Informacje

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bielecka Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2020-07-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38225. Bielecka Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 994/20, XIX GUp 942/20. [BMSiG-38519/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie z wniosku dłużniczki Agnieszki Bieleckiej, dnia 13 lipca 2019 r., sygn. akt XIX GU 994/20, postanowił: 1. ogłosić upadłość Agnieszki Bieleckiej, PESEL 86030605523, zamieszkałej w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Tadeusza Kościuszki 23/2, kod pocztowy: 05-825, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. ustalić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 p.u.; 3. na syndyka wyznaczyć Annę Wołczkiewicz (nr licencji 1266); 4. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego syndykowi na adres: Kancelaria Adwokacka Anna Wołczkiewicz, ul. Czerniakowska 145/3, 00-454 Warszawa; 5. wezwać wierzycieli, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania sędziemu wyznaczonemu, na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 6. wskazać, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XIX GUp 942/20. Zgłoszenia wierzytelności, należy kierować w dwóch egzemplarzach, z podaniem sygnatury akt XIX GUp 942/20, na adres kancelarii syndyka: Kancelaria Adwokacka Anna Wołczkiewicz, ul. Czerniakowska 145/3, 00-454 Warszawa. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38225

Dodano: 2020-08-03 09:25:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bielecka Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38225. Bielecka Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 994/20, XIX GUp 942/20. [BMSiG-38519/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie z wniosku dłużniczki Agnieszki Bieleckiej, dnia 13 lipca 2019 r., sygn. akt XIX GU 994/20, postanowił: 1. ogłosić upadłość Agnieszki Bieleckiej, PESEL 86030605523, zamieszkałej w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Tadeusza Kościuszki 23/2, kod pocztowy: 05-825, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. ustalić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 p.u.; 3. na syndyka wyznaczyć Annę Wołczkiewicz (nr licencji 1266); 4. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego syndykowi na adres: Kancelaria Adwokacka Anna Wołczkiewicz, ul. Czerniakowska 145/3, 00-454 Warszawa; 5. wezwać wierzycieli, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania sędziemu wyznaczonemu, na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 6. wskazać, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XIX GUp 942/20. Zgłoszenia wierzytelności, należy kierować w dwóch egzemplarzach, z podaniem sygnatury akt XIX GUp 942/20, na adres kancelarii syndyka: Kancelaria Adwokacka Anna Wołczkiewicz, ul. Czerniakowska 145/3, 00-454 Warszawa. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38225

Dodano: 2020-08-03 09:25:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Fudali Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2020-07-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38226. Fudali Tadeusz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 404/20, V GUp 338/20 of. [BMSiG-38495/2020] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z 15 lipca 2020 r., sygn. akt V GU 404/20, na skutek wniosku złożonego dn. 22 czerwca 2020 r. ogłosił upadłość Tadeusza Fudali, numer PESEL 63062501654, zamieszkałego w Nowej Dębie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Pawła Sieranta (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 403; adres: ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie Sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach Sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U., poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 338/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38226

Dodano: 2020-08-03 09:26:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Fudali Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38226. Fudali Tadeusz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 404/20, V GUp 338/20 of. [BMSiG-38495/2020] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z 15 lipca 2020 r., sygn. akt V GU 404/20, na skutek wniosku złożonego dn. 22 czerwca 2020 r. ogłosił upadłość Tadeusza Fudali, numer PESEL 63062501654, zamieszkałego w Nowej Dębie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Pawła Sieranta (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 403; adres: ul. Szeroka 5, 39-400 Tarnobrzeg). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie Sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach Sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U., poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 338/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38226

Dodano: 2020-08-03 09:26:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bartosiewicz Bartłomiej w upadłości likwidacyjnej

2020-07-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38227. Bartosiewicz Bartłomiej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 340/20, XIX GUp 996/20. [BMSiG-38534/2020] Sygn. akt XIX GUp 996/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 lipca 2020 r., sygnatura akt XVIII GU 340/20 ogłosił upadłość Bartłomieja Bartosiewicza (PESEL: 80041603734), zamieszkałego przy pl. Hallera 10/71, 03-464 Warszawa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASR Tomasza Pisarskiego oraz syndyka, którym jest Marek Malecha. Sąd wzywa wierzycieli Upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podając sygn. akt XIX GUp 996/20. Informuje się, że Sąd określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Syndyk Marek Malecha MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38227

Dodano: 2020-08-03 09:27:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bartosiewicz Bartłomiej w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38227. Bartosiewicz Bartłomiej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 340/20, XIX GUp 996/20. [BMSiG-38534/2020] Sygn. akt XIX GUp 996/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 lipca 2020 r., sygnatura akt XVIII GU 340/20 ogłosił upadłość Bartłomieja Bartosiewicza (PESEL: 80041603734), zamieszkałego przy pl. Hallera 10/71, 03-464 Warszawa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASR Tomasza Pisarskiego oraz syndyka, którym jest Marek Malecha. Sąd wzywa wierzycieli Upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podając sygn. akt XIX GUp 996/20. Informuje się, że Sąd określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Syndyk Marek Malecha MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38227

Dodano: 2020-08-03 09:27:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Bronś Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2020-06-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38228. Bronś Ryszard. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 177/20 „of”, V GUp 101/20 „of”. [BMSiG-38402/2020] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 czerwca 2020 r., sygn. akt V GU 177/20 „of”, ogłosił upadłość Ryszarda Bronś (PESEL 48041201956), NIP 618-002-94-21, zamieszkałego przy ul. ks. W. Blizińskiego 47, 62-850 Lisków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Mirosławy Szóstak-Pestka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 316). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi na adres: Mirosława Szóstak-Pestka, syndyk masy upadłości Ryszarda Bronś w upadłości, ul. Wiejska 18, 63-400 Ostrów Wlkp., sygn. akt V GUp 101/20 „of”, w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, ul. Asnyka 56a, 62-800 Kalisz, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38228

Dodano: 2020-08-03 09:28:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Bronś Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38228. Bronś Ryszard. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 177/20 „of”, V GUp 101/20 „of”. [BMSiG-38402/2020] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 czerwca 2020 r., sygn. akt V GU 177/20 „of”, ogłosił upadłość Ryszarda Bronś (PESEL 48041201956), NIP 618-002-94-21, zamieszkałego przy ul. ks. W. Blizińskiego 47, 62-850 Lisków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Mirosławy Szóstak-Pestka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 316). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi na adres: Mirosława Szóstak-Pestka, syndyk masy upadłości Ryszarda Bronś w upadłości, ul. Wiejska 18, 63-400 Ostrów Wlkp., sygn. akt V GUp 101/20 „of”, w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, ul. Asnyka 56a, 62-800 Kalisz, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38228

Dodano: 2020-08-03 09:28:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Bronś Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2020-06-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38229. Bronś Grażyna. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 176/20 „of”, V GUp 82/20 „of”. [BMSiG-38407/2020] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 czerwca 2020 r., sygn. akt V GU 176/20 „of”, ogłosił upadłość Grażyny Bronś (PESEL 56053102107), zamieszkałej przy ul. ks. W. Blizińskiego 47, 62-850 Lisków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Mirosławy Szóstak- -Pestka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 316). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi na adres: Mirosława Szóstak-Pestka, syndyk masy upadłości Grażyny Bronś w upadłości, ul. Wiejska 18, 63-400 Ostrów Wlkp., sygn. akt V GUp 82/20 „of”, w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, ul. Asnyka 56a, 62-800 Kalisz, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38229

Dodano: 2020-08-03 09:29:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Bronś Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38229. Bronś Grażyna. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 176/20 „of”, V GUp 82/20 „of”. [BMSiG-38407/2020] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 czerwca 2020 r., sygn. akt V GU 176/20 „of”, ogłosił upadłość Grażyny Bronś (PESEL 56053102107), zamieszkałej przy ul. ks. W. Blizińskiego 47, 62-850 Lisków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Mirosławy Szóstak- -Pestka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 316). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi na adres: Mirosława Szóstak-Pestka, syndyk masy upadłości Grażyny Bronś w upadłości, ul. Wiejska 18, 63-400 Ostrów Wlkp., sygn. akt V GUp 82/20 „of”, w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, ul. Asnyka 56a, 62-800 Kalisz, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38229

Dodano: 2020-08-03 09:29:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Brzezińska Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2020-07-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38230. Brzezińska Krystyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 828/19, XIX GUp 1003/20. [BMSiG-38490/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie o sygn. akt XVIII GU 828/19 ogłosił upadłość Krystyny Brzezińskiej, zamieszkałej w Brwinowie przy ul. Powstańców Warszawy 25/1 (kod pocztowy 05-840), numer PESEL 54081005364, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Małgorzaty Gołębiowskiej oraz syndyka w osobie Danuty Błachnio (nr licencji 693). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt XIX GUp 1003/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38230

Dodano: 2020-08-03 09:30:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Brzezińska Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38230. Brzezińska Krystyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 828/19, XIX GUp 1003/20. [BMSiG-38490/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie o sygn. akt XVIII GU 828/19 ogłosił upadłość Krystyny Brzezińskiej, zamieszkałej w Brwinowie przy ul. Powstańców Warszawy 25/1 (kod pocztowy 05-840), numer PESEL 54081005364, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Małgorzaty Gołębiowskiej oraz syndyka w osobie Danuty Błachnio (nr licencji 693). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt XIX GUp 1003/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38230

Dodano: 2020-08-03 09:30:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Dyachenko Volodymyr w upadłości likwidacyjnej

2020-07-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38231. Dyachenko Volodymyr. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 102/20 of. [BMSiG-38296/2020] Postanowieniem z dnia 23 lipca 2020 r. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku: Volodymyr Dyachenko o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanawia: I. ogłosić upadłość Volodymyra Dyachenko, zamieszkałego w Woli Bierwieckiej 3A, posługującego się: numerem PESEL 71081614754, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego syndykowi na adres: Doradca Restrukturyzacyjny Aneta Szumowska, ul. Marywilska 4B, 26-600 Radom; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć jako syndyka Anetę Szumowską, wpisaną na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 1329; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawo upadłościowe; VI. określić, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38231

Dodano: 2020-08-03 09:31:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Dyachenko Volodymyr w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38231. Dyachenko Volodymyr. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 102/20 of. [BMSiG-38296/2020] Postanowieniem z dnia 23 lipca 2020 r. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku: Volodymyr Dyachenko o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanawia: I. ogłosić upadłość Volodymyra Dyachenko, zamieszkałego w Woli Bierwieckiej 3A, posługującego się: numerem PESEL 71081614754, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego syndykowi na adres: Doradca Restrukturyzacyjny Aneta Szumowska, ul. Marywilska 4B, 26-600 Radom; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć jako syndyka Anetę Szumowską, wpisaną na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 1329; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawo upadłościowe; VI. określić, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38231

Dodano: 2020-08-03 09:31:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Frosik Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2020-07-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38232. Frosik Krzysztof. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 769/20, VIII GUp 487/20. [BMSiG-38351/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 27.07.2020 r., sygn. akt VIII GU 769/20, postanawia: I. ogłosić upadłość dłużnika Krzysztofa Frosika (PESEL 71062214593), zamieszkałego: Klucze, ul. Środkowa 8, kod pocztowy 32-310, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Jakuba Taborskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 998; IV. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: Chrzanów, 32-500, ul. Sądowa 4B, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 31-547 Kraków, ul. Przy rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 487/20. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38232

Dodano: 2020-08-03 09:32:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Frosik Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38232. Frosik Krzysztof. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 769/20, VIII GUp 487/20. [BMSiG-38351/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 27.07.2020 r., sygn. akt VIII GU 769/20, postanawia: I. ogłosić upadłość dłużnika Krzysztofa Frosika (PESEL 71062214593), zamieszkałego: Klucze, ul. Środkowa 8, kod pocztowy 32-310, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Jakuba Taborskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 998; IV. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: Chrzanów, 32-500, ul. Sądowa 4B, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 31-547 Kraków, ul. Przy rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 487/20. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38232

Dodano: 2020-08-03 09:32:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Gala Urszula w upadłości likwidacyjnej

2020-07-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38233. Gala Urszula. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 126/20 „of”, V GUp 134/20 „of”. [BMSiG-38449/2020] SĄD REJONOWY W LEGNICY, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt V GU 126/20 „of”, V GUp 134/20 „of” Postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, z dnia 14 lipca 2020 r., sygn. akt V GU 126/20 „of”: - ogłoszono upadłość Urszuli Gala, zamieszkałej w: 59-400 Jawor, ul. Wokulskiego 2, nr PESEL 53060906261, obejmującą likwidację jej majątku; - określono, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; - wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Ewy Poźniak, nr licencji 725, adres do doręczeń: ul. Parafialna 5a/1, 67-200 Głogów; - określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 (tryb uproszczony) ustawy Prawo upadłościowe; - stwierdzono, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na wskazany adres do doręczeń w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni, licząc od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w MSiG, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38233

Dodano: 2020-08-03 09:33:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Gala Urszula w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38233. Gala Urszula. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 126/20 „of”, V GUp 134/20 „of”. [BMSiG-38449/2020] SĄD REJONOWY W LEGNICY, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt V GU 126/20 „of”, V GUp 134/20 „of” Postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, z dnia 14 lipca 2020 r., sygn. akt V GU 126/20 „of”: - ogłoszono upadłość Urszuli Gala, zamieszkałej w: 59-400 Jawor, ul. Wokulskiego 2, nr PESEL 53060906261, obejmującą likwidację jej majątku; - określono, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; - wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Ewy Poźniak, nr licencji 725, adres do doręczeń: ul. Parafialna 5a/1, 67-200 Głogów; - określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 (tryb uproszczony) ustawy Prawo upadłościowe; - stwierdzono, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na wskazany adres do doręczeń w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni, licząc od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w MSiG, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38233

Dodano: 2020-08-03 09:33:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Gargół Jacek w upadłości likwidacyjnej

2020-07-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38234. Gargół Jacek. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 138/20, V GU 202/20. [BMSiG-38377/2020] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 lipca 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 202/20, ogłosił upadłość Jacka Gargół, PESEL 72010409197, zam.: Leszczyce 25, 63-200 Jarocin, będącego osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą V GUp 138/20. Wzywa się wierzycieli upadłego Jacka Gargóła do zgłaszania wierzytelności syndykowi, na jego adres, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Jacka Gargóła, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka Violettę Wilczyńską, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 803, Kancelaria Syndyka Violetta Wilczyńska, ul. Kempingowa 12, 62-023 Borowiec. Określa się, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE L 141/19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z ww. Rozporządzenia Nr 2015/848. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38234

Dodano: 2020-08-03 09:35:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Gargół Jacek w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38234. Gargół Jacek. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 138/20, V GU 202/20. [BMSiG-38377/2020] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 lipca 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 202/20, ogłosił upadłość Jacka Gargół, PESEL 72010409197, zam.: Leszczyce 25, 63-200 Jarocin, będącego osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą V GUp 138/20. Wzywa się wierzycieli upadłego Jacka Gargóła do zgłaszania wierzytelności syndykowi, na jego adres, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Jacka Gargóła, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka Violettę Wilczyńską, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 803, Kancelaria Syndyka Violetta Wilczyńska, ul. Kempingowa 12, 62-023 Borowiec. Określa się, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE L 141/19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z ww. Rozporządzenia Nr 2015/848. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38234

Dodano: 2020-08-03 09:35:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Gąsienica Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2020-07-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38235. Gąsienica Dariusz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 514/19, VIII GUp 486/20. [BMSiG-38363/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 27.07.2020 r., sygn. akt VIII GU 514/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość Dariusza Gąsienicy (PESEL 87052016072) zamieszkałego pod adresem: 34-500 Zakopane, ul. Szymony 8/31, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Katarzynę Nowakowską-Miśtę; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Gąsienicy Laskowego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 546; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 486/20. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38235

Dodano: 2020-08-03 09:37:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Gąsienica Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38235. Gąsienica Dariusz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 514/19, VIII GUp 486/20. [BMSiG-38363/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 27.07.2020 r., sygn. akt VIII GU 514/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość Dariusza Gąsienicy (PESEL 87052016072) zamieszkałego pod adresem: 34-500 Zakopane, ul. Szymony 8/31, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Katarzynę Nowakowską-Miśtę; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Gąsienicy Laskowego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 546; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 486/20. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38235

Dodano: 2020-08-03 09:37:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Glazik Ewa i Glazik Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2020-06-01 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38236. Glazik Ewa i Glazik Mirosław. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 35/20. [BMSiG-38320/2020] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 1 czerwca 2020 r., w sprawie o sygn. akt XV GU 35/20, ogłosił upadłość Mirosława Glazik (numer PESEL 60061007990) i Ewy Glazik (numer PESEL 62022506764), nieprowadzących działalności gospodarczej; wyznaczył sędziego komisarza w osobie sędziego Romana Wiśniewskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Radosława Małkiewicza (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 871); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Toruńska 64A. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38236

Dodano: 2020-08-03 09:38:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Glazik Ewa i Glazik Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38236. Glazik Ewa i Glazik Mirosław. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 35/20. [BMSiG-38320/2020] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 1 czerwca 2020 r., w sprawie o sygn. akt XV GU 35/20, ogłosił upadłość Mirosława Glazik (numer PESEL 60061007990) i Ewy Glazik (numer PESEL 62022506764), nieprowadzących działalności gospodarczej; wyznaczył sędziego komisarza w osobie sędziego Romana Wiśniewskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Radosława Małkiewicza (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 871); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Toruńska 64A. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38236

Dodano: 2020-08-03 09:38:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Gnerowicz Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2020-06-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38237. Gnerowicz Łukasz. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 188/20 „of”, V GUp 69/20 „of”. [BMSiG-38416/2020] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 czerwca 2020 r., sygn. akt V GU 188/20 „of”, ogłosił upadłość Łukasza Gnerowicza (PESEL 86052412116), zamieszkałego w Kaliszu przy ul. Górnośląskiej 45/7, 62-800 Kalisz, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Mirosławy Szóstak-Pestka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 316). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi na adres: Mirosława Szóstak-Pestka, syndyk masy upadłości Łukasza Gnerowicza w upadłości, ul. Wiejska 18, 63-400 Ostrów Wlkp., sygn. akt V GUp 69/20 „of”, w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, ul. Asnyka 56a, 62-800 Kalisz, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38237

Dodano: 2020-08-03 09:39:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Gnerowicz Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38237. Gnerowicz Łukasz. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 188/20 „of”, V GUp 69/20 „of”. [BMSiG-38416/2020] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 czerwca 2020 r., sygn. akt V GU 188/20 „of”, ogłosił upadłość Łukasza Gnerowicza (PESEL 86052412116), zamieszkałego w Kaliszu przy ul. Górnośląskiej 45/7, 62-800 Kalisz, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Mirosławy Szóstak-Pestka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 316). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi na adres: Mirosława Szóstak-Pestka, syndyk masy upadłości Łukasza Gnerowicza w upadłości, ul. Wiejska 18, 63-400 Ostrów Wlkp., sygn. akt V GUp 69/20 „of”, w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, ul. Asnyka 56a, 62-800 Kalisz, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38237

Dodano: 2020-08-03 09:39:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Grzelczak Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2020-06-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38238. Grzelczak Tomasz. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 160/20 „of”, V GUp 70/20 „of”. [BMSiG-38434/2020] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 czerwca 2020 r., sygn. akt V GU 160/20 „of”, ogłosił upadłość Tomasza Grzelczaka (PESEL 62101406479), NIP 6221264203, zamieszkałego przy ul. Leonarda Wojciechowskiego 11, 63-421 Przygodzice, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Mirosławy Szóstak-Pestka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 316). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi na adres: Mirosława Szóstak-Pestka, syndyk masy upadłości Tomasza Grzelczaka w upadłości, ul. Wiejska 18, 63-400 Ostrów Wlkp., sygn. akt V GUp 70/20 „of”, w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, ul. Asnyka 56a, 62-800 Kalisz, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38238

Dodano: 2020-08-03 09:40:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Grzelczak Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38238. Grzelczak Tomasz. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 160/20 „of”, V GUp 70/20 „of”. [BMSiG-38434/2020] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 czerwca 2020 r., sygn. akt V GU 160/20 „of”, ogłosił upadłość Tomasza Grzelczaka (PESEL 62101406479), NIP 6221264203, zamieszkałego przy ul. Leonarda Wojciechowskiego 11, 63-421 Przygodzice, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Mirosławy Szóstak-Pestka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 316). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi na adres: Mirosława Szóstak-Pestka, syndyk masy upadłości Tomasza Grzelczaka w upadłości, ul. Wiejska 18, 63-400 Ostrów Wlkp., sygn. akt V GUp 70/20 „of”, w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, ul. Asnyka 56a, 62-800 Kalisz, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38238

Dodano: 2020-08-03 09:40:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Jasińska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2020-06-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38239. Jasińska Ewa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 906/19, XIX GUp 800/20. [BMSiG-38387/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 czerwca 2020 roku, sygn. akt XIX GU 906/19, ogłosił upadłość dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej Ewy Jasińskiej, zamieszkałej w Legionowie (05-120), przy ul. Cypriana Kamila Norwida 14/10, nr PESEL 50061707860. Sprawa została wpisana do repertorium „GUp” pod sygn. akt XIX GUp 800/20. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Małgorzaty Gołębiowskiej oraz syndyka w osobie Macieja Geromina. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38239

Dodano: 2020-08-03 09:41:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Jasińska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38239. Jasińska Ewa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 906/19, XIX GUp 800/20. [BMSiG-38387/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 czerwca 2020 roku, sygn. akt XIX GU 906/19, ogłosił upadłość dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej Ewy Jasińskiej, zamieszkałej w Legionowie (05-120), przy ul. Cypriana Kamila Norwida 14/10, nr PESEL 50061707860. Sprawa została wpisana do repertorium „GUp” pod sygn. akt XIX GUp 800/20. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Małgorzaty Gołębiowskiej oraz syndyka w osobie Macieja Geromina. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38239

Dodano: 2020-08-03 09:41:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Jurga Bożena w upadłości likwidacyjnej

2020-07-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38240. Jurga Bożena. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 138/20of. [BMSiG-38305/2020] Postanowieniem z dnia 23 lipca 2020 r. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku: Bożena Jurga o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Bożeny Jurgi, zamieszkałej w Helenowie 3, posługującej się numerem PESEL 72091201307, nr NIP 9482012436, będącą osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, II. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłej syndykowi na adres: Doradca Restrukturyzacyjny Aneta Szumowska, ul. Marywilska 4B, 26-600 Radom; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć na syndyka Anetę Szumowską, wpisaną na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 1329; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawo upadłościowe; VI. określić, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38240

Dodano: 2020-08-03 09:42:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Jurga Bożena w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38240. Jurga Bożena. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 138/20of. [BMSiG-38305/2020] Postanowieniem z dnia 23 lipca 2020 r. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku: Bożena Jurga o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Bożeny Jurgi, zamieszkałej w Helenowie 3, posługującej się numerem PESEL 72091201307, nr NIP 9482012436, będącą osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, II. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłej syndykowi na adres: Doradca Restrukturyzacyjny Aneta Szumowska, ul. Marywilska 4B, 26-600 Radom; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć na syndyka Anetę Szumowską, wpisaną na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 1329; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawo upadłościowe; VI. określić, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38240

Dodano: 2020-08-03 09:42:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Komorowski Adam w upadłości likwidacyjnej

2020-07-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38241. Komorowski Adam. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 446/19, XIV GUp 213/20. [BMSiG-38512/2020] Sygn. akt XIV GU 446/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 lipca 2020 roku, ogłosił upadłość Adama Komorowskiego, numer PESEL 79112712651, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Izabelę Ścieszko-Twardowską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Tadeusza Kamińskiego. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 213/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38241

Dodano: 2020-08-03 09:43:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Komorowski Adam w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38241. Komorowski Adam. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 446/19, XIV GUp 213/20. [BMSiG-38512/2020] Sygn. akt XIV GU 446/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 lipca 2020 roku, ogłosił upadłość Adama Komorowskiego, numer PESEL 79112712651, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Izabelę Ścieszko-Twardowską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Tadeusza Kamińskiego. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 213/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38241

Dodano: 2020-08-03 09:43:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Karandziej Cezary w upadłości likwidacyjnej

2020-07-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38242. Karandziej Cezary. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1139/19, XIX GUp 1039/20. [BMSiG-38493/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie o sygn. akt XIX GU 1139/19 ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Cezarego Karandzieja (PESEL 63122502630) zamieszkałego w Brwinowie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając sędziego komisarza w osobie ASR Małgorzaty Gołębiowskiej oraz syndyka w osobie Iwony Małgorzaty Trzeciak (nr licencji 90). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Zgłoszeń należy dokonywać w dwóch egzemplarzach, do sędziego komisarza, na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygn. akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości: XIX GUp 1039/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłaszania w terminie jednego miesiąca od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38242

Dodano: 2020-08-03 09:45:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Karandziej Cezary w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38242. Karandziej Cezary. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1139/19, XIX GUp 1039/20. [BMSiG-38493/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie o sygn. akt XIX GU 1139/19 ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Cezarego Karandzieja (PESEL 63122502630) zamieszkałego w Brwinowie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając sędziego komisarza w osobie ASR Małgorzaty Gołębiowskiej oraz syndyka w osobie Iwony Małgorzaty Trzeciak (nr licencji 90). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Zgłoszeń należy dokonywać w dwóch egzemplarzach, do sędziego komisarza, na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygn. akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości: XIX GUp 1039/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłaszania w terminie jednego miesiąca od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38242

Dodano: 2020-08-03 09:45:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kasperkiewicz Jacek w upadłości likwidacyjnej

2020-07-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38243. Kasperkiewicz Jacek. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 471/20, VIII GUp 482/20. [BMSiG-38357/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 27.07.2020 r., sygn. akt VIII GU 471/20, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Jacka Kasperkiewicza (PESEL 48042708377, NIP 6280013655), zamieszkałego: 32-540 Trzebinia, ul. Targowa 22, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wskazać, że funkcję sędziego komisarza oraz zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Radomira Szarańca - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 708; V. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: Biuro Syndyka Radomira Szarańca, ul. Bulwarowa 33a, 31-751 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; VI. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi na adres Sądu Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 482/20. Pouczenie co do pkt VII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 2(1) k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38243

Dodano: 2020-08-03 09:46:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kasperkiewicz Jacek w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38243. Kasperkiewicz Jacek. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 471/20, VIII GUp 482/20. [BMSiG-38357/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 27.07.2020 r., sygn. akt VIII GU 471/20, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Jacka Kasperkiewicza (PESEL 48042708377, NIP 6280013655), zamieszkałego: 32-540 Trzebinia, ul. Targowa 22, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wskazać, że funkcję sędziego komisarza oraz zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Radomira Szarańca - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 708; V. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: Biuro Syndyka Radomira Szarańca, ul. Bulwarowa 33a, 31-751 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; VI. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi na adres Sądu Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 482/20. Pouczenie co do pkt VII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 2(1) k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38243

Dodano: 2020-08-03 09:46:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kasperkiewicz Jacek w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38243. Kasperkiewicz Jacek. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 471/20, VIII GUp 482/20. [BMSiG-38357/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 27.07.2020 r., sygn. akt VIII GU 471/20, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Jacka Kasperkiewicza (PESEL 48042708377, NIP 6280013655), zamieszkałego: 32-540 Trzebinia, ul. Targowa 22, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wskazać, że funkcję sędziego komisarza oraz zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Radomira Szarańca - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 708; V. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: Biuro Syndyka Radomira Szarańca, ul. Bulwarowa 33a, 31-751 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; VI. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi na adres Sądu Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 482/20. Pouczenie co do pkt VII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 2(1) k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38243

Dodano: 2020-08-03 09:46:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Kucińska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2020-06-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38244. Kucińska Ewa. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 180/20 „of”. [BMSiG-38360/2020] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18.06.2020 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 180/20 „of” ogłosił upadłość dłużniczki Ewy Kucińskiej - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 71052403042). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: ul. M. Konopnickiej 2-4, 62-800 Kalisz, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi na adres: ul. M. Konopnickiej 2-4, 62-800 Kalisz, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka w osobie Michała Kurca (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 982). Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z ww. Rozporządzenia nr 2015/848. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38244

Dodano: 2020-08-03 09:46:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Kucińska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38244. Kucińska Ewa. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 180/20 „of”. [BMSiG-38360/2020] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18.06.2020 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 180/20 „of” ogłosił upadłość dłużniczki Ewy Kucińskiej - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 71052403042). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: ul. M. Konopnickiej 2-4, 62-800 Kalisz, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi na adres: ul. M. Konopnickiej 2-4, 62-800 Kalisz, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka w osobie Michała Kurca (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 982). Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z ww. Rozporządzenia nr 2015/848. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38244

Dodano: 2020-08-03 09:46:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Laskowski Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2020-07-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38245. Laskowski Krzysztof. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 724/20, XIX GUp 1007/20. [BMSiG-38513/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 724/20, postanowieniem z dnia 20 lipca 2020 r. ogłosił upadłość Krzysztofa Laskowskiego, posiadającego numer PESEL 59062803933, zamieszkałego w Warszawie. Sąd określił, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Marcina Krzemińskiego (numer licencji 146). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: Marcin Krzemiński, Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga Kancelaria prawnicza sp. j., Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa, podając sygn. akt XIX GUp 1007/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu wyznaczonemu w sprawie XIX GUp 1007/20 (na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa), w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich (art. 54a ust. p.u.). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38245

Dodano: 2020-08-03 09:47:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Laskowski Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38245. Laskowski Krzysztof. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 724/20, XIX GUp 1007/20. [BMSiG-38513/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 724/20, postanowieniem z dnia 20 lipca 2020 r. ogłosił upadłość Krzysztofa Laskowskiego, posiadającego numer PESEL 59062803933, zamieszkałego w Warszawie. Sąd określił, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Marcina Krzemińskiego (numer licencji 146). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: Marcin Krzemiński, Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga Kancelaria prawnicza sp. j., Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa, podając sygn. akt XIX GUp 1007/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu wyznaczonemu w sprawie XIX GUp 1007/20 (na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa), w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich (art. 54a ust. p.u.). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38245

Dodano: 2020-08-03 09:47:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Milewska Barbara w upadłości likwidacyjnej

2020-07-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38246. Milewska Barbara. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 102/20, XIV Gup 206/20. [BMSiG-38502/2020] XIV GU 102/20 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 14 lipca 2020 roku ogłosił upadłość dłużnika Barbary Milewskiej, numer PESEL 52120302168, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bogdana Woźniaka. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Małgorzatę Strzelecką, numer licencji 999. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Zgłoszenia należy przesłać do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Łódź, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV Gup 206/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38246

Dodano: 2020-08-03 09:48:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Milewska Barbara w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38246. Milewska Barbara. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 102/20, XIV Gup 206/20. [BMSiG-38502/2020] XIV GU 102/20 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 14 lipca 2020 roku ogłosił upadłość dłużnika Barbary Milewskiej, numer PESEL 52120302168, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bogdana Woźniaka. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Małgorzatę Strzelecką, numer licencji 999. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Zgłoszenia należy przesłać do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Łódź, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV Gup 206/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38246

Dodano: 2020-08-03 09:48:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Łaś Marta w upadłości likwidacyjnej

2020-07-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38247. Łaś Marta. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 160/20, VIII GUp 492/20. [BMSiG-38359/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 28.07.2020 r., sygn. akt VIII GU 160/20, postanawia: 1) ogłosić upadłość dłużnika Marty Łaś (PESEL 84082115827), zamieszkałej pod adresem: ul. Wspólna 2, 32-620 Brzeszcze, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2) wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3) wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4) wyznaczyć na Sędziego komisarza asesora sądowego Magdalenę Stawowy; 5) wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Doroty Saczyńskiej-Włodarczyk, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 222; 6) wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 492/20. Pouczenie co do pkt 6: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38247

Dodano: 2020-08-03 09:49:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Łaś Marta w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38247. Łaś Marta. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 160/20, VIII GUp 492/20. [BMSiG-38359/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 28.07.2020 r., sygn. akt VIII GU 160/20, postanawia: 1) ogłosić upadłość dłużnika Marty Łaś (PESEL 84082115827), zamieszkałej pod adresem: ul. Wspólna 2, 32-620 Brzeszcze, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2) wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3) wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4) wyznaczyć na Sędziego komisarza asesora sądowego Magdalenę Stawowy; 5) wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Doroty Saczyńskiej-Włodarczyk, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 222; 6) wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 492/20. Pouczenie co do pkt 6: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38247

Dodano: 2020-08-03 09:49:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Łojewski Rafał w upadłości likwidacyjnej

2020-07-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38248. Łojewski Rafał. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 164/20, V GUp „of” 102/20. [BMSiG-38523/2020] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 24 lipca 2020 r. (sygn. akt V GU „of” 164/20), postanawia: 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Rafała Łojewskiego, PESEL 80021612390, NIP 7393225856, zamieszkałego w Olsztynie przy ul. Mroza 16/12, 10-692 Olsztyn, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Dariusza Bzdyra, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 718; 3. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi na adres: ul. Mazurska 11/7-8, 10-519 Olsztyn, wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. określił, że postępowanie upadłościowa będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe; 6. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie, jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia. Postępowanie upadłościowe będzie toczyć się pod sygnaturą V GUp „of” 102/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38248

Dodano: 2020-08-03 09:50:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Łojewski Rafał w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38248. Łojewski Rafał. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 164/20, V GUp „of” 102/20. [BMSiG-38523/2020] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 24 lipca 2020 r. (sygn. akt V GU „of” 164/20), postanawia: 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Rafała Łojewskiego, PESEL 80021612390, NIP 7393225856, zamieszkałego w Olsztynie przy ul. Mroza 16/12, 10-692 Olsztyn, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Dariusza Bzdyra, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 718; 3. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi na adres: ul. Mazurska 11/7-8, 10-519 Olsztyn, wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. określił, że postępowanie upadłościowa będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe; 6. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie, jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia. Postępowanie upadłościowe będzie toczyć się pod sygnaturą V GUp „of” 102/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38248

Dodano: 2020-08-03 09:50:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Lesiak Paweł w upadłości likwidacyjnej

2020-07-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38249. Lesiak Paweł. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 22/20, V GUp 330/20. [BMSiG-38280/2020] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 10 lipca 2020 r., sygn. akt V GU 22/20, ogłosił upadłość w stosunku do dłużnika Pawła Lesiak, zam.: Mielec, numer PESEL 79032801059, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie Sędziego Jerzego Młynarskiego, oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Olgierda Ortyl, nr lic. 523. Wzywa się Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste, ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. EU L 141/19 z 5.06.2015 z późn. zm.; dalej jako: rozporządzenie nr 2015/848), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia nr 2015/848. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 330/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38249

Dodano: 2020-08-03 09:51:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Lesiak Paweł w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38249. Lesiak Paweł. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 22/20, V GUp 330/20. [BMSiG-38280/2020] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 10 lipca 2020 r., sygn. akt V GU 22/20, ogłosił upadłość w stosunku do dłużnika Pawła Lesiak, zam.: Mielec, numer PESEL 79032801059, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie Sędziego Jerzego Młynarskiego, oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Olgierda Ortyl, nr lic. 523. Wzywa się Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste, ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. EU L 141/19 z 5.06.2015 z późn. zm.; dalej jako: rozporządzenie nr 2015/848), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia nr 2015/848. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 330/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38249

Dodano: 2020-08-03 09:51:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Pawlak Ewelina w upadłości likwidacyjnej

2020-07-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38250. Pawlak Ewelina. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 75/20, XIV GUp 205/20. [BMSiG-38506/2020] XIV GU 75/20 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 14 lipca 2020 roku, ogłosił upadłość dłużnika Eweliny Pawlak, numer PESEL 90030215228, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bogdana Woźniaka. Na Syndyka masy upadłości wyznaczono Małgorzatę Strzelecką, numer licencji 999. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi. Zgłoszenia należy przesłać do Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Łódź, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 205/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38250

Dodano: 2020-08-03 09:52:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Pawlak Ewelina w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38250. Pawlak Ewelina. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 75/20, XIV GUp 205/20. [BMSiG-38506/2020] XIV GU 75/20 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 14 lipca 2020 roku, ogłosił upadłość dłużnika Eweliny Pawlak, numer PESEL 90030215228, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bogdana Woźniaka. Na Syndyka masy upadłości wyznaczono Małgorzatę Strzelecką, numer licencji 999. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi. Zgłoszenia należy przesłać do Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Łódź, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 205/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38250

Dodano: 2020-08-03 09:52:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Pawełek Kazimiera w upadłości likwidacyjnej

2020-06-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38252. Pawełek Kazimiera. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 137/20 „of”, V GUp 60/20 „of”. [BMSiG-38420/2020] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 czerwca 2020 r., sygn. akt V GU 137/20 „of”, ogłosił upadłość Kazimiery Pawełek (PESEL 57030418860), zamieszkałej przy ul. Czermin 23, 63-640 Bralin, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Mirosławy Szóstak-Pestka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 316). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi na adres: Mirosława Szóstak-Pestka, syndyk masy upadłości Kazimiery Pawełek w upadłości, ul. Wiejska 18, 63-400 Ostrów Wlkp., sygn. akt V GUp 60/20 „of”, w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, ul. Asnyka 56a, 62-800 Kalisz, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38252

Dodano: 2020-08-03 09:52:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Pawełek Kazimiera w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38252. Pawełek Kazimiera. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 137/20 „of”, V GUp 60/20 „of”. [BMSiG-38420/2020] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 czerwca 2020 r., sygn. akt V GU 137/20 „of”, ogłosił upadłość Kazimiery Pawełek (PESEL 57030418860), zamieszkałej przy ul. Czermin 23, 63-640 Bralin, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Mirosławy Szóstak-Pestka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 316). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi na adres: Mirosława Szóstak-Pestka, syndyk masy upadłości Kazimiery Pawełek w upadłości, ul. Wiejska 18, 63-400 Ostrów Wlkp., sygn. akt V GUp 60/20 „of”, w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, ul. Asnyka 56a, 62-800 Kalisz, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38252

Dodano: 2020-08-03 09:52:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Plewka Przemysław w upadłości likwidacyjnej

2020-07-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38253. Plewka Przemysław. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 99/20 „of”. [BMSiG-38505/2020] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie o sygn. akt V GU 99/20 „of” ogłosił upadłość Przemysława Plewka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 80092415234, zamieszkałego w miejscowości (56-210) Wąsosz, Dochowa 14. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Adama Bernackiego, nr licencji 19. Wzywa się wierzycieli upadłego, w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi w trybie art. 239, 240 ustawy Prawo upadłościowe na adres do doręczeń: ul. Boh. Westerplatte 9/203, 65-034 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni, licząc od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 (tryb uproszczony) ustawy Prawo upadłościowe. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38253

Dodano: 2020-08-03 09:53:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Plewka Przemysław w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38253. Plewka Przemysław. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 99/20 „of”. [BMSiG-38505/2020] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie o sygn. akt V GU 99/20 „of” ogłosił upadłość Przemysława Plewka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 80092415234, zamieszkałego w miejscowości (56-210) Wąsosz, Dochowa 14. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Adama Bernackiego, nr licencji 19. Wzywa się wierzycieli upadłego, w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi w trybie art. 239, 240 ustawy Prawo upadłościowe na adres do doręczeń: ul. Boh. Westerplatte 9/203, 65-034 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni, licząc od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 (tryb uproszczony) ustawy Prawo upadłościowe. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38253

Dodano: 2020-08-03 09:53:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Plewka Przemysław w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38253. Plewka Przemysław. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 99/20 „of”. [BMSiG-38505/2020] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie o sygn. akt V GU 99/20 „of” ogłosił upadłość Przemysława Plewka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 80092415234, zamieszkałego w miejscowości (56-210) Wąsosz, Dochowa 14. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Adama Bernackiego, nr licencji 19. Wzywa się wierzycieli upadłego, w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi w trybie art. 239, 240 ustawy Prawo upadłościowe na adres do doręczeń: ul. Boh. Westerplatte 9/203, 65-034 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni, licząc od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 (tryb uproszczony) ustawy Prawo upadłościowe. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38253

Dodano: 2020-08-03 09:53:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Rakowski Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2020-07-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38254. Rakowski Mariusz. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 119/20 „of”. [BMSiG-38283/2020] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 23 lipca 2020 r.: 1. oddalił wniosek dłużnika Mariusza Rakowskiego z dnia 7 stycznia 2020 r. o ogłoszenie upadłości, 2. uwzględnił wniosek wierzyciela Damiana Szulca z dnia 10 lutego 2020 r. i ogłosił upadłość Mariusza Rakowskiego, zamieszkałego przy ul. Bukowej 53, 78-400 Szczecinek, numer PESEL 78122509716, 3. określił, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, 4. wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 5. wzywa osoby, którym przysługują prawa rzeczowe oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji obwieszczenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 6. wyznaczył sędziego Katarzynę Pietrulewicz na sędziego komisarza, 7. wyznaczył Bogumiła Gołąbka, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 738, na syndyka, 8. wskazał, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny, 9. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt VII GUp 119/20 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze - przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38254

Dodano: 2020-08-03 09:54:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Rakowski Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38254. Rakowski Mariusz. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 119/20 „of”. [BMSiG-38283/2020] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 23 lipca 2020 r.: 1. oddalił wniosek dłużnika Mariusza Rakowskiego z dnia 7 stycznia 2020 r. o ogłoszenie upadłości, 2. uwzględnił wniosek wierzyciela Damiana Szulca z dnia 10 lutego 2020 r. i ogłosił upadłość Mariusza Rakowskiego, zamieszkałego przy ul. Bukowej 53, 78-400 Szczecinek, numer PESEL 78122509716, 3. określił, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, 4. wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 5. wzywa osoby, którym przysługują prawa rzeczowe oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji obwieszczenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 6. wyznaczył sędziego Katarzynę Pietrulewicz na sędziego komisarza, 7. wyznaczył Bogumiła Gołąbka, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 738, na syndyka, 8. wskazał, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny, 9. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt VII GUp 119/20 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze - przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38254

Dodano: 2020-08-03 09:54:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Łomży

Sikora Dagmara w upadłości likwidacyjnej

2020-07-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38255. Sikora Dagmara. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 59/20, XIV Gup 204/20. [BMSiG-38498/2020] XIV GU 59/20 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 14 lipca 2020 roku ogłosił upadłość dłużnika Dagmary Sikory, numer PESEL 64070804160, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bogdana Woźniaka. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Małgorzatę Strzelecką, numer licencji 999. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Zgłoszenia należy przesłać do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Łódź, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV Gup 204/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38255

Dodano: 2020-08-03 09:55:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Łomży

Sikora Dagmara w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38255. Sikora Dagmara. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 59/20, XIV Gup 204/20. [BMSiG-38498/2020] XIV GU 59/20 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 14 lipca 2020 roku ogłosił upadłość dłużnika Dagmary Sikory, numer PESEL 64070804160, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bogdana Woźniaka. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Małgorzatę Strzelecką, numer licencji 999. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Zgłoszenia należy przesłać do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Łódź, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV Gup 204/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38255

Dodano: 2020-08-03 09:55:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rokicka Izabela w upadłości likwidacyjnej

2020-07-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38256. Rokicka Izabela. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 454/20, XIX GUp 997/20. [BMSiG-38539/2020] Sygn. akt XIX GUp 997/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 lipca 2020 roku, sygnatura akt XVIII GU 454/20, ogłosił upadłość Izabeli Rokickiej (PESEL: 78120913943), zamieszkałej przy ul. Zawiszy 25, 05-420 Józefów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Walenciak oraz syndyka, którym jest Marek Malecha. Sąd wzywa wierzycieli Upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podając sygn. akt XIX GUp 997/20. Informuje się, że Sąd określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Syndyk Marek Malecha MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38256

Dodano: 2020-08-03 09:56:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rokicka Izabela w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38256. Rokicka Izabela. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 454/20, XIX GUp 997/20. [BMSiG-38539/2020] Sygn. akt XIX GUp 997/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 lipca 2020 roku, sygnatura akt XVIII GU 454/20, ogłosił upadłość Izabeli Rokickiej (PESEL: 78120913943), zamieszkałej przy ul. Zawiszy 25, 05-420 Józefów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Walenciak oraz syndyka, którym jest Marek Malecha. Sąd wzywa wierzycieli Upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podając sygn. akt XIX GUp 997/20. Informuje się, że Sąd określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Syndyk Marek Malecha MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38256

Dodano: 2020-08-03 09:56:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Stelmach Renata w upadłości likwidacyjnej

2020-07-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38257. Stelmach Renata. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 130/20 „of”, V GUp 136/20 „of”. [BMSiG-38368/2020] SĄD REJONOWY W LEGNICY, WYDZIAŁ V GOSPODARCZY, sygnatura akt V GU 130/20 „of”, V GUp 136/20 „of”. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, z dnia 16 lipca 2020 r., sygn. akt V GU 130/20 „of”: - ogłoszono upadłość Renaty Stelmach, zamieszkałej w: 56-200 Góra, ul. Żeromskiego 20/5, nr PESEL 65051801567, obejmującą likwidację jej majątku; - określono, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; - wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Ewy Poźniak nr licencji 725, adres do doręczeń: ul. Parafialna 5a/1, 67-200 Głogów; - określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 (tryb uproszczony) ustawy Prawo upadłościowe; - stwierdzono, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na wskazany adres do doręczeń, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni licząc od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w MSiG, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38257

Dodano: 2020-08-03 09:57:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Stelmach Renata w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38257. Stelmach Renata. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 130/20 „of”, V GUp 136/20 „of”. [BMSiG-38368/2020] SĄD REJONOWY W LEGNICY, WYDZIAŁ V GOSPODARCZY, sygnatura akt V GU 130/20 „of”, V GUp 136/20 „of”. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, z dnia 16 lipca 2020 r., sygn. akt V GU 130/20 „of”: - ogłoszono upadłość Renaty Stelmach, zamieszkałej w: 56-200 Góra, ul. Żeromskiego 20/5, nr PESEL 65051801567, obejmującą likwidację jej majątku; - określono, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; - wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Ewy Poźniak nr licencji 725, adres do doręczeń: ul. Parafialna 5a/1, 67-200 Głogów; - określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 (tryb uproszczony) ustawy Prawo upadłościowe; - stwierdzono, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na wskazany adres do doręczeń, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni licząc od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w MSiG, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38257

Dodano: 2020-08-03 09:57:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Stenopiedis Kinga w upadłości likwidacyjnej

2020-07-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38258. Stenopiedis Kinga. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 96/20, XII GUp 83/20. [BMSiG-38382/2020] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 28 lipca 2020 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności Kingi Stenopiedis, zamieszkałej: ul. Miernicza 6/9, 70-803 Szczecin, PESEL 76120901660, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 83/20. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Elżbiety Piotrowskiej oraz syndyka w osobie Jana Kipera, nr licencji 255. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wskazuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38258

Dodano: 2020-08-03 09:58:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Stenopiedis Kinga w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38258. Stenopiedis Kinga. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 96/20, XII GUp 83/20. [BMSiG-38382/2020] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 28 lipca 2020 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności Kingi Stenopiedis, zamieszkałej: ul. Miernicza 6/9, 70-803 Szczecin, PESEL 76120901660, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 83/20. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Elżbiety Piotrowskiej oraz syndyka w osobie Jana Kipera, nr licencji 255. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wskazuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38258

Dodano: 2020-08-03 09:58:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szarzyńska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2020-07-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38259. Szarzyńska Małgorzata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 847/20, XIX GUp 1015/20. [BMSiG-38485/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 847/20, postanowieniem z dnia 21 lipca 2020 roku ogłosił upadłość Małgorzaty Szarzyńskiej, zamieszkałej w Pomiechówku, Stare Orzechowo 45/2, PESEL 63103004665. Sąd określił, że upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Danuty Błachnio (numer licencji 693). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: Danuta Błachnio Biuro Syndyka, ul. Myśliborska 53 lok. 4, 03-128 Warszawa, podając sygn. akt XIX GUp 1015/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu wyznaczonemu w sprawie XIX GU 847/20 (na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa), w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich (art. 54a ust. p.u.). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38259

Dodano: 2020-08-03 09:58:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szarzyńska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38259. Szarzyńska Małgorzata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 847/20, XIX GUp 1015/20. [BMSiG-38485/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 847/20, postanowieniem z dnia 21 lipca 2020 roku ogłosił upadłość Małgorzaty Szarzyńskiej, zamieszkałej w Pomiechówku, Stare Orzechowo 45/2, PESEL 63103004665. Sąd określił, że upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Danuty Błachnio (numer licencji 693). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: Danuta Błachnio Biuro Syndyka, ul. Myśliborska 53 lok. 4, 03-128 Warszawa, podając sygn. akt XIX GUp 1015/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu wyznaczonemu w sprawie XIX GU 847/20 (na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa), w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich (art. 54a ust. p.u.). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38259

Dodano: 2020-08-03 09:59:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Tańska Karolina w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38260. Tańska Karolina. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 411/20, XV GUp 270/20. [BMSiG-38367/2020] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 6.07.2020 r. w sprawie sygn. akt XV GU 411/20 ogłosił upadłość dłużnika Karoliny Tańskiej (numer PESEL 80061905685), nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Marka Hopcia (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnej 143), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres PBU Budopol S.A., ul. Fordońska 199, 85-739 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do sądu okręgowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38260

Dodano: 2020-08-03 09:59:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Tańska Karolina w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38260. Tańska Karolina. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 411/20, XV GUp 270/20. [BMSiG-38367/2020] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 6.07.2020 r. w sprawie sygn. akt XV GU 411/20 ogłosił upadłość dłużnika Karoliny Tańskiej (numer PESEL 80061905685), nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Marka Hopcia (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnej 143), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres PBU Budopol S.A., ul. Fordońska 199, 85-739 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do sądu okręgowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38260

Dodano: 2020-08-03 09:59:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Tokarczyk Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2020-07-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38261. Tokarczyk Jerzy. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 81/20. [BMSiG-38467/2020] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 lipca 2020 r. ogłosił upadłość Jerzego Tokarczyka, zamieszkałego w Lublinie ul. Hetmańska 12 m. 4, 20-553 Lublin, PESEL 50061207230, NIP 7120318398, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Macieja Wieniakowskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1037. Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Tymienieckiego 58 m. 39, 90-337 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd określił, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd na podstawie art. 4917 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe przyznał syndykowi masy upadłości Jerzego Tokarczyka jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Maciejowi Wieniakowskiemu kwotę 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych tytułem zaliczki na pokrycie kosztów postępowania, którą nakazał wypłacić tymczasowo ze środków Skarbu Państwa (Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku), zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania. Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Jerzego Tokarczyka jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznać postępowanie upadłościowe Jerzego Tokarczyka jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej za główne postępowanie upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą IX GUp 81/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38261

Dodano: 2020-08-03 10:00:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Tokarczyk Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38261. Tokarczyk Jerzy. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 81/20. [BMSiG-38467/2020] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 lipca 2020 r. ogłosił upadłość Jerzego Tokarczyka, zamieszkałego w Lublinie ul. Hetmańska 12 m. 4, 20-553 Lublin, PESEL 50061207230, NIP 7120318398, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Macieja Wieniakowskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1037. Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Tymienieckiego 58 m. 39, 90-337 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd określił, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd na podstawie art. 4917 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe przyznał syndykowi masy upadłości Jerzego Tokarczyka jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Maciejowi Wieniakowskiemu kwotę 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych tytułem zaliczki na pokrycie kosztów postępowania, którą nakazał wypłacić tymczasowo ze środków Skarbu Państwa (Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku), zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania. Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Jerzego Tokarczyka jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznać postępowanie upadłościowe Jerzego Tokarczyka jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej za główne postępowanie upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą IX GUp 81/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38261

Dodano: 2020-08-03 10:00:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Tur Maja w upadłości likwidacyjnej

2020-07-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38262. Tur Maja. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 87/20, XIX GUp 1009/20. [BMSiG-38322/2020] Postanowieniem z dnia 21 lipca 2020 r., wydanym w postępowaniu o sygnaturze akt XIX GU 87/20, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Mai Tur, PESEL 79110704508, zamieszkałej przy ul. Powstańców Warszawy 20 m. 20, 05-300 Piaseczno, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd uznał postępowanie upadłościowe za główne postępowanie w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASR Małgorzaty Jaskulskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Mikołaja Lenarta (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1043). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygnatura akt XIX GUp 1009/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38262

Dodano: 2020-08-03 10:01:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Tur Maja w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38262. Tur Maja. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 87/20, XIX GUp 1009/20. [BMSiG-38322/2020] Postanowieniem z dnia 21 lipca 2020 r., wydanym w postępowaniu o sygnaturze akt XIX GU 87/20, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Mai Tur, PESEL 79110704508, zamieszkałej przy ul. Powstańców Warszawy 20 m. 20, 05-300 Piaseczno, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd uznał postępowanie upadłościowe za główne postępowanie w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASR Małgorzaty Jaskulskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Mikołaja Lenarta (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1043). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygnatura akt XIX GUp 1009/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38262

Dodano: 2020-08-03 10:01:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Tusiński Michał w upadłości likwidacyjnej

2020-07-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38263. Tusiński Michał. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 311/20, V GUp 226/20. [BMSiG-38540/2020] Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem wydanym w dniu 20 lipca 2020 roku, w sprawie oznaczonej sygn. akt V GU 311/20, ogłosił upadłość dłużnika Michała Tusińskiego, nr PESEL 70032102195, zamieszkałego w miejscowości Jakubowice 52, kod pocztowy 28-440 Działoszyce; określił, że upadły Michał Tusiński jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Arkadiusza Sędka, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Marcina Gonigroszka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 968; wezwał wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 roku nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygnaturą V GUp 226/20. Na postanowienie Sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia nin. postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38263

Dodano: 2020-08-03 10:02:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Tusiński Michał w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38263. Tusiński Michał. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 311/20, V GUp 226/20. [BMSiG-38540/2020] Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem wydanym w dniu 20 lipca 2020 roku, w sprawie oznaczonej sygn. akt V GU 311/20, ogłosił upadłość dłużnika Michała Tusińskiego, nr PESEL 70032102195, zamieszkałego w miejscowości Jakubowice 52, kod pocztowy 28-440 Działoszyce; określił, że upadły Michał Tusiński jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Arkadiusza Sędka, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Marcina Gonigroszka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 968; wezwał wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 roku nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygnaturą V GUp 226/20. Na postanowienie Sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia nin. postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38263

Dodano: 2020-08-03 10:02:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Urban Zdzisława i Urban Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2020-07-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38264. Urban Zdzisława i Urban Krzysztof. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadlościowych, sygn. akt V GU 38/20, GUp 328/20. [BMSiG-38516/2020] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie sygn. akt V GU 38/20: I. ogłosił upadłość Zdzisławy Urban, zam. Mielec, numer PESEL 66040602868, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, II. ogłosił upadłość Krzysztofa Urban, zam. Mielec, numer PESEL 62021300192 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, III. wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie Sędziego Lesława Zawady, IV. wyznaczył Syndyka Masy Upadłości Restrukturyzacja i Upadłość Szarek Wydro Sp. z o.o. w Mielcu, nr KRS 0000669288, V. wezwał Wierzycieli Upadłych do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, VI. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, VII. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19 z 5.06.2015 r. z późn. zm.: dalej jako: Rozporządzenie Nr 2015/848), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia nr 2015/848. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować pod adres: Sędzia Komisarz SSR Lesław Zawada, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-959 Rzeszów, wskazując sygnaturę akt. V GUp 328/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38264

Dodano: 2020-08-03 10:03:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Urban Zdzisława i Urban Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38264. Urban Zdzisława i Urban Krzysztof. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadlościowych, sygn. akt V GU 38/20, GUp 328/20. [BMSiG-38516/2020] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie sygn. akt V GU 38/20: I. ogłosił upadłość Zdzisławy Urban, zam. Mielec, numer PESEL 66040602868, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, II. ogłosił upadłość Krzysztofa Urban, zam. Mielec, numer PESEL 62021300192 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, III. wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie Sędziego Lesława Zawady, IV. wyznaczył Syndyka Masy Upadłości Restrukturyzacja i Upadłość Szarek Wydro Sp. z o.o. w Mielcu, nr KRS 0000669288, V. wezwał Wierzycieli Upadłych do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, VI. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, VII. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19 z 5.06.2015 r. z późn. zm.: dalej jako: Rozporządzenie Nr 2015/848), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia nr 2015/848. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować pod adres: Sędzia Komisarz SSR Lesław Zawada, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-959 Rzeszów, wskazując sygnaturę akt. V GUp 328/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38264

Dodano: 2020-08-03 10:03:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Wojtusik Aneta w upadłości likwidacyjnej

2020-07-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38265. Wojtusik Aneta. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 152/20, VIII GUp 489/20. [BMSiG-38345/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 28.07.2020 r., sygn. akt VIII GU 152/20, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość Anety Wojtusik (PESEL 88070604766), zamieszkałej w Krakowie (30-389) przy ulicy prof. Wojciecha Marii Bartla 22/9, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Katarzynę Nowakowską-Miśtę; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Zbigniewa Typrowicza - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 480; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać od Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie na rzecz pełnomocnika z urzędu - kwotę 2.214,00 zł (dwa tysiące dwieście czternaście złotych) brutto (w tym podatek VAT w stawce 23%) tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 489/20. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38265

Dodano: 2020-08-03 10:04:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Wojtusik Aneta w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38265. Wojtusik Aneta. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 152/20, VIII GUp 489/20. [BMSiG-38345/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 28.07.2020 r., sygn. akt VIII GU 152/20, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość Anety Wojtusik (PESEL 88070604766), zamieszkałej w Krakowie (30-389) przy ulicy prof. Wojciecha Marii Bartla 22/9, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Katarzynę Nowakowską-Miśtę; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Zbigniewa Typrowicza - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 480; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać od Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie na rzecz pełnomocnika z urzędu - kwotę 2.214,00 zł (dwa tysiące dwieście czternaście złotych) brutto (w tym podatek VAT w stawce 23%) tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 489/20. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38265

Dodano: 2020-08-03 10:04:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Wawrzyńczak Marcin w upadłości likwidacyjnej

2020-07-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38266. Wawrzyńczak Marcin. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 48/20 „of”, V GUp 120/20 „of”. [BMSiG-38451/2020] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 lipca 2020 r., sygn. akt V GU 48/20 „of”, ogłosił upadłość Marcina Wawrzyńczaka (PESEL 89010610711), zamieszkałego przy ul. Prokopowska 1/1, 63- 300 Pleszew, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Mirosławy Szóstak-Pestka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 316). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi na adres: Mirosława Szóstak- -Pestka, syndyk masy upadłości Marcina Wawrzyńczaka w upadłości, ul. Wiejska 18, 63-400 Ostrów Wlkp., sygn. akt V GUp 120/20 „of”, w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, ul. Asnyka 56a, 62-800 Kalisz, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38266

Dodano: 2020-08-03 10:05:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Wawrzyńczak Marcin w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38266. Wawrzyńczak Marcin. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 48/20 „of”, V GUp 120/20 „of”. [BMSiG-38451/2020] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 lipca 2020 r., sygn. akt V GU 48/20 „of”, ogłosił upadłość Marcina Wawrzyńczaka (PESEL 89010610711), zamieszkałego przy ul. Prokopowska 1/1, 63- 300 Pleszew, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Mirosławy Szóstak-Pestka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 316). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi na adres: Mirosława Szóstak- -Pestka, syndyk masy upadłości Marcina Wawrzyńczaka w upadłości, ul. Wiejska 18, 63-400 Ostrów Wlkp., sygn. akt V GUp 120/20 „of”, w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, ul. Asnyka 56a, 62-800 Kalisz, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38266

Dodano: 2020-08-03 10:05:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Wilk Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2020-06-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38267. Wilk Jadwiga. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 208/20. [BMSiG-38469/2020] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 30 czerwca 2020 r. ogłosił upadłość dłużniczki Jadwigi Wilk, nr PESEL 58031714764, zamieszkałej w miejscowości Łosienek nr 61, 26-065 Piekoszów, określił, że upadła Jadwiga Wilk jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; określił że postępowanie upadłościowe upadłej Jadwigi Wilk będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 498) ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 30.08.2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1802), która weszła w życie 24.03.2020 r.; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Anny Garbacz posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 784; wezwał wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności syndykowi, na adres wskazany przez syndyka w ogłoszeniu o wydaniu niniejszego postanowienia, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu Rozporządzenia Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz. Urz. UE L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Na postanowienie sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłej przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie; w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia nin. postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 208/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38267

Dodano: 2020-08-03 10:06:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Wilk Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38267. Wilk Jadwiga. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 208/20. [BMSiG-38469/2020] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 30 czerwca 2020 r. ogłosił upadłość dłużniczki Jadwigi Wilk, nr PESEL 58031714764, zamieszkałej w miejscowości Łosienek nr 61, 26-065 Piekoszów, określił, że upadła Jadwiga Wilk jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; określił że postępowanie upadłościowe upadłej Jadwigi Wilk będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 498) ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 30.08.2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1802), która weszła w życie 24.03.2020 r.; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Anny Garbacz posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 784; wezwał wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności syndykowi, na adres wskazany przez syndyka w ogłoszeniu o wydaniu niniejszego postanowienia, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu Rozporządzenia Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz. Urz. UE L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Na postanowienie sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłej przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie; w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia nin. postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 208/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38267

Dodano: 2020-08-03 10:06:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Zamroczyńska Monika w upadłości likwidacyjnej

2020-06-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38268. Zamroczyńska Monika. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 103/20, V GU 192/20. [BMSiG-38370/2020] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 czerwca 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 192/20, ogłosił upadłość Moniki Zamroczyńskiej, PESEL 67020302541, NIP 6171307889, zam. w Jarocinie 63-200, ul. Stanisława Moniuszki 8/2, będącą osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą V GUp 103/20. Wzywa się wierzycieli upadłej Moniki Zamroczyńskiej do zgłaszania wierzytelności syndykowi, na jego adres, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Moniki Zamroczyńskiej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka Violettę Wilczyńską, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 803, Kancelaria Syndyka Violetta Wilczyńska, ul. Kempingowa 12, 62-023 Borowiec. Określa się, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE L 141/19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z ww. Rozporządzenia Nr 2015/848. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38268

Dodano: 2020-08-03 10:07:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Zamroczyńska Monika w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38268. Zamroczyńska Monika. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 103/20, V GU 192/20. [BMSiG-38370/2020] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 czerwca 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 192/20, ogłosił upadłość Moniki Zamroczyńskiej, PESEL 67020302541, NIP 6171307889, zam. w Jarocinie 63-200, ul. Stanisława Moniuszki 8/2, będącą osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą V GUp 103/20. Wzywa się wierzycieli upadłej Moniki Zamroczyńskiej do zgłaszania wierzytelności syndykowi, na jego adres, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Moniki Zamroczyńskiej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka Violettę Wilczyńską, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 803, Kancelaria Syndyka Violetta Wilczyńska, ul. Kempingowa 12, 62-023 Borowiec. Określa się, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE L 141/19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z ww. Rozporządzenia Nr 2015/848. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38268

Dodano: 2020-08-03 10:07:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Żak Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2020-07-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38269. Żak Stanisław. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 20/20, VIII GUp 99/20. [BMSiG-38348/2020] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 23 lipca 2020 roku, sygn. akt VIII GU 20/20, ogłosił upadłość Stanisława Żaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 49092518118, zamieszkałego: ul. Cicha 1, 42-360 Poraj. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Olgi Piskorskiej- -Zybury oraz syndyka Ninę Pełkę, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego numer 1427. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 99/20. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38269

Dodano: 2020-08-03 10:08:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Żak Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38269. Żak Stanisław. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 20/20, VIII GUp 99/20. [BMSiG-38348/2020] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 23 lipca 2020 roku, sygn. akt VIII GU 20/20, ogłosił upadłość Stanisława Żaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 49092518118, zamieszkałego: ul. Cicha 1, 42-360 Poraj. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Olgi Piskorskiej- -Zybury oraz syndyka Ninę Pełkę, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego numer 1427. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 99/20. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38269

Dodano: 2020-08-03 10:08:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Antoszczyk Stanisława w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38270. Antoszczyk Stanisława. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 126/19 „of”. [BMSiG-38460/2020] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Stanisławy Antoszczyk, PESEL 49042300187, nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 126/19 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 20 lipca 2020 roku uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 2, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38270

Dodano: 2020-08-03 10:14:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Baranowski Przemysław w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38271. Baranowski Przemysław. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 287/19. [BMSiG-38520/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla Przemysława Baranowskiego, zamieszkałego w Poznaniu, sygnatura akt XI GUp 287/19, zawiadamia że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności (z dnia 20 marca 2020 r.), którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter), przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38271

Dodano: 2020-08-03 10:14:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Barnat Beata w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38272. Barnat Beata. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 549/19. [BMSiG-38510/2020] Zawiadamia się, że Syndyk Masy Upadłości Beaty Barnat, zam. w Mielcu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 549/19), przekazał Sędziemu Komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter) każdy zainteresowany, natomiast Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p.u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38272

Dodano: 2020-08-03 10:14:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Bartkowiak Dorota w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38273. Bartkowiak Dorota. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 321/19. [BMSiG-38503/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Doroty Bartkowiak, zamieszkałej w Poznaniu, nr PESEL 65022700923, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 321/19, zawiadamia, że w dniu 10 czerwca 2020 roku syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter), przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38273

Dodano: 2020-08-03 10:14:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Bednarczuk Jan w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38274. Bednarczuk Jan. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 60/18. [BMSiG-38390/2020] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w postępowaniu upadłościowym Renaty Bednarczuk i Jana Bednarczuk, sygn. akt VI GUp 60/18, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu przez syndyka pismem z dnia 8.07.2020 r. II uzupełnienia listy wierzytelności Jana Bednarczuka. Osoby zainteresowane mogą przeglądać uzupełnienie listy wierzytelności w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 18, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38274

Dodano: 2020-08-03 10:15:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Białaszyk Dawid w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38275. Białaszyk Dawid. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 16/19. [BMSiG-38522/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla Dawida Białaszyka, zamieszkałego w Poznaniu, sygnatura akt XI GUp 16/19, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności (z dnia 20.04 2019 r.), którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38275

Dodano: 2020-08-03 10:15:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bielecki Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38276. Bielecki Krzysztof. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1054/19. [BMSiG-38526/2020] Sygn. akt XVIII GUp 1054/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Krzysztofa Bieleckiego (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), sygn. akt XVIII GUp 1054/19, ogłasza, że w dniu 3 czerwca 2020 r. syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o dacie złożenia listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38276

Dodano: 2020-08-03 10:15:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Borowiak Janusz w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38277. Borowiak Janusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1085/19. [BMSiG-38482/2020] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Janusza Borowiaka, PESEL 56021204297, sygn. akt XIX GUp 1085/19, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził oraz przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 2 lipca 2020 r. pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać wyżej wymienioną listę w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadły, jeżeli projekt wyżej wymienionej listy wierzytelności nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38277

Dodano: 2020-08-03 10:15:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Bracka Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38278. Bracka Tomasz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 14/20. [BMSiG-38527/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Tomasza Bracki, nieprowadzącego działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie XV GUp 14/20, sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 6 lipca 2020 r. Sędziemu komisarzowi uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w czytelni akt sądowych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Toruńska 64A, po uprzednim zamówieniu i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38278

Dodano: 2020-08-03 10:15:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Budkowska Maria w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38279. Budkowska Maria. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 53/18 „of”. [BMSiG-38455/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania Marii Budkowskiej (sygn. akt IX GUp 53/18 „of”), została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi przez syndyka w dniu 3 kwietnika 2020 r. lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia - wnieść przeciwko niej sprzeciw - przez wierzyciela co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, upadła, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38279

Dodano: 2020-08-03 10:16:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Byssenger Aldona w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38280. Byssenger Aldona. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 231/19. [BMSiG-38515/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla dłużnika Aldony Byssenger (PESEL 76081313702), zamieszkałej w Poznaniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 231/19, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności (z dnia 15.05.2020 roku), którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38280

Dodano: 2020-08-03 10:16:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Czapla Zofia w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38281. Czapla Zofia. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 63/20 „of”. [BMSiG-38297/2020] Syndyk postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Zofii Czapli (nr PESEL 60051408066), w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt VI GUp 63/20 „of”, zawiadamia, iż w dniu 28.07.2020 r. przedłożył pierwszą listę wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Bielsku- -Białej, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38281

Dodano: 2020-08-03 10:16:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Czupajło Józef w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38282. Czupajło Józef. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 187/19”of”. [BMSiG-38496/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Józefa Czupajło, sygn. akt VII GUp 187/19 „of”, ogłasza, że syndyk sporządził pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego, przy ul. Andersa 34 w Koszalinie. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38282

Dodano: 2020-08-03 10:16:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Ćwiek Bogdan w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38283. Ćwiek Bogdan. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 692/19. [BMSiG-38476/2020] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Bogdana Ćwieka, PESEL 64070810312, sygn. akt XVIII GUp 692/19 (poprz. sygn. akt X GUp 1182/18), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził oraz przekazał sędziemu komisarzowi w dniu 19 lutego 2020 r. drugą uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać ww. listy wierzytelności w Czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadły, jeżeli projekt ww. listy wierzytelności nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38283

Dodano: 2020-08-03 10:17:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Deleżyńska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38284. Deleżyńska Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 47/20. [BMSiG-38354/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Deleżyńskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XVIII GUp 47/20, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i przekazaniu w dniu 29.07.2020 roku sędziemu komisarzowi listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania przez każdego zainteresowanego - w czytelni Biura Obsługi Interesantów, Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Wydział XVIII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia, ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu listy, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38284

Dodano: 2020-08-03 10:17:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Dzięgielewski Sławomir w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38285. Dzięgielewski Sławomir. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 67/19. [BMSiG-38295/2020] Sędzia Komisarz masy upadłości Sławomira Dzięgielewskiego (PESEL 86062719337), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt V GUp 67/19, zawiadamia, iż została sporządzona lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 21 (pokój nr 15), i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania – ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38285

Dodano: 2020-08-03 10:17:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Franciszczuk Maria Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38286. Franciszczuk Maria. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1167/19. [BMSiG-38352/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że syndyk złożył w dniu 9 lipca 2020 r. sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Marii Franciszczuk, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie (sygn. akt XVIII GUp 1167/19) oraz poucza o prawie wniesienia do sędziego komisarza sprzeciwu co do uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności co do odmowy uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sprzeciw winien być sporządzony zgodnie z art. 257 Prawa upadłościowego. Listę wierzytelności można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, w godzinach urzędowania sądu. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38286

Dodano: 2020-08-03 10:17:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Gierszewska Maria w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38287. Gierszewska Maria. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 38/20. [BMSiG-38334/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 38/20, dotyczącej upadłości Marii Gierszewskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w tym samym terminie sprzeciw upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38287

Dodano: 2020-08-03 10:17:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Gudiens Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38288. Gudiens Jerzy. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 345/19. [BMSiG-38332/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 345/19, dotyczącej upadłości Jerzego Gudiensa, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w tym samym terminie sprzeciw upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38288

Dodano: 2020-08-03 10:18:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

ISW Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38289. ISW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000714500. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 stycznia 2018 r., sygn. akt XVIII GUp 920/19. [BMSiG-38326/2020] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym ISW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XVIII GUp 920/19, ogłasza, że syndyk sporządził i w dniu 19 czerwca 2020 r. przekazał Sędziemu Komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38289

Dodano: 2020-08-03 10:18:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Jędrzejowska Karolina w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38290. Jędrzejowska Karolina. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 33/19. [BMSiG-38292/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Karoliny Jędrzejowskiej, PESEL 87061713889, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 33/19, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (Zw7-8), oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B”, pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38290

Dodano: 2020-08-03 10:18:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Kołba Jacek w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38291. Kołba Jacek. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 70/20. [BMSiG-38421/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 14 lipca 2020 r. złożona przez Syndyka masy upadłości Jacka Kołby, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL 86032808276), uzupełniająca lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 70/20). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności upadłego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38291

Dodano: 2020-08-03 10:18:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Jurkiewicz Radosław w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38292. Jurkiewicz Radosław. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 10/20. [BMSiG-38313/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Radosława Jurkiewicza, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 84061204256, zamieszkałego: ul. Złota Podkowa 32, 67-200 Głogów, zawiadamia, że w dniu 27.07.2020 r. syndyk złożył listę wierzytelności upadłego, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38292

Dodano: 2020-08-03 10:18:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kabaj Piotr w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38293. Kabaj Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 38/20. [BMSiG-38365/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Piotra Kabaj, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XVIII GUp 38/20, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i przekazaniu w dniu 29 lipca 2020 roku sędziemu komisarzowi pierwszej, uzupełniającej listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania przez każdego zainteresowanego - w czytelni Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Wydział XVIII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu pierwszej, uzupełniającej listy, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38293

Dodano: 2020-08-03 10:19:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kołton Hubert w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38294. Kołton Hubert. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1261/19. [BMSiG-38364/2020] Ogłasza się, iż w postępowaniu upadłościowym (sygn. akt XVIII GUp 1261/19) Huberta Kołtona (PESEL 82061505971), tj. osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk sporządził i złożył Sędziemu komisarzowi: 1) w dniu 4 maja 2020 r. listę wierzytelności, 2) w dniu 17 lipca 2020 r. pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Ww. listy wierzytelności każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie (Warszawa, ul. Czerniakowska 100A). Zgodnie z art. 256 ust. 1 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na listach wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W ww. terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgody z jego wnioskami lub oświadczeniami (art. 256 ust. 2 Prawa upadłościowego). Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a ponadto wskazywać zaskarżoną wierzytelność oraz zawierać wniosek co do uznania albo odmowy uznania wierzytelności wraz z uzasadnieniem i wskazaniem dowodów na jego poparcie (art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38294

Dodano: 2020-08-03 10:19:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Koniecka Anna w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38295. Koniecka Anna. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 98/20. [BMSiG-38381/2020] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Anny Konieckiej (PESEL 90021612047), prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej pod sygn. akt VI GUp 98/20 została złożona lista wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Referatu Upadłości Wydziału VI Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, przy ul. Bogusławskiego 24, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu. W terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38295

Dodano: 2020-08-03 10:19:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Konik Włodzimierz w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38296. Konik Włodzimierz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1095/19. [BMSiG-38346/2020] OBWIESZCZENIE Syndyk masy upadłości Włodzimierza Konika w upadłości informuje, iż w dniu 5 maja 2020 r. w sprawie oznaczonej sygn. akt XVIII GUp 1095/19 w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, została sporządzona i złożona do Sędziego Komisarza lista wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, w godzinach urzędowania Sądu. Nadto informuje, iż w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38296

Dodano: 2020-08-03 10:19:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kreczmańska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38297. Kreczmańska Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1180/19. [BMSiG-38371/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255 ust. 2 Prawa upadłościowego została sporządzona i w dniu 9 lipca 2020 roku przekazana Sędziemu komisarzowi do akt postępowania upadłościowego lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Kreczmańskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - ze wskazaniem sygnatury akt XVIII GUp 1180/19. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38297

Dodano: 2020-08-03 10:19:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Kruk Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38298. Kruk Małgorzata. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 159/19. [BMSiG-38439/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 159/19 dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Małgorzaty Kruk, zam. w Żorach, syndyk w dniu 31 stycznia 2020 r. przekazał sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38298

Dodano: 2020-08-03 10:20:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Kuczyńska Jowita w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38299. Kuczyńska Jowita. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 289/16. [BMSiG-38524/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla Jowity Kuczyńskiej, zamieszkałej w Poznaniu, sygnatura akt XI GUp 289/16, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi II uzupełniającą listę wierzytelności (z dnia 1.07.2020 r.), którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38299

Dodano: 2020-08-03 10:20:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Laskowski Lucjan w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38300. Laskowski Lucjan. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 83/19. [BMSiG-38298/2020] Sędzia Komisarz masy upadłości Lucjana Laskowskiego (PESEL 43091905676), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt V GUp 83/19, zawiadamia, iż została sporządzona lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 21 (pokój nr 15) i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38300

Dodano: 2020-08-03 10:20:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Laskowski Lucjan w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38300. Laskowski Lucjan. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 83/19. [BMSiG-38298/2020] Sędzia Komisarz masy upadłości Lucjana Laskowskiego (PESEL 43091905676), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt V GUp 83/19, zawiadamia, iż została sporządzona lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 21 (pokój nr 15) i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38300

Dodano: 2020-08-03 10:20:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Lip Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38301. Lip Dariusz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 378/19. [BMSiG-38281/2020] Sędzia Komisarz zawiadamia, iż Syndyk Masy Upadłości Dariusza Lip, zam.: Dobrynin, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 378/19), przekazał II uzupełniającą listę wierzytelności. Uzupełniającą listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter) każdy zainteresowany, natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p.u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38301

Dodano: 2020-08-03 10:20:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Markowski Sławomir w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38302. Markowski Sławomir. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 175/19. [BMSiG-38398/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Sławomira Markowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 62093004756), sygn. akt V GUp 175/19, syndyk w dniu 20 lipca 2020 roku złożył listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Tumskiej 4b. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mino iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38302

Dodano: 2020-08-03 10:21:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Marzoch Aneta Barbara w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38303. Marzoch Aneta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 901/19, XIX GUp 504/20. [BMSiG-38461/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania Anety Marzoch (sygn. akt XIX GUp 504/20, poprzednia sygn. akt XVIII GUp 901/19), została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi przez syndyka w dniu 18 maja 2020 r. lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie XIX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Czerniakowskiej 100A, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia - wnieść przeciwko niej sprzeciw - przez wierzyciela co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, upadła, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38303

Dodano: 2020-08-03 10:21:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Kulczycka Edyta w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38304. Mastella-Kulczycka Edyta. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 13/20. [BMSiG-38327/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 13/20 dotyczącej upadłości - Edyty Mastelli-Kulczyckiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w tym samym terminie sprzeciw upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38304

Dodano: 2020-08-03 10:21:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Matuszewska Beata w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38305. Matuszewska Beata. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 211/19. [BMSiG-38380/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla dłużnika Beaty Matuszewskiej (PESEL 66091905422), zamieszkałej w Poznaniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 211/19, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności (z dnia 13.05.2020 roku), którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter), przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38305

Dodano: 2020-08-03 10:21:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Miecznik Piotr Michał w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38306. Miecznik Piotr Michał. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 70/19. [BMSiG-38299/2020] Sędzia Komisarz masy upadłości Piotra Michała Miecznika (PESEL 83022219559), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt V GUp 70/19, zawiadamia, iż została sporządzona lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 21 (pokój nr 15) i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38306

Dodano: 2020-08-03 10:22:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Mikołajczak Agata w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38307. Mikołajczak Agata. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 365/19. [BMSiG-38509/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla dłużnika Agaty Mikołajczak (PESEL 88061505140), zamieszkałej w Marzeninie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 365/19, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności (z dnia 28.04.2020 roku), którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38307

Dodano: 2020-08-03 10:22:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Mularczyk Agata w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38308. Mularczyk Agata. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 19/20. [BMSiG-38291/2020] Sędzia Komisarz masy upadłości Agaty Mularczyk (PESEL 84032711462), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt V GUp 19/20, zawiadamia, iż została sporządzona lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 21 (pokój nr 15) i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38308

Dodano: 2020-08-03 10:22:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Nikiel Klaudia w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38309. Nikiel Klaudia. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 236/19 of. [BMSiG-38302/2020] Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Klaudii Nikiel (PESEL 94090711421), prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 236/19 of, zawiadamia iż została złożona lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Referatu Upadłości Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu. W terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38309

Dodano: 2020-08-03 10:22:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Nowak Radosław w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38310. Nowak Radosław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn akt XVIII GUp 1336/19. [BMSiG-38321/2020] Syndyk masy upadłości Radosława Nowaka informuje, że zgodnie z treścią art. 262 Prawa upadłościowego, została sporządzona i w dniu 28 lipca 2020 r. złożona do akt postępowania upadłościowego o sygn. akt XVIII GUp 1336/19, II uzupełniająca lista wierzytelności. Powyższa lista dostępna jest do wglądu zainteresowanych w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Na podstawie art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania zgłoszonej wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sprzeciw ten powinien zostać sporządzony zgodnie z wymogami art. 257 Prawa upadłościowego, ze wskazaniem sygnatury akt XVIII GUp 1336/19. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38310

Dodano: 2020-08-03 10:22:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Okrent Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38311. Okrent Mariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 59/20. [BMSiG-38358/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Mariusza Okrenta, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XVIII GUp 59/20, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i przekazaniu w dniu 29 lipca 2020 roku sędziemu komisarzowi listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania przez każdego zainteresowanego - w czytelni Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Wydział XVIII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia, ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu listy, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38311

Dodano: 2020-08-03 10:23:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Popko Rafał w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38312. Popko Rafał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1366/19. [BMSiG-38478/2020] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Rafała Popko, PESEL 83092507651, sygn. akt XVIII GUp 1366/19, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził oraz przekazał sędziemu komisarzowi w dniu 28 lipca 2020 r. 1 uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać wyżej wymienioną listę w Czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadły, jeżeli projekt wyżej wymienionej listy wierzytelności nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38312

Dodano: 2020-08-03 10:23:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Pazera Wioletta w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38313. Pazera Wioletta. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 665/19. [BMSiG-38309/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Wioletty Pazery, PESEL 67041102708, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 665/19, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności datowaną na 14.04.2020 r., oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B”, pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38313

Dodano: 2020-08-03 10:23:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Pieczkowska Beata Renata w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38314. Pieczkowska Beata Renata. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 104/19. [BMSiG-38289/2020] Sędzia Komisarz masy upadłości Beaty Renaty Pieczkowskiej (PESEL 76091001387), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt V GUp 104/19, zawiadamia, iż została sporządzona lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 21 (pokój nr 15), i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38314

Dodano: 2020-08-03 10:23:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Pyszniak Renata w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38315. Pyszniak Renata. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 37/20. [BMSiG-38338/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 37/20, dotyczącej upadłości Renaty Pyszniak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w tym samym terminie sprzeciw upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38315

Dodano: 2020-08-03 10:23:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rytka Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38316. Rytka Magdalena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1101/19. [BMSiG-38312/2020] Sędzia Komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Magdaleny Rytki, PESEL 77110100386, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XVIII GUp 1101/19, syndyk sporządził i w dniu 26 maja 2020 r. przekazał Sędziemu Komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.). Każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p.u. w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosić do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38316

Dodano: 2020-08-03 10:24:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Siestrzewitowski Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38317. Siestrzewitowski Stanisław. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 94/19. [BMSiG-38290/2020] Sędzia Komisarz masy upadłości Stanisława Siestrzewitowskiego (PESEL 60053007379), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt V GUp 94/19, zawiadamia, iż została sporządzona lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego w Elblągu, przy ul. płk. Dąbka 21 (pokój nr 15), i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38317

Dodano: 2020-08-03 10:24:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Sinkiewicz Romuald w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38318. Sinkiewicz Romuald. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gosdpodarczy, sygn. akt V GUp 57/19. [BMSiG-38294/2020] Sędzia Komisarz masy upadłości Romualda Sinkiewicza (PESEL 55080804534), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt V GUp 57/19, zawiadamia, iż została sporządzona I uzupełniająca lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 21 (pokój nr 15) i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38318

Dodano: 2020-08-03 10:24:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Skarżyńska Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38319. Skarżyńska Grażyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 375/19 [BMSiG-38383/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255 ust. 2 Prawa upadłościowego została sporządzona i w dniu 9 lipca 2020 roku przekazana Sędziemu komisarzowi do akt postępowania upadłościowego pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Grażyny Skarżyńskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - ze wskazaniem sygnatury akt XVIII GUp 375/19. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38319

Dodano: 2020-08-03 10:24:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Skupiński Maciej w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38320. Skupiński Maciej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1398/19. [BMSiG-38431/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255 ust. 2 Prawa upadłościowego została sporządzona i złożona do akt sprawy w dniu 12 maja 2020 roku uzupełniająca lista wierzytelności nr 1 w postępowaniu upadłościowym Macieja Skupińskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 77112000035), o sygn. akt XVIII GUp 1398/19. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w godzinach pracy Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o liście wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciwy co do wierzytelności adresowane do sędziego komisarza można składać do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygn. akt XVIII GUp 1398/19. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38320

Dodano: 2020-08-03 10:24:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Słomińska-Okła Maria w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38321. Słomińska-Okła Maria. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 68/20. [BMSiG-38410/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 15 lipca 2020 r. złożona przez syndyka masy upadłości Marii Słomińskiej-Okły, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL 58012704089), lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 68/20). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności Upadłego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38321

Dodano: 2020-08-03 10:25:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Słota Eugeniusz w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38322. Słota Eugeniusz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 89/19. [BMSiG-38442/2020] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 89/19, dotyczącej Eugeniusza Słoty, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38322

Dodano: 2020-08-03 10:25:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Sobik Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38323. Sobik Mariusz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 151/19. [BMSiG-38342/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 151/19 dotyczącej upadłości Mariusza Sobik, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk masy upadłości przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniająca listę wierzytelności nr 2, którą można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w tym samym terminie sprzeciw upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38323

Dodano: 2020-08-03 10:25:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Sobiło Justyna w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38324. Sobiło Justyna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 510/19. [BMSiG-38500/2020] Sędzia Komisarz zawiadamia, że sporządzona została i przekazana Sędziemu Komisarzowi główna lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Justyny Sobiło, nr ewidencyjny PESEL 81081202743, nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: ul. Metalowców 15/3, 37-450 Stalowa Wola, sygn. akt V GUp 510/19. Każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.) może przeglądać listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły, mogą na warunkach określonych w art. 256-258 Prawa upadłościowego i naprawczego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38324

Dodano: 2020-08-03 10:25:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Solnica Bożena w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38325. Solnica Bożena. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 260/19. [BMSiG-38300/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Bożeny Solnicy, PESEL 58081408523, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 260/19, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności datowaną na 26.03.2020 r., oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B”, pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38325

Dodano: 2020-08-03 10:25:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Sosińska-Biały Dobromira w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38326. Sosińska-Biały Dobromira. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 960/19. [BMSiG-38307/2020] Syndyk masy upadłości zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym Dobromiry Sosińskiej-Biały, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt XIX GUp 960/19 (dawniej X GUp 303/19), została złożona w dniu 2 lipca 2020 roku lista wierzytelności upadłego. Przedmiotową listę wierzytelności każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności lub co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38326

Dodano: 2020-08-03 10:26:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Szefler Ewelina w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38327. Szefler Ewelina. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 53/19. [BMSiG-38293/2020] Sędzia Komisarz masy upadłości Eweliny Szefler (PESEL 85040414747), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt V GUp 53/19, zawiadamia, iż została sporządzona lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 21 (pokój nr 15) i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38327

Dodano: 2020-08-03 10:26:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Sztramski Piotr w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38328. Sztramski Piotr. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 29/20. [BMSiG-38392/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Piotra Sztramskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 89100810397), sygn. akt V GUp 29/20, Syndyk w dniu 20 lipca 2020 r. złożył listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Tumskiej 4b. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38328

Dodano: 2020-08-03 10:26:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Szczekutowicz Marta w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38329. Szczekutowicz Marta i Szczekutowicz Krzysztof. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 19/20. [BMSiG-38413/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marty Szczekutowicz, PESEL 72082105326, i Krzysztofa Szczekutowicza, PESEL 69052811710, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, zamieszkałych w Górze, ul. Kazimierza Wielkiego 8B/6, sygn. akt V GUp 19/20, zawiadamia, że w dniu 21.07.2020 r. syndyk złożył listy wierzytelności dla każdego z upadłych, które każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38329

Dodano: 2020-08-03 10:26:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Szczekutowicz Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38329. Szczekutowicz Marta i Szczekutowicz Krzysztof. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 19/20. [BMSiG-38413/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marty Szczekutowicz, PESEL 72082105326, i Krzysztofa Szczekutowicza, PESEL 69052811710, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, zamieszkałych w Górze, ul. Kazimierza Wielkiego 8B/6, sygn. akt V GUp 19/20, zawiadamia, że w dniu 21.07.2020 r. syndyk złożył listy wierzytelności dla każdego z upadłych, które każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38329

Dodano: 2020-08-03 10:27:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Śląska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38330. Śląska Elżbieta. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 322/18. [BMSiG-38385/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Elżbiety Śląskiej (nr PESEL 53050612664), zamieszkałej w Gostyniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 322/18, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności z 13 września 2019 r. oraz I uzupełniającą listę wierzytelności z 3 marca 2020 r., które można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38330

Dodano: 2020-08-03 10:27:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Święcicka Helena w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38331. Święcicka Helena. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt VIII GUp 164/19. [BMSiG-38341/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk 21 lipca 2020 r. przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 1 w postępowaniu upadłościowym Heleny Święcickiej, PESEL 46080117683, sygn. akt VIII GUp 164/19. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ulicy Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38331

Dodano: 2020-08-03 10:27:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Świętokrzyskie Centrum Farb i Lakierów Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38332. ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM FARB I LAKIERÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Kielcach. KRS 0000048635. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 września 2001 r., sygn. akt V GUp 92/18. [BMSiG-38427/2020] Niniejszym zawiadamia się, że postanowieniem z dnia 3 lipca 2020 r. sędzia komisarz postanowił dokonać z urzędu zmiany listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Świętokrzyskiego Centrum Farb i Lakierów sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Kielcach, złożonej przez syndyka masy upadłości przy piśmie z dnia 19 listopada 2018 r., w ten sposób, że: 1. na 12 karcie listy wierzytelności dotyczącej wierzyciela Gminy Kielce, z uznanej kwoty wykreślić kwotę 0,33 zł, tym samym uznać wierzytelność tego wierzyciela w łącznej kwocie 3.926,40 zł, w tym w kategorii II w kwocie 3.419,40 zł oraz w kategorii III w kwocie 507,00 zł; 2. wpisać wierzytelność Janusza Niewygody uznaną na liście wierzytelności z urzędu w kategorii II w kwocie 37.526,47 zł brutto, zamiast w kwocie 35.036,91 zł; 3. na karcie 21 listy wierzytelności dotyczącej wierzyciela Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach, z uznanej kwoty wierzytelności wykreślić kwotę 9,00 zł, tym samym uznać wierzytelności tego wierzyciela w łącznej kwocie 282.148,22 zł, w tym należność w kwocie 178.871,20 zł w kategorii I, należności w kwocie 68.222,02 zł w kategorii II, należności w kwocie 26.523,00 zł w kategorii III A, należność w kwocie 8.532,00 zł w kategorii III; 4. na karcie 35 listy wierzytelności dotyczącej wierzyciela Skarbu Państwa - Naczelnika II Urzędu Skarbowego w Kielcach z uznanej kwoty wykreślić kwotę 76,00 zł, tym samym uznać wierzytelność tego wierzyciela w łącznej kwocie 491.776,80 zł, w tym należność w kwocie 454.594,80 zł w kategorii II oraz należność w kwocie 37.182,00 zł w kategorii III. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38332

Dodano: 2020-08-03 10:27:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Tonderys Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38333. Tonderys Agnieszka. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 513/19. [BMSiG-38504/2020] Sędzia Komisarz zawiadamia, że sporządzona została i przekazana Sędziemu Komisarzowi główna lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Tonderys, nr ewidencyjny PESEL 87072407469, nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: ul. Żeromskiego 1/20, 37-450 Stalowa Wola, sygn. akt V GUp 513/19. Każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.) może przeglądać listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły, mogą na warunkach określonych w art. 256-258 Prawa upadłościowego i naprawczego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38333

Dodano: 2020-08-03 10:27:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Wietrzyk Jacek w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38334. Wietrzyk Jacek. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 280/19. [BMSiG-38347/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 280/19 dotyczącej upadłości - Jacka Wietrzyk, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w tym samym terminie sprzeciw upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38334

Dodano: 2020-08-03 10:28:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Wilk Zofia w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38335. Wilk Zofia. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 528/19. [BMSiG-38277/2020] Sędzia Komisarz zawiadamia, że Syndyk sporządził i przekazał zerową listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Zofii Wilk (sygn. akt V GUp 528/19), oraz poucza o prawie wniesienia do Sędziego Komisarza sprzeciwu do listy wierzytelności w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sprzeciw winien być sporządzony zgodnie z art. 257 Prawa upadłościowego. Zerową listę wierzytelności można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie przy ul. Kustronia 4 - salka nr 3 (parter). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38335

Dodano: 2020-08-03 10:28:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Wodecki Przemysław w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38336. Wodecki Przemysław. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 21/19. [BMSiG-38315/2020] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 21/19, dotyczącej upadłości Przemysława Wodeckiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi III uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38336

Dodano: 2020-08-03 10:28:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Tomaszek Olga w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38337. Tomaszek Olga. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1295/19. [BMSiG-38491/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255.2 Prawa upadłościowego została sporządzona i złożona do akt sprawy w dniu 15 lipca 2020 roku pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Olgi Tomaszek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XIX GUp 1295/19). Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, Wydział XIX Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, w godzinach pracy Sądu. W terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania - wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38337

Dodano: 2020-08-03 10:28:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Wróbel Anna w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38338. Wróbel Anna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 6/20. [BMSiG-38405/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 15 lipca 2020 r. złożona przez syndyka masy upadłości Anny Wróbel, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL 50022312889), uzupełniająca lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 6/20). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia prawo złożenia sprzeciwu do uzupełniającej listy wierzytelności Upadłego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38338

Dodano: 2020-08-03 10:29:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Zaręba Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38339. Zaręba Grzegorz. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 42/19of. [BMSiG-38314/2020] Zarządzeniem z dnia 21 lipca 2020 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Grzegorza Zaręby, PESEL nr 76050101756, ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 1, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności nr 1, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38339

Dodano: 2020-08-03 10:29:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Bilińska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 38340. Bilińska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XIII GUp 83/15. [BMSiG-38376/2020] Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału. Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu odrębnego planu podziału funduszy masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Bilińskiej - osoby nieprowadzącej działalność gospodarczej, obejmującym likwidację jej majątku, prowadzonym pod sygnaturą akt XII GUp 83/15. Osoby zainteresowane mogą przeglądać odrębny plan podziału funduszów masy upadłości w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, przy ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć od niego zarzuty do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38340

Dodano: 2020-08-03 10:29:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Czaja Janusz w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 38341. Czaja Janusz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 578/17, XII GUp 151/18. [BMSiG-38436/2020] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, sygn. akt XII GUp 151/18 (XII GU 578/17). Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Janusza Czai, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XII GUp 151/18, zawiadamia, że został sporządzony plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel może wnieść zarzuty do planu podziału oraz w tym samym terminie przejrzeć sporządzony plan podziału. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38341

Dodano: 2020-08-03 10:29:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Urbański Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 38342. Urbański Andrzej. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 2/19 „of”. [BMSiG-38282/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Andrzeja Urbańskiego, sygn. akt VII GUp 2/19 „of”, zawiadamia, że ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38342

Dodano: 2020-08-03 10:29:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Miłosz Stanisław Wacław w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 38343. Miłosz Stanisław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 394/19. [BMSiG-38311/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Stanisława Miłosza w upadłości, sygn. akt XIX GUp 394/19, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu w dniu 14 maja 2020 r. przez syndyka ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości. Ostateczny plan podziału można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38343

Dodano: 2020-08-03 10:30:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Mitręga Władysław w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 38344. Mitręga Władysław. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 27/19. [BMSiG-38452/2020] Sędzia komisarz z Sądu Rejonowego w Kielcach zawiadamia, że syndyk masy upadłości upadłego Władysława Mitręgi, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 44120701474 (sygn. akt V GUp 27/19 Sądu Rejonowego w Kielcach) sporządził i złożył do akt w dniu 3 czerwca 2020 r. ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach, a w ciągu dwóch tygodni od dnia obwieszczenia uprawnionym służy prawo do złożenia zarzutów do planu podziału w trybie art. 349 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498) MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38344

Dodano: 2020-08-03 10:30:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Mroszczyk Hanna w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 38345. Mroszczyk Hanna. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 112/19. [BMSiG-38375/2020] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Hanny Mroszczyk, sygn. akt VI GUp 112/19. Osoby zainteresowane mogą przeglądać ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 11a, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38345

Dodano: 2020-08-03 10:30:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Olchowik Marcin w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 38346. Olchowik Marcin. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 162/18. [BMSiG-38535/2020] Sędzia Komisarz zawiadamia, że został sporządzony i złożony przez syndyka do akt postępowania ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości Marcina Olchowik, zam. 48-100 Głubczyce, ul. Gdańska 18/13, identyfikującego się nr PESEL 90012915858, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 162/18. Plan podziału można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60 a, i w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia można wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38346

Dodano: 2020-08-03 10:30:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

SMART LEASE SOLUTIONS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 38347. SMART LEASE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000632500. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 sierpnia 2016 r., sygn. akt XVIII GUp 265/19, X GUp 998/17. [BMSiG-38373/2020] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym Smart Lease Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000632500), prowadzonym pod sygn. akt XVIII GUp 265/19 (poprzednio: X GUp 998/17), syndyk sporządził i złożył ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Ostateczny plan podziału może przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie, każdy zainteresowany. Zarzuty przeciwko ostatecznemu planowi podziału można wnosić do Sędziego komisarza w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o ostatecznym planie podziału (art. 349 i 350 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38347

Dodano: 2020-08-03 10:30:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Trojak Helena w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 38348. Trojak Helena. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 326/19. [BMSiG-38499/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że Syndyk masy upadłości Heleny Trojak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL 65111711364), sporządził i złożył do akt sprawy w dniu 10 lipca 2020 roku (sygn. akt V GUp 326/19) oddzielny plan podziału sumy uzyskanej ze zbycia nieruchomości - należącego do upadłego Heleny Trojak lokalu mieszkalnego, położonego w Kielcach przy ul. Zagórskiej 64 m. 17, dla którego prowadzona jest Księga Wieczysta numer KI1L/00111732/8 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynoszący 6190/492372, dla którego prowadzona jest Księga Wieczysta numer KI1L/00089159/3. Plan podziału można przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44, a w ciągu dwóch tygodni od dnia obwieszczenia uprawnionym służy prawo do złożenia zarzutów do planu podziału w trybie art. 349 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38348

Dodano: 2020-08-03 10:30:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Wasilewski Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 38349. Wasilewski Tomasz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 241/19. [BMSiG-38318/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Tomasza Wasilewskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XII GUp 241/19, toczącym się w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, zawiadamia, że został sporządzony i złożony ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23 (pok. 115), i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnosić do sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38349

Dodano: 2020-08-03 10:31:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

OPUS DEVELOPMENT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-07-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38251. OPUS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Katowicach. KRS 0000390257. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 czerwca 2011 r., sygn. akt X GU 546/20/3, X GUp 201/20/8. [BMSiG-38401/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 24 lipca 2020 r., sygn. akt X GU 546/20/3: 1. ogłosił upadłość OPUS DEVELOPMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach, numer KRS 0000390257; 2. wyznaczył sędziego komisarza w osobie Magdaleny Grabowskiej; 3. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Jędrzeja Minkusa, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 307; 4. wezwał wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenie ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dniu od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 Prawo upadłościowe; 7. postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; 8. postępowanie będzie prowadzone pod sygn. akt X GUp 201/20/8. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38251

Dodano: 2020-08-03 16:14:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

OPUS DEVELOPMENT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38251. OPUS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Katowicach. KRS 0000390257. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 czerwca 2011 r., sygn. akt X GU 546/20/3, X GUp 201/20/8. [BMSiG-38401/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 24 lipca 2020 r., sygn. akt X GU 546/20/3: 1. ogłosił upadłość OPUS DEVELOPMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach, numer KRS 0000390257; 2. wyznaczył sędziego komisarza w osobie Magdaleny Grabowskiej; 3. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Jędrzeja Minkusa, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 307; 4. wezwał wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenie ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dniu od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 Prawo upadłościowe; 7. postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; 8. postępowanie będzie prowadzone pod sygn. akt X GUp 201/20/8. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38251

Dodano: 2020-08-03 16:14:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Firma Handlowa ALL-NET Piotr Harasim w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 38350. Harasim Piotr prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowa „ALL - NET” Piotr Harasim w Olsztynie. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 94/16. [BMSiG-38441/2020] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, w postępowaniu upadłościowym Piotra Harasima przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „ALL - NET” Piotr Harasim z siedzibą w Olsztynie (sygn. akt V GUp 94/16) podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 22 lipca 2020 r. stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Piotra Harasima - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „ALL - NET” Piotr Harasim z siedzibą w Olsztynie. Od postanowienia przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Olsztynie za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Olsztynie, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38350

Dodano: 2020-08-03 16:57:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Bernad Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 38351. Bernad Zbigniew. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 50/19. [BMSiG-38403/2020] Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Zbigniewa Bernada, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 50/19, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki po obniżonej cenie mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci nieruchomości lokalowej nr 11 położonej przy ul. Węglowej 9 w miejscowości Żagań, w powiecie żagańskim, woj. lubuskie, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze ZG1G/00051365/6, wraz z prawem własności ułamkowej części gruntu i współwłasności części wspólnych budynku. Sprzedaż nastąpi zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, z dnia 13 lipca 2020 roku, sygn. akt V GUp 50/19. Opis i oszacowanie zostały sporządzone przez biegłego rzeczoznawcę i złożone do akt postępowania. Cena wywoławcza wynosi 34.687,50 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem złotych 50/100). Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotu sprzedaży winny złożyć ofertę w ciągu 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przesyłając ją na adres Kancelarii Syndyka listem poleconym: Syndyk Krzysztof Piotrowski, ul. Jędrzychowska 46, 65-001 Zielona Góra. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii. Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie rozpatrywana. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka Krzysztofa Piotrowskiego, ul. Jędrzychowska 46, 65-001 Zielona Góra, wraz z podaniem sygnatury akt V GUp 50/19 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA KUPNA w postępowaniu upadłościowym Zbigniewa Bernada” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę Wojciecha Burkackiego z dnia 2 listopada 2019 roku na życzenie może zostać udostępniony za pomocą poczty elektronicznej. Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu i warunków sprzedaży nieruchomości przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: w.maksjan@pgwkancelaria.pl lub konrad.piotrowski@pgwkancelaria.pl oraz telefonicznie: 22 618 30 89. Syndyk Krzysztof Piotrowski MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38351

Dodano: 2020-08-03 17:03:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Bielawa Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 38353. Bielawa Zbigniew. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 336/19. [BMSiG-38480/2020] Syndyk masy upadłości Zbigniewa Bielawy, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt V GUp 336/19, ogłasza konkurs ofert na sprzedażz wolnej ręki wierzytelności: 1) wynikającej z Nakazu zapłaty Sądu Rejonowego w Kielcach z dn. 19.07.2010 r. w sprawie o sygn. akt V GNc 2599/10, której wartość należności głównej z odsetkami wynosi ok. 12 000,00 zł - za cenę nie niższą niż 4 200,00 zł; 2) wynikającej z Nakazu zapłaty Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu z dn. 28.02.2011 r. w sprawie o sygn. akt V GNc 196/11, której wartość należności głównej z odsetkami wynosi ok. 38 000,00 zł - za cenę nie niższą niż 13 300,00 zł; 3) wynikającej z Nakazu zapłaty Sądu Rejonowego w Kielcach z dn. 17.02.2011 r. w sprawie o sygn. akt V GNc 648/11, której wartość należności głównej z odsetkami wynosi ok. 21 000,00 zł - za cenę nie niższą niż 7 350,00 zł; 4) wynikającej z Wyroku Sądu Rejonowego w Kielcach z dn. 14.02.2013 r. w sprawie o sygn. akt V GC 1676/12, której wartość należności głównej z odsetkami wynosi ok. 82 155,00 zł - za cenę nie niższą niż 28 754,25 zł; 5) wynikającej z Nakazu zapłaty Sądu Rejonowego w Kielcach z dn. 26.03.2012 r. w sprawie o sygn. akt V GNc 768/12, której wartość należności głównej z odsetkami wynosi ok. 21 000,00 zł - za cenę nie niższą niż 7 350,00 zł. Konkurs ofert zorganizowany jest zgodnie, z postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 22 lipca 2020 r., w przedmiocie zezwolenia na sprzedaż wierzytelności z wolnej ręki. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi, w dniu 21 sierpnia 2020 r., o godz. 1100, w Kancelarii Syndyka. Syndyk zastrzega sobie możliwość zmiany terminu otwarcia i rozpoznania ofert oraz odstąpienia od konkursu ofert, bez podania przyczyny. Szczegółowe informacje są dostępne w Kancelarii Syndyka (ul. Warszawska 21 lok. 29, 25-512 Kielce, tel. +48 600 939 003, e-mail: upadlosc@notables.pl) i zostaną udostępnione podmiotom, które złożą oświadczenie o zachowaniu poufności, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie pisemnej oferty w języku polskim, zgodnie z Regulaminem konkursu, którą należy złożyć osobiście lub przesłać do Kancelarii Syndyka (na ww. adres) listem poleconym w zapieczętowanej kopercie, oznaczonej dopiskiem „KONKURS OFERT - wierzytelność w postępowaniu, sygn. akt V GUp 336/19”, w terminie do dnia 17 sierpnia 2020 r. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38353

Dodano: 2020-08-03 17:04:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

FPHU BRUKPOL Czuchra Jan w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 38355. Czuchra Jan prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Czuchra Jan F.P.H.U. BRUKPOL w Dąbrówce Wisłockiej. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 44/19. [BMSiG-38278/2020] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Jana Czuchry prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Czuchra Jan F.P.H.U. Brukpol w 39-315 Dąbrówce Wisłockiej 164, NIP 8721555732, PESEL 58040401752, prowadzonego w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 44/19, ogłasza, że Syndyk Masy Upadłości przekazał Sędziemu Komisarzowi opis i oszacowanie przedsiębiorstwa upadłego składającego się: I. z nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych zlokalizowanych w powiecie mieleckim w gminie Radomyśl Wielki w obrębach Dąbrówka Wisłocka, Dąbie, Partynia, Ruda, Zdziarzec i w gminie Tuszów Narodowy, obręb Tuszów Narodowy, oraz w powiecie dębickim, w gminie Żyraków, w obrębie Wiewiórka, wszystkie na terenie województwa podkarpackiego, II. z nieruchomości gruntowych niezabudowanych zlokalizowanych w powiecie mieleckim w gminie Przecław, w obrębach Błonie i Kiełków, na terenie województwa podkarpackiego, III. z nieruchomości gruntowych niezabudowanych i lokalowych niemieszkalnych zlokalizowanych w Krakowie- -Krowodrzy, obręb K-33 przy ul. Józefa Chełmońskiego w wojewódzkim małopolskim, IV. z rzeczowych składników majątkowych - środki techniczne (maszyny i urządzenia). Opis i oszacowanie został sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego Aleksandra Wachnę. Zawiadamia się o możliwości zapoznania się z opisem i oszacowaniem w biurze syndyka ul. Biernackiego 1/41, 39-300 Mielec, i pouczeniu o treści art. 319 ust. 5 Prawa upadłościowego, to jest o tym, że w terminie tygodnia od daty obwieszczenia można złożyć zarzuty na opis i oszacowanie, które rozpoznaje sędzia komisarz. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38355

Dodano: 2020-08-03 17:05:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

FPHU BRUKPOL Wioletta Czuchra w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 38356. Czuchra Wioletta prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Czuchra Wioletta Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa BRUKPOL w Dąbrówce Wisłockiej. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 44/19. [BMSiG-38279/2020] Zarządzeniem z dnia 7 lipca 2020 roku Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Wioletty Czuchry prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa Brukpol w Dąbrówce Wisłockiej, NIP 8721555749, PESEL 52111501343, prowadzonego w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 44/19, ogłasza o przekazaniu przez syndyka masy upadłości w dniu 12 maja 2020 roku sędziemu komisarzowi opisu i oszacowania przedsiębiorstwa upadłego składającego się z nieruchomości grutnowej niezabudowanej, dz. ew. 278 udział w 1/2 części TB1M/00058042/2, o pow. 0,5400 ha, oraz z nieruchomości budynkowych zlokalizowanych w powiecie mieleckim w gminie Radomyśl Wielki, w Obrębie Dąbrówka Wisłocka, w województwie podkarpackim, wraz ze środkami technicznymi. Opis i oszacowanie został sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego Aleksandra Wachnę. Zawiadamia się o możliwości zapoznania się z opisem i oszacowaniem w biurze syndyka ul. Biernackiego 1/41, 39-300 Mielec, i pouczeniu o treści art. 319 ust. 5 Prawa upadłościowego, to jest o tym, że w terminie tygodnia od daty obwieszczenia można złożyć zarzuty na opis i oszacowanie, które rozpoznaje sędzia komisarz. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38356

Dodano: 2020-08-03 17:06:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Foniok Barbara w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 38358. Foniok Barbara. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 26/17 of. [BMSiG-38533/2020] Syndyk masy upadłości Barbary Foniok zamieszkałej w Kałach (sygn. akt V GUp 26/17 of) ogłasza przetarg na sprzedaż wierzytelności wobec Grażyny Głowackiej i Anny Marcinkiewicz na kwotę 159.326,74 zł, wchodzącej w skład masy upadłości. Niniejsza wierzytelność wynika z nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy w Opolu z dnia 27 marca 2008 r. o sygn. I Nc 664/08. Do dnia 9 marca 2020 roku prowadzona była na podstawie tego tytułu wykonawczego egzekucja komornicza i wierzytelność nadal nie jest jeszcze przedawniona. Cena wywoławcza wierzytelności stanowi 10% wierzytelności i wynosi 15.932,00 zł. Jest to jednocześnie minimalna kwota sprzedaży. Zainteresowani winni przesłać ofertę pocztą na adres syndyka: Kancelaria Radcy Prawnego „ACTUS”, ul. Kopernika 9/1, 48-370 Paczków, w terminie do dnia 28 sierpnia 2020 r. Rozpoznanie ofert nastąpi w wynajmowanym przez syndyka biurze w Opolu przy ul. Piastowskiej 4 na drugim piętrze w dniu 29 sierpnia 2020 roku, o godzinie 1800. Regulamin przetargu jest dostępny w kancelarii syndyka. Ponadto informacji na temat przetargu udziela syndyk Dariusz Symula pocztą elektroniczną pod adresem dareksymula@o2.pl lub pod nr tel. + 48 600 95 27 29. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata na rachunek bankowy wskazany w regulaminie przetargu wadium w kwocie 1.600 zł w terminie do dnia 28 sierpnia 2020 r. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38358

Dodano: 2020-08-03 17:06:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Foremska Izabela w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 38359. Foremska Izabela. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 131/19. [BMSiG-38489/2020] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 15 lipca 2020 r. w postępowaniu upadłościowym Izabeli Foremskiej, nr PESEL 80031502780, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 131/19), postanowił: 1. Ustalić następujący plan spłat wierzycieli upadłej Izabeli Foremskiej, nr PESEL 80031502780, nieprowadzącej działalności gospodarczej: Izabela Foremska, nr PESEL 80031502780, będzie spłacać niżej wymienionych wierzycieli w niżej podany sposób uiszczając: a) na rzecz wierzyciela Kancelaria Medius S.A., którego wierzytelność stanowi 3% wszystkich ujętych na liście wierzytelności zobowiązań upadłego: 31 miesięcznych rat, tj. pierwszą ratę w kwocie 110 (sto dziesięć) złotych oraz 30 rat po 11 (jedenaście) złotych każda, b) na rzecz wierzyciela Provident Polska S.A., którego wierzytelność stanowi 16% wszystkich ujętych na liście wierzytelności zobowiązań upadłego: 31 miesięcznych rat, tj. pierwszą ratę w kwocie 626 (sześćset dwadzieścia sześć) złotych oraz 30 rat po 63 (sześćdziesiąt trzy) złote każda, c) na rzecz wierzyciela Centrum Prawa sp. z o.o., sp.k., którego wierzytelność stanowi 2% wszystkich ujętych na liście wierzytelności zobowiązań upadłego: 31 miesięcznych rat, tj. pierwszą ratę w kwocie 95 (dziewięćdziesiąt pięć) złotych oraz 30 rat po 10 (dziesięć) złotych każda, d) na rzecz wierzyciela Powiat Starachowicki - Powiatowy Urząd Pracy, którego wierzytelność stanowi 34% wszystkich ujętych na liście wierzytelności zobowiązań upadłego: 31 miesięcznych rat, tj. pierwszą ratę w kwocie 1.377 (jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt siedem) złotych oraz 30 rat po 138 (sto trzydzieści osiem) złotych każda, e) na rzecz wierzyciela Idea Bank Polska S.A., którego wierzytelność stanowi 1% wszystkich ujętych na liście wierzytelności zobowiązań upadłego: 31 miesięcznych rat, tj. pierwszą ratę w kwocie 26 (dwadzieścia sześć) złotych oraz 30 rat po 3 (trzy) złote każda, f) na rzecz wierzyciela Bank Polska Kasa Opieki S.A., którego wierzytelność stanowi 27% wszystkich ujętych na liście wierzytelności zobowiązań upadłego: 31 miesięcznych rat, tj. pierwszą ratę w kwocie 1.074 (jeden tysiąc siedemdziesiąt cztery) złote oraz 30 rat po 107 (sto siedem) złotych każda, g) na rzecz wierzyciela BNP Paribas Bank Polska S.A., którego wierzytelność stanowi 2% wszystkich ujętych na liście wierzytelności zobowiązań upadłego: 31 miesięcznych rat tj., pierwszą ratę w kwocie 81 (osiemdziesiąt jeden) złotych oraz 30 rat po 8 (osiem) złotych każda, h) na rzecz wierzyciela Santander Consumer Bank S.A., którego wierzytelność stanowi 5% miesięcznych rat, tj. pierwszą ratę w kwocie 187 (sto osiemdziesiąt siedem) złotych oraz 30 rat po 19 (dziewiętnaście) złotych każda, i) na rzecz wierzyciela Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, którego wierzytelność stanowi 11% wszystkich ujętych na liście wierzytelności zobowiązań upadłego: 31 miesięcznych rat, tj. pierwszą ratę w kwocie 423 (czterysta dwadzieścia trzy) złote oraz 30 rat po 42 (czterdzieści dwa) złote każda. Przy czym raty planu spłaty płatne będą przez trzydzieści jeden kolejnych miesięcy w terminie do ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym uprawomocni się niniejsze postanowienie. 2. Orzec, że po wykonaniu przez Izabelę Foremską planu spłaty określonego w pkt 1 postanowienia uznane na sporządzonej w postępowaniu upadłościowym liście wierzytelności zobowiązania zostaną w niespłaconej części umorzone, zaś inne zobowiązania powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości Izabeli Foremskiej, tj. przed dniem 3 kwietnia 2019 r., zostaną umorzone w 100%, z wyjątkiem zobowiązań, o których mowa w art. 49121 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498) w zw. z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 30.08.2019 o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38359

Dodano: 2020-08-03 17:07:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Gajaszek Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 38360. Gajaszek Mariusz. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 71/20. [BMSiG-38394/2020] Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Mariusza Gajaszek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 71/20, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci nieruchomości lokalowej nr 1 położonej w miejscowości Guzów przy ul. Sienkiewicza 12, województwo mazowieckie, powiat żyrardowski, gmina Wiskitki, dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą Nr PL1Z/00030312/1, wraz z prawem własności ułamkowej części gruntu i współwłasności części wspólnych budynku. Opis i oszacowanie zostały sporządzone przez biegłego rzeczoznawcę i złożone do akt postępowania. Cena wywoławcza wynosi 50.360,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych 0/100). Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotu sprzedaży winny złożyć ofertę w ciągu 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia, przesyłając ją na adres Kancelarii Syndyka listem poleconym: Syndyk Krzysztof Piotrowski, ul. Powstańców Wielkopolskich 6/31, 06-400 Ciechanów. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii. Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie rozpatrywana. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka Krzysztofa Piotrowskiego, ul. Powstańców Wielkopolskich 6/31, 06-400 Ciechanów, wraz z podaniem sygnatury akt V GUp 71/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA KUPNA w postępowaniu upadłościowym Mariusza Gajaszek” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę Wojciecha Burkackiego z dnia 5 czerwca 2020 r. na dostępny jest za pomocą poczty elektronicznej. Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu i warunków sprzedaży nieruchomości przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: w.maksjan@pgwkancelaria.pl lub konrad.piotrowski@pgwkancelaria.pl oraz telefonicznie: 22 618 30 89. Syndyk Krzysztof Piotrowski MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38360

Dodano: 2020-08-03 17:08:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kurkowska Monika w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 38361. Kurkowska Monika. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1182/19. [BMSiG-38306/2020] Sędzia komisarz informuje, że w postępowaniu upadłościowym Moniki Kurkowskiej w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 1182/19, syndyk złożył do akt postępowania opis i oszacowanie wchodzącego w skład masy upadłości udziału w wysokości 1/2 w prawie własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonym w województwie warmińsko-mazurskim, powiat mrągowski, obręb Borowo, gmina Sorkwity, miejscowość Borowe, działka ewidencyjna nr 14/4, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr OL1M/000020664/9. Opis i oszacowanie można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie tygodniowym od dnia niniejszego obwieszczenia można wnieść do Sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38361

Dodano: 2020-08-03 17:08:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Jurkiewicz Monika i Jurkiewicz Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 38363. Jurkiewicz Monika i Jurkiewicz Tomasz. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp „of” 5/20. [BMSiG-38396/2020] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w V Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Olsztynie, ul. Artyleryjska 3C, podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Moniki Jurkiewicz i Tomasza Jurkiewicza, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 5/20), syndyk ukończył i złożył do akt sprawy opisy i oszacowania nieruchomości upadłego. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się do sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia (art. 319 ust. 5 p.u.). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38363

Dodano: 2020-08-03 17:10:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Majcher Kamila w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 38364. Majcher Kamila. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 147/17. [BMSiG-38457/2020] Zawiadamia się, że postanowieniem z dnia 1 lipca 2020 r. wydanym w sprawie sygn. akt V GUp 174/17, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: I. ustalił plan spłaty wierzycieli nieprowadzącej działalności gospodarczej upadłej Kamili Majcher, nr PESEL 78052609409, w ten sposób, że: upadła będzie spłacać wierzyciela Plus Bank S.A., uiszczając 24 kolejne raty po 300 (trzysta) złotych każda, przy czym raty planu spłaty będą płatne w terminie do ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym uprawomocni się niniejsze postanowienie, II. orzekł, że po wykonaniu przez upadłą Kamilę Majcher planu spłat określonego w pkt I postanowienia uznane na sporządzonej w postępowaniu upadłościowym liście wierzytelności zobowiązania zostaną w niespłaconej części umorzone, zaś inne zobowiązania powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości Kamili Majcher, tj. przed dniem 23 października 2017 r. zostaną umorzone w 100%, z wyjątkiem zobowiązań o których mowa w art. 491?21 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498) w zw. z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38364

Dodano: 2020-08-03 17:10:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Jędrzejczyk Sławomir Maciej w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 38365. Jędrzejczyk Sławomir Maciej. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 55/20 „of”. [BMSiG-38284/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Sławomira Macieja Jędrzejczyka, sygn. akt VII GUp 55/20 „of”, zawiadamia, że syndyk przekazał sędziemu komisarzowi opis i oszacowanie udziału w nieruchomości wchodzącego w skład masy upadłości. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38365

Dodano: 2020-08-03 17:11:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Mroczek Anna w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 38367. Mroczek Anna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 249/19. [BMSiG-38356/2020] Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, z dnia 12 lutego 2020 roku, sygn. akt XII GU 249/19, syndyk masy upadłości Anety Brachaczek sprzeda z wolnej ręki majątek wchodzący w skład masy upadłości dłużniczki Anny Mroczek, na następujących warunkach: 1. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności ruchomości w postaci Samochodu osobowego marki Opel Astra - Sedan, rok produkcji 2016, nr rej. STA 50839, 1.6 benzyna, nr podwozia: W0LPD5ED8GG052732, kolor czarny metalik tj. za obniżoną cenę wywoławczą wynoszącą 33 100,00 zł. 2. Sprzedaż prawa własności ww. ruchomości następuje na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (dalej jako PU), kodeksu cywilnego. 3. Sprzedaż może nastąpić za cenę nie niższą niż wskazana wyżej cena wywoławcza. 4. Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży będzie udostępniony przez syndyka masy upadłości w odpowiedzi na zapytanie oferenta. 5. Sprzedaż nastąpi na rzecz oferenta oferującego najwyższą cenę, za cenę nie niższą niż cena minimalna. Oferent, którego oferta zostanie wybrana stanie się wyłącznym właścicielem ww. ruchomości. 6. W postępowaniu na sprzedaż nie mogą uczestniczyć: upadły, syndyk, jego małżonek, dzieci oraz obecni podczas rozpatrywania ofert w charakterze urzędowym. W pozostałym zakresie krąg oferentów jest nieograniczony podmiotowo. 7. Oferta winna zawierać: - oznaczenie oferenta, proponowaną cenę nabycia, podpis oferenta lub upoważnionej przez oferenta osoby działającej w jego imieniu, nr telefonu, adres mailowy, - oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem własności, - oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu postępowania w tym prawnym i technicznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 kc, - oświadczenie, że oferent nie należy do grona osób określonych w pkt 6 niniejszych warunków postępowania, - potwierdzenie wpłaty wadium na zakup ww. ruchomości będącej przedmiotem składanej oferty tj. 10% ceny wywoławczej. 8. Oferta nie zawierająca chociażby jednego z elementów określonych w pkt 7, złożona z przekroczeniem terminu lub z uchybieniem obowiązku wpłaty wadium nie będzie podlegała rozpatrzeniu. 9. Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Postępowanie na sprzedaż ruchomości Upadłej Anny Mroczek - NIE OTWIERAĆ” winny być dostarczone do dnia 26 sierpnia 2020 roku na adres: Kancelaria Syndycy Śląscy Aneta Brachaczek, ul. Brzezińska 8a, 44-203 Rybnik. Liczy się data wpływu. 10. Składający ofertę na nabycie przedmiotu postępowania powinien, pod rygorem nie rozpoznania oferty przez syndyka, wpłacić na rachunek bankowy Organizatora prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. o numerze 02 1090 2590 0000 0001 4444 8578 wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Złożenie chociażby jednej oferty wystarcza do odbycia postępowania na sprzedaż ww. składnika majątku. 11. Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 27 sierpnia 2020 r., o godzinie 1000, w Kancelarii Syndyka w obecności wszystkich zainteresowanych. Wyboru najkorzystniejszej oferty stosując kryterium ceny dokona syndyk masy upadłości. O dokonanym wyborze niezwłocznie zostaje w formie elektronicznej powiadomiony oferent, którego cena została przyjęta. 12. W przypadku gdyby oferty złożone obejmowały tą samą cenę ofertową na przedmiot sprzedaży przewiduje się możliwość przeprowadzenia ustnej licytacji celem wyłonienia oferenta, z kwotą postąpienia 500,00 złotych. 13. Syndyk zobligowany jest do podpisania umowy sprzedaży z oferentem w terminie do jednego miesiąca od daty wyboru oferty. 14. Cena sprzedaży winna być zapłacona w całości najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży - przed jej zawarciem. Przeniesienie na własność oferowanego składnika majątku nastąpi po zapłacie całej ceny przez oferenta. 15. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana przez syndyka, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym oferentom, wadium zostanie zwrócone bez odsetek i oprocentowania w terminie 7 dni od daty wyboru ofert. 16. Jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków oferty w terminie jednego miesiąca od dnia wyboru jego oferty przez syndyka, traci wadium i zostaje wykluczony z postępowania. 17. Koszty sprawdzenia przedmiotu sprzedaży i zawarcia umowy sprzedaży w miejscu wskazanym przez syndyka ponosi kupujący. 18. Kupujący wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży. 19. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy - Prawo upadłościowe oraz przepisy kodeksu cywilnego. 20. Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienia na każdym etapie bez podania przyczyny. Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości Aneta Brachaczek (kom. 512 292 972), mail: aneta.brachaczek@ syndyk.de. Można również skontaktować się z wyżej wymienioną osobą celem umówienia się na obejrzenie przedmiotu sprzedaży. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38367

Dodano: 2020-08-03 17:13:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Pasek Marian w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 38369. Pasek Marian. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1480/19. [BMSiG-38361/2020] Syndyk masy upadłości Mariana Pasek w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działki ewid. Nr 203/6 oraz 203/7, o łącznej powierzchni 2460 m2 , położonej w miejscowości Łazy, gminie Lesznowola, powiecie piaseczyńskim, województwie mazowieckim, na której posadowiony jest budynek gospodarczy, murowany o pow. 40 m2 z przybudówką (garażem) o pow. 16,5 m2, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr WA5M/00239114/8. Operat szacunkowy nieruchomości udostępniony do wglądu po uprzednim kontakcie telefonicznym z Syndykiem oraz w aktach sprawy pod sygn. akt XVIII GUp 1480/19, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 388.000,00 PLN (słownie: trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100). Wymagane wadium w wysokości 38.800,00 PLN (słownie: trzydzieści osiem tysięcy osiemset złotych 00/100), płatne przelewem na rachunek bankowy Masy Upadłości Mariana Pasek prowadzony w Santander Bank Polska SA o numerze 85 1090 1014 0000 0001 4403 7001. Pisemne oferty należy składać do dnia 28 sierpnia 2020 r., na adres: KANCELARIA DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO DOROTA TRENDAK-TARAZEWICZ, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, „oferta na zakup z wolnej ręki nieruchomości Mariana Pasek, sygn. akt XVIII GUp 1480/19”. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w biurze przy ul. Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa, w dniu 2 września 2020 r., o godzinie 1530. Pełny tekst regulaminu konkursu ofert dostępny jest na stronie internetowej www.biurosyndyka.net. Informacje dotyczące oferowanej nieruchomości dostępne są pod nr tel. 691 700 964 lub za pośrednictwem poczty e-mail: dtarazewicz@gmail.com Do konkursu dopuszczone zostaną wyłącznie podmioty spełniające warunki regulaminu. Syndyk zastrzega możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38369

Dodano: 2020-08-03 17:20:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gołda Paweł w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 38370. Gołda Paweł. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 204/20. [BMSiG-38414/2020] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Pawła Gołdy, zam. w Warszawie, nieprowadzącego działalności gospodarczej, zawiadamia, że w dniu 19 czerwca 2020 r. został sporządzony i przekazany Sędziemu Komisarzowi do akt sprawy XIX GUp 204/20 operat szacunkowy określający wartość rynkową spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej 12 lok. 50 (kod pocztowy 03-214), dzielnicy Targówek, powiecie m.st. Warszawy, województwo mazowieckie, o powierzchni użytkowej 61,1 m2 , dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, IX Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr WA3M/00439909/6. Upadłemu przysługuje udział w wysokości 1/2 przedmiotowego własnościowego prawa do lokalu. Z treścią powyższego operatu szacunkowego można zapoznać się w Czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A (aktualne zasady i godziny urzędowania Sądu oraz instrukcja w zakresie zamawiania akt dostępne są na stronie internetowej Sądu). W terminie tygodniowym od dnia niniejszego obwieszczenia można wnieść do Sędziego Komisarza zarzuty na operat szacunkowy. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38370

Dodano: 2020-08-03 17:21:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Ślusarczyk Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 38373. Ślusarczyk Mirosław. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 505/18. [BMSiG-38304/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Mirosława Ślusarczyka, PESEL 73032017715, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 505/18, ogłasza, o sporządzeniu i przedłożeniu przez syndyka do akt ukończonego opisu i oszacowania nieruchomości upadłego objętej KW nr KR1O/00012824/3 wraz z aneksem do tego operatu wraz pouczeniem o możliwości wniesienia zarzutów na ww. opis i oszacowanie do sędziego komisarza w terminie tygodnia od ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38373

Dodano: 2020-08-03 17:25:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Sklep Spożywczy Grażyna Żebrowska w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 38374. Żebrowska Grażyna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Sklep Spożywczy Grażyna Żebrowska w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 89/20. [BMSiG-38497/2020] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Grażyny Żebrowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Sklep Spożywczy Grażyna Żebrowska, sygn. akt XVIII GUp 89/20, biegły ukończył i złożył do akt Sędziemu Komisarzowi opis i oszacowanie wchodzącego w skład masy upadłości prawa własności nieruchomości rolnej zabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 86, obręb 0048, położonej we wsi Tuniki, gmina Biała Rawska, powiat rawski, województwo łódzkie, dla której Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr LD1R/00021076/4. Każdy zainteresowany może przeglądać Opis i oszacowanie w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy zainteresowany może wnosić do Sędziego Komisarza zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38374

Dodano: 2020-08-03 17:25:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

UBOJNIA DROBIU FRANEK Sp. z o.o. Sp. K. w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 38376. UBOJNIA DROBIU FRANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Targoszynie. KRS 0000794802. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 lipca 2019 r., sygn. akt V GUp 39/20. [BMSiG-38525/2020] Sąd Rejonowy w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, w postępowaniu upadłościowym Ubojni Drobiu FRANEK Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Targoszynie, KRS 0000794802, sygn. akt V GUp 39/20, obwieszcza o przekazaniu Sędziemu Komisarzowi opisu i oszacowania: - nieruchomości zabudowanej infrastrukturą techniczną położoną w granicach działki gruntu nr 78/3, obszaru 0,1099 ha, we wsi Targoszyn, gmina Mściwojów, powiecie jaworskim, województwie dolnośląskim, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Jaworze Księga Wieczysta 1/ LE1J/00020361/; - nieruchomości zabudowanej ubojnią drobiu wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną położoną w granicach działki gruntu nr 78/6, obszaru 0,5251 ha, we wsi Targoszyn nr 79H, gmina Mściwojów, powiecie jaworskim, województwie dolnośląskim, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Jaworze Księga Wieczysta LE1J/00029480/. Opis i oszacowanie można przeglądać w sekretariacie w Sądzie Rejonowym w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Złotoryjskiej 19, w godzinach pracy Sądu. W terminie tygodniowym od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia można wnieść do Sędziego Komisarza zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38376

Dodano: 2020-08-03 17:28:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Trzaskowski Leszek w upadłości likwidacyjnej

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 38377. Trzaskowski Leszek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 121/20. [BMSiG-38379/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Leszka Trzaskowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XIX GUp 121/20), zawiadamia, że syndyk ukończył, a następnie w dniu 20 lipca 2020 roku przekazał Sędziemu komisarzowi do akt postępowania opis i oszacowanie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 52, położonego w Otwocku, ul. Matejki 5A (KW nr WA1O/00041145/3). W terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia każdy zainteresowany może wnosić do Sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38377

Dodano: 2020-08-03 17:28:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Usługi Rolnicze Jarosław Dutkowski

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 38432. Dutkowski Jarosław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Rolnicze Jarosław Dutkowski w Srebrowie. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 1/20, VIII GRp 6/20. [BMSiG-38369/2020] Nadzorca sądowy w przyśpieszonym postępowaniu układowym Jarosława Dutkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Rolnicze Jarosław Dutkowski, sygn. akt VIII GRp 6/20, zawiadamia, że zwołane zostało zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 11 września 2020 r., o godz. 1000, w sali nr XXIII, w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu. Nadzorca sądowy zawiadamia również, że pismem z dnia 5 marca 2020 r. złożono Sędziemu komisarzowi spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych. Nadzorca w dniu 28 kwietnia 2020 r. złożył Sędziemu komisarzowi uzupełniający spis wierzytelności. Spis wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu spisu Sędziemu komisarzowi wierzyciele i dłużnik mogą złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do spisu wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38432

Dodano: 2020-08-03 17:29:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

A-U DISTRIBUTION POLAND Sp. z o.o.

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 38433. A - U DISTRIBUTION POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Kielcach. KRS 0000361065. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 lipca 2010 r., sygn. akt V GRp 2/19. [BMSiG-38412/2020] Obwieszczenie o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego oraz o objęciu funkcji nadzorcy wykonywania układu Obwieszcza się, że w związku z uprawomocnieniem się z dniem 9 lipca 2020 r. postanowienia Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 17 czerwca 2020 r. (sygn. akt V GRp 2/19) o zatwierdzeniu układu przyjętego przez zgromadzenie wierzycieli A-U Distribution Poland Sp. z o.o. w restrukturyzacji w dniu 27 maja 2020 r.: 1. Postępowanie restrukturyzacyjne A - U Distribution Poland Sp. z o.o. (KRS nr 0000361065) zostało zakończone z dniem 9 lipca 2020 r. 2. Dotychczasowy nadzorca sądowy - TS Restrukturyzacje Sp. z o.o. (KRS nr 0000499447) z dniem 9 lipca 2020 r. objął funkcję nadzorcy wykonania układu. Nadzorca wykonania układu TS Restrukturyzacje Sp. z o.o. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38433

Dodano: 2020-08-03 17:30:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

"Andrzej Kalita"

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 38434. Kalita Andrzej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Andrzej Kalita w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GRs 9/19. [BMSiG-38324/2020] Sędzia komisarz postępowania sanacyjnego Andrzeja Kality prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Andrzej Kalita, NIP 5261239808, (XIX GRs 9/19) ogłasza, że 15 lipca 2020 r. został złożony do akt uzupełniający spis wierzytelności, który każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia uczestnicy postępowania mogą złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem, o którym mowa w art. 86 ust. 2 pkt 9. Jeżeli dłużnik nie złożył oświadczenia, może złożyć sprzeciw tylko w przypadku, gdy wykaże, że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego niezależnych. W terminie dwóch tygodni dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności. Sędzia komisarz ogłasza, że na podstawie art. 104 pkt 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (PrRes) zwołuje zgromadzenie Wierzycieli w celu głosowania nad układem oraz w przedmiocie wynagrodzenia zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym Andrzeja Kality prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Andrzej Kalita w restrukturyzacji na dzień 2 września 2020 roku, godz. 1230, sala 14, w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy przy ul. Czerniakowskiej 100a. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie. Wierzyciel, który stawił się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu. Uczestnik postępowania może głosować na zgromadzeniu wierzycieli również przez pełnomocnika). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38434

Dodano: 2020-08-03 17:31:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

ASBUD Sp. z o.o.

2020-07-31 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 38435. „ASBUD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Katowicach. KRS 0000137201. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 października 2002 r. [BMSiG-38514/2020] Asbud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach pod adresem: ul. Lwowska 38, 40-397 Katowice, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000137201, informuje, że zawarł z doradcą restrukturyzacyjnym Aleksandrem Husakiem, numer licencji 789, umowę, o której mowa w art. 210 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r., poz. 814) oraz oświadcza, że otwarte zostało postępowanie o zatwierdzenie układu, a dzień układowy ustalony został na 31 lipca 2020 roku. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38435

Dodano: 2020-08-03 19:47:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

ASBUD Sp. z o.o.

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 38435. „ASBUD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Katowicach. KRS 0000137201. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 października 2002 r. [BMSiG-38514/2020] Asbud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach pod adresem: ul. Lwowska 38, 40-397 Katowice, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000137201, informuje, że zawarł z doradcą restrukturyzacyjnym Aleksandrem Husakiem, numer licencji 789, umowę, o której mowa w art. 210 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r., poz. 814) oraz oświadcza, że otwarte zostało postępowanie o zatwierdzenie układu, a dzień układowy ustalony został na 31 lipca 2020 roku. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38435

Dodano: 2020-08-03 19:47:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

ATRIUM PARK Sp. z o.o.

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 38436. ATRIUM PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Krakowie. KRS 0000343177. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 grudnia 2009 r., sygn. akt VIII GRp 3/19. [BMSiG-38425/2020] OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA I OBJĘCIU FUNKCJI NADZORCY WYKONANIA UKŁADU Zawiadamia się, iż w związku z uprawomocnieniem postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 26.09.2019 r. o zatwierdzeniu układu przyjętego w przyspieszonym postępowaniu układowym, sygn. akt VIII GRp 3/19, dotyczącym spółki pod firmą: ATRIUM PARK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (30-349) przy ul. Zygmunta Miłkowskiego 7/U7, KRS 0000343177, zgodnie z art. 324 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne postępowanie restrukturyzacyjne spółki zakończyło się z dniem 21.12.2019 r., a dotychczasowy Nadzorca układu objął z dniem 21.12.2019 r. funkcję Nadzorcy wykonania układu, zgodnie z art. 171 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. Nadzorca Wykonania Układu Maciej Knopek Licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1140 MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38436

Dodano: 2020-08-03 19:48:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Gospodarstwo Rolne Lidia i Stanisław Demczuk

2020-07-24 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 38437. Demczuk Lidia i Demczuk Stanisław prowadzący działalność rolniczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Lidia i Stanisław Demczuk w restrukturyzacji w Kolnie. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GR 17/20, V GRu 3/20. [BMSiG-38464/2020] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 24 lipca 2020 r. (sygn. akt V GR 17/20): 1. otworzył postępowanie układowe Lidii Demczuk prowadzącej działalność rolniczą pod firmą Gospodarstwo Rolne Lidia i Stanisław Demczuk w Kolnie 69, 11-311 Kolno, nr PESEL 71091812146, 2. otworzył postępowanie układowe Stanisława Demczuk prowadzącego działalność rolniczą pod firmą Gospodarstwo Rolne Lidia i Stanisław Demczuk w Kolnie 69, 11-311 Kolno, nr PESEL 70080110919, 3. połączył do wspólnego rozpoznania sprawy dłużników Lidii Demczuk i Stanisława Demczuk, 4. wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Tycjana Saltarskiego (numer licencji 127), 5. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Zgodnie z art. 272 w zw. z art. 236 i 237 Prawa restrukturyzacyjnego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia tego postanowienia, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie układowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GRu 3/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38437

Dodano: 2020-08-03 19:51:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Gospodarstwo Rolne Lidia i Stanisław Demczuk

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 38437. Demczuk Lidia i Demczuk Stanisław prowadzący działalność rolniczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Lidia i Stanisław Demczuk w restrukturyzacji w Kolnie. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GR 17/20, V GRu 3/20. [BMSiG-38464/2020] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 24 lipca 2020 r. (sygn. akt V GR 17/20): 1. otworzył postępowanie układowe Lidii Demczuk prowadzącej działalność rolniczą pod firmą Gospodarstwo Rolne Lidia i Stanisław Demczuk w Kolnie 69, 11-311 Kolno, nr PESEL 71091812146, 2. otworzył postępowanie układowe Stanisława Demczuk prowadzącego działalność rolniczą pod firmą Gospodarstwo Rolne Lidia i Stanisław Demczuk w Kolnie 69, 11-311 Kolno, nr PESEL 70080110919, 3. połączył do wspólnego rozpoznania sprawy dłużników Lidii Demczuk i Stanisława Demczuk, 4. wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Tycjana Saltarskiego (numer licencji 127), 5. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Zgodnie z art. 272 w zw. z art. 236 i 237 Prawa restrukturyzacyjnego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia tego postanowienia, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie układowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GRu 3/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38437

Dodano: 2020-08-03 19:51:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Gospodarstwo Rolne Wasilewski Mariusz

2020-07-21 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 38438. Wasilewski Mariusz prowadzący działalność gospodarczą w ramach indywidualnego gospodarstwa rolnego Mariusz Wasilewski w restrukturyzacji w Fornetce. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRp 16/20, VIII GR 28/20. [BMSiG-38303/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie wniosku dłużnika Mariusza Wasilewskiego prowadzącego działalność gospodarczą w ramach indywidualnego gospodarstwa rolnego o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, sygn. akt VIII GR 28/20, dnia 21 lipca 2020 r. postanowiono: 1. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Mariusza Wasilewskiego prowadzącego działalność gospodarczą w ramach indywidualnego gospodarstwa rolnego, zam. Fornetka 19, 16-411 Szypliszki, PESEL 73021414635, 2. na nadzorcę sądowego wyznaczyć Beatę Waboł (nr licencji 602), 3. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego w rozumieniu rozporządzenia. Przyspieszone postępowanie układowe prowadzone jest pod sygn. akt VIII GRp 16/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38438

Dodano: 2020-08-03 19:53:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Gospodarstwo Rolne Wasilewski Mariusz

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 38438. Wasilewski Mariusz prowadzący działalność gospodarczą w ramach indywidualnego gospodarstwa rolnego Mariusz Wasilewski w restrukturyzacji w Fornetce. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRp 16/20, VIII GR 28/20. [BMSiG-38303/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie wniosku dłużnika Mariusza Wasilewskiego prowadzącego działalność gospodarczą w ramach indywidualnego gospodarstwa rolnego o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, sygn. akt VIII GR 28/20, dnia 21 lipca 2020 r. postanowiono: 1. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Mariusza Wasilewskiego prowadzącego działalność gospodarczą w ramach indywidualnego gospodarstwa rolnego, zam. Fornetka 19, 16-411 Szypliszki, PESEL 73021414635, 2. na nadzorcę sądowego wyznaczyć Beatę Waboł (nr licencji 602), 3. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego w rozumieniu rozporządzenia. Przyspieszone postępowanie układowe prowadzone jest pod sygn. akt VIII GRp 16/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38438

Dodano: 2020-08-03 19:53:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

"Lidia Kalita"

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 38439. Kalita Lidia prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Lidia Kalita w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GRs 10/19. [BMSiG-38331/2020] Sędzia komisarz postępowania sanacyjnego Lidii Kality prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Lidia Kalita (NIP 5261679660, REGON 146555584), sygn. akt XIX GRs 10/19, ogłasza, że 15 lipca 2020 r. został złożony do akt uzupełniający spis wierzytelności, który każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia uczestnicy postępowania mogą złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem, o którym mowa w art. 86 ust. 2 pkt 9. Jeżeli dłużnik nie złożył oświadczenia, może złożyć sprzeciw tylko w przypadku, gdy wykaże, że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego niezależnych. W terminie dwóch tygodni dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności. Sędzia komisarz ogłasza, że na podstawie art. 104 pkt 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (PrRes) zwołuje zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem oraz w przedmiocie wynagrodzenia zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym Lidii Kalita prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Lidia Kalita w restrukturyzacji na dzień 2 września 2020 roku, godzina 1300, sala 14 w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy przy ul. Czerniakowskiej 100a. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie. Wierzyciel, który stawił się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu. Uczestnik postępowania może głosować na zgromadzeniu wierzycieli również przez pełnomocnika). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38439

Dodano: 2020-08-03 19:54:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Gospodarstwo Rolne Andrzej Kostrubiec

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności

Poz. 38440. Kostrubiec Andrzej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Andrzej Kostrubiec w Plęsach. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Resterukturyzacyjnych, sygn. akt V GRs 3/19. [BMSiG-38528/2020] Sędzia komisarz postępowania restrukturyzacyjnego Andrzeja Kostrubca, osoby fizycznej prowadzącej działalność pod nazwą Gospodarstwo Rolne Andrzej Kostrubiec w Plęsach, zawiadamia, iż w sprawie V GRs 3/19, został zatwierdzony spis wierzytelności nr 2, który został obwieszczony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym dniu 20 czerwca 2020 r. poz. 31362. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38440

Dodano: 2020-08-03 19:55:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej TERMAL S.A.

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 38441. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ „TERMAL” SPÓŁKA AKCYJNA w Lubinie. KRS 0000018162. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 czerwca 2001 r., sygn. akt V GRu 1/16. [BMSiG-38423/2020] Nadzorca wykonania układu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej TERMAL Spółki Akcyjnej w Lubinie w dniu 27.07.2020 roku złożył do akt postępowania prowadzonego w Sądzie Rejonowym w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GRu 1/16, sprawozdanie nr 8 za okres od 20.04.2020 roku do 20.07.2020 roku dotyczące wykonania układu oraz planu restrukturyzacyjnego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38441

Dodano: 2020-08-03 19:55:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Produkcja Rolno-Ogrodnicza Mariusz Stasiak

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 38442. Stasiak Mariusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Produkcja Rolno - Ogrodnicza Mariusz Stasiak w Maciejowicach. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GRs 2/18. [BMSiG-38475/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania restrukturyzacyjnego Mariusza Stasiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Produkcja Rolno - Ogrodnicza Mariusz Stasiak w Maciejowicach (sygn. akt IX GRs 2/18), w dniu 9 lipca 2020 roku zostało przekazane sędziemu komisarzowi przez nadzorcę wykonania układu sprawozdanie nadzorcy wykonania układu obejmującego okres od dnia 24 marca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 r. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38442

Dodano: 2020-08-03 19:56:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Gospodarstwo Rolne Wądołowski Sławomir

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 38443. Wądołowski Sławomir prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Sławomir Wądołowski w restrukturyzacji w Markowskie. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRp 13/20. [BMSiG-38317/2020] Nadzorca sądowy w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika Sławomira Wądołowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Sławomir Wądołowski w restrukturyzacji z siedzibą w Markowskie, gm. Wieliczki (PESEL 72110713853), zawiadamia, iż w dniu 15 czerwca 2020 r. złożył do Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych. Tym samym nadzorca wskazuje, iż spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych może przeglądać każdy zainteresowany w czytelni akt Sądu Rejonowego w Białymstoku. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38443

Dodano: 2020-08-03 19:56:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

SORT Sp. z o.o.

2020-07-28 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 38444. SORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Szczecinie. KRS 0000271131. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 grudnia 2006 r. [BMSiG-38301/2020] Sort sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. 26 Kwietnia 91, 71-126 Szczecin, KRS 0000271131, NIP 851-10-41-702, REGON 810849903, składa oświadczenie o otwarciu uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu, wprowadzonym ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 jednocześnie wskazując, iż nadzorcą układu jest Przemysław Wardyn (nr licencji 252), a dniem układowym jest 28 lipca 2020 r. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38444

Dodano: 2020-08-03 20:00:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

SORT Sp. z o.o.

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 38444. SORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Szczecinie. KRS 0000271131. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 grudnia 2006 r. [BMSiG-38301/2020] Sort sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. 26 Kwietnia 91, 71-126 Szczecin, KRS 0000271131, NIP 851-10-41-702, REGON 810849903, składa oświadczenie o otwarciu uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu, wprowadzonym ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 jednocześnie wskazując, iż nadzorcą układu jest Przemysław Wardyn (nr licencji 252), a dniem układowym jest 28 lipca 2020 r. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38444

Dodano: 2020-08-03 20:00:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

VIA POLONIA S.A.

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 38445. VIA POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA w Poznaniu. KRS 0000523914. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 września 2014 r., sygn. akt XI GRu 1/18. [BMSiG-38400/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zarządzeniem z dnia 25 czerwca 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GRu 1/18 zwołuje zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem na dzień 27 sierpnia 2020 r., godz. 1000, sala 134, w siedzibie Sądu przy ul. Młyńskiej 1a w Poznaniu i zarządza przeprowadzenie pisemnego głosowania nad układem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38445

Dodano: 2020-08-03 20:01:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

SKIN CLINIC Sp. z o.o.

2020-07-20 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 38446. SKIN CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000302468. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru 28 marca 2008 r., sygn. akt XVIII GR 51/20, XVIII GRs 6/20. [BMSiG-38336/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 20 lipca 2020 roku (wydanym w sprawie XVIII GR 51/20) postanowił otworzyć postępowanie sanacyjne Skin Clinic Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS 0000302468, NIP 5252424009. Wyznaczył sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej oraz zarządcę w osobie Macieja Geromina (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1091). Na podstawie art. 288 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne zezwolił dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu. Sąd określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L Nr 141), zaś otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Na podstawie art. 237 ust. 1 p.r. w zw. z art. 290 p.r. w zw. z art. 455 p.r. wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie sanacyjne toczyć się będzie pod sygnaturą akt XIX GRs 6/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38446

Dodano: 2020-08-03 20:04:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

SKIN CLINIC Sp. z o.o.

2020-08-03 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 38446. SKIN CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000302468. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru 28 marca 2008 r., sygn. akt XVIII GR 51/20, XVIII GRs 6/20. [BMSiG-38336/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 20 lipca 2020 roku (wydanym w sprawie XVIII GR 51/20) postanowił otworzyć postępowanie sanacyjne Skin Clinic Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS 0000302468, NIP 5252424009. Wyznaczył sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej oraz zarządcę w osobie Macieja Geromina (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1091). Na podstawie art. 288 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne zezwolił dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu. Sąd określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L Nr 141), zaś otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Na podstawie art. 237 ust. 1 p.r. w zw. z art. 290 p.r. w zw. z art. 455 p.r. wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie sanacyjne toczyć się będzie pod sygnaturą akt XIX GRs 6/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38446

Dodano: 2020-08-03 20:05:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Ałaszewska Urszula w upadłości likwidacyjnej

2020-07-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38495. Ałaszewska Urszula. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 55/20. [BMSiG-38746/2020] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 10 lipca 2020 r. została ogłoszona upadłość dłużniczki Urszuli Ałaszewskiej, zamieszkałej w Bełchatowie, oś. Dolnośląskie 323 m. 10, numer PESEL 83101916489, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Joannę Kłaczyńską, a syndykiem Magdalenę Tłoczek, nr licencji 464. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego Komisarza, w dwóch egzemplarzach - w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia na adres tut. Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalskim. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 55/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38495

Dodano: 2020-08-04 09:17:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Ałaszewska Urszula w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38495. Ałaszewska Urszula. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 55/20. [BMSiG-38746/2020] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 10 lipca 2020 r. została ogłoszona upadłość dłużniczki Urszuli Ałaszewskiej, zamieszkałej w Bełchatowie, oś. Dolnośląskie 323 m. 10, numer PESEL 83101916489, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Joannę Kłaczyńską, a syndykiem Magdalenę Tłoczek, nr licencji 464. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego Komisarza, w dwóch egzemplarzach - w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia na adres tut. Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalskim. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 55/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38495

Dodano: 2020-08-04 09:17:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Baczak Marek w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Sprostowanie ogłoszenia

Poz. 38496. Baczak Marek. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 39/20, VI GUp 203/20. [BMSiG-38822/2020] Syndyk masy upadłości Marka Baczak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, sygn. akt VI GU 39/20, prostuje informację obwieszczoną w ogłoszeniu zamieszczonym w MSiG Nr 147, poz. 37678, z dnia 30.07.2020 r. w przedmiocie numeru PESEL upadłego. Prawidłowy numer PESEL to 55033002996. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, postanowieniem z dnia 24 czerwca 2020 r., sygn. akt VI GU 39/20 of, ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Marka Baczak, PESEL 55033002996. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Zgłoszenia wierzytelności należy przesłać w dwóch egzemplarzach na adres Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała, z podaniem sygnatury sprawy VI GUp 203/20. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Mirosławy Huczek oraz syndyka w osobie Krzysztofa Kubicy. Ponadto Sąd stwierdza, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38496

Dodano: 2020-08-04 09:17:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Bech Bronisława w upadłości likwidacyjnej

2020-07-22 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38497. Bech Bronisława. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 717/20/1, X GUp 181/20/1. [BMSiG-38573/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 22 lipca 2020 r., pod sygn. akt X GU 717/20/1, ogłoszona została upadłość dłużnika Bronisławy Bech, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającej numer PESEL 56122512420, zamieszkałej w Sosnowcu. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 181/20/1. Wyznaczono Syndyka w osobie Adama Laskowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1053. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: ul. 11 Listopada 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498, 912, 1495 i 1655). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 lutego 2003 Prawo upadłościowe (Dz. U. poz. 498, 912, 1495 i 1655). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38497

Dodano: 2020-08-04 09:18:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Bech Bronisława w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38497. Bech Bronisława. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 717/20/1, X GUp 181/20/1. [BMSiG-38573/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 22 lipca 2020 r., pod sygn. akt X GU 717/20/1, ogłoszona została upadłość dłużnika Bronisławy Bech, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającej numer PESEL 56122512420, zamieszkałej w Sosnowcu. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 181/20/1. Wyznaczono Syndyka w osobie Adama Laskowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1053. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: ul. 11 Listopada 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498, 912, 1495 i 1655). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 lutego 2003 Prawo upadłościowe (Dz. U. poz. 498, 912, 1495 i 1655). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38497

Dodano: 2020-08-04 09:18:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Bocheńczak Robert w upadłości likwidacyjnej

2020-07-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38498. Bocheńczak Robert. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 158/20, V GUp „of” 101/20. [BMSiG-38547/2020] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 23 lipca 2020 r. (sygn. akt V GU „of” 158/20) : 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Roberta Bocheńczaka, PESEL 91041802139, NIP 7393744183, zamieszkałego w Olsztynie, przy ul. Andersa 1 lokal 6, 10-699 Olsztyn, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. syndykiem upadłości wyznaczył Pana Dariusza Bzdyra, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 718; 3. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi, na adres: ul. Mazurska 11/7-8, 10-519 Olsztyn, wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe; 6. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 201:5 r. r. w sprawie postępowania upadłościowego a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 101/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38498

Dodano: 2020-08-04 09:19:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Bocheńczak Robert w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38498. Bocheńczak Robert. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 158/20, V GUp „of” 101/20. [BMSiG-38547/2020] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 23 lipca 2020 r. (sygn. akt V GU „of” 158/20) : 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Roberta Bocheńczaka, PESEL 91041802139, NIP 7393744183, zamieszkałego w Olsztynie, przy ul. Andersa 1 lokal 6, 10-699 Olsztyn, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. syndykiem upadłości wyznaczył Pana Dariusza Bzdyra, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 718; 3. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi, na adres: ul. Mazurska 11/7-8, 10-519 Olsztyn, wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe; 6. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 201:5 r. r. w sprawie postępowania upadłościowego a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 101/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38498

Dodano: 2020-08-04 09:19:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Bujak Danuta w upadłości likwidacyjnej

2020-07-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38499. Bujak Danuta. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 519/20, VIII GUp 476/20. [BMSiG-38558/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 24.07.2020 r. w sprawie o sygn. akt VIII GU 519/20 Danuty Bujak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Danuty Bujak (PESEL 45011904121), zamieszkałej pod adresem: ul. Okulickiego 29, 32-500 Chrzanów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe (w brzmieniu nadanym ustawą z 30 sierpnia 2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Jakuba Wita Taborskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 998; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Sądowa 4B, 32-500 Chrzanów, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 2 000 zł (dwa tysiące złotych) na pokrycie przewidywanych aktualnie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując go jednocześnie do zwrotu wypłaconej kwoty niezwłocznie - bez wezwania - w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 476/20. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38499

Dodano: 2020-08-04 09:20:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Bujak Danuta w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38499. Bujak Danuta. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 519/20, VIII GUp 476/20. [BMSiG-38558/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 24.07.2020 r. w sprawie o sygn. akt VIII GU 519/20 Danuty Bujak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Danuty Bujak (PESEL 45011904121), zamieszkałej pod adresem: ul. Okulickiego 29, 32-500 Chrzanów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe (w brzmieniu nadanym ustawą z 30 sierpnia 2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Jakuba Wita Taborskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 998; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Sądowa 4B, 32-500 Chrzanów, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 2 000 zł (dwa tysiące złotych) na pokrycie przewidywanych aktualnie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując go jednocześnie do zwrotu wypłaconej kwoty niezwłocznie - bez wezwania - w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 476/20. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38499

Dodano: 2020-08-04 09:20:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Kryniewicz Edward w upadłości likwidacyjnej

2020-05-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38500. Kryniewicz Edward. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 169/20, V GUp 169/20. [BMSiG-38735/2020] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 maja 2020 r., sygn. akt V GU 169/20, ogłosił upadłość dłużnika Edwarda Kryniewicza, nr PESEL 41101102196, zamieszkałego w Masłowie, ul. Świętokrzyska 8A; określił, że upadły Edward Kryniewicz jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie Iwony Róziewicz, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył Syndyka masy upadłości w osobie Macieja Skoczylasa, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 737; wezwał wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego Komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L z 5 czerwca 2015 r. Nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498). Na postanowienie sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłej przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia nin. postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 169/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38500

Dodano: 2020-08-04 09:21:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Kryniewicz Edward w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38500. Kryniewicz Edward. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 169/20, V GUp 169/20. [BMSiG-38735/2020] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 maja 2020 r., sygn. akt V GU 169/20, ogłosił upadłość dłużnika Edwarda Kryniewicza, nr PESEL 41101102196, zamieszkałego w Masłowie, ul. Świętokrzyska 8A; określił, że upadły Edward Kryniewicz jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie Iwony Róziewicz, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył Syndyka masy upadłości w osobie Macieja Skoczylasa, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 737; wezwał wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego Komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L z 5 czerwca 2015 r. Nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498). Na postanowienie sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłej przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia nin. postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 169/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38500

Dodano: 2020-08-04 09:21:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Fidrych Helena w upadłości likwidacyjnej

2020-07-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38501. Fidrych Helena. Sąd Rejonowy w BIałymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. aky VIII GU 238/20, VIII GUp 216/20. [BMSiG-38704/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku ogłasza, że w sprawie VIII GU 238/20, postanowieniem z dnia 24 lipca 2020 roku, Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Heleny Fidrych, zam.: ul. Kościuszki 43/3, 16-400 Suwałki, PESEL 45050601245, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: 15-124 Białystok, ul. Andersa 5 lok. 301, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, 4. na syndyka wyznaczyć Romana Limana (nr licencji 398), 5. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, 6. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 216/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38501

Dodano: 2020-08-04 09:22:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Fidrych Helena w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38501. Fidrych Helena. Sąd Rejonowy w BIałymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. aky VIII GU 238/20, VIII GUp 216/20. [BMSiG-38704/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku ogłasza, że w sprawie VIII GU 238/20, postanowieniem z dnia 24 lipca 2020 roku, Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Heleny Fidrych, zam.: ul. Kościuszki 43/3, 16-400 Suwałki, PESEL 45050601245, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: 15-124 Białystok, ul. Andersa 5 lok. 301, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, 4. na syndyka wyznaczyć Romana Limana (nr licencji 398), 5. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, 6. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 216/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38501

Dodano: 2020-08-04 09:22:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Frosik Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2020-07-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38502. Frosik Katarzyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 768/20, VIII GUp 488/20. [BMSiG-38555/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 28.07.2020 r. Katarzyny Frosik, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o sygn. akt VIII GU 768/20, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Katarzyny Frosik (PESEL 78102015725), zamieszkałej: Klucze, ul. Środkowa 8, kod pocztowy: 32-310, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Jakuba Taborskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 998; IV. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: Chrzanów, 32-500, ul. Sądowa 4B, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków ul. Przy rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 1.500 zł na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 488/20. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38502

Dodano: 2020-08-04 09:23:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Frosik Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38502. Frosik Katarzyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 768/20, VIII GUp 488/20. [BMSiG-38555/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 28.07.2020 r. Katarzyny Frosik, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o sygn. akt VIII GU 768/20, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Katarzyny Frosik (PESEL 78102015725), zamieszkałej: Klucze, ul. Środkowa 8, kod pocztowy: 32-310, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Jakuba Taborskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 998; IV. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: Chrzanów, 32-500, ul. Sądowa 4B, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków ul. Przy rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 1.500 zł na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 488/20. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38502

Dodano: 2020-08-04 09:23:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Gawlik Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2020-07-22 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38503. Gawlik Zbigniew. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 997/19, VIII GUp 471/20. [BMSiG-38606/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 22.07.2020 r., sygn. akt VIII GU 997/19, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Zbigniewa Gawlika (PESEL 54031712030), zamieszkałego: Frywałd 94, 32-067 Frywałd, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza sędzię Ewę Ostrowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Zagórskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 21; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postepowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać od Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie na przecz pełnomocnika z urzędu wnioskodawcy - radcy prawnego Mateusza Nowaka - kwotę 1 800,00 zł (jeden tysiąc osiemset 00/100 złotych) powiększoną o należny podatek VAT (1 800,00 zł + 23% VAT), łącznie 2 214,00 zł (dwa tysiące dwieście czternaście 00/100 złotych) brutto tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 471/20. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38503

Dodano: 2020-08-04 09:24:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Gawlik Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38503. Gawlik Zbigniew. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 997/19, VIII GUp 471/20. [BMSiG-38606/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 22.07.2020 r., sygn. akt VIII GU 997/19, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Zbigniewa Gawlika (PESEL 54031712030), zamieszkałego: Frywałd 94, 32-067 Frywałd, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza sędzię Ewę Ostrowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Zagórskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 21; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postepowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać od Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie na przecz pełnomocnika z urzędu wnioskodawcy - radcy prawnego Mateusza Nowaka - kwotę 1 800,00 zł (jeden tysiąc osiemset 00/100 złotych) powiększoną o należny podatek VAT (1 800,00 zł + 23% VAT), łącznie 2 214,00 zł (dwa tysiące dwieście czternaście 00/100 złotych) brutto tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 471/20. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38503

Dodano: 2020-08-04 09:24:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Goleń Anna w upadłości likwidacyjnej

2020-07-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38504. Goleń Anna. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 686/20, VIII GUp 484/20. [BMSiG-38618/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 27.07.2020 r., sygn. akt VIII GU 686/20, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Anny Goleń (PESEL 88111213308), zamieszkałej: 31-272 Kraków, ul. Batalionu Skała AK 7/6, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Zbigniewa Typrowicza, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 480; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: Biuro Syndyka Zbigniewa Typrowicza, ul. Wielicka 25 p. 208, 30-552 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 31-547 Kraków, ul. Przy rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych) na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 484/20. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Wniosek o sporządzenie uzasadnienia podlega opłacie w kwocie 100 zł; strona może w terminie tygodniowym od dnia otrzymania odpisu postanowienia z uzasadnieniem złożyć zażalenie, przy czym opłata uiszczona na poczet uzasadnienia podlega zaliczenia na poczet opłaty od zażalenia (200 zł). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38504

Dodano: 2020-08-04 09:25:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Goleń Anna w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38504. Goleń Anna. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 686/20, VIII GUp 484/20. [BMSiG-38618/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 27.07.2020 r., sygn. akt VIII GU 686/20, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Anny Goleń (PESEL 88111213308), zamieszkałej: 31-272 Kraków, ul. Batalionu Skała AK 7/6, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Zbigniewa Typrowicza, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 480; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: Biuro Syndyka Zbigniewa Typrowicza, ul. Wielicka 25 p. 208, 30-552 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 31-547 Kraków, ul. Przy rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych) na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 484/20. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Wniosek o sporządzenie uzasadnienia podlega opłacie w kwocie 100 zł; strona może w terminie tygodniowym od dnia otrzymania odpisu postanowienia z uzasadnieniem złożyć zażalenie, przy czym opłata uiszczona na poczet uzasadnienia podlega zaliczenia na poczet opłaty od zażalenia (200 zł). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38504

Dodano: 2020-08-04 09:25:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Grabski Robert w upadłości likwidacyjnej

2020-07-22 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38505. Grabski Robert. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 41/20. [BMSiG-38590/2020] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 41/20, ogłosił upadłość Roberta Grabskiego (PESEL 76072410070), nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Joanny Szwedy-Porzych oraz syndyka masy upadłości w osobie Jerzego Mielczarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 979), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Toruńska 64a. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do sądu okręgowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38505

Dodano: 2020-08-04 09:26:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Grabski Robert w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38505. Grabski Robert. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 41/20. [BMSiG-38590/2020] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 41/20, ogłosił upadłość Roberta Grabskiego (PESEL 76072410070), nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Joanny Szwedy-Porzych oraz syndyka masy upadłości w osobie Jerzego Mielczarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 979), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Toruńska 64a. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do sądu okręgowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38505

Dodano: 2020-08-04 09:26:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Gradowska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2020-07-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38506. Gradowska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 56/20. [BMSiG-38749/2020] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 10 lipca 2020 r. została ogłoszona upadłość dłużniczki Małgorzaty Gradowskiej, zameldowanej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Opoczyńskiej 104, numer PESEL 72062407327, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Joannę Kłaczyńską, a syndykiem Dorotę Borkowską, nr licencji 775. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego, należy wnosić do Sędziego komisarza w dwóch egzemplarzach - w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia na adres tut. Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 56/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38506

Dodano: 2020-08-04 09:27:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Gradowska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38506. Gradowska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 56/20. [BMSiG-38749/2020] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 10 lipca 2020 r. została ogłoszona upadłość dłużniczki Małgorzaty Gradowskiej, zameldowanej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Opoczyńskiej 104, numer PESEL 72062407327, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Joannę Kłaczyńską, a syndykiem Dorotę Borkowską, nr licencji 775. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego, należy wnosić do Sędziego komisarza w dwóch egzemplarzach - w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia na adres tut. Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 56/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38506

Dodano: 2020-08-04 09:27:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gugała Janusz w upadłości likwidacyjnej

2020-07-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38507. Gugała Janusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 952/20, XIX GUp 1028/20. [BMSiG-38667/2020] Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie o sygn. akt XIX GU 952/20 ogłoszono upadłość Janusza Gugały (PESEL 51040904553) jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmującą likwidację jej majątku. Ustanowiono syndyka masy upadłości w osobie Wojciecha Kozioła (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 28) i zarejestrowano sprawę pod sygn. akt XIX GUp 1028/20. Sąd określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.) Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności syndykowi na adres: Wojciech Kozioł, syndyk Janusza Gugały, ul. Piękna 6, 05-555 Suchodół w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu, na adres Sądu Rejonowego dla m.st. warszawy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygn. akt XIX GUp 1028/20, w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty praw powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38507

Dodano: 2020-08-04 09:28:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gugała Janusz w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38507. Gugała Janusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 952/20, XIX GUp 1028/20. [BMSiG-38667/2020] Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie o sygn. akt XIX GU 952/20 ogłoszono upadłość Janusza Gugały (PESEL 51040904553) jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmującą likwidację jej majątku. Ustanowiono syndyka masy upadłości w osobie Wojciecha Kozioła (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 28) i zarejestrowano sprawę pod sygn. akt XIX GUp 1028/20. Sąd określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.) Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności syndykowi na adres: Wojciech Kozioł, syndyk Janusza Gugały, ul. Piękna 6, 05-555 Suchodół w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu, na adres Sądu Rejonowego dla m.st. warszawy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygn. akt XIX GUp 1028/20, w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty praw powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38507

Dodano: 2020-08-04 09:28:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Guja Joanna w upadłości likwidacyjnej

2020-07-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38508. Guja Joanna. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 754/20/1, X GUp 194/20/1. [BMSiG-38599/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 24 lipca 2020 r., pod sygn. akt X GU 754/20/1, ogłoszona została upadłość dłużnika Joanny Guji (Guja), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającej numer PESEL 61010902748, zamieszkałej w Katowicach. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 194/20/1. Wyznaczono Syndyka w osobie Bartosza Klepacza, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 209. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: ul. Chłodna 2, 40-311 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498, 912, 1495 i 1655). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 lutego 2003 Prawo upadłościowe (Dz. U. poz. 498, 912, 1495 i 1655). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38508

Dodano: 2020-08-04 09:29:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Guja Joanna w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38508. Guja Joanna. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 754/20/1, X GUp 194/20/1. [BMSiG-38599/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 24 lipca 2020 r., pod sygn. akt X GU 754/20/1, ogłoszona została upadłość dłużnika Joanny Guji (Guja), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającej numer PESEL 61010902748, zamieszkałej w Katowicach. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 194/20/1. Wyznaczono Syndyka w osobie Bartosza Klepacza, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 209. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: ul. Chłodna 2, 40-311 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498, 912, 1495 i 1655). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 lutego 2003 Prawo upadłościowe (Dz. U. poz. 498, 912, 1495 i 1655). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38508

Dodano: 2020-08-04 09:29:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Gułaj Janina w upadłości likwidacyjnej

2020-07-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38509. Gułaj Janina. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 347/20 of, VIII GUp 235/20 of. [BMSiG-38814/2020] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 lipca 2020 r., sygn. akt VIII GU 347/20 of, na skutek wniosku złożonego w dniu 13 maja 2020 r., ogłosił upadłość dłużnika - Janiny Gułaj, numer PESEL 45033004609, zamieszkałej we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Katarzyny Piórkowskiej-Frątczak (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 955; adres: ul. Aleksandra Ostrowskiego 7 lok. 107, 53-238 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (czyli zgodnie z przepisami części pierwszej tej ustawy), funkcję Sędziego komisarza będzie pełnił referendarz, a funkcję zastępcy Sędziego komisarza będzie pełnił Sędzia. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 235/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia takie należy kierować do Sędziego komisarza (na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław) oraz do syndyka na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 235/20 of. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38509

Dodano: 2020-08-04 09:30:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Gułaj Janina w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38509. Gułaj Janina. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 347/20 of, VIII GUp 235/20 of. [BMSiG-38814/2020] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 lipca 2020 r., sygn. akt VIII GU 347/20 of, na skutek wniosku złożonego w dniu 13 maja 2020 r., ogłosił upadłość dłużnika - Janiny Gułaj, numer PESEL 45033004609, zamieszkałej we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Katarzyny Piórkowskiej-Frątczak (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 955; adres: ul. Aleksandra Ostrowskiego 7 lok. 107, 53-238 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (czyli zgodnie z przepisami części pierwszej tej ustawy), funkcję Sędziego komisarza będzie pełnił referendarz, a funkcję zastępcy Sędziego komisarza będzie pełnił Sędzia. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 235/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia takie należy kierować do Sędziego komisarza (na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław) oraz do syndyka na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 235/20 of. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38509

Dodano: 2020-08-04 09:30:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Gulka Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2020-07-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38510. Gulka Zbigniew. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 98/20 of, V GUp 124/20 of. [BMSiG-38796/2020] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 14 lipca 2020 r., sygn. akt V GU 98/20 of, ogłoszono upadłość Zbigniewa Gulki (Gulka), PESEL 50022212295, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: 46-200 Kluczbork, ul. Jana Pawła II 18/3. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej. Na syndyka wyznaczono Barbarę Kościółek, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 219. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego do Sędziego Komisarza na adres Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60a, do sygn. akt V GUp 124/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powywoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). Określić, że Zbigniew Gulka ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38510

Dodano: 2020-08-04 09:31:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Gulka Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38510. Gulka Zbigniew. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 98/20 of, V GUp 124/20 of. [BMSiG-38796/2020] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 14 lipca 2020 r., sygn. akt V GU 98/20 of, ogłoszono upadłość Zbigniewa Gulki (Gulka), PESEL 50022212295, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: 46-200 Kluczbork, ul. Jana Pawła II 18/3. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej. Na syndyka wyznaczono Barbarę Kościółek, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 219. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego do Sędziego Komisarza na adres Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60a, do sygn. akt V GUp 124/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powywoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). Określić, że Zbigniew Gulka ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38510

Dodano: 2020-08-04 09:31:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Kędzierski Marcin w upadłości likwidacyjnej

2020-07-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38511. Kędzierski Marcin. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 799/20, XI GUp 355/20/DS. [BMSiG-38778/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 lipca 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 799/20 ogłosił upadłość dłużnika Marcina Kędzierskiego, nr PESEL 74110303474, NIP 7841732053, zamieszkałego w Gnieźnie, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 355/20/DS. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Wyznaczono Syndyka w osobie w osobie Bogusława Sobczaka, os. Przylesie 34, 62-250 Lipki, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 378. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38511

Dodano: 2020-08-04 09:32:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Kędzierski Marcin w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38511. Kędzierski Marcin. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 799/20, XI GUp 355/20/DS. [BMSiG-38778/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 lipca 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 799/20 ogłosił upadłość dłużnika Marcina Kędzierskiego, nr PESEL 74110303474, NIP 7841732053, zamieszkałego w Gnieźnie, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 355/20/DS. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Wyznaczono Syndyka w osobie w osobie Bogusława Sobczaka, os. Przylesie 34, 62-250 Lipki, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 378. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38511

Dodano: 2020-08-04 09:32:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Kłoczko Józef w upadłości likwidacyjnej

2020-07-22 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38512. Kłoczko Józef. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 120/20, VIII GUp 211/20. [BMSiG-38694/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt VIII GU 120/20, postanowieniem z dnia 22 lipca 2020 roku, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Józefa Kłoczko, PESEL 50012002990, zamieszkałego: 07-306 Brok, ul. Kwiatowa 4, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego SSR Katarzynę Dąbrowską-Doroszczyk, a na syndyka masy upadłości Alfredę Falak (nr licencji 415), 5. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego, 6. postępowanie po ogłoszeniu upadłości toczy się pod sygnaturą akt VIII GUp 211/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38512

Dodano: 2020-08-04 09:33:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Kłoczko Józef w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38512. Kłoczko Józef. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 120/20, VIII GUp 211/20. [BMSiG-38694/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt VIII GU 120/20, postanowieniem z dnia 22 lipca 2020 roku, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Józefa Kłoczko, PESEL 50012002990, zamieszkałego: 07-306 Brok, ul. Kwiatowa 4, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego SSR Katarzynę Dąbrowską-Doroszczyk, a na syndyka masy upadłości Alfredę Falak (nr licencji 415), 5. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego, 6. postępowanie po ogłoszeniu upadłości toczy się pod sygnaturą akt VIII GUp 211/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38512

Dodano: 2020-08-04 09:33:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Kot Alfreda w upadłości likwidacyjnej

2020-07-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38513. Kot Alfreda. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 141/20, XIV GUp 208/20. [BMSiG-38736/2020] XIV GU 141/20 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 16 lipca 2020 roku ogłosił upadłość dłużnika Alfredy Kot, numer PESEL 44092908125, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bogdana Woźniaka. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Henryka Milasa, numer licencji 44. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Zgłoszenia należy przesłać do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Łódź, ul. Pomorska 37. Adres dla korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 208/ 20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38513

Dodano: 2020-08-04 09:34:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Kot Alfreda w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38513. Kot Alfreda. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 141/20, XIV GUp 208/20. [BMSiG-38736/2020] XIV GU 141/20 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 16 lipca 2020 roku ogłosił upadłość dłużnika Alfredy Kot, numer PESEL 44092908125, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bogdana Woźniaka. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Henryka Milasa, numer licencji 44. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Zgłoszenia należy przesłać do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Łódź, ul. Pomorska 37. Adres dla korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 208/ 20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38513

Dodano: 2020-08-04 09:34:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Kowalska Paulina w upadłości likwidacyjnej

2020-07-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38514. Kowalska Paulina. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 243/20, V GUp 144/20. [BMSiG-38815/2020] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 lipca 2020 r., sygn. akt V GU 243/20, ogłosił upadłość Pauliny Kowalskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 91062406785, NIP 774-305-28-48. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Anny Kubera (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 482), adres: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygn. akt V GUp 144/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie o sygn. akt V GU 243/20 (na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock), w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Informuje się, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491¹ ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe Pauliny Kowalskiej będzie prowadzone pod sygnaturą akt V GUp 144/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38514

Dodano: 2020-08-04 12:23:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Kowalska Paulina w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38514. Kowalska Paulina. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 243/20, V GUp 144/20. [BMSiG-38815/2020] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 lipca 2020 r., sygn. akt V GU 243/20, ogłosił upadłość Pauliny Kowalskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 91062406785, NIP 774-305-28-48. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Anny Kubera (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 482), adres: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Lipowa 14, 09-408 Płock, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygn. akt V GUp 144/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie o sygn. akt V GU 243/20 (na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock), w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Informuje się, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491¹ ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe Pauliny Kowalskiej będzie prowadzone pod sygnaturą akt V GUp 144/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38514

Dodano: 2020-08-04 12:23:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Krzystek Patrycja w upadłości likwidacyjnej

2020-04-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38515. Krzystek Patrycja. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 84/20 of, VI GUp 151/20 of. [BMSiG-38574/2020] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2020 r., w sprawie o sygnaturze akt VI GU 84/20 of (VI GUp 151/20 of), ogłosił upadłość Patrycji Krzystek, PESEL 74051410884, zamieszkałej: ul. Skoczowska nr 100D/11, 43-450 Ustroń, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Bernadety Różańskiej oraz syndyka w osobie Krzysztofa Kubicy, nr licencji 548. Postanowieniem z dnia 18 czerwca 2020 r., sygn. akt VI GUp 151/20 of, Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, zmienił syndyka masy upadłości odwołując syndyka Krzysztofa Kubicę i na jego miejsce powołał Renatę Pilch, nr licencji 155. Wzywa się wierzycieli upadłej oraz osoby trzecie, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Określono, że jurysdykcja krajowa Sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała, w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt VI GUp 151/20 of. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38515

Dodano: 2020-08-04 12:24:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Krzystek Patrycja w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38515. Krzystek Patrycja. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 84/20 of, VI GUp 151/20 of. [BMSiG-38574/2020] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2020 r., w sprawie o sygnaturze akt VI GU 84/20 of (VI GUp 151/20 of), ogłosił upadłość Patrycji Krzystek, PESEL 74051410884, zamieszkałej: ul. Skoczowska nr 100D/11, 43-450 Ustroń, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Bernadety Różańskiej oraz syndyka w osobie Krzysztofa Kubicy, nr licencji 548. Postanowieniem z dnia 18 czerwca 2020 r., sygn. akt VI GUp 151/20 of, Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, zmienił syndyka masy upadłości odwołując syndyka Krzysztofa Kubicę i na jego miejsce powołał Renatę Pilch, nr licencji 155. Wzywa się wierzycieli upadłej oraz osoby trzecie, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Określono, że jurysdykcja krajowa Sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała, w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt VI GUp 151/20 of. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38515

Dodano: 2020-08-04 12:24:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Kucybała Remigiusz w upadłości likwidacyjnej

2020-07-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38516. Kucybała Remigiusz. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 877/20/1, X GUp 195/20/1. [BMSiG-38605/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 24 lipca 2020 r. pod sygn. akt X GU 877/20/1, ogłoszona została upadłość dłużnika Remigiusza Kucybały, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającego numer PESEL 62111211412, zamieszkałego w Sosnowcu. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 195/20/1. Wyznaczono syndyka w osobie Bartosza Klepacza, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 209. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: ul. Chłodna 2, 40-311 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498, 912, 1495 i 1655). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 lutego 2003 Prawo upadłościowe (Dz. U. poz. 498, 912, 1495 i 1655). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38516

Dodano: 2020-08-04 12:25:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Kucybała Remigiusz w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38516. Kucybała Remigiusz. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 877/20/1, X GUp 195/20/1. [BMSiG-38605/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 24 lipca 2020 r. pod sygn. akt X GU 877/20/1, ogłoszona została upadłość dłużnika Remigiusza Kucybały, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającego numer PESEL 62111211412, zamieszkałego w Sosnowcu. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 195/20/1. Wyznaczono syndyka w osobie Bartosza Klepacza, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 209. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: ul. Chłodna 2, 40-311 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498, 912, 1495 i 1655). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 lutego 2003 Prawo upadłościowe (Dz. U. poz. 498, 912, 1495 i 1655). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38516

Dodano: 2020-08-04 12:25:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Łokaj Fryderyk w upadłości likwidacyjnej

2020-07-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38517. Łokaj Fryderyk. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 06/20. [BMSiG-38725/2020] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 14 lipca 2020 r., sygn. akt V GU 06/20, została ogłoszona upadłość Fryderyka Łokaj, zamieszkałego: Bielawa Dolna 72 (kod pocztowy 59-930 Pieńsk), PESEL 55102114470, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującego likwidację majątku upadłego. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Krzysztofa Skrobowskiego oraz syndyka w osobie Włodzimierza Amborskiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia o postanowieniu o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, ul. Bankowa 18, 58-500 Jelenia Góra. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38517

Dodano: 2020-08-04 12:25:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Łokaj Fryderyk w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38517. Łokaj Fryderyk. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 06/20. [BMSiG-38725/2020] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 14 lipca 2020 r., sygn. akt V GU 06/20, została ogłoszona upadłość Fryderyka Łokaj, zamieszkałego: Bielawa Dolna 72 (kod pocztowy 59-930 Pieńsk), PESEL 55102114470, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującego likwidację majątku upadłego. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Krzysztofa Skrobowskiego oraz syndyka w osobie Włodzimierza Amborskiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia o postanowieniu o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, ul. Bankowa 18, 58-500 Jelenia Góra. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38517

Dodano: 2020-08-04 12:26:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Lorbiecka Żaneta i Lorbiecki Waldemar w upadłości likwidacyjnej

2020-06-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38518. Lorbiecka Żaneta i Lorbiecki Waldemar. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 316/20. [BMSiG-38584/2020] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 24.06.2020 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 316/20, ogłosił upadłość Żanety Lorbieckiej (numer PESEL 79112305288) i Waldemara Lorbieckiego (numer PESEL 68040906478), nieprowadzących działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Jerzego Mielczarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 979) oraz Sędziego komisarza w osobie sędziego Romana Krzysztofa Wiśniewskiego, wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Toruńska 64a. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38518

Dodano: 2020-08-04 12:26:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Lorbiecka Żaneta i Lorbiecki Waldemar w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38518. Lorbiecka Żaneta i Lorbiecki Waldemar. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 316/20. [BMSiG-38584/2020] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 24.06.2020 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 316/20, ogłosił upadłość Żanety Lorbieckiej (numer PESEL 79112305288) i Waldemara Lorbieckiego (numer PESEL 68040906478), nieprowadzących działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Jerzego Mielczarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 979) oraz Sędziego komisarza w osobie sędziego Romana Krzysztofa Wiśniewskiego, wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Toruńska 64a. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38518

Dodano: 2020-08-04 12:26:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Ługowski Bartosz w upadłości likwidacyjnej

2020-07-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38519. Ługowski Bartosz. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 68/20 „of”, V GUp 153/20. [BMSiG-38710/2020] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23.07.2020 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 68/20 „of”, ogłosił upadłość dłużnika Bartosza Ługowskiego, PESEL 86080208936, nieprowadzącego działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Jadwigi Dobrowolskiej oraz syndyka w osobie Michała Kurca, nr licencji 982. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000 r., s. 1.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19. t. 1., s. 191. z późn. zm.). Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach, z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 153/20 MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38519

Dodano: 2020-08-04 12:27:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Ługowski Bartosz w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38519. Ługowski Bartosz. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 68/20 „of”, V GUp 153/20. [BMSiG-38710/2020] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23.07.2020 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 68/20 „of”, ogłosił upadłość dłużnika Bartosza Ługowskiego, PESEL 86080208936, nieprowadzącego działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Jadwigi Dobrowolskiej oraz syndyka w osobie Michała Kurca, nr licencji 982. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000 r., s. 1.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19. t. 1., s. 191. z późn. zm.). Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach, z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 153/20 MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38519

Dodano: 2020-08-04 12:27:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Macholla Sebastian w upadłości likwidacyjnej

2020-07-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

. Poz. 38520. Macholla Sebastian. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 943/19, VI GUp 164/20of/S. [BMSiG-38570/2020] Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 15.07.2020 r., sygn. akt VI GU 943/19, została ogłoszona upadłość Sebastiana Macholli, zam. w Wielkim Klinczu, ul. Słoneczna 40, PESEL 73110406552, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Stefanowskiej oraz syndyka w osobie Przemysława Mogiełka, nr licencji 996 (siedziba biura: Wejherowo, ul. Dworcowa 8/2, tel. (58) 671 20 06). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego Sędziemu komisarzowi na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, VI Wydział Gospodarczy w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, sygn. akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości VI GUp 164/20of/S. Jako podstawę jurysdykcji sądu wskazano art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie opisane w pkt I orzeczenia o ogłoszeniu upadłości ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38520

Dodano: 2020-08-04 12:28:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Macholla Sebastian w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

. Poz. 38520. Macholla Sebastian. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 943/19, VI GUp 164/20of/S. [BMSiG-38570/2020] Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 15.07.2020 r., sygn. akt VI GU 943/19, została ogłoszona upadłość Sebastiana Macholli, zam. w Wielkim Klinczu, ul. Słoneczna 40, PESEL 73110406552, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Stefanowskiej oraz syndyka w osobie Przemysława Mogiełka, nr licencji 996 (siedziba biura: Wejherowo, ul. Dworcowa 8/2, tel. (58) 671 20 06). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego Sędziemu komisarzowi na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, VI Wydział Gospodarczy w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, sygn. akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości VI GUp 164/20of/S. Jako podstawę jurysdykcji sądu wskazano art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie opisane w pkt I orzeczenia o ogłoszeniu upadłości ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38520

Dodano: 2020-08-04 12:28:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Magda Franciszek w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38521. Magda Franciszek. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 90/20, VIII GUp 230/20. [BMSiG-38679/2020] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 lipca 2020 r., sygn. akt VIII GU 90/20, ogłosił upadłość Franciszka Magdy, nr PESEL 46010205855, zamieszkałego we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Jakuba Persony i syndyka masy upadłości w osobie Barbary Chojcan (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 341). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy - Prawo upadłościowe, określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 230/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które wnosi się do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydziału Gospodarczego Odwoławczego za pośrednictwem tutejszego Sądu. Osoby te powinny jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tym celu wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem (oraz z opłatą sądową w kwocie 100,00 zł - pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego), a termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38521

Dodano: 2020-08-04 12:29:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Magda Franciszek w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38521. Magda Franciszek. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 90/20, VIII GUp 230/20. [BMSiG-38679/2020] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 lipca 2020 r., sygn. akt VIII GU 90/20, ogłosił upadłość Franciszka Magdy, nr PESEL 46010205855, zamieszkałego we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Jakuba Persony i syndyka masy upadłości w osobie Barbary Chojcan (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 341). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy - Prawo upadłościowe, określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 230/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które wnosi się do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydziału Gospodarczego Odwoławczego za pośrednictwem tutejszego Sądu. Osoby te powinny jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tym celu wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem (oraz z opłatą sądową w kwocie 100,00 zł - pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego), a termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38521

Dodano: 2020-08-04 12:29:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Makowski Jacek w upadłości likwidacyjnej

2020-07-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38522. Makowski Jacek. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 266/20, V GUp 233/20. [BMSiG-38653/2020] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem wydanym w dniu 21 lipca 2020 roku, w sprawie oznaczonej sygn. akt V GU 266/20, ogłosił upadłość dłużnika Jacka Makowskiego, nr PESEL 64053012870, zamieszkałego w Kielcach, ulica Warszawska 103/10, kod pocztowy 25-541 Kielce; określił, że upadły Jacek Makowski jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; określił, że postępowanie upadłościowe Jacka Makowskiego będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498) ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 1802), która weszła w życie 24 marca 2020 roku; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Marcina Gonigroszka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 968; wezwał wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Marcina Gonigroszka - Syndyka masy upadłości Jacka Makowskiego w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; adres do dokonywania zgłoszeń wierzytelności: 25-014 Kielce, ul. Żelazna 41, lokal nr 1; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L z 5 czerwca 2015 roku Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 powołanego rozporządzenia. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygnaturą V GUp 233/20. Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie Upadłego oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38522

Dodano: 2020-08-04 12:30:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Makowski Jacek w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38522. Makowski Jacek. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 266/20, V GUp 233/20. [BMSiG-38653/2020] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem wydanym w dniu 21 lipca 2020 roku, w sprawie oznaczonej sygn. akt V GU 266/20, ogłosił upadłość dłużnika Jacka Makowskiego, nr PESEL 64053012870, zamieszkałego w Kielcach, ulica Warszawska 103/10, kod pocztowy 25-541 Kielce; określił, że upadły Jacek Makowski jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; określił, że postępowanie upadłościowe Jacka Makowskiego będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498) ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 1802), która weszła w życie 24 marca 2020 roku; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Marcina Gonigroszka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 968; wezwał wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Marcina Gonigroszka - Syndyka masy upadłości Jacka Makowskiego w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; adres do dokonywania zgłoszeń wierzytelności: 25-014 Kielce, ul. Żelazna 41, lokal nr 1; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L z 5 czerwca 2015 roku Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 powołanego rozporządzenia. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygnaturą V GUp 233/20. Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie Upadłego oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38522

Dodano: 2020-08-04 12:30:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Mędrzyk Mateusz w upadłości likwidacyjnej

2020-07-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38523. Mędrzyk Mateusz. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 768/20/1, X GUp 193/20/1. [BMSiG-38621/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 24 lipca 2020 r., pod sygn. akt X GU 768/20/1, ogłoszona została upadłość dłużnika Mateusza Mędrzyka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającego numer PESEL 94040903733, zamieszkałego w Będzinie. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 193/20/1. Wyznaczono Syndyka w osobie Adama Laskowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1053. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: ul. 11 Listopada 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498, 912, 1495 i 1655). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. poz. 498, 912, 1495 i 1655). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38523

Dodano: 2020-08-04 12:31:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Mędrzyk Mateusz w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38523. Mędrzyk Mateusz. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 768/20/1, X GUp 193/20/1. [BMSiG-38621/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 24 lipca 2020 r., pod sygn. akt X GU 768/20/1, ogłoszona została upadłość dłużnika Mateusza Mędrzyka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającego numer PESEL 94040903733, zamieszkałego w Będzinie. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 193/20/1. Wyznaczono Syndyka w osobie Adama Laskowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1053. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: ul. 11 Listopada 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498, 912, 1495 i 1655). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. poz. 498, 912, 1495 i 1655). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38523

Dodano: 2020-08-04 12:31:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Możdzyńska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2020-07-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38524. Możdzyńska Ewa. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 328/20, VIII GUp 479/20. [BMSiG-38596/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 24.07.2020 r., sygn. akt VIII GU 328/20, postanowił: I. ogłosić upadłość Ewy Możdzyńskiej (PESEL 55121604345), zamieszkałej w Tarnowie (33-101) przy ul. Czerwonej 99, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Katarzynę Szymską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Jagodzińskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 434; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 479/20. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38524

Dodano: 2020-08-04 12:32:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Możdzyńska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38524. Możdzyńska Ewa. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 328/20, VIII GUp 479/20. [BMSiG-38596/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 24.07.2020 r., sygn. akt VIII GU 328/20, postanowił: I. ogłosić upadłość Ewy Możdzyńskiej (PESEL 55121604345), zamieszkałej w Tarnowie (33-101) przy ul. Czerwonej 99, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Katarzynę Szymską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Jagodzińskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 434; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 479/20. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38524

Dodano: 2020-08-04 12:32:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Nowok Eugeniusz w upadłości likwidacyjnej

2020-07-22 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38525. Nowok Eugeniusz. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 714/20/1, X GUp 182/20/1. [BMSiG-38579/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 22 lipca 2020 r., pod sygn. akt X GU 714/20/1 ogłoszona została upadłość dłużnika Eugeniusza Nowoka (Nowok) jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającego numer PESEL 61072202170 oraz numer NIP 6431617843, zamieszkałego w Siemianowicach Śląskich. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 182/20/1. Wyznaczono syndyka w osobie Adama Laskowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1053. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: ul. 11 Listopada 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498, 912, 1495 i 1655). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. poz. 498, 912, 1495 i 1655). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38525

Dodano: 2020-08-04 12:32:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Nowok Eugeniusz w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38525. Nowok Eugeniusz. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 714/20/1, X GUp 182/20/1. [BMSiG-38579/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 22 lipca 2020 r., pod sygn. akt X GU 714/20/1 ogłoszona została upadłość dłużnika Eugeniusza Nowoka (Nowok) jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającego numer PESEL 61072202170 oraz numer NIP 6431617843, zamieszkałego w Siemianowicach Śląskich. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 182/20/1. Wyznaczono syndyka w osobie Adama Laskowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1053. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: ul. 11 Listopada 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498, 912, 1495 i 1655). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. poz. 498, 912, 1495 i 1655). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38525

Dodano: 2020-08-04 12:32:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Okoński Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2020-07-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38526. Okoński Zbigniew. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 638/20, VIII GUp 485/20. [BMSiG-38548/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 27.07.2020 r., ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o sygn. akt VIII GU 638/20, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Zbigniewa Okońskiego (PESEL 66021307234), zamieszkałego w Marcinkowicach (kod 33-273) pod numerem 82; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędzię Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Katarzynę Szymską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Jagodzińskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 434; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postepowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać od Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie dla pełnomocnika z urzędu - radcy prawnego Mateusza Nowaka z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej kwotę 2.214 zł (dwa tysiące dwieście czternaście złotych) brutto, w tym z tytułu podatku VAT (według stawki 23%) kwotę 414 zł (czterysta czternaście złotych). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 485/20. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38526

Dodano: 2020-08-04 12:33:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Okoński Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38526. Okoński Zbigniew. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 638/20, VIII GUp 485/20. [BMSiG-38548/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 27.07.2020 r., ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o sygn. akt VIII GU 638/20, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Zbigniewa Okońskiego (PESEL 66021307234), zamieszkałego w Marcinkowicach (kod 33-273) pod numerem 82; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędzię Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Katarzynę Szymską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Jagodzińskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 434; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postepowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać od Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie dla pełnomocnika z urzędu - radcy prawnego Mateusza Nowaka z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej kwotę 2.214 zł (dwa tysiące dwieście czternaście złotych) brutto, w tym z tytułu podatku VAT (według stawki 23%) kwotę 414 zł (czterysta czternaście złotych). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 485/20. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38526

Dodano: 2020-08-04 12:33:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Oraczko Leszek w upadłości likwidacyjnej

2020-07-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38527. Oraczko Leszek. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 765/20, VIII GUp 490/20. [BMSiG-38554/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 28.07.2020 r., sygn. akt VIII GU 765/20, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Leszka Oraczko (PESEL 63121004676), zamieszkałego: Kraków, os. Na lotnisku 17/71, kod pocztowy: 31-803, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Katarzyny Olejniczak - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 408; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: Kancelaria Doradców Restrukturyzacyjnych, ul. Kalwaryjska 67/3, 30-504 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 1.500 zł na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego). Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na pkt VI postanowienia o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Wniosek o sporządzenie uzasadnienia podlega opłacie w kwocie 100 zł; strona może w terminie tygodniowym od dnia otrzymania odpisu postanowienia z uzasadnieniem złożyć zażalenie, przy czym opłata uiszczona na poczet uzasadnienia podlega zaliczenia na poczet opłaty od zażalenia (200 zł). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 490/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38527

Dodano: 2020-08-04 12:34:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Oraczko Leszek w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38527. Oraczko Leszek. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 765/20, VIII GUp 490/20. [BMSiG-38554/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 28.07.2020 r., sygn. akt VIII GU 765/20, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Leszka Oraczko (PESEL 63121004676), zamieszkałego: Kraków, os. Na lotnisku 17/71, kod pocztowy: 31-803, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Katarzyny Olejniczak - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 408; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: Kancelaria Doradców Restrukturyzacyjnych, ul. Kalwaryjska 67/3, 30-504 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 1.500 zł na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego). Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na pkt VI postanowienia o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Wniosek o sporządzenie uzasadnienia podlega opłacie w kwocie 100 zł; strona może w terminie tygodniowym od dnia otrzymania odpisu postanowienia z uzasadnieniem złożyć zażalenie, przy czym opłata uiszczona na poczet uzasadnienia podlega zaliczenia na poczet opłaty od zażalenia (200 zł). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 490/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38527

Dodano: 2020-08-04 12:34:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Oraczko Lucyna w upadłości likwidacyjnej

2020-07-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38528. Oraczko Lucyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 786/20, VIII GUp 491/20. [BMSiG-38630/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 28.07.2020 r., sygn. akt VIII GU 786/20, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Lucyny Oraczko (PESEL 73061303409), zamieszkałej: Kraków, os. Na lotnisku 17/71, kod pocztowy: 31-803, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Katarzyny Olejniczak - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 408; IV. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: Kancelaria Doradców Restrukturyzacyjnych, ul. Kalwaryjska 67/3, 30-504 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków ul. Przy rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 1.500 zł na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 491/20. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Wniosek o sporządzenie uzasadnienia podlega opłacie w kwocie 100 zł; strona może w terminie tygodniowym od dnia otrzymania odpisu postanowienia z uzasadnieniem złożyć zażalenie, przy czym opłata uiszczona na poczet uzasadnienia podlega zaliczenia na poczet opłaty od zażalenia (200 zł). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38528

Dodano: 2020-08-04 12:35:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Oraczko Lucyna w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38528. Oraczko Lucyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 786/20, VIII GUp 491/20. [BMSiG-38630/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 28.07.2020 r., sygn. akt VIII GU 786/20, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Lucyny Oraczko (PESEL 73061303409), zamieszkałej: Kraków, os. Na lotnisku 17/71, kod pocztowy: 31-803, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Katarzyny Olejniczak - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 408; IV. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: Kancelaria Doradców Restrukturyzacyjnych, ul. Kalwaryjska 67/3, 30-504 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków ul. Przy rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 1.500 zł na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 491/20. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Wniosek o sporządzenie uzasadnienia podlega opłacie w kwocie 100 zł; strona może w terminie tygodniowym od dnia otrzymania odpisu postanowienia z uzasadnieniem złożyć zażalenie, przy czym opłata uiszczona na poczet uzasadnienia podlega zaliczenia na poczet opłaty od zażalenia (200 zł). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38528

Dodano: 2020-08-04 12:35:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Orłowicz Mieczysław w upadłości likwidacyjnej

2020-07-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38529. Orłowicz Mieczysław. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 498/20. [BMSiG-38581/2020] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 17.07.2020 r., w sprawie o sygn. akt XV GU 498/20, ogłosił upadłość Mieczysława Orłowicza (numer PESEL 55050517659), osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Jerzego Mielczarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 979); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Towarowa 36 bud. C/pok. 24, 85-746 Bydgoszcz; jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do sądu okręgowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38529

Dodano: 2020-08-04 12:36:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Orłowicz Mieczysław w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38529. Orłowicz Mieczysław. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 498/20. [BMSiG-38581/2020] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 17.07.2020 r., w sprawie o sygn. akt XV GU 498/20, ogłosił upadłość Mieczysława Orłowicza (numer PESEL 55050517659), osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Jerzego Mielczarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 979); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Towarowa 36 bud. C/pok. 24, 85-746 Bydgoszcz; jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do sądu okręgowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38529

Dodano: 2020-08-04 12:36:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Petrus Mateusz w upadłości likwidacyjnej

2020-07-22 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38530. Petrus Mateusz. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 784/20/1, X GUp 180/20/1. [BMSiG-38569/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 22 lipca 2020 r. pod sygn. akt X GU 784/20/1 ogłoszona została upadłość dłużnika Mateusza Petrusa jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającego numer PESEL 96092510537 oraz numer NIP 6272752674, zamieszkałego w Chorzowie. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 180/20/1. Wyznaczono syndyka w osobie Adama Laskowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1053. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres syndyka: ul. 11 Listopada 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498, 912, 1495 i 1655). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 lutego 2003 Prawo upadłościowe (Dz. U. poz. 498, 912, 1495 i 1655). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38530

Dodano: 2020-08-04 12:37:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Petrus Mateusz w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38530. Petrus Mateusz. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 784/20/1, X GUp 180/20/1. [BMSiG-38569/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 22 lipca 2020 r. pod sygn. akt X GU 784/20/1 ogłoszona została upadłość dłużnika Mateusza Petrusa jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającego numer PESEL 96092510537 oraz numer NIP 6272752674, zamieszkałego w Chorzowie. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 180/20/1. Wyznaczono syndyka w osobie Adama Laskowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1053. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres syndyka: ul. 11 Listopada 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498, 912, 1495 i 1655). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 lutego 2003 Prawo upadłościowe (Dz. U. poz. 498, 912, 1495 i 1655). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38530

Dodano: 2020-08-04 12:37:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Płonka Kazimierz w upadłości likwidacyjnej

2020-07-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38531. Płonka Kazimierz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 772/20, VIII GUp 480/20. [BMSiG-38602/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 27.07.2020 r., sygn. akt VIII GU 772/20, postanowił: I. ogłosić upadłość Kazimierza Płonki (PESEL 57101217031), zamieszkałego: Frydrychowice 34-108, ul. Kasztanowa 48, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Zbigniewa Typrowicza - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 480; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na adres biura syndyka: ul. Wielicka 25 p. 208, 30-552 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków ul. Przy rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa-Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 480/20. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 2(1) k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38531

Dodano: 2020-08-04 12:38:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Płonka Kazimierz w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38531. Płonka Kazimierz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 772/20, VIII GUp 480/20. [BMSiG-38602/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 27.07.2020 r., sygn. akt VIII GU 772/20, postanowił: I. ogłosić upadłość Kazimierza Płonki (PESEL 57101217031), zamieszkałego: Frydrychowice 34-108, ul. Kasztanowa 48, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Zbigniewa Typrowicza - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 480; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na adres biura syndyka: ul. Wielicka 25 p. 208, 30-552 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków ul. Przy rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa-Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 480/20. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 2(1) k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38531

Dodano: 2020-08-04 12:38:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Płonka Maria w upadłości likwidacyjnej

2020-07-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38532. Płonka Maria. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 802/20, VIII GUp 496/20. [BMSiG-38549/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 29.07.2020 r., sygn. akt VIII GU 802/20 Sąd, postanowił: I. ogłosić upadłość Marii Płonki (PESEL 73042715706), zamieszkałej: Frydrychowice 34-108, ul. Kasztanowa 48, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Zbigniewa Typrowicza - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 480; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na adres biura syndyka: ul. Wielicka 25 p. 208, 30-552 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków ul. Przy rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 496/20. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 2(1) k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38532

Dodano: 2020-08-04 12:39:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Płonka Maria w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38532. Płonka Maria. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 802/20, VIII GUp 496/20. [BMSiG-38549/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 29.07.2020 r., sygn. akt VIII GU 802/20 Sąd, postanowił: I. ogłosić upadłość Marii Płonki (PESEL 73042715706), zamieszkałej: Frydrychowice 34-108, ul. Kasztanowa 48, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Zbigniewa Typrowicza - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 480; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na adres biura syndyka: ul. Wielicka 25 p. 208, 30-552 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków ul. Przy rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 496/20. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 2(1) k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38532

Dodano: 2020-08-04 12:39:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Repetowska Iwona w upadłości likwidacyjnej

2020-07-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38533. Repetowska Iwona. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 701/20, VIII GUp 483/20. [BMSiG-38560/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 27.07.2020 r., sygn. akt VIII GU 701/20, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Iwony Repetowskiej (PESEL 87081202400), zamieszkałej: 30-035 Kraków, ul. Grottgera 3/14, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Radomira Szarańca, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 708; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: Biuro Syndyka Radomira Szarańca, ul. Bulwarowa 33a, 31-751 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 31-547 Kraków ul. Przy rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych) na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego). Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na pkt VI postanowienia o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Wniosek o sporządzenie uzasadnienia podlega opłacie w kwocie 100 zł; strona może w terminie tygodniowym od dnia otrzymania odpisu postanowienia z uzasadnieniem złożyć zażalenie, przy czym opłata uiszczona na poczet uzasadnienia podlega zaliczenia na poczet opłaty od zażalenia (200 zł). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 483/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38533

Dodano: 2020-08-04 12:39:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Repetowska Iwona w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38533. Repetowska Iwona. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 701/20, VIII GUp 483/20. [BMSiG-38560/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 27.07.2020 r., sygn. akt VIII GU 701/20, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Iwony Repetowskiej (PESEL 87081202400), zamieszkałej: 30-035 Kraków, ul. Grottgera 3/14, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Radomira Szarańca, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 708; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: Biuro Syndyka Radomira Szarańca, ul. Bulwarowa 33a, 31-751 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 31-547 Kraków ul. Przy rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych) na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego). Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na pkt VI postanowienia o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Wniosek o sporządzenie uzasadnienia podlega opłacie w kwocie 100 zł; strona może w terminie tygodniowym od dnia otrzymania odpisu postanowienia z uzasadnieniem złożyć zażalenie, przy czym opłata uiszczona na poczet uzasadnienia podlega zaliczenia na poczet opłaty od zażalenia (200 zł). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 483/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38533

Dodano: 2020-08-04 12:40:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rosa Janusz w upadłości likwidacyjnej

2020-07-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38535. Rosa Janusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, sygn. akt XIX GU 892/20, XIX GUp 1025/20. [BMSiG-38664/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XIX GU 892/20, postanowieniem z dnia 23 lipca 2020 roku, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Janusza Rosa, PESEL 55100209990, zamieszkałego w Ożarowie Mazowieckim (05-850) przy ul. Sochaczewska 194/18, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z dn. 30.08.2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 1802), 3. wyznaczyć Alfredę Falak (nr licencji 415) na syndyka masy upadłości, 4. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości na adres: ul. Warzelnicza 7 lok. 23, 03-255 Warszawa, 5. wezwać wierzycieli, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie o sygn. akt XIX GU 892/20, na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 6. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, 7. postępowanie po ogłoszeniu upadłości toczy się pod sygnaturą akt XIX GUp 1025/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38535

Dodano: 2020-08-04 12:40:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rosa Janusz w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38535. Rosa Janusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, sygn. akt XIX GU 892/20, XIX GUp 1025/20. [BMSiG-38664/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XIX GU 892/20, postanowieniem z dnia 23 lipca 2020 roku, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Janusza Rosa, PESEL 55100209990, zamieszkałego w Ożarowie Mazowieckim (05-850) przy ul. Sochaczewska 194/18, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z dn. 30.08.2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 1802), 3. wyznaczyć Alfredę Falak (nr licencji 415) na syndyka masy upadłości, 4. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości na adres: ul. Warzelnicza 7 lok. 23, 03-255 Warszawa, 5. wezwać wierzycieli, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie o sygn. akt XIX GU 892/20, na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 6. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, 7. postępowanie po ogłoszeniu upadłości toczy się pod sygnaturą akt XIX GUp 1025/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38535

Dodano: 2020-08-04 12:40:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Sierzchuła Barbara w upadłości likwidacyjnej

2020-04-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38537. Sierzchuła Barbara. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 837/19, XI GUp 100/20. [BMSiG-38760/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 837/19, ogłosił upadłość dłużnika Barbary Sierzchuły (PESEL 77102703784), zam. w Wągrowcu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 100/20. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Magdalena Bojarska. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Klaudii Kamińskiej, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1392. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38537

Dodano: 2020-08-04 12:41:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Sierzchuła Barbara w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38537. Sierzchuła Barbara. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 837/19, XI GUp 100/20. [BMSiG-38760/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 837/19, ogłosił upadłość dłużnika Barbary Sierzchuły (PESEL 77102703784), zam. w Wągrowcu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 100/20. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Magdalena Bojarska. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Klaudii Kamińskiej, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1392. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38537

Dodano: 2020-08-04 12:41:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Sroczyński Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38538. Sroczyński Andrzej. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 10/20. [BMSiG-38776/2020] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 7 lipca 2020 r., sygn. akt V GU 10/20, została ogłoszona upadłość Andrzeja Sroczyńskiego zamieszkałego: ul. Główna 11, 59-800 Lubań, PESEL 40051012234, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującego likwidację majątku upadłego. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Krzysztofa Skrobowskiego oraz syndyka w osobie Włodzimierza Amborskiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia o postanowieniu o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, ul. Bankowa 18, 58-500 Jelenia Góra. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38538

Dodano: 2020-08-04 12:42:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Sroczyński Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38538. Sroczyński Andrzej. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 10/20. [BMSiG-38776/2020] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 7 lipca 2020 r., sygn. akt V GU 10/20, została ogłoszona upadłość Andrzeja Sroczyńskiego zamieszkałego: ul. Główna 11, 59-800 Lubań, PESEL 40051012234, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującego likwidację majątku upadłego. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Krzysztofa Skrobowskiego oraz syndyka w osobie Włodzimierza Amborskiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia o postanowieniu o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, ul. Bankowa 18, 58-500 Jelenia Góra. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38538

Dodano: 2020-08-04 12:42:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Stawicka Sandra w upadłości likwidacyjnej

2020-06-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38539. Stawicka Sandra. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 79/20. [BMSiG-38738/2020] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 16 czerwca 2020 r., sygnatura akt V GU 79/20, ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Sandry Stawickiej, zam.: ul. Józefa Poniatowskiego 1/5, 65-305 Zielona Góra, PESEL 88012203547, NIP 9291816804. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Pawła Wróblewskiego (adres do doręczeń: ul. Kosynierów Gdyńskich 80/1, 66-400 Gorzów Wielkopolski). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce syndyka na adres: Syndyk Paweł Wróblewski, ul. Kosynierów Gdyńskich 80/1, 66-400 Gorzów Wlkp., oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38539

Dodano: 2020-08-04 12:43:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Stawicka Sandra w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38539. Stawicka Sandra. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 79/20. [BMSiG-38738/2020] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 16 czerwca 2020 r., sygnatura akt V GU 79/20, ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Sandry Stawickiej, zam.: ul. Józefa Poniatowskiego 1/5, 65-305 Zielona Góra, PESEL 88012203547, NIP 9291816804. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Pawła Wróblewskiego (adres do doręczeń: ul. Kosynierów Gdyńskich 80/1, 66-400 Gorzów Wielkopolski). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce syndyka na adres: Syndyk Paweł Wróblewski, ul. Kosynierów Gdyńskich 80/1, 66-400 Gorzów Wlkp., oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38539

Dodano: 2020-08-04 12:43:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Ślak Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2020-07-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38540. Ślak Dariusz. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 75/20 „of”, V GUp 162/20. [BMSiG-38700/2020] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24.07.2020 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 75/20 „of” ogłosił upadłość dłużnika Dariusza Ślak, PESEL 85030614214, nieprowadzącego działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Jadwiga Dobrowolska oraz syndyka w osobie Bogdana Malesy, nr licencji 144. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000 r., s. 1.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19. t. 1., s. 191. z późn. zm.). (Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 162/20). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38540

Dodano: 2020-08-04 12:44:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Ślak Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38540. Ślak Dariusz. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 75/20 „of”, V GUp 162/20. [BMSiG-38700/2020] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24.07.2020 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 75/20 „of” ogłosił upadłość dłużnika Dariusza Ślak, PESEL 85030614214, nieprowadzącego działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Jadwiga Dobrowolska oraz syndyka w osobie Bogdana Malesy, nr licencji 144. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000 r., s. 1.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19. t. 1., s. 191. z późn. zm.). (Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 162/20). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38540

Dodano: 2020-08-04 12:44:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Wendland Ireneusz w upadłości likwidacyjnej

2020-07-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38541. Wendland Ireneusz. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 79/20 „of”, V GUp 161/20. [BMSiG-38729/2020] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24.07.2020 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 79/20 „of”, ogłosił upadłość dłużnika Ireneusza Wendlanda, PESEL 75042901639, nieprowadzącego działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Jadwiga Dobrowolska oraz syndyka w osobie Grażyny Mituty, nr licencji 259. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000 r., s. 1.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19. t. 1., s. 191. z późn. zm.). Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach, z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 161/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38541

Dodano: 2020-08-04 12:45:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Wendland Ireneusz w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38541. Wendland Ireneusz. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 79/20 „of”, V GUp 161/20. [BMSiG-38729/2020] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24.07.2020 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 79/20 „of”, ogłosił upadłość dłużnika Ireneusza Wendlanda, PESEL 75042901639, nieprowadzącego działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Jadwiga Dobrowolska oraz syndyka w osobie Grażyny Mituty, nr licencji 259. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000 r., s. 1.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19. t. 1., s. 191. z późn. zm.). Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach, z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 161/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38541

Dodano: 2020-08-04 12:45:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Wernik Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2020-07-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38542. Wernik Krystyna. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 53/20, XII GUp 84/20. [BMSiG-38637/2020] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 29 lipca 2020 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Krystyny Wernik, zamieszkałej: ul. Floriana Szarego 2/8, 70-743 Szczecin, PESEL 49041610564, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 84/20. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Stańczak-Kujawskiej oraz syndyka w osobie Marka Młynarczyka, nr licencji 351. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wskazuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38542

Dodano: 2020-08-04 12:46:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Wernik Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38542. Wernik Krystyna. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 53/20, XII GUp 84/20. [BMSiG-38637/2020] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 29 lipca 2020 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Krystyny Wernik, zamieszkałej: ul. Floriana Szarego 2/8, 70-743 Szczecin, PESEL 49041610564, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 84/20. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Stańczak-Kujawskiej oraz syndyka w osobie Marka Młynarczyka, nr licencji 351. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wskazuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38542

Dodano: 2020-08-04 12:46:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Wiśniewski Marek w upadłości likwidacyjnej

2020-07-22 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38543. Wiśniewski Marek. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 57/20, VIII GUp 210/20. [BMSiG-38686/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt VIII GU 57/20 postanowieniem z dnia 22 lipca 2020 roku postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Marka Wiśniewskiego, PESEL 77042815657, zamieszkałego: 05-190 Nasielsk przy ul. Warszawskiej 41/49F m. 14, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego SSR Dagmarę Danilewicz-Kuklik, a na syndyka masy upadłości Alfredę Falak (nr licencji 415); 5. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego; 6. postępowanie po ogłoszeniu upadłości toczy się pod sygnaturą akt VIII GUp 210/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38543

Dodano: 2020-08-04 12:47:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Wiśniewski Marek w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38543. Wiśniewski Marek. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 57/20, VIII GUp 210/20. [BMSiG-38686/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt VIII GU 57/20 postanowieniem z dnia 22 lipca 2020 roku postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Marka Wiśniewskiego, PESEL 77042815657, zamieszkałego: 05-190 Nasielsk przy ul. Warszawskiej 41/49F m. 14, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego SSR Dagmarę Danilewicz-Kuklik, a na syndyka masy upadłości Alfredę Falak (nr licencji 415); 5. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego; 6. postępowanie po ogłoszeniu upadłości toczy się pod sygnaturą akt VIII GUp 210/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38543

Dodano: 2020-08-04 12:47:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Zawłocki Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2020-07-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38544. Zawłocki Jarosław. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 49/20, XI GUp 295/20. [BMSiG-38781/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3 lipca 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 49/20, ogłosił upadłość dłużnika Jarosława Zawłockiego (PESEL 70060501319), zamieszkałego w Wągrowcu (62-100), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 295/20. Wzywa się wierzycieli upadłego w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Jarosława Zawłockiego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Bojarskiej. Wyznaczono syndyka w osobie Jakuba Antkowiaka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 988). Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38544

Dodano: 2020-08-04 12:48:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Zawłocki Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38544. Zawłocki Jarosław. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 49/20, XI GUp 295/20. [BMSiG-38781/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3 lipca 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 49/20, ogłosił upadłość dłużnika Jarosława Zawłockiego (PESEL 70060501319), zamieszkałego w Wągrowcu (62-100), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 295/20. Wzywa się wierzycieli upadłego w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Jarosława Zawłockiego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Bojarskiej. Wyznaczono syndyka w osobie Jakuba Antkowiaka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 988). Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38544

Dodano: 2020-08-04 12:48:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Zuber Joanna w upadłości likwidacyjnej

2020-07-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38545. Zuber Joanna. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 739/20, VI GUp 135/20. [BMSiG-38636/2020] Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 2 lipca 2020 roku w sprawie o sygn. akt VI GU 739/20 została ogłoszona upadłość obejmująca likwidację majątku upadłego: Joanny Zuber, nr ewidencyjny PESEL 59011308205, nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: ul. Haffnera 15/7, 81-717 Sopot. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Macieja Głowackiego, numer licencji 667. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności na piśmie syndykowi pod adresem: Syndyk Maciej Głowacki, ul. Podjazd 1 lok. 2, 81-805 Sopot - wraz z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości VI GUp 135/20. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeśli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi na adres Sądu wskazany powyżej, w terminie 30 dni od daty obwieszczania postanowienia Sądu o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, po rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - z podaniem sygnatury akt VI GUp 135/20. Jako podstawę jurysdykcji sądu wskazuje się art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Nadto poucza się, iż wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postepowania znajdowały się za granicą , w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk. Powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenia uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i doręczenie postanowienia Sądu wraz z uzasadnieniem oraz uiścić opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia Sądu z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38545

Dodano: 2020-08-04 12:49:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Zuber Joanna w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38545. Zuber Joanna. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 739/20, VI GUp 135/20. [BMSiG-38636/2020] Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 2 lipca 2020 roku w sprawie o sygn. akt VI GU 739/20 została ogłoszona upadłość obejmująca likwidację majątku upadłego: Joanny Zuber, nr ewidencyjny PESEL 59011308205, nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: ul. Haffnera 15/7, 81-717 Sopot. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Macieja Głowackiego, numer licencji 667. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności na piśmie syndykowi pod adresem: Syndyk Maciej Głowacki, ul. Podjazd 1 lok. 2, 81-805 Sopot - wraz z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości VI GUp 135/20. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeśli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi na adres Sądu wskazany powyżej, w terminie 30 dni od daty obwieszczania postanowienia Sądu o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, po rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - z podaniem sygnatury akt VI GUp 135/20. Jako podstawę jurysdykcji sądu wskazuje się art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Nadto poucza się, iż wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postepowania znajdowały się za granicą , w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk. Powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenia uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i doręczenie postanowienia Sądu wraz z uzasadnieniem oraz uiścić opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia Sądu z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38545

Dodano: 2020-08-04 12:49:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Żukiewicz Beata i Żukiewicz Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2020-07-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38546. Żukiewicz Beata i Żukiewicz Tomasz. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 37/20, V GUp 46/20. [BMSiG-38638/2020] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 14 lipca 2020 r., sygn. akt V GU 37/20, ogłosił upadłość obejmującą likwidacje majątku Beaty Żukiewicz, PESEL 77041601886, oraz Tomasza Żukiewicza, PESEL 70123002076, zamieszkałych w Jeleniej Górze 58-560, ul. Malinnik 25, jako osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Krzysztofa Skrobowskiego oraz zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Katarzyny Góreckiej i syndyka w osobie Aliny Musiałowskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 240). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji sądów polskich art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE.L 160, s. 1), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny. Wzywa się wierzycieli upadłych, aby w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, ul. Bankowa 18, 58-500 Jelenia Góra, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 46/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłych, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38546

Dodano: 2020-08-04 12:50:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Żukiewicz Beata i Żukiewicz Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38546. Żukiewicz Beata i Żukiewicz Tomasz. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 37/20, V GUp 46/20. [BMSiG-38638/2020] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 14 lipca 2020 r., sygn. akt V GU 37/20, ogłosił upadłość obejmującą likwidacje majątku Beaty Żukiewicz, PESEL 77041601886, oraz Tomasza Żukiewicza, PESEL 70123002076, zamieszkałych w Jeleniej Górze 58-560, ul. Malinnik 25, jako osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Krzysztofa Skrobowskiego oraz zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Katarzyny Góreckiej i syndyka w osobie Aliny Musiałowskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 240). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji sądów polskich art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE.L 160, s. 1), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny. Wzywa się wierzycieli upadłych, aby w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, ul. Bankowa 18, 58-500 Jelenia Góra, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 46/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłych, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38546

Dodano: 2020-08-04 12:50:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Advadis S.A. w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38547. ADVADIS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Krakowie. KRS 0000047106. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 września 200 1 r., sygn. akt X GUp 2/12/1. [BMSiG-38758/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużnika ADVADIS S.A. w upadłości likwidacyjnej w Krakowie, sygn. akt X GUp 2/12/1, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 17 czerwca 2020 r. na podstawie art. 261 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe, dawniej: Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.), zmienił listę wierzytelności ustaloną w tym postępowaniu oraz odmówił uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38547

Dodano: 2020-08-04 12:51:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Advadis S.A. w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38548. ADVADIS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Krakowie. KRS 0000047106. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 września 2001 r., sygn. akt X GUp 2/12/6. [BMSiG-38765/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz zawiadamia, że postanowieniem z dnia 17 czerwca 2020 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GUp 2/12/6, sprostowano oczywiste omyłki pisarskie zawarte w treści XXI uzupełniającej listy wierzytelności ADVADIS S.A. w upadłości likwidacyjnej w Krakowie, poprzez: 1. usunięcie pod poz. 316 (zgł. 319) w pozycji „Uzasadnienie w wypadku zaprzeczenia w całości lub w części oświadczeniom zgłaszającego” oświadczenia syndyka, iż „Wierzyciel uznany również pod poz. 125”; 2. wpisanie pod poz. 317 (zgł. 320) w miejsce oznaczenia wierzyciela: PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 25c, 01-224 Warszawa, właściwego wierzyciela: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., ul. Kasprzaka 25c, 01-224 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław; 3. wpisanie pod poz. 317 (zgł. 320) w pozycji „Uzasadnienie w wypadku zaprzeczenia w całości lub w części oświadczeniom zgłaszającego” w miejsce oświadczenia syndyka, iż „Wierzyciel uznany również pod poz. 125”. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38548

Dodano: 2020-08-04 12:51:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Bagier Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38549. Bagier Mariusz. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 239/19. [BMSiG-38693/2020] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Mariusza Bagiera, PESEL 71091009311, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 239/19, została złożona lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Referatu Upadłości VI Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5 lub w biurze syndyka, w Bielsku-Białej ul. Powstańców Śląskich 6 pok. 104 (po uprzednim uzgodnieniu mailowym: syndyk.tokarz@gmail.com). W terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38549

Dodano: 2020-08-04 12:51:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Banaszyński Mikołaj w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38550. Banaszyński Mikołaj. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 17/20 „of”. [BMSiG-38721/2020] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Mikołaja Banaszyńskiego, PESEL 93081711279, nieprowadzącego działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 17/20 „of” syndyk masy upadłości złożył dnia 29 czerwca 2020 roku listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 2, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38550

Dodano: 2020-08-04 12:52:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Piec Barbara w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38551. Piec Barbara. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 164/19. [BMSiG-38583/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, iż została sporządzona i złożona w dniu 7 lipca 2020 r. uzupełniająca lista wierzytelności Barbary Piec, PESEL 48032507920, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 164/19. Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach - Biuro Obsługi Interesantów, przy ul. Warszawskiej 44. W terminie 14 dni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza - w trybie art. 256 ustawy z dn. 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności lub co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38551

Dodano: 2020-08-04 12:52:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Chmielewska Lidia w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38552. Chmielewska Lidia. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 46/20 of. [BMSiG-38669/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Lidii Chmielewskiej (PESEL 72102607168), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 46/20 of), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 22 czerwca 2020 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw. Informacji o złożonej liście wierzytelności udziela także syndyk masy upadłości Barbara Chojcan. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38552

Dodano: 2020-08-04 12:52:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Derkacz Celina w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38553. Derkacz Celina. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 32/20. [BMSiG-38799/2020] Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Celiny Derkacz, sygn. akt VI GUp 32/20. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 18, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do Sędziego Komisarza. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38553

Dodano: 2020-08-04 12:52:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Architektoniczna Pracownia Autorska Maciej Dołhun w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38554. Dołhun Maciej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Architektoniczna Pracownia Autorska Maciej Dołhun w upadłości w Gliwicach. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 253/19. [BMSiG-38785/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 253/19, dotyczącej upadłości Macieja Dołhuna prowadzącego działalność gospodarczą Architektoniczna Pracownia Autorska Maciej Dołhun w Gliwicach w upadłości, syndyk przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może zgodnie z art. 256 Prawa upadłościowego, może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38554

Dodano: 2020-08-04 12:53:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Dudziec Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38555. Dudziec Krzysztof. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 116/20. [BMSiG-38685/2020] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Krzysztofa Dudziec (PESEL 75081912270), prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej, pod sygn. akt VI GUp 116/20, została złożona lista wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Referatu Upadłości VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, przy ul. Bogusławskiego 24, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu. W terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38555

Dodano: 2020-08-04 12:53:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dykiel Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38556. Dykiel Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 6/20. [BMSiG-38672/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Dykiel, zamieszkałej w Podkowie Leśnej, prowadzonym pod sygn. akt XVIII GUp 6/20, złożona została w dniu 30.07.2020 r. lista wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38556

Dodano: 2020-08-04 12:53:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Gibas Bartosz w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38557. Gibas Bartosz. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 112/17 of. [BMSiG-38759/2020] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Bartosza Gibasa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: 46-200 Kluczbork, ul. gen. Andersa 12, sygn. akt V GUp 112/17 of, informuje, że została sporządzona i złożona do Sądu druga uzupełniająca lista wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60A - Biuro obsługi interesanta - tel. 77 5415401. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - w trybie art. 256, 257 i 258 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38557

Dodano: 2020-08-04 12:53:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Głowiński Roman w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38558. Głowiński Roman. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 165/20. [BMSiG-38748/2020] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Romana Głowińskiego, zam.: Jedlicze, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, toczącym się do sygn. akt V GUp 165/20, syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi główną listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie sala nr 3 (parter), natomiast każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 ustawy Prawo upadłościowe, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu tej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, złożyć sprzeciw do Sędziego Komisarza na adres Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, z podaniem sygn. akt V GUp 165/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38558

Dodano: 2020-08-04 12:54:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Gomóluch Halina w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38559. Gomóluch Halina. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 35/19/Ap-2. [BMSiG-38773/2020] Sąd Rejonowy Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności poz. 2 w postępowaniu upadłościowym Haliny Gomóluch, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 47091809985, sygn. akt V GUp 35/19/Ap-2. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 00) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38559

Dodano: 2020-08-04 12:54:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Hareńczyk Monika w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38560. Hareńczyk Monika. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 99/20. [BMSiG-38689/2020] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Moniki Hareńczyk (PESEL 82092414923), prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej, pod sygn. akt VI GUp 99/20, została złożona lista wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Referatu Upadłości VI Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, przy ul. Bogusławskiego 24, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu. W terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38560

Dodano: 2020-08-04 12:54:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Jackowski Bartosz w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38561. Jackowski Bartosz. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, XII GUp 151/17. [BMSiG-38551/2020] W związku z przekazaniem przez syndyka masy upadłości Sędziemu komisarzowi uzupełniającej listy wierzytelności w dniu 24 września 2018 roku, w postępowaniu upadłościowym, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Bartosza Jackowskiego, sygn. akt XII GUp 151/17, Sędzia komisarz ogłasza, iż została ona wyłożona do wglądu w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, Biuro Obsługi Interesantów - Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie do wniesienia sprzeciwu do Sędziego komisarza, co do uzupełniającej listy wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38561

Dodano: 2020-08-04 12:54:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Kadelska Wioletta w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38562. Kadelska Wioletta. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 132/19. [BMSiG-38761/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Wioletty Kadelskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 132/19), podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził listę wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać na czytelni akt Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 44, pokój 52, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie, tel. 89 52 30 105, lub zasięgnąć informacji telefonicznie pod numerem: 89 676 03 03. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście, może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38562

Dodano: 2020-08-04 12:54:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Koźlik Julita w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38563. Koźlik Julita. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 3/19/Ap-2. [BMSiG-38770/2020] Sąd Rejonowy Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności poz. 10 w postępowaniu upadłościowym Julity Koźlik, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 80072218620, sygn. akt V GUp 3/19/Ap-2. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 00) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38563

Dodano: 2020-08-04 12:55:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Lewandowski Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38564. Lewandowski Tomasz. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, XII GUp 153/17. [BMSiG-38553/2020] W związku ze złożeniem przez syndyka w dniu 10 października 2018 roku uzupełniającej listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, w postępowaniu upadłościowym, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Tomasza Lewandowskiego - sygn. akt XII GUp 153/17- Sędzia komisarz ogłasza, iż można ją przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia akt, ul. Kaszubska 42 oraz poucza o prawie złożenia do sędziego komisarza sprzeciwu, co do uzupełniającej listy wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38564

Dodano: 2020-08-04 12:55:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Lipiński Leszek w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38565. Lipiński Leszek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1447/19. [BMSiG-38791/2020] Sygn. akt XVIII GUp 1447/19 Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Leszka Lipińskiego w upadłości (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), sygn. akt XVIII GUp 1447/19, ogłasza, że syndyk w dniu 30 czerwca 2020 r. sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o dacie złożenia listy wierzytelności wierzyciel może złożyć sprzeciw Sędziemu komisarzowi co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile lista wierzytelności nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli Upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38565

Dodano: 2020-08-04 12:55:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Masionek Kinga w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38566. Masionek Kinga. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 85/20 of. [BMSiG-38829/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Kingi Masionek, numer PESEL 94101510429, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 85/20 of) ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi w dniu 3 czerwca 2020 roku (poz. 1-3, Zw 1-3), którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia- -Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu (czytelnia akt - parter, pok. 2), oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw. Informacji o złożonej liście wierzytelności udziela także syndyk masy upadłości Katarzyna Piórkowska-Frątczak. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38566

Dodano: 2020-08-04 12:55:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

NAFTAN Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38567. NAFTAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Olekszach. KRS 0000118977. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 czerwca 2002 r., sygn. akt VIII GUp 190/19. [BMSiG-38610/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, iż w toku postępowania upadłościowego Naftan spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Olekszach, sygn. akt VIII GUp 190/19, została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 17 czerwca 2020 roku uzupełniająca lista wierzytelności NR 2, którą można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Adama Mickiewicza 103, 15-950 Białystok. W terminie dwóch tygodni wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, zaś upadły może wnieść sprzeciw o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw należy przesłać lub dostarczyć na adres: Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, 15-950 Białystok, ul. Mickiewicza 103, podając sygn. akt VIII GUp 190/19. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38557

Dodano: 2020-08-04 12:56:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Nickiewicz Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38568. Nickiewicz Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 155/18. [BMSiG-38692/2020] Sygn. akt XIV GUp 155/18 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 22 czerwca 2020 r. lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Nickiewicz, PESEL 57081405165, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 112, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, może złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.), na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 155/18. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38568

Dodano: 2020-08-04 12:56:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Olek Ewa w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38569. Olek Ewa. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 246/19 lik „of”. [BMSiG-38564/2020] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Ewy Olek (nr PESEL 58053102989), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, pod sygn. akt VI GUp 246/19 lik „of”, zawiadamia, iż w dniu 24 czerwca 2020 r. syndyk przedłożył listę wierzytelności (lista zerowa - brak zgłoszonych wierzytelności). Listę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38569

Dodano: 2020-08-04 12:56:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Opala Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38570. Opala Krzysztof. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 20/18. [BMSiG-38789/2020] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Krzysztofa Opali, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: 46-112 Świerczów, ul. Brzeska 2 j, sygn. akt V GUp 20/18, zawiadamia, że została sporządzona i złożona do Sądu w dniu 6.12.2018 r. lista wierzytelności oraz w dniu 26.02.2020 i w dniu 17.06.2020 pierwsza i druga uzupełniająca lista wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60A - Biuro obsługi interesanta - tel.: 77 5415401. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - w trybie art. 256, 257 i 258 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38570

Dodano: 2020-08-04 12:56:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Leszek Ostaszewski Zaklad Produkcyjno-Handlowy LECH w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38571. Ostaszewski Leszek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Leszek Ostaszewski Zakład Produkcyjno-Handlowy „Lech” w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1074/19. [BMSiG-38571/2020] Sędzia komisarz obwieszcza o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu w dniu 10 czerwca 2020 roku do akt postępowania upadłościowego I uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Leszka Ostaszewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Leszek Ostaszewski Zakład Produkcyjno-Handlowy „Lech” w Warszawie, sygn. akt XVIII GUp 1074/19. Listę wierzytelności może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100a, 00-454 Warszawa, każdy zainteresowany, zaś w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38571

Dodano: 2020-08-04 12:57:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Perlak Mieczysław w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38572. Perlak Mieczysław. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 98/20 of. [BMSiG-38797/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Mieczysława Perlaka, numer PESEL 55021906154, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 98/20 of), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 30 czerwca 2020 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw. Informacji o złożonej liście wierzytelności udziela także syndyk masy upadłości Mikołaj Świtalski. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38572

Dodano: 2020-08-04 12:57:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Pisarek Sebastian w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38573. Pisarek Sebastian. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 198/18. [BMSiG-38687/2020] XIV GUp 198/18 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 19 czerwca 2020 r. lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Sebastiana Pisarka, PESEL 69121509777, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 198/18. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38573

Dodano: 2020-08-04 12:57:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

PW DEVELOPER Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38574. PW DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Luboniu. KRS 0000392574. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 sierpnia 2011 r., sygn. akt XI GUp 123/19. [BMSiG-38753/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Spółki PW DEVELOPER Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Luboniu, KRS 0000392574, REGON 301797379, NIP 7831677051, sygnatura akt XI GUp 123/19, zawiadamia że dnia 19 grudnia 2019 roku syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (wejście przez p. 45) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły, oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38574

Dodano: 2020-08-04 12:57:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Sadowski Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38575. Sadowski Mirosław. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn akt VIII GUp 151/17. [BMSiG-38608/2020] Syndyk masy upadłości Alina Sobolewska ogłasza, że w dniu 22 lipca 2020 roku przekazała Sędziemu Komisarzowi trzecią uzupełniającą listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym o sygnaturze akt VIII GUp 151/17, dotyczącym Mirosława Sadowskiego, nr PESEL 63011412015, zamieszkałego w Białymstoku Zaściankach (15-057) przy ul. Akacjowej 15. Uzupełniającą listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu pierwszej uzupełniającej listy Sędziemu Komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - wierzyciel, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskiem lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38575

Dodano: 2020-08-04 12:57:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Skorupska Zuzanna Anastazja w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38576. Skorupska Zuzanna Anastazja. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 151/19. [BMSiG-38793/2020] Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Zuzanny Anastazji Skorupskiej, sygn. akt VI GUp 151/19. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 18, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do Sędziego Komisarza. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38576

Dodano: 2020-08-04 12:58:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Skuza Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38577. Skuza Jarosław. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 77/20. [BMSiG-38595/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, iż została sporządzona i złożona w dniu 13 lipca 2020 roku lista wierzytelności Jarosława Skuzy, PESEL 68032601639, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 77/20. Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach - Biuro Obsługi Interesantów przy ulicy Warszawskiej 44. W terminie 14 dni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza, w trybie art. 256 ustawy z dn. 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe, sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności lub co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38577

Dodano: 2020-08-04 12:58:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Steć Dagmara w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38578. Steć Dagmara. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 98/17. [BMSiG-38821/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącej działalności gospodarczej Dagmary Steć (numer PESEL 85122508386), zamieszkałej w Trzebnicy przy ul. H. Pobożnego 7/3 (sygn. akt VIII GUp 98/17), ogłasza, że w dniu 19 maja 2020 r. została mu przekazana czwarta uzupełniająca lista wierzytelności w tym postępowaniu, którą każdy zainteresowany może przeglądać w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. Informacji o złożonej liście wierzytelności udziela także syndyk masy upadłości Marek Łukaszun. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38578

Dodano: 2020-08-04 12:58:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Strzeja Ewa w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38579. Strzeja Ewa. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 282/19. [BMSiG-38794/2020] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 282/19 dotyczącej upadłości Ewy Strzei, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38579

Dodano: 2020-08-04 12:58:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Szydłowska Anna w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38580. Szydłowska Anna. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 54/18. [BMSiG-38646/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Anny Szydłowskiej (PESEL 75111814127) nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że w dniu 29 lipca 2020 r. syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności obejmującą wierzytelności zgłoszone w postępowaniu, sygn. akt V GUp 54/18. Drugą uzupełniającą listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, V Wydział Gospodarczy, w Jeleniej Górze przy ul. Bankowej 18 (pokój 205). W terminie 2 tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu drugiej uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy z wierzycieli umieszczony na uzupełniającej liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje również upadłej. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38580

Dodano: 2020-08-04 12:58:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Tomczak Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38581. Tomczak Zbigniew. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 9/20. [BMSiG-38790/2020] Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia o złożeniu za pismem poleconym z dnia 13 marca 2020 r. listy wierzytelności, a za pismem z dnia 27 maja 2020 r. uzupełnienia listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Zbigniewa Tomczaka, prowadzonym pod sygn. akt V GUp 9/20. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listy wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy przy ul. Złotoryjskiej 19, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć do niej sprzeciw do Sędziego Komisarza. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38581

Dodano: 2020-08-04 12:59:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Walczak Daniel w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38582. Walczak Daniel. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 15/20 „of”. [BMSiG-38690/2020] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Daniela Walczaka, PESEL 85080712450 nieprowadzącego działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 15/20 „of” syndyk masy upadłości złożył dnia 24 lipca 2020 roku uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 2, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38582

Dodano: 2020-08-04 12:59:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Walicki Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38583. Walicki Stanisław. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 330/19. [BMSiG-38767/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla dłużnika Stanisława Walickiego (PESEL 51052111075), zamieszkałego w miejscowości Dryja, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 330/19, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności (z dnia 16.04.2020 roku), którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter), przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38583

Dodano: 2020-08-04 12:59:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Warchoł Paulina w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38584. Warchoł Paulina. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 3/20. [BMSiG-38665/2020] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Pauliny Warchoł (PESEL 96021010267), zamieszkałej w Jeleniej Górze przy ul. Osiedle Robotnicze 49/1, informuje, że w dniu 29 lipca 2020 r. syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności obejmującą wierzytelności zgłoszone w postępowaniu o sygn. akt V GUp 3/20. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, V Wydział Gospodarczy w Jeleniej Górze, przy ul. Bankowej 18 (pokój 205). W terminie 2 tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, każdy z wierzycieli umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje również upadłej. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38584

Dodano: 2020-08-04 12:59:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Jakub Weręgowski Zakład Projektowo-Produkcyjny WARBIT w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38585. Weręgowski Jakub prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Jakub Weręgowski Zakład Projektowo-Produkcyjny WARBIT w upadłości w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1370/19. [BMSiG-38545/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jakuba Weręgowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Jakub Weręgowski Zakład Projektowo-Produkcyjny WARBIT w upadłości z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził i w dniu 10 czerwca 2020 r. złożył do akt listę wierzytelności Jakuba Weręgowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Jakub Weręgowski Zakład Projektowo-Produkcyjny WARBIT w upadłości, a w dniu 27 lipca 2020 r. pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności Upadłego (sygnatura akt XIX GUp 1370/19). Listy wierzytelności każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza w trybie art. 256 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności lub co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38585

Dodano: 2020-08-04 13:00:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Witczak Beata w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38586. Witczak Beata. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 319/19. [BMSiG-38772/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Beaty Witczak (PESEL 78073106327), zamieszkałej w Poznaniu, sygnatura akt XI GUp 319/19, zawiadamia że syndyk dnia 24 lutego 2020 roku sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (wejście przez p. 45), przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38586

Dodano: 2020-08-04 13:00:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Wodarski Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38587. Wodarski Stanisław. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, XII GUp 53/19. [BMSiG-38626/2020] W związku ze złożeniem przez syndyka w dniu 14 listopada 2019 roku listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Stanisława Wodarskiego, sygn. akt XII GUp 53/19, Sędzia komisarz ogłasza, iż można ją przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - czytelnia akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie złożenia do Sędziego komisarza sprzeciwu, co do listy wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38587

Dodano: 2020-08-04 13:00:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Wojtaszek Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38588. Wojtaszek Andrzej. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 9/20. [BMSiG-38783/2020] Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Wojtaszka, sygn. akt VI GUp 9/20. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 18, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do Sędziego Komisarza. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38588

Dodano: 2020-08-04 13:00:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Zachmost Robert w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38589. Zachmost Robert. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 35/17/Ap-2. [BMSiG-38754/2020] Sąd Rejonowy Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności poz. 6 w postępowaniu upadłościowym Roberta Zachmosta, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 95032404450, sygn. akt V GUp 35/17/Ap-2. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 00) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38589

Dodano: 2020-08-04 13:01:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Zawada Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 38590. Zawada Agnieszka. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 97/20. [BMSiG-38695/2020] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Agnieszki Zawada (PESEL 80070403147), prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej, pod sygn. akt VI GUp 97/20, została złożona lista wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Referatu Upadłości Wydziału VI Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Bogusławskiego 24, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu. W terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38590

Dodano: 2020-08-04 13:01:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Bielska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 38591. Bielska Ewa. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 52/19 of. [BMSiG-38805/2020] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Ewy Bielskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 52/19 of, zam.: 46-100 Namysłów, Plac Wolności 10/7, zawiadamia, że został sporządzony ostateczny plan podziału, który można przeglądać w Biuro Obsługi Interesanta w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60a. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38591

Dodano: 2020-08-04 13:01:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Domańska Weronika w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 38592. Domańska Weronika. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, XII GUp 27/17. [BMSiG-38623/2020] W związku ze złożeniem przez syndyka w dniu 28 sierpnia 2019 roku ostatecznego plan podziału funduszów masy upadłości, w postępowaniu upadłościowym Weroniki Domańskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XII GUp 27/17, sędzia komisarz ogłasza, iż ostateczny plan podziału można przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, Czytelnia akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie złożenia do sędziego komisarza zarzutów, co do ostatecznego planu podziału w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38592

Dodano: 2020-08-04 13:01:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

P.P.H.U. POSADZKI GRABOWSKI Grzegorz Grabowski w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 38593. Grabowski Grzegorz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. „POSADZKI GRABOWSKI” Grzegorz Grabowski w upadłości likwidacyjnej w Zarębie. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 1/15. [BMSiG-38682/2020] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Grabowskiego, zamieszkałego w Zarębie, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. „POSADZKI GRABOWSKI” Grzegorz Grabowski w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt V GUp 1/15), zawiadamia, że w dniu 9.03.2020 r. został złożony przez syndyka Ostateczny Plan Podziału Funduszy Masy Upadłości, który każdy zainteresowany może przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego, Wydział V Gospodarczy w Jeleniej Górze, przy ul. Bankowej 18, i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia o tym można wnosić zarzuty do Ostatecznego Planu Podziału. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38593

Dodano: 2020-08-04 13:02:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Janczak Szymon w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 38594. Janczak Szymon. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 143/18 „of”. [BMSiG-38718/2020] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału Gospodarczego, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Szymona Janczaka, PESEL 76121409433, nieprowadzącego działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 143/18 „of”, dnia 12 czerwca 2020 roku został sporządzony przez syndyka masy upadłości plan podziału środków uzyskanych ze sprzedaży majątku upadłego - udziału w nieruchomości objętej Księgą Wieczystą nr KW KZ1A/00062006/2, zabezpieczonego hipoteką, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Sądu Gospodarczego w Kaliszu, przy ul. Asnyka 56a, pokój 2, i w terminie 2 tygodni od obwieszczenia w MSiG można wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału - art. 339 PU. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38594

Dodano: 2020-08-04 13:02:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Kowalski Artur w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 38595. Kowalski Artur. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 75/18. [BMSiG-38740/2020] Działając jako syndyk masy upadłości dłużnika, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Artura Kowalskiego (V GUp 75/18), informuję, iż na ręce sędziego komisarza został przekazany ostateczny plan podziału. Plan może przeglądać w sekretariacie sądu każdy zainteresowany, a upadły i wierzyciele mogą w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć do sędziego komisarza zarzuty. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38595

Dodano: 2020-08-04 13:02:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Łęcka Anna w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 38596. Łęcka Anna. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, XII GUp 50/19. [BMSiG-38788/2020] W związku ze złożeniem przez syndyka w dniu 25 czerwca 2020 roku częściowego planu podziału funduszów masy upadłości, w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej, Anny Łęckiej, sygn. akt XII GUp 50/19, sędzia komisarz ogłasza, iż częściowy plan podziału można przeglądać w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie w Biurze Obsługi Interesantów w Czytelni Akt, ul. Kaszubska 42, i poucza o prawie złożenia zarzutów, co do częściowego planu podziału w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38596

Dodano: 2020-08-04 13:02:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

LEN PHARMA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 38597. LEN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Kościeleczkach. KRS 0000346317. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 stycznia 2010 r., sygn. akt VI GUp 25/16. [BMSiG-38730/2020] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym „LEN PHARMA” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, Kościeleczki 10A, 82-200 Malbork, sygn. akt VI GUp 25/16, zawiadamia, że w dniu 8 czerwca 2020 r. syndyk sporządził a w dniu 14 lipca 2020 r. złożył Sędziemu Komisarzowi ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości, który można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o sporządzeniu i złożeniu ostatecznego planu podziału funduszy masy upadłości każdy zainteresowany może wnieść do Sędziego Komisarza zarzuty przeciwko temu planowi podziału. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38597

Dodano: 2020-08-04 13:03:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Lis Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 38598. Lis Krzysztof. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 32/18 of. [BMSiG-38811/2020] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Krzysztofa Lisa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: 46-100 Namysłów, ul. Makowa 18a/2, sygn. akt V GUp 32/18 of, zawiadamia, że został sporządzony ostateczny plan podziału w obrębie kategorii I. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60A - Biuro obsługi interesanta - tel.: 77 5415401. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, każdy wierzyciel może wnieść zarzuty do ostatecznego planu podziału. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38598

Dodano: 2020-08-04 13:03:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Oczkowski Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 38599. Oczkowski Andrzej. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 96/18. [BMSiG-38828/2020] ZAWIADOMIENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Oczkowskiego (nr PESEL 77111612774), sygn. akt VIII GUp 96/18, zawiadamia, że w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej 16, można przeglądać ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości i w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia wnosić przeciwko planowi zarzuty do Sędziego komisarza. Informacji o ostatecznym planie podziału udziela również syndyk masy upadłości Marek Rybak. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38599

Dodano: 2020-08-04 13:03:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Runewicz Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 38600. Runewicz Łukasz. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 77/19. [BMSiG-38808/2020] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, w sprawie w postępowaniu upadłościowym Łukasza Runewicza, numer PESEL 82091203759, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości, V GUp 77/19, na podstawie art. 349 p.u. zawiadamia o opracowaniu przez Syndyka Masy Upadłości ostatecznego planu podziału funduszy masy upadłości, oraz że ostateczny plan podziału można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 19 i w ciągu dwóch tygodni od dnia zawiadomienia wnieść przeciwko planowi zarzuty na adres: Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica, sygn. akt V GUp 77/19. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38600

Dodano: 2020-08-04 13:03:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

TERFUR AGRO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-06-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38494. „TERFUR AGRO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA W RESTRUKTURYZACJI w Lotyniu. KRS 0000499627. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 marca 2014 r., sygn. akt XI GU 125/20, XI GUp 177/20/PN. [BMSiG-38640/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 czerwca 2020 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 125/20, ogłosił upadłość dłużnika TERFUR AGRO Sp. z o.o. z siedzibą w Lotyniu (KRS 0000499627). Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 177/20/PN. Wskazuje się, że postępowanie ma charakter główny. Na podstawie art. 382 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe uznano jurysdykcję sądów polskich. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności wobec upadłej w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o postanowieniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysława Nowackiego i zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Adama Januszewskiego. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Klaudii Kamińskiej, licencja 1392. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38494

Dodano: 2020-08-04 15:53:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

TERFUR AGRO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38494. „TERFUR AGRO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA W RESTRUKTURYZACJI w Lotyniu. KRS 0000499627. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 marca 2014 r., sygn. akt XI GU 125/20, XI GUp 177/20/PN. [BMSiG-38640/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 czerwca 2020 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 125/20, ogłosił upadłość dłużnika TERFUR AGRO Sp. z o.o. z siedzibą w Lotyniu (KRS 0000499627). Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 177/20/PN. Wskazuje się, że postępowanie ma charakter główny. Na podstawie art. 382 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe uznano jurysdykcję sądów polskich. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności wobec upadłej w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o postanowieniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysława Nowackiego i zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Adama Januszewskiego. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Klaudii Kamińskiej, licencja 1392. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38494

Dodano: 2020-08-04 15:53:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Firma Wielobranżowa AGROCOM Jarosław Rogala w upadłości likwidacyjnej

2020-07-01 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38534. Rogala Jarosław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa „AGROCOM” w Sycowie. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 580/19, VIII GUp 222/20. [BMSiG-38745/2020] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1.07.2020 r., sygn. akt VIII GU 580/19, ogłosił upadłość Jarosława Rogali prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa „AGROCOM” w Sycowie (NIP 9111643734), wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Jakuba Persony i zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Kurnickiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Pawła Melki (licencja doradcy restrukt. nr 909). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015 r.). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości VIII GUp 222/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które wnosi się do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydziału Gospodarczego Odwoławczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu. Osoby te powinny jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tym celu wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem (oraz z opłatą sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego), a termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38534

Dodano: 2020-08-04 16:01:17 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2020-08-04 16:01:37

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Firma Wielobranżowa AGROCOM Jarosław Rogala w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38534. Rogala Jarosław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa „AGROCOM” w Sycowie. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 580/19, VIII GUp 222/20. [BMSiG-38745/2020] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1.07.2020 r., sygn. akt VIII GU 580/19, ogłosił upadłość Jarosława Rogali prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa „AGROCOM” w Sycowie (NIP 9111643734), wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Jakuba Persony i zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Kurnickiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Pawła Melki (licencja doradcy restrukt. nr 909). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015 r.). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości VIII GUp 222/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które wnosi się do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydziału Gospodarczego Odwoławczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu. Osoby te powinny jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tym celu wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem (oraz z opłatą sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego), a termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38534

Dodano: 2020-08-04 16:01:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

ART-BUD Mirosław Sadowski w upadłości likwidacyjnej

2020-02-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38536. Sadowski Mirosław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ART.-BUD Mirosław Sadowski w Zarzeczu. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 99/19, VI GUp 43/20. [BMSiG-38708/2020] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 17 lutego 2020 r., sygn. akt VI GU 99/19 została ogłoszona upadłość Mirosława Sadowskiego, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „ART.-BUD” Mirosław Sadowski w Zarzeczu, NIP 5470124297. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Bernadety Różańskiej, zastępcą sędziego komisarza w osobie SSR Mirosławy Huczek, a na syndyka masy upadłości wyznaczono Marię Kubica, nr licencji 79. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby na adres Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydziału Gospodarczego, ul. Bogusławskiego 24, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Wierzytelności zgłaszane po tym terminie rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd poucza, że w myśl art. 54a Prawa upadłościowego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie będzie się toczyć pod sygnaturą akt VI GUp 43/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38536

Dodano: 2020-08-04 16:02:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

ART-BUD Mirosław Sadowski w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38536. Sadowski Mirosław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ART.-BUD Mirosław Sadowski w Zarzeczu. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 99/19, VI GUp 43/20. [BMSiG-38708/2020] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 17 lutego 2020 r., sygn. akt VI GU 99/19 została ogłoszona upadłość Mirosława Sadowskiego, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „ART.-BUD” Mirosław Sadowski w Zarzeczu, NIP 5470124297. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Bernadety Różańskiej, zastępcą sędziego komisarza w osobie SSR Mirosławy Huczek, a na syndyka masy upadłości wyznaczono Marię Kubica, nr licencji 79. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby na adres Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydziału Gospodarczego, ul. Bogusławskiego 24, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Wierzytelności zgłaszane po tym terminie rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd poucza, że w myśl art. 54a Prawa upadłościowego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie będzie się toczyć pod sygnaturą akt VI GUp 43/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38536

Dodano: 2020-08-04 16:02:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

SHOPPING Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 38601. „SHOPPING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI we Wrocławiu. KRS 0000364681. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 września 2010 r., sygn. akt VIII GUp 65/18. [BMSiG-38802/2020] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 65/18, wobec wykonania ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości stwierdził postanowieniem z 13 lipca 2020 r. zakończenie postępowania upadłościowego „Shopping” Sp. z o.o. we Wrocławiu (nr KRS 0000364681). Na postanowienie przysługuje zażalenie, które wnosi się w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 368 ust. 3 Prawa upadłościowego w zw. z art. 362 Prawa upadłościowego w zw. z art. 221 ust. 1 Prawa upadłościowego w zw. z art. 224 ust. 1 Prawa upadłościowego w zw. z art. 455 ust. 1 zd. 1 Prawa restrukturyzacyjnego). Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział XI Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38601

Dodano: 2020-08-04 16:57:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

BALSA Pośpiech i Wspólnicy Sp. J. w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 38602. „BALSA” POŚPIECH I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA w Bełchatowie. KRS 0000120449. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 czerwca 2002 r., sygn. akt V GUp 51/17. [BMSiG-38642/2020] Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym BALSA Pośpiech i Wspólnicy sp. j. w Bełchatowie, sygn. akt V GUp 51/17, zostało wydane postanowienie w dniu 2 lipca 2020 roku o zatwierdzeniu regulaminu przetargu z dnia 18 czerwca 2020 roku na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Bełchatowie przy ul. Pabianickiej (powiat bełchatowski, województwo łódzkie), oznaczonej numerami działek: 21 o powierzchni 0,1206 ha i 20/2 o powierzchni 0,0360 ha, w obrębie 10 miasta Bełchatów, zabudowanej dwoma budynkami: handlowo-usługowym oraz magazynowym, dla której w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie prowadzona jest Księga Wieczysta nr PTI B/00021329/7 za cenę wywoławczą równą wynoszącą 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) netto. Oferty zawierające elementy wskazane w pkt 9 (dziewiątym regulaminu) mogą być składane do dnia 7 października 2020 roku, do godz. 1500, w zapieczętowanej kopercie o formacie nie mniejszym niż A-4, umieszonej w drugiej nieprzezroczystej kopercie na adres Syndyka (wskazanym w pkt 17 regulaminu) z adnotacją drukowanymi literami na kopercie „Oferta przetargowa w postępowaniu upadłościowym BALSA V GUp 51/17 - Nie otwierać” decyduje data jej wpływu do biura podawczego kancelarii Syndyka. Oferty nie spełniające warunków wskazanych w regulaminie nie będą rozpatrywane. Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wadium w wysokości 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) na rachunek masy upadłości BALSA Pośpiech i Wspólnicy Sp. J. w upadłości podany w ogłoszeniu o przetargu w terminie do dnia 7 października 2020 roku (przez datę wpłaty wadium rozumie się datę uznania wymaganej kwoty wadium na wskazanym rachunku bankowym odbiorcy), a otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym w dniu 8 października 2020 roku, o godzinie 1430, sala III w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Tryb., ul. Słowackiego 5. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38602

Dodano: 2020-08-04 16:58:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Bortkiewicz Zofia w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 38609. Bortkiewicz Zofia. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 105/19. [BMSiG-38647/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Zofii Bortkiewicz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Zielonej Górze, ul. Artura Grottgera 17/5, 65-415 Zielona Góra, PESEL 43041803641, zawiadamia, że ukończono opis i oszacowanie prawa własności nieruchomości lokalowej upadłej Zofii Bortkiewicz, stanowiącej lokal mieszkalny nr 5 usytuowany w budynku położonym w Zielonej Górze przy ul. Grottgera 17. W terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o ukończeniu opisu i oszacowania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnieść do sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Plac Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra, podając sygnaturę akt V GUp 105/19. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38609

Dodano: 2020-08-04 17:02:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Capar Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 38610. Capar Krzysztof. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 15/18, V GUp 29/18. [BMSiG-38727/2020] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 8 lipca 2020 r., sygn. akt V GUp 29/18, postanowił zmienić pkt 5 postanowienia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, Wydział V Gospodarczy, z dnia 8 maja 2018 r., w sprawie o sygn. akt V GU 15/18, o ogłoszeniu upadłości Krzysztofa Capar w ten sposób, że wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Krzysztofa Skrobowskiego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38610

Dodano: 2020-08-04 17:03:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Ceramika PRZYBORSK Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 38611. CERAMIKA „PRZYBORSK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Gierałtowie. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 4/15. [BMSiG-38733/2020] Postanowieniem z dnia 9 lipca 2020 r. w postępowaniu upadłościowym CERAMIKA PRZYBORSK Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt V GUp 4/15) Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, zmienił sędziego komisarza i wyznaczył do pełnienia funkcji sędziego komisarza SSR Katarzynę Górecką. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38611

Dodano: 2020-08-04 17:04:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Chołuj Jan w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 38612. Chołuj Jan. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 260/17. [BMSiG-38769/2020] PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY Syndyk Masy Upadłości Jana Chołuj, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż udziału wynoszącego 4/6 w prawie własności nieruchomości położonej w Jastrzębiu-Zdroju, przy alei Jana Pawła II 1B, działka nr 2080/36, powierzchnia działki 2169 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr GL1J/00025435/9, zabudowanej: a) budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 167,00 m2 i powierzchni użytkowej 211,90 m2 , b) budynkiem gospodarczo-garażowym o powierzchni zabudowy 152,00 m2 i powierzchni użytkowej 127,40 m2 , c) budynkiem mieszkalno-gospodarczym o powierzchni zabudowy 35,00 m2 i powierzchni użytkowej 52,61 m2 , za cenę nie niższą od 80% ceny oszacowania tj. nie niższą od kwoty 556.800,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych 00/100). I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 1. Sporządzenie oferty, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną dopiskiem „OFERTA - Sygn. akt - XII GUp 260/17”, i dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA PRZETARGOWA” do Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydziału XII Gospodarczego, przy ul. Powstańców Warszawy 23, w terminie 14 dni licząc od dnia ukazania się ogłoszenia o przetargu, a dla zachowania powyższego terminu decydująca jest data wpływu oferty do Sądu . 2. Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy upadłego o numerze: 96 2490 0005 0000 4000 8886 2632. II. Oferta kupna powinna zawierać: 1. imię, nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwę i siedzibę oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentowania danego podmiotu wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta, 2. proponowaną cenę zakupu, 3. oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym i faktycznym oferowanej nieruchomości, operatem szacunkowym (wyceną) oraz oświadczenie, że oferent nie wnosi do nich zastrzeżeń, 4. oświadczenie, że oferent nie jest syndykiem lub Sędzią Komisarzem, upadłym, jego małżonkiem, zstępnym, wstępnym, albo rodzeństwem, a gdy upadły nie jest osobą fizyczną, jego przedstawicielem oraz, że nie jest małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu osób wymienionych powyżej, 5. zobowiązanie się do pokrycia opłat związanych z przeniesieniem prawa własności, 6. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem przetargu oraz akceptacji warunków i zasad przetargu, 7. dowód wpłaty wadium na rachunek bankowy wskazany w ogłoszeniu prasowym. III. Otwarcie oraz rozpatrzenie ofert nastąpi w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, przy ul. Powstańców Warszawy 23, na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego Komisarza w dniu 23 września 2020 r., g. 1300, sala nr 112. 1. przetarg nie dochodzi do skutku w razie nie zgłoszenia oferty spełniającej warunki, o których mowa w pkt I oraz pkt II, 2. wyboru oferty dokonuje Organizator przetargu, zaś zatwierdzenia wyboru oferty dokonuje Sędzia Komisarz, 3. wadium wniesione przez wybranego oferenta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym oferentom zostanie zwrócone w terminie czternastu dni od dnia posiedzenia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty, 4. wadium przepada jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy kupna w terminie wskazanym przez Organizatora przetargu, 5. jeżeli oferent zamieści w złożonej ofercie nieprawdziwe dane, traci złożone wadium, 6. cena nabycia musi zostać uiszczona w całości najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy sprzedaży, zaś rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży zostaje wyłączona, 7. sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, oraz prawo wyboru Kancelarii Notarialnej, 8. niedopuszczalne jest potrącenie wierzytelności przysługujących kupującemu w stosunku do upadłego z ceną nabycia, 9. sprzedający może odstąpić od podpisania umowy kupna sprzedaży jeżeli zajdą ku temu przesłanki, 10. umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta w terminie określonym przez Sędziego Komisarza, 11. oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert, 12. opis i oszacowanie nieruchomości znajduje się do wglądu, w Kancelarii Syndyka Michała Leskiego w Sosnowcu, przy ulicy Warszawskiej 1/7, 13. szczegółowe informacje na temat zasad i warunków przetargu znajdują się w regulaminie przetargu, do wglądu w Kancelarii Syndyka Michała Leskiego w Sosnowcu, przy ulicy Warszawskiej 1/7, 14. wszelkie informacje o przetargu udzielane są pod nr tel. 604-154-587 oraz pod adresem email: syndykmleski @kmlsosnowiec.pl. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38612

Dodano: 2020-08-04 17:04:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Cieślik Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 38613. Cieślik Magdalena. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 119/17/1. [BMSiG-38568/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym upadłej Magdaleny Cieślik, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Sosnowcu, posiadającej numer PESEL 87012314824, sygn. akt X GUp 119/17/1, wydał w dniu 22 lipca 2020 roku postanowienie w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38613

Dodano: 2020-08-04 17:05:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

PPHU REMS Robert Dewerenda w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Inne

Poz. 38614. Dewerenda Robert prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PPHU „REMS” w Myszkowie. Dewerenda Robert prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej pod nazwą „Majestic” Robert Dewerenda, Władysław Jędruszek w Karpaczu. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 33/18. [BMSiG-38734/2020] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt V GUp 33/18, obejmującym likwidację majątku Roberta Dewerendy, zamieszkałego w Myszkowie, 42-300 Myszków, ul. Żarecka 11F (PESEL 61012400411, NIP 5771961088), prowadzącego działalność gospodarczą: - indywidualną pod firmą PPHU „REMS” w Myszkowie, ul. Stawowa 2A lok. 28, 42-300 Myszków (REGON 150028203), - jako wspólnik spółki cywilnej pod nazwą „Majestic” Robert Dewerenda, Władysław Jędruszek pod adresem ul. Karkonoska 3, 58-540 Karpacz (NIP 5771961088, REGON 241635482) zawiadamia, że Członkowie Rady Wierzycieli w głosowaniu jawnym, przy wykorzystaniu komunikacji w formie e-mail jednogłośnie podjęli uchwałę nr 8 z dnia 21.07.2020 r.: „UCHWAŁA nr 8 z dnia 21.07.2020 r. Rady Wierzycieli w postępowaniu upadłościowym Roberta Dewerenda w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż składników majątkowych § 1 Rada Wierzycieli ustanowiona w postępowaniu upadłościowym Roberta Dewerenda (PESEL 61012400411), zam. w Myszkowie, 42-300 Myszków, ul. Żarecka 11F prowadzącego działalność gospodarczą: jako wspólnik spółki cywilnej p/n „MAJESTIC” Robert Dewerenda, Władysław Jędruszek z siedzibą: 58-540 Karpacz, ul. Karkonoska 3 (REGON 241635482), indywidualną p/n PPHU „REMS” Robert Dewerenda z siedzibą: 42-300 Myszków, ul. Stawowa 2A lok. 28, (REGON 150028203), w sprawie o sygn. akt V GUp 33/18, wyraża zgodę na sprzedaż przez Syndyka z wolnej ręki: zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego stanowiącej obiekt hotelowy MAJESTIC, poł. w Karpaczu przy ul. Karkonoskiej 3 (KW Nr JG1J/00008409/1) za cenę nie niższą niż 3 650 000,00 zł netto (słownie złotych: trzy miliony sześćset pięćdziesiąt ztysięcy). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” Uchwała Rady Wierzycieli z dnia 21.07.2020 r. wraz z załącznikami do uchwały jest dostępna do wglądu w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, ul. Bankowa 18, 58-500 Jelenia Góra, w aktach postępowania upadłościowego pod sygn. akt V GUp 33/18. Poucza się, iż w terminie tygodnia od dnia zamieszczenia uchwały w Monitorze Sądowym i Gospodarczym uczestnik postępowania oraz syndyk mogą wnieść zarzuty przeciwko ww. uchwale Rady Wierzycieli w trybie przewidzianym w art. 210 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38614

Dodano: 2020-08-04 17:06:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Fido Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 38615. Fido Krzysztof Jerzy. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 505/19. [BMSiG-38684/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 25 lutego 2020 roku, umorzył w postępowaniu sygn. akt XVIII GUp 505/19, zobowiązania upadłego Krzysztofa Jerzego Fido (PESEL 81121900693), bez ustalania planu spłaty wierzycieli, poza zobowiązaniami o których mowa w art. 49121 ust. 2 pr.u. Postanowienie powyższe jest prawomocne od dnia 3 lipca 2020 roku. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38615

Dodano: 2020-08-04 17:07:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

P.P.H.U. POSADZKI GRABOWSKI Grzegorz Grabowski w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 38616. Grabowski Grzegorz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. POSADZKI GRABOWSKI w Zarębie. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 1/15, V GU 18/14. [BMSiG-38742/2020] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, informuje, że Postanowieniem z dnia 9.07.2020 r., w sprawie o sygn. akt V GUp 1/15, postanowił zmienić Postanowienie Sądu Rejonowego, V Wydział Gospodarczy, z dnia 13.01.2015 roku, w sprawie o sygn. akt V GU 18/14, o ogłoszeniu upadłości Grzegorza Grabowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. Posadzki Grabowski w Zarębie w ten sposób, że wyznaczyć do pełnienia funkcji sędziego komisarza SSR Joannę Skowron. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38616

Dodano: 2020-08-04 17:07:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Iwańska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 38618. Iwańska Elżbieta. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 18/20, V GUp 9/20. [BMSiG-38702/2020] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 20 lipca 2020 r. sygn. akt V GUp 9/20, postanowił zmienić pkt 4 postanowienia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie sygn. akt V GU 18/20, o ogłoszeniu upadłości Elżbiety Iwańskiej, w ten sposób, że wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Krzysztofa Skrobowskiego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38618

Dodano: 2020-08-04 17:08:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Janik Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 38619. Janik Jolanta. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 104/19 lik „of”. [BMSiG-38567/2020] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Jolanty Janik (nr PESEL 76021616786), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, pod sygn. akt VI GUp 104/19 lik „of”, zawiadamia, że został sporządzony opis i oszacowanie nieruchomości objętej Księgą Wieczystą nr BB1Z/0004488/0, położonej w miejscowości Bierna, gmina Łodygowice. Opis i oszacowanie można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Mickiewicza 22, po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie i w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia wnieść zarzuty. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38619

Dodano: 2020-08-04 17:09:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Jaśków Robert w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 38620. Jaśków Robert. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 30/20/BJ. [BMSiG-38680/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Roberta Jaśków, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia, że do akt sprawy XII GUp 30/20/BJ został złożony opis i oszacowanie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Knurowie przy ul. Sobieskiego 10/4, dla którego Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi Księgę Wieczystą numer GL1G/000107870/6. Opis i oszacowanie można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego w Gliwicach przy ul. Powstańców Warszawy 23, po umówieniu akt i w terminie tygodnia od daty niniejszego obwieszczenia wnieść zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38620

Dodano: 2020-08-04 17:10:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Kękuś Justyna w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 38622. Kękuś Justyna. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 53/16, V GU 86/16. [BMSiG-38614/2020] Postanowieniem z dnia 9 lipca 2020 r. w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Justyny Kękuś (sygn. akt V GUp 53/16), Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, zmienił postanowienie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, V Wydziału Gospodarczego, z dnia 18 października 2016 r. w sprawie o sygn. akt V GU 86/16, o ogłoszeniu upadłości Justyny Kękuś w punkcie 4, w ten sposób, że wyznaczył Sędziego komisarza SSR Krzysztofa Skrobowskiego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38622

Dodano: 2020-08-04 17:11:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Kowalska Aneta Marta w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 38623. Kowalska Aneta. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 54/19, V GU 110/19. [BMSiG-38673/2020] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 13 lipca 2020 r. sygn. akt V GUp 54/19, postanowił zmienić pkt 5 postanowienia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, z dnia 9 października 2019 r. w sprawie o sygn. akt V GU 110/19 o ogłoszeniu upadłości Anety Kowalskiej, w ten sposób, że wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Krzysztofa Skrobowskiego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38623

Dodano: 2020-08-04 17:12:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Łuczkiewicz Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 38625. Łuczkiewicz Agnieszka. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 381/19. [BMSiG-38792/2020] Syndyk masy upadłości Agnieszki Łuczkiewicz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym powadzonym przed Sądem Rejonowym w Kielcach, pod sygn. akt V GUp 381/19, ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż nieruchomości. Przedmiotem przetargu jest prawo własności do nieruchomości stanowiącej działkę nr 1656, o powierzchni 490 m2, zabudowaną jednorodzinnym domem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 192,70 m2 , położoną w Kielcach przy ul. Pod Telegrafem 29, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi Księgę Wieczystą nr KI1L/00043343/6. Cena wywoławcza wynosi: 646.000,00 złotych (słownie: sześćset czterdzieści sześć tysięcy złotych 00/100). Wadium do przetargu: 60.000,00 złotych (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Aby przystąpić do przetargu należy złożyć pisemną ofertę. Oferta musi spełniać wymagania określone w regulaminie przetargu oraz należy wpłacić wadium na rachunek masy upadłości w ING Bank Śląski S.A. nr: 15 1050 1416 1000 0090 8076 7735 najpóźniej w terminie do dnia 20 sierpnia 2020 roku. Termin składania ofert do dnia 20 sierpnia 2020 roku. Oferty można przesłać przesyłką poleconą na adres: Biuro Syndyka Masy Upadłości Agnieszki Łuczkiewicz, ul. Złota 23 lok. 106, 25-015 Kielce (decyduje data wpływu oferty) lub złożyć w Biurze osobiście po uprzednim umówieniu spotkania. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2020 roku na posiedzeniu jawnym pod nadzorem Sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym w Kielcach, ul. Warszawska 44, w sali nr XXV, o godzinie 1300. Kryteria składania oferty oraz jej treść zostały szczegółowo opisane w regulaminie przetargu, który zainteresowani mogą otrzymać pocztą e-mail lub osobiście w Biurze Syndyka po telefonicznym umówieniu spotkania. Regulamin został także złożony do akt postępowania (V GUp 381/19) w Sądzie Rejonowym w Kielcach w Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Warszawskiej 44. - Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 606-323-211 lub kierując zapytanie pocztą e-mail na adres: ofertasyndyka@gmail.com. - Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu. - Zastrzega się prawo zmiany terminu otwarcia ofert, odwołania przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn, oraz zamknięcia przetargu bez wyboru oferenta. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38625

Dodano: 2020-08-04 17:13:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

QM VIE Sp. z o.o. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 38629. QM VIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI we Wrocławiu. KRS 0000411219. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 lutego 2012 r., sygn. akt VIII GUp 110/20. [BMSiG-38827/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym QM VIE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (nr KRS 411219, sygn. akt VIII GUp 110/20), ogłasza w trybie art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego w zw. z art. 320 ust. 3 Prawa upadłościowego w zw. z art. 319 ust. 5 Prawa upadłościowego, że ukończono opis i oszacowanie objętych masą upadłości: - lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 124,47 m2 , stanowiącego odrębną własność, położonego we Wrocławiu przy ul. Motylkowej 6A/18, wraz z udziałem w wysokości 12447/260657 w nieruchomości wspólnej, dla którego Sąd Rejonowy we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o nr WR1K/00255440/8; - lokalu niemieszkalnego w postaci udziału wynoszącego 1746/42378 w prawie własności do garażu wielostanowiskowego, stanowiącego boks garażowy nr 12 w garażu podziemnym budynku mieszkalnego położonego we Wrocławiu przy ul. Motylkowej 6A, dla którego Sąd Rejonowy we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o nr WR1K/00250008/8. Operaty szacunkowe przekazane w dniu 30 czerwca 2020 r. sędziemu komisarzowi przez syndyka i złożone do akt postępowania upadłościowego można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do sędziego komisarza w terminie tygodniowym od daty ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38629

Dodano: 2020-08-04 17:14:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Rezydencja Seniora AS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 38630. REZYDENCJA SENIORA AS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Karpaczu. KRS 0000473633. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 sierpnia 2013 r., sygn. akt V GUp 11/16. [BMSiG-38777/2020] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 13 lipca 2020 r. sygn. akt V GUp 11/16, w postępowaniu upadłościowym Rezydencji Seniora AS Sp. z o.o. w Karpaczu z urzędu postanowił zmienić Sędziego komisarza i wyznaczyć do pełnienia funkcji Sędziego komisarza SSR Katarzynę Górecką. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38630

Dodano: 2020-08-04 17:14:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

SABA CONSULTING Sp. z o.o. DEVELOPMENT Sp. K.-A. w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 38631. SABA CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DEVELOPMENT SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000423784. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 czerwca 2012 r., sygn. akt XVIII GUp 56/20. [BMSiG-38666/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Saba Consulting Sp. z o.o. Development S.K.A. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XVIII GUp 56/20 ogłasza, że biegły ukończył i złożył do akt Sędziemu komisarzowi opis i oszacowanie nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości: a) nieruchomości lokalowej oznaczonej nr U2, położonej w Piasecznie przy ul. Nadarzyńskiej 14, w pow. piaseczyńskim, woj. mazowieckie, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr WA1I/00034651/5 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej 47350/672831 (nr KW WA5M/00249271/9) b) nieruchomości lokalowej oznaczonej nr U3, położonej w Piasecznie przy ul. Nadarzyńskiej 14, w pow. piaseczyńskim, woj. mazowieckie, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr WA1I/00034649/8 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej 13540/672831 (nr KW WA5M/00249271/9). Opis i oszacowanie można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w godzinach urzędowania Sądu, i w terminie tygodniowym od ukazania się niniejszego obwieszczenia można wnieść do Sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38631

Dodano: 2020-08-04 17:15:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Śliwa Robert w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 38634. Śliwa Robert. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 52/18, V GU 76/18. [BMSiG-38714/2020] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 20 lipca 2020 r., sygn. akt V GUp 52/18, postanowił zmienić pkt 5 postanowienia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, Wydział V Gospodarczy, z dnia 2 października 2018 r. w sprawie o sygn. akt V GU 76/18 o ogłoszeniu upadłości Roberta Śliwy w ten sposób, że wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Krzysztofa Skrobowskiego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38634

Dodano: 2020-08-04 17:16:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Targosz Józef Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 38635. Targosz Józef. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 206/19, V GUp 21/20. [BMSiG-38720/2020] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 13 lipca 2020 r., sygn. akt V GUp 21/20, postanowił zmienić pkt 5 postanowienia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, z dnia 7 kwietnia 2020 r., w sprawie o sygn. akt V GU 206/19, o ogłoszeniu upadłości Józefa Targosz w ten sposób, że wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Krzysztofa Skrobowskiego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38635

Dodano: 2020-08-04 17:17:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Truszkowski Daniel Karol w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 38636. Truszkowski Daniel. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 34/16, V GU of 4/16. [BMSiG-38566/2020] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 8.07.2020 r., sprostowanym postanowieniem z dnia 21.07.2020 r., w sprawie o sygn. akt V GUp 34/16, tj. postępowaniu upadłościowym prowadzonym dla upadłego Daniela Truszkowskiego, zam. w Olszynie, PESEL 78102414111, zmienił pkt 4 postanowienia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, z dnia 6.09.2016 r., w sprawie o sygn. akt V GU of 4/16, o ogłoszeniu upadłości Daniela Truszkowskiego, w ten sposób, że wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Krzysztofa Skrobowskiego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38636

Dodano: 2020-08-04 17:18:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Turczynowska Róża Anna w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 38637. Turczynowska Róża Anna. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 77/19, V GU 140/19. [BMSiG-38697/2020] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 20 lipca 2020 r. sygn. akt V GUp 77/19, postanowił zmienić pkt 5 postanowienia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie sygn. akt V GU 140/19 o ogłoszeniu upadłości Róży Anny Turczynowskiej, w ten sposób, że wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Krzysztofa Skrobowskiego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38637

Dodano: 2020-08-04 17:18:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Rafał Ulaszewski wspólnik Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy HAL-MET s.c. w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 38638. Ulaszewski Rafał prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy HAL-MET spółka cywilna w Królowej Woli. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 62/16. [BMSiG-38723/2020] Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Rafała Ulaszewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy HAL-MET s.c. w Królowej Woli, sygn. akt V GUp 62/16, został przekazany Sędziemu Komisarzowi opis i oszacowanie nieruchomości gruntowej położonej w Królowej Woli nr 15, gmina Inowłódz, powiat tomaszów maz., województwo łódzkie, określonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 10, obręb ewidencyjny 0004 Królowa Wola, o łącznej pow. 0.9400 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, garażem i budynkiem gospodarczym objętej Księgą Wieczystą nr PTI T/00021281/5. Można wnosić zarzuty na opis i oszacowanie w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38638

Dodano: 2020-08-04 17:19:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Ryszard Ulaszewski wspólnik Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy HAL-MET s.c. w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 38639. Ulaszewski Ryszard prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Produkcyjno-Handlowo- -Usługowy HAL-MET spółka cywilna w Królowej Woli. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 61/16. [BMSiG-38728/2020] Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Ryszarda Ulaszewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy HAL-MET s.c. w Królowej Woli, sygn. akt V GUp 61/16, został przekazany Sędziemu Komisarzowi opis i oszacowanie nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Królowej Woli nr 26, gm. Inowłódz, powiat tomaszowski, województwo łódzkie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 21/1 o powierzchni 1.6606 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim założona jest Księga Wieczysta nr PT1T/00046521/1. Można wnosić zarzuty na opis i oszacowanie w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38639

Dodano: 2020-08-04 17:20:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Urban Emilia w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 38640. Urban Emilia. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 97/19. [BMSiG-38709/2020] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, w postępowaniu upadłościowym Emilii Urban, ul. Wybickiego 10/7, 59-700 Bolesławiec, PESEL 43062900165, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, informuje, że postanowieniem z dnia 20.07.2020 r. postanowił zmienić pkt 4 postanowienia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, Wydział V Gospodarczy, z dnia 2.09.2019 r. w sprawie o sygn. V GU 97/19 o ogłoszeniu upadłości Emilii Urban w ten sposób, że wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Krzysztofa Skrobowskiego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38640

Dodano: 2020-08-04 17:21:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Zwierzyk Wincentyna w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 38641. Zwierzyk Wincentyna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 59/19. [BMSiG-38798/2020] Niniejszym zawiadamia się, że w dniu 30 lipca 2020 r. został przekazany Sędziemu komisarzowi złożony przez syndyka do akt postępowania upadłościowego Wincentyny Zwierzyk, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 46101304722, toczącego się przed Sądem Rejonowym w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44 (sygn. akt V GUp 59/19) sporządzony przez biegłego opis i oszacowanie mienia wchodzącego w skład masy upadłości. Zgodnie z art. 319 ust. 5 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498) zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się do Sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia publikacji obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38641

Dodano: 2020-08-04 17:21:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjno ART-BUD Jędruszek Władysław Kazimierz w upadłości likwidacyjnej

2020-08-04 Inne

Poz. 38642. Jędruszek Władysław Kazimierz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne „ART-BUD” w Myszkowie. Jędruszek Władysław Kazimierz prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej pod nazwą „Majestic” Robert Dewerenda, Władysław Jędruszek w Karpaczu. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 49/17. [BMSiG-38737/2020] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt V GUp 49/17, obejmującym likwidację majątku Władysława Kazimierza Jędruszka zamieszkałego w Przybynowie, 42-310 Przybynów, ul. Ostrowska 35, (PESEL 61110107474, NIP 5771235407) prowadzącego działalność gospodarczą: - indywidualną pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne „ART-BUD” w Myszkowie, ul. 1 Maja 134, 42-300 Myszków (REGON 151502724), - jako wspólnik spółki cywilnej pod nazwą „Majestic” Robert Dewerenda, Władysław Jędruszek pod adresem: ul. Karkonoska 3, 58-540 Karpacz (NIP 5771961088, REGON 241635482), zawiadamia, że Członkowie Rady Wierzycieli w głosowaniu jawnym, przy wykorzystaniu komunikacji w formie e-mail jednogłośnie podjęli następujące uchwały z dnia 21.07.2020 r.: „UCHWAŁA nr 9 z dnia 21.07.2020 r. Rady Wierzycieli w postępowaniu upadłościowym Władysława Jędruszek w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż składników majątkowych § 1 Rada Wierzycieli ustanowiona w postępowaniu upadłościowym Władysława Jędruszek (PESEL 61110107474), zam.: 42-310 Przybynów, ul. Ostrowska 35, prowadzącego działalność gospodarczą: jako wspólnik spółki cywilnej p/n „MAJESTIC” Robert Dewerenda, Władysław Jędruszek w Karpaczu (REGON 241635482), indywidualną p/n Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo- -Produkcyjne „ART-BUD” w Myszkowie (REGON 151502724). w sprawie o sygn. akt V GUp 49/17, wyraża zgodę na sprzedaż przez Syndyka z wolnej ręki: zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego stanowiącej obiekt hotelowy MAJESTIC, poł. w Karpaczu przy ul. Karkonoskiej 3 (KW Nr JG1J/00008409/1) za cenę nie niższą niż 3 650 000,00 zł netto (słownie złotych: trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” „UCHWAŁA nr 10 z dnia 21.07.2020 r. Rady Wierzycieli w postępowaniu upadłościowym Władysława Jędruszek w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż składników majątkowych § 1 Rada Wierzycieli ustanowiona w postępowaniu upadłościowym Władysława Jędruszek (PESEL 61110107474), zam.: 42-310 Przybynów, ul. Ostrowska 35, prowadzącego działalność gospodarczą: jako wspólnik spółki cywilnej p/n „MAJESTIC” Robert Dewerenda, Władysław Jędruszek w Karpaczu (REGON 241635482), indywidualną p/n Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo- -Produkcyjne „ART-BUD” w Myszkowie (REGON 151502724). w sprawie o sygn. akt V GUp 49/17, wyraża zgodę na sprzedaż przez Syndyka z wolnej ręki: nieruchomości poł. w Przybynowie, obejmującej niezabudowane działki gruntu, opisane w KW Nr CZ1M/00089266/1, za cenę wynoszącą nie mniej niż 32 150,00 zł netto (słownie: trzydzieści dwa tysiące sto pięćdziesiąt złotych). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” Uchwały Rady Wierzycieli z dnia 21 lipca 2020 r. są dostępne do wglądu w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, ul. Bankowa 18, 58-500 Jelenia Góra, w aktach postępowania upadłościowego pod sygn. akt V GUp 49/17. Poucza się, iż w terminie tygodnia od dnia zamieszczenia uchwał w Monitorze Sądowym i Gospodarczym uczestnik postępowania oraz syndyk mogą wnieść zarzuty przeciwko ww. uchwałom Rady Wierzycieli w trybie przewidzianym w art. 210 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38642

Dodano: 2020-08-04 17:22:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

PHU Kamila Boczar

2020-08-01 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 38712. Boczar Kamila prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PHU Kamila Boczar w Bartnicy. [BMSiG-38763/2020] Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, Kamila Boczar prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PHU Kamila Boczar, Bartnica 36c, 57-451 Bartnica, NIP 8851487621, PESEL 77012505988, oświadcza, że otwiera postępowanie o zatwierdzenie układu. Nadzorcą układu jest doradca restrukturyzacyjny Bogdan Malesa - (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 144). Dniem układowym jest dzień 1 sierpnia 2020 r. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38712

Dodano: 2020-08-04 17:45:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

PHU Kamila Boczar

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 38712. Boczar Kamila prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PHU Kamila Boczar w Bartnicy. [BMSiG-38763/2020] Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, Kamila Boczar prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PHU Kamila Boczar, Bartnica 36c, 57-451 Bartnica, NIP 8851487621, PESEL 77012505988, oświadcza, że otwiera postępowanie o zatwierdzenie układu. Nadzorcą układu jest doradca restrukturyzacyjny Bogdan Malesa - (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 144). Dniem układowym jest dzień 1 sierpnia 2020 r. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38712

Dodano: 2020-08-04 17:45:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

PLAYER Krzysztof Borkowski

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 38713. Borkowski Krzysztof prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PLAYER Krzysztof Borkowski w Białymstoku. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 7/20, VIII GRp 10/20. [BMSiG-38593/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, w dniu 6 kwietnia 2020 r., sygn. akt VIII GR 7/20, VIII GRp 10/20, postanowił: 1. otworzyć przyśpieszone postępowanie układowe dłużnika Krzysztofa Borkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PLAYER Krzysztof Borkowski, 15-873 Białystok, ul. Bohaterów Monte Cassino 6 lokal 14, PESEL 75062715658; 2. na nadzorcę sądowego wyznaczyć Sławomira Łukę (nr licencji 347); 3. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne. Postępowanie toczy się pod sygnaturą VIII GRp 10/20. Pouczenie: Wierzycielowi dłużnika, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyśpieszonego postepowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postepowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postepowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postepowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sadów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38713

Dodano: 2020-08-04 17:47:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

CREW FOR YOU Sp. z o.o. SOLAR FOR YOU Sp. K.

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 38714. CREW FOR YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SOLAR FOR YOU SPÓŁKA KOMANDYTOWA W RESTRUKTURYZACJI we Wrocławiu. KRS 0000759607. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 listopada 2018 r., sygn. akt VIII GRp 12/19. [BMSiG-38804/2020] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, działając w postępowaniu restrukturyzacyjnym - przyspieszonym postępowaniu układowym wobec dłużnika w osobie CREW FOR YOU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SOLAR FOR YOU Spółki komandytowej z siedzibą we Wrocławiu (numer KRS 0000759607), postanowieniem z 24 lipca 2020 r., sygn. akt VIII GRp 12/19, w trybie art. 164 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 119 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego zatwierdził układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 18 czerwca 2020 r., obejmujący następujące propozycje restrukturyzacji zobowiązań dłużnika: Podział wierzytelności na dwie kategorie zaspokojenia, gdzie: a. Do pierwszej (1) kategorii zaspokojenia zaliczeni zostaną wierzyciele, których kwota zaległości na dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego wobec dłużnika przekroczy 100.000,00 PLN, co na dzień złożenia wniosku dotyczy wierzycieli publicznoprawnych, to jest Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Naczelnika Urzędu Skarbowego dla Wrocławia-Krzyków oraz Piotra Kin, pełniącego funkcję prezesa zarządu komplementariusza Dłużnika. b. Do drugiej (2) kategorii zaspokojenia zaliczeni zostaną pozostali wierzyciele. A. Propozycja spłaty dla wierzycieli zaliczonych do kategorii pierwszej (1) Dla wierzycieli zaliczanych do 1 (pierwszej) kategorii zaspokojenia Dłużnik proponuje: a. W zakresie wierzytelności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: spłatę 100% wartości wierzytelności wchodzącej z mocy prawa do układu, ustalonej w spisie wierzytelności według stanu na dzień otwarcia postępowania, powiększonej o dalsze odsetki do dnia spłaty, ustalone w wysokości zgodnej z właściwymi przepisami. b. Dla pozostałych wierzycieli tej grupy - umorzenie całości wierzytelności ubocznych oraz ewentualnych wierzytelności z tytułu kosztów procesów przysługujących wierzycielom zaliczanym do tej grupy wierzycieli (odsetki, koszty postępowań sądowych, koszty komornicze), w tym także powstałe po dniu otwarcia przyspieszonego postępowania układowego. c. Spłata należności, o których mowa w pkt a) powyżej nastąpi w 12 (dwunastu) równych kwartalnych ratach kapitałowych obejmujących każdorazowo 1/12 kwoty uznanej na spisie wierzytelności, płatnych do 7 (siódmego) dnia ostatniego miesiąca kwartału kalendarzowego, począwszy od drugiego pełnego kwartału kalendarzowego następującego po kwartale, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu. d. Do każdej zapłaconej raty kapitałowej, o której mowa w pkt c) powyżej, doliczone zostaną odsetki ustawowe naliczone od kwoty spłacanej w danym miesiącu, licząc od dnia wymagalności poszczególnych zobowiązań, do dnia ich zapłaty. e. Spłata pozostałej kwoty zadłużenia wierzycieli, o których mowa w pkt b) powyżej - a więc pozostałych wierzycieli tej grupy poza ZUS - wchodzącej do układu, nastąpi w 12 (dwunastu) równych kwartalnych ratach, obejmujących każdorazowo 1/12 kwoty uznanej na spisie wierzytelności (pomniejszoną o umorzenia, o których mowa w pkt b) powyżej), płatnych do 10 (dziesiątego) dnia ostatniego miesiąca kwartału kalendarzowego, począwszy od drugiego pełnego kwartału kalendarzowego następującego po kwartale, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu f. Zapłatę odsetek ustawowych za opóźnienie w sytuacji ewentualnego opóźnienia w spłacie jakiejkolwiek zaległości. B. Propozycja spłaty dla wierzycieli zaliczonych do kategorii drugiej (2) Dla wierzycieli zaliczanych do 2 (drugiej) kategorii zaspokojenia Dłużnik proponuje: g. Umorzenie wierzytelności ubocznych oraz wierzytelności z tytułu kosztów procesów przysługujących wierzycielom zaliczanym do kategorii (2) drugiej (odsetki, koszty postępowań sądowych, koszty komornicze), w tym także powstałe po dniu otwarcia przyspieszonego postępowania układowego. h. Spłatę pozostałej kwoty zadłużenia (po dokonanych umorzeniach, o których mowa w pkt a) powyżej) w ramach jednej płatności, płatnej do 10 (dziesiątego) dnia ostatniego miesiąca kwartału kalendarzowego następującego po kwartale, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu. i. Zapłatę odsetek ustawowych za opóźnienie w sytuacji ewentualnego opóźnienia w spłacie jakiejkolwiek zaległości. Na postanowienie przysługuje zażalenie, które wnosi się w terminie dwóch tygodni (art. 165 ust. 7 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 164 ust. 5 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 199 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 201 ust. 4 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 455 ust. 1 zd. 1 Prawa restrukturyzacyjnego). Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Dwutygodniowy termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38714

Dodano: 2020-08-04 17:48:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Gospodarstwo Rolne Dams Rafał

2020-06-22 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 38715. Dams Rafał prowadzący Gospodarstwo Rolne Dams Rafał w Wierzbowie. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GR 12/20, V GRp 8/20. [BMSiG-38597/2020] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie V GR 12/20, postanowił: 1. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe Rafała Damsa, o nr PESEL 81042416350, Wierzbowo 30, 86-230 Lisewo; 2. wyznaczyć nadzorcę sądowego w osobie Anny Bufnal (nr doradcy restrukturyzacyjnego 1192); 3. stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2016 roku - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r., poz. 243) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L Nr 141, str. 19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego; 4. kosztami postępowania obciążyć dłużnika. Pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38715

Dodano: 2020-08-04 17:50:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Gospodarstwo Rolne Dams Rafał

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 38715. Dams Rafał prowadzący Gospodarstwo Rolne Dams Rafał w Wierzbowie. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GR 12/20, V GRp 8/20. [BMSiG-38597/2020] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie V GR 12/20, postanowił: 1. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe Rafała Damsa, o nr PESEL 81042416350, Wierzbowo 30, 86-230 Lisewo; 2. wyznaczyć nadzorcę sądowego w osobie Anny Bufnal (nr doradcy restrukturyzacyjnego 1192); 3. stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2016 roku - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r., poz. 243) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L Nr 141, str. 19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego; 4. kosztami postępowania obciążyć dłużnika. Pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38715

Dodano: 2020-08-04 17:50:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

ARKUS Biuro Projektowo-Doradcze marek Gachowski

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 38716. Gachowski Marek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Arkus Biuro Projektowo-Doradcze Marek Gachowski w Gliwicach. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GR 10/20, XII GRs 1/20. [BMSiG-38751/2020] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GR 10/20, otworzył postępowanie sanacyjne dłużnika Marka Gachowskiego prowadzącego działalność gospodarczą ARKUS Biuro Projektowo-Doradcze Marek Gachowski z siedzibą w Gliwicach (PESEL 55072106879, NIP 6311034180). Wyznaczono zarządcę w osobie Marcina Żurakowskiego (numer licencji 48). Zezwolono dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie czynności nieprzekraczającym zakres zwykłego zarządu. Stwierdzono, że wyłączna jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 342 ust. 1 i 2 Prawa restrukturyzacyjnego, zatem zgodnie z art. 342 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego postępowanie ma charakter głównego postępowania restrukturyzacyjnego. Postępowanie toczyć się będzie pod sygn. akt XII GRs 1/20. Wierzycielom dłużnika służy prawo złożenia zażalenia na powyższe postanowienie, w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, na adres: Sądu Rejonowego w Gliwicach (XII Wydział Gospodarczy), 44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, z podaniem sygnatury akt XII GRs 1/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38716

Dodano: 2020-08-04 17:51:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Joanna Golińska Indywidualna Praktyka Lekarska

2020-07-21 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 38717. Golińska Joanna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Joanna Golińska Indywidualna Praktyka Lekarska w Miłoszycach. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GR 19/20, VIII GRp 8/20. [BMSiG-38819/2020] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 21 lipca 2020 r., sygn. akt VIII GR 19/20, otworzył przyspieszone postępowanie układowe wobec dłużnika w osobie Joanny Golińskiej, numer PESEL 64070207901, zamieszkałej w Miłoszycach (gmina Jelcz-Laskowice) przy ul. Morelowej 2, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Joanna Golińska Indywidualna Praktyka Lekarska w Miłoszycach (sygn. akt postępowania VIII GRp 8/20). Wyznaczono nadzorcę sądowego w osobie Krzysztofa Rozenberga (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1242). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a otwierane postępowanie ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, albo w tym samym terminie złożyć wniosek o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, wówczas termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38717

Dodano: 2020-08-04 17:57:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Joanna Golińska Indywidualna Praktyka Lekarska

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 38717. Golińska Joanna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Joanna Golińska Indywidualna Praktyka Lekarska w Miłoszycach. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GR 19/20, VIII GRp 8/20. [BMSiG-38819/2020] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 21 lipca 2020 r., sygn. akt VIII GR 19/20, otworzył przyspieszone postępowanie układowe wobec dłużnika w osobie Joanny Golińskiej, numer PESEL 64070207901, zamieszkałej w Miłoszycach (gmina Jelcz-Laskowice) przy ul. Morelowej 2, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Joanna Golińska Indywidualna Praktyka Lekarska w Miłoszycach (sygn. akt postępowania VIII GRp 8/20). Wyznaczono nadzorcę sądowego w osobie Krzysztofa Rozenberga (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1242). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a otwierane postępowanie ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, albo w tym samym terminie złożyć wniosek o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, wówczas termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38717

Dodano: 2020-08-04 17:57:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Firma Handlowo­Usługowa  TADPOL Tadeusz Jaworski

2020-06-29 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 38718. Jaworski Tadeusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa TAD-POL Tadeusz Jaworski w Kolonii Borek. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GReu 5/20, VIII GRu 1/20. [BMSiG-38801/2020] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z 29 czerwca 2020 roku, sygn. akt VIII GReu 5/20, otworzył postępowanie o zmianę układu wobec dłużnika Tadeusza Jaworskiego, PESEL 61102806998, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa TAD-POL Tadeusz Jaworski, ul. Przemysłowa 3E, 42-262 Kolonia Borek. Sąd wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Jacka Pietrzeli - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 926. Wierzycielom, którzy mieli prawo głosu na zgromadzeniu wierzycieli, na którym doszło do przyjęcia układu w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania o zmianę układu, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania o zmianę układu. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GRu 1/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38718

Dodano: 2020-08-04 17:58:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Firma Handlowo­Usługowa  TADPOL Tadeusz Jaworski

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 38718. Jaworski Tadeusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa TAD-POL Tadeusz Jaworski w Kolonii Borek. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GReu 5/20, VIII GRu 1/20. [BMSiG-38801/2020] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z 29 czerwca 2020 roku, sygn. akt VIII GReu 5/20, otworzył postępowanie o zmianę układu wobec dłużnika Tadeusza Jaworskiego, PESEL 61102806998, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa TAD-POL Tadeusz Jaworski, ul. Przemysłowa 3E, 42-262 Kolonia Borek. Sąd wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Jacka Pietrzeli - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 926. Wierzycielom, którzy mieli prawo głosu na zgromadzeniu wierzycieli, na którym doszło do przyjęcia układu w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania o zmianę układu, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania o zmianę układu. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GRu 1/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38718

Dodano: 2020-08-04 17:59:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

ŁOPIŃSKI Sp. J.

2020-07-30 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 38719. ŁOPIŃSKI SPÓŁKA JAWNA w Szczecinie. KRS 0000033798. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 sierpnia 2001 r. [BMSiG-38747/2020] ŁOPIŃSKI Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie przy ul. Antoniego Madalińskiego 7, 70-101 Szczecin, KRS 0000033798, NIP 9550012585, REGON 810817725, składa oświadczenie o otwarciu uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu wprowadzonego ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 jednocześnie wskazując, iż nadzorcą układu jest Przemysław Wardyn (nr licencji 252), a dniem układowym jest 30 lipca 2020 r. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38719

Dodano: 2020-08-04 18:00:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

ŁOPIŃSKI Sp. J.

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 38719. ŁOPIŃSKI SPÓŁKA JAWNA w Szczecinie. KRS 0000033798. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 sierpnia 2001 r. [BMSiG-38747/2020] ŁOPIŃSKI Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie przy ul. Antoniego Madalińskiego 7, 70-101 Szczecin, KRS 0000033798, NIP 9550012585, REGON 810817725, składa oświadczenie o otwarciu uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu wprowadzonego ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 jednocześnie wskazując, iż nadzorcą układu jest Przemysław Wardyn (nr licencji 252), a dniem układowym jest 30 lipca 2020 r. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38719

Dodano: 2020-08-04 18:00:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

PROFILOGIC Sp. z o.o.

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 38720. PROFILOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI we Wrocławiu. KRS 0000535868. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 grudnia 2014 r., sygn. akt VIII GRp 11/19. [BMSiG-38824/2020] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, działając w postępowaniu restrukturyzacyjnym przyspieszonym postępowaniu układowym wobec Profilogic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (numer KRS: 0000535868) jako dłużnika, postanowieniem z 24 lipca 2020 r., sygn. akt VIII GRp 11/19, w trybie art. 164 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 119 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego zatwierdził układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 22 maja 2020 r., obejmujący następujące propozycje restrukturyzacji zobowiązań dłużnika: 1. Pierwsza kategoria interesu, która obejmuje wierzytelności publiczne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ze względu na szczególne uprzywilejowanie tego wierzyciela. Spłata wierzytelności wobec tego wierzyciela nastąpi w jednorazowej wpłacie, w wysokości 100% należności wraz z odsetkami, w terminie jednego miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. 2. Druga kategoria interesu obejmuje wierzytelności publiczne wobec Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna. a. Spłata wierzytelności wobec tego wierzyciela - kwota główna bez odsetek oraz kosztów ubocznych - zostanie rozłożona na raty. b. Spłata zostanie dokonana w 36 równych ratach miesięcznych, płatność pierwszej raty w terminie jednego miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. c. Nie będą naliczane jakiekolwiek odsetki od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. 3. Trzecia kategoria interesu obejmuje wierzytelności z tytułu dostaw i usług wobec kontrahentów posiadających wierzytelności do 10.000,00 zł. a. Wyodrębnienie tej grupy wierzytelności uzasadnione jest charakterem i wysokościąwierzytelności, które przysługują kontrahentom Spółki. b. Spłata zostanie dokonana w 20 równych ratach kwartalnych, płatność pierwszej raty w terminie jednego miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. c. Spłata zadłużenia nastąpi w 100%. d. Nastąpi umorzenie wszelkich odsetek od wierzytelności i wszelkich należności ubocznych powstałych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. e. Nie będą naliczane jakiekolwiek odsetki od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. 4. Czwarta kategoria interesu obejmuje wierzytelności z tytułu dostaw i usług wobec kontrahentów posiadających wierzytelności powyżej 10.000,00 zł. a. Wyodrębnienie tej grupy wierzytelności uzasadnione jest charakterem i wysokościąwierzytelności, które przysługują kontrahentom Spółki. b. Spłata całości zadłużenia zostanie dokonana w 16 równych ratach kwartalnych, płatność pierwszej raty w terminie sześciu miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. c. Nastąpi redukcja 70% wierzytelności. Pozostałe zobowiązania 30% zostaną spłacone w 16 ratach. d. Nastąpi umorzenie wszelkich odsetek od wierzytelności i wszelkich należności ubocznych powstałych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. e. Nie będą naliczane jakiekolwiek odsetki od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Na postanowienie przysługuje zażalenie, które wnosi się w terminie dwóch tygodni (art. 165 ust. 7 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 164 ust. 5 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 199 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 201 ust. 4 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 455 ust. 1 zd. 1 Prawa restrukturyzacyjnego). Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział XI Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Dwutygodniowy termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38720

Dodano: 2020-08-04 18:01:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

SPEEDBERGX Sp. z o.o. Sp. K.

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 38721. SPEEDBERGX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Tomaszowie Mazowieckim. KRS 0000542061. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 lutego 2015 r., sygn. akt V GRs 1/19. [BMSiG-38651/2020] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że w dniu 29 września 2020 r. w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Tryb., o godz. 1400, sala XIII, odbędzie się zgromadzenie wierzycieli w przedmiocie głosowania nad układem w postępowaniu sanacyjnym Speedbergx spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w Tomaszowie Mazowieckim, oraz że wierzyciele mogą głosować jedynie w formie pisemnej w terminie do dnia 10 sierpnia 2020 r. (przesyłając ważny głos na adres Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb., V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Tryb.), liczy się data stempla pocztowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38721

Dodano: 2020-08-04 18:02:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

SPEEDBERGX Sp. z o.o. Sp. K.

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności

Poz. 38722. SPEEDBERGX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Tomaszowie Mazowieckim. KRS 0000542061. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 lutego 2015 r., sygn. akt V GRs 1/19. [BMSiG-38663/2020] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 22 maja 2020 r. Sędzia Komisarz zatwierdził podstawowy i uzupełniający spis wierzytelności sporządzony przez zarządcę sądowego w postępowaniu sanacyjnym Speedbergx sp. z o.o. Sp.k. w Tomaszowie Mazowieckim, nr KRS 0000542061, sygn. akt V GRs 1/19. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38722

Dodano: 2020-08-04 18:02:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Gospodarstwo Rolno-Ogrodnicze Marcin Tułacz

2020-08-04 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 38723. Tułacz Marcin. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GRu 1/19. [BMSiG-38550/2020] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż po otwarciu postępowania układowego Marcina Tułacza, PESEL 81092511012, sygn. akt V GRu 1/19, postanowieniem z dnia 20.07.2020 r. umorzył postępowanie układowe Marcina Tułacza. Ponadto informuje, iż wierzycielom przysługuje prawo wniesienia zażalenia, które można wnieść do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem tut. Sądu w terminie 14 dni od daty obwieszczenia. Ponadto informuje o prawie do złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości, które przysługuje osobie uprawnionej do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego, a który można wnieść w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania układowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 150/2020 (6040) z dnia 04 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38723

Dodano: 2020-08-04 18:03:36 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK