec Monika w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42447. Mieszaniec Monika. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 253/18. [BMSiG-42416/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Moniki Mieszaniec, zam.: Tyczyn, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 253/18, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu komisarzowi głównej listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4 (art. 255 ust. 2 p. u.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach art. 256-258 p. u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42447

Dodano: 2019-08-16 10:14:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Mieszaniec Monika w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42448. Mieszaniec Monika. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 253/18. [BMSiG-42426/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Moniki Mieszaniec, zam.: Tyczyn, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 253/18, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu komisarzowi I uzupełniającej listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4 (art. 255 ust. 2 p. u.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach art. 256-258 p. u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42448

Dodano: 2019-08-16 10:14:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Mendera Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42449. Mendera Andrzej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 153/19. [BMSiG-42533/2019] Obwieszcza się, że w dniu 1 sierpnia 2019 roku syndyk złożył sędziemu komisarzowi trzecie uzupełnienie listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Mendery, zamieszkałego: Warszawa 01-229, ul. Wolska 75/8, PESEL 60051713751, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, Warszawa ul. Czerniakowska 100A. Poucza się o prawie wniesienia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe. Sygn. XIX GUp 153/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42449

Dodano: 2019-08-16 10:15:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Niedźwiecka Monika w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42450. Niedźwiecka Monika. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 420/18. [BMSiG-42489/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Moniki Niedźwieckiej, zam.: Rzeszów - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 420/18, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu Komisarzowi I uzupełniającej listy i II uzupełniającej listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4 (art. 255 ust. 2 p. u.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach art. 256-258 p. u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42450

Dodano: 2019-08-16 10:15:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Niemiec Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42451. Niemiec Ewa. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 37/19 „of”. [BMSiG-42440/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Ewy Niemiec, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 37/19 „of”), została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 19 lipca 2019 r. lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42451

Dodano: 2019-08-16 10:15:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Olszewski Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42452. Olszewski Andrzej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 708/19. [BMSiG-42515/2019] W postępowaniu o sygn. akt. XIX GUp 708/19, toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w dniu 12.04.2019 r., Syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności Andrzeja Olszewskiego, zam.: ul. Wieluńska 10 m. 17, 01-240 Warszawa, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a ponadto wskazywać zaskarżoną wierzytelność oraz zawierać wniosek co do uznania albo odmowy uznania wierzytelności wraz z uzasadnieniem i wskazaniem dowodów na jego poparcie. Listę wierzytelności można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy, ul. Czerniakowska 100A w Warszawie, w godzinach urzędowania Sądu, przez każdego zainteresowanego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42452

Dodano: 2019-08-16 10:15:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Murias Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42453. Murias Andrzej. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 95/19. [BMSiG-42401/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Muriasa, zam.: Łańcut, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 95/19, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu komisarzowi I uzupełniającej listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4 (art. 255 ust. 2 p. u.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach art. 256-258 p. u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42453

Dodano: 2019-08-16 10:16:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Nowak Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42454. Nowak Grzegorz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 71/19. [BMSiG-42433/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Nowaka, zam.: Rzeszów - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 71/19, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu Komisarzowi I uzupełniającej listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4 (art. 255 ust. 2 p. u.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach art. 256-258 p. u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42454

Dodano: 2019-08-16 10:16:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Nowicka Aleksandra w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42455. Nowicka Aleksandra. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 307/18. [BMSiG-42438/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Aleksandry Nowickiej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 307/18 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 8 lipca 2019 r. Sędziemu komisarzowi uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42455

Dodano: 2019-08-16 10:16:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Orawin Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42456. Orawin Anna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 364/18. [BMSiG-42402/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Anny Orawin, PESEL 76080714184, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 364/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności obejmującą rozstrzygnięcia syndyka co do skutecznie zgłoszonych wierzytelności przez wierzycieli, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 6 pawilon „B”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42456

Dodano: 2019-08-16 10:17:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Oryga Kamil w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42457. Oryga Kamil. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 621/19. [BMSiG-42496/2019] Sędzia Komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Kamila Oryga w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt XVIII GUp 621/19) Syndyk sporządził i przekazał w dniu 19.06.2019 r. Sędziemu Komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42457

Dodano: 2019-08-16 10:18:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Owczarczak Robert w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42458. Owczarczak Robert. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 152/19. [BMSiG-42473/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Roberta Owczarczaka nieprowadzącego działalności gospodarczej w upadłości ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 152/19 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 11 lipca 2019 r. Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42458

Dodano: 2019-08-16 10:18:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Pijarowska Teresa i Pijarowski Jacek w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42459. Pijarowska Teresa. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 52/19. [BMSiG-42573/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jacka Pijarowskiego, Teresy Pijarowskiej, nieprowadzących działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 52/19, sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 9 lipca 2019 r. sędziemu komisarzowi uzupełniająca lista wierzytelności Teresy Pijarowskiej. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42459

Dodano: 2019-08-16 10:18:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Pogoda Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42460. Pogoda Krzysztof. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 164/18. [BMSiG-42453/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Pogody, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp „of” 164/18 syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C, pokój 109 (tel. 89 676-03-03). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42460

Dodano: 2019-08-16 10:18:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Polusik Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42461. Polusik Ewa. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 13/18. [BMSiG-42345/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 13/18 dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Ewy Polusik, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42461

Dodano: 2019-08-16 10:18:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Pondel Dorota w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42462. Pondel Dorota. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 412/18. [BMSiG-42380/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Doroty Pondel, zam.: Jarosław - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 412/18, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu Komisarzowi głównej listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4 (art. 255 ust. 2 p. u.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach art. 256-258 p. u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42462

Dodano: 2019-08-16 10:19:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne CERBUD Sp. z o.o. w upadłości układowej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42463. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE „CERBUD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ w Nowym Sączu. KRS 0000139668. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 listopada 2002 r., sygn. akt V GUp 15/14, V GUp 15/14/Ap-5. [BMSiG-42340/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego „Cerbud” spółki z o.o. w upadłości układowej w Nowym Sączu, sygn. akt V GUp 15/14, zawiadamia, że nadzorca sądowy sporządził i przedłożył IV uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, ul. dr Juliana Smolika 1, zamawianie akt: tel. 18 53 17 394. Każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia w dzienniku „Gazeta Wyborcza” - wydanie lokalne, i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42463

Dodano: 2019-08-16 10:19:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Pukowiec Felicja w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42464. Pukowiec Felicja. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 278/17. [BMSiG-42343/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Felicji Pukowiec, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Rybniku, sygnatura akt XII GUp 278/17, zawiadamia o złożeniu przez syndyk trzeciej uzupełniającej listy wierzytelności oraz o wyłożeniu listy. Uzupełniającą listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie XII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gliwicach przy ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw: 1) co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 w związku z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42464

Dodano: 2019-08-16 10:19:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Purcha Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42465. Purcha Grażyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 598/18. [BMSiG-42388/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Grażyny Purchy, PESEL 82061115549 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt (VIII GUp 598/18), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności obejmującą rozstrzygnięcia syndyka co do skutecznie zgłoszonych wierzytelności przez wierzycieli, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 6 pawilon „B”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42465

Dodano: 2019-08-16 10:19:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rowicki Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42466. Rowicki Mariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 595/19. [BMSiG-42509/2019] Sędzia komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Mariusza Rowickiego w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt XVIII GUp 595/19), Syndyk sporządził i przekazał w dniu 25.06.2019 r. Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42466

Dodano: 2019-08-16 10:20:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Ryszkiewicz Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42467. Ryszkiewicz Agnieszka. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 90/18. [BMSiG-42378/2019] Sędzia komisarz ogłasza, że syndyk przekazała sędziemu komisarzowi główną listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym dłużnika Agnieszki Ryszkiewicz, zam. w Przemyślu, PESEL 79021712506, sygn. akt V GUp 90/18. Listę wierzytelności można przeglądać w czytelni akt (sala numer 3 - parter) Sądu Rejonowego w Rzeszowie przy ul. gen. J. Kustronia 4. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi każdy zainteresowany może ją przeglądać, wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - wierzyciel, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42467

Dodano: 2019-08-16 10:20:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Sadokierski Jacek Cezary w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42468. Sadokierski Jacek Cezary. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 792/19. [BMSiG-42572/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jacka Cezarego Sadokierskiego (sygn. akt XIX GUp 792/19) zawiadamia, że syndyk w dniu 29 lipca 2019 r. złożył uzupełniającą listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na uzupełniającej liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadki wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42468

Dodano: 2019-08-16 10:20:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Sokołowski Tomasz Bogdan w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42469. Sokołowski Tomasz Bogdan. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 18/19. [BMSiG-42354/2019] W związku z przekazaniem przez syndyka w dniu 14 czerwca 2019 roku listy wierzytelności sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Tomasza Bogdana Sokołowskiego, sygn. akt XII GUp 18/19, sędzia komisarz ogłasza, iż można ją przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie do złożenia sprzeciwu co do listy wierzytelności stosownie do treści art. 256 i 257 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42469

Dodano: 2019-08-16 10:20:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Skubiszewska Joanna w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42470. Skubiszewska Joanna. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 163/18. [BMSiG-42447/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Joanny Skubiszewskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp „of” 163/18 syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C pokój 109 (tel. 89 676-03-03). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42470

Dodano: 2019-08-16 10:21:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Sławański Kamil w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42471. Sławański Kamil. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 67/18 „of”. [BMSiG-42592/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Kamila Sławańskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 67/18 „of”), została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 24 lipca 2019 r. uzupełniająca lista wierzytelności nr 3. Uzupełniającą listę wierzytelności nr 3 można przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 18 i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42471

Dodano: 2019-08-16 10:21:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Strusiewicz Marcin w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42472. Strusiewicz Marcin. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 167/18. [BMSiG-42458/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marcina Strusiewicza, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp „of” 167/18 syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C pokój 109 (tel. 89 676-03-03). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42472

Dodano: 2019-08-16 10:21:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Szuba Józef w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42473. Szuba Józef. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 11/19. [BMSiG-42568/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że zostało sporządzone i w dniu 28 czerwca 2019 r. złożone przez syndyka masy upadłości pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności upadłego Józefa Szuby (nr PESEL 42010313756), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 11/19 Sądu Rejonowego w Kielcach). Uzupełnienie listy wierzytelności zostało wyłożone do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia prawo złożenia sprzeciwu do uzupełnienia listy wierzytelności upadłego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42473

Dodano: 2019-08-16 10:21:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Ścieszka Janina w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42474. Ścieszka Janina. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 126/18. [BMSiG-42385/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Janiny Ścieszki zam. w Krakowie - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn akt VIII GUp 126/18), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniająca listę wierzytelności (obejmującą zgłoszenia wierzytelności Zw29, Zw30, Zw31), oraz że listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. B-6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42474

Dodano: 2019-08-16 10:21:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Święch Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42475. Święch Ryszard. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 480/18. [BMSiG-42432/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Ryszarda Święcha, PESEL 70053115833 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt (VIII GUp 480/18), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42475

Dodano: 2019-08-16 10:22:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Trochimczyk Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42476. Trochimczyk Mariusz. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 48/19. [BMSiG-42523/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk w dniu 31.07.2019 roku przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 1 w postępowaniu upadłościowym Mariusza Trochimczyka, nieprowadzącego działalności gospodarczej, zam. w Wasilkowie przy ul. Czystej 23/65, PESEL 82020213572, sygn. akt VIII GUp 48/19. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - wierzyciel, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42476

Dodano: 2019-08-16 10:22:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

VICOR Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42477. VICOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Pińczowie. KRS 0000376141. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 stycznia 2011 r., sygn. akt V GUp 44/17. [BMSiG-42557/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że zostało sporządzone i w dniu 23 lipca 2019 roku złożone przez syndyka masy upadłości pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym upadłego Vicor Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Pińczowie, nr KRS 0000376141 (sygn. akt V GUp 44/17 Sądu Rejonowego w Kielcach). Uzupełnienie listy wierzytelności zostało złożone do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia prawo złożenia sprzeciwu do uzupełnienia listy wierzytelności upadłego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42477

Dodano: 2019-08-16 10:22:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

VINSAR HOLDING S.A. w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42478. VINSAR HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI we Wrocławiu. KRS 0000597142. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 lutego 2016 r., sygn. akt VIII GUp 57/18. [BMSiG-42467/2019] Sędzia komisarz nadzorujący postępowanie upadłościowe VINSAR Holding Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu (nr KRS 0000597142) o sygn. akt VIII GUp 57/18, zawiadamia, że w dniu 25 kwietnia 2019 roku została mu przekazana przez syndyka lista wierzytelności (lw 1 - lw 34, zw 1 - zw 34), uzupełniona następnie w dniu 28 czerwca 2019 roku (lw 35, zw 35), którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych we Wrocławiu (53-630) przy ul. Poznańskiej 16. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42478

Dodano: 2019-08-16 10:23:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Waszkowska Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42479. Waszkowska Anna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 169/19. [BMSiG-42483/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym upadłej Anny Waszkowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 71110202369, zam.: Tarnobrzeg, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 169/19, zawiadamia, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi główną listę wierzytelności. Każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 pr. up.) może przeglądać listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42479

Dodano: 2019-08-16 10:23:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Wilusz Genowefa Matylda w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42480. Wilusz Genowefa Matylda. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 200/18. [BMSiG-42476/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym upadłej Genowefy Matyldy Wilusz - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL: 40080404563, zam.: Tarnobrzeg, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 200/18, zawiadamia, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 pr. up.) może przeglądać uzupełniającą listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42480

Dodano: 2019-08-16 10:23:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Wittan Renata w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42481. Wittan Renata. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt V GUp 36/18. [BMSiG-42494/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Renaty Wittan, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 71102408663), sygn. akt V GUp 36/18, Syndyk w dniu 18.01.2019 r. złożył drugą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku przy ul. Tumska 4b. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia, wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42481

Dodano: 2019-08-16 10:23:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Wójcik Waldemar w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42482. Wójcik Waldemar. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 428/19. [BMSiG-42632/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w toku postępowania upadłościowego Waldemara Wójcika, zamieszkałego w Mielcu (PESEL 84052119590), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, została sporządzona i przekazana Sędziemu Komisarzowi druga uzupełniająca lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 428/19). Każdy zainteresowany może przeglądnąć drugą uzupełnioną listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter). Upadły oraz każdy Wierzyciel mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia przez obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu drugiej uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42482

Dodano: 2019-08-16 10:23:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Wróbel Damian w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42483. Wróbel Damian. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 325/18. [BMSiG-42369/2019] OBWIESZCZENIE Syndyk postępowania upadłościowego dłużnika Damiana Wróbla (Wróbel) (PESEL: 79120400191), będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, zawiadamia, że przedstawił do akt sprawy upadłościowej: II. uzupełniającą listę wierzytelności sporządzoną na piśmie w dniu 9.08.2019 r. Mając na względzie powyższe, syndyk poucza, iż wierzycielom upadłego przysługuje sprzeciw co do nieuznania własnej wierzytelności, jak też co do uznania wierzytelności innego wierzyciela lub wierzycieli. Sprzeciw taki należy złożyć w terminie dwóch tygodni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, 44-101 Gliwice, Sędzia komisarz: Sędzia Stanisław Żyrek, ul. Powstańców Warszawy 23, z powołaniem się na sygnaturę akt XII GUp 325/18. W zakreślonym wyżej terminie przysługuje także sprzeciw upadłemu, o ile treść listy wierzytelności nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2016 r. Ponadto syndyk informuje, że z przedmiotową II. uzupełniającą listą wierzytelności można zapoznać się w sekretariacie Wydziału XII Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Gliwicach, adres jak wyżej. Marcin Mirosław Kubiczek (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 244) MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42483

Dodano: 2019-08-16 10:24:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Zgutka Edyta w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42484. Zgutka Edyta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 824/19, X GUp 266/19. [BMSiG-42484/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Edyty Zgutka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XVIII GUp 824/19 (X GUp 266/19), zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i przekazaniu w dniu 26.07.2019 roku sędziemu komisarzowi listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania przez każdego zainteresowanego - w czytelni Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Wydział XVIII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia, ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu listy, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42484

Dodano: 2019-08-16 10:24:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Zakład Przemysłu Odzieżowego CORA-GARWOLIN S.A. w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 42485. ZAKŁADY PRZEMYSŁU ODZIEŻOWEGO „CORA- -GARWOLIN” SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Garwolinie. KRS 0000014829. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 maja 2001 r., sygn. akt V GUp 14/15. [BMSiG-42520/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Zakładów Przemysłu Odzieżowego „CORA-GARWOLIN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Garwolinie - sygn. akt V GUp 14/15, ogłasza, że sporządzona została uzupełniająca lista wierzytelności, przekazana przez Syndyka masy upadłości Sędziemu komisarzowi w dniu 14 lutego 2019 roku, z którą każdy zainteresowany może zapoznać się w czytelni akt Sądu Rejonowego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31a i w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia wnieść względem niej sprzeciw do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42485

Dodano: 2019-08-16 10:24:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Depińska Marzena w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 42486. Depińska Marzena. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 211/18. [BMSiG-42352/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Marzeny Depińskiej, PESEL 70082903180, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, został złożony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan ten syndyk, upadły, wierzyciele mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia o planie podziału wnieść przeciwko planowi zarzuty do sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres dla korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, sygn. akt XIV GUp 211/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42486

Dodano: 2019-08-16 10:25:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dzida-Grądzielewska Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 42487. Dzida-Grądzielewska Danuta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 247/19. [BMSiG-42537/2019] Sędzia komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Danuty Dzida-Grądzielewskiej, w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt XVIII GUp 247/19), syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości, który może przeglądać każdy zainteresowany w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony w planie podziału może wnieść do Sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42487

Dodano: 2019-08-16 10:25:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gruczek Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 42488. Gruczek Elżbieta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 114/19. [BMSiG-42490/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Gruczek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XVIII GUp 114/19), ogłasza, że w dniu 15.02.2019 r. została sporządzony i przekazany Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości. Ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości może przeglądać każdy zainteresowany w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 100A, w godzinach urzędowania Sądu, a także o możliwości wniesienia zarzutów przeciwko planowi w terminie dwóch tygodni od daty ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42488

Dodano: 2019-08-16 10:25:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Jagielska Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 42489. Jagielska Danuta. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 68/16. [BMSiG-42575/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Danuty Jagielskiej - sygn. akt V GUp 68/16 - zawiadamia, że do akt postępowania został złożony ostateczny plan podziału na kwotę 6 234,12 zł, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16 i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wnosić zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42489

Dodano: 2019-08-16 10:25:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Gierut Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 42490. Gierut Grzegorz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 253/18. [BMSiG-42400/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Grzegorza Gieruta, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 72121305212) (sygn. akt VIII GUp 253/18), ogłasza, że syndyk masy upadłości złożył ostateczny planu podziału; plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój B-6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z art. 349 p.u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można zgłaszać sędziemu komisarzowi zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42490

Dodano: 2019-08-16 10:26:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Jeżak Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 42491. Jeżak Wojciech. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 42/18. [BMSiG-42553/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Wojciecha Jeżaka (PESEL 62042204831) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w dniu 5 sierpnia 2019 roku syndyk złożył ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Wyłożony plan podziału można przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Tumskiej 4b, i w terminie dwóch tygodni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42491

Dodano: 2019-08-16 10:26:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Krawczyk Bogda w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 42492. Krawczyk Bogda. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 109/17 „of”. [BMSiG-42487/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Bogdy Krawczyk, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 109/17 „of”), został sporządzony i przekazany Sędziemu komisarzowi w dniu 16 lipca 2019 r. odrębny plan podziału funduszów masy upadłości Bogdy Krawczyk, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, który można przeglądać w sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść przeciwko niemu zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42492

Dodano: 2019-08-16 10:26:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Listowska Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 42493. Listowska Barbara. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 49/17. [BMSiG-42556/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Barbary Listowskiej (PESEL 57032709386), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w dniu 5 sierpnia 2019 roku syndyk złożył ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Wyłożony plan podziału można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Tumskiej 4b, i w terminie dwóch tygodni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42493

Dodano: 2019-08-16 10:26:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

M&K Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 42494. M&K SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Zakopanem. KRS 0000374865. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA- -ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 stycznia 2011 r., sygn. akt V GUp 13/14. [BMSiG-42341/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego M&K spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w upadłości likwidacyjnej, w Zakopanem, sygn. akt V GUp 13/14, zawiadamia o sporządzeniu i przedłożeniu przez syndyka ostatecznego planu podziału funduszy masy upadłości dla kategorii I, który każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, ul. dr Juliana Smolika 1, zamawianie akt tel. 18 53 17 394, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w dzienniku „Gazeta Wyborcza” - wydanie lokalne, i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” może złożyć do Sędziego komisarza zarzuty do planu podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42494

Dodano: 2019-08-16 10:27:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Małkowski Jan w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 42495. Małkowski Jan. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 38/17. [BMSiG-42373/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jana Małkowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 55051211019, zamieszkałego w Zielonej Górze przy ul. Zawada-Łąkowa 32, 66-001 Zielona Góra (sygnatura akt V GUp 38/17), zawiadamia, że w dniu 14.06.2019 r. został sporządzony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12 pok. 109, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można wnosić do sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42495

Dodano: 2019-08-16 10:27:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Mosurek Marcin w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 42496. Mosurek Marcin. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 227/17. [BMSiG-42475/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Marcina Mosurka, PESEL 80111012994 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt (VIII GUp 227/17), ogłasza o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości, obejmującego częściowe zaspokojenie należności wierzycieli kategorii II, który to plan można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 6, pawilon B, oraz że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można zgłaszać Sędziemu komisarzowi zarzuty przeciwko niniejszemu planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42496

Dodano: 2019-08-16 10:27:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Plaskota Anna Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 42497. Plaskota Anna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 160/17. [BMSiG-42549/2019] Niniejszym zawiadamia się, że syndyk masy upadłości nieprowadzącej działalności gospodarczej upadłej Anny Plaskoty, nr PESEL 83050317825 (sygn. akt V GUp 160/17), sporządził i złożył do akt w dniu 26 lipca 2019 r. ostateczny plan podziału wierzytelności zaliczanych do kategorii drugiej. Plan podziału można przeglądać w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Kielcach, a w ciągu dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia zainteresowanym służy prawo do złożenia zarzutów do planu podziału w trybie art. 349 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42497

Dodano: 2019-08-16 10:27:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Pyclik Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 42498. Pyclik Teresa. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 12/16 „of”. [BMSiG-42457/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Teresy Pyclik, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 12/16 „of”), został sporządzony i przekazany sędziemu komisarzowi w dniu 23 maja 2019 r. ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan ten można przeglądać w Sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42498

Dodano: 2019-08-16 10:28:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Wierzba Genowefa w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 42499. Wierzba Genowefa. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 137/16. [BMSiG-42372/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Genowefy Wierzby, PESEL 43092403166, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 137/16, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości. Sędzia komisarz wskazuje, iż niniejszy plan można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. 6 pawilon „B”, oraz że w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia można wnosić do sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42499

Dodano: 2019-08-16 10:28:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Zienkiewicz Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 42500. Zienkiewicz Teresa. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 54/18. [BMSiG-42559/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Teresy Zienkiewicz (PESEL 68060509666), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w dniu 5 sierpnia 2019 roku syndyk złożył ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Wyłożony plan podziału można przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Tumskiej 4B, i w terminie dwóch tygodni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42500

Dodano: 2019-08-16 10:28:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Żek Marzena w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 42501. Żek Marzena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 84/19. [BMSiG-42428/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Marzeny Żek, sygn. akt XVIII GUp 84/19, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i w dniu 14 czerwca 2019 roku przekazał do akt ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Każdy zainteresowany może przeglądać ww. plan podziału w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, i w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału sędziemu komisarzowi. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42501

Dodano: 2019-08-16 10:29:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

KLINIKA LEK-MED Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-07-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42377. KLINIKA „LEK-MED” - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000246416. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 grudnia 2005 r., sygn. akt XVIII GU 276/19, XVIII GUp 1022/19. [BMSiG-42387/2019] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 26 lipca 2019 r., sygn. akt XVIII GU 276/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość Klinika „Lek-Med” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Świetlików 3, 01-389 Warszawa, KRS 0000246416; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Grzechnika, zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Zbigniewa Szymczyka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 374); 5. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego; 6. ustalić wynagrodzenie Zbigniewa Szymczyka za wykonane czynności tymczasowego nadzorcy sądowego na kwotę 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych); 7. przyznać tymczasowemu nadzorcy sądowemu Zbigniewowi Szymczykowi kwotę 500,00 zł (pięćset złotych) tytułem zwrotu wydatków koniecznych poniesionych w związku z wykonywaniem czynności tymczasowego nadzorcy sądowego; 8. określić, iż koszty postępowania ponosi dłużnik pozostawiając ich szczegółowe rozliczenie referendarzowi sądowemu w Sądzie Rejonowym dla m.st Warszawy. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt XVIII GUp 1022/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42377

Dodano: 2019-08-17 11:56:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

KLINIKA LEK-MED Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42377. KLINIKA „LEK-MED” - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000246416. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 grudnia 2005 r., sygn. akt XVIII GU 276/19, XVIII GUp 1022/19. [BMSiG-42387/2019] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 26 lipca 2019 r., sygn. akt XVIII GU 276/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość Klinika „Lek-Med” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Świetlików 3, 01-389 Warszawa, KRS 0000246416; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Grzechnika, zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Zbigniewa Szymczyka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 374); 5. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego; 6. ustalić wynagrodzenie Zbigniewa Szymczyka za wykonane czynności tymczasowego nadzorcy sądowego na kwotę 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych); 7. przyznać tymczasowemu nadzorcy sądowemu Zbigniewowi Szymczykowi kwotę 500,00 zł (pięćset złotych) tytułem zwrotu wydatków koniecznych poniesionych w związku z wykonywaniem czynności tymczasowego nadzorcy sądowego; 8. określić, iż koszty postępowania ponosi dłużnik pozostawiając ich szczegółowe rozliczenie referendarzowi sądowemu w Sądzie Rejonowym dla m.st Warszawy. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt XVIII GUp 1022/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42377

Dodano: 2019-08-17 11:56:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

GEMMER Urban Robert w upadłości likwidacyjnej

2019-07-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42385. Urban Robert prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gemmer Urban Robert w Wałbrzychu. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 100/19. [BMSiG-42411/2019] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygnaturze akt VI GU 100/19, postanowieniem z dnia 10 lipca 2019 roku postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Roberta Urbana prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą GEMMER Urban Robert z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Stacyjna 12, PESEL 73101901833, II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, IV. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Kurpisz-Rybak oraz zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Jerzego Szafrańskiego, V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Krystyny Chochol, VI. stwierdzić jurysdykcję sądu polskiego dla głównego postępowania upadłościowego dłużnika (art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego - Dz. Urz. UE. L Nr 160, str. 1). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42385

Dodano: 2019-08-17 13:20:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

GEMMER Urban Robert w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42385. Urban Robert prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gemmer Urban Robert w Wałbrzychu. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 100/19. [BMSiG-42411/2019] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygnaturze akt VI GU 100/19, postanowieniem z dnia 10 lipca 2019 roku postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Roberta Urbana prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą GEMMER Urban Robert z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Stacyjna 12, PESEL 73101901833, II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, IV. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Kurpisz-Rybak oraz zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Jerzego Szafrańskiego, V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Krystyny Chochol, VI. stwierdzić jurysdykcję sądu polskiego dla głównego postępowania upadłościowego dłużnika (art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego - Dz. Urz. UE. L Nr 160, str. 1). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42385

Dodano: 2019-08-17 13:20:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

POLITECHNICZNA Spółdzielnia Pracy w Kielcach w upadłości likwidacyjnej

2019-08-01 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42390. POLITECHNICZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY w Kielcach. KRS 0000297030. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 lutego 2008 r., sygn. akt V GU 297/19, V GUp 276/19. [BMSiG-42511/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie V GU 297/19 postanowił: ogłosić upadłość dłużnika - Politechnicznej Spółdzielni Pracy z siedzibą w Kielcach, ul. Domaszowska 106 (nr KRS 0000297030); wezwać wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Iwony Róziewicz oraz zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Bogdana Stańka; wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Grzegorza Tutaja, nr licencji 432; wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdzić, że niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu Rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. UE. L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. z dnia 7 grudnia 2016 r. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą V GUp 276/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42390

Dodano: 2019-08-17 13:25:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

POLITECHNICZNA Spółdzielnia Pracy w Kielcach w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42390. POLITECHNICZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY w Kielcach. KRS 0000297030. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 lutego 2008 r., sygn. akt V GU 297/19, V GUp 276/19. [BMSiG-42511/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie V GU 297/19 postanowił: ogłosić upadłość dłużnika - Politechnicznej Spółdzielni Pracy z siedzibą w Kielcach, ul. Domaszowska 106 (nr KRS 0000297030); wezwać wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Iwony Róziewicz oraz zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Bogdana Stańka; wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Grzegorza Tutaja, nr licencji 432; wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdzić, że niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu Rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. UE. L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. z dnia 7 grudnia 2016 r. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą V GUp 276/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42390

Dodano: 2019-08-17 13:25:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

AW Serwis-Okęcie Adam Wypych w upadłości likwidacyjnej

2019-08-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42398. Wypych Adam prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „AW SERWIS - OKĘCIE” Adam Wypych w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 323/19, XVIII GUp 1044/19. [BMSiG-42379/2019] Sygn. akt XVIII GUp 1044/19 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2019 r., sygn. akt XVIII GU 323/19, ogłosił upadłość Adama Wypycha prowadzącego działalność gospodarczą „AW SERWIS - OKĘCIE” Adam Wypych i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XVIII GUp 1044/19. Sąd uznał postępowanie upadłościowe Adama Wypycha prowadzącego działalność gospodarczą „AW SERWIS - OKĘCIE’” Adam Wypych za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku. Syndykiem masy upadłości został wyznaczony Tomasz Noga (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 671), a na Sędziego komisarza został powołany SSR Łukasz Grzechnik. Sąd wyznaczył zastępcę Sędziego, którym została SSR Agnieszka Kraszewska. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza Łukasza Grzechnika, na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygn. akt XVIII GUp 1044/19. syndyk Tomasz Noga MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42398

Dodano: 2019-08-17 13:32:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

AW Serwis-Okęcie Adam Wypych w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 42398. Wypych Adam prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „AW SERWIS - OKĘCIE” Adam Wypych w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 323/19, XVIII GUp 1044/19. [BMSiG-42379/2019] Sygn. akt XVIII GUp 1044/19 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2019 r., sygn. akt XVIII GU 323/19, ogłosił upadłość Adama Wypycha prowadzącego działalność gospodarczą „AW SERWIS - OKĘCIE” Adam Wypych i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XVIII GUp 1044/19. Sąd uznał postępowanie upadłościowe Adama Wypycha prowadzącego działalność gospodarczą „AW SERWIS - OKĘCIE’” Adam Wypych za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku. Syndykiem masy upadłości został wyznaczony Tomasz Noga (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 671), a na Sędziego komisarza został powołany SSR Łukasz Grzechnik. Sąd wyznaczył zastępcę Sędziego, którym została SSR Agnieszka Kraszewska. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza Łukasza Grzechnika, na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygn. akt XVIII GUp 1044/19. syndyk Tomasz Noga MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42398

Dodano: 2019-08-17 13:32:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Gawdzik Jerzy Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 42502. Gawdzik Jerzy Stanisław. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 18/18. [BMSiG-42357/2019] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 2 sierpnia 2019 roku umorzono postępowanie upadłościowe osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Jerzego Stanisława Gawdzika - sygn. akt XII GUp 18/18. Jednocześnie Sąd poucza o prawie do wniesienia zażalenia na ww. postanowienie w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Nadanie pisma na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42502

Dodano: 2019-08-17 13:35:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Michałowska Janina w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 42503. Michałowska Janina. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 822/19. [BMSiG-42350/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że postanowieniem Sądu z dnia 25 lipca 2019 r. na podstawie art. 49110 ust. 1 Prawa upadłościowego, na wniosek Upadłej umorzono postępowanie upadłościowe w stosunku do Janiny Michałowskiej, zamieszkałej w Grodzisku Mazowieckim, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 51021109603 (sygn. akt XVIII GUp 822/19). Zainteresowani mają prawo do złożenia środka zaskarżenia od postanowienia w terminie tygodnia, w trybie art. 224 ust. 4 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42503

Dodano: 2019-08-17 13:36:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Budowlano-Wytwórcza Spółdzielnia Pracy Zakład Budownictwa w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 42504. BUDOWLANO-WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY ZAKŁAD BUDOWNICTWA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Kłobucku. KRS 0000141684. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 grudnia 2002 r., sygn. akt VIII GUp 10/12. [BMSiG-42415/2019] Postanowieniem z dnia 11 lipca 2019 roku, sygn. akt VIII GUp 10/12, Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Budowlano-Wytwórczej Spółdzielni Pracy Zakładu Budownictwa w likwidacji z siedzibą w Kłobucku, KRS 0000141684. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42504

Dodano: 2019-08-17 13:37:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Dom Maklerski IDM S.A. w upadłości układowej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 42505. IDM SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ w Krakowie. KRS 0000004483. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 marca 2001 r., sygn. akt VIII GUp 44/14/S. [BMSiG-42425/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec IDM Spółki Akcyjnej w upadłości układowej w Krakowie (KRS 0000004483) z siedzibą: ul. Mikołajska 26/5, 31-027 Kraków (sygn. akt VIII GUp 44/14/S), zwołuje zgromadzenie wierzycieli upadłego, które odbędzie się w dniu 24 września 2019 r., godz. 900, w budynku Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „K”, sala 222. Przedmiotem zgromadzenia wierzycieli będzie głosowanie nad układem zgodnie z propozycjami układowymi przedłożonymi przez upadłego. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli odbywa się w formie pisemnej lub ustnie. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42505

Dodano: 2019-08-17 13:38:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Cień Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 42506. Cień Barbara. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 115/18. [BMSiG-42508/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 5 sierpnia 2019 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GUp 115/18: 1. ustalił następujący plan spłaty wierzycieli nieprowadzącej działalności gospodarczej upadłej Barbary Cień, nr PESEL 45112400629: Barbara Cień, nr PESEL 45112400629, będzie spłacać wierzyciela GMP VINDEXUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty uiszczając na rzecz tego wierzyciela 24 miesięczne raty w kwocie po 400,00 (czterysta) złotych każda, przy czym każda rata planu spłaty płatna będzie w terminie do ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego, a spłata rozpocznie się w miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym uprawomocni się niniejsze postanowienie; 2. orzec, że po wykonaniu planu spłaty przez Barbarę Cień planu spłat określonego w pkt 1 postanowienia uznane na sporządzonej w postępowaniu upadłościowym liście wierzytelności zobowiązania zostaną w niespłaconej części umorzone, zaś inne zobowiązania powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości Barbary Cień tj. przed dniem 28 maja 2018 r., zostaną umorzone w 100% z wyjątkiem zobowiązań, o których mowa w art. 49121 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42506

Dodano: 2019-08-17 13:49:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Huta Szkła ZAWIERCIE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 42507. „HUTA SZKŁA ZAWIERCIE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Zawierciu. KRS 0000326925. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 marca 2009 r., sygn. akt VIII GUp 8/16. [BMSiG-42359/2019] Ogłoszenie o przetargu Syndyk masy upadłości Huty Szkła „Zawiercie” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Zawierciu, ul. Towarowa 18 (sygn. akt VIII GUp 8/16, Sąd Rejonowy w Częstochowie), w oparciu o postanowienia Sędziego komisarza z dnia 2 sierpnia 2019 r. ogłasza następujące przetargi na wybór nabywców majątku będącego składnikiem masy upadłości Huty Szkła „Zawiercie” Sp. z o.o.: Przetarg na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Przetargiem objęte są następujące składniki majątkowe: a. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości opisanej w księdze wieczystej, oznaczonej numerem CZ1Z/00064249/5, to jest działek oznaczonych numerami 32/36, 32/35, 32/23, 32/32, z wyłączeniem działek oznaczonych numerami 32/30, 33/9, 33/10. Łączna powierzchnia użytkowa działek przeznaczonych do sprzedaży wynosi 50.740 m2 . Powyższe działki zabudowane są zespołem budynków Huty Szkła o łącznej powierzchni użytkowej 18.426,72 m2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą i drogami dojazdowymi. b. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości opisanej w księdze wieczystej, oznaczonej numerem CZ1Z/00065152/5, to jest działki 30/3 o powierzchni użytkowej 2.093 m2 , zabudowanej częścią budynku produkcyjnego Sprężarkowni Huty Szkła o powierzchni użytkowej 420,67 m2 . c. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości opisanej w księdze wieczystej, oznaczonej numerem CZ1Z/00064793/3, to jest działki 33/13 z wyłączeniem działki oznaczonej numerem 33/12. Łączna powierzchnia użytkowa działki przeznaczonej do sprzedaży wynosi 232 m2 . Powyższa działka jest działką niezabudowaną. d. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości opisanej w księdze wieczystej, oznaczonej numerem CZ1Z/00064792/6, to jest działki 32/28 o powierzchni użytkowej 3.975 m2 , zabudowanej budynkami wymagającymi rozbiórki. e. Ruchomości w postaci specjalistycznych maszyn i urządzeń, oprzyrządowania, wyposażenia meblowego, sprzętu komputerowego, AGD oraz RTV, a także elementów funkcjonalnych i dekoracyjnych przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa zgodnie z treścią załącznika numer jeden do warunków przetargu. 1. Cena wywoławcza Przedmiotu Sprzedaży wynosi 6.303.208,83 zł (sześć milionów trzysta trzy tysiące dwieście osiem złotych 83/100) i stanowi 100% oszacowanej wartości wszystkich składników masy upadłości wchodzący w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlegającej sprzedaży w ramach przetargu, zgodnie z treścią spisu inwentarza złożonego przez syndyka w toku postępowania upadłościowego Huty Szkła „Zawiercie” Sp. z o.o. (aktualizacja spisu inwentarza dokonana przez syndyka w dniu 29 marca 2019 r.) oraz załączonego do spisu inwentarza operatu szacunkowego z dnia 30 grudnia 2017 r. wyceny ruchomości z dnia 1 lutego 2018 r. 2. Cena Przedmiotu Sprzedaży powiększona zostanie o podatek VAT w przypadku ustalenia, iż transakcja sprzedaży temu podatkowi podlega. 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przez zainteresowanego udziałem w przetargu wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, to jest w kwocie 630.320,88 zł (sześćset trzydzieści tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 88/100). 4. Wadium w wysokości wskazanej powyżej należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości Huty Szkła „Zawiercie” Sp. z o.o. o numerze 82 1540 1128 2112 9098 9340 0001 (BOŚ Bank S.A.) najpóźniej na dwa dni przed terminem przetargu, podając w tytule przelewu: „opłata z tytułu wadium w przetargu na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Huty Szkła „Zawiercie” Sp. z o.o.”. Przetarg na sprzedaż budynku magazynowego Przetargiem objęte są następujące składniki majątkowe: a. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości opisanej w księdze wieczystej oznaczonej numerem CZ1Z/00064249/5, to jest działek oznaczonej numerem 32/30 oraz 33/9 z wyłączeniem działek oznaczonych numerami 33/10, 32/36, 32/35, 32/23, 32/32. Łączna powierzchnia użytkowa działek przeznaczonych do sprzedaży wynosi 1.307 m2 . b. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości opisanej w księdze wieczystej oznaczonej numerem CZ1Z/00068914/6, to jest działki 32/33 o powierzchni użytkowej 2.923 m2, zabudowanej budynkiem wyrobów gotowych oraz budynkiem kotłowni nr 1 o łącznej powierzchni użytkowej 2.364,50 m2 . 1. Cena wywoławcza Przedmiotu Sprzedaży wynosi 510.000,00 zł (pięćset dziesięć tysięcy złotych) i stanowi 107% oszacowanej wartości wszystkich nieruchomych składników masy upadłości podlegających sprzedaży w ramach przetargu, zgodnie z treścią spisu inwentarza złożonego przez syndyka w toku postępowania upadłościowego Huty Szkła „Zawiercie” Sp. z o.o. (aktualizacja spisu inwentarza dokonana przez syndyka w dniu 29 marca 2019 r.) oraz załączonego do spisu inwentarza operatu szacunkowego z dnia 30 grudnia 2017 r. 2. Cena Przedmiotu Sprzedaży powiększona zostanie o podatek VAT w przypadku ustalenia, iż transakcja sprzedaży temu podatkowi podlega. 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przez zainteresowanego udziałem w przetargu wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, to jest w kwocie 51.000,00 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych). 4. Wadium w wysokości wskazanej powyżej należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości Huty Szkła „Zawiercie” Sp. z o.o. o numerze 82 1540 1128 2112 9098 9340 0001 (BOŚ Bank S.A.) najpóźniej na dwa dni przed terminem przetargu, podając w tytule przelewu: „opłata z tytułu wadium w przetargu na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Huty Szkła „Zawiercie” Sp. z o.o.”. Przetarg na sprzedaż budynku biurowego Przetargiem objęte są następujące składniki majątkowe: a. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości opisanej w księdze wieczystej oznaczonej numerem CZ1Z/00064249/5, to jest działki oznaczonej numerem 33/10 z wyłączeniem działek oznaczonych numerami 32/36, 32/35, 32/23, 32/32, 32/30 oraz 33/9. Łączna powierzchnia użytkowa działki przeznaczonej do sprzedaży wynosi 229 m2 . b. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości opisanej w księdze wieczystej oznaczonej numerem CZ1Z/00064793/3, to jest działki 33/12 z wyłączeniem działki oznaczonej numerem 33/13. Łączna powierzchnia użytkowa działki przeznaczonej do sprzedaży wynosi 1.791 m2 . Powyższa działka jest zabudowana budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 893,60 m2 . 1. Cena wywoławcza Przedmiotu Sprzedaży wynosi 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) i stanowi 121% oszacowanej wartości wszystkich nieruchomych składników masy upadłości podlegających sprzedaży w ramach przetargu, zgodnie z treścią spisu inwentarza złożonego przez syndyka w toku postępowania upadłościowego Huty Szkła „Zawiercie” Sp. z o.o. (aktualizacja spisu inwentarza dokonana przez syndyka w dniu 29 marca 2019 r.) oraz załączonego do spisu inwentarza operatu szacunkowego z dnia 30 grudnia 2017 r. 2. Cena Przedmiotu Sprzedaży powiększona zostanie o podatek VAT w przypadku ustalenia, iż transakcja sprzedaży temu podatkowi podlega. 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przez zainteresowanego udziałem w przetargu wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, to jest w kwocie 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych). 4. Wadium w wysokości wskazanej powyżej należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości Huty Szkła „Zawiercie” Sp. z o.o. o numerze 82 1540 1128 2112 9098 9340 0001 (BOŚ Bank S.A.) najpóźniej na dwa dni przed terminem przetargu, podając w tytule przelewu: „opłata z tytułu wadium w przetargu na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Huty Szkła „Zawiercie” Sp. z o.o.”. Postanowienia ogólne dla wszystkich opisanych wyżej przetargów 1. Ze stanem prawnym Przedmiotu Sprzedaży, spisem inwentarza wraz z operatem szacunkowym i wyceną oraz z Warunkami Przetargu będzie można zapoznać się - po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu - w Kancelarii Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Jacek Pietrzela w Gliwicach przy ul. Ligockiej 15, tel. 32/4281801. 2. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu jest uprawniona do oględzin nieruchomości oraz rzeczy ruchomych będących przedmiotem sprzedaży w przetargach, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu oględzin. Oględziny odbędą się w terminie wyznaczonym przez Syndyka - w czynności oględzin może brać udział upoważniony przez Syndyka pracownik. 3. Oferty spełniające wymogi formalne należy złożyć osobiście w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Częstochowie znajdującym się przy ul. Żwirki i Wigury 9/11, w terminie do dnia 29 maja 2019 r. nie później niż do godz. 1500. 4. Oferty mogą być także składane za pomocą listów poleconych - z zastrzeżeniem, że za złożoną w terminie ofertę uważa się taką, która wpłynie do Biura Podawczego Sądu Rejonowego w Częstochowie, w podanym wyżej adresie w terminie, to jest do dnia 29 maja 2019 r., nie później niż do godz. 1500. 5. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka pod nadzorem Sędziego komisarza i w obecności przybyłych oferentów. 6. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 30 sierpnia 2019 r., godz. 1400, sala 108 w gmachu Sądu Rejonowego w Częstochowie znajdującym się przy ul. Żwirki i Wigury 9/11 . 7. Zastrzega się prawo zmiany terminu otwarcia ofert, odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn. 8. Szczegółowe warunki przetargów oraz dodatkowe informacje pod numerem tel. 32/ 428 18 01. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42507

Dodano: 2019-08-17 13:50:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

SOBSMAK Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 42508. „SOBSMAK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Wołominie. KRS 0000063435. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 grudnia 2001 r. [BMSiG-42419/2019] Syndyk masy upadłości ogłasza przetarg na nabycie PRZEDSIĘBIORSTWA POD NAZWĄ „SOBSMAK” sp. z o.o. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W WOŁOMINIE w rozumieniu art. 55’ Kodeksu cywilnego z wyłączeniem aktywów ujętych na wykazie załączonym do regulaminu sprzedaży W skład przedsiębiorstwa wchodzą: prawa do czterech znaków towarowych, nieruchomości gruntowe zabudowane budynkiem produkcyjnym z częścią administracyjno-socjalną, budynkiem portierni ze sklepem, myjnią samochodów dostawczych, budynkiem stacji transformatorowej i agregatowni oraz wiatą magazynową, ruchomości (meble, sprzęt komputerowy, wyposażenie techniczne i socjalne do prowadzenia działalności z zakresu obróbki i przetwórstwa mięsa) oraz należności. 1. Tryb sprzedaży: Sprzedaż określona niniejszym obwieszczeniem zostanie przeprowadzona w formie PRZETARGOWO-AUKCYJNEJ z uwzględnieniem przepisów prawa upadłościowego, w szczególności art. 320 p.u. 2. Cena wywoławcza: 7.920.000,00 zł brutto 3. Warunki sprzedaży: Sędzia Komisarz postanowieniem z dnia 6 sierpnia 2019 r. zatwierdził warunki sprzedaży określone niniejszym obwieszczeniem oraz szczegółowym regulaminem, stanowiącym integralną część obwieszczenia. Pisemny egzemplarz regulaminu, za pokwitowaniem jego odbioru, zainteresowane podmioty otrzymają wraz z materiałami merytorycznymi dotyczącymi przedmiotu sprzedaży. 4. Termin składania ofert: oferty należy składać do dnia 17 października 2019 r. włącznie, osobiście w biurze podawczym Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, w godzinach pracy Sądu, względnie wysłać ofertę na adres tegoż Sądu listem poleconym w sposób i według zasad określonych regulaminem. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ ELEMENTY WSKAZANE W REGULAMINIE SPRZEDAŻY. 5. Wadium: należy wpłacić na rachunek bankowy wskazany treścią regulaminu do dnia 17 października 2019 r. włącznie wadium w kwocie 792.000,00 zł, przy czym za datę wniesienia wadium uważany będzie dzień jego wpływu na podany rachunek bankowy sprzedającego. 6. Informacje i materiały: materiały merytoryczne dotyczące przedmiotu sprzedaży oraz szczegółowy regulamin wraz z wzorami wymaganych regulaminem oświadczeń można otrzymać w Kancelarii Syndyka w Warszawie, ul. Belgijska 11 lok. 5, tel: 22 2035757, w godz. 1000-1600. Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży można oglądać i lustrować po wcześniejszym uzgodnieniu. 7. Termin otwarcia ofert: w dniu 24 października 2019 r. na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, w sali rozpraw nr 120, o godz. 1445, syndyk w obecności i pod nadzorem Sędziego Komisarza przystąpi do publicznego otwarcia złożonych ofert pisemnych, a następnie w razie konieczności przeprowadzi aukcję, której zasady określa regulamin sprzedaży. 8. Zastrzeżenie: sprzedający - syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia, względnie zamknięcia procedur przetargowo-aukcyjnych bez wyłonienia nabywcy w każdym czasie, również z innych przyczyn, jak określonych treścią niniejszego obwieszczenia i regulaminu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42508

Dodano: 2019-08-17 13:51:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Domoracka Izabela w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Syndyka

Poz. 42511. Domoracka Izabela. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 10/16. [BMSiG-42590/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym Izabeli Domorackiej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 10/16, postanowieniem z dnia 25 lipca 2019 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy postanowił: na podstawie art. 170 ust. 3 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 498) zmienić syndyka masy upadłości Jacka Kondratowicz na Jana Nosowicza (nr licencji 759). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42511

Dodano: 2019-08-17 13:53:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Domoracki Arkadiusz w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Syndyka

Poz. 42512. Domoracki Arkadiusz. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 9/16. [BMSiG-42593/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym Arkadiusza Domorackiego, nieprowadzącego działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 9/16, postanowieniem z dnia 25 lipca 2019 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: na podstawie art. 170 ust. 3 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 498) zmienić syndyka masy upadłości Jacka Kondratowicz na Jana Nosowicza (nr licencji 759). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42512

Dodano: 2019-08-17 13:54:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Kosiek Remigiusz w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 42513. Kosiek Remigiusz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 155/19. [BMSiG-42554/2019] Sędzia komisarz z Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, iż w postępowaniu upadłościowym dłużnika Remigiusza Kosiek, legitymującego się PESEL 76083111056, zamieszkałego pod adresem: ul. Mickiewicza 2, 25-352 Kielce (sygn. akt V GUp 155/19 - Sądu Rejonowego w Kielcach), syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi wycenę sporządzoną przez rzeczoznawcę samochodowego ruchomości w postaci samochodu marki Renault Clio II 1.6 MR’04, nr rej. TK2868N, którego udział 1/2 należący do upadłego, objęty jest spisem inwentarza w prowadzonym postępowaniu upadłościowym. Uprawnionym przysługuje w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia prawo złożenia do Sędziego komisarza zarzutów na opis i oszacowanie w trybie art. 319 ust. 5 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 498). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42513

Dodano: 2019-08-17 13:54:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Dziekoński Wiesław w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 42514. Dziekoński Wiesław. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 80/16 of. [BMSiG-42482/2019] Nadzorca wykonania układu sprawujący nadzór nad wykonaniem układu w ramach postępowania upadłościowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wobec dłużnika w osobie Wiesława Dziekońskiego (PESEL: 61010501114), w sprawie o sygn. akt V GUp 80/16 of, informuje, iż działając na podstawie art. 171 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne w związku z art. 266 f - Prawo upadłościowe przedłożył do Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, I. sprawozdanie nadzorcy wykonania układu. Nadzorca wykonania układu Marcin Mirosław Kubiczek (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 244) MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42514

Dodano: 2019-08-17 13:55:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Bukowski Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 42520. Bukowski Mirosław. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 48/18. [BMSiG-42513/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 16 lipca 2019 r. dokonał zmiany sędziego komisarza w postępowaniu upadłościowym Mirosława Bukowskiego, V GUp 48/18, z SSR Barbary Stępień-Grabowskiej na Asesora sądowego Dominika Nowickiego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42520

Dodano: 2019-08-17 13:56:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kabaj Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 42523. Kabaj Agnieszka. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 13/18. [BMSiG-42471/2019] Syndyk masy upadłości Agnieszki Kabaj w upadłości - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w wysokości ½ części w nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 784,09 m2 , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ew. nr 26/293 i nr 26/298 w obrębie 0019 Józefosław, o łącznej powierzchni 4.500 m2 , położonej w miejscowości Józefosław przy ul. Działkowej 28A, powiat piaseczyński, woj. mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr KW WA5M/00340024/1. Operat szacunkowy nieruchomości udostępniony do wglądu po uprzednim kontakcie telefonicznym z Syndykiem oraz w aktach sprawy pod sygn. akt. V GUp 13/18, prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, ul. płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 589.500,00 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100). Wymagane wadium w wysokości 58.950,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) płatne przelewem na rachunek bankowy Masy Upadłości Agnieszki Kabaj prowadzony w Banku PKO BP SA o numerze 83 1020 1055 0000 9702 0409 9677. Pisemne oferty należy składać do dnia 12 września 2019 r. na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Dorota Trendak-Tarazewicz, ul. Górczewska 53, 01-401 Warszawa, „oferta na zakup z wolnej ręki udziału ½ części w nieruchomości Agnieszki Kabaj, sygn. akt V GUp 13/18 ”. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w biurze przy ul. Górczewskiej 53, 01-401 Warszawa, w dniu 16 września 2019 r. o godzinie 1600. Pełny tekst regulaminu konkursu ofert dostępny jest na stronie internetowej www.biurosyndyka.net. Informacje dotyczące oferowanej nieruchomości dostępne są pod nr tel. 691 700 964 lub za pośrednictwem poczty e-mail: dtarazewicz@gmail.com Do konkursu dopuszczone zostaną wyłącznie podmioty spełniające warunki regulaminu. Syndyk zastrzega możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn. Kancelaria adwokacka Jacek Urbaniak (tel. 22 323 71 77), ma do zaoferowania sprzedaż drugiego udziału w nieruchomości. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42523

Dodano: 2019-08-17 13:58:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Kowal Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 42524. Kowal Barbara. Sąd Rejonowy w Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 13/19. [BMSiG-42601/2019] Sąd Rejonowy w Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 lipca 2019 r., sygn. akt IX GUp 13/19 w postępowaniu upadłościowym Barbary Kowal - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanowił zmienić postanowienie Sądu Rejonowego przedmiocie ogłoszeniu upadłości w ten sposób, że wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie SSR Dariusza Segita. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42524

Dodano: 2019-08-17 13:58:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Krakowiak Monika w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 42525. Krakowiak Monika. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 576/19. [BMSiG-42525/2019] Syndyk masy upadłości Moniki Krakowiak, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda z wolnej ręki w postępowaniu o sygnaturze akt XIX GUp 576/19 udział ½ w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej - działki nr 227 - o powierzchni 199 m2 , położona przy ul. Wiślanego Nurtu 11 w Warszawie, zabudowanej murowanym, jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym o 3 kondygnacjach naziemnych w zabudowie szeregowej. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr WA6M/00447296/5. Opis i oszacowanie został sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę i złożony do akt postępowania. Cena wywoławcza wynosi 451.840,00 zł brutto (słownie: czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści złotych 00/100). Wadium w wysokości w wysokości 45.000 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych) należy wpłacić na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej nr 83 89230008 0131 3771 3012 0001, z dopiskiem „Wadium - sygn. akt XIX GUp 576/19” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy. Oferta - pod rygorem jej odrzucenia - powinna spełniać warunki określone są w Regulaminie postępowania dostępnym w kancelarii syndyka przy ul. Ostrobramskiej 101 w Warszawie, lok. 231B (kancelaria.zbigniew.szymczyk@gmail.com tel. 535-833-748, 536-171-998, 605-484-000). Oferty należy składać do dnia 3 września 2019 r. do godziny 1300 w kancelarii syndyka w Warszawie, ul. Ostrobramska 101 lok. 231B. Decydująca jest data wpływu oferty, oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Syndyka Zbigniewa Szymczyka wraz z podaniem sygnatury akt XIX GUp 576/19 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA w postępowaniu upadłościowym XIX GUp 576/19” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 4 września 2019 r. o godzinie 1300 w Kancelarii Syndyka w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 101 lok. 231B. Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę Beatę Flaherty, z dnia 4 marca 2019 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Zbigniewa Szymczyka - ul. Ostrobramska 101 lok. 231B, Warszawa, w dni robocze od poniedziałku do czwartku godz. 1100-1300 oraz w aktach sprawy sygn. akt XIX GUp 576/19, w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42525

Dodano: 2019-08-17 14:00:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kubica Justyna w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 42526. Kubica Justyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 297/18. [BMSiG-42497/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Justyny Kubicy, PESEL 79041416983 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt (VIII GUp 297/18), ogłasza o przekazaniu Sędziemu komisarzowi sporządzonego przez biegłego Adama Gucika w dniu 9 października 2018 roku wraz z aneksem z dnia 18 grudnia 2018 r. opisu i oszacowania udziałów wynoszących 1/2 w prawie własności nieruchomości, objętej Księgą Wieczystą KW nr KR1E/00043755/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, wchodzących w skład masy upadłości Justyny Kubicy, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, z pouczeniem o możliwości wniesienia zarzutów w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42526

Dodano: 2019-08-17 14:00:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kuliński Waldemar w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 42527. Kuliński Waldemar. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 858/19. [BMSiG-42412/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Waldemara Kulińskiego (PESEL 59060602657), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XIX GUp 858/19), ogłasza że ukończono opis i oszacowanie objętego masą upadłości składnika w postaci udziału wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz handlowym stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności, stanowiącej dz. ewid. nr 42/1, obręb 0011 Pruszków, położonej przy ul. Ciechanowskiej 29 w Pruszkowie. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1P/00016883/5. Każdy zainteresowany może opis i oszacowanie oglądać w Czytelni Sądu i w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia wnieść zarzuty na opis i oszacowanie do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42527

Dodano: 2019-08-17 14:02:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Ostręga Kazimiera w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 42529. Ostręga Kazimiera. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 6/18. [BMSiG-42510/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Kazimiery Ostręgi, PESEL 59110207447 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt (VIII GUp 6/18), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi opis i oszacowanie udziałów upadłej w wielkości 1/3 w nieruchomościach objętych Księgami Wieczystymi: TR1T/00011288/8 oraz TR1T/00043053/5 - z 5.02.2019 r. wraz z aneksem z 6.06.2019 r., z którym to opisem każdy zainteresowany może zapoznać się w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Sędzia komisarz poucza o możliwości wniesienia zarzutów na opis i oszacowanie w terminie tygodniowym od dnia ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42529

Dodano: 2019-08-17 14:03:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Janusz Kurkul GROUP 4U w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 42530. Kurkul Janusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GROUP 4U Janusz Kurkul w Legionowie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 699/19. [BMSiG-42371/2019] Syndyk masy upadłości Janusza Kurkula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą GROUP 4U Janusz Kurkul ogłasza w postępowaniu o sygnaturze akt XVIII GUp 699/19 (dawniej X GUp 1191/18) przetarg, w trybie art. 320 Prawa upadłościowego, na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego oznaczonego nr. 135 w Legionowie przy ul. J. Słowackiego 37, objętego KW nr WA1L/00053543/7 wraz z udziałem 9964/1508762 w częściach wspólnych i prawie własności gruntu - działki nr 54 - objętej KW nr WA1L/00036984/5 oraz prawa własności miejsc postojowych nr 70 i 71 w garażu wielostanowiskowym - udział 24/1080 - objętych KW nr WA1L/00053487/6. Opis i oszacowanie zostały sporządzone przez biegłego rzeczoznawcę i złożone do akt postępowania. Cena wywoławcza wynosi 527.530,00 zł brutto (słownie: pięćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzydzieści złotych 00/100). Wadium w wysokości 52.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) należy wpłacić na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej nr 64 89230008 01313854 20120001, z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt XVIII GUp 699/19” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy. Oferta - pod rygorem jej odrzucenia - powinna spełniać warunki określone w zatwierdzonych przez Sędziego komisarza warunkach przetargu i aukcji. Oferty należy składać do dnia 15 września 2019 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie, nie będzie rozpatrywana. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego sądu wraz z podaniem sygnatury akt XVIII GUp 699/19 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym XVIII GUp 699/19” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 8 października 2019 roku, o godzinie 1230, w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr 119. Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone. Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę Beatę Flaherty z dnia 5 marca 2019 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Zbigniewa Szymczyka - ul. Ostrobramska 101 lok. 231B, Warszawa, w dni robocze, od poniedziałku do czwartku, w godz. 1100-1300, oraz w aktach sprawy, sygn. akt XVIII GUp 699/19, w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42530

Dodano: 2019-08-17 14:05:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Łęgowska Martyna w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 42531. Łęgowska Martyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 141/19. [BMSiG-42454/2019] Syndyk masy upadłości Martyny Łęgowskiej w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt XIX GUp 141/19, ogłasza konkurs ofert na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki 680 udziałów o łącznej wartości nominalnej 34.000,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące 00/100) w „WINNICE FRANCJI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, KRS 0000126068, za cenę nie niższą niż 1,00 zł (słownie: jeden 00/100 złoty). Nabywca przedmiotu sprzedaży przed złożeniem oferty zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z jego stanem prawnym i faktycznym. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 sierpnia 2019 roku osobiście w biurze syndyka przy ul. Marszałkowskiej 9/15 lok. 53, 00-626 Warszawa, lub przesłać na wskazany powyżej adres listem poleconym (decyduje data faktycznego wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania). Oferta musi zawierać oznaczenie oferenta z podaniem jego nazwy lub imienia i nazwiska, adres do korespondencji oraz numeru telefonu. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 30 sierpnia 2019 roku, o godz. 1200, w biurze syndyka. W razie wpływu więcej niż jednej oferty, syndyk zawrze umowę z oferentem oferującym najwyższą cenę nabycia. Kupujący, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest wpłacić całą zaoferowaną cenę przed podpisaniem umowy sprzedaży. Nabywca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich opłat związanych z zawarciem umowy sprzedaży, w tym podatków i opłat, oraz podatku VAT i PCC w przypadku ich wystąpienia. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży w terminie najpóźniej do dnia 10 września 2019 roku. Dodatkowe informacje można uzyskać w drodze mailowej pod adresem biuro@beneficjum.eu lub telefonicznie pod nr telefonu (22) 400-08-94. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42531

Dodano: 2019-08-17 14:06:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Łupicka Halina w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 42532. Łupicka Halina. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 247/18. [BMSiG-42486/2019] Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Haliny Łupickiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 247/18, ogłasza w trybie art. 320 ust. 3 w zw. z art. 319 ustawy Prawa upadłościowego o przekazaniu sędziemu komisarzowi opisu i oszacowanie składnika masy upadłości w postaci nieruchomości, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta o nr RZ1Z/00029430/8. Złożony do akt postępowania operat szacunkowy można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, przy ul. Kustronia 4 w Rzeszowie. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do sędziego komisarza w terminie tygodniowym od daty ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42532

Dodano: 2019-08-17 14:06:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Piękoś Marek wspólnik Biuro Techniczno-Handlowe EMP TERMO Ewa i Marek Piękoś Sp. J. w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 42536. Piękoś Marek wspólnik spółki jawnej pod nazwą Biuro Techniczno-Handlowe EMP TERMO Ewa i Marek Piękoś Sp. J. w upadłości w Przeworsku. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 201/19. [BMSiG-42368/2019] Sądzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt V GUp 201/19, Upadłego Marka Piękosia, wspólnika spółki jawnej działającej pod firmą Biuro Techniczno-Handlowe EMP Termo Ewa i Marek Piękoś Sp. J. w Przeworsku w upadłości podaje do publicznej wiadomości o przekazaniu Sędziemu komisarzowi opisu i oszacowania majątku upadłego. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia Sędziego komisarza, kierując je na adres: Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, 35-303 Rzeszów, ul. Kustronia 4, ze wskazaniem sygn. akt V GUp 201/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42536

Dodano: 2019-08-17 14:08:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Piękos Kazimierz w upadłości likwidacyjnej

2018-12-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 57398. Piękos Kazimierz. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 223/18 OF/P. [BMSiG-57036/2018] Postanowieniem z dnia 22 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ogłosił upadłość dłużnika Kazimierza Piękos, PESEL 52080710757, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego przy ul. Żwirki i Wigury 13/26, 83-000 Pruszcz Gdański, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie As.S.R. Gdańsk-Południe w Gdańsku Łukasza Piotrowicza i syndyka w osobie Aleksandra Stockiego (nr licencji 902). Wzywa się wierzycieli upadłego oraz osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należnych do upadłego jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej (pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym), do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości. Zgłoszenia wierzytelności w dwóch egzemplarzach opatrzone sygn. akt VI GUp 223/18 OF/P, należy przesłać na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk. Zgodnie z art. 54a ust. 1 Prawa upadłościowego Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 249/2018 (5637) z dnia 27 grudnia 2018 r. → Pozycja 57398

Dodano: 2019-08-17 14:09:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

REALTYCO S.A. w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 42540. REALTYCO SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000510755. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 maja 2014 r., sygn. akt XIX GUp 279/19. [BMSiG-42409/2019] Syndyk masy upadłości Realtyco S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie, ogłasza przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa Realtyco S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż przedsiębiorstwa Upadłego w części pod nazwą: Realtyco S.A. w upadłości, mieszczącego się w Warszawie (kod pocztowy 02-777) przy Alei Komisji Edukacji Narodowej 93 lok. B3, NIP 9512258775, KRS 0000510755, w skład, którego wchodzą następujące składniki majątku: a) prawa własności ruchomości oraz następujących nieruchomości: - nieruchomość lokalowa (odrębna własność lokalu oznaczonego jako nr U3) o powierzchni 5285,60 m2 oraz udział o wielkości 528560/1670776 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, położona w budynku przy al. KEN 93 w Warszawie, gmina Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Ursynów, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW WA2M/00451837/3, - nieruchomość lokalowa (odrębną własność lokalu oznaczonego jako nr U1 - pomieszczenie garażu) o powierzchni 1778,11 m2 oraz udział o wielkości 177811/1670776 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, położona w budynku przy al. KEN 93 w Warszawie, gmina Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Ursynów, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW WA2M/00451836/6, b) funkcjonalnie związane z GALERIĄ METRO: - prawa wynikające z umów najmu, dostawy mediów, - ruchomości, - dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym dokumenty obejmujące treść umów najmu, zagadnienia techniczne i/lub eksploatacyjne. W skład przedsiębiorstwa Upadłego nie wchodzą środki pieniężne w kasie i na rachunkach przedsiębiorstwa, dokumentacja osobowo-płacowa oraz dokumentacja finansowa i podatkowa. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 30.000.000,- zł brutto (słownie: trzydzieści milionów złotych). Sprzedaż nie jest objęta podatkiem VAT. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3.000.000,- zł (słownie: trzy miliony złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Realtyco S.A. w upadłości w banku Credit Agricole Bank Polska S.A. o numerze: 36 1940 1076 3187 1556 0002 0000, z dopiskiem „Przetarg Metro - sygn. akt XIX GUp 279/19”, najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami wyszczególnionymi w Warunkach przetargu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 października 2019 roku w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, lub przesłać je na adres Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu), w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego sądu wraz z podaniem sygnatury akt XIX GUp 279/19 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym REALTYCO S.A. w upadłości - GALERIA METRO” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. Oferent ma obowiązek złożenia wraz z ofertą oświadczenia, że zapoznał się z treścią Warunków przetargu oraz ze stanem faktycznym i prawnym całości przedmiotu przetargu. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 15 października 2019 roku, o godzinie 1500, w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr 119. Warunki przetargu są dostępne w biurze syndyka Tel. +48(0)22 822 06 39. Operat szacunkowy jest udostępniony do wglądu w biurze syndyka: Al. Jerozolimskie 133 lok. 133 Warszawa, w godz. 900- 1700, oraz w aktach sprawy sygn. akt XIX GUp 279/19, w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42540

Dodano: 2019-08-17 14:29:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

REALTYCO S.A. w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 42541. REALTYCO SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000510755. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 maja 2014 r., sygn. akt XIX GUp 279/19. [BMSiG-42413/2019] Syndyk masy upadłości Realtyco S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa Realtyco S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż przedsiębiorstwa Upadłego w części pod nazwą: Realtyco S.A. w upadłości, mieszczącego się w Warszawie (kod pocztowy 02-777) przy Alei Komisji Edukacji Narodowej 85, NIP 9512258775, KRS 0000510755, w skład, którego wchodzą następujące składniki majątku: a) prawa własności ruchomości oraz następujących nieruchomości: - nieruchomość lokalowa (odrębna własność lokalu - biurowo/usługowo/handlowego - oznaczonego jako nr U2) o powierzchni 4389,75 m2 oraz udział o wielkości 438975/1789073 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, położona w budynku przy al. KEN 85 w Warszawie, gmina Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Ursynów, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW WA5M/00447432/4, - nieruchomość lokalowa (odrębna własność lokalu oznaczonego jako nr U1 - pomieszczenie garażowe) o powierzchni 2279,60 m2 oraz udział o wielkości 227960/1789073 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, położona w budynku przy al. KEN 85 w Warszawie gmina Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Ursynów, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW WA5M/00444618/1. Nieruchomości, o których mowa wyżej położone w budynku przy al. KEN 85 tworzą funkcjonalną całość, umownie - marketingowo określaną przez Upadłego jako tzw. GALERIA METRO BIS. b) funkcjonalnie związane z GALERIĄ METRO BIS: - prawa wynikające z umów najmu, dostawy mediów, - ruchomości, - dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym dokumenty obejmujące treść umów najmu, zagadnienia techniczne i/lub eksploatacyjne. W skład przedsiębiorstwa Upadłego nie wchodzą środki pieniężne w kasie i na rachunkach przedsiębiorstwa, dokumentacja osobowo-płacowa oraz dokumentacja finansowa i podatkowa. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 22.000.000,- zł brutto (słownie: dwadzieścia dwa miliony złotych). Sprzedaż nie jest objęta podatkiem VAT. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2.200.000,- zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Realtyco S.A. w upadłości w banku Credit Agricole Bank Polska S.A. o numerze: 36 1940 1076 3187 1556 0002 0000, z dopiskiem „Przetarg Metro Bis - sygn. akt XIX GUp 279/19”, najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami wyszczególnionymi w Warunkach przetargu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 października 2019 roku w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, lub przesłać je na adres Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu), w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego sądu wraz z podaniem sygnatury akt XIX GUp 279/19 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym REALTYCO S.A. w upadłości - GALERIA METRO BIS” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. Oferent ma obowiązek złożenia wraz z ofertą oświadczenia, że zapoznał się z treścią Warunków przetargu oraz ze stanem faktycznym i prawnym całości przedmiotu przetargu. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 15 października 2019 roku, o godzinie 1500, w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr 119. Warunki przetargu są dostępne w biurze syndyka - tel. +48(0)22 822 06 39. Operat szacunkowy jest udostępniony do wglądu w biurze syndyka - Al. Jerozolimskie 133 lok. 133, Warszawa w godz. 900-1700 oraz w aktach sprawy sygn. akt XIX GUp 279/19, w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42541

Dodano: 2019-08-17 14:29:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe BIG-POL Roman Domański

2019-08-16 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 42625. Domański Roman prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe BIG - POL Roman Domański w Piławie Górnej. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GRp 3/19. [BMSiG-42407/2019] Sąd w postępowaniu restrukturyzacyjnym - przyspieszonym postępowaniu układowym w celu zawarcia układu częściowego dłużnika Romana Domańskiego (PPHU Big - Pol Roman Domański) z wierzycielami: Skarbem Państwa - Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Strzelinie oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy (sygn. akt VI GRp 3/19), stwierdza, iż w dniu 1 sierpnia 2019 r., na podstawie art. 164 i art. 187 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego, został zatwierdzony układ na następujących warunkach: 1. dla wierzytelności Skarbu Państwa - Naczelnika Urzędu Skarbowego w Strzelinie: - umorzenie sumy ujętej w spisie wierzytelności ponad 35%; - umorzenie należności ubocznych (w szczególności odsetek, kosztów upomnień i windykacji, opłat prolongacyjnych); - spłatę nieumorzonej części wierzytelności w 120 miesięcznych ratach płatnych do 10 dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca 7 miesiąca po uprawomocnieniu postanowienia o zatwierdzeniu układu; 2. dla wierzytelności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - spłatę całości wierzytelności w 96 miesięcznych ratach płatnych do 10 dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca 7 miesiąca po uprawomocnieniu postanowienia o zatwierdzeniu układu. Zgodnie z art. 164 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego, Uczestnicy postępowania mogą pisemnie zgłaszać zastrzeżenia przeciwko układowi. Sąd nie bierze pod uwagę zastrzeżeń zgłoszonych po upływie tygodnia od dnia przyjęcia układu lub niespełniających wymogów formalnych pisma procesowego. Zawiadamia się także, że funkcję nadzorcy wykonania układu objął Grzegorz Wichrowski (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 932). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42625

Dodano: 2019-08-17 14:38:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

"Karolczuk Dorota" w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 42627. Karolczuk Dorota. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 14/19, VIII GRp 22/19. [BMSiG-42543/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie z wniosku Doroty Karolczuk o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, sygn. akt VIII GR 14/19, dnia 19 lipca 2019 roku postanowiono: I. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Doroty Karolczuk, zamieszkałej: Trzcianka 40A, 16-130 Janów, numer PESEL 72112811726; II. na Sędziego komisarza wyznaczyć Sędziego Annę Wiszenko; III. na nadzorcę sądowego wyznaczyć Józefa Glińskiego (nr licencji 100); IV. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978). Przyspieszone postępowanie układowe prowadzone jest pod sygn. akt VIII GRp 22/19. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyśpieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyśpieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postanowienia wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42627

Dodano: 2019-08-17 14:40:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

"Karolczuk Dorota" w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 42627. Karolczuk Dorota. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 14/19, VIII GRp 22/19. [BMSiG-42543/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie z wniosku Doroty Karolczuk o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, sygn. akt VIII GR 14/19, dnia 19 lipca 2019 roku postanowiono: I. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Doroty Karolczuk, zamieszkałej: Trzcianka 40A, 16-130 Janów, numer PESEL 72112811726; II. na Sędziego komisarza wyznaczyć Sędziego Annę Wiszenko; III. na nadzorcę sądowego wyznaczyć Józefa Glińskiego (nr licencji 100); IV. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978). Przyspieszone postępowanie układowe prowadzone jest pod sygn. akt VIII GRp 22/19. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyśpieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyśpieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postanowienia wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42627

Dodano: 2019-08-17 14:40:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Wood Company Sp. z o.o.

2019-08-16 Inne

Poz. 42628. WOOD COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Baboszewie. KRS 0000365681. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 października 2010 r., sygn. akt V GRp 10/18. [BMSiG-42544/2019] Sędzia komisarz nadzorujący przyspieszone postępowanie układowe dłużnika WOOD COMPANY spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Baboszewie (sygnatura akt V GRp 10/18) zawiadamia, że z dniem 18 lipca 2019 roku funkcję nadzorcy wykonania układu zawartego przez dłużnika z wierzycielami objął doradca restrukturyzacyjny Marcin Gałązka, numer licencji 647. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42628

Dodano: 2019-08-17 14:41:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Wood Company Sp. z o.o.

2019-08-16 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 42629. WOOD COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Baboszewie. KRS 0000365681. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 października 2010 r., sygn. akt V GRp 10/18. [BMSiG-42547/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie WOOD COMPANY spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Baboszewie, sygn. akt V GRp 10/18, zawiadamia, iż wobec uprawomocnienia się w dniu 18 lipca 2019 roku postanowienia z dnia 25 kwietnia 2019 roku o zatwierdzeniu układu dłużnika zawartego z wierzycielami w dniu 27 marca 2019 roku stwierdzono zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42629

Dodano: 2019-08-17 14:41:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

AT-SERWIS Sawicki Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 42630. Sawicki Tomasz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AT-SERWIS TOMASZ SAWICKI w Uchorowie. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GRp 9/18. [BMSiG-42355/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 lipca 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GRp 9/18 umorzył przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Tomasza Sawickiego, PESEL 74042006573, prowadzącego działalność pod firmą AT Serwis Tomasz Sawicki, Uchorowo 47. Poucza się, iż w terminie 14 dni, od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia każdemu z wierzycieli przysługuje prawo do złożenia zażalenia na wydane postanowienie. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42630

Dodano: 2019-08-17 14:42:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Mincer Hubert

2019-08-16 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 42631. Mincer Barbara i Mincer Hubert. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRp 1/16, V GRp 2/16. [BMSiG-42386/2019] Nadzorca wykonania układu, sprawujący nadzór nad wykonaniem układu w ramach przyspieszonego postępowania układowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wobec dłużnika w osobie Barbary Mincer (PESEL 75110515784), w sprawie o sygn. akt V GRp 1/16 oraz dłużnika Huberta Mincer (PESEL 73012801239), w sprawie o sygn. akt V GRp 2/16, informuje, iż działając na podstawie art. 171 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne przedłożył do Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, VIII. sprawozdanie z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu. Nadzorca wykonania układu Marcin Mirosław Kubiczek (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 244) MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42631

Dodano: 2019-08-17 14:43:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Mincer Barbara

2019-08-16 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 42631. Mincer Barbara i Mincer Hubert. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRp 1/16, V GRp 2/16. [BMSiG-42386/2019] Nadzorca wykonania układu, sprawujący nadzór nad wykonaniem układu w ramach przyspieszonego postępowania układowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wobec dłużnika w osobie Barbary Mincer (PESEL 75110515784), w sprawie o sygn. akt V GRp 1/16 oraz dłużnika Huberta Mincer (PESEL 73012801239), w sprawie o sygn. akt V GRp 2/16, informuje, iż działając na podstawie art. 171 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne przedłożył do Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, VIII. sprawozdanie z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu. Nadzorca wykonania układu Marcin Mirosław Kubiczek (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 244) MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42631

Dodano: 2019-08-17 14:43:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Remigiusz Morawski

2019-08-16 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 42632. Morawski Remigiusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Remigiusz Morawski w Raciążu. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRp 2/19. [BMSiG-42534/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie Remigiusza Morawskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Remigiusz Morawski w Raciążu, NIP 5671018685, sygn. akt V GRp 2/19, zawiadamia, iż wobec uprawomocnienia się w dniu 24 lipca 2019 roku postanowienia z dnia 25 czerwca 2019 roku o zatwierdzeniu układu dłużnika zawartego z wierzycielami w dniu 29 maja 2019 roku stwierdzono zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42632

Dodano: 2019-08-17 14:44:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

"Karolczuk Krzysztof" w upadłości likwidacyjnej

2019-07-19 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 42633. Karolczuk Krzysztof. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 15/19, VIII GRp 23/19. [BMSiG-42550/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie z wniosku Krzysztofa Karolczuk o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, sygn. akt VIII GR 15/19, dnia 19 lipca 2019 roku postanowiono: I. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Krzysztofa Karolczuk, zamieszkałego: Trzcianka 40A, 16-130 Janów, numer PESEL 73052914854; II. na Sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Annę Wiszenko; III. na nadzorcę sądowego wyznaczyć Józefa Glińskiego (nr licencji 100); IV. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978). Przyspieszone postępowanie układowe prowadzone jest pod sygn. akt VIII GRp 23/19. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyśpieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyśpieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postanowienia wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42633

Dodano: 2019-08-17 14:46:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

"Karolczuk Krzysztof" w upadłości likwidacyjnej

2019-08-16 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 42633. Karolczuk Krzysztof. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 15/19, VIII GRp 23/19. [BMSiG-42550/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie z wniosku Krzysztofa Karolczuk o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, sygn. akt VIII GR 15/19, dnia 19 lipca 2019 roku postanowiono: I. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Krzysztofa Karolczuk, zamieszkałego: Trzcianka 40A, 16-130 Janów, numer PESEL 73052914854; II. na Sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Annę Wiszenko; III. na nadzorcę sądowego wyznaczyć Józefa Glińskiego (nr licencji 100); IV. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978). Przyspieszone postępowanie układowe prowadzone jest pod sygn. akt VIII GRp 23/19. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyśpieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyśpieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postanowienia wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42633

Dodano: 2019-08-17 14:46:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

POLMAK Sp. z o.o.

2019-08-16 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 42634. POLMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Zębicach. KRS 0000478480. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 września 2013 r., sygn. akt VI GRp 1/18. [BMSiG-42390/2019] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w postępowaniu restrukturyzacyjnym POLMAK Sp. z o.o. w Ziębicach, sygn. akt VI GRp 1/18, zawiadamia o złożeniu przez nadzorcę układu sprawozdania za okres od 11.02.2019 r. - 10.05.2019 r. (art. 171 ust. 3 p. r.). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42634

Dodano: 2019-08-17 22:01:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Remigiusz Morawski

2019-08-16 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 42635. Morawski Remigiusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Remigiusz Morawski w Raciążu. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRp 2/19. [BMSiG-42532/2019] Sędzia komisarz nadzorujący przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Remigiusza Morawskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Remigiusz Morawski w Raciążu, NIP 5671018685 (sygnatura akt V GRp 2/19), zawiadamia, że z dniem 24 lipca 2019 roku funkcję nadzorcy wykonania układu zawartego przez dłużnika z wierzycielami objął Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, KRS 0000499645, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego Dariusza Kwiatkowskiego 938. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42635

Dodano: 2019-08-17 22:02:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

ROSA-BUD S.A.

2019-08-16 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 42636. ROSA-BUD SPÓŁKA AKCYJNA w Radomiu. KRS 0000349593. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 lutego 2010 r., sygn. akt V GRp 2/19. [BMSiG-42609/2019] Postanowieniem z dnia 14 czerwca 2019 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie przyspieszonego postępowania układowego (częściowego) Rosa-Bud Spółki Akcyjnej w Radomiu w przedmiocie wniosku o umorzenie postępowania postanawia: umorzyć postępowanie. Od niniejszego postanowienia przysługuje zażalenie, które należy wnieść w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Radomiu. Nadto zgodnie z art. 334 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, poucza, że osoba uprawniona do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego może złożyć uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego albo postanowienie o odmowie zatwierdzenia układu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42636

Dodano: 2019-08-17 22:03:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

TRIANGOO Sp. z o.o.

2019-08-16 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 42637. TRIANGOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000303828. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 kwietnia 2008 r., sygn. akt X GRu 1/18, XIX GRu 1/19. [BMSiG-42360/2019] Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 4 lipca 2019 r., wydanym w sprawie pod sygnaturą akt XIX GRu 1/19 (X GRu 1/18), umorzone zostało postępowanie układowe dłużnika Triangoo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 01-106 Warszawa, przy ul. Nakielskiej 4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000303828. Wierzycielowi w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia postanowienia o umorzeniu postepowania przysługuje zażalenie, które można wnieść do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Sądu Rejonowego wydającego postanowienie. Osobie uprawnionej do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia postanowienia o umorzeniu postępowania, przysługuje prawo do złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42637

Dodano: 2019-08-17 22:04:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

"Wierciński Daniel"

2019-07-31 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 42638. Wierciński Daniel. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 20/19, VIII GRp 24/19. [BMSiG-42612/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie VIII GR 20/19, postanowieniem z dnia 31 lipca 2019 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Daniela Wiercińskiego, zamieszkałego: Wiercień 14, 17-111 Boćki, numer REGON 200255828; 2. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Artura Andrysewicza; 3. na nadzorcę sądowego wyznaczyć Jana Nosowicza (nr licencji 759); 4. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978). Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Przyspieszone postępowanie układowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GRp 24/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42638

Dodano: 2019-08-17 22:09:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

"Wierciński Daniel"

2019-08-16 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 42638. Wierciński Daniel. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 20/19, VIII GRp 24/19. [BMSiG-42612/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie VIII GR 20/19, postanowieniem z dnia 31 lipca 2019 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Daniela Wiercińskiego, zamieszkałego: Wiercień 14, 17-111 Boćki, numer REGON 200255828; 2. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Artura Andrysewicza; 3. na nadzorcę sądowego wyznaczyć Jana Nosowicza (nr licencji 759); 4. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978). Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Przyspieszone postępowanie układowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GRp 24/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 158/2019 (5797) z dnia 16 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42638

Dodano: 2019-08-17 22:09:14 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK