Informacje

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Baran Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-10-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53393. Baran Tomasz. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 203/19 „of”, VII GUp 140/19 „of”. [BMSiG-53259/2019] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7 października 2019 r., sygn. akt: VII GU 203/19 „of” postanowił: 1. ogłosić upadłość Tomasza Barana, PESEL 78102104353, zamieszkałego w Białogardzie przy ul. Nowowiejskiego 2e/1, 78-200 Białogard. 2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wyznaczyć SSR Pawła Dziadczyka na sędziego komisarza; 5. wyznaczyć Romana Sierackiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 315, na syndyka; 6. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 7. prowadzić postępowanie pod sygn. akt VII GUp 140/19 „of”; 8. wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienie o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53393

Dodano: 2019-10-17 09:53:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Baran Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53393. Baran Tomasz. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 203/19 „of”, VII GUp 140/19 „of”. [BMSiG-53259/2019] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7 października 2019 r., sygn. akt: VII GU 203/19 „of” postanowił: 1. ogłosić upadłość Tomasza Barana, PESEL 78102104353, zamieszkałego w Białogardzie przy ul. Nowowiejskiego 2e/1, 78-200 Białogard. 2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wyznaczyć SSR Pawła Dziadczyka na sędziego komisarza; 5. wyznaczyć Romana Sierackiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 315, na syndyka; 6. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 7. prowadzić postępowanie pod sygn. akt VII GUp 140/19 „of”; 8. wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienie o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53393

Dodano: 2019-10-17 09:53:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Gulczyńska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-10-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53394. Gulczyńska Ewa. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 215/19 „of”, VII GUp 143/19 „of”. [BMSiG-53314/2019] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 8 października 2019 r. w sprawie sygn. akt VII GU 215/19 „of” postanawia: 1. ogłosić upadłość Ewy Gulczyńskiej, zamieszkałej: ul. Szczecińska 9, 78-540 Kalisz Pomorski, numer PESEL 60091210528; 2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji obwieszczenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wyznaczyć SSR Pawła Dziadczyka na Sędziego komisarza; 6. wyznaczyć Władysława Sowirkę, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 296, na syndyka; 7. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich oparta jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 8. prowadzić postępowanie upadłościowe pod sygn. akt VII GUp 143/19 „of”. POUCZENIE „Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich”. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53394

Dodano: 2019-10-17 09:54:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Gulczyńska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53394. Gulczyńska Ewa. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 215/19 „of”, VII GUp 143/19 „of”. [BMSiG-53314/2019] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 8 października 2019 r. w sprawie sygn. akt VII GU 215/19 „of” postanawia: 1. ogłosić upadłość Ewy Gulczyńskiej, zamieszkałej: ul. Szczecińska 9, 78-540 Kalisz Pomorski, numer PESEL 60091210528; 2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji obwieszczenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wyznaczyć SSR Pawła Dziadczyka na Sędziego komisarza; 6. wyznaczyć Władysława Sowirkę, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 296, na syndyka; 7. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich oparta jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 8. prowadzić postępowanie upadłościowe pod sygn. akt VII GUp 143/19 „of”. POUCZENIE „Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich”. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53394

Dodano: 2019-10-17 09:55:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Bogus Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2019-10-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53395. Bogus Jadwiga. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 75/19, XII GUp 263/19. [BMSiG-53350/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7 października 2019 r. o sygn. akt XII GU 75/19 ogłosił upadłość dłużnika Jadwigi Bogus, PESEL 57082415167, zamieszkałej w Orzeszu, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe obejmować będzie likwidację majątku upadłego. Dalsze postępowanie prowadzone będzie pod sygnaturą XII GUp 263/19. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Joanna Mleczko oraz syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Zielińskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 628). Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosiły je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd stwierdza, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L.2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53395

Dodano: 2019-10-17 09:56:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Bogus Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53395. Bogus Jadwiga. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 75/19, XII GUp 263/19. [BMSiG-53350/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7 października 2019 r. o sygn. akt XII GU 75/19 ogłosił upadłość dłużnika Jadwigi Bogus, PESEL 57082415167, zamieszkałej w Orzeszu, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe obejmować będzie likwidację majątku upadłego. Dalsze postępowanie prowadzone będzie pod sygnaturą XII GUp 263/19. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Joanna Mleczko oraz syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Zielińskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 628). Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosiły je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd stwierdza, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L.2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53395

Dodano: 2019-10-17 09:56:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Borysowska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-10-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53396. Borysowska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 162/19, VI GUp 119/19. [BMSiG-53291/2019] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, Wydział VI Gospodarczy, postanowieniem z dnia 2 października 2019 roku, sygn. akt VI GU 162/19, ogłosił upadłość Małgorzaty Borysowskiej, ul. Saperów, 58-100 Świdnica, PESEL 87061314127, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację jej majątku, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Jarosława Iwanka, oraz syndyka masy upadłości w osobie Grzegorza Wichrowskiego (nr licencji 936). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 119/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53396

Dodano: 2019-10-17 09:57:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Borysowska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53396. Borysowska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 162/19, VI GUp 119/19. [BMSiG-53291/2019] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, Wydział VI Gospodarczy, postanowieniem z dnia 2 października 2019 roku, sygn. akt VI GU 162/19, ogłosił upadłość Małgorzaty Borysowskiej, ul. Saperów, 58-100 Świdnica, PESEL 87061314127, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację jej majątku, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Jarosława Iwanka, oraz syndyka masy upadłości w osobie Grzegorza Wichrowskiego (nr licencji 936). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 119/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53396

Dodano: 2019-10-17 09:57:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Broniek Przemysław w upadłości likwidacyjnej

2019-09-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53397. Broniek Przemysław. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 42/19, V GUp 99/19. [BMSiG-53371/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 24 września 2019 r., sygnatura akt V GUp 99/19 (poprzednio V GU 42/19), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Przemysława Brońka, zamieszkałego pod adresem: ul. Generała Grota-Roweckiego 5/8, 66-400 Gorzów Wlkp., PESEL: 90062601138. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Marty Majki- -Saks oraz syndyka w osobie Pawła Wróblewskiego (adres do doręczeń: ul. Słowiańska 57/5, 66-400 Gorzów Wielkopolski). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 blok 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski, oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53397

Dodano: 2019-10-17 09:58:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Broniek Przemysław w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53397. Broniek Przemysław. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 42/19, V GUp 99/19. [BMSiG-53371/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 24 września 2019 r., sygnatura akt V GUp 99/19 (poprzednio V GU 42/19), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Przemysława Brońka, zamieszkałego pod adresem: ul. Generała Grota-Roweckiego 5/8, 66-400 Gorzów Wlkp., PESEL: 90062601138. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Marty Majki- -Saks oraz syndyka w osobie Pawła Wróblewskiego (adres do doręczeń: ul. Słowiańska 57/5, 66-400 Gorzów Wielkopolski). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 blok 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski, oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53397

Dodano: 2019-10-17 09:58:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Firlej Adam w upadłości likwidacyjnej

2019-10-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53398. Firlej Adam. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 156/19. [BMSiG-53256/2019] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygnaturze akt VI GU 156/19 postanowieniem z dnia 2 października 2019 roku, postanowił: I. ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Adama Firleja, zamieszkałego: 58-320 Walim, ul. Mickiewicza 8/2, PESEL 79071117252, II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Wiesława Michalaka, V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Iwanka. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53398

Dodano: 2019-10-17 09:58:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Firlej Adam w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53398. Firlej Adam. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 156/19. [BMSiG-53256/2019] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygnaturze akt VI GU 156/19 postanowieniem z dnia 2 października 2019 roku, postanowił: I. ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Adama Firleja, zamieszkałego: 58-320 Walim, ul. Mickiewicza 8/2, PESEL 79071117252, II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Wiesława Michalaka, V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Iwanka. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53398

Dodano: 2019-10-17 09:59:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Gołaszewska Kinga w upadłości likwidacyjnej

2019-10-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53399. Gołaszewska Kinga. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 248/19, VIII GUp 195/19. [BMSiG-53257/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie wniosku dłużnika Kingi Gołaszewskiej, sygn. akt VIII GU 248/19, postanowieniem z dnia 7 października 2019 r., postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Kingi Gołaszewskiej, zam.: Gołębie Leśniewo 8a, 07-305 Andrzejewo, PESEL 84060617008, nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Pawła Hempla, a na syndyka masy upadłości Janusza Mierzejewskiego (nr licencji 236), 5. zgodnie z przepisem art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszenie upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 195/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53399

Dodano: 2019-10-17 10:04:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Gołaszewska Kinga w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53399. Gołaszewska Kinga. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 248/19, VIII GUp 195/19. [BMSiG-53257/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie wniosku dłużnika Kingi Gołaszewskiej, sygn. akt VIII GU 248/19, postanowieniem z dnia 7 października 2019 r., postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Kingi Gołaszewskiej, zam.: Gołębie Leśniewo 8a, 07-305 Andrzejewo, PESEL 84060617008, nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Pawła Hempla, a na syndyka masy upadłości Janusza Mierzejewskiego (nr licencji 236), 5. zgodnie z przepisem art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszenie upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 195/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53399

Dodano: 2019-10-17 10:04:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Kobier Iwona w upadłości likwidacyjnej

2019-10-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53400. Kobier Iwona. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 113/19, VIII GUp 149/19. [BMSiG-53321/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 8.10.2019 roku, sygn. akt VIII GU 113/19, ogłosił upadłość Iwony Kobier - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 66110906245. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózki-Chamali oraz syndyka w osobie Marii Kosiarz-Szewczykowskiej - nr lic. 425. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 149/19. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53400

Dodano: 2019-10-17 10:05:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Kobier Iwona w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53400. Kobier Iwona. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 113/19, VIII GUp 149/19. [BMSiG-53321/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 8.10.2019 roku, sygn. akt VIII GU 113/19, ogłosił upadłość Iwony Kobier - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 66110906245. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózki-Chamali oraz syndyka w osobie Marii Kosiarz-Szewczykowskiej - nr lic. 425. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 149/19. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53400

Dodano: 2019-10-17 10:05:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Kopyczyńska Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-09-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53401. Kopyczyńska Maria. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 269/19, V GUp 141/19. [BMSiG-53283/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 25 września 2019 roku w sprawie V GU 269/19 (GUp 141/19) ogłoszona została upadłość dłużnika Marii Kopyczyńskiej, zamieszkałej przy ul. gen. Bora-Komorowskiego 1/23, 86-300 Grudziądz, numer PESEL 54050213909, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Barbary Stępień-Grabowskiej urzędującej w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anny Grudzień-Kurpiewskiej (nr licencji 662). Wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stwierdza, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53401

Dodano: 2019-10-17 10:06:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Kopyczyńska Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53401. Kopyczyńska Maria. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 269/19, V GUp 141/19. [BMSiG-53283/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 25 września 2019 roku w sprawie V GU 269/19 (GUp 141/19) ogłoszona została upadłość dłużnika Marii Kopyczyńskiej, zamieszkałej przy ul. gen. Bora-Komorowskiego 1/23, 86-300 Grudziądz, numer PESEL 54050213909, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Barbary Stępień-Grabowskiej urzędującej w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anny Grudzień-Kurpiewskiej (nr licencji 662). Wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stwierdza, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53401

Dodano: 2019-10-17 10:06:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Krause Mirosława w upadłości likwidacyjnej

2019-09-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53402. Krause Mirosława. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 484/19 of, VI GUp 166/19/K. [BMSiG-53284/2019] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, postanowieniem z dnia 30 września 2019 roku, sygn. akt VI GU 484/19 of, ogłosił upadłość Mirosławy Krause, zamieszkałej przy ul. Dworcowej 28B/21, PESEL 65102208583, nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację jej majątku, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Ewy Kubiak oraz syndyka masy upadłości w osobie Grzegorza Wichrowskiego (nr licencji 936). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z podaniem aktualnej sygnatury akt VI GUp 166/19/K. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Jednocześnie wskazuje się jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoby te mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53402

Dodano: 2019-10-17 10:07:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Krause Mirosława w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53402. Krause Mirosława. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 484/19 of, VI GUp 166/19/K. [BMSiG-53284/2019] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, postanowieniem z dnia 30 września 2019 roku, sygn. akt VI GU 484/19 of, ogłosił upadłość Mirosławy Krause, zamieszkałej przy ul. Dworcowej 28B/21, PESEL 65102208583, nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację jej majątku, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Ewy Kubiak oraz syndyka masy upadłości w osobie Grzegorza Wichrowskiego (nr licencji 936). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z podaniem aktualnej sygnatury akt VI GUp 166/19/K. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Jednocześnie wskazuje się jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoby te mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53402

Dodano: 2019-10-17 10:07:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Malisz Aneta w upadłości likwidacyjnej

2019-10-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53403. Malisz Aneta. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 258/19, VIII GUp 509/19. [BMSiG-53320/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11.10.2019 r., sygn. akt VIII GU 258/19: I. ogłoszono upadłość dłużniczki Anety Malisz (PESEL 73010600441), zamieszkałej w Brzesku, kod pocztowy 32-800, os. Władysława Jagiełły 6/28, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Katarzynę Szymską; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Iwony Filipak - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 913; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postepowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 509/19. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53403

Dodano: 2019-10-17 10:10:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Malisz Aneta w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53403. Malisz Aneta. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 258/19, VIII GUp 509/19. [BMSiG-53320/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11.10.2019 r., sygn. akt VIII GU 258/19: I. ogłoszono upadłość dłużniczki Anety Malisz (PESEL 73010600441), zamieszkałej w Brzesku, kod pocztowy 32-800, os. Władysława Jagiełły 6/28, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Katarzynę Szymską; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Iwony Filipak - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 913; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postepowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 509/19. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53403

Dodano: 2019-10-17 10:10:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Mężyk Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-10-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53404. Mężyk Maria. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 360/19 of, VIII GUp 262/19 of. [BMSiG-53345/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 2 października 2019 r., sygn. akt VIII GU 360/19 of, ogłosił upadłość Marii Mężyk, numer PESEL 57042216641, zamieszkałej w Oleśnicy, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Anny Ludwiczyńskiej i syndyka masy upadłości w osobie Barbary Chojcan (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 341). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 262/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53404

Dodano: 2019-10-17 10:11:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Mężyk Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53404. Mężyk Maria. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 360/19 of, VIII GUp 262/19 of. [BMSiG-53345/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 2 października 2019 r., sygn. akt VIII GU 360/19 of, ogłosił upadłość Marii Mężyk, numer PESEL 57042216641, zamieszkałej w Oleśnicy, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Anny Ludwiczyńskiej i syndyka masy upadłości w osobie Barbary Chojcan (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 341). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 262/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53404

Dodano: 2019-10-17 10:11:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Mikołajczak Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-10-01 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53405. Mikołajczak Dariusz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 561/19. [BMSiG-53274/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 1.10.2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 561/19, ogłosił upadłość Dariusza Mikołajczaka (PESEL 68092508611), nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Eugeniusza Sprengel (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 275) oraz sędziego komisarza w osobie sędziego Aleksandry Napierały, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53405

Dodano: 2019-10-17 10:12:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Mikołajczak Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53405. Mikołajczak Dariusz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 561/19. [BMSiG-53274/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 1.10.2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 561/19, ogłosił upadłość Dariusza Mikołajczaka (PESEL 68092508611), nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Eugeniusza Sprengel (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 275) oraz sędziego komisarza w osobie sędziego Aleksandry Napierały, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53405

Dodano: 2019-10-17 10:12:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Nitek Monika w upadłości likwidacyjnej

2019-10-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53406. Nitek Monika. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 78/19 of. [BMSiG-53360/2019] Postanowieniem z dnia 11 października 2019 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku z wniosku dłużniczki Moniki Nitek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanawia: I. ogłosić upadłość Moniki Nitek, zamieszkałej w Radomiu, ul. Konarska 3 m. 55, posługującej się numerem PESEL 73010515626, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku upadłej; II. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłej; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć jako sędziego komisarza SSR Pawła Lechowicza; V. wyznaczyć jako syndyka Waldemara Kowalskiego - wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod nr 405; VI. określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53406

Dodano: 2019-10-17 10:13:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Nitek Monika w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53406. Nitek Monika. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 78/19 of. [BMSiG-53360/2019] Postanowieniem z dnia 11 października 2019 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku z wniosku dłużniczki Moniki Nitek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanawia: I. ogłosić upadłość Moniki Nitek, zamieszkałej w Radomiu, ul. Konarska 3 m. 55, posługującej się numerem PESEL 73010515626, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku upadłej; II. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłej; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć jako sędziego komisarza SSR Pawła Lechowicza; V. wyznaczyć jako syndyka Waldemara Kowalskiego - wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod nr 405; VI. określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53406

Dodano: 2019-10-17 10:13:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Ostrowska Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2019-08-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53407. Ostrowska Grażyna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 261/19, VIII GUp 266/19. [BMSiG-53330/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27.08.2019 r., sygn. akt VIII GU 261/19, ogłosił upadłość Grażyny Ostrowskiej (numer PESEL 61061007300), zamieszkałej we Wrocławiu przy pl. Powstańców Śląskich 15/25, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie ASR Marty Trześniewskiej i syndyka masy upadłości w osobie Michała Mojki (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 526). Jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich wskazano art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2171), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015 r.). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 266/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoby te mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53407

Dodano: 2019-10-17 10:14:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Ostrowska Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53407. Ostrowska Grażyna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 261/19, VIII GUp 266/19. [BMSiG-53330/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27.08.2019 r., sygn. akt VIII GU 261/19, ogłosił upadłość Grażyny Ostrowskiej (numer PESEL 61061007300), zamieszkałej we Wrocławiu przy pl. Powstańców Śląskich 15/25, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie ASR Marty Trześniewskiej i syndyka masy upadłości w osobie Michała Mojki (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 526). Jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich wskazano art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2171), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015 r.). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 266/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoby te mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53407

Dodano: 2019-10-17 10:14:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Paleń Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-09-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53408. Paleń Piotr. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 537/19, V GUp 447/19. [BMSiG-53394/2019] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, z dnia 30 września 2019 r., sygn. akt V GU 537/19, została ogłoszona upadłość Paleń Piotr, PESEL 79010501553, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. 37-410 Ulanów, Wólka Bielińska 47, obejmującą likwidację majątku upadłego, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Lucyna Sroka i syndyka w osobie Andrzej Pietroniec - numer licencji 412. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na piśmie w dwóch egzemplarzach sędziemu komisarzowi SSR Lucyna Sroka pod adresem: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 447/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53408

Dodano: 2019-10-17 10:15:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Paleń Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53408. Paleń Piotr. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 537/19, V GUp 447/19. [BMSiG-53394/2019] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, z dnia 30 września 2019 r., sygn. akt V GU 537/19, została ogłoszona upadłość Paleń Piotr, PESEL 79010501553, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. 37-410 Ulanów, Wólka Bielińska 47, obejmującą likwidację majątku upadłego, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Lucyna Sroka i syndyka w osobie Andrzej Pietroniec - numer licencji 412. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na piśmie w dwóch egzemplarzach sędziemu komisarzowi SSR Lucyna Sroka pod adresem: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 447/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53408

Dodano: 2019-10-17 10:15:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Pieczyński Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-10-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53409. Pieczyński Tomasz. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 69/19, V GUp 107/19. [BMSiG-53390/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 8 października 2019 r., sygnatura akt V GUp 107/19 (poprzednio V GU 69/19), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Tomasza Pieczyńskiego, zamieszkałego pod adresem: ul. Chodkiewicza 26/5, 66-400 Gorzów Wlkp., PESEL 76062009213. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Marty Majki- -Saks oraz syndyka w osobie Pawła Wróblewskiego (adres do doręczeń: ul. Słowiańska 57/5, 66-400 Gorzów Wielkopolski). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 blok. 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski, oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53409

Dodano: 2019-10-17 10:16:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Pieczyński Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53409. Pieczyński Tomasz. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 69/19, V GUp 107/19. [BMSiG-53390/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 8 października 2019 r., sygnatura akt V GUp 107/19 (poprzednio V GU 69/19), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Tomasza Pieczyńskiego, zamieszkałego pod adresem: ul. Chodkiewicza 26/5, 66-400 Gorzów Wlkp., PESEL 76062009213. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Marty Majki- -Saks oraz syndyka w osobie Pawła Wróblewskiego (adres do doręczeń: ul. Słowiańska 57/5, 66-400 Gorzów Wielkopolski). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 blok. 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski, oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53409

Dodano: 2019-10-17 10:16:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Rąpała Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-10-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53410. Rąpała Krzysztof. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 259/19, VIII GUp 508/19. [BMSiG-53324/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11.10.2019 r., sygn. akt VIII GU 259/19: I. ogłoszono upadłość dłużnika Krzysztofa Rąpały (PESEL 58011705876), zamieszkałego w Brzesku, kod pocztowy 32-800, os. Władysława Jagiełły 6/28, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Katarzynę Szymską; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Iwony Filipak - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 913; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postepowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 508/19. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53410

Dodano: 2019-10-17 10:16:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Rąpała Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53410. Rąpała Krzysztof. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 259/19, VIII GUp 508/19. [BMSiG-53324/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11.10.2019 r., sygn. akt VIII GU 259/19: I. ogłoszono upadłość dłużnika Krzysztofa Rąpały (PESEL 58011705876), zamieszkałego w Brzesku, kod pocztowy 32-800, os. Władysława Jagiełły 6/28, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Katarzynę Szymską; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Iwony Filipak - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 913; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postepowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 508/19. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53410

Dodano: 2019-10-17 10:17:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rejczak Urszula w upadłości likwidacyjnej

2019-10-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53411. Rejczak Urszula. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 618/19, XIX GUp 1280/19. [BMSiG-53309/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 9 października 2019 r., w sprawie o sygn. akt XIX GU 618/19 ogłosił upadłość Urszuli Rejczak, zamieszkałej w Warszawie (02-106), przy ul. Józefa Siemieńskiego 5 m. 21, PESEL: 62042501921, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Katarzyny Uszak, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 156. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd postanowił określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ulicy Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, w dwóch egzemplarzach, odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt XIX GUp 1280/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53411

Dodano: 2019-10-17 10:17:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rejczak Urszula w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53411. Rejczak Urszula. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 618/19, XIX GUp 1280/19. [BMSiG-53309/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 9 października 2019 r., w sprawie o sygn. akt XIX GU 618/19 ogłosił upadłość Urszuli Rejczak, zamieszkałej w Warszawie (02-106), przy ul. Józefa Siemieńskiego 5 m. 21, PESEL: 62042501921, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Katarzyny Uszak, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 156. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd postanowił określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ulicy Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, w dwóch egzemplarzach, odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt XIX GUp 1280/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53411

Dodano: 2019-10-17 10:17:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Rusin Franciszek w upadłości likwidacyjnej

2019-10-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53412. Rusin Franciszek. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 381/19, V GUp 434/19. [BMSiG-53379/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 8 października 2019 r., sygn. akt V GU 381/19: I. Ogłosił upadłość Franciszka Rusina (Rusin), numer PESEL 52091705636, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. Wezwał wierzycieli Upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. Wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. Wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Witolda Olecha; V. Wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Witolda Szczepaniaka, nr lic. 1160. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą V GUp 434/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53412

Dodano: 2019-10-17 10:18:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Rusin Franciszek w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53412. Rusin Franciszek. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 381/19, V GUp 434/19. [BMSiG-53379/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 8 października 2019 r., sygn. akt V GU 381/19: I. Ogłosił upadłość Franciszka Rusina (Rusin), numer PESEL 52091705636, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. Wezwał wierzycieli Upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. Wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. Wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Witolda Olecha; V. Wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Witolda Szczepaniaka, nr lic. 1160. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą V GUp 434/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53412

Dodano: 2019-10-17 10:18:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Rymkiewicz Mirosława w upadłości likwidacyjnej

2019-10-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53413. Rymkiewicz Mirosława. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 79/19, XIV GUp 216/19. [BMSiG-53373/2019] Sygn. akt XIV GU 79/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 października 2019 roku ogłosił upadłość Mirosławy Rymkiewicz, numer PESEL 51032110362, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Izabelę Ścieszko-Twardowską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Joannę Zdzieszyńską. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 216/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53413

Dodano: 2019-10-17 10:19:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Rymkiewicz Mirosława w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53413. Rymkiewicz Mirosława. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 79/19, XIV GUp 216/19. [BMSiG-53373/2019] Sygn. akt XIV GU 79/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 października 2019 roku ogłosił upadłość Mirosławy Rymkiewicz, numer PESEL 51032110362, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Izabelę Ścieszko-Twardowską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Joannę Zdzieszyńską. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 216/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53413

Dodano: 2019-10-17 10:19:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Stankiewicz Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-10-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53415. Stankiewicz Katarzyna. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 146/19, VI GUp 122/19. [BMSiG-53197/2019] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 3 października 2019 r., sygn. akt VI GU 146/19, ogłosił upadłość Katarzyny Stankiewicz, numer PESEL 46112409786, zamieszkałej w Kłodzku, ul. Korfantego 4/7, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Kurpisz-Rybak i syndyka masy upadłości w osobie Anny Łaskawiec (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1000). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności, w trybie art. 239-240 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe, Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, ul. J. Słowackiego 11, 58-300 Wałbrzych, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 122/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53415

Dodano: 2019-10-17 10:21:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Stankiewicz Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53415. Stankiewicz Katarzyna. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 146/19, VI GUp 122/19. [BMSiG-53197/2019] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 3 października 2019 r., sygn. akt VI GU 146/19, ogłosił upadłość Katarzyny Stankiewicz, numer PESEL 46112409786, zamieszkałej w Kłodzku, ul. Korfantego 4/7, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Kurpisz-Rybak i syndyka masy upadłości w osobie Anny Łaskawiec (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1000). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności, w trybie art. 239-240 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe, Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, ul. J. Słowackiego 11, 58-300 Wałbrzych, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 122/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53415

Dodano: 2019-10-17 10:21:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Suberlak Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-10-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53416. Suberlak Krzysztof. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 142/19 „of”. [BMSiG-53301/2019] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, w dniu 8 października 2019 r. postanowił: 1. ogłosić upadłość Krzysztofa Suberlaka, zamieszkałego przy ul. Żeromskiego 20, 78-600 Wałcz, numer PESEL 85051005730; 2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wyznaczyć SSR Mariusza Dańczyszyna na sędziego komisarza; 5. wyznaczyć Sławomira Czarneckiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 801, na syndyka; 6. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich oparta jest o art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 7. prowadzić postępowanie pod sygn. akt VII GUp 142/19 „of”. Pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53416

Dodano: 2019-10-17 10:22:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Suberlak Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53416. Suberlak Krzysztof. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 142/19 „of”. [BMSiG-53301/2019] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, w dniu 8 października 2019 r. postanowił: 1. ogłosić upadłość Krzysztofa Suberlaka, zamieszkałego przy ul. Żeromskiego 20, 78-600 Wałcz, numer PESEL 85051005730; 2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wyznaczyć SSR Mariusza Dańczyszyna na sędziego komisarza; 5. wyznaczyć Sławomira Czarneckiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 801, na syndyka; 6. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich oparta jest o art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 7. prowadzić postępowanie pod sygn. akt VII GUp 142/19 „of”. Pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53416

Dodano: 2019-10-17 10:22:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Sułkowski Kamil w upadłości likwidacyjnej

2019-10-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53417. Sułkowski Kamil. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 634/19, VIII GUp 507/19. [BMSiG-53327/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 10.10.2019 r., sygn. akt VIII GU 634/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Kamila Sułkowskiego (PESEL 89110704774), zamieszkałego pod adresem: ul. Leśna 61a, 32-590 Libiąż, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Ewę Ostrowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Piotra Helińskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 424; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 507/19. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53417

Dodano: 2019-10-17 10:23:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Sułkowski Kamil w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53417. Sułkowski Kamil. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 634/19, VIII GUp 507/19. [BMSiG-53327/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 10.10.2019 r., sygn. akt VIII GU 634/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Kamila Sułkowskiego (PESEL 89110704774), zamieszkałego pod adresem: ul. Leśna 61a, 32-590 Libiąż, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Ewę Ostrowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Piotra Helińskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 424; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 507/19. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53417

Dodano: 2019-10-17 10:23:25 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2019-10-17 10:23:32

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Świeboda-Karaś Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-09-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53418. Świeboda-Karaś Danuta. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 106/19. [BMSiG-53307/2019] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 12 września 2019 r., Sąd postanowił: 1. ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużniczki, Danuty Świebody-Karaś, zamieszkałej: 57-300 Kłodzko, ul. Wielisławska 4A/6, PESEL 54042604964, 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, 4. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Jakuba Kamińskiego, 5. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Kurpisz-Rybak. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53418

Dodano: 2019-10-17 10:24:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Świeboda-Karaś Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53418. Świeboda-Karaś Danuta. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 106/19. [BMSiG-53307/2019] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 12 września 2019 r., Sąd postanowił: 1. ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużniczki, Danuty Świebody-Karaś, zamieszkałej: 57-300 Kłodzko, ul. Wielisławska 4A/6, PESEL 54042604964, 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, 4. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Jakuba Kamińskiego, 5. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Kurpisz-Rybak. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53418

Dodano: 2019-10-17 10:24:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Tutaj Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-10-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53419. Tutaj Krzysztof. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 282/19 of, VIII GUp 275/19of. [BMSiG-53349/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 11 października 2019 r., sygn. akt VIII GU 282/19 of, ogłosił upadłość Krzysztofa Tutaj, numer PESEL 90052114534, zamieszkałego we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Mądrego i syndyka masy upadłości w osobie Piotra Koszczuka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 373). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 275/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie zostały zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53419

Dodano: 2019-10-17 10:25:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Tutaj Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53419. Tutaj Krzysztof. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 282/19 of, VIII GUp 275/19of. [BMSiG-53349/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 11 października 2019 r., sygn. akt VIII GU 282/19 of, ogłosił upadłość Krzysztofa Tutaj, numer PESEL 90052114534, zamieszkałego we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Mądrego i syndyka masy upadłości w osobie Piotra Koszczuka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 373). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 275/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie zostały zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53419

Dodano: 2019-10-17 10:25:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Zdybel Jakub w upadłości likwidacyjnej

2019-10-01 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53420. Zdybel Jakub. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 221/19, VII GUp 136/19. [BMSiG-53253/2019] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 1 października 2019 r., w sprawie sygn. akt VII GU 221/19, postanawia: 1. ogłosić upadłość Jakuba Zdybla, numer PESEL 86091210239, zamieszkałego: Turowo 106/4, 78-400 Szczecinek; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji obwieszczenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wzywa osoby, którym przysługują prawa rzeczowe oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji obwieszczenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć SSR Mariusza Dańczyszyna na sędziego komisarza; 5. wyznaczyć SSR Magdalenę Klefetka-Bielińską na zastępcę sędziego komisarza; 6. wyznaczyć Władysława Sowirkę, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 296, na syndyka; 7. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich oparta jest art. 3 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 8. prowadzić postępowanie upadłościowe pod sygn. akt VII GUp 136/19. 9. umorzyć postępowanie w przedmiocie wniosku o zabezpieczenie. POUCZENIE „Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich”. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53420

Dodano: 2019-10-17 10:26:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Zdybel Jakub w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53420. Zdybel Jakub. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 221/19, VII GUp 136/19. [BMSiG-53253/2019] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 1 października 2019 r., w sprawie sygn. akt VII GU 221/19, postanawia: 1. ogłosić upadłość Jakuba Zdybla, numer PESEL 86091210239, zamieszkałego: Turowo 106/4, 78-400 Szczecinek; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji obwieszczenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wzywa osoby, którym przysługują prawa rzeczowe oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji obwieszczenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć SSR Mariusza Dańczyszyna na sędziego komisarza; 5. wyznaczyć SSR Magdalenę Klefetka-Bielińską na zastępcę sędziego komisarza; 6. wyznaczyć Władysława Sowirkę, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 296, na syndyka; 7. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich oparta jest art. 3 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 8. prowadzić postępowanie upadłościowe pod sygn. akt VII GUp 136/19. 9. umorzyć postępowanie w przedmiocie wniosku o zabezpieczenie. POUCZENIE „Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich”. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53420

Dodano: 2019-10-17 10:26:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Ziarkowski Karol w upadłości likwidacyjnej

2019-10-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53421. Ziarkowski Karol. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 121/19of. [BMSiG-53348/2019] Postanowieniem z dnia 11 października 2019 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku dłużnika Karola Ziarkowskiego o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanawia: I. ogłosić upadłość Karola Ziarkowskiego zamieszkałego w Pionkach, ul. Zakładowa 12 m. 50, posługującego się numerem PESEL 76030202813, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku upadłego; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć jako sędziego komisarza SSR Wojciecha Lisowskiego; V. wyznaczyć jako syndyka Jarosława Kołątaja - wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod nr 487; VI. określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53421

Dodano: 2019-10-17 10:27:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Ziarkowski Karol w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53421. Ziarkowski Karol. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 121/19of. [BMSiG-53348/2019] Postanowieniem z dnia 11 października 2019 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku dłużnika Karola Ziarkowskiego o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanawia: I. ogłosić upadłość Karola Ziarkowskiego zamieszkałego w Pionkach, ul. Zakładowa 12 m. 50, posługującego się numerem PESEL 76030202813, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku upadłego; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć jako sędziego komisarza SSR Wojciecha Lisowskiego; V. wyznaczyć jako syndyka Jarosława Kołątaja - wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod nr 487; VI. określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53421

Dodano: 2019-10-17 10:27:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Zawada Sebastian w upadłości likwidacyjnej

2019-09-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53422. Zawada Sebastian. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 179/19 of, VI GUp 139/19. [BMSiG-53208/2019] Syndyk masy upadłości Mariusz Kamiński, nr licencji 646, informuje, iż postanowieniem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, Wydziału VI Gospodarczego, z dnia 11 września 2019 roku, sygn. akt VI GU 179/19 of, została ogłoszona upadłość, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Sebastiana Zawada, nr PESEL 80012301638, zam.: ul. Sportowa 15, 34-350 Cisiec, obejmująca likwidację majątku upadłego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Na Sędziego Komisarza wyznaczono SSR Mirosławę Huczek. Jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym i będzie się toczyć pod sygnaturą VI GUp 139/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53422

Dodano: 2019-10-17 10:29:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Zawada Sebastian w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53422. Zawada Sebastian. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 179/19 of, VI GUp 139/19. [BMSiG-53208/2019] Syndyk masy upadłości Mariusz Kamiński, nr licencji 646, informuje, iż postanowieniem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, Wydziału VI Gospodarczego, z dnia 11 września 2019 roku, sygn. akt VI GU 179/19 of, została ogłoszona upadłość, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Sebastiana Zawada, nr PESEL 80012301638, zam.: ul. Sportowa 15, 34-350 Cisiec, obejmująca likwidację majątku upadłego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Na Sędziego Komisarza wyznaczono SSR Mirosławę Huczek. Jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym i będzie się toczyć pod sygnaturą VI GUp 139/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53422

Dodano: 2019-10-17 10:29:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Zieliński Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-10-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53423. Zieliński Dariusz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 354/19, VIII GUp 505/19. [BMSiG-53217/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 9.10.2019 r., sygn. akt VIII GU 354/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Dariusza Zielińskiego (numer PESEL 84030517053), zamieszkałego pod adresem: ul. Skowronków 11/99, 33-100 Tarnów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego Komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Ewę Włoczewską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Pawła Wolnika - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 701; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji Sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 505/19. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53423

Dodano: 2019-10-17 10:30:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Zieliński Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53423. Zieliński Dariusz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 354/19, VIII GUp 505/19. [BMSiG-53217/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 9.10.2019 r., sygn. akt VIII GU 354/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Dariusza Zielińskiego (numer PESEL 84030517053), zamieszkałego pod adresem: ul. Skowronków 11/99, 33-100 Tarnów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego Komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Ewę Włoczewską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Pawła Wolnika - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 701; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji Sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 505/19. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53423

Dodano: 2019-10-17 10:30:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Żuchowski Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2019-10-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53424. Żuchowski Stanisław. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 180/19 of. [BMSiG-53382/2019] Postanowieniem z dnia 10 października 2019 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Stanisława Żuchowskiego o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanawia: I. ogłosić upadłość Stanisława Żuchowskiego, zamieszkałego w Radomiu przy ulicy Świętokrzyskiej 17 m. 41, posługującego się numerem PESEL 51032508792, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego, III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, IV. wyznaczyć jako sędziego komisarza SSR Pawła Lechowicza, V. wyznaczyć jako syndyka Waldemara Kowalskiego - wpisanego na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 405. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53424

Dodano: 2019-10-17 10:31:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Żuchowski Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53424. Żuchowski Stanisław. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 180/19 of. [BMSiG-53382/2019] Postanowieniem z dnia 10 października 2019 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Stanisława Żuchowskiego o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanawia: I. ogłosić upadłość Stanisława Żuchowskiego, zamieszkałego w Radomiu przy ulicy Świętokrzyskiej 17 m. 41, posługującego się numerem PESEL 51032508792, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego, III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, IV. wyznaczyć jako sędziego komisarza SSR Pawła Lechowicza, V. wyznaczyć jako syndyka Waldemara Kowalskiego - wpisanego na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 405. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53424

Dodano: 2019-10-17 10:31:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Żuchowska Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-10-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53425. Żuchowska Maria. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 181/19 of. [BMSiG-53375/2019] Postanowieniem z dnia 10 października 2019 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Marii Żuchowskiej o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanawia: I. ogłosić upadłość Marii Żuchowskiej, zamieszkałej w Radomiu przy ulicy Świętokrzyskiej 17 m. 41, posługującego się numerem PESEL 52081206242, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, II. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłej, III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, IV. wyznaczyć jako sędziego komisarza SSR Pawła Lechowicza, V. wyznaczyć jako syndyka Waldemara Kowalskiego - wpisanego na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 405. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53425

Dodano: 2019-10-17 10:32:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Żuchowska Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53425. Żuchowska Maria. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 181/19 of. [BMSiG-53375/2019] Postanowieniem z dnia 10 października 2019 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Marii Żuchowskiej o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanawia: I. ogłosić upadłość Marii Żuchowskiej, zamieszkałej w Radomiu przy ulicy Świętokrzyskiej 17 m. 41, posługującego się numerem PESEL 52081206242, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, II. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłej, III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, IV. wyznaczyć jako sędziego komisarza SSR Pawła Lechowicza, V. wyznaczyć jako syndyka Waldemara Kowalskiego - wpisanego na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 405. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53425

Dodano: 2019-10-17 10:32:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

VINCO Sp. z o.o. Sp.K. w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53426. „VINCO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA „W UPADŁOŚCI” w Zielonej Górze. KRS 0000449379. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 stycznia 2013 r., sygn. akt V GUp 24/17. [BMSiG-53255/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym „VINCO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w upadłości w Zielonej Górze, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 449379, sygn. akt V GUp 24/17, zawiadamia, że w dniu 1 kwietnia 2019 r. syndyk złożył trzecie uzupełnienie listy wierzytelności, które każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, pl. Słowiański 12 pok. 109. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53426

Dodano: 2019-10-17 10:32:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Balawender Adam w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53427. Balawender Adam. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 165/19. [BMSiG-53207/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Adama Balawendera (PESEL 43122404798), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 165/19), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 12 września 2019 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53427

Dodano: 2019-10-17 10:32:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Balcar Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53428. Balcar Anna. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 83/19. [BMSiG-53296/2019] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Anny Balcar (PESEL 52010320007), prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej pod sygn. akt VI GUp 83/19, została złożona lista wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Referatu Upadłości Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, przy ul. Bogusławskiego 24. W terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53428

Dodano: 2019-10-17 10:33:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Berek Jan w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53429. Berek Jan. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 31/19. [BMSiG-53342/2019] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Jana Berek (PESEL 88010410918), prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, pod sygn. akt: VI GUp 31/19, została złożona uzupełniająca lista wierzytelności. Uzupełniającą listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Referatu Upadłości Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Bogusławskiego 24 oraz w kancelarii syndyka masy upadłości w Bielsku-Białej Bogumiła Bertoldi, ul. Dworkowa 8/2, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu. W terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53429

Dodano: 2019-10-17 10:33:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Błaziak Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53430. Błaziak Marek. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 51/19. [BMSiG-53265/2019] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Marka Błaziaka, sygn. akt VI GUp 51/19. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53430

Dodano: 2019-10-17 10:33:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Budostal - 5 S.A. w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53431. BUDOSTAL - 5 SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Krakowie. KRS 0000130378. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 grudnia 2002 r., sygn. akt VIII GUp 4/12. [BMSiG-53246/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec BUDOSTAL - 5 S.A. w Krakowie (KRS 0000130378, ADRES: Na Załęczu 1D, 31-587 Kraków), sygn. akt VIII GUp 4/12, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53431

Dodano: 2019-10-17 10:33:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Cebula Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53432. Cebula Tadeusz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 49/19. [BMSiG-53224/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Tadeusza Cebuli, zam. w Mielcu - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 49/19), zawiadamia, iż syndyk masy upadłości sporządził i przekazał uzupełniająca listę wierzytelności. Listę można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53432

Dodano: 2019-10-17 10:34:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Dłubała Kamila w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53433. Dłubała Kamila. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 21/19. [BMSiG-53236/2019] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Kamili Dłubały, sygnatura akt VI GUp 21/19. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11A, pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53433

Dodano: 2019-10-17 10:34:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gac Elżbieta Dorota w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53434. Gac Elżbieta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 842/19. [BMSiG-53241/2019] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 Prawa upadłościowego, została sporządzona i w dniu 11 września 2019 r. przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Gac, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, ze wskazaniem sygnatury akt XIX GUp 842/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53434

Dodano: 2019-10-17 10:34:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Gąsior Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53435. Gąsior Jerzy. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 274/19. [BMSiG-53393/2019] Sędzia komisarz ogłasza, że sporządzona została i przekazana Sędziemu komisarzowi II uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt V GUp 274/19, Jerzego Gąsiora (Gąsior), zam.: Bratkowice, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany, w trybie art. 255 ust 2 pr. up., może przeglądać listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4, natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53435

Dodano: 2019-10-17 10:34:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Gąsior Michalina w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53436. Gąsior Michalina. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 194/18 of. [BMSiG-53333/2019] W postępowaniu upadłościowym Michaliny Gąsior, numer PESEL 91032809141, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 194/18 of), w dniu 19.09.2019 r. została złożona uzupełniająca lista wierzytelności, którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53436

Dodano: 2019-10-17 10:34:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

GOBOX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53437. GOBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Dębicy. KRS 0000337074. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 września 2009 r., sygn. akt V GUp 214/18. [BMSiG-53397/2019] Syndyk Masy Upadłości Gobox Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Upadłości, sygn. akt V GUp 214/18, zawiadamia, że sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi główną listę wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadła mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p. u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53437

Dodano: 2019-10-17 10:35:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Gowkielewicz Karolina w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53438. Gowkielewicz Karolina. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 54/18. [BMSiG-53311/2019] Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia o złożeniu w dniu 26 sierpnia 2019 r. drugiego uzupełnienia listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Karoliny Gowkielewicz, prowadzonym pod sygn. akt V GUp 54/18. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listy wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego w Legnicy, Wydział V Gospodarczy przy ul. Złotoryjskiej 19, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć do niej sprzeciw do Sędziego Komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53438

Dodano: 2019-10-17 10:35:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Górczyński Sławomir w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53439. Górczyński Sławomir. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 351/18. [BMSiG-53270/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Sławomira Górczyńskiego, zamieszkałego: Konin, nr PESEL 72101903333, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 351/18, zawiadamia że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi w dniu 6 lipca 2019 r. I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania innej wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; w tym samym terminie sprzeciw może złożyć upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, zaś jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53439

Dodano: 2019-10-17 10:35:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Homa Irena w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53440. Homa Irena. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 44/19. [BMSiG-53249/2019] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Ireny Homa (PESEL 50120307220), prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej pod sygn. akt VI GUp 44/19, została złożona 2 (druga) uzupełniająca lista wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Referatu Upadłości Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, przy ul. Bogusławskiego 24. W terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53440

Dodano: 2019-10-17 10:35:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Jezierska Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53441. Jezierska Maria. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 88/19. [BMSiG-53212/2019] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Marii Jezierskiej, sygn. akt VI GUp 88/19. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11A, pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53441

Dodano: 2019-10-17 10:36:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Ladyca Edward w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53442. Ladyca Edward. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 84/19. [BMSiG-53201/2019] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że sporządzona została pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Edwarda Ladycy, numer PESEL 48012416602, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VI GUp 84/19). Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53442

Dodano: 2019-10-17 10:36:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Klewar Jakub w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53443. Klewar Jakub. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 108/19. [BMSiG-53316/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Jakuba Klewara, PESEL 86052914052 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt (VIII GUp 108/19), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz, że listę tą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B”, pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53443

Dodano: 2019-10-17 10:36:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Koczara Kazimiera w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53444. Koczara Kazimiera. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 64/18. [BMSiG-53384/2019] Działając jako syndyk masy upadłości dłużniczki - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Kazimiery Koczary, sygn. akt V GUp 64/18, informuję, iż dnia 4.06.2019 r. na ręce sędziego komisarza została przekazana lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie sądu każdy zainteresowany, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53444

Dodano: 2019-10-17 10:36:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Konieczna Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53445. Konieczna Krystyna. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 253/18. [BMSiG-53398/2019] Syndyk masy upadłości w toku postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Krystyny Koniecznej (PESEL 61013013388), prowadzonego w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu pod sygn. akt XI GUp 253/18 informuje, że w dniu 19.06.2019 r. przedłożono Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności. Listę można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1a w Poznaniu, w poniedziałki, w godzinach 745-1800, lub od wtorku do piątku, w godzinach 745-1515. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania innej wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; w tym samym terminie sprzeciw może złożyć upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, zaś jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53445

Dodano: 2019-10-17 10:37:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Kornicka Natalia w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53446. Kornicka Natalia. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 57/18. [BMSiG-53251/2019] Sędzia komisarz ustanowiony w postępowaniu upadłościowym Natalii Kornickiej, PESEL 85043007623, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - sygn. akt V GUp 57/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał w dniu 12.09.2019 r., Sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19. Każdy wierzyciel umieszczony na liście na podstawie art. 256 i 257 ustawy Prawo upadłościowe w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia może wnieść sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sprzeciw może wnieść upadły, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw powinien odpowiadać wymaganiom określonym art. 257 PUiN. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53446

Dodano: 2019-10-17 10:37:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Krukowska Monika w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53447. Krukowska Monika. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 95/18. [BMSiG-53263/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Moniki Krukowskiej, PESEL 75121614865, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 95/18, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu przez syndyka w dniu 10 września 2019 r. uzupełniającej listy wierzytelności nr 2. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53447

Dodano: 2019-10-17 10:37:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Kuduk Dawid w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53448. Kuduk Dawid. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 242/18. [BMSiG-53358/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 242/18 Dawida Kuduka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; w tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego i naprawczego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53448

Dodano: 2019-10-17 10:37:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kupczyński Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53449. Kupczyński Andrzej. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 84/19. [BMSiG-53310/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Andrzeja Kupczyńskiego, PESEL 53082117672 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt: (VIII GUp 84/19), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (Zw 7) oraz, że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B”, pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53449

Dodano: 2019-10-17 10:38:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Łączyński Jan w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53450. Łączyński Jan. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 86/19/4. [BMSiG-53377/2019] Sędzia komisarz informuje, że w dniu 8.10.2019 roku syndyk złożył listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Jana Łączyńskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Bytomiu przy ul. Francuskiej 46/17, posiadającego numer PESEL 59050615355, sygn. akt X GUp 86/19/4. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice- -Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, I piętro, pokój 103, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o dacie złożenia przez syndyka listy wierzytelności można złożyć do sędziego komisarza sprzeciw od listy, stosownie do treści art. 256 i następne ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53450

Dodano: 2019-10-17 10:38:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Lampkowski Wiesław w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53451. Lampkowski Wiesław. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 124/17. [BMSiG-53289/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Wiesława Lampkowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 124/17), zawiadamia, że w dniu 27 kwietnia 2018 r. została złożona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, Wydziale V Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, p. 205 i w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53451

Dodano: 2019-10-17 10:38:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Lorenc-Niezgoda Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53452. Lorenc-Niezgoda Anna. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 68/19. [BMSiG-53199/2019] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Anny Lorenc-Niezgody (PESEL 67020903124), sygn. akt VI GUp 68/19. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53452

Dodano: 2019-10-17 10:38:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Morgaś Genowefa w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53453. Morgaś Genowefa. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 61/19of. [BMSiG-53331/2019] Zarządzeniem z dnia 9 października 2019 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Genowefy Morgaś, PESEL 50111512442, ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o przekazaniu listy wierzytelności każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53453

Dodano: 2019-10-17 10:39:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

OLDAR Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53454. OLDAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Ostrołęce. KRS 0000648352. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 listopada 2016 r., sygn. akt VIII GUp 54/19. [BMSiG-53374/2019] Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt VIII GUp 54/19 dłużnika OLDAR sp. z o.o. w upadłości: Al. Wojska Polskiego 7B, 07-401 Ostrołęka, zawiadamia, że w dniu 5 września 2019 r. złożył do Sędziego Komisarza listę wierzytelności. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć sprzeciw co do uznania bądź odmowy uznania wierzytelności do Sędziego Komisarza na adres Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, 15-950 Białystok, ul. Mickiewicza 103. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53454

Dodano: 2019-10-17 10:39:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Pilatowicz Władysław w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53455. Pilatowicz Władysław. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 109/17. [BMSiG-53287/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 w związku z art. 4912 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498) została sporządzona przez syndyka i przekazana mu w dniu 7 sierpnia 2019 roku trzecia uzupełniająca lista wierzytelności Władysława Pilatowicza, nr PESEL 51061509773 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel może wnieść sprzeciw od listy wierzytelności ze wskazaniem sygnatury akt XIV GUp 109/17 na adres Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, al. Kościuszki 107/109. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53455

Dodano: 2019-10-17 10:39:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Słupsku

POMERANIAN MUSHROOMS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53456. POMERANIAN MUSHROOMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Pieniężnicy. KRS 0000291260. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 października 2007 r., sygn. akt VI GUp 23/15. [BMSiG-53304/2019] Postanowieniem z dnia 24.09.2019 r. Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Pomeranian Mushrooms spółki z o.o. w Pieniężnicy, prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Słupsku (sygn. akt VI GUp 23/15), na podstawie art. 261 zd. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego, dokonał zmiany na liście wierzytelności w ten sposób, że pod poz. 51 uznał wierzytelność Anny Ewy Miękina w kwocie 498.589,70 zł, w kategorii czwartej, zamiast pierwotnie uznanej wierzytelności w kwocie 914.663, zł. Na postanowienie to przysługuje zażalenie, które można wnieść do tutejszego Sądu w terminie tygodniowym od daty ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53456

Dodano: 2019-10-17 10:40:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe B&J H. Borysiak, T. Jahołkowski Sp. J. w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53457. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „B&J” H.BORYSIAK, T.JAHOŁKOWSKI SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI w Lublinie. KRS 0000057025. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 października 2001 r., sygn. akt IX GUp 81/17. [BMSiG-53267/2019] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, zawiadamia, iż syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „B&J” H.Borysiak, T.Jahołkowski Spółka Jawna z siedzibą w Lublinie (sygn. akt IX GUp 81/17), złożył sędziemu komisarzowi w dniu 16 i 24 września 2019 r. uzupełniającą listę wierzytelności nr 5. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście lub uzupełniającej liście wierzytelności nr 5; - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Upadły może wnieść sprzeciw, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53457

Dodano: 2019-10-17 10:40:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Przybyło Monika w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53458. Przybyło Monika. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 68/19. [BMSiG-53227/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Moniki Przybyło, zam.: ul. Kolejowa 2c/2, 36-100 Kolbuszowa - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 68/19), zawiadamia, iż syndyk masy upadłości sporządził i przekazał uzupełniającą listę wierzytelności. Listę można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53458

Dodano: 2019-10-17 10:40:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Rachwał Czesława w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53459. Rachwał Czesława. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 42/19. [BMSiG-53337/2019] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Czesławy Rachwał (PESEL 44021407321), prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 42/19, została złożona lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Referatu Upadłości Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Bogusławskiego 24 oraz w kancelarii syndyka masy upadłości w Bielsku-Białej Bogumiła Bertoldi, ul. Dworkowa 8/2, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu. W terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53459

Dodano: 2019-10-17 10:40:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Rogalska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53460. Rogalska Agnieszka. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 182/18. [BMSiG-53380/2019] XIV GUp 182/18 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi druga uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Rogalskiej, PESEL 74111502360 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres dla korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 182/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53460

Dodano: 2019-10-17 10:41:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Smyklińska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53461. Smyklińska Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 165/18. [BMSiG-53318/2019] OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że w dniu 26.04.2019 r. syndyk masy upadłości Małgorzaty Smyklińskiej, numer PESEL 69110400269, złożył sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, natomiast w dniu 31.05.2019 r. syndyk złożył pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Listy te można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciele oraz upadła mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 165/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53461

Dodano: 2019-10-17 10:41:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Sobczyk Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53462. Sobczyk Tadeusz. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 67/19. [BMSiG-53242/2019] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Tadeusza Sobczyka, sygnatura akt VI GUp 67/19. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11A, pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53462

Dodano: 2019-10-17 10:41:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Stoś Paweł w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53463. Stoś Paweł. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 12/19. [BMSiG-53269/2019] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Pawła Stosia, sygn. akt VI GUp 12/19. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11A, pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53463

Dodano: 2019-10-17 10:41:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Szewczykowska Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53464. Szewczykowska Anna. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 13/19. [BMSiG-53202/2019] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Anny Szewczykowskiej, sygn. akt VI GUp 13/19. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11A, pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53464

Dodano: 2019-10-17 10:41:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Szewczykowska Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53465. Szewczykowska Anna. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 13/19. [BMSiG-53206/2019] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu drugiej uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Anny Szewczykowskiej, sygn. akt VI GUp 13/19. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11A, pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53465

Dodano: 2019-10-17 10:42:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Szymańska Marzena w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53466. Szymańska Marzena. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 251/18. [BMSiG-53395/2019] Syndyk masy upadłości w toku postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Marzeny Szymańskiej (PESEL 78050404723), prowadzonego w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, pod sygn. akt XI GUp 251/18, informuje, że w dniu 28.02.2019 r. przedłożono sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę można przeglądać w Czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1A w Poznaniu, w poniedziałki w godzinach 745-1800 lub od wtorku do piątku w godzinach 745-1515. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania innej wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; w tym samym terminie sprzeciw może złożyć upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, zaś jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53466

Dodano: 2019-10-17 10:42:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Tomczyk Honorata w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53467. Tomczyk Honorata. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 54/18. [BMSiG-53381/2019] Działając jako syndyk masy upadłości dłużniczki - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Honoraty Tomczyk, sygn. akt V GUp 54/18, informuję, iż dnia 17.05.2019 r. na ręce sędziego komisarza została przekazana lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie sądu każdy zainteresowany, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53467

Dodano: 2019-10-17 10:42:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Trapkowski Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53468. Trapkowski Zbigniew. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 130/17. [BMSiG-53240/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Zbigniewa Trapkowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia, iż w dniu 27 sierpnia 2019 r. została złożona przez syndyka masy upadłości trzecia uzupełniająca lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, Wydziale V Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, p. 205, i w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53468

Dodano: 2019-10-17 10:42:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

VISTAL MARINE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53469. VISTAL MARINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Gdyni. KRS 0000473012. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 sierpnia 2013 r., sygn. akt VI GUp 15/18. [BMSiG-53229/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużnika VISTAL MARINE Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Gdyni, ul. Czechosłowacka 3, zarejestrowanej pod numerem KRS 0000473012, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 15/18, zawiadamia, że w dniu 25 września 2019 roku została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk- -Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy przy ul. Piekarniczej 10, w dniach i godzinach urzędowania Sądu. Zgodnie z art. 256 w zw. z art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53469

Dodano: 2019-10-17 10:42:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Wasyl Joanna w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53470. Wasyl Joanna. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 49/19. [BMSiG-53266/2019] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Joanny Wasyl (PESEL 84011817983), prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej pod sygn. akt VI GUp 49/19, została złożona I (pierwsza) uzupełniająca lista wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Referatu Upadłości Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, przy ul. Bogusławskiego 24. W terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53470

Dodano: 2019-10-17 10:43:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wróblewski Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53471. Wróblewski Krzysztof. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 155/19. [BMSiG-53226/2019] OBWIESZCZENIE Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Krzysztofa Wróblewskiego, PESEL 71072107177, zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Wróblewskiego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt XVIII GUp 155/19, sporządził i złożył Sędziemu komisarzowi w dniu 11 września 2019 r. piątą uzupełniającą listę wierzytelności. Ww. piątą uzupełniającą listę wierzytelności może przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie, każdy zainteresowany. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o dacie złożenia piątej uzupełniającej listy wierzytelności, wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście; bądź co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności (art. 256 ust. 1 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe). W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, jeśli ww. piąta uzupełniająca lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami (art. 256 ust. 2 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53471

Dodano: 2019-10-17 10:43:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

CYNKMET Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 53472. „CYNKMET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Chorzowie. KRS 0000200420. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 marca 2004 r., sygn. akt X GUp 23/15/4. [BMSiG-53250/2019] Sędzia komisarz informuje, że w postępowaniu upadłościowym CYNKMET Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z s. w Chorzowie, sygn. akt X GUp 23/15/4, syndyk sporządził i złożył sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości dotyczący wierzytelności uznanych w kategorii III i IV. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, I piętro, pokój 103, i w terminie dwóch tygodni od dnia publikacji obwieszczenia o planie podziału można wnieść przeciwko planowi podziału zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53472

Dodano: 2019-10-17 10:43:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Kim Hurt Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 53473. KIM HURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Kamieniu Pomorskim. KRS 0000305718. SĄD REJONOWY SZCZECIN- -CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 maja 2008 r., sygn. akt XII GUp 21/14. [BMSiG-53336/2019] W związku ze sporządzeniem i złożeniem w sekretariacie sądu w dniu 23 lipca 2019 r. ostatecznego planu podziału w postępowaniu upadłościowym KIM HURT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kamieniu Pomorskim, w upadłości likwidacyjnej - sygn akt XII GUp 21/14, sędzia komisarz podaje do publicznej wiadomości, iż ostateczny plan podziału można przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia akt, ul. Kaszubska 42, i poucza o prawie złożenia do sędziego komisarza zarzutów co do ostatecznego planu podziału w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w wydaniu lokalnym dziennika Gazeta Wyborcza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53473

Dodano: 2019-10-17 10:43:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Pietrzyk Inga w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 53474. Pietrzyk Inga. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 541/19, X GUp 852/18. [BMSiG-53300/2019] Sygn. akt XVIII GUp 541/19 poprzednio X GUp 852/18 W związku ze sporządzeniem i złożeniem do akt postepowania w dniu 16 września 2019 r. ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości Ingi Pietrzyk, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - sygn. akt XVIII GUp 541/19 poprzednio X GUp 852/18, Sędzia Komisarz ogłasza, iż ostateczny plan podziału można przeglądać w sekretariacie XVIII Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, w godzinach urzędowania Sądu i poucza o prawie do wnoszenia zarzutów co do ostatecznego planu podziału w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53474

Dodano: 2019-10-17 10:44:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Prokopiuk Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53475. Prokopiuk Andrzej. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 119/17. [BMSiG-53264/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Prokopiuka, nieprowadzącego działalności gospodarczej w upadłości, w sprawie o sygn. akt XV GUp 119/17, informuje, że został sporządzony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości dla kategorii II. Plan ten można przeglądać w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia wnieść zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53475

Dodano: 2019-10-17 10:44:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Pusiarski Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 53476. Pusiarski Zbigniew. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 49/19. [BMSiG-53339/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Zbigniewa Pusiarskiego (PESEL 53031404871), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 49/19), ogłasza, że 8 października 2019 r. został złożony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w Sekretariacie (czytelni akt) Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o tym można wnosić przeciwko planowi podziału zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53476

Dodano: 2019-10-17 10:44:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Rembisz Bronisław w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 53477. Rembisz Bronisław. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 250/17. [BMSiG-53245/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt. XII GUp 250/17. Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Bronisława Rembisz, PESEL 60022504690, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XII GUp 250/17, zawiadamia, że został sporządzony plan podziału, który można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice (pok. 115). W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel może wnieść zarzuty do planu podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53477

Dodano: 2019-10-17 10:44:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

KMS Karolina Socha-Wojciechowska w upadłości likwidacyjnej

2019-09-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53414. Socha-Wojciechowska Karolina prowadząca działaność gospodarczą pod nazwą KMS Karolina Socha-Wojciechowska w Złejwsi Małej. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 410/18, V GUp 139/19. [BMSiG-53276/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 20 września 2019 roku w sprawie V GU 410/18 (V GUp 139/19), ogłoszona została upadłość dłużnika Karoliny Socha-Wojciechowskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą KMS Karolina Socha-Wojciechowska w Złejwsi Małej, ul. Honorowych Dawców Krwi 3A, 87-134 Zławieś Mała (NIP 9562182519, PESEL 87092407362). Wyznaczono sędziego komisarza w osobie sędziego Barbary Stępień-Grabowskiej oraz zastępcę sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Barbary Trokowskiej-Stempnik, urzędujących w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16. 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka w osobie Kamila Dobiesa (nr licencji 739). Wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Stwierdza, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), a postępowanie upadłościowe ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53414

Dodano: 2019-10-17 19:13:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

KMS Karolina Socha-Wojciechowska w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53414. Socha-Wojciechowska Karolina prowadząca działaność gospodarczą pod nazwą KMS Karolina Socha-Wojciechowska w Złejwsi Małej. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 410/18, V GUp 139/19. [BMSiG-53276/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 20 września 2019 roku w sprawie V GU 410/18 (V GUp 139/19), ogłoszona została upadłość dłużnika Karoliny Socha-Wojciechowskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą KMS Karolina Socha-Wojciechowska w Złejwsi Małej, ul. Honorowych Dawców Krwi 3A, 87-134 Zławieś Mała (NIP 9562182519, PESEL 87092407362). Wyznaczono sędziego komisarza w osobie sędziego Barbary Stępień-Grabowskiej oraz zastępcę sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Barbary Trokowskiej-Stempnik, urzędujących w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16. 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka w osobie Kamila Dobiesa (nr licencji 739). Wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Stwierdza, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), a postępowanie upadłościowe ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53414

Dodano: 2019-10-17 19:13:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Spychała Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 53478. Spychała Tomasz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 312/19. [BMSiG-53235/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 3 października 2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GUp 312/19, umorzył postępowanie upadłościowe Tomasza Spychała (PESEL 81020605473), nieprowadzącego działalności gospodarczej. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53478

Dodano: 2019-10-17 19:16:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Zięba Włodzimierz w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 53479. Zięba Włodzimierz. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 237/19 VIII GU 259/19. [BMSiG-53195/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 września 2019 r., sygn. akt VIII GUp 237/19 (VIII GU 259/19), na podstawie art. 491(10) ust. 1 Prawa upadłościowego, postanowił umorzyć postępowanie upadłościowe dłużnika Włodzimierza Zięby (PESEL 49102712998). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53479

Dodano: 2019-10-17 19:17:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Łoszakiewicz Robert Zdzisław w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 53480. Łoszakiewicz Robert. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1167/19. [BMSiG-53340/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 września 2019 r. w sprawie o sygn. akt XIX GUp 1167/19 na wniosek Upadłego umorzył postępowanie upadłościowe Roberta Łoszakiewicza (PESEL 87060701755) zamieszkałego w Warszawie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego. Tygodniowy termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53480

Dodano: 2019-10-17 19:18:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

"Christianapol" Sp. z o.o. Fabryka Mebli Tapicerowanych w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 53481. „CHRISTIANAPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FABRYKA MEBLI TAPICEROWANYCH W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Łowyniu. KRS 0000144341. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 stycznia 2003 r., sygn. akt XI GUp 20/13. [BMSiG-53391/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 września 2019 roku, sygn. akt XI GUp 20/13, stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku dłużnika „Christianapol” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Fabryki Mebli Tapicerowanych z siedzibą w Łowyniu (KRS 0000144341). Poucza się o możliwości złożenia zażalenia, które należy wnieść do tutejszego Sądu w terminie 7 dni od ukazania się obwieszczenia w prasie i w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53481

Dodano: 2019-10-17 19:18:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

GLOBALTECH-ENERGETICS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 53482. GLOBALTECH-ENERGETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Bielanach Wrocławskich. KRS 0000343611. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 grudnia 2009 r., sygn. akt VIII GUp 78/16. [BMSiG-53193/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie sygn. akt VIII GUp 78/16, wobec wykonania ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości, postanowieniem z dnia 5 lipca 2019 r. stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Globaltech-Energetics sp. z o.o. w Bielanach Wrocławskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53482

Dodano: 2019-10-17 19:19:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Jakimiec Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 53484. Jakimiec Agnieszka. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 32/16. [BMSiG-53191/2019] Postanowieniem z dnia 6 września 2019 r. w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Jakimiec, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 32/16, Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, postanowił: I. ustalić, iż do planu spłaty wierzytelności upadłej Agnieszki Jakimiec wchodzą następujący wierzyciele z wierzytelnościami pozostałymi do spłaty: - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim - 58.284,17 zł, - Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Oddział w Warszawie - 7.383,79 zł, - Wojewoda Lubuski - 100 zł, łączna suma niezaspokojonych wierzytelności - 65.767,96 zł; II. ustalić plan spłaty wierzycieli upadłej Agnieszki Jakimiec w ten sposób, że w okresie 2 (dwóch) miesięcy, począwszy od dnia, w którym uprawomocniło się niniejsze postanowienie, upadła zapłaci kwotę 15.206,62 zł (piętnaście tysięcy dwieście sześć 62/100 zł) rzecz poszczególnych wierzycieli: - Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim - 13.475,65 zł, - Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - Oddział w Warszawie - 1.707,48 zł, - Wojewody Lubuskiego - 23,47 zł; III. ustalić, że po wykonaniu przez upadłą Agnieszkę Jakimiec planu spłaty zobowiązań wobec wierzycieli wymienionych w punkcie II postanowienia wszystkie pozostałe zobowiązania upadłej powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, niezależnie od ich ujęcia na liście wierzytelności, zostaną w niezaspokojonej części umorzone; IV. zobowiązać Agnieszkę Jakimiec do złożenia - do końca kwietnia każdego roku - corocznych sprawozdań z wykonania planu spłaty wierzycieli za poprzedni rok kalendarzowy, ze wskazaniem osiągniętych przychodów, spłaconych kwot oraz nabytych składników majątkowych o wartości przekraczającej dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, wraz z kopią rocznego zeznania podatkowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53484

Dodano: 2019-10-17 19:20:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Broszko Helena w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 53485. Broszko Helena. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 12/18. [BMSiG-53396/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie o sygn. akt V GUp 12/18 postanowił: I. ustalić, że w postępowaniu upadłościowym Heleny Broszko pozostaje następująca niezaspokojona wierzytelność uznana na liście wierzytelności: przysługująca Gospodarczemu Bankowi Spółdzielczemu w Gorzowie Wlkp. - wierzytelność uznana na liście 82.215,09 zł, wierzytelność pozostała do spłaty - 82.215,09 zł; II. na podstawie art. 49116 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe umorzyć bez ustalania planu spłaty niezaspokojone zobowiązania upadłej Heleny Broszko wskazane w punkcie I niniejszego postanowienia oraz pozostałe zobowiązania upadłej Heleny Broszko, które nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym, a mogły być wpisane na listę wierzytelności; III. określić wysokość kosztów postępowania na kwotę 5.467,61 zł brutto; IV. obciążyć Skarb Państwa kosztami postępowania w kwocie 1.074,26 zł brutto; V. zarządzić niezwłoczną wypłatę ze środków Skarbu Państwa na rzecz syndyka Jakuba Liszki kwoty 1.074,26 zł brutto tytułem części wynagrodzenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53485

Dodano: 2019-10-17 19:21:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Deptuła Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-04-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 21749. Deptuła Elżbieta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1308/18, X GUp 349/19. [BMSiG-21433/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2019 r., sygn. akt X GU 1308/18, ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: ELŻBIETY DEPTUŁY, zamieszkałej w Warszawie przy ulicy Szmaragdowej 45 (kod pocztowy: 05-077), PESEL 48081302885. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt X GUp 349/19. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt X GUp 349/19. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka w osobie Danuty Kurkiewicz (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 124). Określono, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 81/2019 (5720) z dnia 25 kwietnia 2019 r. → Pozycja 21749

Dodano: 2019-10-17 19:23:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Deptuła Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 53486. Deptuła Elżbieta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 856/19, X GUp 349/19. [BMSiG-53204/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym ELŻBIETY DEPTUŁY (PESEL 48081802885), biegły 11 września 2019 r. ukończył i złożył do akt Sędziemu komisarzowi opis i oszacowanie wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę o nr ew. 23/2 z obrębu 01-02 położonej w Radzyminie, w powiecie wołomińskim, o pow. 0,9973 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1 W/00029638/2. Każdy zainteresowany może opis i oszacowanie oglądać w czytelni Sądu i w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia wnieść do Sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie - na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, sygn. akt XVIII GUp 856/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53486

Dodano: 2019-10-17 19:24:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Domagała Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 53487. Domagała Danuta. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 30/19. [BMSiG-53203/2019] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż został ukończony opis i oszacowanie majątku masy upadłości Danuty Domagały, sygn. akt VI GUp 30/19. Osoby zainteresowane mogą przeglądać opis i oszacowanie w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11A, pokój 018, a w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia mogą złożyć zarzuty do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53487

Dodano: 2019-10-17 19:25:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Handke Zdzisława w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 53488. Handke Zdzisława. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 160/19. [BMSiG-53281/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącej działalności gospodarczej Zdzisławy Handke (sygn. akt VIII GUp 160/19) ogłasza, że syndyk przekazał mu opis i oszacowanie wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny znajdujący się w Lubiążu przy ul. Księcia Bolesława Wysokiego 3/7 (Księga Wieczysta nr WR1L/00044576/9) wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej. Złożony do akt postępowania opis i oszacowanie można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia- -Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do sędziego komisarza w terminie tygodniowym od daty ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53488

Dodano: 2019-10-17 19:26:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Kornas Aleksandra w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 53489. Kornas Aleksandra. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 94/19/MM. [BMSiG-53353/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Aleksandry Kornas - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - zawiadamia, że do akt sprawy XII GUp 94/19/MM został złożony opis i oszacowanie następujących nieruchomości: - nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal mieszkalny, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr GL1G/00075800/1; - nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal niemieszkalny, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr GL1G/00069711/15. Opis i oszacowanie można przeglądać w sekretariacie XII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gliwicach przy ul. Powstańców Warszawy 23 i w terminie tygodnia od daty niniejszego obwieszczenia wnieść zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53489

Dodano: 2019-10-17 19:26:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Usługi Blacharstwo i Lakiernictwo Samochodowe Jan Tyśnicki w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 53491. Tyśnicki Jan prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi, Blacharstwo i Lakiernictwo Samochodowe Jan Tyśnicki w Boguchwale. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 249/18. [BMSiG-53122/2019] Syndyk masy upadłości ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż składników masy upadłości w trzech pakietach: Pakiet nr 1: - nieruchomość składająca się z dwóch działek, tj. nr 975/3 i 975/4, obejmująca grunty, budynki i budowle położone w Boguchwale przy ul. Przemysłowej 4, posiadające łączną pow. 0,8443 ha, dla których prowadzone są księgi wieczyste o numerze KW RZ1Z/00167958/4 oraz RZ1Z/00184247/2 - udziału w wysokości 1/2 w nieruchomości składającej się z działki o nr. 976/26, o łącznej pow. 0,0047 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze RZ1Z/00099035/0 - udział w wysokości 254/1000 w nieruchomości stanowiącej drogę dojazdową składającej się z działki o numerze 973/6, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze RZ1Z/00155429/0 - stacja transformatorowa kontenerowa posadowiona na działce 975/3 Cena wywoławcza pakietu nr 1 wynosi 1.985.422,50 zł netto i stanowi 75% ceny oszacowania Pakiet nr 2: - udział w wysokości 1/2 w nieruchomość składającej się z działek o nr. 976/5, 976/10, 976/15, 976/25 obejmująca grunty, budynki i budowle położone w Boguchwale przy ul. Przemysłowej 4, posiadająca łączną pow. 0,1199 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta o nr. KW RZ1Z/00099035/0 Cena wywoławcza pakietu nr 2 wynosi 431.364,00 zł netto i stanowi 75% ceny oszacowania Pakiet nr 3: - udział w wysokości 1/2 w nieruchomości stanowiącej mieszkanie zlokalizowane w Rzeszowie przy ul. Nowosądeckiej 7/30 w Rzeszowie, o pow. 62,800 m2 , dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr. KW RZ1Z/00173129/9 Cena wywoławcza pakietu nr 3 wynosi 108.966,38 zł netto i stanowi 75% ceny oszacowania Dopuszcza się możliwość złożenia oferty jedynie na cały pakiet nr 1, 2 lub 3. Sprzedaż odbywa się na warunkach zatwierdzonych postanowieniem Sędziego komisarza z dnia 5.03.2019 r., sygn. akt V GUp 249/18. Oferty należy składać w zapieczętowanej kopercie z napisem „PRZETARG: V GUp 249/18 - postępowanie upadłościowe JAN TYŚNICKI - NIE OTWIERAĆ”, w sekretariacie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. gen J. Kustonia 4, 35-303 Rzeszów, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w terminie do dnia 29.10.2019 r. Warunkiem uczestnictwa jest m.in. wpłacenie wadium w łącznej wysokości 5% ceny wywoławczej na każdy z pakietów, na który którą składana jest oferta na rachunek bankowy upadłego o nr.: 09 2490 0005 0000 4000 5693 0440. Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, mieszczącym się w Rzeszowie przy ul. Kustronia 4, które odbędzie się w dniu 31.10.2019 r., godzina 1200, sala numer 29. Szczegółowe warunki przetargu oraz operaty szacunkowe nieruchomości będące przedmiotem przetargu są wyłożone do wglądu dla każdego zainteresowanego codziennie w godzinach od 800 do 1600 w biurze Syndyka w Rzeszowie przy ul. Lenartowicza 9/3 oraz na stronie www.kancelariasyndykow.pl. Nieruchomości będące przedmiotem przetargu można oglądać osobiście w terminie do dnia 25.10.2019 r. po wcześniejszym umówieniu się z Syndykiem pod nr. tel. 609036100. Wszelkich szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Syndyk pod ww. nr. tel. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53491

Dodano: 2019-10-17 19:28:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Wojciechowska Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 53492. Wojciechowska Anna. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 51/19. [BMSiG-53189/2019] Syndyk masy upadłości - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Anny Wojciechowskiej (sygn. akt V GUp 51/19) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Małopolskiej 12/1, o powierzchni użytkowej 63,20 m2 , dla którego Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr GW1G/00073164/3. Cena wywoławcza: 191.000,00 zł netto (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100). Termin przetargu: 5.11.2019 r., godz. 1350. Miejsce przetargu: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. - sala 3. Przedmiot przetargu można oglądać po uzgodnieniu z syndykiem. Szczegółowe informacje uzyskać można u syndyka pod numerem telefonu: +48 509 309 989 lub drogą poczty elektronicznej m.brzozowska@wroblewski-adwokat.pl Operat szacunkowy i regulamin przetargu dostępne są również w sekretariacie Sekcji Upadłościowej Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., V Wydziału Gospodarczego, ul. Chopina 52 bl. 15, pok. 118, tel. 95 7256834. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53492

Dodano: 2019-10-17 19:28:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Wojciechowski Jacek w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 53493. Wojciechowski Jacek. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 52/19. [BMSiG-53190/2019] Syndyk masy upadłości - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Jacka Wojciechowskiego (sygn. akt V GUp 52/19), ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Małopolskiej 12/1, o powierzchni użytkowej 63,20 m2 , dla którego Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr GW1G/00073164/3. Cena wywoławcza: 191.000,00 zł netto (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100). Termin przetargu: 5.11.2019 r., godz. 1350. Miejsce przetargu: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. - sala 3. Przedmiot przetargu można oglądać po uzgodnieniu z syndykiem. Szczegółowe informacje uzyskać można u syndyka pod numerem telefonu: +48 509 309 989 lub drogą poczty elektronicznej m.brzozowska@wroblewski-adwokat.pl Operat szacunkowy i regulamin przetargu dostępne są również w Sekretariacie Sekcji Upadłościowej Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., V Wydziału Gospodarczego, ul. Chopina 52 bl. 15, pok. 118, tel. 95 7256834. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53493

Dodano: 2019-10-17 19:29:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

ORIENT Sp. z o.o.

2019-10-17 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 53576. „ORIENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Wałbrzychu. KRS 0000125742. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 sierpnia 2002 r., sygn. akt VI GRp 5/18. [BMSiG-53288/2019] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygnaturze akt VI GRp 5/18, zarządził: I. na podstawie art. 263 pr wyznaczyć termin zgromadzenia wierzycieli w sprawie „ORIENT” sp. z o.o. w Wałbrzychu na dzień 6 listopada 2019 r., godzina 1000, w SR w Wałbrzychu, sala 102. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53576

Dodano: 2019-10-17 19:29:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

GPW JANMAR Sp. z o.o. Sp. K.

2019-10-17 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 53577. GPW JANMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Krakowie. KRS 0000445420. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 grudnia 2012 r., sygn. akt VIII GRp 5/18. [BMSiG-53254/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie dłużnika GPW JANMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w Krakowie (KRS 0000445420, ADRES: ul. Gołaśka 3/58, 30-619 Kraków) o sygnaturze VIII GRp 5/18, w związku z uprawomocnieniem się postanowienia z 8 maja 2019 roku o zatwierdzeniu układu, dotychczasowy nadzorca sądowy Mirosław Szaraniec (NUMER LICENCJI 31) objął funkcję nadzorcy wykonania układu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53577

Dodano: 2019-10-17 19:31:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Klause Mirosław P.H.P.U. MIR-BUD

2019-09-13 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 53578. Klause Mirosław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Klause Mirosław P.H.P.U „MIR-BUD” w Szczytnikach. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GR 72/19, XI GRs 11/19. [BMSiG-53277/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 września 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GR 72/19 z wniosku dłużnika Mirosława Klause prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Klause Mirosław P.H.P.U „MIR-BUD” o otwarcie postępowania sanacyjnego: 1. otworzył postępowanie sanacyjne Mirosława Klause, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Klause Mirosław P.H.P.U „MIR-BUD”, zamieszkałego: ul. Wspólna 27A, Szczytniki, 62-023 Gądki, PESEL 65011012516; 2. wyznaczył sędziego komisarza w osobie ASR Artura Kapłona; 3. odebrał zarząd własny dłużnikowi, z tym jednakże zastrzeżeniem, że zezwolił dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu; 4. wyznaczył zarządcę w osobie Nawrocki Restrukturyzacja sp. j. (KRS 0000797523); 5. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. UE L z 2015 r., nr 141/19), a postępowanie ma charakter główny. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GRs 11/19. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, przysługuje zażalenia na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53578

Dodano: 2019-10-17 19:35:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Klause Mirosław P.H.P.U. MIR-BUD

2019-10-17 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 53578. Klause Mirosław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Klause Mirosław P.H.P.U „MIR-BUD” w Szczytnikach. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GR 72/19, XI GRs 11/19. [BMSiG-53277/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 września 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GR 72/19 z wniosku dłużnika Mirosława Klause prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Klause Mirosław P.H.P.U „MIR-BUD” o otwarcie postępowania sanacyjnego: 1. otworzył postępowanie sanacyjne Mirosława Klause, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Klause Mirosław P.H.P.U „MIR-BUD”, zamieszkałego: ul. Wspólna 27A, Szczytniki, 62-023 Gądki, PESEL 65011012516; 2. wyznaczył sędziego komisarza w osobie ASR Artura Kapłona; 3. odebrał zarząd własny dłużnikowi, z tym jednakże zastrzeżeniem, że zezwolił dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu; 4. wyznaczył zarządcę w osobie Nawrocki Restrukturyzacja sp. j. (KRS 0000797523); 5. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. UE L z 2015 r., nr 141/19), a postępowanie ma charakter główny. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GRs 11/19. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, przysługuje zażalenia na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53578

Dodano: 2019-10-17 19:35:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

PROVISUS Sp. z o.o.

2019-10-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 53579. PROVISUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Częstochowie. KRS 0000312960. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 września 2008 r., sygn. akt VIII GRs 2/19. [BMSiG-53192/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, zawiadamia, że w dniach 12 i 13 września 2019 r. zarządca złożył spis wierzytelności i spis wierzytelności spornych w postępowaniu restrukturyzacyjnym - postępowaniu sanacyjnym PROVISUS spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Częstochowie, sygn. akt VIII GRs 2/19. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia uczestnicy postępowania mogą złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem, o którym mowa w art. 86 ust. 2 pkt 9 ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Jeśli dłużnik nie złożył oświadczenia, może złożyć sprzeciw tylko w przypadku, gdy wykaże, że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego niezależnych. W tym samym terminie dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53579

Dodano: 2019-10-17 19:36:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

BIOMEDUS Bożena Krośniak

2019-10-17 Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu

Poz. 53580. Krośniak Bożena prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą BIOMEDUS Bożena Krośniak w Strzelinie. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GRp 4/19. [BMSiG-53356/2019] W przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika - Bożena Krośniak prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Biomedus Bożena Krośniak w Strzelinie prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu (sygn. akt VIII GRp 4/19) postanowieniem wydanym na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 10.10.2019 r. Sędzia komisarz zatwierdził spis wierzytelności złożony przez nadzorcę sądowego w dniu 28 czerwca 2019 r. obejmujących pozycje od 1-14 oraz na podst. art. 119 ustęp 1 i 2 Prawa restrukturyzacyjnego postawił stwierdzić, że został przyjęty układ o następującej treści: PROPOZYCJE UKŁADOWE Bożena Krośniak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą BIOMEDUS Bożena Krośniak w Strzelinie Dłużniczka składa propozycje układowe, które określają następujący sposób restrukturyzacji zobowiązań: I. Wierzyciele uprzywilejowani A. Wierzyciele tzw. drobni, gdzie suma uznanych wierzytelności w zakresie należności głównej, w odniesieniu do poszczególnego wierzyciela, nie przekracza 1.000,00 zł (tysiąc złotych). Wierzyciele ci zostaną spłaceni w całości w jednej racie, w terminie do ostatniego dnia szóstego miesiąca kalendarzowego, licząc od końca miesiąca, w którym uprawomocni się postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu. Spłata obejmować będzie wyłącznie należność główną, a wierzytelność z tytułu odsetek i kosztów podlega umorzeniu w całości. B. Wierzyciel Zakład Ubezpieczeń Społecznych w zakresie wierzytelności określonej w art. 160 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego - wierzyciel zostanie spłacony w całości w terminach i kwotach ustalonych umową nr 4854/2018 z dnia 17 lipca 2018 r. o rozłożenie na raty należności z tytułu składek. II. Pozostali wierzyciele, w przypadku których suma uznanych wierzytelności w zakresie należności głównej w odniesieniu do poszczególnego wierzyciela na liście wierzytelności przekracza 1.000,00 zł (tysiąc złotych), a którzy nie są jednocześnie wierzycielami w innych grupach - wierzytelności tych wierzycieli ulegają redukcji o 30% (trzydzieści procent) w zakresie należności głównej oraz w całości w zakresie odsetek i kosztów. Oznacza to, że z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu umarza się 30% wierzytelności danego wierzyciela z tytułu należności głównej oraz umarza się w całości wierzytelność z tytułu odsetek i kosztów. Pozostałe 70% (siedemdziesiąt procent) tych wierzytelności będą spłacone w równych 24 (dwudziestu czterech) następujących kwartalnych ratach do ostatniego dnia każdego miesiąca kończącego dany kwartał kalendarzowy, począwszy od szóstego miesiąca kalendarzowego licząc od końca miesiąca, w którym uprawomocni się postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu. Osobą odpowiedzialną za wykonanie układu będzie Bożena Krośniak - właściciel. Rozprawa w przedmiocie zatwierdzenia układu odbędzie się w dniu 19 listopada 2019 r., o godz. 1400, w sali nr 6, w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53580

Dodano: 2019-10-17 19:39:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

MAZATA Sp. z o.o. Sp. K.

2019-10-17 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 53581. MAZATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W RESTRUKTURYZACJI w Łodzi. KRS 0000597706. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 lutego 2016 r., sygn. akt XIV GRp 11/18. [BMSiG-53323/2019] Sygn. akt XIV GRp 11/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w związku z uprawomocnieniem się postanowienia z dnia 6 września 2019 r. o zatwierdzeniu układu zawartego przez dłużnika MAZATA spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w restrukturyzacji z siedzibą w Łodzi (nr KRS 597706) z jego wierzycielami, funkcję nadzorcy wykonania układu objęła Danuta Weterle, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 527. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53581

Dodano: 2019-10-17 19:39:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

AT-SERWIS Sawicki Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-09-19 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 53582. Sawicki Tomasz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AT - SERWIS TOMASZ SAWICKI w Uchorowie. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GRs 13/19, XI GR 60/19. [BMSiG-53216/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 września 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GR 60/19: 1. otworzył postępowanie sanacyjne wobec dłużnika Tomasza Sawickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą AT - SERWIS Tomasz Sawicki, PESEL 74042006573; 2. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Przemysława Nowackiego; 3. wyznaczył nadzorcę w osobie Leszka Binkowskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 397; 4. zezwolił dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu; 5. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich w sprawie postępowania upadłościowego nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. (Dz.Urz.UE L 160/1 z dnia 30 czerwca 2000 r.); 6. wskazał, iż niniejsze postępowanie ma charakter postępowania głównego. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GRs 13/19. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, przysługuje zażalenia na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53582

Dodano: 2019-10-17 19:41:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

AT-SERWIS Sawicki Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-10-17 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 53582. Sawicki Tomasz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AT - SERWIS TOMASZ SAWICKI w Uchorowie. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GRs 13/19, XI GR 60/19. [BMSiG-53216/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 września 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GR 60/19: 1. otworzył postępowanie sanacyjne wobec dłużnika Tomasza Sawickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą AT - SERWIS Tomasz Sawicki, PESEL 74042006573; 2. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Przemysława Nowackiego; 3. wyznaczył nadzorcę w osobie Leszka Binkowskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 397; 4. zezwolił dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu; 5. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich w sprawie postępowania upadłościowego nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. (Dz.Urz.UE L 160/1 z dnia 30 czerwca 2000 r.); 6. wskazał, iż niniejsze postępowanie ma charakter postępowania głównego. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GRs 13/19. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, przysługuje zażalenia na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53582

Dodano: 2019-10-17 19:41:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Przedsiebiorstwo Realizacji Maszyn dla Przemysłu Spożywczego CONSUMASZ Sp. z o.o.

2019-10-17 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 53583. PRZEDSIĘBIORSTWO REALIZACJI MASZYN DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO „CONSUMASZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Poznaniu. KRS 0000198380. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 marca 2004 r., sygn. akt XI GRu 4/18. [BMSiG-53248/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Wydział XI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że postanowieniem z dnia 30 września 2019 r., wydanym w toku postępowania układowego dłużnika Przedsiębiorstwo Realizacji Maszyn dla Przemysłu Spożywczego „Consumasz” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (numer KRS 0000198380), sygn. akt XI GRu 4/18, zatwierdził układ zawarty na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 3 września 2019 r., następującej treści: I. Pierwsza grupa wierzycieli obejmująca wierzytelności publicznoprawne: 1. Zaspokojenie wierzytelności przysługującej wierzycielowi Burmistrzowi Żnina w pełnej wysokości należności głównej (brak redukcji kwoty należności głównej) wraz z należnymi odsetkami za opóźnienie obliczonymi do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania układowego, tj. do dnia 1 października 2018 roku, w łącznej kwocie 2.858,64 zł, 2. Umorzenie odsetek za opóźnienie od wierzytelności przysługującej Burmistrzowi Żnina za okres po otwarciu postępowania układowego, 3. Płatność jednorazowa w terminie do 10 dnia pierwszego miesiąca obowiązywania układu. II. Druga grupa wierzycieli obejmująca wierzytelności prywatnoprawne: 1. Zaspokojenie wierzytelności przysługującej wierzycielowi Mirosławowi Angielczykowi w zakresie należności głównej w kwocie 85.485,00 zł do wysokości środków pieniężnych uzyskanych przez dłużnika w wyniku działań wskazanych w literze a) - c) poniżej, w sposób tam szczegółowo opisany, tj.: a) dokonanie przez dłużnika sprzedaży maszyny celofoniarki typu CE-1 z podajnikiem taśmowym i zespołem do aplikacji tasiemki zrywającej (zwanej także „Maszyną”); b) przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży maszyny w całości na spłatę wierzytelności przysługującej wierzycielowi Mirosławowi Angielczykowi; c) przeznaczenie środków pieniężnych stanowiących pozostały majątek dłużnika oraz środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży majątku ruchomego (innego niż Maszyna oraz innego niż linia produkcyjna do pakowania cukru typu AP-5, zwana także „Linią produkcyjną”) i nieruchomego dłużnika - pozostałych po uprzednim zaspokojeniu z tych środków w pierwszej kolejności nieobjętej układem z mocy prawa wierzytelności przysługującej Eugeniuszowi Poznaniakowi, tytułem zapłaty wynagrodzenia za umorzone udziały z czystego zysku, odsetek za opóźnienie w płatności oraz kosztów postępowania, wynikającej z umowy sprzedaży udziałów z dnia 16 listopada 2017 roku, zabezpieczonej hipoteką umowną na sumę 800.000,00 zł na należącym do dłużnika prawie użytkowania wieczystego nieruchomości i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, położonej w Żninie przy ul. Szpitalnej 20, dla których to praw Sąd Rejonowy w Żninie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1Z/00018502/6 - na zaspokojenie wierzytelności Mirosława Angielczyka w stosunku odpowiadającym procentowemu udziałowi wierzytelności Mirosława Angielczyka w łącznej sumie wierzytelności objętych układem, z tym zastrzeżeniem, że łączna kwota jaką wierzyciel Mirosław Angielczyk uzyska w wyniku działań wskazanych w lit. a) - c), będzie nie wyższa niż 85.485,00 zł. 2. Umorzenie odsetek za opóźnienie od wierzytelności przysługującej Mirosławowi Angielczykowi - za okres przed otwarciem postępowania układowego, jak i za okres po otwarciu tego postępowania. 3. Umorzenie kosztów procesu oraz ewentualnych innych należności ubocznych związanych z wierzytelnością przysługująca Mirosławowi Angielczykowi. III. Okres obowiązywania układu: Okres obowiązywania układu - począwszy od miesiąca następującego po pierwszym pełnym miesiącu po uprawomocnieniu się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu, a nie dalej jak osiemnaście miesięcy od dnia prawomocnego zatwierdzenia układu. Wskazany okres obowiązywania układu jest uzasadniony koniecznością przygotowania i przeprowadzenia procesu sprzedaży majątku dłużnika, w tym w szczególności koniecznością znalezienia nabywcy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Żninie przy ulicy ul. Szpitalnej 20, wraz z prawem własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, dla których to praw Sąd Rejonowy w Żninie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1Z/00018502/6, jak również dokonania ewentualnych modyfikacji Maszyny - celofoniarki typu CE-1 z podajnikiem taśmowym i zespołem do aplikacji tasiemki zrywającej, umożliwiających jej sprzedaż po cenie rynkowej. Poucza się, że na powyższe postanowienie przysługuje wierzycielom zażalenie do Sądu Okręgowego w Poznaniu za pośrednictwem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 202/2019 (5841) z dnia 17 października 2019 r. → Pozycja 53583

Dodano: 2019-10-17 19:43:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wawrzyniak-Jujeczka Julia w upadłości likwidacyjnej

2019-10-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53629. Wawrzyniak-Jujeczka Julia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 613/19, XIX GUp 1282/19. [BMSiG-53645/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 października 2019 roku, sygn. akt XIX GU 613/19, ogłosił upadłość dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej Julii Wawrzyniak-Jujeczki, zamieszkałej w Warszawie (03-140), przy ulicy ul. Odkrytej 39/22, nr PESEL 87053100840. Sprawa została wpisana do repertorium „GUp” pod sygn. akt XIX GUp 1282/19. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Macieja Geromina. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53629

Dodano: 2019-10-18 11:10:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wawrzyniak-Jujeczka Julia w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53629. Wawrzyniak-Jujeczka Julia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 613/19, XIX GUp 1282/19. [BMSiG-53645/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 października 2019 roku, sygn. akt XIX GU 613/19, ogłosił upadłość dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej Julii Wawrzyniak-Jujeczki, zamieszkałej w Warszawie (03-140), przy ulicy ul. Odkrytej 39/22, nr PESEL 87053100840. Sprawa została wpisana do repertorium „GUp” pod sygn. akt XIX GUp 1282/19. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Macieja Geromina. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53629

Dodano: 2019-10-18 11:10:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Zieliński Andel w upadłości likwidacyjnej

2019-10-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53630. Zieliński Andel. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 479/19, XIX GUp 1286/19. [BMSiG-53648/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 października 2019 roku, sygn. akt XIX GU 479/19, ogłosił upadłość dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej Andela Zielińskiego, zamieszkałego w Warszawie (02-620), przy ulicy ul. Puławska 120/124 m. 80, nr PESEL 76062601019. Sprawa została wpisana do repertorium „GUp” pod sygn. akt XIX GUp 1286/19. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Macieja Geromina. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53630

Dodano: 2019-10-18 11:11:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Zieliński Andel w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53630. Zieliński Andel. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 479/19, XIX GUp 1286/19. [BMSiG-53648/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 października 2019 roku, sygn. akt XIX GU 479/19, ogłosił upadłość dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej Andela Zielińskiego, zamieszkałego w Warszawie (02-620), przy ulicy ul. Puławska 120/124 m. 80, nr PESEL 76062601019. Sprawa została wpisana do repertorium „GUp” pod sygn. akt XIX GUp 1286/19. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Macieja Geromina. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53630

Dodano: 2019-10-18 11:11:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Adamus Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-10-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53632. Adamus Marek. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 593/19, VIII GUp 511/19. [BMSiG-53542/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 14.10.2019 r., sygn. akt VIII GU 593/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Marka Adamusa, zamieszkałego w Kętach os. płk. Stanisława Królickiego 5/1, kod 32-650 (PESEL: 62030600096); II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie - Agnieszkę Rudol; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Jakuba Taborskiego - numer doradcy restrukturyzacyjnego 998; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądu polskiego jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 511/19. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53632

Dodano: 2019-10-18 11:14:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Adamus Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53632. Adamus Marek. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 593/19, VIII GUp 511/19. [BMSiG-53542/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 14.10.2019 r., sygn. akt VIII GU 593/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Marka Adamusa, zamieszkałego w Kętach os. płk. Stanisława Królickiego 5/1, kod 32-650 (PESEL: 62030600096); II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie - Agnieszkę Rudol; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Jakuba Taborskiego - numer doradcy restrukturyzacyjnego 998; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądu polskiego jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 511/19. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53632

Dodano: 2019-10-18 11:15:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Brześkiewicz Iwona w upadłości likwidacyjnej

2019-09-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53633. Brześkiewicz Iwona. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 448/19. [BMSiG-53653/2019] Sygn. akt XIX GU 448/19 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 września 2019 r., sygn. akt XIX GU 448/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość Iwony Brześkiewicz, zamieszkałej w Warszawie, przy ul. Janinówka 3/41, (kod pocztowy 03-562), PESEL: 79041704804; 2. określić, że Iwona Brześkiewicz jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Katarzyny Kaneckiej-Małeckiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 392); 6. określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53633

Dodano: 2019-10-18 11:16:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Brześkiewicz Iwona w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53633. Brześkiewicz Iwona. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 448/19. [BMSiG-53653/2019] Sygn. akt XIX GU 448/19 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 września 2019 r., sygn. akt XIX GU 448/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość Iwony Brześkiewicz, zamieszkałej w Warszawie, przy ul. Janinówka 3/41, (kod pocztowy 03-562), PESEL: 79041704804; 2. określić, że Iwona Brześkiewicz jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Katarzyny Kaneckiej-Małeckiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 392); 6. określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53633

Dodano: 2019-10-18 11:16:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gackiewicz Simona w upadłości likwidacyjnej

2019-10-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53635. Gackiewicz Simona. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 688/19, XVIII GUp 1157/19. [BMSiG-53646/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XVIII GU 688/19 postanowieniem z dnia 7 października 2019 roku postanowił: 1. o g ł o s i ć u p a d ł o ś ć S i m o n y G a c k i e w i c z , PESEL 84071100744, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie. 2. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Anny Walenciak oraz syndyka w osobie Alfredy Falak (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 415); 5. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. 6. postępowanie po ogłoszeniu upadłości toczy się pod sygnaturą akt XVIII GUp 1157/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53635

Dodano: 2019-10-18 11:17:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gackiewicz Simona w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53635. Gackiewicz Simona. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 688/19, XVIII GUp 1157/19. [BMSiG-53646/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XVIII GU 688/19 postanowieniem z dnia 7 października 2019 roku postanowił: 1. o g ł o s i ć u p a d ł o ś ć S i m o n y G a c k i e w i c z , PESEL 84071100744, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie. 2. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Anny Walenciak oraz syndyka w osobie Alfredy Falak (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 415); 5. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. 6. postępowanie po ogłoszeniu upadłości toczy się pod sygnaturą akt XVIII GUp 1157/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53635

Dodano: 2019-10-18 11:17:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gradowska Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-09-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53636. Gradowska Danuta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 657/19, XVIII GUp 1117/19. [BMSiG-53539/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 września 2019 roku w sprawie o sygn. akt XVIII GU 657/19 ogłosił upadłość Danuty Gradowskiej, zamieszkałej przy ul. Pustola 42 lokal 20, 01-107 Warszawa, PESEL 62013006828, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Walenciak oraz syndyka w osobie Małgorzaty Jarosińskiej (nr licencji 859). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt XVIII GUp 1117/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53636

Dodano: 2019-10-18 11:18:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gradowska Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53636. Gradowska Danuta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 657/19, XVIII GUp 1117/19. [BMSiG-53539/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 września 2019 roku w sprawie o sygn. akt XVIII GU 657/19 ogłosił upadłość Danuty Gradowskiej, zamieszkałej przy ul. Pustola 42 lokal 20, 01-107 Warszawa, PESEL 62013006828, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Walenciak oraz syndyka w osobie Małgorzaty Jarosińskiej (nr licencji 859). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt XVIII GUp 1117/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53636

Dodano: 2019-10-18 11:18:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Jurczyk Alina w upadłości likwidacyjnej

2019-10-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53637. Jurczyk Alina. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 217/19 „of”, VII GUp 148/19 „of”. [BMSiG-53548/2019] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 217/19 „of” w dniu 10 października 2019 r., postanowił: 1. ogłosić upadłość Aliny Jurczyk, zamieszkałej przy ul. Wileńska 3/8, 78-100 Kołobrzeg, nr PESEL 55111203123; 2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”; 4. wezwać wierzycieli, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć SSR Mariusza Dańczyszyna na Sędziego komisarza; 6. wyznaczyć Adama Gzyla, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 132, na syndyka; 7. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 8. postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygnaturą akt VII GUp 148/19 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53637

Dodano: 2019-10-18 11:19:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Jurczyk Alina w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53637. Jurczyk Alina. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 217/19 „of”, VII GUp 148/19 „of”. [BMSiG-53548/2019] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 217/19 „of” w dniu 10 października 2019 r., postanowił: 1. ogłosić upadłość Aliny Jurczyk, zamieszkałej przy ul. Wileńska 3/8, 78-100 Kołobrzeg, nr PESEL 55111203123; 2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”; 4. wezwać wierzycieli, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć SSR Mariusza Dańczyszyna na Sędziego komisarza; 6. wyznaczyć Adama Gzyla, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 132, na syndyka; 7. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 8. postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygnaturą akt VII GUp 148/19 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53637

Dodano: 2019-10-18 11:19:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Kobier Maciej w upadłości likwidacyjnej

2019-10-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53638. Kobier Maciej. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 114/19, VIII GUp 150/19. [BMSiG-53432/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 8.10.2019 roku, sygn. akt VIII GU 114/19, ogłosił upadłość Macieja Kobiera - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 60022309196. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózki-Chamali oraz syndyka w osobie Marii Kosiarz-Szewczykowskiej - nr lic. 425. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 150/19. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53638

Dodano: 2019-10-18 11:20:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Kobier Maciej w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53638. Kobier Maciej. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 114/19, VIII GUp 150/19. [BMSiG-53432/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 8.10.2019 roku, sygn. akt VIII GU 114/19, ogłosił upadłość Macieja Kobiera - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 60022309196. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózki-Chamali oraz syndyka w osobie Marii Kosiarz-Szewczykowskiej - nr lic. 425. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 150/19. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53638

Dodano: 2019-10-18 11:20:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kowalik Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2019-10-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53639. Kowalik Łukasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 317/19, XVIII GUp 1158/19. [BMSiG-53547/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 października 2019 roku w sprawie o sygn. akt XVIII GU 317/19 ogłosił upadłość Łukasz Kowalik, zamieszkałego przy ul. Długiej 31, 05-540 Prażmów, PESEL 81040308132, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Grzechnika oraz syndyka w osobie Małgorzaty Jarosińskiej (nr licencji 859). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt XVIII GUp 1158/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53639

Dodano: 2019-10-18 11:21:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kowalik Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53639. Kowalik Łukasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 317/19, XVIII GUp 1158/19. [BMSiG-53547/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 października 2019 roku w sprawie o sygn. akt XVIII GU 317/19 ogłosił upadłość Łukasz Kowalik, zamieszkałego przy ul. Długiej 31, 05-540 Prażmów, PESEL 81040308132, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Grzechnika oraz syndyka w osobie Małgorzaty Jarosińskiej (nr licencji 859). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt XVIII GUp 1158/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53639

Dodano: 2019-10-18 11:21:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Krzemińska Żaneta w upadłości likwidacyjnej

2019-09-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53640. Krzemińska Żaneta. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 144/19, V GUp 130/19. [BMSiG-53525/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 4 września 2019 roku, w sprawie V GU 144/19 (V GUp 130/19), ogłoszona została upadłość dłużniczki Żanety Krzemińskiej, zamieszkałej pod adresem: ul. Spółdzielcza 1/102, 87-720 Ciechocinek, PESEL 84032408908, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Barbary Stępień-Grabowskiej, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka w osobie Bartosza Grendy (numer licencji: 1362), urzędującego pod adresem: ul. Dominikańska 9, 87-100 Toruń. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Żanety Krzemińskiej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciąża się dłużniczkę. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53640

Dodano: 2019-10-18 11:22:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Krzemińska Żaneta w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53640. Krzemińska Żaneta. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 144/19, V GUp 130/19. [BMSiG-53525/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 4 września 2019 roku, w sprawie V GU 144/19 (V GUp 130/19), ogłoszona została upadłość dłużniczki Żanety Krzemińskiej, zamieszkałej pod adresem: ul. Spółdzielcza 1/102, 87-720 Ciechocinek, PESEL 84032408908, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Barbary Stępień-Grabowskiej, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka w osobie Bartosza Grendy (numer licencji: 1362), urzędującego pod adresem: ul. Dominikańska 9, 87-100 Toruń. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Żanety Krzemińskiej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciąża się dłużniczkę. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53640

Dodano: 2019-10-18 11:22:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Lewandowski Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2019-10-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53641. Lewandowski Tadeusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XVIII GU 755/19, XVIII GUp 1152/19. [BMSiG-53581/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 3 października 2019 roku wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GU 755/19, ogłosił upadłość Tadeusza Lewandowskiego, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Dwernickiego 27 m. 66 (kod pocztowy: 04-396), PESEL 45091603271, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XVIII GUp 1152/19. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Walenciak oraz syndyka masy upadłości w osobie Izabeli Rynkiewicz (nr licencji 1271). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, z podaniem sygn. akt XVIII GUp 1152/19. Syndyk Izabela Rynkiewicz MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53641

Dodano: 2019-10-18 11:23:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Lewandowski Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53641. Lewandowski Tadeusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XVIII GU 755/19, XVIII GUp 1152/19. [BMSiG-53581/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 3 października 2019 roku wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GU 755/19, ogłosił upadłość Tadeusza Lewandowskiego, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Dwernickiego 27 m. 66 (kod pocztowy: 04-396), PESEL 45091603271, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XVIII GUp 1152/19. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Walenciak oraz syndyka masy upadłości w osobie Izabeli Rynkiewicz (nr licencji 1271). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, z podaniem sygn. akt XVIII GUp 1152/19. Syndyk Izabela Rynkiewicz MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53641

Dodano: 2019-10-18 11:23:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Mańko Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-10-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53642. Mańko Tomasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 136/19, XIX GUp 1272/19. [BMSiG-53463/2019] Sygn. akt XIX GUp 1272/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 października 2019 roku, sygnatura akt XIX GU 136/19, ogłosił upadłość Tomasza Mańki (PESEL 81040601037), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka, którym jest Jolanta Ogorzałek- -Krzemińska. Sąd wzywa wierzycieli Upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podając sygn. akt XIX GUp 1272/19. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53642

Dodano: 2019-10-18 11:24:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Mańko Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53642. Mańko Tomasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 136/19, XIX GUp 1272/19. [BMSiG-53463/2019] Sygn. akt XIX GUp 1272/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 października 2019 roku, sygnatura akt XIX GU 136/19, ogłosił upadłość Tomasza Mańki (PESEL 81040601037), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka, którym jest Jolanta Ogorzałek- -Krzemińska. Sąd wzywa wierzycieli Upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podając sygn. akt XIX GUp 1272/19. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53642

Dodano: 2019-10-18 11:24:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Matuszewska Zdzisława w upadłości likwidacyjnej

2019-10-01 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53643. Matuszewska Zdzisława. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 370/19, V GUp 314/19. [BMSiG-53416/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1 października 2019 roku: 1. ogłosił upadłość dłużniczki Zdzisławy Matuszewskiej, nr PESEL 47012817147, zamieszkałej: 29-100 Kurzelów, ul. Partyzantów 8, określając, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 2. wyznaczył sędziego komisarza w osobie Bogdana Stańka, sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Piotra Kasperka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 620; 3. wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygn. akt V GUp 314/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53643

Dodano: 2019-10-18 11:25:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Matuszewska Zdzisława w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53643. Matuszewska Zdzisława. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 370/19, V GUp 314/19. [BMSiG-53416/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1 października 2019 roku: 1. ogłosił upadłość dłużniczki Zdzisławy Matuszewskiej, nr PESEL 47012817147, zamieszkałej: 29-100 Kurzelów, ul. Partyzantów 8, określając, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 2. wyznaczył sędziego komisarza w osobie Bogdana Stańka, sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Piotra Kasperka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 620; 3. wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygn. akt V GUp 314/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53643

Dodano: 2019-10-18 11:25:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Mazur Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-09-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53644. Mazur Tomasz. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 421/19 „of”. [BMSiG-53591/2019] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 września 2019 r. ogłosił upadłość Tomasza Mazura, zamieszkałego w Lublinie, ul. Zbigniewa Herberta 20/74, 20-468 Lublin, PESEL 77072503814, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GU 421/19 „of”). Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Tomasza Mazura w rozumieniu art. 382 ust. 1 w zw. art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i uznał postępowanie upadłościowe Tomasza Mazura za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ust. 2 i 3 z zw. art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd wzywa wierzycieli upadłego Tomasza Mazura, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Tomasza Mazura, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Dariusza Segita oraz syndyka w osobie Adaminy Partyckiej-Skrzypek, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 777. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53644

Dodano: 2019-10-18 11:26:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Mazur Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53644. Mazur Tomasz. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 421/19 „of”. [BMSiG-53591/2019] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 września 2019 r. ogłosił upadłość Tomasza Mazura, zamieszkałego w Lublinie, ul. Zbigniewa Herberta 20/74, 20-468 Lublin, PESEL 77072503814, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GU 421/19 „of”). Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Tomasza Mazura w rozumieniu art. 382 ust. 1 w zw. art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i uznał postępowanie upadłościowe Tomasza Mazura za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ust. 2 i 3 z zw. art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd wzywa wierzycieli upadłego Tomasza Mazura, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Tomasza Mazura, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Dariusza Segita oraz syndyka w osobie Adaminy Partyckiej-Skrzypek, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 777. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53644

Dodano: 2019-10-18 11:26:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Mazurek Czesława w upadłości likwidacyjnej

2019-09-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53645. Mazurek Czesława. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 304/19 „of”, IX GUp 67/19 „of”. [BMSiG-53627/2019] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 września 2019 r., ogłosił upadłość Czesławy Mazurek, zamieszkałej w Biłgoraju przy ul. Cichej 33, 23-400 Biłgoraj, PESEL 44072007907, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GU 304/19 „of”). Sąd uznał postępowanie upadłościowe Czesławy Mazurek za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ust. 2 i 3 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd wzywa wierzycieli upadłej Czesławy Mazurek, aby w terminie miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej Czesławy Mazurek, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Patryka Starosławskiego oraz syndyka w osobie Adama Siedlaczka, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1085. Postępowanie prowadzone jest pod sygnaturą akt IX GUp 67/19 „of”. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53645

Dodano: 2019-10-18 11:27:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Mazurek Czesława w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53645. Mazurek Czesława. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 304/19 „of”, IX GUp 67/19 „of”. [BMSiG-53627/2019] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 września 2019 r., ogłosił upadłość Czesławy Mazurek, zamieszkałej w Biłgoraju przy ul. Cichej 33, 23-400 Biłgoraj, PESEL 44072007907, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GU 304/19 „of”). Sąd uznał postępowanie upadłościowe Czesławy Mazurek za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ust. 2 i 3 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd wzywa wierzycieli upadłej Czesławy Mazurek, aby w terminie miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej Czesławy Mazurek, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Patryka Starosławskiego oraz syndyka w osobie Adama Siedlaczka, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1085. Postępowanie prowadzone jest pod sygnaturą akt IX GUp 67/19 „of”. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53645

Dodano: 2019-10-18 11:27:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Nerka Edyta w upadłości likwidacyjnej

2019-10-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53646. Nerka Edyta. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 50/19of. [BMSiG-53578/2019] Postanowieniem z dnia 4 października 2019 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku dłużniczki Edyty Nerki o ogłoszenie upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Edyty Nerki, zamieszkałej: ul. Feliksa Nowakowskiego 31, gmina Warka, posługującej się numerem PESEL 74100300340, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku upadłej; II. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłej; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć na sędziego komisarza SSR Wojciecha Lisowskiego; V. wyznaczyć na syndyka Waldemara Kowalskiego - wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod nr 405; VI. określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53646

Dodano: 2019-10-18 11:28:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Nerka Edyta w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53646. Nerka Edyta. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 50/19of. [BMSiG-53578/2019] Postanowieniem z dnia 4 października 2019 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku dłużniczki Edyty Nerki o ogłoszenie upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Edyty Nerki, zamieszkałej: ul. Feliksa Nowakowskiego 31, gmina Warka, posługującej się numerem PESEL 74100300340, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku upadłej; II. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłej; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć na sędziego komisarza SSR Wojciecha Lisowskiego; V. wyznaczyć na syndyka Waldemara Kowalskiego - wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod nr 405; VI. określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53646

Dodano: 2019-10-18 11:28:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Nowak Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2019-09-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53647. Nowak Ryszard. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 183/19 of, V GUp 158/19 of. [BMSiG-53490/2019] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 września 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt postępowania V GU 183/19 of, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku Ryszarda Nowak, numer PESEL 54103102590, zamieszkałego: Opole (45-640), ul. Karola Grzesika 6, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyna i syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Langer, numer licencji 1080. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego. Zgłoszenie wierzytelności winno być przesłane w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60A, z podaniem sygnatury akt V GUp 158/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53647

Dodano: 2019-10-18 11:29:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Nowak Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53647. Nowak Ryszard. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 183/19 of, V GUp 158/19 of. [BMSiG-53490/2019] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 września 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt postępowania V GU 183/19 of, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku Ryszarda Nowak, numer PESEL 54103102590, zamieszkałego: Opole (45-640), ul. Karola Grzesika 6, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyna i syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Langer, numer licencji 1080. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego. Zgłoszenie wierzytelności winno być przesłane w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60A, z podaniem sygnatury akt V GUp 158/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53647

Dodano: 2019-10-18 11:29:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Odrobina Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2019-10-01 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53648. Odrobina Stanisław. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 326/19, V GUp 313/19. [BMSiG-53415/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1 października 2019 roku: 1. ogłosił upadłość dłużnika Stanisława Odrobiny, nr PESEL 47040118533, zamieszkałego: 28-440 Stępocice 36, określając, że upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 2. wyznaczył sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz, sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Piotra Kasperka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 620; 3. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygn. akt V GUp 313/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53648

Dodano: 2019-10-18 11:30:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Odrobina Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53648. Odrobina Stanisław. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 326/19, V GUp 313/19. [BMSiG-53415/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1 października 2019 roku: 1. ogłosił upadłość dłużnika Stanisława Odrobiny, nr PESEL 47040118533, zamieszkałego: 28-440 Stępocice 36, określając, że upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 2. wyznaczył sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz, sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Piotra Kasperka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 620; 3. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygn. akt V GUp 313/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53648

Dodano: 2019-10-18 11:30:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Olszewska Ewelina w upadłości likwidacyjnej

2019-10-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53649. Olszewska Ewelina. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 354/19, VI GUp 170/19/KK. [BMSiG-53472/2019] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 9 października 2019 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VI GU 354/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużniczki Eweliny Olszewskiej zamieszkałej w Redzie przy ul. Olimpijskiej 15B/13, 84-240 Reda, numer ewidencyjny PESEL 95112400327, nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej; 3. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Karoliny Kondrackiej; 4. wyznaczyć syndyka w osobie Dominiki Bączek, nr licencji 921; 5. jako podstawę jurysdykcji sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie opisane w pkt 1 niniejszego orzeczenia ma charakter główny; 6. kosztami postępowania obciążyć dłużniczkę, uznając je za uiszczone w całości; Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt VI GUp 170/19/KK. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie syndyk masy upadłości informuje, iż zgodnie z art. 4917 Prawo upadłościowe jest zwolniony od dokonania opłaty w wysokości 500,00 zł. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53649

Dodano: 2019-10-18 11:31:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Olszewska Ewelina w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53649. Olszewska Ewelina. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 354/19, VI GUp 170/19/KK. [BMSiG-53472/2019] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 9 października 2019 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VI GU 354/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużniczki Eweliny Olszewskiej zamieszkałej w Redzie przy ul. Olimpijskiej 15B/13, 84-240 Reda, numer ewidencyjny PESEL 95112400327, nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej; 3. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Karoliny Kondrackiej; 4. wyznaczyć syndyka w osobie Dominiki Bączek, nr licencji 921; 5. jako podstawę jurysdykcji sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie opisane w pkt 1 niniejszego orzeczenia ma charakter główny; 6. kosztami postępowania obciążyć dłużniczkę, uznając je za uiszczone w całości; Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt VI GUp 170/19/KK. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie syndyk masy upadłości informuje, iż zgodnie z art. 4917 Prawo upadłościowe jest zwolniony od dokonania opłaty w wysokości 500,00 zł. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53649

Dodano: 2019-10-18 11:31:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Piłkowska Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-09-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53650. Piłkowska Teresa. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 117/19, V GUp 137/19. [BMSiG-53486/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 20 września 2019 roku, w sprawie V GU 117/19 (GUp 137/19), ogłoszono została upadłość dłużniczki Teresy Piłkowskiej, zamieszkałej pod adresem: Koniojady 12/4, 87-330 Jabłonowo Pomorskie, numer PESEL 57080815068, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Barbary Stępień-Grabowskiej, urzędującej w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka w osobie Anny Grudzień-Kurpiewskiej. Wzywa wierzycieli upadłej Teresy Piłkowskiej do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stwierdza, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu tegoż przepisu. POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53650

Dodano: 2019-10-18 11:32:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Piłkowska Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53650. Piłkowska Teresa. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 117/19, V GUp 137/19. [BMSiG-53486/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 20 września 2019 roku, w sprawie V GU 117/19 (GUp 137/19), ogłoszono została upadłość dłużniczki Teresy Piłkowskiej, zamieszkałej pod adresem: Koniojady 12/4, 87-330 Jabłonowo Pomorskie, numer PESEL 57080815068, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Barbary Stępień-Grabowskiej, urzędującej w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka w osobie Anny Grudzień-Kurpiewskiej. Wzywa wierzycieli upadłej Teresy Piłkowskiej do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stwierdza, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu tegoż przepisu. POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53650

Dodano: 2019-10-18 11:32:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Piskor Marlena w upadłości likwidacyjnej

2019-10-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53651. Piskor Marlena. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 77/19, V GUp 458/19. [BMSiG-53496/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 3 października 2019 r. w sprawie pod sygn. akt V GU 77/19, ogłosił upadłość Marleny Piskor, zamieszkałej w Rzemieniu, PESEL 96060809585, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Dalsze postępowanie prowadzone będzie pod sygnaturą V GUp 458/19. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Lucyny Sroki oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Klaudii Szebli (numer licencji 1338). Sąd wzywa Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53651

Dodano: 2019-10-18 11:33:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Piskor Marlena w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53651. Piskor Marlena. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 77/19, V GUp 458/19. [BMSiG-53496/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 3 października 2019 r. w sprawie pod sygn. akt V GU 77/19, ogłosił upadłość Marleny Piskor, zamieszkałej w Rzemieniu, PESEL 96060809585, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Dalsze postępowanie prowadzone będzie pod sygnaturą V GUp 458/19. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Lucyny Sroki oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Klaudii Szebli (numer licencji 1338). Sąd wzywa Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53651

Dodano: 2019-10-18 11:33:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Przybylska Salomea w upadłości likwidacyjnej

2019-09-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53652. Przybylska Salomea. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 630/19. [BMSiG-53473/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 27.09.2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 630/19, ogłosił upadłość Salomei Przybylskiej (numer PESEL 45063003304), zamieszkałej w Bydgoszczy, nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Izabeli Gabrowskiej oraz sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Przemysława Rauchut, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53652

Dodano: 2019-10-18 11:34:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Przybylska Salomea w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53652. Przybylska Salomea. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 630/19. [BMSiG-53473/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 27.09.2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 630/19, ogłosił upadłość Salomei Przybylskiej (numer PESEL 45063003304), zamieszkałej w Bydgoszczy, nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Izabeli Gabrowskiej oraz sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Przemysława Rauchut, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53652

Dodano: 2019-10-18 11:34:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Puścian Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2019-10-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53653. Puścian Grzegorz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 818/19, XIX GUp 1287/19. [BMSiG-53608/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 października 2019 roku, sygn. akt XIX GU 818/19, ogłosił upadłość dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej Grzegorza Puściana, zamieszkałego w Warszawie (03-764) przy ulicy Łochowskiej 54 lok. 4, nr PESEL 78092005490. Sprawa została wpisana do repertorium „GUp” pod sygn. akt XIX GUp 1287/19. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Macieja Geromina. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53653

Dodano: 2019-10-18 11:35:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Puścian Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53653. Puścian Grzegorz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 818/19, XIX GUp 1287/19. [BMSiG-53608/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 października 2019 roku, sygn. akt XIX GU 818/19, ogłosił upadłość dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej Grzegorza Puściana, zamieszkałego w Warszawie (03-764) przy ulicy Łochowskiej 54 lok. 4, nr PESEL 78092005490. Sprawa została wpisana do repertorium „GUp” pod sygn. akt XIX GUp 1287/19. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Macieja Geromina. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53653

Dodano: 2019-10-18 11:35:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Radochońska Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-10-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53654. Radochońska Anna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 644/19, VIII GUp 513/19. [BMSiG-53532/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 14.10.2019 r., sygn. akt VIII GU 644/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Anny Radochońskiej, zamieszkałej w Nowym Targu, ul. Augusta Suskiego 10/10, kod 34-100, (PESEL: 95030207642); II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie - Agnieszkę Rudol; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Gąsienica - Laskowego - numer doradcy restrukturyzacyjnego 546; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądu polskiego jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 513/19. Pouczenie do pkt VI: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53654

Dodano: 2019-10-18 11:37:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Radochońska Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53654. Radochońska Anna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 644/19, VIII GUp 513/19. [BMSiG-53532/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 14.10.2019 r., sygn. akt VIII GU 644/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Anny Radochońskiej, zamieszkałej w Nowym Targu, ul. Augusta Suskiego 10/10, kod 34-100, (PESEL: 95030207642); II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie - Agnieszkę Rudol; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Gąsienica - Laskowego - numer doradcy restrukturyzacyjnego 546; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądu polskiego jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 513/19. Pouczenie do pkt VI: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53654

Dodano: 2019-10-18 11:37:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Remdziak Franciszek w upadłości likwidacyjnej

2019-09-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53655. Remdziak Franciszek. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 343/19, V GUp 301/19. [BMSiG-53568/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem dnia 2 września 2019 r. ogłosił upadłość dłużnika Franciszka Remdziaka, nr PESEL 58092216117, zamieszkałego w miejscowości Stodoły-Kolonie nr 51, 27-532 Wojciechowice, określił, że upadły Franciszek Remdziak jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył sędziego komisarza w osobie Bogdana Stańka - sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Joanny Pelak posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 116; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu Rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz. Urz. UE L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt V GUp 301/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53655

Dodano: 2019-10-18 11:38:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Remdziak Franciszek w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53655. Remdziak Franciszek. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 343/19, V GUp 301/19. [BMSiG-53568/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem dnia 2 września 2019 r. ogłosił upadłość dłużnika Franciszka Remdziaka, nr PESEL 58092216117, zamieszkałego w miejscowości Stodoły-Kolonie nr 51, 27-532 Wojciechowice, określił, że upadły Franciszek Remdziak jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył sędziego komisarza w osobie Bogdana Stańka - sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Joanny Pelak posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 116; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu Rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz. Urz. UE L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt V GUp 301/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53655

Dodano: 2019-10-18 11:38:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Remdziak Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-09-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53656. Remdziak Teresa. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 344/19, V GUp 304/19. [BMSiG-53556/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem dnia 2 września 2019 r. ogłosił upadłość dłużniczki Teresy Remdziak, nr PESEL 59021713363, zamieszkałej w miejscowości Stodoły-Kolonie nr 51, 27-532 Wojciechowice, określił, że upadła Teresa Remdziak jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył sędziego komisarza w osobie Bogdana Stańka - sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Joanny Pelak posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 116; wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu Rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz. Urz. UE L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt V GUp 304/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53656

Dodano: 2019-10-18 11:39:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Remdziak Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53656. Remdziak Teresa. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 344/19, V GUp 304/19. [BMSiG-53556/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem dnia 2 września 2019 r. ogłosił upadłość dłużniczki Teresy Remdziak, nr PESEL 59021713363, zamieszkałej w miejscowości Stodoły-Kolonie nr 51, 27-532 Wojciechowice, określił, że upadła Teresa Remdziak jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył sędziego komisarza w osobie Bogdana Stańka - sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Joanny Pelak posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 116; wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu Rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz. Urz. UE L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt V GUp 304/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53656

Dodano: 2019-10-18 11:39:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Sawośko Dominik w upadłości likwidacyjnej

2019-09-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53657. Sawośko Dominik. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 248/19, XVIII GUp 1135/19. [BMSiG-53502/2019] Sygn. akt XVIII GUp 1135/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 września 2019 roku, sygnatura akt XVIII GU 248/19 ogłosił upadłość Dominika Sawośko (PESEL 89072210175), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka, którym jest Jolanta Ogorzałek- -Krzemińska. Sąd wzywa wierzycieli Upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podając sygn. akt XVIII GUp 1135/19. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53657

Dodano: 2019-10-18 11:40:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Sawośko Dominik w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53657. Sawośko Dominik. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 248/19, XVIII GUp 1135/19. [BMSiG-53502/2019] Sygn. akt XVIII GUp 1135/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 września 2019 roku, sygnatura akt XVIII GU 248/19 ogłosił upadłość Dominika Sawośko (PESEL 89072210175), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka, którym jest Jolanta Ogorzałek- -Krzemińska. Sąd wzywa wierzycieli Upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podając sygn. akt XVIII GUp 1135/19. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53657

Dodano: 2019-10-18 11:40:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Skucińska Inga w upadłości likwidacyjnej

2019-09-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53658. Skucińska Inga. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 515/19, V GUp 439/19. [BMSiG-53487/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 20 września 2019 r. w sprawie pod sygn. akt V GU 515/19 ogłosił upadłość Ingi Skucińskiej, zamieszkałej w Mielcu, PESEL 92101805886, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Dalsze postępowanie prowadzone będzie pod sygnaturą V GUp 439/19. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Witolda Olecha oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Klaudii Szebli (numer licencji 1338). Sąd wzywa Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53658

Dodano: 2019-10-18 11:41:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Skucińska Inga w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53658. Skucińska Inga. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 515/19, V GUp 439/19. [BMSiG-53487/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 20 września 2019 r. w sprawie pod sygn. akt V GU 515/19 ogłosił upadłość Ingi Skucińskiej, zamieszkałej w Mielcu, PESEL 92101805886, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Dalsze postępowanie prowadzone będzie pod sygnaturą V GUp 439/19. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Witolda Olecha oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Klaudii Szebli (numer licencji 1338). Sąd wzywa Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53658

Dodano: 2019-10-18 11:41:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Stelmach Aleksandra w upadłości likwidacyjnej

2019-10-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53659. Stelmach Aleksandra. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 127/19 of, V GUp 166/19 of. [BMSiG-53447/2019] Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 października 2019 r., sygn. akt V GU 127/19 of, ogłosił upadłość - obejmującą likwidację majątku dłużnika, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Aleksandry Stelmach, PESEL 93041103982, zamieszkałej w: m. Skarbimierz-Osiedle, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyna i syndyka masy upadłości w osobie Dariusza Chudego, numer licencji 14. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego Komisarza pod adres: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 166/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53659

Dodano: 2019-10-18 11:42:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Stelmach Aleksandra w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53659. Stelmach Aleksandra. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 127/19 of, V GUp 166/19 of. [BMSiG-53447/2019] Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 października 2019 r., sygn. akt V GU 127/19 of, ogłosił upadłość - obejmującą likwidację majątku dłużnika, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Aleksandry Stelmach, PESEL 93041103982, zamieszkałej w: m. Skarbimierz-Osiedle, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyna i syndyka masy upadłości w osobie Dariusza Chudego, numer licencji 14. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego Komisarza pod adres: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 166/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53659

Dodano: 2019-10-18 11:42:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Szydło Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-10-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53660. Szydło Maria. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 304/19, VIII GUp 512/19. [BMSiG-53543/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 14 października 2019 r., sygn. akt (VIII GU 304/19), ogłoszono upadłość dłużnika: Marii Szydło, zamieszkałej w Dąbrówce Gorzyckiej 2, kod 33-210, Olesno (PESEL: 83081514460); osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego Komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że od niniejszego postanowienia służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Krakowie, które można wnieść w terminie tygodniowym od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w prasie do Sądu Rejonowego wydającego zaskarżone postanowienie. Na Sędziego Komisarza wyznaczono SSR Agnieszkę Rudol. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Jacka Zyguckiego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 512/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53660

Dodano: 2019-10-18 11:43:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Szydło Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53660. Szydło Maria. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 304/19, VIII GUp 512/19. [BMSiG-53543/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 14 października 2019 r., sygn. akt (VIII GU 304/19), ogłoszono upadłość dłużnika: Marii Szydło, zamieszkałej w Dąbrówce Gorzyckiej 2, kod 33-210, Olesno (PESEL: 83081514460); osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego Komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że od niniejszego postanowienia służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Krakowie, które można wnieść w terminie tygodniowym od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w prasie do Sądu Rejonowego wydającego zaskarżone postanowienie. Na Sędziego Komisarza wyznaczono SSR Agnieszkę Rudol. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Jacka Zyguckiego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 512/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53660

Dodano: 2019-10-18 11:43:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Twardowski Paweł w upadłości likwidacyjnej

2019-09-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53661. Twardowski Paweł. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 187/19 of, V GUp 160/19 of. [BMSiG-53498/2019] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 września 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt postępowania V GU 187/19 of ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku Pawła Twardowskiego, numer PESEL 42012504497, zamieszkałego: Opole (45-767), ul. Morysa 1/1, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyna i syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Langer, numer licencji 1080. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego. Zgłoszenie wierzytelności winno być przesłane w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza na adres Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60a, z podaniem sygnatury akt V GUp 160/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53661

Dodano: 2019-10-18 11:44:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Twardowski Paweł w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53661. Twardowski Paweł. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 187/19 of, V GUp 160/19 of. [BMSiG-53498/2019] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 września 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt postępowania V GU 187/19 of ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku Pawła Twardowskiego, numer PESEL 42012504497, zamieszkałego: Opole (45-767), ul. Morysa 1/1, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyna i syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Langer, numer licencji 1080. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego. Zgłoszenie wierzytelności winno być przesłane w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza na adres Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60a, z podaniem sygnatury akt V GUp 160/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53661

Dodano: 2019-10-18 11:44:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Wieczorek Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-08-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53663. Wieczorek Ewa. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 164/19, V GUp 128/19. [BMSiG-53531/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2019 roku, w sprawie V GU 164/19 (GUp 128/19), ogłoszono została upadłość dłużniczki Ewy Wieczorek, zamieszkałej pod adresem: ul. Dworcowa 2/1, 87-410 Kowalewo Pomorskie, numer PESEL 55041315828, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Barbary Stępień-Grabowskiej, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka w osobie Bartosza Grendy, prowadzącego kancelarię w Toruniu przy ulicy Dominikańskiej 9, 87-100 Toruń. Wzywa wierzycieli upadłej Ewy Wieczorek do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stwierdza, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu tegoż przepisu. POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53663

Dodano: 2019-10-18 11:45:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Wieczorek Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53663. Wieczorek Ewa. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 164/19, V GUp 128/19. [BMSiG-53531/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2019 roku, w sprawie V GU 164/19 (GUp 128/19), ogłoszono została upadłość dłużniczki Ewy Wieczorek, zamieszkałej pod adresem: ul. Dworcowa 2/1, 87-410 Kowalewo Pomorskie, numer PESEL 55041315828, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Barbary Stępień-Grabowskiej, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka w osobie Bartosza Grendy, prowadzącego kancelarię w Toruniu przy ulicy Dominikańskiej 9, 87-100 Toruń. Wzywa wierzycieli upadłej Ewy Wieczorek do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stwierdza, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu tegoż przepisu. POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53663

Dodano: 2019-10-18 11:45:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Wojciechowska Halina i Wojciechowski Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2019-10-01 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53664. Wojciechowska Halina i Wojciechowski Grzegorz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 291/19. [BMSiG-53534/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 1.10.2019 r. w sprawie sygn. akt XV GU 291/19 ogłosił upadłość Haliny Wojciechowskiej (numer PESEL 51042509466), nieprowadzącej działalności gospodarczej, i Grzegorza Wojciechowskiego (numer PESEL 60031209559), nieprowadzącego działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Agnieszki Rajewskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1001) oraz Sędziego komisarza w osobie sędziego Joanny Szwedy-Porzych; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53664

Dodano: 2019-10-18 11:46:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Wojciechowska Halina i Wojciechowski Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53664. Wojciechowska Halina i Wojciechowski Grzegorz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 291/19. [BMSiG-53534/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 1.10.2019 r. w sprawie sygn. akt XV GU 291/19 ogłosił upadłość Haliny Wojciechowskiej (numer PESEL 51042509466), nieprowadzącej działalności gospodarczej, i Grzegorza Wojciechowskiego (numer PESEL 60031209559), nieprowadzącego działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Agnieszki Rajewskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1001) oraz Sędziego komisarza w osobie sędziego Joanny Szwedy-Porzych; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53664

Dodano: 2019-10-18 11:46:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Wójcik Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2019-09-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53665. Wójcik Jadwiga. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 345/19, V GUp 303/19. [BMSiG-53413/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 2 września 2019 roku ogłosił upadłość dłużnika Jadwiga Wójcik, PESEL nr 69032512527, zamieszkałego w miejscowości Wielka Wieś nr 303, 27-215 Wąchock; określił, że upadły Jadwiga Wójcik jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Anny Poborskiej - Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Pawła Dębniaka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 563; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu Rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz. Urz. UE L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. z dnia 7 grudnia 2016 r. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 303/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53665

Dodano: 2019-10-18 11:47:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Wójcik Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53665. Wójcik Jadwiga. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 345/19, V GUp 303/19. [BMSiG-53413/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 2 września 2019 roku ogłosił upadłość dłużnika Jadwiga Wójcik, PESEL nr 69032512527, zamieszkałego w miejscowości Wielka Wieś nr 303, 27-215 Wąchock; określił, że upadły Jadwiga Wójcik jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Anny Poborskiej - Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Pawła Dębniaka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 563; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu Rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz. Urz. UE L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. z dnia 7 grudnia 2016 r. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 303/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53665

Dodano: 2019-10-18 11:47:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Wójcik Zdzisław w upadłości likwidacyjnej

2019-09-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53666. Wójcik Zdzisław. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 346/19, V GUp 299/19. [BMSiG-53412/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 2 września 2019 roku ogłosił upadłość dłużnika Zdzisława Wójcika, PESEL nr 67010207838, zamieszkałego w miejscowości Wielka Wieś nr 303, 27-215 Wąchock; określił, że upadły Zdzisław Wójcik jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Anny Poborskiej - Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Pawła Dębniaka posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 563; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu Rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz. Urz. UE L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. z dnia 7 grudnia 2016 r. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 299/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53666

Dodano: 2019-10-18 11:48:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Wójcik Zdzisław w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53666. Wójcik Zdzisław. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 346/19, V GUp 299/19. [BMSiG-53412/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 2 września 2019 roku ogłosił upadłość dłużnika Zdzisława Wójcika, PESEL nr 67010207838, zamieszkałego w miejscowości Wielka Wieś nr 303, 27-215 Wąchock; określił, że upadły Zdzisław Wójcik jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Anny Poborskiej - Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Pawła Dębniaka posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 563; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu Rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz. Urz. UE L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. z dnia 7 grudnia 2016 r. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 299/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53666

Dodano: 2019-10-18 11:48:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Zabielska Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-10-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53667. Zabielska Anna. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 442/19 „of”. [BMSiG-53632/2019] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 października 2019 r. ogłosił upadłość Anny Zabielskiej, zamieszkałej w Lublinie, ul. Szwoleżerów 9/6, 20-555 Lublin, PESEL 63012805166, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GU 442/19 „of”). Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Anny Zabielskiej w rozumieniu art. 382 ust. 1 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i uznał postępowanie upadłościowe Anny Zabielskiej za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ust. 2 i 3 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd wzywa wierzycieli upadłej Anny Zabielskiej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej Anny Zabielskiej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Dariusza Segita oraz syndyka w osobie Tomasza Kopronia, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1314. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53667

Dodano: 2019-10-18 11:49:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Zabielska Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53667. Zabielska Anna. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 442/19 „of”. [BMSiG-53632/2019] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 października 2019 r. ogłosił upadłość Anny Zabielskiej, zamieszkałej w Lublinie, ul. Szwoleżerów 9/6, 20-555 Lublin, PESEL 63012805166, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GU 442/19 „of”). Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Anny Zabielskiej w rozumieniu art. 382 ust. 1 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i uznał postępowanie upadłościowe Anny Zabielskiej za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ust. 2 i 3 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd wzywa wierzycieli upadłej Anny Zabielskiej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej Anny Zabielskiej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Dariusza Segita oraz syndyka w osobie Tomasza Kopronia, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1314. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53667

Dodano: 2019-10-18 11:49:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Zawadzki Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2019-09-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53668. Zawadzki Wojciech. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1208/19. [BMSiG-53470/2019] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 września 2019 r. ogłosił upadłość Wojciecha Zawadzkiego, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Niskiej 3A/132, 00-179 Warszawa (PESEL 63022002618), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Jolanty Ogorzałek-Krzemińskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 673). Sąd wzywa wierzycieli Upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt XIX GUp 1208/19. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53668

Dodano: 2019-10-18 11:50:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Zawadzki Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53668. Zawadzki Wojciech. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1208/19. [BMSiG-53470/2019] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 września 2019 r. ogłosił upadłość Wojciecha Zawadzkiego, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Niskiej 3A/132, 00-179 Warszawa (PESEL 63022002618), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Jolanty Ogorzałek-Krzemińskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 673). Sąd wzywa wierzycieli Upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt XIX GUp 1208/19. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53668

Dodano: 2019-10-18 11:50:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Żak-Świetlik Patrycja w upadłości likwidacyjnej

2019-10-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53669. Żak-Świetlik Patrycja. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 45/19, VIII GUp 510/19. [BMSiG-53538/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11.10.2019 r., sygn. akt VIII GU 45/19: I. ogłoszono upadłość dłużniczki Patrycji Żak-Świetlik (numer PESEL 85070207227), zamieszkałej pod adresem: ul. Kazimierza Wielkiego 175E, 32-400 Myślenice, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczono na Sędziego Komisarza Sędziego Katarzynę Szymską; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Jagodzińskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 434; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji Sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 510/19. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53669

Dodano: 2019-10-18 11:51:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Żak-Świetlik Patrycja w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53669. Żak-Świetlik Patrycja. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 45/19, VIII GUp 510/19. [BMSiG-53538/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11.10.2019 r., sygn. akt VIII GU 45/19: I. ogłoszono upadłość dłużniczki Patrycji Żak-Świetlik (numer PESEL 85070207227), zamieszkałej pod adresem: ul. Kazimierza Wielkiego 175E, 32-400 Myślenice, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczono na Sędziego Komisarza Sędziego Katarzynę Szymską; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Jagodzińskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 434; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji Sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 510/19. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53669

Dodano: 2019-10-18 11:51:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Glinicki Artur w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53670. Glinicki Artur. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GUp 71/19. [BMSiG-53692/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Artura Glinickiego, zam. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Wiklinowa 9, identyfikującego się nr. PESEL 66041506253, syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu, Sekcja Upadłościowa, ul. Ozimska 60a, i w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw do Sądu co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53670

Dodano: 2019-10-18 11:52:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Karbownik-Tenderenda Małgorzata Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53671. Karbownik-Tenderenda Małgorzata Danuta. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 82/19 „of”. [BMSiG-53552/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Małgorzaty Karbownik-Tenderendy, sygn. akt VII GUp 82/19 „of”, ogłasza, że syndyk w dniu 1 października 2019 r. (data nadania) złożył drugie uzupełnienie listy wierzytelności upadłej. Uzupełnienie listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53671

Dodano: 2019-10-18 11:52:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Lesińska Dorota w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53672. Lesińska Dorota. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 55/17. [BMSiG-53662/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 55/17. Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Doroty Lesińskiej, PESEL 67100404862, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w miejscowości Cierpięta (sygn. akt VIII GUp 55/17), syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 5 w dniu 27.08.2019 r. Uzupełniającą listę wierzytelności nr 5, może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ul. A. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności (art. 4912 ust. 1 p.u. w związku z art. 256 p.u.) MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53672

Dodano: 2019-10-18 11:53:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Mojzyk Rafał w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53673. Mojzyk Rafał. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 63/18. [BMSiG-53687/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Rafała Mojzyk, zam.: 48-100 Głubczyce, Gołuszowice 1, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w Opolu, ul. Ozimska 60A, i w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć sprzeciw do Sądu co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53673

Dodano: 2019-10-18 11:53:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Olszewski Zenon w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53674. Olszewski Zenon. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukuryzacyjnych, sygn. akt XI GUp 38/19. [BMSiG-53665/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Zenona Olszewskiego, zamieszkałego w Koninie, nr PESEL 41051506039 osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 38/19, zawiadamia, że syndyk sporządził przekazał sędziemu komisarzowi w dniu 7 października 2019 roku uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania innej wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; w tym samym terminie sprzeciw może złożyć upadły, o ile projekt nie jest niezgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, zaś jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53674

Dodano: 2019-10-18 11:53:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe INTER-TECH Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53675. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE „INTER-TECH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Lublinie. KRS 0000167243. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 lipca 2003 r., sygn. akt IX GUp 144/18. [BMSiG-53508/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego upadłego - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „INTER-TECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (sygn. akt IX GUp 144/18) została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi przez syndyka w dniu 29 sierpnia 2019 roku uzupełniająca lista wierzytelności nr 1. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18 i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw - przez wierzyciela - co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, upadły - o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53675

Dodano: 2019-10-18 11:53:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Sobierajski Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53676. Sobierajski Tomasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 792/19. [BMSiG-53666/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Tomasza Sobierajskiego, PESEL 73052414170, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Warszawie (sygn. akt XVIII GUp 792/19), syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi w dniu 8.10.2019 r. listę wierzytelności. Listę wierzytelności, może przeglądać każdy zainteresowany w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadły, jeżeli projekt ww. listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53676

Dodano: 2019-10-18 11:54:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Spałek Cindy w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53677. Spałek Cindy. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GUp 54/19. [BMSiG-53684/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Cindy Spałek, zam.: 47-223 Kędzierzyn-Koźle, ul. Grabskiego 12/58, identyfikującej się nr PESEL 92022615609, syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu, Sekcja Upadłościowa, ul. Ozimska 60A, i w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw do Sądu co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53677

Dodano: 2019-10-18 11:54:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Szczapińska-Kreuschner Justyna w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53678. Szczepańska-Kreuschner Justyna. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 24/17/3. [BMSiG-53553/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt X GUp 24/17/3, dot. dłużnika Justyny Szczepańskiej-Kreuschner, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Chorzowie, posiadającej numer PESEL 70022001547, syndyk masy upadłości złożył do akt sprawy II uzupełniającą listę wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice- -Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, pokój 103, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wnosić ewentualne sprzeciwy co do listy. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53678

Dodano: 2019-10-18 11:55:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Ufnal Dorota i Ufnal Przemysław w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53679. Ufnal Przemysław. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 95/19. [BMSiG-53650/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Doroty Ufnal, Przemysława Ufnal, nieprowadzących działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 95/19 sporządzone zostało przez syndyka i przekazane dnia 24 września 2019 r. uzupełnienie listy wierzytelności Przemysława Ufnala. Każdy zainteresowany może przeglądać uzupełnienie listy wierzytelności w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53679

Dodano: 2019-10-18 11:55:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Zawalska Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53680. Zawalska Danuta. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GUp 21/19. [BMSiG-53678/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Danuty Zawalskiej, zam.: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Krzywoustego 12D/6, identyfikującej się nr PESEL 59012103823, syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu, Sekcja Upadłościowa, ul. Ozimska 60A, i w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw do Sądu co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53680

Dodano: 2019-10-18 11:56:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

MAGNOLIA CONSTRUCTION Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53681. „MAGNOLIA CONSTRUCTION” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Krakowie. KRS 0000362994. SĄD REJONOWY DLA KRAKOW-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 września 2010 r., sygn. akt VIII GUp 73/16. [BMSiG-53626/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec MAGNOLIA CONSTRUCTION spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie (KRS 0000362994), sygn. akt: (VIII GUp 73/16), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności zw 19 oraz, że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53681

Dodano: 2019-10-18 11:56:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Bączkiewicz Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53682. Bączkiewicz Krzysztof. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 13/19. [BMSiG-53440/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 13/19 dotyczącej upadłości - Krzysztofa Bączkiewicza - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk masy upadłości przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniająca listę wierzytelności nr 1, którą można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w tym samym terminie sprzeciw upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53682

Dodano: 2019-10-18 11:56:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Chochoł Sławomir w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53683. Chochół Sławomir. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 109/19. [BMSiG-53528/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Sławomira Chochóła, PESEL 75030617690, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 109/19, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53683

Dodano: 2019-10-18 11:56:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Chodakowski Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53684. Chodakowski Marek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 735/19, X GUp 96/19. [BMSiG-53637/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Marka Chodakowskiego, sygn. akt XVIII GUp 735/19 (poprzednio X GUp 96/19), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał do akt w dniu 14 sierpnia 2019 roku (data nadania) listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. Każdy wierzyciel umieszczony na ww. liście w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a ponadto wskazywać zaskarżoną wierzytelność oraz zawierać wniosek co do uznania albo odmowy uznania wierzytelności wraz z uzasadnieniem i wskazaniem dowodów na jego poparcie. Sędzia komisarz odrzuci sprzeciw nieodpowiadający tym wymaganiom albo spóźniony. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53684

Dodano: 2019-10-18 11:57:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Czechowski Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53685. Czechowski Piotr. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 156/19. [BMSiG-53580/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Piotra Czechowskiego, nieprowadzącego działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 156/19, sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 2 października 2019 r. sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53685

Dodano: 2019-10-18 11:57:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Czerniak Milena w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53686. Czerniak Milena. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 237/18. [BMSiG-39726/2019] Sygn. akt XIV GUp 237/18 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi I uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Mileny Czerniak, PESEL 90121605866 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 237/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53686

Dodano: 2019-10-18 11:57:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dąbrowska Helena w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53687. Dąbrowska Helena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 700/19, X GUp 983/18. [BMSiG-53641/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Heleny Dąbrowskiej, sygn. XIX GUp 700/19 (poprzednio X GUp 983/18) ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał do akt w dniu 14 sierpnia 2019 roku (data nadania) drugą uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. Każdy wierzyciel umieszczony na ww. liście w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a ponadto wskazywać zaskarżoną wierzytelność oraz zawierać wniosek co do uznania albo odmowy uznania wierzytelności wraz z uzasadnieniem i wskazaniem dowodów na jego poparcie. Sędzia komisarz odrzuci sprzeciw nieodpowiadający tym wymaganiom albo spóźniony. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53687

Dodano: 2019-10-18 11:57:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Dąbrowska Jolanta Zofia w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53688. Dąbrowska Jolanta. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 45/19 „of”. [BMSiG-53529/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Jolanty Dąbrowskiej (sygn. akt IX GUp 45/19 „of”), została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi przez syndyka w dniu 16 września 2019 r. lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw - przez wierzyciela co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53688

Dodano: 2019-10-18 11:58:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

DAMMAR Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53689. DAMMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Krakowie. KRS 0000118238. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 czerwca 2002 r., sygn. akt VIII GUp 41/19. [BMSiG-53619/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Dammar sp. z o.o. (KRS 0000118238), sygn. Akt VIII GUp 41/19, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności z dnia 11.09.2019 r., oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53689

Dodano: 2019-10-18 11:58:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Dubiel Mateusz w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53690. Dubiel Mateusz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 70/19. [BMSiG-53433/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Mateusza Dubiela, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 70/19), została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 9 października lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie ul. Kustronia 4 - sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany. W ciągu dwóch tygodniu od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść przeciwko niej sprzeciw co do uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela umieszonego na liście wierzytelności; odmowy uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; upadły może wnieść sprzeciw o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53690

Dodano: 2019-10-18 11:58:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dudek Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53691. Dudek Elżbieta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 921/19 Ap-1, X GUp 227/19 Ap-1. [BMSiG-53576/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255 ust. 2 Prawa upadłościowego, została złożona do akt sprawy w dniu 4 czerwca 2019 r. lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Dudek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie, ul. Skaryszewska 6 m. 14, 03-802 Warszawa, sygn. akt XIX GUp 921/19 Ap-1. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-145 Warszawa, w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Każdy wierzyciel umieszczony na liście, może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, zgodnie z art. 4912 ust. 1 p.u. w zw. z art. 256 i następ. ustawy Prawo upadłościowe, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53691

Dodano: 2019-10-18 11:58:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Garcorz Marta w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53692. Garcorz Marta. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 68/19/6. [BMSiG-53644/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużniczki Marty Garcorz - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Bieruniu, posiadającej numer PESEL: 82060913582, w sprawie o sygn. akt X GUp 68/19/6 - podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 października 2019 r. syndyk dłużniczki przekazał Sędziemu Komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności w tym postępowaniu. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice- -Wschód w Katowicach, przy ul. Lompy 14 w Katowicach, pokój nr 103. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53692

Dodano: 2019-10-18 11:59:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Garczarek Radosław w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53693. Garczarek Radosław. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 35/19 „of”. [BMSiG-53428/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Radosława Garczarka, PESEL: 85091913554, nieprowadzącego działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 35/19 „of” syndyk masy upadłości złożył dnia 23 sierpnia 2019 roku listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 2 i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53693

Dodano: 2019-10-18 11:59:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Gawlik Jan w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53694. Gawlik Jan. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 28/17. [BMSiG-53445/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Jana Gawlika, PESEL 50080402874, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 28/17), ogłasza, że w dniu 10.08.2018 r. została mu przekazana I uzupełniająca lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany możne przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa przy ul. Ozimskiej 60a w Opolu, i w terminie 2 tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia o tym wnieść przeciwko niej sprzeciw, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych (art. 255 w zw. z art. 221 ust. 1 pu i art. 256 pu). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53694

Dodano: 2019-10-18 11:59:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Hamela-Boulakhras Monika w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53695. Hamela-Boulakhras Monika. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 30/19 „of”. [BMSiG-53438/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Moniki Hamela-Boulakhras, PESEL 90032500441, nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 30/19 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 8 sierpnia 2019 roku listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56A, pokój 2, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53695

Dodano: 2019-10-18 11:59:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Huber Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53696. Huber Andrzej. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 73/18. [BMSiG-53574/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Huber - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia, iż w dniu 23 lipca 2019 r. została złożona przez syndyka uzupełniająca lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, Wydziale V Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, p. 205, i w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53696

Dodano: 2019-10-18 12:00:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Jaczyniak Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53697. Jaczyniak Andrzej. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 10/19 of. [BMSiG-53483/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Jaczyniaka, numer PESEL 63072013716, zamieszkałego w Oleśnie (46-300), ul. Akacjowa 4, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 10/19 of, zawiadamia, że dnia 9 października 2019 roku Syndyk masy upadłości złożył uzupełnienie listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w Sądzie Rejonowym w Opolu, ul. Ozimska 60A. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia, na podstawie art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 roku, poz. 233), można złożyć sprzeciw spełniający wymogi art. 257 i 258 przywołanej ustawy. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53697

Dodano: 2019-10-18 12:00:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Janicka Donata w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53698. Janicka Donata. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 79/19 „of”. [BMSiG-53507/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Donaty Janickiej, PESEL 76111110169, nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 79/19 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 4 października 2019 roku listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56A, pokój 2, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53698

Dodano: 2019-10-18 12:00:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Janiuk Jakub w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53699. Janiuk Jakub. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 129/18 „of”. [BMSiG-53453/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Jakuba Janiuk, PESEL 83080320695, nieprowadzącego działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 129/18 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 13 sierpnia 2019 roku uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 2, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53699

Dodano: 2019-10-18 12:00:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Jastrząb Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53700. Jastrząb Sylwia. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 174/18. [BMSiG-53514/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Sylwii Jastrząb, zawiadamia, że w dniu 5 lipca 2019 r. została złożona przez syndyka masy upadłości uzupełniająca lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, Wydziale V Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, p. 205, i w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej Wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53700

Dodano: 2019-10-18 12:01:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

JOTES BUSINESS PARK Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53701. JOTES BUSINESS PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Łodzi. KRS 0000358114. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 czerwca 2010 r., sygn. akt XIV GUp 3/19. [BMSiG-53429/2019] OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że w dniu 29 lipca 2019 r. została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Jotes Business Park Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Łodzi (KRS 358114). Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 112, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy może złożyć sprzeciw do sędziego komisarza zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.) na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 3/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53701

Dodano: 2019-10-18 12:01:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Kacprzak Eugeniusz w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53702. Kacprzak Eugeniusz. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 133/18 of. [BMSiG-53604/2019] Zarządzeniem z dnia 9 października 2019 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Eugeniusza Kacprzaka, PESEL 60010303894, ogłasza o sporządzeniu przez syndyka uzupełniającej listy wierzytelności i złożeniu jej w dniu 9 sierpnia 2019 roku. Listę można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1, i poucza, że w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia każdy wierzyciel może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53702

Dodano: 2019-10-18 12:01:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Kaczmarczyk Agata w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53703. Kaczmarczyk Agata. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 194/19. [BMSiG-53406/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż została sporządzona i złożona w dniu 5 września 2019 r. lista wierzytelności Agaty Kaczmarczyk, PESEL 65031004760, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 194/19. Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach - Biuro Obsługi Interesantów przy ulicy Warszawskiej 44. W terminie 14 dni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza - w trybie art. 256 ustawy z dn. 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, umieszczonego na liście wierzytelności lub co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53703

Dodano: 2019-10-18 12:01:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Karolewska Żaneta w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53704. Karolewska Żaneta. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 112/19. [BMSiG-53586/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Żanety Karolewskiej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 112/19, sporządzone zostało przez syndyka i przekazane dnia 24 września 2019 r. uzupełnienie listy wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać uzupełnienie listy wierzytelności w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53704

Dodano: 2019-10-18 12:02:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

KOBUD S.A. w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53705. KOBUD SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Łęcznej. KRS 0000634653. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 sierpnia 2016 r., sygn. akt IX GUp 52/18. [BMSiG-53439/2019] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem sędziego komisarza z dnia 26 września 2019 r., sygn. akt IX GUp 52/18, dokonano zmiany na liście wierzytelności Kobud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łęcznej w poz. 572 w ten sposób, że wykreślono wierzytelność Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie w kwocie 5.389.410,44 zł (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziesięć złotych 44/100) w całości. Od postanowienia tego przysługuje zażalenie, które można wnieść do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w terminie tygodnia od obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53705

Dodano: 2019-10-18 12:02:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Koston Dominika w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53706. Koston Dominika. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 336/18. [BMSiG-53408/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 27 sierpnia 2019 r. złożona przez Syndyka masy upadłości Dominiki Koston, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL 78120606927), lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 336/18). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności Upadłego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53706

Dodano: 2019-10-18 12:02:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Koszela Weronika w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53707. Koszela Weronika. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 42/19 „of”. [BMSiG-53427/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Weroniki Koszela, PESEL 91122504062, nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 42/19 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 27 sierpnia 2019 roku listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 2, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53707

Dodano: 2019-10-18 12:02:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kowalczyk Halina w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53708. Kowalczyk Halina. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 84/18. [BMSiG-53524/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Haliny Kowalczyk, PESEL 43102210562, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 84/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz uzupełniającą listę wierzytelności (dot. Zw6), oraz że listy te można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53708

Dodano: 2019-10-18 12:03:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kromka Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53709. Kromka Ewa. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 356/18. [BMSiG-53520/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Ewy Kromki, PESEL 69122301460, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 356/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz uzupełniającą listę wierzytelności (dot. Zw2), oraz że listy te można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53709

Dodano: 2019-10-18 12:03:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kropaczek Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53710. Kropaczek Barbara. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 841/19. [BMSiG-53565/2019] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Barbary Kropaczek, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XVIII GUp 841/19 (poprzednia: X GUp 310/19), została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 3 października 2019 r. pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności, którą osoby zainteresowane mogą przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania zgłoszonej wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53710

Dodano: 2019-10-18 12:03:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Kuc Alina w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53711. Kuc Alina. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 109/18 of. [BMSiG-53595/2019] Zarządzeniem z dnia 9 października 2019 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Aliny Kuc, PESEL 48120807581, ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył uzupełniającą listę wierzytelności Nr 3, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53711

Dodano: 2019-10-18 12:03:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Kuchta Roman w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53712. Kuchta Roman. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 161/19. [BMSiG-53642/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Romana Kuchty, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie XV GUp 161/19, sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 26 września 2019 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53712

Dodano: 2019-10-18 12:03:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Lesikowska Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53713. Lesikowska Grażyna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 44/19. [BMSiG-43278/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Grażyny Lesikowskiej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie XV GUp 44/19 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 12 czerwca 2019 r. sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53713

Dodano: 2019-10-18 12:04:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Maćków Witold w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53714. Maćków Witold. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 27/18. [BMSiG-53494/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Witolda Maćków, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 27/18), zawiadamia, iż w dniu 22 lipca 2019 r. została złożona przez syndyka masy upadłości uzupełniająca lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, p. 205, i w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53714

Dodano: 2019-10-18 12:04:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Majchrzak Hanna w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53715. Majchrzak Hanna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 69/19. [BMSiG-53614/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Hanny Majchrzak, nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 69/19 sporządzona została przez syndyka i przekazana dnia 17 września 2019 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10 i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53715

Dodano: 2019-10-18 12:04:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

MEBLOWYMIAR Arkadiusz Waliński w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53716. Waliński Arkadiusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MEBLOWYMIAR Arkadiusz Waliński w Bukowcu. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 221/18. [BMSiG-53454/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Arkadiusza Walińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MEBLOWYMIAR Arkadiusz Waliński w Bukowcu, w upadłości, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 221/18 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 6.08.2019 r. Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53716

Dodano: 2019-10-18 12:04:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

METEOR Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53717. METEOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Szczecinie. KRS 0000394034. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 sierpnia 2011 r., sygn. akt XII GUp 60/18. [BMSiG-53652/2019] W związku z przekazaniem przez syndyka w dniu 19 grudnia 2018 roku listy wierzytelności uzupełnionej przez syndyka w dniu 16 sierpnia 2019 roku sędziemu komisarzowi roku z wyjątkiem pozycji 13 listy wierzytelności i przekazaniem przez syndyka w dniu 6 marca 2019 roku uzupełniającej listy wierzytelności, w postępowaniu upadłościowym Meteor spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie, sygn. akt XII GUp 60/18, Sędzia komisarz ogłasza, iż można je przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie złożenia do Sędziego komisarza sprzeciwu, co do list wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53717

Dodano: 2019-10-18 12:05:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Młodzik Mariola w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53718. Młodzik Mariola. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 190/18/5. [BMSiG-53622/2019] W postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Marioli Młodzik (PESEL nr 64062309884), prowadzonym pod sygn. akt X GUp 190/18/5, syndyk masy upadłości sporządził listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice- -Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, i w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść sprzeciw stosownie do art. 256 i nast. Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53718

Dodano: 2019-10-18 12:05:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Murzyńska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53719. Murzyńska Elżbieta. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 17/19of. [BMSiG-53478/2019] W postępowaniu upadłościowym Elżbiety Murzyńskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 60051008464), sygn. akt VI GUp 17/19of, została sporządzona przez syndyka i w dniu 07.10.2019 r. złożona sędziemu komisarzowi uzupełniająca lista wierzytelności nr 1. Zgodnie z art. 256 w zw. z art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Zgodnie z art. 255 w zw. z art. 221 ust. 4 w zw. z art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego, listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania sądu, każdy zainteresowany. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53719

Dodano: 2019-10-18 12:05:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Nowakowska Marianna w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53720. Nowakowska Marianna. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 120/18. [BMSiG-53594/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marianny Nowakowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 120/18, zawiadamia, iż w dniu 15 lipca 2019 r. została złożona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, Wydziale V Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, p. 205, i w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności - ten któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53720

Dodano: 2019-10-18 12:05:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Nykiel Lesław w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53721. Nykiel Lesław. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 112/19. [BMSiG-53448/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Lesława Nykla, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 112/19) została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 9 października I uzupełniająca lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. Kustronia 4 - sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany. W ciągu dwóch tygodniu od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść przeciwko niej sprzeciw co do uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; odmowy uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53721

Dodano: 2019-10-18 12:06:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Orłowska Marta w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53722. Orłowska Marta. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 36/18. [BMSiG-53579/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marty Orłowskiej - sygn. akt V GUp 36/18 - zawiadamia, że zostały sporządzone przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności i uzupełniająca lista wierzytelności, które zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, i w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53722

Dodano: 2019-10-18 12:06:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Paruszewska Agnieszka Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53723. Paruszewska Agnieszka Anna. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 56/18/P. [BMSiG-53482/2019] Dnia 1 października 2019 r. została przekazana Sędziemu komisarzowi sporządzona przez syndyka masy upadłości druga uzupełniająca lista wierzytelności upadłej Agnieszki Paruszewskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 255 ust. 2 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (dalej: p.u.) listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, każdy zainteresowany. Stosownie do art. 256 w zw. z art. 4912 ust. 1 p.u., w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sprzeciw winien odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 p.u. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53723

Dodano: 2019-10-18 12:06:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Piekart Lucyna w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53724. Piekart Lucyna. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 159/18 of/P. [BMSiG-53651/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Lucyny Piekart, zamieszkałej w Gdańsku w przy ul. Ciołkowskiego 5D/6, PESEL 68111502024, nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VI GUp 159/18 of/P), zawiadamia iż w dniu 30 września 2019 r. syndyk masy upadłości złożył Sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu, każdy zainteresowany. Zgodnie z art. 256 w zw. 4912 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do uznania wierzytelności, odmowy uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, od daty ogłoszenia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53724

Dodano: 2019-10-18 12:06:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Siedlikowska Anna i Siedlikowski Sebastian w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53725. Siedlikowski Sebastian. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 46/18. [BMSiG-53560/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Sebastiana Siedlikowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 46/18), zawiadamia, iż w dniu 23 sierpnia 2019 r. została złożona przez syndyka druga uzupełniająca lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, Wydziale V Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, p. 205, i w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności - ten któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53725

Dodano: 2019-10-18 12:06:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowe AGAT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53726. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWO-HANDLOWE „AGAT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Kielcach. KRS 0000002683. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 marca 2001 r., sygn. akt V GUp 131/16/Ap12. [BMSiG-53409/2019] Sędzia Komisarz Przedsiębiorstwa Budowlano-Usługowo- -Handlowego „Agat” sp. z o.o. w upadłości zawiadamia, że w dniu 19 września 2019 r. do akt V GUp 131/16/Ap12 została złożona kolejna uzupełniająca lista wierzytelności. Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza w trybie art. 256 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności lub co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53726

Dodano: 2019-10-18 12:07:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Romaniak Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53727. Romaniak Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 938/19. [BMSiG-53491/2019] Sygn. akt XIX GUp 938/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Katarzyny Romaniak, w upadłości (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), sygn. akt. XIX GUp 938/19, ogłasza, iż dnia 2 października 2019 r. syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o dacie złożenia listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53727

Dodano: 2019-10-18 12:07:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Rymkiewicz Apolonia w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53728. Rymkiewicz Apolonia. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 290/18. [BMSiG-53545/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Apolonii Rymkiewicz, nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie XV GUp 290/18, sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 26.09.2019 r. uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53728

Dodano: 2019-10-18 12:07:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Sikorska Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53729. Sikorska Teresa. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 4/16 of. [BMSiG-53585/2019] Zarządzeniem z dnia 26 sierpnia 2019 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Teresy Sikorskiej (PESEL 73101001724), ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53729

Dodano: 2019-10-18 12:07:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Siwek Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53730. Siwek Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 759/19. [BMSiG-53455/2019] Obwieszcza się, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Piotra Siwek, PESEL 74071311156, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 759/19, Syndyk sporządził i złożył w dniu 4 października 2019 r. listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych (art. 256 p.u.). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53730

Dodano: 2019-10-18 12:07:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Skorupa Karolina w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53731. Skorupa Karolina. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 198/18. [BMSiG-53501/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Karoliny Skorupa, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Gdyni, prowadzonym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziale Gospodarczym, pod sygn. akt VI GUp 198/18, zawiadamia, że syndyk sporządził uzupełniającą listę wierzytelności nr 2 datowaną na dzień 12 września 2019 r., którą w dniu 17 września 2019 r. przedłożył sędziemu komisarzowi. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w Sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziału Gospodarczego, ul. Piekarnicza 10, w godzinach urzędowania Sądu. Zgodnie z art. 256 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53731

Dodano: 2019-10-18 12:08:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Sobieralska Stanisława w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53732. Sobieralska Stanisława. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 100/19. [BMSiG-53469/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Stanisławy Sobieralskiej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 100/19 sporządzone zostało przez syndyka i przekazana dnia 9 września 2019 r. uzupełnienie listy wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać uzupełnienie listy wierzytelności w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53732

Dodano: 2019-10-18 12:08:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Strug Jan w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53733. Strug Jan. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 56/19 „of”. [BMSiG-53620/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Jana Struga, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalność gospodarczej (sygn. akt IX GUp 56/19„of”), została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi 1 października 2019 r. lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18 i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53733

Dodano: 2019-10-18 12:08:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szaban Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53734. Szaban Mariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 736/19. [BMSiG-53657/2019] Sygn. akt XIX GUp 736/19 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, iż w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Mariusz Szaban (sygn. akt XIX GUp 736/19) zostały sporządzone i przekazane Sędziemu komisarzowi dnia 2 września 2019 roku pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności oraz dnia 1 października 2019 roku druga uzupełniająca lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53734

Dodano: 2019-10-18 12:08:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Wilk Beata w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53735. Wilk Beata. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 180/19 of. [BMSiG-53500/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Beaty Wilk (nr PESEL 63090210087), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 180/19 of), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności (zw. 1-3, poz. 1-3), przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 30 sierpnia 2019 roku, którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodniu od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53735

Dodano: 2019-10-18 12:09:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Wilk Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53736. Wilk Tadeusz. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 179/19 of. [BMSiG-53480/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Tadeusza Wilka (nr PESEL 63031109478), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 179/19 of), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności (zw. 1-2, poz. 1-2), przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 30 sierpnia 2019 roku, którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53736

Dodano: 2019-10-18 12:09:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Wiśniewska Tamara w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53737. Wiśniewska Tamara. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 257/18. [BMSiG-53414/2019] Sędzia komisarz z Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż została sporządzona i złożona w dniu 2 października 2019 roku lista wierzytelności upadłej Tamary Wiśniewskiej, nr PESEL 63092407069, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt V GUp 257/18. Lista wierzytelności została udostępnione do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach - Biuro Obsługi Interesantów przy ul. Warszawskiej 44. W terminie 14 dni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza - w trybie art. 256 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności lub co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53737

Dodano: 2019-10-18 12:09:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Ziemblicka Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53738. Ziemblicka Ewa. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 93/19 „of”. [BMSiG-53512/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Ewy Ziemblickiej, sygn. akt VII GUp 93/19 „of”, ogłasza, że syndyk w dniu 4 października 2019 r. złożył listę wierzytelności upadłej. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego w Koszalinie przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53738

Dodano: 2019-10-18 12:09:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Żukowska Urszula w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53739. Żukowska Urszula. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1072/19. [BMSiG-53659/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, iż w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Urszuli Żukowskiej (sygn. akt XIX GUp 1072/19) została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi druga uzupełniająca lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni, od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53739

Dodano: 2019-10-18 12:09:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Żukowski Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 53740. Żukowski Krzysztof. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1073/19. [BMSiG-53658/2019] Sygn. akt XIX GUp 1073/19 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, iż w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Krzysztofa Żukowskiego (sygn. akt XIX GUp 1073/19), została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi druga uzupełniająca lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni, od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53740

Dodano: 2019-10-18 12:10:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Myszka Monika w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 53741. Myszka Monika. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 161/18. [BMSiG-53411/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż został sporządzony przez syndyka masy upadłości i złożony w dniu 10 września 2019 r. w sądzie oddzielny plan podziału sumy uzyskanej ze zbycia wchodzącego w skład masy upadłości Moniki Myszki, własnościowe spółdzielcze prawa do lokalu, oznaczonego numerem 6, położonego w województwie świętokrzyskim, powiat starachowicki, miejscowości Starachowice, w budynku położonym przy ulicy Murarskiej 1, o powierzchni użytkowej lokalu 72,00 m2 , dla którego Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadzi Księgę Wieczystą oznaczoną numerem KI1H/00050401/9, informując, że plan podziału można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych - Punkt Obsługi Interesanta (parter), a w ciągu dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia zainteresowanym służy prawo do złożenia zarzutów do planu podziału w trybie art. 349 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (V GUp 161/18). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53741

Dodano: 2019-10-18 12:10:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Stanisław Jękot Usługi Transportowe i Sprzętowe w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 53742. Jękot Stanisław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Transportowe i Sprzętowe w upadłości likwidacyjnej w Ryglicach. Sąd Rejonowy w Tarnowie, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 4/15. [BMSiG-53696/2019] Sędzia komisarz zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka masy upadłości Stanisława Jękota - Usługi Transportowe i Sprzętowe w Ryglicach w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 4/15, oddzielnego planu podziału funduszów masy w postaci środków uzyskanych do masy. W terminie 2 tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można składać ewentualne zarzuty do tego planu podziału Sędziemu komisarzowi i plan ten przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Tarnowie, V Wydział Gospodarczy. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53742

Dodano: 2019-10-18 12:10:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Pietrusiak Daniel i Pietrusiak Łucja w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 53743. Pietrusiak Daniel. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 54/17of. [BMSiG-53664/2019] Zarządzeniem z dnia 3 października 2019 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Daniela Pietrusiaka (PESEL 62050710395), ogłasza że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi odrębny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1, i w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53743

Dodano: 2019-10-18 12:11:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Jazukiewicz Witold w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 53744. Jazukiewicz Witold. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 60/17 of. [BMSiG-53443/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Witolda Jazukiewicza (PESEL 53010905555), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 60/17 of), informuje, że został złożony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, Wydział V Gospodarczy przy ul. Bankowej nr 18 w Jeleniej Górze, oraz że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o tym można wnosić przeciwko planowi podziału zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53744

Dodano: 2019-10-18 12:11:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Sikora Janina w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 53745. Sikora Janina. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 87/16 „of”. [BMSiG-53426/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Janiny Sikory, PESEL 53050506248, nieprowadzącej działalności gospodarczej - sygn. akt V GUp 87/16 „of” - syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu Komisarzowi w dniu 9.10.2019 roku plan podziału funduszy masy upadłości, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Sądu Gospodarczego w Kaliszu przy ul. Asnyka 56a, pokój 2, a w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w MSIG można złożyć zarzuty do Sędziego Komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53745

Dodano: 2019-10-18 12:11:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Witek Narcyzy w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 53746. Witek Narcyzy. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 58/17 of. [BMSiG-53612/2019] Zarządzeniem z dnia 23 lipca 2019 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Narcyzego Witek (numer PESEL 52051916098), ogłasza, że został sporządzony ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości i można go przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1, i w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53746

Dodano: 2019-10-18 12:11:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Mokotowskie Centrum Osteoporozy - Bogdan Oleksiak i Wspólnicy SP. J. w upadłości likwidacyjnej

2019-10-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53631. „MOKOTOWSKIE CENTRUM OSTEOPOROZY” - BOGDAN OLEKSIAK I WSPÓLNICY - SPÓŁKA JAWNA w Warszawie. KRS 0000431841. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 września 2012 r., sygn. akt XVIII GU 50/19, XVIII GUp 1155/19. [BMSiG-53464/2019] Mokotowskie Centrum Osteoporozy Bogdan Oleksiak i Wspólnicy Sp.j. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XVIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: XVIII GU 50/19. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 października 2019 r., sygnatura akt XVIII GU 50/19, postanowił: I. ogłosić upadłość Mokotowskie Centrum Osteoporozy Bogdan Oleksiak i Wspólnicy Sp.j. w Warszawie (02-707) ul. Puławska 120/124 (KRS: 0000431841); II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie sędzia Łukasza Grzechnika, zastępcę sędziego komisarza w osobie sędziego Anety Kaftańskiej oraz syndyka w osobie Piotra Dudy (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1159); V. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L Nr 141, str. 19), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter głównego postępowania upadłościowego; VI. określić, iż koszty postępowania ponosi dłużnik, pozostawiając ich szczegółowe rozliczenie referendarzowi sądowemu w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy; VII. oddalić wniosek dłużnika o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika w trybie przygotowanej likwidacji. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe będzie się toczyło pod sygn. XVIII GUp 1155/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53631

Dodano: 2019-10-18 14:42:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Mokotowskie Centrum Osteoporozy - Bogdan Oleksiak i Wspólnicy SP. J. w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53631. „MOKOTOWSKIE CENTRUM OSTEOPOROZY” - BOGDAN OLEKSIAK I WSPÓLNICY - SPÓŁKA JAWNA w Warszawie. KRS 0000431841. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 września 2012 r., sygn. akt XVIII GU 50/19, XVIII GUp 1155/19. [BMSiG-53464/2019] Mokotowskie Centrum Osteoporozy Bogdan Oleksiak i Wspólnicy Sp.j. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XVIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: XVIII GU 50/19. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 października 2019 r., sygnatura akt XVIII GU 50/19, postanowił: I. ogłosić upadłość Mokotowskie Centrum Osteoporozy Bogdan Oleksiak i Wspólnicy Sp.j. w Warszawie (02-707) ul. Puławska 120/124 (KRS: 0000431841); II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie sędzia Łukasza Grzechnika, zastępcę sędziego komisarza w osobie sędziego Anety Kaftańskiej oraz syndyka w osobie Piotra Dudy (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1159); V. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L Nr 141, str. 19), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter głównego postępowania upadłościowego; VI. określić, iż koszty postępowania ponosi dłużnik, pozostawiając ich szczegółowe rozliczenie referendarzowi sądowemu w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy; VII. oddalić wniosek dłużnika o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika w trybie przygotowanej likwidacji. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe będzie się toczyło pod sygn. XVIII GUp 1155/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53631

Dodano: 2019-10-18 14:43:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

DIKSZA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-10-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53634. DIKSZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000324868. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 marca 2009 r., sygn. akt VII GU 192/19, VII GUp 144/19. [BMSiG-53504/2019] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 8 października 2019 r. w sprawie sygn. akt VII GU 192/19 postanawia: 1. ogłosić upadłość Diksza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Księcia Bolesława 7E/213, 01-494 Warszawa, numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000324868; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć SSR Dariusza Szymczaka na Sędziego komisarza; 5. wyznaczyć SSR Katarzynę Orłowską-Mikołajczak na zastępcę Sędziego komisarza; 6. wyznaczyć Władysława Sowirkę, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 296, na syndyka; 7. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich oparta jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 8. prowadzić postępowanie upadłościowe pod sygn. akt VII GUp 144/19. POUCZENIE „Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich”. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53634

Dodano: 2019-10-18 14:48:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

DIKSZA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53634. DIKSZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000324868. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 marca 2009 r., sygn. akt VII GU 192/19, VII GUp 144/19. [BMSiG-53504/2019] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 8 października 2019 r. w sprawie sygn. akt VII GU 192/19 postanawia: 1. ogłosić upadłość Diksza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Księcia Bolesława 7E/213, 01-494 Warszawa, numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000324868; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć SSR Dariusza Szymczaka na Sędziego komisarza; 5. wyznaczyć SSR Katarzynę Orłowską-Mikołajczak na zastępcę Sędziego komisarza; 6. wyznaczyć Władysława Sowirkę, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 296, na syndyka; 7. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich oparta jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 8. prowadzić postępowanie upadłościowe pod sygn. akt VII GUp 144/19. POUCZENIE „Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich”. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53634

Dodano: 2019-10-18 14:48:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Wachowicz Ireneusz ZPHU IR-PLAST Technika Okienna w upadłości likwidacyjnej

2019-10-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53662. Wachowicz Ireneusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wachowicz Ireneusz ZPHU IR-PLAST Technika Okienna w Pyskowicach. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 54/19. [BMSiG-53544/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 7 października 2019 r., sygn. akt XII GU 54/19: 1. ogłosił upadłość Ireneusza Wachowicza, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Wachowicz Ireneusz ZPHU „IR-PLAST” Technika Okienna z siedzibą w Pyskowicach, NIP 9690497878; 2. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Stanisława Żyrka; 3. wyznaczył zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Asesor Sądowego Magdaleny Michalskiej-Kani; 4. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Jędrzeja Minkus, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 307; 5. wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 6. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 7. wskazał, iż jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19, dalej jako: rozporządzenie nr 2015/848), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53662

Dodano: 2019-10-18 14:54:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Wachowicz Ireneusz ZPHU IR-PLAST Technika Okienna w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 53662. Wachowicz Ireneusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wachowicz Ireneusz ZPHU IR-PLAST Technika Okienna w Pyskowicach. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 54/19. [BMSiG-53544/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 7 października 2019 r., sygn. akt XII GU 54/19: 1. ogłosił upadłość Ireneusza Wachowicza, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Wachowicz Ireneusz ZPHU „IR-PLAST” Technika Okienna z siedzibą w Pyskowicach, NIP 9690497878; 2. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Stanisława Żyrka; 3. wyznaczył zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Asesor Sądowego Magdaleny Michalskiej-Kani; 4. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Jędrzeja Minkus, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 307; 5. wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 6. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 7. wskazał, iż jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19, dalej jako: rozporządzenie nr 2015/848), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53662

Dodano: 2019-10-18 14:54:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Kuźniar Zdzisław w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 53747. Kuźniar Zdzisław. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 305/19. [BMSiG-53493/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 4 października 2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GUp 305/19, umorzył postępowanie upadłościowe Zdzisława Kuźniara (PESEL 44121802976), nieprowadzącego działalności gospodarczej. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53747

Dodano: 2019-10-18 14:56:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Osiński Kazimierz w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 53748. Osiński Kazimierz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 78/19. [BMSiG-53465/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 30 września 2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GUp 78/19, umorzył postępowanie upadłościowe Kazimierza Osińskiego (PESEL 47013008278), nieprowadzącego działalności gospodarczej. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53748

Dodano: 2019-10-18 14:57:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

ENERIDEA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 53749. ENERIDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Kielcach. KRS 0000522921. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 września 2014 r., sygn. akt V GUp 111/18. [BMSiG-53444/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 1 października 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GUp 111/18, stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego upadłego Eneridea sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Kielcach (KRS nr 0000522921). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53749

Dodano: 2019-10-18 14:58:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Once Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 53750. ONCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ we Wrocławiu. KRS 0000382569. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 marca 2011 r., sygn. akt VIII GUp 60/12. [BMSiG-53462/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 60/12, wobec wykonania ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości, postanowieniem z dnia 2.10.2019 r. stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku „ONCE” spółki z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS nr 0000382569). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53750

Dodano: 2019-10-18 14:58:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Juszczuk Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 53751. Juszczuk Agnieszka. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 87/19 of. [BMSiG-53471/2019] Syndyk masy upadłości Agnieszki Juszczuk, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 87/19 of) informuje, że w Kancelarii Syndyka Adama Ciesielczuka przy ul. Szczęśliwej 38A/2 we Wrocławiu w dniu 6.11.2019 r. odbędzie się publiczny konkurs ofert, którego przedmiotem jest sprzedaż z wolnej ręki objętej masą upadłości: - nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Żmigródek, przy ulicy Łąkowej 6c, składającej się z prawa własności działki nr 48/4, AM-1 obręb Żmigródek o powierzchni 1.514 m2 oraz prawa własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej w trakcie budowy o powierzchni użytkowej 164,87 m2 (powierzchnia użytkowa liczona bez powierzchni pomieszczenia gospodarczego i dwustanowiskowego garażu), dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Trzebnicy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr WR1W/00043609/2. - udziału wynoszącego 1/6 części w prawie własności działki nr 48/7, AM-1, obręb Żmigródek (wewnętrzna droga dojazdowa komunikująca nieruchomość główną z drogą publiczną położoną na działce nr 379/2) - dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Trzebnicy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1W/00041753/2 Cena wywoławcza wynosi 199.000,00 zł, powierzchnia działki wynosi 1514 m2 , powierzchnia budynku wynosi 165 m2 . Pełny tekst regulaminu konkursu ofert dostępny jest w Kancelarii Syndyka i na stronie www.SyndykWroclaw. com.pl. Informacje dotyczące nieruchomości dostępne są pod nr tel. 503-509-165 lub za pośrednictwem e-maila: biuro@SyndykWroclaw.com.pl. Do konkursu dopuszczone zostaną wyłącznie podmioty spełniające warunki REGULAMINU. Syndyk zastrzega możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53751

Dodano: 2019-10-18 15:04:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

NAVIMOR-INVEST S. A. w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 53752. NAVIMOR-INVEST SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Gdańsku. KRS 0000370231. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 listopada 2010 r., sygn. akt VI GUp 67/18. [BMSiG-53628/2019] Syndyk masy upadłości NAVIMOR-INVEST SA w upadłości, w trybie art. 320 ustawy Prawo upadłościowe, ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Małachowskiego 1 i ruchomości stanowiących jej wyposażenie, tj.: a) prawa użytkowania wieczystego gruntu do 31.10.2035 roku o pow. 0,2333 ha, na który składają się działki: nr 37 obręb 41 o pow. 0,1743 ha i nr 36/4 obręb 41 o pow. 0,0590 ha oraz stanowiące odrębne nieruchomości budynki: budynek willowy o pow. 345 m2 i budynek garażowy o pow. 131 m2 , objęte Księgą Wieczystą nr GD1G/00069636/1, położone w Gdańsku przy ul. Małachowskiego 1; b) wyposażenia nieruchomości, tj. mebli stylizowanych na styl antyczny i obrazów wymienionych w załączniku nr 1 do regulaminu za łączną cenę wywoławczą 1.703.850,00 zł netto plus ewentualny podatek VAT. Szczegółowe informacje nt. regulaminu przetargu oraz ogólne informacje nt. przedmiotu przetargu można uzyskać drogą poczty elektronicznej biuro@svndvkgdansk.pl lub pod nr. telefonu 608-779-183. Każdy oferent ma obowiązek zapoznania się z regulaminem przetargu. Oferty należy składać do dnia 15.11.2019 roku (piątek) w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk. Wadium należy wpłacić do dnia 15.11.2019 roku na rachunek wskazany w regulaminie przetargu. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 19.11.2019 roku (wtorek), o godz. 830, w sali B65 ww. Sądu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53752

Dodano: 2019-10-18 15:05:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Spółdzielnia Pracy POWIŚLE w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 53753. SPÓŁDZIELNIA PRACY „POWIŚLE” W UPADŁOŚCI w Kwidzynie. KRS 0000152835. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 lutego 2003 r., sygn. akt VI GUp 43/19/PM. [BMSiG-53656/2019] Syndyk masy upadłości Spółdzielni Pracy „Powiśle” w upadłości w Kwidzynie w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku pod sygn. akt VI GUp 43/19/PM na mocy art. 320 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. Nr 2171, z późn. zm.) zawiadamia, iż Sędzia Komisarz postanowieniem z dnia 19.08.2019 r. zatwierdził warunki przetargu nieograniczonego na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości Spółdzielni Pracy „Powiśle” z siedzibą w Kwidzynie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę nr 176/14 o pow. 3654 m2 , położonego w Kwidzynie, przy ul. 3 Maja 6, dla której Sąd Rejonowy w Kwidzynie V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr GD1I/00022150/1 wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku wielofunkcyjnego składającego się z: a) części administracyjno-socjalnej, dwukondygnacyjnej z częściowym podpiwniczeniem o powierzchni użytkowej 669 m2 , b) części produkcyjno-magazynowej parterowej bez podpiwniczenia, powierzchni 1034 m2 , c) garażu o powierzchni użytkowej 16 m2 . W Dziale III Księgi Wieczystej KW nr GD1I/00022150/1 pozostają w mocy następujące wpisy: Służebność drogi polegającej na prawie swobodnego dojścia i dojazdu do działki nr 176/13 przez działkę nr 176/14. Wpisano dnia 6.12.2000 r. na podstawie wniosku z dnia 4.12.2000 r. Nr 5338/00. W Dziale IV Księgi Wieczystej KW nr GD1I/00022150/1 wygasają wszystkie wpisy. Cena wywoławcza prawa własności nieruchomości będącego przedmiotem sprzedaży wchodzącego w skład masy upadłości wynosi 2 148 660 zł (dwa miliony sto czterdzieści osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych). Podana cena wywoławcza stanowi wartość netto przedmiotu sprzedaży i nie obejmuje podatku od towarów i usług. Oferty należy składać w terminie do 25 listopada 2019 r. osobiście w gmachu Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, 80-126 Gdańsk, ul. Piekarnicza 10, lub przesłać na adres tegoż Sądu listem poleconym (o ważności oferty decyduje data wpływu oferty do Sądu) z dopiskiem „PRZETARG” (słowo „PRZETARG” w kolorze czerwonym) zgodnie z warunkami przetargu, koniecznie z podaniem sygnatury akt „VI GUp 43/19/PM”. Oferta, pod rygorem odrzucenia, powinna zawierać wszystkie informacje określone w warunkach przetargu. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości odpowiadającej 10% ceny wywoławczej 214 866 zł (dwieście czternaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć złotych). Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości Spółdzielni Pracy „Powiśle” w upadłości nr 361020 1778 0000 2102 0151 1716 z oznaczeniem „wadium” - przetarg sygn. akt VI GUp 43/19/PM. Wadium należy wnieść najpóźniej w dniu 25 listopada 2019 r. pod rygorem odrzucenia oferty. Za termin wpłaty uznany będzie termin wpływu wadium na konto masy upadłości. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 28 listopada 2019 r., o godzinie 830, w budynku B Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, sala B-65. Oferty będą otwierane i rozpoznane przez syndyka w obecności Sędziego Komisarza i przybyłych oferentów. Wycena nieruchomości zawierająca jego opis i oszacowanie wraz warunkami przetargu dostępne są w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, oraz w Biurze syndyka w Liczu 51a, gmina Kwidzyn 82-500. Wszelkich dodatkowych informacji udziela syndyk pod nr. tel. 606 390 237 lub drogą mailową: wieslawa-dziewonska@wp.pl pod nr. tel. 606 390 237. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53753

Dodano: 2019-10-18 15:06:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Wasilak Beata w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 53755. Wasilak Beata. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 103/18 of. [BMSiG-53670/2019] Zarządzeniem z dnia 2 września 2019 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Beaty Wasilak, PESEL 64092810909, ogłasza, że syndyk ukończył opis i oszacowanie nieruchomości upadłego, i informuje o prawie przeglądania tego dokumentu przez każdego zainteresowanego w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1, oraz o możliwości wniesienia zarzutów w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53755

Dodano: 2019-10-18 15:06:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Cabaj Marcin w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 53758. Cabaj Marcin. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 245/19. [BMSiG-53475/2019] Sędzia Komisarz w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Marcina Cabaja, zam.: Szufnarowa - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprawa o sygnaturze akt V GUp 245/19, podaje do publicznej wiadomości, iż zostały ukończone przez rzeczoznawcę majątkowego operaty szacunkowe zawierające opis i oszacowanie dwóch nieruchomości gruntowych - składników masy upadłości. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od daty ukazania się obwieszczenia o ich ukończeniu do Sędziego Komisarza w Sądzie Rejonowym, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, 35-303 Rzeszów, ul. gen. J. Kustronia 4, ze wskazaniem sygnatury akt V GUp 245/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53758

Dodano: 2019-10-18 15:08:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Cieplik Józef w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 53760. Cieplik Józef. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 38/18. [BMSiG-53521/2019] Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż domu mieszkalnego wchodzącego w skład masy upadłości Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, w postępowaniu upadłościowym Józefa Cieplika nieprowadzącego działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 38/18) zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż prawa do nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem jednorodzinnym przy ul. Słonecznej 9 w Kępnie, działka nr 1642/14 i 1642/18 (dalej: prawa do nieruchomości), dla której Sąd Rejonowy w Kępnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr KZ1E/00041845/6. Wartość oszacowania prawa do lokalu mieszkalnego wynosi 727.000,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 80% wartości oszacowania prawa do lokalu mieszkalnego, tj. 581.600,00 zł. Szersze informacje na temat przetargu, w tym o dacie i miejscu złożenia oferty, można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl), pod nr. tel. 513 147 409 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl. Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl/). Z przedmiotem przetargu będzie można się zapoznać w dniu otwartym, zaplanowanym na 16 listopada 2019 r., w godzinach od 1100 do 1200. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53760

Dodano: 2019-10-18 15:12:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

HJS GENERAL Sp. z o.o. Sp. K. w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 53763. HJS GENERAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Warszawie. KRS 0000514067. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 czerwca 2014 r., sygn. akt XVIII GUp 199/19. [BMSiG-53575/2019] Syndyk masy upadłości spółki HJS General Sp. z o.o. Sp.k. w upadłości - sygn. akt postępowania upadłościowego XVIII GUp 199/19, poprzednia X GUp 664/17, ogłasza przetarg na sprzedaż pakietu wierzytelności masy upadłości. Warunki przetargu, zatwierdzone przez Sędziego komisarza są opublikowane na stronie www.restrukturyzacjeupadlosciasd.com, są również dostępne w kancelarii syndyka mieszczącej się w budynku przy ulicy Chłodnej 64 lok. 104, tel. 22 333 73 53, e-mail: anzabesta@onet.pl Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 40.950,05 zł (słownie: czterdzieści tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych, pięć groszy). Oferty sporządzone zgodnie z warunkami przetargu należy składać w kancelarii syndyka, wysłać pocztą lub pocztą elektroniczną (w formie pliku PDF) na adres e-mailowy: anzabesta@onet.pl, nie później niż do 14 dnia, licząc od opublikowania niniejszego ogłoszenia w MSiG. Do udziału w przetargu zostaną dopuszczeni oferenci, którzy spełnią wszystkie wymogi określone w warunkach przetargu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53763

Dodano: 2019-10-18 15:14:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

INOX GROUP Sp. z o.o. Sp. K.A. dawniej NOVUM Management Sp. z o.o. Sp. K.A. w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Inne

Poz. 53764. INOX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Kaliszu. KRS 0000322264. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 stycznia 2009 r., sygn. akt V GUp 3/17. [BMSiG-53459/2019] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym upadłego Inox Group Spółka z ograniczaną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z s. w Kaliszu, KRS 0000322264, o sygn. akt V GUp 3/17 postanowieniem z dnia 9.10.2019 roku ustanowiono dla upadłego kuratora w osobie Michała Kurca, nr doradcy restrukturyzacyjnego 982. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53764

Dodano: 2019-10-18 15:15:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Jędrzejewska Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 53765. Jędrzejewska Danuta. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 120/19 of. [BMSiG-53466/2019] Syndyk masy upadłości Danuty Jędrzejewskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 120/19 of) informuje, że w Kancelarii Syndyka Adama Ciesielczuka przy ul. Szczęśliwej 38A/2 we Wrocławiu, w dniu 6.11.2019 r. odbędzie się publiczny konkurs ofert, którego przedmiotem jest sprzedaż z wolnej ręki objętego masą upadłości udziału 1/3 w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Żmigród, przy ulicy Batorego 10, składającej się z prawa własności działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 79, AM-7, obręb Żmigród oraz prawa własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Trzebnicy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr WR1W/00035141/4. Cena wywoławcza wynosi 26.000,00 zł, powierzchnia działki wynosi 161 m2 , powierzchnia budynku wynosi 96 m2 . Pełny tekst regulaminu konkursu ofert dostępny jest w Kancelarii Syndyka i na stronie www.SyndykWroclaw.com.pl. Informacje dotyczące nieruchomości dostępne są pod nr. tel. 503-509-165 lub za pośrednictwem e-mail: biuro@SyndykWroclaw.com.pl. Do konkursu dopuszczone zostaną wyłącznie podmioty spełniające warunki regulaminu. Syndyk zastrzega możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53765

Dodano: 2019-10-18 15:15:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Krymarys Marianna w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Inne

Poz. 53766. Krymarys Marianna. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 31/19 of. [BMSiG-53434/2019] Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w sprawie Marianny Krymarys, PESEL 37092012527, o sygn. akt V GUp 31/19 of postanowieniem z dnia 3.10.2019 roku ustanowiono dla Marianny Krymarys kuratora w osobie Michała Kurca. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53766

Dodano: 2019-10-18 15:16:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kabaj Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 53767. Kabaj Agnieszka. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 13/18. [BMSiG-53603/2019] Syndyk masy upadłości Agnieszki Kabaj w upadłości - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w wysokości 1/2 części w nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 784,09 m2 , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ew. nr 26/293 i nr 26/298 w obrębie 0019 Józefosław, o łącznej powierzchni 4.500 m2 , położonej w miejscowości Józefosław przy ul. Działkowej 28A, powiat piaseczyński, woj. mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KW WA5M/00340024/1. Operat szacunkowy nieruchomości udostępniony do wglądu po uprzednim kontakcie telefonicznym z Syndykiem oraz w aktach sprawy pod sygn. akt V GUp 13/18, prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, ul. płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 393.000,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100). Wymagane wadium w wysokości 39.300,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta złotych) płatne przelewem na rachunek bankowy Masy Upadłości Agnieszki Kabaj prowadzony w Banku PKO BP SA o numerze 83 1020 1055 0000 9702 0409 9677. Pisemne oferty należy składać do dnia 21 listopada 2019 r. na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Dorota Trendak-Tarazewicz, ul. Jana Ostroroga 24A, 01-163 Warszawa, „oferta na zakup z wolnej ręki udziału 1/2 części w nieruchomości Agnieszki Kabaj, sygn. akt V GUp 13/18”. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w biurze przy ul. Jana Ostroroga 24A, 01-163 Warszawa, w dniu 22 listopada 2019 r., o godzinie 1530. Pełny tekst regulaminu konkursu ofert dostępny jest na stronie internetowej www.biurosyndyka.net. Informacje dotyczące oferowanej nieruchomości dostępne są pod nr. tel. 691 700 964 lub za pośrednictwem poczty e-mail: dtarazewicz@gmail.com. Do konkursu dopuszczone zostaną wyłącznie podmioty spełniające warunki regulaminu. Syndyk zastrzega możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn. Jednocześnie Syndyk informuje o możliwości zakupu drugiego udziału w nieruchomości, w postępowaniu egzekucyjnym, prowadzonym przez Komornika Sądowego przy SR w Piasecznie Tadeusza Radeckiego. Postępowanie toczy się pod sygnaturą KM 526/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53767

Dodano: 2019-10-18 15:16:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kołodziejczyk Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 53768. Kołodziejczyk Małgorzata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 808/17. [BMSiG-53523/2019] Syndyk masy upadłości Małgorzaty Kołodziejczyk, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XIX GUp 808/17), ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej (dz. ew. 108/5, obręb 0018) położonej w Kraśniczej Woli, powiat grodziski, województwo mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr WA1G/00026800/4, za cenę nie niższą niż 69 599,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto. Wadium w wysokości 6 000,00 zł płatne do dnia 18 listopada 2019 roku. Zainteresowani winni składać oferty do dnia 18 listopada 2019 roku osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie lub przesłać je na adres tegoż Sądu listem poleconym. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 listopada 2019 r. w gmachu Sądu, w sali nr 119, godz. 1500. Operat szacunkowy oraz warunki przetargu dostępne w czytelni Sądu oraz w biurze syndyka przy ul. Wilanowskiej 8 lok. 3 w Warszawie. Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod nr. tel. 22 -118-49-34 lub adresem e-mail: a.rejdych@jarosinski.com od poniedziałku do piątku, w godz. 10-17. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53768

Dodano: 2019-10-18 15:17:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Oleśkowska Edyta w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 53770. Oleśkowska Edyta. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 83/18. [BMSiG-53505/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 4 października 2019 r. Sędzia komisarz zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż nieruchomości Edyty Oleśkowskiej, zgodnie z treścią warunków przetargu określonych przy piśmie syndyka z dnia 26 września 2019 r., przy czym termin uiszczenia wadium i składania ofert upływa z dniem 28 października 2019 r., o godzinie 1500, a ich otwarcie nastąpi na posiedzeniu dnia 31 października 2019 r., o godzinie 1400, w sali 407, Sądu Rejonowego w Toruniu przy ul. Mickiewicza 10/16 w Toruniu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53770

Dodano: 2019-10-18 15:19:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych KAN-REM Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 53773. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT SPECJALISTYCZNYCH „KAN-REM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI we Wrocławiu. KRS 0000178469. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 listopada 2003 r., sygn. akt VIII GUp 48/19. [BMSiG-53527/2019] OGŁOSZENIE SYNDYKA O KONKURSIE OFERT NA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU W GRANICACH DZIAŁKI 10/21, AM-6, OBRĘB ŻERNIKI, POŁOŻONEJ PRZY UL. SZCZECIŃSKIEJ 5F WE WROCŁAWIU ORAZ PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-MAGAZYNOWEGO Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Robót Specjalistycznych „KAN-REM” sp. z o.o. w upadłości (KRS: 0000178469), w ramach postępowania upadłościowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt GUp 48/19), działając na podstawie postanowienia Sędziego komisarza z dnia 20 sierpnia 2019 r., uzupełnionego postanowieniem z dnia 16 września 2019 r., w sprawie zezwolenia na sprzedaż z wolnej ręki, wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości zabudowanej, ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki prawa użytkowania wieczystego gruntu w granicach działki nr 10/21 AM-6 obręb Żerniki, o powierzchni 1555 m2 , położonej we Wrocławiu przy ul. Szczecińskiej 5F, dla której prowadzona jest Księga wieczysta nr WR1K/00129495/6 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oraz prawa własności budynku administracyjno-magazynowego, o ogólnej powierzchni zabudowy 786 m2, stanowiącego od gruntu przedmiot odrębnej własności za cenę nie niższą (netto) niż 1 067 000,00 zł (jeden milion sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych netto), określoną w datowanym na 25 marca 2019 r. operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego. Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Kupujący będzie natomiast zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Oferent, którego oferta zostanie wybrana w wyniku konkursu ofert jest zobowiązany do kupna zestawu mebli biurowych z płyty wiórowej okleinowanej, składającego się z 12 mebli za cenę netto 840,00 zł oraz wyposażenia pomieszczenia mieszkalnego w budynku przy ul. Szczecińskiej 5F za cenę netto 1 530,00 zł Zapłata musi być uiszczona wraz z zapłatą ceny za nieruchomość a na transakcję będzie wystawiona faktura VAT. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 106 700,00 zł (słownie: sto sześć tysięcy siedemset złotych) oraz przesłanie oferty w zamkniętej kopercie, z dopiskiem: „Oferta na zakup prawa użytkowania wieczystego gruntu w granicach działki 10/21 AM-6, obręb Żerniki oraz prawa własności budynku administracyjno-magazynowego, sygn. akt VIII GUp 48/19” w terminie do 22 listopada 2019 r. na adres: Kancelaria Notarialna Cecylia Sterc, ul. Świebodzka 4/3, 50-046 Wrocław. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek masy upadłości w Santander Bank Polska S.A. nr 34 1090 2402 0000 0001 4207 3749. Wymogi formalne dotyczące oferty i przebiegu konkursu ofert zawarte są w Regulaminie dostępnym w biurze syndyka (Ramiszów 108, 51-217 Wrocław), po uprzednim umówieniu się telefonicznie, nr telefonu: 605959521) lub po zgłoszeniu się pocztą elektroniczną na adres, który zostanie podany telefonicznie. Regulamin jest również dostępny na stronie syndyka www.restra.pl w zakładce BLOG. Otwarcie ofert i wybór najlepszej oferty nastąpi w dniu 25 listopada 2019 r. w Kancelarii Notarialnej Cecylii Sterc. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53773

Dodano: 2019-10-18 15:24:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Twardy Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 53777. Twardy Anna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 129/19. [BMSiG-53499/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anny Twardy, nieprowadzącej działalności gospodarczej, w sprawie o sygn. akt XV GUp 129/19, informuje, że sporządzone zostało oszacowanie wraz z opisem przysługującego upadłej składnika masy upadłości w postaci udziału wynoszącego 1/6 (jedną szóstą) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 2, położonego w budynku przy ulicy Pomorskiej 51 w Bydgoszczy, dla którego nie urządzono dotychczas księgi wieczystej. Z treścią opisu i oszacowania można zapoznać się w sekretariacie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, Wydział XV Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie tygodnia od daty niniejszego obwieszczenia wnieść do Sędziego komisarza na piśmie w dwóch egzemplarzach zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53777

Dodano: 2019-10-18 15:25:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Wesoła Anita w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 53778. Wesoła Anita. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 314/19. [BMSiG-53601/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anity Wesołej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości zawiadamia, że do akt sprawy o sygn. XV GUp 314/19 został złożony operat szacunkowy zawierający opis i oszacowanie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,2165 ha, położonej w Niewieścinie, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi Księgę Wieczystą KW nr BY1S/00051395/0. Z treścią powyższego opisu i oszacowania można zapoznać się w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie tygodnia od daty niniejszego obwieszczenia można wnieść przeciwko niemu zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53778

Dodano: 2019-10-18 15:26:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Wilk Beata w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 53779. Wilk Beata. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 180/19 of. [BMSiG-53497/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Beaty Wilk (nr PESEL 63090210087), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 180/19 of), ogłasza w trybie art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego w zw. z art. 320 ust. 3 Prawa upadłościowego w zw. z art. 319 ust. 5 Prawa upadłościowego, że ukończono opis i oszacowanie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego o numerze 10 położonego przy ul. Łęczyckiej 15 we Wrocławiu, w obrębie działki geodezyjnej nr 5/1, AM-4, obręb Stare Miasto, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju z przynależną do tego lokalu piwnicą, opisanego w Księdze Wieczystej nr WR1K/00290502/8 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej równym 557/1000 (nr Księgi Wieczystej WR1K/00090593/0), które to prawo w częściach po 1/2 przysługuje Beacie Wilk i Tadeuszowi Wilkowi (wobec którego toczy się postępowanie upadłościowe pod sygnaturą 179/19). Złożony do akt postępowania upadłościowego operat szacunkowy można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do sędziego komisarza w terminie tygodniowym od daty ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53779

Dodano: 2019-10-18 15:26:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Wilk Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 53780. Wilk Tadeusz. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 179/19 of. [BMSiG-53489/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Tadeuszowi Wilkowi (nr PESEL 63031109478), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 179/19 of), ogłasza w trybie art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego w zw. z art. 320 ust. 3 Prawa upadłościowego w zw. z art. 319 ust. 5 Prawa upadłościowego, że ukończono opis i oszacowanie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego o numerze 10 położonego przy ul. Łęczyckiej 15 we Wrocławiu, w obrębie działki geodezyjnej nr 5/1, AM-4, obręb Stare Miasto, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju z przynależną do tego lokalu piwnicą, opisanego w Księdze Wieczystej nr WR1K/00290502/8 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej równym 557/1000 (nr Księgi Wieczystej WR1K/00090593/0), które to prawo w częściach po 1/2 przysługuje Tadeuszowi i Beacie Wilk (wobec której toczy się postępowanie upadłościowe pod sygnaturą 180/19). Złożony do akt postępowania upadłościowego operat szacunkowy można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do sędziego komisarza w terminie tygodniowym od daty ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53780

Dodano: 2019-10-18 15:27:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Woltmann Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 53781. Woltmann Anna. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 27/19 „of”. [BMSiG-53450/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Anny Woltmann, PESEL 77112208761, sygn. akt V GUp 27/19 „of”, został sporządzony i złożony przez syndyka masy upadłości opis i oszacowanie majątku upadłej. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ich ukończeniu do Sędziego komisarza (Sąd Rejonowy w Kaliszu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Asnyka 56A, 62-800 Kalisz). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53781

Dodano: 2019-10-18 15:27:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Zinów Józef Jan w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 53782. Zinów Józef. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 807/19. [BMSiG-53558/2019] Syndyk masy upadłości informuje, że w postępowaniu upadłościowym Józefa Zinów, w upadłości, prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, sygn. akt XVIII GUp 807/19 (dawniej X GUp 236/19), ukończono i przekazano Sędziemu komisarzowi opis i oszacowanie nieruchomości upadłego, który każdy zainteresowany może oglądać w czytelni Sądu. Zarzuty na opis i oszacowanie można złożyć do Sędziego komisarza w terminie siedmiu dni od daty obwieszczenia (art. 319 ust. 5 Prawa upadłościowego). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53782

Dodano: 2019-10-18 15:28:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Będkowski Andrzej wspólnik Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowo-Produkcyjnego GER-POL Andrzej Będkowski, Jolanta Będkowska Sp. J.

2019-10-18 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 53876. Będkowski Andrzej wspólnik Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowo-Produkcyjnego GER-POL Andrzej Będkowski, Jolanta Będkowska Spółka jawna w restrukturyzacji w Gliwicach oraz Będkowska Jolanta wspólnik Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowo-Produkcyjnego GER-POL Andrzej Będkowski, Jolanta Będkowska Spółka jawna w restrukturyzacji w Gliwicach. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GRs 8/18, XII GRs 7/18. [BMSiG-53667/2019] OBWIESZCZENIE O ZŁOŻENIU DO AKT POSTĘPOWANIA SPISÓW WIERZYTELNOŚCI Zarządca w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym wobec dłużników Andrzeja Będkowskiego (PESEL 72060812370), wspólnika spółki Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjnego „GER-POL” Andrzej Będkowski, Jolanta Będkowska spółki jawnej w restrukturyzacji z siedzibą w Gliwicach, prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy (sygn. akt XII GRs 8/18), oraz Jolanty Będkowskiej (PESEL 71061507427) - wspólnika Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowo-Produkcyjnego „GER-POL” Andrzej Będkowski, Jolanta Będkowska spółki jawnej w restrukturyzacji z siedzibą w Gliwicach, prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy (sygn. akt XII GRs 7/18), obwieszcza, że sporządził i pismami z dnia 2.10.2019 r. przekazał do akt spraw restrukturyzacyjnych spisy wierzytelności. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia uczestnicy postępowania mogą złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisach wierzytelności. Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem, o którym mowa w art. 86 ust. 2 pkt 9 Pr Rest. Jeżeli dłużnik nie złożył oświadczenia, może złożyć sprzeciw tylko w przypadku, gdy wykaże, że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego niezależnych. W ww. terminie, dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności. Ewentualny sprzeciw w sprawie, o sygn. akt XII GRs 8/18 (Andrzej Będkowski), należy przesyłać na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, Sędzia komisarz postępowania sanacyjnego Andrzeja Będkowskiego (PESEL 72060812370), wspólnika spółki Przedsiębiorstwa Handlowo- -Usługowo-Produkcyjnego „GER-POL” Andrzej Będkowski, Jolanta Będkowska spółki jawnej w restrukturyzacji z siedzibą w Gliwicach, Sędzia Gizela Jamróz, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Ewentualny sprzeciw w sprawie o sygn. akt XII GRs 7/18 (Jolanta Będkowska) należy przesyłać na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, Sędzia komisarz postępowania sanacyjnego Jolanty Będkowskiej (PESEL 71061507427), wspólnika spółki Przedsiębiorstwa Handlowo- -Usługowo-Produkcyjnego „GER-POL” Andrzej Będkowski, Jolanta Będkowska spółki jawnej w restrukturyzacji z siedzibą w Gliwicach, Sędzia Gizela Jamróz, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Zarządca Marcin Mirosław Kubiczek (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 244) MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53876

Dodano: 2019-10-18 15:29:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Gospodarstwo Rolne Damecki Marcin

2019-09-18 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 53877. Damecki Marcin prowadzący działalność rolniczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Marcin Damecki w Chruściechowie. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GR 6/19. [BMSiG-53623/2019] Postanowieniem z dnia 18 września 2019 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, z wniosku dłużnika Marcina Dameckiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Marcin Damecki w Chruściechowie o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego postanawia: 1. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Marcina Dameckiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Marcin Damecki w Chruściechowie 36, 26-806 Stara Błotnica, PESEL nr 76073108370; 2. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Wojciecha Karwata; 3. wyznaczyć nadzorcę sądowego w osobie Jarosława Kołątaja, wpisanego na listę osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego pod numerem 487; 4. uznać, że jurysdykcja krajowa sądów polskich w przyspieszonym postępowaniu układowym Elżbiety Kędzierskiej wynika z art. 342 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978) i jest zgodnie z art. 342 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne jurysdykcją wyłączną, a przyśpieszone postępowanie układowe Elżbiety Kędzierskiej za główne postępowanie restrukturyzacyjne w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE L 141/19 z dnia 5 czerwca 2015 roku). Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. (art. 237 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53877

Dodano: 2019-10-18 15:32:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Gospodarstwo Rolne Damecki Marcin

2019-10-18 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 53877. Damecki Marcin prowadzący działalność rolniczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Marcin Damecki w Chruściechowie. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GR 6/19. [BMSiG-53623/2019] Postanowieniem z dnia 18 września 2019 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, z wniosku dłużnika Marcina Dameckiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Marcin Damecki w Chruściechowie o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego postanawia: 1. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Marcina Dameckiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Marcin Damecki w Chruściechowie 36, 26-806 Stara Błotnica, PESEL nr 76073108370; 2. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Wojciecha Karwata; 3. wyznaczyć nadzorcę sądowego w osobie Jarosława Kołątaja, wpisanego na listę osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego pod numerem 487; 4. uznać, że jurysdykcja krajowa sądów polskich w przyspieszonym postępowaniu układowym Elżbiety Kędzierskiej wynika z art. 342 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978) i jest zgodnie z art. 342 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne jurysdykcją wyłączną, a przyśpieszone postępowanie układowe Elżbiety Kędzierskiej za główne postępowanie restrukturyzacyjne w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE L 141/19 z dnia 5 czerwca 2015 roku). Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. (art. 237 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53877

Dodano: 2019-10-18 15:32:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowo-Transportowe SIERADEX Józef Królak Sp. J.

2019-10-18 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 53878. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWO-TRANSPORTOWE „SIERADEX” JÓZEF KRÓLAK SPÓŁKA JAWNA W RESTRUKTURYZACJI w Sieradzu. KRS 0000096818. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI- -ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 marca 2002 r., sygn. akt XIV GRp 1/16. [BMSiG-53430/2019] Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w dniu 23 września 2019 r. nadzorca wykonania układu zawartego przez dłużnika Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowo-Transportowe „SIERADEX” Józef Królak spółkę jawną w restrukturyzacji z siedzibą w Sieradzu z jego wierzycielami złożył sprawozdanie dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonania układu za okres od 1 lutego 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r. oraz za okres od 1 maja 2019 r. do 31 lipca 2019 r. (sygn. akt XIV GRp 1/16). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53878

Dodano: 2019-10-18 15:32:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Centrum Medyczne WICZLINO-CHWARZNO Sp. z o.o. Sp. K.-A.

2019-10-11 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 53879. CENTRUM MEDYCZNE WICZLINO-CHWARZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA w Gdyni. KRS 0000404120. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 grudnia 2011 r., sygn. akt VI GR 17/19, VI GRs 4/19. [BMSiG-53617/2019] Zarządca w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Centrum Medyczne Wiczlino-Chwarzno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna w Gdyni przy ul. Wiczlińskiej 54, KRS 0000404120, toczącym się przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, pod sygn. akt VI GRs 4/19, informuje, iż postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, z dnia 11 października 2019 roku, wydanym w sprawie pod sygn. akt VI GR 17/19, otwarto postępowanie sanacyjne w stosunku do dłużnika Centrum Medyczne Wiczlino-Chwarzno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna w Gdyni przy ul. Wiczlińskiej 54, KRS 0000404120. Na Sędziego komisarza wyznaczono asesora Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Łukasza Piotrowicz. Na zarządcę Jacka Ryncarz (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 372). Jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazano art. 9 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego określając, że postępowanie ma charakter główny. Zgodnie z treścią art. 290 w zw. z art. 237 ust. 1 PrRestr wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53879

Dodano: 2019-10-18 15:37:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Centrum Medyczne WICZLINO-CHWARZNO Sp. z o.o. Sp. K.-A.

2019-10-18 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 53879. CENTRUM MEDYCZNE WICZLINO-CHWARZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA w Gdyni. KRS 0000404120. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 grudnia 2011 r., sygn. akt VI GR 17/19, VI GRs 4/19. [BMSiG-53617/2019] Zarządca w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Centrum Medyczne Wiczlino-Chwarzno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna w Gdyni przy ul. Wiczlińskiej 54, KRS 0000404120, toczącym się przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, pod sygn. akt VI GRs 4/19, informuje, iż postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, z dnia 11 października 2019 roku, wydanym w sprawie pod sygn. akt VI GR 17/19, otwarto postępowanie sanacyjne w stosunku do dłużnika Centrum Medyczne Wiczlino-Chwarzno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna w Gdyni przy ul. Wiczlińskiej 54, KRS 0000404120. Na Sędziego komisarza wyznaczono asesora Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Łukasza Piotrowicz. Na zarządcę Jacka Ryncarz (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 372). Jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazano art. 9 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego określając, że postępowanie ma charakter główny. Zgodnie z treścią art. 290 w zw. z art. 237 ust. 1 PrRestr wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53879

Dodano: 2019-10-18 15:37:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Błażej Maciejewski EKO TECHNOLOGIE

2019-10-18 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 53880. Maciejewski Błażej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Błażej Maciejewski EKO TECHNOLOGIE w Ostrowie Wielkopolskim. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GRs 8/18. [BMSiG-53423/2019] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w toku postępowania sanacyjnego Błażeja Maciejewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Błażej Maciejewski EKO TECHNOLOGIE z s. w Ostrowie Wlkp., REGON 301376583, NIP 6222509440, sygn. akt V GRs 8/18, wyznaczono termin Zgromadzenia Wierzycieli w celu głosowania nad układem na dzień 13 listopada 2019 r., godzina 1200, sala 16, w budynku Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, ul. A. Asnyka 56A. Oznaczono pisemny sposób głosowania nad układem. Ponadto informuje, iż w niniejszym postępowaniu postanowieniem z dnia 8.10.2019 r., na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 987 z późn. zm.; dalej: pr.rest.), zatwierdzono uzupełniający spis wierzytelności złożony przez zarządcę w dniu 6.03.2019 r. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53880

Dodano: 2019-10-18 15:38:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Gospodarstwo Rolne Sęczkowski Piotr

2019-10-18 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 53881. Sęczkowski Piotr prowadzący gospodarstwo rolne w Kosewie. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GRp 7/18. [BMSiG-53252/2019] Sygn. akt XIV GRp 7/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w dniu 21 sierpnia 2019 r. nadzorca wykonania układu zawartego przez dłużnika Piotra Sęczkowskiego prowadzącego gospodarstwo rolne (numer PESEL 81052711432), z jego wierzycielami, złożył sprawozdanie dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu za okres od 26 kwietnia 2019 r. do 31 lipca 2019 r. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53881

Dodano: 2019-10-18 15:39:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

ZIELONE WZGÓRZE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-10-18 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 53882. ZIELONE WZGÓRZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Toruniu. KRS 0000320060. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 grudnia 2008 r., sygn. akt V GRs 1/17. [BMSiG-53431/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Toruniu w postępowaniu sanacyjnym „Zielone Wzgórze” spółki z o.o. w Toruniu (sygn. akt V GRs 1/17) zawiadamia, że postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2019 r. zostało zwołane zgromadzenie wierzycieli na dzień 22 października 2019 r., godz. 1200, w siedzibie Sądu Rejonowego w Toruniu przy ulicy Mickiewicza 10/16, w sali nr 101, którego przedmiotem obrad będzie głosowanie nad zawarciem układu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 203/2019 (5842) z dnia 18 października 2019 r. → Pozycja 53882

Dodano: 2019-10-18 15:39:49 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK