Informacje

Sąd Rejonowy w Kielcach

Łapuć Krystyna Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-12-02 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 62105. Łapuć Krystyna Maria. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 108/17. [BMSiG-61885/2019] Sygn. akt V GUp 108/17 Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 września 2019 roku w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli przez upadłego lub umorzenia zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli w postępowaniu upadłościowym upadłego Krystyny Łapuć, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 49101005860, postanowił: I. oddalić wniosek upadłego Krystyny Łapuć o umorzenie jej niewykonanych zobowiązań pieniężnych bez ustalenia planu spłaty wierzycieli; II. ustalić, że wierzycielami upadłego Krystyny Łapuć są: 1. Mikrokasa S.A. z siedzibą w Gdyni co do kwoty 732,79 zł (siedemset trzydzieści dwa złote i siedemdziesiąt dziewięć groszy); 2. TRANSFER System Montaży Finansowych sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy co do kwoty 6381,17 zł (sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden złotych i siedemnaście groszy); 3. „KREOS” Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu co do kwoty 9259,24 zł (dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia cztery grosze); 4. solidarnie Sylwia Pietrasik i Jarosław Kublik co do kwoty 1296,72 zł (tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt dwa grosze); 5. Prometeusz Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach co do kwoty 4263,01 zł (cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy złote i jeden grosz); 6. Euro Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu co do kwoty 0,57 zł (pięćdziesiąt siedem groszy); 7. PROFI CREDIT Polska S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej co do kwoty 15596,97 zł (piętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy); 8. P.U.H. „NOBILES 2” s.c. Grzegorz Czebotar, Adam Zawisza, Anna Gorzowska z siedzibą w Tychach co do kwoty 775,06 zł (siedemset siedemdziesiąt pięć złotych i sześć groszy); 9. Daily Finance sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach co do kwoty 2760,61 zł (dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych i sześćdziesiąt jeden groszy); 10. Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu co do kwoty 3257,06 zł (trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt siedem złotych i sześć groszy); 11. Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A. z w Luksemburgu co do kwoty 1112,31 zł (tysiąc sto dwanaście złotych i trzydzieści jeden groszy); 12. Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie co do kwoty 1382,33 zł (tysiąc trzysta osiemdziesiąt dwa złote i trzydzieści trzy grosze); 13. GETIN Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie co do kwoty 120409,17 zł (sto dwadzieścia tysięcy czterysta dziewięć złotych i siedemnaście groszy); 14. Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Ostrowiecka 10, w Radomiu co do kwoty 36332,46 zł (trzydzieści sześć tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote i czterdzieści sześć groszy); III. ustalić plan spłaty wierzycieli upadłego Krystyny Łapuć w ten sposób, że: A. upadły Krystyna Łapuć w 2 (drugim) miesiącu po uprawomocnieniu się mniejszego postanowienia jednorazowo spłaci na rzecz wierzycieli: 1. Mikrokasa S.A. z siedzibą w Gdyni - kwotę 98,64 zł (dziewięćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt cztery grosze); 2. solidarnie Sylwii Pietrasik i Jarosława Kublika - kwotę 174,24 zł (sto siedemdziesiąt cztery złote i dwadzieścia cztery grosze); 3. Prometeusz Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach - kwotę 573,12 zł (pięćset siedemdziesiąt trzy złote i dwanaście groszy); 4. Euro Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu - 0,57 zł (pięćdziesiąt siedem groszy); 5. P.U.H. „NOBILES 2” s.c. Grzegorz Czebotar, Adam Zawisza, Anna Gorzawska z siedzibą w Tychach - kwotę 104,04 zł (sto cztery złote i cztery grosze); 6. Daily Finance sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach - kwotę 371,16 zł (trzysta siedemdziesiąt jeden złotych i szesnaście groszy); 7. Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu - kwotę 437,76 zł (czterysta trzydzieści siedem złotych i siedemdziesiąt sześć groszy); 8. Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu - kwotę 149,40 zł (sto czterdzieści dziewięć złotych i czterdzieści groszy); 9. Banku Polskiej Kasy Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie - kwotę 185,76 zł (sto osiemdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt sześć groszy); 10. Wspólnoty Mieszkaniowej, ul. Ostrowiecka 10, w Radomiu - kwotę 4883,40 zł (cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy złote i czterdzieści groszy); B. upadły Krystyna Łapuć w okresie 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy, począwszy od 2 (drugiego) miesiąca po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia będzie spłacała w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca należności wierzycieli w łącznej kwocie 570,00 zł (pięćset siedemdziesiąt złotych) miesięcznie, w następujących ratach na rzecz: 1. TRANSFER System Montaży Finansowych sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy - kwotę 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych) miesięcznie; 2. „KREOS” Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu - kwotę 35,00 zł (trzydzieści pięć złotych) miesięcznie; 3. PROFI CREDIT Polska S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej kwotę 60,00 zł (sześćdziesiąt złotych) miesięcznie; 4. GETIN Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie - kwotę 450,00 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych) miesięcznie; IV. ustalić, że po wykonaniu planu spłaty przez upadłego Krystynę Łapuć zobowiązań wobec wierzycieli wymienionych w punkcie II postanowienia oraz wszystkie pozostałe zobowiązania upadłego powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości tj. 3 lipca 2017 r., podlegające ujęciu na liście wierzytelności zostaną w pozostałej części umorzone (z wyjątkiem zobowiązań wymienionych w art. 49121 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 62105

Dodano: 2019-12-04 07:02:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Prochoń Anita w upadłości likwidacyjnej

2019-12-02 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 62107. Prochoń Anita. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 136/18, XII GU 511/17. [BMSiG-61818/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygnaturze akt XII GUp 136/18, Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 21 listopada 2019 r. zmienił punkt 2. sentencji postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 19 kwietnia 2018 r., sygn. akt XII GU 511/17 o ogłoszeniu upadłości dłużnika Anity Prochoń, w ten sposób, że wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Stanisława Żyrka. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 62107

Dodano: 2019-12-04 07:03:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe EKOMEL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-12-02 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 62108. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE „EKOMEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Elblągu. KRS 0000231629. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 kwietnia 2005 r., sygn. akt V GUp 66/18. [BMSiG-61788/2019] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „EKOMEL” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu w upadłości likwidacyjnej został złożony sporządzony przez rzeczoznawców majątkowych: 1) opis i oszacowanie przedsiębiorstwa upadłej jako całości oraz 2) osobny opis i oszacowanie wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 69/9, położonej przy ul. Rawskiej 24 w Elblągu, o powierzchni 5.332 m2 , której upadła jest użytkownikiem wieczystym do dnia 5 grudnia 2089 roku i dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr EL1E/00042389/9, a także prawa własności zabudowy znajdującej się na przedmiotowej nieruchomości, w skład której wchodzi kompleks obiektów magazynowo-warsztatowych zapleczem socjalno-administracyjnym oraz budynki garażowe. Sędzia komisarz informuje, że każdy zainteresowany może przeglądać ww. opisy i oszacowania w sekretariacie Sądu Rejonowego w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg. W terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia każdy zainteresowany może wnosić do sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie (art. 319 ust. 5 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe) podając sygn. akt V GUp 66/18. Zarzuty należy przesłać lub dostarczyć na adres: Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, ul. płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 62108

Dodano: 2019-12-04 07:04:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Raczkowska Dominika w upadłości likwidacyjnej

2019-12-02 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 62110. Raczkowska Dominika. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 233/18. [BMSiG-61944/2019] Syndyk masy upadłości Dominiki Raczkowskiej (sygn. akt XII GUp 233/18) ogłasza przetarg na sprzedaż udziału wynoszącego 1/3 w prawie własności nieruchomości o nr. ew. 147 położonej w Gliwicach przy ul. Starogliwickiej 32, dla którego SR w Gliwicach prowadzi Księgę Wieczystą nr GL1G/00027838/5, cena wywoławcza 57.280,00 zł netto. I. Oferty należy składać na piśmie w Biurze Syndyka przy ul. Jesionowej 22 w Katowicach (40-158), dalej „Biuro Syndyka” w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Przetarg - Gliwice” w terminie do dnia 10.01.2020 r. Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym, które odbędzie się w dniu 13.01.2020 r., o godzinie 1000, w budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23, w sali nr 234. II. Regulamin przetargu oraz operat szacunkowy znajdują się w Biurze Syndyka przy ul. Jesionowej 22 w Katowicach (40-158). Telefon kontaktowy 32 777 15 05. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 62110

Dodano: 2019-12-04 07:04:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Stempska Wioletta w upadłości likwidacyjnej

2019-12-02 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 62111. Stempska Wioletta. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 132/18, XII GU 562/17. [BMSiG-61816/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygnaturze akt XII GUp 132/18, Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 21 listopada 2019 r. zmienił punkt 2. sentencji postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 18 kwietnia 2018 r., sygn. akt XII GU 562/17, o ogłoszeniu upadłości dłużnika Wioletty Stempskiej w ten sposób, że wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Stanisława Żyrka. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 62111

Dodano: 2019-12-04 07:05:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Szuba Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-12-02 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 62112. Szuba Andrzej. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 228/19. [BMSiG-61806/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Andrzeja Szuby, PESEL 92091610374, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 228/19, ogłasza, o przekazaniu sporządzonego w dniu 30 sierpnia 2019 roku przez biegłego Piotra Figla opisu i oszacowania prawa własności nieruchomości położonych w obrębie miejscowości Wólka Grądzka oraz Mędrzechów, objętych księgą wieczystą KW nr TR1D/00004449/8, TR1D/00029741/6 oraz TR1D/00074444/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej wchodzących w skład masy upadłości Andrzeja Szuby, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, z pouczeniem o możliwości wniesienia zarzutów w terminie tygodniowym od ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 62112

Dodano: 2019-12-04 07:06:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szulecki Daniel w upadłości likwidacyjnej

2019-12-02 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Syndyka

Poz. 62113. Szulecki Daniel. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1139/19. [BMSiG-61722/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Daniela Szuleckiego, sygn. akt XVIII GUp 1139/19, ogłasza, że postanowieniem z dnia 13 listopada 2019 roku dokonano zmiany syndyka Łukasza Majchrzyka, wyznaczając nowego syndyka w osobie Macieja Geromina (numer doradcy restrukturyzacyjnego 1091). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 62113

Dodano: 2019-12-04 07:07:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Urbańczyk Robert w upadłości likwidacyjnej

2019-12-02 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 62115. Urbańczyk Robert. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 522/17, XII GUp 117/18. [BMSiG-61780/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym dłużnika Roberta Urbańczyka (Urbańczyk), będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, prowadzonym pod sygn. akt XII GUp 117/18, postanowieniem z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniony został punkt 2 sentencji postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 11 kwietnia 2018 r., sygn. akt XII GU 522/17 o ogłoszeniu upadłości dłużnika w ten sposób, że wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Stanisława Żyrka. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 62115

Dodano: 2019-12-04 07:08:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Zamojski Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2019-12-02 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 62117. Zamojski Wojciech. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 295/19. [BMSiG-61848/2019] Syndyk masy upadłości Wojciecha Zamojskiego, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 295/19, Sądu Rejonowego w Kielcach), zawiadamia, że przekazał sędziemu komisarzowi opis i oszacowanie masy upadłości. Uprawnionym przysługuje w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia prawo złożenia do sędziego komisarza zarzutów na opis i oszacowanie w trybie art. 320 ust. 3 w zw. 319 ust. 5 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 62117

Dodano: 2019-12-04 07:09:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

PATRON Franciszek Gębka Sp. J.

2019-12-02 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 62223. „PATRON” FRANCISZEK GĘBKA SPÓŁKA JAWNA w Wolicy. KRS 0000355917. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 maja 2010 r., sygn. akt XIX GRp 2/19. [BMSiG-61764/2019] Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że Postanowieniem z dnia 29 października 2019 r., wydanym w przyśpieszonym postępowaniu układowym prowadzonym dla spółki PATRON Franciszek Gębka spółka jawna z siedzibą w Wolicy, nr KRS 0000355917, sygn. akt XIX GRp 2/19 (wcześniej X GRp 11/18), umorzono przyśpieszone postępowanie układowe Spółki. Jednocześnie informuje się o przysługującym wierzycielom prawie zażalenia (art. 327 ust. 3 w zw. z art. 201 ust. 2 p.r), które można wnieść do Sądu Okręgowego w Warszawie w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w MSiG. Ponadto informuje się, o prawie złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości, które przysługuje osobie uprawnionej do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego, a który można wnieść w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 62223

Dodano: 2019-12-04 07:10:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

CAMPO Katarzyna Andrzejczyk-Żyto

2019-12-02 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 62224. Andrzejczyk-Żyto Katarzyna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą CAMPO Katarzyna Andrzejczyk-Żyto w Miliczu. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GRp 5/18. [BMSiG-61831/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do wiadomości, że w związku z uprawomocnieniem się w dniu 21.02.2019 r. postanowienia tutejszego Sądu z dnia 25.01.2019 r. o zatwierdzeniu układu przyjętego na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 11.01.2019 r. w postępowaniu restrukturyzacyjnym o sygn. akt VIII GRp 5/18, prowadzonym w trybie przyspieszonego postępowania układowego wobec Katarzyny Andrzejczyk-Żyto, PESEL 88030410507, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą CAMPO Katarzyna Andrzejczyk-Żyto z siedzibą w Miliczu, były nadzorca sądowy - Jacek Nowak (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 399), który z mocy prawa (art. 171 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego) objął funkcję nadzorcy wykonania układu, złożył do akt sprawy w dniu 18.07.2019 r. sprawozdanie za okres od dnia 1.04.2019 r. do dnia 30.06.2019 r. oraz w dniu 29.10.2019 r. sprawozdanie za okres od dnia 30.06.2019 r. do dnia do 30.09.2019 r., dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 62224

Dodano: 2019-12-04 07:11:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

ASR GLOBAL Sp. z o.o.

2019-11-15 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 62225. ASR GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Ostródzie. KRS 0000691235. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 sierpnia 2017 r., sygn. akt V GR 16/19, V GRp 10/19. [BMSiG-61779/2019] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z 15 listopada 2019 r., sygn. akt V GR 16/19. I. otworzył przyśpieszone postępowanie układowe dłużniczki ASR GLOBAL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostródzie, nr KRS dłużniczki 0000691235, adres siedziby: Ostróda, ul. Stefana Czarneckiego 26A; II. wyznaczył sędziego komisarza w osobie sędziego Sądu Rejonowego w Elblągu Beatę Banaszek-Piotrowską; III. wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Piotra Skorupy, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 421; IV. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141 z dnia 5.06.2015 r.), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą V GRp 10/19. Pouczenie Zgodnie z art. 237 ust. 1 w zw. z art. 272 Prawa restrukturyzacyjnego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia w MSiG postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, oraz że postępowanie układowe prowadzone będzie pod sygnaturą V GRp 10/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 62225

Dodano: 2019-12-04 07:15:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

ASR GLOBAL Sp. z o.o.

2019-12-02 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 62225. ASR GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Ostródzie. KRS 0000691235. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 sierpnia 2017 r., sygn. akt V GR 16/19, V GRp 10/19. [BMSiG-61779/2019] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z 15 listopada 2019 r., sygn. akt V GR 16/19. I. otworzył przyśpieszone postępowanie układowe dłużniczki ASR GLOBAL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostródzie, nr KRS dłużniczki 0000691235, adres siedziby: Ostróda, ul. Stefana Czarneckiego 26A; II. wyznaczył sędziego komisarza w osobie sędziego Sądu Rejonowego w Elblągu Beatę Banaszek-Piotrowską; III. wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Piotra Skorupy, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 421; IV. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141 z dnia 5.06.2015 r.), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą V GRp 10/19. Pouczenie Zgodnie z art. 237 ust. 1 w zw. z art. 272 Prawa restrukturyzacyjnego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia w MSiG postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, oraz że postępowanie układowe prowadzone będzie pod sygnaturą V GRp 10/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 62225

Dodano: 2019-12-04 07:15:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

BADURA S.A.

2019-12-02 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 62226. BADURA SPÓŁKA AKCYJNA w Wadowicach. KRS 0000195299. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 lutego 2004 r., sygn. akt VIII GRs 2/19. [BMSiG-61877/2019] Sędzia komisarz postępowania sanacyjnego prowadzonego wobec Badura Spółka Akcyjna z siedzibą w Wadowicach (KRS 0000195299), sygn. akt VIII GRs 2/19, ogłasza, że zarządca sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi spis wierzytelności (w dniu 20 listopada 2019 roku), oraz że spis wierzytelności można przeglądać w sekretariacie tut. Wydziału z pouczeniem o możliwości zgłoszenia w terminie 2 tygodni sprzeciwu do sędziego komisarza co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 62226

Dodano: 2019-12-04 07:16:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

BIANCA Sp. z o.o.

2019-12-02 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 62227. BIANCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Słupsku. KRS 0000434530. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 października 2012 r., sygn. akt VI GRp 1/19. [BMSiG-61870/2019] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 16 września 2019 r. umorzył przyspieszone postępowanie układowe Bianca Spółki z o.o. w Słupsku. Na postanowienie o umorzeniu postępowania przysługuje zażalenie, które wnosi się w terminie 2 tygodni. Osoba uprawniona do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego może złożyć uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego albo postanowienie o odmowie zatwierdzenia układu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 62227

Dodano: 2019-12-04 07:16:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Gospodarstwo Rolne Roman Czapiuk

2019-12-02 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 62228. Czapiuk Roman prowadzący działalność rolniczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Roman Czapiuk w Makarkach. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 33/19, VIII GRp 38/19. [BMSiG-61927/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10 października 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt VIII GR 33/19, postanowił otworzyć przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Romana Czapiuk prowadzącego działalność rolniczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Roman Czapiuk, zam. Makarki 54, 17-315 Grodzisk, PESEL 68102609958, na sędziego komisarza wyznaczono sędziego Artura Andrysewicza, na nadzorcę sądowego wyznaczono Rafała Fabisiaka (numer licencji 1113), jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazano przepis art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 243). Wierzycielom dłużnika służy prawo złożenia zażalenia na powyższe postanowienie, w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia. Postępowanie obecnie jest prowadzone pod sygnaturą VIII GRp 38/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 62228

Dodano: 2019-12-04 07:17:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Gabinet Weterynaryjny Marek Jarosz

2019-12-02 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 62230. Jarosz Marek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gabinet Weterynaryjny Marek Jarosz w restrukturyzacji w Wilczętach. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GRp 11/18. [BMSiG-61791/2019] Sąd Rejonowy w Elblągu, Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika Marka Jarosza - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Gabinet Weterynaryjny Marek Jarosz’’ w Wilczętach, w restrukturyzacji, z urzędu, w przedmiocie umorzenia przyspieszonego postępowania układowego, na podstawie art. 325 ust. 1 pkt 1 oraz art. 325 ust. 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978) umorzono przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Marka Jarosza - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Gabinet Weterynaryjny Marek Jarosz’’ w Wilczętach w restrukturyzacji. Na niniejsze postanowienie przysługuje wierzycielom prawo do zażalenia, które można wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku za pośrednictwem tutejszego sądu w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia. Sąd poucza o prawie do złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości, które przysługuje osobie uprawnionej do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego, a który można wnieść w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 62230

Dodano: 2019-12-04 07:19:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

MARKA S.A.

2019-12-02 Inne

Poz. 62231. MARKA SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI w Białymstoku. KRS 0000358994. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 czerwca 2010 r., sygn. akt VIII GRp 1/17, VIII GRp 15/19. [BMSiG-61866/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że z dniem 26 września 2019 r., to jest z dniem uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, z dnia 5 września 2019 r., sygn. akt VIII GRp 15/19, zatwierdzającego przyjęcie zmiany układu częściowego z dnia 13 czerwca 2017 r., sygn. akt VIII GRp 1/17, dłużnika MARKA spółki akcyjnej w restrukturyzacji w Białymstoku, przejętej na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 26 sierpnia 2019 r.: 1. Postępowanie o zmianę układu częściowego zostało zakończone; 2. Funkcję nadzorcy wykonania układu objął Maciej Pasek (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 175). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 62231

Dodano: 2019-12-04 07:20:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

"Lidia Kalita"

2019-12-02 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 62232. Kalita Lidia prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Lidia Kalita w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GRs 10/19. [BMSiG-61800/2019] Sędzia komisarz postępowania sanacyjnego Lidii Kality prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Lidia Kalita (NIP 5261679660, REGON 146555584), sygn. akt XIX GRs 10/19, ogłasza, że 4 listopada 2019 r. został sporządzony spis wierzytelności, który każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia uczestnicy postępowania mogą złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem, o którym mowa w art. 86 ust. 2 pkt 9. Jeżeli dłużnik nie złożył oświadczenia, może złożyć sprzeciw tylko w przypadku, gdy wykaże, że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego niezależnych. W terminie dwóch tygodni dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 62232

Dodano: 2019-12-04 07:21:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Magdalena Kielar-Kostka Apteka EGIDA s.c.

2019-10-28 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 62233. Kielar-Kostka Magdalena prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Magdalena Kielar-Kostka Apteka „Egida” S.C. w Besku. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GR 21/19. [BMSiG-62000/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 18 października 2019 r. (sygn. akt V GR 21/19) na podstawie art. 232 i art. 233 pr. restr. w zw. z art. 236, 237 pr. restr. w zw. z art. 342 ust. 1 i 3 pr. restr. postanawia: I. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe w stosunku do: Magdaleny Kielar-Kostki, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą: Magdalena Kielar-Kostka Apteka „Egida” s.c. z siedzibą w Besku, nr NIP 6871759990, nr REGON 180599460. II. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie SSR Pawła Jandy; III. wyznaczyć Nadzorcę Sądowego w osobie spółki: Doradcy Restrukturyzacyjni Olejarski i Wspólnicy Sp. K., ul. Geodetów 1 pok. 228, 35-328 Rzeszów, numer KRS 0000680644. IV. wskazać, iż przedmiotowe postępowanie określone w punkcie I sentencji postanowienia należy do wyłącznej jurysdykcji polskich sądów, podając jako podstawę art. 342 ust. 1 pr. restr., a otwarte postępowanie ma charakter głównego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 62233

Dodano: 2019-12-04 07:27:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Magdalena Kielar-Kostka Apteka EGIDA s.c.

2019-12-02 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 62233. Kielar-Kostka Magdalena prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Magdalena Kielar-Kostka Apteka „Egida” S.C. w Besku. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GR 21/19. [BMSiG-62000/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 18 października 2019 r. (sygn. akt V GR 21/19) na podstawie art. 232 i art. 233 pr. restr. w zw. z art. 236, 237 pr. restr. w zw. z art. 342 ust. 1 i 3 pr. restr. postanawia: I. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe w stosunku do: Magdaleny Kielar-Kostki, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą: Magdalena Kielar-Kostka Apteka „Egida” s.c. z siedzibą w Besku, nr NIP 6871759990, nr REGON 180599460. II. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie SSR Pawła Jandy; III. wyznaczyć Nadzorcę Sądowego w osobie spółki: Doradcy Restrukturyzacyjni Olejarski i Wspólnicy Sp. K., ul. Geodetów 1 pok. 228, 35-328 Rzeszów, numer KRS 0000680644. IV. wskazać, iż przedmiotowe postępowanie określone w punkcie I sentencji postanowienia należy do wyłącznej jurysdykcji polskich sądów, podając jako podstawę art. 342 ust. 1 pr. restr., a otwarte postępowanie ma charakter głównego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 62233

Dodano: 2019-12-04 07:27:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Dariusz Myśliwy Praktyka Lekarska ARKAMED

2019-11-22 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 62236. Myśliwy Dariusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Dariusz Myśliwy Praktyka Lekarska „ARKAMED” w Nysie. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GR 14/19, V GRp 7/19. [BMSiG-61776/2019] OGŁOSZENIE NADZORCY SĄDOWEGO DŁUŻNIKA DARIUSZA MYŚLIWEGO PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODArczą pod nazwą DARIUSZ MYŚLIWY PRAKTYKA LEKARSKA „ARKAMED” (NIP 7541210681, PESEL 58101608737) Z SIEDZIBĄ W NYSIE Zawiadamia się, że Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w postępowaniu o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego prowadzonego wobec dłużnika Dariusza Myśliwego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Dariusz Myśliwy Praktyka Lekarska „ARKAMED” postanowieniem z dnia 22.11.2019 r., wydanym w sprawie o sygn. akt V GR 14/19, otworzył przyspieszone postępowanie układowe, ustanawiając Nadzorcę Sądowego w osobie spółki Kubiczek i Wspólnicy sp. z o.o. Przyspieszone postępowanie układowe toczyć będzie się pod sygn. akt V GRp 7/19. Informuje się, że w myśl art. 237 ustawy Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 243) wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze (MSiG), a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze (MSiG), przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie podaje się adres do korespondencji biura nadzorcy sądowego: Kubiczek i Wspólnicy sp. z o.o., ul. Francuska 34, 40-028 Katowice, nr kontaktowy: +48 32 308 0000, mail: info@kubiczekm.com. Za nadzorcę sądowego Jakub Michalak - Członek Zarządu Kubiczek i Wspólnicy sp. z o.o. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 62236

Dodano: 2019-12-04 09:11:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Dariusz Myśliwy Praktyka Lekarska ARKAMED

2019-12-02 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 62236. Myśliwy Dariusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Dariusz Myśliwy Praktyka Lekarska „ARKAMED” w Nysie. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GR 14/19, V GRp 7/19. [BMSiG-61776/2019] OGŁOSZENIE NADZORCY SĄDOWEGO DŁUŻNIKA DARIUSZA MYŚLIWEGO PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODArczą pod nazwą DARIUSZ MYŚLIWY PRAKTYKA LEKARSKA „ARKAMED” (NIP 7541210681, PESEL 58101608737) Z SIEDZIBĄ W NYSIE Zawiadamia się, że Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w postępowaniu o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego prowadzonego wobec dłużnika Dariusza Myśliwego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Dariusz Myśliwy Praktyka Lekarska „ARKAMED” postanowieniem z dnia 22.11.2019 r., wydanym w sprawie o sygn. akt V GR 14/19, otworzył przyspieszone postępowanie układowe, ustanawiając Nadzorcę Sądowego w osobie spółki Kubiczek i Wspólnicy sp. z o.o. Przyspieszone postępowanie układowe toczyć będzie się pod sygn. akt V GRp 7/19. Informuje się, że w myśl art. 237 ustawy Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 243) wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze (MSiG), a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze (MSiG), przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie podaje się adres do korespondencji biura nadzorcy sądowego: Kubiczek i Wspólnicy sp. z o.o., ul. Francuska 34, 40-028 Katowice, nr kontaktowy: +48 32 308 0000, mail: info@kubiczekm.com. Za nadzorcę sądowego Jakub Michalak - Członek Zarządu Kubiczek i Wspólnicy sp. z o.o. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 62236

Dodano: 2019-12-04 09:12:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Przedsiebiorstwo instalacyjno-Budowlane ŻALA Sp. J.

2019-12-02 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 62237. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO-BUDOWLANE „ŻALA” SPÓŁKA JAWNA w Rekowie Górnym. KRS 0000181500. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 listopada 2003 r., sygn. akt VI GRp 4/19. [BMSiG-61850/2019] Postanowieniem z dnia 31 października 2019 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, na mocy art. 104 pkt 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo Restrukturyzacyjne, zwołuje zgromadzenie wierzycieli na dzień 10 stycznia 2020 roku, godz. 12, sala B65, w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, w przedmiocie zawarcia układu lub przeciwko zawarciu układu w przyspieszonym postępowaniu układowym Przedsiębiorstwa Instalacyjno-Budowlanego „Żala” sp. j. w restrukturyzacji z siedzibą w Rekowie Górnym, przyznając jednocześnie wierzycielom prawo do oddania głosu ustnie lub na piśmie. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 62237

Dodano: 2019-12-04 09:12:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

ST 3 OFFSHORE Sp. z o.o.

2019-12-02 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 62238. ST 3 OFFSHORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Szczecinie. KRS 0000372464. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 grudnia 2010 r., sygn. akt XII GRp 5/17. [BMSiG-61821/2019] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 26 listopada 2019 r. zatwierdzono układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli dłużnika ST 3 Offshore Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie w dniu 12 czerwca 2019 roku o następującej treści: 1. Podział wierzytelności na cztery kategorie zaspokojenia, gdzie: a) Dla celów kwalifikowania do poszczególnych kategorii zaspokojenia proponuje się: - połączenie wierzytelności głównych z wierzytelnościami ubocznymi powstałymi do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, - przeliczenie wierzytelności wyrażonych w walutach obcych na PLN według średniego kursu NBP z dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. b) Do pierwszej (1) kategorii zaspokojenia zaliczeni zostaną wierzyciele, których wierzytelności nie będą uznawane za pomoc publiczną (zaliczaną do czwartej kategorii zaspokojenia) oraz łączna wartość wierzytelności obliczonych zgodnie z pkt 1 lit a) będzie mniejsza lub równa 40.000,00 złotych. Przy ustalaniu wartości wierzytelności pod uwagę będą brane wartości brutto, tj. łącznie z podatkiem VAT oraz innymi należnościami publicznoprawnymi. c) Do drugiej (2) kategorii zaspokojenia zaliczeni zostaną wierzyciele, których wierzytelności nie będą uznawane za pomoc publiczną (zaliczaną do czwartej kategorii zaspokojenia) oraz łączna wartość wierzytelności obliczonych zgodnie z pkt 1 lit a) będzie większa od 40.000,00 złotych oraz mniejsza lub równa 300.000,00 złotych. Przy ustalaniu wartości wierzytelności pod uwagę będą brane wartości brutto, tj. łącznie z podatkiem VAT oraz innymi należnościami publicznoprawnymi. d) Do trzeciej (3) kategorii zaspokojenia zaliczeni zostaną wierzyciele, których wierzytelności nie będą uznawane za pomoc publiczną (zaliczaną do czwartej kategorii zaspokojenia) oraz łączna wartość wierzytelności obliczonych zgodnie z pkt 1 lit a) będzie większa niż 300.000,00 złotych. Przy ustalaniu wartości wierzytelności pod uwagę będą brane wartości brutto, tj. łącznie z podatkiem VAT oraz innymi należnościami publicznoprawnymi. e) Do czwartej (4) kategorii zaspokojenia zaliczeni zostaną wierzyciele publicznoprawni, których wsparcie w postępowaniu restrukturyzacyjnym mogłoby zostać lub zostanie uznane za pomoc publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, tj. Gmina Miasto Szczecin (NIP 8510309410), Akademia Morska w Szczecinie (NIP 8510006388), Zakład Ubezpieczeń Społecznych (NIP 5213017228), Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (NIP 5251000810), Województwo Zachodniopomorskie z siedzibą w Szczecinie (NIP 8512871498), Skarb Państwa - Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie (NIP 8522529488). 2. Propozycja spłaty dla wierzycieli zaliczonych do kategorii pierwszej (1) Dla wierzycieli zaliczanych do 1 (pierwszej) kategorii zaspokojenia Dłużnik proponuje: a) Jednorazową spłatę pełnej (100%) kwoty zadłużenia każdego z wierzycieli zaliczanych do 1 kategorii zaspokojenia w wysokości ujętej w spisie wierzytelności w terminie do 15 dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu. b) Zapłatę odsetek ustawowych za ewentualne opóźnienie w zapłacie. 3. Propozycja spłaty dla wierzycieli zaliczonych do kategorii drugiej (2) Dla wierzycieli zaliczanych do 2 (drugiej) kategorii zaspokojenia Dłużnik proponuje: a) Jednorazową spłatę 8/10 (80%) kwoty zadłużenia każdego z wierzycieli zaliczanych do 2 kategorii zaspokojenia w stosunku do kwoty ujętej w spisie wierzytelności w terminie do 15 dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu. b) Zapłatę odsetek ustawowych za ewentualne opóźnienie w spłacie każdej z kolejnych rat układowych. 4. Propozycja spłaty dla wierzycieli zaliczonych do kategorii trzecie] (3) Dla wierzycieli zaliczanych do 3 (trzeciej) kategorii zaspokojenia Dłużnik proponuje: a) Jednorazową spłatę 7/10 (70%) kwoty zadłużenia każdego z wierzycieli zaliczanych do 3 kategorii zaspokojenia w stosunku do kwoty ujętej w spisie wierzytelności w terminie do 15 dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu. b) Zapłatę odsetek ustawowych za ewentualne opóźnienie w spłacie każdej z kolejnych rat układowych. 5. Propozycja spłaty dla wierzycieli zaliczonych do kategorii czwartej (4) Dla wierzycieli zaliczanych do 4 (czwartej) kategorii zaspokojenia Dłużnik proponuje: a) Jednorazową spłatę pełnej (100%) kwoty zadłużenia każdego z wierzycieli zaliczanych do 4 kategorii zaspokojenia w wysokości ujętej w spisie wierzytelności w terminie do 15 dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu. b) Zapłatę odsetek ustawowych za ewentualne opóźnienie w spłacie każdej z kolejnych rat układowych. w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika ST 3 Offshore Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie, sygn. akt. XII GRp 5/17. Jednocześnie Sąd poucza o prawie do wniesienia zażalenia na ww. postanowienie w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym Gospodarczym. Nadanie pisma na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 62238

Dodano: 2019-12-04 09:13:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

RUCH S.A.

2019-12-02 Inne

Poz. 62239. „RUCH” SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI w Warszawie. KRS 0000020446. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 czerwca 2001 r., sygn. akt XXIII Gz 751/19, XVIII GRp 4/19. [BMSiG-61792/2019] OBWIESZCZENIE O UZUPEŁNIENIU POSTANOWIENIA O ZATWIERDZENIU UKŁADU CZĘŚCIOWEGO Podaje się do publicznej wiadomości, że Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy, postanowieniem z dnia 19 listopada 2019 r. wydanym w sprawie o sygn. akt XXIII Gz 751/19 w przyspieszonym postępowaniu układowym RUCH spółki akcyjnej w restrukturyzacji w Warszawie (sygn. akt XVIII GRp 4/19), postanowił uzupełnić sentencję postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2019 r., sygn. akt XXIII Gz 751/19, w ten sposób, że po słowach: „Ruch spółki akcyjnej w restrukturyzacji” dodać słowa: „z udziałem wierzycieli: 1. Ringier Axel Springer Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 000420780, NIP nr: 5272677009); 2. Wydawnictwo Bauer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000413132, NIP nr: 5272644323); 3. Agora spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000059944, NIP nr: 5260305644); 4. Edipresse Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000111462, NIP nr: 0000111462); 5. ZPR Media spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000291159, NIP nr: 5260008745); 6. Infor Biznes spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000307225, NIP nr: 5272575823); 7. Polska Press spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000002408, NIP nr: 5220103609); 8. Burda Media Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000574730, NIP nr: 8971411483); 9. Agencja Wydawnicza „Technopol” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie (KRS nr: 0000217315, NIP nr: 5730105174); 10. Wydawnictwo WESTA DRUK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (KRS nr: 0000205389, NIP nr: 1231020701); 11. Gremi Media spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000660475, NIP nr: 5220103673); 12. PANINI s.p.a (spółka prawa włoskiego, numer w rejestrze przedsiębiorców: 02379271204); 13. Polityka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000445981, NIP nr: 7010363179); 14. Egmont Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000037991, NIP nr: 5260207752); 15. Beata Oraczewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: AGENCJA PROMOCYJNA „KOMFORT MARKET” Beata Oraczewska (NIP nr: 8130014051); 16. Marquard Media Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000004199, NIP nr: 5220059682); 17. De Agostini Publishing Italia s.p.a. (spółka prawa włoskiego, numer w rejestrze przedsiębiorców: 01398410066); 18. SPES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000070894, NIP nr: 9521483715); 19. TIME spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000295857, NIP nr: 5261004620); 20. Orle Pióro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000279301, NIP nr: 7010063425); 21. Rozrywka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000325325, NIP nr: 7010175325); 22. Motor Presse Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (KRS nr: 0000151026, NIP nr: 8990026326); 23. Wolters Kluwer Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000709879, NIP nr: 5830018931); 24. Hachette Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000038090, NIP nr: 5211017253); 25. Media Senice Zawada spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000027679 NIP nr: 1130094477)”. W związku z powyższym, pełna treść prawomocnego postanowienia o zatwierdzeniu układu brzmi: Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy, postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2019 r., wydanym w sprawie XXIII Gz 751/19 po rozpoznaniu zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 29 maja 2019 r., sygn. akt XVIII GRp 4/19, postanowił zmienić zaskarżone postanowienie i zatwierdzić układ częściowy Ruch spółki akcyjnej w restrukturyzacji z udziałem wierzycieli: 1. Ringier Axel Springer Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 000420780, NIP nr: 5272677009); 2. Wydawnictwo Bauer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000413132, NIP nr: 5272644323); 3. Agora spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000059944, NIP nr: 5260305644); 4. Edipresse Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000111462, NIP nr: 0000111462); 5. ZPR Media spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000291159, NIP nr: 5260008745); 6. Infor Biznes spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000307225, NIP nr: 5272575823); 7. Polska Press spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000002408, NIP nr: 5220103609); 8. Burda Media Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000574730, NIP nr: 8971411483); 9. Agencja Wydawnicza „Technopol” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie (KRS nr: 0000217315, NIP nr: 5730105174); 10. Wydawnictwo WESTA DRUK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (KRS nr: 0000205389, NIP nr: 1231020701); 11. Gremi Media spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000660475, NIP nr: 5220103673); 12. PANINI s.p.a (spółka prawa włoskiego, numer w rejestrze przedsiębiorców: 02379271204); 13. Polityka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000445981, NIP nr: 7010363179); 14. Egmont Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000037991, NIP nr: 5260207752); 15. Beata Oraczewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: AGENCJA PROMOCYJNA „KOMFORT MARKET” Beata Oraczewska (NIP nr: 8130014051); 16. Marquard Media Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000004199, NIP nr: 5220059682); 17. De Agostini Publishing Italia s.p.a. (spółka prawa włoskiego, numer w rejestrze przedsiębiorców: 01398410066); 18. SPES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000070894, NIP nr: 9521483715); 19. TIME spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000295857, NIP nr: 5261004620); 20. Orle Pióro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000279301, NIP nr: 7010063425); 21. Rozrywka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000325325, NIP nr: 7010175325); 22. Motor Presse Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (KRS nr: 0000151026, NIP nr: 8990026326); 23. Wolters Kluwer Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000709879, NIP nr: 5830018931); 24. Hachette Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000038090, NIP nr: 5211017253); 25. Media Senice Zawada spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000027679 NIP nr: 1130094477) zawarty na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 15 kwietnia 2019 r., w którym dłużnik przedstawił następujące propozycje układowe: 1. układ częściowy na nowo określa terminy i sposób wykonania wierzytelności układowych. 2. wierzyciele objęci układem częściowym (dalej: „Układ 1”) w ramach przyspieszonego postępowania układowego spółki „RUCH” S.A. w restrukturyzacji mającego na celu zawarcie układu częściowego toczące się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt XVIII GRp 4/19 (dalej: „PPU 1”) zostaną zaspokojeni w następujący sposób: 2.1. zapłata 15% (słownie: piętnastu procent) wierzytelności głównej oraz 15% (słownie: piętnastu procent) odsetek umownych, odsetek ustawowych za opóźnienie oraz odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych w zapłacie wierzytelności objętych układem częściowym w ramach PPU 1 za okres do dnia poprzedzającego dzień otwarcia PPU 1 (włącznie), z zastrzeżeniem pkt 2.2 oraz 2.3. poniżej, w sposób, o którym mowa w pkt 2.4. poniżej; 2.2. umorzenie 85% (słownie: osiemdziesięciu pięciu procent) wierzytelności głównej oraz 85% (słownie: osiemdziesięciu pięciu procent) odsetek umownych, odsetek ustawowych za opóźnienie oraz odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych w zapłacie wierzytelności objętych układem częściowym w ramach PPU 1 za okres do dnia poprzedzającego dzień otwarcia PPU 1 (włącznie); 2.3. umorzenie 100% (słownie: stu procent) odsetek umownych, odsetek ustawowych za opóźnienie oraz odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych w zapłacie wierzytelności objętych układem częściowym w ramach PPU 1 za okres od dnia otwarcia PPU 1 (włącznie), oraz inne należności uboczne należne od wierzytelności objętych układem częściowym w ramach PPU 1, w tym koszty procesu, koszty egzekucyjne oraz koszty odzyskiwania należności; 2.4. zapłata, o której mowa w pkt 2.1. powyżej, nastąpi jednorazowo w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych (rozumianych jako dni, w których otwarte są banki detaliczne w Polsce w pełnym wymiarze, inne niż sobota i niedziela, oraz niebędące dniami ustawowo wolnymi od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 90 ze zm.) liczonych od zdarzenia, które nastąpi jako ostatnie: (i) uprawomocnienia się postanowienia/postanowień w przedmiocie zatwierdzenia Układu 1 lub układu częściowego zawartego w ramach przyspieszonego postępowania układowego spółki „RUCH” S.A. w restrukturyzacji mającego na celu zawarcie układu częściowego toczącego się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt XVIII GRp 4/19/19 oraz (ii) wydania przez organ antymonopolowy zgody na Transakcję, na rachunek powierniczy w rozumieniu art. 59 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2187); za wykonanie układu uważany będzie moment uznania środków pieniężnych na rachunku powierniczym w wysokości pozwalającej na zaspokojenie wierzycieli zgodnie z pkt 2.1. powyżej. 3. Jednocześnie Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. pełniący funkcję Nadzorcy Sądowego w PPU 1, wyraził zgodę, by to właśnie on wydał bankowi dyspozycje wypłaty środków z rachunku powierniczego na rzecz wierzycieli objętych PPU 1. 4. Przez „Transakcję” należy rozumieć transakcję, w wyniku której Polski Koncern Naftowy Orlen Spółka Akcyjna spełni świadczenie pieniężne na rzecz „RUCH” S.A. w restrukturyzacji w formie np. zapłaty ceny sprzedaży z tytułu nabycia przedsiębiorstwa „RUCH” S.A. w restrukturyzacji, wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego „RUCH” S.A. w restrukturyzacji, uiszczenia ceny emisyjnej w związku z objęciem obligacji wyemitowanych przez „RUCH” S.A. w restrukturyzacji. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 62239

Dodano: 2019-12-04 09:15:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

RUCH S.A.

2019-12-02 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 62240. „RUCH” SPÓŁKA AKCYJNA W W RESTRUKTURYZACJI w Warszawie. KRS 0000020446. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 czerwca 2001 r., sygn. akt XXIII Gz 750/19, XVIII GRp 10/19. [BMSiG-61798/2019] OBWIESZCZENIE O UZUPEŁNIENIU POSTANOWIENIA O ZATWIERDZENIU UKŁADU CZĘŚCIOWEGO Podaje się do publicznej wiadomości, że Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy, postanowieniem z dnia 19 listopada 2019 r. wydanym w sprawie o sygn. akt XXIII Gz 750/19, w przyspieszonym postępowaniu układowym RUCH Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji w Warszawie (sygn. akt XVIII GRp 10/19) postanowił uzupełnić sentencję postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2019 r., sygn. akt XXIII Gz 750/19, w ten sposób, że po słowach: „Ruch Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji” dodać słowa: „z udziałem wierzycieli 1. 3S MEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000103134, NIP nr 1132346954); 2. ADVERTIGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000358773, NIP nr 9522090656); 3. Agencja Wydawniczo-Reklamowa „WPROST” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000008283, NIP nr 7790001166); 4. Archidiecezja Częstochowska z siedzibą w Częstochowie (NIP nr 5731211760); 5. AVT KORPORACJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000035930, NIP nr 5270200177); 6. BŁAJA NEWS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (KRS nr 0000152053, NIP nr 7250020898); 7. BONNIER BUSINESS (POLSKA) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000024847, NIP nr 1130155210); 8. BPV POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wrocławiu (KRS nr 0000194448, NIP nr 8951806735); 9. CORNER MEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (KRS nr 0000507517, NIP nr 7123286919); 10. DE AGOSTINI DEUTSCHLAND GmbH (Spółka prawa niemieckiego, numer w Rejestrze Przedsiębiorców HRB 41602); 11. DE AGOSTINI POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000037922, NIP nr 5220100195); 12. EAGLEMOSS Limited Company (Spółka prawa brytyjskiego, numer w rejestrze przedsiębiorców 02226335); 13. EUROPRESS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000117845, NIP nr 5210084307); 14. FORUM MEDIA POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (KRS nr 0000037307, NIP nr 7811551223); 15. FORUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000393721, NIP nr 7010307666); 16. FRATRIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (KRS nr 0000429681, NIP nr 1132857790); 17. FREEDOMMEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000382097, NIP nr 7010286705); 18. FUNDACJA „ORATIO RECTA” z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000198445, NIP nr 9511967251); 19. FUNDACJA PRZEKRÓJ z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000750752, NIP nr 7010868991); 20. HARPERCOLLINS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000124250, NIP nr 5210080611); 21. INFOR PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000225279, NIP nr 1180093066); 22. INSTYTUT GOŚĆ MEDIA z siedzibą w Katowicach (NIP nr 9542751090) 23. Kotarba Robert prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FIRMA WYDAWNICZA „DELTA” ROBERT KOTARBA (NIP nr 6790008073); 24. KURIER SZCZECIŃSKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (KRS nr 0000004407 NIP nr 8512621896); 25. MAGNUM X Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000138386, NIP nr 5240017066); 26. NIEZALEŻNE WYDAWNICTWO POLSKIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000220368, NIP nr 5210524433); 27. NOWA ERA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000031950, NIP nr 5271374376); 28. O-PRESS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach (KRS nr 0000030879, NIP nr 9591450690); 29. Piotr Owczarczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą NEW MEDIA MARKET PIOTR OWCZARCZYK (NIP nr 5261750731); 30. POLISH SCIENTIFIC GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000543518, NIP nr 5252609269); 31. PRESS-MEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Mielcu (KRS nr 0000509022, NIP nr 8133691639); 32. PRO MEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu (KRS nr 0000030307, NIP nr 7540335245); 33. Marek Profus prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PROFUS MANAGEMENT MAREK PROFUS (NIP nr 5270000107); 34. POLSKA AGENCJA PRASOWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000067663, NIP nr 5260250742); 35. PRZEKRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000492734, NIP nr 7010409964); 36. STELLA DISTRIBUTION GmbH (Spółka prawa niemieckiego, numer w rejestrze przedsiębiorców HRB 89963); 37. URMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000021115, NIP nr 5210124426); 38. WYDAWNICTWO „DZIAŁKOWIEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000010992, NIP nr 5252210030); 39. WYDAWNICTWO PODATKOWE „GOFIN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (KRS nr 0000052107, NIP nr 5992685818); 40. Roman Oraczewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Oficyna Wydawnicza „PRESS MEDIA” Roman Oraczewski (NIP nr 8130000089)”. W związku z powyższym, pełna treść prawomocnego postanowienia o zatwierdzeniu układu brzmi Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy, postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2019 r., wydanym w sprawie XXIII Gz 750/19 po rozpoznaniu zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 29 maja 2019 r., sygn. akt XVIII GRp 10/19, postanowił zmienić zaskarżone postanowienie i zatwierdzić układ częściowy Ruch Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z udziałem wierzycieli 1. 3S MEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000103134, NIP nr 1132346954); 2. ADVERTIGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000358773, NIP nr 9522090656); 3. Agencja Wydawniczo-Reklamowa „WPROST” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000008283, NIP nr 7790001166); 4. Archidiecezja Częstochowska z siedzibą w Częstochowie (NIP nr 5731211760); 5. AVT KORPORACJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000035930, NIP nr 5270200177); 6. BŁAJA NEWS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (KRS nr 0000152053, NIP nr 7250020898); 7. BONNIER BUSINESS (POLSKA) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000024847, NIP nr 1130155210); 8. BPV POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wrocławiu (KRS nr 0000194448, NIP nr 8951806735); 9. CORNER MEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (KRS nr 0000507517, NIP nr 7123286919); 10. DE AGOSTINI DEUTSCHLAND GmbH (Spółka prawa niemieckiego, numer w Rejestrze Przedsiębiorców HRB 41602); 11. DE AGOSTINI POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000037922, NIP nr 5220100195); 12. EAGLEMOSS Limited Company (Spółka prawa brytyjskiego, numer w rejestrze przedsiębiorców 02226335); 13. EUROPRESS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000117845, NIP nr 5210084307); 14. FORUM MEDIA POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (KRS nr 0000037307, NIP nr 7811551223); 15. FORUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000393721, NIP nr 7010307666); 16. FRATRIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (KRS nr 0000429681, NIP nr 1132857790); 17. FREEDOMMEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000382097, NIP nr 7010286705); 18. FUNDACJA „ORATIO RECTA” z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000198445, NIP nr 9511967251); 19. FUNDACJA PRZEKRÓJ z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000750752, NIP nr 7010868991); 20. HARPERCOLLINS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000124250, NIP nr 5210080611); 21. INFOR PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000225279, NIP nr 1180093066); 22. INSTYTUT GOŚĆ MEDIA z siedzibą w Katowicach (NIP nr 9542751090) 23. Kotarba Robert prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FIRMA WYDAWNICZA „DELTA” ROBERT KOTARBA (NIP nr 6790008073); 24. KURIER SZCZECIŃSKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (KRS nr 0000004407 NIP nr 8512621896); 25. MAGNUM X Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000138386, NIP nr 5240017066); 26. NIEZALEŻNE WYDAWNICTWO POLSKIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000220368, NIP nr 5210524433); 27. NOWA ERA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000031950, NIP nr 5271374376); 28. O-PRESS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach (KRS nr 0000030879, NIP nr 9591450690); 29. Piotr Owczarczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą NEW MEDIA MARKET PIOTR OWCZARCZYK (NIP nr 5261750731); 30. POLISH SCIENTIFIC GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000543518, NIP nr 5252609269); 31. PRESS-MEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Mielcu (KRS nr 0000509022, NIP nr 8133691639); 32. PRO MEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu (KRS nr 0000030307, NIP nr 7540335245); 33. Marek Profus prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PROFUS MANAGEMENT MAREK PROFUS (NIP nr 5270000107); 34. POLSKA AGENCJA PRASOWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000067663, NIP nr 5260250742); 35. PRZEKRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000492734, NIP nr 7010409964); 36. STELLA DISTRIBUTION GmbH (Spółka prawa niemieckiego, numer w rejestrze przedsiębiorców HRB 89963); 37. URMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000021115, NIP nr 5210124426); 38. WYDAWNICTWO „DZIAŁKOWIEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000010992, NIP nr 5252210030); 39. WYDAWNICTWO PODATKOWE „GOFIN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (KRS nr 0000052107, NIP nr 5992685818); 40. Roman Oraczewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Oficyna Wydawnicza „PRESS MEDIA” Roman Oraczewski (NIP nr 8130000089) zawarty na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 15 kwietnia 2019 r., w którym dłużnik przedstawił następujące propozycje układowe 1. Układ częściowy na nowo określa terminy i sposób wykonania wierzytelności układowych. 2. Wierzyciele objęci układem częściowym (dalej „Układ 2”) w ramach przyspieszonego postępowania układowego spółki „RUCH” S.A. w restrukturyzacji mającego na celu zawarcie układu częściowego toczące się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt XVIII GRp 10/19 (dalej „PPU 2”) zostaną zaspokojeni w następujący sposób: 2.1. zapłata 50% (słownie pięćdziesięciu procent) wierzytelności głównej oraz 50% (słownie pięćdziesięciu procent) odsetek umownych, odsetek ustawowych za opóźnienie oraz odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych w zapłacie wierzytelności objętych układem częściowym w ramach PPU 2 za okres do dnia poprzedzającego dzień otwarcia PPU 2 (włącznie), z zastrzeżeniem pkt 2.2 oraz 2.3. poniżej, w sposób, o którym mowa w pkt 2.4. poniżej; 2.2. umorzenie 50% (słownie pięćdziesięciu procent) wierzytelności głównej oraz 50% (słownie pięćdziesięciu procent) odsetek umownych, odsetek ustawowych za opóźnienie oraz odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych w zapłacie wierzytelności objętych układem częściowym w ramach PPU 2 za okres do dnia poprzedzającego dzień otwarcia PPU 2 (włącznie); 2.3. umorzenie 100% (słownie stu procent) odsetek umownych, odsetek ustawowych za opóźnienie oraz odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych w zapłacie wierzytelności objętych układem częściowym w ramach PPU 2 za okres od dnia otwarcia PPU 2 (włącznie), oraz inne należności uboczne należne od wierzytelności objętych układem częściowym w ramach PPU 2, w tym koszty procesu, koszty egzekucyjne oraz koszty odzyskiwania należności; 2.4. zapłata, o której mowa w pkt 2.1. powyżej, nastąpi jednorazowo w terminie 7 (słownie siedmiu) dni roboczych (rozumianych jako dni, w których otwarte są banki detaliczne w Polsce w pełnym wymiarze, inne niż sobota i niedziela, oraz niebędące dniami ustawowo wolnymi od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 90, ze zm.) liczonych od zdarzenia, które nastąpi jako ostatnie: (i) uprawomocnienia się postanowień w przedmiocie zatwierdzenia układu częściowego zawartego w ramach przyspieszonego postępowania układowego spółki „RUCH” S.A. w restrukturyzacji mającego na celu zawarcie układu częściowego toczącego się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt XVIII GRp 10/19i Układu 2 oraz (ii) wydania przez organ antymonopolowy zgody na Transakcję, na rachunek powierniczy w rozumieniu art. 59 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2187); za wykonanie układu uważany będzie moment uznania środków pieniężnych na rachunku powierniczym w wysokości pozwalającej na zaspokojenie wierzycieli zgodnie z pkt 2.1. powyżej. 3. Jednocześnie Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. pełniący funkcję Nadzorcy Sądowego w PPU 2, wyraził zgodę, by to właśnie on wydał bankowi dyspozycje wypłaty środków z rachunku powierniczego na rzecz wierzycieli objętych PPU 2. 4. Przez „Transakcję” należy rozumieć transakcję, w wyniku której Polski Koncern Naftowy Orlen Spółka Akcyjna spełni świadczenie pieniężne na rzecz „RUCH” S.A. w restrukturyzacji w formie np. zapłaty ceny sprzedaży z tytułu nabycia przedsiębiorstwa „RUCH” S.A. w restrukturyzacji, wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego „RUCH” S.A. w restrukturyzacji, uiszczenia ceny emisyjnej w związku z objęciem obligacji wyemitowanych przez „RUCH” S.A. w restrukturyzacji. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 62240

Dodano: 2019-12-04 09:16:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Bujanowska Edyta w upadłości likwidacyjnej

2019-11-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62580. Bujanowska Edyta. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 312/19, V GUp 189/19. [BMSiG-62418/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 listopada 2019 r., sygn. akt V GU 312/19, ogłosił upadłość Edyty Bujanowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 70092704904, zamieszkałej pod adresem: ul. Senatorska 7 m. 35, 96-500 Sochaczew. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kowalskiej i syndyka w osobie Piotra Kubery (nr licencji 796). Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 312/19. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe Edyty Bujanowskiej będzie prowadzone pod sygnaturą akt V GUp 189/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62580

Dodano: 2019-12-04 09:25:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Bujanowska Edyta w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62580. Bujanowska Edyta. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 312/19, V GUp 189/19. [BMSiG-62418/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 listopada 2019 r., sygn. akt V GU 312/19, ogłosił upadłość Edyty Bujanowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 70092704904, zamieszkałej pod adresem: ul. Senatorska 7 m. 35, 96-500 Sochaczew. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kowalskiej i syndyka w osobie Piotra Kubery (nr licencji 796). Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 312/19. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe Edyty Bujanowskiej będzie prowadzone pod sygnaturą akt V GUp 189/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62580

Dodano: 2019-12-04 09:25:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Bujanowski Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2019-11-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62581. Bujanowski Tadeusz. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 311/19, V GUp 190/19. [BMSiG-62407/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 listopada 2019 r., sygn. akt V GU 311/19, ogłosił upadłość Tadeusza Bujanowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 65082002878, zamieszkałego pod adresem: ul. Senatorska 7 m. 35, 96-500 Sochaczew. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kowalskiej i syndyka w osobie Piotra Kubery (nr licencji 796). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 311/19. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe Tadeusza Bujanowskiego będzie prowadzone pod sygnaturą akt V GUp 190/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62581

Dodano: 2019-12-04 09:26:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Bujanowski Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62581. Bujanowski Tadeusz. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 311/19, V GUp 190/19. [BMSiG-62407/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 listopada 2019 r., sygn. akt V GU 311/19, ogłosił upadłość Tadeusza Bujanowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 65082002878, zamieszkałego pod adresem: ul. Senatorska 7 m. 35, 96-500 Sochaczew. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kowalskiej i syndyka w osobie Piotra Kubery (nr licencji 796). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 311/19. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe Tadeusza Bujanowskiego będzie prowadzone pod sygnaturą akt V GUp 190/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62581

Dodano: 2019-12-04 09:26:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Cebula Renata w upadłości likwidacyjnej

2019-11-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62582. Cebula Renata. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1197/19, VIII GUp 626/19. [BMSiG-62363/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 28.11.2019 r., sygn. akt VIII GU 1197/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Renaty Cebuli (PESEL 66060109084), zamieszkałej w Krakowie, ul. Wróżenicka 10, 31-989 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza sędzię Ewę Ostrowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Marcina Derejskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 385; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postepowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 626/19. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62582

Dodano: 2019-12-04 09:27:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Cebula Renata w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62582. Cebula Renata. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1197/19, VIII GUp 626/19. [BMSiG-62363/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 28.11.2019 r., sygn. akt VIII GU 1197/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Renaty Cebuli (PESEL 66060109084), zamieszkałej w Krakowie, ul. Wróżenicka 10, 31-989 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza sędzię Ewę Ostrowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Marcina Derejskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 385; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postepowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 626/19. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62582

Dodano: 2019-12-04 09:27:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Fajdasz Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-11-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62583. Fajdasz Barbara. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 547/19, V GUp 495/19. [BMSiG-62499/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 5 listopada 2019 r., sygn. akt V GU 547/19, została ogłoszona upadłość Barbary Fajdasz, zam.: Sanok, PESEL 60072801440, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego Komisarza wyznaczony został SSR Witold Olech, a na Syndyka Masy Upadłości Krzysztof Wanat, nr lic. 1352. Wzywa się Wierzycieli Upadłej do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, sygn. akt V GUp 495/19. Wzywa się także osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62583

Dodano: 2019-12-04 09:28:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Fajdasz Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62583. Fajdasz Barbara. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 547/19, V GUp 495/19. [BMSiG-62499/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 5 listopada 2019 r., sygn. akt V GU 547/19, została ogłoszona upadłość Barbary Fajdasz, zam.: Sanok, PESEL 60072801440, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego Komisarza wyznaczony został SSR Witold Olech, a na Syndyka Masy Upadłości Krzysztof Wanat, nr lic. 1352. Wzywa się Wierzycieli Upadłej do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, sygn. akt V GUp 495/19. Wzywa się także osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62583

Dodano: 2019-12-04 09:28:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Frąc Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2019-10-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62584. Frąc Mirosław. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 162/19 of. [BMSiG-62387/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 21 października 2019 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt VI GU 162/19 of, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Mirosława Frąc (nr PESEL 58102602112), zamieszkałego w Bielsku-Białej przy ul. Spółdzielców 9/14. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Bernadety Różańskiej, a syndyka masy upadłości w osobie Roberta Sczendzina. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62584

Dodano: 2019-12-04 09:29:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Frąc Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62584. Frąc Mirosław. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 162/19 of. [BMSiG-62387/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 21 października 2019 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt VI GU 162/19 of, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Mirosława Frąc (nr PESEL 58102602112), zamieszkałego w Bielsku-Białej przy ul. Spółdzielców 9/14. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Bernadety Różańskiej, a syndyka masy upadłości w osobie Roberta Sczendzina. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62584

Dodano: 2019-12-04 09:29:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Gibas Alan w upadłości likwidacyjnej

2019-10-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62585. Gibas Alan. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 190/19 of. [BMSiG-62391/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 16 października 2019 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt VI GU 190/19 of, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Alana Gibas (nr PESEL 91020714976), zamieszkałego w Ślemieniu przy ul. Zakopiańskiej 56. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Bernadety Różańskiej, a syndyka masy upadłości w osobie Roberta Sczendzina. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62585

Dodano: 2019-12-04 09:29:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Gibas Alan w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62585. Gibas Alan. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 190/19 of. [BMSiG-62391/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 16 października 2019 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt VI GU 190/19 of, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Alana Gibas (nr PESEL 91020714976), zamieszkałego w Ślemieniu przy ul. Zakopiańskiej 56. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Bernadety Różańskiej, a syndyka masy upadłości w osobie Roberta Sczendzina. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62585

Dodano: 2019-12-04 09:30:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Guz Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62586. Guz Anna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 437/19, V GUp 372/19. [BMSiG-62397/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem wydanym w dniu 19 listopada 2019 roku w sprawie oznaczonej sygn. akt V GU 437/19 ogłosił upadłość dłużniczki Anny Guz, nr PESEL 50101310681, zamieszkałej w Kielcach, ulica Sienkiewicza 15 numer lokalu 2, kod pocztowy 25-350; określił, że upadła Anna Guz jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Anny Poborskiej, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Marcina Gonigroszka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 968; wezwał wierzycieli Upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. WE L z 5 czerwca 2015 roku nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia; określił, że upadła Anna Guz ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygnaturą V GUp 372/19. Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie Upadłej oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62586

Dodano: 2019-12-04 09:30:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Guz Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62586. Guz Anna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 437/19, V GUp 372/19. [BMSiG-62397/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem wydanym w dniu 19 listopada 2019 roku w sprawie oznaczonej sygn. akt V GU 437/19 ogłosił upadłość dłużniczki Anny Guz, nr PESEL 50101310681, zamieszkałej w Kielcach, ulica Sienkiewicza 15 numer lokalu 2, kod pocztowy 25-350; określił, że upadła Anna Guz jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Anny Poborskiej, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Marcina Gonigroszka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 968; wezwał wierzycieli Upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. WE L z 5 czerwca 2015 roku nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia; określił, że upadła Anna Guz ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygnaturą V GUp 372/19. Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie Upadłej oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62586

Dodano: 2019-12-04 09:31:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Herliczka Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-11-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62587. Herliczka Tomasz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 182/19, XII GUp 322/19. [BMSiG-62327/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, informuje, że postanowieniem, wydanym w dniu 27 listopada 2019 r., w sprawie o sygn. akt XII GU 182/19, ogłoszono upadłość Tomasza Herliczki, PESEL 75060408215, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Michalskiej-Kanii, na syndyka wyznaczono Klaudię Jakubiec. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego do Sędziego komisarza na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydziału Gospodarczego, 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, do sygn. akt XII GUp 322/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62587

Dodano: 2019-12-04 09:31:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Herliczka Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62587. Herliczka Tomasz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 182/19, XII GUp 322/19. [BMSiG-62327/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, informuje, że postanowieniem, wydanym w dniu 27 listopada 2019 r., w sprawie o sygn. akt XII GU 182/19, ogłoszono upadłość Tomasza Herliczki, PESEL 75060408215, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Michalskiej-Kanii, na syndyka wyznaczono Klaudię Jakubiec. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego do Sędziego komisarza na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydziału Gospodarczego, 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, do sygn. akt XII GUp 322/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62587

Dodano: 2019-12-04 09:31:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Kajstura Joanna w upadłości likwidacyjnej

2019-11-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62588. Kajstura Joanna. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 203/19, VI GUp 176/19. [BMSiG-62384/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie o sygnaturze akt VI GU 203/19 ogłosił upadłość Joanny Kajstura zamieszkałej w Jaworzu, PESEL 78033114645, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Bernadety Różańskiej oraz syndyka w osobie Zbigniewa Gacha, nr licencji 234. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała; w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 ustawy Prawo upadłościowe, powołując się na sygn. akt VI GU 203/19, VI GUp 176/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62588

Dodano: 2019-12-04 09:32:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Kajstura Joanna w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62588. Kajstura Joanna. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 203/19, VI GUp 176/19. [BMSiG-62384/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie o sygnaturze akt VI GU 203/19 ogłosił upadłość Joanny Kajstura zamieszkałej w Jaworzu, PESEL 78033114645, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Bernadety Różańskiej oraz syndyka w osobie Zbigniewa Gacha, nr licencji 234. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała; w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 ustawy Prawo upadłościowe, powołując się na sygn. akt VI GU 203/19, VI GUp 176/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62588

Dodano: 2019-12-04 09:32:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Kopczyńska Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-11-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62589. Kopczyńska Anna. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 808/19, XI GUp 314/19. [BMSiG-62325/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 listopada 2019 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 808/19, ogłosił upadłość dłużniczki Anny Kopczyńskiej (PESEL 76071202243), zamieszkałej w Poznaniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 314/19. Wzywa się wierzycieli upadłej Anny Kopczyńskiej do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej Anny Kopczyńskiej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Wojciecha Stanke. Wyznaczono syndyka w osobie Michała Kiblera (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1137). Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62589

Dodano: 2019-12-04 09:33:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Kopczyńska Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62589. Kopczyńska Anna. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 808/19, XI GUp 314/19. [BMSiG-62325/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 listopada 2019 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 808/19, ogłosił upadłość dłużniczki Anny Kopczyńskiej (PESEL 76071202243), zamieszkałej w Poznaniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 314/19. Wzywa się wierzycieli upadłej Anny Kopczyńskiej do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej Anny Kopczyńskiej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Wojciecha Stanke. Wyznaczono syndyka w osobie Michała Kiblera (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1137). Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62589

Dodano: 2019-12-04 09:33:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Kowalewska Genowefa w upadłości likwidacyjnej

2019-11-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62590. Kowalewska Genowefa. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 255/19, V GUp „of” 131/19. [BMSiG-62425/2019] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 21 listopada 2019 r. (sygn. akt V GU „of” 255/19) postanawia: 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużniczki - Genowefy Kowalewskiej zamieszkałej w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Wiejskiej 85/1, PESEL 46081010022, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania Sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Tomasza Koszewskiego; 5. na syndyka upadłości wyznaczył Jerzego Chodor. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 131/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62590

Dodano: 2019-12-04 09:35:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Kowalewska Genowefa w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62590. Kowalewska Genowefa. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 255/19, V GUp „of” 131/19. [BMSiG-62425/2019] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 21 listopada 2019 r. (sygn. akt V GU „of” 255/19) postanawia: 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużniczki - Genowefy Kowalewskiej zamieszkałej w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Wiejskiej 85/1, PESEL 46081010022, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania Sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Tomasza Koszewskiego; 5. na syndyka upadłości wyznaczył Jerzego Chodor. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 131/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62590

Dodano: 2019-12-04 09:35:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Matwiejczyk Maciej w upadłości likwidacyjnej

2019-11-22 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62591. Matwiejczyk Maciej. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy. sygn. akt VIII GU 360/18, VIII GUp 234/19. [BMSiG-62476/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie VIII GU 360/18 postanowieniem z dnia 22 listopada 2019 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Macieja Matwiejczyka, zam.: ul. Dziecinna 3, 15-786 Białystok, PESEL 89031815513, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postepowaniu upadłościowym, 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Dagmarę Daniewicz-Kukik, a na syndyka masy upadłości Kamila Klemienia (nr licencji 82), 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać artykuł 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postepowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczy przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnatura akt VIII GUp 234/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62591

Dodano: 2019-12-04 09:36:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Matwiejczyk Maciej w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62591. Matwiejczyk Maciej. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy. sygn. akt VIII GU 360/18, VIII GUp 234/19. [BMSiG-62476/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie VIII GU 360/18 postanowieniem z dnia 22 listopada 2019 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Macieja Matwiejczyka, zam.: ul. Dziecinna 3, 15-786 Białystok, PESEL 89031815513, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postepowaniu upadłościowym, 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Dagmarę Daniewicz-Kukik, a na syndyka masy upadłości Kamila Klemienia (nr licencji 82), 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać artykuł 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postepowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczy przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnatura akt VIII GUp 234/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62591

Dodano: 2019-12-04 09:36:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Neumann Lucyna i Neumann Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-10-31 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62592. Neumann Lucyna i Neumann Krzysztof. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 166/19, V GU 262/19. [BMSiG-62315/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 31 października 2019 r. w sprawie V GUp 166/19 (V GU 262/19) ogłoszona została upadłość dłużniczki Lucyny Neumann o nr PESEL 73101702700, zamieszkałej w Toruniu przy ul. Rynek Nowomiejski 25/3, 87-200 Toruń, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, oraz dłużnika Krzysztofa Neumann o nr PESEL 71050302190, zamieszkałego w Toruniu przy ul. Rynek Nowomiejski 25/3, 87-100 Toruń, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Stelli Czołgowskiej, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka w osobie Anny Grudzień-Kurpiewskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 662). Wzywa się wierzycieli upadłych do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłych, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.U. UE L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu tegoż przepisu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62592

Dodano: 2019-12-04 09:37:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Neumann Lucyna i Neumann Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62592. Neumann Lucyna i Neumann Krzysztof. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 166/19, V GU 262/19. [BMSiG-62315/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 31 października 2019 r. w sprawie V GUp 166/19 (V GU 262/19) ogłoszona została upadłość dłużniczki Lucyny Neumann o nr PESEL 73101702700, zamieszkałej w Toruniu przy ul. Rynek Nowomiejski 25/3, 87-200 Toruń, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, oraz dłużnika Krzysztofa Neumann o nr PESEL 71050302190, zamieszkałego w Toruniu przy ul. Rynek Nowomiejski 25/3, 87-100 Toruń, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Stelli Czołgowskiej, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka w osobie Anny Grudzień-Kurpiewskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 662). Wzywa się wierzycieli upadłych do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłych, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.U. UE L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu tegoż przepisu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62592

Dodano: 2019-12-04 09:37:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Pasieka Dominika w upadłości likwidacyjnej

2019-11-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62593. Pasieka Dominika. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 485/19, VI GUp 218/19 of/KK. [BMSiG-62383/2019] Postanowieniem z dnia 26 listopada 2019 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VI GUp 218/19 of/KK, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Dominiki Pasieki, nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: 80-180 Gdańsk, ul. Porębskiego 9/37, PESEL 89091201589; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego; III. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Karoliny Kondrackiej; IV. wyznaczyć syndyka w osobie Marii Wiktorowicz (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 1360); V. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie to ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62593

Dodano: 2019-12-04 09:39:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Pasieka Dominika w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62593. Pasieka Dominika. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 485/19, VI GUp 218/19 of/KK. [BMSiG-62383/2019] Postanowieniem z dnia 26 listopada 2019 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VI GUp 218/19 of/KK, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Dominiki Pasieki, nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: 80-180 Gdańsk, ul. Porębskiego 9/37, PESEL 89091201589; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego; III. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Karoliny Kondrackiej; IV. wyznaczyć syndyka w osobie Marii Wiktorowicz (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 1360); V. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie to ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62593

Dodano: 2019-12-04 09:39:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Poreda Izabela w upadłości likwidacyjnej

2019-11-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62594. Poreda Izabela. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 732/19, XIX GUp 1344/19. [BMSiG-62310/2019] Postanowieniem z dnia 13 listopada 2019 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 732/19, ogłosił upadłość Izabeli Poredy, PESEL 95092900846, zamieszkałej w Warszawie (02-495) przy ul. Warszawskiej 43 lok. 44. Sąd określił, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Pawła Siwika (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1148). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygnatura akt XIX GUp 1344/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62594

Dodano: 2019-12-04 09:39:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Poreda Izabela w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62594. Poreda Izabela. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 732/19, XIX GUp 1344/19. [BMSiG-62310/2019] Postanowieniem z dnia 13 listopada 2019 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 732/19, ogłosił upadłość Izabeli Poredy, PESEL 95092900846, zamieszkałej w Warszawie (02-495) przy ul. Warszawskiej 43 lok. 44. Sąd określił, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Pawła Siwika (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1148). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygnatura akt XIX GUp 1344/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62594

Dodano: 2019-12-04 09:40:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Rogalski Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2019-11-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62595. Rogalski Jerzy. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 438/19, XI GUp 325/19/PN. [BMSiG-62471/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 listopada 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 438/19 ogłosił upadłość dłużnika Jerzego Rogalskiego (PESEL 50040301490), zam. w Lesznie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 325/19/PN. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysław Nowackiego. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Szymona Przeworskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1374. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62595

Dodano: 2019-12-04 09:41:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Rogalski Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62595. Rogalski Jerzy. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 438/19, XI GUp 325/19/PN. [BMSiG-62471/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 listopada 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 438/19 ogłosił upadłość dłużnika Jerzego Rogalskiego (PESEL 50040301490), zam. w Lesznie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 325/19/PN. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysław Nowackiego. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Szymona Przeworskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1374. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62595

Dodano: 2019-12-04 09:41:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Różańska Agata w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62596. Różańska Agata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 832/19, XVIII GUp 1299/19. [BMSiG-62319/2019] Postanowieniem z dnia 19 listopada 2019 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 832/19, ogłosił upadłość Agaty Różańskiej, PESEL 71092203882, zamieszkałej w Warszawie (00-680) przy ul. Poznańskiej 3 lok. 50. Sąd określił, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Grzechnika oraz syndyka masy upadłości w osobie Pawła Siwika (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1148). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygnatura akt XVIII GUp 1299/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62596

Dodano: 2019-12-04 09:47:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Różańska Agata w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62596. Różańska Agata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 832/19, XVIII GUp 1299/19. [BMSiG-62319/2019] Postanowieniem z dnia 19 listopada 2019 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 832/19, ogłosił upadłość Agaty Różańskiej, PESEL 71092203882, zamieszkałej w Warszawie (00-680) przy ul. Poznańskiej 3 lok. 50. Sąd określił, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Grzechnika oraz syndyka masy upadłości w osobie Pawła Siwika (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1148). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygnatura akt XVIII GUp 1299/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62596

Dodano: 2019-12-04 09:47:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Skrzypczak Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-11-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62597. Skrzypczak Barbara. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 593/19, XI GUp 324/19/PN. [BMSiG-62466/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 listopada 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 593/19 ogłosił upadłość dłużnika Barbary Skrzypczak (PESEL 84101406969), zam. w Radgoszczy, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 324/19/PN. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Przemysław Nowackiego. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Szymona Przeworskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1374. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62597

Dodano: 2019-12-04 09:48:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Skrzypczak Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62597. Skrzypczak Barbara. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 593/19, XI GUp 324/19/PN. [BMSiG-62466/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 listopada 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 593/19 ogłosił upadłość dłużnika Barbary Skrzypczak (PESEL 84101406969), zam. w Radgoszczy, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 324/19/PN. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Przemysław Nowackiego. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Szymona Przeworskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1374. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62597

Dodano: 2019-12-04 09:48:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Trochonowicz Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-11-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62598. Trochonowicz Krzysztof. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 43/19 „of”, IX GUp 93/19 „of”. [BMSiG-62404/2019] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 listopada 2019 r. ogłosił upadłość Krzysztofa Trochonowicza, zamieszkałego w miejscowości Kolembrody 40, 21-311 Komarówka Podlaska, PESEL 86072509775, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GU 43/19 „of”). Sąd uznał postępowanie upadłościowe Krzysztofa Trochonowicza za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ust. 2 i 3 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd wzywa wierzycieli upadłego Krzysztofa Trochonowicza, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Krzysztofa Trochonowicza, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Magdaleny Studzińskiej oraz syndyka w osobie Grzegorza Mazura, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 160. Postępowanie prowadzone jest pod sygnaturą akt IX GUp 93/19 „of”. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62598

Dodano: 2019-12-04 09:50:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Trochonowicz Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62598. Trochonowicz Krzysztof. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 43/19 „of”, IX GUp 93/19 „of”. [BMSiG-62404/2019] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 listopada 2019 r. ogłosił upadłość Krzysztofa Trochonowicza, zamieszkałego w miejscowości Kolembrody 40, 21-311 Komarówka Podlaska, PESEL 86072509775, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GU 43/19 „of”). Sąd uznał postępowanie upadłościowe Krzysztofa Trochonowicza za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ust. 2 i 3 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd wzywa wierzycieli upadłego Krzysztofa Trochonowicza, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Krzysztofa Trochonowicza, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Magdaleny Studzińskiej oraz syndyka w osobie Grzegorza Mazura, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 160. Postępowanie prowadzone jest pod sygnaturą akt IX GUp 93/19 „of”. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62598

Dodano: 2019-12-04 09:50:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Wiśniewski Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-11-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62599. Wiśniewski Mariusz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 429/19, V GUp 368/19. [BMSiG-62393/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 7 listopada 2019 roku ogłosił upadłość dłużnika Mariusza Wiśniewskiego (sygn. V GU 429/19), nr PESEL 88092004153, zamieszkałego: 25-549 Kielce, ul. Marszałkowska 75/58; określił, że upadły Mariusz Wiśniewski jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie Anny Poborskiej - sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Emilii Polańskiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 610; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał, osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszenia upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygnaturą V GUp 368/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62599

Dodano: 2019-12-04 09:51:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Wiśniewski Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62599. Wiśniewski Mariusz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 429/19, V GUp 368/19. [BMSiG-62393/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 7 listopada 2019 roku ogłosił upadłość dłużnika Mariusza Wiśniewskiego (sygn. V GU 429/19), nr PESEL 88092004153, zamieszkałego: 25-549 Kielce, ul. Marszałkowska 75/58; określił, że upadły Mariusz Wiśniewski jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie Anny Poborskiej - sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Emilii Polańskiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 610; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał, osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszenia upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygnaturą V GUp 368/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62599

Dodano: 2019-12-04 09:51:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Należyta Gabriela i Należyty Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-11-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62600. Należyta Gabriela i Należyty Piotr. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 248/19. [BMSiG-62389/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie sygn. akt XV GU 248/19 ogłosił upadłość Gabrieli Należytej (PESEL 59032402221) i Piotra Należytego (PESEL 57120802014), zamieszkałych w Bydgoszczy, nieprowadzących działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Radosława Małkiewicza (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 871), Sędziego komisarza w osobie Sędziego Romana Krzysztofa Wiśniewskiego; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62600

Dodano: 2019-12-04 09:52:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Należyta Gabriela i Należyty Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62600. Należyta Gabriela i Należyty Piotr. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 248/19. [BMSiG-62389/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie sygn. akt XV GU 248/19 ogłosił upadłość Gabrieli Należytej (PESEL 59032402221) i Piotra Należytego (PESEL 57120802014), zamieszkałych w Bydgoszczy, nieprowadzących działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Radosława Małkiewicza (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 871), Sędziego komisarza w osobie Sędziego Romana Krzysztofa Wiśniewskiego; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62600

Dodano: 2019-12-04 09:52:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Ślęzak Renata w upadłości likwidacyjnej

2019-11-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62601. Ślęzak Renata. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 647/19, VIII GUp 625/19. [BMSiG-62353/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 27.11.2019 r., sygn. akt VIII GU 647/19, postanowił: I. ogłosić upadłość Renaty Ślęzak (PESEL 61042403721), zamieszkałej w Krzywaczce nr 34, 32-442 Krzywaczka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Katarzynę Szymską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Piotra Łuczaka, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1303; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na pkt VI postanowienia o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 625/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62601

Dodano: 2019-12-04 09:54:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Ślęzak Renata w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62601. Ślęzak Renata. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 647/19, VIII GUp 625/19. [BMSiG-62353/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 27.11.2019 r., sygn. akt VIII GU 647/19, postanowił: I. ogłosić upadłość Renaty Ślęzak (PESEL 61042403721), zamieszkałej w Krzywaczce nr 34, 32-442 Krzywaczka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Katarzynę Szymską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Piotra Łuczaka, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1303; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na pkt VI postanowienia o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 625/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62601

Dodano: 2019-12-04 09:54:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Wytrykowski Adam w upadłości likwidacyjnej

2019-11-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62602. Wytrykowski Adam. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 261/19, V GUp „of” 134/19. [BMSiG-62502/2019] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 28 listopada 2019 r. (sygn. akt V GU „of” 261/19): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika - Adam Wytrykowski, zamieszkały w m. Głotowo nr domu 12, 11-040 Dobre Miasto, PESEL 74100713856, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Tomasza Koszewskiego; 5. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Zygmunta Wichrowskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 134/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62602

Dodano: 2019-12-04 09:55:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Wytrykowski Adam w upadłości likwidacyjnej

2019-11-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62602. Wytrykowski Adam. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 261/19, V GUp „of” 134/19. [BMSiG-62502/2019] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 28 listopada 2019 r. (sygn. akt V GU „of” 261/19): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika - Adam Wytrykowski, zamieszkały w m. Głotowo nr domu 12, 11-040 Dobre Miasto, PESEL 74100713856, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Tomasza Koszewskiego; 5. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Zygmunta Wichrowskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 134/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62602

Dodano: 2019-12-04 09:55:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Wytrykowski Adam w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62602. Wytrykowski Adam. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 261/19, V GUp „of” 134/19. [BMSiG-62502/2019] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 28 listopada 2019 r. (sygn. akt V GU „of” 261/19): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika - Adam Wytrykowski, zamieszkały w m. Głotowo nr domu 12, 11-040 Dobre Miasto, PESEL 74100713856, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Tomasza Koszewskiego; 5. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Zygmunta Wichrowskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 134/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62602

Dodano: 2019-12-04 09:55:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Wojciechowski Paweł w upadłości likwidacyjnej

2019-11-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62603. Wojciechowski Paweł. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 658/19. [BMSiG-62435/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 20 listopada 2019 r., w sprawie sygn. akt XV GU 658/19, ogłosił upadłość Pawła Wojciechowskiego (PESEL 80111804654), nieprowadzącego działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Jerzego Mielczarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 979) oraz sędziego komisarza w osobie Sędziego Joanny Szwedy-Porzych; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62603

Dodano: 2019-12-04 09:56:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Wojciechowski Paweł w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62603. Wojciechowski Paweł. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 658/19. [BMSiG-62435/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 20 listopada 2019 r., w sprawie sygn. akt XV GU 658/19, ogłosił upadłość Pawła Wojciechowskiego (PESEL 80111804654), nieprowadzącego działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Jerzego Mielczarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 979) oraz sędziego komisarza w osobie Sędziego Joanny Szwedy-Porzych; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62603

Dodano: 2019-12-04 09:56:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Bień Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-11-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62604. Bień Marek. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 75/19. [BMSiG-62527/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 14 listopada 2019 r., w sprawie V GU 75/19, ogłoszona została upadłość Marka Bień (PESEL 71052704419), zamieszkałego przy ulicy Mickiewicza 56/10 w miejscowości Toruń (kod 87-100), osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anny Grudzień-Kurpiewskiej. Wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Barbary Stępień-Grabowskiej w Toruniu, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62604

Dodano: 2019-12-04 09:58:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Bień Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62604. Bień Marek. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 75/19. [BMSiG-62527/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 14 listopada 2019 r., w sprawie V GU 75/19, ogłoszona została upadłość Marka Bień (PESEL 71052704419), zamieszkałego przy ulicy Mickiewicza 56/10 w miejscowości Toruń (kod 87-100), osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anny Grudzień-Kurpiewskiej. Wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Barbary Stępień-Grabowskiej w Toruniu, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62604

Dodano: 2019-12-04 09:58:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Chciuk Adam w upadłości likwidacyjnej

2019-11-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62605. Chciuk Adam. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 214/19 of. [BMSiG-62521/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 15 listopada 2019 roku, sygn. akt V GU 214/19 of, została ogłoszona upadłość Adama Chciuk, zam.: 48-120 Baborów, ul. Moniuszki 7/1, identyfikującego się numerem PESEL 55102607970, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Małgorzaty Kątnej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Janusza Majdy, numer licencji 490. Wskazano, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). Kosztami postępowania obciążyć dłużnika w zakresie przez niego poniesionym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62605

Dodano: 2019-12-04 09:59:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Chciuk Adam w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62605. Chciuk Adam. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 214/19 of. [BMSiG-62521/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 15 listopada 2019 roku, sygn. akt V GU 214/19 of, została ogłoszona upadłość Adama Chciuk, zam.: 48-120 Baborów, ul. Moniuszki 7/1, identyfikującego się numerem PESEL 55102607970, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Małgorzaty Kątnej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Janusza Majdy, numer licencji 490. Wskazano, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). Kosztami postępowania obciążyć dłużnika w zakresie przez niego poniesionym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62605

Dodano: 2019-12-04 09:59:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Kopiczyński Karol w upadłości likwidacyjnej

2019-11-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62606. Kopiczyński Karol. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 410/19, V GUp 170/19. [BMSiG-62538/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie V GU 410/19 (V GUp 170/19) ogłoszona została upadłość dłużnika Karola Kopiczyńskiego, PESEL 88011907633, zamieszkałego w miejscowości Kominy (kod pocztowy 87-301) przy ul. Sokolej 5, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Anny Grudzień-Kurpiewskiej prowadzącej kancelarię w Golubiu- -Dobrzyniu przy ul. Pod Arkadami 6; wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; ustalić jurysdykcję sądu polskiego i stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. WE L 160 z 30.06.2000, s. 1; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 191, z późn. zm.). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62606

Dodano: 2019-12-04 10:00:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Kopiczyński Karol w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62606. Kopiczyński Karol. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 410/19, V GUp 170/19. [BMSiG-62538/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie V GU 410/19 (V GUp 170/19) ogłoszona została upadłość dłużnika Karola Kopiczyńskiego, PESEL 88011907633, zamieszkałego w miejscowości Kominy (kod pocztowy 87-301) przy ul. Sokolej 5, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Anny Grudzień-Kurpiewskiej prowadzącej kancelarię w Golubiu- -Dobrzyniu przy ul. Pod Arkadami 6; wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; ustalić jurysdykcję sądu polskiego i stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. WE L 160 z 30.06.2000, s. 1; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 191, z późn. zm.). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62606

Dodano: 2019-12-04 10:00:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Kowalik Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2019-11-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62607. Kowalik Jarosław. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 418/19, V GUp 365/19. [BMSiG-62555/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 7 listopada 2019 r., sygn. V GU 418/19, ogłosił upadłość dłużnika Jarosława Kowalika, nr PESEL 66092105159, zamieszkałego w miejscowości: 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Chałubińskiego 5/15; określił, że dłużnik Jarosław Kowalik jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Iwony Róziewicz, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Mieczysława Piekarskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 694; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344.). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe będzie toczyć się pod sygn. V GUp 365/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62607

Dodano: 2019-12-04 10:01:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Kowalik Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62607. Kowalik Jarosław. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 418/19, V GUp 365/19. [BMSiG-62555/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 7 listopada 2019 r., sygn. V GU 418/19, ogłosił upadłość dłużnika Jarosława Kowalika, nr PESEL 66092105159, zamieszkałego w miejscowości: 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Chałubińskiego 5/15; określił, że dłużnik Jarosław Kowalik jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Iwony Róziewicz, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Mieczysława Piekarskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 694; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344.). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe będzie toczyć się pod sygn. V GUp 365/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62607

Dodano: 2019-12-04 10:01:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Mazurek Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2019-11-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62608. Mazurek Magdalena. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 40/19. [BMSiG-62534/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 7 listopada 2019 r., w sprawie V GU 40/19, ogłoszona została upadłość Magdaleny Mazurek (PESEL 79040707389), zamieszkałej przy ul. Rejtana 6b/10 w miejscowości Toruń (kod 87-100), osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Anny Grudzień-Kurpiewskiej. Wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie Asesora sądowego Dawida Kobusa, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.Z. UE L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu wymienionego przepisu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62608

Dodano: 2019-12-04 10:02:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Mazurek Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62608. Mazurek Magdalena. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 40/19. [BMSiG-62534/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 7 listopada 2019 r., w sprawie V GU 40/19, ogłoszona została upadłość Magdaleny Mazurek (PESEL 79040707389), zamieszkałej przy ul. Rejtana 6b/10 w miejscowości Toruń (kod 87-100), osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Anny Grudzień-Kurpiewskiej. Wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie Asesora sądowego Dawida Kobusa, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.Z. UE L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu wymienionego przepisu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62608

Dodano: 2019-12-04 10:02:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Stypa Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-11-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62609. Stypa Piotr. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 700/19, VI GUp 211/19. [BMSiG-62548/2019] Postanowieniem z dnia 20 listopada 2019 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, w sprawie o sygn. VI GU 700/19 (GUp 211/19) ogłosił upadłość dłużnika Piotra Stypy zamieszkałego przy ulicy Przemian 32/7, 80-180 Gdańsk, PESEL 57042909138, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Morawskiej urzędującego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, oraz syndyka Dobies Granda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o. w Toruniu (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego Kamila Dobiesa - 739 i Bartosza Grendy -1362). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z podaniem aktualnej sygnatury akt VI GUp 211/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste i ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3. ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2015/848) z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu tegoż przepisu. POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62609

Dodano: 2019-12-04 10:04:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Stypa Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62609. Stypa Piotr. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 700/19, VI GUp 211/19. [BMSiG-62548/2019] Postanowieniem z dnia 20 listopada 2019 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, w sprawie o sygn. VI GU 700/19 (GUp 211/19) ogłosił upadłość dłużnika Piotra Stypy zamieszkałego przy ulicy Przemian 32/7, 80-180 Gdańsk, PESEL 57042909138, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Morawskiej urzędującego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, oraz syndyka Dobies Granda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o. w Toruniu (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego Kamila Dobiesa - 739 i Bartosza Grendy -1362). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z podaniem aktualnej sygnatury akt VI GUp 211/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste i ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3. ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2015/848) z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu tegoż przepisu. POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62609

Dodano: 2019-12-04 10:04:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Walczak Monika w upadłości likwidacyjnej

2019-11-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62610. Walczak Monika. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 421/19, V GUp 366/19. [BMSiG-62553/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 7 listopada 2019 r., sygn. V GU 421/19, ogłosił upadłość dłużnika Moniki Walczak, numer PESEL 88050306420, zamieszkałej w miejscowości Janów, gmina Piekoszów, nr domu 32; określił, że dłużnik Monika Walczak jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Bogdana Stańka, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Mieczysława Piekarskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 694; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. UE L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344.). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe będzie toczyć się pod sygn. V GUp 366/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62610

Dodano: 2019-12-04 10:05:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Walczak Monika w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62610. Walczak Monika. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 421/19, V GUp 366/19. [BMSiG-62553/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 7 listopada 2019 r., sygn. V GU 421/19, ogłosił upadłość dłużnika Moniki Walczak, numer PESEL 88050306420, zamieszkałej w miejscowości Janów, gmina Piekoszów, nr domu 32; określił, że dłużnik Monika Walczak jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Bogdana Stańka, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Mieczysława Piekarskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 694; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. UE L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344.). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe będzie toczyć się pod sygn. V GUp 366/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62610

Dodano: 2019-12-04 10:05:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Zaleski Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2019-11-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62611. Zaleski Jarosław. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 131/19, V GUp 116/19 of. [BMSiG-62547/2019] Sąd Rejonowy w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z dnia 21 listopada 2019 r., sygn. akt V GU 131/19, ogłosił upadłość dłużnika Jarosława Zaleskiego zamieszkałego w miejscowości Legnica, PESEL 87062100699, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację jego majątku. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Wioletty Stefanowskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Sławomira Jankowskiego (nr licencji 594). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, licząc od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, opatrzonych nową sygn. akt V GUp 116/19 of na adres: Sąd Rejonowy w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, 59-220 Legnica, ul. Złotoryjska 19. Informuje się także, iż wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62611

Dodano: 2019-12-04 10:05:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Zaleski Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62611. Zaleski Jarosław. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 131/19, V GUp 116/19 of. [BMSiG-62547/2019] Sąd Rejonowy w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z dnia 21 listopada 2019 r., sygn. akt V GU 131/19, ogłosił upadłość dłużnika Jarosława Zaleskiego zamieszkałego w miejscowości Legnica, PESEL 87062100699, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację jego majątku. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Wioletty Stefanowskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Sławomira Jankowskiego (nr licencji 594). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, licząc od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, opatrzonych nową sygn. akt V GUp 116/19 of na adres: Sąd Rejonowy w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, 59-220 Legnica, ul. Złotoryjska 19. Informuje się także, iż wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62611

Dodano: 2019-12-04 10:06:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Barański Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62612. Barański Dariusz. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 79/19. [BMSiG-62487/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Dariusza Barańskiego, osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 79/19, zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności Dariusza Barańskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, w V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, i w terminie 14 dni od obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62612

Dodano: 2019-12-04 10:06:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Adamski Marek Kazimierz w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62613. Adamski Marek. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 61/19. [BMSiG-62396/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Marka Adamskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 60021200177), sygn. akt V GUp 61/19, syndyk w dniu 8.11.2019 r. złożył pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Tumskiej 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62613

Dodano: 2019-12-04 10:07:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gazomontaż S.A. w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62614. „GAZOMONTAŻ” SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Ząbkach. KRS 0000030328. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 lipca 2001 r., sygn. akt XVIII GUp 27/19. [BMSiG-62305/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255.2 Prawa upadłościowego została sporządzona i złożona do akt sprawy w dniu 24 stycznia 2019 roku druga uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Gazomontaż S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Ząbkach (sygn. akt XVIII GUp 27/19). Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A, w godzinach pracy Sądu. W terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania - wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62614

Dodano: 2019-12-04 10:07:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Bernad Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62615. Bernad Zbigniew. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 50/19. [BMSiG-62505/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Zbigniewa Bernada, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego przy ul. Węglowa 9/11, 68-100 Żagań, numer PESEL 61072505914, zawiadamia, że w dniu 9.09.2019 r. syndyk złożył listę wierzytelności którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12 pok. 115. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62615

Dodano: 2019-12-04 10:07:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Dubicki Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62616. Dubicki Łukasz. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 305/18. [BMSiG-62457/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Łukasza Dubickiego, zamieszkałego w Poznaniu, nr PESEL 82042917476, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 305/18, zawiadamia, że w dniu 3 października 2019 roku syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi II uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62616

Dodano: 2019-12-04 10:07:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Dryl Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62617. Dryl Magdalena. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 389/18. [BMSiG-62367/2019] Sędzia komisarz Sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, Paweł Janda zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Magdaleny Dryl, zam.: Sanok, PESEL 59091502409, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 389/18, syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać (art. 255 ust. 2 pr. up.) w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), ul. gen J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadła mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up., w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62617

Dodano: 2019-12-04 10:08:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Błażkiewicz Paulina i Błażkiewicz Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62618. Błażkiewicz Piotr. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 12/19. [BMSiG-62429/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Piotra Błażkiewicza, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego Kożuchowie przy ul. Konopnickiej 8/4, 67-120 Kożuchów, numer PESEL 84072506730, zawiadamia, że w dniu 7.08.2019 r. syndyk złożył uzupełniającą listę wierzytelności nr 2 i 15.10.2019 r. uzupełniająca listę wierzytelności nr 3, które każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12 pok. 115. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62618

Dodano: 2019-12-04 10:08:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Cieślak Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62619. Cieślak Ewa. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 261/19. [BMSiG-62495/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Ewy Cieślak, nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 261/19, sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 4 października 2019 r. sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62619

Dodano: 2019-12-04 10:08:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Gdula-Żylak Zofia w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62620. Gdula-Żylak Zofia. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 1/19. [BMSiG-62438/2019] Sędzia Komisarz ogłasza, że sporządzona została i przekazana Sędziemu komisarzowi I uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt V GUp 1/19, Zofii Gduli-Żylak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany, w trybie art. 255 ust. 2 pr. up., może przeglądać I uzupełniającą listę wierzytelności w czytelni Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4, natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu I uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62620

Dodano: 2019-12-04 10:08:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Grygier Janusz w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62621. Grygier Janusz. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 127/19. [BMSiG-62323/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Janusza Grygiera, zamieszkałego w m. Borówiec, nr PESEL 51111701616, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 127/19, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 10 września 2019 r. listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania innej wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; w tym samym terminie sprzeciw może złożyć upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, zaś jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62621

Dodano: 2019-12-04 10:09:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Kamińska Anna Edmunda w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62622. Kamińska Anna Edmunda. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 40/19. [BMSiG-62509/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anny Edmundy Kamińskiej - sygn. akt V GUp 40/19 - zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, i w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62622

Dodano: 2019-12-04 10:09:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Kaczmarek Beata w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62623. Kaczmarek Beata. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 52/19. [BMSiG-62440/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Beaty Kaczmarek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego przy ul. Krasickiego 49/11, 65-512 Zielona Góra, numer PESEL 70042703441, zawiadamia, że w dniu 16.10.2019 r. syndyk złożył listę wierzytelności którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12 pok. 115. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62623

Dodano: 2019-12-04 10:09:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Jaroń Paweł w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62624. Jaroń Paweł. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 18/19. [BMSiG-62402/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Pawła Jaronia - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 86030408294), sygn. akt V GUp 18/19, syndyk w dniu 15.11.2019 r. złożył drugą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Tumskiej 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62624

Dodano: 2019-12-04 10:09:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Kamiński Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62625. Kamiński Grzegorz. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 25/19. [BMSiG-62385/2019] Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Grzegorza Kamińskiego (PESEL 87103011258) prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 25/19, zawiadamia, iż została złożona I uzupełniająca lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Referatu Upadłości Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu. W terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62625

Dodano: 2019-12-04 10:10:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Kasperkowicz Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62626. Kasperkowicz Wojciech. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 321/17. [BMSiG-62357/2019] Sędzia Komisarz Sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, Lesław Zawada zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Wojciecha Kasperkowicza, zam.: Korczyna, PESEL 92060814295, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 321/17, syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi II uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać (art. 255 ust. 2 pr. up.) w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. gen J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up., w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62626

Dodano: 2019-12-04 10:10:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Kasprzyk Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62627. Kasprzyk Magdalena. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 145/19. [BMSiG-62324/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Magdaleny Kasprzyk, zamieszkałej w Poznaniu, nr PESEL 47071106028, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 145/19, zawiadamia że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi w dniu 30 września 2019 r. listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania innej wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; w tym samym terminie sprzeciw może złożyć upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, zaś jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62627

Dodano: 2019-12-04 10:11:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Kaniak Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62628. Kaniak Andrzej. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 157/18. [BMSiG-62331/2019] Syndyk masy upadłości dłużnika Andrzeja Kaniaka (Kaniak) (PESEL 74082216413), będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, zawiadamia, że przedstawił do akt sprawy upadłościowej I uzupełniającą listę wierzytelności sporządzoną na piśmie w dniu 28.11.2019 r. Mając na względzie powyższe syndyk poucza, iż wierzycielom upadłego przysługuje sprzeciw co do nieuznania własnej wierzytelności, jak też co do uznania wierzytelności innego wierzyciela lub wierzycieli. Sprzeciw taki należy złożyć w terminie dwóch tygodni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, Sędzia komisarz Sędzia Małgorzata Kątna z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 157/18. W zakreślonym wyżej terminie przysługuje także sprzeciw upadłemu, o ile treść listy wierzytelności nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2016 r. Ponadto syndyk informuje, że z przedmiotową listą wierzytelności można zapoznać się w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Opolu, adres jak wyżej. Marcin Mirosław Kubiczek (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 244) MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62628

Dodano: 2019-12-04 10:11:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Kencz Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62629. Kencz Maria. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 341/18. [BMSiG-62490/2019] Sędzia Komisarz Sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydziału V Gospodarczego, Sekcji ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, Lesław Zawada zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Marii Kencz, zam.: Sanok, PESEL 49091205204, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 341/18, syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać (art. 255 ust. 2 pr. up.) w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadła mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up., w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62629

Dodano: 2019-12-04 10:11:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Kordela Janina w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62630. Kordela Janina. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 392/18. [BMSiG-62401/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 392/18 dotyczącej upadłości Janiny Kordeli (Kordela), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk przekazała sędziemu komisarzowi czwartą uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskiem lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62630

Dodano: 2019-12-04 10:11:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Kowalski Roman i Szramkowski Piotr wspólnicy 3z R. Kowalski, P. Szramkowski s.c. w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62631. Kowalski Roman prowadzący poprzednio działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej pod nazwą 3z Spółka cywilna R. Kowalski, P. Szramkowski w Bydgoszczy. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 103/15. [BMSiG-62445/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Romana Kowalskiego oraz Piotra Szramkowskiego prowadzących poprzednio działalność gospodarczą jako wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą 3z spółka cywilna R. Kowalski, P. Szramkowski w upadłości likwidacyjnej, ogłasza, że w sprawie XV GUp 103/15 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 27 listopada 2019 r. Sędziemu komisarzowi uzupełniająca lista wierzytelności dotycząca Romana Kowalskiego. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego w brzmieniu sprzed dnia 1 stycznia 2016 r. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62631

Dodano: 2019-12-04 10:12:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Maciejewski Bartosz w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62632. Maciejewski Bartosz. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 333/18. [BMSiG-62365/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Bartosza Maciejewskiego, zam. w Kostrzynie, PESEL 81120307118, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XI GUp 333/18, zawiadamia, że syndyk w dniu 28.05.2019 r. złożył Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia o dacie złożenia listy wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, zaś jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Listę wierzytelności można przeglądać w Czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, ul. Młyńska 1A, 61-729 Poznań, parter, pokój 46 (wejście przez pok. 45), od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek 745-1800 (akta wydawane są do godziny 1730), wtorek-piątek 745-1515 (akta wydawane są do godziny 1500). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62632

Dodano: 2019-12-04 10:12:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Maciuk Antonina w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62633. Maciuk Antonina. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 116/19 „of”. [BMSiG-62421/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Antoniny Maciuk, sygn. akt VII GUp 116/19 „of”, ogłasza, że syndyk w dniu 18 listopada 2019 r. (data stempla pocztowego) złożył listę wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62633

Dodano: 2019-12-04 10:12:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Mika Stefania w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62634. Mika Stefania. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 91/18. [BMSiG-62321/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 91/18, dotyczącej upadłości Stefanii Mika nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. w Krobii, informuje, iż syndyk w dniu 6.09.2019 r., przekazał Sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, pokój 46 (parter), ul. Młyńska 1A, 61-729 Poznań. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62634

Dodano: 2019-12-04 10:12:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Michalak Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62635. Michalak Anna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 216/19. [BMSiG-62439/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anny Michalak, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie XV GUp 216/19, sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 26 września 2019 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62635

Dodano: 2019-12-04 10:12:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Mizielińska Danuta wspólniczka DAMI D., T. Mizielińscy Sp. J. w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62636. Mizielińska Danuta wspólniczka DAMI D., T. Mizielińscy S.J. w Polkowicach. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 49/19. [BMSiG-62415/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255 w związku z art. 221 ust. 1, art. 256 Prawa upadłościowego została sporządzona przez Syndyka i złożona w dniu 12 listopada 2019 roku Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności Danuty Mizielińskiej wspólniczki DAMI D.,T. MIZIELIŃSCY Spółka Jawna w Polkowicach. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Złotoryjskiej 19, w godzinach pracy Sądu. W terminie dwóch tygodni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, sygn. akt V GUp 49/19. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62636

Dodano: 2019-12-04 10:13:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Mizieliński Tadeusz wspólnik DAMI D., T. Mizielińscy Sp. J. w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62637. Mizieliński Tadeusz wspólnik DAMI D., T. Mizielińscy Spółka jawna w Polkowicach. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 49/19. [BMSiG-62427/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255 w związku z art. 221 ust. 1, art. 256 Prawa upadłościowego została sporządzona przez Syndyka i złożona w dniu 12 listopada 2019 roku Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności Tadeusza Mizielińskiego wspólnika DAMI D.,T. MIZIELIŃSCY Spółka Jawna w Polkowicach. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Złotoryjskiej 19, w godzinach pracy Sądu. W terminie dwóch tygodni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, sygn. akt V GUp 49/19. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62637

Dodano: 2019-12-04 10:13:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Neumann Sławomir w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62638. Neumann Sławomir. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 53/19. [BMSiG-62467/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Sławomira Neumanna - sygn. akt V GUp 53/19 - zawiadamia, że zostały sporządzone przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności i uzupełniająca lista wierzytelności, które zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, i w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62638

Dodano: 2019-12-04 10:13:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Nowak Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62639. Nowak Dariusz. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 115/19. [BMSiG-62474/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Dariusza Nowak, sygn. akt V GUp 115/19, zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, i w terminie 14 dni od wywieszenia obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62639

Dodano: 2019-12-04 10:13:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Olechnowski Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62640. Olechnowski Piotr. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 76/19. [BMSiG-62479/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Piotra Olechnowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Sławie przy ul. Odr. Wojska Polskiego 13, 67-410 SŁAWA, numer PESEL 61032202770, zawiadamia, że w dniu 14.10.2019 r. syndyk złożył listę wierzytelności którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pl. Słowiański 12 pok. 115. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62640

Dodano: 2019-12-04 10:14:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Pancerz Irena w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62641. Pancerz Irena. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 189/18. [BMSiG-62370/2019] Sędzia komisarz Sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, Paweł Janda zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Ireny Pancerz, zam.: Jodłowa, PESEL 54032912521, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 189/18, syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać (art. 255 ust. 2 pr. up.) w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), ul. gen J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadła mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up., w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62641

Dodano: 2019-12-04 10:14:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Miętrkiewicz Paweł w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62642. Miętrkiewicz Paweł. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 56/18. [BMSiG-62489/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Pawła Miętrkiewicza, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Zielonej Górze przy ul. Kupieckiej 6/1, 65-001 Zielona Góra, numer PESEL 80080503152, zawiadamia, że w dniu 19.08.2019 r. syndyk złożył uzupełniającą listę wierzytelności nr 1, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12 pok. 115. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62642

Dodano: 2019-12-04 10:14:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Piwowar Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62643. Piwowar Piotr. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 324/19. [BMSiG-62360/2019] Sędzia Komisarz Sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, Witold Olech - zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Piotra Piwowara, zam.: Rzeszów, PESEL 57110108454, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 324/19, syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać (art. 255 ust. 2 pr. up.) w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. gen J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up., w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62643

Dodano: 2019-12-04 10:14:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Pogłód Barbara i Pogłód Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62644. Pogłód Barbara, Pogłód Zbigniew. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 163/16/of/W. [BMSiG-62482/2019] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka w dniu 9.07.2019 r. i przekazaniu Sędziemu Komisarzowi w dniu 16.07.2019 r. uzupełniającej listy wierzytelności Barbary Pogłód i uzupełniającej listy wierzytelności Zbigniewa Pogłód, nieprowadzących działalności gospodarczej. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowana Sądu. W terminie dwóch tygodni, od obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw (wskazując w sprzeciwie ww. sygn. akt.): 1) co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo tego iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62644

Dodano: 2019-12-04 10:15:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Rakowicz Ewelina w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62645. Rakowicz Ewelina. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 173/18. [BMSiG-62493/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Eweliny Rakowicz (V GUp 173/18), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia, iż w dniu 12.09.2019 r. została złożona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, p. 205, i w terminie 14 dniu od dnia ukazania się ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62645

Dodano: 2019-12-04 10:15:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Skuła Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62646. Skuła Stanisław. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 46/19. [BMSiG-62508/2019] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 46/19, w postępowaniu upadłościowym Stanisława Skuły, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu sędziemu komisarzowi w dniu 27 sierpnia 2019 r. I uzupełniającej listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62646

Dodano: 2019-12-04 10:15:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Rucka Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62647. Rucka Elżbieta. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 374/18. [BMSiG-62485/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Elżbiety Ruckiej jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 374/18) została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 29 listopada I uzupełniająca lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie ul. Kustronia 4 - sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany. W ciągu dwóch tygodniu od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść przeciwko niej sprzeciw co do uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela umieszonego na liście wierzytelności; odmowy uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62647

Dodano: 2019-12-04 10:16:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Sokołowski Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62648. Sokołowski Stanisław. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 184/17. [BMSiG-62494/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Stanisława Sokołowskiego, zam. w Krościenku Wyżnym, toczącym się przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie, pod sygn. V GUp 184/17, syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie sala nr 3 (parter), natomiast każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 ustawy Prawo upadłościowe, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, złożyć sprzeciw do Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, z podaniem sygn. V GUp 184/17. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62648

Dodano: 2019-12-04 10:16:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Usnarski Patryk Karol w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62649. Usnarski Patryk Karol. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 126/19 „of”. [BMSiG-62426/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Patryka Karola Usnarskiego, sygn. akt VII GUp 126/19 „of”, ogłasza, że syndyk w dniu 8 listopada 2019 r. (data nadania) złożył listę wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62649

Dodano: 2019-12-04 10:16:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Wanielista Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62650. Wanielista Andrzej. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 251/17. [BMSiG-62481/2019] Sędzia Komisarz Sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, Paweł Janda zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Wanielisty, zam.: Sanok, PESEL 50081908393, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 251/17, syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi II uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać (art. 255 ust. 2 pr. up.) w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), ul. gen J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up., w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62650

Dodano: 2019-12-04 10:16:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szmigielski Arkadiusz w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62651. Szmigielski Arkadiusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 928/19. [BMSiG-62309/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Arkadiusza Szmigielskiego w upadłości (sygn. akt XVIII GUp 928/19) zawiadamia, że dnia 4.10.2019 r. sporządzona i przekazana została Sędziemu komisarzowi II uzupełniająca lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Każdy wierzyciel umieszczony na II uzupełniającej liście wierzytelności może w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczy o przekazaniu drugiej uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sprzeciw powinien odpowiadać warunkom określonym w art. 257 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 28 lutego 2003 r. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62651

Dodano: 2019-12-04 10:17:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Woja Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62652. Woja Krzysztofa. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 141/18. [BMSiG-62405/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Krzysztofy Woja - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 86072314847), sygn. akt V GUp 141/18, syndyk w dniu 8.11.2019 r. złożył drugą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Tumskiej 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo, że była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62652

Dodano: 2019-12-04 10:17:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Wanielista Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62653. Wanielista Barbara. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 252/17. [BMSiG-62376/2019] Sędzia komisarz, Sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, Paweł Janda zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Barbary Wanielisty, zam.: Sanok, PESEL 50032706421, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 252/17, syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi III uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać (art. 255 ust. 2 pr. up.) w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), ul. gen J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadła mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up., w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62653

Dodano: 2019-12-04 10:17:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

ACAR S.A. w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62654. ACAR SPÓŁKA AKCYJNA W SZCZECINKU W UPADŁOŚCI w Szczecinku. KRS 0000044267. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 października 2001 r., sygn. akt VII GUp 28/19. [BMSiG-62531/2019] W dniu 14 listopada 2019 r. (data nadania) syndyk złożył pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności ACAR Spółki Akcyjnej w Szczecinku, sygn. akt VII GUp 28/19. Uzupełnienie listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie VII Wydziału Gospodarczego przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia głoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62654

Dodano: 2019-12-04 10:17:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Sekieta Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62655. Zatwarnicki Jarosław. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 55/18. [BMSiG-62371/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jarosława Zatwarnickiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Przyborowie przy ul. Strażackiej 4, 67-100 Przyborów, numer PESEL 76042500859, zawiadamia, że w dniu 9.09.2019 r. syndyk złożył uzupełniającą listę wierzytelności numer 2, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12 pok. 109. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62655

Dodano: 2019-12-04 10:18:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Bieciuk Mateusz w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62656. Bieciuk Mateusz. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 165/19. [BMSiG-62524/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, iż w dniu 22 listopada 2019 r. syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Bieciuk Mateusz, PESEL 93080605632, nieprowadzącego działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 165/19. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Białymstoku, ul. Adama Mickiewicza 103. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62656

Dodano: 2019-12-04 10:18:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Gajda Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62657. Gajda Krzysztof. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 63/19. [BMSiG-62525/2019] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 63/19, w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Gajdy, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu sędziemu komisarzowi w dniu 6 września 2019 r. I uzupełniającej listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62657

Dodano: 2019-12-04 10:18:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Chodakowski Edmund w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62658. Chodakowski Edmund. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 10/19. [BMSiG-62556/2019] Niniejszym zawiadamia się, że została sporządzona i w dniu 21 listopada 2019 r. złożona przez syndyka nieprowadzącego działalności Edmunda Chodakowskiego, nr PESEL 57072007273, uzupełniająca lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 10/19). Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Zainteresowanym wierzycielom służy w terminie 14 dni od niniejszego obwieszczenia sprzeciw w trybie art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62658

Dodano: 2019-12-04 10:19:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Jernajczyk Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62659. Jernajczyk Tomasz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 121/19. [BMSiG-62535/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Tomasza Jernajczyka, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie XV GUp 121/19, sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 15 listopada 2019 r. uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62659

Dodano: 2019-12-04 10:19:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Hepel Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62660. Hepel Anna. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 19/18. [BMSiG-62528/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anny Hepel, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 92121003200, zamieszkałej w Zielonej Górze przy ul. Drzonków-Rycerska 25, 66-004 Zielona Góra (sygnatura akt V GUp 19/18), zawiadamia, że w dniu 30.08.2019 r. syndyk złożył uzupełniająca listę wierzytelności nr 4, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12 pok. 115. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62660

Dodano: 2019-12-04 10:19:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Jarosz Liliana w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62661. Jarosz Liliana. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 173/17. [BMSiG-62561/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Liliany Jarosz, zam.: Boguchwała, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprawa o sygnaturze akt V GUp 173/17 informuje, że Syndyk Masy Upadłości sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi II uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.) może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter) przy ul. Kustronia 4. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu II uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, każdy Wierzyciel oraz Upadły na warunkach określonych w art. 256-258 p.u. może złożyć sprzeciw do Sędziego Komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62661

Dodano: 2019-12-04 10:19:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Łabędzki Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62662. Łabędzki Ryszard. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 38/19 of. [BMSiG-62532/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Ryszarda Łabędzkiego, sygn. akt V GUp 38/19 of, zawiadamia, że syndyk masy upadłości sporządził i w dniu 13 listopada 2019 roku przekazał do akt zbiorczą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a ponadto wskazywać zaskarżoną wierzytelność, oraz zawierać wniosek co do uznania albo odmowy uznania wierzytelności wraz z uzasadnieniem i wskazaniem dowodów na jego poparcie. Sędzia komisarz odrzuca sprzeciw wniesiony po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalny, jak również sprzeciw, którego braków strona nie uzupełniła, lub sprzeciw, od którego strona nie wniosła należnej opłaty w wyznaczonym terminie. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62662

Dodano: 2019-12-04 10:20:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Lis Irena w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62663. Lis Irena. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 51/17. [BMSiG-62516/2019] Sędzia komisarz w sprawie sygn. akt VIII GUp 51/17, w postępowaniu upadłościowym Ireny Lis, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 68022113522, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu sędziemu komisarzowi w dniu 2 września 2019 r. IV uzupełniającej listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62663

Dodano: 2019-12-04 10:20:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Siedlcach

ZPP Auto Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62664. ZPP AUTO - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Siedlcach. KRS 0000071229. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 grudnia 2001 r., sygn. akt V GUp 3/11. [BMSiG-62340/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym ZPP AUTO sp. z o.o. w Siedlcach, sygn. akt V GUp 3/11, ogłasza, że sporządzona została uzupełniająca lista wierzytelności nr 5, przekazana przez Syndyka masy upadłości Sędziemu komisarzowi w dniu 8 listopada 2019 r., z którą każdy zainteresowany może zapoznać się w Czytelni akt Sądu Rejonowego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31a, i w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia wnieść względem niej sprzeciw do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62664

Dodano: 2019-12-04 10:20:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Nawojski Czesław w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62665. Nawojski Czesław. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 50/19. [BMSiG-62511/2019] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 50/19, w postępowaniu upadłościowym Czesława Nawojskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu sędziemu komisarzowi w dniu 2 września 2019 r. I uzupełniającej listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62665

Dodano: 2019-12-04 10:20:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Nawojski Czesław w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62665. Nawojski Czesław. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 50/19. [BMSiG-62511/2019] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 50/19, w postępowaniu upadłościowym Czesława Nawojskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu sędziemu komisarzowi w dniu 2 września 2019 r. I uzupełniającej listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62665

Dodano: 2019-12-04 10:21:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Pilśniak Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62666. Pilśniak Łukasz. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 88/19 of. [BMSiG-62526/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Łukasza Pilśniaka, sygn. akt V GUp 88/19 of, zawiadamia, że syndyk masy upadłości sporządził i w dniu 4 listopada 2019 roku przekazał do akt zbiorczą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a ponadto wskazywać zaskarżoną wierzytelność, oraz zawierać wniosek co do uznania albo odmowy uznania wierzytelności wraz z uzasadnieniem i wskazaniem dowodów na jego poparcie. Sędzia komisarz odrzuca sprzeciw wniesiony po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalny, jak również sprzeciw, którego braków strona nie uzupełniła, lub sprzeciw, od którego strona nie wniosła należnej opłaty w wyznaczonym terminie. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62666

Dodano: 2019-12-04 10:21:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Nykiel Lesław w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62667. Nykiel Lesław. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 112/19. [BMSiG-62559/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Lesława Nykla, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 112/19), została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 29 listopada 2019 r. II uzupełniająca lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. Kustronia 4, sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany. W ciągu dwóch tygodniu od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść przeciwko niej sprzeciw co do uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela umieszonego na liście wierzytelności, odmowy uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62667

Dodano: 2019-12-04 10:21:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Samborski Mieczysław w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62668. Samborski Mieczysław. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 170/19. [BMSiG-62522/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, iż w dniu 28 listopada 2019 r. syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Mieczysława Samborskiego, PESEL 57010153857, nieprowadzącego działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 170/19. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Białymstoku, ul. Adama Mickiewicza 103. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62668

Dodano: 2019-12-04 10:22:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Szymczewska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62669. Szymczewska Ewa. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 148/19. [BMSiG-62510/2019] Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt VIII GUp 148/19, Ewy Szymczewskiej, zam.: ul. 11 Listopada 19/65, 07-410 Ostrołęka, PESEL 62042007861, w upadłości nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, że w dniu 8.11.2019 r. złożył do Sędziego komisarza listę wierzytelności. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć sprzeciw co do uznania bądź odmowy uznania wierzytelności do Sędziego komisarza na adres Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, 15-950 Białystok, ul. Mickiewicza 103. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62669

Dodano: 2019-12-04 10:22:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

URBUT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62670. URBUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Zawierciu. KRS 0000226684. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 stycznia 2005 r., sygn. akt VIII GUp 35/19. [BMSiG-62483/2019] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie sygn. akt VIII GUp 35/19, w postępowaniu upadłościowym URBUT Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu, KRS nr 226684, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu Sędziemu komisarzowi w dniu 28 października 2019 r. listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1. uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2. odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62670

Dodano: 2019-12-04 10:23:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Prejs Bogusław i Prejs Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 62671. Prejs Krystyna. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 3/18. [BMSiG-62500/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Krystyny Prejs, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 3/18, zawiadamia, że został sporządzony przez syndyka masy upadłości zaktualizowany ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości Krystyny Prejs, który zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, w V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, i w terminie 14 dni od obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62671

Dodano: 2019-12-04 10:23:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Szostek Agata w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 62672. Szostek Agata. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 88/18. [BMSiG-62352/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Agaty Szostek, PESEL 77091301248, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 88/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału, oraz że plan ten można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, można złożyć sędziemu komisarzowi zarzuty dotyczące treści ostatecznego planu podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62672

Dodano: 2019-12-04 10:23:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Urbaniak Dawid w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 62673. Urbaniak Dawid. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 292/18. [BMSiG-62504/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 292/18 dotyczącej upadłości Dawida Urbaniaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości. Każdy zainteresowany może przeglądać plan podziału w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydziału Gospodarczego przy ul. Powstańców Warszawy 23, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może wnieść do Sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62673

Dodano: 2019-12-04 10:23:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Waręda-Szydełko Joanna w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 62674. Waręda-Szydełko Joanna. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GUp 49/18 of. [BMSiG-62322/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec upadłej Joanny Waręda-Szydełko zamieszkałej w: 45-317 Opole, ul. Leopolda Staffa 8, PESEL 84100217649, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 49/18 of, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał 28 listopada 2019 r. Sędziemu komisarzowi pierwszy częściowy oddzielny plan podziału środków uzyskanych ze sprzedaży przedmiotów zabezpieczenia. Jedynym wierzycielem objętym tym planem podziału jest EOS 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty NFS, al. Jana Pawła II 22, 02-366 Warszawa. Plan można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60A - biuro obsługi interesanta, tel.: 77 5415401. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia każdy zainteresowany może złożyć zarzuty odpowiadający wymogom art. 349 Prawa upadłościowego. Biuro syndyka: 45-359 Opole, ul. Plebiscytowa 3 lok. 18, tel.: 601 461 377. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62674

Dodano: 2019-12-04 10:23:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Chowański Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 62675. Chowański Ryszard. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 15/18. [BMSiG-62518/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Ryszarda Chowańskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 53111807279, zamieszkałego w Zielonej Górze przy ul. Spawaczy 10/5, 65-064 Zielona Góra (sygnatura akt V GUp 15/18), zawiadamia, że został sporządzony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pl. Słowiański 12 pok. 115 i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można wnosić do sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62675

Dodano: 2019-12-04 10:24:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Tura Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62676. Tura Andrzej. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 30/17of. [BMSiG-62533/2019] Zarządzeniem z dnia 27 listopada 2019 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Andrzeja Tury, PESEL 42072805471, ogłasza o sporządzeniu planu podziału funduszy masy upadłości, który można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1, i w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62676

Dodano: 2019-12-04 10:24:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

EKSPRESOWO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-10-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62292. EKSPRESOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Ełku. KRS 0000547234. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 marca 2015 r., sygn. akt VIII GU 157/19, VIII GUp 200/19. [BMSiG-62220/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10 października 2019 r. w sprawie o sygn. akt VIII GU 157/19, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika EKSPRESOWO spółki z o.o. w Ełku, adres: ul. Słowackiego 15E, 19-300 Ełk (KRS 0000547234), II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od nia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, III. wezwać osoby, którym przysługuja prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu sądowym, IV. wyznaczyć Sędziego Katarzynę Dąbrowską Doroszczyk na sędziego komisarza, V. wyznaczyć Sędziego Dagmarę Danilewicz Kuklik na zastępcę sędziego komisarza, VI. wyznaczyć Marcina Kopacza (numer licencji 827) na syndyka masy upadłości, VII. ustalić, że upadłość została ogłoszona o godzinie 12:40, VIII. ustalić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) - (Dz.Urz.UE.L z dnia 20 maja 2015 r. Nr 141, str. 19 ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu powyższego rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłacznie w części dotyczącej jurysdukcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 200/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 233/2019 (5872) z dnia 03 grudnia 2019 r. → Pozycja 62292

Dodano: 2019-12-04 16:55:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

EKSPRESOWO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-12-03 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62292. EKSPRESOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Ełku. KRS 0000547234. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 marca 2015 r., sygn. akt VIII GU 157/19, VIII GUp 200/19. [BMSiG-62220/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10 października 2019 r. w sprawie o sygn. akt VIII GU 157/19, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika EKSPRESOWO spółki z o.o. w Ełku, adres: ul. Słowackiego 15E, 19-300 Ełk (KRS 0000547234), II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od nia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, III. wezwać osoby, którym przysługuja prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu sądowym, IV. wyznaczyć Sędziego Katarzynę Dąbrowską Doroszczyk na sędziego komisarza, V. wyznaczyć Sędziego Dagmarę Danilewicz Kuklik na zastępcę sędziego komisarza, VI. wyznaczyć Marcina Kopacza (numer licencji 827) na syndyka masy upadłości, VII. ustalić, że upadłość została ogłoszona o godzinie 12:40, VIII. ustalić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) - (Dz.Urz.UE.L z dnia 20 maja 2015 r. Nr 141, str. 19 ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu powyższego rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłacznie w części dotyczącej jurysdukcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 200/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 233/2019 (5872) z dnia 03 grudnia 2019 r. → Pozycja 62292

Dodano: 2019-12-04 16:55:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

KAREJA Janusz Janczy w upadłości likwidacyjnej

2019-10-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62297. Janczy Janusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KAREJA Janusz Janczy w Nowym Sączu. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 802/19, VIII GUp 538/19. [BMSiG-62191/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 28.10.2019 r., sygn. akt VIII GU 802/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Janusza Janczego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą KAREJA Janusz Janczy w Nowym Sączu, ul Grunwaldzka 174, NIP 7341820104, REGON 120292857; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Agnieszki Rudol; V. wyznaczyć zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Aleksandry Machowskiej; VI. wyznaczyć syndyka w osobie Radomira Szarańca - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 708; VII. wskazać, że podstawy jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 243) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r., a postępowanie niniejsze w świetle przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. ma charakter postępowania głównego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 538/19. Pouczenie co do pkt VII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 233/2019 (5872) z dnia 03 grudnia 2019 r. → Pozycja 62297

Dodano: 2019-12-04 17:02:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

KAREJA Janusz Janczy w upadłości likwidacyjnej

2019-12-03 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62297. Janczy Janusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KAREJA Janusz Janczy w Nowym Sączu. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 802/19, VIII GUp 538/19. [BMSiG-62191/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 28.10.2019 r., sygn. akt VIII GU 802/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Janusza Janczego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą KAREJA Janusz Janczy w Nowym Sączu, ul Grunwaldzka 174, NIP 7341820104, REGON 120292857; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Agnieszki Rudol; V. wyznaczyć zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Aleksandry Machowskiej; VI. wyznaczyć syndyka w osobie Radomira Szarańca - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 708; VII. wskazać, że podstawy jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 243) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r., a postępowanie niniejsze w świetle przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. ma charakter postępowania głównego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 538/19. Pouczenie co do pkt VII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 233/2019 (5872) z dnia 03 grudnia 2019 r. → Pozycja 62297

Dodano: 2019-12-04 17:03:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

PROJECT MANAGEMENT TEAM Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-12-03 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 62382. „PROJECT MANAGEMENT TEAM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Sobótce. KRS 0000091769. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 lutego 2002 r., sygn. akt VIII GUp 132/18. [BMSiG-62232/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia–Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 132/18, wobec wykonania ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości stwierdził postanowieniem z 26 listopada 2019 r. zakończenie postępowania upadłościowego „Project Management Team” Sp. z o.o. w Sobótce (nr KRS 0000091769). Na postanowienie przysługuje zażalenie, które wnosi się w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 368 ust. 3 Prawa upadłościowego w zw. z art. art. 362 Prawa upadłościowego w zw. z art. 221 ust. 1 Prawa upadłościowego w zw. z art. 224 ust. 1 Prawa upadłościowego w zw. z art. 455 ust. 1 zd. 1 Prawa restrukturyzacyjnego). Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 233/2019 (5872) z dnia 03 grudnia 2019 r. → Pozycja 62392 Poz. 62383. Majdak Barbara. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUo 10/17, VI GUp 46/16. [BMSiG-62083/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, prawomocnym postanowieniem z dnia 24.01.2018 r., sygn. akt VI GUo 10/17, stwierdził wykonanie planu spłat wierzycieli w postępowaniu upadłości konsumenckiej Barbary MAJDAK, PESEL 80100213203 (sygn. akt VI GUp 46/16), i umorzył pozostałą część zobowiązań uznanych na liście wierzytelności i niespłaconych w planie spłaty oraz wszystkie pozostałe zobowiązania upadłego powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości tj. 16.03.2016 r. Tym samym postępowanie upadłości konsumenckiej Barbary MAJDAK zostało prawomocnie zakończone. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 233/2019 (5872) z dnia 03 grudnia 2019 r. → Pozycja 62393

Dodano: 2019-12-04 17:44:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Majdak Marcin w upadłości likwidacyjnej

2019-12-03 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 62384. Majdak Marcin. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUo 1/17, VI GUp 47/16. [BMSiG-62090/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, prawomocnym postanowieniem z dnia 26.07.2017 r., sygn. akt VI GUo 1/17, stwierdził wykonanie planu spłat wierzycieli w postępowaniu upadłości konsumenckiej Marcina MAJDAK, PESEL 75032316276 (sygn. akt VI GUp 47/16), i umorzył pozostałą część zobowiązań uznanych na liście wierzytelności i niespłaconych w planie spłaty oraz wszystkie pozostałe zobowiązania upadłego powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości tj. 16.03.2016 r. Tym samym postępowanie upadłości konsumenckiej Marcina MAJDAK zostało prawomocnie zakończone. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 233/2019 (5872) z dnia 03 grudnia 2019 r. → Pozycja 62394

Dodano: 2019-12-04 17:45:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Mnich Jacek w upadłości likwidacyjnej

2019-12-03 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 62385. Mnich Jacek. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 213/16. [BMSiG-62101/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, obwieszcza, że w dniu 1.08.2019 r. w sprawie o sygn. akt V GUp 213/16, postanowił: I. ustalić następujący plan spłaty w postępowaniu upadłościowym Jacka Mnich, zam.: Rzeszów, numer PESEL 70012207478, w ten sposób, że upadły przeznacza na spłatę wierzycieli kwotę 12 088,57 zł (dwanaście tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych 57/100) w ramach pierwszej raty i łącznie kwoty po 400,00 zł (czterysta złotych) miesięcznie płatne do dnia 10 każdego następnego miesiąca, począwszy od miesiąca następnego po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia przez okres 35 miesięcy, w następujących ratach na rzecz poszczególnych wierzycieli: Pierwsza rata płatna na rzecz poszczególnych wierzycieli w następujących kwotach: 1) Euro Bank Spółka Akcyjna - kwotę: 0,28 zł, 2) Profi Credit Polska S.A. - kwotę: 912,37 zł, 3) Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Andrzej Kopacz - kwotę 508,54 zł, 4) Getin Noble Bank S.A. - kwotę: 10 667,38 zł, Następne 35 rat płatne na rzecz poszczególnych wierzycieli w następujących kwotach: 1) Euro Bank Spółka Akcyjna - kwotę: 0,01 zł, 2) Profi Credit Polska S.A. - kwotę: 30,19 zł, 3) Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Andrzej Kopacz - kwotę: 16,83 zł, 4) Getin Noble Bank S.A. - kwotę: 352,97 zł, II. ustalić, iż po wykonaniu planu spłaty umorzone zostaną wszystkie zobowiązania niezaspokojone w ramach planu spłaty oraz wszelkie pozostałe zobowiązania upadłego Jacka Mnicha powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. 22.12.2016 r. - w całości. Prawomocność tego postanowienia stwierdzono w dniu 4.11.2019 r. Na podstawie art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego uprawomocnienie się postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli oznacza zakończenie postępowania. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 233/2019 (5872) z dnia 03 grudnia 2019 r. → Pozycja 62385

Dodano: 2019-12-04 17:46:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dobies Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2019-12-03 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 62388. Dobies Jadwiga. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 809/19. [BMSiG-62283/2019] Syndyk Jadwigi Dobies w upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości. Przedmiotem przetargu jest udział 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 5.700 m2 , położonej w miejscowości Seroki, gm. Lutocin, działka nr 257, obręb 0019 Seroki, powiat żuromiński, woj. mazowieckie. Nieruchomość uregulowana jest w księdze wieczystej KW nr PL2M/00015173/0. Cena wywoławcza wynosi 15.000 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy 00/100 złotych). Sprzedaż nie jest objęta podatkiem VAT. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 1.500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset 00/100 złotych) na rachunek Jadwigi Dobies w upadłości, nr 47 1090 1014 0000 0001 4184 8201, najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami wyszczególnionymi w Warunkach przetargu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 grudnia 2019 r. w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu), z podaniem sygnatury akt XIX GUp 809/19. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 grudnia 2019 r., o godz. 1200, w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A, w sali nr 119. Oferent ma obowiązek złożenia wraz z ofertą oświadczenia, że zapoznał się z treścią Warunków sprzedaży oraz ze stanem faktycznym i prawnym całości przedmiotu przetargu. Warunki sprzedaży dostępne są w Biurze Syndyka, tel. 22 58 14 684. Operat szacunkowy dostępny jest w budynku Sądu (czytelnia akt). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 233/2019 (5872) z dnia 03 grudnia 2019 r. → Pozycja 62388

Dodano: 2019-12-04 17:47:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Stefańska Hanna i Stefański Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-12-03 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 62390. Stefański Marek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1016/19. [BMSiG-62295/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu w postępowaniu upadłościowym Marka Stefańskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XIX GUp 1016/19), został złożony do akt sprawy w dniu 4 listopada 2019 roku opis i oszacowanie wchodzącego w skład masy upadłości 1/2 udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Sufczyn, działka ewidencyjna 366/3, gmina Kołbiel, powiat otwocki, o pow. 1.200,00 m2 , Księga Wieczysta nr WA1O/00047477/1, pozycja nr 1 w spisie inwentarza. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do Sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o ich ukończeniu na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z podaniem sygnatury akt. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 233/2019 (5872) z dnia 03 grudnia 2019 r. → Pozycja 62390

Dodano: 2019-12-04 17:48:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Położniczo-Operacyjny im. św. Elżbiety Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-12-03 Inne

Poz. 62391. „NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POŁOŻNICZO-OPERACYJNY IM. ŚW. ELŻBIETY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Roztoce. KRS 0000198538. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 marca 2004 r., sygn. akt V GUp 11/14, V GUo 3/19. [BMSiG-62147/2019] Postanowieniem z dnia 8.11.2019 r., sygn. akt V GUp 11/14, V GUo 3/19, Sędzia komisarz wyłączył z masy upadłości „NZOZ Szpitala Położniczo-Operacyjnego im. św. Elżbiety” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej następujące ruchomości wskazane we wniosku syndyka masy upadłości z dnia 29 kwietnia 2019 r. o wyłączenie niektórych składników z masy upadłości: 1) klimatyzator o numerze inwentarzowym 508, 2) zespół klimatyzacyjno-wentylacyjny o numerze inwentarzowym 554, 3) klimatyzator zewnętrzny o numerze inwentarzowym 555, 4) zespół hydroforowy o numerze inwentarzowym 556, 5) zestaw pompowy do wytwarzania próżni o numerze inwentarzowym 558, 6) przechowalnię gazów medycznych o numerze inwentarzowym 560, 7) klimatyzator inwerterowy o numerze inwentarzowym 564, 8) nagrzewnicę o numerze inwentarzowym 567, 9) dwie nagrzewnice marki Systemair o numerze inwentarzowym 567, 10) kotłownię marki Deditrich o numerze inwentarzowym 569, 11) klimatyzator marki Fujitsu o numerze inwentarzowym 605, 12) klimatyzator inwerterowy marki Fujitsu o numerze inwentarzowym 607. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 233/2019 (5872) z dnia 03 grudnia 2019 r. → Pozycja 62391

Dodano: 2019-12-04 17:49:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Chmielowski Sebastian w upadłości likwidacyjnej

2019-12-03 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 62392. Chmielowski Sebastian. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 118/18, XII GU 538/17. [BMSiG-62113/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym dłużnika Sebastiana Chmielowskiego (Chmielowski), będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, prowadzonym pod sygn. akt XII GUp 118/18, postanowieniem z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniony został punkt 2 sentencji postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 11 kwietnia 2018 r., sygn. akt XII GU 538/17, o ogłoszeniu upadłości dłużnika w ten sposób, że wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Stanisława Żyrka. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 233/2019 (5872) z dnia 03 grudnia 2019 r. → Pozycja 62392

Dodano: 2019-12-04 17:50:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

DELTA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-12-03 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 62393. DELTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000499842. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 lutego 2014 r., sygn. akt XIX GUp 1241/19. [BMSiG-62051/2019] Syndyk masy upadłości Delta Sp. z o.o. w Warszawie (sygn. akt XIX GUp 1241/19) zaprasza do składania ofert na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, składającej się z działki ewidencyjnej nr 164/2M o powierzchni 2.186 m2 oraz prawa własności nakładów na planowany budynek handlowo-usługowy, o projektowanej powierzchni użytkowej 9.361 m2 , zlokalizowanej w Otwocku, Plac Niepodległości 2, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW nr WA1O/00055546/5. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 13.092.120,00 zł brutto (słownie: trzynaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia złotych 00/100). Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 grudnia 2019 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa (sygn. akt XIX GUp 1241/19). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.300.000,00 zł (słownie: milion trzysta tysięcy złotych 00/100). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 30 grudnia 2019 roku, o godzinie 1500, w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa, w sali nr 119. Szczegółowe warunki przetargu oraz operat szacunkowy można uzyskać w kancelarii syndyka, ul. Przasnyska 7/143, 01-756 Warszawa, w godz. 900-1600, oraz w aktach sprawy sygn. akt XIX GUp 1241/19 w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 233/2019 (5872) z dnia 03 grudnia 2019 r. → Pozycja 62393

Dodano: 2019-12-04 17:51:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Juszczyk Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2019-12-03 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 62395. Juszczyk Jadwiga. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 181/19. [BMSiG-62258/2019] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sędzia Komisarz w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziale Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Jadwigi Juszczyk, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w dniu 23 października 2019 r. złożony został opis i oszacowanie nieruchomości Upadłego. Sędzia komisarz informuje, że na podstawie art. 319 ust. 5 w związku z art. 4912 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344 ze zm.), można w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ukończeniu czynności dotyczących opisu i oszacowania, wnieść do Sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie, podając sygn. akt XIV GUp 181/19. Zarzuty należy przesłać na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Łódź, ul. Pomorska 37, adres do korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 181/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 233/2019 (5872) z dnia 03 grudnia 2019 r. → Pozycja 62395

Dodano: 2019-12-04 18:53:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Kachel Karol w upadłości likwidacyjnej

2019-12-03 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 62396. Kachel Karol. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 120/18, XII GU 322/17. [BMSiG-62106/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym dłużnika Karola Kachel, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, prowadzonym pod sygn. akt XII GUp 120/18, postanowieniem z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniony został punkt 2 sentencji postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 11 kwietnia 2018 r., sygn. akt XII GU 322/17, o ogłoszeniu upadłości dłużnika w ten sposób, że wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Stanisława Żyrka. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 233/2019 (5872) z dnia 03 grudnia 2019 r. → Pozycja 62396

Dodano: 2019-12-04 18:54:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

MAGNUM Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-12-03 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 62398. MAGNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Lublinie. KRS 0000387037. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 maja 2011 r., sygn. akt IX GUp 22/19. [BMSiG-62161/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Magnum Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (sygn. akt IX GUp 22/19) zostały sporządzone i złożone do akt sprawy prowadzonej przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, operaty szacunkowe dotyczące określenia wartości majątku wchodzącego w skład masy upadłości w postaci: - nieruchomości budynkowej posadowionej na działce o nr ewidencyjnym 2/1, o powierzchni 0,0687 ha będącej w użytkowaniu wieczystym położonej w miejscowości Lublin, gmina miasto Lublin, powiat lubelski, województwo lubelskie, ul. Garbarska 20, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą pod numerem LU 1I/00188123/7, - nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę gruntu o nr ewidencyjnym 63/5, o powierzchni 0,1324 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym położonej w miejscowości Turka, gmina Wólka, powiat lubelski, województwo lubelskie, dla której Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą pod numerem LU 1S/0003808/2, - ruchomości - samochodu Citroen Berlingo rok produkcji 2014, nr. rejestracyjny WW 942WH, nr VIN VF77J9HP0DJ891264, - ruchomości - samochodu Honda Civic rok produkcji 2011, nr rejestracyjny LU 6020S, nr VIN SHHFK2860BU008025 oraz - ruchomości - sprzętu sportowego, RTV, AGD oraz komputerowego. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od daty ukazania się obwieszczenia o ich ukończeniu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 233/2019 (5872) z dnia 03 grudnia 2019 r. → Pozycja 62398

Dodano: 2019-12-04 18:55:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Melińska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-12-03 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 62400. Melińska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 53/18. [BMSiG-62076/2019] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Płocku, w V Wydziale Gospodarczym, w sprawie upadłościowej Małgorzaty Melińskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanowił zatwierdzić następujące warunki przetargu na sprzedaż 1/2 udziału prawa własności nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości. 1. Przedmiotem sprzedaży jest udział w prawie własności nieruchomości gruntowej rolnej, o łącznej pow. 2,0295 ha, położonej w obrębie Pierścidła, we wsi Pierścidła nr 16, w gminie Naruszewo, w powiecie płońskim, w województwie mazowieckim, oznaczone wg ew. nr 51/1 i 51/3, dla której Sąd Rejonowy w Płońsku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze PL1L/00001612/1. 2. Cena wywoławcza wynosi 127.000,00 zł. 3. Przetarg ma charakter pisemnego przetargu ofertowego. 4. Na nabywcy ciąży obowiązek poniesienia wszelkich opłat związanych z nabyciem nieruchomości. Sprzedaż nie będzie powodowała powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. Na nabywcy będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. 5. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7.01.2019 r., do godz. 1200, bezpośrednio w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Płocku, pl. Narutowicza 6, lub przesłać je na adres Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy (ul. Tumska 4B, 09-402 Płock), listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu). Oferty złożone po terminie nie podlegają rozpoznaniu. 6. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie nie większej niż formatu A4, a ta umieszczona w drugiej kopercie, na której powinna być wskazana sygnatura akt V GUp 53/18 z dopiskami „Oferta na przetarg’’, „Nie otwierać’’ i zawierać oznaczenie składającego ofertę. 7. Oferta, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, powinna zostać sporządzona w języku polskim i zawierać: a) dokładne dane oferenta (imię i nazwisko lub nazwę, status prawny i siedzibę lub miejsce zamieszkania oferenta, telefon, nr dowodu osobistego, PESEL, REGON, NIP) wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub ewidencji, jeżeli oferent ma obowiązek wpisu do takiego rejestru lub ewidencji, wydanym nie później niż na 3 miesiące przed terminem składania ofert oraz pełnomocnictwo osoby działającej w imieniu oferenta, b) określenie przedmiotu zakupu poprzez wskazanie adresu i księgi wieczystej, c) oferowaną cenę netto nie niższą od ceny wywoławczej wyrażonej w złotych polskich, d) kopię dowodu wpłaconego wadium, e) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem prawnym, faktycznym i technicznym przedmiotu przetargu i nie wnosi zastrzeżeń, f) zezwolenia i zgody na zawarcie umowy, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są prawem wymagane, g) podpisy osób umocowanych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (oryginał pełnomocnictwa notarialnego do udziału w przetargu w przypadku składania oferty przez pełnomocnika, w przypadku wspólności majątkowej małżeńskiej podpisy obojga małżonków bądź zgoda jednego z nich), h) oświadczenie oferenta, że nie jest krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia włącznie upadłego oraz Syndyka oraz nie jest przedstawicielem upadłego, i) pisemne zobowiązanie, że cała oferowana cena zakupu zostanie wpłacona na rachunek bankowy wskazany w pkt 8 na co najmniej dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży, z zaliczeniem kwoty uprzednio wpłaconego wadium oraz kopię dowodu wpłaconego wadium, j) oświadczenie oferenta o zgodzie na pokrycie wszelkich opłat i kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży. 8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 8.500,00 złotych na rachunek bankowy nr 54 1090 1014 0000 0001 4176 0484, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert z następującymi danymi: „V GUp 53/18 - wadium przetarg”. Za datę wniesienia wadium będzie uważany dzień jego wpływu na podany rachunek bankowy. 9. Wadium oferenta, którego wybór zostanie zatwierdzony przez sędziego komisarza, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. 10. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka pod nadzorem sędziego komisarza i w obecności przybyłych oferentów. 11. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.01.2020 r., godz. 1230, sala 111, w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, ul. Tumska 4B. 12. Zastrzega się prawo zmiany terminu otwarcia ofert, odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn. 13. Syndyk dokona oceny zgłoszonych ofert w pierwszej kolejności pod kątem ich prawidłowości i odrzuci te oferty, które nie będą spełniały wymogów formalnych, określonych w pkt 7 i 8. Spośród ofert podlegających merytorycznemu rozpoznaniu, Syndyk dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, względnie złoży oświadczenie, że nie przyjmuje żadnej ze zgłoszonych ofert. Wybór jest skuteczny po zatwierdzeniu przez sędziego komisarza. 14. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie dwóch miesięcy od dnia uprawomocnienia się zatwierdzenia wyboru oferty przez sędziego komisarza zawrzeć umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego, a rachunek masy upadłości winien być uznany całą zaoferowaną kwotą najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży, przy czym nie spełnia tego warunku przedstawienie polecenia zapłaty, lecz wyłącznie wpływ kwoty na rachunek bankowy nr 54 1090 1014 0000 0001 4176 0484, najpóźniej w dniu poprzedzającym podpisanie aktu notarialnego. 15. Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości, jeżeli wygrywający przetarg nie wpłaci pełnej kwoty w sposób i terminie określonym w pkt 14 lub nie zawrze umowy sprzedaży nieruchomości w przewidzianej prawem formie, w terminie określonym w pkt 14. Innym oferentom wadium zostanie zwrócone w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia oferty po zatwierdzeniu wyboru oferenta - bez oprocentowania. 16. W sytuacji gdy złożone co najmniej dwie oferty spełniają warunki formalne przewidziane powyżej zastrzega się prawo do przeprowadzenia aukcji - dodatkowej licytacji ustnej - na następujących warunkach: - w licytacji ustnej mogą uczestniczyć jedynie oferenci, którzy złożyli pisemne oferty i jednocześnie zostali dopuszczeni do przetargu, - osoby przybyłe w imieniu oferenta winny dysponować umocowaniem do udziału w tej części przetargu, - licytacja ustna rozpoczyna się od ceny wywoławczej (równej najwyższej cenie zaoferowanej w ofercie pisemnej), uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe, z tym że podwyższenie ceny nie może być mniejsze niż wynosi kwota postąpienia, - kwotę postąpienia ustala się na kwotę 1.000 (tysiąc) złotych, - Syndyk wybiera ofertę tego uczestnika licytacji, który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył, a trzecie powtórzenie zaoferowanej ceny jest równoznaczne z jej przyjęciem, - po wyborze oferty sędzia komisarz wydaje postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty. 17. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają odpowiednie zastosowanie przepisy Prawa upadłościowego oraz Kodeksu cywilnego. 18. Dalsze informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w biurze Syndyka przy ul. Żurawiej 32/34 lok. 521 w Warszawie, tel. 22 621 70 25, faks 22 622 16 71, e-mail: syndyk@missala.com.pl oraz w aktach postępowania upadłościowego (sygn. akt V GUp 53/18). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 233/2019 (5872) z dnia 03 grudnia 2019 r. → Pozycja 62400

Dodano: 2019-12-04 18:56:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Ptasińska Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2019-12-03 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 62403. Ptasińska Krystyna. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 101/18 of. [BMSiG-62067/2019] Zarządzeniem z dnia 22 listopada 2019 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Krystyny Ptasińskiej, PESEL nr 53050109045, zawiadamia o złożeniu w dniu 4 listopada 2019 roku przez syndyka masy upadłości Krystyny Ptasińskiej opisu i szacowania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 9, o pow. użytkowej 24,90 m2 , położonego w Radomiu przy ul. Czachowskiego 9/11, dla którego Sąd Rejonowy w Radomiu prowadzi Księgę Wieczystą RA1R/00071090/9, oraz o prawie do złożenia do Sędziego komisarza zarzutów na opis i oszacowanie w terminie jednego tygodnia od daty obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 233/2019 (5872) z dnia 03 grudnia 2019 r. → Pozycja 62403

Dodano: 2019-12-04 18:57:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

SALESLIFT S.A. w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 62404. SALESLIFT SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Gdańsku. KRS 0000469442. SĄD REJONOWY GDAŃSK- -PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 lipca 2013 r., sygn. akt VI GUp 38/18. [BMSiG-62144/2019] Syndyk masy upadłości SalesLift Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku przy ul. Lęborskiej nr 3B, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000469442, zawiadamia o przetargu na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego, w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, SalesLift S.A. w upadłości z siedzibą w Gdańsku, ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000469442. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 stycznia 2020 r., na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 7 stycznia 2020 r., o godzinie 1430, w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, sala B65. Regulamin przetargu oraz opis i oszacowanie ww. nieruchomości dostępne są w sekretariacie sądu oraz u syndyka po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 501 698 405 lub 601 627 391, b.domagalski@grantfmance.pl). Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży, warunkach, regulaminie oraz innych okolicznościach faktycznych i prawnych, istotnych z punktu widzenia przyszłej umowy i jej skutków, udostępnione są zainteresowanym po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z syndykiem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 233/2019 (5872) z dnia 03 grudnia 2019 r. → Pozycja 62404

Dodano: 2019-12-04 19:01:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

"TRANSMAR" Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Marek Sasin w upadłości likwidacyjnej

2019-12-03 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 62406. Sasin Marek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Transmar” Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Marek Sasin w Radomiu. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 6/14. [BMSiG-62030/2019] Zarządzeniem z dnia 21 listopada 2019 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Marka Sasina zawiadamia uczestników postępowania o złożeniu opisu i szacowania nieruchomości położonej w Klwowie, składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 1492/3 i 1492/4, powstałych z podziału nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1492/2, dla której Sąd Rejonowy w Przysusze prowadzi Księgę Wieczystą RA1P/00035362/2, wchodzącej w skład masy upadłości Marka Sasina oraz o prawie do złożenia do Sędziego komisarza zarzutów na opis i oszacowanie w terminie jednego tygodnia od daty obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 233/2019 (5872) z dnia 03 grudnia 2019 r. → Pozycja 62406

Dodano: 2019-12-04 19:08:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Szramska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-12-03 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 62407. Szramska Agnieszka. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 29/16. [BMSiG-62077/2019] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, Wydział V Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt V GUp 29/16, postanowieniem z dnia 7.08.2019 r. ustalił plan spłaty w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Szramskiej (PESEL 70041710244) poprzez jednorazowe rozdysponowanie środków zgromadzonych na rachunku masy upadłości na dzień uprawomocnienia się postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli (po odliczeniu kwoty składającej się na koszty postępowania) w następujący sposób na rzecz: - Irminy Banaś (Hołowińska), ul. Wyspiańskiego 17/3, 59-920 Bogatynia - 0,68%; - Banku Handlowego w Warszawie Spółka akcyjna, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, reprezentowany przez radcę prawnego Macieja Panfil Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy Sp.k., Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa - 2,12%; - Getin Noble Bank Spółka Akcyjna, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, reprezentowany przez radcę prawnego Marcina Włodarczyka, adres do korespondencji: Getin Noble Bank S.A. Departament Postępowania Sądowego i Egzekucyjnego, ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław - 97,20%. Sąd zobowiązał Upadłą do rozdysponowania środków zgromadzonych na rachunku masy upadłości na dzień uprawomocnienia się postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli; przy czym Sąd postanowił, że po wykonaniu planu spłaty przez upadłą wszelkie wierzytelności powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości (29.07.2016 r.) zostaną umorzone. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 233/2019 (5872) z dnia 03 grudnia 2019 r. → Pozycja 62407

Dodano: 2019-12-04 19:09:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Śliwińska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-12-03 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 62409. Śliwińska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 15/18. [BMSiG-62071/2019] Sad Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 3 października 2019 r. (prawomocnym z dniem 11 października 2019 r.), sygn. akt V GUp 15/18, postanowił: 1. ustalić plan spłaty wierzycieli upadłej Małgorzaty Śliwińskiej w następujący sposób: - upadła spłaci do 15-go dnia miesiąca jednorazowo kwotę 237,97 zł w miesiącu kolejnym po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia na rzecz Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy- -Mokotowa Marcina Pieńkos, - upadła spłaci do 15-go dnia każdego miesiąca w comiesięcznych ratach na rzecz wierzyciela Bonus Wierzytelności DTP Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Zamknięty w Warszawie począwszy od miesiąca kolejnego po uprawomocnieniu się postanowienia 14 miesięcznych rat w kwocie 674,56 zł, zaś ostatnią 15 miesięczną ratę spłaci w kwocie 674,65 zł, 2. w przypadku wykonania powyższego planu spłat pozostałe niespłacone wierzytelności powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości podlegać będą umorzeniu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 233/2019 (5872) z dnia 03 grudnia 2019 r. → Pozycja 62409

Dodano: 2019-12-04 19:11:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

TEAM Sp. J. Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Wojciech Łukaszczyk w upadłości likwidacyjnej

2019-12-03 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 62410. TEAM SPÓŁKA JAWNA ZAKŁAD WYDAWNICZO- -POLIGRAFICZNY WOJCIECH ŁUKASZCZYK W UPADŁOŚCI w Dziekanowie Leśnym. KRS 0000006633. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 kwietnia 2001 r., sygn. akt XVIII GUp 190/19. [BMSiG-62063/2019] Team Spółka Jawna Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Wojciech Łukaszczyk z siedzibą w Dziekanowie Leśnym, syg. akt XVIII GUp 190/19 (poprzednio X GUp 595/17). Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 listopada 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XVIII GUp 190/19, zatwierdził przetarg na: I. zakup nieruchomości oznaczonej nr działki 181/12 zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Dziekanowie Leśnym przy ul. Lotników Alianckich 38, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr WA1N/00020356/1, określając, iż cena wywoławcza wynosi 825.000 zł (słownie: osiemset dwadzieścia pięć tysięcy zł 00/100) w tym: - za udział 1/6 przysługujący Annie Łukaszczyk-Dukaczewskiej - 137.500,00 zł; - za udział 5/6 przysługujący Dominice Karbowskiej - 687.500,00 zł. II. zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr działki 181/19 o powierzchni 750 m2 położonej w Dziekanowie Leśnym, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr WA4M/00020093/9, za cenę nie niższą niż 90.000 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy zł 00/100)w tym: - za udział 4/6 przysługujący Krystynie Łukaszczyk - 60.000,00 zł; - za udział przysługujący Annie Łukaszczyk-Dukaczewskiej - 15.000,00 zł; - za udział przysługujący Dominice Karbowskiej - 15.000,00 zł. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 stycznia 2020 r. Każdy oferent przed złożeniem swej oferty zobowiązany jest do wpłaty wadium, którego kwotę i sposób zapłaty reguluje regulamin przetargu. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 stycznia 2020 roku w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, w sali nr 120, o godzinie 1430. Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą uzyskać informację dotyczące przedmiotu przetargu i zapoznać się z Regulaminem Przetargu w Kancelarii Syndyka w Piasecznie przy ul. Kineskopowej 1B lok. 1, pod tel. 733 28 28 26 w godzinach pracy kancelarii (pn-pt 900-1700), e-mail: kancelaria@e-upadlosci.pl oraz na stronie www.e-upadlosci.pl. Z przedmiotem przetargu można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 233/2019 (5872) z dnia 03 grudnia 2019 r. → Pozycja 62410

Dodano: 2019-12-04 19:12:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Wawro Roman w upadłości likwidacyjnej

2019-12-03 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 62411. Wawro Roman. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 133/18, XII GU 564/17. [BMSiG-62104/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym dłużnika Romana Wawro, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, prowadzonym pod sygn. akt XII GUp 133/18, postanowieniem z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniony został punkt 2 sentencji postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 18 kwietnia 2018 r., sygn. akt XII GU 564/17, o ogłoszeniu upadłości dłużnika w ten sposób, że wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Stanisława Żyrka. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 233/2019 (5872) z dnia 03 grudnia 2019 r. → Pozycja 62411

Dodano: 2019-12-04 19:12:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Wyczesany Paweł w upadłości likwidacyjnej

2019-12-03 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 62413. Wyczesany Paweł. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 193/19. [BMSiG-62125/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Pawła Wyczesanego, PESEL 87051913615, zamieszkałego pod adresem: ul. Wiejska 2/12, 33-100 Tarnów, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 193/19, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi sporządzony w dniu 28 maja 2019 r. przez biegłego opis i oszacowanie udziału wynoszącego 1/8 w prawie własności nieruchomości lokalowej objętej Księgą Wieczystą KW nr TR1T/00132737/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, wchodzącego w skład masy upadłości Pawła Wyczesanego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, oraz że ten opis i oszacowanie można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie tygodniowym od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu opisu i oszacowania Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 233/2019 (5872) z dnia 03 grudnia 2019 r. → Pozycja 62413

Dodano: 2019-12-04 19:16:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Zabost Jacek w upadłości likwidacyjnej

2019-12-03 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 62414. Zabost Jacek. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 689/18, XIV GUp 155/19. [BMSiG-62215/2019] XIV GUp 155/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Jacka Zabost, PESEL nr 67112503812, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w dniu 2 września 2019 roku, złożony został opis i oszacowanie należącego do upadłego prawa współwłasności zabudowanej budynkiem mieszkalnym nieruchomości gruntowej (działki nr 177/7, 177/9, 117/17, 177/18), o pow. 0,2212 ha oraz prawa własności nieruchomości gruntowej (działka nr 177/19) o pow. 0,4328 ha, położonej w Skierniewicach, ul. Łódzka 83A (KW nr LD1 H/000036360/1 i LD1H/000036362/5). Sędzia komisarz informuje, że na podstawie art. 319 ust. 5 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498), można w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia o ukończeniu czynności dotyczących opisu i oszacowania, wnieść do sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie, podając sygn. akt XIV GUp 155/19. Zarzuty należy przesłać na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Łódź, ul. Pomorska 37, adres do korespondencji: al Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 155/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 233/2019 (5872) z dnia 03 grudnia 2019 r. → Pozycja 62414

Dodano: 2019-12-04 19:17:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Zabost Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-12-03 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 62415. Zabost Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 154/19. [BMSiG-62224/2019] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Zabost, PESEL nr 65121011168, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w dniu 2 września 2019 roku złożony został opis i oszacowanie należącego do upadłej prawa współwłasności zabudowanej budynkiem mieszkalnym nieruchomości gruntowej (działki nr 177/7, 177/9, 177/17, 177/18), o pow. 0,2212 ha, położonej w Skierniewicach, ul. Łódzka 83A (KW nr LD1H/000036360/1). Sędzia komisarz informuje, że na podstawie art. 319 ust. 5 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498), można w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia o ukończeniu czynności dotyczących opisu i oszacowania, wnieść do sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie, podając sygn. akt XIV GUp 154/19. Zarzuty należy przesłać na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Łódź, ul. Pomorska 37, adres do korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 154/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 233/2019 (5872) z dnia 03 grudnia 2019 r. → Pozycja 62415

Dodano: 2019-12-04 19:18:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Ubezpieczenia Grzegorz Srebrzyński

2019-11-19 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 62531. Srebrzyński Grzegorz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Ubezpieczenia Grzegorz Srebrzyński” w Rawie Mazowieckiej. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GR 25/19. [BMSiG-62198/2019] Sygn. akt XIV GR 25/19 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 listopada 2019 roku otworzył przyśpieszone postępowanie układowe wobec Grzegorza Srebrzyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Ubezpieczenia Grzegorz Srebrzyński” z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, numer PESEL 56032316435, uznając, że postępowanie ma charakter główny. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Monikę Smusz-Kuleszę, a nadzorcę sądowego Dorotę Borkowską, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 775. Wierzycielom dłużnika służy prawo złożenia zażalenia na powyższe postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, z podaniem sygnatury akt XIV GR 25/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 233/2019 (5872) z dnia 03 grudnia 2019 r. → Pozycja 62531

Dodano: 2019-12-04 19:25:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Ubezpieczenia Grzegorz Srebrzyński

2019-12-03 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 62531. Srebrzyński Grzegorz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Ubezpieczenia Grzegorz Srebrzyński” w Rawie Mazowieckiej. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GR 25/19. [BMSiG-62198/2019] Sygn. akt XIV GR 25/19 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 listopada 2019 roku otworzył przyśpieszone postępowanie układowe wobec Grzegorza Srebrzyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Ubezpieczenia Grzegorz Srebrzyński” z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, numer PESEL 56032316435, uznając, że postępowanie ma charakter główny. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Monikę Smusz-Kuleszę, a nadzorcę sądowego Dorotę Borkowską, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 775. Wierzycielom dłużnika służy prawo złożenia zażalenia na powyższe postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, z podaniem sygnatury akt XIV GR 25/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 233/2019 (5872) z dnia 03 grudnia 2019 r. → Pozycja 62531

Dodano: 2019-12-04 19:25:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

POL-DRÓG Gdańsk Sp. z o.o.

2019-12-03 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 62532. „POL - DRÓG GDAŃSK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Gdańsku. KRS 0000025312. SĄD REJONOWY GDAŃSK- -PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 lipca 2001 r., sygn. akt VI GRu 2/17. [BMSiG-62108/2019] Sędzia Referent w postępowaniu układowym dłużnika POL - DRÓG GDAŃSK Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Gdańsku, toczącym się przed Sądem Rejonowym Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VI GRu 2/17 zawiadamia, iż na mocy postanowienia tegoż Sądu z dnia 20 listopada 2019 roku został zatwierdzony układ, przyjęty przez zgromadzenie wierzycieli w dniu 7 listopada 2019 roku w toku postępowania układowego. Na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia postanowienia o zatwierdzeniu układu w MSiG (art. 165 ust. 7 Prawa restrukturyzacyjnego). Przedmiotowe postępowanie należy do wyłącznej jurysdykcji polskich sądów (art. 342 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 233/2019 (5872) z dnia 03 grudnia 2019 r. → Pozycja 62532

Dodano: 2019-12-04 19:26:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

ANTRO Sp. z o.o.

2019-10-30 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 62533. ANTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Żorach. KRS 0000634024. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 sierpnia 2016 r., sygn. akt XII GR 10/19. [BMSiG-62038/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, dnia 30 października 2019 r., w sprawie o sygn. XII GR 10/19, postanowił: 1. otworzyć postępowanie sanacyjne dłużnika ANTRO Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Żorach, KRS nr 0000634024; 2. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Lidii Jelińskiej; 3. wyznaczyć zarządcę w osobie Tomasza Zielińskiego, o numerze licencji doradcy restrukturyzacyjnego 628; 4. zezwolić dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie czynności nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu; 5. stwierdzić, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 342 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, to jest zgodnie z art. 342 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego jest jurysdykcją wyłączną, a postępowanie ma charakter głównego postępowania restrukturyzacyjnego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Podaje się adres do korespondencji i dane kontaktowe zarządcy: Doradca Restrukturyzacyjny Tomasz Zieliński, ul. Porcelanowa 19, 40-246 Katowice; email: biuro@syndyk.katowice.pl, tel. 504508602. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 233/2019 (5872) z dnia 03 grudnia 2019 r. → Pozycja 62533

Dodano: 2019-12-04 19:31:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

ANTRO Sp. z o.o.

2019-12-03 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 62533. ANTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Żorach. KRS 0000634024. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 sierpnia 2016 r., sygn. akt XII GR 10/19. [BMSiG-62038/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, dnia 30 października 2019 r., w sprawie o sygn. XII GR 10/19, postanowił: 1. otworzyć postępowanie sanacyjne dłużnika ANTRO Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Żorach, KRS nr 0000634024; 2. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Lidii Jelińskiej; 3. wyznaczyć zarządcę w osobie Tomasza Zielińskiego, o numerze licencji doradcy restrukturyzacyjnego 628; 4. zezwolić dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie czynności nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu; 5. stwierdzić, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 342 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, to jest zgodnie z art. 342 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego jest jurysdykcją wyłączną, a postępowanie ma charakter głównego postępowania restrukturyzacyjnego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Podaje się adres do korespondencji i dane kontaktowe zarządcy: Doradca Restrukturyzacyjny Tomasz Zieliński, ul. Porcelanowa 19, 40-246 Katowice; email: biuro@syndyk.katowice.pl, tel. 504508602. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 233/2019 (5872) z dnia 03 grudnia 2019 r. → Pozycja 62533

Dodano: 2019-12-04 19:31:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

CONDOHOTELS MANAGEMENT Sp. z o.o.

2019-12-03 Inne

Poz. 62534. CONDOHOTELS MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Olsztynie. KRS 0000327342. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 kwietnia 2009 r., sygn. akt V GRu 1/19. [BMSiG-62045/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu układowym prowadzonym wobec dłużniczki Condohotels Management Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie w restrukturyzacji Rada Wierzycieli na posiedzeniu w dniu 30 października 2019 roku podjęła uchwały w przedmiocie: 1. przyjęcia Regulaminu Rady Wierzycieli będącego załącznikiem do uchwały, 2. wyboru na Przewodniczącego Rady Wierzycieli syndyka masy upadłości Condohotels Group Spółka z o.o. w upadłości w Olsztynie, pouczając, iż w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia uczestnik postępowania oraz syndyk mogą wnieść zarzuty przeciwko uchwałom do sędziego komisarza na adres Sądu Rejonowego w Elblągu, ul. płk. Dąbka 21. Zarzuty wniesione po upływie terminu lub nieodpowiadające wymogom formalnym pisma procesowego pozostawia się bez rozpoznania. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 233/2019 (5872) z dnia 03 grudnia 2019 r. → Pozycja 62534

Dodano: 2019-12-04 19:32:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

EUROSYSTEM S.A.

2019-12-03 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 62535. EUROSYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA w Chorzowie. KRS 0000369590. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 listopada 2010 r., sygn. akt X GRp 5/19/9. [BMSiG-62100/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 24 października 2019 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GRp 5/19/9 umorzył postępowanie restrukturyzacyjne - przyspieszone postępowanie układowe Eurosystem Spółki Akcyjnej w Chorzowie w restrukturyzacji (KRS numer 0000369590). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania. Osoby uprawnione do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego mogą złożyć uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 233/2019 (5872) z dnia 03 grudnia 2019 r. → Pozycja 62535

Dodano: 2019-12-04 19:34:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Gospodarstwo Rolne Flejszar Wojciech

2019-10-28 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 62536. Flejszar Wojciech prowadzący gospodarstwo rolne pod nazwą Gospodarstwo Rolne Wojciech Flejszar w Rokietnicy. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GR 17/19, V GRp 10/19. [BMSiG-62060/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, w sprawie o sygnaturze akt V GR 17/19, po rozpoznaniu w dniu 28 października 2019 r. na posiedzeniu niejawnym, sprawy z wniosku Dłużnika Wojciecha Flejszar, PESEL 77042115238, prowadzącego gospodarstwo rolne pod nazwą Gospodarstwo Rolne Wojciech Flejszar, adres: Rokietnica 274, 37-562 Rokietnica, o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego na podstawie art. 233 pr. restr. w zw. z art. 236, 237 pr. restr. w zw. z art. 342 pr. restr. postanowił: I. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe w stosunku do Wojciecha Flejszar, PESEL 77042115238, prowadzącego gospodarstwo rolne pod nazwą Gospodarstwo Rolne Wojciech Flejszar, adres: Rokietnica 274, 37-562 Rokietnica; II. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie: sędziego Lucyny Sroka; Ill. wyznaczyć Nadzorcę Sądowego w osobie: Artura Bobrowicza, nr lic. 211; IV. wskazać, iż przedmiotowe postępowanie określone w punkcie I sentencji postanowienia należy do wyłącznej jurysdykcji polskich sądów, podając jako podstawę art. 342 ust. 1 pr. restr. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie prowadzone będzie pod sygnaturą akt V GRp 10/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 233/2019 (5872) z dnia 03 grudnia 2019 r. → Pozycja 62536

Dodano: 2019-12-04 19:40:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Gospodarstwo Rolne Flejszar Wojciech

2019-12-03 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 62536. Flejszar Wojciech prowadzący gospodarstwo rolne pod nazwą Gospodarstwo Rolne Wojciech Flejszar w Rokietnicy. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GR 17/19, V GRp 10/19. [BMSiG-62060/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, w sprawie o sygnaturze akt V GR 17/19, po rozpoznaniu w dniu 28 października 2019 r. na posiedzeniu niejawnym, sprawy z wniosku Dłużnika Wojciecha Flejszar, PESEL 77042115238, prowadzącego gospodarstwo rolne pod nazwą Gospodarstwo Rolne Wojciech Flejszar, adres: Rokietnica 274, 37-562 Rokietnica, o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego na podstawie art. 233 pr. restr. w zw. z art. 236, 237 pr. restr. w zw. z art. 342 pr. restr. postanowił: I. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe w stosunku do Wojciecha Flejszar, PESEL 77042115238, prowadzącego gospodarstwo rolne pod nazwą Gospodarstwo Rolne Wojciech Flejszar, adres: Rokietnica 274, 37-562 Rokietnica; II. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie: sędziego Lucyny Sroka; Ill. wyznaczyć Nadzorcę Sądowego w osobie: Artura Bobrowicza, nr lic. 211; IV. wskazać, iż przedmiotowe postępowanie określone w punkcie I sentencji postanowienia należy do wyłącznej jurysdykcji polskich sądów, podając jako podstawę art. 342 ust. 1 pr. restr. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie prowadzone będzie pod sygnaturą akt V GRp 10/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 233/2019 (5872) z dnia 03 grudnia 2019 r. → Pozycja 62536

Dodano: 2019-12-04 19:40:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Firma Handlowo-Usługowa iPOLONIA F.H. Wednesday Urszula Sieślak

2019-11-18 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 62538. Sieślak Urszula prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa iPolonia, F.H. Wednesday Urszula Sieślak w Przymiarkach. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GR 90/19, XI GRs 15/19. [BMSiG-62131/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 listopada 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GR 90/19: 1. otworzył postępowanie sanacyjne wobec dłużnika Urszuli Sieślak prowadzącej działalność pod firmą Firma Handlowo-Usługowa iPolonia, F.H. Wednesday Urszula Sieślak w Przymiarkach, NIP 7781096078, 2. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Przemysława Nowackiego, 3. wyznaczył nadzorcę w osobie Elżbiety Wojnowskiej, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 320, 4. zezwolił dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu, 5. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich w sprawie postępowania upadłościowego nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r (Dz.U.UE L 160/1 z dnia 30 czerwca 2000 r.), 6. wskazał, iż niniejsze postępowanie ma charakter postępowania głównego. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GRs 15/19. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, przysługuje zażalenia na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 233/2019 (5872) z dnia 03 grudnia 2019 r. → Pozycja 62538

Dodano: 2019-12-04 19:45:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Firma Handlowo-Usługowa iPOLONIA F.H. Wednesday Urszula Sieślak

2019-12-03 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 62538. Sieślak Urszula prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa iPolonia, F.H. Wednesday Urszula Sieślak w Przymiarkach. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GR 90/19, XI GRs 15/19. [BMSiG-62131/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 listopada 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GR 90/19: 1. otworzył postępowanie sanacyjne wobec dłużnika Urszuli Sieślak prowadzącej działalność pod firmą Firma Handlowo-Usługowa iPolonia, F.H. Wednesday Urszula Sieślak w Przymiarkach, NIP 7781096078, 2. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Przemysława Nowackiego, 3. wyznaczył nadzorcę w osobie Elżbiety Wojnowskiej, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 320, 4. zezwolił dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu, 5. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich w sprawie postępowania upadłościowego nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r (Dz.U.UE L 160/1 z dnia 30 czerwca 2000 r.), 6. wskazał, iż niniejsze postępowanie ma charakter postępowania głównego. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GRs 15/19. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, przysługuje zażalenia na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 233/2019 (5872) z dnia 03 grudnia 2019 r. → Pozycja 62538

Dodano: 2019-12-04 19:45:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

SKAN Sp. z .o.

2019-12-03 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 62539. SKAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Szczukach. KRS 0000156904. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 kwietnia 2003 r., sygn. akt VIII GRs 2/17. [BMSiG-62240/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 5 listopada 2019 r., sygn. akt VIII GRs 2/17, Sąd umorzył postępowanie sanacyjne Skan Sp. z o.o., Szczuki 99, 06-211 Płoniawy-Brambura, KRS 0000156904. Poucza się o przysługującym wierzycielom prawie do zażalenia, które można wnieść do Sądu Okręgowego w Białymstoku za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, w terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia (art. 327 ust. 3 w zw. z art. 201 ust. 2 i 3 ustawy Prawo restrukturyzacyjne). Ponadto poucza się o prawie do złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości, które przysługuje osobie uprawnionej do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika zgodnie z przepisami ustawy Prawo upadłościowe, a który można wnieść w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 233/2019 (5872) z dnia 03 grudnia 2019 r. → Pozycja 62539

Dodano: 2019-12-04 19:46:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

VITO-MED Sp. z o.o.

2019-12-03 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 62540. VITO-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Gliwicach. KRS 0000237912. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 lipca 2005 r., sygn. akt XII GRp 1/18, XII GReu 1/19. [BMSiG-62034/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejawnym dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie o sygn. akt XII GReu 1/19 stwierdzono wykonanie układu w przyspieszonym postępowaniu układowym VITO-MED Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, KRS 0000237912, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Gliwicach pod sygnaturą XII GRp 1/18. Na postanowienie przysługuje zażalenie. Zażalenie należy wnieść do Sądu Okręgowego w Gliwicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy (ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice). Zażalenie należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 233/2019 (5872) z dnia 03 grudnia 2019 r. → Pozycja 62540

Dodano: 2019-12-04 19:47:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Kinga Zalewska PPHU ROMEX

2019-12-03 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 62541. Zalewska Kinga prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PPHU Romex w restrukturyzacji w Ostrołęce. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRp 26/19. [BMSiG-62151/2019] Kinga Zalewska PPHU Romex w restrukturyzacji z siedzibą w Ostrołęce. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRp 26/19. Kinga Zalewska PPHU Romex w restrukturyzacji z siedzibą w Ostrołęce, ul. Olszynowa 7, 07-410 Ostrołęka, NIP 7581376123, REGON 551325971. Informuje się o: 1. złożeniu Sędziemu Komisarzowi Kinga Zalewska PPHU Romex w restrukturyzacji spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych w przyspieszonym postępowaniu układowym dnia 23 września 2019 r. w Sądzie Rejonowym w Białymstoku; 2. możliwości przeglądania spisu wierzytelności i spisu wierzytelności spornych w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103. Dłużnikowi przysługuje w ramach przyśpieszonego postępowania układowego możliwość złożenia zastrzeżeń do spisu wierzytelności, które nie podlegają ograniczeniom czasowym, opłacie sądowej, ani szczególnym wymaganiom formalnym. Zastrzeżeniom dłużnika nie podlega pominięcie wierzytelności w spisie wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 233/2019 (5872) z dnia 03 grudnia 2019 r. → Pozycja 62541

Dodano: 2019-12-04 19:48:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Śląski Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 62677. Śląski Stanisław. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 111/19. [BMSiG-62320/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Wydział XI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 października 2019 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XI GUp 111/19, umorzył postępowanie upadłościowe prowadzone wobec Stanisława Śląskiego (PESEL 43030106096) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zmarłego w dniu 18 czerwca 2019 r. Poucza się, że wierzycielom przysługuje zażalenie na powyższe postanowienie do Sądu Okręgowego w Poznaniu za pośrednictwem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu w terminie 7 dni od ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62677

Dodano: 2019-12-04 20:10:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Gut-Hakobyan Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 62678. Gut-Hakobyan Jadwiga. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 9/17. [BMSiG-62416/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, iż w dniu 1 października 2019 r. wydał postanowienie o umorzeniu wszystkich zobowiązań w całości w postępowaniu upadłościowym Jadwigi Gut-Hakobyan, PESEL 83091815746, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 9/17. Postanowienie to uprawomocniło się w dniu 19 listopada 2019 r. Wobec powyższego zgodnie z art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego postępowanie upadłościowe Jadwigi Gut-Hakobyan zostało zakończone. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62678

Dodano: 2019-12-04 20:10:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Różycki Wiesław w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 62679. Różycki Wiesław. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 322/18. [BMSiG-62444/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, iż w dniu 1 października 2019 r. wydał postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli w postępowaniu upadłościowym Wiesława Różyckiego, PESEL 53040205436, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 322/18. Postanowienie to uprawomocniło się w dniu 18 listopada 2019 r. Wobec powyższego zgodnie z art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego postępowanie upadłościowe Wiesława Różyckiego zostało zakończone. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62679

Dodano: 2019-12-04 20:11:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Siedlecki Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 62680. Siedlecki Stanisław. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 77/17. [BMSiG-62437/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, iż w dniu 1 października 2019 r. wydał postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli w postępowaniu upadłościowym zmarłego Stanisława Siedleckiego, PESEL 55072309951, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, reprezentowanego przez kuratora Marcina Olejarskiego, sygn. akt V GUp 77/17. Postanowienie to uprawomocniło się w dniu 8 listopada 2019 r. Wobec powyższego zgodnie z art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego postępowanie upadłościowe Stanisława Siedleckiego zostało zakończone. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62680

Dodano: 2019-12-04 20:12:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Gulczyńska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 62684. Gulczyńska Ewa. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 143/19 „of”. [BMSiG-62498/2019] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że syndyk przedłożył opis i oszacowanie składnika masy upadłości Ewy Gulczyńskiej, sygn. akt VII GUp 143/19 „of”, ujawnionego w spisie inwentarza pod poz. 3.1, w postaci prawa własności do 5/8 części w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym przy ul. Szczecińska 8 w Kaliszu Pomorskim, dla którego prowadzona jest Księga Wieczysta KO1D/00006735/0. Opis i oszacowanie można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego przy ul. Andersa 34. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62684

Dodano: 2019-12-04 20:13:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Jaroń Paweł w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 62685. Jaroń Paweł. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 18/19. [BMSiG-62398/2019] Syndyk masy upadłości Pawła Jaronia - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt V GUp 18/19 ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Juliopol, gmina Młodzieszyn, o powierzchni 3936 m2 (działka nr ew. 403/4). Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Sochaczewie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW PL1O/00043616/8. Minimalna cena sprzedaży prawa własności nieruchomości wynosi 69.120,00 zł (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia złotych) netto. Zainteresowani winni składać oferty oraz dokonać wpłaty wadium w wysokości 7.000,00 zł (siedem tysięcy złotych) na rachunek masy upadłości o prowadzony przez Credit Agricole Bank Polska S.A. o numerze 57 1940 1076 3150 9332 0000 0000, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 stycznia 2020 r. osobiście w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, Plac Narutowicza 6 lub przesłać je listami poleconymi na adres Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock (decyduje data wpływu do Sądu). Otwarcie ofert nastąpi w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Tumskiej 4B, w dniu 28 stycznia 2020 r., o godz. 1130, w sali nr 111. Warunki przetargu oraz operat szacunkowy sprzedawanej nieruchomości dostępne są w Sądzie Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4B oraz w Biurze Syndyka w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 67 lok. 21. Warunki przetargu dostępne są również na stronie internetowej www.radcaprawnypłock.pl. Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 602-415-326. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62685

Dodano: 2019-12-04 20:14:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Kraska Marzenna Alina w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 62686. Kraska Marzena Alina. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 150/18. [BMSiG-62395/2019] W postępowaniu upadłościowym Marzenny Aliny Kraska, PESEL 68061913943, ukończony został ponownie sporządzony opis i oszacowanie nieruchomości gruntowej zabudowanej zlokalizowanej w Sochaczewie przy ul. Długiej 85, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Sochaczewie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1O/00016757/0. Zarzuty na opis i oszacowanie nieruchomości wnosi się do Sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62686

Dodano: 2019-12-04 20:14:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Janusz Kurkul GROUP 4U w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 62687. Kurkul Janusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Group 4U Janusz Kurkul w Legionowie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 699/19. [BMSiG-62390/2019] Syndyk masy upadłości Janusza Kurkula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą GROUP 4U Janusz Kurkul, ogłasza w postępowaniu o sygnaturze akt XVIII GUp 699/19 (dawniej X GUp 1191/18), sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 135 w Legionowie przy ul. J. Słowackiego 37, objętego KW nr WA1L/00053543/7, wraz z udziałem 9964/1508762 w częściach wspólnych i prawie własności gruntu - działki nr 54 - objętej KW nr WA1L/00036984/5, oraz prawa własności miejsc postojowych nr 70 i 71 w garażu wielostanowiskowym - udział 24/1080 - objętych KW nr WA1L/00053487/6. Opis i oszacowanie zostały sporządzone przez biegłego rzeczoznawcę i złożone do akt postępowania. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 432.930,00 zł brutto (słownie: czterysta trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści złotych 00/100). Wadium w wysokości 43.000,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące złotych) należy wpłacić na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej nr 64 89230008 01313854 20120001, z dopiskiem „Postępowanie - sygn. akt. XVIII GUp 699/19”, najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy. Oferta - pod rygorem jej odrzucenia - powinna spełniać warunki określone w zatwierdzonych przez Sędziego komisarza warunkach sprzedaży. Oferty należy składać do dnia 19 grudnia 2019 roku, do godziny 1200, w kancelarii syndyka w Warszawie, ul. Ostrobramska 101 lok. 231B. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Syndyka Zbigniewa Szymczyka wraz z z podaniem sygnatury akt XVIII GUp 699/19 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA w postępowaniu upadłościowym XVIII GUp 699/19” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 20 grudnia 2019 roku, o godzinie 1000, w Kancelarii Notarialnej Edyta Niemirska, Agata Redlicka-Skupińska, ul. Wilcza 33 lok. 23, w Warszawie. Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone. Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę Beatę Flaherty, z dnia 5 marca 2019 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Zbigniewa Szymczyka - ul. Ostrobramska 101 lok. 231B, Warszawa, w dni robocze, od poniedziałku do czwartku, w godz. 1100-1300, oraz w aktach sprawy - sygn. akt XVIII GUp 699/19, w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62687

Dodano: 2019-12-04 20:15:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Jungiewicz Marzena w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 62688. Jungiewicz Marzena. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 45/18. [BMSiG-62378/2019] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 45/18, w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Marzeny Jungiewicz zawiadamia o przekazaniu przez syndyka w dniu 4 listopada 2019 r. opisu i oszacowania 1/4 udziału w nieruchomości (dz. ew. nr 110, o pow. 0,29 ha), zabudowanej domem jednorodzinnym murowanym, położonej w Oleśnicy przy ul. Wiejskiej 7, powiat Staszów, woj. Świętokrzyskie. Każdy zainteresowany może zapoznać się z opisem i oszacowaniem w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44, a w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia może złożyć zarzuty do opisu i oszacowania. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62688

Dodano: 2019-12-04 20:16:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Morawska Bożena w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 62689. Morawska Bożena. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of’ 137/17. [BMSiG-62332/2019] Sędzia komisarz w V Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Olsztynie, ul. Artyleryjska 3C, podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Bożeny Morawskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 137/17), syndyk ukończył i złożył do akt sprawy ponowny opis i oszacowanie nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się do sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia (art. 319 ust. 5 p.u.). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62689

Dodano: 2019-12-04 20:17:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Morawski Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 62690. Morawski Grzegorz. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of’ 138/17. [BMSiG-62329/2019] Sędzia komisarz w V Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Olsztynie, ul. Artyleryjska 3C, podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Morawskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 138/17), syndyk ukończył i złożył do akt sprawy ponowny opis i oszacowanie nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się do sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia (art. 319 ust. 5 p.u.). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62690

Dodano: 2019-12-04 20:17:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Witkowska Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 62691. Witkowska Grażyna. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 69/19. [BMSiG-62419/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Grażyny Witkowskiej - sygn. akt V GUp 69/19 - informuje, że do akt postępowania w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń, został złożony opis i oszacowanie nieruchomości upadłej w postaci: - nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Głogowo (powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie), stanowiącej działkę o nr. 248, o pow. 0.0100 ha, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta KW nr TO1T/00016335/2, oraz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Głogowo (powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie), stanowiącej działkę o nr. 249, o pow. 0,0100 ha, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta KW nr TO1T/00097998/8, które zabudowane są budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 45,23 m2 . W terminie tygodnia od ukazania się obwieszczenia można składać do Sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62691

Dodano: 2019-12-04 20:18:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Polak Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Syndyka

Poz. 62694. Polak Ewa. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 23/19. [BMSiG-62501/2019] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, w postępowaniu upadłościowym Ewy Polak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 23/19), podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 15.11.2019 r. ustanowił syndyka w osobie Pana Antoniego Paciorkowskiego (nr licencji 212). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62694

Dodano: 2019-12-04 20:19:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Węgliński Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 62696. Węgliński Marek. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 18/17 „of”. [BMSiG-62379/2019] Syndyk masy upadłości Marka Węglińskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 18/17 „of”), zaprasza do składania ofert na zakup wierzytelności za najwyższą możliwą do uzyskania cenę, pozostających w masie upadłości Marka Węglińskiego, przysługujących od małżonki upadłego Dominiki Węglińskiej, na podstawie pkt II prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z s. w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 21 grudnia 2018 roku (sygn. akt IX GUp 97/16 „of”). Szczegółowe informacje dotyczące wierzytelności objętych sprzedażą można uzyskać w Biurze Syndyka, ul. Narutowicza 55/6, 20-016 Lublin, tel. +48 723 34 45 56 lub na stronie internetowej www.kancelaria-empe.pl w zakładce Ogłoszenia sprzedaży/Sprzedaż z wolnej ręki. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62696

Dodano: 2019-12-04 20:21:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Zemsta Monika w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 62697. Zemsta Monika. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 231/18. [BMSiG-62140/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 listopada 2019 r., wydanym w postępowaniu upadłościowym Moniki Zemsty, PESEL 66031300962, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanowił: I. oddalić wniosek upadłej o umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty; II. ustalić plan spłaty wierzycieli w ten sposób, że w okresie 24 (dwudziestu czterech) miesięcy, począwszy od drugiego miesiąca po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia Upadła Monika Zemsta będzie spłacała w terminie do ostatniego dnia każdego misiaca należności wierzycieli w ten sposób, że: a) pierwsza rata planu spłaty wynosić będzie kwotę 5 168,85 zł (pięć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem zł i osiemdziesiąt pięć gr), która to kwota zostanie uiszczona ze środków znajdujacych się na rachunku bankowym masy upadłosci w nastepujacy sposób: - na rzecz wierzyciela - Euro Bank Spółka Akcyjna, ul. Św. Mikołaja 72, 20-126 Wrocław, KRS 0000025313, kwota 3 530,77 zł (trzy tysiące pięćset trzydzieści zł siedemdziesiąt siedem gr), - na rzecz wierzyciela - Grzegorz Czebotar - PESEL 68071005230, Adam Zawisza - PESEL 74121213593, Anna Gorzawska - PESEL 79092018325 - P.U.H. „NOBILES 2” sc, ul. Fabryczna 12, 43-100 Tychy - kwota 186,47 zł (sto osiemdziesiąt sześć zł czterdzieści siedem gr), - na rzecz wierzyciela - IPF Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa, KRS 0000333174, kwota 1 173,81 zł (jeden tysiąc sto siedemdziesiąt trzy zł osiemdziesiąt jeden gr), - na rzecz wierzyciela - ALFA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa, KRS 0000333174, kwota 277,79 zł (dwieście siedemdziesiąt siedem zł siedemdziesiąt dziewięć gr); b) kolejne 23 raty płatnych miesięcznie, począwszy od trzeciego miesiaca po uprawomocnieniu się ninijeszego postanowienia, w łącznej kwocie 500 (pięćset) zł w następujacy sposób: - na rzecz wierzyciela - Euro Bank Spółka Akcyjna, ul. Św. Mikołaja 72, 20-126 Wrocław, KRS 0000025313, kwota 341,54 zł (trzysta czterdzieści jeden zł pięćdziesiąt cztery gr), - na rzecz wierzyciela - Grzegorz Czebotar - PESEL 68071005230, Adam Zawisza - PESEL 74121213593, Anna Gorzawska - PESEL 79092018325, P.U.H. „NOBILES 2” sc, ul. Fabryczna 12, 43-100 Tychy, kwota 18,04 zł (osiemnaście zł cztery gr), - na rzecz wierzyciela - IPF Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa, KRS 0000333174, kwota 113,55 zł (sto trzynaście zł pięćdziesiąt pięć gr), - na rzecz wierzyciela - ALFA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa, KRS 0000333174, kwota 26,87 zł (dwadzieścia sześć zł osiemdziesiąt siedem gr); III. ustalić, że po wykonaniu przez Upadłą Monikę Zemstę zobowiązań wobec wierzycieli wymienionych w pkt II postanowienia uznane na sporządzonej w postępowaniu upadłościowym liście wierzytelności zobowiązania zostaną w pozostałej części umorzone, zaś inne zobowiązania powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. przed dniem 27 września 2018 roku zostaną umorzone w całosci, z wyjatkiem zobowiązań wymienionych w przepisie art. 49121 ust. 2 ustawy Prawo upadłosciowe z dnia 28 lutego 2003 r. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62697

Dodano: 2019-12-04 20:21:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

EMIR 75 Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 62700. EMIR 75 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000516406. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lipca 2014 r., sygn. akt V GUp 12/19. [BMSiG-62558/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wobec EMIR 75 spółka z o.o. w Warszawie, pod sygn. akt V GUp 12/19, został sporządzony i złożony do akt postepowania opis i oszacowanie przedsiębiorstwa prowadzonego pod firmą EMIR 75 spółka z o.o. w Warszawie. Opis i oszacowanie można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole. Zgodnie z art. 319 ust. 5 pu w zw. z art. 320 ust. 3 p.u. zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62700

Dodano: 2019-12-04 20:22:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Kaczmarek Sebastian w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 62702. Kaczmarek Sebastian. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 142/18, XII GU 563/17. [BMSiG-62523/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 142/18 dotyczącej upadłości dłużnika Sebastiana Kaczmarka, PESEL 79030713639, dnia 21 listopada 2019 r. wydano Postanowienie zmieniające punkt 2 sentencji Postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 24 kwietnia 2018 r., sygn. akt XII GU 563/17, o ogłoszeniu upadłości dłużnika w ten sposób, że wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Stanisława Żyrka. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62702

Dodano: 2019-12-04 20:24:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

MAKRAS Maciej Krassowski w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 62704. Krassowski Maciej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MAKRAS Maciej Krassowski w Słupsku. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 202/17. [BMSiG-62491/2019] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Macieja Krassowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MAKRAS Maciej Krassowski w Słupsku przy ul. Ludwika Solskiego 13/7 a, zamieszkałego w Słupsku przy ul. Wczasowej, PESEL 82100700855, sygn. akt VI GUp 202/17, obejmującym likwidację majątku dłużnika odbędzie się przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż: - prawa odrębnej własności nieruchomości gruntowych zabudowanych, stanowiących działki ewidencyjne nr 248/2 i 249 położone w Słupsku przy ulicy Wczasowej. Organizatorem przetargu jest syndyk masy upadłości Macieja Krassowskiego. Przetarg organizowany jest na sprzedaż: 1. prawa odrębnej własności nieruchomości gruntowych zabudowanych, stanowiących działki ewidencyjne nr 248/2 i 249 o łącznej powierzchni 586 m2 , położone w Słupsku przy ulicy Wczasowej 3, zagospodarowanych łącznie i stanowiących całości gospodarczo-funkcjonalną zabudowane wolnostojących domem jednorodzinnym i budynkiem magazynowo-usługowym z częścią biurowo-socjalną, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku, Wydział VII Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgi odpowiednio o numerach SL1S/00039097/7 i SL1S/00025113/5, których wartość rynkowa przez rzeczoznawcę majątkowego Pawła Kisiel na dzień 7 marca 2018 r. wyniosła 506.352,00 zł za kwotę nie niższą niż 243.048,00zł (dwieście czterdzieści trzy tysiące czterdzieści osiem złotych). Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy prawa przyznają zdolność prawną, które wpłaciły wadium. W przetargu nie mogą uczestniczyć : a. Syndyk i Sędzia komisarz; b. Przedstawiciele upadłego; c. Małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaci w tej samej linii i stopniu osób wymienionych w § 4 ust. 2a, b, osoby pozostające w faktycznym związku, prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z osobami wymienionymi w § 4 ust. 2 a,b; d. Oferenci w stosunku, do których wszczęto postępowanie upadłościowe. Wadium na poczet ceny nabycia udziału w prawie własności nieruchomości wynosi: 24.300,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące trzysta złotych) dla nieruchomości położonej przy ulicy Wczasowej 3 i winno być wniesione przelewem na rachunek bankowy prowadzony dla Upadłego o numerze 21 1090 1098 0000 0001 3559 0550. Wadium należy wnieść najpóźniej w dniu 24 stycznia 2020 r., pod rygorem odrzucenia oferty. Oferty należy składać do dnia 24 stycznia 2019 r. roku osobiście na biuro podawcze Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, albo za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do Sądu) z podaniem sygn. akt VI GUp 202/17. Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią przed otwarciem koperty. O przyjęciu oferty decyduje data wpływu oferty. Koperty należy zaadresować: VI Wydział Gospodarczy, Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, Sędzia Komisarz SSR Anna Stankiewicz sygn. akt VI GUp 202/17) z dopiskiem w kolorze czerwonym „Przetarg na zakup nieruchomości”. Dopuszcza się złożenie jednej oferty na poszczególny składnik masy upadłości przez jednego oferenta, przy czym w przypadku złożenia łącznej oferty na zakup obydwu składników masy w ofercie winna być wymieniona proponowana cena nabycia na każdy ze składników osobno. Oferta zawierająca cenę łączną będzie uznana za nieważną. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 29 stycznia 2020 r., godz. 830 roku, w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, w Sali B 65. Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą uzyskać szczegółowe informacje o przetargu i zapoznać się z Regulaminem oraz operatem szacunkowym w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego Gdańsk- -Północ w Gdańsku, i w miejscu uzgodnionym z syndykiem w jego siedzibie. Syndyk udziela szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres b.wasilewska-syndyk@wp.pl lub telefonicznie pod nr tel. 605 29 79 75. Przedmiot przetargu można oglądać po uzgodnieniu terminu wizyty z syndykiem pod numerem telefonu 605 29 79 75, w terminie 3 dni od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62704

Dodano: 2019-12-04 20:25:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Petrykowska Ewa Marlena w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 62706. Petrykowska Ewa Marlena. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 70/19. [BMSiG-62552/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu po ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Ewy Petrykowskiej, sygnatura akt V GUp 70/19, informuje, że do akt postępowania w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń, zostały złożone: - opis i oszacowanie udziału 1/2 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Rybaki 40 w Toruniu, dla którego Sąd Rejonowy w Toruniu prowadzi Księgę Wieczystą numer T01T/00082847/7. W terminie tygodnia od ukazania się obwieszczenia można składać do sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie. Lista wierzytelności z 27 września 2019 roku oraz uzupełniająca lista wierzytelności z dnia 8 listopada 2019 roku. W terminie 14 dni od obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62706

Dodano: 2019-12-04 22:09:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Mogilana Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 62707. Mogilana Grażyna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 164/18, XII GU 453/17. [BMSiG-62512/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 164/18 dotyczącej upadłości dłużnika Grażyna Mogilany, PESEL 55050822122, dnia 21 listopada 2019 r. wydano postanowienie zmieniające punkt 2 sentencji postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 15 maja 2018 r., sygn. akt XII GU 453/17, o ogłoszeniu upadłości dłużnika w ten sposób, że wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Stanisława Żyrka. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62707

Dodano: 2019-12-04 22:10:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

EURO-RAF Sp. z o.o.

2019-12-04 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 62789. EURO-RAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Płocku. KRS 0000304854. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 kwietnia 2008 r., sygn. akt V GRp 11/18. [BMSiG-62388/2019] Sędzia komisarz nadzorujący przyspieszone postępowanie układowe dłużnika EURO-RAF spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku, KRS 0000304854 (sygnatura akt V GRp 11/18), prowadzone w Sądzie Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że zostało złożone przez nadzorcę wykonania układu sprawozdanie za okres od kwietnia 2019 r. do 31.10.2019 r. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62789

Dodano: 2019-12-04 22:11:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Grupa Producentów Owoców SAD-VIT Sp. z o.o.

2019-12-04 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 62790. „GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW SAD-VIT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Dąbrówce. KRS 0000242321. SĄD REJONOWY LUBLIN- -WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 września 2005 r., sygn. akt IX GRu 2/19. [BMSiG-62344/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania układowego Grupy Producentów Owoców SAD-VIT Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrówce (sygn. akt IX GRu 2/19) został sporządzony i przekazany sędziemu komisarzowi w dniu 4 listopada 2019 r. spis wierzytelności i spis wierzytelności spornych. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia uczestnicy postępowania mogą złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem, o którym mowa w art. 86 ust. 2 pkt 9 ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Jeżeli dłużnik nie złożył oświadczenia, może złożyć sprzeciw tylko w przypadku, gdy wykaże, że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego niezależnych. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62790

Dodano: 2019-12-04 22:13:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

KWIATKOWSKI Sp. z o.o.

2019-11-05 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 62791. „KWIATKOWSKI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Lwówku. KRS 0000220224. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 października 2004 r., sygn. akt XI GR 87/19, XI GRs 14/19. [BMSiG-62337/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 listopada 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GR 87/19: 1. otworzył postępowanie sanacyjne wobec dłużnika „Kwiatkowski” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS 0000220224; 2. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Bojarskiej; 3. wyznaczył zarządcę w osobie DGA Centrum Sanacji Firm S.A. z siedzibą w Poznaniu (KRS nr 000442983); 4. odebrał dłużnikowi zarząd własny nad całością przedsiębiorstwa; 5. stwierdził, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L2000 nr 160 s. 1 z dnia 30 czerwca 2000 r.); 6. wskazał, iż niniejsze postępowanie ma charakter postępowania głównego.Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GRs 14/19. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, przysługuje zażalenia na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sędzia Sądu Rejonowego SSR Magdalena Bojarska MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62791

Dodano: 2019-12-04 22:19:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

KWIATKOWSKI Sp. z o.o.

2019-12-04 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 62791. „KWIATKOWSKI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Lwówku. KRS 0000220224. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 października 2004 r., sygn. akt XI GR 87/19, XI GRs 14/19. [BMSiG-62337/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 listopada 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GR 87/19: 1. otworzył postępowanie sanacyjne wobec dłużnika „Kwiatkowski” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS 0000220224; 2. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Bojarskiej; 3. wyznaczył zarządcę w osobie DGA Centrum Sanacji Firm S.A. z siedzibą w Poznaniu (KRS nr 000442983); 4. odebrał dłużnikowi zarząd własny nad całością przedsiębiorstwa; 5. stwierdził, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L2000 nr 160 s. 1 z dnia 30 czerwca 2000 r.); 6. wskazał, iż niniejsze postępowanie ma charakter postępowania głównego.Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GRs 14/19. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, przysługuje zażalenia na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sędzia Sądu Rejonowego SSR Magdalena Bojarska MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62791

Dodano: 2019-12-04 22:19:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Zakład Instalacyjno-Budowlany Andrzej Łazowski

2019-12-04 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 62792. Łazowski Andrzej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Zakład Instalacyjno-Budowlany Andrzej Łazowski” w Swarzędzu. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GRp 4/19. [BMSiG-62403/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w toku przyspieszonego postępowania układowego prowadzonego wobec dłużnika Andrzeja Łazowskiego (PESEL 61030411112) prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Zakład Instalacyjno-Budowlany Andrzej Łazowski” (NIP 7772765692, REGON 360650325) w Swarzędzu zawiadamia, że postanowieniem z dnia 19 września 2019 roku wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GRp 4/19 zatwierdzono układ przyjęty przez Zgromadzenie Wierzycieli w dniu 23 sierpnia 2019 roku następującej treści: „Wierzytelności zostaną podzielone na następujące grupy: I. Grupa I - obejmująca należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. W ramach przedmiotowej grupy, układ obejmuje wierzytelności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowej przez dłużnika jako pracodawcę, z tytułu składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych, z tytułu składek na własne ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne dłużnika oraz innych zobowiązań dłużnika wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w szczególności odsetek za zwłokę od wyżej wymienionych składek, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i dodatkowej opłaty. Zgodnie z dyspozycją art. 160 Prawa restrukturyzacyjnego Dłużnik planuje spłatę całości należności w 20 kwartalnych ratach, nie później niż do 31 grudnia 2024 roku. W ramach propozycji układowych Dłużnik proponuje: 1) spłatę należności głównej, odsetek oraz wszelkich kosztów postępowań powstałych do dnia wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego w wysokości 100%, a od dnia prawomocnego zatwierdzenia układu nienaliczanie dalszych odsetek, 2) spłata należności głównej, odsetek oraz wszelkich kosztów postępowań powstałych do dnia wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego w wysokości 100% w równych ratach w okresie 5 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia zatwierdzającego układ sądowy z wierzycielami, w następujący sposób: a. pierwsza rata płatna w terminie trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia zatwierdzającego układ sądowy z wierzycielami, b. pozostałe raty płatne w kwartalnie do całkowitego wykonania układu, najpóźniej do 31 grudnia 2024 roku, 3) odsetki liczone do dnia prawomocnego zatwierdzenia układu sądowego z wierzycielami, 4) spłata zobowiązań z zysku przedsiębiorstwa Dłużnika, jak również ze sprzedaży nieruchomości i ruchomości Dłużnika. II. Grupa II - należności publicznoprawne. W ramach przedmiotowej grupy, układ obejmuje wierzytelności należące do Skarbu Państwa. W ramach propozycji układowych, Dłużnik planuje spłatę 90% należności głównej zobowiązania, przy jednoczesnym umorzeniu wszelkich odsetek oraz wszelkich kosztów postępowań powstałych do dnia wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego, a od dnia otwarcia postępowania układowego nie będą naliczane dalsze odsetki. Spłata zostanie dokonana w 12 kwartalnych ratach, nie później niż do 31 grudnia 2022 roku. W ramach propozycji układowych Dłużnik proponuje: 1) spłatę należności głównej w wysokości 90%, 2) umorzenie wszelkich odsetek oraz wszelkich kosztów postępowań powstałych do dnia wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego, a od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego nienaliczanie dalszych odsetek, 3) spłata należności głównej w wysokości 90% w równych ratach w okresie 3 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia zatwierdzającego układ sądowy z wierzycielami, w następujący sposób: a. pierwsza rata płatna w terminie trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia zatwierdzającego układ sądowy z wierzycielami, b. pozostałe raty płatne kwartalnie do całkowitego wykonania układu, najpóźniej do 31 grudnia 2022 roku, 4) spłata zobowiązań z zysku przedsiębiorstwa Dłużnika, jak również ze sprzedaży nieruchomości i ruchomości Dłużnika. III. Grupa III - zobowiązania cywilnoprawne. W ramach propozycji układowych, Dłużnik planuje spłatę 60% należności głównej zobowiązania, przy jednoczesnym umorzeniu wszelkich odsetek oraz wszelkich kosztów postępowań powstałych do dnia wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego, a od dnia otwarcia postępowania układowego nie będą naliczane dalsze odsetki. Spłata zostanie dokonana w 12 kwartalnych ratach, nie później niż do 31 grudnia 2022 roku. W ramach propozycji układowych Dłużnik proponuje: 1) spłatę należności głównej w wysokości 60%, 2) umorzenie wszelkich odsetek oraz wszelkich kosztów postępowań powstałych do dnia wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego, a od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego nie naliczanie dalszych odsetek, 3) spłata należności głównej w wysokości 60% w równych ratach w okresie 3 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia zatwierdzającego układ sądowy z wierzycielami, w następujący sposób: a. pierwsza rata płatna w terminie trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia zatwierdzającego układ sądowy z wierzycielami, b. pozostałe raty płatne kwartalnie do całkowitego wykonania układu, najpóźniej do 31 grudnia 2022 roku. 4) spłata zobowiązań z zysku przedsiębiorstwa Dłużnika, jak również ze sprzedaży nieruchomości i ruchomości Dłużnika”. Poucza się o prawie wniesienia zażalenia w terminie w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia do Sądu Okręgowego w Poznaniu za pośrednictwem tutejszego Sądu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62792

Dodano: 2019-12-04 22:20:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Przemysław Forreiter F.H.U PAKT

2019-12-04 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 62793. Forreiter Przemysław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą F.H.U. „PAKT” Przemysław Forreiter w Rybniku. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GRp 9/19. [BMSiG-62350/2019] Sędzia komisarz informuje, że nadzorca sądowy w przyspieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec dłużnika Przemysława Forreitera prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą FHU „PAKT” Przemysław Forreiter, ul. Janiego 8D/6, 44-200 Rybnik (PESEL 72050509952, NIP 6422106824), prowadzonym pod sygnaturą XII GRp 9/19, w dniu 27 września 2019 r. złożył do akt postępowania spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych. Spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych wyłożone zostały w sekretariacie XII Wydział Sądu Rejonowego w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. W przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnik może zgłosić zastrzeżenia co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Wierzytelność, co do której dłużnik zgłosił zastrzeżenia, stanowi wierzytelność sporną. W takim przypadku Sędzia komisarz dokonuje odpowiednich zmian spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych. Nadzorca sądowy Waldemar Łukaszowicz MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62793

Dodano: 2019-12-04 22:21:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

WM MALTA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-12-04 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 62794. WM MALTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Dąbrowie Górniczej. KRS 0000160335. SĄD REJONOWY KATOWICE- -WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 kwietnia 2003 r., sygn. akt X GRs 2/19/5. [BMSiG-62359/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu sanacyjnym WM Malta Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Budowlanych 4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000160335, prowadzonym pod sygn. akt X GRs 2/19/5 ogłasza, że zarządca sporządził i złożył do akt sprawy w dniu 29 lipca 2019 roku spis wierzytelności. Spis można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, przy ul. Lompy 14, i w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, uczestnicy postępowania mogą złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem, o którym mowa w art. 86 ust. 2 pkt 9 Prawa restrukturyzacyjnego. Jeżeli dłużnik nie złożył oświadczenia może złożyć sprzeciw tylko w przypadku, gdy wykaże, że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego niezależnych. W wyżej wymienionym terminie, dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności. Spis wierzytelności został wyłożony w sekretariacie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, przy ul. Lompy 14, z dniem 26 września 2019 roku. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62794

Dodano: 2019-12-04 22:21:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Zakład  Ogólno­budowlany  "TACZBUD"  Henryk Taczyński

2019-12-04 Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu

Poz. 62795. Taczyński Henryk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany „TACZBUD” Henryk Taczyński w Skurgwach. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GRp 2/18. [BMSiG-62317/2019] Sędzia komisarz w przyśpieszonym postępowaniu układowym dłużnika Henryka Taczyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany „TACZBUD” Henryk Taczyński, Skurgwy 17, 86-318 Rogoźno (NIP 8760102147), sygn. akt V GRp 2/18, obwieszcza, że na mocy art 119 ust. 3 w związku z art. 120 ust. 1 p.r. stwierdził przyjęcie mocą uchwały zgromadzenia wierzycieli układ obejmujący następujące propozycje układowe: „- Grupa I - wierzyciele, których suma wierzytelności na dzień otwarcia postępowania przekracza 30.000,00 zł, a nie przekracza 1 000 0000,00 zł, Grupa II - wierzyciele, których suma wierzytelności na dzień otwarcia postępowania nie przekracza 30.000,00 zł, Grupa III - wierzyciele publicznoprawni, Grupa IV - wierzyciele, których suma wierzytelności na dzień otwarcia postępowania przekracza 1 000 0000,00 zł. W stosunku do wierzycieli zaliczonych do Grupy I, propozycje obejmują: 1. redukcję 60% wierzytelności głównej, 2. umorzenie należności ubocznych, w tym odsetek w całości, 3. karencja 6 miesięcy w spłacie rat układowych, licząc od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu, 4. spłata wierzycieli w ciągu 4 lat i 9 miesięcy w 19 kwartalnych ratach. W stosunku do wierzycieli Grupy II, propozycje obejmują: 1. redukcję 30% wierzytelności głównej, 2. umorzenie należności ubocznych, w tym odsetek w całości, 3. karencja 1 miesiąc, licząc od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu, 4. spłata wierzycieli w ciągu 9 miesięcy w 9 miesięcznych ratach. W stosunku do wierzycieli Grupy III, propozycje obejmują: 1. karencja 3 miesiące, licząc od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu, 2. spłata zadłużenia w miesięcznych ratach po 1 100 zł. W stosunku do wierzycieli zaliczonych do Grupy IV, propozycje obejmują: 1. umorzenie należności ubocznych, w tym odsetek w całości, 2. karencja 6 miesięcy w spłacie rat układowych, licząc od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu, 3. spłata wierzycieli w ciągu 7 lat w 28 kwartalnych ratach, z tym zastrzeżeniem że w ciągu 5 pierwszych lat spłata obejmowałaby nie więcej niż 40% należności głównej przypadającej w tym okresie.” oraz na podstawie art. 97 ust. 1 pr. rest. zatwierdził spis wierzytelności złożony przez nadzorcę sądowego w dniu 11 października 2019 r. z wyłączeniem wierzytelności umieszczonej pod pozycją 34 i 35 w II grupie wierzycieli. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 234/2019 (5873) z dnia 04 grudnia 2019 r. → Pozycja 62795

Dodano: 2019-12-04 22:23:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Binduła Natalia w upadłości likwidacyjnej

2019-11-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62824. Binduła Natalia. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 512/19 of, VI GUp 213/19 of/S. [BMSiG-62742/2019] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 21 listopada 2019 r., w sprawie o sygn. akt VI GU 512/19 of, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Natalii Binduła, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Redzie przy ul. Łąkowej 45/9, PESEL 88012216765; II. wezwać wierzycieli upadłej, aby zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć na sędziego komisarza Sędzię Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku - Aleksandrę Stefanowską; V. wyznaczyć na syndyka masy upadłości Martę Gabryelską- -Mogiełka - nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1317; VI. jako podstawę jurysdykcji Sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 2015 Nr 141). Obecnie postępowanie toczy się pod sygnaturą VI GUp 213/19 of/S. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. O wniesieniu zażalenia obwieszcza się w Rejestrze. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62824

Dodano: 2019-12-05 09:20:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Binduła Natalia w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62824. Binduła Natalia. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 512/19 of, VI GUp 213/19 of/S. [BMSiG-62742/2019] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 21 listopada 2019 r., w sprawie o sygn. akt VI GU 512/19 of, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Natalii Binduła, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Redzie przy ul. Łąkowej 45/9, PESEL 88012216765; II. wezwać wierzycieli upadłej, aby zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć na sędziego komisarza Sędzię Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku - Aleksandrę Stefanowską; V. wyznaczyć na syndyka masy upadłości Martę Gabryelską- -Mogiełka - nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1317; VI. jako podstawę jurysdykcji Sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 2015 Nr 141). Obecnie postępowanie toczy się pod sygnaturą VI GUp 213/19 of/S. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. O wniesieniu zażalenia obwieszcza się w Rejestrze. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62824

Dodano: 2019-12-05 09:21:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Chycka-Kowalczyk Dorota w upadłości likwidacyjnej

2019-11-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62825. Chycka-Kowalczyk Dorota. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1011/19, VIII GUp 627/19. [BMSiG-62667/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 28.11.2019 r., sygn. akt VIII GU 1011/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Doroty Chyckiej-Kowalczyk (PESEL 76040309467), zamieszkałej pod adresem: ul. Godawica 9, 32-310 Klucze, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Ewę Ostrowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Zagórskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 21; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 627/19. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62825

Dodano: 2019-12-05 09:21:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Chycka-Kowalczyk Dorota w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62825. Chycka-Kowalczyk Dorota. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1011/19, VIII GUp 627/19. [BMSiG-62667/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 28.11.2019 r., sygn. akt VIII GU 1011/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Doroty Chyckiej-Kowalczyk (PESEL 76040309467), zamieszkałej pod adresem: ul. Godawica 9, 32-310 Klucze, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Ewę Ostrowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Zagórskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 21; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 627/19. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62825

Dodano: 2019-12-05 09:21:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Ciesielska Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62826. Ciesielska Sylwia. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 144/19, XIV GUp 276/19. [BMSiG-62749/2019] Sygn. akt XIV GU 144/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 listopada 2019 roku ogłosił upadłość Sylwii Ciesielskiej, numer PESEL 78092108247, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Magdalenę Szymańską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Ryszarda Lesiuka. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 276/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62826

Dodano: 2019-12-05 09:22:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Ciesielska Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62826. Ciesielska Sylwia. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 144/19, XIV GUp 276/19. [BMSiG-62749/2019] Sygn. akt XIV GU 144/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 listopada 2019 roku ogłosił upadłość Sylwii Ciesielskiej, numer PESEL 78092108247, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Magdalenę Szymańską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Ryszarda Lesiuka. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 276/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62826

Dodano: 2019-12-05 09:22:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Ciesielski Radosław w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62827. Ciesielski Radosław. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 145/19, XIV GUp 277/19. [BMSiG-62753/2019] Sygn. akt XIV GU 145/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 listopada 2019 roku ogłosił upadłość Radosława Ciesielskiego, numer PESEL 73040707677 - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Magdalenę Szymańską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Ryszarda Lesiuka. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 277/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62827

Dodano: 2019-12-05 09:23:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Ciesielski Radosław w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62827. Ciesielski Radosław. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 145/19, XIV GUp 277/19. [BMSiG-62753/2019] Sygn. akt XIV GU 145/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 listopada 2019 roku ogłosił upadłość Radosława Ciesielskiego, numer PESEL 73040707677 - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Magdalenę Szymańską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Ryszarda Lesiuka. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 277/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62827

Dodano: 2019-12-05 09:23:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Danek-Mikrut Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-11-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62828. Danek-Mikrut Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 695/19, VIII GUp 628/19. [BMSiG-62662/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 28.11.2019 r., sygn. akt VIII GU 695/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Małgorzaty Danek-Mikrut (PESEL 55040114589), zamieszkałej pod adresem: ul. Mistrzejowicka 49/31, 31-651 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Ewę Ostrowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Mariusza Filipiaka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 712; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 628/19. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62828

Dodano: 2019-12-05 09:24:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Danek-Mikrut Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62828. Danek-Mikrut Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 695/19, VIII GUp 628/19. [BMSiG-62662/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 28.11.2019 r., sygn. akt VIII GU 695/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Małgorzaty Danek-Mikrut (PESEL 55040114589), zamieszkałej pod adresem: ul. Mistrzejowicka 49/31, 31-651 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Ewę Ostrowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Mariusza Filipiaka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 712; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 628/19. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62828

Dodano: 2019-12-05 09:24:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Dembowski Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2019-11-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62829. Dembowski Mirosław. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 145/19, V GUp 120/19. [BMSiG-62635/2019] Sąd Rejonowy w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie o sygn. akt V GU 145/19 ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku wobec dłużnika Mirosława Dembowskiego, PESEL 67121210271 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w miejscowości Legnica 59-220, ul. Wł. Łokietka 2/4. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi, powołując się na sygn. akt V GUp 120/19. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Legnicy Wioletty Stefanowskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Jaworskiego - nr licencji 474. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62829

Dodano: 2019-12-05 09:25:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Dembowski Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62829. Dembowski Mirosław. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 145/19, V GUp 120/19. [BMSiG-62635/2019] Sąd Rejonowy w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie o sygn. akt V GU 145/19 ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku wobec dłużnika Mirosława Dembowskiego, PESEL 67121210271 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w miejscowości Legnica 59-220, ul. Wł. Łokietka 2/4. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi, powołując się na sygn. akt V GUp 120/19. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Legnicy Wioletty Stefanowskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Jaworskiego - nr licencji 474. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62829

Dodano: 2019-12-05 09:25:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Dorsz Joanna w upadłości likwidacyjnej

2019-11-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62830. Dorsz Joanna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 795/19. [BMSiG-62832/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie sygn. akt XV GU 795/19 ogłosił upadłość dłużnika Joanny Dorsz, zamieszkałej w Nakle nad Notecią (numer PESEL 78112003929), jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Wojciecha Bylskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 927); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62830

Dodano: 2019-12-05 09:26:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Dorsz Joanna w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62830. Dorsz Joanna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 795/19. [BMSiG-62832/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie sygn. akt XV GU 795/19 ogłosił upadłość dłużnika Joanny Dorsz, zamieszkałej w Nakle nad Notecią (numer PESEL 78112003929), jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Wojciecha Bylskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 927); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62830

Dodano: 2019-12-05 09:26:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Fitzke Marzena w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62831. Fitzke Marzena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 701/19. [BMSiG-62616/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 18 listopada 2019 roku (sygn. akt XVIII GU 701/19): 1. ogłosił upadłość Marzeny Fitzke (PESEL 66072014480) zamieszkałej w Warszawie (kod pocztowy: 03-254) przy ul. Turmonckiej 14/25; 2. określił, że Marzena Fitzke jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwał wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego (numer licencji 735); 6. określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62831

Dodano: 2019-12-05 09:27:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Fitzke Marzena w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62831. Fitzke Marzena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 701/19. [BMSiG-62616/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 18 listopada 2019 roku (sygn. akt XVIII GU 701/19): 1. ogłosił upadłość Marzeny Fitzke (PESEL 66072014480) zamieszkałej w Warszawie (kod pocztowy: 03-254) przy ul. Turmonckiej 14/25; 2. określił, że Marzena Fitzke jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwał wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego (numer licencji 735); 6. określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62831

Dodano: 2019-12-05 09:27:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Fitzke Marzena w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62831. Fitzke Marzena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 701/19. [BMSiG-62616/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 18 listopada 2019 roku (sygn. akt XVIII GU 701/19): 1. ogłosił upadłość Marzeny Fitzke (PESEL 66072014480) zamieszkałej w Warszawie (kod pocztowy: 03-254) przy ul. Turmonckiej 14/25; 2. określił, że Marzena Fitzke jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwał wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego (numer licencji 735); 6. określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62831

Dodano: 2019-12-05 09:27:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Furmaniak Michał w upadłości likwidacyjnej

0000-00-00 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62832. Furmaniak Michał. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 259/18, XII GUp 321/19. [BMSiG-62659/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GU 259/18, ogłoszono upadłość dłużnika Michała Furmaniaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Żorach, o numerze PESEL 86102612859. Postępowanie obecnie toczy się pod sygnaturą akt XII GUp 321/19. Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności, na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy przy ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62832

Dodano: 2019-12-05 09:43:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Furmaniak Michał w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62832. Furmaniak Michał. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 259/18, XII GUp 321/19. [BMSiG-62659/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GU 259/18, ogłoszono upadłość dłużnika Michała Furmaniaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Żorach, o numerze PESEL 86102612859. Postępowanie obecnie toczy się pod sygnaturą akt XII GUp 321/19. Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności, na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy przy ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62832

Dodano: 2019-12-05 09:43:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Głowacka Beata w upadłości likwidacyjnej

2019-11-22 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62833. Głowacka Beata. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 477/19, VIII GUp 314/19. [BMSiG-62819/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 22 listopada 2019 r., sygn. akt VIII GU 477/19 - ogłosił upadłość Beaty Głowackiej, numer PESEL 71043013663, zamieszkałej we Wrocławiu - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Anny Ludwiczyńskiej i syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Nowaka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 215). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności, w dwóch egzemplarzach, na ręce sędziego komisarza, pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 314/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62833

Dodano: 2019-12-05 09:44:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Głowacka Beata w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62833. Głowacka Beata. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 477/19, VIII GUp 314/19. [BMSiG-62819/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 22 listopada 2019 r., sygn. akt VIII GU 477/19 - ogłosił upadłość Beaty Głowackiej, numer PESEL 71043013663, zamieszkałej we Wrocławiu - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Anny Ludwiczyńskiej i syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Nowaka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 215). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności, w dwóch egzemplarzach, na ręce sędziego komisarza, pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 314/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62833

Dodano: 2019-12-05 09:44:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Jaszek Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2019-11-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62834. Jaszek Jadwiga. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 204/19 of, VIII GUp 305/19 of. [BMSiG-62723/2019] Obwieszczenie Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 12 listopada 2019 r., sygn. akt VIII GU 204/19 of, ogłosił upadłość Jadwigi Jaszek, numer PESEL 89011810349, zamieszkałej w Żmigrodzie, ul. Wrocławska 40B, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie ASR Marty Trześniewskiej i syndyka masy upadłości w osobie Mariusza Jedynaka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 565). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r. - Dz. U. poz. 2344, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 305/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62834

Dodano: 2019-12-05 09:45:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Jaszek Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62834. Jaszek Jadwiga. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 204/19 of, VIII GUp 305/19 of. [BMSiG-62723/2019] Obwieszczenie Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 12 listopada 2019 r., sygn. akt VIII GU 204/19 of, ogłosił upadłość Jadwigi Jaszek, numer PESEL 89011810349, zamieszkałej w Żmigrodzie, ul. Wrocławska 40B, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie ASR Marty Trześniewskiej i syndyka masy upadłości w osobie Mariusza Jedynaka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 565). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r. - Dz. U. poz. 2344, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 305/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62834

Dodano: 2019-12-05 09:45:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Komsta Iwona w upadłości likwidacyjnej

2019-11-22 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62835. Komsta Iwona. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 492/19 „of”. [BMSiG-62699/2019] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 listopada 2019 r. ogłosił upadłość Iwony Komsty, zamieszkałej w Lublinie, ul. Kleeberga 16/130, 20-243 Lublin, PESEL 68082003047, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GU 492/19 „of”). Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Iwony Komsty w rozumieniu art. 382 ust. 1 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i uznał postępowanie upadłościowe Iwony Komsty za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ust. 2 i 3 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd wzywa wierzycieli upadłej Iwony Komsty, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej Iwony Komsty, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, Dariusza Segita oraz syndyka w osobie Bartosza Kamińskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1241. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62835

Dodano: 2019-12-05 09:46:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Komsta Iwona w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62835. Komsta Iwona. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 492/19 „of”. [BMSiG-62699/2019] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 listopada 2019 r. ogłosił upadłość Iwony Komsty, zamieszkałej w Lublinie, ul. Kleeberga 16/130, 20-243 Lublin, PESEL 68082003047, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GU 492/19 „of”). Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Iwony Komsty w rozumieniu art. 382 ust. 1 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i uznał postępowanie upadłościowe Iwony Komsty za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ust. 2 i 3 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd wzywa wierzycieli upadłej Iwony Komsty, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej Iwony Komsty, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, Dariusza Segita oraz syndyka w osobie Bartosza Kamińskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1241. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62835

Dodano: 2019-12-05 09:46:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Kopciak Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-11-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62836. Kopciak Krzysztof. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 395/19, VI GUp 215/19 of/F. [BMSiG-62633/2019] Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, VI Wydział Gospodarczy w Gdańsku, z dnia 25.11.2019 r., sygn. akt VI GU 395/19, została ogłoszona upadłość Krzysztofa Kopciaka, zam.: 84-100 Puck, Sławutówko 5/4, PESEL 84013019550, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmująca likwidację majątku dłużnika. Syndykiem masy upadłości został powołany Krzysztof Popiel (siedziba biura: Gdańsk, ul. Wilka Krzyżanowskiego 11/3, tel. 58-341-36-36), a Sędzią Komisarzem Sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Ireneusz Fojuth. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili do masy upadłości swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, VI Wydział Gospodarczy w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, wskazując sygn. akt VI GUp 215/19 of/F. Jednocześnie wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, o ile nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazano art. 4 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie ma charakter główny Wierzycielowi na podstawie art. 54a Prawa upadłościowego w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie Sądu o ogłoszeniu upadłości w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62836

Dodano: 2019-12-05 09:47:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Kopciak Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62836. Kopciak Krzysztof. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 395/19, VI GUp 215/19 of/F. [BMSiG-62633/2019] Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, VI Wydział Gospodarczy w Gdańsku, z dnia 25.11.2019 r., sygn. akt VI GU 395/19, została ogłoszona upadłość Krzysztofa Kopciaka, zam.: 84-100 Puck, Sławutówko 5/4, PESEL 84013019550, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmująca likwidację majątku dłużnika. Syndykiem masy upadłości został powołany Krzysztof Popiel (siedziba biura: Gdańsk, ul. Wilka Krzyżanowskiego 11/3, tel. 58-341-36-36), a Sędzią Komisarzem Sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Ireneusz Fojuth. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili do masy upadłości swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, VI Wydział Gospodarczy w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, wskazując sygn. akt VI GUp 215/19 of/F. Jednocześnie wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, o ile nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazano art. 4 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie ma charakter główny Wierzycielowi na podstawie art. 54a Prawa upadłościowego w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie Sądu o ogłoszeniu upadłości w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62836

Dodano: 2019-12-05 09:47:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Kowalicka Dorota w upadłości likwidacyjnej

2019-11-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62837. Kowalicka Dorota. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 265/19 of, VI GUp 182/19. [BMSiG-62619/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 6 listopada 2019 r., sygn. akt VI GU 265/19 of, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Doroty Kowalickiej, PESEL 73111812565. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Zgłoszenia wierzytelności należy przesłać w dwóch egzemplarzach na adres Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała - z podaniem sygnatury sprawy VI GUp 182/19. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Mirosławy Huczek oraz syndyka w osobie Krzysztofa Kubicy. Ponadto Sąd stwierdza, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62837

Dodano: 2019-12-05 09:48:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Kowalicka Dorota w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62837. Kowalicka Dorota. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 265/19 of, VI GUp 182/19. [BMSiG-62619/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 6 listopada 2019 r., sygn. akt VI GU 265/19 of, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Doroty Kowalickiej, PESEL 73111812565. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Zgłoszenia wierzytelności należy przesłać w dwóch egzemplarzach na adres Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała - z podaniem sygnatury sprawy VI GUp 182/19. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Mirosławy Huczek oraz syndyka w osobie Krzysztofa Kubicy. Ponadto Sąd stwierdza, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62837

Dodano: 2019-12-05 09:48:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Lądowska Marta w upadłości likwidacyjnej

2019-11-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62838. Lądowska Marta. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 317/19, V GUp 173/19. [BMSiG-62632/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt V GU 317/19, postanowieniem z dnia 6 listopada 2019 roku ogłosił upadłość Marty Lądowskiej (PESEL 90022405349), zamieszkałej przy ul. Grunwaldzka 63A/19, 09-100 Płońsk, obejmującą likwidację jej majątku jako osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 173/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Małgorzaty Kowalskiej oraz syndyka w osobie Krzysztofa Piotrowskiego (nr licencji 943). Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). Otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62838

Dodano: 2019-12-05 09:49:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Lądowska Marta w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62838. Lądowska Marta. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 317/19, V GUp 173/19. [BMSiG-62632/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt V GU 317/19, postanowieniem z dnia 6 listopada 2019 roku ogłosił upadłość Marty Lądowskiej (PESEL 90022405349), zamieszkałej przy ul. Grunwaldzka 63A/19, 09-100 Płońsk, obejmującą likwidację jej majątku jako osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 173/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Małgorzaty Kowalskiej oraz syndyka w osobie Krzysztofa Piotrowskiego (nr licencji 943). Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). Otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62838

Dodano: 2019-12-05 09:49:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Markowski Sławomir w upadłości likwidacyjnej

2019-11-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62839. Markowski Sławomir. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 275/19, V GUp 175/19. [BMSiG-62641/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt V GU 275/19, postanowieniem z dnia 7 listopada 2019 roku ogłosił upadłość Sławomira Markowskiego, (PESEL 62093004756), zamieszkałego: ul. Świerkowa 19, 06-516 Szydłowo, obejmującą likwidację jego majątku jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 175/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Jacka Kęckiewicza oraz na syndyka Krzysztofa Piotrowskiego (nr licencji 943). Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). Otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62839

Dodano: 2019-12-05 09:50:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Markowski Sławomir w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62839. Markowski Sławomir. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 275/19, V GUp 175/19. [BMSiG-62641/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt V GU 275/19, postanowieniem z dnia 7 listopada 2019 roku ogłosił upadłość Sławomira Markowskiego, (PESEL 62093004756), zamieszkałego: ul. Świerkowa 19, 06-516 Szydłowo, obejmującą likwidację jego majątku jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 175/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Jacka Kęckiewicza oraz na syndyka Krzysztofa Piotrowskiego (nr licencji 943). Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). Otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62839

Dodano: 2019-12-05 09:50:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Mentel Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-11-22 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62840. Mentel Katarzyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 783/19, VIII GUp 617/19. [BMSiG-62665/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 22.11.2019 r., sygn. akt VIII GU 783/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość Katarzyny Mentel (PESEL 84010603600), zamieszkałej na osiedlu Hutniczym nr 1 m. 81B w Krakowie (kod 31-917), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Aleksandrę Machowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Iwony Filipak, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 913; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 617/19. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62840

Dodano: 2019-12-05 09:51:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Mentel Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62840. Mentel Katarzyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 783/19, VIII GUp 617/19. [BMSiG-62665/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 22.11.2019 r., sygn. akt VIII GU 783/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość Katarzyny Mentel (PESEL 84010603600), zamieszkałej na osiedlu Hutniczym nr 1 m. 81B w Krakowie (kod 31-917), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Aleksandrę Machowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Iwony Filipak, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 913; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 617/19. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62840

Dodano: 2019-12-05 09:51:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Pawlaczyk Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-11-22 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62842. Pawlaczyk Maria. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 312/19”of”, V GUp 127/19. [BMSiG-62602/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22.11.2019 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 312/19”of” ogłosił upadłość dłużnika Marii Pawlaczyk, PESEL 57101107369, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jadwigę Dobrowolską oraz syndyka w osobie Grażyny Mituty, nr licencji 259. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r. - Dz. U. poz. 2344, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56A, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 127/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62842

Dodano: 2019-12-05 09:55:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Pawlaczyk Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62842. Pawlaczyk Maria. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 312/19”of”, V GUp 127/19. [BMSiG-62602/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22.11.2019 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 312/19”of” ogłosił upadłość dłużnika Marii Pawlaczyk, PESEL 57101107369, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jadwigę Dobrowolską oraz syndyka w osobie Grażyny Mituty, nr licencji 259. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r. - Dz. U. poz. 2344, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56A, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 127/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62842

Dodano: 2019-12-05 09:55:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Peplińska Sabina w upadłości likwidacyjnej

2019-11-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62843. Peplińska Sabina. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 258/19 „of”, VII GUp 179/19 „of”. [BMSiG-62705/2019] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 25 listopada 2019 r. - sygn. akt VII GU 258/19 „of” - postanowił: 1. ogłosić upadłość Sabiny Peplińskiej, PESEL 48100407260, zamieszkałej w Koszalinie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3/3, 75-950 Koszalin; 2. określić, że upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 5. wyznaczyć SSR Pawła Dziadczyka na sędziego komisarza; 6. wyznaczyć Romana Sierackiego - licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 315 - na syndyka; 7. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 8. prowadzić postępowanie pod sygn. akt VII GUp 179/19 „of”; 9. wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Od dnia obwieszczenia postanowienia wierzyciel może zgłosić wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie odpisu postanowienia z uzasadnieniem. Na postanowienie służy zażalenie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Sąd uzasadnia postanowienie tylko na żądanie strony. Wniosek o uzasadnienie podlega opłacie. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62843

Dodano: 2019-12-05 09:56:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Peplińska Sabina w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62843. Peplińska Sabina. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 258/19 „of”, VII GUp 179/19 „of”. [BMSiG-62705/2019] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 25 listopada 2019 r. - sygn. akt VII GU 258/19 „of” - postanowił: 1. ogłosić upadłość Sabiny Peplińskiej, PESEL 48100407260, zamieszkałej w Koszalinie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3/3, 75-950 Koszalin; 2. określić, że upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 5. wyznaczyć SSR Pawła Dziadczyka na sędziego komisarza; 6. wyznaczyć Romana Sierackiego - licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 315 - na syndyka; 7. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 8. prowadzić postępowanie pod sygn. akt VII GUp 179/19 „of”; 9. wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Od dnia obwieszczenia postanowienia wierzyciel może zgłosić wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie odpisu postanowienia z uzasadnieniem. Na postanowienie służy zażalenie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Sąd uzasadnia postanowienie tylko na żądanie strony. Wniosek o uzasadnienie podlega opłacie. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62843

Dodano: 2019-12-05 09:56:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Różowicz Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-11-22 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62844. Różowicz Anna. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 304/19”of”, V GUp 128/19. [BMSiG-62610/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22.11.2019 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 304/19”of” ogłosił upadłość dłużnika Anny Różowicz, PESEL 85081617181, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jadwigę Dobrowolską oraz syndyka w osobie Grzegorza Wichrowskiego, nr licencji 936. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r. - Dz. U. poz. 2344, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56A, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 128/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62844

Dodano: 2019-12-05 10:12:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Różowicz Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62844. Różowicz Anna. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 304/19”of”, V GUp 128/19. [BMSiG-62610/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22.11.2019 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 304/19”of” ogłosił upadłość dłużnika Anny Różowicz, PESEL 85081617181, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jadwigę Dobrowolską oraz syndyka w osobie Grzegorza Wichrowskiego, nr licencji 936. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r. - Dz. U. poz. 2344, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56A, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 128/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62844

Dodano: 2019-12-05 10:12:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Sobczak Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-11-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62845. Sobczak Andrzej. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 239/19 „of”, V GUp 120/19. [BMSiG-62595/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21.11.2019 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 239/19 „of” ogłosił upadłość dłużnika Andrzeja Sobczaka, PESEL 57092916713 - nieprowadzącego działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Jana Mateckiego oraz syndyka w osobie Joanny Byczyk - nr licencji 895. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r. - Dz. U. poz. 2344, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach, z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 120/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62845

Dodano: 2019-12-05 10:13:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Sobczak Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62845. Sobczak Andrzej. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 239/19 „of”, V GUp 120/19. [BMSiG-62595/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21.11.2019 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 239/19 „of” ogłosił upadłość dłużnika Andrzeja Sobczaka, PESEL 57092916713 - nieprowadzącego działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Jana Mateckiego oraz syndyka w osobie Joanny Byczyk - nr licencji 895. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r. - Dz. U. poz. 2344, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach, z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 120/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62845

Dodano: 2019-12-05 10:13:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Miara Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-11-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62846. Miara Ewa. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 132/19, V GUp 118/19. [BMSiG-62625/2019] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, z dnia 28 listopada 2019 roku, sygn. akt V GU 132/19, ogłoszono upadłość Ewy Miary, PESEL 50072202624, zamieszkałej w Złotoryi (59-500), ul. Słowackiego 9C/2, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku i wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Edyty Zaczkowskiej oraz Syndyka masy upadłości w osobie Sebastiana Domańskiego, numer licencji 355. Z uwagi na powyższe wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie 1 miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z podaniem obecnej sygnatury akt V GUp 118/19. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 1 miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności winny spełniać wymogi formalne określone w przepisach ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62846

Dodano: 2019-12-05 10:14:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Miara Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62846. Miara Ewa. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 132/19, V GUp 118/19. [BMSiG-62625/2019] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, z dnia 28 listopada 2019 roku, sygn. akt V GU 132/19, ogłoszono upadłość Ewy Miary, PESEL 50072202624, zamieszkałej w Złotoryi (59-500), ul. Słowackiego 9C/2, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku i wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Edyty Zaczkowskiej oraz Syndyka masy upadłości w osobie Sebastiana Domańskiego, numer licencji 355. Z uwagi na powyższe wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie 1 miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z podaniem obecnej sygnatury akt V GUp 118/19. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 1 miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności winny spełniać wymogi formalne określone w przepisach ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62846

Dodano: 2019-12-05 10:14:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Stachowiak Mariusz w upadłości likwidacyjnej

0000-00-00 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62847. Stachowiak Mariusz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 684/18, XII GUp 320/19. [BMSiG-62624/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GU 684/18 ogłoszono upadłość dłużnika Mariusza Stachowiaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Zabrzu, o numerze PESEL 72030916811. Postępowanie obecnie toczy się pod sygnaturą akt XII GUp 320/19. Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności, na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, przy ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62847

Dodano: 2019-12-05 13:17:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Stachowiak Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62847. Stachowiak Mariusz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 684/18, XII GUp 320/19. [BMSiG-62624/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GU 684/18 ogłoszono upadłość dłużnika Mariusza Stachowiaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Zabrzu, o numerze PESEL 72030916811. Postępowanie obecnie toczy się pod sygnaturą akt XII GUp 320/19. Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności, na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, przy ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62847

Dodano: 2019-12-05 13:17:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Staniak Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-11-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62848. Staniak Elżbieta. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 241/19, V GUp 180/19. [BMSiG-62637/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt V GU 241/19, postanowieniem z dnia 13 listopada 2019 roku ogłosił upadłość Elżbiety Staniak (PESEL 58082607167), zamieszkałej przy ul. Mireckiego 87 m. 15, 96-300 Żyrardów, obejmującą likwidację jej majątku, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza, pod adresem: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 180/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Jacka Kęckiewicza oraz syndyka w osobie Krzysztofa Piotrowskiego (nr licencji 943). Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). Otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62848

Dodano: 2019-12-05 13:18:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Staniak Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62848. Staniak Elżbieta. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 241/19, V GUp 180/19. [BMSiG-62637/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt V GU 241/19, postanowieniem z dnia 13 listopada 2019 roku ogłosił upadłość Elżbiety Staniak (PESEL 58082607167), zamieszkałej przy ul. Mireckiego 87 m. 15, 96-300 Żyrardów, obejmującą likwidację jej majątku, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza, pod adresem: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 180/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Jacka Kęckiewicza oraz syndyka w osobie Krzysztofa Piotrowskiego (nr licencji 943). Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). Otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62848

Dodano: 2019-12-05 13:18:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Staniszewska Olga w upadłości likwidacyjnej

2019-11-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62849. Staniszewska Olga. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 873/19, XIX GUp 1351/19. [BMSiG-62712/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie o sygn. akt XIX GU 873/19 ogłosił upadłość Olgi Staniszewskiej, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Malawskiego 3 lok. 139 (kod pocztowy 02-641), numer PESEL 87041703044, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Danuty Błachnio (nr licencji 693). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt XIX GUp 1351/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62849

Dodano: 2019-12-05 13:19:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Staniszewska Olga w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62849. Staniszewska Olga. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 873/19, XIX GUp 1351/19. [BMSiG-62712/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie o sygn. akt XIX GU 873/19 ogłosił upadłość Olgi Staniszewskiej, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Malawskiego 3 lok. 139 (kod pocztowy 02-641), numer PESEL 87041703044, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Danuty Błachnio (nr licencji 693). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt XIX GUp 1351/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62849

Dodano: 2019-12-05 13:19:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Stasiak Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-11-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62850. Stasiak Danuta. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 151/19, XIV GUp 286/19. [BMSiG-62813/2019] Sygn. akt XIV GU 151/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 listopada 2019 roku ogłosił upadłość Danuty Stasiak, numer PESEL 48122603260, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Izabelę Ścieszko-Twardowską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Ewę Frontczak. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 286/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62850

Dodano: 2019-12-05 13:20:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Stasiak Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62850. Stasiak Danuta. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 151/19, XIV GUp 286/19. [BMSiG-62813/2019] Sygn. akt XIV GU 151/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 listopada 2019 roku ogłosił upadłość Danuty Stasiak, numer PESEL 48122603260, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Izabelę Ścieszko-Twardowską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Ewę Frontczak. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 286/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62850

Dodano: 2019-12-05 13:20:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Szczepaniak Mateusz w upadłości likwidacyjnej

2019-11-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62851. Szczepaniak Mateusz. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 302/19 „of”, V GUp 130/19. [BMSiG-62614/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27.11.2019 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 302/19 „of” ogłosił upadłość dłużnika Mateusza Szczepaniaka, PESEL 89073007853 - nieprowadzącego działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR - Jadwigę Dobrowolską oraz syndyka w osobie Michała Kurca - nr licencji 982. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r. - Dz. U. poz. 2344, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. (Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach, z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 130/19). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62851

Dodano: 2019-12-05 13:21:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Szczepaniak Mateusz w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62851. Szczepaniak Mateusz. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 302/19 „of”, V GUp 130/19. [BMSiG-62614/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27.11.2019 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 302/19 „of” ogłosił upadłość dłużnika Mateusza Szczepaniaka, PESEL 89073007853 - nieprowadzącego działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR - Jadwigę Dobrowolską oraz syndyka w osobie Michała Kurca - nr licencji 982. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r. - Dz. U. poz. 2344, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. (Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach, z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 130/19). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62851

Dodano: 2019-12-05 13:21:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Zaremba Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2019-11-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62852. Zaremba Magdalena. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 130/19, V GUp 117/19. [BMSiG-62627/2019] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, z dnia 28 listopada 2019 roku, sygn. akt V GU 130/19 - ogłoszono upadłość Magdaleny Zaremby, PESEL 75040609423, zamieszkałej w Lubinie (59-300), ul. Sosnowa 8 - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku i wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Edyty Zaczkowskiej oraz Syndyka masy upadłości w osobie Sebastiana Domańskiego, numer licencji 355. Z uwagi na powyższe wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie 1 miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z podaniem obecnej sygnatury akt V GUp 117/19. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 1 miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności winny spełniać wymogi formalne określone w przepisach ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62852

Dodano: 2019-12-05 13:22:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Zaremba Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62852. Zaremba Magdalena. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 130/19, V GUp 117/19. [BMSiG-62627/2019] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, z dnia 28 listopada 2019 roku, sygn. akt V GU 130/19 - ogłoszono upadłość Magdaleny Zaremby, PESEL 75040609423, zamieszkałej w Lubinie (59-300), ul. Sosnowa 8 - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku i wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Edyty Zaczkowskiej oraz Syndyka masy upadłości w osobie Sebastiana Domańskiego, numer licencji 355. Z uwagi na powyższe wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie 1 miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z podaniem obecnej sygnatury akt V GUp 117/19. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 1 miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności winny spełniać wymogi formalne określone w przepisach ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62852

Dodano: 2019-12-05 13:22:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Huta Szkła ZAWIERCIE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62853. „HUTA SZKŁA ZAWIERCIE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Zawierciu. KRS 0000326925. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 marca 2009 r., sygn. akt VIII GUp 8/16/Ap-4L. [BMSiG-62786/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Huty Szkła „Zawiercie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zawierciu obejmującym likwidację majątku, sygn. akt VIII GUp 8/16/Ap-4L, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu w dniu 23 października 2019 roku Sędziemu komisarzowi, pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w czytelni Sądu Rejonowego w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, przy ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu listy, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62853

Dodano: 2019-12-05 13:24:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

K&W Meyer Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62854. „K & W MEYER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Wilkowie. KRS 0000187182. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 stycznia 2004 r., sygn. akt V GUp 1/17. [BMSiG-62775/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym „K & W MEYER” Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Wilkowie (KRS 0000187182), sygn. akt V GUp 1/17, ogłasza, że sporządzona została przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 11 lipca 2019 r. lista wierzytelności, którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, przy ul. Złotoryjskiej 19 w Legnicy. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62854

Dodano: 2019-12-05 13:24:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Praktyka lekarska, SILESIA TECH Magdalena Adamczyk-Frystacka w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62855. Adamczyk-Frystacka Magdalena prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Praktyka Lekarska SILESIA TECH Magdalena Adamczyk-Frystacka w Olkuszu. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 183/19. [BMSiG-62765/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Magdaleny Adamczyk-Frystackiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą - Praktyka Lekarska, SILESIA TECH Magdalena Adamczyk-Frystacka w Olkuszu (PESEL 78111700766), sygn. akt VIII GUp 183/19, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności datowaną na 20.09.2019 r., oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B”, pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62855

Dodano: 2019-12-05 13:24:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Adamczyk Jacek w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62856. Adamczyk Jacek. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 125/19. [BMSiG-62621/2019] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Jacka Adamczyka, PESEL 85011911134, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 125/19, została złożona lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Referatu Upadłości VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5. W terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62856

Dodano: 2019-12-05 13:25:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

ADMT S.A. w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62857. ADMT SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Boguszach. KRS 0000550511. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 kwietnia 2015 r., sygn. akt VIII GUp 29/18. [BMSiG-62834/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk 19.07.2019 r. przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 6 (dot. Zw 120) w postępowaniu upadłościowym ADMT SA w Boguszach w upadłości, KRS 0000550511, sygn. akt VIII GUp 29/18. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62857

Dodano: 2019-12-05 13:25:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Barbarewicz Marta w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62858. Barbarewicz Marta. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 88/18 of. [BMSiG-62638/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Marty Barbarewicz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VI GUp 88/18 of, sporządzona została przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 19 listopada 2019 r. trzecia uzupełniająca lista wierzytelności. Listę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie VI Wydziału Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” wnieść sprzeciw zgodnie z art. 256 i 257 w zw. z art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62858

Dodano: 2019-12-05 13:25:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

BELINWEST PLUS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62859. BELINWEST PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000363155. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 sierpnia 2010 r., sygn. akt XIX GUp 454/19. [BMSiG-62700/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Belinwest Plus sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie (sygn. akt XIX GUp 454/19; poprzednio - X GUp 468/18) została sporządzona drugą uzupełniająca lista wierzytelności. Lista wierzytelności została przekazana Sędzi komisarz w dniu 24 października 2019 roku. Listę wierzytelności w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, może przeglądać każdy zainteresowany. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędzi komisarz sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62859

Dodano: 2019-12-05 13:26:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Borowkow Marzena w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62860. Borowkow Marzena. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 50/19. [BMSiG-62650/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Marzeny Borowkow - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 73091913803) - sygn. akt V GUp 50/19, Syndyk w dniu 31.10.2019 r. złożył pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Tumska 4b. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62860

Dodano: 2019-12-05 13:26:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Buchert Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62861. Buchert Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1053/19. [BMSiG-62642/2019] Sygn. akt XIX GUp 1053/19 Obwieszcza się, że w dniu 31 października 2019 roku syndyk złożył Sędziemu komisarzowi pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Buchert, zamieszkałej: Józefosław 05-500, ul. Słoneczny Sad 9, PESEL 76112000922, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, Warszawa ul. Czerniakowska 100A. Poucza się o prawie wniesienia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62861

Dodano: 2019-12-05 13:27:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Chmiel Bolesław w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62862. Chmiel Bolesław. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 269/19. [BMSiG-62804/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Bolesława Chmiela, nieprowadzącego działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 269/19 sporządzone zostało przez syndyka i przekazane dnia 13 listopada 2019 r. uzupełnienie listy wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać uzupełnienie listę wierzytelności w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62862

Dodano: 2019-12-05 13:27:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Czapka Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62863. Czapka Krzysztof. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 226/19. [BMSiG-62801/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Czapki - nieprowadzącego działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 226/19 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniach 29 sierpnia 2019 r. i 4 października 2019 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62863

Dodano: 2019-12-05 13:27:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Czostkiewicz Patryk w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62864. Czostkiewicz Patryk. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 60/19. [BMSiG-62644/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Patryka Czostkiewicza, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 93100101379), sygn. akt V GUp 60/19, Syndyk w dniu 25.10.2019 r. złożył drugą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Tumska 4b. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składała oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62864

Dodano: 2019-12-05 13:27:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Dąbrowska Jolanta Zofia w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62865. Dąbrowska Jolanta. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 45/19”of”. [BMSiG-62727/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Jolanty Dąbrowskiej (sygn. akt IX GUp 45/19”of”), została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi przez syndyka w dniu 4 listopada 2019 r. lista uzupełniająca wierzytelności nr 1. Listę wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia - wnieść przeciwko niej sprzeciw - przez wierzyciela co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, upadły o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62865

Dodano: 2019-12-05 13:28:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Dworczak Czesław w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62866. Dworczak Czesław. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 62/19 „of”. [BMSiG-62598/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Czesława Dworczak, PESEL 47072001193, nieprowadzącego działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 62/19 „of” syndyk masy upadłości złożył dnia 8 listopada 2019 roku listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 2, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62866

Dodano: 2019-12-05 13:28:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Dziuba Zdzisław w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62867. Dziuba Zdzisław. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 22/19. [BMSiG-62796/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Zdzisława Dziuby, PESEL 54011801314, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt (VIII GUp 22/19), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B”, pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62867

Dodano: 2019-12-05 13:28:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Gurgul Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62868. Gurgul Andrzej. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 580/18. [BMSiG-62806/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Andrzeja Gurgula, PESEL 69112606878 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 580/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz dwie uzupełniające listy wierzytelności, oraz że listy te można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B”, pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności oraz dwóch uzupełniających list wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności oraz dwóch uzupełniających list wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62868

Dodano: 2019-12-05 13:28:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Jadczak Rafał w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62869. Jadczak Rafał. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 138/18. [BMSiG-62831/2019] Rafał Jadczak, sygn. akt XIV GUp 138/18 Sędzia komisarz zawiadamia, że syndyk masy upadłości Rafała Jadczaka, PESEL 71010505032, złożył sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37 pokój 112. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciele oraz upadły mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 138/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62869

Dodano: 2019-12-05 13:29:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

JARECKI S.A. w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62870. JARECKI SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Limanowej. KRS 0000527481. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 października 2014 r., sygn. akt VIII GUp 422/18. [BMSiG-62673/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec JARECKI S.A. w Limanowej, KRS 0000527481, sygn. akt VIII GUp 422/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (Zw 2, 3, 4, 9, 11, 6, 12, 10, 13, 14), oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62870

Dodano: 2019-12-05 13:29:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Jędruch Aneta w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62871. Jędruch Aneta. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 465/18. [BMSiG-62779/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Anety Jędruch, PESEL 84051612964, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 465/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62871

Dodano: 2019-12-05 13:29:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Kańska Bożena w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62872. Kańska Bożena. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 144/19. [BMSiG-62656/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 144/19. Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Bożeny Kańskiej, PESEL 71040911803 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Pułtusku (sygn. akt VIII GUp 144/19), syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w dniu 13.11.2019 r. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ul. A. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności (art. 4912 ust. 1 p.u. w związku z art. 256 p.u.). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62872

Dodano: 2019-12-05 13:29:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Kosztyła Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62873. Kosztyła Mirosław. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 95/18. [BMSiG-62767/2019] Sędzia komisarz w postępowania upadłościowym Mirosława Kosztyła, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: ul. Wołowska 32/1, 59-330 Ścinawa, sygnatura akt V GUp 95/18, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania innej wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; w tym samym terminie sprzeciw może złożyć upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, zaś jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych (art. 255 do 258 Pu). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62873

Dodano: 2019-12-05 13:30:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Kotwicki Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62874. Kotwicki Tomasz. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 230/19 of. [BMSiG-62623/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Tomasza Kotwickiego, numer PESEL 57020803210, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 230/19 of), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności (poz. 1-3, ZW 1-3), przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi 12 listopada 2019 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62874

Dodano: 2019-12-05 13:30:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Kozieł Regina w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62875. Kozieł Regina. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 68/19 of. [BMSiG-62718/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt V GUp 68/19 of, dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Reginy Kozieł, identyfikującej się numerem PESEL 66110309260, syndyk w dniu 7 listopada 2019 r. przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62875

Dodano: 2019-12-05 13:30:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Kutnowskie Zakłady Drobiarskie EXDROB S.A. w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62876. KUTNOWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE „EXDROB” - SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KUTNIE W UPADŁOŚCI w Kutnie. KRS 0000079140. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 stycznia 2002 r., sygn. akt XIV GUp 12/19. [BMSiG-62722/2019] Sygn. akt XIV GUp 12/19 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że w dniu 14 listopada 2019 r. została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Kutnowskich Zakładów Drobiarskich „EXDROB” Spółki Akcyjnej w upadłości z siedzibą w Kutnie (KRS 79140). Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 112, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy może złożyć sprzeciw do sędziego komisarza, zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.), na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 12/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62876

Dodano: 2019-12-05 13:31:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Płodzień Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62877. Płodzień Grażyna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 387/18. [BMSiG-62710/2019] Sędzia komisarz ogłasza, że sporządzona została i przekazana Sędziemu komisarzowi I uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt V GUp 387/18, Grażyny Płodzień, zam.: Chmielnik (PESEL 70050308908), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany, w trybie art. 255 ust. 2 pr. up., może przeglądać listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4, natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62877

Dodano: 2019-12-05 13:31:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Maurek Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62878. Maurek Maria. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 25/19. [BMSiG-62825/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marii Maurek, numer PESEL 46011016441, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, informuje, że w dniu 25 listopada 2019 r. syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności obejmującą wierzytelności zgłoszone w postępowaniu o sygn. akt V GUp 25/19. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, mieszczącego się przy ul. Bankowa 18, 58-500 Jelenia Góra. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, każdy z wierzycieli umieszczonych na liście wierzytelności może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje również upadłemu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62878

Dodano: 2019-12-05 13:31:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Misa Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62879. Misa Jolanta. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 66/19. [BMSiG-62605/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jolanty Misy, PESEL 66032204609, zamieszkałej w Chocianowie (59- 140), ul. Kościuszki 13/6, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, V GUp 66/19, zawiadamia, że Syndyk masy upadłości sporządził i w dniu 8.11.2019 roku złożył do akt postępowania listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w Sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Legnicy, ul. Złotoryjska 19. Każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniem. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym określonym w ustawie Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62879

Dodano: 2019-12-05 13:31:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Misa Wiesław w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62880. Misa Wiesław. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 66/19. [BMSiG-62608/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Wiesława Misy, PESEL 64011807470, zamieszkałego w Chocianowie (59- 140), ul. Kościuszki 13/6, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, V GUp 66/19, zawiadamia, że Syndyk masy upadłości sporządził i w dniu 8.11.2019 roku złożył do akt postępowania listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w Sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Legnicy, ul. Złotoryjska 19. Każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniem. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym określonym w ustawie Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62880

Dodano: 2019-12-05 13:31:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Morawska Urszula w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62881. Morawska Urszula. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 105/19. [BMSiG-62622/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Urszuli Morawskiej w upadłości (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), sygn. akt XVIII GUp 105/19, ogłasza, że w dniu 16 września 2019 r. syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi III uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Syndyk Janusz Woźnicki MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62881

Dodano: 2019-12-05 13:32:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Osman-Rokicka Dorota w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62882. Osman-Rokicka Dorota. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 273/18. [BMSiG-62800/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Doroty Osman-Rokickiej, PESEL 57052003604, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt (VIII GUp 273/18), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz uzupełniającą listę wierzytelności, oraz że listy te można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B”, pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności oraz uzupełniającej listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności oraz uzupełniającej listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62882

Dodano: 2019-12-05 13:32:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Pawlak Jolanta i Pawlak Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62883. Pawlak Jolanta i Pawlak Grzegorz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 165/19. [BMSiG-62708/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jolanty Pawlak, Grzegorza Pawlaka - nieprowadzących działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 165/19 sporządzona została przez syndyka i przekazana dnia 16 października 2019 r. lista wierzytelności Grzegorza Pawlaka, nieprowadzącego działalności gospodarczej; natomiast 30 października 2019 r. lista wierzytelności Jolanty Pawlak, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany może przeglądać listy wierzytelności w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62883

Dodano: 2019-12-05 13:32:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Pawłowicz Marcin w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62884. Pawłowicz Marcin. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 62/19 „of”. [BMSiG-62728/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Marcina Pawłowicza, sygn. akt VII GUp 62/19 „of”, ogłasza, że syndyk w dniu 12 listopada 2019 r. (data stempla pocztowego) złożył listę wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie VII Wydziału Gospodarczego przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw, co do: 1. uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2. odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskiem lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62884

Dodano: 2019-12-05 13:34:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Sakowicz Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62885. Sakowicz Mirosław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 666/19. [BMSiG-62734/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Mirosława Sakowicza, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XIX GUp 666/19), została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 2 grudnia 2019 r. pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można wnieść przeciwko niej sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszonego na liście wierzytelności; - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; - upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62885

Dodano: 2019-12-05 13:35:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Siurnicki Bartosz w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62886. Siurnicki Bartosz. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 84/19. [BMSiG-62694/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Bartosza Siurnickiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp „of” 84/19 syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi III uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C, pokój 114 (tel. 89 676-03-03, 89 676-03-06). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62886

Dodano: 2019-12-05 13:35:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Sondej Beata w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62887. Sondej Beata. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 52/19/4. [BMSiG-62814/2019] Sędzia komisarz informuj, że w dniu 20.11.2019 roku syndyk złożył listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Beaty Sondej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Mysłowicach przy ul. Wyspiańskiego 21/35, posiadającej numer PESEL 64050711369, sygn. akt X GUp 52/19/4. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, I piętro, pokój 103, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o dacie złożenia przez Syndyka listy wierzytelności można złożyć do sędziego komisarza sprzeciw od listy, stosownie do treści art. 256 i następne ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62887

Dodano: 2019-12-05 13:35:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Stachewicz Adam w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62888. Stachewicz Adam. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 1029/17 Ap 1. [BMSiG-62661/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Adama Stachewicza, PESEL 85042220856, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie (sygn. akt X GUp 1029/17 Ap 1), syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 29 października 2019 r. IV uzupełniającą listę wierzytelności. IV uzupełniającą listę wierzytelności, może przeglądać każdy zainteresowany w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62888

Dodano: 2019-12-05 13:35:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Szafryk Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62889. Szafryk Krzysztof. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 72/19 „of”. [BMSiG-62620/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Szafryk, PESEL 79061212895, nieprowadzącego działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 72/19 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 12 listopada 2019 roku uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 2, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62889

Dodano: 2019-12-05 13:36:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Szczepańska-Kowalska Beata w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62890. Szczepańska-Kowalska Beata. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 186/19. [BMSiG-62792/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Beaty Szczepańskiej-Kowalskiej, PESEL 63112606760 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 186/19, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B”, pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62890

Dodano: 2019-12-05 13:36:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Szczygieł Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62891. Szczygieł Katarzyna. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 12/19. [BMSiG-62647/2019] „Sędzia-komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Szczygieł - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 91050902022), sygn. akt V GUp 12/19, Syndyk w dniu 4 listopada 2019 r. złożył drugą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Tumska 4b. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może założyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62891

Dodano: 2019-12-05 13:36:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Sztychno Marlena w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62892. Sztychno Marlena. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 20/19 of. [BMSiG-62618/2019] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Marleny Sztychno, PESEL 83122200765, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 20/19 of, została złożona lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Referatu Upadłości VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego nr 24, oraz w kancelarii syndyka masy upadłości w Cieszynie Renaty Pilch, ul. Korfantego nr 37, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62892

Dodano: 2019-12-05 13:36:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szyszko Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62893. Szyszko Magdalena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 750/19. [BMSiG-62676/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Magdaleny Szyszko (sygn. akt XVIII GUp 750/19) została sporządzona i przekazana w dniu 31 października 2019 roku Sędziemu komisarzowi pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w Czytelni Akt w Sądzie każdy zainteresowany. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62893

Dodano: 2019-12-05 13:37:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Waśko Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62894. Waśko Zbigniew. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 207/17 of. [BMSiG-62643/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Zbigniewa Waśko, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VI GUp 207/17 of, sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 21 listopada 2019 r. lista wierzytelności. Listę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie VI Wydziału Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” wnieść sprzeciw zgodnie z art. 256 i 257 w zw. z art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62894

Dodano: 2019-12-05 13:37:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Winnicka Władysława w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62895. Winnicka Władysława. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1043/19. [BMSiG-62646/2019] Sygn. akt XIX GUp 1043/19 Obwieszcza się, że w dniu 29 października 2019 roku syndyk złożył Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Władysławy Winnickiej, zamieszkałej: Warszawa 03-755, ul. Wołomińska 5 lok. 6, PESEL 48122306385, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Poucza się o prawie wniesienia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62895

Dodano: 2019-12-05 13:37:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wojtczuk Adam w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62896. Wojtczuk Adam. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 456/19. [BMSiG-62631/2019] Obwieszcza się, że w dniu 13 września 2019 roku sędzia komisarz postanowił umorzyć postępowanie wywołane listą wierzytelności złożoną przez syndyka w dniu 15 października 2018 roku. Obwieszcza się, że w dniu 4 kwietnia 2019 roku syndyk złożył sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Adama Wojtczuka, zamieszkałego: Ząbki 05-091, ul. Lotnicza 34, PESEL 82123105239, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Poucza się o prawie wniesienia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe, sygn. akt XVIII GUp 456/19 (dawniej X GUp 612/18). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62896

Dodano: 2019-12-05 13:37:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Zarzeczna Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62897. Zarzeczna Teresa. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 32/19 „of”. [BMSiG-62720/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Teresy Zarzecznej (sygn. akt IX GUp 32/19 „of”), została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi przez syndyka w dniu 12 listopada 2019 roku lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia - wnieść przeciwko niej sprzeciw przez wierzyciela co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, upadły o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62897

Dodano: 2019-12-05 13:37:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Nagórka Anita w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 62898. Nagórka Anita. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 8/16. [BMSiG-62711/2019] Sędzia komisarz masy upadłości Anity Nagórka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt V GUp 8/16, zawiadamia, że został sporządzony ostateczny plan podziału funduszów masy w kategorii II. Ostateczny plan podziału funduszów masy można przeglądać w Sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Elblągu, ul. płk. Dąbka 21, a w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niego zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62898

Dodano: 2019-12-05 13:38:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dyjas Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 62899. Dyjas Grzegorz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 254/19. [BMSiG-62585/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Dyjasa (sygn. akt XVIII GUp 254/19, poprzednio X GUp 928/17), został sporządzony i przekazany dnia 31 października 2019 roku Sędzi komisarz ostateczny plan podziału. Plan podziału można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (ul. Czerniakowska 100A), i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62899

Dodano: 2019-12-05 13:38:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Konieczny Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 62900. Konieczny Piotr. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 143/17. [BMSiG-62817/2019] W postępowaniu upadłościowym Piotra Koniecznego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 143/17, w dniu 26 sierpnia 2019 r. został złożony ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości, przewidujący zaspokojenie w 2.00% wierzytelności ujętych w kategorii drugiej, który można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej 16, i w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia wnosić przeciwko planowi zarzuty do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62200

Dodano: 2019-12-05 13:38:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

MDM Transport Daniel Majewski w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 62901. Majewski Daniel prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MDM Transport Daniel Majewski w Grodzisku Mazowieckim. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 402/19. [BMSiG-62584/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Daniela Majewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MDM Transport Daniel Majewski, sygn. akt XIX GUp 402/19, ogłasza, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniający ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełniającego ostatecznego planu podziału Sędziemu komisarzowi, można wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału. Syndyk Janusz Woźnicki MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62201

Dodano: 2019-12-05 13:39:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Merta Adrian w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 62902. Merta Adrian. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 78/16/6. [BMSiG-62651/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużnika Adriana Merty (Adrian Merta), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziale Gospodarczym, pod sygn. akt X GUp 78/16/6, podaje do publicznej wiadomości, że syndyk złożył ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego wyżej wskazanego Sądu, w Katowicach przy ul. Lompy 14. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia, można wnieść zarzuty przeciwko temu planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62202

Dodano: 2019-12-05 13:39:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa SKARBIEC w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 62903. SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO- -KREDYTOWA „SKARBIEC” W UPADŁOŚCI w Piekarach Śląskich. KRS 0000061825. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 listopada 2001 r., sygn. akt XII GUp 129/16. [BMSiG-62690/2019] Sędzia komisarz zawiadamia o sporządzeniu częściowego planu podziału funduszów masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo Kredytowej „SKARBIEC” w Piekarach Śląskich (sygn. akt XII GUp 129/16). Plan podziału można przeglądać w sekretariacie XII Wydziału Gospodarczego do spraw Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23, pokój 115. W terminie dwóch tygodni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciele, których wierzytelności zostały wciągnięte na listę wierzytelności mogą wnieść przeciwko planowi podziału zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62203

Dodano: 2019-12-05 13:39:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Szymanowicz Róża w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 62904. Szymanowicz Róża. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 29/16. [BMSiG-62812/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącej działalności gospodarczej Róży Szymanowicz (numer PESEL 63011314126), zamieszkałej w Opolu (sygn. akt V GUp 29/16) ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości. Plan ten można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, przy ul. Ozimskiej 60A w Opolu, i w terminie dwóch tygodni licząc od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć zarzuty do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62204

Dodano: 2019-12-05 13:39:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Woźny Cezary w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 62905. Woźny Cezary. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 68/18. [BMSiG-62790/2019] W związku ze sporządzeniem i złożeniem przez syndyka ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości w dniu 6 września 2019 roku w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Cezarego Woźny, sygn. akt XII GUp 68/18, sędzia komisarz ogłasza, iż ostateczny plan podziału można przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42, i poucza o prawie złożenia zarzutów co do ostatecznego planu podziału w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62205

Dodano: 2019-12-05 13:40:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Banasiewicz Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-11-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 63100. Banasiewicz Mariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 787/19, XVIII GUp 1319/19. [BMSiG-63088/2019] Postanowieniem z dnia 26 listopada 2019 r., wydanym w postępowaniu o sygnaturze akt XVIII GU 787/19, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Mariusza Banasiewicza, PESEL 74111400651, zamieszkałego przy ul. Południowej 2B, 05-090 Rybie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd uznał postępowanie upadłościowe za główne postępowanie w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Mikołaja Lenarta (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1043). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygnatura akt XVIII GUp 1319/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63100

Dodano: 2019-12-06 11:08:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Banasiewicz Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 63100. Banasiewicz Mariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 787/19, XVIII GUp 1319/19. [BMSiG-63088/2019] Postanowieniem z dnia 26 listopada 2019 r., wydanym w postępowaniu o sygnaturze akt XVIII GU 787/19, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Mariusza Banasiewicza, PESEL 74111400651, zamieszkałego przy ul. Południowej 2B, 05-090 Rybie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd uznał postępowanie upadłościowe za główne postępowanie w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Mikołaja Lenarta (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1043). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygnatura akt XVIII GUp 1319/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63100

Dodano: 2019-12-06 11:08:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Borutko Mieczysław w upadłości likwidacyjnej

2019-11-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 63101. Borutko Mieczysław. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 207/19 of, VI GUp 179/19 „of”. [BMSiG-62855/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 4 listopada 2019 r., sygn. akt VI GU 207/19 of, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Mieczysława Borutko, numer PESEL 50060816396. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bernadetę Różańską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Krzysztofa Gulisa. Wszczęte postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 179/19 „of”. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63101

Dodano: 2019-12-06 11:09:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Borutko Mieczysław w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 63101. Borutko Mieczysław. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 207/19 of, VI GUp 179/19 „of”. [BMSiG-62855/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 4 listopada 2019 r., sygn. akt VI GU 207/19 of, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Mieczysława Borutko, numer PESEL 50060816396. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bernadetę Różańską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Krzysztofa Gulisa. Wszczęte postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 179/19 „of”. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63101

Dodano: 2019-12-06 11:09:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Downer Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-11-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 63102. Downer Katarzyna. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 271/19 of. [BMSiG-62952/2019] Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 listopada 2019 r., sygn. akt V GU 271/19 of, ogłosił upadłość Katarzyny Downer, PESEL nr 78123015429, zamieszkałej w Brzegu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej i syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Zimkowskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 101). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wskazuje się, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63102

Dodano: 2019-12-06 11:10:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Downer Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 63102. Downer Katarzyna. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 271/19 of. [BMSiG-62952/2019] Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 listopada 2019 r., sygn. akt V GU 271/19 of, ogłosił upadłość Katarzyny Downer, PESEL nr 78123015429, zamieszkałej w Brzegu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej i syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Zimkowskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 101). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wskazuje się, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63102

Dodano: 2019-12-06 11:10:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Jaczewska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-11-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 63103. Jaczewska Elżbieta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 835/19. [BMSiG-62951/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 27 listopada 2019 r., sygn. akt XVIII GU 835/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość Elżbiety Jaczewskiej, zam. w Warszawie (02-352) przy ul. Szczęśliwickiej 1/5 lok. 17, PESEL 55021004326, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli Upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Walenciak oraz syndyka w osobie Doroty Trendak- -Tarazewicz (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1038), 5. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego zaś postępowanie ma charakter główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63103

Dodano: 2019-12-06 11:11:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Jaczewska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 63103. Jaczewska Elżbieta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 835/19. [BMSiG-62951/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 27 listopada 2019 r., sygn. akt XVIII GU 835/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość Elżbiety Jaczewskiej, zam. w Warszawie (02-352) przy ul. Szczęśliwickiej 1/5 lok. 17, PESEL 55021004326, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli Upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Walenciak oraz syndyka w osobie Doroty Trendak- -Tarazewicz (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1038), 5. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego zaś postępowanie ma charakter główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63103

Dodano: 2019-12-06 11:11:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Jaskólska Katarzyna i Jaskólski Jan w upadłości likwidacyjnej

2019-11-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 63104. Jaskólska Katarzyna i Jaskólski Jan. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 488/19. [BMSiG-62992/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 488/19 ogłosił upadłość Jana Jaskólskiego, zamieszkałego w Pakości (numer PESEL 45051012796) jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz Katarzyny Jaskólskiej, zamieszkałej w Pakości (numer PESEL 53082014320), jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Marka Hopci (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 143); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63104

Dodano: 2019-12-06 11:12:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Jaskólska Katarzyna i Jaskólski Jan w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 63104. Jaskólska Katarzyna i Jaskólski Jan. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 488/19. [BMSiG-62992/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 488/19 ogłosił upadłość Jana Jaskólskiego, zamieszkałego w Pakości (numer PESEL 45051012796) jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz Katarzyny Jaskólskiej, zamieszkałej w Pakości (numer PESEL 53082014320), jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Marka Hopci (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 143); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63104

Dodano: 2019-12-06 11:12:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Konopacka Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-11-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 63105. Konopacka Teresa. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 353/19. [BMSiG-63053/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie V GU 353/19 ogłoszona została upadłość dłużnika Teresy Konopackiej, PESEL 55101904085, zamieszkałej przy ulicy Konwaliowej 12, 86-200 Chełmno, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; obejmującą likwidację majątku dłużnika. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Janusza Iwanickiego (licencja 716). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu wymienionego przepisu. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63105

Dodano: 2019-12-06 11:13:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Konopacka Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 63105. Konopacka Teresa. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 353/19. [BMSiG-63053/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie V GU 353/19 ogłoszona została upadłość dłużnika Teresy Konopackiej, PESEL 55101904085, zamieszkałej przy ulicy Konwaliowej 12, 86-200 Chełmno, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; obejmującą likwidację majątku dłużnika. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Janusza Iwanickiego (licencja 716). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu wymienionego przepisu. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63105

Dodano: 2019-12-06 11:13:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kopeć Laura w upadłości likwidacyjnej

2019-11-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 63106. Kopeć Laura. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 602/19, XVIII GUp 1333/19. [BMSiG-62874/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie o sygn. akt XIX GU 602/19 ogłosił upadłość Laury Kopeć, zamieszkałej w Warszawie (01-684) przy ul. Klaudyny 30/54, PESEL 77120600627, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka w osobie Marcina Ostaszewskiego (nr licencji 1286). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt XVIII GUp 1333/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63106

Dodano: 2019-12-06 11:13:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kopeć Laura w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 63106. Kopeć Laura. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 602/19, XVIII GUp 1333/19. [BMSiG-62874/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie o sygn. akt XIX GU 602/19 ogłosił upadłość Laury Kopeć, zamieszkałej w Warszawie (01-684) przy ul. Klaudyny 30/54, PESEL 77120600627, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka w osobie Marcina Ostaszewskiego (nr licencji 1286). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt XVIII GUp 1333/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63106

Dodano: 2019-12-06 11:13:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Krupa Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-11-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 63107. Krupa Tomasz. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 155/19 of, VIII GUp 323/19 of. [BMSiG-62876/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 26 listopada 2019 r., sygn. akt VIII GU 155/19 of, ogłosił upadłość Tomasza Krupy, numer PESEL 77060107118, zamieszkałego we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Kurnickiego i syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Welcera (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 567). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U., poz. 498) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 323/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63107

Dodano: 2019-12-06 11:14:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Krupa Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 63107. Krupa Tomasz. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 155/19 of, VIII GUp 323/19 of. [BMSiG-62876/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 26 listopada 2019 r., sygn. akt VIII GU 155/19 of, ogłosił upadłość Tomasza Krupy, numer PESEL 77060107118, zamieszkałego we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Kurnickiego i syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Welcera (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 567). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U., poz. 498) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 323/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63107

Dodano: 2019-12-06 11:14:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Kwiecień Dorota w upadłości likwidacyjnej

2019-11-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 63108. Kwiecień Dorota. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 411/19, V GUp 376/19. [BMSiG-63041/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 listopada 2019 roku - sygn. akt V GU 411/19 - ogłosił upadłość dłużnika Doroty Kwiecień, nr PESEL 82021512182, zamieszkałej pod adresem: ul. Mickiewicza 16 m. 12, 28-100 Busko-Zdrój; określił, że Upadła Dorota Kwiecień jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Anny Poborskiej - Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Adama Zawrzykraja, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 836; wezwał wierzycieli Upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r., Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia. Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie Upadłej oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 376/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63108

Dodano: 2019-12-06 11:15:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Kwiecień Dorota w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 63108. Kwiecień Dorota. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 411/19, V GUp 376/19. [BMSiG-63041/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 listopada 2019 roku - sygn. akt V GU 411/19 - ogłosił upadłość dłużnika Doroty Kwiecień, nr PESEL 82021512182, zamieszkałej pod adresem: ul. Mickiewicza 16 m. 12, 28-100 Busko-Zdrój; określił, że Upadła Dorota Kwiecień jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Anny Poborskiej - Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Adama Zawrzykraja, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 836; wezwał wierzycieli Upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r., Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia. Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie Upadłej oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 376/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63108

Dodano: 2019-12-06 11:15:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Larkowski Artur w upadłości likwidacyjnej

2019-11-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 63109. Larkowski Artur. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 230/19, V GUp 377/19. [BMSiG-63029/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 listopada 2019 roku ogłosił upadłość dłużnika Artura Larkowskiego, PESEL nr 76091007970, zamieszkałego: ul. Widok 2/1 w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski 27-400; określił, że upadły Artur Larkowski jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz - Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Pawła Dębniaka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 563; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu Rozporządzenia Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz.Urz. UE L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. z dnia 7 grudnia 2016 r., Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 377/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63109

Dodano: 2019-12-06 11:16:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Larkowski Artur w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 63109. Larkowski Artur. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 230/19, V GUp 377/19. [BMSiG-63029/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 listopada 2019 roku ogłosił upadłość dłużnika Artura Larkowskiego, PESEL nr 76091007970, zamieszkałego: ul. Widok 2/1 w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski 27-400; określił, że upadły Artur Larkowski jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz - Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Pawła Dębniaka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 563; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu Rozporządzenia Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz.Urz. UE L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. z dnia 7 grudnia 2016 r., Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 377/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63109

Dodano: 2019-12-06 11:16:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Lipińska Paulina w upadłości likwidacyjnej

2019-11-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 63110. Lipińska Paulina. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 629/19, XVIII GUp 1289/19. [BMSiG-62945/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 listopada 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XIX GU 629/19 ogłosił upadłość Pauliny Lipińskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie (nr PESEL 76022301366). Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Grzechnika oraz syndyka masy upadłości w osobie Katarzyny Hauza. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swe wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, podając sygn. akt XVIII GUp 1289/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63110

Dodano: 2019-12-06 11:17:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Lipińska Paulina w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 63110. Lipińska Paulina. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 629/19, XVIII GUp 1289/19. [BMSiG-62945/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 listopada 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XIX GU 629/19 ogłosił upadłość Pauliny Lipińskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie (nr PESEL 76022301366). Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Grzechnika oraz syndyka masy upadłości w osobie Katarzyny Hauza. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swe wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, podając sygn. akt XVIII GUp 1289/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63110

Dodano: 2019-12-06 11:17:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Matyjek Marzena w upadłości likwidacyjnej

2019-10-31 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 63111. Matyjek Marzena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 725/19, XVIII GUp 1241/19. [BMSiG-62937/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 31 października 2019 r. w sprawie o sygn. akt XVIII GU 725/19 ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Marzeny Matyjek (PESEL 73081606009), zamieszkałej w Piastowie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka w osobie Iwony Małgorzaty Trzeciak (nr licencji 90). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Zgłoszeń należy dokonywać w dwóch egzemplarzach, do Sędziego komisarza, na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygn. akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości XVIII GUp 1241/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłaszania w terminie jednego miesiąca od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63111

Dodano: 2019-12-06 11:18:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Matyjek Marzena w upadłości likwidacyjnej

2019-10-31 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 63111. Matyjek Marzena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 725/19, XVIII GUp 1241/19. [BMSiG-62937/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 31 października 2019 r. w sprawie o sygn. akt XVIII GU 725/19 ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Marzeny Matyjek (PESEL 73081606009), zamieszkałej w Piastowie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka w osobie Iwony Małgorzaty Trzeciak (nr licencji 90). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Zgłoszeń należy dokonywać w dwóch egzemplarzach, do Sędziego komisarza, na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygn. akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości XVIII GUp 1241/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłaszania w terminie jednego miesiąca od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63111

Dodano: 2019-12-06 11:18:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Matyjek Marzena w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 63111. Matyjek Marzena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 725/19, XVIII GUp 1241/19. [BMSiG-62937/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 31 października 2019 r. w sprawie o sygn. akt XVIII GU 725/19 ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Marzeny Matyjek (PESEL 73081606009), zamieszkałej w Piastowie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka w osobie Iwony Małgorzaty Trzeciak (nr licencji 90). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Zgłoszeń należy dokonywać w dwóch egzemplarzach, do Sędziego komisarza, na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygn. akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości XVIII GUp 1241/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłaszania w terminie jednego miesiąca od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63111

Dodano: 2019-12-06 11:18:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Meus Czesław w upadłości likwidacyjnej

2019-11-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 63112. Meus Czesław. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 801/19, VIII GUp 639/19. [BMSiG-63104/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 29 listopada 2019 r., sygn. akt VIII GU 801/19, ogłoszono upadłość dłużnika: Czesława Meusa (Meus) (PESEL 45042001936), zamieszkałego w Krakowie, kod pocztowy 30-838 przy ul. Barbary 11A, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Na Sędziego komisarza wyznaczono: SSR Katarzynę Szymską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono: Iwonę Filipak. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 639/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63112

Dodano: 2019-12-06 11:19:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Meus Czesław w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 63112. Meus Czesław. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 801/19, VIII GUp 639/19. [BMSiG-63104/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 29 listopada 2019 r., sygn. akt VIII GU 801/19, ogłoszono upadłość dłużnika: Czesława Meusa (Meus) (PESEL 45042001936), zamieszkałego w Krakowie, kod pocztowy 30-838 przy ul. Barbary 11A, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Na Sędziego komisarza wyznaczono: SSR Katarzynę Szymską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono: Iwonę Filipak. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 639/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63112

Dodano: 2019-12-06 11:19:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Mierzejewska Justyna w upadłości likwidacyjnej

2019-11-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 63113. Mierzejewska Justyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 1237/19, XVIII GUp 1335/19. [BMSiG-63038/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygnatura akt XVIII GU 1237/19, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 27 listopada 2019 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GU 1237/19: I. ogłosił upadłość Mierzejewskiej Justyny, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 88040701385, zamieszkałej w Warszawie; II. wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, powołując się na sygn. akt XVIII GUp 1335/19; III. wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. na Sędziego komisarza wyznaczył w osobie SSR Jarosława Zarębskiego, zaś na syndyka Zenona Stępnia (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 884); V. określił że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter głównego postępowania upadłościowego MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63113

Dodano: 2019-12-06 11:20:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Mierzejewska Justyna w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 63113. Mierzejewska Justyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 1237/19, XVIII GUp 1335/19. [BMSiG-63038/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygnatura akt XVIII GU 1237/19, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 27 listopada 2019 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GU 1237/19: I. ogłosił upadłość Mierzejewskiej Justyny, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 88040701385, zamieszkałej w Warszawie; II. wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, powołując się na sygn. akt XVIII GUp 1335/19; III. wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. na Sędziego komisarza wyznaczył w osobie SSR Jarosława Zarębskiego, zaś na syndyka Zenona Stępnia (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 884); V. określił że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter głównego postępowania upadłościowego MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63113

Dodano: 2019-12-06 11:20:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Migdał Henryk w upadłości likwidacyjnej

2019-09-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 63114. Migdał Henryk. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 127/19, XII GUp 82/19. [BMSiG-62934/2019] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 25 września 2019 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Henryka Migdała, zamieszkałego przy ul. Wiosny Ludów 77/2, 71-471 Szczecin, PESEL 59011718893, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 82/19. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Elżbiety Piotrowskiej oraz syndyka w osobie Anny Małek, nr licencji 990. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego i naprawczego sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, iż podstawę jurysdykcji sądu polskiego stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63114

Dodano: 2019-12-06 11:21:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Migdał Henryk w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 63114. Migdał Henryk. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 127/19, XII GUp 82/19. [BMSiG-62934/2019] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 25 września 2019 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Henryka Migdała, zamieszkałego przy ul. Wiosny Ludów 77/2, 71-471 Szczecin, PESEL 59011718893, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 82/19. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Elżbiety Piotrowskiej oraz syndyka w osobie Anny Małek, nr licencji 990. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego i naprawczego sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, iż podstawę jurysdykcji sądu polskiego stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63114

Dodano: 2019-12-06 11:21:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Ogrodnik Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-11-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 63115. Ogrodnik Andrzej. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 278/19, V GUp 192/19. [BMSiG-63019/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 listopada 2019 r., sygn. akt V GU 278/19, ogłosił upadłość Andrzeja Ogrodnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 75100101597, zamieszkałego pod adresem: ul. Sienkiewicza 38/40 m. 4, 06-400 Ciechanów. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kowalskiej oraz syndyka w osobie Anny Kubera (nr licencji 482). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 278/19. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe Andrzeja Ogrodnika będzie prowadzone pod sygnaturą akt V GUp 192/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63115

Dodano: 2019-12-06 11:22:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Ogrodnik Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 63115. Ogrodnik Andrzej. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 278/19, V GUp 192/19. [BMSiG-63019/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 listopada 2019 r., sygn. akt V GU 278/19, ogłosił upadłość Andrzeja Ogrodnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 75100101597, zamieszkałego pod adresem: ul. Sienkiewicza 38/40 m. 4, 06-400 Ciechanów. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kowalskiej oraz syndyka w osobie Anny Kubera (nr licencji 482). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 278/19. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe Andrzeja Ogrodnika będzie prowadzone pod sygnaturą akt V GUp 192/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63115

Dodano: 2019-12-06 11:22:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Olszewski Jan w upadłości likwidacyjnej

2019-11-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 63116. Olszewski Jan. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 327/19, V GUp 193/19. [BMSiG-63023/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 listopada 2019 r., sygn. akt V GU 327/19, ogłosił upadłość Jana Olszewskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 59030716436, zamieszkałego pod adresem: ul. Mławska 12B, 06-540 Radzanów. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kowalskiej oraz syndyka w osobie Anny Kubera (nr licencji 482). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 327/19. Informuje się, iż Sąd określił, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe Jana Olszewskiego będzie prowadzone pod sygnaturą akt V GUp 193/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63116

Dodano: 2019-12-06 11:23:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Olszewski Jan w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 63116. Olszewski Jan. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 327/19, V GUp 193/19. [BMSiG-63023/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 listopada 2019 r., sygn. akt V GU 327/19, ogłosił upadłość Jana Olszewskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 59030716436, zamieszkałego pod adresem: ul. Mławska 12B, 06-540 Radzanów. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kowalskiej oraz syndyka w osobie Anny Kubera (nr licencji 482). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 327/19. Informuje się, iż Sąd określił, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe Jana Olszewskiego będzie prowadzone pod sygnaturą akt V GUp 193/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63116

Dodano: 2019-12-06 11:23:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Orzechowska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-11-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 63117. Orzechowska Ewa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 881/19, XVIII GUp 1344/19. [BMSiG-62955/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 listopada 2019 r. w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt XVIII GU 881/19, postanowił: 1) ogłosić upadłość Ewy Orzechowskiej (PESEL 66041104505), zamieszkałej pod adresem: 01-390 Warszawa, ul. Kopalniana 20 m. 35, 2) określić, iż Ewa Orzechowska jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, 3) wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka w osobie Krystiana Tkacza (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 609), 4) określić, iż postępowanie upadłościowe będzie postępowanie głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamenty Europejskiego i Rady UE 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli ww. upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do ww. upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe ww. upadłej prowadzone będzie pod sygn. akt XVIII GUp 1344/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63117

Dodano: 2019-12-06 11:24:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Orzechowska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 63117. Orzechowska Ewa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 881/19, XVIII GUp 1344/19. [BMSiG-62955/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 listopada 2019 r. w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt XVIII GU 881/19, postanowił: 1) ogłosić upadłość Ewy Orzechowskiej (PESEL 66041104505), zamieszkałej pod adresem: 01-390 Warszawa, ul. Kopalniana 20 m. 35, 2) określić, iż Ewa Orzechowska jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, 3) wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka w osobie Krystiana Tkacza (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 609), 4) określić, iż postępowanie upadłościowe będzie postępowanie głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamenty Europejskiego i Rady UE 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli ww. upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do ww. upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe ww. upadłej prowadzone będzie pod sygn. akt XVIII GUp 1344/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63117

Dodano: 2019-12-06 11:24:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Ostrowska Daria w upadłości likwidacyjnej

2019-11-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 63118. Ostrowska Daria. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 432/19, VI GUp 216/19of/K. [BMSiG-62940/2019] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie wniosku dłużnika DARII OSTROWSKIEJ, sygn. akt VI GU 432/19 - postanowieniem z dnia 25 listopada 2019 r. postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika: DARII OSTROWSKIEJ, nr ewidencyjny PESEL 89051208149 - nieprowadzącego działalności gospodarczej, zam. przy ul. Siennej 18/2, 80-126 Gdańsk; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczyć SSR Ewę Kubiak; 5. na syndyka masy upadłości - Wiesława Milinkiewicza (nr licencji 745). Zgodnie z przepisem art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszenie upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VI GUp 216/19of/K. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63118

Dodano: 2019-12-06 11:25:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Ostrowska Daria w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 63118. Ostrowska Daria. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 432/19, VI GUp 216/19of/K. [BMSiG-62940/2019] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie wniosku dłużnika DARII OSTROWSKIEJ, sygn. akt VI GU 432/19 - postanowieniem z dnia 25 listopada 2019 r. postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika: DARII OSTROWSKIEJ, nr ewidencyjny PESEL 89051208149 - nieprowadzącego działalności gospodarczej, zam. przy ul. Siennej 18/2, 80-126 Gdańsk; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczyć SSR Ewę Kubiak; 5. na syndyka masy upadłości - Wiesława Milinkiewicza (nr licencji 745). Zgodnie z przepisem art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszenie upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VI GUp 216/19of/K. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63118

Dodano: 2019-12-06 11:25:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Piotrowska Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2019-11-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 63119. Piotrowska Krystyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 831/19, VIII GUp 620/19. [BMSiG-63116/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 27.11.2019 r., sygn. akt VIII GU 831/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Krystyny Piotrowskiej (PESEL 47012708186), zamieszkałej pod adresem: ul. Astronautów 5/7, 30-243 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Ewę Włoczewską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Michała Zimnickiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 187; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 620/19. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63119

Dodano: 2019-12-06 11:26:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Piotrowska Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 63119. Piotrowska Krystyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 831/19, VIII GUp 620/19. [BMSiG-63116/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 27.11.2019 r., sygn. akt VIII GU 831/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Krystyny Piotrowskiej (PESEL 47012708186), zamieszkałej pod adresem: ul. Astronautów 5/7, 30-243 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Ewę Włoczewską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Michała Zimnickiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 187; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 620/19. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63119

Dodano: 2019-12-06 11:26:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Romanowski Henryk w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 63121. Romanowski Henryk. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 389/19 of, VIII GUp 309/19 of. [BMSiG-62905/2019] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 19 listopada 2019 r., sygn. akt VIII GU 389/19 of, ogłosił upadłość Henryka Romanowskiego, numer PESEL 55030518559, zamieszkałego w Strzelinie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Mądrego i syndyka masy upadłości w osobie Pawła Melki (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 909). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości: VIII GUp 309/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63121

Dodano: 2019-12-06 11:27:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Romanowski Henryk w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 63121. Romanowski Henryk. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 389/19 of, VIII GUp 309/19 of. [BMSiG-62905/2019] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 19 listopada 2019 r., sygn. akt VIII GU 389/19 of, ogłosił upadłość Henryka Romanowskiego, numer PESEL 55030518559, zamieszkałego w Strzelinie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Mądrego i syndyka masy upadłości w osobie Pawła Melki (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 909). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości: VIII GUp 309/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63121

Dodano: 2019-12-06 11:27:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rudowski Marcin w upadłości likwidacyjnej

2019-11-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 63122. Rudowski Marcin. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 626/19, XVIII GUp 1328/19. [BMSiG-62912/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 listopada 2019 roku wydanym w sprawie o sygn. akt XIX GU 626/19 ogłosił upadłość Marcina Rudowskiego, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Szolc-Rogozińskiego 5/2 (kod pocztowy 02-777) - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XVIII GUp 1328/19. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Grzechnika oraz syndyka masy upadłości w osobie Marcina Gałązki (nr licencji 647). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza, na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, z podaniem sygn. akt XVIII GUp 1328/19. Syndyk Marcin Gałązka MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63122

Dodano: 2019-12-06 11:28:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rudowski Marcin w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 63122. Rudowski Marcin. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 626/19, XVIII GUp 1328/19. [BMSiG-62912/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 listopada 2019 roku wydanym w sprawie o sygn. akt XIX GU 626/19 ogłosił upadłość Marcina Rudowskiego, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Szolc-Rogozińskiego 5/2 (kod pocztowy 02-777) - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XVIII GUp 1328/19. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Grzechnika oraz syndyka masy upadłości w osobie Marcina Gałązki (nr licencji 647). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza, na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, z podaniem sygn. akt XVIII GUp 1328/19. Syndyk Marcin Gałązka MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63122

Dodano: 2019-12-06 11:28:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Sadecka Marzanna w upadłości likwidacyjnej

2019-11-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 63123. Sadecka Marzanna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 635/19. [BMSiG-63114/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 635/19 ogłosił upadłość Marzanny Sadeckiej (PESEL 65071202766), zamieszkałej w Bydgoszczy nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka masy upadłości - Agnieszkę Rajewską oraz sędziego komisarza w osobie asesora Przemysława Rauchut, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63123

Dodano: 2019-12-06 11:29:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Sadecka Marzanna w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 63123. Sadecka Marzanna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 635/19. [BMSiG-63114/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 635/19 ogłosił upadłość Marzanny Sadeckiej (PESEL 65071202766), zamieszkałej w Bydgoszczy nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka masy upadłości - Agnieszkę Rajewską oraz sędziego komisarza w osobie asesora Przemysława Rauchut, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63123

Dodano: 2019-12-06 11:29:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Sowała Rafał w upadłości likwidacyjnej

2019-11-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 63124. Sowała Rafał. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 692/18, XIV GUp 263/19. [BMSiG-62939/2019] Sygn. akt XIV GU 692/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 listopada 2019 roku ogłosił upadłość Rafała Sowały, numer PESEL 81031609095, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Magdalenę Szymańską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Wojciecha Starzyka. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 263/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63124

Dodano: 2019-12-06 11:30:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Sowała Rafał w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 63124. Sowała Rafał. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 692/18, XIV GUp 263/19. [BMSiG-62939/2019] Sygn. akt XIV GU 692/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 listopada 2019 roku ogłosił upadłość Rafała Sowały, numer PESEL 81031609095, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Magdalenę Szymańską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Wojciecha Starzyka. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 263/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63124

Dodano: 2019-12-06 11:30:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Stec Zofia w upadłości likwidacyjnej

2019-11-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 63125. Stec Zofia. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 533/19, V GUp 520/19. [BMSiG-62959/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 20 listopada 2019 roku, sygn. akt V GU 533/19, ogłosił upadłość Zofii Stec, PESEL 55051215327, zam. w Mielcu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie: Sędziego Lucyny Sroka, oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie: Olgierda Ortyla, nr lic. 523. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 520/19. Wzywa się Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności Sędziemu Komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Nadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste, ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63125

Dodano: 2019-12-06 11:31:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Stec Zofia w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 63125. Stec Zofia. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 533/19, V GUp 520/19. [BMSiG-62959/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 20 listopada 2019 roku, sygn. akt V GU 533/19, ogłosił upadłość Zofii Stec, PESEL 55051215327, zam. w Mielcu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie: Sędziego Lucyny Sroka, oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie: Olgierda Ortyla, nr lic. 523. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 520/19. Wzywa się Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności Sędziemu Komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Nadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste, ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63125

Dodano: 2019-12-06 11:31:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Swiercz Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-11-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 63126. Swiercz Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 669/19, XVIII GUp 1312/19. [BMSiG-62941/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 listopada 2019 r. w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt XIX GU 669/19, postanowił: 1) ogłosić upadłość Anny Swiercz (PESEL 53072615520), zamieszkałej pod adresem: 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 227, 2) określić, iż Anna Swiercz jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, 3) wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Walenciak oraz syndyka w osobie Krystiana Tkacza (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 609), 4) uznać postępowanie upadłościowe Anny Swiercz za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli ww. upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do ww. upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe ww. upadłej prowadzone będzie pod sygn. akt XVIII GUp 1312/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63126

Dodano: 2019-12-06 11:32:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Swiercz Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 63126. Swiercz Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 669/19, XVIII GUp 1312/19. [BMSiG-62941/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 listopada 2019 r. w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt XIX GU 669/19, postanowił: 1) ogłosić upadłość Anny Swiercz (PESEL 53072615520), zamieszkałej pod adresem: 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 227, 2) określić, iż Anna Swiercz jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, 3) wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Walenciak oraz syndyka w osobie Krystiana Tkacza (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 609), 4) uznać postępowanie upadłościowe Anny Swiercz za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli ww. upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do ww. upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe ww. upadłej prowadzone będzie pod sygn. akt XVIII GUp 1312/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63126

Dodano: 2019-12-06 11:32:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Waliczek Aleksander w upadłości likwidacyjnej

2019-11-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 63127. Waliczek Aleksander. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 269/19 of, VI GUp 193/19 of. [BMSiG-62858/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 13 listopada 2019 r., sygn. akt VI GU 269/19 of, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącego działalności gospodarczej - Aleksandra Waliczek - numer PESEL 60070105317. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, a także osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w tym terminie, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Mirosławę Huczek. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Krzysztofa Gulisa. Wszczęte postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 193/19 „of”. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63127

Dodano: 2019-12-06 11:33:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Waliczek Aleksander w upadłości likwidacyjnej

2019-11-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 63127. Waliczek Aleksander. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 269/19 of, VI GUp 193/19 of. [BMSiG-62858/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 13 listopada 2019 r., sygn. akt VI GU 269/19 of, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącego działalności gospodarczej - Aleksandra Waliczek - numer PESEL 60070105317. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, a także osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w tym terminie, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Mirosławę Huczek. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Krzysztofa Gulisa. Wszczęte postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 193/19 „of”. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63127

Dodano: 2019-12-06 11:33:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Waliczek Aleksander w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 63127. Waliczek Aleksander. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 269/19 of, VI GUp 193/19 of. [BMSiG-62858/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 13 listopada 2019 r., sygn. akt VI GU 269/19 of, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącego działalności gospodarczej - Aleksandra Waliczek - numer PESEL 60070105317. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, a także osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w tym terminie, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Mirosławę Huczek. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Krzysztofa Gulisa. Wszczęte postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 193/19 „of”. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63127

Dodano: 2019-12-06 11:33:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Wlaziński Michał w upadłości likwidacyjnej

2019-10-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 63128. Wlaziński Michał. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 238/19, XIV GUp 232/19. [BMSiG-62857/2019] Sygn. akt XIV GU 238/19 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 października 2019 roku ogłosił upadłość Michała Wlazińskiego, numer PESEL 89021009517 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego Komisarza wyznaczono SSR Magdalenę Szymańską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Tomasza Masłowskiego - licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 170. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi. Zgłoszenia należy przesłać do Sędziego Komisarza, na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, Łódź, ul. Pomorska 37. Adres dla korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź - z podaniem sygnatury akt XIV GUp 232/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63128

Dodano: 2019-12-06 11:33:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Wlaziński Michał w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 63128. Wlaziński Michał. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 238/19, XIV GUp 232/19. [BMSiG-62857/2019] Sygn. akt XIV GU 238/19 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 października 2019 roku ogłosił upadłość Michała Wlazińskiego, numer PESEL 89021009517 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego Komisarza wyznaczono SSR Magdalenę Szymańską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Tomasza Masłowskiego - licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 170. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi. Zgłoszenia należy przesłać do Sędziego Komisarza, na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, Łódź, ul. Pomorska 37. Adres dla korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź - z podaniem sygnatury akt XIV GUp 232/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63128

Dodano: 2019-12-06 11:34:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Woźnicki Wiesław w upadłości likwidacyjnej

2019-11-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 63129. Woźnicki Wiesław. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 258/19, V GUp 181/19. [BMSiG-63033/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 13 listopada 2019 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 258/19 z wniosku Wiesława Woźnickiego ogłosił upadłość Wiesława Woźnickiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: ul. Kąty 15, 09-541 Pacyna, nr PESEL 63022113251. Postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym - art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kowalskiej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Roberta Kamińskiego (nr licencji 1201). Sprawa prowadzona jest pod sygnaturą V GUp 181/19. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63129

Dodano: 2019-12-06 11:35:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Woźnicki Wiesław w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 63129. Woźnicki Wiesław. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 258/19, V GUp 181/19. [BMSiG-63033/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 13 listopada 2019 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 258/19 z wniosku Wiesława Woźnickiego ogłosił upadłość Wiesława Woźnickiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: ul. Kąty 15, 09-541 Pacyna, nr PESEL 63022113251. Postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym - art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kowalskiej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Roberta Kamińskiego (nr licencji 1201). Sprawa prowadzona jest pod sygnaturą V GUp 181/19. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63129

Dodano: 2019-12-06 11:35:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Wójcik Rafał w upadłości likwidacyjnej

2019-12-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 63130. Wójcik Rafał. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 130/19, XII GUp 325/19. [BMSiG-62916/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 2 grudnia 2019 roku (sygn. akt XII GU 130/19) została ogłoszona upadłość dłużnika Rafała Wójcik, zam.: ul. Karskiego 21a/7, 44-251 Rybnik, PESEL 88030510399, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe obejmować będzie likwidację majątku upadłego. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Mleczko. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anety Brachaczek, lic. 695. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym a także wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. UE L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XII GUp 325/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63130

Dodano: 2019-12-06 11:36:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Wójcik Rafał w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 63130. Wójcik Rafał. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 130/19, XII GUp 325/19. [BMSiG-62916/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 2 grudnia 2019 roku (sygn. akt XII GU 130/19) została ogłoszona upadłość dłużnika Rafała Wójcik, zam.: ul. Karskiego 21a/7, 44-251 Rybnik, PESEL 88030510399, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe obejmować będzie likwidację majątku upadłego. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Mleczko. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anety Brachaczek, lic. 695. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym a także wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. UE L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XII GUp 325/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63130

Dodano: 2019-12-06 11:36:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bąkowski Marcin w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63131. Bąkowski Marcin. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 825/19, X GUp 38/19. [BMSiG-63118/2019] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Marcina Bąkowskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 825/19 (poprzednia X GUp 38/19), została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 28 października 2019 r. druga uzupełniająca lista wierzytelności, którą osoby zainteresowane mogą przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania zgłoszonej wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63131

Dodano: 2019-12-06 11:37:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bartosiak Bożena w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63132. Bartosiak Bożena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 240/19. [BMSiG-62879/2019] Sygn. akt XIX GUp 240/19 Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Bożeny Bartosiak w upadłości (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), sygn. akt XIX GUp 240/19, ogłasza, iż w dniu 14 listopada 2019 r. syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi II uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o dacie złożenia listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. Syndyk Tomasz Noga MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63132

Dodano: 2019-12-06 11:37:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bednorz Paweł w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63133. Bednorz Paweł. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1032/19. [BMSiG-63056/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Pawła Bednorza (sygn. akt XIX GUp 1032/19) została sporządzona i złożona I uzupełniająca lista wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy oraz w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do listy sprzeciw (art. 256 p.u.). Sprzeciw należy zgłaszać na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63133

Dodano: 2019-12-06 11:38:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Błaszczyk Kazimiera w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63134. Błaszczyk Kazimiera. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 37/19. [BMSiG-62983/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Kazimiery Błaszczyk, PESEL 54042008669, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 37/19, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności datowaną na 1.10.2019 r., oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63134

Dodano: 2019-12-06 11:38:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Błoch Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63135. Błoch Piotr. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 7/18. [BMSiG-62839/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie w toku postępowania upadłościowego Piotra Błocha, będącego osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, sygn. akt XI GUp 7/18, syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności z dnia 4.10.2019 r., którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, parter - pokój 46 (wejście przez pokój 45), ul. Młyńska 1A, 61-729 Poznań. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63135

Dodano: 2019-12-06 11:38:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Celler Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63136. Celler Krzysztof. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 659/19. [BMSiG-62888/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Krzysztofa Cellera, PESEL 84110700799, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XVIII GUp 659/19 (poprzednio X GUp 1110/18), syndyk sporządził i w dniu 11 września 2019 r. przekazał Sędziemu Komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.). Każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p.u. w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosić do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63136

Dodano: 2019-12-06 11:38:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Chałubek Sławomir w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63137. Chałubek Sławomir. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 118/19 „of”. [BMSiG-63008/2019] W dniu 19 listopada 2019 r. syndyk złożył pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności upadłego Sławomira Chałubka, sygn. akt VII GUp 118/19 „of”. Uzupełnienie listy może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63137

Dodano: 2019-12-06 11:39:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Czech Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63138. Czech Tadeusz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 185/17. [BMSiG-63048/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Tadeusza Czecha, PESEL 62102401671, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 185/17, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści uzupełniającej listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63138

Dodano: 2019-12-06 11:39:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Dudek Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63139. Dudek Piotr. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 380/18. [BMSiG-62965/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż Syndyk Masy Upadłości Piotra Dudek, zam. w Mielcu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 380/18), przekazał I uzupełniającą listę wierzytelności. Uzupełniająca listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany, natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p.u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63139

Dodano: 2019-12-06 11:39:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Filipek Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63140. Filipek Krystyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 288/19. [BMSiG-62995/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Krystyny Filipek, PESEL 52090401663, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 288/19, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności datowaną na 7.11.2019 r., oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63140

Dodano: 2019-12-06 11:39:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Franc Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63141. Franc Jolanta. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 253/17. [BMSiG-63036/2019] XIV GUp 253/17 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 w związku z art. 4912 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498) została sporządzona przez syndyka i przekazana mu w dniu 20 września 2019 roku piąta uzupełniająca lista wierzytelności Jolanty Franc, nr PESEL 54053102004, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel może wnieść sprzeciw od listy wierzytelności ze wskazaniem sygnatury akt XIV GUp 253/17, na adres Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, al. Kościuszki 107/109. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63141

Dodano: 2019-12-06 11:40:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Gajda-Arendarska Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63142. Gajda-Arendarska Maria. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 254/19 of. [BMSiG-62972/2019] W postępowaniu upadłościowym Marii Gajdy-Arendarskiej, zamieszkałej w miejscowości Sułów (PESEL 43022401945), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 254/19 of), w dniu 26 listopada 2019 r. została złożona lista wierzytelności, którą można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63142

Dodano: 2019-12-06 11:40:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Glogar Natalia w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63143. Glogar Natalia. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 571/18. [BMSiG-62913/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Natalii Glogar, PESEL 80012411041, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 571/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności datowaną na 15.10.2019 r., oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63143

Dodano: 2019-12-06 11:40:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Godlewski Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63144. Godlewski Zbigniew. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 733/19. [BMSiG-63115/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, że syndyk sporządził i złożył w dniu 26 czerwca 2019 roku listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Zbigniewa Godlewskiego (sygn. akt XVIII GUp 733/19) oraz poucza o prawie wniesienia do sędziego komisarza sprzeciwu co do uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności co do odmowy uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sprzeciw winien być sporządzony zgodnie z art. 257 Prawa upadłościowego. Listę wierzytelności można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, w godzinach urzędowania sądu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63144

Dodano: 2019-12-06 11:40:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gralak Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63145. Gralak Grzegorz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 819/19. [BMSiG-63077/2019] Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 Prawa upadłościowego została sporządzona i w dniu 26 sierpnia 2019 r. złożona Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Gralaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - ze wskazaniem sygnatury akt XVIII GUp 819/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63145

Dodano: 2019-12-06 11:41:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Grochoła Renata w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63146. Grochoła Renata. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 150/19. [BMSiG-62880/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Renaty Grochoły, PESEL 72091514120, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 150/19), syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi główną listę wierzytelności i I uzupełniającą listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe). Każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 ustawy Prawo upadłościowe w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może zgłosić do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63146

Dodano: 2019-12-06 11:41:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Grudna Natalia w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63147. Grudna Natalia. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 32/19. [BMSiG-63006/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Natalii Grudnej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 94082402029), sygn. akt V GUp 32/19, syndyk w dniu 15.11.2019 r. złożył drugą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ulicy Tumskiej 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo że była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63147

Dodano: 2019-12-06 11:41:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Grzegórzko Bronisława w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63148. Grzegórzko Bronisława. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 261/18. [BMSiG-62998/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Bronisławy Grzegórzko, PESEL 46111703744, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 261/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści uzupełniającej listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63148

Dodano: 2019-12-06 11:41:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Hamerla Bożena w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63149. Hamerla Bożena. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 67/19. [BMSiG-62897/2019] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 67/19 w postępowaniu upadłościowym Bożeny Hamerli - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu sędziemu komisarzowi w dniu 26 sierpnia 2019 r. listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw, co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63149

Dodano: 2019-12-06 11:42:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Harchut Lucyna w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63150. Harchut Lucyna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 34/19. [BMSiG-62946/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Upadłej Lucyny Harchut, zam.: Łańcut, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 34/19), zawiadamia, że Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi w dniu 29.11.2019 r. główną listę wierzytelności. Główną listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p. u.) natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p. u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu głównej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63150

Dodano: 2019-12-06 11:42:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

IGE - Budownictwo - Energetyka Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63151. IGE - BUDOWNICTWO - ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Lublinie. KRS 0000373685. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 grudnia 2010 r., sygn. akt IX GUp 44/19. [BMSiG-63065/2019] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w dniu 14 listopada 2019 r. syndyk masy upadłości upadłego IGE - Budownictwo - Energetyka Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (sygn. akt IX GUp 44/19) złożył sędziemu komisarzowi listę wierzytelności z dnia 14 listopada 2019 r., którą można przeglądać w sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w terminie dwóch tygodniu od dnia ukazania się obwieszczenia można złożyć do sędziego komisarza sprzeciw - przez wierzyciela co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63151

Dodano: 2019-12-06 11:42:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Jankowska Monika w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63152. Jankowska Monika. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 870/19, X GUp 385/19. [BMSiG-62933/2019] Ogłasza się, iż w postępowaniu upadłościowym (sygn. akt obecnie XVIII GUp 870/19, poprzednio X GUp 385/19) Moniki Jankowskiej (PESEL 86072511268), tj. osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk sporządził i złożył Sędziemu komisarzowi w dniu 9 października 2019 r. pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Ww. listę wierzytelności każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie (Warszawa, ul. Czerniakowska 100A). Zgodnie z art. 256 ust. 1 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W ww. terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgody z jego wnioskami lub oświadczeniami (art. 256 ust. 2 Prawa upadłościowego). Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a ponadto wskazywać zaskarżoną wierzytelność oraz zawierać wniosek co do uznania albo odmowy uznania wierzytelności wraz z uzasadnieniem i wskazaniem dowodów na jego poparcie (art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63152

Dodano: 2019-12-06 11:43:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Janowska Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63153. Janowska Jadwiga. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 892/19. [BMSiG-62893/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Jadwigi Janowskiej, PESEL 44081402087 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XVIII GUp 892/19 (poprzednio X GUp 419/19) - syndyk sporządził i w dniu 2 października 2019 r. przekazał Sędziemu Komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.). Każdy wierzyciel oraz upadła mogą, na warunkach określonych w art. 256-258 p.u. w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosić do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63153

Dodano: 2019-12-06 11:43:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

K2 MARKET Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63154. K2 MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Katowicach. KRS 0000560476. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 czerwca 2015 r., sygn. akt X GUp 60/19/3. [BMSiG-62994/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w sprawie o sygn. akt X GUp 60/19/3 dotyczącej upadłości dłużnika K2 Market Sp. z o.o. w Katowicach, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod numerem KRS 0000560476, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód, X Wydział Gospodarczy, ul. Lompy 14 pokój 103, i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnosić ewentualne sprzeciwy co do listy. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63154

Dodano: 2019-12-06 11:43:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Kacmarzyk Barbara Dorota w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63155. Kacmarzyk Barbara Dorota. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 78/18. [BMSiG-62956/2019] Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia o złożeniu w dniu 16 października 2019 r. pierwszego uzupełnienia listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Barbary Doroty Kacmarzyk, prowadzonym pod sygn. akt V GUp 78/18. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Złotoryjskiej 19, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć do niej sprzeciw do Sędziego Komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63155

Dodano: 2019-12-06 11:44:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Karkowski Witold Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63156. Karkowski Witold Wojciech. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 899/19, X GU 2557/18. [BMSiG-62883/2019] Działając na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie o sygn. akt X GU 2557/18 ogłaszającego upadłość Witolda Wojciecha Karkowskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk zawiadamia, że w dniu 20 listopada 2019 r. została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w przedmiotowym postępowaniu (sygn. akt XVIII GUp 899/19). Ponadto syndyk wskazuje, że listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63156

Dodano: 2019-12-06 11:44:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Kijek Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63157. Kijek Ewa. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 141/19 of. [BMSiG-62938/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Ewy Kijek, numer PESEL 56120512262, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 141/19 of), ogłasza, że sporządzona została uzupełniająca lista wierzytelności (poz. 7, Zw 7), przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 8 listopada 2019 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63157

Dodano: 2019-12-06 11:44:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Klisiatys Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63158. Klisiatys Mariusz. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 53/19/4. [BMSiG-63092/2019] Sędzia komisarz informuje, że w dniu 29.11.2019 roku syndyk złożył uzupełnienie listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Mariusza Klisiatys, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Chorzowie przy ul. Truchana 60/16, posiadającego numer PESEL 86040110657, sygn. akt X GUp 53/19/4. Uzupełnienie listy wierzytelności można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, I piętro, pokój 103, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o dacie złożenia przez syndyka uzupełnienia listy wierzytelności można złożyć do sędziego komisarza sprzeciw od listy, stosownie do treści art. 256 i następne ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63158

Dodano: 2019-12-06 11:44:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Konowalik Rafał w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63159. Konowalik Rafał. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 251/18. [BMSiG-62862/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Rafała Konowalika, zam.: Drohojów, numer PESEL 86052304934, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o sygnaturze akt V GUp 251/18, została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu Komisarzowi Lista Wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter) przy ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów. Każdy zainteresowany może na warunkach określonych w art. 255 ust. 2 pr. up. i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63159

Dodano: 2019-12-06 11:45:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kośmider Aneta w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63160. Kośmider Aneta. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 62/19. [BMSiG-63084/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Anety Kośmider, PESEL 79091901749, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 62/19, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63160

Dodano: 2019-12-06 11:45:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Kowalczyk Michał w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63161. Kowalczyk Michał. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 236/17. [BMSiG-63085/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 236/17 dotyczącej upadłości, Michała Kowalczyka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi II uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w tym samym terminie sprzeciw upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63161

Dodano: 2019-12-06 11:45:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Kowalski Radosław w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63162. Kowalski Radosław. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 337/18. [BMSiG-62996/2019] Niniejszym zawiadamia się, że została sporządzona i w dniu 19 listopada 2019 r. złożona przez syndyka, nieprowadzącego działalności Radosława Kowalskiego, nr PESEL 83102308775, uzupełniająca lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 337/18). Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Zainteresowanym wierzycielom służy w terminie 14 dni od niniejszego obwieszczenia sprzeciw w trybie art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63162

Dodano: 2019-12-06 11:45:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kozakowska Marzena w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63163. Kozakowska Marzena. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 266/19. [BMSiG-63057/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Marzeny Kozakowskiej, zam. w Dobczycach, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 266/19), ogłasza, syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. B-6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63163

Dodano: 2019-12-06 11:46:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Kozłowska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63164. Kozłowska Elżbieta. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 66/19. [BMSiG-62882/2019] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 66/19 w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Kozłowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu sędziemu komisarzowi w dniu 3 września 2019 r. I uzupełniającej listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw, co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63164

Dodano: 2019-12-06 11:46:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Krupska Julita w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63165. Krupska Julita. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 246/19. [BMSiG-63051/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Julity Krupskiej, PESEL 70110705988, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 246/19, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności datowaną na 1.10.2019 r., oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63165

Dodano: 2019-12-06 11:46:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Krzemiński Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63166. Krzemiński Andrzej. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 109/19. [BMSiG-63074/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Krzemińskiego, sygnatura akt V GUp 109/19, zawiadamia, że syndyk złożył listę wierzytelności oraz uzupełniającą listę wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, i w terminie 14 dni od obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63166

Dodano: 2019-12-06 11:46:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Kujawa Arkadiusz w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63167. Kujawa Arkadiusz. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 15/19. [BMSiG-63024/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Arkadiusza Kujawy, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 74042108992), sygn. akt V GUp 15/19, syndyk w dniu 22.11.2019 r. złożył pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ulicy Tumskiej 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63167

Dodano: 2019-12-06 11:47:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kuroń Paweł w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63168. Kuroń Paweł. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1025/19, X GUp 417/19. [BMSiG-63112/2019] Syndyk masy upadłości informuje, że w postępowaniu upadłościowym Pawła Kuronia w upadłości, prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, sygn. akt XIX GUp 1025/19 (poprzednia X GUp 417/19), została sporządzona i przekazana w dniu 22 listopada 2019 r. do Sędziego komisarza lista wierzytelności, którą każdy wierzyciel umieszczony na liście może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63168

Dodano: 2019-12-06 11:47:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Kwarciany Wiesław w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63169. Kwarciany Wiesław. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 330/19. [BMSiG-62851/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym Wiesława Kwarcianego, zam.: Mielec, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk masy upadłości sporządził i przekazał główną listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter) przy ul. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów (sygn. akt V GUp 330/19). W terminie dwóch tygodni od dnia nin. obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciwy tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63169

Dodano: 2019-12-06 11:47:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kwaśniewski Dominik w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63170. Kwaśniewski Dominik. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 140/19. [BMSiG-63060/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Dominika Kwaśniewskiego, zam. w Wieliczce, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn akt VIII GUp 140/19), ogłasza, syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. B-6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63170

Dodano: 2019-12-06 11:47:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Kwec Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63171. Kwec Krystyna. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 115/19. [BMSiG-62957/2019] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 115/19, w postępowaniu upadłościowym Krystyny Kwec, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu sędziemu komisarzowi w dniu 28 października 2019 r. I uzupełniającej listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1. uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2. odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63171

Dodano: 2019-12-06 11:48:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Lesiak Zofia w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63172. Lesiak Zofia. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 209/18. [BMSiG-62942/2019] XIV GUp 209/18 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 w związku z art. 4912 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498) została sporządzona przez syndyka i przekazana mu w dniu 10 września 2019 roku lista wierzytelności Zofii Lesiak, nr PESEL 40011511203, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel może wnieść sprzeciw od listy wierzytelności ze wskazaniem sygnatury sygn. akt XIV GUp 209/18, na adres Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, al. Kościuszki 107/109. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63172

Dodano: 2019-12-06 11:48:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Lewicka Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63173. Lewicka Teresa. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 38/19. [BMSiG-62963/2019] Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia o złożeniu w dniu 16 października 2019 r. pierwszego uzupełnienia listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Teresy Lewickiej, prowadzonym pod sygn. akt V GUp 38/19. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Złotoryjskiej 19, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć do niej sprzeciw do Sędziego Komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63173

Dodano: 2019-12-06 11:48:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Ligmanowska Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63174. Ligmanowska Anna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 408/18. [BMSiG-62884/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Anny Ligmanowskiej, PESEL 47042305966, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 408/18), syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi III i IV uzupełniającą listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe). Każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 ustawy Prawo upadłościowe w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może zgłosić do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63174

Dodano: 2019-12-06 11:48:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Magdowski Adam w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63175. Magdowski Adam. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 57/19. [BMSiG-63055/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Adama Magdowskiego, sygn. akt V GUp 57/19, zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, i w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63175

Dodano: 2019-12-06 11:49:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Marcinkowska Angelika w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63176. Marcinkowska Angelika. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 58/17. [BMSiG-63067/2019] Syndyk masy upadłości Angeliki Marcinkowskiej, zamieszkałej w Skwierzynie, PESEL 87111805821, sygn. akt V GUp 58/17, informuje, iż w związku ze sporządzeniem w dniu 30.07.2019 roku przez syndyka i przekazaniem sędziemu komisarzowi listy wierzytelności, Sędzia komisarz ogłasza, iż listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, ul. Chopina 52 b. 15 w Gorzowie Wielkopolskim oraz poucza o prawie złożenia zarzutów co do listy wierzytelności w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63176

Dodano: 2019-12-06 11:49:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Michalski Wiesław w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63177. Michalski Wiesław. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 27/18. [BMSiG-63064/2019] Syndyk masy upadłości Wiesława Michalskiego, zamieszkałego w Górkach (66-431 Santok), PESEL 58071314197, sygn. akt V GUp 27/18, informuje, iż w związku ze sporządzeniem w dniu 24.09.2019 roku przez syndyka i przekazaniem sędziemu komisarzowi listy wierzytelności - Sędzia Komisarz ogłasza, iż listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, ul. Chopina 52 b. 15, w Gorzowie Wielkopolskim, oraz poucza o prawie złożenia zarzutów co do listy wierzytelności w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63177

Dodano: 2019-12-06 11:49:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Nawojska Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63178. Nawojska Barbara. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 98/19. [BMSiG-62936/2019] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 98/19 w postępowaniu upadłościowym Barbary Nawojskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu sędziemu komisarzowi w dniu 1 października 2019 r. listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw, co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63178

Dodano: 2019-12-06 11:50:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Norman Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63179. Norman Maria. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 79/19. [BMSiG-62906/2019] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 79/19 w postępowaniu upadłościowym Marii Norman - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu sędziemu komisarzowi w dniu 29 sierpnia 2019 r. listy wierzytelności i w dniu 7 października 2019 r. I uzupełniającej listy wierzytelności, i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw, co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63179

Dodano: 2019-12-06 11:50:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Nowicka Mariola w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63180. Nowicka Mariola. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 603/19. [BMSiG-62908/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza, że zgodnie z treścią art. 255 ust. 2 Prawa upadłościowego, została sporządzona i w dniu 28 października 2019 r. przekazana Sędziemu komisarzowi do akt postępowania upadłościowego, druga uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Marioli Nowickiej, PESEL 64061700181, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - ze wskazaniem sygnatury akt XVIII GUp 603/19 (poprzednio X GUp 997/18). W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63180

Dodano: 2019-12-06 11:50:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Nowicka Marta w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63181. Nowicka Marta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 927/19. [BMSiG-62922/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marty Nowickiej (PESEL 66111504961), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, toczącym się pod sygn. akt XVIII GUp 927/19 (poprzednia sygn. akt. X GUp 472/19), ogłasza, że została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 9 października 2019 roku pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni (parter) Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Syndyk Marcin Gałązka MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63181

Dodano: 2019-12-06 11:50:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Opalska-Prawłocka Dagmara w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63182. Opalska-Prawłocka Dagmara. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 92/19. [BMSiG-62914/2019] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 92/19 w postępowaniu upadłościowym Dagmary Opalskiej-Prawłockiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu sędziemu komisarzowi w dniu 1 października 2019 r. listy wierzytelności, i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw, co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63182

Dodano: 2019-12-06 11:51:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Osemlak Zofia w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63183. Osemlak Zofia. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 17/19. [BMSiG-63066/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 27 sierpnia 2019 r. złożona przez Syndyka masy upadłości Zofii Osemlak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL 43030302706), uzupełniająca lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 17/19). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności Upadłego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63183

Dodano: 2019-12-06 11:51:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Ostrowska Renata w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63184. Ostrowska Renata. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 81/19. [BMSiG-63009/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Renaty Ostrowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 85062111989), sygn. akt V GUp 81/19, syndyk w dniu 20.11.2019 r. złożył listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Tumskiej 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo, że była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63184

Dodano: 2019-12-06 11:51:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Ostrowski Arkadiusz w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63185. Ostrowski Arkadiusz. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 80/19. [BMSiG-62990/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Arkadiusza Ostrowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 82072313770), sygn. akt V GUp 80/19, syndyk w dniu 20.11.2019 r. złożył listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Tumskiej 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63185

Dodano: 2019-12-06 11:51:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Pacek Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63186. Pacek Krzysztof. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 39/19. [BMSiG-63004/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Packa, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 85120901617), sygn. akt V GUp 39/19, syndyk w dniu 22.11.2019 r. złożył drugą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Tumskiej 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63186

Dodano: 2019-12-06 11:51:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Pieczątka Robert w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63187. Pieczątka Robert. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 75/19. [BMSiG-62932/2019] Sygn. akt XIV GUp 75/19 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 20 września 2019 r. lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Roberta Pieczątki, PESEL 75041309278, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 112, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy może złożyć sprzeciw do sędziego komisarza zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.) na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 75/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63187

Dodano: 2019-12-06 11:52:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Płachcińska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63188. Płachcińska Agnieszka. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 77/19. [BMSiG-63103/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Płachcińskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Kiełczu przy ul. Lipowej 3, 67-100 Nowa Sól, numer PESEL 78051006481, zawiadamia, że w dniu 10.10.2019 r. syndyk złożył zerową listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12 pok. 115. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63188

Dodano: 2019-12-06 11:52:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63189. PRZEDSIĘBIORSTWO NAPRAW INFRASTRUKTURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS 0000271948. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 lutego 2007 r., sygn. akt XVIII GUp 12/19. [BMSiG-63027/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie w sprawie o sygn. akt XVIII GUp 12/19 obwieszcza, iż w dniu 5 listopada 2019 roku Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi czwartą uzupełniającą listę wierzytelności Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie, którą to można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu czwartej uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63189

Dodano: 2019-12-06 11:52:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Rudnicka Joanna w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63190. Rudnicka Joanna. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 84/19. [BMSiG-63035/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Joanny Rudnickiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 53103001427), sygn. akt V GUp 84/19, syndyk w dniu 25 listopada 2019 r. złożył listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku przy ul. Tumska 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63190

Dodano: 2019-12-06 11:53:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Siedlanowska Regina w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63191. Siedlanowska Regina. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 72/19. [BMSiG-62901/2019] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 72/19 w postępowaniu upadłościowym Reginy Siedlanowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu sędziemu komisarzowi w dniu 21 października 2019 r. I uzupełniającej listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw, co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63191

Dodano: 2019-12-06 11:53:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Skierkowski Krzysztof Mieczysław w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63192. Skierkowski Krzysztof Mieczysław. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 67/19. [BMSiG-62986/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Mieczysława Skierkowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 72101910593), sygn. akt V GUp 67/19, syndyk w dniu 19.11.2019 r. złożył pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ulicy Tumskiej 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63192

Dodano: 2019-12-06 11:53:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Sławicz Roman w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63193. Sławicz Roman. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 18/19. [BMSiG-63121/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Romana Sławicza, PESEL 79022806350, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, V GUp 18/19, zawiadamia, że Syndyk masy upadłości sporządził i w dniu 15.11.2019 roku złożył do akt postępowania uzupełniającą listę wierzytelności nr 1. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w Sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Legnicy, ul. Złotoryjska 19. Każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniem. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym określonym w ustawie Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63193

Dodano: 2019-12-06 11:53:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Sławicz Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63194. Sławicz Sylwia. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 18/19. [BMSiG-63120/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Sylwii Sławicz, PESEL 78013005989, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, V GUp 18/19, zawiadamia, że Syndyk masy upadłości sporządził i w dniu 15.11.2019 roku złożył do akt postępowania uzupełniającą listę wierzytelności nr 1. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w Sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Legnicy, ul. Złotoryjska 19. Każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniem. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym określonym w ustawie Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63194

Dodano: 2019-12-06 11:54:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Zakład Usług Leśnych i Transportowo-Remontowych GAJ Jan Solecki w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63195. Solecki Jan prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Solecki Jan - Zakład Usług Leśnych i Transportowo-Remontowych „Gaj” w Aleksandrii Drugiej. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 93/19. [BMSiG-62919/2019] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 93/19 w postępowaniu upadłościowym Jana Soleckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Solecki Jan - Zakładu Usług Leśnych i Transportowo-Remontowych „Gaj” w Aleksandrii Drugiej, PESEL nr 54120810199, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu sędziemu komisarzowi w dniu 30 października 2019 r. listy wierzytelności, i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw, co do: 1. uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2. odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63195

Dodano: 2019-12-06 11:55:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Sosnowska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63196. Sosnowska Ewa. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 175/19. [BMSiG-62993/2019] Niniejszym zawiadamia się, że została sporządzona i w dniu 15 listopada 2019 r. złożona przez syndyka nieprowadzącej działalności Ewy Sosnowskiej, nr PESEL 60020708829, lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 175/19). Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Zainteresowanym wierzycielom służy w terminie 14 dni od niniejszego obwieszczenia sprzeciw w trybie art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63196

Dodano: 2019-12-06 11:55:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Talipska Beata w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63197. Talipska Beata. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 126/19. [BMSiG-62927/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk w dniu 14.11.2019 r. przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Beaty Talipskiej w upadłości, PESEL 66082505620 - sygn. akt VIII GUp 126/19. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadła, o ile lista nie jest zgodna z jej wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63197

Dodano: 2019-12-06 11:55:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wasiuk Roksana w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63198. Wasiuk Roksana. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 625/19. [BMSiG-62915/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Roksany Wasiuk (PESEL 96062100707), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, toczącym się pod sygn. akt XVIII GUp 625/19 (poprzednia sygn. akt X GUp 1050/18), ogłasza, że została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 15 maja 2019 roku lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni (parter) Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Syndyk Marcin Gałązka MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63198

Dodano: 2019-12-06 11:56:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Witkowska Joanna w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63199. Witkowska Joanna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 253/19. [BMSiG-63075/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Joanny Witkowskiej, nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 253/19, sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 20.11.2019 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63199

Dodano: 2019-12-06 11:56:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Woda Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63200. Woda Andrzej. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 119/19. [BMSiG-63037/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Wody, nieprowadzącego działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 119/19 sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 20.11.2019 r. uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63200

Dodano: 2019-12-06 11:56:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Woźniak Halina w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63201. Woźniak Halina. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 68/19. [BMSiG-63005/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Haliny Woźniak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp „of” 68/19, syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C pokój 109 (tel. 89 676-03-03). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63201

Dodano: 2019-12-06 11:56:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Wygodny Antoni w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63202. Wygodny Antoni. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 67/19. [BMSiG-62898/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Antoniego Wygodnego, PESEL 46071408697 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 67/19, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B”, pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63202

Dodano: 2019-12-06 11:57:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Zagórska Lidia w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63203. Zagórska Lidia. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 106/19. [BMSiG-62948/2019] Sędzia komisarz, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 106/19, w postępowaniu upadłościowym Lidii Zagórskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 89030102847, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu sędziemu komisarzowi w dniu 3 października 2019 r. listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63203

Dodano: 2019-12-06 11:57:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Zahuta Dorota w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63204. Zahuta Dorota. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 61/19. [BMSiG-62964/2019] Obwieszczenie Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Doroty Zahuta, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: 48-303 Niwnica 132 (PESEL 75010814743), sygn. akt V GUp 61/19, ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył sędzi komisarz podstawową listę wierzytelności upadłej, którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Ozimskiej nr 60A, i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia o tym, wnieść przeciwko niej sprzeciw, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędzi komisarz sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63204

Dodano: 2019-12-06 11:57:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

GRANIT Artur Bykowski w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 63205. Bykowski Artur prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GRANIT Artur Bykowski w upadłości likwidacyjnej w Dobrzanach. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 54/15. [BMSiG-63034/2019] W związku ze złożeniem przez Syndyka oddzielnego ostatecznego planu podziału nr 4 sumy uzyskanej ze sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu - nieruchomości stanowiącej działkę nr 51/12 oraz prawa własności posadowionego na tym gruncie budynku, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr KW SZ1T/00096293/2, z dnia 9 października 2018 r. uzupełnionego pismem z dnia 20.12.2018 r. oraz oddzielnego ostatecznego planu podziału nr 5 sumy uzyskanej ze sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 43/3, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr KW SZ1T/00099233/5 z dnia 9 października 2018 r. uzupełnionego pismem z dnia 20.12.2018 r. w postępowaniu upadłościowym Artura Bykowskiego w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt XII GUp 54/15 - sędzia komisarz ogłasza, iż oddzielne ostateczne plany podziału można przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42, i poucza o prawie złożenia zarzutów co do oddzielnych ostatecznych planów podziału w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w wydaniu lokalnym dziennika Gazeta Wyborcza i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63205

Dodano: 2019-12-06 11:57:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

HENKO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 63206. HENKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Katowicach. KRS 0000266276. SĄD REJONOWY KATOWICE- -WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 października 2006 r., sygn. akt X GUp 29/16/5. [BMSiG-62902/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy - Sędzia Komisarz informuje, że w postępowaniu upadłościowym dłużnika: HENKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy ulicy Gliwickiej 271, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000266276 - sygn. akt X GUp 29/16/5 - syndyk w dniu 28 stycznia 2019 roku sporządził i złożył Sędziemu Komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach przy ulicy Lompy 14, I piętro, pokój 101, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o planie podziału w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnieść przeciwko planowi podziału zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63206

Dodano: 2019-12-06 11:58:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Jakubczak Monika w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 63207. Jakubczak Monika. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 23/17. [BMSiG-62892/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 23/17 dotyczącej upadłości Moniki Jakubczak syndyk sporządził ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie XII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23, i w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnieść przeciwko planowi podziału zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63207

Dodano: 2019-12-06 11:58:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Janiak Ludmiła w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 63208. Janiak Ludmiła. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 348/18. [BMSiG-63052/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Ludmiły Janiak, nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, w sprawie o sygn. akt XV GUp 348/18, informuje, ze został sporządzony i przedłożony w dniu 20 listopada 2019 r. ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości dla kategorii II. Plan ten można przeglądać w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia wnieść zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63208

Dodano: 2019-12-06 11:58:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Kosut Janina w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 63209. Kosut Janina. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 46/19 „of”. [BMSiG-63003/2019] W dniu 25 listopada 2019 r. syndyk złożył ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości Janiny Kosut, sygn. akt VII GUp 46/19 „of”. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy przy ul. Andersa 34, i w terminie dwóch tygodni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63209

Dodano: 2019-12-06 11:58:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Kowalczyk Michał w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 63210. Kowalczyk Michał. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 236/17. [BMSiG-63081/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Michała Kowalczyka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XII GUp 236/17, toczącym się w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, zawiadamia, że został sporządzony i złożony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23 (pok. 115), i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnosić do sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63210

Dodano: 2019-12-06 11:59:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kukla Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 63211. Kukla Jolanta. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 71/17. [BMSiG-63063/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Jolanty Kukli, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Krakowie (PESEL 57032701722) (sygn. akt VIII GUp 71/17), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału, oraz że plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. B-6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ostatecznego planu podziału sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63211

Dodano: 2019-12-06 11:59:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Kwiecińska Jolanta i Kwieciński Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 63212. Kwiecińska Jolanta i Kwieciński Grzegorz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 130/18. [BMSiG-63011/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jolanty Kwiecińskiej i Grzegorza Kwiecińskiego - nieprowadzących działalności gospodarczej w upadłości, w sprawie o sygn. akt XV GUp 130/18 informuje, że został sporządzony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości dla kategorii II. Plan ten można przeglądać w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia można wnieść przeciwko niemu zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63212

Dodano: 2019-12-06 11:59:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Nowotka Wiesława w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 63213. Nowotka Wiesława. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 119/18. [BMSiG-62843/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Wiesławy Nawotki, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 119/18), podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, ul. Artyleryjska 3C, pok. 109 (tel. 89 676-03-03), i w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w MSiG wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63213

Dodano: 2019-12-06 11:59:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Piekarnia - Cukiernia E. i M. Smaga Sp. Jawna w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 63214. PIEKARNIA - CUKIERNIA E. I M. SMAGA SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Starachowicach. KRS 0000398982. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 października 2011 r., sygn. akt V GUp 42/15. [BMSiG-63032/2019] Sędzia Komisarz z Sądu Rejonowego w Kielcach w postępowaniu upadłościowym: Piekarnia - Cukiernia E. i M. Smaga Sp. jawna w upadłości likwidacyjnej w Starachowicach, nr KRS 398982, toczącym się pod sygn. akt V GUp 42/15, zawiadamia, że: zostały sporządzone przez syndyka masy upadłości i złożone w dniu 25 listopada 2019 r. w Sądzie oddzielne plany podziału sum uzyskanych ze zbycia ruchomości wchodzących w skład masy upadłości: 1) nieruchomości zabudowanej objętej Księgą Wieczystą nr KI1H/00000399/6 o pow. 0,0134 ha, składającej się z działki ewidencyjnej nr 1138 będącej przedmiotem zabezpieczenia hipotecznego na rzecz Banku Pekao S.A. w Warszawie, Idea Banku S.A. w Warszawie oraz Skarbu Państwa - Naczelnika Urzędu Skarbowego w Starachowicach, 2) nieruchomości zabudowanej objętej Księgą Wieczystą nr KI1H/0011299/5 o pow. 0,0912 ha, składającej się z działek ewidencyjnych 1146, 1163/3, 1164/2, 1164/3 1145 będącej przedmiotem zabezpieczenia hipotecznego na rzecz Banku Pekao S.A. w Warszawie, Idea Banku S.A. w Warszawie oraz Skarbu Państwa - Naczelnika Urzędu Skarbowego w Starachowicach; 3) ruchomości - zestawu do monitoringu składającego się z jednostki centralnej, okablowania i kamer, będącego przedmiotem przewłaszczenia na zabezpieczenie na rzecz Banku Pekao S.A. w Warszawie; 4) ruchomości - pieca piekarniczego olejowego typu PKC G 1, będącego przedmiotem umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie na rzecz Banku Pekao S.A. w Warszawie; 5) ruchomości - pieca obrotowego Polin produkcji włoskiej - r. prod. 1995 Nr 510172/al./0321, będącego przedmiotem umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie na rzecz Banku Pekao S.A. w Warszawie; 6) ruchomości - mieszałki spiralnej BAGMASZ HS 200 Nr VS 843 - r. prod. 28.08.2008 r., będącej przedmiotem umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie na rzecz Banku Pekao S.A. w Warszawie. Sędzia komisarz informuję, że poszczególne plany podziału można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych - Punkt Obsługi Interesanta (parter) oraz w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko poszczególnym planom zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63214

Dodano: 2019-12-06 12:00:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli JAFRA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 63215. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MEBLI JAFRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Karnicach. KRS 0000406128. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 grudnia 2011 r., sygn. akt VIII GUp 4/17. [BMSiG-62929/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Produkcji Mebli JAFRA sp. z o.o. z siedzibą w Karnicach (numer KRS 0000406128, sygn. akt postępowania upadłościowego VIII GUp 4/17), ogłasza, że 30 października 2019 r. został złożony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu (czytelni akt), oraz że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o tym można wnosić przeciwko planowi podziału zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63215

Dodano: 2019-12-06 12:00:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Tomsi Marianna w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 63216. Tomsia Marianna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 267/18. [BMSiG-62904/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Marianny Tomsi, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Olkuszu (PESEL 33101202846) (sygn. akt VIII GUp 267/18), ogłasza o złożeniu ostatecznego planu podziału, oraz że plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. B-6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o złożeniu ostatecznego planu podziału sędziemu komisarzowi, można wnieść do sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63216

Dodano: 2019-12-06 12:00:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Zechman Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2019-12-06 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 63217. Zechman Magdalena. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 72/18. [BMSiG-62931/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, informuje, że syndyk w postępowaniu upadłościowym Magdaleny Zechman, sygn. akt VIII GUp 72/18, w dniu 6.08.2019 r. złożył ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Ostateczny plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt), i w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63217

Dodano: 2019-12-06 12:01:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

BIG PLUS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-09-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62823. BIG PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Poznaniu. KRS 0000369572. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 listopada 2010 r., sygn. akt XI GU 630/19, XI GUp 268/19. [BMSiG-62571/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 września 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 630/19 ogłosił upadłość dłużnika Big Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000369572). Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 268/19. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Przemysława Nowackiego. Wyznaczono zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Bojarskiej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Agnieszki Saramaga-Pioch, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 1359. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dnia od dnia obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62823

Dodano: 2019-12-07 11:01:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

BIG PLUS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62823. BIG PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Poznaniu. KRS 0000369572. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 listopada 2010 r., sygn. akt XI GU 630/19, XI GUp 268/19. [BMSiG-62571/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 września 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 630/19 ogłosił upadłość dłużnika Big Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000369572). Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 268/19. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Przemysława Nowackiego. Wyznaczono zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Bojarskiej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Agnieszki Saramaga-Pioch, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 1359. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dnia od dnia obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62823

Dodano: 2019-12-07 11:01:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

MIESZKO-BOMASA sp. z o.o. Sp. K. w upadłości likwidacyjnej

2019-11-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62841. MIESZKO-BIOMASA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Nysie. KRS 0000410126. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 lutego 2012 r., sygn. akt V GU 186/19, V GUp 192/19. [BMSiG-62714/2019] OBWIESZCZENIE O OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI MIESZKO- -BIOMASA SP. Z O.O. SP. K. (KRS: 0000410126, NIP: 7532429977) Zawiadamia się, iż Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem w postępowaniu o sygnaturze akt V GU 186/19 z dnia 13.11.2019 r. w sprawie o ogłoszenie upadłości postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Mieszko-Biomasa sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Nysie, ul. Piłsudskiego 62, KRS: 0000410126, NIP: 7532429977; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego do Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Piotra Stanisławiszyna oraz zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Małgorzaty Kątnej; 5. wyznaczyć Syndyka masy upadłości w osobie Marcina Kubiczka, nr licencji 244; 6. wskazać, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19) z dnia 5 czerwca 2015 r., a postępowanie upadłościowe ma charakter główny; 7. kosztami postępowania w sprawie obciążyć dłużnika. Zgłoszeń wierzytelności należy dokonywać na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60a, Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Sędzia Piotr Stanisławiszyn, powołując się na sygnaturę akt V GUp 192/19. Zgłoszeń należy dokonywać w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239 i 240 ustawy Prawo upadłościowe. Poucza się , ż e zgodnie z art. 54a ust. 1 PrUp „Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (Monitorze Sądowym i Gospodarczym), a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postę powania znajdowały sięza granicą , w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (Monitorze Sądowym i Gospodarczym) przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich”. Jednocześnie podaje się adres do korespondencji biura syndyka: Marcin Mirosław Kubiczek - Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Francuska 34, 40-028 Katowice, adres e-mail: info@kubiczekm.com, numer telefonu: +48 32 308 00 00. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62841

Dodano: 2019-12-07 11:06:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

MIESZKO-BOMASA sp. z o.o. Sp. K. w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 62841. MIESZKO-BIOMASA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Nysie. KRS 0000410126. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 lutego 2012 r., sygn. akt V GU 186/19, V GUp 192/19. [BMSiG-62714/2019] OBWIESZCZENIE O OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI MIESZKO- -BIOMASA SP. Z O.O. SP. K. (KRS: 0000410126, NIP: 7532429977) Zawiadamia się, iż Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem w postępowaniu o sygnaturze akt V GU 186/19 z dnia 13.11.2019 r. w sprawie o ogłoszenie upadłości postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Mieszko-Biomasa sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Nysie, ul. Piłsudskiego 62, KRS: 0000410126, NIP: 7532429977; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego do Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Piotra Stanisławiszyna oraz zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Małgorzaty Kątnej; 5. wyznaczyć Syndyka masy upadłości w osobie Marcina Kubiczka, nr licencji 244; 6. wskazać, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19) z dnia 5 czerwca 2015 r., a postępowanie upadłościowe ma charakter główny; 7. kosztami postępowania w sprawie obciążyć dłużnika. Zgłoszeń wierzytelności należy dokonywać na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60a, Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Sędzia Piotr Stanisławiszyn, powołując się na sygnaturę akt V GUp 192/19. Zgłoszeń należy dokonywać w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239 i 240 ustawy Prawo upadłościowe. Poucza się , ż e zgodnie z art. 54a ust. 1 PrUp „Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (Monitorze Sądowym i Gospodarczym), a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postę powania znajdowały sięza granicą , w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (Monitorze Sądowym i Gospodarczym) przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich”. Jednocześnie podaje się adres do korespondencji biura syndyka: Marcin Mirosław Kubiczek - Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Francuska 34, 40-028 Katowice, adres e-mail: info@kubiczekm.com, numer telefonu: +48 32 308 00 00. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62841

Dodano: 2019-12-07 11:07:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

TIMER Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 62906. „TIMER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Wólce Kosowskiej. KRS 0000214928. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 sierpnia 2004 r., sygn. akt XIX GUp 1090/19. [BMSiG-62686/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 18 listopada 2019 roku umorzył postępowanie upadłościowe Timer Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Wólce Kosowskiej (sygn. akt XIX GUp 1090/19). W terminie 7 dni od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia każdy uczestnik postępowania upadłościowego może wnieść do Sądu Okręgowego w Warszawie zażalenie na postanowienie. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62206

Dodano: 2019-12-07 11:16:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Brozdowicz Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 62907. Brozdowicz Jerzy. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1174/19. [BMSiG-62640/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 19 listopada 2019 r., sygn. akt XVIII GUp 1174/19, postanowił: 1. umorzyć postępowanie wobec Jerzego Brozdowicza (PESEL 52052704913); 2. kosztami postępowania obciążyć Jerzego Brozdowicza. Poucza się o prawie wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego w Warszawie w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, zgodnie z art. 224 ust. 2 i art. 362 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62207

Dodano: 2019-12-07 11:17:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Legierski Roman w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 62908. Legierski Roman. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 51/18. [BMSiG-62613/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Romana Legierskiego, pod sygn. akt VI GUp 51/18, zawiadamia, iż w dniu 5 listopada 2019 r. zostało wydane postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego. Na postanowienie z dnia 5 listopada 2019 r. służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Katowicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia o postanowieniu w MSiG. Nadanie pisma na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62208

Dodano: 2019-12-07 11:17:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Stefaniak Olga w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 62909. Stefaniak Olga. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 64/18. [BMSiG-62664/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 4 września 2019 r. (sygn. akt XII GUp 64/18), zostało umorzone postępowanie upadłościowe prowadzone wobec Olgi Stefaniak (numer PESEL 60050106347), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62209

Dodano: 2019-12-07 11:18:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

ABATECH KOZAK TRZYNA Sp. J. w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 62910. ABATECH KOZAK TRZYNA SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Krakowie. KRS 0000470620. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 lipca 2013 r., sygn. akt VIII GUp 68/16. [BMSiG-62762/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 26.09.2019 r. wobec upadłego ABATECH Kozak Trzyna spółka jawna w Krakowie (KRS 0000470620), sygn. akt VIII GUp 68/16, Sąd postanowił: stwierdzić zakończenie postępowania upadłościowego ABATECH Kozak Trzyna Spółki jawnej w upadłości likwidacyjnej w Krakowie. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że od niniejszego postanowienia służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Krakowie, które można wnieść w terminie tygodniowym od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego wydającego zaskarżone postanowienie. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62210

Dodano: 2019-12-07 11:19:21 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2019-12-07 11:20:02

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

ELECTRIC POWER Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 62911. ELECTRIC POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Bielsku-Białej. KRS 0000140803. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 listopada 2002 r., sygn. akt VI GUp 62/15 lik. [BMSiG-62586/2019] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku ELECTRIC POWER Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, KRS 0000140803, pod sygn. akt VI GUp 62/15 lik zawiadamia, iż orzeczeniem z dnia 12 listopada 2019 r. stwierdził zakończenie postępowanie upadłościowego. Na powyższe postanowienie stronom przysługuje zażalenie. W terminie 7 dni należy złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia na piśmie (wniosek podlega opłacie w kwocie 100 zł), a następnie w terminie 7 dni od daty doręczenia, wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego w Katowicach za pośrednictwem sądu upadłościowego - Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62211

Dodano: 2019-12-07 11:22:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Berger Mateusz BTG w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 62912. Berger Mateusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Berger Mateusz BTG w Chwaszczynie. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 22/14. [BMSiG-62793/2019] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 20.11.2019 roku w sprawie o sygn. akt VI GUp 22/14 stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Mateusza Berger prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Berger Mateusz BTG w Chwaszczynie (REGON 141114214). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62212

Dodano: 2019-12-07 11:22:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

BERMONT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 62913. BERMONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Golince. KRS 0000447263. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 stycznia 2013 r., sygn. akt XI GUp 267/16. [BMSiG-62564/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 listopada 2019 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GUp 267/16, stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego dłużnika Bermont spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Golince, nr KRS 0000447263. Poucza się, że wierzycielom przysługuje zażalenie na powyższe postanowienie do Sądu Okręgowego w Poznaniu za pośrednictwem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu w terminie 7 dni od ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62213

Dodano: 2019-12-07 11:23:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Agencja POLIGRAF Maciej Kowalski w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 62914. Kowalski Maciej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Agencja POLIGRAF Maciej Kowalski w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 281/19. [BMSiG-62583/2019] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 22 listopada 2019 r., sygn. akt XVIII GUp 281/19, postanowił stwierdzić zakończenie postępowania upadłościowego Macieja Kowalskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Agencja „Poligraf” Maciej Kowalski w Warszawie. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62214

Dodano: 2019-12-07 11:24:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

BROWARY PARK Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Syndyka

Poz. 62916. BROWARY PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Olsztynie. KRS 0000334488. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 sierpnia 2009 r., sygn. akt V GUp 55/17. [BMSiG-62719/2019] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, w postępowaniu upadłościowym Browary Park Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Olsztynie (sygn. akt V GUp 55/17) podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 28.11.2019 r. ustanowił syndyka tymczasowego w osobie Pana Marcina Gradowskiego (nr licencji 185). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62216

Dodano: 2019-12-07 11:26:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

CALDORIS POLSKA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 62921. CALDORIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Bielsku-Białej. KRS 0000351877. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 marca 2010 r., sygn. akt VI GUp 127/19. [BMSiG-62593/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Caldoris Polska Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Bielsku-Białej, nr KRS 0000351877, zawiadamia, że został sporządzony opis i oszacowanie przedsiębiorstwa upadłego. Opis i oszacowanie można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, i w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia wnieść zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62221

Dodano: 2019-12-07 11:31:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Monika Katarzyna Głusek w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Syndyka

Poz. 62925. Głusek Monika prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Monika Katarzyna Głusek w Olsztynie. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 43/17. [BMSiG-62715/2019] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 10 października 2019 r. w postępowaniu upadłościowym Moniki Głusek - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Monika Katarzyna Głusek w Olsztynie (sygn. akt V GUp 43/17) ustanowił syndyka tymczasowego w osobie Marcina Gradowskiego (nr licencji 185). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62225

Dodano: 2019-12-07 11:33:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Grzejdak Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Syndyka

Poz. 62926. Grzejdak Jolanta. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 162/18. [BMSiG-62630/2019] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, w postępowaniu upadłościowym Jolanty Grzejdak - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 162/18), podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 26.11.2019 r. ustanowił syndyka tymczasowego w osobie Pana Antoniego Paciorkowskiego (nr licencji 212). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62226

Dodano: 2019-12-07 11:34:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kamińska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 62927. Kamińska Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 321/19. [BMSiG-62653/2019] OBWIESZCZENIE o sprzedaży udziałów w spółce Syndyk masy upadłości Katarzyny Kamińskiej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt XVIII GUp 321/19, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, składników masy upadłości w postaci udziałów w spółce KJ PARTNERS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000292247) w liczbie 990, o łącznej wartości nominalnej 49.500,00 zł, za cenę nie niższą niż 500,00 zł (słownie: pięćset złotych). Ogólne warunki sprzedaży: 1. Bezwarunkową ofertę na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny, składać należy w formie pisemnej w Kancelarii Syndyka, adres: 61-729 Poznań, ul. Młyńska 5A/1 lub przesłać listem poleconym na ww. adres bądź w formie skanu podpisanej oferty przesłanego na adres mailowy: biuro@kancelariagrenda.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 grudnia 2019 roku. Na kopercie bądź w temacie wiadomości e-mail należy wskazać „NIE OTWIERAĆ - Oferta w postępowaniu Katarzyny Kamińskiej - sygn. akt XVIII GUp 321/19”. 2. Oferta powinna zawierać w szczególności dokładne oznaczenie składającego ofertę oraz oferowaną cenę. 3. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo bezodszkodowawczego odstąpienia od konkursu lub jego unieważnienia, w całości lub części, w każdym czasie, bez podania przyczyny. 4. Regulamin sprzedaży przesyłany będzie w formacie pdf osobom zainteresowanym w odpowiedzi na zapytanie skierowane na adres mailowy: biuro@kancelariagrenda.pl. 5. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod nr 61 670 73 73 od poniedziałku do piątku w godz. od 900 do 1700 bądź mailowo pod adresem: biuro@kancelariagrenda.pl. 6. Z aktami rejestrowymi ww. spółki można zapoznać się w Czytelni Akt Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie (ul. Czerniakowska 100, parter, pok. 53) po uprzednim ich (osobistym lub telefonicznym) zamówieniu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62227

Dodano: 2019-12-07 11:34:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

NAVIMOR-INVEST S. A. w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Inne

Poz. 62932. NAVIMOR-INVEST SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Gdańsku. KRS 0000370231. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 listopada 2010 r., sygn. akt VI GUp 67/18. [BMSiG-62781/2019] Na podstawie art. 320 ust. 1 pkt 7 Prawa upadłościowego obwieszcza się, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, z dnia 22.11.2019 r. w sprawie VI GUp 67/18 sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym NAVIMOR-INVEST SPÓŁKI AKCYJNEJ W GDAŃSKU (nr KRS 0000370231) postanowił zatwierdzić dokonany przez syndyka wybór oferty złożonej przez Piotra Jakuba Lisa na nabycie wchodzącego w skład masy upadłości, opisanego w regulaminie przetargu zatwierdzonym postanowieniem sędziego komisarza z dnia 11 października 2019 roku, prawa użytkowania wieczystego objętego Księgą Wieczystą GD1G/00069636/1 z prawem własności budynków znajdujących się na tej nieruchomości wraz z wyposażeniem wymienionym w załączniku nr 1 do regulaminu przetargu załączonego do wniosku syndyka z dnia 7 października 2019 roku (czyniąc tenże załącznik integralną częścią niniejszego postanowienia) za cenę 2.350.500 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy pięćset) złotych plus ewentualny podatek VAT. Zgodnie z art. 320 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe na postanowienie sędziego komisarza o zatwierdzeniu wyboru oferenta przysługuje zażalenie. Zgodnie z art. 224 ust. 4 Prawa upadłościowego, jeżeli postanowienie podlega obwieszczeniu w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Rejestrze, można złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem, które należy złożyć do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, sygn. akt VI GUp 67/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62232

Dodano: 2019-12-07 11:36:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Matulewicz Renata w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 62934. Matulewicz Renata. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 34/18. [BMSiG-62649/2019] Syndyk masy upadłości Renaty Matulewicz, w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza przetarg na sprzedaż udziału 3/32 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Sztabinki, województwie podlaskim, powiecie sejneńskim, gminie Sejny, stanowiącego działkę ewidencyjną o nr 6/25, z obrębu 0046, o powierzchni 390 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Augustowie, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sejnach, prowadzi Księgę Wieczystą nr SU1N/00001378/6. 1. Przedmiotem przetargu jest udział 3/32 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Sztabinki 1, województwie podlaskim, powiecie sejneńskim, gminie Sejny, stanowiącego działkę ewidencyjną o nr 6/25, z obrębu 0046, o powierzchni 390 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Augustowie, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sejnach, prowadzi Księgę Wieczystą nr SU1N/00001378/6. 2. Operat szacunkowy nieruchomości udostępniony jest do wglądu w Kancelarii Syndyka Daniel Zabłocki, ul. Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa, oraz w akatch sprawy pod sygn. VIII GUp 34/18 w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103 w Białymstoku. 3. Cena wywoławcza 4 500,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100). 4. Pisemne oferty należy składać do dnia 8 stycznia 2020 roku na adres: Kancelaria Syndyka Daniel Zabłocki, ul. Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa z podaniem sygnatury VIII GUp 34/18. 5. Wymagane wadium w wysokości 450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100) należy przelać na rachunek w banku Santander Bank Polska S.A. najpóźniej do dnia 8 stycznia 2020 roku. 6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka Daniela Zabłockiego, ul. Przasnyska 6a, 0-756 Warszawa, dnia 10 stycznia 2020 roku, o godz. 1200. Szczegółowe warunki przetargu oraz dodatkowe informacje pod nr tel. 696 115 643 lub adresem e-mail daniel.zablocki@kdgir.pl MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 62234

Dodano: 2019-12-07 11:37:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Łuciuk Dorota w upadłości likwidacyjnej

2019-12-05 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 62936. Łuciuk Dorota. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 853/19. [BMSiG-62707/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu w postępowaniu upadłościowym Doroty Łuciuk, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XVIII GUp 853/19), został złożony do akt sprawy w dniu 23 października 2019 roku opis i oszacowanie wchodzącego w skład masy upadłości nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr 154, 155, położonych w obrębie 0023, w miejscowości Rudniki, gmina Międzyrzec Podlaski, powiat bialski, województwo lubelskie, o Księdze Wieczystej nr LU1R/00076028/1. Każdy zainteresowany może opis i oszacowanie oglądać w sekretariacie Sądu. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do Sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwi