Informacje

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Broze Bogumiła w upadłości likwidacyjnej

2018-10-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50194. Broze Bogumiła. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1426/18, X GUP 948/18. [BMSiG-49972/2018] OBWIESZCZENIE Syndyk masy upadłości Bogumiły Broze obwieszcza, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 października 2018 r. (sygn. akt X GU 1426/18): 1. ogłosił upadłość Bogumiły Broze zamieszkałej w Warszawie przy ulicy Macierzanki 4 m. 2 (kod pocztowy: 04-893), PESEL: 63121905540; 2. określił, że Bogumiła Broze jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwał wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej-Sudomir oraz syndyka w osobie Roberta Kosmal (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1142); 6. określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego, Jednocześnie syndyk informuje, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt: X GUp 948/18. Robert Kosmal Syndyk Masy Upadłości Bogumiły Broze Doradca restrukturyzacyjny (nr licencji 1142) MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50194

Dodano: 2018-11-16 10:19:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Broze Bogumiła w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50194. Broze Bogumiła. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1426/18, X GUP 948/18. [BMSiG-49972/2018] OBWIESZCZENIE Syndyk masy upadłości Bogumiły Broze obwieszcza, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 października 2018 r. (sygn. akt X GU 1426/18): 1. ogłosił upadłość Bogumiły Broze zamieszkałej w Warszawie przy ulicy Macierzanki 4 m. 2 (kod pocztowy: 04-893), PESEL: 63121905540; 2. określił, że Bogumiła Broze jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwał wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej-Sudomir oraz syndyka w osobie Roberta Kosmal (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1142); 6. określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego, Jednocześnie syndyk informuje, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt: X GUp 948/18. Robert Kosmal Syndyk Masy Upadłości Bogumiły Broze Doradca restrukturyzacyjny (nr licencji 1142) MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50194

Dodano: 2018-11-16 10:19:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Błażewicz Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-11-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50195. Błażewicz Dariusz. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 238/18, V GUp „of” 140/18. [BMSiG-50015/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 7 listopada 2018 r. (sygn. akt V GU „ of” 238/18): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Dariusza Błażewicza, zamieszkałego w Olsztynie przy ul. Wrocławskiej 21/3, PESEL 71022202853, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na sędziego komisarza wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Tomasza Koszewskiego, 5. na syndyka upadłości wyznaczył Tadeusza Grabowskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 140/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50195

Dodano: 2018-11-16 10:22:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Błażewicz Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50195. Błażewicz Dariusz. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 238/18, V GUp „of” 140/18. [BMSiG-50015/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 7 listopada 2018 r. (sygn. akt V GU „ of” 238/18): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Dariusza Błażewicza, zamieszkałego w Olsztynie przy ul. Wrocławskiej 21/3, PESEL 71022202853, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na sędziego komisarza wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Tomasza Koszewskiego, 5. na syndyka upadłości wyznaczył Tadeusza Grabowskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 140/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50195

Dodano: 2018-11-16 10:22:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Bidas Marek w upadłości likwidacyjnej

2018-10-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50196. Bidas Marek. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 449/18, V GUp 337/18. [BMSiG-49889/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 29 października 2018 r. w sprawie V GU 449/18 postanawia: I. ogłosić upadłość Marka Bidasa, numer PESEL 61052804578, zam. w Stalowej Woli, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie - SSR Lesława Zawady; III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie - Lecha Barana, numer licencji 276; IV. wezwać wierzycieli Upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt V GUp 337/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50196

Dodano: 2018-11-16 10:23:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Bidas Marek w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50196. Bidas Marek. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 449/18, V GUp 337/18. [BMSiG-49889/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 29 października 2018 r. w sprawie V GU 449/18 postanawia: I. ogłosić upadłość Marka Bidasa, numer PESEL 61052804578, zam. w Stalowej Woli, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie - SSR Lesława Zawady; III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie - Lecha Barana, numer licencji 276; IV. wezwać wierzycieli Upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt V GUp 337/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50196

Dodano: 2018-11-16 10:23:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Czopik Monika Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2018-10-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50197. Czopik Monika Magdalena. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 422/18, V GUp 327/18. [BMSiG-50014/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, postanowieniem z dnia 29 października 2018 r., sygn. akt V GU 422/18, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Dłużniczki Moniki Magdaleny Czopik, zam.: Przemyśl, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o ogłoszenie upadłości postanowił: I. ogłosić upadłość Moniki Magdaleny Czopik zam.: Przemyśl, numer PESEL 91051401261, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Jandy; III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Artura Bobrowicza, numer licencji 211; IV. wezwać Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni, licząc od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt V GUp 327/18. Zgłoszenia wierzytelności w dwóch egzemplarzach, opatrzone sygn. akt V GUp 327/18, należy przesłać na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50197

Dodano: 2018-11-16 10:24:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Czopik Monika Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50197. Czopik Monika Magdalena. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 422/18, V GUp 327/18. [BMSiG-50014/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, postanowieniem z dnia 29 października 2018 r., sygn. akt V GU 422/18, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Dłużniczki Moniki Magdaleny Czopik, zam.: Przemyśl, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o ogłoszenie upadłości postanowił: I. ogłosić upadłość Moniki Magdaleny Czopik zam.: Przemyśl, numer PESEL 91051401261, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Jandy; III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Artura Bobrowicza, numer licencji 211; IV. wezwać Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni, licząc od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt V GUp 327/18. Zgłoszenia wierzytelności w dwóch egzemplarzach, opatrzone sygn. akt V GUp 327/18, należy przesłać na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50197

Dodano: 2018-11-16 10:24:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Bacławska Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2018-11-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50198. Bacławska Magdalena. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 237/18, V GUp „of” 142/18. [BMSiG-50080/2018] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 8 listopada 2018 r. (sygn. akt V GU „of” 237/18): 1. Ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Magdaleny Bacławskiej, zamieszkałej w: Borowe 34, 11-731 Sorkwity, PESEL 89052112987, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. 2. Wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania Sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 3. Wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. 4. Na Sędziego komisarza wyznaczył SSR Anetę Dawidziuk. 5. Na syndyka upadłości wyznaczył Pana Radosława Matysa. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 142/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50198

Dodano: 2018-11-16 10:25:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Bacławska Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50198. Bacławska Magdalena. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 237/18, V GUp „of” 142/18. [BMSiG-50080/2018] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 8 listopada 2018 r. (sygn. akt V GU „of” 237/18): 1. Ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Magdaleny Bacławskiej, zamieszkałej w: Borowe 34, 11-731 Sorkwity, PESEL 89052112987, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. 2. Wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania Sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 3. Wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. 4. Na Sędziego komisarza wyznaczył SSR Anetę Dawidziuk. 5. Na syndyka upadłości wyznaczył Pana Radosława Matysa. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 142/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50198

Dodano: 2018-11-16 10:25:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Bieńkowski Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-11-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50199. Bieńkowski Krzysztof. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 168/18, V GUp „of” 137/18. [BMSiG-50083/2018] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 5 listopada 2018 r. (sygn. akt V GU „of” 168/18): 1. Ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Krzysztofa Bieńkowskiego, PESEL 76040914290, zamieszkałego w Ornecie przy ul. Przemysłowej 6 m. 8, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. 2. Wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania Sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 3. Wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. 4. Na Sędziego komisarza wyznaczył asesora sądowego Sądu Rejonowego w Olsztynie Urszulę Filipowicz. 5. Na syndyka upadłości wyznaczył Pana Radosława Matysa. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 137/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50199

Dodano: 2018-11-16 10:26:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Bieńkowski Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50199. Bieńkowski Krzysztof. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 168/18, V GUp „of” 137/18. [BMSiG-50083/2018] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 5 listopada 2018 r. (sygn. akt V GU „of” 168/18): 1. Ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Krzysztofa Bieńkowskiego, PESEL 76040914290, zamieszkałego w Ornecie przy ul. Przemysłowej 6 m. 8, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. 2. Wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania Sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 3. Wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. 4. Na Sędziego komisarza wyznaczył asesora sądowego Sądu Rejonowego w Olsztynie Urszulę Filipowicz. 5. Na syndyka upadłości wyznaczył Pana Radosława Matysa. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 137/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50199

Dodano: 2018-11-16 10:26:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Deja Renata w upadłości likwidacyjnej

2018-11-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50200. Deja Renata. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 20/18, VIII GUp 218/18. [BMSiG-49886/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnychh, postanowieniem z dnia 2 listopada 2018 r., sygn. akt VIII GU 20/18, ogłosił upadłość dłużnika: Renaty Deja (PESEL: 67052101486), zamieszkałego we Wrocławiu przy ul. Zatorskiej nr domu 108F, nr lokalu 5, 51-215 Wrocław, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Horobiowskiego i syndyka w osobie Michała Mojki (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 526). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2171), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 218/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50200

Dodano: 2018-11-16 10:27:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Deja Renata w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50200. Deja Renata. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 20/18, VIII GUp 218/18. [BMSiG-49886/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnychh, postanowieniem z dnia 2 listopada 2018 r., sygn. akt VIII GU 20/18, ogłosił upadłość dłużnika: Renaty Deja (PESEL: 67052101486), zamieszkałego we Wrocławiu przy ul. Zatorskiej nr domu 108F, nr lokalu 5, 51-215 Wrocław, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Horobiowskiego i syndyka w osobie Michała Mojki (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 526). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2171), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 218/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50200

Dodano: 2018-11-16 10:27:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Deja Renata w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50200. Deja Renata. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 20/18, VIII GUp 218/18. [BMSiG-49886/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnychh, postanowieniem z dnia 2 listopada 2018 r., sygn. akt VIII GU 20/18, ogłosił upadłość dłużnika: Renaty Deja (PESEL: 67052101486), zamieszkałego we Wrocławiu przy ul. Zatorskiej nr domu 108F, nr lokalu 5, 51-215 Wrocław, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Horobiowskiego i syndyka w osobie Michała Mojki (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 526). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2171), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 218/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50200

Dodano: 2018-11-16 10:27:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Gałęzki Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2018-10-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50201. Gałęzki Zbigniew. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 332/18, XIV GUp 218/18. [BMSiG-49802/2018] XIV GU 332/18 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 października 2018 roku ogłosił upadłość likwidacyjną Zbigniewa Gałęzkiego, numer PESEL 61101912490 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bogdana Woźniaka. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Tadeusza Kamińskiego, nr licencji 39. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszenia w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia. Zgłoszenia należy przesłać do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Łódź, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 218/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50201

Dodano: 2018-11-16 10:28:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Gałęzki Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50201. Gałęzki Zbigniew. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 332/18, XIV GUp 218/18. [BMSiG-49802/2018] XIV GU 332/18 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 października 2018 roku ogłosił upadłość likwidacyjną Zbigniewa Gałęzkiego, numer PESEL 61101912490 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bogdana Woźniaka. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Tadeusza Kamińskiego, nr licencji 39. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszenia w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia. Zgłoszenia należy przesłać do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Łódź, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 218/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50201

Dodano: 2018-11-16 10:28:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Burczyk Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-10-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50202. Burczyk Dariusz. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 663/18, VI GUp 205/18/M. [BMSiG-49943/2018] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 30 października 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VI GU 663/18, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Dariusza Burczyk, nieprowadzącego działalności gospodarczej, zamieszkałego w Gdańsku przy ul. Żuławskiej 12/1, PESEL: 75031803191; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeśli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Anny Morawskiej; V. wyznaczyć syndyka w osobie Dominiki Bączek (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 921); VI. jako podstawę jurysdykcji sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie to ma charakter główny. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt VI GUp 205/18/M. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50202

Dodano: 2018-11-16 10:29:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Burczyk Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50202. Burczyk Dariusz. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 663/18, VI GUp 205/18/M. [BMSiG-49943/2018] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 30 października 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VI GU 663/18, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Dariusza Burczyk, nieprowadzącego działalności gospodarczej, zamieszkałego w Gdańsku przy ul. Żuławskiej 12/1, PESEL: 75031803191; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeśli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Anny Morawskiej; V. wyznaczyć syndyka w osobie Dominiki Bączek (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 921); VI. jako podstawę jurysdykcji sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie to ma charakter główny. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt VI GUp 205/18/M. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50202

Dodano: 2018-11-16 10:29:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Gąsior Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2018-11-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50203. Gąsior Grażyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 752/18, VIII GUp 508/18. [BMSiG-50068/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 7.11.2018 r., sygn. akt: VIII GU 752/18 Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Grażyny Gąsior (PESEL 73030401761), zamieszkałej pod adresem: Szynwałd 323A, 33-158, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Macieja Rejzerewicza; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości Jakuba Wita Taborskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 998; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015\848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 508/18. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50203

Dodano: 2018-11-16 10:31:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Gąsior Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50203. Gąsior Grażyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 752/18, VIII GUp 508/18. [BMSiG-50068/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 7.11.2018 r., sygn. akt: VIII GU 752/18 Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Grażyny Gąsior (PESEL 73030401761), zamieszkałej pod adresem: Szynwałd 323A, 33-158, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Macieja Rejzerewicza; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości Jakuba Wita Taborskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 998; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015\848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 508/18. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50203

Dodano: 2018-11-16 10:31:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Gąsior Janusz w upadłości likwidacyjnej

2018-11-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50204. Gąsior Janusz. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 753/18, VIII GUp 507/18. [BMSiG-50051/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 7.11.2018 r., sygn. akt: VIII GU 753/18 Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Janusza Gąsiora (PESEL 71051805432), zamieszkałego pod adresem: Szynwałd 323A 33-158, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Macieja Rejzerewicza; V. wyznaczyć na syndyka masy upadłości Jakuba Wita Taborskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 998; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015\848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 507/18. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50204

Dodano: 2018-11-16 10:32:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Gąsior Janusz w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50204. Gąsior Janusz. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 753/18, VIII GUp 507/18. [BMSiG-50051/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 7.11.2018 r., sygn. akt: VIII GU 753/18 Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Janusza Gąsiora (PESEL 71051805432), zamieszkałego pod adresem: Szynwałd 323A 33-158, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Macieja Rejzerewicza; V. wyznaczyć na syndyka masy upadłości Jakuba Wita Taborskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 998; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015\848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 507/18. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50204

Dodano: 2018-11-16 10:32:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Gębicka Dorota w upadłości likwidacyjnej

2018-11-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50205. Gębicka Dorota. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 175/18, V GUp „of’ 141/18. [BMSiG-50001/2018] Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 7 listopada 2018 r. (sygn. akt V GU „ of” 175/18): I. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Doroty Gębickiej, zamieszkałej ul. Osińskiego 6/22, 10-011 Olsztyn, PESEL 68122301845, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. na sędziego komisarza wyznaczył Sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie - Pawła Rynko V. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Antoniego Paciorkowskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 141/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50205

Dodano: 2018-11-16 10:33:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Gębicka Dorota w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50205. Gębicka Dorota. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 175/18, V GUp „of’ 141/18. [BMSiG-50001/2018] Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 7 listopada 2018 r. (sygn. akt V GU „ of” 175/18): I. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Doroty Gębickiej, zamieszkałej ul. Osińskiego 6/22, 10-011 Olsztyn, PESEL 68122301845, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. na sędziego komisarza wyznaczył Sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie - Pawła Rynko V. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Antoniego Paciorkowskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 141/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50205

Dodano: 2018-11-16 10:33:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Głowacki Rafał w upadłości likwidacyjnej

2018-10-31 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50206. Głowacki Rafał. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 612/18/2, X GUp 166/18/2. [BMSiG-49953/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 31 października 2018 r., sygn. akt X GU 612/18/2, ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika Rafała Głowackiego zamieszkałego w Katowicach (40-228), ul. 1 Maja 53D/4, posiadającego nr PESEL: 88102710933, jako osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Marzenę Praską, a na syndyka masy upadłości Jacka Nowaka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 399. Sprawa po ogłoszeniu upadłości prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 166/18/2. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia Sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do sygn. akt X GUp 166/18/2. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 1 miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je na adres jak wyżej, pod rygorem utraty prawa powoływania się w postępowaniu upadłościowym. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego rozporządzenia nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50206

Dodano: 2018-11-16 10:34:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Głowacki Rafał w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50206. Głowacki Rafał. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 612/18/2, X GUp 166/18/2. [BMSiG-49953/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 31 października 2018 r., sygn. akt X GU 612/18/2, ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika Rafała Głowackiego zamieszkałego w Katowicach (40-228), ul. 1 Maja 53D/4, posiadającego nr PESEL: 88102710933, jako osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Marzenę Praską, a na syndyka masy upadłości Jacka Nowaka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 399. Sprawa po ogłoszeniu upadłości prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 166/18/2. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia Sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do sygn. akt X GUp 166/18/2. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 1 miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je na adres jak wyżej, pod rygorem utraty prawa powoływania się w postępowaniu upadłościowym. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego rozporządzenia nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50206

Dodano: 2018-11-16 10:34:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Grabkowska Izabela, Grabkowski Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-11-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50207. Grabkowska Izabela, Grabkowski Piotr. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 142/18, V GUp „of” 139/18. [BMSiG-50075/2018] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 7 listopada 2018 r. (sygn. akt V GU „of” 142/18): 1. Ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Izabeli Grabkowskiej, zamieszkałej: ul. Błękitna 15, 11-042 Jonkowo, PESEL 82120402261, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. 2. Ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Piotra Grabkowskiego, zamieszkałego: ul. Błękitna 15, 11-042 Jonkowo, PESEL 83011303052, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. 3. Wezwał wierzycieli upadłych wskazanych w pkt I i II do zgłaszania Sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 4. Wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłych wskazanych w pkt I i II, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. 5. Na Sędziego komisarza wyznaczył asesora Sądu Rejonowego w Olsztynie Roberta Romanowskiego. 6. Na syndyka upadłości wyznaczył Pana Radosława Matysa. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 139/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50207

Dodano: 2018-11-16 10:35:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Grabkowska Izabela, Grabkowski Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50207. Grabkowska Izabela, Grabkowski Piotr. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 142/18, V GUp „of” 139/18. [BMSiG-50075/2018] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 7 listopada 2018 r. (sygn. akt V GU „of” 142/18): 1. Ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Izabeli Grabkowskiej, zamieszkałej: ul. Błękitna 15, 11-042 Jonkowo, PESEL 82120402261, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. 2. Ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Piotra Grabkowskiego, zamieszkałego: ul. Błękitna 15, 11-042 Jonkowo, PESEL 83011303052, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. 3. Wezwał wierzycieli upadłych wskazanych w pkt I i II do zgłaszania Sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 4. Wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłych wskazanych w pkt I i II, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. 5. Na Sędziego komisarza wyznaczył asesora Sądu Rejonowego w Olsztynie Roberta Romanowskiego. 6. Na syndyka upadłości wyznaczył Pana Radosława Matysa. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 139/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50207

Dodano: 2018-11-16 10:35:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Imiołek Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-11-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50208. Imiołek Agnieszka. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 312/18, VIII GUp 510/18. [BMSiG-50081/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8.11.2018 r., sygn. akt: VIII GU 312/18 Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Agnieszki Imiołek (NR PESEL: 91052303968), zamieszkałej pod adresem: os. Piastów 41/108, 31-625 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Janusza Płocha; V. wyznaczyć na syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Szarańca - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 31; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015\848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 510/18. Pouczenie co do pkt VI: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50208

Dodano: 2018-11-16 10:36:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Imiołek Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50208. Imiołek Agnieszka. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 312/18, VIII GUp 510/18. [BMSiG-50081/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8.11.2018 r., sygn. akt: VIII GU 312/18 Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Agnieszki Imiołek (NR PESEL: 91052303968), zamieszkałej pod adresem: os. Piastów 41/108, 31-625 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Janusza Płocha; V. wyznaczyć na syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Szarańca - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 31; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015\848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 510/18. Pouczenie co do pkt VI: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50208

Dodano: 2018-11-16 10:37:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Jaworski Henryk w upadłości likwidacyjnej

2018-10-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50209. Jaworski Henryk. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 196/18 „of”, VI GUp 159/18 „of”. [BMSiG-49960/2018] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 17 października 2018 r. - sygn. akt VI GU 196/18 „of” - została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Henryka Jaworskiego - numer PESEL 57102906615, zamieszkałego: ul. Damrota 11/9, 43-300 Bielsko-Biała, obejmującą likwidację majątku upadłego. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Mirosławę Huczek. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Piotra Lenera, nr licencji 61. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w MSiG, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała, w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 159/18 „of”. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50209

Dodano: 2018-11-16 10:38:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Jaworski Henryk w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50209. Jaworski Henryk. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 196/18 „of”, VI GUp 159/18 „of”. [BMSiG-49960/2018] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 17 października 2018 r. - sygn. akt VI GU 196/18 „of” - została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Henryka Jaworskiego - numer PESEL 57102906615, zamieszkałego: ul. Damrota 11/9, 43-300 Bielsko-Biała, obejmującą likwidację majątku upadłego. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Mirosławę Huczek. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Piotra Lenera, nr licencji 61. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w MSiG, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała, w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 159/18 „of”. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50209

Dodano: 2018-11-16 10:38:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kardasz Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2018-10-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50210. Kardasz Tadeusz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 584/18, VIII GUp 451/18. [BMSiG-50018/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 9 października 2018 r., sygn. akt: (VIII GU 584/18) ogłoszono upadłość dłużnika: Tadeusza Kardasza (PESEL 67060507971), zamieszkałego pod adresem: ul. Lwowska 37/1, 34-100 Wadowice, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego Komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Na Sędziego Komisarza wyznaczono: SSR Bartosza Suchmiela. Na syndyka masy upadłości wyznaczono: Jakuba Taborskiego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 451/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50210

Dodano: 2018-11-16 10:39:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kardasz Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50210. Kardasz Tadeusz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 584/18, VIII GUp 451/18. [BMSiG-50018/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 9 października 2018 r., sygn. akt: (VIII GU 584/18) ogłoszono upadłość dłużnika: Tadeusza Kardasza (PESEL 67060507971), zamieszkałego pod adresem: ul. Lwowska 37/1, 34-100 Wadowice, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego Komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Na Sędziego Komisarza wyznaczono: SSR Bartosza Suchmiela. Na syndyka masy upadłości wyznaczono: Jakuba Taborskiego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 451/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50210

Dodano: 2018-11-16 10:39:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Kłosek Gerard w upadłości likwidacyjnej

2018-11-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50211. Kłosek Gerard. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 398/18, XII GUp 345/18. [BMSiG-49938/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 9 listopada 2018 r., sygn. akt XII GU 398/18, ogłosił upadłość dłużnika Gerarda Kłoska (Kłosek), zamieszkałego w Raciborzu, numer PESEL 59032923117, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Stanisława Żyrka oraz syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Stępniewskiego (lic. 802) Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować pod sygn. akt XII GUp 345/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50211

Dodano: 2018-11-16 10:40:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Kłosek Gerard w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50211. Kłosek Gerard. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 398/18, XII GUp 345/18. [BMSiG-49938/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 9 listopada 2018 r., sygn. akt XII GU 398/18, ogłosił upadłość dłużnika Gerarda Kłoska (Kłosek), zamieszkałego w Raciborzu, numer PESEL 59032923117, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Stanisława Żyrka oraz syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Stępniewskiego (lic. 802) Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować pod sygn. akt XII GUp 345/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50211

Dodano: 2018-11-16 10:40:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kolecka Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-11-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50212. Kolecka Elżbieta. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 764/18, VIII GUp 509/18. [BMSiG-50055/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 7.11.2018 r. sygn. akt: VIII GU 764/18 Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Elżbiety Koleckiej (PESEL 51081216064), zamieszkałej pod adresem: ulica Królowej Jadwigi 21/36, 33-300 Nowy Sącz, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Macieja Rejzerewicza; V. wyznaczyć na syndyka masy upadłości Macieja Knopka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1140; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015\848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 509/18. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50212

Dodano: 2018-11-16 10:41:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kolecka Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50212. Kolecka Elżbieta. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 764/18, VIII GUp 509/18. [BMSiG-50055/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 7.11.2018 r. sygn. akt: VIII GU 764/18 Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Elżbiety Koleckiej (PESEL 51081216064), zamieszkałej pod adresem: ulica Królowej Jadwigi 21/36, 33-300 Nowy Sącz, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Macieja Rejzerewicza; V. wyznaczyć na syndyka masy upadłości Macieja Knopka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1140; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015\848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 509/18. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50212

Dodano: 2018-11-16 10:42:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Korkus Renata w upadłości likwidacyjnej

2018-11-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50213. Korkus Renata. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 108/18, VIII GUp 56/18 [BMSiG-49968/2018] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 5 listopada 2018 roku, sygn. akt VIII GU 108/18, ogłosił upadłość Renaty Korkus - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 72090203188, zamieszkałej: 42-200 Częstochowa, ul. Wspólna 7a. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckiej i syndyka w osobie Anny Majcherkiewicz - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 404. Wzywa się wierzycieli Renaty Korkus do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 56/18. Podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50213

Dodano: 2018-11-16 10:43:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Korkus Renata w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50213. Korkus Renata. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 108/18, VIII GUp 56/18 [BMSiG-49968/2018] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 5 listopada 2018 roku, sygn. akt VIII GU 108/18, ogłosił upadłość Renaty Korkus - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 72090203188, zamieszkałej: 42-200 Częstochowa, ul. Wspólna 7a. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckiej i syndyka w osobie Anny Majcherkiewicz - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 404. Wzywa się wierzycieli Renaty Korkus do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 56/18. Podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50213

Dodano: 2018-11-16 10:43:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Kosztyła Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2018-11-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50214. Kosztyła Mirosław. Sąd Rejonowyw w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 87/18, V GUp 95/18. [BMSiG-49952/2018] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 8 listopada 2018 r., sygn. akt V GU 87/18 została ogłoszona upadłość Mirosława Kosztyła, zamieszkałego w miejscowości Czarnylas 63, 63-421 Przygocice (faktyczne miejsce pobytu ul. Wołowska 32/1, 59-330 Ścinawa), PESEL 75032605532, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Edyty Zaczkowskiej, oraz syndyka w osobie Włodzimierza Amborskiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica, podając sygn. akt V GUp 95/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50214

Dodano: 2018-11-16 10:44:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Kosztyła Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50214. Kosztyła Mirosław. Sąd Rejonowyw w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 87/18, V GUp 95/18. [BMSiG-49952/2018] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 8 listopada 2018 r., sygn. akt V GU 87/18 została ogłoszona upadłość Mirosława Kosztyła, zamieszkałego w miejscowości Czarnylas 63, 63-421 Przygocice (faktyczne miejsce pobytu ul. Wołowska 32/1, 59-330 Ścinawa), PESEL 75032605532, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Edyty Zaczkowskiej, oraz syndyka w osobie Włodzimierza Amborskiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica, podając sygn. akt V GUp 95/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50214

Dodano: 2018-11-16 10:44:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Kupidura Jan w upadłości likwidacyjnej

2018-10-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50215. Kupidura Jan. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 268/18, V GUp 284/18. [BMSiG-49994/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 października 2018 roku, sygn. akt V GU 268/18, ogłosił upadłość dłużnika Jana Kupidury, nr PESEL 35120703313, zamieszkałego: 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Koszycka 23; określił, że upadły Jan Kupidura jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Adama Zawrzykraja, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 836; wezwał wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postepowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r., nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego rozporządzenia. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 284/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50215

Dodano: 2018-11-16 10:46:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Kupidura Jan w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50215. Kupidura Jan. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 268/18, V GUp 284/18. [BMSiG-49994/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 października 2018 roku, sygn. akt V GU 268/18, ogłosił upadłość dłużnika Jana Kupidury, nr PESEL 35120703313, zamieszkałego: 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Koszycka 23; określił, że upadły Jan Kupidura jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Adama Zawrzykraja, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 836; wezwał wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postepowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r., nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego rozporządzenia. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 284/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50215

Dodano: 2018-11-16 10:47:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Kurek Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-11-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50216. Kurek Mariusz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 318/18, V GUp 288/18. [BMSiG-49855/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 listopada 2018 roku ogłosił upadłość dłużniczka Mariusza Kurek, nr PESEL 88030503573, zamieszkałego w Kielcach przy ul. Mazurskiej 68/103; określił, że upadły Mariusz Kurek jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej, sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Artura Fijałkowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 970; wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenie osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, co do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienie o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygnaturą V GUp 288/18 (V GU 318/18). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50216

Dodano: 2018-11-16 10:48:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Kurek Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50216. Kurek Mariusz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 318/18, V GUp 288/18. [BMSiG-49855/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 listopada 2018 roku ogłosił upadłość dłużniczka Mariusza Kurek, nr PESEL 88030503573, zamieszkałego w Kielcach przy ul. Mazurskiej 68/103; określił, że upadły Mariusz Kurek jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej, sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Artura Fijałkowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 970; wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenie osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, co do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienie o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygnaturą V GUp 288/18 (V GU 318/18). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50216

Dodano: 2018-11-16 10:48:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Kuznecka Jolanta Alicja w upadłości likwidacyjnej

2018-11-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50217. Kuznecka Jolanta Alicja. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 149/18. [BMSiG-49963/2018] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 listopada 2018 r., sygn. akt VGU 149/18 ogłosił upadłość Jolanty Alicji Kuzneckiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 59051810223, zamieszkałej w Płocku przy ulicy Szarych Szeregów 37 m. 18. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Lewandowskiej-Myczki i syndyka w osobie Piotra Kubery (nr licencji 796). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt VGU 149/18. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą – w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50217

Dodano: 2018-11-16 10:49:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Kuznecka Jolanta Alicja w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50217. Kuznecka Jolanta Alicja. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 149/18. [BMSiG-49963/2018] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 listopada 2018 r., sygn. akt VGU 149/18 ogłosił upadłość Jolanty Alicji Kuzneckiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 59051810223, zamieszkałej w Płocku przy ulicy Szarych Szeregów 37 m. 18. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Lewandowskiej-Myczki i syndyka w osobie Piotra Kubery (nr licencji 796). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt VGU 149/18. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą – w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50217

Dodano: 2018-11-16 10:49:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Leśniak Romuald w upadłości likwidacyjnej

2018-11-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50218. Leśniak Romuald. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 156/18. [BMSiG-50043/2018] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 listopada 2018 roku, sygn. akt VI GU 156/18, ogłosił upadłość Romualda Leśniaka, zamieszkałego przy ul. Ratuszowej 4/11, 58-300 Wałbrzych, PESEL 55072718852, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację jej majątku, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Łukasza Kozakiewicza, oraz syndyka masy upadłości w osobie Grzegorza Wichrowskiego (nr licencji 936). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50218

Dodano: 2018-11-16 10:50:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Leśniak Romuald w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50218. Leśniak Romuald. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 156/18. [BMSiG-50043/2018] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 listopada 2018 roku, sygn. akt VI GU 156/18, ogłosił upadłość Romualda Leśniaka, zamieszkałego przy ul. Ratuszowej 4/11, 58-300 Wałbrzych, PESEL 55072718852, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację jej majątku, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Łukasza Kozakiewicza, oraz syndyka masy upadłości w osobie Grzegorza Wichrowskiego (nr licencji 936). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50218

Dodano: 2018-11-16 10:50:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Lipecki Radosław w upadłości likwidacyjnej

2018-11-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50220. Lipecki Radosław. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 199/18, XII GUp 338/18. [BMSiG-50016/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 listopada 2018 r., sygn. akt XII GU 199/18, ogłosił upadłość dłużnika Radosława Lipeckiego - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Knurowie, PESEL 75103008358. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Stanisława Żyrka, a syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Sularza (nr licencji 901). Wzywa się wszystkich wierzycieli upadłego do zgłaszania Sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach ze wskazaniem sygn. akt XII GUp 338/18. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Informuje się także, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50220

Dodano: 2018-11-16 10:51:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Lipecki Radosław w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50220. Lipecki Radosław. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 199/18, XII GUp 338/18. [BMSiG-50016/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 listopada 2018 r., sygn. akt XII GU 199/18, ogłosił upadłość dłużnika Radosława Lipeckiego - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Knurowie, PESEL 75103008358. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Stanisława Żyrka, a syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Sularza (nr licencji 901). Wzywa się wszystkich wierzycieli upadłego do zgłaszania Sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach ze wskazaniem sygn. akt XII GUp 338/18. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Informuje się także, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50220

Dodano: 2018-11-16 10:51:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Majchrzak Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-11-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50221. Majchrzak Dariusz. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 219/18. [BMSiG-49966/2018] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy postanowieniem z dnia 7 listopada 2018 r., sygn. akt V GU 219/18, ogłosił upadłość Dariusza Majchrzaka – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 66032315617, zamieszkałego w Płocku przy ulicy Dąbrówki 3 m. 21. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kowalskiej oraz syndyka w osobie Anny Kubera (nr licencji 482). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt VGU 219/18. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r.; Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą – w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50221

Dodano: 2018-11-16 10:52:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Majchrzak Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50221. Majchrzak Dariusz. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 219/18. [BMSiG-49966/2018] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy postanowieniem z dnia 7 listopada 2018 r., sygn. akt V GU 219/18, ogłosił upadłość Dariusza Majchrzaka – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 66032315617, zamieszkałego w Płocku przy ulicy Dąbrówki 3 m. 21. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kowalskiej oraz syndyka w osobie Anny Kubera (nr licencji 482). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt VGU 219/18. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r.; Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą – w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50221

Dodano: 2018-11-16 10:52:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Mroczkowska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-10-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50222. Mroczkowska Katarzyna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 305/18 of, VIII GUp 210/18 of. [BMSiG-49819/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 26 października 2018 r., sygn. akt VIII GU 305/18 of, ogłosił upadłość Katarzyny Mroczkowskiej, numer PESEL 75010703186, zamieszkałej we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Kurnickiego i syndyka masy upadłości w osobie Magdaleny Czyszczoń (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 869). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r. - Dz. U. poz. 2344, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 210/18 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie zostały zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50222

Dodano: 2018-11-16 10:53:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Mroczkowska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50222. Mroczkowska Katarzyna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 305/18 of, VIII GUp 210/18 of. [BMSiG-49819/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 26 października 2018 r., sygn. akt VIII GU 305/18 of, ogłosił upadłość Katarzyny Mroczkowskiej, numer PESEL 75010703186, zamieszkałej we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Kurnickiego i syndyka masy upadłości w osobie Magdaleny Czyszczoń (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 869). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r. - Dz. U. poz. 2344, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 210/18 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie zostały zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50222

Dodano: 2018-11-16 10:53:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Olender Damian w upadłości likwidacyjnej

2018-10-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50223. Olender Damian. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 535/18 of, VIII GUp 209/18 of. [BMSiG-49825/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 26 października 2018 r., sygn. akt VIII GU 535/18 of, ogłosił upadłość Damiana Olendra, numer PESEL 76042113772, zamieszkałego we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Kurnickiego i syndyka masy upadłości w osobie Magdaleny Czyszczoń (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 869). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r. - Dz. U. poz. 2344, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 209/18 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie zostały zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50223

Dodano: 2018-11-16 10:55:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Olender Damian w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50223. Olender Damian. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 535/18 of, VIII GUp 209/18 of. [BMSiG-49825/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 26 października 2018 r., sygn. akt VIII GU 535/18 of, ogłosił upadłość Damiana Olendra, numer PESEL 76042113772, zamieszkałego we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Kurnickiego i syndyka masy upadłości w osobie Magdaleny Czyszczoń (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 869). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r. - Dz. U. poz. 2344, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 209/18 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie zostały zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50223

Dodano: 2018-11-16 10:55:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Olszewska Renata w upadłości likwidacyjnej

2018-11-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50224. Olszewska Renata. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 654/18, XI GUp 286/18. [BMSiG-49801/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 listopada 2018 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 654/18 ogłosił upadłość dłużniczki Renaty Olszewskiej, nr PESEL: 61060205365; zamieszkałej w Koninie osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 286/18. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Ireny Flotyńskiej. Wyznaczono Syndyka w osobie Karoliny Nowackiej. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50224

Dodano: 2018-11-16 10:56:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Olszewska Renata w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50224. Olszewska Renata. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 654/18, XI GUp 286/18. [BMSiG-49801/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 listopada 2018 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 654/18 ogłosił upadłość dłużniczki Renaty Olszewskiej, nr PESEL: 61060205365; zamieszkałej w Koninie osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 286/18. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Ireny Flotyńskiej. Wyznaczono Syndyka w osobie Karoliny Nowackiej. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50224

Dodano: 2018-11-16 10:56:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Ostaszewska Dorota w upadłości likwidacyjnej

2018-11-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50225. Ostaszewska Dorota. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 532/18, XII GUp 344/18. [BMSiG-49942/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 8 listopada 2018 roku (sygn. akt XII GU 532/18) została ogłoszona upadłość dłużniczki Doroty Ostaszewskiej (Ostaszewska) zamieszkałej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Ogrodowej 11, PESEL: 64022108663, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe obejmować będzie likwidację majątku upadłego. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Stanisława Żyrka. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anety Brachaczek (lic. 695). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XII GUp 344/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50225

Dodano: 2018-11-16 10:57:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Ostaszewska Dorota w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50225. Ostaszewska Dorota. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 532/18, XII GUp 344/18. [BMSiG-49942/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 8 listopada 2018 roku (sygn. akt XII GU 532/18) została ogłoszona upadłość dłużniczki Doroty Ostaszewskiej (Ostaszewska) zamieszkałej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Ogrodowej 11, PESEL: 64022108663, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe obejmować będzie likwidację majątku upadłego. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Stanisława Żyrka. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anety Brachaczek (lic. 695). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XII GUp 344/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50225

Dodano: 2018-11-16 10:57:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Patan Beata w upadłości likwidacyjnej

2018-10-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50226. Patan Beata. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 623/18, XI GUp 275/18. [BMSiG-49913/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 października 2018 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 623/18 ogłosił upadłość dłużnika Beata Patan (PESEL: 66011702885), zam. w Kuślinie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 275/18. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysław Nowacki, Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Piotra Orłowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1016. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50226

Dodano: 2018-11-16 10:58:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Patan Beata w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50226. Patan Beata. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 623/18, XI GUp 275/18. [BMSiG-49913/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 października 2018 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 623/18 ogłosił upadłość dłużnika Beata Patan (PESEL: 66011702885), zam. w Kuślinie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 275/18. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysław Nowacki, Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Piotra Orłowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1016. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50226

Dodano: 2018-11-16 10:58:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Popiński Włodzimierz Henryk w upadłości likwidacyjnej

2018-10-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50227. Popiński Włodzimierz Henryk. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XIV GU 374/18, GUp 217/18. [BMSiG-49958/2018] Sygn.akt XIV GU 374/18 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 października 2018 roku ogłosił upadłość Włodzimierza Henryka Popińskiego, nr PESEL 58040503256, zamieszkałego w Łodzi przy ulicy Śląskiej 158, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszkę Bujnowicz-Tomaszewską, na Na syndyka masy upadłości wyznaczono Grzegorza Przysieckiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 280. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy - sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn, akt XIV GUp 217/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50227

Dodano: 2018-11-16 10:59:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Popiński Włodzimierz Henryk w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50227. Popiński Włodzimierz Henryk. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XIV GU 374/18, GUp 217/18. [BMSiG-49958/2018] Sygn.akt XIV GU 374/18 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 października 2018 roku ogłosił upadłość Włodzimierza Henryka Popińskiego, nr PESEL 58040503256, zamieszkałego w Łodzi przy ulicy Śląskiej 158, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszkę Bujnowicz-Tomaszewską, na Na syndyka masy upadłości wyznaczono Grzegorza Przysieckiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 280. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy - sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn, akt XIV GUp 217/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50227

Dodano: 2018-11-16 10:59:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Porębna Paulina w upadłości likwidacyjnej

2018-11-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50228. Porębna Paulina. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 574/18, VIII GUp 513/18. [BMSiG-50077/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8 listopada 2018 r., sygn. akt: (VIII GU 574/18) postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Pauliny Porębnej (PESEL 91061208289), zamieszkałej pod adresem: ul. Kluczewska 88, 32-329 Bolesław, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie SRR Barbarę Felę; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Mitręgi - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 75; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015\848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 513/18. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50228

Dodano: 2018-11-16 11:01:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Porębna Paulina w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50228. Porębna Paulina. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 574/18, VIII GUp 513/18. [BMSiG-50077/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8 listopada 2018 r., sygn. akt: (VIII GU 574/18) postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Pauliny Porębnej (PESEL 91061208289), zamieszkałej pod adresem: ul. Kluczewska 88, 32-329 Bolesław, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie SRR Barbarę Felę; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Mitręgi - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 75; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015\848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 513/18. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50228

Dodano: 2018-11-16 11:01:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Stawicka Wiesława w upadłości likwidacyjnej

2018-11-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50230. Stawicka Wiesława. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 96/18. [BMSiG-49976/2018] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy postanowieniem z dnia 8 listopada 2018 r., sygn. akt VGU 96/18, ogłosił upadłość Wiesławy Stawickiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 57031107864, zamieszkałej w Płocku, przy ulicy Sucharskiego 3 m. 47. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Lewandowskiej-Myczki oraz syndyka w osobie Anny Kubera (nr licencji 482). Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt VGU 96/18. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r.; Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50230

Dodano: 2018-11-16 11:02:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Stawicka Wiesława w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50230. Stawicka Wiesława. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 96/18. [BMSiG-49976/2018] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy postanowieniem z dnia 8 listopada 2018 r., sygn. akt VGU 96/18, ogłosił upadłość Wiesławy Stawickiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 57031107864, zamieszkałej w Płocku, przy ulicy Sucharskiego 3 m. 47. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Lewandowskiej-Myczki oraz syndyka w osobie Anny Kubera (nr licencji 482). Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt VGU 96/18. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r.; Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50230

Dodano: 2018-11-16 11:02:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Szywała Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2018-10-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50231. Szywała Mirosław. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 482/17, VIII GUp 212/18. [BMSiG-49885/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26.10.2018 r., sygn. akt VIII GU 482/17, ogłosił upadłość Mirosława Szywały (numer PESEL: 59020615536), zamieszkałego w Trzebnicy przy ul. Lipowej 4/4, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Mądrego i syndyka w osobie Michała Mojki (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 526). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2171), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 212/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoby te mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50231

Dodano: 2018-11-16 11:03:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Szywała Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50231. Szywała Mirosław. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 482/17, VIII GUp 212/18. [BMSiG-49885/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26.10.2018 r., sygn. akt VIII GU 482/17, ogłosił upadłość Mirosława Szywały (numer PESEL: 59020615536), zamieszkałego w Trzebnicy przy ul. Lipowej 4/4, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Mądrego i syndyka w osobie Michała Mojki (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 526). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2171), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 212/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoby te mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50231

Dodano: 2018-11-16 11:03:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Ślusarczyk Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2018-11-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50232. Ślusarczyk Mirosław. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 762/18, VIII GUp 505/18. [BMSiG-50070/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 7.11.2018 r., sygn. akt: VIII GU 762/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Mirosława Ślusarczyk (PESEL 73032017715), zamieszkałego pod adresem: ul. Długa 6, 32-329 Ujków Nowy, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Macieja Rejzerewicza; V. wyznaczyć na syndyka masy upadłości Roberta Lasaka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1135; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015\848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 505/18. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50232

Dodano: 2018-11-16 11:04:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Ślusarczyk Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50232. Ślusarczyk Mirosław. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 762/18, VIII GUp 505/18. [BMSiG-50070/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 7.11.2018 r., sygn. akt: VIII GU 762/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Mirosława Ślusarczyk (PESEL 73032017715), zamieszkałego pod adresem: ul. Długa 6, 32-329 Ujków Nowy, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Macieja Rejzerewicza; V. wyznaczyć na syndyka masy upadłości Roberta Lasaka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1135; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015\848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 505/18. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50232

Dodano: 2018-11-16 11:04:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Winiarz Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-11-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50233. Winiarz Piotr. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 717/18, VIII GUp 504/18. [BMSiG-50073/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 7.11.2018 r., sygn. akt: VIII GU 717/18 Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Piotra Winiarza (PESEL 71092702336), zamieszkałego pod adresem: ulica Jana Palacha 7/40, 31-325 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Macieja Rejzerewicza; V. wyznaczyć na syndyka masy upadłości Roberta Lasaka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1135; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015\848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 504/18. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50233

Dodano: 2018-11-16 11:05:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Winiarz Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50233. Winiarz Piotr. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 717/18, VIII GUp 504/18. [BMSiG-50073/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 7.11.2018 r., sygn. akt: VIII GU 717/18 Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Piotra Winiarza (PESEL 71092702336), zamieszkałego pod adresem: ulica Jana Palacha 7/40, 31-325 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Macieja Rejzerewicza; V. wyznaczyć na syndyka masy upadłości Roberta Lasaka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1135; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015\848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 504/18. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50233

Dodano: 2018-11-16 11:05:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Bobeła Edyta w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50234. Bobeła Edyta. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 78/18 of, V GUp 92/18. [BMSiG-50107/2018] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 18.10.2018 r., sygn. akt V GU 78/18 of: - ogłoszono upadłość Edyty Bobeła, zamieszkałej w Świerzawie 59-540, przy ul. Piasta 13/1; PESEL 71091308403, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującej likwidację jej majątku, - wezwano wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, licząc od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, - wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Waldemara Bochenka, oraz syndyka masy upadłości w mojej osobie (nr licencji 195), - stwierdzono, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłych, aby w terminie jednego miesiąca, licząc od daty ukazania się obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o ogłoszeniu upadłości, zgłosili swoje wierzytelności na piśmie, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, Sędziemu komisarzowi pod adresem: Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica, z podaniem sygnatury akt V GUp 92/18. Zbigniew Krajewski licencja nr 195 MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50234

Dodano: 2018-11-16 11:07:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Bobeła Edyta w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50234. Bobeła Edyta. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 78/18 of, V GUp 92/18. [BMSiG-50107/2018] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 18.10.2018 r., sygn. akt V GU 78/18 of: - ogłoszono upadłość Edyty Bobeła, zamieszkałej w Świerzawie 59-540, przy ul. Piasta 13/1; PESEL 71091308403, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującej likwidację jej majątku, - wezwano wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, licząc od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, - wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Waldemara Bochenka, oraz syndyka masy upadłości w mojej osobie (nr licencji 195), - stwierdzono, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłych, aby w terminie jednego miesiąca, licząc od daty ukazania się obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o ogłoszeniu upadłości, zgłosili swoje wierzytelności na piśmie, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, Sędziemu komisarzowi pod adresem: Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica, z podaniem sygnatury akt V GUp 92/18. Zbigniew Krajewski licencja nr 195 MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50234

Dodano: 2018-11-16 11:07:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Wanat Maria w upadłości likwidacyjnej

2018-10-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50235. Wanat Maria. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 411/18, V GUp 347/18. [BMSiG-49997/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 30 października 2018 r. w sprawie V GU 411/18 ogłosił w trybie art. 4911 i nast. ustawy Prawo upadłościowe upadłość MARII WANAT, zam. Pstrągówka (PESEL 53092306680) jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, które przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Sądowym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na Sędziego Komisarza wyznaczono SSR Jerzego Młynarskiego, na syndyka wyznaczono Piotra Helińskiego (Biuro Syndyka, ul. Kapucyńska 7/3, 38-400 Krosno). Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy, Wydział V Gospodarczy w Rzeszowie, ul. Gen. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, podając sygnaturę akt V GUp 347/18. Zgłoszenie powinno odpowiadać warunkom formalnym określonym w art. 239-240 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50235

Dodano: 2018-11-16 11:08:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Wanat Maria w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50235. Wanat Maria. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 411/18, V GUp 347/18. [BMSiG-49997/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 30 października 2018 r. w sprawie V GU 411/18 ogłosił w trybie art. 4911 i nast. ustawy Prawo upadłościowe upadłość MARII WANAT, zam. Pstrągówka (PESEL 53092306680) jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, które przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Sądowym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na Sędziego Komisarza wyznaczono SSR Jerzego Młynarskiego, na syndyka wyznaczono Piotra Helińskiego (Biuro Syndyka, ul. Kapucyńska 7/3, 38-400 Krosno). Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy, Wydział V Gospodarczy w Rzeszowie, ul. Gen. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, podając sygnaturę akt V GUp 347/18. Zgłoszenie powinno odpowiadać warunkom formalnym określonym w art. 239-240 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50235

Dodano: 2018-11-16 11:08:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Zielińska Wanda w upadłości likwidacyjnej

2018-11-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50236. Zielińska Wanda. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1665/18, X GUp 963/18. [BMSiG-49996/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1665/18, X GUp 963/18 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 listopada 2018 r., sygn. akt X GU 1665/18, ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: WANDY ZIELIŃSKIEJ, zamieszkałej w Warszawie przy ulicy Krasińskiego 20 m. 256 (kod pocztowy: 01-581), PESEL 72010600024. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt X GUp 963/18. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt: X GUp 963/18. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Danuty Kurkiewicz (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 124). Określono, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50236

Dodano: 2018-11-16 11:10:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Zielińska Wanda w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50236. Zielińska Wanda. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1665/18, X GUp 963/18. [BMSiG-49996/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1665/18, X GUp 963/18 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 listopada 2018 r., sygn. akt X GU 1665/18, ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: WANDY ZIELIŃSKIEJ, zamieszkałej w Warszawie przy ulicy Krasińskiego 20 m. 256 (kod pocztowy: 01-581), PESEL 72010600024. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt X GUp 963/18. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt: X GUp 963/18. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Danuty Kurkiewicz (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 124). Określono, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50236

Dodano: 2018-11-16 11:10:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wąsik Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-11-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50237. Wąsik Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1372/18, X GUp 959/18. [BMSiG-49877/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie o sygn. akt X GU 1372/18 ogłosił upadłość Piotra Wąsika, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Warszawie (kod pocztowy: 03-982) przy ul. Abrahama 2B m. 31 (PESEL: 60032903339), wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Grzechnika oraz syndyka w osobie Grzegorza Wichrowskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 936) i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 959/18. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zgłoszeń należy dokonywać na ręce Sędziego komisarza pod adresem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w dwóch egzemplarzach, odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, z podaniem sygn. akt X GUp 959/18. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50237

Dodano: 2018-11-16 11:12:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wąsik Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50237. Wąsik Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1372/18, X GUp 959/18. [BMSiG-49877/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie o sygn. akt X GU 1372/18 ogłosił upadłość Piotra Wąsika, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Warszawie (kod pocztowy: 03-982) przy ul. Abrahama 2B m. 31 (PESEL: 60032903339), wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Grzechnika oraz syndyka w osobie Grzegorza Wichrowskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 936) i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 959/18. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zgłoszeń należy dokonywać na ręce Sędziego komisarza pod adresem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w dwóch egzemplarzach, odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, z podaniem sygn. akt X GUp 959/18. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50237

Dodano: 2018-11-16 11:12:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Wypiór Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2018-10-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50238. Wypiór Grzegorz. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 98/18, VI GUp 92/18. [BMSiG-50050/2018] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 25 października 2018 roku, sygn. akt VI GU 98/18, ogłosił upadłość Grzegorza Wypióra, zamieszkałego przy ul. Dmowskiego 12/8, 58-300 Wałbrzych, PESEL 58070205953, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację jej majątku, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Magdaleny Kurpisz-Rybak, oraz syndyka masy upadłości w osobie Grzegorza Wichrowskiego (nr licencji 936). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 92/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50238

Dodano: 2018-11-16 11:13:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Wypiór Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50238. Wypiór Grzegorz. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 98/18, VI GUp 92/18. [BMSiG-50050/2018] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 25 października 2018 roku, sygn. akt VI GU 98/18, ogłosił upadłość Grzegorza Wypióra, zamieszkałego przy ul. Dmowskiego 12/8, 58-300 Wałbrzych, PESEL 58070205953, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację jej majątku, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Magdaleny Kurpisz-Rybak, oraz syndyka masy upadłości w osobie Grzegorza Wichrowskiego (nr licencji 936). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 92/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50238

Dodano: 2018-11-16 11:13:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Wyrwas Dorota w upadłości likwidacyjnej

2018-11-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50239. Wyrwas Dorota. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 147/18. [BMSiG-49964/2018] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 listopada 2018 r., sygn. akt VGU 147/18, ogłosił upadłość Doroty Wyrwas – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 83010308980, zamieszkałej w Płocku przy ulicy Armii Krajowej 5C m. 12. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Lewandowskiej-Myczki i syndyka w osobie Piotra Kubery (nr licencji 796). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt VGU 147/18. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą – w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50239

Dodano: 2018-11-16 11:14:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Wyrwas Dorota w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50239. Wyrwas Dorota. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 147/18. [BMSiG-49964/2018] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 listopada 2018 r., sygn. akt VGU 147/18, ogłosił upadłość Doroty Wyrwas – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 83010308980, zamieszkałej w Płocku przy ulicy Armii Krajowej 5C m. 12. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Lewandowskiej-Myczki i syndyka w osobie Piotra Kubery (nr licencji 796). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt VGU 147/18. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą – w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50239

Dodano: 2018-11-16 11:14:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

ANDERS COLLECTION Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50240. ANDERS COLLECTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Środzie Wielkopolskiej. KRS 0000468175. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 lipca 2013 r., sygn. akt XI GUp 129/15. [BMSiG-49897/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Przedsiębiorstwa ANDERS COLLECTION Spółka z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, sygnatura akt XI GUp 129/15 (nr KRS 0000468175), zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50240

Dodano: 2018-11-16 11:16:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Andrzejewski Paweł w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50241. Andrzejewski Paweł. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 475/18. [BMSiG-49971/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Pawła Andrzejewskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 63020500071, sygn. akt X GUp 475/18, syndyk w dniu 11.09.2018 r. złożył listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50241

Dodano: 2018-11-16 11:16:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Białek Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50242. Białek Łukasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 626/18. [BMSiG-50024/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Łukasza Białek, PESEL 83062405857, zamieszkałego w Zagościńcu przy ul. Amii Krajowej 23 (kod pocztowy: 05-200), prowadzonym pod sygn. akt X GUp 626/18, w dniu 9 października 2018 roku sporządzona została lista wierzytelności, a 18 października 2018 roku uzupełniająca lista wierzytelności, które może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50242

Dodano: 2018-11-16 11:17:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Brosdowska Joanna Teresa w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50243. Brosdowska Joanna Teresa. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 4/18. [BMSiG-49809/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Joanny Teresy Brosdowskiej - sygn. akt V GUp 4/18 - zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka masy upadłości uzupełniająca lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, i w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50243

Dodano: 2018-11-16 11:17:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

ARYS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50244. ARYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Pabianicach. KRS 0000386526. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 maja 2011 r., sygn. akt XIV GUp 130/17. [BMSiG-50071/2018] Sygn. akt XIV GUp 130/17 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi I uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym ARYS Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach. Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 112, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy może złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza zgodnie z art. 256 Pprawa upadłościowego i naprawczego (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 233 ze zm.) na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 130/17. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50244

Dodano: 2018-11-16 11:17:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Buchalska Joanna w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50245. Buchalska Joanna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 192/17. [BMSiG-50085/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Joanny Buchalskiej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 192/17 sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 6 sierpnia 2018 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10 i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nie odpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50245

Dodano: 2018-11-16 11:18:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Bujalski Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50246. Bujalski Zbigniew. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 57/18. [BMSiG-49866/2018] W związku ze złożeniem przez syndyka w dniu 30 października 2018 r. uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym Zbigniewa Bujalskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - sygn. akt XII GUp 57/18 - Sędzia komisarz ogłasza, iż można je przeglądać w Biurze Obsługi interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie złożenia do Sędziego komisarza sprzeciwu, co do uzupełniającej listy wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50246

Dodano: 2018-11-16 11:18:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Czubernad Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50247. Czubernad Elżbieta. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 45/18. [BMSiG-49804/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: Elżbiety Czubernad - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zamieszkałej w Bochni (PESEL 47031502448) (sygn. akt VIII GUp 45/18) ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (Zw 4), oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50247

Dodano: 2018-11-16 11:18:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Dubas Beata w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50248. Dubas Monika. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 192/17 „of”. [BMSiG-49962/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: Monika Dubas (NR PESEL 63080303106), w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt VI GUp 192/17 „of”, zawiadamia, iż w dniu 23.08.2018 r. syndyk przedłożył listę wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50248

Dodano: 2018-11-16 11:19:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Fijołek Robert Kamil w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50249. Fijołek Robert Kamil. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 1006/17. [BMSiG-49975/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Roberta Kamila Fijołka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 79081709339, sygn. akt XGUp 1006/17, syndyk złożył drugą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności – co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50249

Dodano: 2018-11-16 11:19:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Grela Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50250. Grela Anna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 63/17. [BMSiG-49990/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Anny Grela, zam. w Górkach, gm. Brzozów, toczącym się przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie pod sygn. V GUp 63/17 syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi główną listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), natomiast każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 ustawy Prawo upadłościowe, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, złożyć sprzeciw do Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, z podaniem sygn. V GUp 63/17. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50250

Dodano: 2018-11-16 11:20:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Kaczmarek Adam w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50251. Kaczmarek Adam. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 55/18. [BMSiG-49815/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Adama Kaczmarka, zamieszkałego w m.: Łęki Wielkie 43, nr PESEL 79051701857, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 55/18, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50251

Dodano: 2018-11-16 11:20:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Kobylińska Karolina w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50252. Kobylińska Karolina. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 78/18. [BMSiG-50035/2018] Sędzia komisarz w postepowaniu upadłościowym Karoliny Kobylińskiej, numer PESEL 80100408780, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 78/18) ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 22 października 2018 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16, we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50252

Dodano: 2018-11-16 11:20:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Kosiński Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50253. Kosiński Jarosław. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 7/15. [BMSiG-49818/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jarosława Kosińskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: 59-220 Legnica, ul. Gombrowicza 41/13, sygnatura akt V GUp 7/15, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 24 września 2018 r. I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania innej wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; w tym samym terminie sprzeciw może złożyć upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, zaś jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. (art. 255 w zw. z art. 221 ust. 1 i art. 256 p.u.n.). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50253

Dodano: 2018-11-16 11:21:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Kuś Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50254. Kuś Jerzy. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 108/18 of. [BMSiG-49844/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jerzego Kuś, zamieszkałego: Kopice 72/1, 49-200 Grodków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 108/18 of, zawiadamia, że dnia 9 listopada 2018 roku Syndyk masy upadłości złożył listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w Sądzie Rejonowym w Opolu, ul. Ozimska 60a. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia, na podstawie art. 256 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 roku poz. 233), można złożyć sprzeciw spełniający wymogi art. 257 i 258 przywołanej ustawy. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50254

Dodano: 2018-11-16 11:21:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Lorek Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50255. Lorek Elżbieta. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 314/17. [BMSiG-49931/2018] Działając, jako Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Elżbiety Lorek, zam.: Dębica, sygn. akt V GUp 314/17, zawiadamia, że sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadła mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p. u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50255

Dodano: 2018-11-16 11:21:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Niemiec Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50256. Niemiec Andrzej. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 139/18. [BMSiG-49947/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt. XII GUp 139/18 dotyczącej upadłości - Andrzeja Niemca - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w tym samym terminie sprzeciw upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50256

Dodano: 2018-11-16 11:22:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Olejnik Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50257. Olejnik Tadeusz. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 37/18 of. [BMSiG-49862/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Tadeusza Olejnika, PESEL: 50080109979, zam.: ul. Drzymały 8/3, 58-500 Jelenia Góra, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, informuje, że w dniu 19 października 2018 roku syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności obejmującą wierzytelności zgłoszone w postępowaniu o sygn. akt V GUp 37/18 of, oraz wierzytelności, które podlegają umieszczeniu na liście wierzytelności z urzędu. Listę wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Bankowej nr 18 w Jeleniej Górze. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy z wierzycieli umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50257

Dodano: 2018-11-16 11:22:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Patynowska Monika w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50258. Patynowska Monika. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 71/18 of. [BMSiG-49868/2018] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Moniki Patynowskiej, PESEL: 86031316020, zam.: ul. Konopnicka 39/1, 49-300 Brzeg, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że w dniu 3 października 2018 roku syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności obejmującą wierzytelności zgłoszone w postępowaniu sygn. akt V GUp 71/18 of, oraz wierzytelności, które podlegają umieszczeniu na liście wierzytelności z urzędu. Listę wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Ozimskiej nr 60a w Opolu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, każdy z wierzycieli umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50258

Dodano: 2018-11-16 11:22:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu

Cholewa Jacek Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe WCB-SCREW w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50259. Cholewa Jacek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe WCB-SCREW Jacek Cholewa w upadłości likwidacyjnej w Stalowej Woli. Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V 1 GUp 1/15. [BMSiG-49920/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jacka Cholewy - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WCB-SCREW w Stalowej Woli, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu, sygn. akt V 1 GUp 1/15, zawiadamia, że syndyk masy upadłości sporządził uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 PUiN) może przeglądać uzupełniająca listę wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu - możliwość zapoznania się z jego treścią za pośrednictwem czytelni akt - i w terminie 2 tygodni od daty obwieszczenia może złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza (256-258 PUiN). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50259

Dodano: 2018-11-16 11:22:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rabiej Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50260. Rabiej Krzysztof. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 385/18. [BMSiG-50003/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 385/18 Ap-1 Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym KRZYSZTOFA RABIEJA, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 87060407491), sygn. akt X GUp 385/18, obwieszcza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 17 sierpnia 2018 r. listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać ww. listę w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50260

Dodano: 2018-11-16 11:23:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Szafrański Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50261. Szafrański Piotr. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 25/18. [BMSiG-49861/2018] Sędzia Komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Piotra Szafrańskiego, PESEL 62060210933, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonego pod sygn. akt VI GUp 25/18 została sporządzona i przekazana w dniu 13.07.2018 przez Syndyka Masy Upadłości Sędziemu Komisarzowi lista wierzytelności. Listę można przeglądać zgodnie z art. 255 Prawa upadłościowego w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, w godzinach urzędowania Sądu. Każdy uczestnik postępowania zgodnie z art. 256 Prawa upadłościowego może w terminie dwóch tygodni od daty publikacji ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do Sędziego Komisarza sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może zgłosić upadły. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50261

Dodano: 2018-11-16 11:23:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szpyt Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50262. Szpyt Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 278/18. [BMSiG-49839/2018] Obwieszcza się, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Anny Szpyt, PESEL: 79092903160, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt: X GUp 278/18, Syndyk sporządził i złożył w dniu 15 października 2018 r. II uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych (art. 256 p.u.). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50262

Dodano: 2018-11-16 11:23:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szpyt Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50263. Szpyt Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 278/18. [BMSiG-49841/2018] Obwieszcza się, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Anny Szpyt, PESEL: 79092903160, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt: X GUp 278/18, Syndyk sporządził i złożył w dniu 8 października 2018 r. I uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych (art. 256 p.u.). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50263

Dodano: 2018-11-16 11:24:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szpyt Jacek w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50264. Szpyt Jacek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 278/18. [BMSiG-49831/2018] Obwieszcza się, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Jacka Szpyt, PESEL: 77080901677, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt: X GUp 278/18, Syndyk sporządził i złożył w dniu 8 października 2018 r. II uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych (art. 256 p.u.). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50264

Dodano: 2018-11-16 11:24:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Urbański Zenon w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50265. Urbański Zenon. Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 202/17, V GU 246/17. [BMSiG-49851/2018] Niniejszym zawiadamia się, że została sporządzona i w dniu 17 września 2018 r. złożona przez syndyka nieprowadzącego działalności gospodarczej Zenona Urbańskiego, nr PESEL 45072200277, lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 202/17). Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Zainteresowanym wierzycielom służy w terminie 14 dni od niniejszego obwieszczenia sprzeciw w trybie art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 2344 ze zm.). (V GU 246/17). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50265

Dodano: 2018-11-16 11:25:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wachowski Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50266. Wachowski Dariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 416/18. [BMSiG-50049/2018] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sędzia Komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Dariusza Wachowskiego, PESEL 79040400596, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygnatura akt X GUp 416/18), syndyk sporządził i w dniu 12 września 2018 r. przekazał Sędziemu Komisarzowi główną listę wierzytelności. Główną listę wierzytelności może przeglądać może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.). Każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p.u. w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może zgłosić do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50266

Dodano: 2018-11-16 11:25:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Walkiewicz Marcin w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50267. Walkiewicz Marcin. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 30/17. [BMSiG-49946/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marcina Walkiewicza, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie V GUp 30/17 sporządzona została przez syndyka lista wierzytelności i przedłożona w dniu 13.11.2018 r. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, ul. Bankowa 18; 58-500 Jelenia Góra, i w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw (art. 255 w zw. z art. 221 ust. 1 pun i art. 256 pu).Sprzeciw powinien być złożony w dwóch egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia o dacie złożenia listy wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, zaś jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50267

Dodano: 2018-11-16 11:25:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

WGE DEVELOPMENT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50268. WGE DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000437177. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 października 2012 r., sygn. akt X GUp 33/18. [BMSiG-49850/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego WGE Development Sp. z o.o. w upadłości, sygn. akt. X GUp 33/18, ogłasza, że syndyk sporządził i w dniu 31 października 2018 roku przekazał Sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu I uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na I uzupełniającej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadły, jeżeli projekt ww. listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Syndyk Marcin Krzemiński MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50268

Dodano: 2018-11-16 11:25:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wrzosek Daniel w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50269. Wrzosek Daniel. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 427/18. [BMSiG-50042/2018] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sędzia Komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Daniela Wrzoska, PESEL 85081202871, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygnatura akt X GUp 427/18), syndyk sporządził i w dniu 10 października 2018 r. przekazał Sędziemu Komisarzowi główną listę wierzytelności. Główną listę wierzytelności może przeglądać może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.). Każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p.u. w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może zgłosić do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50269

Dodano: 2018-11-16 11:26:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Zakład Budownictwa Ogólnego EMKOL Kolerski Marcin w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 50270. Kolerski Marcin prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budownictwa Ogólnego EMKOL Marcin Kolerski w Lubinie. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 5/16. [BMSiG-49834/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marcina Kolerskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budownictwa Ogólnego „EMKOL” Marcin Kolerski z siedzibą w Lubinie w sprawie o sygn. akt V GUp 5/16 informuje, że 12 października 2018 r. syndyk złożył ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, pok. 206, i w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły i wierzyciele mogą wnieść do Sędziego komisarza na piśmie zarzuty przeciwko temu planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50270

Dodano: 2018-11-16 11:26:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

DG-PLUS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 50271. „DG-PLUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ we Władysławowie. KRS 0000246444. SĄD REJONOWY GDAŃSK- -PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 grudnia 2005 r., sygn. akt VI GUp 46/15. [BMSiG-49949/2018] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym „DG- -PLUS” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, ul. Hryniewieckiego 7B, 84-120 Władysławowo, sygn. akt VI GUp 46/15, zawiadamia, że w dniu 19 września 2018 r. syndyk masy upadłości „DG-PLUS” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej we Władysławowie sporządził i złożył Sędziemu Komisarzowi plan podziału sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo oznaczone numerami 1-20, który każdy zainteresowany, zgodnie z art. 349 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, może przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o sporządzeniu i złożeniu planu podziału sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo może wnieść do Sędziego Komisarza zarzuty przeciwko temu planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50271

Dodano: 2018-11-16 11:27:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Fiodorów Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 50272. Fiodorów Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 163/17. [BMSiG-50027/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącej działalności gospodarczej Małgorzaty Fiodorów (PESEL: 73102701807), prowadzonym pod sygnaturą VIII GUp 163/17, zawiadamia, że w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej 16, można przeglądać ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości i w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia wnosić przeciwko planowi zarzuty do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50272

Dodano: 2018-11-16 11:27:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Krzywonos Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 50273. Krzywonos Agnieszka. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 123/16. [BMSiG-49800/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Agnieszki Krzywonos, PESEL 89080603268, zamieszkałej: ul. Krowoderskich Zuchów 24/79, 31-272 Kraków, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 123/16, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału oraz, że plan ten można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ostatecznego planu podziału sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi zarzuty dotyczące treści ostatecznego planu podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50273

Dodano: 2018-11-16 11:27:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Kwaśny Barbara w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 50274. Kwaśny Barbara. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 44/17 „of”. [BMSiG-49973/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Barbara Kwaśny (NR PESEL 53093016926) w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt VI GUp 44/17 „of” zawiadamia, iż w dniu 1.08.2018 roku syndyk przedłożył Plan Podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na planie podziału może złożyć do sędziego komisarza zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50274

Dodano: 2018-11-16 11:27:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Łukasik Marta w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 50275. Łukasik Marta. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 39/16. [BMSiG-49870/2018] W związku ze sporządzeniem i złożeniem w dniu 29 października 2018 roku dodatkowego ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości Marty Łukasik, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - sygn. akt XII GUp 39/16 - Sędzia komisarz ogłasza, iż dodatkowy ostateczny plan podziału można przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42, i poucza o prawie złożenia zarzutów co do dodatkowego ostatecznego planu podziału w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50275

Dodano: 2018-11-16 11:28:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Olszak Rafał w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 50276. Olszak Rafał. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 81/17. [BMSiG-49799/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Rafała Olszaka (PESEL 76071209110), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonego pod sygn. akt VIII GUp 81/17, ogłasza, że w dniu 12.10.2018 r. został złożony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości Rafałą Olszaka, który można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o tym można wnosić przeciwko planowi podziału zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50276

Dodano: 2018-11-16 11:28:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Pilarz Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 50277. Pilarz Łukasz Zbigniew. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 19/15. [BMSiG-49965/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Łukasza Zbigniewa Pilarza - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 78021706333, sygn. akt VIII GUp 19/15, zawiadamia, iż został sporządzony i złożony przez syndyka w dniu 22 października 2018 roku ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, obejmujący wierzycieli kategorii czwartej. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy (adres: Częstochowa, ul. Żwirki i Wigury 9/11, pokój 105), zaś w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia można wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50277

Dodano: 2018-11-16 11:28:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Sztender Rafał w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 50278. Sztender Rafał. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 102/17. [BMSiG-50007/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Rafała Sztender, zamieszkałego Tuczempy, PESEL: 81051317851, sygn. akt GUp 102/17, Sądu Rejonowego w Rzeszowie, zawiadamia, iż został sporządzony i przekazany sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości. Plan ten, może przeglądać każdy zainteresowany (art. 349 p.u.), w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów. W terminie 2 tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” można wnosić przeciwko planowi zarzuty (art. 350 p.u.). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50278

Dodano: 2018-11-16 11:29:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

AMDEV Sp. z o.o. Kamieńskiego Sp. K. A. w upadłości likwidacyjnej

2018-10-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50191. „AMDEV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KAMIEŃSKIEGO” SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000372048. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 grudnia 2010 r., sygn. akt VIII GU 599/17, VIII GUp 206/18. [BMSiG-49808/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 października 2018 r., sygn. akt VIII GU 599/17, ogłosił upadłość Amdev Sp. z o.o. Kamieńskiego Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 0000372048);). Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Kurnickiego i zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Tomasza Poprawy i syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Welcera (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 567). Wskazano, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 października 2018 r., sygn. akt VIII GU 599/17 oddalił wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa Amdev Sp. z o.o. Kamieńskiego Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie na rzecz wskazanego we wniosku nabywcy REVOS Sp. z o.o. w Bełchatowie (numer KRS: 000040660). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości – VIII GUp 206 /18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie zostały zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Wnioskodawcy w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości w zakresie oddalającym wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50191

Dodano: 2018-11-16 15:10:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

AMDEV Sp. z o.o. Kamieńskiego Sp. K. A. w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50191. „AMDEV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KAMIEŃSKIEGO” SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000372048. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 grudnia 2010 r., sygn. akt VIII GU 599/17, VIII GUp 206/18. [BMSiG-49808/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 października 2018 r., sygn. akt VIII GU 599/17, ogłosił upadłość Amdev Sp. z o.o. Kamieńskiego Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 0000372048);). Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Kurnickiego i zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Tomasza Poprawy i syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Welcera (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 567). Wskazano, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 października 2018 r., sygn. akt VIII GU 599/17 oddalił wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa Amdev Sp. z o.o. Kamieńskiego Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie na rzecz wskazanego we wniosku nabywcy REVOS Sp. z o.o. w Bełchatowie (numer KRS: 000040660). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości – VIII GUp 206 /18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie zostały zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Wnioskodawcy w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości w zakresie oddalającym wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50191

Dodano: 2018-11-16 15:10:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

ARGUS Renata i Jarosław Pietrzak, Iwona Orzeszyna Sp. J. w upadłości likwidacyjnej

2018-10-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50192. „ARGUS” RENATA I JAROSŁAW PIETRZAK, IWONA ORZESZYNA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI w Częstochowie. KRS 0000149923. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 stycznia 2003 r., sygn. akt VIII GU 146/18, VIII GUp 53/18. [BMSiG-49982/2018] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 25 października 2018 roku, sygn. akt VIII GU 146/18, ogłosił upadłość „ARGUS” Renata i Jarosław Pietrzak, Iwona Orzeszyna Spółka Jawna w likwidacji z siedzibą w Częstochowie, ul. Warszawska 30, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000149923. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózki-Chamala, zastępcę Sędziego komisarza w osobie Marcina Banasia oraz syndyka w osobie Marii Kosiarz-Szewczykowskiej, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 425. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42- 200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42- 200 Częstochowa. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42- 200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 53/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50192

Dodano: 2018-11-16 15:28:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

ARGUS Renata i Jarosław Pietrzak, Iwona Orzeszyna Sp. J. w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50192. „ARGUS” RENATA I JAROSŁAW PIETRZAK, IWONA ORZESZYNA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI w Częstochowie. KRS 0000149923. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 stycznia 2003 r., sygn. akt VIII GU 146/18, VIII GUp 53/18. [BMSiG-49982/2018] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 25 października 2018 roku, sygn. akt VIII GU 146/18, ogłosił upadłość „ARGUS” Renata i Jarosław Pietrzak, Iwona Orzeszyna Spółka Jawna w likwidacji z siedzibą w Częstochowie, ul. Warszawska 30, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000149923. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózki-Chamala, zastępcę Sędziego komisarza w osobie Marcina Banasia oraz syndyka w osobie Marii Kosiarz-Szewczykowskiej, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 425. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42- 200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42- 200 Częstochowa. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42- 200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 53/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50192

Dodano: 2018-11-16 15:28:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Poznańskie Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego S.A. w upadłości likwidacyjnej

2018-10-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50193. „POZNAŃSKIE ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO” SPÓŁKA AKCYJNA w Poznaniu. KRS 0000088197. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 lutego 2002 r., sygn. akt XI GU 322/16, XI GUp 259/18. [BMSiG-49829/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 października 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 322/16 ogłosił upadłość dłużnika „Poznańskie Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego” S.A. z siedzibą w Poznaniu, KRS nr 0000088197. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 259/18. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Ireny Flotyńskiej. Wyznaczono zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Bojarskiej. Wyznaczono syndyka w osobie Jana Kaneckiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 393. Stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi przepis art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo Upadłościowe (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.233 ze zm.), a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50193

Dodano: 2018-11-16 15:32:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Poznańskie Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego S.A. w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50193. „POZNAŃSKIE ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO” SPÓŁKA AKCYJNA w Poznaniu. KRS 0000088197. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 lutego 2002 r., sygn. akt XI GU 322/16, XI GUp 259/18. [BMSiG-49829/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 października 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 322/16 ogłosił upadłość dłużnika „Poznańskie Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego” S.A. z siedzibą w Poznaniu, KRS nr 0000088197. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 259/18. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Ireny Flotyńskiej. Wyznaczono zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Bojarskiej. Wyznaczono syndyka w osobie Jana Kaneckiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 393. Stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi przepis art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo Upadłościowe (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.233 ze zm.), a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50193

Dodano: 2018-11-16 15:32:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

LEGIT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-10-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50219. LEGIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Nisku. KRS 0000364633. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 września 2010 r., sygn. akt V GU 391/18, V GUp 334/18. [BMSiG-49921/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 30 października 2018 r., sygn. akt V GU 391/18, została ogłoszona upadłość Dłużnika: LEGIT Sp. z o.o, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000364633, REGON 301543986, NIP 7822511641, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Jerzy Młynarski, zastępcę Sędziego Komisarza w osobie SSR Lesław Zawada i Syndyka Masy Upadłości w osobie Andrzej Pietroniec - numer licencji 412. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na piśmie w dwóch egzemplarzach sędziemu komisarzowi SSR Jerzy Młynarski, pod adresem: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 334/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd stwierdza, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WEL 160 z 30.06.2000, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 191, z późn. zm.; dalej jako: rozporządzenie nr 1346/2000), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 1346/2000. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50219

Dodano: 2018-11-16 15:36:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

LEGIT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50219. LEGIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Nisku. KRS 0000364633. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 września 2010 r., sygn. akt V GU 391/18, V GUp 334/18. [BMSiG-49921/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 30 października 2018 r., sygn. akt V GU 391/18, została ogłoszona upadłość Dłużnika: LEGIT Sp. z o.o, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000364633, REGON 301543986, NIP 7822511641, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Jerzy Młynarski, zastępcę Sędziego Komisarza w osobie SSR Lesław Zawada i Syndyka Masy Upadłości w osobie Andrzej Pietroniec - numer licencji 412. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na piśmie w dwóch egzemplarzach sędziemu komisarzowi SSR Jerzy Młynarski, pod adresem: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 334/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd stwierdza, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WEL 160 z 30.06.2000, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 191, z późn. zm.; dalej jako: rozporządzenie nr 1346/2000), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 1346/2000. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50219

Dodano: 2018-11-16 15:36:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Puzio Marcin BIOTECHNOLOGY w upadłości likwidacyjnej

2018-10-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50229. Puzio Marcin prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Puzio Marcin BIOTECHNOLOGY w Szczecinku. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 139/18. [BMSiG-50044/2018] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, w dniu 23 października 2018 r. postanowił: 1. ogłosić upadłość Marcina Puzio zamieszkałego przy ul. Wodociągowej 1/16, 78-400 Szczecinek, PESEL 81112115877; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wyznaczyć SSR Mariusza Dańczyszyna na Sędziego komisarza; 4. wyznaczyć SSR Joannę Gumińską na zastępcę Sędziego komisarza; 5. wyznaczyć Sławomira Czarneckiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 801, na syndyka; 6. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 7. prowadzić postępowanie pod sygnaturą akt VII GUp 139/18. Pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50229

Dodano: 2018-11-16 17:25:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Puzio Marcin BIOTECHNOLOGY w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50229. Puzio Marcin prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Puzio Marcin BIOTECHNOLOGY w Szczecinku. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 139/18. [BMSiG-50044/2018] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, w dniu 23 października 2018 r. postanowił: 1. ogłosić upadłość Marcina Puzio zamieszkałego przy ul. Wodociągowej 1/16, 78-400 Szczecinek, PESEL 81112115877; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wyznaczyć SSR Mariusza Dańczyszyna na Sędziego komisarza; 4. wyznaczyć SSR Joannę Gumińską na zastępcę Sędziego komisarza; 5. wyznaczyć Sławomira Czarneckiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 801, na syndyka; 6. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 7. prowadzić postępowanie pod sygnaturą akt VII GUp 139/18. Pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50229

Dodano: 2018-11-16 17:25:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Janiszewski Jan w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 50279. Janiszewski Jan. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 945/18, X GUp 713/18. [BMSiG-49836/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu w dniu 31 października 2018 r. w Warszawie na rozprawie sprawy upadłościowej Jana Janiszewskiego, PESEL 68061906950, w przedmiocie wniosku syndyka o umorzenie postępowania, postanowił na podstawie art. 49110 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 lutego 2013 r. - Prawo upadłościowe umorzyć postępowanie upadłościowe i obciążyć kosztami postępowania upadłościowego Jana Janiszewskiego. Na postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie składane za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 224 ust. 4 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50279

Dodano: 2018-11-16 17:55:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

DEKADE INVEST Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 50280. DEKADE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Ostrowcu Świętokrzyskim. KRS 0000211815. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 lipca 2004 r., sygn. akt V GUp 31/15. [BMSiG-49991/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 25 października 2018 roku stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego upadłego Dekade Invest Sp. z o.o. (KRS 0000211815) w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim (sygn. akt V GUp 31/15). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50280

Dodano: 2018-11-16 17:56:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gazomontaż S.A. w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 50281. „GAZOMONTAŻ” SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Ząbkach. KRS 0000030328. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 lipca 2001 r., sygn. akt X GUp 69/15. [BMSiG-49805/2018] OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU ORAZ PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW Syndyk masy upadłości Gazomontaż S.A.w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt X GUp 69/15) ogłasza przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynków i innych urządzeń posadowionych na gruncie położonym w Ząbkach przy ul. Piłsudskiego 101 i Powstańców 2C stanowiących kompleks gospodarczy składający się z: A. zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Piłsudskiego 101 w Ząbkach. Nieruchomość stanowi działkę o numerze ewidencyjnym 33/5 (obręb 55), o powierzchni 15 194 m2 . Działka zabudowana jest kompleksem biurowo- -magazynowo-produkcyjnym, o łącznej powierzchni użytkowej 4 218 m2 . Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr KW WA1W/00081161/9. B. zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Powstańców 2C w Ząbkach. Nieruchomość składa się z działki o nr. ewid 34/2 i 33/1 (obręb 03-31), o łącznej powierzchni 3 260 m2 . Działki zabudowane są budynkiem biurowo-garażowym, o łącznej powierzchni użytkowej 5 492,63 m2 . Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr KW WA1W/00074501/3. Z nieruchomości wydzielono cztery samodzielne lokale niemieszkalne, w których Gazomontaż S.A. ma udziały. Lp. Nr lokalu Nr KW Powierzchnia/ ilość miejsc postojowych Właściciel – udział 1 Lokal biurowy nr 4 WA1W/00096726/6 1414,63 m2 GAZOMONTAŻ S.A. udział 1/1 2 Garaż III PBA-G WA1W/00081290/2 1361 m2 /62m.p. Udział 29/62- GAZOMONTAŻ S. A. 3 Garaż 2 WA1W/00096722/8 1356m2 /64 m.p. GAZOMONTAŻ SA. Udział 1/1 4 Garaż 1 WA1W/00096729/7 1361 m2 /64 m.p. Udział 13/64 - GAZOMONTAŻ S.A. Przetarg ma charakter pisemnego przetargu ofertowego, oferty w języku polskim należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6.12.2018 roku. Wpłata wadium winna nastąpić do dnia 6.12.2018 roku. Otwarcie ofert w dniu 10.12.2018 roku, o godz. 930, w sali nr 14 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A. Cena wywoławcza wynosi 9.761.912,08 zł (słownie: dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwanaście złotych osiem groszy) w tym VAT w kwocie 132.634,08 zł w części dotyczącej miejsc postojowych w garażu wielopoziomowym, których dostawa będzie realizowana w ramach pierwszego zasiedlenia. Regulamin przetargu zawierający warunki dotyczące składania ofert do odbioru po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu (tel. 667 668 001) w siedzibie spółki Gazomontaż S.A. w upadłości likwidacyjnej w Ząbkach przy ul. Powstańców 2C. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50281

Dodano: 2018-11-16 17:57:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gazomontaż S.A. w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 50282. „GAZOMONTAŻ” SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Ząbkach. KRS 0000030328. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 lipca 2001 r., sygn. akt X GUp 69/15. [BMSiG-49813/2018] OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU ORAZ PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW Syndyk masy upadłości Gazomontaż S.A.w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt X GUp 69/15) ogłasza przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynków i innych urządzeń posadowionych na gruncie położonym w Poznaniu przy ul. Energetycznej 2, o powierzchni 10 099 m2 oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działki ewidencyjne o nr 5/51 z obrębu 0001, objętych KW nr PO2P/00043696/9. Przetarg ma charakter pisemnego przetargu ofertowego, oferty w języku polskim należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6.12.2018 roku. Wpłata wadium winna nastąpić do dnia 6.12.2018 roku. Otwarcie ofert w dniu, 10.12.2018 roku, o godz. 900, w sali nr 14, w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A. Cena wywoławcza wynosi 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych). Regulamin przetargu zawierający warunki dotyczące składania ofert do odbioru po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu (tel. 667 668 001) w siedzibie spółki Gazomontaż S.A. w upadłości likwidacyjnej w Ząbkach przy ul. Powstańców 2C. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50282

Dodano: 2018-11-16 17:57:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Andrzejewski Paweł w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 50284. Andrzejewski Paweł. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 475/18. [BMSiG-49967/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Pawła Andrzejewskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XGUp 475/18), ogłasza, że syndyk przekazał mu opis i oszacowanie wchodzącej w skład masy upadłości zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krobia przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 20, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 1439/9, dla której Sąd Rejonowy w Lesznie, X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gostyniu, prowadzi Księgę Wieczystą nr PO1Y/00019578/8. Złożony do akt postępowania opis i oszacowanie można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do Sędziego komisarza w terminie tygodniowym od daty ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50284

Dodano: 2018-11-16 17:58:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Andrzejewski Robert w upadłości likwidacyjnej

2018-07-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 33032. Andrzejewski Robert. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 141/18. [BMSiG-32696/2018] Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie z wniosku dłużnika Roberta Andrzejewskiego, sygn. akt VI GU 141/18, postanowieniem z dnia 1 czerwca 2018 r., postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Roberta Andrzejewskiego, zam. w Słupsku przy ul. Józefa Piłsudskiego 5/22, PESEL 72080500574, nieprowadzącego działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku upadłego, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku - Karoliny Kondrackiej 4. wyznaczyć syndyka w osobie Moniki Rubaj-Królikowskiej nr licencji 783, 5. kosztami postępowania obciążyć dłużnika uznając je za uiszczone w całości, 6. jako podstawę jurysdykcji sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie opisane w pkt 1 orzeczenia ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszenie upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 145/2018 (5533) z dnia 27 lipca 2018 r. → Pozycja 33032

Dodano: 2018-11-16 18:00:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

APART-HOUSE Agata Siry w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 50285. Siry Agata prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą APART-HOUSE Agata Siry w upadłości w Rzeszowie. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 162/18. [BMSiG-49893/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Agaty Siry prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą APART- -HOUSE Agata Siry w upadłości, NIP: 7952031419 (sygn. akt V GUp 162/18), informuje o zakończeniu i przekazaniu Sędziemu komisarzowi opisu i oszacowania prawa własności nieruchomości gruntowych wchodzących w skład masy upadłości oznaczonych jako: a) Prawa własności lokalu mieszkalnego oznaczonego nr. 5, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Strzelniczej 23 w Rzeszowie, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wysokości 3414/653447 części. Dla lokalu mieszkalnego prowadzona jest KW nr RZ1Z/00155676/6, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych; b) Prawo własności lokalu mieszkalnego oznaczonego nr. 75, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z częścią usługową i garażem podziemnym przy ul. Hetmańskiej 40A w Rzeszowie, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, która stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz własność części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wysokości 14479/872743 części. Dla lokalu mieszkalnego urządzona jest KW nr RZ1Z/00184679/9 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych; c) Udział 1/69 w prawie własności lokalu niemieszkalnego garażu wielostanowiskowego - miejsce postojowe nr 8 (wyłączny użytkownik miejsca postojowego nr 8 w ramach określenia sposobu korzystania z rzeczy wspólnej) - Księga Wieczysta nr RZ1Z/00176038/5. Opis i oszacowanie można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, sala nr 3 (parter). Poucza się uczestników postępowania, że w terminie tygodnia od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można do Sędziego komisarza wnieść zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50285

Dodano: 2018-11-16 18:01:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

ATS S.A. w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Inne

Poz. 50286. ATS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Wierzbicach. KRS 0000357716. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 maja 201 r., sygn. akt VIII GUp 12/18. [BMSiG-49812/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym ATS S.A. w Wierzbicach (numer KRS: 0000357716; sygn. akt postępowania upadłościowego: VIII GUp 12/18) ogłasza, że przekazano mu, w trybie art. 209 ust. 3 Prawa upadłościowego w zw. z art. 207 ust. 1a Prawa upadłościowego, uchwałę nr 1/30/07/2018 podjętą przez radę wierzycieli 30 lipca 2018 r. oraz uchwałę nr 1/24/09/2018 podjętą przez radę wierzycieli 24 września 2018 r. Uchwały zostały wyłożone w trybie art. 210 ust. 1 Prawa upadłościowego w zw. z art. 455 ust. 2 i 3 Prawa restrukturyzacyjnego do wglądu w sądowych aktach pomocniczych VIII GUp 12/18/Ap - 3, które można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie tygodniowym od dnia wyłożenia w Sekretariacie można wnosić przeciwko uchwałom zarzuty do sędziego komisarza, które podlegają rozpoznaniu w trybie przepisów art. 210 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50286

Dodano: 2018-11-16 18:02:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Boczkowska Alina w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 50287. Boczkowska Alina. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 317/17. [BMSiG-49932/2018] Syndyk masy upadłości konsumenckiej Aliny Boczkowskiej, PESEL 48100212509, zam.: ul. Rzeszowska 9, 39-460 Nowa Dęba, ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości lokalowej. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego na II piętrze w budynku wielorodzinnym, składającego się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z WC, o łącznej powierzchni użytkowej 37,60 m2 , dla której VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu prowadzi KW nr TB1T/00018346/7, wraz z udziałem 3760/161560 w prawie własności działki 263/4 obręb nr 003-Nowa Dęba o pow. 579 m2 , objętej KW TB1T/00017741/9, w trybie art. 320 Prawa upadłościowego i naprawczego za 3/4 ceny oszacowania w kwocie: 59.978,00 zł, słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych. Warunki uczestnictwa w przetargu: 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (kwota 5.998,00 zł) na konto masy upadłości w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli nr 62 9430 0006 0049 1055 3000 0001, w terminie do 16 grudnia 2018 r. 2. Złożenie pisemnej oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem „Przetarg - V GUp 317/17 - nie otwierać”, w Sekretariacie Sekcji ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych Sądu Rejonowego w Rzeszowie, w terminie do 16 grudnia 2018 r. (decyduje data wpływu w Sądzie). 3. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 20 grudnia 2018 r., o godz. 1150, na posiedzeniu jawnym w siedzibie Sądu Rejonowego w Rzeszowie (sala nr 29). Szczegółowych informacji dotyczących poszczególnych składników majątkowych wchodzących w skład oferowanych do sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz dodatkowych warunków związanych z ich zakupem, zainteresowani mogą zasięgnąć w biurze syndyka w Stalowej Woli przy Al. Jana Pawła II 25 p. 217 oraz telefonicznie pod numerem 661 116 426 lub drogą mailową: biuro.syndyk.stw@gmail.com. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50287

Dodano: 2018-11-16 18:02:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Borsuk-Zych Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 50288. Borsuk-Zych Katarzyna. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 96/18/S. [BMSiG-49934/2018] Syndyk masy upadłości Katarzyny Borsuk-Zych, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w toku prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postępowania upadłościowego o sygn. akt VI GUp 96/18/S, w trybie art. 320 w zw. z art. 4912 Prawa upadłościowego, ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowej, położonej w Gdańsku przy ul. Worcella 21/3, składającej się z czterech pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, o łącznej powierzchni użytkowej 61,8 m2 , dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr GD1G/00098369/0, wraz z udziałem 20/100 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności nieruchomości gruntowej, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi Księgę Wieczystą o nr GD1G/0098368/3. Cena wywoławcza ww. przedmiotu sprzedaży wynosi 271.000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100). Syndyk ustala wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium winno być wniesione przelewem na rachunek bankowy: Katarzyna Borsuk-Zych upadła - Agnieszka Holender syndyk, nr rachunku 47 1240 5400 1111 0010 8346 1249. Oferty należy składać do dnia 31 grudnia 2018 roku osobiście w Biurze Podawczym VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, bądź za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. 2012 r., poz. 1529); w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią przed otwarciem koperty; kopertę należy zaadresować: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, Sędzia Komisarz S.S.R. Aleksandra Stefanowska, sygn. akt VI GUp 96/18/S z dopiskiem „PRZETARG”. Wymagane wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej winno być wniesione przelewem na rachunek bankowy: Katarzyna Borsuk-Zych upadła - Agnieszka Holender syndyk nr rachunku 47 1240 5400 1111 0010 8346 1249. Wskazaną wysokość wadium należy wnieść najpóźniej w dniu 31 grudnia 2018 roku, pod rygorem odrzucenia oferty. Za termin wpłaty uznawany będzie termin wpływu wadium na rachunek bankowy. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 03 stycznia 2019 roku, o godzinie 900, w sali B65 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 w Gdańsku. Regulamin przetargu dostępny jest w biurze syndyka w Gdańsku, ul. Struga 16 lok. 116. Szczegółowe informacje nt. przedmiotu przetargu można uzyskać drogą poczty elektronicznej biuro@syndykah.pl lub pod numerem telefonu 572 320 737. Każdy oferent ma obowiązek zapoznania się z regulaminem przetargu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50288

Dodano: 2018-11-16 18:03:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ART-BUS Chlost Robert w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 50290. Chlost Robert prowadzący działaność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ART-BUS - Chlost Robert w Woli Mieleckiej. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 64/18. [BMSiG-49930/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w postępowaniu upadłościowym Roberta Chlost prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ART-BUS Chlost Robert, prowadzonym pod sygn. akt V GUp 64/18, zawiadamia o ukończeniu przez biegłego operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem usługowo- -produkcyjnym zlokalizowanym w Woli Mieleckiej nr 396, na działce o nr 1012/3, pow. 0,2459 ha, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta - KW NRTB1M/00000765/5, nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym zlokalizowanym w Woli Mieleckiej nr 396, na działce nr 1012/2, o pow. 0,2995 ha, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta - KW TB1M/00049083/5, oraz ruchomości - maszyn i urządzeń będących na stanie Przedsiębiorstwa Wielobranżowego ART-BUS Chlost Robert z siedzibą w Woli Mieleckiej, i możliwości wnoszenia zarzutów w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia do Sędziego komisarza w trybie art. 319 ust. 5 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50290

Dodano: 2018-11-16 18:04:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Czubernad Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 50291. Czubernad Elżbieta. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 45/18. [BMSiG-49807/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: Elżbiety Czubernad - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Bochni (PESEL: 47031502448) (sygn. akt VIII GUp 45/18), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi ukończony opis i oszacowanie nieruchomości upadłej. Poucza się, że w terminie tygodnia od ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnieść do Sędziego komisarza zarzuty na ww. opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50291

Dodano: 2018-11-16 18:37:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

JEANS - ONLINE Grażyna Filipczak w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 50292. Filipczak Grażyna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą JEANS-ONLINE Grażyna Filipczak w upadłości likwidacyjnej w Pasłęku. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 17/15. [BMSiG-50012/2018] Syndyk masy upadłości Grażyny Filipczak - przedsiębiorczyni prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Jeans- -Online z siedzibą w Pasłęku przy ulicy Bohaterów Westerplatte 52C, 14-400 Pasłęk, tel. 517-37-37-44, 55-641-64-44, na mocy postanowienia Sędziego komisarza z dnia 9 października 2018 r. (sygn. akt V GUp 17/15) zawiadamia o przetargu na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 318 Prawa upadłościowego i naprawczego), położonego w Pasłęku, woj. warmińsko-mazurskie, przy ul. Bohaterów Westerplatte 52C. W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa będącej przedmiotem przetargu wchodzą następujące składniki majątkowe: a) nieruchomość gruntowa położona w Pasłęku, stanowiąca działkę nr 20/5 o powierzchni 5052 m2 z prawem własności, zabudowana budynkiem magazynowo-socjalno-biurowym, o powierzchni użytkowej 826,67 m2 . Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Elblągu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą numer KW EL1E/00092152/4; b) rzeczy ruchome - używane wyposażenie biurowe wraz z wyposażeniem sklepów stacjonarnych, szczegółowo opisane w Raporcie z wyceny towarów handlowych i ruchomości Upadłej Grażyny Filipczak prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Jeans-Online Grażyna Filipczak w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Pasłęku, tabela nr 5, str. 104-110; wszystkie szczegółowo opisane w opisie i oszacowaniu przedsiębiorstwa z dnia 31 lipca 2018 r., sporządzonym przez Przedsiębiorstwo Handlowe HOLOX Spółkę Cywilną przy ulicy Wilsona 9/1, 43-300 Bielsko-Biała, które do sprzedaży przeznaczone są z wyłączeniem: dokumentacji księgowej, wierzytelności oraz środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych. Sprzedaż przedsiębiorstwa opisanego wyżej może nastąpić za cenę wywoławczą nie niższą niż 1.167.009,00 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięć złotych) netto. Do ceny netto doliczone zostaną ewentualnie należne podatki według obowiązujących przepisów. Oferty sporządzone w języku polskim należy składać w zapieczętowanych kopertach, oznaczonych dopiskiem „PRZETARG - zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłej Grażyny Filipczak prowadzącej działalność Jeans-Online w upadłości likwidacyjnej w Pasłęku, sygn. akt V GUp 17/15, do dnia 23 listopada 2018 r. na adres: Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, ul. płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg. O terminie złożenia decyduje data wpływu oferty do Sądu. Składający ofertę powinien uiścić w terminie składania ofert wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (tj. 116.700,90 zł) na rachunek syndyka masy upadłości nr 98 8309 0000 0064 4985 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Sztumie Oddział w Elblągu. Wskazany rachunek bankowy powinien być uznany najpóźniej na dwa dni przed terminem otwarcia ofert. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 29 listopada 2018 roku, o godzinie 1230, sala 219 Sądu Rejonowego w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, ul. płk. Dąbka 21. Ze stanem technicznym i rzeczowym przedsiębiorstwa można się zapoznać codziennie w dni robocze, po uprzednim kontakcie telefonicznym z syndykiem masy upadłości pod nr. 55-641-64-44 oraz nr. 517-37-37-44, e-mail: syndyk@syndyk24.pl, ksiegowosc@syndyk24.pl Szczegółowe warunki przetargu znajdują się na stronie internetowej syndyka www.syndyk24.pl. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50292

Dodano: 2018-11-16 18:37:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

JEANS - ONLINE Grażyna Filipczak w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 50293. Filipczak Grażyna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Jeans Online Grażyna Filipczak” w upadłości likwidacyjnej w Pasłęku. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 17/15. [BMSiG-50019/2018] Syndyk masy upadłości Grażyny Filipczak - przedsiębiorczyni prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Jeans Online z siedzibą w Pasłęku przy ulicy Bohaterów Westerplatte 52C, 14-400 Pasłęk, tel. 517-37-37-44, 55-641-64-44, na mocy postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 9 października 2018 r., (sygn. akt V GUp 17/15) zawiadamia o przetargu na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa - sklepu internetowego (w rozumieniu art. 318 Prawa Upadłościowego i Naprawczego), położonego w Pasłęku, woj. warmińsko- -mazurskie, przy ul. Bohaterów Westerplatte 52C. W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa będącego przedmiotem przetargu wchodzą następujące składniki majątkowe: a) sklep internetowy składający się z: - serwera HP ProLiant DL380 G5, - serwera HP ProLiant DL360p Gen8, - serwera HP ProLiant DL360 G6, - serwera HP ProLiant DL360 G6 - FSI serwer zdjęć, - serwera HP ProLiant DL360 G5 - serwer pocztowy, - serwera PowerEdge R410 - serwer backupowy, - serwera IBM xSeries 346 - serwer narzędziowy, - serwera Switch 3Com 48 portów, - serwera Juniper SSG 350M; b) bazy danych klientów, zawierającej: - bazę klientów, w tym dane klientów zapisanych do newsletteru i bazę newsletteru bez rejestracji (rejestracja ze stopki sklepu) - zawierająca: 518.000 wpisów w bazie klientów: w tym 98.632 klientów bez konta - dane na potrzeby zamówień, w tym 253.964 klientów wpisanych do newsletteru 12.232 wpisów w bazie newsletteru; - bazę zamówień - zawierająca 546.702 wpisów; wszystkie szczegółowo opisane w opisie i oszacowaniu części zorganizowanego przedsiębiorstwa upadłej Grażyny Filipczak prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Jeans Online Grażyna Filipczak w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Pasłęku w postaci sklepu internetowego wraz z bazą danych klientów z dnia 31 lipca 2018 r. oraz opinii prawnej Grażyny Filipczak w ramach działalności gospodarczej pod firmą „JEANS ONLINE Grażyna Filipczak” sporządzonym przez Przedsiębiorstwo Handlowe HOLOX Spółkę Cywilną przy ulicy Wilsona 9/1, 43-300 Bielsko- -Biała, które do sprzedaży przeznaczone są z wyłączeniem: dokumentacji księgowej, wierzytelności oraz środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych. Sprzedaż części zorganizowanego przedsiębiorstwa opisanego wyżej może nastąpić za cenę wywoławczą nie niższą niż 201 000,00 zł (dwieście jeden tysięcy 00/100) netto. Do ceny netto doliczone zostaną ewentualnie należne podatki według obowiązujących przepisów. Oferty sporządzone w języku polskim należy składać w zapieczętowanych kopertach, oznaczonych dopiskiem „PRZETARG - SKLEP INTERNETOWY, Jeans Online, Grażyna Filipczak w upadłości likwidacyjnej w Pasłęku, sygn. akt V GUp 17/15, do dnia 23 listopada 2018 r. na adres: Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, ul. płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg. O terminie złożenia decyduje data wpływu oferty do Sądu. Składający ofertę powinien uiścić w terminie składania ofert wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (tj. 20 100,00 zł) na rachunek syndyka masy upadłości nr 98 8309 0000 0064 4985 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Sztumie Oddział w Elblągu. Wskazany rachunek bankowy powinien być uznany najpóźniej na dwa dni przed terminem otwarcia ofert. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi pod nadzorem Sędziego Komisarza na posiedzeniu jawnym w dniu 29 listopada 2018 roku, o godzinie 1320, w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu, ul. płk. Dąbka 21, sala nr 219. Ze stanem technicznym i rzeczowym przedsiębiorstwa można się zapoznać codziennie w dni robocze, po uprzednim kontakcie telefonicznym z syndykiem masy upadłości pod nr 55-641-64-44 oraz nr 517-37-37-44, e-mail: syndyk@syndyk24.pl, ksiegowosc@syndyk24.pl Szczegółowe warunki przetargu znajdują się na stronie internetowej syndyka www.syndyk24.pl. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50293

Dodano: 2018-11-16 18:38:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Gontarczyk Zofia Lucyna w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 50295. Gontarczyk Lucyna. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 117/17. [BMSiG-50079/2018] Warunki przetargu 1. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości lokalowej nr 29 o pow. użytkowej 33,76 m2 , położonej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Żyrardowie przy ul. Księdza Ottona Wittenberga 9, dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze PL1Z/00027599/2 wraz z udziałem 17/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. 2. Cena wywoławcza wynosi 99.000,00 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych). 3. Przetarg ma charakter pisemnego przetargu ofertowego. 4. Na nabywcy ciąży obowiązek poniesienia wszelkich opłat związanych z nabyciem nieruchomości. Sprzedaż nie będzie powodowała powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. Na nabywcy będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. 5. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 grudnia 2018 r., do godz. 1300, bezpośrednio w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Płocku, pl. Narutowicza 6, lub przesłać je na adres Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy (ul. Tumska 4B, 09-404 Płock) listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu). Oferty złożone po terminie nie podlegają rozpoznaniu. 6. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie nie większej niż formatu A4, a ta umieszczona w drugiej kopercie, na której powinna być wskazana sygnatura akt V GUp 117/17 z dopiskami „Oferta na przetarg”, „Nie otwierać” i zawierać oznaczenie składającego ofertę. 7. Oferta - pod rygorem niedopuszczenia do przetargu - powinna zostać sporządzona w języku polskim i zawierać: a) dokładne dane oferenta (imię i nazwisko lub nazwę, status prawny i siedzibę lub miejsce zamieszkania oferenta, telefon, nr dowodu osobistego, PESEL, REGON, NIP) wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub ewidencji, jeżeli oferent ma obowiązek wpisu do takiego rejestru lub ewidencji, wydanym nie później niż na 3 miesiące przed terminem składania ofert oraz pełnomocnictwo osoby działającej w imieniu oferenta, b) określenie przedmiotu zakupu poprzez wskazanie adresu i księgi wieczystej, c) oferowaną cenę nie niższą od ceny wywoławczej wyrażonej w złotych polskich, d) kopię dowodu wpłaconego wadium, e) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem prawnym, faktycznym i technicznym przedmiotu przetargu i nie wnosi zastrzeżeń, f) zezwolenia i zgody na zawarcie umowy, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są prawem wymagane, g) podpisy osób umocowanych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (oryginał pełnomocnictwa notarialnego do udziału w przetargu w przypadku składania oferty przez pełnomocnika, w przypadku wspólności majątkowej małżeńskiej podpisy obojga małżonków bądź zgoda jednego z nich), h) oświadczenie oferenta, że nie jest krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia włącznie upadłego oraz Syndyka oraz nie jest przedstawicielem upadłego, i) pisemne zobowiązanie, że cała oferowana cena zakupu zostanie wpłacona na rachunek bankowy wskazany w pkt 8 na co najmniej dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży, z zaliczeniem kwoty uprzednio wpłaconego wadium, j) oświadczenie oferenta o zgodzie na pokrycie wszelkich opłat i kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży, 8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 9.900 (dziewięć tysięcy dziewięćset) złotych na rachunek bankowy nr 41 2490 0005 0000 4004 3523 4714, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert z następującymi danymi: „V GUp 117/17 - wadium przetarg”. Za datę wniesienia wadium będzie uważany dzień jego wpływu na podany rachunek bankowy. 9. Wadium oferenta, którego wybór zostanie zatwierdzony przez Sędziego komisarza, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. 10. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka pod nadzorem Sędziego komisarza i w obecności przybyłych oferentów. 11. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 grudnia 2018 r., godz. 1430, sala 111, w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, ul. Tumska 4B. 12. Zastrzega się prawo zmiany terminu otwarcia ofert, odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn. 13. Syndyk dokona oceny zgłoszonych ofert w pierwszej kolejności pod kątem ich prawidłowości i odrzuci te oferty, które nie będą spełniały wymogów formalnych, określonych w pkt 7 i 8. Spośród ofert podlegających merytorycznemu rozpoznaniu, Syndyk dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, względnie złoży oświadczenie, że nie przyjmuje żadnej ze zgłoszonych ofert. Wybór jest skuteczny po zatwierdzeniu przez Sędziego komisarza. 14. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego komisarza zawrzeć umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego, a rachunek masy upadłości winien być uznany całą zaoferowaną kwotą najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży, przy czym nie spełnia tego warunku przedstawienie polecenia zapłaty, lecz wyłącznie wpływ kwoty na rachunek bankowy nr 41 2490 0005 0000 4004 3523 4714 najpóźniej w dniu poprzedzającym podpisanie aktu notarialnego. 15. Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości, jeżeli wygrywający przetarg nie wpłaci pełnej kwoty w sposób i terminie określonym w pkt 14 lub nie zawrze umowy sprzedaży nieruchomości w przewidzianej prawem formie, w terminie określonym w pkt 14. Innym oferentom wadium zostanie zwrócone w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia oferty po zatwierdzeniu wyboru oferenta - bez oprocentowania. 16. W sytuacji gdy złożone co najmniej dwie oferty spełniają warunki formalne przewidziane powyżej, zastrzega się prawo do przeprowadzenia aukcji - dodatkowej licytacji ustnej - na następujących warunkach: - w licytacji ustnej mogą uczestniczyć jedynie oferenci, którzy złożyli pisemne oferty i jednocześnie zostali dopuszczeni do przetargu, - osoby przybyłe w imieniu oferenta winny dysponować umocowaniem do udziału w tej części przetargu, - licytacja ustna rozpoczyna się od ceny wywoławczej (równej najwyższej cenie zaoferowanej w ofercie pisemnej), uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe z tym, że podwyższenie ceny nie może być mniejsze niż wynosi kwota postąpienia, - kwotę postąpienia ustala się na kwotę 2.000 (dwa tysiące złotych), - Syndyk wybiera ofertę tego uczestnika licytacji, który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył, a trzecie powtórzenie zaoferowanej ceny jest równoznaczne z jej przyjęciem; - po wyborze oferty Sędzia komisarz wydaje postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty. 17. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają odpowiednie zastosowanie przepisy Prawa upadłościowego oraz Kodeksu cywilnego 18. Dalsze informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w biurze Syndyka przy ul. Żurawiej 32/34 lok. 521 w Warszawie, tel. 22 621 70 25, faks 22 622 16 71, e-mail: syndyk@missala.com.pl oraz w aktach postępowania upadłościowego (sygn. akt V GUp 117/17). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50295

Dodano: 2018-11-16 18:39:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Janicki Maciej w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 50296. Janicki Maciej. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 16/18/S. [BMSiG-49937/2018] Syndyk masy upadłości Macieja Janickiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w toku prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy, postępowania upadłościowego sygn. akt VI GUp 16/18/S, w trybie art. 320 w zw. z art. 4912 prawa upadłościowego, ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej w postaci działki - położonej w Łapinie przy ul. Kmicica 6 w Gminie Kolbudy, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 103/5, o powierzchni 100 m2 , zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 48 m2 , dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi Księgę Wieczystą o nr GD1G/00101372/9. Cena wywoławcza ww. przedmiotu sprzedaży wynosi 153.700,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset złotych 00/100). Oferty należy składać do dnia 31 grudnia 2018 roku osobiście w Biurze Podawczym VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, bądź za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U.2012, poz. 1529); w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią przed otwarciem koperty; kopertę należy zaadresować: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, Sędzia Komisarz S.S.R. Aleksandra Stefanowska, sygn. akt VI GUp 16/18/S z dopiskiem „PRZETARG”. Wymagane wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej winno być wniesione przelewem na rachunek bankowy: Maciej Janicki upadły - Agnieszka Holender syndyk, nr rachunku 91 1240 5400 1111 0010 7927 8787. Wskazaną wysokość wadium należy wnieść najpóźniej w dniu 31 grudnia 2018 roku pod rygorem odrzucenia oferty. Za termin wpłaty uznawany będzie termin wpływu wadium na rachunek bankowy. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 3 stycznia 2019 roku, o godzinie 930, w sali B65 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 w Gdańsku. Regulamin przetargu dostępny jest w biurze syndyka w Gdańsku, ul. Struga 16 lok. 116. Szczegółowe informacje nt. przedmiotu przetargu można uzyskać drogą poczty elektronicznej biuro@syndykah.pl lub pod numerem telefonu 572 320 737. Każdy oferent ma obowiązek zapoznania się z regulaminem przetargu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50296

Dodano: 2018-11-16 18:39:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Grygiel Maciej w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 50297. Grygiel Maciej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 100/18, X GUp 265/18. [BMSiG-50286/2018] Syndyk masy upadłości Macieja Grygiel w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza przetarg na sprzedaż 1/2 udziału nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Skierdy przy ul. Skowronkowej 41D, gm. Jabłonna, wchodzącej w skład masy upadłości Macieja Grygiel, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr. WA1L/00044766/0. 1. Przedmiotem przetargu jest 1/2 udziału w prawie właśności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Skierdy przy ul. Skowronkowej 41D, gm. Jabłonna (obręb nr 9, działka ewidencyjna nr 59/118), wchodzącej w skład masy upadłości Macieja Grygiel, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr. WA1L/00044766/0. 2. Operat szacunkowy nieruchomości udostępniony jest do wglądu w Kancelarii Syndyka Marcin Kopacz - ul. Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa. 3. Cena wywoławcza 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysiecy złotych 00/100). 4. Pisemne oferty należy składać do dnia 23 listopada 2018 roku na adres: Kancelaria Syndyka Marcin Kopacz, ul. Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa, z podaniem sygn. akt X GUp 265/18. 5. Wymagane wadium w wysokości 6.000,00 zł należy wpłacić na rachunek masy upadłości w Santander Bank Polska S.A. 42 1090 1030 0000 0001 3610 5384 najpóźniej do dnia 23 listopada 2018 roku. 6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 26 listopada 2018 r., o godzinie 1300, w Kancelarii Notarialnej Patrycji Tomali przy ul. Postępu 13 w Warszawie. 7. Szczegółowe warunki przetargu oraz dodatkowe informacje pod nr. tel. 696 115 842 lub adresem e-mail marcin. kopacz@syndykkopacz.pl MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50297

Dodano: 2018-11-16 18:40:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Judka Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 50298. Judka Anna i Judka Piotr. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 84/18. [BMSiG-49929/2018] Działając jako Syndyk Masy Upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Anna Judka i Piotr Judka, zam.: Dębica, sygn. akt V GUp 84/18, zawiadamia, że sprzedam w drodze przetargu prawo własności nieruchomości gruntowej działki ewidencyjnej nr 676 o powierzchni 2900 m2 , położonej w obrębie 0009, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym o konstrukcji drewnianej parterowym z użytkowym poddaszem o powierzchni użytkowej 154,83 m2. Nieruchomość znajduje się w Dębicy, Podgrodzie 94. Nieruchomość objęta Księgą Wieczystą RZl D/00010516/0 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Dębicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Działka ewidencyjna nr 678 o powierzchni 700 m2 , obręb 0009, nieruchomość niezabudowana. Nieruchomość objęta Księgą Wieczystą RZl D/00087267/9 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Dębicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Powyższe działki sąsiadują ze sobą, są razem ogrodzone i stanowią łączny przedmiot sprzedaży. Transakcja zwolniona z podatku VAT. Cena wywoławcza - 349.000,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100). WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU: 1. Złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta - przetarg nieruchomości w miejscowości Podgrodzie 94, 39-200 Dębica, V GUp 84/18 - nie otwierać” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2018 r., do godz. 1600 na adres Kancelarii Syndyka, ul. H. Sienkiewicza 20, 39-400 Tarnobrzeg. Koperta zawierająca ofertę powinna być złożona w drugiej zamkniętej kopercie. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową decyduje data wpływu do Kancelarii. 2. Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 17 grudnia 2018 r., godz. 1000, w Kancelarii Syndyka mieszczącej się w Tarnobrzegu (39-400), ul. H. Sienkiewicza 20. 3. Wpłacie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2018 r. w wysokości 10% od wartości oszacowanej, tj. kwoty: 34.900,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące dziewięćset złotych 00/100) na konto masy upadłości w Banku Alior Bank SA o numerze rachunku: 80 2490 0005 0000 4000 5386 1246. Wadium uważa się za wpłacone z dniem uznania na rachunku bankowym sprzedającego. 4. Oferta powinna zawierać: - imię i nazwisko, dokładny adres, nr telefonu, adres e-mail (dla osób fizycznych), - nazwę firmy, dokładny adres, tel/fax, NIP, REGON oraz dokumenty potwierdzające status prawny oferenta, tj. wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, - pisemną deklarację o pokryciu przez oferenta kosztów umowy sprzedaży, - pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu, - promesę zwolnienia MSWiA dla oferentów będącymi osobami zagranicznymi, które mają obowiązek uzyskać zezwolenie, - potwierdzony za zgodność z oryginałem dowód wpłaty wadium oraz wskazanie rachunku bankowego, na które ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty, - w przypadku złożenia oferty przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, należy dołączyć oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy w przypadku pozostawania we współwłasności ustawowej małżeńskiej. 5. Jeżeli różnica cen pomiędzy najkorzystniejszą ofertą a kolejną ofertą złożoną w przetargu nie przekracza 5% wartości ceny najwyższej, Syndyk uprawniony jest do kontynuowania przetargu w formie licytacji ustnej, przy czym postąpienie nie będzie mniejsze niż 5.000,00 zł. Ceną wywoławczą w licytacji ustnej jest najwyższa cena zaoferowana w przetargu pisemnym przez oferentów zakwalifikowanych do licytacji. 6. Licytację wygrywa osoba lub podmiot prawny, która zadeklaruje najwyższą kwotę. 7. Wygranie licytacji wiąże oferenta do zakończenia procesu kupna nieruchomości. 8. Inne warunki: - kupujący zobowiązany będzie do poniesienia wszystkich kosztów i opłat związanych z zawarciem umowy sprzedaży, w tym między innymi: do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych według obowiązujących w dacie sprzedaży przepisów, opłaty notarialnej i sądowej. Notariusza wskazuje Syndyk; - kupujący zobowiązany będzie do wpłacenia wylicytowanej ceny i do zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez Syndyka, nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego komisarza, przy czym cena musi zostać zapłacona na rachunek bankowy nr 80 2490 0005 0000 4000 5386 1246, przed dniem zawarcia umowy sprzedaży. Zapłata w wyniku potrącenia wierzytelności jest niedopuszczalna; - wadium uczestnika przetargu/licytacji, który wygra, zaliczone będzie na poczet ceny kupna (od wpłacanej rękojmi nie będą naliczane odsetki); a wadium pozostałych zostanie zwrócone w terminie do 7 dni od dnia prawomocnego zatwierdzenia wyboru oferty - bez odsetek; - jeżeli uczestnik przetargu/licytacji, mimo wygranej, uchyla się od zawarcia umowy, odmówi jej zawarcia, nie zapłaci ceny w wymaganym terminie lub nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży z przyczyn leżących po stronie licytatora - wadium przepada na rzecz masy upadłości; 9. Syndyk zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przetargu, unieważnienia przetargu lub odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn. Unieważnienie przetargu nie powoduje naliczenia odsetek od wadium. 10. W sprawach nieuregulowanych warunkami przetargu stosuje się przepisy Prawa upadłościowego oraz Kodeksu cywilnego. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz stanu prawnego przedmiotu przetargu (operaty szacunkowe) są do wglądu w Kancelarii Syndyka Wojciecha Wąsika, ul. H. Sienkiewicza 20, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 811 10 50, po uprzednim uzgodnieniu terminu, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt, w godzinach od 800 do 1600. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50298

Dodano: 2018-11-16 18:41:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Judka Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 50298. Judka Anna i Judka Piotr. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 84/18. [BMSiG-49929/2018] Działając jako Syndyk Masy Upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Anna Judka i Piotr Judka, zam.: Dębica, sygn. akt V GUp 84/18, zawiadamia, że sprzedam w drodze przetargu prawo własności nieruchomości gruntowej działki ewidencyjnej nr 676 o powierzchni 2900 m2 , położonej w obrębie 0009, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym o konstrukcji drewnianej parterowym z użytkowym poddaszem o powierzchni użytkowej 154,83 m2. Nieruchomość znajduje się w Dębicy, Podgrodzie 94. Nieruchomość objęta Księgą Wieczystą RZl D/00010516/0 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Dębicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Działka ewidencyjna nr 678 o powierzchni 700 m2 , obręb 0009, nieruchomość niezabudowana. Nieruchomość objęta Księgą Wieczystą RZl D/00087267/9 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Dębicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Powyższe działki sąsiadują ze sobą, są razem ogrodzone i stanowią łączny przedmiot sprzedaży. Transakcja zwolniona z podatku VAT. Cena wywoławcza - 349.000,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100). WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU: 1. Złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta - przetarg nieruchomości w miejscowości Podgrodzie 94, 39-200 Dębica, V GUp 84/18 - nie otwierać” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2018 r., do godz. 1600 na adres Kancelarii Syndyka, ul. H. Sienkiewicza 20, 39-400 Tarnobrzeg. Koperta zawierająca ofertę powinna być złożona w drugiej zamkniętej kopercie. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową decyduje data wpływu do Kancelarii. 2. Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 17 grudnia 2018 r., godz. 1000, w Kancelarii Syndyka mieszczącej się w Tarnobrzegu (39-400), ul. H. Sienkiewicza 20. 3. Wpłacie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2018 r. w wysokości 10% od wartości oszacowanej, tj. kwoty: 34.900,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące dziewięćset złotych 00/100) na konto masy upadłości w Banku Alior Bank SA o numerze rachunku: 80 2490 0005 0000 4000 5386 1246. Wadium uważa się za wpłacone z dniem uznania na rachunku bankowym sprzedającego. 4. Oferta powinna zawierać: - imię i nazwisko, dokładny adres, nr telefonu, adres e-mail (dla osób fizycznych), - nazwę firmy, dokładny adres, tel/fax, NIP, REGON oraz dokumenty potwierdzające status prawny oferenta, tj. wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, - pisemną deklarację o pokryciu przez oferenta kosztów umowy sprzedaży, - pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu, - promesę zwolnienia MSWiA dla oferentów będącymi osobami zagranicznymi, które mają obowiązek uzyskać zezwolenie, - potwierdzony za zgodność z oryginałem dowód wpłaty wadium oraz wskazanie rachunku bankowego, na które ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty, - w przypadku złożenia oferty przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, należy dołączyć oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy w przypadku pozostawania we współwłasności ustawowej małżeńskiej. 5. Jeżeli różnica cen pomiędzy najkorzystniejszą ofertą a kolejną ofertą złożoną w przetargu nie przekracza 5% wartości ceny najwyższej, Syndyk uprawniony jest do kontynuowania przetargu w formie licytacji ustnej, przy czym postąpienie nie będzie mniejsze niż 5.000,00 zł. Ceną wywoławczą w licytacji ustnej jest najwyższa cena zaoferowana w przetargu pisemnym przez oferentów zakwalifikowanych do licytacji. 6. Licytację wygrywa osoba lub podmiot prawny, która zadeklaruje najwyższą kwotę. 7. Wygranie licytacji wiąże oferenta do zakończenia procesu kupna nieruchomości. 8. Inne warunki: - kupujący zobowiązany będzie do poniesienia wszystkich kosztów i opłat związanych z zawarciem umowy sprzedaży, w tym między innymi: do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych według obowiązujących w dacie sprzedaży przepisów, opłaty notarialnej i sądowej. Notariusza wskazuje Syndyk; - kupujący zobowiązany będzie do wpłacenia wylicytowanej ceny i do zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez Syndyka, nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego komisarza, przy czym cena musi zostać zapłacona na rachunek bankowy nr 80 2490 0005 0000 4000 5386 1246, przed dniem zawarcia umowy sprzedaży. Zapłata w wyniku potrącenia wierzytelności jest niedopuszczalna; - wadium uczestnika przetargu/licytacji, który wygra, zaliczone będzie na poczet ceny kupna (od wpłacanej rękojmi nie będą naliczane odsetki); a wadium pozostałych zostanie zwrócone w terminie do 7 dni od dnia prawomocnego zatwierdzenia wyboru oferty - bez odsetek; - jeżeli uczestnik przetargu/licytacji, mimo wygranej, uchyla się od zawarcia umowy, odmówi jej zawarcia, nie zapłaci ceny w wymaganym terminie lub nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży z przyczyn leżących po stronie licytatora - wadium przepada na rzecz masy upadłości; 9. Syndyk zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przetargu, unieważnienia przetargu lub odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn. Unieważnienie przetargu nie powoduje naliczenia odsetek od wadium. 10. W sprawach nieuregulowanych warunkami przetargu stosuje się przepisy Prawa upadłościowego oraz Kodeksu cywilnego. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz stanu prawnego przedmiotu przetargu (operaty szacunkowe) są do wglądu w Kancelarii Syndyka Wojciecha Wąsika, ul. H. Sienkiewicza 20, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 811 10 50, po uprzednim uzgodnieniu terminu, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt, w godzinach od 800 do 1600. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50298

Dodano: 2018-11-16 18:41:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Górak Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu zobowiązań Upadłego

Poz. 50299. Górak Małgorzata. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 136/16. [BMSiG-49727/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącej działalności gospodarczej Małgorzaty Górak, PESEL 73080608903, postanawia: 1. Umorzyć powstałe przed dniem 7 listopada 2016 r. zobowiązania upadłej Małgorzaty Górak, nr PESEL 73080608903, bez ustalenia planu spłaty wierzycieli; 2. Tymczasowo pokrytymi przez Skarb Państwa kosztami postępowania upadłościowego w kwocie 6.994,50 (sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery i 50/100) złotych obciążyć Skarb Państwa. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50299

Dodano: 2018-11-16 18:42:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Makowska Renata w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 50300. Makowska Renata. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 228/18. [BMSiG-49986/2018] Syndyk Renaty Makowskiej, zam.: Jasło, nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych (sygn. akt V GUp 228/18), ukończono opis i oszacowanie masy upadłości konsumenckiej. Wycenę rzeczoznawcy T. Dębskiego można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie przy ul. Kustronia 4. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do Sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, z podaniem sygn. akt V GUp 228/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50300

Dodano: 2018-11-16 18:43:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Mocarski Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu zobowiązań Upadłego

Poz. 50302. Mocarski Wojciech. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 35/17. [BMSiG-49944/2018] Sędzia Komisarz Masy Upadłości Wojciecha Mocarskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt V GUp 35/17, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 25 września 2018 roku: I. umorzono wszystkie zobowiązania upadłego Wojciecha Mocarskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 87021610038, powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. przed dniem 29 września 2017 roku bez ustalenia planu spłaty wierzycieli; II. obciążono Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Elblągu tymczasowo pokrytymi kosztami postępowania. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50302

Dodano: 2018-11-16 19:29:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Nowaczyk Patrycja w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ustaleniu planu spłaty

Poz. 50303. Nowaczyk Patrycja. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 33/17 „of”. [BMSiG-49951/2018] Sędzia Komisarz masy upadłości Patrycji Nowaczyk - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 33/17 „of” zawiadamia, iż prawomocnym postanowieniem z dnia 27 września 2018 r. Sąd postanawia: I. ustalić następujący plan spłaty wierzycieli Patrycji Nowaczyk - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 90082211340 w ten sposób, że Patrycja Nowaczyk przeznaczy na zaspokojenie zobowiązań wierzycieli uznanych na liście wierzytelności, a niewykonanych w toku postępowania upadłościowego oraz tymczasowo pokrytych przez Skarb Państwa kosztów postępowania upadłościowego kwotę 200 zł (słownie: dwieście złotych) miesięcznie przez okres 36 (słownie: trzydzieści sześć) miesięcy począwszy od dnia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia, łącznie 7.200 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście złotych) uiszczając na rzecz poszczególnych wierzycieli do ostatniego dnia każdego miesiąca ratę w wysokości odpowiadającą proporcjonalnemu udziału niezaspokojonej wierzytelności każdego z wierzycieli w ogólnej sumie wierzytelności niezaspokojonych w toku postępowania upadłościowego, tj.: 1) VECTRY Spółki Akcyjnej w Gdyni kwotę 0 zł i 33 gr. (słownie: trzydzieści trzy groszy), 2) Banku Milenium Spółki Akcyjnej w Warszawie kwotę 141 zł i 63 gr (słownie: sto czterdzieści jeden złotych i sześćdziesiąt trzy grosze); 3) Kancelarii Medius Spółki Akcyjnej w Krakowie kwotę 1 zł i 80 gr. (słownie: jeden złoty i osiemdziesiąt groszy) 4) oraz na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Elblągu kwotę 56 zł i 23 gr (słownie: pięćdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia trzy grosze) tytułem kosztów postępowania upadłościowego; II. ustalić, że pozostała część zobowiązań upadłej Patrycji Nowaczyk - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 90082211340, wobec podmiotów wymienionych w pkt I (pierwszym) postanowienia oraz wobec wszystkich innych wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. przed dniem 28 września 2017 r., zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli, jak w punkcie I (pierwszym) postanowienia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50303

Dodano: 2018-11-16 19:29:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Prządo Ola w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 50304. Prządo Ola. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GUp 46/18 of. [BMSiG-49838/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Oli Prządo, w upadłości, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL: 68091601322 (sygnatura akt V GUp 46/18 of), ogłasza w trybie art. 320 ust. 3 w zw. z art. 319 ust.5 ustawy Prawo upadłościowe, że syndyk ukończył opis i oszacowanie objętą masą upadłości nieruchomość gruntową położoną na działce 332/73 z m. 1, obręb Ligota Turawska, opisaną w Księdze Wieczystej KW nr OP1O/00114866/5. Złożony do akt postępowania operat można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa w Opolu, ul. Ozimska 60A, oraz w biurze syndyka w Opolu, ul. Światowida 2 p. 20 (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie pod numerem 692869248). Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do Sędziego komisarza w terminie tygodniowym od daty ukazania się obwieszczenia, powołując się na sygn. akt V GUp 46/18 of. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50304

Dodano: 2018-11-16 19:30:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Rusin Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 50306. Rusin Ewa. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 88/18. [BMSiG-49919/2018] Działając jako Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: Ewy Rusin zam.: Dębica, sygn. akt V GUp 88/18, zawiadamiam, że sprzedam w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego prawo własności nieruchomości gruntowej działki ewidencyjnej nr 1333 o powierzchni użytkowej 0,0643 ha, położonej w obrębie 0005, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym parterowym z użytkowym poddaszem, podpiwniczony. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 181,16 m2 . Nieruchomość znajduje się w Dębicy przy ul. Skowronki 15a. Nieruchomość objęta Księgą Wieczystą RZ1D/0004979/8, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Dębicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Transakcja zwolniona z podatku VAT. Cena wywoławcza - 406.296,60 zł (słownie: czterysta sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych 60/100). Regulamin uczestnictwa w nieograniczonym przetargu ofertowym: 1. złożenie pisemnej oferty w zapieczętowanej nieprzezroczystej kopercie o formacie nie mniejszym niż A4, umieszczonej w drugiej nieprzezroczystej kopercie, z adnotacją: „Oferta przetargowa na zakup nieruchomości w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Ewy Rusin zam.: Dębica, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - sygn. akt V GUp 88/18 - nie otwierać”, w nieprzekraczającym terminie do dnia 23 stycznia 2019 r. na adres Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, przy ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, 2. wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny oszacowanej, na konto Alior Bank S.A. o numerze rachunku: 02 2490 0005 0000 4000 3059 0604. 3. wadium uważa się za wpłacone z dniem uznania rachunku bankowego Sprzedającego. 4. złożenie pisemnej oferty zakupu zawierającej: - imię i nazwisko, dokładny adres, nr telefonu (dla osób fizycznych), - nazwę firmy, dokładny adres, tel/fax, NIP, REGON oraz dokumenty potwierdzające status prawny oferenta, tj. wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, - przedmiot przetargu, - oferowaną cenę netto, nie niższą niż cena wywoławcza, - potwierdzony za zgodność z oryginałem dowód wpłaty wadium oraz wskazanie rachunku bankowego, na które ma być zwrócone wadium w razie nieprzyjęcia oferty, - pisemną deklarację o pokryciu przez oferenta kosztów notarialnej umowy sprzedaży, - pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu, - promesę zwolnienia MSWiA dla oferentów będącymi osobami zagranicznymi, które mają obowiązek uzyskać zezwolenie, 5. oferta oraz wszystkie zobowiązania i oświadczenia muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta uwidocznione w aktualnym odpisie z KRS-u lub innym właściwym rejestrze, 6. przetarg nie dojdzie do skutku w razie niezłożenia oferty spełniającej warunków określonych postanowieniem. Natomiast złożona oferta spełniająca wymienione warunki wiąże oferenta do zakończenia procesu przetargowego, 7. wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana i zatwierdzona przez Sędziego komisarza, będzie zaliczona na poczet ceny nabycia, od wpłacanego wadium nie będą naliczane odsetki, 8. jeżeli uczestnik przetargu, mimo wyboru oferty, uchyla się od zawarcia umowy, pobrane wadium przepada na rzecz masy upadłości, 9. w przypadku nieuregulowanych niniejszymi warunkami, mają zastosowanie przepisy Prawa upadłościowego oraz Kodeksu cywilnego, 10. sprzedający zastrzega prawo zmiany warunków przetargu, jak również jego odwołania bez podania przyczyn, 11. zastrzega się termin trzech miesięcy do zawarcia umowy, liczony od momentu wyboru oferenta przez Sędziego komisarza, przy czym przed zawarciem umowy oferent jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia na rachunek 02 2490 0005 0000 4000 3059 0604, 12. niedopuszczalne jest potrącenie wierzytelności przysługującej kupującemu w stosunku do Upadłego z ceny nabycia. 13. jeżeli różnica cen pomiędzy najkorzystniejszą ofertą a kolejną ofertą złożoną w przetargu nie przekracza 5% wartości ceny najwyższej, Syndyk uprawniony jest do kontynuowania przetargu w formie licytacji ustnej, przy czym postąpienie nie będzie mniejsze niż 5.000,00 zł. Ceną wywoławczą w licytacji ustnej jest najwyższa cena zaoferowana w przetargu pisemnym przez oferentów zakwalifikowanych do licytacji. 14. wyboru oferenta dokona Syndyk, a wybór staje się prawnie skuteczny z chwilą zatwierdzenia przez Sędziego komisarza. 15. unieważnienie przetargu nie powoduje naliczenia odsetek od wadium. I. Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi na posiedzeniu w Sądzie Rejonowym, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, mieszczącym się w Rzeszowie przy ul. gen. J. Kustronia 4, które odbędzie się 24 stycznia 2019 r., o godz. 1245, sala nr 29. W przypadku wyboru przez Syndyka oferty poniżej ceny oszacowania, wymagana jest stosowna zgoda Sędziego komisarza. II. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz stanu prawnego przedmiotu przetargu (operaty szacunkowe) są do wglądu w Kancelarii Syndyka Wojciecha Wąsika, ul. H. Sienkiewicza 20, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 811 10 50, po uprzednim uzgodnieniu terminu, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt, w godzinach od 8.00 do 16.00. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50306

Dodano: 2018-11-16 19:31:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Słowik Marcin w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 50308. Słowik Marcin. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 409/18. [BMSiG-49814/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: Marcina Słowika, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Krakowie (PESEL: 84122208616) (sygn. akt VIII GUp 409/18), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi ukończony opis i oszacowanie nieruchomości upadłego. Poucza się, że w terminie tygodnia od ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i gospodarczym, można wnieść do Sędziego Komisarza zarzuty na ww. opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50308

Dodano: 2018-11-16 19:31:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Szewczyk Igor w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 50309. Szewczyk Lena i Szewczyk Igor. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 37/17, V GUp 45/17. [BMSiG-49759/2018] Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż 6/8 udziałów w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, należących do osób fizycznych będących w postępowaniu upadłościowym (sygn. akt V GUp 45/17 - 1/8 i V GUp 37/17 - 5/8) Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym - sygn. akt 37/17 oraz sygn. akt 45/17 obwieszcza o przetargu nieograniczonym, w którym na sprzedaż jest 6/8 udziału w spółdzielczym prawie własności nieruchomości położonej w Kielcach, ul. Massalskiego 18 nr lokalu 5, o powierzchni użytkowej 74,7 m2 , znajdującym się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Domator w Kielcach. Nieruchomość nie ma urządzonej księgi wieczystej. Przedmiotem przetargu jest: 1. sprzedaż 6/8 udziału należących do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej (sygn. akt 37/17 i 45/17) w spółdzielczym prawie własności nieruchomości położonej w Kielcach, ul. Massalskiego 18 nr lokalu 5, o powierzchni użytkowej 74,7 m2 , znajdującym się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Domator w Kielcach. Nieruchomość nie ma urządzonej księgi wieczystej; 2. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się w aktach sprawy pod sygn. akt V GUp 37/17 w Sądzie Rejonowym w Kielcach, ul. Warszawska 44, oraz w Biurze syndyka w Kielcach (25-311) przy ulicy św. Leonarda 1/8; 3. Wartość prawa własności nieruchomości została określona na kwotę 141.900 zł, co stanowi 55% wartości nieruchomości wynikającej z oszacowania - 258 000 zł; 4. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu (6/8 udziału) wynosi 106.425 zł (słownie złotych: sto sześć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) brutto, wartość jednego udziału wynosi 17.737,50 zł (słownie złotych: siedemnaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem 50/100); 5. Pisemne oferty należy składać do dnia 7.12.2018 r. na adres: Sąd Rejonowy w Kielcach, Sekcja ds. spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce; 6. Wymagane wadium w wysokości 10. 642,50 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy sześćset czterdzieści dwa 50/100) należy wpłacić do dnia 7.12.2018 r. przelewem na rachunek bankowy upadłości w Credit Agricole SA nr 98 1940 1076 4978 8531 0000 0000; 7. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w budynku Sądu w Kielcach dnia 12 grudnia 2018 r., o godzinie 900, w sali 25; 8. Szczegółowe warunki przetargu, operat szacunkowy oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Sądzie Rejonowym w Kielcach, Sekcja ds. spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, oraz w Biurze syndyka, w godzinach od 900 do 1600, tel. (41) 343-43-45, adres email: klucka@tlen.pl. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50309

Dodano: 2018-11-16 19:33:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Szewczyk Lena w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 50309. Szewczyk Lena i Szewczyk Igor. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 37/17, V GUp 45/17. [BMSiG-49759/2018] Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż 6/8 udziałów w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, należących do osób fizycznych będących w postępowaniu upadłościowym (sygn. akt V GUp 45/17 - 1/8 i V GUp 37/17 - 5/8) Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym - sygn. akt 37/17 oraz sygn. akt 45/17 obwieszcza o przetargu nieograniczonym, w którym na sprzedaż jest 6/8 udziału w spółdzielczym prawie własności nieruchomości położonej w Kielcach, ul. Massalskiego 18 nr lokalu 5, o powierzchni użytkowej 74,7 m2 , znajdującym się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Domator w Kielcach. Nieruchomość nie ma urządzonej księgi wieczystej. Przedmiotem przetargu jest: 1. sprzedaż 6/8 udziału należących do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej (sygn. akt 37/17 i 45/17) w spółdzielczym prawie własności nieruchomości położonej w Kielcach, ul. Massalskiego 18 nr lokalu 5, o powierzchni użytkowej 74,7 m2 , znajdującym się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Domator w Kielcach. Nieruchomość nie ma urządzonej księgi wieczystej; 2. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się w aktach sprawy pod sygn. akt V GUp 37/17 w Sądzie Rejonowym w Kielcach, ul. Warszawska 44, oraz w Biurze syndyka w Kielcach (25-311) przy ulicy św. Leonarda 1/8; 3. Wartość prawa własności nieruchomości została określona na kwotę 141.900 zł, co stanowi 55% wartości nieruchomości wynikającej z oszacowania - 258 000 zł; 4. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu (6/8 udziału) wynosi 106.425 zł (słownie złotych: sto sześć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) brutto, wartość jednego udziału wynosi 17.737,50 zł (słownie złotych: siedemnaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem 50/100); 5. Pisemne oferty należy składać do dnia 7.12.2018 r. na adres: Sąd Rejonowy w Kielcach, Sekcja ds. spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce; 6. Wymagane wadium w wysokości 10. 642,50 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy sześćset czterdzieści dwa 50/100) należy wpłacić do dnia 7.12.2018 r. przelewem na rachunek bankowy upadłości w Credit Agricole SA nr 98 1940 1076 4978 8531 0000 0000; 7. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w budynku Sądu w Kielcach dnia 12 grudnia 2018 r., o godzinie 900, w sali 25; 8. Szczegółowe warunki przetargu, operat szacunkowy oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Sądzie Rejonowym w Kielcach, Sekcja ds. spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, oraz w Biurze syndyka, w godzinach od 900 do 1600, tel. (41) 343-43-45, adres email: klucka@tlen.pl. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50309

Dodano: 2018-11-16 19:33:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Zielińska Hanna w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 50310. Zielińska Hanna. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 78/17. [BMSiG-49977/2018] Syndyk masy upadłości Hanny Zielińskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt VGUp 78/17 ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Bukowej 3 w miejscowości Działki, gmina Wiskitki. Nieruchomość stanowi działka o pow. 1722 m² - nr ew. 98/18. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Żyrardowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1Z/00031997/3. Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 216,90 m² oraz dwa budynki gospodarcze o powierzchni użytkowej 28 m² każdy. Cena wywoławcza sprzedaży prawa własności nieruchomości wynosi 342.400,00 zł (trzysta czterdzieści dwa tysiące czterysta złotych) netto. Zainteresowani winni składać oferty oraz dokonać wpłaty wadium w wysokości 34.000,00 zł (trzydzieści cztery tysiące złotych) na rachunek masy upadłości o prowadzony przez Credit Agricole Bank Polska S.A. o numerze 53 1940 1076 3166 5546 0000 0000 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 grudnia 2018 r. do godziny 1300 osobiście w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, Plac Narutowicza 6 lub przesłać je listami poleconymi na adres Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock (decyduje data wpływu do Sądu). Otwarcie ofert nastąpi w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Tumskiej 4B w dniu 4 grudnia 2018 r. o godz. 1330 w sali nr 111. Warunki przetargu oraz operat szacunkowy dotyczący sprzedawanej nieruchomości dostępne są w Sądzie Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4B oraz w Biurze Syndyka w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 67 lok. 21. Warunki przetargu dostępne są również na stronie internetowej www.radcaprawnypłock.pl. Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 602-415-326. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50310

Dodano: 2018-11-16 19:34:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

CAMPO Katarzyna Andrzejczyk-Żyto

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 50424. Andrzejczyk-Żyto Katarzyna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą CAMPO Katarzyna Adrzejczyk-Żyto w Miliczu. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GRp 5/18. [BMSiG-49863/2018] Postanowieniem Sędziego komisarza z dnia 20 września 2018 r. w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika - Katarzyny Andrzejczyk-Żyto (PESEL 88030410507), prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Campo Katarzyna Andrzejczyk-Żyto w restrukturyzacji z siedzibą w Miliczu, prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziale Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt VIII GRp 5/18), wyznaczono termin zgromadzenia wierzycieli dłużnika w celu zawarcia układu, określając sposób głosowania jako pisemny (poprzez oddawanie głosów na piśmie) z możliwością oddania głosu także ustnie do protokołu (art. 110 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego). Zgromadzenie odbędzie się w dniu 17 grudnia 2018 r., godz. 1000, w sali nr 8 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej 16. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50424

Dodano: 2018-11-16 19:35:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

EURO-RAF Sp. z o.o.

2018-10-24 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 50425. EURO-RAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Płocku. KRS 0000304854. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 kwietnia 2008 r., sygn. akt V GR 17/18. [BMSiG-49980/2018] Sąd Rejonowy w Płocku, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z 24 października 2018 r., sygn. akt V GR 17/18, otworzył przyspieszone postępowanie układowe EURO-RAF spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku, ul. Długa 49, 09-400 Płock, KRS 0000304854, wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kowalskiej oraz nadzorcę sądowego doradcę restrukturyzacyjnego Joannę Gałązkę oraz wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego i art. 3 ustęp 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego w rozumieniu tego rozporządzenia. Wierzycielom dłużnika w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoby uprawnione do wniesienia zażalenia mogą je wnieść we wskazanym wyżej terminie do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Płocku, Wydział V Gospodarczy. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50425

Dodano: 2018-11-16 19:39:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

EURO-RAF Sp. z o.o.

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 50425. EURO-RAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Płocku. KRS 0000304854. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 kwietnia 2008 r., sygn. akt V GR 17/18. [BMSiG-49980/2018] Sąd Rejonowy w Płocku, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z 24 października 2018 r., sygn. akt V GR 17/18, otworzył przyspieszone postępowanie układowe EURO-RAF spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku, ul. Długa 49, 09-400 Płock, KRS 0000304854, wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kowalskiej oraz nadzorcę sądowego doradcę restrukturyzacyjnego Joannę Gałązkę oraz wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego i art. 3 ustęp 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego w rozumieniu tego rozporządzenia. Wierzycielom dłużnika w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoby uprawnione do wniesienia zażalenia mogą je wnieść we wskazanym wyżej terminie do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Płocku, Wydział V Gospodarczy. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50425

Dodano: 2018-11-16 19:39:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

CAMPO Katarzyna Andrzejczyk-Żyto

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 50426. Andrzejczyk-Żyto Katarzyna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą CAMPO Katarzyna Adrzejczyk-Żyto z siedzibą w Miliczu. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GRp 5/18. [BMSiG-50037/2018] Sędzia komisarz nadzorujący przyspieszone postępowanie układowe dłużnika - Katarzyny Andrzejczyk-Żyto prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Campo Katarzyna Andrzejczyk-Żyto w restrukturyzacji z siedzibą w Miliczu, prowadzone w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziale Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt VIII GRp 5/18), informuje, że w dniu 31 sierpnia 2018 r. nadzorca sądowy złożył spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50426

Dodano: 2018-11-16 19:39:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Bożena Galińska BUDEX

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 50427. Galińska Bożena prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Bożena Galińska BUDEX w Ostrołęce. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRp 6/17. [BMSiG-49985/2018] ZAWIADOMIENIE NADZORCY WYKONANIA UKŁADU W PRZEDMIOCIE ZŁOŻENIA III SPRAWOZDANIA Z WYKONYWANIA PLANU RESTRUKTURYZACYJNEGO ORAZ UKŁADU ZA OKRES OD LIPCA 2018 R. DO WRZEŚNIA 2018 R. Nadzorca Wykonania Układu, sprawujący nadzór nad wykonaniem układu w ramach przyspieszonego postępowania układowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, wobec dłużnika Bożeny Galińskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Bożena Galińska BUDEX, NIP nr: 7581001831, w sprawie o sygn. akt VIII GRp 6/17, informuje, iż działając na podstawie art. 171 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne przedłożył do Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, III sprawozdanie z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu. Dariusz Kwiatkowski Prezes Zarządu Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. Nadzorcy wykonania układu Bożeny Galińskiej MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50427

Dodano: 2018-11-16 19:40:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Elżbieta Główka - Gabinet Lekarski

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 50429. Główka Elżbieta prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Elżbieta Główka - Gabinet Lekarski w Białymstoku. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRp 18/18 [BMSiG-49988/2018] Warszawa, 30 października 2018 roku TREŚĆ OBWIESZCZENIA Nadzorca sądowy w przyspieszonym postępowaniu układowym Elżbiety Główki prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Elżbieta Główka - Gabinet Lekarski, ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok, nr NIP: 1250162626, informuje, iż Sędzia komisarz zwołał Zgromadzenie Wierzycieli w celu głosowania nad układem w przyspieszonym postępowaniu układowym Dłużnika. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 5 grudnia 2018 r. o godz. 1000 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydziału Gospodarczego, mieszczącego się przy ulicy Adama Mickiewicza 103 w Białymstoku, w Sali B221. Zgodnie z art. 110 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego głosowanie na Zgromadzeniu Wierzycieli przeprowadza się pisemnie, jednakże Wierzyciel, który stawił się osobiście może oddać głos ustnie do protokołu. Jednocześnie Nadzorca sądowy w przyspieszonym postępowaniu układowym Dłużnika, zawiadamia, iż w dniu 12 października 2018 roku złożył spis wierzytelności w przedmiotowym postępowaniu. Na podstawie art. 90 ust. 1 Prawo Restrukturyzacyjne, w przyśpieszonym postępowaniu układowym dłużnik może zgłosić zastrzeżenia co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Przyspieszone postępowanie układowe Dłużnika toczyć się będzie pod sygn. akt VIII GRp 18/18. Dariusz Kwiatkowski Prezes Zarządu Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. Nadzorcy sądowego Dłużnika MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50429

Dodano: 2018-11-16 19:41:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

HEF-STAL Sp. z o.o.

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 50430. HEF-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Zborowskiem. KRS 0000345535. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 stycznia 2010 r., sygn. akt VIII GRp 4/18. [BMSiG-49961/2018] Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, zawiadamia o zwołaniu zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym - Hef-Stal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zborowskiem, wpisanej do KRS 0000345535, sygn. akt VIII GRp 4/18. Termin i miejsce zgromadzenia wyznaczono na dzień 5 grudnia 2018 roku, godz. 1000, w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie, ul. Żwirki i Wigury 9/11, sala 106. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadzone zostanie pisemnie oraz ustnie. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50430

Dodano: 2018-11-16 19:42:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe MAREMIX Ogrodzenia Chroboczek Sp. J.

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 50431. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „MAREMIX” OGRODZENIA CHROBOCZEK SPÓŁKA JAWNA w Narkowach. KRS 0000090838. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 lutego 2002 r., sygn. akt VI GRp 4/18. [BMSiG-49872/2018] Sędzia komisarz w przyspieszonym postępowaniu układowym Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego Maremix Ogrodzenia Chroboczek spółka jawna w Narkowach (KRS: 0000090838), sygn. akt VI GRp 4/18, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 25 października 2018 r. sprostowano oczywistą omyłkę pisarską w pkt I sentencji postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 27 lipca 2018 r. w przedmiocie zwołania zgromadzenia wierzycieli w sprawie prowadzonej pod sygn. akt VI GRp 4/18, w ten sposób, że w miejsce słów: „Sławomira Doeringa” wpisać: „Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego Maremix Ogrodzenia Chroboczek spółka jawna w Narkowach”. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50431

Dodano: 2018-11-16 19:45:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Gospodarstwo Rolne Edmund Kociuba

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o odmowie przyjecia układu

Poz. 50432. Kociuba Edmund prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Edmund Kociuba w Kierzkach. Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRp 3/18. [BMSiG-49981/2018] Warszawa, 29 października 2018 roku TREŚĆ OBWIESZCZENIA Nadzorca sądowy w przyspieszonym postępowaniu układowym Edmunda Kociuby prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Edmund Kociuba, PESEL 52082813915, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 5 października 20118 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy (sygn. akt VIII GRp 3/18) odmówił zatwierdzenia układu przyjętego na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 18 lipca 2018 roku w przyspieszonym postępowaniu układowym Edmunda Kociuby prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Gospodarstwo Rolne Edmund Kociuba. Poucza się przy tym uczestników postępowania, ze zgodnie z treścią art. 165 ust. 7 ustawy Prawo restrukturyzacyjne w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia postanowienia o odmowie zatwierdzenia układu przysługuje zażalenie. Przyspieszone postępowanie układowe Dłużnika toczyć się będzie pod sygn. akt VIII GRp 3/18. Dariusz Kwiatkowski Prezes Zarządu Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. Nadzorcy sądowego Dłużnika MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50432

Dodano: 2018-11-16 19:45:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Laszuk Irena prowadząca Gospodarstwo Rolne Eugeniusz Laszuk, Irena Laszuk

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 50433. Laszuk Eugeniusz i Laszuk Irena prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Eugeniusz Laszuk, Irena Laszuk z siedzibą w Borysowszczyźnie. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRp 9/17, VIII GRp 10/17. [BMSiG-49979/2018] ZAWIADOMIENIE NADZORCY WYKONANIA UKŁADU W PRZEDMIOCIE ZŁOŻENIA I SPRAWOZDANIA Z WYKONYWANIA PLANU RESTRUKTURYZACYJNEGO ORAZ UKŁADU ZA OKRES OD CZERWCA 2018 R. DO SIERPNIA 2018 R. Nadzorca Wykonania Układu, sprawujący nadzór nad wykonaniem układu zawartego przez Irenę i Eugeniusza Laszuk w ramach przyspieszonego postępowania układowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, wobec Gospodarstwa Rolnego Eugeniusz Laszuk, Irena Laszuk, nr NIP: 5441272167 w sprawach o sygn. akt odpowiednio VIII GRp 9/17 i VIII GRp 10/17 informuje, iż działając na podstawie art. 171 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne przedłożył do Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, I sprawozdanie z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu za okres czerwiec - sierpień 2018 r. Dariusz Kwiatkowski Prezes Zarządu Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. Nadzorcy wykonania układu Ireny i Eugeniusza Laszuk MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50433

Dodano: 2018-11-16 19:47:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Laszuk Eugeniusz prowadzący Gospodarstwo Rolne Eugeniusz Laszuk, Irena Laszuk

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 50433. Laszuk Eugeniusz i Laszuk Irena prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Eugeniusz Laszuk, Irena Laszuk z siedzibą w Borysowszczyźnie. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRp 9/17, VIII GRp 10/17. [BMSiG-49979/2018] ZAWIADOMIENIE NADZORCY WYKONANIA UKŁADU W PRZEDMIOCIE ZŁOŻENIA I SPRAWOZDANIA Z WYKONYWANIA PLANU RESTRUKTURYZACYJNEGO ORAZ UKŁADU ZA OKRES OD CZERWCA 2018 R. DO SIERPNIA 2018 R. Nadzorca Wykonania Układu, sprawujący nadzór nad wykonaniem układu zawartego przez Irenę i Eugeniusza Laszuk w ramach przyspieszonego postępowania układowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, wobec Gospodarstwa Rolnego Eugeniusz Laszuk, Irena Laszuk, nr NIP: 5441272167 w sprawach o sygn. akt odpowiednio VIII GRp 9/17 i VIII GRp 10/17 informuje, iż działając na podstawie art. 171 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne przedłożył do Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, I sprawozdanie z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu za okres czerwiec - sierpień 2018 r. Dariusz Kwiatkowski Prezes Zarządu Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. Nadzorcy wykonania układu Ireny i Eugeniusza Laszuk MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50433

Dodano: 2018-11-16 19:47:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Benedykt Stylok Firma STYLDOM

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 50434. Stylok Benedykt prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Benedykt Stylok firma STYLDOM w Tychach. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GRp 4/17/1. [BMSiG-49816/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika Benedykta Styloka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Benedykt Stylok firma „STYLDOM” w Tychach (sygnatura akt X GRp 4/17/1) zawiadamia, że w dniu 28 listopada 2018 roku, godz. 900, w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, sala nr 12 odbędzie się zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie, a opis przebiegu i wynik głosowania zamieszcza się w protokole. Głos na piśmie należy przesłać listem poleconym lub złożyć osobiście z powołaniem się na sygnaturę akt X GRp 4/17/1 na adres: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice. Głos taki będzie uwzględniony, o ile prawidłowo wypełniona i podpisana karta do głosowania (wraz z dokumentami potwierdzającymi umocowanie podpisanych na karcie osób do oddania głosu w sprawie układu) wpłynie do Sądu przed dniem 28 listopada 2018 roku. Nie liczy się w tym wypadku data nadania przesyłki. Karta do głosowania może również zostać złożona na ręce Sędziego komisarza podczas zgromadzenia wierzycieli w dniu 28 listopada 2018 r. Wierzyciel, który stawił się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu. Na zgromadzeniu wierzycieli prawo głosu mają wierzyciele, których wierzytelności zostały umieszczone w zatwierdzonym spisie wierzytelności oraz wierzyciele, którzy stawią się na zgromadzeniu wierzycieli i przedłożą Sędziemu komisarzowi tytuł egzekucyjny stwierdzający ich wierzytelność. Sędzia komisarz może na wniosek wierzyciela i po wysłuchaniu dłużnika dopuścić do udziału w zgromadzeniu wierzycieli wierzyciela, którego wierzytelność jest uzależniona od warunku zawieszającego lub jest sporna i została uprawdopodobniona. Sumę, według której oblicza się głos tego wierzyciela, Sędzia komisarz oznacza stosownie do okoliczności. Sędzia komisarz informuje nadto, iż wierzyciel, który osobiście będzie obecny na zgromadzeniu musi być właściwie reprezentowany bądź przez organ uprawniony do reprezentowania wierzyciela, które to uprawnienie należy wykazać odpisem z odpowiedniego rejestru bądź pełnomocnika umocowanego we właściwy sposób. Jeżeli wierzyciel działa przez pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym - głosowanie odbywa się przez złożenie na karcie do głosowania podpisu ustanowionego pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem szczególnym do głosowania nad układem na zgromadzeniu wierzycieli i wykazaniem uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania wierzyciela (odpis z KRS lub stosowne akty powołania). Pełnomocnictwa w każdym przypadku muszą być udzielone na piśmie lub muszą wynikać z wyciągów z rejestrów, w których wierzyciel jest ujawniony. Na zgromadzeniu wierzycieli będą głosowane propozycje układowe złożone przez dłużnika. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50434

Dodano: 2018-11-16 19:48:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Wood Company Sp. z o.o.

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 50435. WOOD COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000365681. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 października 2010 r., sygn. akt V GR 16/18. [BMSiG-49983/2018] Sąd Rejonowy w Płocku, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z 15 października 2018 r., sygn. akt V GR 16/18, otworzył przyspieszone postępowanie układowe Wood Company spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Baboszewie, ul. Przemysłowa 11, 09-130 Baboszewo, KRS 0000365681, wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kowalskiej oraz nadzorcę sądowego doradcę restrukturyzacyjnego Marcina Gałązkę oraz wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego i art. 3 ustęp 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego w rozumieniu tego rozporządzenia. Wierzycielom dłużnika w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoby uprawnione do wniesienia zażalenia mogą je wnieść we wskazanym wyżej terminie do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Płocku, Wydział V Gospodarczy. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50435

Dodano: 2018-11-16 19:49:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych EL-Q Sp. z o.o.

2018-11-16 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 50436. ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH „EL-Q” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Częstochowie. KRS 0000116029. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 sierpnia 2002 r., sygn. akt VIII GRp 1/18. [BMSiG-49957/2018] Postanowieniem z dnia 17 października 2018 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, na podstawie art. 164 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne zatwierdził układ przyjęty na Zgromadzeniu Wierzycieli Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych „EL-Q” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Częstochowie w dniu 5 września 2018 roku, sygn. akt VIII GRp 1/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 222/2018 (5610) z dnia 16 listopada 2018 r. → Pozycja 50436

Dodano: 2018-11-16 19:50:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Bajorczyk Dorota w upadłości likwidacyjnej

2018-10-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50476. Bajorczyk Dorota. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 362/18, VIII GUp 216/18. [BMSiG-50275/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 października 2018 r., sygn. akt VIII GU 362/18, ogłosił upadłość dłużnika: Doroty Bajorczyk (PESEL: 57092510900), zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Błogosławionej Edyty Stein nr domu 16 nr lokalu 10, 50-322 Wrocław, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Bilińskiego i syndyka w osobie Magdaleny Czyszczoń (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 869). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2171), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 216/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50476

Dodano: 2018-11-19 12:17:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Bajorczyk Dorota w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50476. Bajorczyk Dorota. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 362/18, VIII GUp 216/18. [BMSiG-50275/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 października 2018 r., sygn. akt VIII GU 362/18, ogłosił upadłość dłużnika: Doroty Bajorczyk (PESEL: 57092510900), zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Błogosławionej Edyty Stein nr domu 16 nr lokalu 10, 50-322 Wrocław, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Bilińskiego i syndyka w osobie Magdaleny Czyszczoń (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 869). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2171), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 216/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50476

Dodano: 2018-11-19 12:17:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Bajorczyk Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2018-10-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50477. Bajorczyk Ryszard. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 363/18, VIII GUp 217/18. [BMSiG-50267/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 października 2018 r., sygn. akt VIII GU 363/18, ogłosił upadłość dłużnika Ryszarda Bajorczyka (PESEL: 55010813331), zamieszkałego we Wrocławiu przy ul. Błogosławionej Edyty Stein, nr domu 16, nr lokalu 10, 50-322 Wrocław, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Bilińskiego i syndyka w osobie Magdaleny Czyszczoń (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 869). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2171), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 217/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50477

Dodano: 2018-11-19 12:18:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Bajorczyk Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50477. Bajorczyk Ryszard. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 363/18, VIII GUp 217/18. [BMSiG-50267/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 października 2018 r., sygn. akt VIII GU 363/18, ogłosił upadłość dłużnika Ryszarda Bajorczyka (PESEL: 55010813331), zamieszkałego we Wrocławiu przy ul. Błogosławionej Edyty Stein, nr domu 16, nr lokalu 10, 50-322 Wrocław, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Bilińskiego i syndyka w osobie Magdaleny Czyszczoń (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 869). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2171), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 217/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50477

Dodano: 2018-11-19 12:18:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Baranek Dorota w upadłości likwidacyjnej

2018-11-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50478. Baranek Dorota. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 625/18, VIII GUp 516/18. [BMSiG-50245/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 08.11.2018 r. sygn. akt VIII GU 625/18, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Doroty Baranek (PESEL 67072812207), zamieszkałej pod adresem: ul. Sosnowa 48/24, 32-300 Olkusz, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie SRR Barbarę Fela; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Mitręgi - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 75; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 516/18. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50478

Dodano: 2018-11-19 12:19:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Baranek Dorota w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50478. Baranek Dorota. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 625/18, VIII GUp 516/18. [BMSiG-50245/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 08.11.2018 r. sygn. akt VIII GU 625/18, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Doroty Baranek (PESEL 67072812207), zamieszkałej pod adresem: ul. Sosnowa 48/24, 32-300 Olkusz, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie SRR Barbarę Fela; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Mitręgi - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 75; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 516/18. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50478

Dodano: 2018-11-19 12:20:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Banaszczyk Beata w upadłości likwidacyjnej

2018-10-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50479. Banaszczyk Beata. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 214/18, V GUp 147/18. [BMSiG-50330/2018] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 30 października 2018 r. w sprawie V GUp 147/18 (V GU 214/18) ogłoszona została upadłość dłużnika Beaty Banaszczyk - (numer PESEL 68072201680), zamieszkałej pod adresem: ul. Bojańczyka 29/6, 87-800 Włocławek, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Katarzyny Karwowskiej, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka w osobie Patryka Chodkowskiego (numer licencji: 1133). Wzywa wierzycieli upadłej Beaty Banaszczyk do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu tegoż przepisu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50479

Dodano: 2018-11-19 12:21:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Banaszczyk Beata w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50479. Banaszczyk Beata. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 214/18, V GUp 147/18. [BMSiG-50330/2018] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 30 października 2018 r. w sprawie V GUp 147/18 (V GU 214/18) ogłoszona została upadłość dłużnika Beaty Banaszczyk - (numer PESEL 68072201680), zamieszkałej pod adresem: ul. Bojańczyka 29/6, 87-800 Włocławek, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Katarzyny Karwowskiej, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka w osobie Patryka Chodkowskiego (numer licencji: 1133). Wzywa wierzycieli upadłej Beaty Banaszczyk do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu tegoż przepisu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50479

Dodano: 2018-11-19 12:21:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Baris Bilal w upadłości likwidacyjnej

2018-10-31 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50480. Baris Bilal. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 109/18 „of”. [BMSiG-50193/2018] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 31 października 2018 r. ogłosił postanowienie o następującej treści: I. Ogłosić upadłość Bilal Baris, zamieszkałego w Lublinie pod adresem: Bursztynowa 15 m. 218, 20-576 Lublin, PESEL: 85050920650 jako osoby fizycznej nieprowadzącej dzielności gospodarczej; II. uznać postępowanie upadłościowe Bilal Baris, za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ust. 2 i 3 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo Upadłościowe; III. wezwać wierzycieli upadłego Bilal Baris, aby w terminie miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności Sędziemu komisarzowi; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Bilal Baris, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Magdaleny Studzińskiej oraz syndyka w osobie Beaty Pytki-Sochal numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 886. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50480

Dodano: 2018-11-19 12:22:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Baris Bilal w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50480. Baris Bilal. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 109/18 „of”. [BMSiG-50193/2018] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 31 października 2018 r. ogłosił postanowienie o następującej treści: I. Ogłosić upadłość Bilal Baris, zamieszkałego w Lublinie pod adresem: Bursztynowa 15 m. 218, 20-576 Lublin, PESEL: 85050920650 jako osoby fizycznej nieprowadzącej dzielności gospodarczej; II. uznać postępowanie upadłościowe Bilal Baris, za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ust. 2 i 3 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo Upadłościowe; III. wezwać wierzycieli upadłego Bilal Baris, aby w terminie miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności Sędziemu komisarzowi; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Bilal Baris, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Magdaleny Studzińskiej oraz syndyka w osobie Beaty Pytki-Sochal numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 886. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50480

Dodano: 2018-11-19 12:22:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Kuligowski Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-10-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50481. Kuligowski Andrzej. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 489/18. [BMSiG-50102/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 26.10.2018 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 489/18 ogłosił upadłość Andrzeja Kuligowskiego (PESEL: 57030809798), nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Tomasza Franz, wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50481

Dodano: 2018-11-19 12:23:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Kuligowski Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50481. Kuligowski Andrzej. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 489/18. [BMSiG-50102/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 26.10.2018 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 489/18 ogłosił upadłość Andrzeja Kuligowskiego (PESEL: 57030809798), nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Tomasza Franz, wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50481

Dodano: 2018-11-19 12:23:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Chatys Lilianna w upadłości likwidacyjnej

2018-10-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50482. Chatys Lilianna. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 208/18, V GUp 135/18. [BMSiG-50288/2018] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 10 października 2018 roku w sprawie V GU 208/18 (V GUp 135/18) ogłoszona została upadłość dłużniczki Lilianny Chatys, zamieszkałej przy ul. Grudziądzkiej 57 B/7, 87-100 Toruń, numer PESEL: 67012406884, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Stelli Czołgowskiej urzędującej w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka w osobie Anny Grudzień-Kurpiewskiej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie dwóch miesięcy od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.U. UE L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu tegoż przepisu. Kosztami postępowania obciążyć dłużniczkę. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50482

Dodano: 2018-11-19 12:24:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Chatys Lilianna w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50482. Chatys Lilianna. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 208/18, V GUp 135/18. [BMSiG-50288/2018] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 10 października 2018 roku w sprawie V GU 208/18 (V GUp 135/18) ogłoszona została upadłość dłużniczki Lilianny Chatys, zamieszkałej przy ul. Grudziądzkiej 57 B/7, 87-100 Toruń, numer PESEL: 67012406884, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Stelli Czołgowskiej urzędującej w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka w osobie Anny Grudzień-Kurpiewskiej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie dwóch miesięcy od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.U. UE L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu tegoż przepisu. Kosztami postępowania obciążyć dłużniczkę. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50482

Dodano: 2018-11-19 12:24:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Dziechciaż Bogusław w upadłości likwidacyjnej

2018-10-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50483. Dziechciaż Bogusław. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 321/18, V GUp 299/18. [BMSiG-50271/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w dniu 17 października 2018 r. w sprawie o sygn. akt V GU 321/18 postanowił: I. ogłosić upadłość Bogusława Dziechciaż, zam.: Wierzbna, numer PESEL 81031213551, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego; III. wyznaczyć Syndyka Masy Upadłości w osobie - Piotr Sitko, numer licencji 816; IV. wezwać Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów (podając sygn. akt V GUp 299/18 - pod którą prowadzone jest postępowanie upadłościowe). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50483

Dodano: 2018-11-19 12:25:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Dziechciaż Bogusław w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50483. Dziechciaż Bogusław. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 321/18, V GUp 299/18. [BMSiG-50271/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w dniu 17 października 2018 r. w sprawie o sygn. akt V GU 321/18 postanowił: I. ogłosić upadłość Bogusława Dziechciaż, zam.: Wierzbna, numer PESEL 81031213551, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego; III. wyznaczyć Syndyka Masy Upadłości w osobie - Piotr Sitko, numer licencji 816; IV. wezwać Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów (podając sygn. akt V GUp 299/18 - pod którą prowadzone jest postępowanie upadłościowe). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50483

Dodano: 2018-11-19 12:25:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Golus Halina w upadłości likwidacyjnej

2018-11-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50484. Golus Halina. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 412/18/4, X GUp 171/18/4. [BMSiG-50336/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 13.11.2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 412/18/4, ogłosił upadłość dłużniczki - Haliny Golus, zamieszkałej w Bytomiu, przy ulicy Strzelców Bytomskich 169/1, posiadającej numer PESEL 46032214420, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sędziego komisarza Sąd wyznaczył w osobie SSR Anny Janickiej-Łęckiej, a syndyka masy upadłości w osobie Wiktora Kożucha, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1136. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W zgłoszeniu wierzytelności należy podać sygnaturę akt: X GUp 171/18/4. Adres tut. Sądu: Katowice, ul. Lompy 14. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50484

Dodano: 2018-11-19 12:26:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Golus Halina w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50484. Golus Halina. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 412/18/4, X GUp 171/18/4. [BMSiG-50336/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 13.11.2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 412/18/4, ogłosił upadłość dłużniczki - Haliny Golus, zamieszkałej w Bytomiu, przy ulicy Strzelców Bytomskich 169/1, posiadającej numer PESEL 46032214420, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sędziego komisarza Sąd wyznaczył w osobie SSR Anny Janickiej-Łęckiej, a syndyka masy upadłości w osobie Wiktora Kożucha, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1136. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W zgłoszeniu wierzytelności należy podać sygnaturę akt: X GUp 171/18/4. Adres tut. Sądu: Katowice, ul. Lompy 14. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50484

Dodano: 2018-11-19 12:26:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Górski Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-11-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50485. Górski Mariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1166/18, X GUp 970/18. [BMSiG-50116/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 listopada 2018 roku, sygn. akt X GU 1166/18: 1. ogłosił upadłość Mariusza Górskiego, zamieszkałego w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 57 m. 7a, (kod pocztowy: 02-091), numer PESEL 79112407355; 2. określił, że Mariusz Górski jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej-Sudomir oraz syndyka w osobie Michała Meissnera (licencja doradcy restrukturyzacyjnego - 1031); 6. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie po sygn. akt X GUp 970/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50485

Dodano: 2018-11-19 12:27:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Górski Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50485. Górski Mariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1166/18, X GUp 970/18. [BMSiG-50116/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 listopada 2018 roku, sygn. akt X GU 1166/18: 1. ogłosił upadłość Mariusza Górskiego, zamieszkałego w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 57 m. 7a, (kod pocztowy: 02-091), numer PESEL 79112407355; 2. określił, że Mariusz Górski jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej-Sudomir oraz syndyka w osobie Michała Meissnera (licencja doradcy restrukturyzacyjnego - 1031); 6. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie po sygn. akt X GUp 970/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50485

Dodano: 2018-11-19 12:27:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Golus Stefan w upadłości likwidacyjnej

2018-11-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50486. Golus Stefan. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 413/18/4, X GUp 170/18/4. [BMSiG-50344/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 13.11.2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt XGU 413/18/4, ogłosił upadłość dłużnika - Stefana Golus, zamieszkałego w Bytomiu przy ulicy Strzelców Bytomskich 169/1, posiadającego numer PESEL 46091312132, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sędziego komisarza Sąd wyznaczył w osobie SSR Anny Janickiej-Łęckiej, a syndyka masy upadłości w osobie Wiktora Kożucha, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1136. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W zgłoszeniu wierzytelności należy podać sygnaturę akt: X GUp 170/18/4. Adres tut. Sądu: Katowice, ul. Lompy 14. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50486

Dodano: 2018-11-19 12:28:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Golus Stefan w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50486. Golus Stefan. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 413/18/4, X GUp 170/18/4. [BMSiG-50344/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 13.11.2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt XGU 413/18/4, ogłosił upadłość dłużnika - Stefana Golus, zamieszkałego w Bytomiu przy ulicy Strzelców Bytomskich 169/1, posiadającego numer PESEL 46091312132, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sędziego komisarza Sąd wyznaczył w osobie SSR Anny Janickiej-Łęckiej, a syndyka masy upadłości w osobie Wiktora Kożucha, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1136. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W zgłoszeniu wierzytelności należy podać sygnaturę akt: X GUp 170/18/4. Adres tut. Sądu: Katowice, ul. Lompy 14. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50486

Dodano: 2018-11-19 12:28:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Gryckiewicz Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-10-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50487. Gryckiewicz Piotr. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 180/18, VIII GUp 199/18. [BMSiG-50377/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, w dniu 30 października 2018 roku, sygn. akt VIII GU 180/18 (VIII GUp 199/18), postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Piotra Gryckiewicza, zam.: 15-539 Białystok, ulica Łabędzia 2, PESEL 52103002612, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Aleksandrę Jamróz, a na syndyka masy upadłości Sławomira Łukę (numer licencji 347); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust.1 ust. 1 Prawa upadłościowego. Pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym I Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50487

Dodano: 2018-11-19 12:29:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Gryckiewicz Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50487. Gryckiewicz Piotr. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 180/18, VIII GUp 199/18. [BMSiG-50377/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, w dniu 30 października 2018 roku, sygn. akt VIII GU 180/18 (VIII GUp 199/18), postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Piotra Gryckiewicza, zam.: 15-539 Białystok, ulica Łabędzia 2, PESEL 52103002612, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Aleksandrę Jamróz, a na syndyka masy upadłości Sławomira Łukę (numer licencji 347); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust.1 ust. 1 Prawa upadłościowego. Pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym I Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50487

Dodano: 2018-11-19 12:29:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Górecki Henryk w upadłości likwidacyjnej

2018-11-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50488. Górecki Henryk. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 614/18/9, X GUp 169/18/9. [BMSiG-50212/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 listopada 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 614/18/9 ogłosił upadłość, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Henryka Góreckiego (PESEL nr 72020412712), zamieszkałego pod adresem: ul. Legionów Polskich 17/39, 43-100 Tychy. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Iwony Gzeli, a syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Paliwody (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1 151). Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty opublikowania obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, do sprawy o sygn. akt X GUp 169/18/9. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50488

Dodano: 2018-11-19 12:31:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Górecki Henryk w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50488. Górecki Henryk. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 614/18/9, X GUp 169/18/9. [BMSiG-50212/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 listopada 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 614/18/9 ogłosił upadłość, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Henryka Góreckiego (PESEL nr 72020412712), zamieszkałego pod adresem: ul. Legionów Polskich 17/39, 43-100 Tychy. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Iwony Gzeli, a syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Paliwody (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1 151). Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty opublikowania obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, do sprawy o sygn. akt X GUp 169/18/9. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50488

Dodano: 2018-11-19 12:31:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Gunia Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-10-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50490. Gunia Katarzyna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VWydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 325/18, V GUp 332/18. [BMSiG-50232/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 29 października 2018 r. (sygn. akt V GU 325/18) ogłosił upadłość Katarzyny Gunia, zamieszkałej Jedlicze, PESEL 67121610569, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Lesława Zawady oraz syndyka w osobie Tomasza Śmietana (nr licencji 985). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni, licząc od dnia ukazania się obwieszczenia niniejszego postanowienia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni licząc od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą V GUp 332/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50490

Dodano: 2018-11-19 12:32:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Gunia Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50490. Gunia Katarzyna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VWydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 325/18, V GUp 332/18. [BMSiG-50232/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 29 października 2018 r. (sygn. akt V GU 325/18) ogłosił upadłość Katarzyny Gunia, zamieszkałej Jedlicze, PESEL 67121610569, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Lesława Zawady oraz syndyka w osobie Tomasza Śmietana (nr licencji 985). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni, licząc od dnia ukazania się obwieszczenia niniejszego postanowienia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni licząc od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą V GUp 332/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50490

Dodano: 2018-11-19 12:32:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Jaworska Janina w upadłości likwidacyjnej

2018-11-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50491. Jaworska Janina. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 200/18, XII GUp 115/18. [BMSiG-50132/2018] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 7 listopada 2018 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Janiny Jaworskiej, zamieszkałej przy Al. Piastów 58/3, 70-335 Szczecin, PESEL 42021003929, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 115/18. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Stańczak-Kujawskiej oraz syndyka w osobie Marka Młynarczyka, nr licencji 351. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego i naprawczego Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UEL141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50491

Dodano: 2018-11-19 12:33:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Jaworska Janina w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50491. Jaworska Janina. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 200/18, XII GUp 115/18. [BMSiG-50132/2018] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 7 listopada 2018 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Janiny Jaworskiej, zamieszkałej przy Al. Piastów 58/3, 70-335 Szczecin, PESEL 42021003929, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 115/18. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Stańczak-Kujawskiej oraz syndyka w osobie Marka Młynarczyka, nr licencji 351. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego i naprawczego Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UEL141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50491

Dodano: 2018-11-19 12:33:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Kazan Jacek w upadłości likwidacyjnej

2018-10-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50492. Kazan Jacek. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 116/18 of, V GUp 87/18. [BMSiG-50093/2018] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 16.10.2018 r., sygn. akt V GU 116/18 of: - ogłoszono upadłość Jacka Kazana, PESEL 74051505630, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującej likwidację jego majątku, - wezwano wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, licząc od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, - wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Waldemara Bochenka, oraz syndyka masy upadłości w mojej osobie (nr licencji 195), - stwierdzono, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca, licząc od daty ukazania się obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o ogłoszeniu upadłości, zgłosili swoje wierzytelności na piśmie, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, Sędziemu komisarzowi pod adresem: Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica, z podaniem sygnatury akt V GUp 87/18. Zbigniew Krajewski licencja nr 195 MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50492

Dodano: 2018-11-19 12:34:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Kazan Jacek w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50492. Kazan Jacek. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 116/18 of, V GUp 87/18. [BMSiG-50093/2018] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 16.10.2018 r., sygn. akt V GU 116/18 of: - ogłoszono upadłość Jacka Kazana, PESEL 74051505630, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującej likwidację jego majątku, - wezwano wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, licząc od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, - wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Waldemara Bochenka, oraz syndyka masy upadłości w mojej osobie (nr licencji 195), - stwierdzono, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca, licząc od daty ukazania się obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o ogłoszeniu upadłości, zgłosili swoje wierzytelności na piśmie, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, Sędziemu komisarzowi pod adresem: Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica, z podaniem sygnatury akt V GUp 87/18. Zbigniew Krajewski licencja nr 195 MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50492

Dodano: 2018-11-19 12:35:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Kościńska Danuta w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50493. Kościńska Danuta. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 364/18„of”, IX GUp 131/18 „of”. [BMSiG-50094/2018] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 października 2018 r. ogłosił upadłość Danuty Kościńskiej, zamieszkałej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Warszawskiej 250/103 m. 41, PESEL 79010308747, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GU 364/18„of”). Sąd uznał postępowanie upadłościowe Danuty Kościńskiej za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ust. 2 i 3 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd wzywa wierzycieli upadłej Danuty Kościńskiej, aby w terminie miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste na nieruchomościach należących do upadłej Danuty Kościńskiej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lubiin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Katarzyny Sacharuk oraz syndyka w osobie Macieja Wieniakowskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1037. Postępowanie upadłościowe Danuty Kościńskiej będzie toczyło się pod numerem sygn. akt sądowych IX GUp 131/18 „of”. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50493

Dodano: 2018-11-19 12:36:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Kościńska Danuta w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50493. Kościńska Danuta. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 364/18„of”, IX GUp 131/18 „of”. [BMSiG-50094/2018] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 października 2018 r. ogłosił upadłość Danuty Kościńskiej, zamieszkałej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Warszawskiej 250/103 m. 41, PESEL 79010308747, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GU 364/18„of”). Sąd uznał postępowanie upadłościowe Danuty Kościńskiej za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ust. 2 i 3 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd wzywa wierzycieli upadłej Danuty Kościńskiej, aby w terminie miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste na nieruchomościach należących do upadłej Danuty Kościńskiej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lubiin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Katarzyny Sacharuk oraz syndyka w osobie Macieja Wieniakowskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1037. Postępowanie upadłościowe Danuty Kościńskiej będzie toczyło się pod numerem sygn. akt sądowych IX GUp 131/18 „of”. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50493

Dodano: 2018-11-19 12:36:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Lewicka Renata w upadłości likwidacyjnej

2018-10-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50494. Lewicka Renata. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 568/18. [BMSiG-50171/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 30.10.2018 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 568/18 ogłosił upadłość Renaty Lewickiej (numer PESEL: 59092908488), nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Jacka Malca, wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące ma nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50494

Dodano: 2018-11-19 12:37:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Lewicka Renata w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50494. Lewicka Renata. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 568/18. [BMSiG-50171/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 30.10.2018 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 568/18 ogłosił upadłość Renaty Lewickiej (numer PESEL: 59092908488), nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Jacka Malca, wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące ma nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50494

Dodano: 2018-11-19 12:37:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kuligowski Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-11-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50495. Kuligowski Andrzej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1547/18, X GUp 978/18. [BMSiG-50137/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 listopada 2018 r. w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt X GU 1547/18 postanowił: 1) ogłosić upadłość Andrzeja Kuligowskiego (PESEL: 60022903918). zamieszkałego w miejscowości Raszyn Puchały przy ul. Centralnej 38 (kod pocztowy: 05-090), 2) określić, że Andrzej Kuligowski jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 3) wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Moniki Ulmer (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1086), 4) określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli ww. upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do ww. upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt X GUp 978/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50495

Dodano: 2018-11-19 12:38:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kuligowski Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50495. Kuligowski Andrzej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1547/18, X GUp 978/18. [BMSiG-50137/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 listopada 2018 r. w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt X GU 1547/18 postanowił: 1) ogłosić upadłość Andrzeja Kuligowskiego (PESEL: 60022903918). zamieszkałego w miejscowości Raszyn Puchały przy ul. Centralnej 38 (kod pocztowy: 05-090), 2) określić, że Andrzej Kuligowski jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 3) wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Moniki Ulmer (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1086), 4) określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli ww. upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do ww. upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt X GUp 978/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50495

Dodano: 2018-11-19 12:38:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Nowodworski Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2018-11-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50496. Nowodworski Tomasz. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 539/18 of, VIII GUp 220/18 of. [BMSiG-50182/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 6 listopada 2018 r., sygn. akt VIII GU 539/18 of, ogłosił upadłość Tomasza Nowodworskiego, numer PESEL 77081107430, zamieszkałego we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Kurnickiego i syndyka masy upadłości w osobie Romana Traczyka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 949). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. - poz. 2344, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 220/18 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie zostały zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50496

Dodano: 2018-11-19 12:39:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Nowodworski Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50496. Nowodworski Tomasz. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 539/18 of, VIII GUp 220/18 of. [BMSiG-50182/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 6 listopada 2018 r., sygn. akt VIII GU 539/18 of, ogłosił upadłość Tomasza Nowodworskiego, numer PESEL 77081107430, zamieszkałego we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Kurnickiego i syndyka masy upadłości w osobie Romana Traczyka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 949). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. - poz. 2344, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 220/18 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie zostały zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50496

Dodano: 2018-11-19 12:39:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Osińska Zofia w upadłości likwidacyjnej

2018-08-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50497. Osińska Zofia. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 335/17, V GUp 113/18. [BMSiG-50385/2018] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie V GUp 113/18 (V GU 335/17) ogłoszona została upadłość dłużnika Zofii Osińskiej, zamieszkałej pod adresem: ul. Kościuszki 9/5, 87-100 Toruń, numer PESEL 58021408404, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Macieja Naworskiego, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anny Grudzień-Kurpiewskiej, którego kancelaria znajduje się pod adresem: ul. Pod Arkadami 6, 87-400 Golub-Dobrzyń. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50497

Dodano: 2018-11-19 12:40:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Osińska Zofia w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50497. Osińska Zofia. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 335/17, V GUp 113/18. [BMSiG-50385/2018] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie V GUp 113/18 (V GU 335/17) ogłoszona została upadłość dłużnika Zofii Osińskiej, zamieszkałej pod adresem: ul. Kościuszki 9/5, 87-100 Toruń, numer PESEL 58021408404, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Macieja Naworskiego, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anny Grudzień-Kurpiewskiej, którego kancelaria znajduje się pod adresem: ul. Pod Arkadami 6, 87-400 Golub-Dobrzyń. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50497

Dodano: 2018-11-19 12:40:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kuncikowska Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2018-11-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50498. Kuncikowska Jolanta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1458/18, X GUp 974/18. [BMSiG-50145/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 listopada 2018 r. w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt X GU 1458/18 postanowił: 1) ogłosić upadłość Jolanty Kuncikowskiej (PESEL: 55060105664), zamieszkałej w Warszawie przy ul. Jacka Kaczmarskiego 23 m. 575 (kod pocztowy: 02-679), 2) określić, że Jolanta Kuncikowska jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 3) wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka w osobie Moniki Ulmer (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1086), 4) określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli ww. upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do ww. upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt X GUp 974/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50498

Dodano: 2018-11-19 12:41:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kuncikowska Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50498. Kuncikowska Jolanta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1458/18, X GUp 974/18. [BMSiG-50145/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 listopada 2018 r. w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt X GU 1458/18 postanowił: 1) ogłosić upadłość Jolanty Kuncikowskiej (PESEL: 55060105664), zamieszkałej w Warszawie przy ul. Jacka Kaczmarskiego 23 m. 575 (kod pocztowy: 02-679), 2) określić, że Jolanta Kuncikowska jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 3) wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka w osobie Moniki Ulmer (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1086), 4) określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli ww. upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do ww. upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt X GUp 974/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50498

Dodano: 2018-11-19 12:41:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Kurdziel Paweł w upadłości likwidacyjnej

2018-08-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50499. Kurdziel Paweł. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 256/18, V GUp 242/18. [BMSiG-50314/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 17.08.2018 r., sygn. akt V GU 256/18, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku w stosunku do upadłego Pawła Kurdziela, zam.: Leżajsk, PESEL: 84032619036 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Pawła Jandy oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Kancelarii Syndyków sp. z o.o. w Rzeszowie, KRS 0000476408. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, z podaniem sygnatury akt V GUp 242/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie 30 dni od daty ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50499

Dodano: 2018-11-19 12:42:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Kurdziel Paweł w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50499. Kurdziel Paweł. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 256/18, V GUp 242/18. [BMSiG-50314/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 17.08.2018 r., sygn. akt V GU 256/18, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku w stosunku do upadłego Pawła Kurdziela, zam.: Leżajsk, PESEL: 84032619036 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Pawła Jandy oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Kancelarii Syndyków sp. z o.o. w Rzeszowie, KRS 0000476408. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, z podaniem sygnatury akt V GUp 242/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie 30 dni od daty ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50499

Dodano: 2018-11-19 12:43:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Majka Kazimierz w upadłości likwidacyjnej

2018-11-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50500. Majka Kazimierz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 488/18, VIII GUp 515/18. [BMSiG-50249/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8.11.2018 r. sygn. akt: VIII GU 488/18, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Kazimierza Majki (Majka) (PESEL 54031609754) zamieszkałego pod adresem: os. Widokowe 6/14, 32-540 Trzebinia, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie SRR Barbarę Fela; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Mitręgi - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 75; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 515/18. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50500

Dodano: 2018-11-19 12:44:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Majka Kazimierz w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50500. Majka Kazimierz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 488/18, VIII GUp 515/18. [BMSiG-50249/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8.11.2018 r. sygn. akt: VIII GU 488/18, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Kazimierza Majki (Majka) (PESEL 54031609754) zamieszkałego pod adresem: os. Widokowe 6/14, 32-540 Trzebinia, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie SRR Barbarę Fela; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Mitręgi - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 75; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 515/18. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50500

Dodano: 2018-11-19 12:44:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Mąkowski Włodzimierz w upadłości likwidacyjnej

2018-10-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50501. Mąkowski Włodzimierz. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 235/18, VIII GUp 175/18. [BMSiG-50386/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, w dniu 5 paździerika 2018 roku, sygn. akt VIII GU 235/18 (VIII GUp 175/18), postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Włodzimierza Mąkowskiego, zam.: ul. Legionowa 13 m. 50, 15-281 Białystok, PESEL 44082204312, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Ewę Kołodziej- -Dubowską, a na syndyka masy upadłości Sławomira Łukę (numer licencji 347); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 ust. 1 Prawa upadłościowego. Pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50501

Dodano: 2018-11-19 12:45:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Mąkowski Włodzimierz w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50501. Mąkowski Włodzimierz. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 235/18, VIII GUp 175/18. [BMSiG-50386/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, w dniu 5 paździerika 2018 roku, sygn. akt VIII GU 235/18 (VIII GUp 175/18), postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Włodzimierza Mąkowskiego, zam.: ul. Legionowa 13 m. 50, 15-281 Białystok, PESEL 44082204312, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Ewę Kołodziej- -Dubowską, a na syndyka masy upadłości Sławomira Łukę (numer licencji 347); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 ust. 1 Prawa upadłościowego. Pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50501

Dodano: 2018-11-19 12:45:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Owczarek Bronisława w upadłości likwidacyjnej

2018-10-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50502. Owczarek Bronisława. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 201/18, V GUp 143/18. [BMSiG-50390/2018] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 24.10.2018 r. w sprawie V GU 201/18, V GUp 143/18, ogłoszona została upadłość dłużnika Bronisławy Owczarek, zamieszkałej: ul. Rynek 15/6, 88-140 Gniewkowo; numer PESEL 48053011541, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej; obejmującą likwidację majątku dłużnika. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Katarzyny Karwowskiej urzędującej w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anny Grudzień-Kurpiewskiej (nr licencji 662). Wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Kosztami postępowania obciążono dłużnika. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50502

Dodano: 2018-11-19 12:46:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Owczarek Bronisława w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50502. Owczarek Bronisława. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 201/18, V GUp 143/18. [BMSiG-50390/2018] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 24.10.2018 r. w sprawie V GU 201/18, V GUp 143/18, ogłoszona została upadłość dłużnika Bronisławy Owczarek, zamieszkałej: ul. Rynek 15/6, 88-140 Gniewkowo; numer PESEL 48053011541, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej; obejmującą likwidację majątku dłużnika. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Katarzyny Karwowskiej urzędującej w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anny Grudzień-Kurpiewskiej (nr licencji 662). Wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Kosztami postępowania obciążono dłużnika. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50502

Dodano: 2018-11-19 12:46:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Siełacz Eugeniusz w upadłości likwidacyjnej

2018-11-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50503. Siełacz Eugeniusz. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 224/18, XII GUp 116/18. [BMSiG-50138/2018] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 7 listopada 2018 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Eugeniusza Siełacza, zamieszkałego przy Al. Piastów 65/18, 70-332 Szczecin, PESEL 51032610534, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 116/18. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Stańczak-Kujawskiej oraz syndyka w osobie Elżbiety Ahl, nr licencji 965. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego i naprawczego sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UEL141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50503

Dodano: 2018-11-19 12:47:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Siełacz Eugeniusz w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50503. Siełacz Eugeniusz. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 224/18, XII GUp 116/18. [BMSiG-50138/2018] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 7 listopada 2018 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Eugeniusza Siełacza, zamieszkałego przy Al. Piastów 65/18, 70-332 Szczecin, PESEL 51032610534, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 116/18. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Stańczak-Kujawskiej oraz syndyka w osobie Elżbiety Ahl, nr licencji 965. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego i naprawczego sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UEL141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50503

Dodano: 2018-11-19 12:47:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Pawlikowski Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-10-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50504. Pawlikowski Piotr. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 423/18. [BMSiG-50125/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 9.10.2018 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 423/18: - ogłosił upadłość Piotra Pawlikowskiego (numer PESEL: 64031914073), nieprowadzącego działalności gospodarczej, - wyznaczył syndyka w osobie Tomasza Franz (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 413) oraz Sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Napierały, - wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50504

Dodano: 2018-11-19 12:48:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Pawlikowski Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50504. Pawlikowski Piotr. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 423/18. [BMSiG-50125/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 9.10.2018 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 423/18: - ogłosił upadłość Piotra Pawlikowskiego (numer PESEL: 64031914073), nieprowadzącego działalności gospodarczej, - wyznaczył syndyka w osobie Tomasza Franz (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 413) oraz Sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Napierały, - wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50504

Dodano: 2018-11-19 12:49:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Perkowski Daniel w upadłości likwidacyjnej

2018-10-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50505. Perkowski Daniel. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 219/18, VIII GUp 200/18. [BMSiG-50167/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 30 października 2018 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 219/18 postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Daniela Perkowskiego, zam.: Sulejki 18, 19-411 Świętajno, PESEL 82050115419, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Annę Komarewską, a na syndyka masy upadłości Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłacznie w części dotyczącej jurysdukcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 200/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50505

Dodano: 2018-11-19 12:50:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Perkowski Daniel w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50505. Perkowski Daniel. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 219/18, VIII GUp 200/18. [BMSiG-50167/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 30 października 2018 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 219/18 postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Daniela Perkowskiego, zam.: Sulejki 18, 19-411 Świętajno, PESEL 82050115419, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Annę Komarewską, a na syndyka masy upadłości Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłacznie w części dotyczącej jurysdukcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 200/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50505

Dodano: 2018-11-19 12:50:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Pięta Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-10-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50506. Pięta Andrzej. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 820/17/9, X GUp 151/18/9. [BMSiG-50207/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 15 października 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 820/17/9 ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Andrzeja Pięty (PESEL nr 571 11004391), zamieszkałego w Sławkowie przy ul. 23 stycznia 1a. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Iwony Gzeli, a syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Paliwody (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1151). Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty opublikowania obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, do sprawy o sygn. akt X GUp 151/18/9. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50506

Dodano: 2018-11-19 12:51:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Pięta Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50506. Pięta Andrzej. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 820/17/9, X GUp 151/18/9. [BMSiG-50207/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 15 października 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 820/17/9 ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Andrzeja Pięty (PESEL nr 571 11004391), zamieszkałego w Sławkowie przy ul. 23 stycznia 1a. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Iwony Gzeli, a syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Paliwody (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1151). Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty opublikowania obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, do sprawy o sygn. akt X GUp 151/18/9. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50506

Dodano: 2018-11-19 12:51:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Rybarczyk Maria w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Sprostowanie ogłoszenia w MSiG

Poz. 50508. Rybarczyk Maria. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 180/18. [BMSiG-50258/2018] Sprostowanie treści ogłoszenia opublikowanego w BMSiG 46225/2018, nr MSiG 207/2018 z dnia 24.10.2018 r., do sprawy o sygn. akt V GU 180/18. W treści ogłoszenia błędnie wskazano nr PESEL 4008307763 dłużniczki Marii Rybarczyk zamiast prawidłowego nr PESEL 40083007763. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50508

Dodano: 2018-11-19 12:51:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Porębny Zorian w upadłości likwidacyjnej

2018-11-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50509. Porębny Zorian. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 573/18, VIII GUp 514/18. [BMSiG-50231/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8.11.2018 r., sygn. akt VIII GU 573/18, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Zoriana Porębny (PESEL 87072319832), zamieszkałego pod adresem: ul. Kluczewska 88, 32-329 Bolesław, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie SRR Barbarę Felę; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Mitręgi - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 75; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 514/18. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50509

Dodano: 2018-11-19 12:53:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Porębny Zorian w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50509. Porębny Zorian. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 573/18, VIII GUp 514/18. [BMSiG-50231/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8.11.2018 r., sygn. akt VIII GU 573/18, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Zoriana Porębny (PESEL 87072319832), zamieszkałego pod adresem: ul. Kluczewska 88, 32-329 Bolesław, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie SRR Barbarę Felę; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Mitręgi - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 75; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 514/18. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50509

Dodano: 2018-11-19 12:53:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Słowik Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-10-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50510. Słowik Piotr. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 277/18, V GUp 302/18. [BMSiG-50352/2018] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, z dnia 19.10.2018 r., sygnatura akt V GU 277/18: - ogłoszono upadłość Piotra Słowik, zam. w Boguchwale, nr PESEL 93011412456 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; - wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Lesława Zawady; - wyznaczono Syndyka Masy Upadłości w osobie Adama Pileckiego, nr licencji - 177; - postanowiono wezwać Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (pod sygn. akt V GUp 302/18); - postanowiono wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym (pod sygn. akt V GUp 302/18). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50510

Dodano: 2018-11-19 12:54:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Słowik Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50510. Słowik Piotr. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 277/18, V GUp 302/18. [BMSiG-50352/2018] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, z dnia 19.10.2018 r., sygnatura akt V GU 277/18: - ogłoszono upadłość Piotra Słowik, zam. w Boguchwale, nr PESEL 93011412456 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; - wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Lesława Zawady; - wyznaczono Syndyka Masy Upadłości w osobie Adama Pileckiego, nr licencji - 177; - postanowiono wezwać Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (pod sygn. akt V GUp 302/18); - postanowiono wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym (pod sygn. akt V GUp 302/18). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50510

Dodano: 2018-11-19 12:54:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Polańska Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-11-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50511. Polańska Anna. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 145/18, VIII GUp 512/18. [BMSiG-50229/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8.11.2018 r., sygn. akt VIII GU 145/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość Anny Polańskiej (PESEL: 56031700404), zamieszkałej w Tarnowie (33-100) przy ulicy Promiennej 22/28, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Janusza Płocha; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Joanny Jutrzenki-Trzebiatowskiej, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 993; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 512/18. Pouczenie co do pkt VI: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50511

Dodano: 2018-11-19 12:55:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Polańska Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50511. Polańska Anna. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 145/18, VIII GUp 512/18. [BMSiG-50229/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8.11.2018 r., sygn. akt VIII GU 145/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość Anny Polańskiej (PESEL: 56031700404), zamieszkałej w Tarnowie (33-100) przy ulicy Promiennej 22/28, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Janusza Płocha; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Joanny Jutrzenki-Trzebiatowskiej, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 993; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 512/18. Pouczenie co do pkt VI: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50511

Dodano: 2018-11-19 12:55:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Szmyd Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2018-10-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50514. Szmyd Stanisław. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości, sygn. akt V GU 402/18, V GUp 345/18. [BMSiG-50254/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 30 października 2018 r., sygn. akt V GU 402/18, ogłosił upadłość Stanisława Szmyda, zamieszkałego: Osobnica, PESEL 54100317052, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Pawła Jandy oraz syndyka w osobie Tomasza Śmietana (nr licencji 985). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni licząc od dnia ukazania się obwieszczenia niniejszego postanowienia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni licząc od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą V GUp 345/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50514

Dodano: 2018-11-19 12:56:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Szmyd Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50514. Szmyd Stanisław. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości, sygn. akt V GU 402/18, V GUp 345/18. [BMSiG-50254/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 30 października 2018 r., sygn. akt V GU 402/18, ogłosił upadłość Stanisława Szmyda, zamieszkałego: Osobnica, PESEL 54100317052, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Pawła Jandy oraz syndyka w osobie Tomasza Śmietana (nr licencji 985). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni licząc od dnia ukazania się obwieszczenia niniejszego postanowienia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni licząc od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą V GUp 345/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50514

Dodano: 2018-11-19 12:57:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Składanowska Leokadia w upadłości likwidacyjnej

2018-10-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50515. Składanowska Leokadia. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości, sygn. akt V GU 365/18, V GUp 338/18. [BMSiG-50221/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 29 października 2018 r. (sygn. akt V GU 365/18) ogłosił upadłość Leokadii Składanowskiej, zamieszkałej: Świerzowa, Polska, PESEL 57081119147, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego oraz syndyka w osobie Tomasza Śmietana (nr licencji 985). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni, licząc od dnia ukazania się obwieszczenia niniejszego postanowienia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni licząc od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą V GUp 338/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50515

Dodano: 2018-11-19 12:58:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Składanowska Leokadia w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50515. Składanowska Leokadia. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości, sygn. akt V GU 365/18, V GUp 338/18. [BMSiG-50221/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 29 października 2018 r. (sygn. akt V GU 365/18) ogłosił upadłość Leokadii Składanowskiej, zamieszkałej: Świerzowa, Polska, PESEL 57081119147, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego oraz syndyka w osobie Tomasza Śmietana (nr licencji 985). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni, licząc od dnia ukazania się obwieszczenia niniejszego postanowienia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni licząc od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą V GUp 338/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50515

Dodano: 2018-11-19 12:58:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Sikora Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-10-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50516. Sikora Agnieszka. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 86/18, V GUp 61/18. [BMSiG-50135/2018] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 30.10.2018 r., w sprawie o sygn. akt V GU 86/18, postanawia: 1. ogłosić upadłość Agnieszki Sikory (PESEL 77071603522) zamieszkałej ul. Moniuszki 6/65, 58-506 Jelenia Góra, nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. określić sposób prowadzenia postępowania upadłościowego jako obejmujący likwidację majątku upadłej, 3. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 5. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Krzysztofa Skrobowskiego, 6. na syndyka masy upadłości wyznaczyć PMR Restrukturyzacje S.A. z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000546300, REGON 360951713, NIP 7010471710), w skład zarządu którego wchodzi Małgorzata Anisimowicz (nr licencji 74) - jako prezes zarządu. Obecnie postępowanie toczy się pod sygnatura V GUp 61/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50516

Dodano: 2018-11-19 12:59:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Sikora Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50516. Sikora Agnieszka. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 86/18, V GUp 61/18. [BMSiG-50135/2018] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 30.10.2018 r., w sprawie o sygn. akt V GU 86/18, postanawia: 1. ogłosić upadłość Agnieszki Sikory (PESEL 77071603522) zamieszkałej ul. Moniuszki 6/65, 58-506 Jelenia Góra, nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. określić sposób prowadzenia postępowania upadłościowego jako obejmujący likwidację majątku upadłej, 3. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 5. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Krzysztofa Skrobowskiego, 6. na syndyka masy upadłości wyznaczyć PMR Restrukturyzacje S.A. z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000546300, REGON 360951713, NIP 7010471710), w skład zarządu którego wchodzi Małgorzata Anisimowicz (nr licencji 74) - jako prezes zarządu. Obecnie postępowanie toczy się pod sygnatura V GUp 61/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50516

Dodano: 2018-11-19 12:59:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Sokołowska Wanda, Sokołowski Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2018-11-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50517. Sokołowska Wanda, Sokołowski Ryszard. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 137/18, V GUp „of” 138/18. [BMSiG-50092/2018] Sąd Rejonowy w Olsztynie V Wydział Gospodarczy podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 7 listopada 2018 r. (sygn. akt V GU „of” 137/18): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Wandy Sokołowskiej, zamieszkałej: ul. Zamkowa 65 m. 5, 11-600 Węgorzewo, PESEL 66071402866, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Ryszarda Sokołowskiego, zamieszkałego: ul. Zamkowa 65 m. 5, 11-600 Węgorzewo, PESEL 57042109477, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 3. wezwał wierzycieli upadłych wskazanych w pkt I i II do zgłaszania Sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłych wskazanych w pkt I i II, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. na Sędziego komisarza wyznaczył asesora Sądu Rejonowego w Olsztynie Roberta Romanowskiego; 6. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Radosława Matysa. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 138/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50517

Dodano: 2018-11-19 13:00:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Sokołowska Wanda, Sokołowski Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50517. Sokołowska Wanda, Sokołowski Ryszard. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 137/18, V GUp „of” 138/18. [BMSiG-50092/2018] Sąd Rejonowy w Olsztynie V Wydział Gospodarczy podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 7 listopada 2018 r. (sygn. akt V GU „of” 137/18): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Wandy Sokołowskiej, zamieszkałej: ul. Zamkowa 65 m. 5, 11-600 Węgorzewo, PESEL 66071402866, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Ryszarda Sokołowskiego, zamieszkałego: ul. Zamkowa 65 m. 5, 11-600 Węgorzewo, PESEL 57042109477, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 3. wezwał wierzycieli upadłych wskazanych w pkt I i II do zgłaszania Sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłych wskazanych w pkt I i II, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. na Sędziego komisarza wyznaczył asesora Sądu Rejonowego w Olsztynie Roberta Romanowskiego; 6. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Radosława Matysa. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 138/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50517

Dodano: 2018-11-19 13:00:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Zarzecka Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-10-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50518. Zarzecka Ewa. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 273/18, VIII GUp 197/18. [BMSiG-50173/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 29 października 2018 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 273/18 postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Ewy Zarzeckiej, zam.: Żebry 30, 19-222 Wąsosz, PESEL 69100210564, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Ewę Kołodziej- -Dubowską, a na syndyka masy upadłości Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłacznie w części dotyczącej jurysdukcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 197/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50518

Dodano: 2018-11-19 13:01:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Zarzecka Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50518. Zarzecka Ewa. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 273/18, VIII GUp 197/18. [BMSiG-50173/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 29 października 2018 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 273/18 postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Ewy Zarzeckiej, zam.: Żebry 30, 19-222 Wąsosz, PESEL 69100210564, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Ewę Kołodziej- -Dubowską, a na syndyka masy upadłości Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłacznie w części dotyczącej jurysdukcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 197/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50518

Dodano: 2018-11-19 13:01:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Zarzecki Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-10-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50519. Zarzecki Krzysztof. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 272/18, VIII GUp 196/18. [BMSiG-50179/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 29 października 2018 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 272/18 postanowił: 1. Ogłosić upadłość dłużnika Krzysztofa Zarzeckiego, zam.: Żebry 30, 19-222 Wąsosz, PESEL 64050908497, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Ewę Kołodziej- -Dubowską, a na syndyka masy upadłości Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdukcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 196/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50519

Dodano: 2018-11-19 13:03:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Zarzecki Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50519. Zarzecki Krzysztof. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 272/18, VIII GUp 196/18. [BMSiG-50179/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 29 października 2018 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 272/18 postanowił: 1. Ogłosić upadłość dłużnika Krzysztofa Zarzeckiego, zam.: Żebry 30, 19-222 Wąsosz, PESEL 64050908497, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Ewę Kołodziej- -Dubowską, a na syndyka masy upadłości Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdukcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 196/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50519

Dodano: 2018-11-19 13:03:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Szczudlińska Teresa i Szczudliński Jacek w upadłości likwidacyjnej

2018-11-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50521. Szczudlińska Teresa i Szczudliński Jacek. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 483/18. [BMSiG-50389/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 5.11.2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 483/18 ogłosił upadłość Teresy Szczudlińskiej (numer PESEL: 56120905987) i Jacka Szczudlińskiego (numer PESEL: 63021105138), nieprowadzących działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Izabeli Gabrowskiej oraz wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłych, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50521

Dodano: 2018-11-19 13:04:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Szczudlińska Teresa i Szczudliński Jacek w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50521. Szczudlińska Teresa i Szczudliński Jacek. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 483/18. [BMSiG-50389/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 5.11.2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 483/18 ogłosił upadłość Teresy Szczudlińskiej (numer PESEL: 56120905987) i Jacka Szczudlińskiego (numer PESEL: 63021105138), nieprowadzących działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Izabeli Gabrowskiej oraz wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłych, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50521

Dodano: 2018-11-19 13:04:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Bogucka Halina w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50523. Bogucka Halina. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 77/18/9. [BMSiG-50205/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Haliny Boguckiej (numer PESEL 69060914560) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 77/18/9), syndyk masy upadłości sporządził listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, i w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść sprzeciw stosownie do treści art. 256 i nast. Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50523

Dodano: 2018-11-19 13:05:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Cyran Ludwik w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50524. Cyran Ludwik. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 500/17. [BMSiG-50327/2018] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GU 500/17 dotyczącej upadłości dłużnika Ludwika Cyrana, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Rybniku, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 256 Prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50524

Dodano: 2018-11-19 13:06:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Cieśla Iwona w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50525. Cieśla Iwona. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 8/17. [BMSiG-50086/2018] Sędzia komisarz ustanowiony w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Iwony Cieśli, sygn. akt V GUp 8/17, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał w dniu 28.02.2018 r. Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19. Każdy wierzyciel umieszczony na liście na podstawie art. 256 i 257 ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia może wnieść sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Upadły może wnieść sprzeciw o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw powinien odpowiadać wymaganiom określonym art. 257 PUiN. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50525

Dodano: 2018-11-19 13:06:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Balcarek Marcel w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50526. Balcarek Marcel. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 123/18/2. [BMSiG-50170/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużnika Marcela Balcarek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Suszcu przy ul. Świętego Jana 82, posiadającego numer PESEL: 85081219734, w sprawie o sygn. akt X GUp 123/18/2 podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 października 2018 r. syndyk dłużnika przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności w tym postępowaniu. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice- -Wschód w Katowicach, przy ul. Lompy 14 w Katowicach, pokój nr 103. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50526

Dodano: 2018-11-19 13:07:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Aljewicz Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50527. Aljewicz Grażyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 451/17. [BMSiG-50297/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Grażyny Aljewicz, PESEL 88092615180, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 451/17, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50527

Dodano: 2018-11-19 13:07:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Ciosińska Patrycja w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50528. Ciosińska Patrycja. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 186/17 [BMSiG-50287/2018] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Dłużniczki Patrycji Ciosińskiej, PESEL 75100906703, sygn. akt V GUp 186/17, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu Komisarzowi I uzupełniającej listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4 (art. 255 ust. 2 pr. up. i n.) natomiast każdy wierzyciel, oraz upadły mogą na warunkach art. 256-258 pr. up. i n w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu I uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50528

Dodano: 2018-11-19 13:07:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Arcisz-Rogowska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50529. Arcisz-Rogowska Ewa. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 97/18 „of”. [BMSiG-50141/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postepowania upadłościowego Ewy Arcisz-Rogowskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 97/18 „of”), została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi 26 października 2018 r. lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50529

Dodano: 2018-11-19 13:08:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Cięciwa Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50530. Cięciwa Mirosław. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 74/18. [BMSiG-50111/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Mirosława Cięciwy, PESEL 72112011997, zamieszkałego Wielopole 24, 33-311 Wielogłowy - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt: (VIII GUp 74/18), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50530

Dodano: 2018-11-19 13:08:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Czerwiec Maria w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50531. Czerwiec Maria. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 49/18. [BMSiG-50294/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Marii Czerwiec, PESEL 43100301101 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 49/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50531

Dodano: 2018-11-19 13:09:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Dychtoń Ksawery w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50532. Dychtoń Ksawery. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 457/17. [BMSiG-50300/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Ksawerego Dychtonia, PESEL 78081807191, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 457/17, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (dot. Zw2), oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50532

Dodano: 2018-11-19 13:09:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Dziura Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50533. Dziura Krzysztof. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 6/15. [BMSiG-50225/2018] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Upadłego Krzysztofa Dziury, zam.: Wola Dalsza, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 6/15), zawiadamia, że Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi III uzupełniającą listę wierzytelności. III uzupełniającą listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany (art.255 ust. 2 pr. up. i n.) natomiast każdy Wierzyciel oraz Upały mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. i n. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu III uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50533

Dodano: 2018-11-19 13:09:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gawarkiewicz Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50534. Gawarkiewicz Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 550/18. [BMSiG-50310/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłasza, że syndyk, w dniu 13.09.2018 roku przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Gawarkiewicz nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. w Warszawie przy ul. Małej 7/4, PESEL: 780507700348, sygn. akt X GUp 550/18. Listę wierzytelności można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - wierzyciel, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50534

Dodano: 2018-11-19 13:10:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Faryś Ewelina w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50535. Faryś Ewelina. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 88/17. [BMSiG-50366/2018] XIV GUp 88/17 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi siódma uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Eweliny Faryś, PESEL 83090214126 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni XX Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, ul. Pomorska 37, pokój 214 i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt: XIV GUp 88/17 MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50535

Dodano: 2018-11-19 13:10:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Filińska Iwona w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50536. Filińska Iwona. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 72/18. [BMSiG-50234/2018] XIV GUp 72/18 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Iwony Filińskiej, PESEL 75113013784 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 72/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50536

Dodano: 2018-11-19 13:10:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Filipiak Henryk w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50537. Filipiak Henryk. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 494/18. [BMSiG-50091/2018] Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Henryka Filipiaka, PESEL 68063000638 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czernikowska 100A. Adres do korespondencji: 00-454 Warszawa, ul. Czernikowska 100A. Sygn. akt X GUp 494/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50537

Dodano: 2018-11-19 13:11:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gawracz Bożena w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50538. Gawracz Bożena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 386/18. [BMSiG-50339/2018] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 Prawa upadłościowego została sporządzona i w dniu 7 września 2018 r. przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Bożeny Gawracz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - ze wskazaniem sygnatury akt X GUp 386/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50538

Dodano: 2018-11-19 13:11:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Grochowska Małgorzata i Grochowski Sylwester w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50539. Grochowska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 155/18. [BMSiG-50098/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Grochowskiej i Sylwestra Grochowskiego, nieprowadzących działalności gospodarczej w upadłości ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 155/18 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 9 października 2018 r. Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności Małgorzaty Grochowskiej. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50539

Dodano: 2018-11-19 13:12:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Grochowski Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50540. Grochowski Grzegorz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 756/17. [BMSiG-50150/2018] Obwieszcza się, że w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Grochowskiego (sygn. akt X GUp 756/17), zamieszkałego przy ul. Chłodnej 15/712, 00-891 Warszawa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk sporządził i dnia 23 października 2018 r. przekazał Sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać I uzupełniającą listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowska 100A. Poucza się iż w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na I uzupełniającej liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Krzysztof Piotrowski Syndyk MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50540

Dodano: 2018-11-19 13:12:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Henryk Szilistowski Przedsiebiorstwo Usługowe BHM-3 w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50541. Szilistowski Henryk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowe BHM-3 Henryk Szilistowski w Sosnowcu. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 56/15/1. [BMSiG-50168/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że Syndyk Masy Upadłości dłużnika Przedsiębiorstwa Usługowego BHM-3 Henryk Szilistowski w upadłości likwidacyjnej w Sosnowcu, w toku prowadzonego pod sygn. X GUp 56/15/1 postępowania upadłościowego, sporządził i złożył Sędziemu Komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice- -Wschód w Katowicach przy ul. Lompy 14, i w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wnieść stosownie do treści art. 256 i 257 Prawa upadłościowego i naprawczego sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50541

Dodano: 2018-11-19 13:12:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Jendrzejewska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50542. Jendrzejewska Elżbieta. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 29/18. [BMSiG-50140/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Jendrzejewskiej, nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 29/18 sporządzona została przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 24 sierpnia 2018 r. uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50542

Dodano: 2018-11-19 13:13:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

KABINETT INVESTMENTS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50543. KABINETT INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000516357. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 lipca 2014 r., sygn. akt X GUp 814/17. [BMSiG-50242/2018] OGŁOSZENIE Kabinett Investments sp. z o.o. w upadłości Syndyk masy upadłości Kabinett Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie w upadłości, sygn. akt X GUp 814/17, informuje, że zostało sporządzone i przekazane Sędziemu Komisarzowi w dniu 30.03.2018 r., uzupełnienie listy wierzytelności, które każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sadowym i Gospodarczym o sporządzeniu listy wierzytelności, każdy wierzyciel umieszczony na liście może składać Sędziemu komisarzowi sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50543

Dodano: 2018-11-19 13:13:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kędzierska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50544. Kędzierska Małgorzata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 647/18, X GUp 640/18. [BMSiG-50160/2018] Działając na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 17 lipca 2018 r. w spr. o sygn. akt X GU 647/18 ogłaszającego upadłość Małgorzaty Kędzierskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk zawiadamia, że w dniu 29 października 2018 r. została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Ponadto syndyk wskazuje, że listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w Czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50544

Dodano: 2018-11-19 13:13:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Klara Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50545. Klara Dariusz. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 25/18 „of”. [BMSiG-50248/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Dariusza Klary, PESEL 71080911937, nieprowadzącego działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 25/18 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 26 października 2018 roku listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 1, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50545

Dodano: 2018-11-19 13:14:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Konieczny Edward w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50546. Konieczny Edward. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 43/18/1. [BMSiG-50178/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że syndyk masy upadłości dłużnika Edwarda Koniecznego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Czeladzi, posiadającej numer PESEL 58071608014, w toku prowadzonego pod sygn. akt X GUp 43/18/1 postępowania upadłościowego, sporządził i złożył Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice- -Wschód w Katowicach, przy ul. Lompy 14 i w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wnieść stosownie do treści art. 256 i 257 Prawa upadłościowego i naprawczego sprzeciw MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50546

Dodano: 2018-11-19 13:14:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kowalski Lucjan w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50547. Kowalski Lucjan. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 354/17. [BMSiG-50099/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: Lucjana Kowalskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zamieszkałego w Krakowie (PESEL: 53030609017) (sygn. akt VIII GUp 354/17) ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz, że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50547

Dodano: 2018-11-19 13:14:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Krawczyk Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50548. Krawczyk Małgorzata. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 28/17 „of”. [BMSiG-50153/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Małgorzaty Krawczyk, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 28/17 „of”), została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi 18 października 2018 r. 1 uzupełniająca lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami i oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50548

Dodano: 2018-11-19 13:15:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Króczyński Stefan w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50549. Króczyński Stefan. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 77/18 „of”. [BMSiG-50253/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Stefana Króczyńskiego, PESEL 45121206050, nieprowadzącego działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 77/18 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 25 października 2018 roku listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 1, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50549

Dodano: 2018-11-19 13:15:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Król Sonia w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50550. Król Sonia. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 96/18/2. [BMSiG-50104/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużniczki Sonii Król, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Będzinie przy ul. Konopnickiej 12/21, posiadającej numer PESEL: 67102706405, w sprawie o sygn. akt X GUp 96/18/2 podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 października 2018 r. syndyk dłużniczki przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności w tym postępowaniu. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice- -Wschód w Katowicach, przy ul. Lompy 14 w Katowicach, pokój nr 103. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50550

Dodano: 2018-11-19 13:15:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Kuśmierz Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50551. Kuśmierz Piotr. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 74/18”of”. [BMSiG-50163/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Piotra Kuśmierz (sygn. akt IX GUp 74/18”of”), została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi przez syndyka w dniu 24 października 2018 r. uzupełniająca lista wierzytelności obejmująca wierzytelność Credit Agricole Bank Polska S.A. we Wrocławiu. Listę wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw - przez wierzyciela co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, upadły o ile projekt nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50551

Dodano: 2018-11-19 13:16:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Kaczmarczyk Mateusz w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50552. Kaczmarczyk Mateusz. Sąd Rejonowy w Białymstoku. VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 125/18. [BMSiG-50118/2018] Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt VIII GUp 125/18, Mateusza Kaczmarczyk, zam.: ul. Hubalczyków 3/7, 07-410 Ostrołęka, PESEL 89021305972, w upadłości, nieprowadzącego działalności gospodarczej, zawiadamia, że w dniu 2.10.2018 r. złożył do Sędziego Komisarza uzupełniającą listę wierzytelności. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć sprzeciw co do uznania bądź odmowy uznania wierzytelności do Sędziego Komisarza na adres Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, 15-950 Białystok, ul. Mickiewicza 103. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50552

Dodano: 2018-11-19 13:16:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Kwiatkowski Sławomir w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50553. Kwiatkowski Sławomir. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 133/18, VIII GUp 112/18. [BMSiG-50155/2018] Działajac na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, z dnia 11 czerwca 2018 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 133/18 ogłaszającego upadłość Sławomira Kwiatkowskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Syndyk zawiadamia, że w dniu 6 listopada 2018 r. została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi uzupełniająca lista wierzytelności. Ponadto syndyk wskazuję, że listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50553

Dodano: 2018-11-19 13:16:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Krzysztof Łęcki BRP KRISNAT w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50554. Łęcki Krzysztof. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 58/17 „oprócz of”. [BMSiG-50235/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Łęckiego, prowadzącego działalność gospodarczą, PESEL: 69061605696, NIP: 622-218-69-36, sygn. akt V GUp 58/17 „oprócz of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 28.02.2018 roku uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 1, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50554

Dodano: 2018-11-19 13:18:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Lewek Joanna w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50555. Lewek Joanna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 149/17. [BMSiG-50244/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 149/17, dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Joanny Lewek - syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50555

Dodano: 2018-11-19 13:18:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Łodygowska Zofia, Łodygowski Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50556. Łodygowska Zofia. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 474/17. [BMSiG-50108/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: Zofii Łodygowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zamieszkałej w Chrzanowie (PESEL: 58040319565) (sygn. akt VIII GUp 474/17) ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (Zw 22) oraz, że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50556

Dodano: 2018-11-19 13:18:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

JUR-MAR Transport Mariusz Książek w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50557. Książek Mariusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą JUR-MAR Transport Mariusz Książek w Sawinie. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, Wydział IX Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 54/18. [BMSiG-50375/2018] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych zawiadamia, iż syndyk masy upadłości Mariusza Książka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Jur-Mar Transport Mariusz Książek w dniu 29 czerwca 2018 roku w sprawie sygn. akt IX GUp 54/18, złożył sędziemu komisarzowi listę wierzytelności uzupełnioną w dniach: 16 lipca 2018 roku, 29 sierpnia 2018 roku, 18 września 2018 roku, 26 września 2018 roku, 8 października 2018 roku, 22 października 2018 roku, którą można przeglądać w Sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia można złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelność - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50557

Dodano: 2018-11-19 13:19:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Macheta Sebastian w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50558. Macheta Sebastian. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 93/18 „of”. [BMSiG-50176/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt V GUp 93/18 „of” dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Sebastiana Machety, identyfikującego się numerem PESEL 77121609595, syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej uzupełniającej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50558

Dodano: 2018-11-19 13:19:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Macheta Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50559. Macheta Sylwia. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 94/18 „of”. [BMSiG-50166/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt V GUp 94/18 „of” dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Sylwii Machety, identyfikującej się numerem PESEL 78042012648, syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej uzupełniającej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50559

Dodano: 2018-11-19 13:19:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Męcfal Karol w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50560. Męcfal Karol. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 149/17. [BMSiG-50394/2018] Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi druga uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Karola Męcfala, PESEL 68101202671, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 149/17. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50560

Dodano: 2018-11-19 13:19:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Matusik Wioletta i Sławomir w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50561. Matusik Wioletta. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 153/17. [BMSiG-50120/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Wioletty Matusik i Sławomira Matusika, nieprowadzących działalności gospodarczej w upadłości ogłasza, że w sprawie XV GUp 153/17 sporządzona została przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 30 października 2018 r. uzupełniająca lista wierzytelności dotycząca Wioletty Matusik. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50561

Dodano: 2018-11-19 13:20:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Miazek Janina w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50562. Miazek Janina. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 258/17. [BMSiG-50246/2018] Sygn. akt XIV GUp 258/17 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 25 września 2018 r. uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Janiny Miazek, PESEL 49012310781 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 112, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy może złożyć sprzeciw do sędziego komisarza zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344 ze zm.) na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 258/17. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50562

Dodano: 2018-11-19 13:20:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Mnich Jacek w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50563. Mnich Jacek. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 213/16. [BMSiG-50280/2018] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w toku postępowania upadłościowego Jacka Mnicha, zam. w Rzeszowie (PESEL 70012207478), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w dniu 26.10.2018 roku została sporządzona i przekazana Sędziemu Komisarzowi pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 213/16). Każdy zainteresowany może przeglądnąć pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter). Upadły oraz każdy Wierzyciel mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50563

Dodano: 2018-11-19 13:20:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Palenga Arkadiusz w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50564. Palenga Arkadiusz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 86/17. [BMSiG-50112/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 86/17 dotyczącej upadłości Arkadiusza Palengi, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 30.08.2018 r. I uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50564

Dodano: 2018-11-19 13:21:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Stelmach Wanda w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50565. Stelmach Wanda. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 85/18. [BMSiG-50351/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Wandy Stelmach, PESEL 52110116849, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 85/18, syndyk masy upadłości złożył Sędziemu Komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 1 oraz uzupełniającą listę wierzytelności nr 2. Poucza się przy tym, że uzupełniającą listę wierzytelności nr 1 i nr 2 może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Białymstoku każdy zainteresowany zgodnie z art. 255 ust. 2 Prawa upadłościowego. Każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności nr 1 i nr 2 Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na drugiej liście wierzytelności; - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznaniazgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50565

Dodano: 2018-11-19 13:21:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Piotrowska Anna Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50566. Piotrowska Anna Elżbieta. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 10/18. [BMSiG-50268/2018] Sygn. akt XIV GUp 10/18 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że w dniu 1.10.2018 r. syndyk masy upadłości Anny Elżbiety Piotrowskiej, numer PESEL 69080109766, złożył sędziemu komisarzowi trzecią uzupełniającą listę wierzytelności. Listę tę można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciele oraz upadła mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 10/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50566

Dodano: 2018-11-19 13:21:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Piekarski Andrzej Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50567. Piekarski Andrzej Stanisław. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 84/18. [BMSiG-50303/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk, w dniu 24.08.2018 roku przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Stanisława Piekarskiego nieprowadzącego działalności gospodarczej, zam. w Białymstoku przy ul. Lawendowej 58/53, PESEL: 52080702152, sygn. akt VIII GUp 84/18. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - wierzyciel, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50567

Dodano: 2018-11-19 13:21:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Ryszkowska Izabela w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50568. Ryszkowska Izabela. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 521/18. [BMSiG-50380/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w trybie art. 255 ust. 2 w zw. z art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego obwieszcza o przekazaniu Sędzi komisarz dnia 26 września 2018 roku listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Izabeli Ryszkowskiej oraz możliwości jej przeglądania w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy (ul. Czerniakowska 100A) i złożenia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50568

Dodano: 2018-11-19 13:22:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

PHARMACONSULTING Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50569. PHARMACONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Gdańsku. KRS 0000352747. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 marca 2010 r., sygn. akt VI GUp 161/16. [BMSiG-50293/2018] Sędzia Komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym PHARMACONSULTING Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdańsku (sygn. akt VI GUp 161/16) została sporządzona w dniu 5 lutego 2018 roku Uzupełniająca Lista Wierzytelności nr 1 oraz w dniu 26 września 2018 roku została sporządzona Uzupełniająca Lista Wierzytelności nr 2. Uzupełniająca Lista Wierzytelności nr 1 została przekazana Sędziemu Komisarzowi w dniu 21 lutego 2018 roku, a Uzupełniająca Lista Wierzytelności nr 2 w dniu 4 października 2018 roku. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu Uzupełniających List Wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Każdy zainteresowany zgodnie z art. 255 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze może przeglądać wskazane Uzupełniające Listy Wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10 w Gdańsku, w godzinach urzędowania Sądu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50569

Dodano: 2018-11-19 13:22:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ALPOL Mirosław Prądzyński w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50570. Prądzyński Mirosław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ALPOL Mirosław Prądzyński w upadłości w Łasku. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 110/16. [BMSiG-50089/2018] Sygn. akt XIV GUp 110/16 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Mirosława Prądzyńskiego - prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ALPOL Mirosław Prądzyński w upadłości z siedzibą w Łasku. Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, ul. Pomorska 37 pokój 214, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy może złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza, zgodnie z art. 256 Prawa upadłościowego, na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 110/16. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50570

Dodano: 2018-11-19 13:22:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Sucholet Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50571. Sucholet Krzysztof. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 60/18 [BMSiG-50088/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Sucholet, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp „of” 60/18 syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C, pokój 109 (tel. 89 676-03-03). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50571

Dodano: 2018-11-19 13:23:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

DEC Adam Styczeń w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50572. Styczeń Adam prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DEC Adam Styczeń w Swarzędzu. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 784/17, XI GUp 59/18. [BMSiG-50340/2018] OGŁOSZENIE O SPORZĄDZENIU I PRZEKAZANIU LISTY WIERZTELNOŚCI Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Adama Stycznia prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą DEC Adam Styczeń w Swarzędzu (NIP: 8681604558, REGON: 340065743), sygn. akt XI GUp 59/18, syndyk złożył w dniu 24 sierpnia 2018 r. listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - parter, pokój 46 (wejście przez pokój 45), ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia o dacie złożenia listy wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50572

Dodano: 2018-11-19 13:23:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Tomaszewska Daria w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50573. Tomaszewska Daria. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 51/17. [BMSiG-50143/2018] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Darii Tomaszewskiej, zamieszkałej w Jeleniej Górze, ul. Gimnazjalna 5/1, PESEL 74061503523, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, informuje, że: - w dniu 28.12.2017 r. syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności obejmującą wierzytelności zgłoszone w postępowaniu o sygn. akt V GUp 51/17, - w dniu 6.09.2018 r. syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełnienie listy wierzytelności obejmującą wierzytelności zgłoszone w postępowaniu o sygn. akt V GUp 51/17. Listę wierzytelności i uzupełnienie listy wierzytelności można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, mieszczącego się przy ul. Bankowej 18, 58-500 Jelenia Góra. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy z wierzycieli umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje również upadłemu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50573

Dodano: 2018-11-19 13:23:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Rutkowski Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50574. Rutkowski Andrzej. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 44/18. [BMSiG-50283/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Rutkowskiego (V GUp 44/18) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia, iż w dniu 16 października 2018 r. została złożona przez syndyka masy upadłości uzupełniająca lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, Wydziale V Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, p. 205, i w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50574

Dodano: 2018-11-19 13:24:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Szepielak Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50575. Szepielak Katarzyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 98/18. [BMSiG-50096/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Katarzyny Szepielak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Tarnowie (PESEL: 75060112907) (sygn. akt VIII GUp 98/18), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50575

Dodano: 2018-11-19 13:24:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Szysz-Gałkin Mirosława w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50576. Szysz-Gałkin Mirosława. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 78/18 „of”. [BMSiG-50250/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Mirosławy Szysz-Gałkin, PESEL 47090703068, nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 78/18 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 22 października 2018 roku listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 1, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50576

Dodano: 2018-11-19 13:24:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Szymanik Irena w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50577. Szymanik Irena. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 93/18/9. [BMSiG-50204/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Ireny Szymanik (numer PESEL 52010404743) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 93/18/9), syndyk masy upadłości sporządził listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, i w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść sprzeciw stosownie do treści art. 256 i nast. Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50577

Dodano: 2018-11-19 13:25:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Świnionoga Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50578. Świnionoga Andrzej. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 43/18. [BMSiG-50114/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Andrzeja Świnionogi, PESEL 73050202395, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt VIII GUp 43/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50578

Dodano: 2018-11-19 13:25:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Zwolińska Joanna w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50579. Zwolińska Joanna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 561/18. [BMSiG-50325/2018] Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Joanny Zwolińskiej, PESEL 81062900921 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Gospodarczych, ul. Czerniakowska 100A, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czernikowska 100A. Adres do korespondencji: 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100. Sygn. akt X GUp 561/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50579

Dodano: 2018-11-19 13:25:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Wojciechowski Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50580. Wojciechowski Andrzej. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 111/18. [BMSiG-50361/2018] XIV GUp 111/18 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi II uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Wojciechowskiego, PESEL 63011107955, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109 Sygn. akt: XIV GUp 111/18 MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50580

Dodano: 2018-11-19 13:26:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Wolna Hanna w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50581. Wolna Hanna. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 34/18 „of”. [BMSiG-50240/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Hanny Wolnej, PESEL 71070514788, nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 34/18 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 17 października 2018 roku listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 1, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50581

Dodano: 2018-11-19 13:26:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Treder Renata w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50582. Treder Renata. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 187/17. [BMSiG-50216/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Renaty Treder (numer PESEL 69032912983) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 187/17, syndyk masy upadłości sporządził I uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, i w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść sprzeciw stosownie do treści art. 256 i nast. Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50582

Dodano: 2018-11-19 13:26:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Zasowska Izabella Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 50583. Zasowska Izabella Ewa. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 135/18. [BMSiG-50363/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy ogłasza, iż w dniu 30 października 2018 r. syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Izabelli Ewy Zasowskiej, PESEL 56082505720, nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 135/18. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50583

Dodano: 2018-11-19 13:26:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Wittstock Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 50584. Wittstock Ewa. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 20/18/9. [BMSiG-50106/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Ewy Wittstock (nr PESEL 59122311686) - osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, zam. w Mikołowie, ul. Mała 14 (sygn. akt X GUp 20/18/9), został sporządzony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach przy ul. Lompy 14, pokój 101, i w ciągu dwóch tygodni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50584

Dodano: 2018-11-19 13:27:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Darex Electronics Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 50585. DAREX ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Lubiczu. KRS 0000344710. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 grudnia 2009 r., sygn. akt V GUp 3/14. [BMSiG-50321/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że został sporządzony skorygowany ostateczny plan podziału w postępowaniu upadłościowym DAREX ELECTRONICS spółka z o. o. w Lubiczu (sygn. akt V GUp 3/14), który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, pokój nr 205, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50585

Dodano: 2018-11-19 13:27:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Bartkowiak Olgierd w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 50586. Bartkowiak Olgierd. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 190/16. [BMSiG-50105/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Olgierda Bartkowiaka, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, w sprawie o sygn. akt XV GUp 190/16, informuje, że został sporządzony ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości dla kategorii II. Plan ten można przeglądać w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia można wnieść przeciwko niemu zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50586

Dodano: 2018-11-19 13:27:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Kubik Danuta w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 50587. Kubik Danuta. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 116/17/1. [BMSiG-50174/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że Syndyk masy upadłości dłużniczki Danuty Kubik - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Czechowicach-Dziedzicach, posiadającej numer PESEL 38040412222, w toku prowadzonego pod sygn. akt X GUp 116/17/1 postępowania upadłościowego złożył Sędziemu Komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w sekretariacie tut. Sądu w Katowicach przy ul. Lompy 14. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można wnieść zarzuty przeciwko temu planowi podziału (plan podziału z dnia 31 października 2018 r.) MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50587

Dodano: 2018-11-19 13:28:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Popławski Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 50588. Popławski Dariusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Darek MTG Dariusz Popławski w Toruniu. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 15/16. [BMSiG-50348/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że został sporządzony ostateczny plan podziału w postępowaniu upadłościowym Dariusza Popławskiego (sygn. akt V GUp 15/16), który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, pokój nr 205, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50588

Dodano: 2018-11-19 13:28:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Majewska Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 50589. Majewska Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 743/17. [BMSiG-50292/2018] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużniczki Anny Majewskiej, (PESEL: 77012500761) - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 743/17, zawiadamia, że syndyk w dniu 31.08.2018 r. przekazał Sędziemu Komisarzowi ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości. Plan można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, Warszawa. Zarzuty przeciwko planowi można składać w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50589

Dodano: 2018-11-19 13:28:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Wiesław Załuski PHU "Corso" w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 50590. Załuski Wiesław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wiesław Załuski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe CORSO w upadłości w Kazimierzówce. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 13/13. [BMSiG-50255/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Wiesława Załuskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Wiesław Załuski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „CORSO” w Kazimierzówce (sygn. akt IX GUp 13/13) został sporządzony i przekazany Sędziemu komisarzowi w dniu 22 października 2018 r. uzupełniający ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości Wiesława Załuskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Wiesław Załuski Przedsiębiorstwo Handlowo- -Usługowe „CORSO” w Kazimierzówce, który można przeglądać w sekretariacie sądu tut. wydziału (Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik), oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w budynku sądowym i w prasie o zasięgu ogólnopolskim o planie podziału - wnieść przeciwko niemu zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50590

Dodano: 2018-11-19 13:29:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Wróblewska Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 50591. Wróblewska Magdalena. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 152/16. [BMSiG-50113/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Magdaleny Wróblewskiej, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, w sprawie o sygn. akt XV GUp 152/16 informuje, że został sporządzony ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości dla kategorii II. Plan ten można przeglądać w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia można wnieść przeciwko niemu zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50591

Dodano: 2018-11-19 13:29:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Zdzisław Klebaniuk SŁAW-POL Zakład Masarsko-Wędliniarski w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 50592. Klebaniuk Zdzisław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SŁAW-POL Zakład Masarsko-Wędliniarski w upadłości w Terespolu. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt IX GUp 55/11. [BMSiG-50333/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Zdzisława Klebaniuka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „SŁAW-POL” Zakład Masarsko-Wędliniarski w Terespolu (sygn. akt IX GUp 55/11) został sporządzony i przekazany Sędziemu komisarzowi 30 października 2018 roku ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (ul. Wyszyńskiego 18 21-400 Świdnik), oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia o planie podziału wnieść przeciwko niemu zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50592

Dodano: 2018-11-19 13:30:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

ECOCLEAN Andrzej Hermaniuk w upadłości likwidacyjnej

2018-10-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50489. Hermaniuk Andrzej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ECOCLEAN ANDRZEJ HERMANIUK w Redzie. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 387/18, VI GUp 200/18/P. [BMSiG-50237/2018] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 25 października 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VI GU 387/18, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Andrzeja Hermaniuka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ECOCLEAN ANDRZEJ HERMANIUK z siedzibą w Redzie (ul. Ogrodowa 19F/5, 84-240 Reda), REGON: 222180042; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w stosunku do upadłego w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie asesora Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Łukasza Piotrowicza; V. wyznaczyć zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Karoliny Kondrackiej; VI. wyznaczyć syndyka w osobie Dominiki Bączek, nr licencji 921; VII. jako podstawę jurysdykcji wskazać art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt VI GUp 200/18/P. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50489

Dodano: 2018-11-19 18:43:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

ECOCLEAN Andrzej Hermaniuk w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50489. Hermaniuk Andrzej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ECOCLEAN ANDRZEJ HERMANIUK w Redzie. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 387/18, VI GUp 200/18/P. [BMSiG-50237/2018] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 25 października 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VI GU 387/18, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Andrzeja Hermaniuka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ECOCLEAN ANDRZEJ HERMANIUK z siedzibą w Redzie (ul. Ogrodowa 19F/5, 84-240 Reda), REGON: 222180042; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w stosunku do upadłego w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie asesora Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Łukasza Piotrowicza; V. wyznaczyć zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Karoliny Kondrackiej; VI. wyznaczyć syndyka w osobie Dominiki Bączek, nr licencji 921; VII. jako podstawę jurysdykcji wskazać art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt VI GUp 200/18/P. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 223/2018 (5611) z dnia 19 listopada 2018 r. → Pozycja 50489

Dodano: 2018-11-19 18:43:21 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK