Informacje

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Fermy Drobiu Borkowski Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o wyłączeniu składników masy upadłości

Poz. 55373. FERMY DROBIU BORKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Barłożni Wolsztyńskiej. KRS 0000195023. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 lutego 2004 r., sygn. akt XI GUp 67/14. [BMSiG-54985/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym prowadzonego dla Fermy Drobiu Borkowski sp. z o.o. z siedzibą w Barłożni Wolsztyńskiej, sygnatura sprawy XI GUp 67/14, Sędzia komisarz postanowieniami z dnia 22 listopada 2018 roku wyłączył z masy upadłości i nakazać wydanie wnioskodawcy VFS Usługi Finansowe Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ruchomości w postaci systemu chowu kur niosek typu Voliera firmy Jansen, rok produkcji 2011, znajdującej się w na fermie drobiu upadłego w Barłożni Wolsztyńsktej, w kurniku nr 6. Poucza się, że na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie, które należy wnieść w terminie 7 dni od dnia ukazania się obwieszczenia do Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55373

Dodano: 2018-12-12 07:34:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Laskowski Patryk w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 55376. Laskowski Patryk. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 65/16. [BMSiG-55024/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Patryka Laskowskiego - sygn. akt V GUp 65/16 - informuje, że do akt postępowania w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, został złożony opis i oszacowanie nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego nr 9, wraz z pomieszczeniem przynależnym i prawami związanymi położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Antczaka 24D w Toruniu, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu prowadzi KW nr T01T/00085988/8. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55376

Dodano: 2018-12-12 07:35:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Malinowski Janusz w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 55377. Malinowski Janusz. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 39/18. [BMSiG-54879/2018] Syndyk masy upadłości Janusza Malinowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie w drodze konkursu ofert nieruchomości upadłego, na warunkach określonych w postanowieniu Sędziego Komisarza z dnia 31 października 2018 roku, sygn. akt XIV GUp 39/18: 1. Przedmiotem sprzedaży jest: a) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 52 o powierzchni 48,2000 m2 , położonego w Zduńskiej Woli przy ul. Spacerowej 68, dla którego w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli prowadzona jest Księga Wieczysta Nr SR1Z/00032774/8, o wartości oszacowania 131.100,00 zł (sto trzydzieści jeden tysięcy sto złotych) brutto; b) prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Zduńskiej Woli przy ul. Dojazd 48, działka nr 57 o powierzchni 0,1130 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli prowadzona jest Księga Wieczysta nr SR1Z/00018270/1, o wartości oszacowania 80.400,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy czterysta złotych) brutto; 2. cena wywoławcza przedmiotów sprzedaży jest równa ich wartości oszacowania; 3. pisemne oferty mogą być składane w zaklejonej kopercie, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu nieruchomości - lokalu bądź działki” w terminie do dnia 11 stycznia 2019 roku na adres: Danuta Gadomska, ul. Łączna 8, 98-100 Łask (decyduje data doręczenia oferty wraz z dowodem wpłaty wadium na podany w ogłoszeniu adres), 4. warunkiem udziału w konkursie ofert jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na każdy przedmiot sprzedaży na rachunek bankowy masy upadłości Janusza Malinowskiego w Santander Bank Polska S.A. Nr 14 1090 2705 0000 0001 3608 8950. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał konkurs zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników podlega zwrotowi niezwłocznie na koszt oferentów, na podany przez nich rachunek bankowy. Wadium przepada na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się, bądź odstąpienia uczestnika, który wygrał konkurs, od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, w terminie wyznaczonym przez syndyka; 5. cena sprzedaży nieruchomości pomniejszona o wpłacone wadium powinna być wpłacona i zaksięgowana na koncie masy upadłości najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży przed jej podpisaniem; 6. wszelkie koszty nabycia nieruchomości obciążają nabywcę; 7. operaty szacunkowe oraz postanowienie Sędziego Komisarza mogą być udostępniane drogą elektroniczną; 8. przedmiot sprzedaży można oglądać w terminie składania ofert w dni robocze, po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem, który udziela szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży pisemnie lub telefonicznie pod numerem: 601163194; MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55377

Dodano: 2018-12-12 07:35:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Sakowicz Justyna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 55378. Sakowicz Justyna. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GUp 36/18. [BMSiG-54866/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Sekcja Upadłościowa, wobec Justyny Sakowicz, zamieszkałej w: 45-708 Opole, pl. Jana Kazimierza, PESEL 79071502801, sygn. akt V GUp 36/18, zawiadamia, że w dniu 4 grudnia 2018 r. syndyk złożył do akt sprawy opis i oszacowanie majątku dłużniczki w skład którego wchodzi 1/2 udziału w prawie własności lokalu mieszkalnego położonego w Opolu przy ul. E. Fieldorfa 4A/1106, nr KW OP1O/00130117/8. Biuro Obsługi Interesanta tel. 77 5415401. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnosić w terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. Biuro syndyka: 45-359 Opole, ul. Plebiscytowa 3/18; tel. 601 461 377; syndyk@burzminski.pl. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55378

Dodano: 2018-12-12 07:36:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Szewczyk Jarosław i Szewczyk Barbara w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 55379. Szewczyk Jarosław i Szewczyk Barbara. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 69/18. [BMSiG-54849/2018] Sędzia komisarz w V Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Olsztynie, ul. Artyleryjska 3C, podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Jarosława Szewczyka i Barbary Szewczyk - osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 69/18) syndyk ukończył i złożył do akt sprawy opis i oszacowanie nieruchomości upadłego. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się do sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55379

Dodano: 2018-12-12 07:37:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Zając Hanna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 55380. Zając Hanna. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 78/18. [BMSiG-54953/2018] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Hanny Zając - sygn. V GUp 78/18, został sporządzony opis i oszacowanie. Można wnosić zarzuty na opis i oszacowanie w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55380

Dodano: 2018-12-12 07:37:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Białowąs Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 55383. Białowąs Grzegorz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 683/16. [BMSiG-54845/2018] Syndyk masy upadłości Grzegorza Białowąs (PESEL 78081004710), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 683/16), ogłasza sprzedaż z wolnej ręki na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 650/224 o powierzchni 0,4555 ha, położonej w Chróścice, powiat opolski, województwo opolskie, dla której Sąd Rejonowy w Opolu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą KW nr OP1O/00060925/3, za cenę nie niższą niż 6.500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset i 00/100 zł). Wadium w wysokość 2 000,00 zł. Zgodnie z art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 2052), zwanej dalej jako „UKUR”, zastrzega się, że jest to przetarg ograniczony dla rolników indywidualnych w rozumieniu UKUR oraz do osób wskazanych w art. 2a ust. 3 pkt 1 UKUR. Zainteresowani winni składać oferty do dnia 7 stycznia 2019 roku osobiście lub pocztą na adres: Kancelaria syndyka Gawła Jarosińskiego, ul. Wilanowskiej 8 lok. 3, 00-422 Warszawa. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 stycznia 2019 roku w kancelarii syndyka o godz. 1130. Operat szacunkowy oraz warunki przetargu dostępne są w kancelarii syndyka. Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 501 224 432 lub adresem e-mail: mon.spytkowska@gmail.com od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55383

Dodano: 2018-12-12 07:38:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

BLUE GAS N’R’G Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 55384. BLUE GAS N’R’G SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000380359. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 marca 2011 r., sygn. akt X GUp 105/18. [BMSiG-55037/2018] Obwieszczenie o przetargu Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 105/18, ogłasza przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa w całości w rozumieniu art. 551 KC pod firmą Blue Gas N’R’G Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie. 1. Przedmiotem przetargu jest nabycie przedsiębiorstwa w całości w rozumieniu art. 551 KC pod firmą Blue Gas N’R’G Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie. 2. W skład przedsiębiorstwa wchodzi majątek rzeczowy, wartości niematerialne i prawne, w tym prawa do koncesji wydobywczych wystawionych na przedsiębiorstwo oraz ekspektatywy praw będących w toku pozyskiwania zgodnie z przepisami Prawa geologicznego i górniczego. 3. Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa z dnia 6 czerwca 2018 roku oraz warunki przetargu ustalone postanowieniem Sądu z dnia 5 grudnia 2018 roku dostępne są w biurze syndyka, ul. Fabryczna 16/22 lok. 1, 00-446 Warszawa, tel. 22 864-85-87, 22 497-06-58, oraz w aktach postępowania pod sygn. akt X GUp 105/18 w Czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. 4. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 9.900.000,00 zł netto (słownie: dziewięć milionów dziewięćset tysięcy złotych). 5. Pisemne oferty należy składać do Sędziego komisarza w terminie do dnia 18 stycznia 2019 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w zamkniętej kopercie z dopiskiem, na której winna być wskazana sygnatura akt X GUp 105/18 z dopiskiem „ NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA” wraz z oznaczeniem składającego oraz wymaganymi dokumentami wyszczególnionymi w Regulaminie przetargu. 6. Wymagane wadium w wysokości 990.000,00 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Blue Gas N’R’G Sp. z o.o. w upadłości w banku PKO BP SA nr 58 1020 4900 0000 8602 3118 2617, z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt. X GUp 105/18 najpóźniej do dnia 18 stycznia 2019 r. (liczy się faktyczny termin uznania ww. kwoty na rachunku). 7. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 21 stycznia 2019 r. w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, o godz.1445 w sali nr 120. 8. Oferent ma obowiązek zapoznania się z treścią warunków przetargu oraz ze stanem faktycznym i prawnym całości przedmiotu przetargu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55384

Dodano: 2018-12-12 07:38:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Kubiak Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 55396. Kubiak Katarzyna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 270/18. [BMSiG-54906/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Kubiak nieprowadzącej działalności gospodarczej, w sprawie o sygn. akt XV GUp 270/18, informuje, że sporządzone zostało oszacowanie wraz z opisem przysługującego upadłej prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, stanowiącej działkę numer 376 o powierzchni 0,1268 ha, położonej w Szkocji przy ul. Wiosennej 6, gmina Szubin, dla której Sąd Rejonowy w Szubinie prowadzi Księgę Wieczystą KW nr BY1U/00021567/0. Z treścią opisu i oszacowania można zapoznać się w sekretariacie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, Wydział XV Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55396

Dodano: 2018-12-12 07:40:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Wiktor Pietrzyk PIETRZYK w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 55403. Pietrzyk Wiktor prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wiktor Pietrzyk PIETRZYK w Trzebnicy. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 83/17. [BMSiG-54903/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Wiktora Pietrzyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Wiktor Pietrzyk „Pietrzyk” w Trzebnicy, sygn. akt V GUp 83/17, informuje, iż w postępowaniu upadłościowym sporządzono i złożono do akt sprawy opis i oszacowanie prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w m. Zdzieszowice przy ul. Parkowej i Miarki, gmina Zdzieszowice, powiat Krapkowicki, objętej Księgą Wieczystą KW OP1K/00054014/5, obejmującej działki nr 84/15 i 84/14, o łącznej pow. 0,2840 ha, obr. 0007 Zdzieszowice AM-14, wchodzącej w skład masy upadłości Wiktora Pietrzyka, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do Sędziego komisarza w terminie tygodniowym od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod adres: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55403

Dodano: 2018-12-12 07:42:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

PIPES DEVELOPMENTS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 55404. PIPES DEVELOPMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000324708. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 lutego 2009 r., sygn. akt V GUp 17/18. [BMSiG-55054/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Pipes Developments Sp. z o.o. w Warszawie (sygn. akt V GUp 17/18) zawiadamia, że syndyk masy upadłości złożył uzupełniony opis i oszacowanie przedsiębiorstwa upadłego; w terminie 7 dni od dnia ukazania się obwieszczenia można składać do Sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie w zakresie jego uzupełnienia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55404

Dodano: 2018-12-12 07:42:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Siuta Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o ustaleniu planu spłaty

Poz. 55407. Siuta Andrzej. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 17/16 [BMSiG-54909/2018] Syndyk masy upadłości p. Andrzeja Siuty, PESEL: 71060402839, sygn. akt V GUp 17/16, majątku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obwieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o tym, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w sprawie o sygn. akt V GUp 17/16, postanowieniem z dnia 20 lipca 2018 r. ustalił plan spłaty Upadłego Andrzeja Siuty, nr PESEL: 71060402839, polegający na spłacie wierzycieli: - Bank Millenium SA. w Warszawie w miesięcznych kwotach 124 zł, - Ewelina Siuta w miesięcznych kwotach po 890 zł, - Raiffeisen Bank Polska S.A. w Warszawie w miesięcznych kwotach po 447 zł, - Bank BPH S.A. w Gdańsku w miesięcznych kwotach po 25 zł, przez okres 24 miesięcy, licząc od dnia następnego miesiąca, po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia. Pozostała część zobowiązań powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55407

Dodano: 2018-12-12 07:44:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Tomańska Justyna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 55411. Tomańska Justyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 484/18. [BMSiG-54868/2018] Syndyk masy upadłości Justyny Tomańskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 484/18), ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w wysokości 1/2 w prawie własności do nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w Warszawie (03-028) przy ul. Czołowej 36N, dzielnica Białołęka, dla której Sąd Rejonowy w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr WA3M/00184179/6. Zainteresowani winni składać oferty do dnia 21 stycznia 2019 roku osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, X Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie, lub przesłać je na adres tegoż Sądu listem poleconym. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 stycznia 2019 r. w gmachu Sądu w sali nr A14 godz. 1400. Operat szacunkowy oraz warunki przetargu dostępne w Gmachu Sądu oraz w biurze syndyka przy ul. Wilanowskiej 8 lok. 3 w Warszawie. Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod nr tel. 501-541-541 lub adresem e-mail: p.korol@jarosinski.com od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55411

Dodano: 2018-12-12 07:45:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Firma Budowlana LISBUD Sp. z o.o. Sp. K.

2018-11-21 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 55519. FIRMA BUDOWLANA „LISBUD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Mielcu. KRS 0000591117. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 grudnia 2015 r., sygn. akt V GR 27/18, V GRu 6/18. [BMSiG-54930/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 21 listopada 2018 r., wydanym w sprawie V GR 27/18, a toczącym się obecnie pod sygnaturą V GRu 6/18: 1. otworzył postępowanie układowe w stosunku do Dłużnika Firma Budowlana „LISBUD” sp. z o.o. sp.k. z s. w Mielcu, KRS 0000591117, 2. wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie: SSR Pawła Jandy, 3. wyznaczył Nadzorcę Sądowego w osobie: Restrukturyzacja i Upadłość Szarek Wydro Sp. z o.o. w Mielcu, numer KRS: 0000669288, 4. wskazał, iż przedmiotowe postępowanie określone w punkcie I sentencji postanowienia należy do wyłącznej jurysdykcji polskich sądów - podając jako podstawę art. 342 ust. 1 pr. rest. Poucza się, że wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania układowego wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przy czym wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia tego postanowienia, przez zamieszczenie jego treści w MSiG. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55519

Dodano: 2018-12-12 07:49:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Firma Budowlana LISBUD Sp. z o.o. Sp. K.

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 55519. FIRMA BUDOWLANA „LISBUD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Mielcu. KRS 0000591117. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 grudnia 2015 r., sygn. akt V GR 27/18, V GRu 6/18. [BMSiG-54930/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 21 listopada 2018 r., wydanym w sprawie V GR 27/18, a toczącym się obecnie pod sygnaturą V GRu 6/18: 1. otworzył postępowanie układowe w stosunku do Dłużnika Firma Budowlana „LISBUD” sp. z o.o. sp.k. z s. w Mielcu, KRS 0000591117, 2. wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie: SSR Pawła Jandy, 3. wyznaczył Nadzorcę Sądowego w osobie: Restrukturyzacja i Upadłość Szarek Wydro Sp. z o.o. w Mielcu, numer KRS: 0000669288, 4. wskazał, iż przedmiotowe postępowanie określone w punkcie I sentencji postanowienia należy do wyłącznej jurysdykcji polskich sądów - podając jako podstawę art. 342 ust. 1 pr. rest. Poucza się, że wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania układowego wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przy czym wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia tego postanowienia, przez zamieszczenie jego treści w MSiG. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55519

Dodano: 2018-12-12 07:49:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

TREXIM Sp. z o.o.

2018-12-11 Inne

Poz. 55520. TREXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warce. KRS 0000126544. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 sierpnia 2002 r., sygn. akt V GRp 1/17. [BMSiG-54921/2018] Postanowieniem z dnia 21 września 2017 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie w postępowaniu układowym Trexim spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji w Warce w przedmiocie sprostowania postanowienia postanawia: sprostować oczywistą omyłkę pisarską w części wstępnej postanowienia z dnia 11 lipca 2017 r., sygn. akt V GRp 1/17, w ten sposób, że zamiast słów: „sprawy upadłości” wpisać: „sprawy w postępowaniu układowym: oraz w sentencji tego postanowienia w ten sposób, że zamiast słów: „przez upadłego” wpisać „przez dłużnika”. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55520

Dodano: 2018-12-12 07:50:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

BUDOWNICTWO LĄDOWE Sp. z o.o.

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o uchyleniu układu

Poz. 55521. BUDOWNICTWO LĄDOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Szczecinie. KRS 0000444091. SĄD REJONOWY SZCZECIN- -CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 grudnia 2012 r., sygn. akt XII GReu 1/18. [BMSiG-54878/2018] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 5 listopada 2018 r. uchylono układ przyjęty w postępowaniu układowym dłużnika „Budownictwo Lądowe” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 27 marca 2018 roku, sygn. akt XII GReu 1/18. Jednocześnie Sąd poucza, iż na postanowienie przysługuje zażalenie wierzycielom, którzy mieli prawo głosu na zgromadzeniu wierzycieli, na którym doszło do przyjęcia układu w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia. Nadanie pisma na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55521

Dodano: 2018-12-12 07:50:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

TREXIM Sp. z o.o.

2018-12-11 Inne

Poz. 55522. TREXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warce. KRS 0000126544. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 sierpnia 2002 r., sygn. akt V GRp 1/17. [BMSiG-54931/2018] Zarządzeniem z dnia 9 maja 2018 roku Sędzia komisarz postępowania układowego Trexim spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji w Warce ogłasza o objęciu przez Wojciecha Czajkowskiego funkcji nadzorcy wykonania układu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55522

Dodano: 2018-12-12 07:51:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

GETBACK S.A.

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 55523. GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI we Wrocławiu. KRS 0000413997. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 marca 2012 r., sygn. akt VIII GRp 4/18. [BMSiG-54912/2018] OBWIESZCZENIE Postanowieniem Sędziego komisarza z dnia 26 listopada 2018 r. w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika Getback S.A. we Wrocławiu (nr KRS 0000413997), toczącym się w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziale Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt VIII GRp 4/18), zwołano zgromadzenie wierzycieli upadłego w celu zawarcia układu z wierzycielami objętymi układem z mocy prawa, określając sposób głosowania jako pisemny (poprzez oddawanie głosów na piśmie) z możliwością oddania głosu także ustnie do protokołu (art. 110 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego). Zgromadzenie odbędzie się w dniu 22 stycznia 2019 r., godz. 830, Sali im. Filipowicza Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Sędzia komisarz ustanowiony w przyśpieszonym postępowaniu układowym GETBACK S.A. we Wrocławiu, prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu (sygn. akt VIII GRp 4/18), informuje, że z uwagi na ograniczone możliwości techniczne w kontekście szacowanej liczby wierzycieli - obligatariuszy oraz przewidywany ostatecznie termin głosowania propozycji układowych - wszelkie dalsze wnioski o dopuszczenie do samodzielnego występowania w postępowaniu będą rozpoznawane przez niego do dnia 14 stycznia 2019 r. Dla zapewnienia sprawności postępowania koniecznym jest złożenie wskazanych wniosków w taki sposób, aby dotarły one fizycznie do Sądu do dnia 10 stycznia 2019 r. Warunkiem dopuszczenia obligatariusza do udziału w postępowaniu będzie przedłożenie imiennego świadectwa depozytowego o którym mowa w art. 9 i nast. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., Nr 94, ze zm.) dla obligacji zdematerializowanych z terminem ważności obejmującym okres w którym wierzyciel zamierza brać udział w niniejszym postępowaniu lub przedłożenie oryginalnych dokumentów obligacji w formie niezdematerializowanej, które wierzyciel posiada obecnie, z zastrzeżeniem ich zwrotu przez Sędziego komisarza na Zgromadzeniu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55523

Dodano: 2018-12-12 07:52:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

HUMAN DEVICE sp. z o.o.

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 55524. HUMAN DEVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI we Wrocławiu. KRS 0000428883. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 sierpnia 2012 r., sygn. akt VIII GRp 17/17. [BMSiG-54967/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 28 listopada 2018 r., sygn. akt VIII GRp 17/17, umorzył na podstawie art. 325 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) Prawa restrukturyzacyjnego postępowanie restrukturyzacyjne - przyspieszone postępowanie układowe wobec Human Device sp. z o.o. we Wrocławiu (numer KRS: 0000428883). Na postanowienie przysługuje zażalenie, które wnosi się w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 327 ust. 1 i 3 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 334 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 199 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 201 ust. 4 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 455 ust. 1 zd. 1 Prawa restrukturyzacyjnego). Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, albo w terminie tygodniowym złożyć w tutejszym Sądzie Rejonowym wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, wówczas dwutygodniowy termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Stosownie do art. 334 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego osoba uprawniona do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego może złożyć uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego. Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości powinien spełniać wymogi formalne pisma procesowego oraz zawierać żądanie ogłoszenia upadłości. Przepisów art. 22-25 Prawa upadłościowego nie stosuje się (art. 334 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55524

Dodano: 2018-12-12 07:52:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Kazimierz Kubica K.A. - METAL

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu

Poz. 55525. Kubica Kazimierz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kazimierz Kubica K.A. Metal w Rybarzowicach. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GRp 2/18. [BMSiG-54884/2018] Sędzia komisarz przyśpieszonego postępowania układowego, VI GRp 2/18, Kazimierza Kubicy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Kazimierz Kubica K.A. Metal w Rybarzowicach, 34-378 Rybarzowice, ul. Beskidzka 760, NIP 937- 127-68-18, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 24.09.2018 r. zatwierdził spis wierzytelności. Nadto informuje, iż postanowieniem z dnia 24.09.2018 r. stwierdzono przyjęcie układu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55525

Dodano: 2018-12-12 07:53:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

LANDAR PROJECTS Sp. z o.o.

2018-12-11 Inne

Poz. 55526. LANDAR PROJECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Warszawie. KRS 0000537358. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 grudnia 2014 r., sygn. akt X GRu 3/17. [BMSiG-54975/2018] Obwieszcza się, iż w postępowaniu układowym (sygn. akt X GRu 3/17) dot. Landar Projects Sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 0000537358) w dniu 18 stycznia 2019 r., o godz. 900, w sali nr 14, w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie (Warszawa, ul. Czerniakowska 100A) odbędzie się rozprawa Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w przedmiocie rozpoznania układu przyjętego przez Zgromadzenie Wierzycieli w dniu 8 czerwca 2018 r. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55526

Dodano: 2018-12-12 07:54:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

ART-BUD Mirosław Sadowski

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 55527. Sadowski Mirosław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ART.-BUD Mirosław Sadowski w Pietrzykowicach. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GRu 1/18. [BMSiG-54980/2018] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, w postępowaniu układowym dłużnika Mirosława Sadowskiego ART.-BUD Mirosław Sadowski, 34-326 Pietrzykowice, Zarzecze, ul. Beskidzka 2, NIP 547-01-24-297, sygn. akt VI GRu 1/18, zawiadamia, iż na dzień 14 stycznia 2019 r., na godzinę 1300, sala nr 47, w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Bogusławskiego 24 zostało zwołane zgromadzenie wierzycieli w celu zawarcia układu w postępowaniu układowym. Głosowanie odbędzie się ustnie oraz pisemnie. Jednocześnie informuje, iż spis wierzycieli został zatwierdzony postanowieniem z dnia 27.09.2018 r. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55527

Dodano: 2018-12-12 07:55:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Skonieczny Rafał Firma Wielobranżowa ROLTECH TRADE

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 55528. Skonieczny Rafał prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Rafał Skonieczny Firma Wielobranżowa ROLTECH TRADE oraz jako wspólnik spółki cywilnej ROLTECH s.c. w Niemodlinie. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRp 2/18. [BMSiG-54924/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 listopada 2018 r. wydanym pod sygnaturą V GRp 2/18 postanowił zatwierdzić układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 12.10.2018 r. w przyśpieszonym postępowaniu układowym Rafała Skoniecznego w restrukturyzacji (PESEL: 79121515591) zam.: ul. Gałczyńskiego 29/8, 48-304 Nysa, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą RAFAŁ SKONIECZNY FIRMA WIELOBRANŻOWA ROLTECH TRADE, NIP 7531954316, oraz jako wspólnik spółki cywilnej ROLTECH s.c. NIP 9910144798, o następującej treści: Grupa I - bank ING Bank Śląski S.A. 1. Wierzyciel z tej grupy będzie zaspokojony w całości, bez redukcji należności głównych i odsetek (umownych i ustawowych). 2. Zobowiązania z tytułu umowy o linię kredytową nr 2241167135 udzieloną dla spółki cywilnej spłacane będą i w następujący sposób: - należność główna zostanie spłacona w stu dwudziestu miesięcznych ratach po 833,00 zł (osiemset trzydzieści trzy złote) każda wraz z odsetkami, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca, aż do całkowitej spłaty należności, przy czym pierwsza rata płatna będzie przez Rafała Skoniecznego na koniec trzeciego miesiąca liczonego od następnego miesiąca po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu. 3. Zobowiązania z tytułu umowy o linię kredytową nr 2323871943 udzieloną dla jednoosobowej działalności prowadzonej przez Rafała Skoniecznego spłacane będą w następujący sposób: - należność główna zostanie spłacona w sześćdziesięciu miesięcznych ratach po 667,00 zł każda wraz z odsetkami, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca, aż do całkowitej spłaty należności, przy czym pierwsza rata płatna będzie przez Rafała Skoniecznego na koniec trzeciego miesiąca liczonego od następnego miesiąca po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu. 4. Spłata zobowiązań z tytułu pożyczki nr 770011340303850 nastąpi w miesięcznych ratach po 400 zł każda, aż do całkowitej spłaty należności głównej i odsetek. 5. Spłata zobowiązań z tytułu pożyczki nr 400011330988590 nastąpi w miesięcznych ratach po 250 zł każda, aż do całkowitej spłaty należności głównej i odsetek. Grupa II - pozostali wierzyciele, którzy objęci są z mocy prawa układem 1. Wierzyciele z tej grupy będą zaspokajani proporcjonalnie do wartości wierzytelności danego wierzyciela w ogólnej wartości wszystkich wierzytelności w grupie. 2. Zakłada się redukcję należności ubocznych, w szczególności odsetek, kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego. 3. Spłata zobowiązań nastąpi w dwudziestu ratach kwartalnych, przy czym pierwsza rata dla wierzycieli płatna będzie na koniec trzeciego kwartału liczonego od następnego miesiąca po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu. Z dniem uprawomocnienia się postanowienia w sprawie sygn. akt V GRp 2/18 z dnia 16 listopada 2018 r. o zatwierdzeniu układu w przyspieszonym postępowaniu układowym Rafała Skoniecznego w restrukturyzacji nadzorca sądowy - Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni Sp.j. we Wrocławiu (numer KRS: 0000614840) - obejmie funkcję nadzorcy wykonania układu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55528

Dodano: 2018-12-12 07:56:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Skonieczny Tomasz wspólnik Roltech s.c. w upadłości likwidacyjnej

2018-12-11 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 55529. Skonieczny Tomasz prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej ROLTECH s.c. w Niemodlinie. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRp 3/18. [BMSiG-54938/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 listopada 2018 r. wydanym pod sygnaturą V GRp 3/18 postanowił zatwierdzić układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 12.10.2018 r. w przyśpieszonym postępowaniu układowym Tomasza Skoniecznego w restrukturyzacji (PESEL: 85070419455) prowadzącego działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej ROLTECH s.c., NIP 9910144798, z siedzibą w Niemodlinie przy ul. Opolskiej 33, 49-100 Niemodlin, o następującej treści: Grupa I - bank ING Bank Śląski S.A. 1. Wierzyciel z tej grupy będzie zaspokojony w całości, bez redukcji należności głównych i odsetek (umownych i ustawowych). 2. Zobowiązania z tytułu umowy o linię kredytową nr 2241167135 udzieloną dla spółki cywilnej spłacane będą i w następujący sposób: - należność główna zostanie spłacona w stu dwudziestu miesięcznych ratach po 833,00 zł (osiemset trzydzieści trzy złote) każda wraz z odsetkami, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca, aż do całkowitej spłaty należności, przy czym pierwsza rata płatna będzie przez Rafała Skoniecznego na koniec trzeciego miesiąca liczonego od następnego miesiąca po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu. Grupa II - pozostali wierzyciele, którzy objęci są z mocy prawa układem 1. Wierzyciele z tej grupy będą zaspokajani proporcjonalnie do wartości wierzytelności danego wierzyciela w ogólnej wartości wszystkich wierzytelności w grupie. 2. Zakłada się redukcję należności ubocznych, w szczególności odsetek, kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego. 3. Spłata zobowiązań nastąpi w dwudziestu ratach kwartalnych, przy czym pierwsza rata dla wierzycieli płatna będzie na koniec trzeciego kwartału liczonego od następnego miesiąca po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu. Z dniem uprawomocnienia się postanowienia w sprawie sygn. akt V GRp 3/18 z dnia 16 listopada 2018 r. o zatwierdzeniu układu w przyspieszonym postępowaniu układowym Tomasza Skoniecznego w restrukturyzacji nadzorca sądowy - Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni Sp.j. we Wrocławiu (numer KRS: 0000614840) - obejmie funkcję nadzorcy wykonania układu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 239/2018 (5627) z dnia 11 grudnia 2018 r. → Pozycja 55529

Dodano: 2018-12-12 07:56:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Faszczewska Anna Marta w upadłości likwidacyjnej

2018-11-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55579. Faszczewska Anna Marta. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 247/18, VIII GUp 225/18. [BMSiG-55199/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, w dniu 29 listopada 2018 roku, sygn. akt VIII GU 247/18 (VIII GUp 225/18) roku postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Anny Marty Faszczewskiej, zam.: 15-337 Białystok, ul. Puławskiego 89/34, PESEL 78072915883, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć Sędziego Iwonę Hulko, a na syndyka masy upadłości Sławomira Łukę (numer licencji 347); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 ust. 1 Prawa upadłościowego. Pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55579

Dodano: 2018-12-12 09:53:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Faszczewska Anna Marta w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55579. Faszczewska Anna Marta. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 247/18, VIII GUp 225/18. [BMSiG-55199/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, w dniu 29 listopada 2018 roku, sygn. akt VIII GU 247/18 (VIII GUp 225/18) roku postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Anny Marty Faszczewskiej, zam.: 15-337 Białystok, ul. Puławskiego 89/34, PESEL 78072915883, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć Sędziego Iwonę Hulko, a na syndyka masy upadłości Sławomira Łukę (numer licencji 347); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 ust. 1 Prawa upadłościowego. Pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55579

Dodano: 2018-12-12 09:53:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Antończyk Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2018-12-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55580. Antończyk Jadwiga. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 352/18, XII GUp 374/18. [BMSiG-55187/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 grudnia 2018 r., sygn. akt XII GU 352/18, ogłosił upadłość Jadwigi Antończyk (PESEL: 54070300308), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Wodzisławiu Śląskim. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt XII GUp 374/18. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Stanisława Żyrka oraz syndyka masy upadłości w osobie Macieja Bobkowskiego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55580

Dodano: 2018-12-12 09:54:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Antończyk Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55580. Antończyk Jadwiga. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 352/18, XII GUp 374/18. [BMSiG-55187/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 grudnia 2018 r., sygn. akt XII GU 352/18, ogłosił upadłość Jadwigi Antończyk (PESEL: 54070300308), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Wodzisławiu Śląskim. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt XII GUp 374/18. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Stanisława Żyrka oraz syndyka masy upadłości w osobie Macieja Bobkowskiego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55580

Dodano: 2018-12-12 09:54:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Cichewicz Maciej w upadłości likwidacyjnej

2018-12-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55581. Cichewicz Maciej. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 360/18. [BMSiG-55277/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 4.12.2018 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 360/18 ogłosił upadłość Macieja Cichewicza (numer PESEL 65032200936), nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Jerzego Mielczarskiego oraz Sędziego komisarza w osobie SSR Doroty Podolskiej-Skwierczyńskiej, wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55581

Dodano: 2018-12-12 09:55:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Cichewicz Maciej w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55581. Cichewicz Maciej. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 360/18. [BMSiG-55277/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 4.12.2018 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 360/18 ogłosił upadłość Macieja Cichewicza (numer PESEL 65032200936), nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Jerzego Mielczarskiego oraz Sędziego komisarza w osobie SSR Doroty Podolskiej-Skwierczyńskiej, wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55581

Dodano: 2018-12-12 09:55:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Biskup Daniel w upadłości likwidacyjnej

2018-12-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55582. Biskup Daniel. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 376/18, XII GUp 375/18. [BMSiG-55185/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 grudnia 2018 r., sygn. akt XII GU 376/18, ogłosił upadłość Daniela Biskupa (PESEL: 88080414834), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Rudzie Śląskiej. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt XII GUp 375/18. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Stanisława Żyrka oraz syndyka masy upadłości w osobie Macieja Bobkowskiego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55582

Dodano: 2018-12-12 09:56:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Biskup Daniel w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55582. Biskup Daniel. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 376/18, XII GUp 375/18. [BMSiG-55185/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 grudnia 2018 r., sygn. akt XII GU 376/18, ogłosił upadłość Daniela Biskupa (PESEL: 88080414834), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Rudzie Śląskiej. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt XII GUp 375/18. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Stanisława Żyrka oraz syndyka masy upadłości w osobie Macieja Bobkowskiego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55582

Dodano: 2018-12-12 09:56:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Brylski Jan w upadłości likwidacyjnej

2018-12-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55583. Brylski Jan. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 458/18. [BMSiG-55272/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 458/18 ogłosił upadłość dłużnika Jana Brylskiego, zamieszkałego w Bydgoszczy (numer PESEL: 48072006416), jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Jerzego Mielczarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 979), wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55583

Dodano: 2018-12-12 09:57:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Brylski Jan w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55583. Brylski Jan. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 458/18. [BMSiG-55272/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 458/18 ogłosił upadłość dłużnika Jana Brylskiego, zamieszkałego w Bydgoszczy (numer PESEL: 48072006416), jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Jerzego Mielczarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 979), wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55583

Dodano: 2018-12-12 09:57:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Cieślak Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-11-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55584. Cieślak Piotr. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 230/18 „of”, V GUp 132/18. [BMSiG-55174/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 3.11.2018 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 230/18 „of” ogłosił upadłość dłużnika Piotra Cieślaka, PESEL 90011700079, nieprowadzącego działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Jadwigę Dobrowolską oraz syndyka w osobie Henryka Nawrockiego nr licencji 253. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe będzie głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) Dz. U. UE z dnia 5 czerwca 2015 roku (L 141/19). Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 132/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55584

Dodano: 2018-12-12 09:58:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Cieślak Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55584. Cieślak Piotr. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 230/18 „of”, V GUp 132/18. [BMSiG-55174/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 3.11.2018 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 230/18 „of” ogłosił upadłość dłużnika Piotra Cieślaka, PESEL 90011700079, nieprowadzącego działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Jadwigę Dobrowolską oraz syndyka w osobie Henryka Nawrockiego nr licencji 253. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe będzie głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) Dz. U. UE z dnia 5 czerwca 2015 roku (L 141/19). Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 132/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55584

Dodano: 2018-12-12 09:58:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Goc Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-11-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55585. Goc Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2095/18, X GUp 1064/18. [BMSiG-55213/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w postępowaniu o sygn. akt X GU 2095/18 postanowieniem z dnia 28 listopada 2018 roku ogłosił upadłość Agnieszki Goc, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: Leszno przy ul. Tuwima 20 m. 64, 05-084 Leszno (PESEL: 58071801660). Sprawę zarejestrowano pod sygn. akt X GUp 1064/18. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Anny Żuławy oraz syndyka w osobie Pawła Duduć, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 853. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55585

Dodano: 2018-12-12 09:59:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Goc Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55585. Goc Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2095/18, X GUp 1064/18. [BMSiG-55213/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w postępowaniu o sygn. akt X GU 2095/18 postanowieniem z dnia 28 listopada 2018 roku ogłosił upadłość Agnieszki Goc, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: Leszno przy ul. Tuwima 20 m. 64, 05-084 Leszno (PESEL: 58071801660). Sprawę zarejestrowano pod sygn. akt X GUp 1064/18. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Anny Żuławy oraz syndyka w osobie Pawła Duduć, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 853. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55585

Dodano: 2018-12-12 09:59:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Mazurek Urszula w upadłości likwidacyjnej

2018-12-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55586. Mazurek Urszula. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 131/18 of, V GUp 105/18. [BMSiG-55190/2018] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt V GU 131/18 of, ogłosił upadłość Urszuli Mazurek, zam. w Legnicy, ul. Lotnicza 30/1, PESEL 54091406869, jako osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującej likwidację jej majątku, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Edyty Zaczkowskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Henryka Czyczerskiego. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach Sędziemu komisarzowi w terminie 1 miesiąca od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica, podając sygn. akt V GUp 105/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55586

Dodano: 2018-12-12 10:00:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Mazurek Urszula w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55586. Mazurek Urszula. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 131/18 of, V GUp 105/18. [BMSiG-55190/2018] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt V GU 131/18 of, ogłosił upadłość Urszuli Mazurek, zam. w Legnicy, ul. Lotnicza 30/1, PESEL 54091406869, jako osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującej likwidację jej majątku, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Edyty Zaczkowskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Henryka Czyczerskiego. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach Sędziemu komisarzowi w terminie 1 miesiąca od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica, podając sygn. akt V GUp 105/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55586

Dodano: 2018-12-12 10:00:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Grzybowska Beata w upadłości likwidacyjnej

2018-11-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55587. Grzybowska Beata. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 179/18, V GUp 296/18. [BMSiG-55133/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, iż po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 15 listopada 2018 roku w Kielcach sprawy z wniosku dłużnika Beaty Grzybowskiej o ogłoszenie upadłości (sygn. akt V GU 179/18) postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Beaty Grzybowskiej, nr PESEL 76101603224, zamieszkałej w Skarżysku-Kamiennej, ulica Hubala, numer domu 13, kod pocztowy 26-110; 2. określić, że upadły Beata Grzybowska jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej, sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; 4. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 127; 5. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 6. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 7. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia; 8. określić, że upadły Beata Grzybowska ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygnaturą V GUp 296/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55587

Dodano: 2018-12-12 10:01:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Grzybowska Beata w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55587. Grzybowska Beata. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 179/18, V GUp 296/18. [BMSiG-55133/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, iż po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 15 listopada 2018 roku w Kielcach sprawy z wniosku dłużnika Beaty Grzybowskiej o ogłoszenie upadłości (sygn. akt V GU 179/18) postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Beaty Grzybowskiej, nr PESEL 76101603224, zamieszkałej w Skarżysku-Kamiennej, ulica Hubala, numer domu 13, kod pocztowy 26-110; 2. określić, że upadły Beata Grzybowska jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej, sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; 4. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 127; 5. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 6. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 7. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia; 8. określić, że upadły Beata Grzybowska ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygnaturą V GUp 296/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55587

Dodano: 2018-12-12 10:02:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Gut Michał w upadłości likwidacyjnej

2018-12-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55588. Gut Michał. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 522/18, XII GUp 372/18. [BMSiG-55191/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 grudnia 2018 r., sygn. akt XII GU 522/18, ogłosił upadłość Michała Guta (PESEL: 78042416695), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Tarnowskich Górach. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt XII GUp 372/18. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Stanisława Żyrka oraz syndyka masy upadłości w osobie Macieja Bobkowskiego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55588

Dodano: 2018-12-12 10:02:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Gut Michał w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55588. Gut Michał. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 522/18, XII GUp 372/18. [BMSiG-55191/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 grudnia 2018 r., sygn. akt XII GU 522/18, ogłosił upadłość Michała Guta (PESEL: 78042416695), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Tarnowskich Górach. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt XII GUp 372/18. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Stanisława Żyrka oraz syndyka masy upadłości w osobie Macieja Bobkowskiego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55588

Dodano: 2018-12-12 10:03:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Sadowski Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2018-11-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55589. Sadowski Jarosław. Sąd Rejonowy w Białystoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 305/18, VIII GUp 224/18. [BMSiG-55200/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, w dniu 28 listopada 2018 roku, sygn. akt VIII GU 305/18 (VIII GUp 224/18) roku postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Jarosława Sadowskiego, zam.: 18-300 Zambrów, ul. Legionowa 4/19, PESEL 73040111436, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Ewę Kurowską, a na syndyka masy upadłości Sławomira Łukę (numer licencji 347), 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust.1 ust. 1 Prawa upadłościowego. Pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55589

Dodano: 2018-12-12 10:04:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Sadowski Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55589. Sadowski Jarosław. Sąd Rejonowy w Białystoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 305/18, VIII GUp 224/18. [BMSiG-55200/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, w dniu 28 listopada 2018 roku, sygn. akt VIII GU 305/18 (VIII GUp 224/18) roku postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Jarosława Sadowskiego, zam.: 18-300 Zambrów, ul. Legionowa 4/19, PESEL 73040111436, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Ewę Kurowską, a na syndyka masy upadłości Sławomira Łukę (numer licencji 347), 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust.1 ust. 1 Prawa upadłościowego. Pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55589

Dodano: 2018-12-12 10:04:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Wolf Michał w upadłości likwidacyjnej

2018-11-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55590. Wolf Michał. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 202/18. [BMSiG-55186/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 27.11.2018 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 202/18 ogłosił upadłość Michała Wolfa (PESEL: 81072702715) nieprowadzącego działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Radosława Małkiewicza (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 871) oraz Sędziego komisarza w osobie SSR Doroty Podolskiej-Skwierczyńskiej; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55590

Dodano: 2018-12-12 10:05:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Wolf Michał w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55590. Wolf Michał. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 202/18. [BMSiG-55186/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 27.11.2018 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 202/18 ogłosił upadłość Michała Wolfa (PESEL: 81072702715) nieprowadzącego działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Radosława Małkiewicza (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 871) oraz Sędziego komisarza w osobie SSR Doroty Podolskiej-Skwierczyńskiej; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55590

Dodano: 2018-12-12 10:05:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bazan Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2018-12-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55591. Bazan Jarosław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1599/18. [BMSiG-55376/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 grudnia 2018 r., sygn. akt X GU 1599/18, postanawił: I. ogłosić upadłość Jarosława Bazana, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Klaudyny 16 lok. 131 (kod pocztowy: 01-684), PESEL 65052908959; II. określić, że Jarosław Bazan jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Darii Popłonyk oraz syndyka w osobie Anity Steller Dudy (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 266); VI. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55591

Dodano: 2018-12-12 10:06:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bazan Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55591. Bazan Jarosław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1599/18. [BMSiG-55376/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 grudnia 2018 r., sygn. akt X GU 1599/18, postanawił: I. ogłosić upadłość Jarosława Bazana, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Klaudyny 16 lok. 131 (kod pocztowy: 01-684), PESEL 65052908959; II. określić, że Jarosław Bazan jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Darii Popłonyk oraz syndyka w osobie Anity Steller Dudy (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 266); VI. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55591

Dodano: 2018-12-12 10:06:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Bugajska Barbara w upadłości likwidacyjnej

2018-12-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55592. Bugajska Barbara. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1010/18, VIII GUp 565/18. [BMSiG-55255/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 4.12.2018 r. sygn. akt VIII GU 1010/18: I. ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Barbary Bugajskiej, zamieszkałej w Brzesku, ul. Ogrodowa 12 /64, (PESEL: 37011004420); II. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa Sródmieścia w Krakowie - Elżbietę Brzozowską; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Adama Zawrzykraja - numer doradcy restrukturyzacyjnego nr 836; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądu polskiego jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznano od Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie dla pełnomocnika z urzędu - radcy prawnego Małgorzaty Kwerki z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej wynagrodzenie w kwocie 2.214 zł (dwa tysiące dwieście czternaście złotych) brutto, w 23% VAT w kwocie 414 zł. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 565/18. Pouczenie co do pkt VI: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55592

Dodano: 2018-12-12 10:07:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Bugajska Barbara w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55592. Bugajska Barbara. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1010/18, VIII GUp 565/18. [BMSiG-55255/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 4.12.2018 r. sygn. akt VIII GU 1010/18: I. ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Barbary Bugajskiej, zamieszkałej w Brzesku, ul. Ogrodowa 12 /64, (PESEL: 37011004420); II. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa Sródmieścia w Krakowie - Elżbietę Brzozowską; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Adama Zawrzykraja - numer doradcy restrukturyzacyjnego nr 836; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądu polskiego jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznano od Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie dla pełnomocnika z urzędu - radcy prawnego Małgorzaty Kwerki z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej wynagrodzenie w kwocie 2.214 zł (dwa tysiące dwieście czternaście złotych) brutto, w 23% VAT w kwocie 414 zł. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 565/18. Pouczenie co do pkt VI: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55592

Dodano: 2018-12-12 10:07:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Cyraniak Daniel w upadłości likwidacyjnej

2018-11-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55594. Cyraniak Daniel. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 301/18, XI GUp 308/18. [BMSiG-55321/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 listopada 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 301/18 ogłosił upadłość dłużnika Daniela Cyraniaka (PESEL: 92091102972), zam.: Gębarzewo, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 308/18. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR - Przemysław Nowacki. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jakuba Antkowiaka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 988. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55594

Dodano: 2018-12-12 10:08:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Cyraniak Daniel w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55594. Cyraniak Daniel. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 301/18, XI GUp 308/18. [BMSiG-55321/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 listopada 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 301/18 ogłosił upadłość dłużnika Daniela Cyraniaka (PESEL: 92091102972), zam.: Gębarzewo, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 308/18. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR - Przemysław Nowacki. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jakuba Antkowiaka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 988. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55594

Dodano: 2018-12-12 10:08:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Filasiewicz Dariusz Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-12-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55595. Filasiewicz Dariusz Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1759/18, X GUp 1087/18. [BMSiG-55383/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt X GU 1759/18 ogłosił upadłość Dariusza Piotra Filasiewicza, zamieszkałego w Izbicy (05-140), ul. Nabrzeżna 29, PESEL: 59110102018, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Katarzyny Uszak, nr licencji 156. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd postanowił określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, w dwóch egzemplarzach, odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt X GUp 1087/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55595

Dodano: 2018-12-12 10:09:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Filasiewicz Dariusz Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55595. Filasiewicz Dariusz Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1759/18, X GUp 1087/18. [BMSiG-55383/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt X GU 1759/18 ogłosił upadłość Dariusza Piotra Filasiewicza, zamieszkałego w Izbicy (05-140), ul. Nabrzeżna 29, PESEL: 59110102018, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Katarzyny Uszak, nr licencji 156. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd postanowił określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, w dwóch egzemplarzach, odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt X GUp 1087/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55595

Dodano: 2018-12-12 10:09:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Górecka-Patyk Alicja w upadłości likwidacyjnej

2018-12-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55596. Górecka-Patyk Alicja. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 547/18. [BMSiG-55259/2018] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 3.12.2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 547/18 ogłosił upadłość Alicji Góreckiej-Patyk (numer PESEL: 70100103228) nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Agnieszki Rajewskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1001) oraz Sędziego komisarza w osobie ASSR Przemysława Rauchut, wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55596

Dodano: 2018-12-12 10:10:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Górecka-Patyk Alicja w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55596. Górecka-Patyk Alicja. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 547/18. [BMSiG-55259/2018] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 3.12.2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 547/18 ogłosił upadłość Alicji Góreckiej-Patyk (numer PESEL: 70100103228) nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Agnieszki Rajewskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1001) oraz Sędziego komisarza w osobie ASSR Przemysława Rauchut, wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55596

Dodano: 2018-12-12 10:10:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Florek Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-11-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55597. Florek Krzysztof. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 677/18, XI GUp 312/18. [BMSiG-55333/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 listopada 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 677/18 ogłosił upadłość dłużnika Krzysztofa Florka (PESEL: 87072900412), zam. w Poznaniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 312/18. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysław Nowacki. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie KPPW RESTRUCT Sp. z o.o. (Wróblewski Piotr, nr licencji: 1114). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55597

Dodano: 2018-12-12 10:11:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Florek Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55597. Florek Krzysztof. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 677/18, XI GUp 312/18. [BMSiG-55333/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 listopada 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 677/18 ogłosił upadłość dłużnika Krzysztofa Florka (PESEL: 87072900412), zam. w Poznaniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 312/18. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysław Nowacki. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie KPPW RESTRUCT Sp. z o.o. (Wróblewski Piotr, nr licencji: 1114). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55597

Dodano: 2018-12-12 10:11:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Fortkowski Bogusław w upadłości likwidacyjnej

2018-11-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55598. Fortkowski Bogusław. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 459/18, V GUp 366/18. [BMSiG-55318/2018] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydziału V Gospodarczego, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, z dnia 15 listopada 2018 r., sygn. akt V GU 459/18, została ogłoszona upadłość Bogusława Fortkowskiego, zam.: Paszczyna, PESEL 60090801871, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie - SSR Lesława Zawady oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Stanisława Mazura, nr licencji 91. Wzywa się Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy składać Sędziemu Komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, podając sygn. akt V GUp 366/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55598

Dodano: 2018-12-12 10:14:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Fortkowski Bogusław w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55598. Fortkowski Bogusław. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 459/18, V GUp 366/18. [BMSiG-55318/2018] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydziału V Gospodarczego, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, z dnia 15 listopada 2018 r., sygn. akt V GU 459/18, została ogłoszona upadłość Bogusława Fortkowskiego, zam.: Paszczyna, PESEL 60090801871, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie - SSR Lesława Zawady oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Stanisława Mazura, nr licencji 91. Wzywa się Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy składać Sędziemu Komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, podając sygn. akt V GUp 366/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55598

Dodano: 2018-12-12 10:14:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Gidzgier Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2018-11-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55599. Gidzgier Krystyna. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 627/18, XI GUp 310/18. [BMSiG-55271/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 listopada 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 627/18 ogłosił upadłość dłużnika Krystyny Gidzgier (PESEL: 73013108304), zam.: Kleczew, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 310/18. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysław Nowacki. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie GGJ Restrukturyzacja Spółka komandytowa, nr licencji 1143. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55599

Dodano: 2018-12-12 10:16:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Gidzgier Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55599. Gidzgier Krystyna. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 627/18, XI GUp 310/18. [BMSiG-55271/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 listopada 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 627/18 ogłosił upadłość dłużnika Krystyny Gidzgier (PESEL: 73013108304), zam.: Kleczew, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 310/18. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysław Nowacki. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie GGJ Restrukturyzacja Spółka komandytowa, nr licencji 1143. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55599

Dodano: 2018-12-12 10:16:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Kasperski Bernard w upadłości likwidacyjnej

2018-11-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55600. Kasperski Bernard. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 420/18, XI GUp 314/18. [BMSiG-55381/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 14 listopada 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 420/18 ogłosił upadłość dłużnika Bernarda Kasperskiego, zamieszkałego w Lesznie, 64-100, ul. Wolności 27/1, nr PESEL 62120205279, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 314/18. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Są dowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą- w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Artura Kapłona. Wyznaczono Syndyka w osobie Agaty Biesiada (licencja nr 1270). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55600

Dodano: 2018-12-12 10:17:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Kasperski Bernard w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55600. Kasperski Bernard. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 420/18, XI GUp 314/18. [BMSiG-55381/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 14 listopada 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 420/18 ogłosił upadłość dłużnika Bernarda Kasperskiego, zamieszkałego w Lesznie, 64-100, ul. Wolności 27/1, nr PESEL 62120205279, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 314/18. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Są dowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą- w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Artura Kapłona. Wyznaczono Syndyka w osobie Agaty Biesiada (licencja nr 1270). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55600

Dodano: 2018-12-12 10:17:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Gruntkowska Joanna w upadłości likwidacyjnej

2018-11-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55601. Gruntkowska Joanna. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 703/18, XI GUp 313/18. [BMSiG-55283/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 listopada 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 703/18 ogłosił upadłość dłużnika Joanny Gruntkowskiej (PESEL: 92092906841), zam. w Poznaniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 313/18. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Przemysław Nowacki. Wyznaczono syndyka masy upadłości KPPW RESTRUCT Sp. z o.o. (Wróblewski Piotr nr licencji: 1114); MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55601

Dodano: 2018-12-12 10:18:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Gruntkowska Joanna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55601. Gruntkowska Joanna. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 703/18, XI GUp 313/18. [BMSiG-55283/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 listopada 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 703/18 ogłosił upadłość dłużnika Joanny Gruntkowskiej (PESEL: 92092906841), zam. w Poznaniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 313/18. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Przemysław Nowacki. Wyznaczono syndyka masy upadłości KPPW RESTRUCT Sp. z o.o. (Wróblewski Piotr nr licencji: 1114); MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55601

Dodano: 2018-12-12 10:18:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Korzeniewska Malwina w upadłości likwidacyjnej

2018-11-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55602. Korzeniewska Malwina. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 436/18 „of”, IX GUp 156/18. [BMSiG-55308/2018] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 30 listopada 2018 r. w sprawie prowadzonej pod sygnaturą IX GU 436/18 „of” wydał postanowienie o następującej treści: I. ogłosić upadłość Malwiny Korzeniewskiej, zamieszkałej w Sławacinku Starym, adres: Sławacinek Stary 26, 21-500 Biała Podlaska, PESEL 85051304242, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, II. uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Malwiny Korzeniewskiej w rozumieniu art. 382 ust. 1 w zw. z art. 491 2 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, III. wezwać wierzycieli upadłej Malwiny Korzeniewskiej, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności Sędziemu komisarzowi, IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej Malwiny Korzeniewskiej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Moniki Wysmulskiej oraz syndyka w osobie Konrada Izdebskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1112. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, w dwóch egzemplarzach, odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt IX GUp 156 /18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55602

Dodano: 2018-12-12 10:19:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Korzeniewska Malwina w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55602. Korzeniewska Malwina. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 436/18 „of”, IX GUp 156/18. [BMSiG-55308/2018] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 30 listopada 2018 r. w sprawie prowadzonej pod sygnaturą IX GU 436/18 „of” wydał postanowienie o następującej treści: I. ogłosić upadłość Malwiny Korzeniewskiej, zamieszkałej w Sławacinku Starym, adres: Sławacinek Stary 26, 21-500 Biała Podlaska, PESEL 85051304242, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, II. uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Malwiny Korzeniewskiej w rozumieniu art. 382 ust. 1 w zw. z art. 491 2 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, III. wezwać wierzycieli upadłej Malwiny Korzeniewskiej, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności Sędziemu komisarzowi, IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej Malwiny Korzeniewskiej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Moniki Wysmulskiej oraz syndyka w osobie Konrada Izdebskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1112. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, w dwóch egzemplarzach, odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt IX GUp 156 /18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55602

Dodano: 2018-12-12 10:19:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Leśnik Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55603. Leśnik Piotr. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 291/17, XI GUp 303/18. [BMSiG-55371/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 listopada 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 291/17 ogłosił upadłość dłużnika Piotra Leśnika (PESEL: 75012002573), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. w Rakoniewicach. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 303/18. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności wobec upadłego w terminie 30 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia o postanowieniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznacza się sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Lipowicza. Wyznacza się syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Grabskiego, licencja nr 1220. Wskazuje się, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich w niniejszej sprawie jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich w sprawie postępowania upadłościowego Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. (Dz.U.UE L 160/1 z dnia 30 czerwca 2000r), a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55603

Dodano: 2018-12-12 10:20:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Leśnik Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55603. Leśnik Piotr. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 291/17, XI GUp 303/18. [BMSiG-55371/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 listopada 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 291/17 ogłosił upadłość dłużnika Piotra Leśnika (PESEL: 75012002573), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. w Rakoniewicach. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 303/18. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności wobec upadłego w terminie 30 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia o postanowieniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznacza się sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Lipowicza. Wyznacza się syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Grabskiego, licencja nr 1220. Wskazuje się, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich w niniejszej sprawie jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich w sprawie postępowania upadłościowego Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. (Dz.U.UE L 160/1 z dnia 30 czerwca 2000r), a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55603

Dodano: 2018-12-12 10:20:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Litkowska Anita i Litkowski Adam w upadłości likwidacyjnej

2018-11-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55604. Litkowska Anita i Litkowski Adam. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 340/18. [BMSiG-55254/2018] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 340/18 ogłosił upadłość Anity Litkowskiej (numer PESEL: 76091014840), nieprowadzącej działalności gospodarczej, i Adama Litkowskiego (numer PESEL: 75061913392) nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Agnieszki Rajewskiej; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłych, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55604

Dodano: 2018-12-12 10:21:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Litkowska Anita i Litkowski Adam w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55604. Litkowska Anita i Litkowski Adam. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 340/18. [BMSiG-55254/2018] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 340/18 ogłosił upadłość Anity Litkowskiej (numer PESEL: 76091014840), nieprowadzącej działalności gospodarczej, i Adama Litkowskiego (numer PESEL: 75061913392) nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Agnieszki Rajewskiej; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłych, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55604

Dodano: 2018-12-12 10:22:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Majorczyk Natalia w upadłości likwidacyjnej

2018-11-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55605. Majorczyk Natalia. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 643/18, XI GUp 311/18/PN. [BMSiG-55329/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 listopada 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 643/18 ogłosił upadłość dłużnika Natalii Majorczyk (PESEL: 87052102485), zam. w Cichowie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 311/18/PN. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysław Nowacki. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie GGJ Restrukturyzacja Spółka komandytowa; nr licencji 1143. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55605

Dodano: 2018-12-12 10:23:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Majorczyk Natalia w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55605. Majorczyk Natalia. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 643/18, XI GUp 311/18/PN. [BMSiG-55329/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 listopada 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 643/18 ogłosił upadłość dłużnika Natalii Majorczyk (PESEL: 87052102485), zam. w Cichowie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 311/18/PN. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysław Nowacki. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie GGJ Restrukturyzacja Spółka komandytowa; nr licencji 1143. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55605

Dodano: 2018-12-12 10:23:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Pietrzak Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-11-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55606. Pietrzak Agnieszka. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 552/18 of, VIII GUp 244/18 of. [BMSiG-55397/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 26 listopada 2018 r., sygn. akt VIII GU 552/18 of, ogłosił upadłość Agnieszki Pietrzak, numer PESEL 82080815947, zamieszkałej we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Ludwiczyńskiej i syndyka masy upadłości w osobie Adama Ciesielczuka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 800). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r. - Dz. U., poz. 2344, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 244/18 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55606

Dodano: 2018-12-12 10:24:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Pietrzak Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55606. Pietrzak Agnieszka. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 552/18 of, VIII GUp 244/18 of. [BMSiG-55397/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 26 listopada 2018 r., sygn. akt VIII GU 552/18 of, ogłosił upadłość Agnieszki Pietrzak, numer PESEL 82080815947, zamieszkałej we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Ludwiczyńskiej i syndyka masy upadłości w osobie Adama Ciesielczuka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 800). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r. - Dz. U., poz. 2344, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 244/18 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55606

Dodano: 2018-12-12 10:24:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Płacheta Maria w upadłości likwidacyjnej

2018-12-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55607. Płacheta Maria. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 1073/18. [BMSiG-55375/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 3 grudnia 2018 r. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Marii Płacheta - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie, PESEL 54060902882. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Kamilę Wasilewską. Syndykiem masy upadłości ustanowiono Jacka Pietrzelę. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy przesłać do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygnatury akt X GUp 1073/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55607

Dodano: 2018-12-12 10:25:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Płacheta Maria w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55607. Płacheta Maria. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 1073/18. [BMSiG-55375/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 3 grudnia 2018 r. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Marii Płacheta - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie, PESEL 54060902882. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Kamilę Wasilewską. Syndykiem masy upadłości ustanowiono Jacka Pietrzelę. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy przesłać do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygnatury akt X GUp 1073/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55607

Dodano: 2018-12-12 10:25:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Samborski Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-12-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55609. Samborski Krzysztof. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 661/18, VIII GUp 561/18. [BMSiG-55284/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 3.12.2018 r., sygn. akt VIII GU 661/18: I. ogłoszono upadłość dłużnika Krzysztofa Samborskiego (PESEL 57031805410), zamieszkałego pod adresem: os. Wzgórza Krzesławickie 3/6, 31-721 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Katarzynę Szymską; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Wasilewskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 560; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 561/18. Pouczenie co do pkt VI: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55609

Dodano: 2018-12-12 10:26:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Samborski Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55609. Samborski Krzysztof. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 661/18, VIII GUp 561/18. [BMSiG-55284/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 3.12.2018 r., sygn. akt VIII GU 661/18: I. ogłoszono upadłość dłużnika Krzysztofa Samborskiego (PESEL 57031805410), zamieszkałego pod adresem: os. Wzgórza Krzesławickie 3/6, 31-721 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Katarzynę Szymską; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Wasilewskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 560; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 561/18. Pouczenie co do pkt VI: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55609 o

Dodano: 2018-12-12 10:26:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Siwek Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-12-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55610. Siwek Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1316/18, X GUp 1095/18. [BMSiG-55358/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 grudnia 2018 r., sygnatura akt X GU 1316/18, postanowił: I. ogłosić upadłość Piotra Siwek, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Traktorzystów 26 (kod pocztowy: 02-495), PESEL 7407131156; II. określić, że Piotr Siwek jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Piotra Dudy (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1159); VI. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą X GUp 1095/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55610

Dodano: 2018-12-12 10:27:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Siwek Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55610. Siwek Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1316/18, X GUp 1095/18. [BMSiG-55358/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 grudnia 2018 r., sygnatura akt X GU 1316/18, postanowił: I. ogłosić upadłość Piotra Siwek, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Traktorzystów 26 (kod pocztowy: 02-495), PESEL 7407131156; II. określić, że Piotr Siwek jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Piotra Dudy (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1159); VI. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą X GUp 1095/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55610

Dodano: 2018-12-12 10:28:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Sławek Adam w upadłości likwidacyjnej

2018-11-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55611. Sławek Adam. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 224/18 of. [BMSiG-55247/2018] W dniu 30 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem o sygn. akt V GU 224/18 of, ogłosił upadłość Adama Sławka, numer PESEL 58011819917, zamieszkałego: 48-200 Prudnik, ul. Młyńska 26/1, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej oraz syndyka masy upadłości w osobie Bożeny Filipek, numer licencji 80. Wskazano, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55611

Dodano: 2018-12-12 10:29:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Sławek Adam w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55611. Sławek Adam. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 224/18 of. [BMSiG-55247/2018] W dniu 30 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem o sygn. akt V GU 224/18 of, ogłosił upadłość Adama Sławka, numer PESEL 58011819917, zamieszkałego: 48-200 Prudnik, ul. Młyńska 26/1, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej oraz syndyka masy upadłości w osobie Bożeny Filipek, numer licencji 80. Wskazano, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55611

Dodano: 2018-12-12 10:29:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Sławek Urszula w upadłości likwidacyjnej

2018-11-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55612. Sławek Urszula. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 223/18 of. [BMSiG-55275/2018] W dniu 30 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem sygn. akt V GU 223/18 of ogłosił upadłość Urszuli Sławek, numer PESEL 61041407849, zamieszkałej: 48-200 Prudnik, ul. Młyńska 26/1, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej oraz syndyka masy upadłości w osobie Bożeny Filipek, numer licencji 80. Wskazano, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55612

Dodano: 2018-12-12 10:30:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Sławek Urszula w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55612. Sławek Urszula. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 223/18 of. [BMSiG-55275/2018] W dniu 30 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem sygn. akt V GU 223/18 of ogłosił upadłość Urszuli Sławek, numer PESEL 61041407849, zamieszkałej: 48-200 Prudnik, ul. Młyńska 26/1, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej oraz syndyka masy upadłości w osobie Bożeny Filipek, numer licencji 80. Wskazano, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55612

Dodano: 2018-12-12 10:30:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Stelter Paulina w upadłości likwidacyjnej

2018-12-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55613. Stelter Paulina. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 627/18. [BMSiG-55267/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 627/18 ogłosił upadłość Pauliny Stelter (numer PESEL: 86021511004), nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Jerzego Mielczarskiego; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55613

Dodano: 2018-12-12 10:31:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Stelter Paulina w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55613. Stelter Paulina. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 627/18. [BMSiG-55267/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 627/18 ogłosił upadłość Pauliny Stelter (numer PESEL: 86021511004), nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Jerzego Mielczarskiego; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55613

Dodano: 2018-12-12 10:31:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Suska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55614. Suska Katarzyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 694/18, VIII GUp 562/18. [BMSiG-55274/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 3.12.2018 r. sygn. akt VIII GU 694/18: I. ogłoszono upadłość dłużniczki Katarzyny Suskiej (PESEL 90101302181), zamieszkałej pod adresem: os. Dywizjonów 303 10/17, 31-871 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącego działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Katarzynę Szymską; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Wasilewskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 560; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 562/18. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55614

Dodano: 2018-12-12 10:32:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Suska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55614. Suska Katarzyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 694/18, VIII GUp 562/18. [BMSiG-55274/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 3.12.2018 r. sygn. akt VIII GU 694/18: I. ogłoszono upadłość dłużniczki Katarzyny Suskiej (PESEL 90101302181), zamieszkałej pod adresem: os. Dywizjonów 303 10/17, 31-871 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącego działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Katarzynę Szymską; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Wasilewskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 560; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 562/18. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55614

Dodano: 2018-12-12 10:32:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szafraniec Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55615. Szafraniec Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1727/18, X GUp 1096/18. [BMSiG-55227/2018] Katarzyna Szafraniec zamieszkała w Warszawie, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (X GU 1727/18, X GUp 1096/18). Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 grudnia 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt X GU 1727/18 ogłosił upadłość dłużnika Katarzyny Szafraniec, zamieszkałej w Warszawie (02-531) przy ul. Łowickiej 54 m. 4 (PESEL: 70033101162), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą X GUp 1096/18. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Darii Popłonyk oraz syndyka w osobie Sławomira Witkowskiego (nr licencji 6). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności należy zgłaszać na adres Sądu z podaniem sygnatury akt (X GUp 1096/18). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55615

Dodano: 2018-12-12 10:33:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szafraniec Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55615. Szafraniec Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1727/18, X GUp 1096/18. [BMSiG-55227/2018] Katarzyna Szafraniec zamieszkała w Warszawie, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (X GU 1727/18, X GUp 1096/18). Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 grudnia 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt X GU 1727/18 ogłosił upadłość dłużnika Katarzyny Szafraniec, zamieszkałej w Warszawie (02-531) przy ul. Łowickiej 54 m. 4 (PESEL: 70033101162), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą X GUp 1096/18. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Darii Popłonyk oraz syndyka w osobie Sławomira Witkowskiego (nr licencji 6). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności należy zgłaszać na adres Sądu z podaniem sygnatury akt (X GUp 1096/18). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55615

Dodano: 2018-12-12 10:33:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Wach Alfreda w upadłości likwidacyjnej

2018-11-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55616. Wach Alfreda. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 313/18. [BMSiG-55360/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 listopada 2018 r. ogłosił upadłość dłużnika Alfredy Wach - PESEL 44100705582, zamieszkałej w Kielcach, ul. Grunwaldzka, numer domu 29, numer lokalu 47, kod pocztowy 25-637; określił, że upadły Alfreda Wach jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie Iwony Róziewicz, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz syndyka masy upadłości w osobie Emilii Polańskiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 610; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego Komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L z 5 czerwca 2015 r. Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego rozporządzenia; określił, że upadły Alfreda Wach, ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłączanie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55616

Dodano: 2018-12-12 10:34:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Wach Alfreda w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55616. Wach Alfreda. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 313/18. [BMSiG-55360/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 listopada 2018 r. ogłosił upadłość dłużnika Alfredy Wach - PESEL 44100705582, zamieszkałej w Kielcach, ul. Grunwaldzka, numer domu 29, numer lokalu 47, kod pocztowy 25-637; określił, że upadły Alfreda Wach jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie Iwony Róziewicz, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz syndyka masy upadłości w osobie Emilii Polańskiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 610; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego Komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L z 5 czerwca 2015 r. Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego rozporządzenia; określił, że upadły Alfreda Wach, ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłączanie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55616

Dodano: 2018-12-12 10:34:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Walkiewicz Jacek w upadłości likwidacyjnej

2018-12-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55617. Walkiewicz Jacek. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 226/18, XII GUp 129/18. [BMSiG-55352/2018] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 4 grudnia 2018 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności Jacka Walkiewicza, zamieszkałego: ul. Kolonistów 29, 71-806 Szczecin, PESEL 70072609658, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 129/18. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Smoleń oraz syndyka w osobie Elżbiety Ahl, nr licencji 965. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wskazuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55617

Dodano: 2018-12-12 10:35:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Walkiewicz Jacek w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55617. Walkiewicz Jacek. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 226/18, XII GUp 129/18. [BMSiG-55352/2018] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 4 grudnia 2018 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności Jacka Walkiewicza, zamieszkałego: ul. Kolonistów 29, 71-806 Szczecin, PESEL 70072609658, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 129/18. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Smoleń oraz syndyka w osobie Elżbiety Ahl, nr licencji 965. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wskazuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55617

Dodano: 2018-12-12 10:35:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Wawrzyniak Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-11-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55618. Wawrzyniak Ewa. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 631/18, XI GUp 309/18. [BMSiG-55280/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 listopada 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 631/18 ogłosił upadłość dłużnika Ewy Wawrzyniak (PESEL: 69121609927), zam.: Ostrowite, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 309/18. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysław Nowacki. Wyznaczono syndyka masy upadłości KPPW RESTRUCT Sp. z o.o. (Wróblewski Piotr, nr licencji: 1114). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55618

Dodano: 2018-12-12 10:36:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Wawrzyniak Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55618. Wawrzyniak Ewa. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 631/18, XI GUp 309/18. [BMSiG-55280/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 listopada 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 631/18 ogłosił upadłość dłużnika Ewy Wawrzyniak (PESEL: 69121609927), zam.: Ostrowite, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 309/18. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysław Nowacki. Wyznaczono syndyka masy upadłości KPPW RESTRUCT Sp. z o.o. (Wróblewski Piotr, nr licencji: 1114). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55618

Dodano: 2018-12-12 10:36:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Zalewska Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2018-11-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55619. Zalewska Sylwia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 1070/18. [BMSiG-55234/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza, iż postanowieniem z dnia 30 listopada 2018 r. ogłosił upadłość dłużnika Sylwii Zalewskiej, zamieszkałej w Ząbkach, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL: 78011701283). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Tomasza Dec posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 942. Sąd określił, iż postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (sygnatura akt: X GUp 1070/18). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55619

Dodano: 2018-12-12 10:37:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Zalewska Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55619. Zalewska Sylwia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 1070/18. [BMSiG-55234/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza, iż postanowieniem z dnia 30 listopada 2018 r. ogłosił upadłość dłużnika Sylwii Zalewskiej, zamieszkałej w Ząbkach, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL: 78011701283). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Tomasza Dec posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 942. Sąd określił, iż postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (sygnatura akt: X GUp 1070/18). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55619

Dodano: 2018-12-12 10:37:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Zapalska Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55620. Zapalska Anna. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 617/18, VIII GUp 563/18. [BMSiG-55245/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 3.12.2018 r. sygn. akt VIII GU 617/18: I. ogłoszono upadłość dłużniczki Anny Zapalskiej (PESEL 71082611002), zamieszkałej pod adresem: ul. Strzelców Wielickich 13, 32-020 Wieliczka, jako osoby fizycznej nieprowadzącego działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Katarzynę Szymską; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Wasilewskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 560; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 563/18. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55620

Dodano: 2018-12-12 10:38:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Zapalska Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55620. Zapalska Anna. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 617/18, VIII GUp 563/18. [BMSiG-55245/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 3.12.2018 r. sygn. akt VIII GU 617/18: I. ogłoszono upadłość dłużniczki Anny Zapalskiej (PESEL 71082611002), zamieszkałej pod adresem: ul. Strzelców Wielickich 13, 32-020 Wieliczka, jako osoby fizycznej nieprowadzącego działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Katarzynę Szymską; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Wasilewskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 560; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 563/18. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55620

Dodano: 2018-12-12 10:38:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Awantaż Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55621. „AWANTAŻ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Białej Wsi. KRS 0000127646. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 września 2002 r., sygn. akt XI GUp 78/14. [BMSiG-55163/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego przedsiębiorstwa AWANTAŻ Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Biała Wieś, sygnatura akt XI GUp 78/14 (nr KRS 0000127646) zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi II oraz III uzupełniającą listę wierzytelności, które można przeglądać w Czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55621

Dodano: 2018-12-12 10:39:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

MONOLITH VIDEO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55622. „MONOLITH VIDEO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000072946. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 grudnia 2001 r., sygn. akt X GUp 720/18. [BMSiG-55125/2018] W postępowaniu upadłościowym Monolith Video spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, sygn. akt X GUp 720/18, w dniu 3 grudnia 2018 r. syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55622

Dodano: 2018-12-12 10:39:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

BAJ-PROS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55623. BAJ-PROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000127233. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 sierpnia 2002 r., sygn. akt X GUp 177/17. [BMSiG-55135/2018] Sędzia Komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym BAJ-PROS Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, KRS 0000127233, sygn. akt X GUp 177/17, syndyk sporządził i w dniu 22 października 2018 r. przekazał Sędziemu Komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55623

Dodano: 2018-12-12 10:40:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Bieńkowska Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55624. Bieńkowska Anna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 191/17. [BMSiG-55237/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anny Bieńkowskiej - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości ogłasza, że w sprawie XV GUp 191/17 sporządzona została przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 16 listopada 2018 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55624

Dodano: 2018-12-12 10:40:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Brzoska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55625. Brzoska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 96/18. [BMSiG-55195/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Brzoski, nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 96/18 sporządzona została przez syndyka i przekazana dnia 28 września 2018 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego - komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55625

Dodano: 2018-12-12 10:41:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Deptuła Mateusz w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55626. Deptuła Mateusz. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy. Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 97/17. [BMSiG-55176/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Mateusza Deptuła, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 97/17), podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, ul. Artyleryjska 3C, pokój 109, tel. (89) 676 03 03. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55626

Dodano: 2018-12-12 10:41:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Dobkowski Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55627. Łukasz Dobkowski. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 49/18. [BMSiG-55203/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk w dniu 20 listopada 2018 roku, przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniająca listę wierzytelności nr 3 w postępowaniu upadłościowym Łukasz Dobkowskiego, zam.: ul. Jurowiecka 44/21, 15-101 Białystok, PESEL 88072416376. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - wierzyciel, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55627

Dodano: 2018-12-12 10:42:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

FEROCO S.A. w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55628. FEROCO SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Poznaniu. KRS 0000133637. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 października 2002 r., sygn. akt XI GUp 74/14. [BMSiG-55165/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla FEROCO S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000133637, sygn. akt XI GUp 74/14, zawiadamia, że Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi VII uzupełniającą listę wierzytelności (z dnia 1 czerwca 2018 roku), którą można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, pokój 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazanie się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55628

Dodano: 2018-12-12 10:42:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Gotowicz Sandra w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55629. Gotowicz Sandra. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 9/18. [BMSiG-55262/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Sandry Gotowicz, nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 9/18 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 30 listopada 2018 r. Sędziemu komisarzowi uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55629

Dodano: 2018-12-12 10:42:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Bajgus Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55630. Bajgus Katarzyna. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 153/18. [BMSiG-55205/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, iż w dniu 21 listopada 2018 r. syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Bajgus, PESEL 78030701682, nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 153/18. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55630

Dodano: 2018-12-12 10:42:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Kierzek Eugeniusz w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55631. Kierzek Eugeniusz. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 109/17 „of”. [BMSiG-55182/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Eugeniusza Kierzka, nieprowadzącego działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 109/17 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 12 października 2018 r. uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 1, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55631

Dodano: 2018-12-12 10:43:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Kotlarz Alina w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55632. Kotlarz Alina. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 40/17. [BMSiG-55192/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anny Kotlarz nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości ogłasza, że w sprawie XV GUp 40/17 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 11.09.2018 r. Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55632

Dodano: 2018-12-12 10:43:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Kowalczyk-Karwowska Iwona w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55633. Kowalczyk-Karwowska Iwona. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt V GUp „of” 98/17. [BMSiG-55180/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Iwony Kowalczyk-Karwowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 98/17), podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, ul. Artyleryjska 3C, pokój 109, tel. (89) 676 03 03. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania- ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55633

Dodano: 2018-12-12 10:44:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Mazurkiewicz Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55634. Mazurkiewicz Agnieszka. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 319/18. [BMSiG-55134/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: Agnieszki Mazurkiewicz - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL: 79061611441, sygn. akt VIII GUp 319/18, ogłasza, że w dniu 26 października 2018 roku syndyk masy upadłości Agnieszki Mazurkiewicz - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. 218, pawilon „K”. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55634

Dodano: 2018-12-12 10:44:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Jaranowski Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55635. Jaranowski Stanisław. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 235/18. [BMSiG-55189/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Stanisława Jaranowskiego - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości ogłasza, że w sprawie XV GUp 235/18 sporządzona została przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 16 listopada 2018 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55635

Dodano: 2018-12-12 10:44:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Milczarek Paweł w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55636. Milczarek Paweł. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 75/18. [BMSiG-55184/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Pawła Milczarek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 75/18), podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Olsztynie Wydział V Gospodarczy, ul. Artyleryjska 3C, pokój 109, tel. (89) 676 03 03. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55636

Dodano: 2018-12-12 10:45:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Muchowski Michał Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55637. Muchowski Michał. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 147/17. [BMSiG-55188/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Michała Muchowskiego nieprowadzącego działalności gospodarczej w upadłości ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 147/17 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 15 listopada 2018 r. Sędziemu komisarzowi uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55637

Dodano: 2018-12-12 10:45:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Pośnik Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55638. Pośnik Ewa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 677/18. [BMSiG-55212/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Ewy Pośnik w upadłości w Warszawie (sygn. akt X GUp 677/18) zawiadamia, że sporządzona i przekazana została Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Każdy wierzyciel umieszczony na liście może w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczy o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uzupełnienia wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sprzeciw powinien odpowiadać warunkom określonym w art. 257 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 28 lutego 2003 r. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55638

Dodano: 2018-12-12 10:45:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe GIPSICO Sp. z o.o. w upadłości układowej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55639. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE GIPSICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ w Wapnie. KRS 0000099674. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 marca 2002 r., sygn. akt XI GUp 6/16. [BMSiG-55164/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Gipsico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wapnie z możliwością zawarcia układu z wierzycielami, nr KRS 0000099674 (sygn. akt XI GUp 6/16), zawiadamia, że nadzorca sądowy sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi III, IV i V uzupełniającą listę wierzytelności, które można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - parter, pokój 46 (wejście przez pokój 45), ul. Młyńska 1A, 61-729 Poznań. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55639

Dodano: 2018-12-12 10:46:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Radomska Marianna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55640. Radomska Marianna. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 80/17. [BMSiG-55166/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marianny Radomskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 80/17), podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 1. Listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, ul. Artyleryjska 3C, pokój 109, tel. (89) 676 03 03. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55640

Dodano: 2018-12-12 10:46:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Radomski Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55641. Radomski Andrzej. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 80/17. [BMSiG-55167/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Radomskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 80/17) podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 1. Listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, ul. Artyleryjska 3C, pokój 109, tel. (89) 676 03 03. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55641

Dodano: 2018-12-12 10:46:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rosiecka Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55642. Rosiecka Grażyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 287/18. [BMSiG-55132/2018] Obwieszcza się, że w dniu 18 września 2018 roku syndyk złożył sędziemu komisarzowi II uzupełniającą listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Grażyny Rosieckiej, zamieszkałej: Warszawa 02-601, ul. Racławicka 12 m. 6, PESEL 51012704981, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Poucza się o prawie wniesienia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgodnie z art. 256 Ustawy Prawo upadłościowe. Sygn. akt X GUp 287/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55642

Dodano: 2018-12-12 10:46:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Różańska Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55643. Różańska Sylwia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 851/17. [BMSiG-55141/2018] OBWIESZCZENIE Syndyk masy upadłości Sylwii Różańskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie, PESEL: 90010705662, zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym Sylwii Różańskiej, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt X GUp 851/17, syndyk sporządził i złożył Sędziemu komisarzowi w dniu 9 sierpnia 2018 r. listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie, każdy zainteresowany. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o dacie złożenia listy wierzytelności, wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście, bądź co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności (art. 256 ust. 1 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe). W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, jeśli lista nie jest zgodna z jej wnioskami lub oświadczeniami (art. 256 ust. 2 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55643

Dodano: 2018-12-12 10:47:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Schielke Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55644. Schielke Elżbieta. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 99/18. [BMSiG-55197/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Schielke nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 99/18 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 16 listopada 2018 r. Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55644

Dodano: 2018-12-12 10:48:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Sumiga Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55645. Sumiga Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 774/17. [BMSiG-55194/2018] SIW Doradcy Restrukturyzacyjni Sp. z o.o., pełniąca funkcję syndyka Anny Sumiga, PESEL: 78020300842, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia o sporządzeniu listy wierzytelności oraz o jej dostarczeniu do Sądu dnia 13 listopada 2018 r., sygn. akt X GUp 774/17. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55645

Dodano: 2018-12-12 10:48:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Urbaniak Beata w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55646. Urbaniak Beata. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 111/17 „of”. [BMSiG-55178/2018] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Beaty Urbaniak, nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 72111404484, sygn. akt V GUp 111/17 „of” syndyk masy upadłości złożył dnia 3 grudnia 2018 r. uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 1, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55646

Dodano: 2018-12-12 10:48:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Wtorkowska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55647. Wtorkowska Elżbieta. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 74/18. [BMSiG-55172/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Wtorkowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 74/18), podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 1. Listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, ul. Artyleryjska 3C, pokój 109, tel. (89) 676 03 03. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania- ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55647

Dodano: 2018-12-12 10:48:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Falkowski Wiesław w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55648. Falkowski Wiesław. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 8/16. [BMSiG-55239/2018] Syndyk masy upadłości Alina Sobolewska ogłasza, że w dniu 21 listopada 2018 roku przekazała Sędziemu Komisarzowi czwartą uzupełniającą listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym o sygnaturze akt VIII GUp 8/16, dotyczącym Wiesława Falkowskiego, nr PESEL 92042415836, zamieszkałego: Godzieby 12, 17-132 Wyszki. Czwartą uzupełniającą listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu czwartej uzupełniającej listy Sędziemu Komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - wierzyciel, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskiem lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55648

Dodano: 2018-12-12 10:49:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Baran Jacek w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55649. Baran Jacek. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 350/17. [BMSiG-55342/2018] Sędzia Komisarz zawiadamia, iż Syndyk Masy Upadłości Jacka Barana, zam. w Zdziarcu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt: V GUp 350/17), przekazał I uzupełniającą wierzytelności. Uzupełniającą listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany, natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p.u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55649

Dodano: 2018-12-12 10:49:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Brzeskwiniewicz Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55650. Brzeskwiniewicz Andrzej. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 25/17. [BMSiG-55357/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego i naprawczego prowadzonego wobec Andrzeja Brzeskwiniewicz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 25/17) ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55650

Dodano: 2018-12-12 10:49:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Cesarski Marcin w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55651. Cesarski Marcin. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 173/18 [BMSiG-55353/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 19 listopada 2018 r. złożona przez Syndyka masy upadłości Marcina Cesarskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL 81100307338), lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 173/18). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy Prawo upadłościowe przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności Upadłego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55651

Dodano: 2018-12-12 10:50:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Cilulko Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55652. Cilulko Krzysztof. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 217/17. [BMSiG-55325/2018] OBWIESZCZENIE Syndyk masy upadłości informuje, że w dniu 6 listopada 2018 roku została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności upadłego Krzysztofa Cilulko, nieprowadzącego działalności gospodarczej, zamieszkałego: 81-107 Gdynia, ul. płk. Dąbka 137/5, PESEL 69071707931. Zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Każdy zainteresowany, zgodnie z art. 255 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe, może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10 w Gdańsku, w godzinach pracy Sądu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55652

Dodano: 2018-12-12 10:50:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Dorman Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55653. Dorman Elżbieta. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 388/18. [BMSiG-55327/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: Elżbiety Dorman - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej (PESEL: 59091101925), sygn. akt VIII GUp 388/18, ogłasza, że w dniu 30 października 2018 roku syndyk masy upadłości Elżbiety Dorman - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. 218, pawilon „K”. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55653

Dodano: 2018-12-12 10:50:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Duboniewicz Teresa w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55654. Duboniewicz Teresa. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 104/18. [BMSiG-55309/2018] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 104/18 dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Teresy Duboniewicz syndyk przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55654

Dodano: 2018-12-12 10:50:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Dziewior Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55655. Dziewior Piotr. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 177/17. [BMSiG-55224/2018] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 177/17 dotyczącej upadłości Piotr Dziewior, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego i naprawczego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55655

Dodano: 2018-12-12 10:51:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Ekiert Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55656. Ekiert Anna. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 2/18. [BMSiG-55303/2018] Sędzia komisarz masy upadłości Anny Ekiert - PESEL 82032503623, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt V GUp 2/18, zawiadamia, iż została sporządzona druga uzupełniająca lista wierzytelności dotyczącą wierzyciela Idea Bank Spółki Akcyjnej w Warszawie, którą można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 21 (czytelnia akt), i w terminie 14 dni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć do sędziego komisarza sprzeciw od listy na adres Sądu Rejonowego w Elblągu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55656

Dodano: 2018-12-12 10:51:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Gacek Beata w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55657. Gacek Beata. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych we Wrocławiu, sygn. akt VIII GUp 20/18 of. [BMSiG-55298/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Beaty Gacek, numer PESEL 80082409104, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 20/18 of), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności (poz. 1-6, Zw 1-6), przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi 17 października 2018 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 265-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55657

Dodano: 2018-12-12 10:51:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Harzyńska Irena w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55658. Harzyńska Irena. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 188/18. [BMSiG-55282/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Ireny Harzyńskiej, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie XV GUp 188/18 sporządzona została przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 27 listopada 2018 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55658

Dodano: 2018-12-12 10:52:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Hawryluk Marianna i Hawryluk Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55659. Hawryluk Marianna i Hawryluk Zbigniew. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 188/17. [BMSiG-55222/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Zbigniewa Hawryluk i Marianny Hawryluk, nieprowadzących działalności gospodarczej w upadłości ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 188/17 sporządzone zostały przez syndyka i przekazane Sędziemu komisarzowi: w dniu 26 października 2018 r. lista wierzytelności Zbigniewa Hawryluka, a w dniu 7 listopada 2018 r. lista wierzytelności Marianny Hawryluk. Każdy zainteresowany może przeglądać listy w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55659

Dodano: 2018-12-12 10:53:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Jakóbik Barbara w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55660. Jakóbik Barbara. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 82/16. [BMSiG-55359/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Barbary Jakóbik, PESEL 54072708784, zamieszkałej: ul. Aleksandry 3/51, 30-837 Kraków, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 82/16, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności dla Zw10, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności dla Zw10 sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści uzupełniającej listy wierzytelności dla Zw10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55660

Dodano: 2018-12-12 10:53:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

1. Jochymek Paweł 2. Jochymek Anna 3. Jochymek Jerzy wspólnicy spółek w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55661. Jochymek Paweł prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnik spółek cywilnych pod nazwą EXIM spółka cywilna Anna Jochymek, Paweł Jochymek w Bukownie, LOGO spółka cywilna Anna Jochymek, Paweł Jochymek w Olkuszu, DETAL spółka cywilna Paweł Jochymek, Jerzy Jochymek w Olkuszu. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 167/16. [BMSiG-55215/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Pawła Jochymek prowadzącego działalność na podstawie umowy spółki cywilnej pod nazwą EXIM spółka cywilna Anna Jochymek, Paweł Jochymek w Bukownie, umowy spółki cywilnej pod nazwą LOGO spółka cywilna Anna Jochymek, Paweł Jochymek w Olkuszu, umowy spółki cywilnej pod nazwą DETAL spółka cywilna Paweł Jochymek, Jerzy Jochymek w Olkuszu, Anny Jochymek prowadzącej działalność gospodarczą na podstawie umowy spółki cywilnej pod nazwą EXIM spółka cywilna Anna Jochymek, Paweł Jochymek w Bukownie, umowy spółki cywilnej pod nazwą LOGO spółka cywilna Anna Jochymek, Paweł Jochymek w Olkuszu i spółki cywilnej PPHU WICEK Anna Jochymek, Grzegorz Pomierny w Olkuszu oraz Jerzego Jochymek prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Piekarnia „Złoty Róg” Jerzy Jochymek w Olkuszu oraz na podstawie umowy spółki cywilnej pod nazwą DETAL spółka cywilna Paweł Jochymek, Jerzy Jochymek w Olkuszu (sygn. akt: VIII GUp-167/16) ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności dot. Pawła Jochymek (Zw 29), oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. 218, pawilon ”K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55661

Dodano: 2018-12-12 10:53:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Kowalik Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55662. Kowalik Jarosław. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 28/18of. [BMSiG-55373/2018] Zarządzeniem z dnia 6 grudnia 2018 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Jarosława Kowalika (numer PESEL 88042608376) ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności nr 1, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55662

Dodano: 2018-12-12 10:54:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kuc Renata w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55663. Kuc Renata. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 183/18. [BMSiG-55291/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Renaty Kuc, PESEL 77071406224 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 183/18, ogłasza, że w dniu 26 października 2018 roku syndyk masy upadłości Renaty Kuc - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. 218, pawilon „K”. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55663

Dodano: 2018-12-12 10:54:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Lewandowski Radosław w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55664. Lewandowski Radosław. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 194/17. [BMSiG-55346/2018] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Radosława Lewandowskiego, zam.: Rzeszów, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 194/17, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu Komisarzowi II uzupełniającej oraz III uzupełniającej listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4 (art. 255 ust. 2 p. u.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach art. 256-258 p. u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55664

Dodano: 2018-12-12 10:54:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Łyżwa Daria w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55665. Łyżwa Daria. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 86/18. [BMSiG-55332/2018] Sędzia Komisarz zawiadamia, iż Syndyk Masy Upadłości Darii Łyżwa, zam.: Mielec - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 86/18), przekazał główną listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany, natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p.u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55665

Dodano: 2018-12-12 10:54:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Marciniak Paweł w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55666. Marciniak Paweł. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 74/18. [BMSiG-55379/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 74/18 dot. upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Pawła Marciniaka, PESEL: 77012606238, zamieszkałego w Buku, informuje, iż syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - pokój 46 (parter), wejście przez pokój 45, ul. Młyńska 1a; 61-729 Poznań. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania innej wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; w tym samym terminie sprzeciw może złożyć upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, zaś jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55666

Dodano: 2018-12-12 10:55:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Niedziela Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55667. Niedziela Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 197/16. [BMSiG-55368/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Małgorzaty Niedzieli, PESEL 70060800265, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 197/16, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę uzupełniającą wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55667

Dodano: 2018-12-12 10:55:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Oryga-Woldańska Janina w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55668. Oryga-Woldańska Janina. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 227/17. [BMSiG-55307/2018] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 227/17 dotyczącej upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Janiny Oryga-Woldańskiej syndyk przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55668

Dodano: 2018-12-12 10:55:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Kacperska Patrycja w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55669. Kacperska Patrycja. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 77/18 „of”. [BMSiG-55319/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Patrycji Kacperskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, pod sygn. akt VI GUp 77/18 „of”, zawiadamia, iż została sporządzona lista wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55669

Dodano: 2018-12-12 10:56:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Pawlak Adam w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55670. Pawlak Adam. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 112/18. [BMSiG-55392/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 16 listopada 2018 r. złożona przez Syndyka masy upadłości Adama Pawlaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL 61060606630) lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 112/18). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności Upadłego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55670

Dodano: 2018-12-12 10:56:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Pawlak Marta Łucja w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55671. Pawlak Marta Łucja. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 10/18. [BMSiG-55306/2018] Sędzia Komisarz Masy Upadłości Marty Łucji Pawlak, PESEL 81080114025, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt V GUp 10/18, zawiadamia, iż została sporządzona pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności dotycząca wierzyciela Energa- -Obrót S.A. w Gdańsku, którą można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 21, w czytelni akt, i w terminie 14 dni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw od listy na adres Sądu Rejowego w Elblągu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55671

Dodano: 2018-12-12 10:56:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Pawlak Urszula w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55672. Pawlak Urszula. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 113/18. [BMSiG-55388/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 16 listopada 2018 r. złożona przez syndyka masy upadłości Urszuli Pawlak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL 63063007364) lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 113/18). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności Upadłego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55672

Dodano: 2018-12-12 10:57:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Piechowski Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55673. Piechowski Mirosław. Sad Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. aky VIII GUp 142/18. [BMSiG-55276/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk, w dniu 29.11.2018 roku przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Mirosława Piechowskiego, nieprowadzącego działalności gospodarczej, zam.: w Kuźnicy przy ul. Granicznej 2, PESEL: 65010217370, sygn. akt VIII GUp 142/18. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - wierzyciel, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55673

Dodano: 2018-12-12 10:57:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Pietrzeniuk Barbara Halina w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55674. Pietrzeniuk Barbara Halina. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 158/17. [BMSiG-55292/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk w dniu 26.11.2018 roku przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniająca listę wierzytelności nr 2 w postępowaniu upadłościowym Barbary Haliny Pietrzeniuk, zam.: al. Zwycięstwa 31/9, 19-400 Olecko, PESEL 82041617346. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - wierzyciel, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55674

Dodano: 2018-12-12 10:57:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Pietrzeniuk Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55675. Pietrzeniuk Tomasz. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 159/17. [BMSiG-55289/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk w dniu 26.11.2018 roku przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 1, w postępowaniu upadłościowym Tomasza Pietrzeniuka, zam.: al. Zwycięstwa 31/9, 19-400 Olecko, PESEL 76063014470. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - wierzyciel, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55675

Dodano: 2018-12-12 10:58:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Pobłocki Janusz w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55676. Pobłocki Janusz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 35/17. [BMSiG-55248/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Janusza Pobłockiego, nieprowadzącego działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 35/17 sporządzona została przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 11.09.2018 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55676

Dodano: 2018-12-12 10:58:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Powalski Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55677. Powalski Jerzy. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 126/18. [BMSiG-55242/2018] Sygn. akt XIV GUp 126/18 Sędzia komisarz zawiadamia, że syndyk masy upadłości Jerzego Powalskiego, PESEL 46010126190, złożył sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Powyższą listę można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy zainteresowany może złożyć sprzeciw do sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 126/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55677

Dodano: 2018-12-12 10:58:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Serocki Kornel w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55678. Serocki Kornel. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 68/18. [BMSiG-55217/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Kornela Serockiego - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości ogłasza, że w sprawie XV GUp 68/18 sporządzona została przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 7 listopada 2018 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55678

Dodano: 2018-12-12 10:59:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Sikora Anna Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55679. Sikora Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 130/17. [BMSiG-55384/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że syndyk złożył sędziemu komisarzowi w dniu 10 października 2018 r. Drugą uzupełniającą listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Anny Sikory, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie (sygn. akt X GUp 130/17), oraz poucza o prawie wniesienia do sędziego komisarza sprzeciwu co do uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności co do odmowy uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sprzeciw winien być sporządzony zgodnie z art. 257 Prawa upadłościowego. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, w godzinach urzędowania sądu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55679

Dodano: 2018-12-12 10:59:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Spisak Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55680. Spisak Krzysztof. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 191/18. [BMSiG-55338/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Krzysztofa Spisaka, PESEL 57122703733, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 191/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55680

Dodano: 2018-12-12 11:00:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Stec-Madej Patrycja w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55681. Stec-Madej Patrycja. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 98/17of. [BMSiG-55380/2018] Zarządzeniem z dnia 30 listopada 2018 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Patrycji Stec-Madej (numer PESEL 89080701027) ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 1, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55681

Dodano: 2018-12-12 11:00:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

SPARROW 4 Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55682. SPARROW 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Krakowie. KRS 0000465311. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 czerwca 2013 r., sygn. akt X GUp 779/16. [BMSiG-55218/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Sparrow Sp. z o.o. w upadłości w Warszawie (sygn.akt X GUp 779/16] zawiadamia, że 6 kwietnia 2018 r. sporządzona i przekazana została Sędziemu komisarzowi trzecia uzupełniająca lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Każdy wierzyciel umieszczony na liście może w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczy o przekazaniu trzeciej uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uzupełnienia wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sprzeciw powinien odpowiadać warunkom określonym w art. 257 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 28 lutego 2003 r. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55682

Dodano: 2018-12-12 11:00:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Worwąg-Żydołowicz Iwona w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55683. Worwąg-Żydołowicz Iwona. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 13/17. [BMSiG-55393/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Iwony Worwąg-Żydołowicz (PESEL: 73041704826), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 13/17), zawiadamia, że w dniu 20.06.2018 r. została mu przekazana przez syndyka I uzupełniająca lista wierzytelności w tym postępowaniu, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 19, i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia o tym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść przeciwko niej sprzeciw, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności, upadłemu natomiast sprzeciw do listy przysługuje, o ile nie jest ona zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami, przy czym jeśli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55683

Dodano: 2018-12-12 11:01:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Sudyka Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55684. Sudyka Jarosław. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 2/18. [BMSiG-55366/2018] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Jarosława Sudyki - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - sygn. akt V GUp 2/18 - zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu Komisarzowi głównej listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 pr. up. i napr.) może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. Kustronia 4, sala numer 3 (parter), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up i napr. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55684

Dodano: 2018-12-12 11:01:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Sularz Janina w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55685. Sularz Janina. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 311/17 [BMSiG-55328/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Janiny Sularz, zam.: Dąbrowa, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprawa o sygnaturze akt V GUp 311/17 informuje, że Syndyk Masy Upadłości sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.) może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter) przy ul. Kustronia 4. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, każdy Wierzyciel oraz Upadły na warunkach określonych w art. 256-258 p.u. może złożyć sprzeciw do Sędziego Komisarza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55685

Dodano: 2018-12-12 11:01:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Tokarz Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55686. Tokarz Krystyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 236/18. [BMSiG-55331/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Krystyny Tokarz, PESEL 60042202880, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt VIII GUp 236/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55686

Dodano: 2018-12-12 11:01:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Wojtas Marek w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55687. Wojtas Marek. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 289/17. [BMSiG-55337/2018] Sędzia Komisarz zawiadamia, iż Syndyk Masy Upadłości Marka Wojtasa, zam.: Komorów - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 289/17), przekazał uzupełniającą listę wierzytelności. Uzupełniającą listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany, natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p.u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55687

Dodano: 2018-12-12 11:02:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Wojtkiewicz Rafał w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55688. Wojtkiewicz Rafał. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 64/18. [BMSiG-55304/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Rafała Wojtkiewicza, sygn. akt VII GUp 64/18, ogłasza, że syndyk w dniu 27 listopada 2018 r. złożył drugie uzupełnienie listy wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego przy ul. Andersa 34. W terminie 2 tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i nast. ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55688

Dodano: 2018-12-12 11:02:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Ziobro Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55689. Ziobro Ewa. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 52/17. [BMSiG-55354/2018] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Ewy Ziobro, zam.: Rzeszów, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 52/17, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu Komisarzowi II uzupełniającej listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4 (art. 255 ust. 2 p. u.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach art. 256-258 p. u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55689

Dodano: 2018-12-12 11:02:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Żłobiński Paweł w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55690. Żłobiński Paweł. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 51/18. [BMSiG-55265/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Pawła Żłobińskiego nieprowadzącego działalności gospodarczej w upadłości ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 51/18 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 6 września 2018 r. Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55690

Dodano: 2018-12-12 11:03:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Bywalec Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 55691. Bywalec Jerzy. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 81/18 of. [BMSiG-55399/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jerzego Bywalca, numer PESEL 54120216353, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 81/18 of), ogłasza, że 28 listopada 2018 r. został złożony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można wnosić do Sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału, które podlegają rozpoznaniu w trybie art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego w zw. z art. 350 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55691

Dodano: 2018-12-12 11:03:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "Polaris" Sp. Jawna Bondariew Wiaczesław w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 55692. Jędrzejczyk Ariusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Ariusz Jędrzejczyk Transport Ciężarowy w upadłości likwidacyjnej w Pińczowie. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 16/14. [BMSiG-55139/2018] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że został sporządzony przez Syndyka masy upadłości Ariusza Jędrzejczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Ariusz Jędrzejczyk Transport Ciężarowy w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Pińczowie i złożony w dniu 14 września 2018 r. w Sądzie, oddzielny plan podziału sum uzyskanych ze zbycia wchodzących w skład masy upadłości: 1. prawa użytkowania wieczystego ze zbycia zabudowanej nieruchomości stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych 27/4 i 27/5, o łącznej powierzchni 5302 m2 , położonej w obrębie 2 Pińczów Miasto, jednostka ewidencyjna Pińczów-Miasto, powiat pińczowski, województwo Świętokrzyskie, dla której Sąd Rejonowy w Pińczowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze: KI 1P/00022806/1; 2. prawa własności budynków stanowiących odrębne nieruchomości, tj.: a. budynku biurowo-socjalnego, o powierzchni zabudowy 140,44 m2 , wraz z wagą samochodową, b. budynku warsztatu samochodowego, o powierzchni zabudowy 84,00 m2 , c. budynku magazynowego o konstrukcji stalowej, o powierzchni zabudowy 34,50 m2 , d. budynku magazynowego o konstrukcji murowanej, o powierzchni zabudowy 14,83 m2 , e. budynku rozlewni gazu z częścią magazynową, o powierzchni zabudowy 207,94 m2 , informując, że plan podziału można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych - Punkt Obsługi Interesanta (parter) oraz w ciągu dwóch tygodni od daty doręczenia niniejszego zarządzenia wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55692

Dodano: 2018-12-12 11:03:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Kręcisz Agnieszka i Kręcisz Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 55693. Kręcisz Agnieszka i Kręcisz Jarosław. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 18/16. [BMSiG-55179/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że ostateczne plany podziału w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Kręcisz, PESEL 72101501340, oraz Jarosława Kręcisz, PESEL 65122809113, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej przedłożone Sędziemu komisarzowi na dzień 21.09.2018 r. można przeglądać w Sekretariacie Wydziału Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w MSIG można wnieść zarzuty przeciwko planom podziału. Zarzuty wnosi się do Sędziego komisarza SSR Anny Morawskiej do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, ze wskazaniem sygn. akt VI GUp 18/16. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55693

Dodano: 2018-12-12 11:04:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Grychtoł Henryk w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 55694. Grychtoł Henryk. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 21/17/2. [BMSiG-55345/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużnika Henryka Grychtoła (Grychtoł) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, pod sygn. akt X GUp 21/17/2, podaje do wiadomości, że syndyk złożył ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w sekretariacie Wydziału X Gospodarczego wyżej wskazanego Sądu, w Katowicach przy ul. Lompy 14. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia, można wnieść zarzuty przeciwko temu planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55694

Dodano: 2018-12-12 11:04:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Jac Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 55695. Jac Dariusz. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 369/16. [BMSiG-55341/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Dariusza Jaca, PESEL 79121613015, zamieszkały: ul. 3 Maja 5/10, 33-100 Tarnów - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 369/16, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, oraz że plan ten można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości sędziemu komisarzowi, można zgłaszać sędziemu komisarzowi zarzuty przeciwko ostatecznemu planowi podziału funduszów masy upadłości. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55695

Dodano: 2018-12-12 11:04:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Worwąg-Żydołowicz Iwona w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 55696. Worwąg-Żydołowicz Iwona. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 13/17. [BMSiG-55394/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Iwony Worwąg-Żydołowicz (PESEL: 73041704826), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 13/17), zawiadamia o sporządzeniu przez Syndyka Masy Upadłości odrębnego planu podziału funduszy masy upadłości kwoty uzyskanej z likwidacji nieruchomości upadłej o powierzchni 253 m2 , położonej w Lubinie przy ul. prof. Józefa Zwierzyckiego 37, tj. nieruchomości gruntowej zabudowanej domem jednorodzinnym w zabudowie szeregowej o powierzchni użytkowej 184,57 m2 , dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Lubinie Księga Wieczysta KW nr LE1U/00043475/7, wraz z wyposażeniem oraz że odrębny plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 19 w pokoju 206 „a” i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia upadła i osoby uprawnione do zaspokojenia z sumy uzyskanej ze sprzedaży mogą wnieść zarzuty przeciwko odrębnemu planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55696

Dodano: 2018-12-12 11:05:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

FHU Bilans Małgorzata Machalica w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 55697. Machalica Małgorzata prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Machalica Małgorzata FHU BILANS w Bronowie. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 17/14/1. [BMSiG-55238/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że Syndyk masy upadłości dłużnika Małgorzaty Machalica prowadzącej działalność gospodarczość pod nazwą Machalica Małgorzata FHU Bilans w Bronowie w upadłości likwidacyjnej, w toku prowadzonego pod sygn. akt X GUp 17/14/1, postępowania upadłościowego złożył Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w sekretariacie tut. Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia, przysługuje prawo wniesienia zarzutów przeciwko temu planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55697

Dodano: 2018-12-12 11:05:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Krawczuk Krzysztof Top-Trans Transport i Spedycja w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 55698. Krawczuk Krzysztof prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TOP-TRANS Transport i Spedycja w upadłości likwidacyjnej w Iławie. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 5/12. [BMSiG-55297/2018] Sędzia Komisarz Masy Upadłości Krzysztofa Krawczuk prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „TOP-TRANS” Transport i Spedycja w Iławie w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 5/12, zawiadamia, iż został wyłożony ostateczny plan podziału, który można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 21 (pokój 15) i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnieść do Sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55698

Dodano: 2018-12-12 11:06:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe PAPIRUS II Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 55699. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE „PAPIRUS II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Stargardzie. KRS 0000148115. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 marca 2003 r., sygn. akt XII GUp 33/16. [BMSiG-55365/2018] W związku ze sporządzeniem i przekazaniem sędziemu komisarzowi przez syndyka w dniu 9 listopada 2018 roku częściowego planu podziału funduszów masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego „Papirus II” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Stargardzie, w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt XII GUp 33/16 - sędzia komisarz ogłasza, iż został on wyłożony do wglądu w Sekretariacie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, ul. Narutowicza 19, pokój 110, oraz poucza o prawie złożenia do Sędziego komisarza zarzutów, co do częściowego planu podziału w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w dzienniku „Gazeta Wyborcza” - wydanie lokalne i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55699

Dodano: 2018-12-12 11:06:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Radecki Zygmunt w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 55700. Radecki Zygmunt. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 337/16. [BMSiG-55350/2018] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XI GUp 337/16 został sporządzony przez Syndyka ostateczny plan podziału (z dnia 16 listopada 2018 r.) w toku postępowania upadłościowego upadłego Zygmunta Radeckiego (PESEL: 39043005358), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Plan ten można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się upadłego i wierzycieli, iż służy im prawo wniesienia zarzutów do planu podziału w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55700

Dodano: 2018-12-12 11:06:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

BUDOCOMPLEX Dariusz Szymczyk w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 55701. Szymczyk Dariusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Budocomplex” Dariusz Szymczyk w Rudzie Śląskiej. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 33/15. [BMSiG-55216/2018] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 33/15, dotyczącej upadłości BUDOCOMPLEX Dariusz Szymczyk w upadłości likwidacyjnej, w Rudzie Śląskiej przy ulicy Piastowskiej 1, syndyk sporządził ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie XII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23, i w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnieść przeciwko planowi podziału zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55701

Dodano: 2018-12-12 11:07:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Gackowska Czesława w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 55702. Gackowska Czesława. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 201/17. [BMSiG-55228/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie o sygn. akt XV GUp 201/17 umorzył postępowanie upadłościowe Czesławy Gackowskiej (PESEL 52061808909), nieprowadzącej działalności gospodarczej. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55702

Dodano: 2018-12-13 07:50:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Kielbratowska Helena w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 55703. Kielbratowska Helena. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 260/16. [BMSiG-55198/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 15.11.2018 r. w sprawie o sygn. akt XV GUp 260/16 umorzył postępowanie upadłościowe dłużniczki Heleny Kielbratowskiej (PESEL 48103105882) nieprowadzącej działalności gospodarczej. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55703

Dodano: 2018-12-13 07:51:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Grzelak Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 55704. Grzelak Andrzej. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 65/17. [BMSiG-55398/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 listopada 2018 roku, sygn. akt XI GUp 65/17, umorzył postępowanie upadłościowe prowadzone wobec Andrzeja Grzelaka, nr PESEL: 64050114995, zamieszkałego w miejscowości Nowe Dwory, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Poucza się o możliwości złożenia zażalenia, które należy wnieść do tutejszego Sądu w terminie 7 dni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55704

Dodano: 2018-12-13 07:52:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

TB Opakowania S.A. w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 55705. „TB OPAKOWANIA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ” w Tczewie. KRS 0000263078. SĄD REJONOWY GAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 września 2006 r., sygn. akt VI GUp 7/10. [BMSiG-55339/2018] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym spółki TB Opakowania S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Tczewie (sygn. akt VI GUp 7/10) informuje, iż postanowieniem z dnia 6 listopada 2018 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego spółki TB Opakowania S.A. w upadłości likwidacyjnej. Na przedmiotowe postanowienie przysługuje zażalenie, które można złożyć w terminie 7 dni od daty jego obwieszczenia do Sądu Okręgowego w Gdańsku za pośrednictwem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55705

Dodano: 2018-12-13 07:53:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Bazylko Arkadiusz w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu zobowiązań Upadłego

Poz. 55709. Bazylko Arkadiusz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 184/16. [BMSiG-54839/2018] Postanowieniem z dnia 10 października 2018 r. Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie V GUp 184/16 postanowił: 1. umorzyć powstałe przed dniem 8 listopada 2016 r. zobowiązania upadłego Arkadiusza Bazylko, PESEL 77121307639, bez ustalenia planu spłaty wierzycieli; 2. tymczasowo pokrytymi przez Skarb Państwa kosztami postępowania upadłościowego obciążyć Skarb Państwa. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55709

Dodano: 2018-12-13 07:54:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Duś Beata w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 55710. Duś Beata. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 18/18 of. [BMSiG-55150/2018] Syndyk masy upadłości Beaty Duś, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w toku prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postępowania upadłościowego (sygn. akt VIII GUp 18/18 of), ogłasza sprzedaż objętego masą upadłości udziału w 1/2 części we współwłasności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 14, składającego się z trzech pokojów, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc, o powierzchni użytkowej 48,7 m2 , umiejscowionego w budynku mieszkalnym wielolokalowym położonym w Oławie przy ul. Pałacowej 3, który to lokal stanowi odrębną nieruchomość, związaną z wynoszącym 823/10.000 udziałem w nieruchomości wspólnej - prawie użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej (WR1O/00015269/5) oraz wspólnych częściach budynku i urządzeniach, dla której to nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy w Oławie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr WR1O/00015296/3. Opisany udział w 1/2 części we współwłasności nieruchomości lokalowej podlega sprzedaży za cenę nie mniejszą (brutto) niż 47.000 zł (czterdzieści siedem tysięcy złotych) - cena wywoławcza. Sprzedaż odbywa się w drodze nieograniczonego pisemnego przetargu ofertowego. Oferty na zakup udziału w 1/2 części we współwłasności nieruchomości lokalowej zawierające oświadczenia i dokumenty określone w Regulaminie Sprzedaży należy składać do dnia 7 stycznia 2019 r., do godz. 1500, bezpośrednio w Kancelarii Syndyka pod adresem: Kancelaria Syndyka, ul. św. Mikołaja 59-60/7, 50-127 Wrocław, lub drogą pocztową na wyżej wskazany adres (w przypadku składania oferty drogą pocztową o terminie jej złożenia decyduje data wpływu do biura). Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 8 stycznia 2019 r., o godz. 1200, w Kancelarii Syndyka. Warunkiem wzięcia udziału w sprzedaży jest prawidłowe złożenie pisemnej oferty zakupu w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg Duś” oraz wpłacenie w terminie zakreślonym do składania ofert wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej na rachunek bankowy nr 77194010763186721400040000 w Credit Agricole Bank Polska S.A. ze wskazaniem, iż kwota wpłacana jest tytułem wadium. W przypadku wpłynięcia kilku ofert wiążąca pozostaje oferta zawierająca najwyższą cenę, przy czym bezpośrednio po otwarciu ofert Syndyk może - w celu sprzedaży przedmiotu przetargu za jak najkorzystniejszą cenę - zarządzić dodatkowy przetarg ustny (licytację), w którym ceną wywoławczą będzie najwyższa cena z ofert pisemnych, a uczestnikami licytacji będą osoby, które złożyły oferty pisemne i które stawiły się w dacie otwarcia ofert osobiście lub przez pełnomocników. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny oraz prawo do swobodnego wyboru oferty, jeżeli oferenci zaoferują tę samą cenę. Szczegółowe warunki sprzedaży i wymagania co do oferty są zawarte w Regulaminie Sprzedaży, który jest udostępniany zainteresowanym w Kancelarii Syndyka oraz na stronie internetowej www.syndyk-milek.pl, a także jest przesyłany zainteresowanym drogą mailową po uprzednim zgłoszeniu pod adresem e-mail: kancelaria@milek.com.pl chęci jego otrzymania. Informacje o przedmiocie i zasadach sprzedaży można także uzyskać pod nr tel. 71 783 99 38. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55710

Dodano: 2018-12-13 07:55:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kamińska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 55712. Kamińska Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 148/18. [BMSiG-55145/2018] Obwieszczenie o przetargu nr 1 Syndyk Masy Upadłości Katarzyny Kamińskiej zaprasza do udziału w przetargu na sprzedaż: - prawa własności nieruchomości, stanowiącej prawo do lokalu mieszkalnego nr 19, o powierzchni użytkowej 55,68 m2 , położonej w Warszawie przy ul. Obrońców Tobruku 28, wraz z udziałem wielkości 5568/1378729 w nieruchomości wspólnej, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi akta Księgi Wieczystej nr KW WA1M/00439208/8, - wraz z udziałem 1/135 części w prawie własności lokalu niemieszkalnego - garażu podziemnego, położonego w Warszawie przy ul. Obrońców Tobruku 28, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie prowadzi Księgę Wieczystą pod nr KW WA1M/00441761/9, - łącznie z ruchomościami stanowiącymi wyposażenie ww. lokalu, objętymi spisem inwentarza z dnia 10 kwietnia 2018 r. pod poz. 3-27. Łączna cena wywoławcza ww. przedmiotu sprzedaży wynosi nie mniej niż 463.830,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści złotych) netto, przy czym cena prawa własności nieruchomości lokalowej wraz z udziałem wielkości 1/135 w prawie własności lokalu niemieszkalnego (garaż podziemny) stanowi łącznie kwotę 456.270,00 zł netto, zaś cena ruchomości stanowi kwotę 7.560,00 zł netto. Syndyk przewiduje łączną sprzedaż ww. składników masy upadłości. Zainteresowani winni składać oferty w formie pisemnej wraz z wymaganymi dokumentami w kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający bez jej otwarcia zapoznanie się z ofertą. Kopertę z ofertą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA nr 1 w postępowaniu upadłościowym” z podaniem sygnatury akt sprawy „X GUp 148/18”. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 stycznia 2019 r. w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, lub przesłać listem poleconym na adres ww. Sądu (decyduje data wpływu oferty do Sądu). Oferta powinna zawierać w szczególności dokładne oznaczenie składającego ofertę, oferowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza oraz oświadczenia oferenta określone w Warunkach przetargu. Warunkiem złożenia oferty jest wpłata wadium w kwocie 46.000,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości 81 1090 1447 0000 0001 3600 2877 z dopiskiem „Przetarg nr 1 - sygn. akt. X GUp 148/18” najpóźniej do dnia 17 stycznia 2019 roku. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 24 stycznia 2019 r., godz. 900, w sali nr 14 w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A. Operat dotyczący nieruchomości i szczegółowe warunki przetargu dostępne są do wglądu w Kancelarii Syndyka, w biurze, w Warszawie przy ul. Żurawiej 32/34 lok. 521, oraz w biurze w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 5a/1, a także na stronie internetowej Syndyka: www.kancelariagrenda.pl. Istnieje możliwość przesłania ww. dokumentów drogą mailową w wersji pdf. Sędzia komisarz oraz Syndyk Masy Upadłości zastrzegają sobie prawo zmiany terminu otwarcia ofert lub odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia, w całości lub części, w każdym czasie, bez podania przyczyny. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55712

Dodano: 2018-12-13 07:56:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kamińska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 55713. Kamińska Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 148/18. [BMSiG-55153/2018] Obwieszczenie o przetargu nr 2 Syndyk Masy Upadłości Katarzyny Kamińskiej zaprasza do udziału w przetargu na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Iłży przy ul. św. Franciszka, o powierzchni 1,8675 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lipsku prowadzi Księgę Wieczystą pod nr KW RA1L/00055105/5. Cena wywoławcza ww. przedmiotu sprzedaży wynosi nie mniej niż 29.700,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset złotych) netto. Zainteresowani winni składać oferty w formie pisemnej wraz z wymaganymi dokumentami w kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający bez jej otwarcia zapoznanie się z ofertą. Kopertę z ofertą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA nr 2 w postępowaniu upadłościowym” z podaniem sygnatury akt sprawy „X GUp 148/18”. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 stycznia 2019 r. w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, lub przesłać listem poleconym na adres ww. Sądu (decyduje data wpływu oferty do Sądu). Oferta powinna zawierać w szczególności dokładne oznaczenie składającego ofertę, oferowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza oraz oświadczenia oferenta określone w Warunkach przetargu. Warunkiem złożenia oferty jest wpłata wadium w kwocie 2.970,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych) na rachunek bankowy masy upadłości 81 1090 1447 0000 0001 3600 2877 z dopiskiem „Przetarg nr 2 - sygn. akt. X GUp 148/18” najpóźniej do dnia 17 stycznia 2019 roku. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 24 stycznia 2019 r., godz. 910, w sali nr 14 w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A. Operat dotyczący nieruchomości i szczegółowe warunki przetargu dostępne są do wglądu w Kancelarii Syndyka w biurze, w Warszawie przy ul. Żurawiej 32/34 lok. 521, oraz w biurze w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 5a/1, a także na stronie internetowej Syndyka: www.kancelariagrenda.pl. Istnieje możliwość przesłania ww. dokumentów drogą mailową w wersji pdf. Sędzia komisarz oraz Syndyk Masy Upadłości zastrzegają sobie prawo zmiany terminu otwarcia ofert lub odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia, w całości lub części, w każdym czasie, bez podania przyczyny. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55713

Dodano: 2018-12-13 07:57:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kamińska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 55714. Kamińska Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 148/18. [BMSiG-55156/2018] Obwieszczenie o przetargu nr 3 Syndyk Masy Upadłości Katarzyny Kamińskiej zaprasza do udziału w przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości o powierzchni 663 m2 , zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, o powierzchni użytkowej 126,4 m2 , składającej się z działki ewidencyjnej nr 27/1, położonej w Radomiu przy ul. Kurpińskiego 12, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu prowadzi Księgę Wieczystą pod nr KW RA1R/00005291/5. Cena wywoławcza ww. przedmiotu sprzedaży wynosi nie mniej niż 287.000,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) netto. Zainteresowani winni składać oferty w formie pisemnej wraz z wymaganymi dokumentami w kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający bez jej otwarcia zapoznanie się z ofertą. Kopertę z ofertą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA nr 3 w postępowaniu upadłościowym” z podaniem sygnatury akt sprawy „X GUp 148/18”. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 stycznia 2019 r. w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, lub przesłać listem poleconym na adres ww. Sądu (decyduje data wpływu oferty do Sądu). Oferta powinna zawierać w szczególności dokładne oznaczenie składającego ofertę, oferowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza oraz oświadczenia oferenta określone w Warunkach przetargu. Warunkiem złożenia oferty jest wpłata wadium w kwocie 28.700,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy siedemset złotych) na rachunek bankowy masy upadłości 81 1090 1447 0000 0001 3600 2877 z dopiskiem „Przetarg nr 3 - sygn. akt. X GUp 148/18” najpóźniej do dnia 17 stycznia 2019 roku. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 24 stycznia 2019 r., godz. 920, w sali nr 14 w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A. Operat dotyczący nieruchomości i szczegółowe warunki przetargu dostępne są do wglądu w Kancelarii Syndyka w biurze, w Warszawie przy ul. Żurawiej 32/34 lok. 521, oraz w biurze w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 5a/1, a także na stronie internetowej Syndyka: www.kancelariagrenda.pl. Istnieje możliwość przesłania ww. dokumentów drogą mailową w wersji pdf. Sędzia komisarz oraz Syndyk Masy Upadłości zastrzegają sobie prawo zmiany terminu otwarcia ofert lub odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia, w całości lub części, w każdym czasie, bez podania przyczyny. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55714

Dodano: 2018-12-13 07:57:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Samojłowicz Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 55715. Samojłowicz Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 167/18. [BMSiG-55130/2018] Syndyk masy upadłości Anny Samojłowicz, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda z wolnej ręki w postępowaniu o sygnaturze akt X GUp 167/18 prawo własności do lokalu mieszkalnego nr 165 położonego w Warszawie przy ulicy Gwiaździstej 15A wraz z miejscem postojowym w garażu podziemnym, dla których to Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie prowadzi Księgi Wieczyste o numerach WA1M/00466655/4 i WA1M/00462900/9. Opisy i oszacowania zostały sporządzone przez biegłego rzeczoznawcę i złożone do akt postępowania. Cena wywoławcza wynosi 500.000 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych). Wadium w wysokości w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) należy wpłacić na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej nr 15 8923 0008 0131 3646 3012 0001, z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt X GUp 167/18” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy. Oferta - pod rygorem jej odrzucenia - powinna spełniać warunki określone są w Regulaminie postępowania dostępnym w kancelarii syndyka przy ul. Ostrobramskiej 101 w Warszawie, lok. 231B (kancelaria.zbigniew.szymczyk@gmail.com, tel. 535-833-748, 536-171-998, 605-484-000). Oferty należy składać do dnia 27 grudnia 2018 r., do godziny 1400, w kancelarii syndyka w Warszawie, ul. Ostrobramska 101 lok. 231B. Decydująca jest data wpływu oferty, oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Syndyka Zbigniewa Szymczyka wraz z podaniem sygnatury akt X GUp 167/18 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA w postępowaniu upadłościowym X GUp 167/18” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 28 grudnia 2018 r., o godzinie 1200, w Kancelarii Notarialnej Edyta Niemirska Agata Redlicka-Skupińska Notariusze s.c. w Warszawie, przy ul. Wilczej 33 lok. 23. Operaty szacunkowe sporządzone przez biegłego rzeczoznawcę Katarzynę Młynarczyk, z dnia 27 kwietnia 2018 roku są udostępnione do wglądu w Kancelarii syndyka Zbigniewa Szymczyka, ul. Ostrobramska 101 lok. 231B, Warszawa, w dni robocze od poniedziałku do czwartku, w godz. 1100-1300, oraz w aktach sprawy sygn. akt X GUp 167/18 w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55715

Dodano: 2018-12-13 07:57:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Wołominie w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 55717. SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA W WOŁOMINIE W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Wołominie. KRS 0000058805. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 listopada 2001 r., sygn. akt X GUp 87/15. [BMSiG-55140/2018] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie z siedzibą w Wołominie, sygn. akt X GUp 87/15, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego stosownie do treści art. 437 ust. 2 w zw. z art. 441a ust. 4 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2016 r. (dalej również „PU”) postanowieniem z dnia 6 grudnia 2018 r. postanowił określić następujące warunki nabycia przedsiębiorstwa bankowego Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie przez inne banki lub spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe: REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRZEDSIĘBIORSTWA BANKOWEGO SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ W WOŁOMINIE W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WOŁOMINIE 1. Przetarg odbywa się na podstawie ustawy Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym w dniu ogłoszenia upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wołominie (dalej również jako „SKOK Wołomin”), tj. według stanu prawnego obowiązującego przed dniem 1 stycznia 2016 r. 2. Przedmiotem przetargu jest przedsiębiorstwo bankowe SKOK Wołomin opisane w opisie i oszacowaniu przedsiębiorstwa SKOK Wołomin z dnia 31 sierpnia 2017 r. sporządzonym przez Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania z siedzibą w Szczecinie (dalej: „Opis i Oszacowanie”). 3. W skład przedsiębiorstwa SKOK Wołomin będącego przedmiotem sprzedaży wchodzą aktywa, w tym w szczególności: a) nieruchomości, w tym nieruchomości rolne; b) ruchomości; c) środki trwałe i wyposażenie; d) zapasy; e) wartości niematerialne i prawne; f) należności i roszczenia, w szczególności wynikające z udzielonych kredytów i pożyczek, przy czym w stosunku do większości należności i roszczeń stanowiących główny składnik przedsiębiorstwa jest wszczęte i toczy się postępowanie sądowe o zapłatę z powództwa syndyka; g) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo SKOK Wołomin; h) środki pieniężnie znajdujące się w masie upadłości w wysokości 356.237,15 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych piętnaście groszy); i) środki pieniężne (przychody) uzyskane przez SKOK Wołomin od dnia 1 stycznia 2019 r. (włącznie z tym dniem), według stanu na dzień zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa SKOK Wołomin. 4. Sprzedaż przedsiębiorstwa SKOK Wołomin nie obejmuje opisanych w Opisie i Oszacowaniu: a) środków pieniężnych znajdujących się w masie upadłości (w gotówce i na rachunkach bankowych) na dzień sprzedaży, z wyłączeniem środków określonych w pkt 3 lit. h oraz lit. i; b) udziałów w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo Kredytowej z siedzibą w Sopocie; c) aktywów opisanych w Opisie i Oszacowaniu spieniężonych lub zrealizowanych do dnia 31 grudnia 2018 r. (włącznie z tym dniem); d) dokumentacji podlegającej archiwizacji, w tym m.in. wytworzonej w toku postępowania upadłościowego SKOK Wołomin; e) składników majątku niepodlegających bądź wyłączonych ze sprzedaży na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa; f) składników majątku nieistniejących na dzień ogłoszenia o przetargu. 5. Opis i Oszacowanie jest do wglądu w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (tel. 22 639 45 55) oraz w aktach sprawy X GUp 87/15 - w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. 6. Cena wywoławcza: 1,00 zł (słownie: jeden złoty). 7. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 25 marca 2019 r., w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do sądu, nie zaś nadania). 8. Bezwarunkowa oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, a ta koperta umieszczona w zamkniętej drugiej kopercie o większym formacie. Każda z kopert winna być zaadresowana do wyżej wymienionego Sądu, koniecznie z podaniem sygnatury akt „X GUp 87/15” oraz wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. 9. Oferta zakupu bezwarunkowo musi zostać złożona w języku polskim oraz musi zawierać: a) dokładne oznaczenie składającego ofertę (bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową) - firmę, siedzibę, adres, numer w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub w innym właściwym rejestrze; b) oświadczenie oferenta, że wszystkie wpisy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (ewentualnie innego stosownego rejestru) są aktualne, oraz że nie zostało w stosunku do oferenta wszczęte postępowanie upadłościowe ani likwidacyjne; c) czytelne podpisy osób uprawnionych do działania w imieniu oferenta; d) oferowaną cenę (dokładne oznaczenie kwoty) równą, co najmniej cenie wywoławczej; e) oryginał aktualnego wypisu z KRS-u lub informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego; f) wszelkie pełnomocnictwa, zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę oferenta, jego reprezentanta lub pełnomocnika są wymagane dla złożenia oferty; g) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z regulaminem przetargu, nie wnosi do jego treści żadnych zastrzeżeń i spełnia warunki określone tym regulaminem; h) zobowiązanie do pokrycia przez kupującego wszelkich kosztów i opłat związanych z nabyciem przedmiotu przetargu oraz zawarciem umowy sprzedaży; i) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanego przedmiotu sprzedaży (przedsiębiorstwa bankowego) oraz z Opisem i Oszacowaniem i nie wnoszeniu z tego tytułu żadnych zastrzeżeń; j) oświadczenie, że przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że skutkiem nabycia przedsiębiorstwa SKOK Wołomin, którego głównym składnikiem są należności i roszczenia w stosunku, do których zostało wszczęte i toczy się postępowanie sądowe o ich zapłatę z powództwa syndyka może być umorzenie wszczętych postępowań po prawomocnym zakończeniu postępowania upadłościowego, zaś w skutek umorzenia postępowania sądowego w związku z utratą przez stronę zdolności sądowej (co dotyczy syndyka jako strony po wygaśnięciu jego funkcji w skutek prawomocnego zakończenia przez sąd upadłościowy postępowania upadłościowego) nie są zachowane skutki jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa w tym nie dochodzi do przerwania biegu przedawnienia roszczeń objętych sporem, oraz że nie będzie rościł z tego powodu jakichkolwiek pretensji; k) oświadczenie, że przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że stan przedsiębiorstwa na dzień przetargu i dzień zwarcia umowy będzie się różnił od stanu przedsiębiorstwa opisanego w Opisie i Oszacowaniu, co w szczególności dotyczy wolumenu należności i roszczeń w stosunku, do których zostały wszczęte, toczą się lub zakończyły postępowania sądowe o zapłatę z powództwa syndyka; l) oświadczenie, że przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że od dnia zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa SKOK Wołomin syndyk nie będzie ponosił kosztów związanych z prowadzeniem postępowań sądowych i egzekucyjnych wszczętych i prowadzonych przez syndyka; m) oświadczenie, iż akceptuje fakt, że z dniem zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa bankowego SKOK Wołomin, stosownie do art. 438 PU nabywca przedsiębiorstwa bankowego przejmuje zobowiązania SKOK Wołomin z tytułu rachunków bankowych w kwocie nie niższej niż 119.703.523,53 zł (słownie: sto dziewiętnaście milionów siedemset trzy tysiące pięćset dwadzieścia trzy złote i pięćdziesiąt trzy grosze); n) oświadczenie, że oferent w przypadku zatwierdzenia wyboru jego oferty złoży w umowie sprzedaży oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu umowy na dzień zawarcia umowy sprzedaży; o) dowód wpłacenia wadium; p) podanie nazwy banku, jego siedziby i numeru konta bankowego, na który syndyk SKOK Wołomin winien zwrócić wadium wpłacone przez oferenta, o ile jego oferta nie została przyjęta, zostanie odrzucona względnie syndyk SKOK Wołomin odstąpi od procedur sprzedaży w trybie przetargowo-aukcyjnym lub je unieważni. 10. Wszelkie dokumenty załączone do oferty, jeżeli nie zostały sporządzone w języku polskim, powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem przysięgłym. 11. Oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych procedur sprzedaży i nie będzie podlegała dalszemu merytorycznemu rozpoznaniu, jeżeli nie będzie spełniała łącznie wszystkich wymogów określonych w niniejszym Regulaminie, oferowała będzie cenę niższą od ceny wskazanej treścią obwieszczenia publicznego, zostanie złożona po określonym treścią niniejszego Regulaminu terminie lub oferent nie wpłaci wadium w wysokości określonej treścią Regulaminu, względnie uchybi terminowi jego wpłacenia. 12. Najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert oferent zobowiązany jest, wpłacić wadium w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na rachunek masy upadłości: Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Wołominie w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wołominie, ul. Legionów 29, 05-200 Wołomin, Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie 04 1750 0009 0000 0000 0468 6675. 13. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 marca 2019 r., w gmachu Sądu, w sali nr 14, o godz. 1330. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego Komisarza i oferentów. 14. Po stwierdzeniu, iż złożone, co najmniej dwie oferty spełniają warunki formalne przewidziane wyżej, syndyk obligatoryjnie przeprowadzi w dniu i miejscu otwarcia ofert, aukcję (przetarg ustny) na następujących warunkach: a) cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji; b) oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył ofertę korzystniejszą; c) licytacja odbywa się w ten sposób, że prowadzący ją syndyka rozpoczyna od ceny wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe, z tym że podwyższenie ceny nie może być mniejsze niż wynosi ustalona w warunkach przetargu kwota postąpienia; d) postąpienie w licytacji ustala się na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych); e) syndyk wybiera ofertę uczestnika licytacji (udziela przybicia), który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył (trzecie powtórzenie zaoferowanej ceny jest równoznaczne z jej przyjęciem); f) jeżeli tylko jedna oferta będzie spełniała warunki formalne dopuszczenia do licytacji, syndyka udzieli jej przybicia; g) wybór oferty przez syndyka jest prawnie skuteczny po zatwierdzeniu go przez Sędziego Komisarza. 15. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 4 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sędziego Komisarza o zatwierdzeniu wyboru przez syndyka oferty, zawrzeć umowę sprzedaży, a rachunek masy upadłości winien być uznany całą zaoferowaną kwotą najpóźniej na trzy dni przed podpisaniem umowy, przy czym nie spełnia tego warunku polecenie zapłaty, lecz wyłącznie wpływ kwoty na rachunek wskazany w niniejszym regulaminie. 16. Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadkach, gdy: a ) wygrywający oferent nie wpłaci całości kwoty w sposób i w terminie wskazanym w pkt 10 lub b) wygrywający oferent nie zawrze umowy sprzedaży w terminie wskazanym w pkt 10. 17. Wadium zostanie niezwłocznie zwrócone oferentom po przeprowadzeniu aukcji, a wadium wygrywającego oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży przedsiębiorstwa, z zastrzeżeniami wynikającymi z pkt 11. Pozostała część wadium zostanie zwrócona wygrywającemu oferentowi. 18. Kupujący przedsiębiorstwo nabywa je w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego (art. 317 PU), z wyłączeniem zobowiązań z tytułu rachunków bankowych, o których mowa w art. 438 ust. 1 PU, które to zobowiązania Kupujący przejmuje. 19. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący. Syndyk zastrzega sobie prawo wyboru notariusza, u którego nastąpi podpisanie umowy sprzedaży przedsiębiorstwa. 20. Syndyk ma zastrzeżone dla siebie prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny z modyfikacjami wynikającymi z przepisów ustawy Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2016 r. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55717

Dodano: 2018-12-13 07:59:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Obecny Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 55718. Obecny Andrzej. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 161/18. [BMSiG-55400/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącego działalności gospodarczej Andrzeja Obecnego, nr PESEL 70111211592 (sygn. akt VIII GUp 161/18), ogłasza, że syndyk przekazał mu opis i oszacowanie wchodzącego w skład masy upadłości prawa własności lokalu niemieszkalnego - boksu garażowego nr 23, położonego we Wrocławiu przy ul. Ratyńskiej, o powierzchni użytkowej 16,56 m2 wraz z udziałem we wspólnych częściach budynku i w prawie własności gruntu (Księga Wieczysta nr WR1K/00150328/1). Złożony do akt postępowania opis i oszacowanie można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia- -Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do Sędziego komisarza w terminie tygodniowym od daty ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55718

Dodano: 2018-12-13 08:00:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Dybus Olga w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 55719. Dybus Olga. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 49/16. [BMSiG-55347/2018] Zarządzeniem z dnia 21 listopada 2018 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Olgi Dybus, sygn. akt V GUp 49/16, ogłasza o ukończeniu i przekazaniu Sędziemu komisarzowi przez Syndyka opisu i oszacowania wchodzących w skład masy upadłości: - udziału do 1/2 w prawie własności trzech nieruchomości położonych w miejscowości Brzeźce, gmina Białobrzegi, - udziału do 1/2 części w prawie własności nieruchomości położonej w miejscowości Strzebowiska, gmina Cisna, - udziału do 1/2 części w prawie własności nieruchomości położonej w miejscowości Wólka Domaniowska, gmina Przytyk, - nieruchomości położonej w Radomiu, - udziału do 18/738 części w prawie własności nieruchomości położonej w Radomiu. Każdemu zainteresowanemu przysługuje prawo do wniesienia zarzutów na opis i oszacowanie. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o ich ukończeniu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55719

Dodano: 2018-12-13 08:00:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Centrum Szkoleniowo-Rekreayjne DWOREK KOŚCIUSZKI Władysław Korpacki w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 55720. Korpacki Władysław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Szkoleniowo-Rekreacyjne „Dworek Kościuszki” Władysław Korpacki w Sosnowicy. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarcza dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 7/17. [BMSiG-55127/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Władysława Korpackiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Szkoleniowo- -Rekreacyjne „Dworek Kościuszki” Władysław Korpacki w Sosnowicy, ul. Hetmańska 6, 21-230 Sosnowica (sygn. akt IX GUp 7/17), odbędzie się przetarg ofertowy pisemny nieograniczony, w trybie którego dokonana będzie sprzedaż przedsiębiorstwa Władysława Korpackiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Szkoleniowo- -Rekreacyjne „Dworek Kościuszki” Władysław Korpacki w Sosnowicy w całości, w rozumieniu art. 551 kc, z wyłączeniem środków pieniężnych zgromadzonych w masie upadłości oraz dokumentacji księgowej, pracowniczej, finansowej, handlowej niezbędnej do prowadzenia postępowania upadłościowego, w skład którego wchodzą: - Prawo własności działek o numerze ewidencyjnym 724/2 i 119, położonych w gminie Sosnowica, w powiecie parczewskim, w woj. Lubelskim, o łącznej powierzchni 0,68 ha, zabudowanych obiektem komercyjnym w budowie, dla którego to prawa w Sądzie Rejonowym we Włodawie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, urządzono Księgę Wieczystą nr LU1W/00023368/4, - Prawo własności zabudowanej działki o numerze ewidencyjnym 722/1, położonej w gminie Sosnowica, w powiecie parczewskim, w woj. Lubelskim, o łącznej powierzchni 1,69 ha, zabudowanej z założeniem dworsko-parkowym, dla którego to prawa w Sądzie Rejonowym we Włodawie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, urządzono Księgę Wieczystą nr LU1W/00029382/0, - Prawo własności działki o numerze ewidencyjnym 722/2, położonej w gminie Sosnowica, w powiecie parczewskim, w woj. Lubelskim, o łącznej powierzchni 0,20 ha, zabudowanej budynkami mieszkalnymi, dla którego to prawa w Sądzie Rejonowym we Włodawie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, urządzono Księgę Wieczystą nr LU1W/00039066/2, - Prawo własności niezabudowanej działki o numerze ewidencyjnym 322/3, położonej w gminie Sosnowica, powiecie parczewskim, w woj. Lubelskim, o łącznej powierzchni 0,26 ha, dla którego to prawa w Sądzie Rejonowym we Włodawie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych urządzono Księgę Wieczystą nr LU1W/00030571/2, - Prawo własności ruchomości wymienionych w załączniku nr 2 do wniosku syndyka. Oferty należy składać w terminie do dnia 08 stycznia 2019 roku, liczy się data wpływu oferty do Sądu Rejonowego Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (biuro podawcze sądu lub sekretariatu IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych), a posiedzenie w przedmiocie rozstrzygnięcia przetargu przez Sędziego komisarza odbędzie się w dniu 15 stycznia 2019 roku, o godz. 1200, sala XXIV. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55720

Dodano: 2018-12-13 08:01:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

ZARZĄDCA ANO (dawniej ARRADA) Sp. z o.o. Orzeł Sp. Komandytowo-Akcyjna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 55721. „ZARZĄDCA ANO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORZEŁ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ we Wrocławiu. KRS 0000327659. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 kwietnia 2009 r., sygn. akt XII GUp 3/15. [BMSiG-55268/2018] Syndyk Masy Upadłości „ZARZĄDCA ANO” Sp. z o.o. ORZEŁ S.K.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 3/15 Sędzia Komisarz na podstawie art. 320 pkt 1 Prawa upadłościowego i naprawczego zatwierdził warunki regulaminu II przetargu ofertowego na sprzedaż przedsiębiorstwa szczegółowo opisanego w opisie i oszacowaniu z 25 sierpnia 2017 r, które zostało sporządzone przez rzeczoznawcę majątkowego i załączone do regulaminu, za cenę nie niższą niż 85% wartości oszacowania, tj. 35.454.996,85 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 85/100) netto. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej, wiążącej i bezwarunkowej oferty w terminie miesiąca od daty publikacji w dzienniku „Gazeta Wyborcza” ogłoszenia prasowego o sprzedaży, do godziny 1400, w dniu upływu terminu składania ofert. Oferty należy składać na biurze „ZARZĄDCA ANO” przy ul. Siemianowickiej 97, 41-902 Bytom. W przypadku składania ofert drogą pocztową decyduje data i godzina wpływu. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego komisarza w dniu 9 stycznia 2019 r., godz. 1430, w budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, sala 112. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55721

Dodano: 2018-12-13 08:02:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dygała Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 55722. Dygała Tomasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 345/16. [BMSiG-55363/2018] Syndyk masy upadłości Tomasza Dygały, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt X GUp 345/16, obwieszcza o sprzedaży z wolnej ręki wchodzącej w skład masy upadłości udziału (7/32) w prawie własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewid. nr 68, obręb 0050 Stare Miasto, położonej przy ulicy Warzywnej 15 w Radomiu, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr RA1R/00007461/2. Minimalna cena sprzedaży wynosi 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych) brutto. Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 stycznia 2019 roku. Oferty należy składać osobiście w Kancelarii Notarialnej Pawła Ziemiańczyka w Warszawie (00-653) przy ul. Nowowiejskiej 10 lokal 2, lub przesłać je na adres tej Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii). We wskazanym wyżej terminie należy także dokonać wpłat wadium w wysokości 3.000,00 zł (przy czym decyduje data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym masy upadłości). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 stycznia 2019 roku, o godz. 930, w ww. Kancelarii Notarialnej Pawła Ziemiańczyka. Szczegółowe informacje dotyczące udziału oraz warunki jego sprzedaży można uzyskać pod adresem email: oferty@ wydrzynska.com.pl lub pod numerem telefonu (22) 643-77-92. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55722

Dodano: 2018-12-13 08:03:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Osiński Zdzisław w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 55723. Osiński Zdzisław. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 165/16. [BMSiG-55251/2018] Syndyk masy upadłości Zdzisława Osińskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XII GUp 165/16) informuje, że ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki 1/2 części udziału w nieruchomości gruntowej położonej w Ornontowicach dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr KA1M/00063302/0, po cenie nie niższej niż wartość oszacowania 1/2 części udziału, tj. 5.650,00 zł netto (pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100). Oferty należy składać w terminie 2 tygodni od ukazania się obwieszczenia o sprzedaży w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w Biurze Syndyka, w Wodzisławiu Śl., u. Kubsza 30, tel 32 4514434, gdzie można zapoznać się z oszacowaniem i warunkami składania ofert. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55723

Dodano: 2018-12-13 08:03:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Pacek Anita w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ustaleniu planu spłaty

Poz. 55724. Pacek Anita. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 36/17. [BMSiG-55317/2018] Sędzia komisarz masy upadłości Anity Pacek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt V GUp 36/17, informuje, iż postanowieniem z dnia 15 listopada 2018 roku: I. ustalił następujący plan spłat wierzycieli Anity Pacek - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 85121700260: Anita Pacek przeznaczy na zaspokojenie zobowiązań wierzycieli uznanych na liście wierzytelności, a niewykonanych w toku postępowania upadłościowego oraz tymczasowo pokrytych przez Skarb Państwa kosztów postępowania upadłościowego kwotę 550 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych) miesięcznie, uiszczając na rzecz: a) Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Elblągu kwotę 116 zł i 99 gr (słownie: sto szesnaście złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) miesięcznie tytułem kosztów postępowania upadłościowego, b) Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Elblągu kwotę 2 zł i 63 gr (słownie: dwa złote i sześćdziesiąt trzy grosze) miesięcznie tytułem wierzytelności wynikającej z treści listy wierzytelności, c) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Elblągu kwotę 284 zł i 94 gr (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt cztery grosze) miesięcznie; d) Stowarzyszenia „Centrum Ekonomicznego Pasłęka” w Pasłęku kwotę 112 zł i 56 gr (słownie: sto dwanaście złotych i pięćdziesiąt sześć groszy) miesięcznie; e) Energa-Obrót Spółki Akcyjnej w Gdańsku kwotę 32 zł i 87 gr (słownie: trzydzieści dwa złote i osiemdziesiąt siedem groszy) miesięcznie; - w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od dnia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia, przez okres 36 miesięcy; II. ustalił, że pozostała część zobowiązań upadłej Anity Pacek - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 85121700260, wobec wierzycieli wymienionych w pkt I (pierwszym) podpunkt a-e postanowienia oraz wobec wszystkich innych wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. przed dniem 5 lipca 2017 r., zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli jak w punkcie I (pierwszym) postanowienia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55724

Dodano: 2018-12-13 08:04:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Pękala Radosław w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 55725. Pękala Radosław. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 75/18 of. [BMSiG-55367/2018] Zarządzeniem z dnia 6 grudnia 2018 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Radosława Pękali (PESEL 80010606179) ogłasza o sporządzeniu opisu i oszacowania 2/4 udziału w prawie własności lokalu nr 12, o pow. 46,30 m2 , położonego w Szydłowcu przy ulicy Wschodniej 5, wchodzącego w skład masy upadłości i informuje o prawie przeglądania tego dokumentu przez każdego zainteresowanego w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1, oraz o prawie złożenia w terminie tygodnia do Sędziego komisarza zarzutów. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55725

Dodano: 2018-12-13 08:05:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Staszyńska Sylwia Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ustaleniu planu spłaty

Poz. 55726. Staszyńska Sylwia Anna. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 29/17 „of”. [BMSiG-55326/2018] Sędzia Komisarz masy upadłości Sylwii Anny Staszyńskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 29/17 „of” zawiadamia, iż prawomocnym postanowieniem z dnia 6 listopada 2018 r. Sąd: I. ustalił następujący plan spłat wierzycieli Sylwii Anny Staszyńskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 77092215582, Sylwia Anna Staszyńska przeznaczy na zaspokojenie zobowiązań wierzycieli uznanych na listach wierzytelności, a niewykonanych w toku postępowania upadłościowego: A) zgromadzone obecnie w masie upadłości środki w kwocie 16.143 zł i 82 gr (słownie: szesnaście tysięcy sto czterdzieści trzy złote osiemdziesiąt dwa grosze), uiszczając jednorazowo na rzecz wierzycieli z wyżej wskazanych środków kwotę odpowiadającą proporcjonalnemu udziałowi niezaspokojonej wierzytelności każdego z wierzycieli w ogólnej sumie wierzytelności niezaspokojonych w toku postępowania upadłościowego, tj. na rzecz: 1. Euro Banku Spółki Akcyjnej we Wrocławiu kwotę 129 zł i 15 gr (słownie: sto dwadzieścia dziewięć złotych i piętnaście groszy), 2. Banku Millennium Spółki Akcyjnej w Warszawie kwotę 14.681 zł i 19 gr (słownie: czternaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych i dziewiętnaście groszy); 3. Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w Warszawie kwotę 1.333 zł i 48 gr (słownie: jeden tysiąc trzysta trzydzieści trzy złote i czterdzieści osiem groszy); w terminie 1 (jednego) miesiąca od daty uprawomocnienia się niniejszego postanowienia; B) kwotę 400,00 zł (słownie: czterysta złotych) miesięcznie przez okres 36 miesięcy począwszy od dnia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia, uiszczając na rzecz poszczególnych wierzycieli do ostatniego dnia każdego miesiąca ratę w wysokości odpowiadającej proporcjonalnemu udziałowi niezaspokojonej wierzytelności każdego z wierzycieli w ogólnej sumie wierzytelności niezaspokojonych w toku postępowania upadłościowego, tj. na rzecz: a. Euro Banku Spółki Akcyjnej we Wrocławiu kwotę 3,20 zł (słownie: trzy złote i dwadzieścia groszy) miesięcznie; b. Banku Millennium Spółki Akcyjnej w Warszawie kwotę 363,76 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt sześć groszy) miesięcznie; c. Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w Warszawie kwotę 33 zł i 04 gr (słownie: trzydzieści trzy złote i cztery grosze) miesięcznie; II. ustalił, że pozostała część zobowiązań upadłej Sylwii Anny Staszyńskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 77092215582 wobec podmiotów wymienionych w pkt I (pierwszym) postanowienia oraz wobec wszystkich innych wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. przed dniem 7 sierpnia 2017 r., zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli jak w punkcie I (pierwszym) postanowienia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55726

Dodano: 2018-12-13 08:06:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Stufińska-Kędziora Angelika w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 55727. Stufińska-Kędziora Angelika. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 620/18. [BMSiG-55230/2018] Angelika Stufińska-Kędziora zamieszkała w Warszawie - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (X GUp 620/18). Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, iż w postępowaniu upadłościowym Angeliki Stufińskiej-Kędziory, zamieszkałej w Warszawie (sygn. akt X GUp 620/18) postanowieniem z dnia 5 grudnia 2018 r. zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego nr 1, o powierzchni użytkowej 161,56 m2 , położonego w budynku nr 80B w Warszawie przy ul. Twórczej, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr WA3M/00456492/4, wraz z udziałem 16156/257352 w nieruchomości wspólnej objętej Księgą Wieczystą nr WA3M/00079603/9, oraz ruchomości za cenę łączną nie niższą niż 714.870,00 zł brutto (słownie: siedemset czternaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych), z tym że cenę ruchomości ustalił na kwotę 1.760,00 (tysiąc siedemset sześćdziesiąt) złotych brutto. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 stycznia 2019 r. Każdy oferent przed złożeniem swej oferty zobowiązany jest do wpłaty wadium w kwocie 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł) przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Angeliki Stufińskiej-Kędziora w upadłości w mBanku o numerze: 50 1140 2004 0000 3802 7778 9223, z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt. X GUp 620/18, ul. Twórcza”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 stycznia 2019 roku w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, w sali nr 14, o godzinie 1315. Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą uzyskać informację dotyczące przedmiotu przetargu i zapoznać się z Regulaminem Przetargu w Kancelarii Syndyka w Piasecznie przy ul. Kineskopowej 1B lok. 1, pod tel. 733 28 28 26, w godzinach pracy kancelarii (pn-pt 9:00-17:00), e-mail: kancelaria@e-upadlosci.pl oraz na stronie www.e-upadlosci.pl. Z przedmiotem przetargu można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55727

Dodano: 2018-12-13 08:07:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

TEAM S. J. Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Wojciech Łukaszczyk w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 55728. TEAM SPÓŁKA JAWNA ZAKŁAD WYDAWNICZO-POLIGRAFICZNY WOJCIECH ŁUKASZCZYK W UPADŁOŚCI w Dziekanowie Leśnym. KRS 0000006633. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 kwietnia 2001 r., sygn. akt X GUp 595/17. [BMSiG-55324/2018] Team Spółka Jawna Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Wojciech Łukaszczyk w upadłości z siedzibą w Dziekanowie Leśnym - (XGUp 595/17) Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem dnia 20 listopada 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt X GUp 595/17, zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w gminie Łomianki, miejscowość Sadowa przy ul. Kolejowej 315, składająca się z trzech działek oznaczonych numerami 78/1, 80/1, 81/1, o łącznej powierzchni 4.810 m2 , zabudowana dwoma halami produkcyjno-magazynowymi, o łącznej powierzchni użytkowej 1.374,20 m2 , dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą WA1N/0054174/8, określając, iż cena wywoławcza wynosi 1.999.000 zł (słownie: milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych). Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lutego 2019 r. Każdy oferent przed złożeniem swej oferty zobowiązany jest do wpłaty wadium w kwocie 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości Team Sp. Jawna Zakład Wydawniczo-Poligraficzny W. Łukaszczyk w upadłości w banku BGŻ Paribas S.A. o numerze: 20 1600 1462 1831 1644 1000 0001, z dopiskiem „Przetarg Sadowa - sygn. akt. X GUp 595/17”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lutego 2019 roku w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, w sali nr 14, o godzinie 940. Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą uzyskać informację dotyczące przedmiotu przetargu i zapoznać się z Regulaminem Przetargu w Kancelarii Syndyka w Piasecznie przy ul. Kineskopowej 1B lok. 1, pod tel. 733 28 28 26 w godzinach pracy kancelarii (pn-pt 9:00-17:00), e-mail: kancelaria@e- -upadlosci.pl oraz na stronie www.e-upadlosci.pl. Z przedmiotem przetargu można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55728

Dodano: 2018-12-13 08:08:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Wasilewska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu zobowiązań Upadłego

Poz. 55729. Wasilewska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 15/15. [BMSiG-55295/2018] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., Wydział V Gospodarczy, ul. Fryderyka Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp., Wydział V Gospodarczy, sygn. akt V GUp 15/15 w sprawie dłużniczki - Wasilewskiej Małgorzaty, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w m.: 66-304 Brójce Lubuskie, PESEL 58081606907, wydał 23.10.2018 r. postanowienie o umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55729

Dodano: 2018-12-13 08:09:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Witkowski Rafał Adam w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ustaleniu planu spłaty

Poz. 55730. Witkowski Rafał Adam. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 34/17. [BMSiG-55311/2018] Sędzia komisarz masy upadłości Rafała Adama Witkowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt V GUp 34/17, informuje, iż postanowieniem z dnia 28 września 2018 roku: I. ustalił następujący plan spłaty wierzycieli Rafała Adama Witkowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 77021808830, w ten sposób, że Rafał Adam Witkowski przeznaczy na zaspokojenie zobowiązań wierzycieli uznanych na liście wierzytelności, a niewykonanych w toku postępowania upadłościowego, zgromadzone obecnie w masie upadłości środki w kwocie 6025,55 zł (słownie: sześć tysięcy dwadzieścia pięć złotych i pięćdziesiąt pięć groszy), uiszczając jednorazowo na rzecz wierzycieli: 1) Asekuracja Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Sopocie kwotę 592 zł i 71 gr (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt jeden groszy), 2) Telekom II FDM Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowo-akcyjnej w Koszalinie kwotę 661 zł i 82 gr (słownie: sześćset sześćdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt dwa grosze), 3) Provident Polska Spółki Akcyjnej w Warszawie kwotę 1.457 zł i 98 gr (słownie: jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy), 4) Corpus Iuris Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Warszawie kwotę 3.313 zł i 04 gr (słownie: trzy tysiące trzysta trzynaście złotych i cztery grosze), w terminie 1 (jednego) miesiąca od daty uprawomocnienia się niniejszego postanowienia; II. ustalił, że pozostała część zobowiązań upadłego Rafała Adama Witkowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 77021808830, wobec podmiotów wymienionych w pkt I (pierwszym) postanowienia oraz wobec wszystkich innych wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. przed dniem 28 września 2017 r., zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli jak w punkcie I (pierwszym) postanowienia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55729

Dodano: 2018-12-13 08:10:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Mennica-Metale Szlachetne S. A.

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 55807. „MENNICA-METALE SZLACHETNE” SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI w Warszawie. KRS 0000295229. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 stycznia 2008 r., sygn. akt X GRs 1/17. [BMSiG-55208/2018] OBWIESZCZENIE SĄDOWE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA SANACYJNEGO Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 20 listopada 2018 roku, sygn. akt X GRs 1/17, na posiedzeniu niejawnym umorzono postępowanie restrukturyzacyjne Mennicy-Metale Szlachetne S.A. z siedzibą w Radzyminie (wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000295229). Poucza się o przysługującym wierzycielom prawie do zażalenia, które można wnieść do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem tutejszego Sądu (art. 327 ust. 3 w zw. z art. 201 ust. 2 i 3 pr. rest.) oraz prawie do złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości, które przysługuje osobie uprawnionej do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego, a który można wnieść w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego (art. 334 ust. 1 pr. rest). Termin na wniesienie zażalenia wynosi dwa tygodnie i biegnie od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55807

Dodano: 2018-12-13 08:40:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Zakład Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A.

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 55809. ZAKŁAD BUDOWY MASZYN „ZREMB - CHOJNICE” SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI w Chojnicach. KRS 0000078076. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 stycznia 2002 r., sygn. akt VI GRp 12/17. [BMSiG-55193/2018] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie o sygn. akt VI GRp 12/17 został zatwierdzony układ przyjęty przez zgromadzenie wierzycieli w dniu 15 listopada 2018 r. w toku przyspieszonego postępowaniu układowego dłużnika Zakładu Budowy Maszyn „Zremb - Chojnice „ Spółki Akcyjnej z siedzibą w Chojnicach, o następującej treści: Wierzyciele podzieleni zostali na 3 grupy: Grupa nr 1 - obejmująca wierzycieli posiadających wierzytelności nieprzekraczające kwoty 5. 000,00 zł, Grupa nr 2 - obejmująca wszystkich pozostałych wierzycieli niezaliczonych do grup 1 i 3, Grupa nr 3 - obejmująca wierzycieli, których: 1) wierzytelności są zabezpieczone na składnikach majątku Spółki (dłużnika) w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia, o ile wierzyciel wyrazi zgodę na objęcie układem; 2) wierzytelności uprzywilejowane na mocy ustawy prawo restrukturyzacyjne to jest wierzytelności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie znajdujące pokrycia w ustanowionym zabezpieczeniu na majątku spółki, a objęte układem z mocy prawa oraz wierzytelności wobec Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile wyrazi on zgodę na objęcie układem ; 3) wierzytelności wynikające ze stosunku pracy (objęte układem tylko za zgodą wierzycieli); 4) wierzytelności z tytułu kluczowych dla działalności zawartych polis ubezpieczeniowych; 5) wierzytelności, które z racji przepisów szczególnych nie mogą być ujęte w grupie 2 to jest wierzytelności wobec Skarbu Państwa w tym Urzędu Skarbowego oraz jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego oraz innych które na mocy prawa nie mogą podlegać konwersji. Nadto zaspokojenie wierzycieli nastąpi wg poniższych reguł: A. umorzenie 100% odsetek, zarówno należnych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jak i po tym dniu, jak również całości należności ubocznych (jak koszty, opłaty, etc.) od wszystkich rodzajów zobowiązań - dotyczy to wszystkich wierzytelności przysługujących wierzycielom zaliczonym do grup 1-3, z wyłączeniem ZUS i FGŚP, w stosunku do których nastąpi spłata wszystkich odsetek oraz wszystkich innych zobowiązań zgodnie z propozycją układową określoną w pkt D poniżej. B. spłata 100% należności głównych wierzytelności z grupy nr 1 w terminie do trzech miesięcy od dnia, w którym uprawomocniło się postanowienie sądu o zatwierdzeniu układu. C. w stosunku do wierzytelności zaliczonych do grupy nr 2 - konwersja 100% należności głównych na akcje dłużnika, w trybie art. 169 ust. 3 i 4 Prawa restrukturyzacyjnego na następujących warunkach: 1. kapitał zakładowy spółki zostanie podwyższony o kwotę 1.377.294,50 zł, tj. z kwoty 4.361.250 zł do kwoty 5.738.544,50 zł w drodze emisji 2.754.589 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,50 zł każda (Akcje Serii „H”); 2. objęcie Akcji Serii H następuje z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki; 3. Akcje Serii H będą akcjami zwykłymi, na okaziciela. Akcje Serii H oraz wynikające z nich prawa do Akcji Serii H będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zarząd spółki zostanie upoważniony do zawarcia ze spółką Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii H i praw do Akcji Serii H w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW celem ich dematerializacji; 4. cena emisyjna jednej Akcji Serii H będzie równa wartości księgowej jednej akcji Spółki określonej w ostatnim opublikowanym przez Spółkę i zbadanym przez biegłego rewidenta rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym spółki aktualnym na dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego i wyniesie 1,20 zł. W związku z tym Akcje Serii H będą obejmowane w ten sposób, że każda pełna kwota wierzytelności względem spółki odpowiadająca cenie emisyjnej jednej akcji spółki będzie przedmiotem konwersji na 1 Akcję Serii H. Nadwyżka pomiędzy wartością nominalną obejmowanych akcji a ich ceną emisyjną zostanie przekazana na kapitał zapasowy. Reszta wierzytelności zostanie wypłacona wierzycielom zaliczonym do grupy 2 przelewem lub gotówką w terminie do 30 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu; 5. Akcje Serii H uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od roku obrotowego, w którym zarejestrowano je po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych; 6. Akcje Serii H i prawa do Akcji Serii H będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na tym rynku. Zarząd Spółki zostanie upoważniony do wystąpienia z wnioskami wymaganymi przez regulacje GPW w celu uzyskania dopuszczenia oraz wprowadzenia Akcji Serii „H” i praw do Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym, o którym mowa powyżej. D. w stosunku do wierzycieli zaliczonych do grupy 3 - spłata 100% wierzytelności głównych płatna w 60 ratach miesięcznych płatnych od końca pierwszego kwartału następującego po miesiącu, w którym uprawomocniło się postanowienie sądu o zatwierdzeniu układu. W odniesieniu do ZUS spłata ratalna będzie obejmować wszystkie zobowiązania niezależnie od ich tytułu zgodnie z treścią art. 160 ust. 1 ustawy prawo restrukturyzacyjne. W przypadku wierzytelności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych spłata ratalna zgodnie z treścią art. 160 ust. 4 ustawy prawo restrukturyzacyjne będzie obejmować całość wierzytelności z uwzględnieniem treści art. 23a ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55809

Dodano: 2018-12-13 08:42:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Zakłady Naprawacze Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A.

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 55810. ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO W OLEŚNICY SPÓŁKA AKCYJNA w Oleśnicy. KRS 0000093623. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 marca 2002 r., sygn. akt VIII GRp 7/16. [BMSiG-55147/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w trybie art. 171 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego informuje, że nadzorca wykonania układu w prawomocnie zakończonym postępowaniu restrukturyzacyjnym - przyspieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec dłużnika - Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A. z siedzibą w Oleśnicy (KRS 93623) (sygn. akt VIII GRp 7/16) złożył do sądu sprawozdanie dotyczące wykonania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonania układu za okres od 1.04.2018 r. do 30.06.2018 r. oraz za okres od 1.07.2018 r. do 30.09.2018 r. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55810

Dodano: 2018-12-13 08:59:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

ELEKTROSEP Sp. z o.o.

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 55811. ELEKTROSEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Słupsku. KRS 0000154824. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 marca 2003 r., sygn. akt VI GR 25/17, VI GRp 10/17. [BMSiG-55374/2018] Elektrosep Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku, ul. Poprzeczna 2, 76-200 Słupsk, KRS 0000154824, NIP 8390203820, REGON 770501094. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GR 25/17, VI GRp 10/17. Sędzia komisarz przyspieszonego postępowania układowego Elektrosep Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku w restrukturyzacji (sygn. akt VI GRp 10/17) zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 22 listopada 2018 r.: a) zwołano na dzień 11 lutego 2019 r. zgromadzenie wierzycieli, które odbędzie się o godz. 1000, w sali B65, w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w celu podjęcia uchwały w przedmiocie zawarcia układu lub przeciwko zawarciu układu w toku przyspieszonego postępowania układowego Elektrosep Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku; b) przyznano wierzycielom prawo do oddania głosu ustnie lub na piśmie. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55811

Dodano: 2018-12-13 08:59:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Waldemar Michna P.T.H. TRANSMICH

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 55812. Michna Waldemar prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Waldemar Michna P.T.H.Transmich w Gogolinie. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GRp 5/18. [BMSiG-55131/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, iż nadzorca sądowy w przyspieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec dłużnika Waldemara Michny prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Waldemar Michna P.T.H. TRANSMICH, ul. Kamienna 69, 47-320 Gogolin (nr NIP: 7551649148), prowadzonym pod sygn. akt V GRp 5/18 złożył w dniu 15 listopada 2018 r. do akt postępowania spis wierzytelności, spis wierzytelności spornych oraz plan restrukturyzacyjny (pismo nadzorcy wraz z załącznikami z dnia 13 listopada 2018 r.). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55812

Dodano: 2018-12-13 09:00:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Jóźwicki Michał STS Logistic

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 55813. Jóźwicki Michał prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Jóźwicki Michał STS Logistic w Rzuchowie. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GRs 1/18. [BMSiG-55355/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 21 listopada 2018 r., w sprawie o sygn. akt XII GRs 1/18, postanowił umorzyć postępowanie sanacyjne dłużnika Michała Jóźwickiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Jóźwicki Michał STS Logistic w Rzuchowie, PESEL: 88052810451, REGON: 241447237. Poucza się, że na postanowienie o umorzeniu postępowania sanacyjnego przysługuje zażalenie. Termin na złożenie zażalenia wynosi dwa tygodnie i rozpoczyna bieg od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto, w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania sanacyjnego, osoba uprawniona do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika zgodnie z przepisami Prawa upadłościowe może złożyć uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55813

Dodano: 2018-12-13 09:01:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Sołtysik Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55855. Sołtysik Krystyna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 554/18. [BMSiG-55552/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 grudnia 2018 r., w sprawie o sygn. akt XII GU 554/18, ogłosił upadłość dłużnika Krystyny Sołtysik, zamieszkałej w Ożarowicach, numer PESEL 57092618646, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR - Stanisława Żyrka, a syndyka masy upadłości w osobie Sławomira Cichonia (licencja 361). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55855

Dodano: 2018-12-13 10:17:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Sołtysik Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55855. Sołtysik Krystyna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 554/18. [BMSiG-55552/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 grudnia 2018 r., w sprawie o sygn. akt XII GU 554/18, ogłosił upadłość dłużnika Krystyny Sołtysik, zamieszkałej w Ożarowicach, numer PESEL 57092618646, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR - Stanisława Żyrka, a syndyka masy upadłości w osobie Sławomira Cichonia (licencja 361). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55855

Dodano: 2018-12-13 10:17:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Cichoń Dorota w upadłości likwidacyjnej

2018-11-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55856. Cichoń Dorota. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 342/18, V GUp 313/18. [BMSiG-55483/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie sygn. akt V GU 342/18: I. ogłosił upadłość dłużnika Doroty Cichoń, nr PESEL 81071608289, zamieszkałej: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Iłżecka 134a, określając, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wyznaczył sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus- -Chałońskiej Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz wyznaczył Syndyka masy upadłości w osobie Restrukturyzacja i Upadłość Szarek Wydro sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 755; III. wezwał wierzycieli upadłej, do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. stwierdził, że niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres: Sędzia komisarz Dorota Tylus-Chałońska, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce, wskazując sygnaturę akt V GUp 313/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55856

Dodano: 2018-12-13 10:19:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Cichoń Dorota w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55856. Cichoń Dorota. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 342/18, V GUp 313/18. [BMSiG-55483/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie sygn. akt V GU 342/18: I. ogłosił upadłość dłużnika Doroty Cichoń, nr PESEL 81071608289, zamieszkałej: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Iłżecka 134a, określając, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wyznaczył sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus- -Chałońskiej Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz wyznaczył Syndyka masy upadłości w osobie Restrukturyzacja i Upadłość Szarek Wydro sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 755; III. wezwał wierzycieli upadłej, do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. stwierdził, że niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres: Sędzia komisarz Dorota Tylus-Chałońska, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce, wskazując sygnaturę akt V GUp 313/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55856

Dodano: 2018-12-13 10:20:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Augustyn Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55857. Augustyn Małgorzata. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 84/18, V GUp 77/18. [BMSiG-55631/2018] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 6 listopada 2018 r., sygnatura akt V GUp 77/18 (poprzednio V GU 84/18), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużniczka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Małgorzaty Augustyn, zamieszkałej w Ośnie Lubuskim przy ul. Słowackiego 1/4, PESEL 84091309503. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Marty Majki-Saks oraz syndyka w osobie Jakuba Liszki (adres do doręczeń: ul. Krzywoustego 4/2, 66-400 Gorzów Wlkp.). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 blok. 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski, oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55857

Dodano: 2018-12-13 10:21:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Augustyn Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55857. Augustyn Małgorzata. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 84/18, V GUp 77/18. [BMSiG-55631/2018] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 6 listopada 2018 r., sygnatura akt V GUp 77/18 (poprzednio V GU 84/18), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużniczka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Małgorzaty Augustyn, zamieszkałej w Ośnie Lubuskim przy ul. Słowackiego 1/4, PESEL 84091309503. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Marty Majki-Saks oraz syndyka w osobie Jakuba Liszki (adres do doręczeń: ul. Krzywoustego 4/2, 66-400 Gorzów Wlkp.). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 blok. 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski, oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55857

Dodano: 2018-12-13 10:22:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Białobłocka Urszula w upadłości likwidacyjnej

2018-11-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55858. Białobłocka Urszula. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 85/18, V GUp 79/18. [BMSiG-55651/2018] Niniejszym zawiadamia się, że dnia 8 listopada 2018 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział V Gospodarczy, sygnatura akt V GU 85/18 (obecnie V GUp 79/18), ogłoszona została upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Urszuli Białobłockiej (PESEL 39101506843), zamieszkałej w Lemierzycach, sygn. akt V GU 85/18. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Marty Majka-Saks oraz syndyka w osobie Agaty Perlińskiej. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. Ponadto, wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55858

Dodano: 2018-12-13 10:23:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Białobłocka Urszula w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55858. Białobłocka Urszula. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 85/18, V GUp 79/18. [BMSiG-55651/2018] Niniejszym zawiadamia się, że dnia 8 listopada 2018 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział V Gospodarczy, sygnatura akt V GU 85/18 (obecnie V GUp 79/18), ogłoszona została upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Urszuli Białobłockiej (PESEL 39101506843), zamieszkałej w Lemierzycach, sygn. akt V GU 85/18. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Marty Majka-Saks oraz syndyka w osobie Agaty Perlińskiej. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. Ponadto, wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55858

Dodano: 2018-12-13 10:23:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Gawryluk Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2018-12-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55859. Gawryluk Jolanta. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 891/18, VIII GUp 569/18. [BMSiG-55556/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 4.12.2018 r., sygn. akt VIII GU 891/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Jolanty Gawryluk (nr PESEL: 69070711823), zamieszkałej pod adresem: ul. Kamedulska 54a, 30-252 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie SSR Ewę Ostrowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Karola Tatary, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 682; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 569/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55859

Dodano: 2018-12-13 10:25:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Gawryluk Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55859. Gawryluk Jolanta. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 891/18, VIII GUp 569/18. [BMSiG-55556/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 4.12.2018 r., sygn. akt VIII GU 891/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Jolanty Gawryluk (nr PESEL: 69070711823), zamieszkałej pod adresem: ul. Kamedulska 54a, 30-252 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie SSR Ewę Ostrowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Karola Tatary, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 682; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 569/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55859

Dodano: 2018-12-13 10:25:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Deka Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2018-10-31 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55860. Deka Ryszard. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 70/18, V GUp 76/18. [BMSiG-55671/2018] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 31 października 2018 r., sygnatura akt V GUp 76/18 (poprzednio V GU 70/18), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Ryszarda Deki, zamieszkałego w Baczynie, Kolonia Północna 6, 66-432 Baczyna, PESEL: 54072500638. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Laski oraz syndyka w osobie Pawła Wróblewskiego (adres do doręczeń: ul. Słowiańska 57/5, 66-400 Gorzów Wielkopolski). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 blok. 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski, oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55860

Dodano: 2018-12-13 10:26:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Deka Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55860. Deka Ryszard. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 70/18, V GUp 76/18. [BMSiG-55671/2018] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 31 października 2018 r., sygnatura akt V GUp 76/18 (poprzednio V GU 70/18), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Ryszarda Deki, zamieszkałego w Baczynie, Kolonia Północna 6, 66-432 Baczyna, PESEL: 54072500638. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Laski oraz syndyka w osobie Pawła Wróblewskiego (adres do doręczeń: ul. Słowiańska 57/5, 66-400 Gorzów Wielkopolski). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 blok. 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski, oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55860

Dodano: 2018-12-13 10:26:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Cholewa Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-12-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55862. Cholewa Ewa. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 628/18, VIII GUp 566/18. [BMSiG-55578/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 4 grudnia 2018 r., sygn. akt VIII GU 628/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Ewy Cholewy (nr PESEL: 73022605063), zamieszkałej pod adresem: Grabówki 121, 32-020 Wieliczka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie SSR Ewę Ostrowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Marcina Derejskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 485; VI. przyznać od Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie na rzecz pełnomocnika z urzędu - radcy prawnego Rafała Szostaka kwotę 2 214,00 zł (dwa tysiące dwieście czternaście złotych 00/100) brutto (w tym podatek VAT w stawce 23%) tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu; VII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 566/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55862

Dodano: 2018-12-13 10:27:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Cholewa Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55862. Cholewa Ewa. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 628/18, VIII GUp 566/18. [BMSiG-55578/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 4 grudnia 2018 r., sygn. akt VIII GU 628/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Ewy Cholewy (nr PESEL: 73022605063), zamieszkałej pod adresem: Grabówki 121, 32-020 Wieliczka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie SSR Ewę Ostrowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Marcina Derejskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 485; VI. przyznać od Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie na rzecz pełnomocnika z urzędu - radcy prawnego Rafała Szostaka kwotę 2 214,00 zł (dwa tysiące dwieście czternaście złotych 00/100) brutto (w tym podatek VAT w stawce 23%) tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu; VII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 566/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55862

Dodano: 2018-12-13 10:27:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Cebula Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2018-11-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55864. Cebula Tadeusz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 339/18. [BMSiG-55543/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 339/18 ogłosił upadłość dłużnika Tadeusza Cebuli, zamieszkałego w Rynarzewie (numer PESEL 56100601331), jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Jacka Malca (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 823), wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące ma nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55864

Dodano: 2018-12-13 10:28:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Cebula Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55864. Cebula Tadeusz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 339/18. [BMSiG-55543/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 339/18 ogłosił upadłość dłużnika Tadeusza Cebuli, zamieszkałego w Rynarzewie (numer PESEL 56100601331), jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Jacka Malca (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 823), wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące ma nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55864

Dodano: 2018-12-13 10:28:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gajcy Jakub w upadłości likwidacyjnej

2018-11-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55867. Gajcy Jakub. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1568/18. [BMSiG-55664/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 30 listopada 2018 roku, sygn. akt X GU 1568/18: 1. ogłosił upadłość Jakuba Gajcy, zamieszkałego w Warszawie, ul. Polska 33 (kod pocztowy: 00-703), PESEL: 75073100917, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Darii Popłonyk oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego (numer licencji 735); 5. określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55867

Dodano: 2018-12-13 10:29:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gajcy Jakub w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55867. Gajcy Jakub. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1568/18. [BMSiG-55664/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 30 listopada 2018 roku, sygn. akt X GU 1568/18: 1. ogłosił upadłość Jakuba Gajcy, zamieszkałego w Warszawie, ul. Polska 33 (kod pocztowy: 00-703), PESEL: 75073100917, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Darii Popłonyk oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego (numer licencji 735); 5. określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55867

Dodano: 2018-12-13 10:29:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Marchuk Svitlana w upadłości likwidacyjnej

2018-11-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55868. Marchuk Svitlana. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 464/18, VIII GUp 248/18. [BMSiG-55498/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29.11.2018 r., sygn. akt VIII GU 464/18, ogłosił upadłość Svitlany Marchuk (PESEL 71062814243), zamieszkałej we Wrocławiu, ul. Pińska 11, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Marcina Soji i syndyka w osobie Magdaleny Czyszczoń (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 869). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2171), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015 r.). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 248/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoby te mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55868

Dodano: 2018-12-13 10:30:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Marchuk Svitlana w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55868. Marchuk Svitlana. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 464/18, VIII GUp 248/18. [BMSiG-55498/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29.11.2018 r., sygn. akt VIII GU 464/18, ogłosił upadłość Svitlany Marchuk (PESEL 71062814243), zamieszkałej we Wrocławiu, ul. Pińska 11, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Marcina Soji i syndyka w osobie Magdaleny Czyszczoń (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 869). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2171), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015 r.). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 248/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoby te mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55868

Dodano: 2018-12-13 10:30:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Gębala Greta w upadłości likwidacyjnej

2018-12-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55869. Gębala Greta. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 997/18, VIII GUp 567/18. [BMSiG-55558/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 4.12.2018 r., sygn. akt VIII GU 997/18 I. ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Grety Gębali, zamieszkałej w Krakowie, ul. Ściegiennego 69 /3, (PESEL 86111104367); II. wezwano wierzycieli upadłego, do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Elżbietę Brzozowską; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Ewy Wiśniewskiej - numer doradcy restrukturyzacyjnego nr 1048; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądu polskiego jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015\848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 567/18. Pouczenie co do pkt VI: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55869

Dodano: 2018-12-13 10:32:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Gębala Greta w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55869. Gębala Greta. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 997/18, VIII GUp 567/18. [BMSiG-55558/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 4.12.2018 r., sygn. akt VIII GU 997/18 I. ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Grety Gębali, zamieszkałej w Krakowie, ul. Ściegiennego 69 /3, (PESEL 86111104367); II. wezwano wierzycieli upadłego, do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Elżbietę Brzozowską; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Ewy Wiśniewskiej - numer doradcy restrukturyzacyjnego nr 1048; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądu polskiego jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015\848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 567/18. Pouczenie co do pkt VI: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55869

Dodano: 2018-12-13 10:32:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Jastak Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2018-10-22 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55870. Jastak Mirosław. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 77/18, V GUp 71/18. [BMSiG-55495/2018] Postanowieniem z dnia 22 października 2018 r., sygn. akt V GU 77/18 (obecnie V GUp 71/18), Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika Mirosława Jastak, zamieszkałego w Ściechowie 102, 66-433 Lubiszyn, PESEL 56092105495. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Asesora Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Pawła Sucha oraz syndyka w osobie Eugeniusza Tyszkiewicza. W związku z otwarciem likwidacji wzywa się wszystkich wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności na ręce Sędziego Komisarza, w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez w wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania niniejszego obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55870

Dodano: 2018-12-13 10:33:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Jastak Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55870. Jastak Mirosław. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 77/18, V GUp 71/18. [BMSiG-55495/2018] Postanowieniem z dnia 22 października 2018 r., sygn. akt V GU 77/18 (obecnie V GUp 71/18), Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika Mirosława Jastak, zamieszkałego w Ściechowie 102, 66-433 Lubiszyn, PESEL 56092105495. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Asesora Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Pawła Sucha oraz syndyka w osobie Eugeniusza Tyszkiewicza. W związku z otwarciem likwidacji wzywa się wszystkich wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności na ręce Sędziego Komisarza, w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez w wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania niniejszego obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55870

Dodano: 2018-12-13 10:33:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Glogar Natalia w upadłości likwidacyjnej

2018-12-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55871. Glogar Natalia. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 745/18, VIII GUp 571/18. [BMSiG-55561/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 4.12.2018 r. sygn. akt VIII GU 745/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Natalii Glogar (PESEL 80012411041) zamieszkałej pod adresem: Zawoja 2705, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Macieja Rejzerewicza; V. wyznaczyć na syndyka masy upadłości Jakuba Wita Taborskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 998; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 571/18. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55871

Dodano: 2018-12-13 10:35:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Glogar Natalia w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55871. Glogar Natalia. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 745/18, VIII GUp 571/18. [BMSiG-55561/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 4.12.2018 r. sygn. akt VIII GU 745/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Natalii Glogar (PESEL 80012411041) zamieszkałej pod adresem: Zawoja 2705, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Macieja Rejzerewicza; V. wyznaczyć na syndyka masy upadłości Jakuba Wita Taborskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 998; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 571/18. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55871

Dodano: 2018-12-13 10:35:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kapuściński Bogusław w upadłości likwidacyjnej

2018-12-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55872. Kapuściński Bogusław. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 645/18, VIII GUp 570/18. [BMSiG-55553/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 4.12.2018 r., sygn. akt VIII GU 645/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Bogusława Kapuścińskiego (PESEL 61111906478) zamieszkałego pod adresem: ulica Józefa Wybickiego 1/4, 31-547 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Macieja Rejzerewicza; V. wyznaczyć na syndyka masy upadłości Marcina Derejskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 485; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 570/18. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55872

Dodano: 2018-12-13 10:36:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kapuściński Bogusław w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55872. Kapuściński Bogusław. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 645/18, VIII GUp 570/18. [BMSiG-55553/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 4.12.2018 r., sygn. akt VIII GU 645/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Bogusława Kapuścińskiego (PESEL 61111906478) zamieszkałego pod adresem: ulica Józefa Wybickiego 1/4, 31-547 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Macieja Rejzerewicza; V. wyznaczyć na syndyka masy upadłości Marcina Derejskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 485; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 570/18. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55872

Dodano: 2018-12-13 10:36:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kościński Paweł w upadłości likwidacyjnej

2018-12-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55873. Kościński Paweł. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2107/18, X GUp 1092/18. [BMSiG-55639/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 grudnia 2018 r., w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt: X GU 2107/18: 1) ogłosił upadłość Pawła Kościńskiego (PESEL 77051807337), zamieszkałego pod adresem: 05-123 Chotomów, ul. Kolejowa 28C, 2) określił, iż Paweł Kościński jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, 3) wyznaczył sędziego komisarza w osobie ASR - Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka w osobie Krystiana Tkacza (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 609), 4) określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli ww. upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do ww. upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe ww. upadłego prowadzone będzie pod sygn. akt X GUp 1092/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55873

Dodano: 2018-12-13 10:37:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kościński Paweł w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55873. Kościński Paweł. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2107/18, X GUp 1092/18. [BMSiG-55639/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 grudnia 2018 r., w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt: X GU 2107/18: 1) ogłosił upadłość Pawła Kościńskiego (PESEL 77051807337), zamieszkałego pod adresem: 05-123 Chotomów, ul. Kolejowa 28C, 2) określił, iż Paweł Kościński jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, 3) wyznaczył sędziego komisarza w osobie ASR - Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka w osobie Krystiana Tkacza (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 609), 4) określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli ww. upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do ww. upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe ww. upadłego prowadzone będzie pod sygn. akt X GUp 1092/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55873

Dodano: 2018-12-13 10:37:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Makuch Marek w upadłości likwidacyjnej

2018-12-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55874. Makuch Marek. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 349/18, XII GUp 377/18. [BMSiG-55564/2018] Zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 5.12.2018 r., w sprawie o sygnaturze akt: XII GU 349/18, Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ogłosił upadłość dłużnika Marka Makucha (PESEL: 83072120438), będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (upadłość konsumencka). Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR - Stanisława Żyrka, a syndyka w osobie Marcina Mirosława Kubiczka (Kubiczek). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się również wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w powyższym terminie. Zgłoszeń należy dokonywać na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, Sędzia komisarz SSR - Stanisław Żyrek, 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239 i 240 Prawa upadłościowego, do sygnatury akt: XII GUp 377/18. Jednocześnie podaje się adres do korespondencji biura syndyka: Marcin Mirosław Kubiczek - biuro doradcy restrukturyzacyjnego, ul. Francuska 34, 40-028 Katowice. Marcin Mirosław Kubiczek - Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 244) MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55874

Dodano: 2018-12-13 10:38:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Makuch Marek w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55874. Makuch Marek. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 349/18, XII GUp 377/18. [BMSiG-55564/2018] Zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 5.12.2018 r., w sprawie o sygnaturze akt: XII GU 349/18, Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ogłosił upadłość dłużnika Marka Makucha (PESEL: 83072120438), będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (upadłość konsumencka). Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR - Stanisława Żyrka, a syndyka w osobie Marcina Mirosława Kubiczka (Kubiczek). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się również wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w powyższym terminie. Zgłoszeń należy dokonywać na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, Sędzia komisarz SSR - Stanisław Żyrek, 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239 i 240 Prawa upadłościowego, do sygnatury akt: XII GUp 377/18. Jednocześnie podaje się adres do korespondencji biura syndyka: Marcin Mirosław Kubiczek - biuro doradcy restrukturyzacyjnego, ul. Francuska 34, 40-028 Katowice. Marcin Mirosław Kubiczek - Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 244) MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55874

Dodano: 2018-12-13 10:38:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Makuch Marzena w upadłości likwidacyjnej

2018-12-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55875. Makuch Marzena. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 384/18, XII GUp 376/18. [BMSiG-55576/2018] Zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 5.12.2018 r. w sprawie o sygnaturze akt XII GU 384/18 Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ogłosił upadłość dłużnika Marzeny Makuch (PESEL: 78091916962), będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (upadłość konsumencka). Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Stanisława Żyrka, a syndyka w osobie Marcina Mirosława Kubiczka (Kubiczek). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się również wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w powyższym terminie. Zgłoszeń należy dokonywać na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, Sędzia komisarz SSR Stanisław Żyrek, 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239 i 240 Prawa upadłościowego, do sygnatury akt XII GUp 376/18. Jednocześnie podaje się adres do korespondencji biura syndyka: Marcin Mirosław Kubiczek - biuro doradcy restrukturyzacyjnego, ul. Francuska 34, 40-028 Katowice. Marcin Mirosław Kubiczek - Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 244 MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55875

Dodano: 2018-12-13 10:40:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Makuch Marzena w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55875. Makuch Marzena. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 384/18, XII GUp 376/18. [BMSiG-55576/2018] Zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 5.12.2018 r. w sprawie o sygnaturze akt XII GU 384/18 Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ogłosił upadłość dłużnika Marzeny Makuch (PESEL: 78091916962), będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (upadłość konsumencka). Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Stanisława Żyrka, a syndyka w osobie Marcina Mirosława Kubiczka (Kubiczek). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się również wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w powyższym terminie. Zgłoszeń należy dokonywać na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, Sędzia komisarz SSR Stanisław Żyrek, 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239 i 240 Prawa upadłościowego, do sygnatury akt XII GUp 376/18. Jednocześnie podaje się adres do korespondencji biura syndyka: Marcin Mirosław Kubiczek - biuro doradcy restrukturyzacyjnego, ul. Francuska 34, 40-028 Katowice. Marcin Mirosław Kubiczek - Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 244 MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55875

Dodano: 2018-12-13 10:40:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Kozakiewicz Teresa Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-11-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55876. Kozakiewicz Teresa Elżbieta. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 218/18 „of”, VII GUp 156/18 „of”. [BMSiG-55655/2018] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 218/18 „of”, w dniu 30 listopada 2018 r., postanowił: 1) ogłosić upadłość Teresy Elżbiety Kozakiewicz, zamieszkałej: ul. Brytyjska 14/1, 75-430 Koszalin; nr PESEL 47082202328; 2) określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3) wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu Komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”; 4) wyznaczyć SSR Dariusza Szymczaka na Sędziego Komisarza; 5) wyznaczyć Stanisława Ruszkowskiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 473, na syndyka; 6) wskazać, że jurysdykcja sądów polskich wynika z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/946 z dnia 24 lipca 2018 roku, a postępowanie ma charakter główny. 7) postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygnaturą akt VII GUp 156/18 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55876

Dodano: 2018-12-13 10:42:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Kozakiewicz Teresa Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55876. Kozakiewicz Teresa Elżbieta. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 218/18 „of”, VII GUp 156/18 „of”. [BMSiG-55655/2018] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 218/18 „of”, w dniu 30 listopada 2018 r., postanowił: 1) ogłosić upadłość Teresy Elżbiety Kozakiewicz, zamieszkałej: ul. Brytyjska 14/1, 75-430 Koszalin; nr PESEL 47082202328; 2) określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3) wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu Komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”; 4) wyznaczyć SSR Dariusza Szymczaka na Sędziego Komisarza; 5) wyznaczyć Stanisława Ruszkowskiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 473, na syndyka; 6) wskazać, że jurysdykcja sądów polskich wynika z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/946 z dnia 24 lipca 2018 roku, a postępowanie ma charakter główny. 7) postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygnaturą akt VII GUp 156/18 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55876

Dodano: 2018-12-13 10:42:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Krzyżanowska Joanna w upadłości likwidacyjnej

2018-11-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55877. Krzyżanowska Joanna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1712/18. [BMSiG-55595/2018] Sygn. akt X GU 1712/18 POSTANOWIENIE Dnia 7 listopada 2018 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Kamińska Protokolant: Marta Tusiewicz po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2018 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z wniosku Joanny Krzyżanowskiej o ogłoszenie upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Joanny Krzyżanowskiej zamieszkałej w msc.: Rusiec przy ul. Cichej 5A (kod pocztowy: 05-830) PESEL: 77052400041; II. określić, że Joanna Krzyżanowska jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Michała Nowickiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 161); VI. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. SSR Małgorzata Kamińska MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55877

Dodano: 2018-12-13 10:43:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Krzyżanowska Joanna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55877. Krzyżanowska Joanna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1712/18. [BMSiG-55595/2018] Sygn. akt X GU 1712/18 POSTANOWIENIE Dnia 7 listopada 2018 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Kamińska Protokolant: Marta Tusiewicz po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2018 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z wniosku Joanny Krzyżanowskiej o ogłoszenie upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Joanny Krzyżanowskiej zamieszkałej w msc.: Rusiec przy ul. Cichej 5A (kod pocztowy: 05-830) PESEL: 77052400041; II. określić, że Joanna Krzyżanowska jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Michała Nowickiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 161); VI. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. SSR Małgorzata Kamińska MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55877

Dodano: 2018-12-13 10:43:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Krzyżanowski Marcin w upadłości likwidacyjnej

2018-11-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55878. Krzyżanowski Marcin. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1706/18 [BMSiG-55597/2018] Sygn. akt X GU 1706/18 POSTANOWIENIE Dnia 7 listopada 2018 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w składzie następującym: Przewodniczący - SSR Małgorzata Kamińska, protokolant - Marta Tusiewicz, po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2018 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z wniosku Marcina Krzyżanowskiego o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanawia: I. ogłosić upadłość Marcina Krzyżanowskiego, zamieszkałego w msc.: Rusiec przy ul. Cichej 5A (kod pocztowy: 05-830) PESEL: 69100100717; II. określić, że Marcin Krzyżanowski jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Michała Nowickiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 161); VI. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. SSR Małgorzata Kamińska MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55878

Dodano: 2018-12-13 10:44:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Krzyżanowski Marcin w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55878. Krzyżanowski Marcin. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1706/18 [BMSiG-55597/2018] Sygn. akt X GU 1706/18 POSTANOWIENIE Dnia 7 listopada 2018 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w składzie następującym: Przewodniczący - SSR Małgorzata Kamińska, protokolant - Marta Tusiewicz, po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2018 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z wniosku Marcina Krzyżanowskiego o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanawia: I. ogłosić upadłość Marcina Krzyżanowskiego, zamieszkałego w msc.: Rusiec przy ul. Cichej 5A (kod pocztowy: 05-830) PESEL: 69100100717; II. określić, że Marcin Krzyżanowski jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Michała Nowickiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 161); VI. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. SSR Małgorzata Kamińska MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55878

Dodano: 2018-12-13 10:44:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Porzuczek Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-10-22 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55879. Porzuczek Anna. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 100/18, V GUp 72/18. [BMSiG-55550/2018] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 22 października 2018 r., sygnatura akt V GU 100/18 (obecnie V GUp 72/18), ogłoszona została upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Anny Porzuczek, zamieszkałej w Gorzowie Wielkopolskim (66-400) przy ulicy Dolomitowej 19, PESEL 80061108583. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Łukasza Staszaka oraz syndyka w osobie Anity Pielin (adres do doręczeń: ul. Roosevelta 16/2, 66-400 Gorzów Wlkp.). W związku z powyższym, wzywa się wierzycieli Upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp., oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55879

Dodano: 2018-12-13 10:46:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Porzuczek Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55879. Porzuczek Anna. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 100/18, V GUp 72/18. [BMSiG-55550/2018] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 22 października 2018 r., sygnatura akt V GU 100/18 (obecnie V GUp 72/18), ogłoszona została upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Anny Porzuczek, zamieszkałej w Gorzowie Wielkopolskim (66-400) przy ulicy Dolomitowej 19, PESEL 80061108583. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Łukasza Staszaka oraz syndyka w osobie Anity Pielin (adres do doręczeń: ul. Roosevelta 16/2, 66-400 Gorzów Wlkp.). W związku z powyższym, wzywa się wierzycieli Upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp., oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55879

Dodano: 2018-12-13 10:46:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kupczyński Seweryn w upadłości likwidacyjnej

2018-12-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55880. Kupczyński Seweryn. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 829/18, VIII GUp 568/18. [BMSiG-55565/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 4.12.2018 r., sygn. akt VIII GU 829/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Seweryna Kupczyńskiego (NR PESEL: 83071121591), zamieszkałego pod adresem: ul. Nadbrzeżna 13, 33-340 Stary Sącz, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Ewę Ostrowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Gąsienicy-Laskowego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 546; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 568/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55880

Dodano: 2018-12-13 10:48:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kupczyński Seweryn w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55880. Kupczyński Seweryn. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 829/18, VIII GUp 568/18. [BMSiG-55565/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 4.12.2018 r., sygn. akt VIII GU 829/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Seweryna Kupczyńskiego (NR PESEL: 83071121591), zamieszkałego pod adresem: ul. Nadbrzeżna 13, 33-340 Stary Sącz, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Ewę Ostrowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Gąsienicy-Laskowego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 546; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 568/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55880

Dodano: 2018-12-13 10:48:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Leszczyńska-Dudek Zofia w upadłości likwidacyjnej

2018-12-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55881. Leszczyńska-Dudek Zofia. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 838/18, VIII GUp 564/18. [BMSiG-55572/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 4.12.2018 r., sygn. akt VIII GU 838/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Zofii Leszczyńskiej-Dudek (nr PESEL: 48112103707), zamieszkałej pod adresem: Plac Bohaterów Getta 2/5, 30-547 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej, do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie SSR Ewę Ostrowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Szarańca, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 31; VI. przyznać od Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie na rzecz pełnomocnika z urzędu - radcy prawnego Aleksandry Kostrz kwotę 2 214,00 zł (dwa tysiące dwieście czternaście złotych 00/100) brutto (w tym podatek VAT w stawce 23%) tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu; VII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 564/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55881

Dodano: 2018-12-13 10:49:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Leszczyńska-Dudek Zofia w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55881. Leszczyńska-Dudek Zofia. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 838/18, VIII GUp 564/18. [BMSiG-55572/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 4.12.2018 r., sygn. akt VIII GU 838/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Zofii Leszczyńskiej-Dudek (nr PESEL: 48112103707), zamieszkałej pod adresem: Plac Bohaterów Getta 2/5, 30-547 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej, do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie SSR Ewę Ostrowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Szarańca, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 31; VI. przyznać od Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie na rzecz pełnomocnika z urzędu - radcy prawnego Aleksandry Kostrz kwotę 2 214,00 zł (dwa tysiące dwieście czternaście złotych 00/100) brutto (w tym podatek VAT w stawce 23%) tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu; VII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 564/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55881

Dodano: 2018-12-13 10:49:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Paroń Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-10-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55882. Paroń Anna. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 90/18, V GUp 69/18. [BMSiG-55504/2018] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 15 października 2018 r., sygnatura akt V GU 90/18 (obecnie V GUp 69/18), ogłoszona została upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Anny Paroń, zamieszkałej w Gorzowie Wielkopolskim (66-400) przy ulicy Mikołajczyka 12/15, PESEL 68071503844. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Łukasza Staszaka oraz syndyka w osobie Anity Pielin (adres do doręczeń: ul. Roosevelta 16/2, 66-400 Gorzów Wlkp.). W związku z powyższym, wzywa się wierzycieli Upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp., oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55882

Dodano: 2018-12-13 10:51:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Paroń Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55882. Paroń Anna. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 90/18, V GUp 69/18. [BMSiG-55504/2018] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 15 października 2018 r., sygnatura akt V GU 90/18 (obecnie V GUp 69/18), ogłoszona została upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Anny Paroń, zamieszkałej w Gorzowie Wielkopolskim (66-400) przy ulicy Mikołajczyka 12/15, PESEL 68071503844. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Łukasza Staszaka oraz syndyka w osobie Anity Pielin (adres do doręczeń: ul. Roosevelta 16/2, 66-400 Gorzów Wlkp.). W związku z powyższym, wzywa się wierzycieli Upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp., oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55882

Dodano: 2018-12-13 10:51:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Piłat Danuta w upadłości likwidacyjnej

2018-10-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55883. Piłat Danuta. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 247/18, VI GUp 166/18. [BMSiG-55547/2018] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 29 października 2018 r., sygn. akt VI GU 247/18, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Danuty Piłat, PESEL 73062406682. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy przesłać w dwóch egzemplarzach na adres Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała, z podaniem sygnatury sprawy VI GUp 166/18. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Knapik oraz syndyka w osobie Krzysztofa Kubicy. Ponadto Sąd stwierdza, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55883

Dodano: 2018-12-13 10:52:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Piłat Danuta w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55883. Piłat Danuta. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 247/18, VI GUp 166/18. [BMSiG-55547/2018] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 29 października 2018 r., sygn. akt VI GU 247/18, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Danuty Piłat, PESEL 73062406682. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy przesłać w dwóch egzemplarzach na adres Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała, z podaniem sygnatury sprawy VI GUp 166/18. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Knapik oraz syndyka w osobie Krzysztofa Kubicy. Ponadto Sąd stwierdza, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55883

Dodano: 2018-12-13 10:52:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Pisarewicz Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2018-09-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55884. Pisarewicz Tadeusz. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 45/18, V GUp 68/18. [BMSiG-55534/2018] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 26 września 2018 r., sygnatura akt V GUp 68/18 (poprzednio V GU 45/18), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Tadeusza Pisarewicza, zamieszkałego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Podmiejskiej 41/13, 66-400 Gorzów Wlkp. PESEL: 58032015697. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Sebastiana Góreckiego oraz syndyka w osobie Pawła Wróblewskiego (adres do doręczeń: ul. Słowiańska 57/5, 66-400 Gorzów Wielkopolski). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 blok. 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski, oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55884

Dodano: 2018-12-13 10:54:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Pisarewicz Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55884. Pisarewicz Tadeusz. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 45/18, V GUp 68/18. [BMSiG-55534/2018] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 26 września 2018 r., sygnatura akt V GUp 68/18 (poprzednio V GU 45/18), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Tadeusza Pisarewicza, zamieszkałego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Podmiejskiej 41/13, 66-400 Gorzów Wlkp. PESEL: 58032015697. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Sebastiana Góreckiego oraz syndyka w osobie Pawła Wróblewskiego (adres do doręczeń: ul. Słowiańska 57/5, 66-400 Gorzów Wielkopolski). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 blok. 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski, oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55884

Dodano: 2018-12-13 10:54:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Przybył Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2018-10-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55885. Przybył Grzegorz. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 73/18, V GUp 70/18. [BMSiG-55579/2018] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 16 października 2018 r., sygnatura akt V GUp 70/18 (poprzednio V GU 73/18), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Grzegorza Przybyła, zamieszkałego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Ukośnej 25, 66-400 Gorzów Wlkp., PESEL: 61010406396. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Staszaka oraz syndyka w osobie Pawła Wróblewskiego (adres do doręczeń: ul. Słowiańska 57/5, 66-400 Gorzów Wielkopolski). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 blok. 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski, oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55885

Dodano: 2018-12-13 10:55:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Przybył Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55885. Przybył Grzegorz. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 73/18, V GUp 70/18. [BMSiG-55579/2018] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 16 października 2018 r., sygnatura akt V GUp 70/18 (poprzednio V GU 73/18), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Grzegorza Przybyła, zamieszkałego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Ukośnej 25, 66-400 Gorzów Wlkp., PESEL: 61010406396. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Staszaka oraz syndyka w osobie Pawła Wróblewskiego (adres do doręczeń: ul. Słowiańska 57/5, 66-400 Gorzów Wielkopolski). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 blok. 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski, oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55885

Dodano: 2018-12-13 10:55:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Roda Irena w upadłości likwidacyjnej

2018-06-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55886. Roda Irena. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 242/18, XI GUp 156/18. [BMSiG-55412/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 czerwca 2018 r. wydanym w sprawie o sygn. akt XI GU 242/18 ogłosił upadłość dłużniczki Ireny Roda, PESEL: 62061901588, zamieszkałej w Kłodawie, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 156/18. Wzywa się wierzycieli upadłej Ireny Roda do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sadowym i Gospodarczym. Wzywa sie osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej Ireny Roda, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Artura Kapłona. Wyznaczono Syndyka w osobie Jana Kuźniackiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 669). Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sadów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciąża się wnioskodawcę. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55886

Dodano: 2018-12-13 10:56:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Roda Irena w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55886. Roda Irena. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 242/18, XI GUp 156/18. [BMSiG-55412/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 czerwca 2018 r. wydanym w sprawie o sygn. akt XI GU 242/18 ogłosił upadłość dłużniczki Ireny Roda, PESEL: 62061901588, zamieszkałej w Kłodawie, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 156/18. Wzywa się wierzycieli upadłej Ireny Roda do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sadowym i Gospodarczym. Wzywa sie osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej Ireny Roda, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Artura Kapłona. Wyznaczono Syndyka w osobie Jana Kuźniackiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 669). Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sadów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciąża się wnioskodawcę. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55886

Dodano: 2018-12-13 10:56:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Sokołowska Janina w upadłości likwidacyjnej

2018-11-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55887. Sokołowska Janina. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnyc, sygn. akt V GU 365/18, V GUp 312/18. [BMSiG-55464/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie sygn. akt V GU 365/18: I. ogłosił upadłość dłużnika Janiny Sokołowskiej, nr PESEL 41072707325, zamieszkałej: 25-555 Kielce, ul. Kasztanowa 5/6, określając, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wyznaczył sędziego komisarza w osobie Bogdana Stańka Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz wyznaczył na Syndyka masy upadłości: Restrukturyzacja i Upadłość Szarek Wydro sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 755; III. wezwał wierzycieli upadłego, do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. stwierdził, że niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres: Sędzia komisarz Bogdan Staniek, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce, wskazując sygnaturę akt V GUp 312/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55887

Dodano: 2018-12-13 10:57:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Sokołowska Janina w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55887. Sokołowska Janina. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnyc, sygn. akt V GU 365/18, V GUp 312/18. [BMSiG-55464/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie sygn. akt V GU 365/18: I. ogłosił upadłość dłużnika Janiny Sokołowskiej, nr PESEL 41072707325, zamieszkałej: 25-555 Kielce, ul. Kasztanowa 5/6, określając, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wyznaczył sędziego komisarza w osobie Bogdana Stańka Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz wyznaczył na Syndyka masy upadłości: Restrukturyzacja i Upadłość Szarek Wydro sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 755; III. wezwał wierzycieli upadłego, do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. stwierdził, że niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres: Sędzia komisarz Bogdan Staniek, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce, wskazując sygnaturę akt V GUp 312/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55887

Dodano: 2018-12-13 10:57:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Soroburska Olga w upadłości likwidacyjnej

2018-10-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55888. Soroburska Olga. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 91/18, V GUp 74/18. [BMSiG-55562/2018] Niniejszym zawiadamia się, że dnia 30 października 2018 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział V Gospodarczy, sygnatura akt V GU 91/18 (obecnie V GUp 74/18), ogłoszona została upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Olgi Soroburskiej (PESEL 91010810466), zamieszkałej w Bogdańcu. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASR Pawła Such oraz syndyka w osobie Agaty Perlińskiej. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. Ponadto, wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55888

Dodano: 2018-12-13 10:58:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Soroburska Olga w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55888. Soroburska Olga. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 91/18, V GUp 74/18. [BMSiG-55562/2018] Niniejszym zawiadamia się, że dnia 30 października 2018 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział V Gospodarczy, sygnatura akt V GU 91/18 (obecnie V GUp 74/18), ogłoszona została upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Olgi Soroburskiej (PESEL 91010810466), zamieszkałej w Bogdańcu. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASR Pawła Such oraz syndyka w osobie Agaty Perlińskiej. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. Ponadto, wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55888

Dodano: 2018-12-13 10:58:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Stefanowicz Marta w upadłości likwidacyjnej

2018-07-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55889. Stefanowicz Marta. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 2/18, V GUp 43/18. [BMSiG-55444/2018] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 27 lipca 2018 r., sygnatura akt V GUp 43/18 (poprzednio V GU 2/18), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Marty Stefanowicz, zamieszkałej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Bogusławskiego 33/8, PESEL 82020703741. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie ASR Pawła Sucha oraz syndyka w osobie Agaty Perlińskiej. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że na mocy postanowienia z dnia 12 października 2018 r. wydanego w sprawie o sygn. akt V GUp 43/18 doszło do zmiany syndyka masy upadłości Marty Stefanowicz w ten sposób, że w miejsce syndyka Agaty Perlińskiej wyznaczono syndyka w osobie Jakuba Liszki (nr licencji 623). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 blok. 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski, oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55889

Dodano: 2018-12-13 10:59:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Stefanowicz Marta w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55889. Stefanowicz Marta. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 2/18, V GUp 43/18. [BMSiG-55444/2018] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 27 lipca 2018 r., sygnatura akt V GUp 43/18 (poprzednio V GU 2/18), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Marty Stefanowicz, zamieszkałej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Bogusławskiego 33/8, PESEL 82020703741. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie ASR Pawła Sucha oraz syndyka w osobie Agaty Perlińskiej. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że na mocy postanowienia z dnia 12 października 2018 r. wydanego w sprawie o sygn. akt V GUp 43/18 doszło do zmiany syndyka masy upadłości Marty Stefanowicz w ten sposób, że w miejsce syndyka Agaty Perlińskiej wyznaczono syndyka w osobie Jakuba Liszki (nr licencji 623). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 blok. 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski, oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55889

Dodano: 2018-12-13 10:59:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Szatraj Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-10-22 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55890. Szatraj Andrzej. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 108/18, V GUp 73/18. [BMSiG-55557/2018] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 22 października 2018 r., sygnatura akt V GU 108/18 (obecnie V GUp 73/18), ogłoszona została upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Andrzeja Szatraja, zamieszkałego w Międzyrzeczu (66-300) przy ulicy Mickiewicza 1b/8, PESEL 74102107952. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Łukasza Staszaka oraz syndyka w osobie Anity Pielin (adres do doręczeń: ul. Roosevelta 16/2; 66-400 Gorzów Wlkp.). W związku z powyższym, wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp., oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55890

Dodano: 2018-12-13 11:00:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Szatraj Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55890. Szatraj Andrzej. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 108/18, V GUp 73/18. [BMSiG-55557/2018] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 22 października 2018 r., sygnatura akt V GU 108/18 (obecnie V GUp 73/18), ogłoszona została upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Andrzeja Szatraja, zamieszkałego w Międzyrzeczu (66-300) przy ulicy Mickiewicza 1b/8, PESEL 74102107952. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Łukasza Staszaka oraz syndyka w osobie Anity Pielin (adres do doręczeń: ul. Roosevelta 16/2; 66-400 Gorzów Wlkp.). W związku z powyższym, wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp., oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55890

Dodano: 2018-12-13 11:01:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Szpankowska Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2018-11-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55891. Szpankowska Magdalena. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 175/18. [BMSiG-55427/2018] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VI GU 175/18, postanowieniem z dnia 21 listopada 2018 r. postanowił: I. ogłosić upadłość Magdaleny Szpankowskiej, zamieszkałej: 58-316 Wałbrzych przy ul. Senatorskiej 13/22, posługującej się numerem PESEL 78101001729, obejmującą likwidację jej majątku; II. określić, iż upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Jarosława Iwanka; VI. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Piechowiaka. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55891

Dodano: 2018-12-13 11:02:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Szpankowska Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55891. Szpankowska Magdalena. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 175/18. [BMSiG-55427/2018] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VI GU 175/18, postanowieniem z dnia 21 listopada 2018 r. postanowił: I. ogłosić upadłość Magdaleny Szpankowskiej, zamieszkałej: 58-316 Wałbrzych przy ul. Senatorskiej 13/22, posługującej się numerem PESEL 78101001729, obejmującą likwidację jej majątku; II. określić, iż upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Jarosława Iwanka; VI. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Piechowiaka. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55891

Dodano: 2018-12-13 11:02:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Wawryniuk Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2018-12-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55893. Wawryniuk Magdalena. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjncyh, sygn. akt V GU „of” 98/18, V GUp „of”159/18. [BMSiG-55687/2018] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 7 grudnia 2018 r. (sygn. akt V GU „of” 98/18): 1. na podstawie przepisów ustawy Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Magdaleny Wawryniuk, zamieszkałej w Mrągowie, ul. Królewiecka 21/32/33, PESEL: 82011318060, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania Sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczył asesora Sądu Rejonowego w Olsztynie Urszulę Filipowicz; 5. na syndyka upadłości wyznaczył Zygmunta Mierczaka. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 159/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55893

Dodano: 2018-12-13 11:03:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Wawryniuk Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55893. Wawryniuk Magdalena. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjncyh, sygn. akt V GU „of” 98/18, V GUp „of”159/18. [BMSiG-55687/2018] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 7 grudnia 2018 r. (sygn. akt V GU „of” 98/18): 1. na podstawie przepisów ustawy Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Magdaleny Wawryniuk, zamieszkałej w Mrągowie, ul. Królewiecka 21/32/33, PESEL: 82011318060, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania Sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczył asesora Sądu Rejonowego w Olsztynie Urszulę Filipowicz; 5. na syndyka upadłości wyznaczył Zygmunta Mierczaka. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 159/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55893

Dodano: 2018-12-13 11:03:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Wieniatowski Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2018-12-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55894. Wieniatowski Grzegorz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 552/18, XII GUp 370/18. [BMSiG-55524/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 4 grudnia 2018 roku (sygn. akt XII GU 552/18) została ogłoszona upadłość dłużnika Grzegorza Wieniatowskiego, zam.: ul. Orzepowicka 14B/2, 44-217 Rybnik, PESEL 53060912376, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe obejmować będzie likwidację majątku upadłego. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Stanisława Żyrka. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anety Brachaczek (lic. 695). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym a także wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XII GUp 370/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55894

Dodano: 2018-12-13 11:04:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Wieniatowski Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55894. Wieniatowski Grzegorz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 552/18, XII GUp 370/18. [BMSiG-55524/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 4 grudnia 2018 roku (sygn. akt XII GU 552/18) została ogłoszona upadłość dłużnika Grzegorza Wieniatowskiego, zam.: ul. Orzepowicka 14B/2, 44-217 Rybnik, PESEL 53060912376, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe obejmować będzie likwidację majątku upadłego. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Stanisława Żyrka. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anety Brachaczek (lic. 695). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym a także wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XII GUp 370/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55894

Dodano: 2018-12-13 11:04:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wyszyński Włodzimierz w upadłości likwidacyjnej

2018-12-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55895. Wyszyński Włodzimierz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1512/18, X GUp 1101/18. [BMSiG-55529/2018] OBWIESZCZENIE Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 7 grudnia 2018: 1. ogłoszono upadłość Włodzimierza Wyszyńskiego zamieszkałego w Warszawie (nr PESEL 51091305099) - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GU 1512/18; 2. wezwano wierzycieli upadłego, do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod adresem Sądu: ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, X GUp 1101/18; 3. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, X GUp 1101/18; 4. wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Małgorzaty Kardas- -Gołębiowskiej, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 69; 5. określono, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55895

Dodano: 2018-12-13 11:06:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wyszyński Włodzimierz w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55895. Wyszyński Włodzimierz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1512/18, X GUp 1101/18. [BMSiG-55529/2018] OBWIESZCZENIE Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 7 grudnia 2018: 1. ogłoszono upadłość Włodzimierza Wyszyńskiego zamieszkałego w Warszawie (nr PESEL 51091305099) - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GU 1512/18; 2. wezwano wierzycieli upadłego, do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod adresem Sądu: ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, X GUp 1101/18; 3. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, X GUp 1101/18; 4. wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Małgorzaty Kardas- -Gołębiowskiej, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 69; 5. określono, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55895

Dodano: 2018-12-13 11:06:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Ziółkowska Aleksandra w upadłości likwidacyjnej

2018-11-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55896. Ziółkowska Aleksandra. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 446/18. [BMSiG-55519/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 29 listopada 2018 r., w sprawie sygn. akt XV GU 446/18, ogłosił upadłość Aleksandry Ziółkowskiej (numer PESEL: 70111306744) nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Tomasza Franza, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55896

Dodano: 2018-12-13 11:07:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Ziółkowska Aleksandra w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55896. Ziółkowska Aleksandra. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 446/18. [BMSiG-55519/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 29 listopada 2018 r., w sprawie sygn. akt XV GU 446/18, ogłosił upadłość Aleksandry Ziółkowskiej (numer PESEL: 70111306744) nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Tomasza Franza, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55896

Dodano: 2018-12-13 11:07:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Nowicka Aleksandra w upadłości likwidacyjnej

2018-11-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55897. Nowicka Aleksandra. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 559/18. [BMSiG-55536/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 26.11.2018 r., w sprawie sygn. akt XV GU 559/18, ogłosił upadłość Aleksandry Nowickiej (numer PESEL: 46112502328) nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Jacka Malca, wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące ma nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55897

Dodano: 2018-12-13 11:08:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Nowicka Aleksandra w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55897. Nowicka Aleksandra. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 559/18. [BMSiG-55536/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 26.11.2018 r., w sprawie sygn. akt XV GU 559/18, ogłosił upadłość Aleksandry Nowickiej (numer PESEL: 46112502328) nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Jacka Malca, wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące ma nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55897

Dodano: 2018-12-13 11:08:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Zawadzka Teresa w upadłości likwidacyjnej

2018-12-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55898. Zawadzka Teresa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 972/18, X GUp 1081/18. [BMSiG-55693/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 grudnia 2018 r., sygn. akt X GU 972/18, ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: TERESY ZAWADZKIEJ, zamieszkałej w Warszawie przy ulicy Karolkowej 71 m. 18 (kod pocztowy: 01-197), PESEL 59010900262. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt X GUp 1081/18. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt X GUp 1081/18. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka w osobie Danuty Kurkiewicz (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 124). Określono, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55898

Dodano: 2018-12-13 11:09:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Zawadzka Teresa w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55898. Zawadzka Teresa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 972/18, X GUp 1081/18. [BMSiG-55693/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 grudnia 2018 r., sygn. akt X GU 972/18, ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: TERESY ZAWADZKIEJ, zamieszkałej w Warszawie przy ulicy Karolkowej 71 m. 18 (kod pocztowy: 01-197), PESEL 59010900262. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt X GUp 1081/18. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt X GUp 1081/18. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka w osobie Danuty Kurkiewicz (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 124). Określono, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55898

Dodano: 2018-12-13 11:09:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Żak Michał w upadłości likwidacyjnej

2018-11-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55899. Żak Michał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 968/18. [BMSiG-55643/2018] Sygn. akt X GUp 968/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 8 listopada 2018 r. ogłosił upadłość Michała Żaka, zamieszkałego w Józefowie przy ul. Krótkiej 9, 05-420 Józefów (PESEL: 83091506811), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Edyty Dzielińskiej oraz syndyka w osobie Marcina Krzemińskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 146). Sąd wzywa wierzycieli Upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt X GUp 968/18. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55899

Dodano: 2018-12-13 11:10:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Żak Michał w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55899. Żak Michał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 968/18. [BMSiG-55643/2018] Sygn. akt X GUp 968/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 8 listopada 2018 r. ogłosił upadłość Michała Żaka, zamieszkałego w Józefowie przy ul. Krótkiej 9, 05-420 Józefów (PESEL: 83091506811), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Edyty Dzielińskiej oraz syndyka w osobie Marcina Krzemińskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 146). Sąd wzywa wierzycieli Upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do sędziego komisarza w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt X GUp 968/18. Informuje się, że Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55899

Dodano: 2018-12-13 11:10:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

AUTO-POSTEK Sp. z o.o. Sp. Kom. w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55900. AUTO-POSTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI we Władysławowie. KRS 0000383584. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 maja 2011 r., sygn. akt V GUp 26/17. [BMSiG-55468/2018] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym AUTO-POSTEK Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej w Upadłości z siedzibą we Władysławowie w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 26/17, zawiadamia, iż została sporządzona trzecia uzupełniająca lista wierzytelności, którą można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 21 (czytelnia akt) i w terminie 14 dni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć do sędziego komisarza sprzeciw od listy na adres Sądu Rejowego w Elblągu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55900

Dodano: 2018-12-13 11:11:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Balcerak Lucyna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55901. Balcerak Lucyna. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 35/18. [BMSiG-55699/2018] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Lucyny Balcerak, sygn. akt VI GUp 35/18. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni sądu przy Słowackiego 11a, pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55901

Dodano: 2018-12-13 11:11:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Bańkowski Władysław w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55902. Bańkowski Władysław. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 124/18/2. [BMSiG-55433/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużnika Władysława Bańkowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Jaworznie przy Al. Piłsudskiego 60/1, posiadającego numer PESEL: 54091406838, w sprawie o sygn. akt X GUp 124/18/2 - podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 października 2018 r. syndyk dłużnika przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności w tym postępowaniu. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału X Gospodarczego, Sądu Rejonowego Katowice- -Wschód w Katowicach, przy ul. Lompy 14 w Katowicach, pokój nr 103. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55902

Dodano: 2018-12-13 11:12:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Batko Agata w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55903. Batko Agata. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 292/16. [BMSiG-55480/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Agaty Batko, PESEL 66040300162 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 292/16, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55903

Dodano: 2018-12-13 11:12:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Bielecki Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55904. Bielecki Tomasz. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 111/18/9. [BMSiG-55585/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Tomasza Bieleckiego (numer PESEL 80121815550) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 111/18/9) syndyk masy upadłości sporządził listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, i w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść sprzeciw stosownie do treści art. 256 i nast. Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55904

Dodano: 2018-12-13 11:12:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Bielecki Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55905. Bielecki Tomasz. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 40/18. [BMSiG-55703/2018] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu III uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Tomasza Bieleckiego, sygn. akt VI GUp 40/18. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11, pokój 18, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55905

Dodano: 2018-12-13 11:13:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Boras Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55906. Boras Krystyna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 149/18. [BMSiG-55560/2018] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 149/18 dotyczącej upadłości Krystyny Boras, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55906

Dodano: 2018-12-13 11:13:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Choroś Marzena w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55907. Choroś Marzena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 259/18. [BMSiG-55540/2018] Syndyk masy upadłości Marzeny Choroś, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 259/18, informuje, że została sporządzona i przekazana Sędziemu Komisarzowi w dniu 8.11.2018 r., pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu listy wierzytelności, każdy wierzyciel umieszczony na liście może składać Sędziemu komisarzowi sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55907

Dodano: 2018-12-13 11:14:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Czarnecki Zygmunt w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55908. Czarnecki Zygmunt. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 165/16. [BMSiG-55413/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Zygmunta Czarneckiego, PESEL: 67121001770, zamieszkałego w Poznaniu, sygnatura akt XI GUp 165/16, zawiadamia że dnia 18 października 2018 roku syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi II uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (wejście przez p. 45), przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55908

Dodano: 2018-12-13 11:14:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

OFFICIUM et CUSTODIA Firma Handlowo-Usługowa Doradztwo Ubezpieczeniowe Dariusz Dudek w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55909. Dudek Dariusz prowadzący działalność pod nazwą „OFFICIUM et Custodia” Firma Handlowo- -Usługowa Doradztwo Ubezpieczeniowe Dariusz Dudek z s. w Kłodzku. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 106/17. [BMSiG-55423/2018] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Dariusza Dudka prowadzącego działalność pod nazwą „Officium et Custodia” Firma Handlowo-Usługowa Doradztwo Ubezpieczeniowe Dariusz Dudek, sygn. akt VI GUp 106/17. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11, pokój 18, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55909

Dodano: 2018-12-13 11:15:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Dobosz Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55910. Dobosz Anna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 164/18. [BMSiG-55405/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anny Dobosz, numer PESEL 67110604089, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 164/18), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 20 listopada 2018 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55910

Dodano: 2018-12-13 11:15:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Bukowski Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55911. Bukowski Mirosław. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 48/18. [BMSiG-55624/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Mirosława Bukowskiego - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 48/18), zawiadamia, że została złożona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, i w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55911

Dodano: 2018-12-13 11:15:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Draganiak Violetta w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55912. Draganiak Violetta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 438/18. [BMSiG-55648/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Violetty Draganiak w upadłości (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), sygn. akt X GUp 438/18, ogłasza, że w dniu 3 grudnia 2018 r. syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55912

Dodano: 2018-12-13 11:15:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Dutkiewicz Lidia w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55913. Dutkiewicz Lidia. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt V GUp 43/18. [BMSiG-55511/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym Lidii Dutkiewicz, zam.: Mielec - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk masy upadłości sporządził i przekazał uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), przy ul. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów (sygn. akt V GUp 43/18). W terminie dwóch tygodni od dnia nin. obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciwy tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55913

Dodano: 2018-12-13 11:16:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Gałaj Dominik w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55914. Gałaj Dominik. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 35/18. [BMSiG-55487/2018] Sędzia Komisarz Masy Upadłości Dominika Gałaj, PESEL 86050516812, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt V GUp 35/18, zawiadamia, iż została sporządzona lista wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 21, w czytelni akt i w terminie 14 dni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć do sędziego komisarza sprzeciw od listy na adres Sądu Rejowego w Elblągu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55914

Dodano: 2018-12-13 11:16:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Gładuniec Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55915. Gładuniec Krystyna. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 53/18. [BMSiG-55417/2018] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Krystyny Gładuniec, sygn. akt VI GUp 53/18. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55915

Dodano: 2018-12-13 11:17:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Gołębiowska Maria w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55916. Gołębiowska Maria. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 25/18. [BMSiG-55568/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Marii Gołębiowskiej, PESEL 49082411441, sygn. akt V GUp 25/18, obwieszcza, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w MSiG o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile lista wierzytelności nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli Upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55916

Dodano: 2018-12-13 11:18:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Grochowski Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55917. Grochowski Łukasz. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 26/17. [BMSiG-55695/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Łukasza Grochowskiego, sygn. akt V GUp 26/17, ogłasza, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., mającego siedzibę się przy ul. Chopina 52 bl. 15 w Gorzowie Wlkp. Każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55917

Dodano: 2018-12-13 11:18:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Haliński Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55918. Haliński Krzysztof. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 61/17. [BMSiG-55422/2018] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Halińskiego, sygn. akt VI GUp 61/17. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55918

Dodano: 2018-12-13 11:19:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Jamróz Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55919. Jamróz Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 387/17. [BMSiG-55663/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: dłużnika Małgorzaty Jamróz (PESEL 56011607228), jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 387/17), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55919

Dodano: 2018-12-13 11:19:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Janowicz Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55920. Janowicz Dariusz. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 37/18. [BMSiG-55420/2018] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Dariusza Janowicza, sygn. akt VI GUp 37/18. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 18, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55920

Dodano: 2018-12-13 11:19:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Karcz Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55921. Karcz Wojciech. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 152/17/9. [BMSiG-55596/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Wojciecha Karcz (numer PESEL 74100600211) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 152/17/9) syndyk masy upadłości sporządził II i III uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, i w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść sprzeciw stosownie do treści art. 256 i nast. Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55921

Dodano: 2018-12-13 11:19:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Kaźmirowski Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55922. Kaźmirowski Grzegorz. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 109/18. [BMSiG-55415/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Grzegorza Kaźmirowskiego, PESEL: 79030508514, zamieszkałego w Kłodawie, sygn. akt XI GUp 109/18, zawiadamia że dnia 30 sierpnia 2018 r. syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności i 18 września 2018 r. I uzupełniającą listę wierzytelności, które można przeglądać w Czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (wejście przez p.45), przy ulicy Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55922

Dodano: 2018-12-13 11:20:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Klonowski Jacek w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55923. Klonowski Jacek. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 155/17 lik „of”. [BMSiG-55691/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Jacka Klonowskiego (nr PESEL 45101402737) w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt VI GUp 155/17 lik „of” zawiadamia, iż w dniu 9.10.2018 roku syndyk przedłożył II uzupełniającą listę wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55923

Dodano: 2018-12-13 11:20:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Korban Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55924. Korban Mariusz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 140/18. [BMSiG-55707/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 15 listopada 2018 r. złożona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności upadłego Mariusza Korbana (nr PESEL 79123109752), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 140/18 Sądu Rejonowego w Kielcach). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ulicy Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe (t.j Dz. U. z 2017 r., poz. 2344) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności upadłego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55924

Dodano: 2018-12-13 11:20:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Kunicka Danuta w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55925. Kunicka Danuta. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 59/18. [BMSiG-55409/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Danuty Kunickiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp „of” 59/18 syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C, pokój 109 (tel. 89 676-03-03). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. b MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55925

Dodano: 2018-12-13 11:21:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Kośny Hubert w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55926. Kośny Hubert. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 178/17 lik „of”. [BMSiG-55580/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Huberta Kośny (nr PESEL 76070906353), osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, pod sygn. akt VI GUp 178/17 lik „of”, zawiadamia, iż w dniu 20 listopada 2018 r. syndyk przedłożył I uzupełniającą listę wierzytelności. Listę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55926

Dodano: 2018-12-13 11:21:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Kozłowski Marcin w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55927. Kozłowski Marcin. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 10/18. [BMSiG-55539/2018] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Marcina Kozłowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Sikorskiego 43/4, PESEL 82063001994, sygn. akt V GUp 10/18, zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu sporządzona została lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, ul. Chopina 52, bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp., każdy zainteresowany, a wierzyciel w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55927

Dodano: 2018-12-13 11:21:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Krupska Dorota w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55928. Krupska Dorota. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 4/17. [BMSiG-55407/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Doroty Krupskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 4/17), podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, ul. Artyleryjska 3C, pokój 109, tel. (89) 676 03 03. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55928

Dodano: 2018-12-13 11:21:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Krupski Jacek w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55929. Krupski Jacek. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 4/17. [BMSiG-55408/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jacka Krupskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 4/17), podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, ul. Artyleryjska 3C, pokój 109, tel. (89) 676 03 03. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55929

Dodano: 2018-12-13 11:22:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Kubecka Karina w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55930. Kubecka Karina. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 52/18 lik „of”. [BMSiG-55654/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Karina Kubecka (nr PESEL 76050115081) w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt VI GUp 52/18 lik „of”, zawiadamia, iż w dniu 5.11.2018 roku syndyk przedłożył listę zerową wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55930

Dodano: 2018-12-13 11:22:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kubuj Bożena Renata w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55931. Kubuj Bożena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 536/18. [BMSiG-55644/2018] W postępowaniu upadłościowym (sygn. akt X GUp 536/18) Bożeny Kubuj tj. osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk sporządził i złożył Sędziemu Komisarzowi w dniu 30 listopada 2018 r. listę wierzytelności. Ww. listę wierzytelności każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (Warszawa, ul. Czerniakowska 100A). Zgodnie z art. 256 ust. 1 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W ww. terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgody z jego wnioskami lub oświadczeniami (art. 256 ust. 2 Prawa upadłościowego). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55931

Dodano: 2018-12-13 11:22:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Paluszek Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55932. Paluszek Paweł. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 48/17. [BMSiG-55571/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Pawła Paluszka, PESEL 82061510795, obwieszcza, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w MSiG o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile lista wierzytelności nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli Upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55932

Dodano: 2018-12-13 11:23:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Siedlecka Iwona w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55933. Siedlecka Iwona. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 60/18/P. [BMSiG-55439/2018] Zawiadamia się, iż w toku postępowania upadłościowego Iwony Siedleckiej, nr ewidencyjny PESEL: 69101203266, zamieszkałej: ul. Staffa la/2, 81-597 Gdynia, toczącego się przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 60/18/P, została sporządzona i złożona w dniu 29 listopada 2018 r. sędziemu komisarzowi lista wierzytelności wobec Iwony Siedleckiej. Poucza się o możliwości złożenia w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia do sędziego komisarza sprzeciwu co do: 1. uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2. odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Każdy zainteresowany zgodnie z art. 255 ust. 2 Prawo upadłościowe może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55933

Dodano: 2018-12-13 11:23:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Osiński Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55934. Osiński Wojciech. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 20/18 of. [BMSiG-55514/2018] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Wojciecha Osińskiego, zam.: ul. Kiepury 1/41, 58-500 Jelenia Góra (PESEL 63081007436), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, informuje, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności obejmującą wierzytelności zgłoszone w postępowaniu sygn. akt V GUp 20/18 of, oraz wierzytelności, które podlegają umieszczeniu na liście wierzytelności z urzędu. Listę wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, Wydział V Gospodarczy przy ul. Bankowej nr 18 w Jeleniej Górze. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, każdy z wierzycieli umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55934

Dodano: 2018-12-13 11:23:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Sędzikowska Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55935. Sędzikowska Sylwia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 629/17. [BMSiG-55545/2018] Sylwia Sędzikowska, zam. w Ząbkach, ul. Powstańców 64/74 (kod pocztowy: 05-091) PESEL: 77052601664, sygn. akt X GUp 629/17. W postępowaniu upadłościowym Sylwii Sędzikowskiej, zamieszkałej w Ząbkach, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 629/17, w dniu 22 czerwca 2018 r., syndyk sporządził listę wierzytelności i przekazał ją Sędziemu komisarzowi. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55935

Dodano: 2018-12-13 11:24:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe METROL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55936. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE I HANDLOWE „METROL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Kamieńcu Ząbkowickim. KRS 0000170166. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 sierpnia 2003 r., sygn. akt VI GUp 31/18. [BMSiG-55508/2018] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym PPUiH „METROL” Sp. z o.o. w Kamieńcu Ząbkowickim, sygn. akt VI GUp 31/18. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 11, pokój 18, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55936

Dodano: 2018-12-13 11:25:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Kuciński Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55937. Kuciński Łukasz. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 40/17. [BMSiG-55696/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Łukasza Kucińskiego, sygn. akt V GUp 40/17, ogłasza, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. mającego siedzibę przy ul. Chopina 52 bl. 15 w Gorzowie Wlkp. Każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55937

Dodano: 2018-12-13 11:25:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Lesiczka Marek Jan w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55938. Lesiczka Marek. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt V GUp 39/18. [BMSiG-55646/2018] Sędzia Komisarz zawiadamia, że sporządzona została i przekazana Sędziemu Komisarzowi II uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym - Marek Lesiczka, nr ewidencyjny PESEL 68040201351, nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: ul. Morelowa 11, 37-464 Stalowa Wola, sygn. akt V GUp 39/18. Każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.) może przeglądać listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), natomiast każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 Prawa upadłościowego i naprawczego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55938

Dodano: 2018-12-13 11:26:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

MEDIG Apteka Panaceum Anna Marczuk-Chudek w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55939. Marczuk-Chudek Anna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Medig Apteka Panaceum Anna Marczuk-Chudek w upadłości w Żninie. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 115/17. [BMSiG-55563/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anny Marczuk-Chudek prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Medig Apteka Panaceum Anna Marczuk-Chudek w upadłości, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 115/17 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 19 września 2018 r. sędziemu komisarzowi uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55939

Dodano: 2018-12-13 11:26:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Nojman Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55940. Nojman Sylwia. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 47/17. [BMSiG-55428/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Sylwii Nojman, zam. w Połajewie, nr PESEL 86121505244, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 47/17, zawiadamia że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności (z dn. 5.09.2017 roku), którą można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter), przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55940

Dodano: 2018-12-13 11:26:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Nowak Alicja w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55941. Nowak Alicja. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 66/18. [BMSiG-55491/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Alicji Nowak - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości ogłasza, że w sprawie XV GUp 66/18 sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 6 listopada 2018 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nie odpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55941

Dodano: 2018-12-13 11:27:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Bąk Maria w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55942. Bąk Maria. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 15/18 lik „of”. [BMSiG-55665/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Maria Bąk (nr PESEL 55080901569) w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt VI GUp 15/18 lik „of”, zawiadamia, iż w dniu 1.10.2018 roku syndyk przedłożył listę wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55942

Dodano: 2018-12-13 11:27:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Nycz Błażej w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55943. Nycz Błażej. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 12/18 „of”. [BMSiG-55640/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Błażeja Nycz, nieprowadzącego działalności gospodarczej (nr PESEL 83070614733), sygn. akt VI GUp 12/18 „of”, zawiadamia, iż w 8 listopada 2018 r. syndyk przedłożył listę wierzytelności. Listę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55943

Dodano: 2018-12-13 11:28:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Olender Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55944. Olender Katarzyna i Olender Artur. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 163/17. [BMSiG-55493/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Artura Olender i Katarzyny Olender, nieprowadzących działalności gospodarczej ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 163/17 sporządzone zostały przez syndyka i przekazana w dniu 23.10.2018 r. sędziemu komisarzowi uzupełnienie listy wierzytelności Katarzyny Olender i uzupełnienie listy wierzytelności Artura Olender. Każdy zainteresowany może przeglądać uzupełnienia list wierzytelności w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55944

Dodano: 2018-12-13 11:28:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Olender Artur w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55944. Olender Katarzyna i Olender Artur. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 163/17. [BMSiG-55493/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Artura Olender i Katarzyny Olender, nieprowadzących działalności gospodarczej ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 163/17 sporządzone zostały przez syndyka i przekazana w dniu 23.10.2018 r. sędziemu komisarzowi uzupełnienie listy wierzytelności Katarzyny Olender i uzupełnienie listy wierzytelności Artura Olender. Każdy zainteresowany może przeglądać uzupełnienia list wierzytelności w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55944

Dodano: 2018-12-13 11:28:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Owsiak Włodzimierz w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55945. Owsiak Włodzimierz. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 58/18 lik „of”. [BMSiG-55688/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Włodzimierz Owsiak (nr PESEL 60012518092) w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt VI GUp 58/18 lik „of” zawiadamia, iż w dniu 11.10.2018 roku syndyk przedłożył listę wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55945

Dodano: 2018-12-13 11:29:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Pakos Mariola w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55946. Pakos Mariola. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt XI GUp 129/16. [BMSiG-55445/2018] Ogłasza się, iż w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Marioli Pakos, PESEL: 79061906604, zamieszkałej w Trzciance, sygnatura akt XI GUp 129/16, dnia 25 czerwca 2018 roku syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (wejście przez p. 45), przy ul. Młyńskiej 1A. Jednocześnie poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55946

Dodano: 2018-12-13 11:29:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Pawela Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55947. Pawela Andrzej. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 7/18. [BMSiG-55622/2018] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu I uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Paweli, sygn. akt VI GUp 7/18. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11, pokój 18, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55947

Dodano: 2018-12-13 11:29:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Marcinkowska Maria w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55948. Marcinkowska Maria. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 120/18/9. [BMSiG-55592/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Marii Marcinkowskiej (numer PESEL 60090302846) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 120/18/9) syndyk masy upadłości sporządził listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, i w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść sprzeciw stosownie do treści art. 256 i nast. Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55948

Dodano: 2018-12-13 11:29:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Piechnicki Michał w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55949. Piechnicki Michał. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt XI GUp 130/16. [BMSiG-55542/2018] Ogłasza się, iż w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Michała Piechnickiego (PESEL: 54092603531), zamieszkałego w Lesznie, sygnatura akt XI GUp 130/16, została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi II uzupełniająca lista wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (wejście przez p. 45), przy ul. Młyńskiej 1A. Jednocześnie poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania innej wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może złożyć upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, zaś jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55949

Dodano: 2018-12-13 11:30:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Pronobis Mariola w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55950. Pronobis Mariola. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 133/17/1. [BMSiG-55602/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że syndyk masy upadłości dłużnika Marioli Pronobis - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Będzinie, posiadającej numer PESEL 59080912585, w toku prowadzonego pod sygn. akt X GUp 133/17/1 postępowania upadłościowego, sporządził i złożył Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego Katowice- -Wschód w Katowicach, przy ul. Lompy 14, i w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wnieść stosownie do treści art. 256 i 257 Prawa upadłościowego i naprawczego sprzeciw. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55950

Dodano: 2018-12-13 11:30:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe METROL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55951. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE I HANDLOWE „METROL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Kamieńcu Ząbkowickim. KRS 0000170166. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 sierpnia 2003 r., sygn. akt VI GUp 31/18. [BMSiG-55599/2018] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym PPUiH „METROL” Sp. z o.o. w Kamieńcu Ząbkowickim, sygn. akt VI GUp 31/18. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 11, pokój 18, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55951

Dodano: 2018-12-13 11:30:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Purat Kinga w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55952. Purat Kinga. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 1/18. [BMSiG-55441/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Kingi Purat, sygn. akt V GUp 1/18 ogłasza, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., mającego siedzibę się przy ul. Chopina 52 bl. 15 w Gorzowie Wlkp. Każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55952

Dodano: 2018-12-13 11:31:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Sałach Dorota w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55953. Sałach Dorota. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 1088/17. [BMSiG-55590/2018] OBWIESZCZENIE Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Dorota Sałach, zamieszkałej w Warszawie, PESEL: 74010300867, zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym Doroty Sałach, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt X GUp 1088/17, sporządził i złożył Sędziemu komisarzowi w dniu 4 października 2018 r. drugą uzupełniającą listę wierzytelności. Ww. listę wierzytelności może przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie, każdy zainteresowany. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o dacie złożenia drugiej uzupełniającej listy wierzytelności, wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście, bądź co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności (art. 256 ust. 1 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe). W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, jeśli ww. lista nie jest zgodna z jej wnioskami lub oświadczeniami (art. 256 ust. 2 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55953

Dodano: 2018-12-13 11:31:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Rudziński Ireneusz w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55954. Rudziński Ireneusz. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt V GUp „of” 38/18. [BMSiG-55630/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Ireneusza Rudzińskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp „of” 38/18 syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C, pokój 109 (tel. 89 676-03-03). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55954

Dodano: 2018-12-13 11:31:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szafrańska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55955. Szafrańska Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 645/18. [BMSiG-55616/2018] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sędzia Komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Katarzyny Szafrańskiej, PESEL 67021807960, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 645/18), syndyk sporządził i w dniu 8 listopada 2018 r. przekazał Sędziemu Komisarzowi główną listę wierzytelności. Główną listę wierzytelności może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.). Każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p.u. w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosić do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55955

Dodano: 2018-12-13 11:32:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Sapiechowska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55956. Sapiechowska Agnieszka. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 115/18/3. [BMSiG-55609/2018] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, informuje, iż w sprawie o sygn. akt X GUp 115/18/3 dot. dłużniczki Agnieszki Sapiechowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Sosnowcu, posiadającej numer PESEL 76042211142, syndyk masy upadłości złożył do akt sprawy listę wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie tut. Sądu, ul. Lompy 14, pokój 103, i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnosić ewentualne sprzeciwy co do listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55956

Dodano: 2018-12-13 11:32:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Stój Anna Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55957. Stój Anna Magdalena. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 58/18. [BMSiG-55416/2018] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Anny Magdaleny Stój, sygn. akt VI GUp 58/18. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55957

Dodano: 2018-12-13 11:32:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Rybarczyk Danuta w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55958. Rybarczyk Danuta. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 8/18. [BMSiG-55619/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Danuty Rybarczyk, PESEL 60011306841, sygn. akt V GUp 8/18, obwieszcza, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w MSiG o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile lista wierzytelności nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli Upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55958

Dodano: 2018-12-13 11:32:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Rybarczyk Leszek w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55959. Rybarczyk Leszek. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 59/17. [BMSiG-55593/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Leszka Rybarczyka, PESEL 60081003219, sygn. akt V GUp 59/17, obwieszcza, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w MSiG o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile lista wierzytelności nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli Upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55959

Dodano: 2018-12-13 11:33:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Siekiera Adam w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55960. Siekiera Adam. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 59/16. [BMSiG-55677/2018] Postanowieniem z dnia 13 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 59/16, obwieszcza o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu komisarzowi pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Adama Siekiera, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy. Jednocześnie poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania innej wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może złożyć upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, zaś jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55960

Dodano: 2018-12-13 11:33:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Skoczylas Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55961. Skoczylas Anna. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 75/16. [BMSiG-55516/2018] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Anny Skoczylas, sygn. akt VI GUp 75/16. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55961

Dodano: 2018-12-13 11:33:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Węgrzynowska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55962. Węgrzynowska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 72/18 „of”. [BMSiG-55645/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Małgorzaty Węgrzynowskiej, sygn. akt VII GUp 72/18 „of”, ogłasza, że syndyk w dniu 22 listopada 2018 r. złożył pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności upadłej. Uzupełnienie listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55962

Dodano: 2018-12-13 11:33:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Sobieraj Marek w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55963. Sobieraj Marek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 668/18. [BMSiG-55653/2018] MAREK SOBIERAJ. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, SYGNATURA AKT: X GUp 668/18. Obwieszcza się, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Marka Sobieraj, PESEL: 50101304194, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 668/18, Syndyk sporządził i złożył w dniu 3 grudnia 2018 r. I uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych (art. 256 p.u.). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55963

Dodano: 2018-12-13 11:34:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Weder Józef w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55964. Weder Józef Benedykt. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 154/18. [BMSiG-55523/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Józefa Benedykta Weder nieprowadzącego działalności gospodarczej w upadłości ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 154/18 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 26.11.2018 r. sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55964

Dodano: 2018-12-13 11:35:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Suchocki Sebastian w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55965. Suchocki Sebastian. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 62/18/4. [BMSiG-55469/2018] Sędzia komisarz informuje, że w dniu 27.11.2018 roku syndyk złożył uzupełnienie listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Sebastiana Suchockiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Sosnowcu, przy ul. Leśnej 62, posiadającego numer PESEL: 593102405891, sygn. akt X GUp 62/18/4. Uzupełnienie listy wierzytelności można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, I piętro, pokój 103, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o dacie złożenia przez syndyka uzupełnienia listy wierzytelności można złożyć do sędziego komisarza sprzeciw od uzupełnienia listy, stosownie do treści art. 256 i następne ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55965

Dodano: 2018-12-13 11:35:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

STEELMECH Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55966. STEELMECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Krakowie. KRS 0000052868. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 października 2001 r., sygn. akt VI GUp 28/16. [BMSiG-55587/2018] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym STEELMECH Sp. z o.o. w Krakowie (dawniej Przedsiębiorstwo Produkcyjno- -Handlowo-Usługowe „STELMACH” Sp. z o.o. w Świdnicy), sygn. akt VI GUp 28/16. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55966

Dodano: 2018-12-13 11:35:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

WELET EUROPA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55967. WELET EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Koszalinie. KRS 0000374745. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 grudnia 2010 r., sygn. akt VII GUp 82/18. [BMSiG-55670/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Welet Europa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości, sygn. akt VII GUp 82/18, ogłasza, że w dniu 4 grudnia 2018 r. syndyk złożył listę wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i nast. ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55967

Dodano: 2018-12-13 11:36:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Wojarski Zdzisław w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55968. Wojarski Zdzisław. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 40/17 of. [BMSiG-55681/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku upadłego Zdzisława Wojarskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 77012604458), sygn. akt VI GUp 40/17 of, zawiadamia, iż została sporządzona przez syndyka druga uzupełniająca lista wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku- -Białej przy ul. Bogusławskiego 24 pokój nr 5, a w terminie 2 tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55968

Dodano: 2018-12-13 11:36:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Szklarski Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55969. Szklarski Mirosław. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 41/18 lik „of”. [BMSiG-55574/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Mirosława Szklarskiego (nr PESEL 69060207974) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, pod sygn. akt VI GUp 41/18 lik „of”, zawiadamia, iż w 28 listopada 2018 r. syndyk przedłożył listę wierzytelności. Listę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55969

Dodano: 2018-12-13 11:36:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Wlazły Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55970. Wlazły Wojciech. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 218/16. [BMSiG-55414/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Wojciecha Wlazłego (PESEL: 71011105415) zamieszkałego w Poznaniu, sygnatura akt XI GUp 218/16, zawiadamia że syndyk dnia 27 lipca 2018 roku sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (wejście przez p. 45), przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania innej wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; w tym samym terminie sprzeciw może złożyć upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, zaś jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55970

Dodano: 2018-12-13 11:37:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Wysocka Dorota w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 55971. Wysocka Dorota. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 65/18. [BMSiG-55503/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Doroty Wysockiej, nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 65/18 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 26 listopada 2018 r. sędziemu komisarzowi uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55971

Dodano: 2018-12-13 11:37:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Zakład Budowlany Zbigniew Olejnik Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 55972. „ZAKŁAD BUDOWLANY ZBIGNIEW OLEJNIK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ „W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ” w Różankach. KRS 0000521130. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 sierpnia 2014 r., sygn. akt V GUp 23/15. [BMSiG-55466/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Zakładu Budowlanego Zbigniew Olejnik Sp. z o.o. z siedzibą w Różankach ogłasza, że został sporządzony i przekazany Sędziemu komisarzowi odrębny plan podziału funduszów masy upadłości Zakładu Budowlanego Zbigniew Olejnik Sp. z o.o. w Różankach w upadłości likwidacyjnej uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. prowadzi Księgę Wieczystą nr GW1G/00106205/4. Plan może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. każdy zainteresowany, a osoby uprawnione do zaspokojenia z sumy uzyskanej z likwidacji mogą w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć do Sędziego komisarza zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55972

Dodano: 2018-12-13 11:37:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Zakład Budowlany Zbigniew Olejnik Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 55973. „ZAKŁAD BUDOWLANY ZBIGNIEW OLEJNIK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ „W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ” w Różankach. KRS 0000521130. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 sierpnia 2014 r., sygn. akt V GUp 23/15. [BMSiG-55472/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Zakładu Budowlanego Zbigniew Olejnik Sp. z o.o. z siedzibą w Różankach ogłasza, że został sporządzony i przekazany Sędziemu komisarzowi odrębny plan podziału funduszów masy upadłości Zakładu Budowlanego Zbigniew Olejnik Sp. z o.o. w Różankach w upadłości likwidacyjnej uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. prowadzi Księgę Wieczystą nr GW1G/00084492/1. Plan może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. każdy zainteresowany, a osoby uprawnione do zaspokojenia z sumy uzyskanej z likwidacji mogą w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć do Sędziego komisarza zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55973

Dodano: 2018-12-13 11:37:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Zakład Budowlany Zbigniew Olejnik Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 55974. „ZAKŁAD BUDOWLANY ZBIGNIEW OLEJNIK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ „W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ” w Różankach. KRS 0000521130. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 sierpnia 2014 r., sygn. akt V GUp 23/15. [BMSiG-55477/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Zakładu Budowlanego Zbigniew Olejnik Sp. z o.o. z siedzibą w Różankach ogłasza, że został sporządzony i przekazany Sędziemu komisarzowi odrębny plan podziału funduszów masy upadłości Zakładu Budowlanego Zbigniew Olejnik Sp. z o.o. w Różankach w upadłości likwidacyjnej uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. prowadzi Księgę Wieczystą nr GW1G/00071594/2. Plan może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. każdy zainteresowany, a osoby uprawnione do zaspokojenia z sumy uzyskanej z likwidacji mogą w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć do Sędziego komisarza zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55974

Dodano: 2018-12-13 11:38:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KRYSTAL Ciurla Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 55975. Ciurla Krzysztof prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KRYSTAL” w Rycerce Dolnej. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 58/16 lik. [BMSiG-55588/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Krzysztofa Ciurli prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KRYSTAL” w Rycerce Dolnej, sygn. akt VI GUp 58/16 lik, zawiadamia, iż został sporządzony ostateczny plan podziału. Plan ten może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku- -Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55975

Dodano: 2018-12-13 11:38:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Wysoczańska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 55976. Wysoczańska Ewa. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 62/16. [BMSiG-55501/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Ewy Wysoczańskiej, sygn. akt V GUp 62/16, ogłasza, że syndyk sporządził ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości, i że plan ten można przeglądać w Sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., a Upadły i osoby uprawnione do zaspokojenia z funduszy masy upadłości mogą w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć do sędziego komisarza zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55976

Dodano: 2018-12-13 11:38:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Dobrychłop Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 55977. Dobrychłop Agnieszka. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 6/17. [BMSiG-55533/2018] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu oddzielnego planu podziału w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Dobrychłop, sygn. akt VI GUp 6/17. Osoby zainteresowane mogą przeglądać plan podziału w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55977

Dodano: 2018-12-13 11:39:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Domea Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 55978. DOMEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ we Wrocławiu. KRS 0000302568. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 marca 2008 r., sygn. akt VIII GUp 12/14. [BMSiG-55507/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Domea Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej we Wrocławiu, nr KRS: 0000302568, (sygn. akt VIII GUp 12/14), ogłasza, że w dniu 19 lipca 2018 r. został złożony przez syndyka częściowy plan podziału funduszów masy upadłości dla wierzytelności uznanych na liście wierzytelności w kategorii II i III, który można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia- -Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o tym można wnosić przeciwko planowi podziału zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55978

Dodano: 2018-12-13 11:39:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Once Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 55979. ONCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ we Wrocławiu. KRS 0000382569. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 marca 2011 r., sygn. akt VIII GUp 60/12. [BMSiG-55404/2018] Zawiadomienie Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym „ONCE” spółki z o.o. we Wrocławiu w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt VIII GUp 60/12, zawiadamia, że w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej VIII Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej 16, można przeglądać ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości, i w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia wnosić przeciwko planowi zarzuty do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55979

Dodano: 2018-12-13 11:39:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Sikora Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 55980. Sikora Anna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 263/17. [BMSiG-55475/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Anny Sikory, PESEL 60032515602, zamieszkałej: ul. Jana Matejki 124, 32-086 Węgrzce - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 263/17, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, oraz że plan ten można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości sędziemu komisarzowi, można zgłaszać sędziemu komisarzowi zarzuty przeciwko ostatecznemu planowi podziału funduszów masy upadłości. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55980

Dodano: 2018-12-13 11:40:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kraków Business Park Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 55981. KRAKÓW BUSINESS PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Zabierzowie. KRS 0000166200. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 lipca 2003 r., sygn. akt VIII GUp 12/14/S. [BMSiG-55525/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: Kraków Business Park Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w Zabierzowie (sygn. akt VIII GUp 12/14/S) ogłasza, że częściowy plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. 218, pawilon „K”, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55981

Dodano: 2018-12-13 11:40:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Olejniczak Zygmunt w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 55982. Olejniczak Zygmunt. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 17/16. [BMSiG-55690/2018] Zawiadamia się, że postanowieniem z dnia 21 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt V GUp 17/16 w postępowaniu upadłościowym Zygmunta Olejniczaka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłosił o przekazaniu Sędziemu komisarzowi odrębnego (będącego jednocześnie ostatecznym) planem podziału funduszów masy upadłości Zygmunta Olejniczaka uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości położonej w Ośnie Lubuskim, dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie prowadzi Księgę Wieczystą nr KW GW1U/00011854/8. Jednocześnie poucza się, że złożony plan może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, każdy zainteresowany, a wierzyciel może w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć do Sędziego komisarza zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55982

Dodano: 2018-12-13 11:40:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Pawlus Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 55983. Pawlus Tomasz. Sad Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 62/17 of. [BMSiG-55522/2018] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Tomasza Pawlusa, zam.: ul. Juliusza Słowackiego 64/5, 58-500 Jelenia Góra (PESEL 76053105894), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, informuje, że w dniu 4 grudnia 2018 r. (data nadania listę poleconym) został złożony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości w postępowaniu o sygn. akt V GUp 62/17 of, który można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, Wydział V Gospodarczy, przy ul. Bankowej nr 18 w Jeleniej Górze, oraz że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o tym można wnosić przeciwko planowi podziału zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55983

Dodano: 2018-12-13 11:41:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Robert Satława Roboty Budowlane-Inżynieryjskie "Satbud" w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 55984. Satława Robert prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Roboty Budowlano-Inżynierskie w Gilowicach. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 17/14 lik. [BMSiG-55613/2018] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Roberta Satławy Roboty Budowlano-Inżynierskie z siedzibą w Gilowicach, nr NIP 5531918354, pod sygn. akt VI GUp 17/14 lik, zawiadamia, iż w dniu 24 października 2018 r. syndyk przedłożył do Sądu ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na planie podziału może złożyć do sędziego komisarza zarzuty MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55984

Dodano: 2018-12-13 11:41:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

DWM Monika Stawkowska w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 55985. Stawkowska Monika prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą DWM Monika Stawkowska w upadłości likwidacyjnej w Olsztynie. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 3/16. [BMSiG-55467/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Moniki Stawkowskiej przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą DWM Monika Stawkowska w upadłości likwidacyjnej w Olsztynie (sygn. akt V GUp 3/16) podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości dotyczących kosztów postępowania upadłościowego (kategoria I). Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Artyleryjska 3C, pokój 109 (tel. 89 676-03-03), i w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55985

Dodano: 2018-12-13 11:42:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Szypuła Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 55986. Szypuła Anna. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 35/15/2. [BMSiG-55432/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużniczki Anny Szypuły (Szypuła) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziałem Gospodarczym, pod sygn. akt X GUp 35/15/2, podaje do wiadomości, że syndyk złożył ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w sekretariacie Wydziału X Gospodarczego wyżej wskazanego Sądu, w Katowicach przy ul. Lompy 14. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia, można wnieść zarzuty przeciwko temu planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55986

Dodano: 2018-12-13 11:42:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Siedlcach

ZPP Auto Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 55987. ZPP AUTO - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Siedlcach. KRS 0000071229. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 grudnia 2001r., sygn. akt V GUp 3/11. [BMSiG-55627/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku ZPP Auto - Sp. z o.o. w upadłości w Siedlcach w dniu 16 listopada 2018 r. zostały sporządzone: częściowy odrębny plan podziału sumy uzyskanej z dzierżawy obciążonych rzeczy i praw majątkowych upadłego oraz częściowy planu podziału funduszów masy upadłości. Wyłożone plany podziału można przeglądać w Czytelni akt Sądu Rejonowego w Siedlcach, przy ul. Kazimierzowskiej 31a, i w terminie dwóch tygodni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko planom podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55987

Dodano: 2018-12-13 11:42:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Chrząszcz Przemysław Firma Handlowo Usługowa w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55593. Chrząszcz Przemysław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa Przmysław Chrząszcz w Jędruszkowcach. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 192/18. [BMSiG-55378/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 16 listopada 2018 r. wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 192/18 z wniosku dłużnika Przemysława Chrząszcza o ogłoszenie upadłości, na podstawie art. 51 ust. 1 pr. up postanowił: I. Ogłosić upadłość Dłużnika Przemysława Chrząszcza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa Przemysław Chrząszcz, numer: NIP 6871748816, numer PESEL: 82112318239. II. Wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego. III. Wyznaczyć zastępcę Sędziego Komisarza w osobie SSR Lesława Zawady. IV. Wyznaczyć Syndyka Masy Upadłości w osobie Krzysztofa Czekańskiego, nr licencji 98. V. Wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego. VI. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. VII. Stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000, s.1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 191, z późn. zm.), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. rozporządzenia nr 1346/2000. VIII. Kosztami postępowania obciążyć Dłużnika. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55593

Dodano: 2018-12-13 15:18:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Chrząszcz Przemysław Firma Handlowo Usługowa w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55593. Chrząszcz Przemysław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa Przmysław Chrząszcz w Jędruszkowcach. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 192/18. [BMSiG-55378/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 16 listopada 2018 r. wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 192/18 z wniosku dłużnika Przemysława Chrząszcza o ogłoszenie upadłości, na podstawie art. 51 ust. 1 pr. up postanowił: I. Ogłosić upadłość Dłużnika Przemysława Chrząszcza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa Przemysław Chrząszcz, numer: NIP 6871748816, numer PESEL: 82112318239. II. Wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego. III. Wyznaczyć zastępcę Sędziego Komisarza w osobie SSR Lesława Zawady. IV. Wyznaczyć Syndyka Masy Upadłości w osobie Krzysztofa Czekańskiego, nr licencji 98. V. Wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego. VI. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. VII. Stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000, s.1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 191, z późn. zm.), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. rozporządzenia nr 1346/2000. VIII. Kosztami postępowania obciążyć Dłużnika. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55593

Dodano: 2018-12-13 15:18:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Dusik Jacek w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 55988. Dusik Jacek. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 382/16. [BMSiG-55484/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 22.11.2018 r., sygn. akt VIII GUp 382/18, umorzono postępowanie upadłościowe prowadzone wobec upadłego Jacka Dusika (nr PESEL 66091312918) zamieszkałego pod adresem: ul. Ketlinga 7/1, 30-389 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że od niniejszego postanowienia służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Krakowie, które można wnieść w terminie tygodniowym od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego wydającego zaskarżone postanowienie. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55988

Dodano: 2018-12-13 17:51:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Jabłońska Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 55989. Jabłońska Grażyna. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 27/15. [BMSiG-55403/2018] Sygn. akt XIV GUp 27/15 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 listopada 2018 roku umorzył postępowanie upadłościowe prowadzone wobec Grażyny Jabłońskiej, numer PESEL 49101406722, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIV GUp 27/15. Na postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego wierzycielom upadłej przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55989

Dodano: 2018-12-13 17:52:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Pałdyna Monika w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 55990. Pałdyna Monika. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 109/17. [BMSiG-55518/2018] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie o sygn. akt X GUp 109/17 postanowił umorzyć postępowanie upadłościowe na podstawie art. 355 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego i obciążyć Skarb Państwa kosztami postępowania upadłościowego. Syndyk Agnieszka Biała MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55990

Dodano: 2018-12-13 17:52:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

D&D S.A. w upadłości układowej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 55991. „D&D” SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Bielsku-Białej. KRS 0000385671. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 maja 2011 r., sygn. akt VI GUp 5/13. [BMSiG-55605/2018] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż w dniu 13 listopada 2018 r. zostało wydane postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidacje majątku dłużnika D&D S.A. w Bielsku-Białej, sygnatura VI GUp 5/13. Na postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r. służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Katowicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia o postanowieniu w MSiG. Nadanie pisma na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55991

Dodano: 2018-12-13 17:53:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

E. FIJAK & K. SUJAK Sp. J w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 55992. „E. FIJAK & K. SUJAK SPÓŁKA JAWNA” W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Bielsku-Białej. KRS 0000146698. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 stycznia 2003 r., sygn. akt VI GUp 95/17. [BMSiG-55617/2018] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż w dniu 13 listopada 2018 r. zostało wydane postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidacje majątku dłużnika E. Fijak & K. Sujak spółka jawna w Bielsku-Białej, sygnatura VI GUp 95/17. Na postanowienie z dnia 13 listopada 2018 r. służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Katowicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia o postanowieniu w MSiG. Nadanie pisma na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55992

Dodano: 2018-12-13 17:54:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Metal-Cynk Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 55993. „METAL-CYNK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Chojnowie. KRS 0000100217. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 kwietnia 2002 r., sygn. akt V GUp 10/14. [BMSiG-55689/2018] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie o sygn. akt V GUp 10/14 stwierdzono zakończenie postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku upadłego „METAL-CYNK” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Chojnowie. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55993

Dodano: 2018-12-13 17:54:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Babnis Danuta w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 55995. Babnis Danuta. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 100/18/KK. [BMSiG-55478/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Danuty Babnis. osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziale Gospodarczym, pod sygnaturą akt VI GUp 100/18/KK, zawiadamia, że zostały ukończone opisy i oszacowanie wchodzących w skład masy upadłości nieruchomości: - Prawa własności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny położony w Gdańsku przy ulicy Grunwaldzkiej 607D, lokal mieszkalny numer 10 (pokój - 3, przedpokój - 1, kuchnia - 1, łazienka - 1, wc - 1, piwnica o pow. 1,8 m2 ), o łącznej powierzchni 58,0 m2 , wpisany do Księgi Wieczystej KW GD1G/00220408/1 wraz z udziałem 865/100.000 w nieruchomości gruntowej opisanej w KW GD1G/00139525/2. - Prawa własności nieruchomości - lokalu niemieszkalnego zlokalizowanego w Gdańsku przy ulicy Rybołowców 3 (sala sprzedaży, magazyn, wc), o powierzchni użytkowej 26,59 m2 , wpisanego do Księgi Wieczystej KW GD1G/00059501/3, wraz z udziałem 94/1000 części w prawie użytkowania wieczystego działki nr ew. 72, wpisanym do KW GD1G/00056676/9. - Udziału 1/4 w nieruchomości gruntowej działki niezabudowanej nr 84/82 (powierzchnia działki 5.000 m2 ) zlokalizowanej w miejscowości Tleń, gmina Osie, powiat świecki, wpisanej do Księgi Wieczystej KW BY1S/00019524/8. Opisy i oszacowania nieruchomości przekazane przez syndyka sędziemu komisarzowi i złożone do akt postępowania są do wglądu w Sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziale Gospodarczym, ul. Piekarnicza 10 (w godzinach urzędowania Sądu). Zgodnie z art. 319 ust. 5 w zw. z art. 320 ust. 3 ustawy Prawo Upadłościowe, zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do sędziego komisarza w terminie tygodnia od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55995

Dodano: 2018-12-13 17:55:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Babnis Danuta w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 55996. Babnis Danuta. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 100/18/KK. [BMSiG-55486/2018] OBWIESZCZENIE Syndyk w postępowaniu upadłościowym Danuty Babnis, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, prowadzonym w Sądzie Rejonowym Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydziale Gospodarczym, pod sygn. akt VI GUp 100/18/KK, na mocy art. 320 ust. 1 i w zw. z art. 491 ze zn.2 ust. l ustawy - Prawo Upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Przetargu z dnia 6.11.2018 r. zatwierdzonym postanowieniem sędziego komisarza z dnia 05.12.2018 r. ogłasza pisemny ofertowy przetarg na sprzedaż nieruchomości: - Prawa własności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny położony w Gdańsku przy ulicy Grunwaldzkiej 607D, lokal mieszkalny numer 10 (pokój -3, przedpokój -1, kuchnia -1, łazienka -1, wc -1, piwnica o pow. I,8 m2 ), o łącznej powierzchni 58,0 m2 , wpisany do Księgi Wieczystej KW GD1G/00220408/1 wraz z udziałem 865/100.000 w nieruchomości gruntowej opisanej w KW GD1G/00139525/2, za cenę wywoławczą 316.000,00 (trzysta szesnaście tysięcy) zł. - Prawa własności nieruchomości - lokalu niemieszkalnego zlokalizowanego w Gdańsku przy ulicy Rybołowców 3 (sala sprzedaży, magazyn, wc), o powierzchni użytkowej 26,59 m2 wpisanego do księgi wieczystej KW GD1G/00059501/3 wraz z udziałem 94/1000 części w prawie użytkowania wieczystego działki nr ew. 72, wpisanym do KW GD1G/00056676/9, za cenę wywoławczą 72.860,00 (siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt) zł. - Udziału 1/4 w nieruchomości gruntowej działki niezabudowanej nr 84/82 (powierzchnia działki 5.000 m2 ) zlokalizowanej w miejscowości Tleń, gmina Osie, powiat świecki, wpisanej do Księgi Wieczystej KW BY1S/00019524/8, za cenę wywoławczą 30.950,00 (trzydzieści tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) zł. Oferty należy składać w terminie do dnia 22 lutego 2019 r. w zapieczętowanych kopertach na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, Sędzia Komisarz SSR - Karolina Kondracka, z dopiskiem „PRZETARG sygn. akt VI GUp 100/18/KK” (dopisek na kopercie w kolorze czerwonym) oraz zawierać na kopercie dokładne oznaczenie składającego ofertę. Na kopercie należy także określić nieruchomość, której oferta dotyczy. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 lutego 2019 r., o godz. 1300, Sala B-65, Budynek B, Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, na rachunek bankowy: Danuta Babnis w upadłości, ul. Grunwaldzka 607D, 80-337 Gdańsk, prowadzony w banku SANTANDER BANK POLSKA SA o numerze: 73 1090 2620 0000 0001 3711 5829 i złożenie dowodu wpłaty wadium wraz z ofertą, pod rygorem nie dopuszczenia do przetargu. Regulamin Przetargu jest do wglądu w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziale Gospodarczym, ul. Piekarnicza 10 (w godzinach urzędowania Sądu) oraz w biurze syndyka w Starogardzie Gd., ul. H. Lange 12A, tel. nr 504 271 728, e-mail: mazsyndyk@wp.pl MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55996

Dodano: 2018-12-13 17:56:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Downar-Zapolski Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 55998. Downar-Zapolski Tomasz. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 208/17. [BMSiG-55500/2018] Syndyk masy upadłości Tomasza Downara-Zapolskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. VIII GUp 208/17, informuje o pierwszej sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości nieruchomości w postaci: prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Biała, w granicach działek nr 395 i 411 AM-1, o łącznej powierzchni 5,43 ha, gmina Chojnów, powiat legnicki, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr LE1Z/00042737/8, za łączną cenę minimalną 124.100,00 zł brutto (sto dwadzieścia cztery tysiące sto złotych i 00/100). Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem 501 443 555 w dni powszednie, w godzinach od 900 do 1500, oraz na stronie internetowej http://upadlosckonsumenckawroclaw.pl/przetargi/. Oferty wyłącznie pisemne wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w kwocie 12.400,00 zł (dwanaście tysięcy czterysta złotych i 00/100), składać należy w terminie do 14 stycznia 2019 r., do godz. 1200, w biurze Syndyka Magdaleny Czyszczoń Kancelaria Adwokacka, Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław. Za datę wpływu przesyłek pocztowych będzie uznana data doręczenia przesyłek do biura syndyka. Otwarcie ofert nastąpi 14 stycznia 2019 r., o godz. 1230, w biurze syndyka przy Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55998

Dodano: 2018-12-13 17:57:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

ECO-WIND CONSTRUCTION S.A. w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 55999. ECO-WIND CONSTRUCTION SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000300426. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 lutego 2008 r., sygn. akt X GUp 779/18. [BMSiG-55649/2018] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym ECO-WIND Construction Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Marynarska 11, 02-674 Warszawa, numer KRS 0000300426, zawiadamia, że został sporządzony i przekazany opis i oszacowanie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 99/1 z obrębu 0012 Rzyszczewo, gmina Sławno, powiat sławieński, województwo zachodniopomorskie, o powierzchni 0,7764 ha, dla której Sąd Rejonowy w Sławnie prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KO1E/00020518/8, który można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w Warszawie (00-454), ul. Czerniakowska 100A, oraz o możliwości wniesienia zarzutów w terminie tygodniowym od obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55999

Dodano: 2018-12-13 17:57:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

GÓR-HUT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Inne

Poz. 56000. GÓR-HUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Krakowie. KRS 0000179621. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 listopada 2003 r., sygn. akt VIII GU 237/17. [BMSiG-55601/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że w związku z ogłoszeniem w dniu 15.03.2018 r. upadłości dłużnika GÓR-HUT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie postanowieniem z dnia 8.11.2018 r., sygn. akt VIII GU 237/17, Sąd postanowił: zatwierdzić warunki sprzedaży całości przedsiębiorstwa dłużnika GÓR-HUT spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Nowolipki 3, 31-752 Kraków, KRS 0000179621, określając cenę nabycia na kwotę 4.100.000,00 zł (cztery miliony sto tysięcy złotych 00/100 groszy) oraz nabywcę Andrzeja Czechowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą CAA Omega Andrzej Czechowski w Tarnowie (NIP: 6771001383, REGON: 350717296). Pouczenie: Wierzycielowi upadłego w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia z 8.11.2018 r. o zatwierdzeniu warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika przysługuje możliwość złożenia zażalenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 56000

Dodano: 2018-12-13 17:58:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Kuchnik Sławomir w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ustaleniu planu spłaty

Poz. 56006. Kuchnik Sławomir. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 45/17 „of”. [BMSiG-55482/2018] Sędzia Komisarz masy upadłości Sławomira Kuchnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 45/17 „of”, zawiadamia, iż prawomocnym postanowieniem z dnia 13 listopada 2018 r. Sąd: I. ustalił następujący plan spłat wierzycieli Sławomira Kuchnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 80072815797: Sławomir Kuchnik przeznaczy na zaspokojenie zobowiązań wierzyciela uznanego na liście wierzytelności, a niewykonanych w toku postępowania upadłościowego kwotę 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) miesięcznie, uiszczając na rzecz: Kredyt Inkaso Portfolio Investments (LUXEMBOURG) Societe Anonyme z siedzibą w Luxemburgu B 155462 kwotę 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) miesięcznie w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od dnia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia, przez okres 36 miesięcy, II. ustalił, że pozostała część zobowiązań upadłego Sławomira Kuchnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 80072815797 wobec wierzyciela wymienionego w pkt I (pierwszym) postanowienia oraz wobec wszystkich innych wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. przed dniem 16 listopada 2017 r., zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli jak w punkcie I (pierwszym) postanowienia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 56006

Dodano: 2018-12-13 17:59:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Ligocka Renata w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 56009. Ligocka Renata. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 57/18. [BMSiG-55554/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Renaty Ligockiej (PESEL 57021003480), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, toczącym się przed Sądem Rejonowym w Gorzowie Wlkp., V Wydziałem Gospodarczym, pod sygnaturą V GUp 57/18 obwieszcza, że syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi opis i oszacowanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz prawa własności znajdujących się na niej budynków, położonej w Międzychodzie, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr PO2A/00018413/3. W terminie tygodnia od dnia ukazania się obwieszczenia każdy zainteresowany może wnosić do Sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie nieruchomości. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 56009

Dodano: 2018-12-13 18:00:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Maszynowska Zofia w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 56011. Maszynowska Zofia. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 126/18/KK. [BMSiG-55440/2018] Syndyk masy upadłości Zofii Maszynowskiej osoby fizycznej ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż składnika majątku upadłego na podstawie art. 320 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe w postępowaniu upadłościowym, oznaczonym sygn. akt VI GUp 126/18/KK, toczącym się przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Piekarniczej 10. Składnik majątku dłużniczki stanowi własnościowe prawo lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 6, o pow. 31,33 m2 , położonego w klatce A na 2 piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym w Pruszczu Gdańskim przy ul. Miłosza w budynku o nr porządkowym 12, dla którego prowadzona jest przez III Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, księga wieczysta KW GD1G/00209973/9, wraz z przysługującym udziałem w nieruchomości wspólnej budynku oraz prawa własności działki gruntu. Cena wywoławcza prawa będącego przedmiotem sprzedaży wynosi 301 000,00 (trzysta jeden tysięcy 00/100) złotych. Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży oraz określenie jego wartości rynkowej zawiera Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego wykonany 8 października 2018 r. przez Kancelarię Doradców „Contendo” Krzysztof Olszewski. Na opis i oszacowanie można wnieść zarzuty w terminie tygodnia od dnia ukazania się ogłoszenia o przetargu w MSiG. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6.09.2017 r. na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-169 Gdańsk. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 8.09.2017 r., o godzinie 1200, w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, budynek B, sala B65. Regulamin przetargu wyłożony jest w sekretariacie sądu oraz jest dostępny wraz ze szczegółowymi dodatkowymi informacjami w dni powszednie w biurze syndyka w Gdańsku przy ul. Żabi Kruk 14 (pokój 2/17), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z syndykiem nr tel. 602 628 329. Syndyk zastrzega sobie prawo przepadku wadium na rzecz masy upadłości w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży przedmiotu przetargu w terminie wyznaczonym przez Organizatora lub jeżeli nie uiści on ceny nabycia najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy w formie aktu notarialnego. Syndykowi przysługuje prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 56011

Dodano: 2018-12-13 18:03:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

GRUPA LOCUM Monika Mazur w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 56012. Mazur Monika prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Grupa Locum Monika Mazur w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Kartuzach. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 82/16. [BMSiG-55513/2018] Syndyk masy upadłości Moniki Mazur prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Grupa Locum Monika Mazur w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Kartuzach ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nw. nieruchomości położonych w Kartuzach przy ul. Parkowej 8 i 10, tj. Nieruchomość gruntowa: - zabudowana (2) dwoma budynkami mieszkalno - usługowymi o pow. 994,97 m2 i 1800,16 m2 stanowiąca działki nr 150/1, 150/3, 149/1, 151, 175, - niezabudowana stanowiąca działki 150/2, 149/2, obręb 8 m. Kartuzy, o łącznej powierzchni tych działek wynoszącej 3.130,00 m2 . Ww. nieruchomości opisane są w Księgach Wieczystych: GD1R/00012470/5, GD1R/00004405/0, GD1R/00006584/2, GD1R/00006585/9, GD1R/00012471/2, które prowadzi V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kartuzach. Cena wywoławcza: 4.552.000,00 zł. (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100 zł.) + należny podatek VAT. Wadium w wysokości 500. 000,00 zł. (pięćset tysięcy złotych 00/100) należy wpłacić do dnia 18 stycznia 2019 r., na niżej podany rachunek bankowy: GRUPA LOCUM Monika Mazur w upadłości likwidacyjnej, BANK PEKAO S.A. nr rachunku: 23 1240 5400 1111 0010 6850 0789. OGÓLNE INFORMACJE O WARUNKACH PRZETARGU: 1. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 niniejszego regulaminu. W przypadku, gdy przepisy polskiego prawa wymagają uzyskania zezwolenia odpowiedniego organu na nabycie danej rzeczy, nieruchomości lub prawa, uczestnik przystępujący do przetargu powinien posiadać stosowne zezwolenie lub promesę otrzymania zezwolenia i załączyć ją do oferty. 2. Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, zmiany warunków przetargu określonych w ogłoszeniu o przetargu i regulaminie przetargu oraz odwołania przetargu bez podania przyczyny. 3. Do przetargu nie mogą przystąpić podmioty posiadające zadłużenie w stosunku do firmy Grupa Locum Monika Mazur w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Kartuzach. 4. Uczestnik przystępuje do przetargu przez złożenie oferty i wpłacenie wadium. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z wyraźnym napisem „PRZETARG”, do dnia 18 stycznia 2019 roku, do godziny 1500, w biurze podawczym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy przy ul. Piekarniczej 10, w budynku B. Na kopercie należy umieścić następujące informacje: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-169 Gdańsk, Wydział VI Gospodarczy, S.S.R Jacek Werengowski, sygn. akt VI GUp 82/16, Grupa Locum Monika Mazur w upadłości likwidacyjnej PRZETARG. 5. Pisemna (pod rygorem nieważności) oferta powinna zawierać: a. dane personalne uczestnika przetargu wraz z adresem zamieszkania, numerem PESEL oraz serią i numerem dowodu osobistego w przypadku obywateli polskich, bądź innego dokumentu tożsamości w przypadku pozostałych osób fizycznych, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - firmę bądź nazwę, adres siedziby oraz rejestr, w którym dany podmiot został zarejestrowany, b. adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż wskazany w punkcie powyżej) uczestnika przetargu oraz numer telefonu do uczestnika przetargu lub osoby przez niego wskazanej, jako właściwej do reprezentowania go w przetargu, c. w przypadku, gdy oferent będzie reprezentowany przez pełnomocnika, do zgłoszenia winno być załączone pełnomocnictwo sporządzone w formie aktu notarialnego (pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu), d. oświadczenie, że oferent zapoznał się z treścią ogłoszenia i zasadami zawartymi w niniejszym regulaminie, które przyjmuje bez zastrzeżeń. Brak takiego oświadczenia nie dyskwalifikuje oferty, jednak oferent związany jest ustaleniami zawartymi w regulaminie, e. oświadczenie, iż wobec oferenta nie zachodzą przesłanki wskazane w pkt 3 niniejszego ogłoszenia, wykluczające go z możliwości wzięcia udziału w przetargu, f. wskazanie rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium - pod rygorem odrzucenia oferty, g. oferowaną cenę nabycia NETTO. 6. Uczestnik obowiązany jest dołączyć do oferty: a. aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli podlega ujawnieniu w tym rejestrze, b. aktualne (nie starsze niż 3 miesiące) zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wraz z oświadczeniem małżonka uczestnika o zgodzie na złożenie przez uczestnika oświadczenia woli w przedmiocie nabycia nieruchomości lub odpisem umowy majątkowej małżeńskiej, z której wynika, że zgoda małżonka nie jest wymagana, c. aktualne (nie starsze niż 3 miesiące) zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz umowę spółki cywilnej jeżeli uczestnik prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej oraz uchwałę spółki wyrażającą zgodę na nabycie nieruchomości w drodze przetargu jeżeli jest wymagana zgodnie z postanowieniami umowy spółki cywilnej wraz z oświadczeniem małżonka uczestnika lub odpisem umowy majątkowej małżeńskiej, jak w punkcie powyżej, d. zgodę właściwego organu uczestnika przetargu, jeżeli jest ona niezbędna dla ważnego zawarcia umowy sprzedaży w wyniku rozstrzygnięcia przetargu, e. w przypadku, gdy uczestnikiem jest podmiot mający siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) odpis z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych wraz z tłumaczeniem przysięgłym tych dokumentów na język polski, przy czym obowiązek złożenia odpisu z właściwego rejestru nie ciąży na uczestniku, gdy przepisy właściwe dla siedziby uczestnika nie przewidują prowadzenia rejestru podmiotów gospodarczych. 7. Wszelkie dokumenty załączone do oferty powinny być złożone w oryginale lub w odpisie poświadczonym za zgodność z oryginałem przez notariusza lub w innej formie równoważnej z oryginałem chyba, że odpis z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych mających siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ma charakter wydruku komputerowego. Wszelkie pisemne oświadczenia wymagane w treści niniejszego regulaminu winny zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta. 8. Oferent ma obowiązek zapoznania się ze wszelkimi okolicznościami dotyczącymi nieruchomości w terminie przewidzianym dla składania ofert. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące wad fizycznych oraz prawnych nieruchomości (z wyjątkiem wad ukrytych) podnoszone po dacie złożenia oferty nie będą uwzględniane. Wgląd do dokumentacji tylko w biurze syndyka przy ul. Marynarki Polskiej 96, 80-955 Gdańsk. 9. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk, w budynku B, w sali nr B 65, w obecności Sędziego Komisarza, Oferentów i Syndyka, w dniu 22 stycznia 2019 r., o godz. 1030. Na tę okoliczność zostanie sporządzony stosowny protokół. Szczegółowe warunki przetargu oraz informacje o nieruchomości można uzyskać w biurze syndyka w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 96, pod numerami telefonów: 58/76-67-111 lub 600-287-655 oraz w Kartuzach pod numerem telefonu: 500-062-708. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 56012

Dodano: 2018-12-13 18:04:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Skop Robert w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 56015. Skop Robert. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt V GUp 107/18. [BMSiG-55494/2018] Działając, jako Syndyk Masy Upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Robert Skop, zam. Borowa, sygn. akt V GUp 107/18, zawiadamia, że sprzedam w drodze przetargu: - 1/6 udziału prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Borowa nr 101, tj. działka ewid. nr 984, o powierzchni 3222 m2 (0,3222 ha). Dla nieruchomości urządzona jest Księga Wieczysta nr TB1M/00017875/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Mielcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 145,59 m2 , budynkiem gospodarczym wraz z zagospodarowanym terenem; - 1/6 udziału prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Borowa, tj. działka ewid. nr 2384 obręb 0010 Borowa o powierzchni 936 m2 (0,0936 ha). Dla nieruchomości prowadzona jest Ksiega Wieczysta nr TB1M/00020852/8 przez Sąd Rejonowy w Mielcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych; za cenę nie niższą niż cena oszacowania, tj.: dla 1/6 udziału prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej - działki ew. nr 984 - 31.697,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych), dla 1/6 udziału prawa własności nieruchomości niezabudowanej - działki ew. nr 2384 - 220,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia złotych). WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU Złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta - przetarg na zakup 1/6 udziałów w nieruchomościach w miejscowości Borowa, 39-305 Borowa, V GUp 107/18 - nie otwierać” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 stycznia 2019 r., do godz. 1600, na adres Kancelarii Syndyka, ul. H. Sienkiewicza 20, 39-400 Tarnobrzeg. Koperta zawierająca ofertę powinna być złożona w drugiej zamkniętej kopercie. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową decyduje data wpływu do Kancelarii. 1. Otwarcie ofert odbędzie się w Kancelarii Syndyka mieszczącej się w Tarnobrzegu (39-400), ul. H. Sienkiewicza 20, w ciągu 7 dni od dnia upływu terminu do składania ofert. 2. Wpłacie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 stycznia 2019 r. w wysokości 10% od łącznej wartości oszacowanych nieruchomości tj kwoty: 3 191,70 zł (słownie: trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt jeden zł 70/100) na konto masy upadłości w Banku Alior Bank SA o numerze rachunku: 02 2490 0005 0000 4000 3059 0604. Wadium uważa się za wpłacone z dniem uznania na rachunku bankowym sprzedającego. 3. Oferta powinna zawierać: - imię i nazwisko, dokładny adres, nr telefonu, adres e-mail (dla osób fizycznych), - nazwę firmy, dokładny adres, tel/fax, NIP, REGON oraz dokumenty potwierdzające status prawny oferenta, tj. wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, - pisemną deklarację o pokryciu przez oferenta kosztów umowy sprzedaży, - pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu, - promesę zwolnienia MSWiA dla oferentów będącymi osobami zagranicznymi, które mają obowiązek uzyskać zezwolenie, - potwierdzony za zgodność z oryginałem dowód wpłaty wadium oraz wskazanie rachunku bankowego, na które ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty, - w przypadku złożenia oferty przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej należy dołączyć oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy w przypadku pozostawania we współwłasności ustawowej małżeńskiej. 4. Jeżeli różnica cen pomiędzy najkorzystniejszą ofertą a kolejną ofertą złożoną w przetargu nie przekracza 5% wartości ceny najwyższej, Syndyk uprawniony jest do kontynuowania przetargu w formie licytacji ustnej, przy czym postąpienie nie będzie mniejsze niż 5.000,00 zł. Ceną wywoławczą w licytacji ustnej jest najwyższa cena zaoferowana w przetargu pisemnym przez oferentów zakwalifikowanych do licytacji. 5. Licytację wygrywa osoba lub podmiot prawny, która zadeklaruje najwyższą kwotę. 6. Wygranie licytacji wiąże oferenta do zakończenia procesu kupna nieruchomości. 7. Inne warunki: - kupujący zobowiązany będzie do poniesienia wszystkich kosztów i opłat związanych z zawarciem umowy sprzedaży, w tym między innymi: do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych według obowiązujących w dacie sprzedaży przepisów, opłaty notarialnej i sądowej. Notariusza wskazuje Syndyk; - kupujący zobowiązany będzie do wpłacenia wylicytowanej ceny i do zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez Syndyka, nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego Komisarza, przy czym cena musi zostać zapłacona na rachunek bankowy nr 02 2490 0005 0000 4000 3059 0604, przed dniem zawarcia umowy sprzedaży. Zapłata w wyniku potrącenia wierzytelności jest niedopuszczalna; - wadium uczestnika przetargu/licytacji, który wygra, zaliczone będzie na poczet ceny kupna (od wpłacanej rękojmi nie będą naliczane odsetki); a wadium pozostałych zostanie zwrócone w terminie do 7 dni od dnia prawomocnego zatwierdzenia wyboru oferty - bez odsetek; - jeżeli uczestnik przetargu/licytacji, mimo wygranej, uchyla się od zawarcia umowy, odmówi jej zawarcia, nie zapłaci ceny w wymaganym terminie lub nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży z przyczyn leżących po stronie licytatora - wadium przepada na rzecz masy upadłości; 8. Syndyk zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przetargu, unieważnienia przetargu lub odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn. Unieważnienie przetargu nie powoduje naliczenia odsetek od wadium. 9. W sprawach nieuregulowanych warunkami przetargu stosuje się przepisy Prawa upadłościowego oraz Kodeksu Cywilnego. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz stanu prawnego przedmiotu przetargu (operaty szacunkowe) są do wglądu w Kancelarii Syndyka Wojciecha Wąsika, ul. H. Sienkiewicza 20, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 811 10 50, po uprzednim uzgodnieniu terminu, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt, w godzinach od 800 do 1600. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 56015

Dodano: 2018-12-13 18:05:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

KUBUŚ Janusz Sobczyk Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 56016. Sobczyk Janusz. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 59/18. [BMSiG-55634/2018] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu operatu szacunkowego wyceny nieruchomości w sprawie Janusza Sobczyka, sygn. akt VI GUp 59/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 56016

Dodano: 2018-12-13 18:06:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane BUSINESS CENTRE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 56019. WARMIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE BUSINESS CENTRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Olsztynie. KRS 0000429866. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 sierpnia 2012 r., sygn. akt V GUp 117/18. [BMSiG-55411/2018] Sędzia komisarz w V Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Olsztynie, podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Warmińskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego Business Centre Sp. z o.o. w Olsztynie w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt V GUp 117/18) syndyk ukończył i złożył do akt aktualny opis i oszacowanie udziału 673/1000 w prawie własności działek zabudowanych budynkiem biurowym oraz udziału 50/60 w nieruchomości lokalowej pomieszczeń garażowych dla których Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgi Wieczyste o numerach: OL1O/00035375/6, OL1O/00164883/3. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się do Sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 56019

Dodano: 2018-12-13 18:07:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

TEUTONIA PRODUCTIONS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 56020. TEUTONIA PRODUCTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI we Włocławku. KRS 0000618077. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 maja 2016 r., sygn. akt V GUp 62/18. [BMSiG-55425/2018] SYNDYK ZAPRASZA DO UDZIAŁU w przetargu na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego TEUTONIA PRODUCTIONS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Włocławku w rozumieniu art. 551 k.c. Cena wywoławcza wynosi: 10.000.000,00 zł. Warunkiem rozpoznania oferty jest: 1. Złożenie pisemnej oferty osobiście w Kancelarii Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego Piotr Murawski przy ul. Pułaskiego 6 lok. 4 we Włocławku, lub za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej w zamkniętych, zapieczętowanych kopertach z napisem: „Oferta przetargowa TEUTONIA i dopiskiem „NIE OTWIERAĆ” w terminie do dnia 04.01.2019 r. do godziny 1500 2. Wpłacenie wadium w wysokości 1.000.000,00 zł na rachunek bankowy syndyka w Banku Pekao SA nr 41 1240 1981 1111 0010 8311 0541 z dopiskiem „Przetarg” najpóźniej do dnia 4.01.2019 r. Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu dnia 8.01.2019 r., o godz. 1000, w sali 415, Sądu Rejonowego w Toruniu przy ul. Mickiewicza 10/16. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 56020

Dodano: 2018-12-13 18:08:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Wołczyńska Ewelina w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ustaleniu planu spłaty

Poz. 56024. Wołczyńska Ewelina. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 122/17. [BMSiG-55680/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, Sąd Upadłościowy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w postępowaniu upadłościowym Eweliny Wołczyńskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 77110412997, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 21 listopada 2018 roku (sygn. akt V GUp 122/17) postanowił: I. Oddalić wniosek upadłego o umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty. II. Tymczasowo pokrytymi przez Skarb Państwa kosztami postępowania upadłościowego w wysokości 6 124,73 zł (sześć tysięcy sto dwadzieścia cztery zł siedemdziesiąt trzy gr) obciążyć Upadłego Ewelinę Wołczyńską. III. Ustalić plan spłaty wierzycieli w ten sposób, że w okresie 36 miesięcy, począwszy od drugiego miesiąca po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia Upadła będzie spłacała w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca należności Wierzycieli w ten sposób, że: 1) jednorazowo w terminie od drugiego miesiąca po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia wierzytelności na rzecz: - Grupa PSB Handel S.A. w kwocie 61,56 zł (sześćdziesiąt jeden zł pięćdziesiąt sześć gr), - Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A. w kwocie 22,32 zł (dwadzieścia dwa zł trzydzieści dwa gr), - Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie w kwocie 58,68 zł (pięćdziesiąt osiem zł sześćdziesiąt osiem gr), - KGPN Sp. z o.o. w Warszawie w kwocie 6,12 zł (sześć zł dwanaście gr), - Raport 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Krakowie w kwocie 8,64 zł (osiem zł sześćdziesiąt cztery gr), - Skarb Państwa - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu w kwocie 0,36 zł (trzydzieści sześć gr), - Skarb Państwa - Główny Inspektor Transportu Drogowego w kwocie 0,72 zł (siedemdziesiąt dwa gr); 2) przez okres 36 miesięcy w terminie od drugiego miesiąca po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia wierzytelności na rzecz: - Alektum Sp. z o.o. we Wrocławiu w kwocie 7,77 zł (siedem zł siedemdziesiąt siedem gr), - Greinplast Podkarpacie SP. z o.o. w Krośnie w kwocie 3,02 zł (trzy zł dwa gr), - Skarb Państwa - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Staszowie w kwocie 181,97 zł (sto osiemdziesiąt jeden zł dziewięćdziesiąt siedem gr), - Królmet Sp. z o.o. w Zawierciu w kwocie 3,06 zł (trzy zł sześć gr), - Amis 2 Sp. z o.o. w Warszawie w kwocie 6,94 zł (sześć zł dziewięćdziesiąt cztery gr), - Centrobud Centrala Sp. z o.o. Sp.k. Konstancin Jeziorna kwocie 6,61 zł (sześć zł sześćdziesiąt jeden gr), - Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we Wrocławiu w kwocie 11,23 zł (jedenaście zł dwadzieścia trzy gr); 3) przez okres 35 miesięcy w terminie od trzeciego miesiąca po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia wierzytelności na rzecz: - Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Kielcach kwotę 175,00 zł (sto siedemdziesiąt pięć zł), przy czym ostatnia 35 rata powinna wynieść 174,73 zł (sto siedemdziesiąt cztery zł siedemdziesiąt trzy gr). IV. Ustalić, że po wykonaniu przez upadłego Ewelinę Wołczyńską zobowiązań wobec Wierzycieli wymienionych w punkcie III postanowienia, uznane na sporządzonej w postępowaniu upadłościowym liście wierzytelności zobowiązania zostaną w pozostałej części umorzone, zaś inne zobowiązania powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. przed dniem 25 lipca 2017 roku zostaną umorzone w całości. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 56024

Dodano: 2018-12-13 18:09:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Zaremba Czesław Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe TEJA w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 56025. Zaremba Czesław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo- -Handlowe „TEJA” w Kleszczewie. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 218/17. [BMSiG-55684/2018] OBWIESZCZENIE Syndyk masy upadłości Czesława Zaremby prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TEJA” w Kleszczewie, ul. Jodłowa 8, zawiadamia o przetargu na sprzedaż łączną nieruchomości i ruchomości obejmujących: - nieruchomość gruntową stanowiącą działkę nr 180/6, o powierzchni 5 207 m2 , zabudowaną budynkiem biurowo- -produkcyjnym o powierzchni 735,70 m2 , halą warsztatową o powierzchni użytkowej 172,24 m2 oraz budynkiem magazynowo-produkcyjnym o powierzchni około 40 m2 , znajdującą się w miejscowości Kleszczewo, gmina Trąbki Wielkie przy ul. Jodłowej 8 (KW nr GD1G/00075830/6), szczegółowo opisana w opinii nr 4/II/2018, za kwotę nie mniejszą niż 597 000,00 zł netto (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100 netto); - ruchomości zlokalizowane w zakładzie produkcyjnym PPUH TEJA Czesław Zaremba znajdującym się w miejscowości Kleszczewo, ul. Jodłowa 8, gmina Trąbki Wielkie, szczegółowo opisane w opinii nr 5/II/2018, za kwotę nie mniejszą niż 72 627,75 zł netto (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia siedem złotych 75/100 netto). Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 stycznia 2019 r. na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 7 stycznia 2019 r., o godzinie 1030, w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, sala B.65. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1/10 sumy ceny wywoławczej netto, to jest w kwocie 66 962,78 zł. Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy masy upadłości o nr 48 1140 2004 0000 3102 7728 5493 do dnia 3.01.2019 roku. Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu lub też unieważnienia przetargu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania oraz niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyny. Regulamin przetargu oraz opis i oszacowanie ww. nieruchomości i ruchomości dostępne są w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, na piętrze IV, w godzinach i dniach urzędowania Sądu, jak również w siedzibie Syndyka przy ul. Tuchomskiej 113A w Baninie, w dni robocze, w godzinach od 900 do 1700. Możliwość obejrzenia nieruchomości i ruchomości, szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży, warunkach, regulaminie oraz innych okolicznościach faktycznych i prawnych, istotnych z punktu widzenia przyszłej umowy i jej skutków, udostępnione są zainteresowanym po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu terminu z syndykiem (tel. 601 627 391, e-mail: biuro@grantfinance.pl). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 56025

Dodano: 2018-12-13 18:10:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

ACTION S.A.

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 56113. ACTION SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI w Zamieniu. KRS 0000214038. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 sierpnia 2004 r., sygn. akt X GRs 8/16. [BMSiG-55610/2018] Sędzia komisarz postępowania sanacyjnego Action S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Zamieniu w sprawie o sygn. akt X GRs 8/16 obwieszcza, iż Zarządca sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi drugi uzupełniający spis wierzytelności, który to każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100 A, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu drugiego uzupełniającego spisu wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy uczestnik postępowania umieszczony na spisie może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczonej wierzytelności w uzupełnieniu spisu wierzytelności. W ww. terminie dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony w uzupełnieniu spisu wierzytelności, może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w uzupełnieniu spisu wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 56113

Dodano: 2018-12-13 18:10:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

BIOENERGY FARM STANOWICE Sp. z o.o.

2018-12-13 Inne

Poz. 56114. „BIOENERGY FARM STANOWICE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Stanowicach. KRS 0000487787. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 listopada 2013 r., sygn. akt V GRs 1/16. [BMSiG-55527/2018] Zarząd Bioenergy Farm Stanowice Sp. z o.o. (V GRs 1/16) informuje, iż w związku z uprawomocnieniem się układu zawartego w dniu 15.03.2018 r. funkcję nadzorcy układy pełnił będzie Pan Leszek Kozłowski (numer licencji 894). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 56114

Dodano: 2018-12-13 18:11:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

BUDOBRATEX Sp. z o.o.

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności

Poz. 56115. „BUDOBRATEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Legnicy. KRS 0000167686. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 lipca 2003 r., sygn. akt V GRu 1/17. [BMSiG-55666/2018] Sędzia komisarz w postępowaniu restrukturyzacyjnym - układowym Budobratex Sp. z o.o. w Legnicy (KRS 0000167686), sygn. akt V GRu 1/17, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 26 listopada 2018 r. na podstawie art. 98 ustawy Prawo restrukturyzacyjne zatwierdzono spis wierzytelności dłużnika. Na postanowienie nie przysługuje zażalenie. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 56115

Dodano: 2018-12-13 18:12:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

BUDOBRATEX Sp. z o.o.

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 56116. „BUDOBRATEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Legnicy. KRS 0000167686. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru 17 lipca 2003 r., sygn. akt V GRu 1/17. [BMSiG-55675/2018] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia o zwołaniu Zgromadzenia Wierzycieli w celu głosowania nad układem w postępowaniu restrukturyzacyjno-układowym BUDOBRATEX Sp. z o.o. w Legnicy (nr KRS 0000167686), sygn. akt V GRu 1/17. Termin i miejsce Zgromadzenia wyznaczono na dzień 21 stycznia 2019 r., godz. 1030, sala 211, w budynku Sądu Rejonowego w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 19. Głosowanie na Zgromadzeniu Wierzycieli przeprowadza się pisemnie. Wierzyciel, który stawi się na Zgromadzeniu Wierzycieli może oddać głos ustnie do protokołu. Uczestnik postępowania może głosować na Zgromadzeniu Wierzycieli również przez pełnomocnika. Niniejsze ogłoszenie podlega obwieszczeniu co najmniej na 2 tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wierzycieli (art. 105 ust. 2 w zw. z art. 199 ust. 1 w zw. z art. 455 ust. 1 Pres). Równocześnie poucza się uczestników postępowania o treści art. 107-110, art. 113 i art. 115-119 ustawy Prawo restrukturyzacyjne. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 56116

Dodano: 2018-12-13 18:12:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

FPHU BRUKPOL Czuchra Jan

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 56118. Czuchra Jan prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Czuchra Jan Firma Produkcyjno-Handlowo- -Usługowa BRUKPOL w restrukturyzacji w Dąbrówce Wisłockiej. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GRu 2/17. [BMSiG-55551/2018] Postanowieniem z dnia 15 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, działając na podstawie art. 325 ust. 1 pkt 3 pr. rest. umorzył postępowanie układowe w sprawie V GRu 2/17 dot. dłużnika Jana Czuchra prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Czuchra Jan Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa BRUKPOL w restrukturyzacji z siedzibą w Dąbrówce Wisłockiej (NIP: 8721555732). Stosownie do art. 327 ust. 1 i 3 pr. rest. na postanowienie o umorzeniu postępowania przysługuje zażalenie, które wnosi się w terminie dwóch tygodni. Stosownie do treści art. 334 ust. 1 pr. rest. osoba uprawniona do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego może złożyć uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 56118

Dodano: 2018-12-13 18:13:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

FPHU BRUKPOL Wioletta Czuchra

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 56119. Czuchra Wioletta prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Czuchra Wioletta Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa BRUKPOL w restrukturyzacji w Dąbrówce Wisłockiej. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GRu 1/17. [BMSiG-55559/2018] Postanowieniem z dnia 15 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, działając na podstawie art. 325 ust. 1 pkt 3 pr. rest. umorzył postępowanie układowe w sprawie V GRu 1/17 dot. dłużnika Wioletty Czuchra prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Czuchra Wioletta Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa BRUKPOL w restrukturyzacji z siedzibą w Dąbrówce Wisłockiej (NIP: 8721555749). Stosownie do art. 327 ust. 1 i 3 pr. rest. na postanowienie o umorzeniu postępowania przysługuje zażalenie, które wnosi się w terminie dwóch tygodni. Stosownie do treści art. 334 ust. 1 pr. rest. osoba uprawniona do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego może złożyć uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 56119

Dodano: 2018-12-13 18:14:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

AB OVO LINGERIE S.A.

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 56121. AB OVO LINGERIE SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000438105. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 października 2012 r., sygn. akt X GRp 16/18. [BMSiG-55669/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że w przyspieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec AB OVO Lingerie S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (sygn. akt X GRp 16/18) w dniu 3 grudnia 2018 roku nadzorca sądowy złożył do akt postępowania spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych. Spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 56121

Dodano: 2018-12-13 18:15:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Kazimierz Kubica K.A. - METAL

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o odmowie przyjecia układu

Poz. 56122. Kubica Kazimierz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kazimierz Kubica K.A. Metal w Rybarzowicach. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GRp 2/18. [BMSiG-55582/2018] Postanowieniem z dnia 15 października 2018 r. (sygnatura VI GRp 2/18) Sąd odmówił zatwierdzenia układu zawartego na zgromadzeniu wierzycieli Kazimierza Kubica prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Kazimierz Kubica K.A. Metal w Rybarzowicach w dniu 24 września 2018 r. Na postanowienie z dnia 15 października 2018 r. służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Katowicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bielsku - Białej, w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia o postanowieniu w MSiG. Nadanie pisma na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 56122

Dodano: 2018-12-13 18:15:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

INSTAL BIAŁYSTOK S.A.

2018-12-13 Inne

Poz. 56123. INSTAL BIAŁYSTOK SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI w Białymstoku. KRS 0000035195. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 sierpnia 2001 r., sygn. akt VIII GRu 1/18. [BMSiG-55658/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w dniu 25 września 2018 r. w Białymstoku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Wierzycieli ustanowionej w postępowaniu układowym INSTAL Białystok S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku, sygn. akt VIII GRu 1/18, podczas którego Rada Wierzycieli podjęła następujące uchwały: Uchwała nr 1 Rady Wierzycieli ustanowionej w postępowaniu układowym Instal Białystok S.A. w restrukturyzacji w Białymstoku, sygn. akt VIII GRu 1/18, podjęta na posiedzeniu w dniu 25 września 2018 r. 1. Rada Wierzycieli ustanowiona w postępowaniu układowym Instal Białystok S.A. w restrukturyzacji w Białymstoku, sygn. akt VIII GRu 1/18, na posiedzeniu w dniu 25 września 2018 r., przyjmuje regulamin o następującej treści: REGULAMINU RADY WIERZYCIELI INSTAL BIAŁYSTOK S.A. W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W BIAŁYMSTOKU Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1) Dłużniku - należy przez to rozumieć spółkę: INSTAL Białystok S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku, 2) prawie restrukturyzacyjnym - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978 z późn. zm.; dalej: pr. rest.), 3) Radzie - należy przez to rozumieć radę wierzycieli ustanowioną w postępowaniu układowym, prowadzonym wobec Dłużnika. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1 1. Niniejszy regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę. 2. Rada działa na podstawie przepisów prawa restrukturyzacyjnego oraz niniejszego regulaminu. 3. Przy wykonywaniu obowiązków Rada kieruje się interesem ogółu wierzycieli. II. SKŁAD I USTRÓJ WEWNĘTRZNY RADY § 2 1. Rada składa się z pięciu członków oraz dwóch zastępców. 2. Członkowie Rady pełnią swoje obowiązki osobiście albo przez pełnomocników. 3. Do zastępcy członka Rady przepisy dotyczące członka Rady stosuje się odpowiednio. § 3 Członkowie Rady obowiązani są w szczególności do: 1) brania udziału w posiedzeniach Rady i głosowania nad uchwałami zarówno na posiedzeniach jak i poza posiedzeniami, 2) wykonywania czynności, do których zostali oddelegowani przez Radę. § 4 Na pierwszym posiedzeniu Rada dokonuje wyboru Przewodniczącego Rady oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady. § 5 Do kompetencji Przewodniczącego Rady należy w szczególności: 1) reprezentowanie Rady na zewnątrz, 2) koordynowanie i kierowanie pracami Rady, 3) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Rady. § 6 Do kompetencji Zastępcy Przewodniczącego Rady należy w szczególności: 1) zastępowanie Przewodniczącego w razie jego nieobecności, 2) wykonywanie zadań zleconych przez Przewodniczącego. III. POSIEDZENIA RADY § 7 1. Rada podejmuje uchwały na posiedzeniach albo poza posiedzeniami. 2. Zastępca członka Rady może uczestniczyć w posiedzeniach. Głosuje on nad uchwałą w przypadku nieobecności któregokolwiek z członków Rady. Zamiast nieobecnego członka Rady w pierwszej kolejności głosuje zastępca wymieniony na pierwszym miejscu w sentencji postanowienia Sędziego komisarza o powołaniu, jeżeli jest obecny na posiedzeniu. 3. Rada może odbywać posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności przy wykorzystaniu telekonferencji lub wideokonferencji, a także może podejmować uchwały poza posiedzeniem w drodze pisemnego lub poprzez pocztę elektroniczną zbierania głosów. 4. Podejmowanie uchwał bez zwoływania posiedzenia następuje w drodze pisemnego albo poprzez pocztę elektroniczną zbierania głosów, a także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności przy wykorzystaniu telekonferencji, wideokonferencji. 5. Wnioski Członków Rady oraz wnioski Sędziego komisarza, Nadzorcy Sądowego lub Dłużnika są umieszczane w porządku obrad, jeżeli wpłynęły do Przewodniczącego Rady co najmniej na 3 (trzy) dni przed rozesłaniem zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Rady. Przewodniczący może podjąć decyzję o umieszczeniu w porządku obrad wniosku otrzymanego po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 6. Porządek obrad Rady Wierzycieli nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Nie odnosi się to do następujących sytuacji: 1) w posiedzeniu biorą udział wszyscy Członkowie Rady Wierzycieli i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, lub 2) podjęcie określonych działań przez Radę Wierzycieli musi być dokonane niezwłocznie. 7. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący Rady Wierzycieli, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, któremu w takim przypadku przysługują wszystkie uprawnienia Przewodniczącego określone w Regulaminie związane z przewodniczeniem posiedzeniu. 8. Posiedzenia Rady Wierzycieli odbywają się w siedzibie Dłużnika albo w innym miejscu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady Wierzycieli. 9. Posiedzenie może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy Członkowie Rady wyrażą na to zgodę. § 8 1. Osobą upoważnioną do zwołania posiedzenia Rady oraz decydowania o głosowaniu nad uchwałami poza posiedzeniem jest Przewodniczący Rady. 2. Posiedzenia zwoływane są w drodze zawiadomień przesłanych za pomocą listów poleconych, przesyłek nadanych pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną doręczonych na 7 dni przed terminem posiedzenia Rady. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady Wierzycieli może ten termin skrócić. 3. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady oraz decyzji o głosowaniu nad uchwałami poza posiedzeniem Rady należy wskazać miejsce, datę i godzinę rozpoczęcia obrad, a także przedmiot posiedzenia, porządek obrad oraz przedstawić projekty uchwał. 4. O terminie posiedzenia Rady należy zawiadomić Sędziego komisarza oraz Nadzorcę Sądowego. 5. Posiedzenie może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę. 1. Posiedzenie Rady otwiera i prowadzi Przewodniczący Rady. 2. W posiedzeniu Rady uczestniczyć mogą inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego. 3. Po otwarciu posiedzenia Rady Przewodniczący Rady przedstawia i poddaje pod głosowanie proponowany porządek obrad. Po przyjęciu porządku obrad Przewodniczący Rady otwiera i prowadzi dyskusję nad poszczególnymi zagadnieniami, udzielając uczestnikom posiedzenia głosu. 4. Przewodniczący może udzielić głosu w sprawach wniosków formalnych poza kolejnością zgłoszenia. 5. Za wnioski formalne uważa się wnioski dotyczące obrad i głosowania, a w szczególności wnioski o: 1) zmianę porządku obrad, 2) zarządzenie przerwy poza harmonogramem obrad, 3) zakończenie dyskusji. 6. Uchwały będące przedmiotem obrad są podpisywane przez obecnych na posiedzeniu członków Rady z chwilą ich podjęcia, a następnie są załączane do protokołu posiedzenia. 7. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów pełnego składu Rady, chyba że przepisy prawa restrukturyzacyjnego stanowią inaczej. 8. Głosujący przeciw uchwale mogą zgłosić do protokołu zdanie odrębne. 9. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej ogłasza na posiedzeniu wyniki głosowania. 10. Uchwały Rady Wierzycieli mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Wierzycieli i Zastępcy Członków Rady Wierzycieli zostali prawidłowo zawiadomieni. 11. Jedynie w przypadkach wskazanych w Prawie Restrukturyzacyjnym warunkiem ważności uchwały jest udział w posiedzeniu wszystkich Członków Rady Wierzycieli. § 10 1. Posiedzenie przy wykorzystaniu środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub głosowanie poza posiedzeniem zarządza Przewodniczący Rady. 2. Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu telekonferencji lub wideokonferencji wymaga odczytania projektu uchwały przez Przewodniczący Rady, a każdy z członków Rady po odczytaniu projektu uchwały składa Przewodniczącemu Rady oświadczenie o swoim głosie. Przewodniczący zlicza głosy i ogłasza wynik. 3. Podejmowanie uchwał przez Radę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej odbywa się w ten sposób, że projekt uchwały jest przesyłany przez Przewodniczącego Rady pocztą elektroniczną wszystkim członkom Rady. Każdy członek Rady, po zapoznaniu się z projektem uchwały, niezwłocznie, nie później niż w przeciągu trzech dni roboczych od chwili otrzymania projektu uchwały, zawiadamia o swoim głosie Przewodniczącego Rady przy użyciu poczty elektronicznej. Przewodniczący ogłasza członkom Rady wyniki głosowania po upływie trzech dni roboczych od zarządzenia głosowania i przesłania projektu uchwały członkom Rady. 4. Podjęcie uchwały w trybie pisemnym wymaga przesłania wszystkim członkom Rady pisemnego projektu uchwały. Członkowie Rady pisemnie głosują nad projektem uchwały, zamieszczając swój podpis na projekcie uchwały, a następnie niezwłocznie, nie później jednak niż w przeciągu trzech dni roboczych od chwili otrzymania projektu uchwały, odsyłają projekty uchwały lub w inny sposób dostarczają je Przewodniczącemu Rady. Przewodniczący ogłasza członkom Rady wyniki głosowania po upływie trzech dni roboczych od przesłania projektu uchwały ostatniemu członkowi Rady. 5. Do podjęcia uchwały w trybie wskazanym w ust. 3 i 4 konieczne jest oddanie głosów przez wszystkich członków Rady. W takim przypadku głosu nie może oddać zastępca członka Rady. § 11 1. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokoły Rady gromadzone są w księdze protokołów. 2. Protokół powinien zawierać ustalony porządek obrad, imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu, wyniki głosowania nad poszczególnymi uchwałami oraz tryb podjęcia uchwały. 3. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu z posiedzenia podpisują go wszyscy obecni. Jeżeli posiedzenie odbywa się przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, protokół podpisuje wyłącznie Przewodniczący Rady. 4. Załącznikiem do protokołu jest lista obecności, na którą wpisują się obecni na posiedzeniu członkowie Rady oraz uczestniczący w posiedzeniu goście. IV. KOMPETENCJE RADY WIERZYCIELI § 12 1. Rada udziela pomocy Nadzorcy Sądowemu, kontroluje jego czynności, bada stan funduszów masy układowej, udziela zezwolenia na czynności, które mogą być dokonane tylko za zezwoleniem Rady, oraz wyraża opinię w innych sprawach, jeżeli zażąda tego Sędzia komisarz, Nadzorca Sądowy lub Dłużnik. 2. Rada lub jej członkowie mogą przedstawiać Sędziemu komisarzowi swoje uwagi o działalności Dłużnika lub Nadzorcy Sądowego. Rada lub jej członkowie mogą żądać od Dłużnika lub Nadzorcy Sądowego wyjaśnień. 3. Rada może żądać od Dłużnika, Nadzorcy Sądowego wyjaśnień oraz badać księgi i dokumenty przedsiębiorstwa Dłużnika w zakresie, w jakim nie narusza to tajemnicy przedsiębiorstwa. § 13 1. Nadzorca Sądowy oraz Dłużnik, a także inni uczestnicy postępowania mogą kierować do Rady wnioski o wyrażenie opinii w przedmiocie czynności, zgody na dokonanie czynności, które do swej ważności wymagają zgody, lub zgody na podjęcie innego działania. 2. Rada przyjmuje odpowiednią uchwałę lub podejmuje inne właściwe kroki w terminie dwóch tygodni od otrzymania pisemnego wniosku. V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 14 1. Niezwłocznie po objęciu funkcji członka Rady, nie później jednak niż w trakcie pierwszego posiedzenia Rady z udziałem nowo powołanego członka Rady, członek Rady jest zobowiązany przekazać Przewodniczącemu Rady informację na temat adresu dla doręczeń, adresu e-mail oraz numerów telefonów. 2. Domniemywa się, że w przypadku przesłania informacji skierowanej pod wskazany przez członka Rady adres pocztowy lub e-mail członek Rady informację tę otrzymał. 3. Członek Rady zobowiązany jest niezwłocznie informować o każdej zmianie danych wskazanych w ust. 1. W przypadku braku powiadomienia o zmianie danych członek Rady ponosi ryzyko nieotrzymania niezbędnych powiadomień i informacji. § 15 Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Radę. 2. Członkowie Rady Wierzycieli oddali głosy o następującej treści: Wierzyciel Głos Powszechna Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie Za Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku Za Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku Za Politechnika Wrocławska we Wrocławiu Za METALTECH Sp. z o. o. w Czosnowie Za 3. Przewodniczący stwierdza, że głosowało 5 Członków Rady Wierzycieli, za uchwałą głosowało 5 członków Rady, przeciw uchwale nikt nie głosował. 4. Przewodniczący stwierdza, że uchwała podjęta została jednogłośnie. Uchwała nr 2 Rady Wierzycieli ustanowionej w postępowaniu układowym Instal Białystok S.A. w restrukturyzacji w Białymstoku, sygn. akt VIII GRu 1/18, podjęta na posiedzeniu w dniu 25 września 2018 r. 1. Rada Wierzycieli ustanowiona w postępowaniu układowym Instal Białystok S.A. w restrukturyzacji w Białymstoku, sygn. akt VIII GRu 1/18, na posiedzeniu w dniu 25 września 2018 r., wybiera Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie na Przewodniczącego Rady Wierzycieli. 2. Członkowie Rady Wierzycieli oddali głosy o następującej treści: Wierzyciel Głos owszechna Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie Za Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku Za Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku Za Politechnika Wrocławska we Wrocławiu Za METALTECH Sp. z o. o. w Czosnowie Za 3. Przewodniczący stwierdza, że głosowało 5 Członków Rady Wierzycieli, za uchwałą głosowało 5 członków Rady Wierzycieli, przeciw uchwale nikt nie głosował. 4. Przewodniczący stwierdza, że uchwała podjęta została jednogłośnie. Uchwała nr 3 Rady Wierzycieli ustanowionej w postępowaniu układowym Instal Białystok S.A. w restrukturyzacji w Białymstoku, sygn. akt VIII GRu 1/18, podjęta na posiedzeniu w dniu 25 września 2018 r. 1. Rada Wierzycieli ustanowiona w postępowaniu układowym Instal Białystok S.A. w restrukturyzacji w Białymstoku, sygn. akt VIII GRu 1/18, na posiedzeniu w dniu 25 września 2018 r., wybiera METALTECH Sp. z o. o. w Czosnowie na Zastępcę Przewodniczącego Rady Wierzycieli. 2. Członkowie Rady Wierzycieli oddali głosy o następującej treści: Wierzyciel Głos Powszechna Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie Za Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku Za Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku Za Politechnika Wrocławska we Wrocławiu Za METALTECH Sp. z o. o. w Czosnowie Za 3. Przewodniczący stwierdza, że głosowało 5 Członków Rady Wierzycieli, za uchwałą głosowało 5 członków Rady Wierzycieli, przeciw uchwale nikt nie głosował. 4. Przewodniczący stwierdza, że uchwała podjęta została jednogłośnie. Poucza się, że w terminie tygodnia od dnia zamieszczenia uchwały rady wierzycieli w Monitorze Sądowym i Gospodarczym uczestnik postępowania oraz nadzorca sadowy mogą wnieść zarzuty przeciwko uchwale w trybie przewidzianym w art. 136 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 56123

Dodano: 2018-12-13 18:16:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

IQ4 POLAND Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 56124. IQ4 POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI we Wrocławiu. KRS 0000426063. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 lipca 2012 r., sygn. akt VIII GRp 18/17. [BMSiG-55402/2018] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, działając w postępowaniu restrukturyzacyjnym - przyspieszonym postępowaniu układowym wobec dłużnika - IQ4 Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (numer KRS: 0000426063), postanowieniem z 23 listopada 2017 r., sygn. akt VIII GRp 18/17, w trybie art. 164 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 119 ust. 2 i 3 Prawa restrukturyzacyjnego zatwierdził układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 19 października 2018 r., obejmujący następujące propozycje restrukturyzacji zobowiązań dłużnika: „1. Kategorie interesów Zaspokojenie wierzytelności nastąpi w ramach układu z uwzględnieniem następujących kategorii interesów wierzycieli: A. Wierzyciele publicznoprawni - kategoria ta obejmuje wierzycieli posiadających zobowiązania wobec dłużnika z tytułu zobowiązań publicznoprawnych i z nimi zrównanych; B. Kontrahenci dłużnika stanowiący podmioty powiązane - kategoria ta obejmuje wierzycieli dłużnika, stanowiących podmioty powiązane z dłużnikiem w rozumieniu przepisów ustawy Prawo restrukturyzacyjne; C. Wierzyciele z tytułu świadczenia usług promocyjnych i marketingowych- kategoria ta obejmuje wyłącznie wierzycieli dłużnika, których wierzytelności związane są z promocją marki własnej dłużnika; D. Pozostali wierzyciele - kategoria ta obejmuje wyłącznie wierzycieli dłużnika nienależących do kategorii „A”, „B”, lub „C”; 2. Restrukturyzacja zobowiązań Restrukturyzacja zobowiązań dłużnika w stosunku do Wierzycieli należących do poszczególnych kategorii interesów odbędzie się w następujący sposób, przy czym wszystkie one podlegają spłacie według stanu na dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, bez dalszych należności: a. Wierzyciele publicznoprawni - spłata zobowiązań objętych układem w tej kategorii nastąpi bez redukcji, jednorazowo w terminie 30 dni od uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu; b. Kontrahenci dłużnika stanowiący podmioty powiązane - spłata zobowiązań objętych układem w tej kategorii interesów nastąpi w zakresie obejmującym jedynie 1% kwoty wierzytelności objętych układem w tej kategorii interesów, według ich stanu z dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego (oznacza to umorzenie wierzytelności w zakresie 99%) w 16 równych ratach, płatnych na koniec kolejnych kwartałów kalendarzowych, poczynając od kwartału kalendarzowego przypadającego od końca 15 miesiąca kalendarzowego po miesiącu, w którym nastąpi prawomocność postanowienia Sądu Restrukturyzacyjnego o zatwierdzeniu układu; c. Wierzytelności z tytułu świadczenia usług promocyjnych i marketingowych - spłata zobowiązań nastąpi w zakresie 80% kwoty wierzytelności objętych układem w tej kategorii interesów, według ich stanu z dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego (oznacza to umorzenie wierzytelności w zakresie 20%), w 4 równych ratach, płatnych na koniec każdego kolejnego kwartału kalendarzowego, poczynając od kwartału kalendarzowego przypadającego po upływie 12 (dwunastego) miesiąca kalendarzowego po miesiącu, w którym nastąpi prawomocność postanowienia Sądu Restrukturyzacyjnego o zatwierdzeniu układu; d. Pozostali wierzyciele - spłata zobowiązań nastąpi w pełnej kwocie wierzytelności objętych układem w tej kategorii interesów według ich stanu z dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego w 2 (dwóch) równych ratach płatnych na koniec każdego kolejnego kwartału kalendarzowego, poczynając od kwartału kalendarzowego przypadającego po upływie 4 (czwartego) miesiąca kalendarzowego po miesiącu, w którym nastąpi prawomocność postanowienia Sądu Restrukturyzacyjnego o zatwierdzeniu układu.”. Na postanowienie przysługuje zażalenie, które wnosi się w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 165 ust. 7 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 164 ust. 5 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 199 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 201 ust. 4 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 455 ust. 1 zd. 1 Prawa restrukturyzacyjnego). Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział XI Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, albo w terminie tygodniowym złożyć w tutejszym Sądzie Rejonowym wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, wówczas dwutygodniowy termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 56124

Dodano: 2018-12-13 18:17:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

TACZBUD-BIS Mariusz Taczyński

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 56125. Taczyński Mariusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TACZBUD-BIS Mariusz Taczyński w Grudziądzu. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GR 6/18. [BMSiG-55633/2018] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że w dniu 15 listopada 2018 roku Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, wydał postanowienie, w którym: 1. umorzył przyspieszone postępowanie układowe Mariusza Taczyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą TACZBUD-BIS Mariusz Taczyński w Grudziądzu, otwarte postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie V GR 6/18; 2. oddalił uproszczony wniosek Mariusza Taczyńskiego o otwarcie postępowania sanacyjnego; 3. kosztami postępowania obciążył dłużnika. Sąd poucza, iż osoba uprawniona do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego może złożyć uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego, tj. w terminie 2 tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia o umorzeniu postępowania. Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości powinien spełniać wymogi formalne pisma procesowego oraz zawierać żądanie ogłoszenia upadłości. Przepisów art. 22-25 Prawa upadłościowego nie stosuje się. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 56125

Dodano: 2018-12-13 18:18:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe MAREMIX Ogrodzenia Chroboczek Sp. J.

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu

Poz. 56126. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „MAREMIX” OGRODZENIA CHROBOCZEK SPÓŁKA JAWNA w Narkowach. KRS 0000090838. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 lutego 2002 r., sygn. akt VI GRp 4/18. [BMSiG-55661/2018] Sędzia komisarz w przyspieszonym postępowaniu układowym Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego Maremix Ogrodzenia Chroboczek spółka jawna w Narkowach (KRS: 0000090838), sygn. akt VI GRp 4/18, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż w dniu 23 listopada 2018 r. Sędzia komisarz postanowił na podstawie art. 97 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego zatwierdzić złożony przez nadzorcę sądowego w dniu 26 lipca 2018 roku spis wierzytelności. Stwierdzić przyjęcie układu, w którym wierzyciele zostali podzieleni na cztery grupy, na następujących warunkach: 1. Pierwszą grupę stanowić będą wierzyciele, którym przysługują całkowite wierzytelności do 3.000 zł. W tym przypadku propozycje układowe przewidują zmniejszenie wszystkich wierzytelności, tj. bezspornych w wysokości 40% należności głównej, 100% odsetek (całość) oraz wszelkich należności ubocznych. Spłata ratalna nastąpi w miesięcznych ratach równej wysokości przez 12 miesięcy, płatne do 15-tego każdego miesiąca, licząc od następnego miesiąca po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu. 2. Drugą grupę stanowić będą wierzyciele, którym przysługują całkowite wierzytelności powyżej 3.000 zł do 10.000 zł. W tym przypadku propozycje układowe przewidują zmniejszenie wszystkich wierzytelności, tj. bezspornych w wysokości 40% należności głównej, 100% odsetek (całość) oraz wszelkich należności ubocznych. Spłata ratalna nastąpi w miesięcznych ratach równej wysokości przez 24 miesiące, płatne do 20-tego każdego miesiąca, licząc od następnego miesiąca po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu. 3. Trzecią grupę stanowić będą wierzyciele, którym przysługują całkowite wierzytelności powyżej 10.000 zł. W tym przypadku propozycje układowe przewidują zmniejszenie wszystkich wierzytelności, tj. bezspornych w wysokości 40% należności głównej, 100% odsetek (całość) oraz wszelkich należności ubocznych. Spłata ratalna nastąpi w miesięcznych ratach równej wysokości przez 60 miesięcy, płatne do 25-tego każdego miesiąca, licząc od trzeciego miesiąca po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu. 4. Czwartą grupę stanowić będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych z wierzytelnościami z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez dłużnika jako pracodawcę, z tytułu składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych, z tytułu składek na własne ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne dłużnika oraz innych zobowiązań dłużnika wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w szczególności odsetek za zwłokę od wyżej wymienionych składek, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i dodatkowej opłaty. Spłata ratalna nastąpi w miesięcznych ratach równej wysokości przez 60 miesięcy, płatne do 15-tego każdego miesiąca, licząc od trzeciego miesiąca po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 56126

Dodano: 2018-12-13 18:19:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Eletrociepłownia Milicz Sp. z o.o.

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 56127. ELEKTROCIEPŁOWNIA MILICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Opolu. KRS 0000407379. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 stycznia 2012 r., sygn. akt V GRu 1/18. [BMSiG-55537/2018] OBWIESZCZENIE O ZŁOŻENIU DO AKT POSTĘPOWANIA SPISU WIERZYTELNOŚCI SPORNYCH DŁUŻNIKA ELEKTROCIEPŁOWNIA MILICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI (KRS: 0000407379, NIP: 7543061044, REGON: 161445042) Z SIEDZIBĄ W OPOLU Nadzorca sądowy w postępowaniu układowym prowadzonym wobec dłużnika Elektrociepłownia Milicz sp. z o.o. w restrukturyzacji (KRS: 0000407379, NIP: 7543061044, REGON: 161445042) z siedzibą w Opolu, prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt V GRu 1/18) obwieszcza, iż na zarządzenie Sędziego Komisarza sporządził i pismem z dnia 29.11.2018 r. przekazał do akt sprawy restrukturyzacyjnej spis wierzytelności spornych. Zarządca Marcin Mirosław Kubiczek licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 244 MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 56127

Dodano: 2018-12-13 18:20:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

BSN CAPITAL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-11-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55861. BSN CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000430457. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 sierpnia 2012 r., sygn. akt X GU 1466/18, X GUp 1054/18. [BMSiG-55443/2018] Obwieszczenie Sąd Rejonowy dla. m.st Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 29 listopada 2018 r., w sprawie o sygn. akt X GU 1466/18, ogłosił upadłość BSN Capital Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dawniej: BCA Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000430457. Wydanym postanowieniem Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego, zastępcę Sędziego Komisarza w osobie SSR Darii Popłonyk oraz syndyka masy upadłości w osobie Anny Małkowskiej (nr lic. 1089). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego Dz.Urz. L. 141 z dnia 25.06.2015 r. (załącznik A), zaś postępowanie ma charakter główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 w/wymienionego Rozporządzenia. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygnaturą akt X GUp 1054/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55861

Dodano: 2018-12-13 18:30:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

BSN CAPITAL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55861. BSN CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000430457. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 sierpnia 2012 r., sygn. akt X GU 1466/18, X GUp 1054/18. [BMSiG-55443/2018] Obwieszczenie Sąd Rejonowy dla. m.st Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 29 listopada 2018 r., w sprawie o sygn. akt X GU 1466/18, ogłosił upadłość BSN Capital Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dawniej: BCA Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000430457. Wydanym postanowieniem Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego, zastępcę Sędziego Komisarza w osobie SSR Darii Popłonyk oraz syndyka masy upadłości w osobie Anny Małkowskiej (nr lic. 1089). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego Dz.Urz. L. 141 z dnia 25.06.2015 r. (załącznik A), zaś postępowanie ma charakter główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 w/wymienionego Rozporządzenia. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygnaturą akt X GUp 1054/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55861

Dodano: 2018-12-13 18:31:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

POLEXIM DEVELOPMENT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-11-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55608. POLEXIM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Gliwicach. KRS 0000595444. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 stycznia 2016 r., sygn. akt XII GU 461/18, XII GUp 355/18. [BMSiG-55369/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie sygn. akt XII GU 461/18 ogłosił upadłość Polexim Development spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595444. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Stanisława Żyrka, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Beaty Janas oraz syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Kisiela (Kisiel), o numerze licencji doradcy restrukturyzacyjnego 704. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zgłoszeń należy dokonywać na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239 i 240 Prawa upadłościowego, do sygnatury akt XII GUp 355/18. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L 2015 nr 141, str. 19; dalej jako: rozporządzenie nr 2015/848), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55608

Dodano: 2018-12-13 18:35:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

POLEXIM DEVELOPMENT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55608. POLEXIM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Gliwicach. KRS 0000595444. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 stycznia 2016 r., sygn. akt XII GU 461/18, XII GUp 355/18. [BMSiG-55369/2018] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie sygn. akt XII GU 461/18 ogłosił upadłość Polexim Development spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595444. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Stanisława Żyrka, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Beaty Janas oraz syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Kisiela (Kisiel), o numerze licencji doradcy restrukturyzacyjnego 704. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zgłoszeń należy dokonywać na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239 i 240 Prawa upadłościowego, do sygnatury akt XII GUp 355/18. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L 2015 nr 141, str. 19; dalej jako: rozporządzenie nr 2015/848), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55608

Dodano: 2018-12-13 18:35:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

BEST PRODUCTION FORCES Sp. z o.o.

2018-12-03 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 55808. BEST PRODUCTION FORCES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Pęcicach. KRS 0000545554. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 lutego 2015 r., sygn. akt X GR 102/18, X GRp 31/18. [BMSiG-55138/2018] Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 3 grudnia 2018 r., wydanym w sprawie pod sygnaturą akt X GR 102/18, otwarte zostało przyśpieszone postepowanie układowe dłużnika Best Production Forces Sp. z o.o. z siedzibą w Pęcicach, 05-816 Michałowice, przy ul. Granicznej 4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000545554. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego. Na nadzorcę sądowego wyznaczono Pawła Głodka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 657. Jednocześnie Sąd określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848. w sprawie postepowania upadłościowego Dz.Urz.UE.L nr 141 z dnia 25 czerwca 2015 r. (Załącznik A), zaś otwarte postepowanie ma charakter postepowania głównego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyśpieszonego postepowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyśpieszonego postepowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postepowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sprawa została wpisana do repertorium „GRp” pod sygnaturą X GRp 31/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55808

Dodano: 2018-12-13 18:40:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

BEST PRODUCTION FORCES Sp. z o.o.

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 55808. BEST PRODUCTION FORCES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Pęcicach. KRS 0000545554. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 lutego 2015 r., sygn. akt X GR 102/18, X GRp 31/18. [BMSiG-55138/2018] Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 3 grudnia 2018 r., wydanym w sprawie pod sygnaturą akt X GR 102/18, otwarte zostało przyśpieszone postepowanie układowe dłużnika Best Production Forces Sp. z o.o. z siedzibą w Pęcicach, 05-816 Michałowice, przy ul. Granicznej 4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000545554. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego. Na nadzorcę sądowego wyznaczono Pawła Głodka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 657. Jednocześnie Sąd określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848. w sprawie postepowania upadłościowego Dz.Urz.UE.L nr 141 z dnia 25 czerwca 2015 r. (Załącznik A), zaś otwarte postepowanie ma charakter postepowania głównego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyśpieszonego postepowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyśpieszonego postepowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postepowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sprawa została wpisana do repertorium „GRp” pod sygnaturą X GRp 31/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55808

Dodano: 2018-12-13 18:41:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

BIK ZARZĄDZANIE Sp. z o.o. PROJEKT 2 Sp. K.-A. w upadłości likwidacyjnej

2018-11-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55863. BIK ZARZĄDZANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROJEKT 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI w Bielsku-Białej. KRS 0000394264. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 sierpnia 2011 r., sygn. akt VI GU 68/18, VI GUp 182/18. [BMSiG-55600/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku BIK Zarządzanie Sp. o.o. Projekt 2 Spółka Kom.-Akcyjna w likwidacji w Bielsku-Białej pod sygn. akt VI GU 68/18 zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 19 listopada 2018 r. ogłosił upadłość dłużnika BIK Zarządzanie Sp. o.o. Projekt 2 Spółka Kom.-Akcyjna w likwidacji w Bielsku- -Białej, KRS 0000394264, i wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi. Jednocześnie wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Mirosławę Huczek, na zastępcą Sędziego Komisarza wyznaczono SSR Bernadetę Różańską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Renatę Pilch - nr licencji 155, postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygnaturą VI GUp 182/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55863

Dodano: 2018-12-14 07:15:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

BIK ZARZĄDZANIE Sp. z o.o. PROJEKT 2 Sp. K.-A. w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55863. BIK ZARZĄDZANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROJEKT 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI w Bielsku-Białej. KRS 0000394264. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 sierpnia 2011 r., sygn. akt VI GU 68/18, VI GUp 182/18. [BMSiG-55600/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku BIK Zarządzanie Sp. o.o. Projekt 2 Spółka Kom.-Akcyjna w likwidacji w Bielsku-Białej pod sygn. akt VI GU 68/18 zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 19 listopada 2018 r. ogłosił upadłość dłużnika BIK Zarządzanie Sp. o.o. Projekt 2 Spółka Kom.-Akcyjna w likwidacji w Bielsku- -Białej, KRS 0000394264, i wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi. Jednocześnie wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Mirosławę Huczek, na zastępcą Sędziego Komisarza wyznaczono SSR Bernadetę Różańską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Renatę Pilch - nr licencji 155, postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygnaturą VI GUp 182/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55863

Dodano: 2018-12-14 07:15:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

COMODO SERVICE GROUP Marek Jadczak, Joanna Jadczak Sp. J. w upadłości likwidacyjnej

2018-12-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55865. COMODO SERVICE GROUP MAREK JADCZAK, JOANNA JADCZAK SPÓŁKA JAWNA w Warszawie. KRS 0000246088. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 grudnia 2005 r., sygn. akt X GU 2398/18, X GUp 1074/18. [BMSiG-55660/2018] Postanowieniem z dnia 3 grudnia 2018 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w postępowaniu o sygn. akt X GU 2398/18 ogłosił upadłość Comodo Service Group Marek Jadczak, Joanna Jadczak spółka jawna w Warszawie (05-077) z siedzibą przy ul. Orzechowej 13 (KRS 0000246088). Sąd uznał postępowanie upadłościowe Comodo Service Group Marek Jadczak, Joanna Jadczak spółka jawna w Warszawie za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego Dz. Urz. L. 141 z dnia 25.06.2015 r. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt X GUp 1074/18. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Darii Popłonyk, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Marcina Gałązki (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 647). Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, z podaniem sygn. akt X GUp 1074/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55865

Dodano: 2018-12-14 07:19:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

COMODO SERVICE GROUP Marek Jadczak, Joanna Jadczak Sp. J. w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55865. COMODO SERVICE GROUP MAREK JADCZAK, JOANNA JADCZAK SPÓŁKA JAWNA w Warszawie. KRS 0000246088. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 grudnia 2005 r., sygn. akt X GU 2398/18, X GUp 1074/18. [BMSiG-55660/2018] Postanowieniem z dnia 3 grudnia 2018 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w postępowaniu o sygn. akt X GU 2398/18 ogłosił upadłość Comodo Service Group Marek Jadczak, Joanna Jadczak spółka jawna w Warszawie (05-077) z siedzibą przy ul. Orzechowej 13 (KRS 0000246088). Sąd uznał postępowanie upadłościowe Comodo Service Group Marek Jadczak, Joanna Jadczak spółka jawna w Warszawie za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego Dz. Urz. L. 141 z dnia 25.06.2015 r. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt X GUp 1074/18. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Darii Popłonyk, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Marcina Gałązki (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 647). Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, z podaniem sygn. akt X GUp 1074/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55865

Dodano: 2018-12-14 07:20:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Usługi Transportowe Wiesław Ciołek w upadłości likwidacyjnej

2018-11-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55866. Ciołek Wiesław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Transportowe Wiesław Ciołek w Klęczanach. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 274/18, V GUp 373/18. [BMSiG-55489/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt V GU 274/18, w sprawie z wniosku dłużnika Usługi Transportowe Wiesław Ciołek z siedzibą w Klęczanach o ogłoszenie upadłości, w dniu 21 listopada 2018 r. postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Wiesław Ciołek z siedzibą w Klęczanach, NIP: 818-142-33-16, REGON: 690509440; II. wyznaczyć sędziego Komisarza w osobie - SSR Jerzego Młynarskiego; III. wyznaczyć na Syndyka Masy Upadłości - SANATORS sp. z o.o. Oddział Rzeszów, nr KRS 0000679438; IV. wezwać Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt V GUp 373/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55866

Dodano: 2018-12-14 07:24:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Usługi Transportowe Wiesław Ciołek w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55866. Ciołek Wiesław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Transportowe Wiesław Ciołek w Klęczanach. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 274/18, V GUp 373/18. [BMSiG-55489/2018] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt V GU 274/18, w sprawie z wniosku dłużnika Usługi Transportowe Wiesław Ciołek z siedzibą w Klęczanach o ogłoszenie upadłości, w dniu 21 listopada 2018 r. postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Wiesław Ciołek z siedzibą w Klęczanach, NIP: 818-142-33-16, REGON: 690509440; II. wyznaczyć sędziego Komisarza w osobie - SSR Jerzego Młynarskiego; III. wyznaczyć na Syndyka Masy Upadłości - SANATORS sp. z o.o. Oddział Rzeszów, nr KRS 0000679438; IV. wezwać Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt V GUp 373/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55866

Dodano: 2018-12-14 07:24:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

VESTES Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-11-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55892. VESTES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000611858. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 kwietnia 2016 r., sygn. akt X GU 1892/18, X GUp 1051/18. [BMSiG-55447/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 26 listopada 2018 roku, sygn. akt X GU 1892/18, ogłosił upadłość VESTES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Serwituty 23 (kod pocztowy: 02-233), KRS 0000611858, i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 1051/18. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej, zastępcę SSR Piotra Kędzierskiego, a na syndyka Alicję Hnatkowską. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, na ręce Sędziego komisarza, podając sygn. akt. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55892

Dodano: 2018-12-14 07:32:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

VESTES Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55892. VESTES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000611858. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 kwietnia 2016 r., sygn. akt X GU 1892/18, X GUp 1051/18. [BMSiG-55447/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 26 listopada 2018 roku, sygn. akt X GU 1892/18, ogłosił upadłość VESTES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Serwituty 23 (kod pocztowy: 02-233), KRS 0000611858, i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 1051/18. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej, zastępcę SSR Piotra Kędzierskiego, a na syndyka Alicję Hnatkowską. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, na ręce Sędziego komisarza, podając sygn. akt. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55892

Dodano: 2018-12-14 07:32:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

GALERIA PIAST Sp. z o.o.

2018-10-16 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 56117. „GALERIA PIAST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Gorzowie Wielkopolskim. KRS 0000273695. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 lutego 2007 r., sygn. akt V GR 3/18, V GRp 2/18. [BMSiG-55451/2018] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 16 października 2018 roku, w sprawie o sygn. akt V GR 3/18 (V GRp 2/18) otwarto przyspieszone postępowanie układowe GALERIA PIAST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji, KRS 0000273695, NIP 7781442988. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Gabrieli Sieniuć. Wyznaczono Nadzorcę Sądowego w osobie Jakuba Liszki - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 623. Sąd wskazał, iż przyśpieszone postępowanie układowe GALERIA PIAST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji należy do wyłącznej jurysdykcji polskich sądów. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w MSiG, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w MSiG, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 56117

Dodano: 2018-12-14 07:38:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

GALERIA PIAST Sp. z o.o.

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 56117. „GALERIA PIAST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Gorzowie Wielkopolskim. KRS 0000273695. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 lutego 2007 r., sygn. akt V GR 3/18, V GRp 2/18. [BMSiG-55451/2018] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 16 października 2018 roku, w sprawie o sygn. akt V GR 3/18 (V GRp 2/18) otwarto przyspieszone postępowanie układowe GALERIA PIAST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji, KRS 0000273695, NIP 7781442988. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Gabrieli Sieniuć. Wyznaczono Nadzorcę Sądowego w osobie Jakuba Liszki - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 623. Sąd wskazał, iż przyśpieszone postępowanie układowe GALERIA PIAST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji należy do wyłącznej jurysdykcji polskich sądów. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w MSiG, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w MSiG, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 56117

Dodano: 2018-12-14 07:38:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Biskupski Sławomir w upadłości likwidacyjnej

2018-11-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 56154. Biskupski Sławomir. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 37/18, V GUp 78/18. [BMSiG-55885/2018] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 7 listopada 2018 r., sygnatura akt V GUp 78/18 (poprzednio V GU 37/18), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Sławomira Biskupskiego, zamieszkałego pod adresem Dzierżów 49a, 66-446 Deszczno, PESEL: 79042110251. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Laski oraz syndyka w osobie Pawła Wróblewskiego (adres do doręczeń: ul. Słowiańska 57/5, 66-400 Gorzów Wielkopolski). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 blok 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski, oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 242/2018 (5630) z dnia 14 grudnia 2018 r. → Pozycja 56154

Dodano: 2018-12-14 13:25:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Biskupski Sławomir w upadłości likwidacyjnej

2018-12-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 56154. Biskupski Sławomir. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 37/18, V GUp 78/18. [BMSiG-55885/2018] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 7 listopada 2018 r., sygnatura akt V GUp 78/18 (poprzednio V GU 37/18), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Sławomira Biskupskiego, zamieszkałego pod adresem Dzierżów 49a, 66-446 Deszczno, PESEL: 79042110251. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Laski oraz syndyka w osobie Pawła Wróblewskiego (adres do doręczeń: ul. Słowiańska 57/5, 66-400 Gorzów Wielkopolski). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 blok 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski, oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 242/2018 (5630) z dnia 14 grudnia 2018 r. → Pozycja 56154

Dodano: 2018-12-14 13:25:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Gębora Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-11-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 56155. Gębora Dariusz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 337/18, V GUp 308/18. [BMSiG-55871/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie V GU 337/18 ogłosił upadłość dłużnika Dariusza Gębory, nr PESEL: 72080212219, zamieszkałego w Brzóstowej, numer domu 178, kod pocztowy 27-440 Ćmielów (Brzóstowa); określił, że upadły Dariusz Gębora jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Grzegorza Tutaja, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 432; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L z 5 czerwca 2015 r. Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego rozporządzenia; określił, że upadły Dariusz Gębora ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp 308/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 242/2018 (5630) z dnia 14 grudnia 2018 r. → Pozycja 56155

Dodano: 2018-12-14 13:26:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Gębora Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-12-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 56155. Gębora Dariusz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 337/18, V GUp 308/18. [BMSiG-55871/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie V GU 337/18 ogłosił upadłość dłużnika Dariusza Gębory, nr PESEL: 72080212219, zamieszkałego w Brzóstowej, numer domu 178, kod pocztowy 27-440 Ćmielów (Brzóstowa); określił, że upadły Dariusz Gębora jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Grzegorza Tutaja, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 432; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L z 5 czerwca 2015 r. Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego rozporządzenia; określił, że upadły Dariusz Gębora ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp 308/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 242/2018 (5630) z dnia 14 grudnia 2018 r. → Pozycja 56155

Dodano: 2018-12-14 13:26:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rybak Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-12-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 56156. Rybak Andrzej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1686/18, X GUp 1089/18. [BMSiG-55866/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 grudnia 2018 r., sygn. akt X GU 1686/18, ogłosił upadłość dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej Andrzeja Rybak, zamieszkałego w Warszawie (03-187) przy ulicy Pancera 8 m. 9, nr PESEL 47092103897. Sprawa została wpisana do repertorium „GUp” pod sygn. akt X GUp 1089/18. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej-Sudomir oraz syndyka w osobie Łukasza Majchrzyka. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 242/2018 (5630) z dnia 14 grudnia 2018 r. → Pozycja 56156

Dodano: 2018-12-14 13:27:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rybak Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-12-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 56156. Rybak Andrzej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1686/18, X GUp 1089/18. [BMSiG-55866/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 grudnia 2018 r., sygn. akt X GU 1686/18, ogłosił upadłość dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej Andrzeja Rybak, zamieszkałego w Warszawie (03-187) przy ulicy Pancera 8 m. 9, nr PESEL 47092103897. Sprawa została wpisana do repertorium „GUp” pod sygn. akt X GUp 1089/18. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej-Sudomir oraz syndyka w osobie Łukasza Majchrzyka. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 242/2018 (5630) z dnia 14 grudnia 2018 r. → Pozycja 56156

Dodano: 2018-12-14 13:27:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rybak Barbara w upadłości likwidacyjnej

2018-12-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 56157. Rybak Barbara. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1686/18, X GUp 1088/18. [BMSiG-55863/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 grudnia 2018 r., sygn. akt X GU 1686/18, ogłosił upadłość dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej Barbary Rybak, zamieszkałej w Warszawie (03-187) przy ulicy Pancera 8 m. 9, nr PESEL 52042104965. Sprawa została wpisana do repertorium „GUp” pod sygn. akt X GUp 1088/18. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej-Sudomir oraz syndyka w osobie Łukasza Majchrzyka. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 242/2018 (5630) z dnia 14 grudnia 2018 r. → Pozycja 56157

Dodano: 2018-12-14 13:28:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rybak Barbara w upadłości likwidacyjnej

2018-12-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 56157. Rybak Barbara. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1686/18, X GUp 1088/18. [BMSiG-55863/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 grudnia 2018 r., sygn. akt X GU 1686/18, ogłosił upadłość dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej Barbary Rybak, zamieszkałej w Warszawie (03-187) przy ulicy Pancera 8 m. 9, nr PESEL 52042104965. Sprawa została wpisana do repertorium „GUp” pod sygn. akt X GUp 1088/18. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej-Sudomir oraz syndyka w osobie Łukasza Majchrzyka. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 242/2018 (5630) z dnia 14 grudnia 2018 r. → Pozycja 56157

Dodano: 2018-12-14 13:28:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Szwed Kazimierz w upadłości likwidacyjnej

2018-12-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 56159. Szwed Kazimierz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 334/18, GUp 573/18. [BMSiG-55825/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 4.12.2018 r., sygn. akt VIII GU 334/18 postanowił: I. ogłosić upadłość Kazimierza Szweda, zamieszkałego: ul. Aleksandra Lubomirskiego 27/6, 31-509 Kraków, PESEL: 56022212372 - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Aleksandrę Machowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Karola Tatary (Tatara), nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 682; VI. uznać, że sądy polskie posiadają w niniejszej sprawie jurysdykcję na podstawie art. 382 p.u. oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. stwierdzić, że postępowanie niniejsze jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Nr 2015/848. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na pkt VI postanowienia o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 573/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 242/2018 (5630) z dnia 14 grudnia 2018 r. → Pozycja 56159

Dodano: 2018-12-14 13:31:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Szwed Kazimierz w upadłości likwidacyjnej

2018-12-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 56159. Szwed Kazimierz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 334/18, GUp 573/18. [BMSiG-55825/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 4.12.2018 r., sygn. akt VIII GU 334/18 postanowił: I. ogłosić upadłość Kazimierza Szweda, zamieszkałego: ul. Aleksandra Lubomirskiego 27/6, 31-509 Kraków, PESEL: 56022212372 - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Aleksandrę Machowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Karola Tatary (Tatara), nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 682; VI. uznać, że sądy polskie posiadają w niniejszej sprawie jurysdykcję na podstawie art. 382 p.u. oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. stwierdzić, że postępowanie niniejsze jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Nr 2015/848. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na pkt VI postanowienia o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 573/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 242/2018 (5630) z dnia 14 grudnia 2018 r. → Pozycja 56159

Dodano: 2018-12-14 13:31:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Domagała Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2018-11-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 56161. Domagała Tadeusz. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 170/18. [BMSiG-55744/2018] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VI GU 170/18, postanowieniem z dnia 15 listopada 2018 r., postanowił: I. ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Tadeusza Domagały, zamieszkałego: 57-250 Złoty Stok, ul. Chemików 9/1, PESEL 49091000755; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Krystyny Chochol; V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Kurpisz-Rybak. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 242/2018 (5630) z dnia 14 grudnia 2018 r. → Pozycja 56161

Dodano: 2018-12-14 13:32:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Domagała Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2018-12-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 56161. Domagała Tadeusz. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 170/18. [BMSiG-55744/2018] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VI GU 170/18, postanowieniem z dnia 15 listopada 2018 r., postanowił: I. ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Tadeusza Domagały, zamieszkałego: 57-250 Złoty Stok, ul. Chemików 9/1, PESEL 49091000755; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Krystyny Chochol; V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Kurpisz-Rybak. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 242/2018 (5630) z dnia 14 grudnia 2018 r. → Pozycja 56161

Dodano: 2018-12-14 13:32:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Dyrka Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-12-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 56162. Dyrka Piotr. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 847/18, VIII GUp 574/18. [BMSiG-55784/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 5.12.2018 r., sygn. akt VIII GU 847/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Piotra Dyrki (nr PESEL: 83042314331), zamieszkałego pod adresem: ul. Krakowska 34A, 32-590 Libiąż, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Katarzynę Nowakowską-Miśtę; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Jakuba Taborskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 998; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 574/18. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 242/2018 (5630) z dnia 14 grudnia 2018 r. → Pozycja 56162

Dodano: 2018-12-14 13:35:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Dyrka Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-12-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 56162. Dyrka Piotr. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 847/18, VIII GUp 574/18. [BMSiG-55784/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 5.12.2018 r., sygn. akt VIII GU 847/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Piotra Dyrki (nr PESEL: 83042314331), zamieszkałego pod adresem: ul. Krakowska 34A, 32-590 Libiąż, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Katarzynę Nowakowską-Miśtę; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Jakuba Taborskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 998; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 574/18. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 242/2018 (5630) z dnia 14 grudnia 2018 r. → Pozycja 56162

Dodano: 2018-12-14 13:35:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Górecka Olga w upadłości likwidacyjnej

2018-12-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 56164. Górecka Olga. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 235/18. [BMSiG-55811/2018] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 grudnia 2018 r., sygn. akt V GU 235/18, ogłosił upadłość Olgi Góreckiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 87011011548, zamieszkałej w miejscowości Władysławów 3, 09-520 Łąck. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kowalskiej oraz syndyka w osobie Anny Kubera (nr licencji 482). Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 235/18. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 242/2018 (5630) z dnia 14 grudnia 2018 r. → Pozycja 56164

Dodano: 2018-12-14 13:36:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Górecka Olga w upadłości likwidacyjnej

2018-12-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 56164. Górecka Olga. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 235/18. [BMSiG-55811/2018] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 grudnia 2018 r., sygn. akt V GU 235/18, ogłosił upadłość Olgi Góreckiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 87011011548, zamieszkałej w miejscowości Władysławów 3, 09-520 Łąck. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kowalskiej oraz syndyka w osobie Anny Kubera (nr licencji 482). Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 235/18. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 242/2018 (5630) z dnia 14 grudnia 2018 r. → Pozycja 56164

Dodano: 2018-12-14 13:36:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Hryniewicka Aneta w upadłości likwidacyjnej

2018-12-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 56165. Hryniewicka Aneta. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 273/18, V GUp „of” 160/18. [BMSiG-55802/2018] Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 10 grudnia 2018 r. (sygn. akt V GU „of” 273/18): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużniczki - Anety Hryniewickiej, zamieszkałej w m. Ogródki 19, 11-410 Barciany, PESEL 86050316122, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania Sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczył asesora Sądu Rejonowego w Olsztynie Roberta Romanowskiego; 5. na syndyka upadłości wyznaczył Jana Wasilewskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 160/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 242/2018 (5630) z dnia 14 grudnia 2018 r. → Pozycja 56165

Dodano: 2018-12-14 13:37:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Hryniewicka Aneta w upadłości likwidacyjnej

2018-12-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 56165. Hryniewicka Aneta. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 273/18, V GUp „of” 160/18. [BMSiG-55802/2018] Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 10 grudnia 2018 r. (sygn. akt V GU „of” 273/18): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużniczki - Anety Hryniewickiej, zamieszkałej w m. Ogródki 19, 11-410 Barciany, PESEL 86050316122, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania Sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczył asesora Sądu Rejonowego w Olsztynie Roberta Romanowskiego; 5. na syndyka upadłości wyznaczył Jana Wasilewskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 160/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 242/2018 (5630) z dnia 14 grudnia 2018 r. → Pozycja 56165

Dodano: 2018-12-14 13:37:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Jankowska Hanna w upadłości likwidacyjnej

2018-11-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 56166. Jankowska Hanna. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 219/18, V GUp 159/18. [BMSiG-55852/2018] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie V GU 219/18 (GUp 159/18) ogłoszona została upadłość dłużnika Hanny Jankowskiej, zamieszkałej pod adresem: ul. Rydygiera 20 D/55, 87-100 Toruń, numer PESEL 53051404583, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Katarzyny Karwowskiej urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16,87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Sylwestra Zięciaka. Wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stwierdza, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 191, z późn. zm.). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 242/2018 (5630) z dnia 14 grudnia 2018 r. → Pozycja 56166

Dodano: 2018-12-14 13:38:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Jankowska Hanna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 56166. Jankowska Hanna. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 219/18, V GUp 159/18. [BMSiG-55852/2018] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie V GU 219/18 (GUp 159/18) ogłoszona została upadłość dłużnika Hanny Jankowskiej, zamieszkałej pod adresem: ul. Rydygiera 20 D/55, 87-100 Toruń, numer PESEL 53051404583, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Katarzyny Karwowskiej urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16,87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Sylwestra Zięciaka. Wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stwierdza, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 191, z późn. zm.). MSiG → Rocznik 2018 → Numer 242/2018 (5630) z dnia 14 grudnia 2018 r. → Pozycja 56166

Dodano: 2018-12-14 13:38:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kruszewski Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-12-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 56167. Kruszewski Dariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1510/18, X GUp 1100/18. [BMSiG-55838/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 grudnia 2018 r., sygn. akt X GU 1510/18, ogłosił upadłość dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej Dariusza Kruszewskiego, zamieszkałego w Warszawie (01-992) przy ulicy ul. Conrada 10 m. 25, nr PESEL 6205080330. Sprawa została wpisana do repertorium „GUp” pod sygn. akt X GUp 1100/18. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Cezarego Zalewskiego oraz syndyka w osobie Łukasza Majchrzyka. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 242/2018 (5630) z dnia 14 grudnia 2018 r. → Pozycja 56167

Dodano: 2018-12-14 13:39:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kruszewski Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-12-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 56167. Kruszewski Dariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1510/18, X GUp 1100/18. [BMSiG-55838/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 grudnia 2018 r., sygn. akt X GU 1510/18, ogłosił upadłość dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej Dariusza Kruszewskiego, zamieszkałego w Warszawie (01-992) przy ulicy ul. Conrada 10 m. 25, nr PESEL 6205080330. Sprawa została wpisana do repertorium „GUp” pod sygn. akt X GUp 1100/18. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Cezarego Zalewskiego oraz syndyka w osobie Łukasza Majchrzyka. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 242/2018 (5630) z dnia 14 grudnia 2018 r. → Pozycja 56167

Dodano: 2018-12-14 13:39:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Lipski Rafał w upadłości likwidacyjnej

2018-12-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 56168. Lipski Rafał. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 859/18, VIII GUp 576/18. [BMSiG-55796/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 6.12.2018 r., sygn. akt VIII GU 859/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Rafała Lipskiego (PESEL 74072900078), zamieszkałego pod adresem: ul. Mieczykowa 14/16, 30-389 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Ewę Ostrowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Mateusza Ładygi - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 781; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 576/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 242/2018 (5630) z dnia 14 grudnia 2018 r. → Pozycja 56168

Dodano: 2018-12-14 13:40:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Lipski Rafał w upadłości likwidacyjnej

2018-12-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 56168. Lipski Rafał. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 859/18, VIII GUp 576/18. [BMSiG-55796/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 6.12.2018 r., sygn. akt VIII GU 859/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Rafała Lipskiego (PESEL 74072900078), zamieszkałego pod adresem: ul. Mieczykowa 14/16, 30-389 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Ewę Ostrowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Mateusza Ładygi - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 781; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 576/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 242/2018 (5630) z dnia 14 grudnia 2018 r. → Pozycja 56168

Dodano: 2018-12-14 13:41:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Lisiczko Ludmiła w upadłości likwidacyjnej

2018-12-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 56169. Lisiczko Ludmiła. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 238/18, XII GUp 130/18. [BMSiG-55718/2018] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 4 grudnia 2018 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności Ludmiły Lisiczko, zamieszkałej: Dargoszewo 18/2, 72-410 Golczewo, PESEL 63113009524, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 130/18. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Smoleń oraz syndyka w osobie Przemysława Wardyna, nr licencji 252. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wskazuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 242/2018 (5630) z dnia 14 grudnia 2018 r. → Pozycja 56169

Dodano: 2018-12-14 13:42:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Lisiczko Ludmiła w upadłości likwidacyjnej

2018-12-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 56169. Lisiczko Ludmiła. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 238/18, XII GUp 130/18. [BMSiG-55718/2018] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 4 grudnia 2018 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności Ludmiły Lisiczko, zamieszkałej: Dargoszewo 18/2, 72-410 Golczewo, PESEL 63113009524, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 130/18. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Smoleń oraz syndyka w osobie Przemysława Wardyna, nr licencji 252. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wskazuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 242/2018 (5630) z dnia 14 grudnia 2018 r. → Pozycja 56169

Dodano: 2018-12-14 13:42:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Michalczyk Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2018-12-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 56170. Michalczyk Grzegorz. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 133/18. [BMSiG-55851/2018] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 6 grudnia 2018 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Grzegorza Michalczyka, zamieszkałego przy ulicy Lenartowicza 9A/4, 71-445 Szczecin, PESEL 61111102874, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 133/18. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Stańczak-Kujawskiej oraz syndyka w osobie Przemysława Wardyna, numer licencji 252. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego i naprawczego Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 242/2018 (5630) z dnia 14 grudnia 2018 r. → Pozycja 56170

Dodano: 2018-12-14 13:42:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Michalczyk Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2018-12-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 56170. Michalczyk Grzegorz. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 133/18. [BMSiG-55851/2018] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 6 grudnia 2018 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Grzegorza Michalczyka, zamieszkałego przy ulicy Lenartowicza 9A/4, 71-445 Szczecin, PESEL 61111102874, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 133/18. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Stańczak-Kujawskiej oraz syndyka w osobie Przemysława Wardyna, numer licencji 252. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego i naprawczego Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 242/2018 (5630) z dnia 14 grudnia 2018 r. → Pozycja 56170

Dodano: 2018-12-14 13:43:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Miśkiewicz Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-11-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 56171. Miśkiewicz Anna. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 328/18, VIII GUp 227/18. [BMSiG-55723/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie VIII GU 328/18 postanowieniem z dnia 29 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Anny Miśkiewicz, zam.: 19-300 Ełk, ul. Jana Pawła II 3A/31, PESEL 79091715889, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Annę Monikę Wiszenko, a na syndyka masy upadłości Beatę Waboł (nr licencji 602); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis ar. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 227/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 242/2018 (5630) z dnia 14 grudnia 2018 r. → Pozycja 56171

Dodano: 2018-12-14 13:44:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Miśkiewicz Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 56171. Miśkiewicz Anna. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 328/18, VIII GUp 227/18. [BMSiG-55723/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie VIII GU 328/18 postanowieniem z dnia 29 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Anny Miśkiewicz, zam.: 19-300 Ełk, ul. Jana Pawła II 3A/31, PESEL 79091715889, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Annę Monikę Wiszenko, a na syndyka masy upadłości Beatę Waboł (nr licencji 602); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis ar. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 227/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 242/2018 (5630) z dnia 14 grudnia 2018 r. → Pozycja 56171

Dodano: 2018-12-14 13:44:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Miśkiewicz Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-11-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 56172. Miśkiewicz Piotr. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 327/18, VIII GUp 226/18. [BMSiG-55721/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie VIII GU 327/18 postanowieniem z dnia 29 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Piotra Miśkiewicz, zam.: 19-300 Ełk, ul. Jana Pawła II 3A/31, PESEL 81123114296, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Annę Monikę Wiszenko, a na syndyka masy upadłości Beatę Waboł (nr licencji 602); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 226/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 242/2018 (5630) z dnia 14 grudnia 2018 r. → Pozycja 56172

Dodano: 2018-12-14 13:45:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Miśkiewicz Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-12-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 56172. Miśkiewicz Piotr. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 327/18, VIII GUp 226/18. [BMSiG-55721/2018] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie VIII GU 327/18 postanowieniem z dnia 29 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Piotra Miśkiewicz, zam.: 19-300 Ełk, ul. Jana Pawła II 3A/31, PESEL 81123114296, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Annę Monikę Wiszenko, a na syndyka masy upadłości Beatę Waboł (nr licencji 602); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 226/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 242/2018 (5630) z dnia 14 grudnia 2018 r. → Pozycja 56172

Dodano: 2018-12-14 13:45:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Molińska-Gruz Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 56173. Molińska-Gruz Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1552/18, X GUp 1103/18. [BMSiG-55798/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 7 grudnia 2018 r., w sprawie X GU 1552/18: - Ogłosił upadłość dłużnika Katarzyny Molińskiej-Gruz, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Pełczyńskiego 28b m. 39 (kod pocztowy 01-471 Warszawa), PESEL 74021301264; - Określił, że Katarzyna Molińska-Gruz jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; - Wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Grażyny Rzucidło (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1188); - Wezwał wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; - Wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w termnie 30 dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; - Stwierdził, iż wszczęte postępowanie jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L z 5 czerwca 2015 r., Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego rozporządzenia; - Określił, że upadła Katarzyna Molińska-Gruz ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dnia od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt X GUp 1103/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 242/2018 (5630) z dnia 14 grudnia 2018 r. → Pozycja 56173

Dodano: 2018-12-14 13:46:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Molińska-Gruz Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 56173. Molińska-Gruz Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1552/18, X GUp 1103/18. [BMSiG-55798/2018] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 7 grudnia 2018 r., w sprawie X GU 1552/18: - Ogłosił upadłość dłużnika Katarzyny Molińskiej-Gruz, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Pełczyńskiego 28b m. 39 (kod pocztowy 01-471 Warszawa), PESEL 74021301264; - Określił, że Katarzyna Molińska-Gruz jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; - Wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Grażyny Rzucidło (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1188); - Wezwał wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; - Wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w termnie 30 dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; - Stwierdził, iż wszczęte postępowanie jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L z 5 czerwca 2015 r., Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego rozporządzenia; - Określił, że upadła Katarzyna Molińska-Gruz ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dnia od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt X GUp 1103/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 242/2018 (5630) z dnia 14 grudnia 2018 r. → Pozycja 56173

Dodano: 2018-12-14 13:46:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Nowakowska Barbara w upadłości likwidacyjnej

2018-12-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 56174. Nowakowska Barbara. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 246/18. [BMSiG-55789/2018] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 grudnia 2018 r., sygn. akt V GU 246/18, ogłosił upadłość Barbary Nowakowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 59120102286, zamieszkałej w Płocku przy ulicy Sucharskiego 7 m. 25. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kowalskiej oraz syndyka w osobie Anny Kubera (nr licencji 482). Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 246/18. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 242/2018 (5630) z dnia 14 grudnia 2018 r. → Pozycja 56174

Dodano: 2018-12-14 13:47:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Nowakowska Barbara w upadłości likwidacyjnej

2018-12-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 56174. Nowakowska Barbara. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 246/18. [BMSiG-55789/2018] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 grudnia 2018 r., sygn. akt V GU 246/18, ogłosił upadłość Barbary Nowakowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 59120102286, zamieszkałej w Płocku przy ulicy Sucharskiego 7 m. 25. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kowalskiej oraz syndyka w osobie Anny Kubera (nr licencji 482). Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 246/18. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 242/2018 (5630) z dnia 14 grudnia 2018 r. → Pozycja 56174

Dodano: 2018-12-14 13:47:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Nowakowski Wiesław w upadłości likwidacyjnej

2018-12-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 56175. Nowakowski Wiesław. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 245/18. [BMSiG-55783/2018] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 grudnia 2018 r., sygn. akt V GU 245/18, ogłosił upadłość Wiesława Nowakowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 57092603457, zamieszkałego w Płocku przy ulicy Sucharskiego 7 m. 25. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kowalskiej oraz syndyka w osobie Anny Kubera (nr licencji 482). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 245/18. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 242/2018 (5630) z dnia 14 grudnia 2018 r. → Pozycja 56175

Dodano: 2018-12-14 13:48:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Nowakowski Wiesław w upadłości likwidacyjnej

2018-12-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 56175. Nowakowski Wiesław. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 245/18. [BMSiG-55783/2018] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 grudnia 2018 r., sygn. akt V GU 245/18, ogłosił upadłość Wiesława Nowakowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 57092603457, zamieszkałego w Płocku przy ulicy Sucharskiego 7 m. 25. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kowalskiej oraz syndyka w osobie Anny Kubera (nr licencji 482). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 245/18. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 242/2018 (5630) z dnia 14 grudnia 2018 r. → Pozycja 56175

Dodano: 2018-12-14 13:48:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Pomorska Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2018-10-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 56176. Pomorska Magdalena. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 157/18. [BMSiG-55749/2018] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VI GU 157/18, postanowieniem z dnia 18 października 2018 r., postanowił: I. ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużniczki Magdaleny Pomorskiej, zamieszkałej: 58-309 Wałbrzych, ul. Dunikowskiego 23/5, PESEL 78102503329; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Krystyny Chochol; V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Kurpisz-Rybak. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 242/2018 (5630) z dnia 14 grudnia 2018 r. → Pozycja 56176

Dodano: 2018-12-14 13:49:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Pomorska Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2018-12-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 56176. Pomorska Magdalena. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 157/18. [BMSiG-55749/2018] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VI GU 157/18, postanowieniem z dnia 18 października 2018 r., postanowił: I. ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużniczki Magdaleny Pomorskiej, zamieszkałej: 58-309 Wałbrzych, ul. Dunikowskiego 23/5, PESEL 78102503329; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Krystyny Chochol; V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Kurpisz-Rybak. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 242/2018 (5630) z dnia 14 grudnia 2018 r. → Pozycja 56176

Dodano: 2018-12-14 13:49:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Potępa Artur w upadłości likwidacyjnej

2018-12-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 56177. Potępa Artur. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 268/18, VIII GUp 572/18. [BMSiG-55819/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 4.12.2018 r., sygn. akt VIII GU 268/18, postanowił: I. ogłosić upadłość Artura Potępy, zamieszkałego: ul. Niepodległości 7/42, 42-500 Chrzanów, PESEL: 73091912055, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Aleksandrę Machowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Karola Tatary (Tatara), nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 682; VI. uznać, że sądy polskie posiadają w niniejszej sprawie jurysdykcję na podstawie art. 382 p.u. oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. stwierdzić, że postępowanie niniejsze jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 2015/848. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na pkt VI postanowienia o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 572/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 242/2018 (5630) z dnia 14 grudnia 2018 r. → Pozycja 56177

Dodano: 2018-12-14 13:50:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Potępa Artur w upadłości likwidacyjnej

2018-12-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 56177. Potępa Artur. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 268/18, VIII GUp 572/18. [BMSiG-55819/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 4.12.2018 r., sygn. akt VIII GU 268/18, postanowił: I. ogłosić upadłość Artura Potępy, zamieszkałego: ul. Niepodległości 7/42, 42-500 Chrzanów, PESEL: 73091912055, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Aleksandrę Machowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Karola Tatary (Tatara), nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 682; VI. uznać, że sądy polskie posiadają w niniejszej sprawie jurysdykcję na podstawie art. 382 p.u. oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. stwierdzić, że postępowanie niniejsze jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 2015/848. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na pkt VI postanowienia o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 572/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 242/2018 (5630) z dnia 14 grudnia 2018 r. → Pozycja 56177

Dodano: 2018-12-14 13:50:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Rocha Teresa Agata w upadłości likwidacyjnej

2018-12-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 56178. Rocha Teresa Agata. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 241/18, XII GUp 131/18. [BMSiG-55719/2018] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 4 grudnia 2018 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności Teresy Agaty Rocha, zamieszkałej: Stuchowo 59A/6, 72-405 Świerzno, PESEL 61011110582, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 131/18. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Opłotnej-Woźniak oraz syndyka w osobie Macieja Kasprzyka, nr licencji 286. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wskazuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 242/2018 (5630) z dnia 14 grudnia 2018 r. → Pozycja 56178

Dodano: 2018-12-14 13:51:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Rocha Teresa Agata w upadłości likwidacyjnej

2018-12-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 56178. Rocha Teresa Agata. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 241/18, XII GUp 131/18. [BMSiG-55719/2018] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 4 grudnia 2018 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności Teresy Agaty Rocha, zamieszkałej: Stuchowo 59A/6, 72-405 Świerzno, PESEL 61011110582, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 131/18. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Opłotnej-Woźniak oraz syndyka w osobie Macieja Kasprzyka, nr licencji 286. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wskazuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 242/2018 (5630) z dnia 14 grudnia 2018 r. → Pozycja 56178

Dodano: 2018-12-14 13:52:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Sikora Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-12-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 56179. Sikora Ewa. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 615/18, VIII GUp 575/18. [BMSiG-55790/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 5.12.2018 r., sygn. akt VIII GU 615/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Ewy Sikory (NR PESEL: 70071208889), zamieszkałej pod adresem: ul. Miła 20, 32-329 Małobądz, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Katarzynę Nowakowską-Miśtę; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Michała Kolczyńskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 582; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 575/18. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 242/2018 (5630) z dnia 14 grudnia 2018 r. → Pozycja 56179

Dodano: 2018-12-14 13:53:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Sikora Ewa w upadłości likwidacyjnej

2018-12-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 56179. Sikora Ewa. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 615/18, VIII GUp 575/18. [BMSiG-55790/2018] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 5.12.2018 r., sygn. akt VIII GU 615/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Ewy Sikory (NR PESEL: 70071208889), zamieszkałej pod adresem: ul. Miła 20, 32-329 Małobądz, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Katarzynę Nowakowską-Miśtę; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Michała Kolczyńskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 582; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 575/18. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 242/2018 (5630) z dnia 14 grudnia 2018 r. → Pozycja 56179

Dodano: 2018-12-14 13:53:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Stanisławski Rafał w upadłości likwidacyjnej

2018-12-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 56180. Stanisławski Rafał. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 310/18, XII GUp 132/18. [BMSiG-55842/2018] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 5 grudnia 2018 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Rafała Stanisławskiego, zamieszkałego przy ul. Jagiellońskiej 39A/34, 70-382 Szczecin, PESEL 84012800975, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 132/18. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Stańczak-Kujawskiej oraz syndyka w osobie Jana Kipera, nr licencji 255. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego i naprawczego Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 242/2018 (5630) z dnia 14 grudnia 2018 r. → Pozycja 56180

Dodano: 2018-12-14 13:54:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Stanisławski Rafał w upadłości likwidacyjnej

2018-12-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 56180. Stanisławski Rafał. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 310/18, XII GUp 132/18. [BMSiG-55842/2018] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 5 grudnia 2018 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Rafała Stanisławskiego, zamieszkałego przy ul. Jagiellońskiej 39A/34, 70-382 Szczecin, PESEL 84012800975, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 132/18. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Stańczak-Kujawskiej oraz syndyka w osobie Jana Kipera, nr licencji 255. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego i naprawczego Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 242/2018 (5630) z dnia 14 grudnia 2018 r. → Pozycja 56180

Dodano: 2018-12-14 13:54:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Stasiowski Jacek w upadłości likwidacyjnej

2018-11-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 56181. Stasiowski Jacek. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 718/18, VI GUp 227/18/KK. [BMSiG-55729/2018] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 30 listopada 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VI GU 718/18, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Jacka Stasiowskiego, nieprowadzącego działalności gospodarczej, zamieszkałego w Rumii przy ul. Kieleckiej 6B/7, PESEL: 50082609057; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Karoliny Kondrackiej; V. wyznaczyć syndyka w osobie Dominiki Bączek (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 921); VI. kosztami postępowania obciążyć dłużnika, uznając je za uiszczone w całości; VII. jako podstawę jurysdykcji sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie opisane w pkt 1 orzeczenia ma charakter główny. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt VI GUp 227/18/KK. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 242/2018 (5630) z dnia 14 grudnia 2018 r. → Pozycja 56181

Dodano: 2018-12-14 13:55:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Stasiowski Jacek w upadłości likwidacyjnej

2018-12-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 56181. Stasiowski Jacek. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 718/18, VI GUp 227/18/KK. [BMSiG-55729/2018] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 30 listopada 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VI GU 718/18, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Jacka Stasiowskiego, nieprowadzącego działalności gospodarczej, zamieszkałego w Rumii przy ul. Kieleckiej 6B/7, PESEL: 50082609057; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Karoliny Kondrackiej; V. wyznaczyć syndyka w osobie Dominiki Bączek (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 921); VI. kosztami postępowania obciążyć dłużnika, uznając je za uiszczone w całości; VII. jako podstawę jurysdykcji sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie opisane w pkt 1 orzeczenia ma charakter główny. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt VI GUp 227/18/KK. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 242/2018 (5630) z dnia 14 grudnia 2018 r. → Pozycja 56181

Dodano: 2018-12-14 13:55:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Truszkowski Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-12-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 56182. Truszkowski Mariusz. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 243/18. [BMSiG-55817/2018] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 grudnia 2018 r., sygn. akt V GU 243/18, ogłosił upadłość Mariusza Truszkowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 68021902570, zamieszkałego w Płocku przy ulicy Jana Pawła II 15 m. 30. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Lewandowskiej-Myczki oraz syndyka w osobie Piotra Kubery (nr licencji 796). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 243/18. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 242/2018 (5630) z dnia 14 grudnia 2018 r. → Pozycja 56182

Dodano: 2018-12-14 13:56:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Truszkowski Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2018-12-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 56182. Truszkowski Mariusz. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 243/18. [BMSiG-55817/2018] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 grudnia 2018 r., sygn. akt V GU 243/18, ogłosił upadłość Mariusza Truszkowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 68021902570, zamieszkałego w Płocku przy ulicy Jana Pawła II 15 m. 30. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Lewandowskiej-Myczki oraz syndyka w osobie Piotra Kubery (nr licencji 796). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego komisarza do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, przy ulicy Tumskiej 4B, 09-402 Płock, podając sygn. akt V GU 243/18. Informuje się, iż Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 242/2018 (5630) z dnia 14 grudnia 2018 r. → Pozycja 56182

Dodano: 2018-12-14 13:56:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Trzaska Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2018-12-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 56183. Trzaska Tomasz. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 112/18, V GUp 107/18. [BMSiG-55739/2018] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 6 grudnia 2018 r., sygn. akt V GU 112/18, została ogłoszona upadłość Tomasza Trzaska, zamieszkałego w miejscowości Lubin, ul. Orla 29/2, 59-300 Lubin, PESEL 77050503111, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Edyty Zaczkowskiej, oraz syndyka w osobie Włodzimierza Amborskiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica, podając sygn. akt V GUp 107/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 242/2018 (5630) z dnia 14 grudnia 2018 r. → Pozycja 56183

D